Ліцензування банківської діяльності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Поняття ліцензування
2. Ліцензування діяльності банківських установ
3. Ліцензування професійної діяльності кредитних організацій на ринку цінних паперів РФ
Висновок
Список літератури

Введення
Всі створювані в Російській Федерації кредитні організації, як юридичні особи, підлягають обов'язковій державній реєстрації. Державна реєстрація банків здійснюється в такому ж порядку, як і всіх інших юридичних осіб, органами Федеральної податкової служби (ФПС). Для того щоб мати право займатися банківською діяльністю, банк повинен отримати ліцензію на здійснення банківських операцій.
Державна реєстрація кредитних організацій та ліцензування їх діяльності - найважливіша складова частина системи банківського регулювання у всіх ринкових країнах. За допомогою реєстрації та ліцензування регулюється допуск різних організацій до операцій на фінансовому ринку. Особливо жорсткі вимоги пред'являються до тих організацій, які виходять на кредитний ринок, тобто до банків. Практично у всіх країнах потрібна особлива реєстрація створюваного банку та отримання дозволу на його відкриття (ліцензії).
Мета ліцензування - не допустити на ринок фінансово нестійкі, схильні до високих ризиків організації з сумнівною репутацією засновників. У ході реєстрації та ліцензування підтверджується:
- По-перше, правомочність засновників банку на його створення (правомочність виходу на ринок);
- По-друге, наявність у засновників достатніх капіталів для забезпечення стійкої роботи банку;
- По-третє, кваліфікація і ділова репутація керівників майбутнього банку.
У Російській Федерації вимоги до засновників кредитної організації та її керівним працівникам встановлені Федеральним законом «Про банки і банківську діяльність».

1. Поняття ліцензування
З метою Федерального закону № 128 застосовуються такі основні поняття:
ліцензія - спеціальний дозвіл на здійснення конкретного виду діяльності при обов'язковому дотриманні ліцензійних вимог і умов, видане ліцензіюючим органом юридичній особі або індивідуальному підприємцю;
ліцензований вид діяльності - вид діяльності, на здійснення якого на території Російської Федерації потрібне отримання ліцензії відповідно до цього Закону;
ліцензування - заходи, пов'язані з наданням ліцензій, переоформленням документів, підтверджуючих наявність ліцензій, призупиненням дії ліцензій у разі адміністративного припинення діяльності ліцензіатів за порушення ліцензійних вимог і умов, відновленням або припиненням дії ліцензій, анулюванням ліцензій, контролем видають ліцензії за дотриманням ліцензіатами при здійсненні ліцензованих видів діяльності відповідних ліцензійних вимог і умов, веденням реєстрів ліцензій, а також з наданням в установленому порядку зацікавленим особам відомостей з реєстрів ліцензій та іншої інформації про ліцензування;
ліцензійні вимоги і умови - сукупність встановлених положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності вимог та умов, виконання яких ліцензіатом обов'язково при здійсненні ліцензованого виду діяльності;
ліцензіюючі органи - федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, які здійснюють ліцензування відповідно до цього Закону;
ліцензіат - юридична особа або індивідуальний підприємець, що мають ліцензію на здійснення конкретного виду діяльності;
здобувач ліцензії - юридична особа або індивідуальний підприємець, які звернулися до ліцензуючий органу із заявою про надання ліцензії на здійснення конкретного виду діяльності;
реєстр ліцензій - сукупність даних про надання ліцензій, переоформлення документів, що підтверджують наявність ліцензій, зупинення та поновлення дії ліцензій і про анулювання ліцензій. (2, с.4)
Основними принципами здійснення ліцензування є:
забезпечення єдності економічного простору на території Російської Федерації;
встановлення єдиного переліку ліцензованих видів діяльності;
встановлення єдиного порядку ліцензування на території Російської Федерації;
встановлення ліцензійних вимог і умов положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності;
гласність і відкритість ліцензування;
дотримання законності при здійсненні ліцензування.
Визначення повноважень Уряду Російської Федерації при здійсненні ліцензування
З метою забезпечення єдності економічного простору на території Російської Федерації Уряд Російської Федерації відповідно до визначених Президентом Російської Федерації основними напрямками внутрішньої політики держави:
затверджує положення про ліцензування конкретних видів діяльності;
визначає федеральні органи виконавчої влади, що здійснюють ліцензування конкретних видів діяльності;
встановлює види діяльності, ліцензування яких здійснюється органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.
2. Ліцензування діяльності банківських установ
Кредитні організації підлягають державній реєстрації відповідно до Федерального закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців" з урахуванням встановленого цим Законом спеціального порядку державної реєстрації кредитних організацій.
Рішення про державну реєстрацію кредитної організації приймається Банком Росії. Внесення в єдиний державний реєстр юридичних осіб відомостей про створення, реорганізації та ліквідації кредитних організацій, а також інших передбачених федеральними законами відомостей здійснюється уповноваженим органом, що реєструє на підставі рішення Банку Росії про відповідної державної реєстрації. Взаємодія Банку Росії з уповноваженим реєструючим органом з питань державної реєстрації кредитних організацій здійснюється в порядку, погодженому Банком Росії з уповноваженим реєструючим органом.
Банк Росії з метою здійснення ним контрольних і наглядових функцій веде Книгу державної реєстрації кредитних організацій в порядку, встановленому федеральними законами та прийнятими відповідно до них нормативними актами Банку Росії. (4, с.89)
За державну реєстрацію кредитних організацій стягується державне мито в порядку і в розмірах, які встановлені законодавством Російської Федерації.
Кредитна організація зобов'язана інформувати Банк Росії про зміну відомостей, зазначених у пункті 1 статті 5 Федерального закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців", за винятком відомостей про отримані ліцензії, протягом трьох днів з моменту таких змін. Банк Росії не пізніше одного робочого дня з дня надходження відповідної інформації від кредитної організації повідомляє про це в уповноважений реєструючий орган, який вносить до єдиного державного реєстру юридичних осіб запис про зміну відомостей про кредитної організації.
Ліцензія на здійснення банківських операцій кредитної організації видається після її державної реєстрації в порядку, встановленому цим Законом та прийнятими відповідно до них нормативними актами Банку Росії.
Кредитна організація має право здійснювати банківські операції з моменту отримання ліцензії, виданої Банком Росії.
Здійснення банківських операцій проводиться тільки на підставі ліцензії, яка видається Банком Росії у порядку, встановленому цим Законом, за винятком випадків, зазначених у частині дев'ятій цієї статті і в статті 13.1 цього Закону.
Ліцензії, видані Банком Росії, враховуються в реєстрі виданих ліцензій на здійснення банківських операцій.
Реєстр виданих кредитним організаціям ліцензій підлягає публікації Банком Росії в офіційному виданні Банку Росії не рідше одного разу на рік. Зміни та доповнення до зазначеного реєстру публікуються Банком Росії в місячний термін з дня їх внесення до реєстру.
У ліцензії на здійснення банківських операцій вказуються банківські операції, на здійснення яких дана кредитна організація має право, а також валюта, в якій ці банківські операції можуть здійснюватися.
Ліцензія на здійснення банківських операцій видається без обмеження термінів її дії.
Здійснення юридичною особою банківських операцій без ліцензії, якщо отримання такої ліцензії є обов'язковим, тягне за собою стягнення з такої юридичної особи всієї суми, отриманої в результаті здійснення цих операцій, а також стягнення штрафу у двократному розмірі цієї суми до федерального бюджету. Стягнення провадиться у судовому порядку за позовом прокурора, відповідного федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на те федеральним законом, або Банку Росії.
Банк Росії має право пред'явити до арбітражного суду позов про ліквідацію юридичної особи, яка здійснює без ліцензії банківські операції, якщо отримання такої ліцензії є обов'язковим.
Громадяни, які незаконно здійснюють банківські операції, несуть у встановленому законом порядку цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність.
Державна корпорація "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)" має право здійснювати банківські операції, право на здійснення яких надано їй на підставі Федерального закону "Про банк розвитку".
У ліцензії на здійснення банківських операцій, що видається кредитної організації після її державної реєстрації, вказуються банківські операції, на здійснення яких дана кредитна організація має право, а також валюта, в якій ці банківські операції можуть здійснюватися. Видані Банком Росії кредитним організаціям ліцензії враховуються ним у реєстрі виданих ліцензій на здійснення банківських операцій, який публікується в офіційному виданні "Вісник Банку Росії" не рідше одного разу на рік (ст. ст. 12 і 13 Закону про банки і банківську діяльність).
Кредитна організація має право приступити до здійснення банківських операцій лише з моменту отримання ліцензії, виданої Банком Росії. Обов'язковою умовою для отримання ліцензії є оплата засновниками всього оголошеного статутного капіталу, що забезпечується наступними обов'язковими правилами. Після отримання від уповноваженого реєструючого органу інформації про внесеної в єдиний державний реєстр юридичних осіб запису про кредитну організації Банк Росії в термін не пізніше трьох робочих днів повідомляє про це її засновників з вимогою провести в місячний термін оплату 100% оголошеного статутного капіталу кредитної організації і видає засновникам документ, що підтверджує факт внесення запису про кредитної організації в єдиний державний реєстр юридичних осіб. І тільки при пред'явленні документів, що підтверджують оплату 100% оголошеного статутного капіталу кредитної організації, Банк Росії видає кредитної організації ліцензію на здійснення банківських операцій. Навпаки, несплата або неповна оплата засновниками статутного капіталу кредитної організації у встановлений термін є підставою для звернення Банку Росії до суду з вимогою про ліквідацію кредитної організації (ст. ст. 12 і 15 Закону про банки і банківську діяльність).
Таким чином, необхідними формальними ознаками будь-якої кредитної організації є: її державна реєстрація як такої (кредитної організації) як в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, так і в Книзі реєстрації кредитних організацій, що ведеться Банком Росії; наявність у кредитної організації ліцензії на здійснення відповідних банківських операцій, виданої Банком Росії, і необхідною облікового запису про це в реєстрі виданих ліцензій на здійснення банківських операцій, який також ведеться Банком Росії. При наявності зазначених формальних ознак відповідна комерційна організація (господарське товариство) може бути ідентифікована як кредитної організації.

3. Ліцензування професійної діяльності кредитних організацій на ринку цінних паперів РФ
Центральний банк Російської Федерації відповідно до генеральною ліцензією ФКЦБ Росії N 90-000-2-00001 від 11 червня 1997 року здійснює ліцензування таких видів професійної діяльності кредитних організацій (далі - заявник) на ринку цінних паперів:
- Брокерської діяльності, за винятком операцій з фізичними особами;
- Брокерської діяльності, включаючи операції з фізичними особами;
- Дилерської діяльності;
- Діяльності з довірчого управління цінними паперами;
- Депозитарної діяльності;
- Клірингової діяльності.
Ліцензування Банком Росії діяльності заявника як професійного учасника ринку цінних паперів. Порядок ліцензування викладено в Положенні "Про порядок ліцензування різних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів Російської Федерації", затвердженому Постановою ФКЦБ Росії N 26 від 19 вересня 1997 р .
Недотримання заявником вимог цього Положення тягне за собою відмову у видачі ліцензії.
Для отримання ліцензії професійного учасника ринку цінних паперів заявник подає до територіального установи Банку Росії наступний комплект документів:
а) Заява на отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів за формою (Додаток 1);
б) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію заявника;
в) Реєстраційну форму на паперовому носії (Додаток 2) і магнітному носії відповідно з програмним забезпеченням, підготовленим Департаментом контролю за діяльністю кредитних організацій на фінансових ринках Банку Росії;
г) копії кваліфікаційних атестатів фахівців заявника по кожному виду професійної діяльності, виданих ФКЦБ Росії. Зазначені документи подаються при подачі заяви, починаючи з 22 квітня 1998 року;
д) виписку з штатного розкладу заявника, що містить прізвища, імена, по батькові співробітників заявника, діяльність яких безпосередньо пов'язана з операціями на ринку цінних паперів, із зазначенням підрозділів та займаних посад;
е) копії платіжних документів, що підтверджують сплату заявником одноразової ліцензійного збору;
ж) копії внутрішніх документів заявника, що регламентують роботу підрозділів, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, і організацію служби внутрішнього контролю;
з) розрахунок власних коштів (капіталу) заявника на останню звітну дату;
і) стандарти здійснення депозитарної діяльності, що відповідають вимогам законодавства Російської Федерації і нормативним актам ФКЦБ Росії, при включенні в ліцензію депозитарної діяльності;
к) правила ведення внутрішнього обліку і звітності, що відповідають вимогам нормативних актів ФКЦБ Росії, при включенні в ліцензію брокерської діяльності (за винятком операцій з фізичними особами), брокерської діяльності (включаючи операції з фізичними особами), дилерської діяльності. Зазначені правила ведення внутрішнього обліку подаються при подачі заяви, починаючи з 1 січня 1998 року;
л) документи, перелік яких додатково встановлюється нормативними актами ФКЦБ Росії, регулюючими клірингову діяльність та діяльність з довірчого управління на ринку цінних паперів, при включенні в ліцензію зазначених видів діяльності.
Перераховані вище документи подаються в одному примірнику і повинні бути прошиті, пронумеровані, завірені печаткою та підписані або завірені керівником заявника.
Територіальне установа Банку Росії видає Ліцензії професійного учасника ринку цінних паперів (за формою Додатка 5) і направляє відомості про видані ліцензії та електронний файл з текстом Реєстраційної форми (Додаток 2) заявника до Департаменту контролю за діяльністю кредитних організацій на фінансових ринках Банку Росії в день прийняття рішення про видачу ліцензії керівником територіального установи Банку Росії.
Банк Росії веде Реєстр виданих, призупинених і анульованих ліцензій.
Кредитні організації, що отримали ліцензію професійного учасника ринку цінних паперів, щоквартально, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подають до територіального установи Банку Росії Реєстраційну форму на паперовому носії (Додаток 2) і магнітному носії.
Територіальне установа Банку Росії щокварталу, не пізніше 15 днів після отримання відповідної інформації від кредитної організації, що має ліцензію професійного учасника ринку цінних паперів, направляє електронний файл з текстом Реєстраційної форми (Додаток 2) до Департаменту контролю за діяльністю кредитних організацій на фінансових ринках Банку Росії.
Територіальні установи Банку Росії не пізніше 15 числа кожного місяця подають до Банку Росії наступні види звітів за попередній місяць:
- Відомості про видані, призупинених та анульованих ліцензії;
- Про проведені перевірки діяльності професійних учасників ринку цінних паперів;
- Про роботу зі скаргами (заявами) щодо діяльності професійних учасників ринку цінних паперів.
Територіальне установа Банку Росії видає ліцензію на бланку встановленого зразка, з зазначенням номера, що визначається згідно з.

Висновок
Отже, ліцензія є підставою для здійснення кредитної організацією, зареєстрованою в якості юридичної особи, банківської діяльності. У ліцензії вказуються банківські операції, на проведення яких дана кредитна організація має право, а також валюта, в якій ці банківські операції можуть здійснюватися. Ліцензія видається без обмеження термінів її дії. Для отримання ліцензії на здійснення банківських операцій кредитна організація повинна мати у своєму розпорядженні статутним капіталом у розмірі, встановленому Банком Росії, обладнанням, необхідним для здійснення банківських операцій, а також виконувати кваліфікаційні вимоги, які пред'являються до фахівців у відповідності з нормативними актами Банку Росії.

Список літератури
1. Федеральний Закон про банки і банківську діяльність
2. Федеральний Закон РФ № 128
3. Вісник Банку Росії
4. Гончаренко Л.І. «Основи банківської справи»-Москва: ЮНИТИ, 2008-384с
5. Лаврушина О.І. «Основи банківської справи»-Москва: КНОРУС, 2008-425с
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
37.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Загальнотеоретичні питання ліцензування банківської діяльності
Порядок реєстрації кредитних організацій та ліцензування банківської діяльності
Ліцензування підприємницької діяльності
Ліцензування страхової діяльності 2
Ліцензування підприємницької діяльності
Ліцензування діяльності аптек
Ліцензування підприємницької діяльності 2
Ліцензування страхової діяльності
Особливості ліцензування підприємницької діяльності
© Усі права захищені
написати до нас