Лікарський контроль у процесі фізичного виховання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення.
1. Зміст, завдання і методика комплексного лікарського контролю. Види лікарського обстеження осіб, які займаються фізичною культурою.
2. Діагностика з метою визначення режиму і методики занять фізичними вправами.
3. Лікарські спостереження у процесі тренувань, змагань і занять фізичною культурою. Методи фізіологічного самоконтролю.
Висновок.
Література.

Введення

Найважливіші в соціальному плані оздоровча та виховна функції фізичної культури можуть бути забезпечені лише за умови раціональної системи занять і гігієнічного режиму, регулярного контролю за здоров'ям займаються, ефективної організації науково-медичного забезпечення.
Знання лікарем закономірностей змін організму у зв'язку із заняттями спортом необхідно для правильної діагностики здоров'я та функціонального стану спортсмена, тим більше, що при нераціональних заняттях (невідповідність навантажень підготовленості, віковим та індивідуальним особливостям спортсменів), порушення режиму тренування можливі і несприятливі впливу, розвиток особистих перед - і патологічних станів. Своєчасне виявлення та попередження таких станів, вміння віддиференціювати їх від закономірних адаптивних змін тренованого організму - дуже важлива і не завжди легка задача. Успішне виконання зазначеної роботи вимагає глибоких і різнобічних знань лікаря в області теорії і методики фізичного виховання, фізіології спорту, спортивної медицини, функціональної діагностики, травматології та ряду інших суміжних медичних спеціальностей.
Зрозуміло, охопити всі сторони цієї діяльності в рамках одного реферату неможливо, та й нема чого.
Мета, поставлена ​​автором, скромніше - систематизувати основні теоретичні та методичні положення щодо організації лікарського контролю у процесі фізичного виховання.
Мета дослідження досягається через розкриття змісту, функцій і методики лікарського контролю, через аналіз способів діагностики і спостереження за фізіологічними змінами в організмі осіб, які займаються фізичною культурою і спортом.
1. Зміст, завдання і методика комплексного лікарського контролю. Види лікарського обстеження осіб, які займаються фізичною культурою.
Основою ефективного лікарського контролю над що займаються фізичною культурою і спортом є правильно організована система лікарських спостережень, яка складається з комплексного їх обстеження, поточних спостережень і обстежень безпосередньо в умовах тренування і змагань (так званих лікарсько-педагогічних спостережень). Всі ці розділи роботи лікаря з фізкультурниками і спортсменами тісно взаємопов'язані, доповнюють один одного і повинні представляти собою єдиний процес. Разом з тим кожен з них має свої завдання, зміст, організаційні форми і методи.
Основою цієї системи є комплексне лікарське обстеження, яке повинно дати найбільш повну характеристику стану займаються і на цій основі вирішити питання допуску до занять, визначити найбільш адекватні для кожного обстежуваного форми занять, режим і методику тренування.
Завдання комплексного обстеження: діагностика стану здоров'я; визначення та оцінка фізичного розвитку; визначення функціонального стану та індивідуальних особливостей організму; призначення необхідних лікувально-профілактичних заходів, адекватних засобів відновлення, раціонального режиму харчування, особистої гігієни; рекомендації з вибору характеру занять, режиму і методикою тренування .
Результати комплексного обстеження є основою для планування наступної роботи зі спортсменами.
Все це обумовлює необхідність використання при комплексному лікарському обстеженні фізкультурників і спортсменів різнобічних методів клінічного і функціонального досліджень, що дозволяють найбільш повно характеризувати стан їхнього здоров'я, морфологічні та функціональні особливості організму.
Методика комплексного лікарського обстеження грунтується на загальних принципах фізіології та клінічної медицини. У той же час вона має і свої специфічні особливості, зумовлені необхідністю дослідити людини стосовно його рухової діяльності, виявити функціональний стан, функціональні резерви організму, а нерідко і ранні ознаки порушень, які можуть бути викликані як звичайними для людини захворюваннями, так і нераціональним режимом фізичних навантажень.
Оздоровчий ефект занять фізичною культурою і спортом (а це їх основне завдання) забезпечується лише при повній відповідності застосовуваних навантажень функціональним можливостям організму. У свою чергу функціональний стан організму відображає ефективність і раціональність використовуваної системи тренування. Тому лікарське обстеження спортсменів має бути особливо ретельним, комплексним, з тим, щоб забезпечити своєчасне виявлення всіх, навіть незначних, недоліків у їх здоров'я і фізичному розвитку, а також рівня функціональних можливостей організму.
Комплексність забезпечується за рахунок організації всебічного клінічного обстеження з одночасним використанням методів функціональної діагностики, відображають як стан окремих (головним чином основних для забезпечення рухової діяльності) органів і систем, так і їх взаємозв'язки, обумовлені станом центральної нервової системи та регуляторних механізмів.
Зміст комплексного лікарського обстеження включає: анамнез (загальний і спортивний); загальний лікарський огляд і фізикальне обстеження, визначення та оцінка фізичного розвитку (соматоскопія і антропометрія); рентгеноскопія грудної клітини (чи флюрография); клінічний аналіз крові і сечі; функціональне дослідження основних систем, забезпечують спортивну працездатність (головним чином, серцево-судинної, дихальної, нервової, нервово-м'язового апарату і аналізаторів) в стані відносного спокою; функціональні проби.
За свідченнями проводяться необхідні додаткові дослідження. Обсяг обстеження залежить від його завдання, віку, статі, спортивної спеціалізації, кваліфікації обстежуваного, а значною мірою і від наявності необхідних умов.
За завданням і організації виділяють наступні види обстеження: первинні, повторні (етапні) та додаткові.
Первинне обстеження проводиться перед початком занять, а в подальшому - перед початком кожного спортивного сезону. Його завдання найбільш обширні (визначення стану здоров'я з виявленням усіх наявних недоліків, рівня фізичного розвитку та функціонального стану з тим, щоб вирішити питання допуску, спортивної орієнтації або вибору адекватних форм занять, намітити план лікувально-профілактичної роботи з кожним обстежуваним, визначити індивідуальні особливості режиму та методики тренування), а тому вона має бути найбільш повним, що найбільшою мірою може бути забезпечено в умовах лікарсько-фізкультурного диспансеру або іншого лікувально-профілактичного закладу (поліклініка, медсанчастина та ін.)
Повторні (етапні) обстеження проводяться періодично (2-4 рази на рік залежно від віку, стану здоров'я та спортивної кваліфікації тренується) - на основних етапах підготовки. Завдання етапного обстеження - визначити вплив прийнятої системи підготовки на організм займається, оцінити становлення і розвиток його тренованості. При цьому з'ясовуються перенесені за цей час травми та захворювання, перевіряються виконання та ефективність зроблених раніше призначень, вносяться (при необхідності) відповідні корективи в індивідуальні плани підготовки.
Додаткове лікарське обстеження проводиться перед відновленням занять після перенесених захворювань, травм, перенапруження, а також за напрямом педагогів і тренерів при появі ознак зниження працездатності, перевтоми або захворювання. Обсяг і методика такого обстеження обумовлені конкретними завданнями.
У проміжках між комплексними обстеженнями здійснюється поточний лікарський контроль і дослідження в природних умовах тренування і змагань.
На підставі обстеження складається висновок про стан спортсменів з необхідними рекомендаціями для тренера (викладача) і самого спортсмена.
2. Діагностика з метою визначення режиму і методики занять фізичними вправами.
За підсумками комплексного лікарського обстеження складається розгорнуте висновок, що містить оцінку стану спортсмена і випливають з цього рекомендації.
Висновок повинен включати в себе наступні розділи: оцінку стану здоров'я, оцінку фізичного розвитку, оцінку функціонального стану, допуск до занять та змагань, рекомендації з організації та проведення лікувально-профілактичних заходів та заходів, рекомендації по режиму і методикою занять або спортивного тренування, призначення на чергове чи додаткове обстеження.
Оцінка стану здоров'я - основна частина ув'язнення. Висновок «здоровий» може бути дано лише при відсутності будь-якого (навіть незначних) відхилень і скарг. При виявленні ж будь-яких порушень у здоров'ї зазначається діагноз захворювання з повною його характеристикою - форма, стадія, протягом, етіологія, ступінь компенсації і пр.
Оцінка фізичного розвитку проводиться на підставі зовнішнього огляду, показників антропометрії та додаткових досліджень [каліперметрія, біофотометрія, плантографія, рентгенографія, сколіозометрія, визначення відносної щільності (питомої ваги) тіла та ін]. Фізичний розвиток оцінюється при цьому як правильне або неправильне (при наявності яких-небудь дефектів статури і постави).
Оцінка функціонального стану провадиться на підставі аналізу і зіставлення всіх проведених досліджень у стані м'язового спокою і при функціональних пробах і тестах. Функціональний стан може бути оцінений в ув'язненні як хороше, задовільний або з порушеннями (перевтома, перетрені-вання та ін.)
Допуск до занять і змагань визначається на підставі проведеного обстеження з урахуванням показань і протипоказань (у тому числі тимчасового характеру у зв'язку з перенесеними захворюваннями або травмою) до занять тієї чи іншої формою фізичної культури і спорту (масова фізкультурно-оздоровча робота, групи здоров'я, заняття за обов'язкової навчальної програми, спортивне тренування, змагання тощо).
Рекомендації по лікувально-профілактичним і реабілітаційним заходам дають при наявності яких-небудь порушень у здоров'ї.
Хороші показники здоров'я і функціонального стану свідчать про адекватність використовуваних займаються навантажень і режиму тренування.
Якщо при обстеженні виявлені які-небудь несприятливі зміни, необхідний ретельний аналіз режиму фізичної підготовки та внесення до нього певних змін відповідно до показників стану кожного обстежуваного. Це може стосуватися характеру, обсягу та інтенсивності навантажень, їх чергування з відпочинком, тривалості та характеру останнього, введення або виключення будь-яких вправ, частоти змагань, зміни умов занять, загального режиму життя займається і т.п.
3. Лікарські спостереження у процесі тренувань, змагань і занять фізичною культурою. Методи фізіологічного самоконтролю.
Один і той самий режим тренування, одні й ті ж навантаження можуть надати не тільки різне, але часом і прямо протилежний вплив - зміцнення здоров'я, розширення функціональних можливостей, підвищення тренованості і працездатності при відповідності навантаження станом тренується і, навпаки, відсутність ефекту, перевтома, а іноді і розвиток різних перед-і патологічних станів, якщо належне відповідність не забезпечено. Звідси зрозуміла велика роль лікаря в процесі фізичного виховання і спортивного тренування, в управлінні цим процесом та його раціоналізації.
Спільна робота тренера і лікаря - це основа ефективності навчально-тренувального процесу. Лікар бере участь у комплектуванні груп займаються плануванні та корекції тренувального процесу, організації відновлювальних заходів, у проведенні виховної та санітарно-освітньої роботи з що займаються. Тренер (викладач) на підставі динамічного лікарського і педагогічного контролю у мікро-, макро-ми багаторічних циклах тренування складає плани тренувань (занять) команд або груп займаються й індивідуальні плани, вносить до них необхідні корективи.
Відомо, що фізичні навантаження дають тренує і оздоровчий ефект в тому випадку, коли робота, виконувана, під час тренування, буде перебувати в межах 70 - 85% максимально допустимої.
Відомо також, що між інтенсивністю навантаження (швидкістю ходьби або бігу) і енерговитратами людини, а також між енерговитратами і частотою серцевих скорочень (пульс) існує пряма залежність. Тому в порядку самоконтролю по пульсу можна перевірити, чи відповідає інтенсивність тренування оптимальним тренирующим енерготратам. Такий пульс заміряють відразу після закінчення вправи, його називають тренирующим (ПТ), а показник пристосування організму до тренирующим навантаженнями прийнято називати пульсом відновлення (ПВ), який заміряється через 5 хвилин після закінчення вправи (табл. 1).
Таблиця 1.
Пульс тренує (ПТ) і пульс відновлення (ПВ)
Група підготовки
Пульс
Вік, років
До 30
30-35
35-40
40-45
45-50
Понад 50
I
ПТ
ПВ
24
18
23
18
22
17
21
16
20
15
19
14
II
ПТ
ПВ
26
18
25
18
24
17
23
16
22
15
21
15
III
ПТ
ПВ
28
18
27
18
26
17
25
16
24
16
23
15
Для того, щоб визначити до якої групи підготовленості (I, II, або III) ви ставитеся, необхідно провести тестування по одному з запропонованих методів:
1. 12-хвилинний біговій тест
Пробіжіть або пройдіть як можна далі протягом 12 хвилин. Якщо з'явиться задишка, потрібно зменшити темп бігу і перейти на ходьбу, а коли відновиться дихання, можна знову бігти.
Бажано тест проводити на маркованої дистанції або на біговій доріжці стадіону, де легко розрахувати пройдену дистанцію. Оцінка результатів вашого тесту дана в таблиці 2.
Таблиця 2.
12-хвилинний тест для чоловіків (пройдена дистанція в км)
Ступінь підготовленості

Вік, років

До 30
30-40
40-50
Старше 50
Дуже погано
Менше 1,6
Менше 1,5
Менше 1,3
Менше 1,2
Погано
1,6-1,9
1,5-1,84
1,3-1,6
1,2-1,5
Задовільно
2,0-2,4
1,85-2,24
1,7-2,1
1,6-1,9
Добре
2,5-2,7
2,25-2,64
2,2-2,4
2,0-2,4
Відмінно
2,8 і більше
2,65 і більше
2,5 і більше
2,5 і більше
2. 3-хвилинний степ-тест
Зробіть 90 сходжень на щабель висотою 50 см за 3 хвилини (1 сходження за 2 с).
Порядок виконання: встати на ступінь (табурет, стілець) однією ногою, приставити іншу, ноги випрямити в колінах; опуститися на підлогу однією ногою, приставити іншу.
Підрахуйте пульс за першу половину другої, третьої і четвертої хвилин відпочинку і за формулою визначте індекс
18000
І = ¾¾¾¾¾¾¾,
П 2 + П 3 + 2П 4
де П 2 + П 3 + П 4 - пульс за 30 с 2, 3, 4-й хвилин відпочинку.
                    
Шкала оцінок індексу
Дуже погано - менше 66
Погано - 67 - 82
Задовільно - 83 - 106
Добре - 107 - 122
Відмінно - 123 і більше
Якщо ступінь вашої підготовленості оцінюється «дуже погано» або «погано», то ви належите до групи I, якщо «задовільно», то до групи II, якщо «добре» або «відмінно», то до групи III.
Слід зазначити, що рухи, що виконуються під час тренування з пульсом нижче тренирующего і нетривалі за часом (менше 15 хв) малоефективні, так як не надають тренирующего дії на серцево-судинну систему, з іншого боку тривалі навантаження з пульсом, що перевищує тренує і відновлення більш ніж на 2 удари за 10 секунд, абсолютно неприпустимі, тому що можуть спричинити за собою небажані наслідки.

Висновок

Регулярні заняття фізичними вправами сприяють збереженню і зміцненню здоров'я, попередження захворювань, підвищення стійкості людини в екстремальних умовах. Це особливо істотно в умовах сучасного життя, коли широке застосування техніки, автоматизації у всіх сферах життя людини привело до скорочення частки фізичної роботи, зниження рухової активності людини.
Підраховано, що люди, які регулярно займаються фізичними вправами, в 2-3 рази рідше хворіють на серцево-судинними та іншими захворюваннями, мають менше втрат днів працездатності, легше переносять зміни умов навколишнього середовища, менш сприйнятливі до стресів.
Але фізкультура і спорт приносять користь лише в тих випадках, коли їх організація поставлена ​​на тверду науково-медичну основу. Фізичні вправи благотворно впливають на організм лише у тому випадку, якщо заняття проводяться з дотриманням відповідних методичних вимог, з урахуванням індивідуальних особливостей займаються і стану їх здоров'я.
Лікарський контроль і забезпечує дотримання таких умов.
У цій роботі в стислому вигляді викладено основні аспекти організації лікарського контролю стану осіб, які займаються фізичною культурою і спортом: як на етапі їх допуску до занять, так і в процесі здійснення тренувань (змагань). За сукупністю отриманих результатів мета реферату слід вважати досягнутою, а приватні задачі дослідження вирішеними.
Разом з тим, вважати дану тему закритою передчасно. Автор вважає доцільним її подальший розвиток, особливо у методичній частині (пошук нових засобів, способів і прийомів лікарського контролю).

Література

1. Агаджанян Н.Л., Шабатура М.М. Біоритми, спорт, здоров'я. - М.: «Фізкультура і спорт», 1989. - 207с.
2. Агафонов В.І. Військово-медична підготовка. Підручник для студентів медичних інститутів. - М.: Медицина, 1984. - 448с.
3. Братцев А.А. Ілюшечкин А.Е. Самостійна фізичне тренування офіцерів. Навчальний посібник. - М.: ВПА, 1986. - 58С.
4. Верхошанский Ю.В. Основи спеціальної фізичної підготовки. - М.: Фізкультура і спорт, 1988. - 330с.
5. Готовцев П.І. Довголіття і фізична культура. - М.: «Фізкультура і спорт», 1985. - 96с.
6. Іванов В.В. Комплексний контроль у підготовці спортсменів. - М.: Фізкультура і спорт, 1987. - 256с.
7. Лесгафт П.Ф. Вибрані праці. - М.: «Фізкультура і спорт», 1987. - 358с.
8. Матвєєв Л.П. Теорія і методика фізичної культури. - М.: «Фізкультура і спорт», 1991. - 542с.
9. Спортивна медицина / За редакцією Чоговадзе А.В., Бутченко Л.А. - М.: «Медицина», 1984. - 383с.
10. Фізична підготовка / За редакцією Дем'яненко Ю.К. - М.: Воениздат, 1987. - 247с.
11. Фізичне тренування офіцерів (методичні рекомендації). - Твер, ВКА ППО, 1988. - 17с.
12. Шапошникова В.І. Індивідуалізація і прогноз у спорті. - М.: Фізкультура і спорт, 1984. - 158с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Медицина | Реферат
56кб. | скачати


Схожі роботи:
Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання
Лікарський контроль у процесі тренувальних занять і змагань
Естетичне виховання в процесі фізичного виховання школярів
Моральне виховання учнів у процесі фізичного виховання
Формування ціннісного ставлення старшокласників до здоров`я в процесі фізичного виховання
Дослідження ефективності використання домашніх завдань у процесі фізичного виховання
Особливості методичних принципів і методів навчання в процесі фізичного виховання у початковій
Лікарський контроль
Лікарський контроль спортсменів
© Усі права захищені
написати до нас