Лексико-граматичне поле ввічливості в сучасній англійській мові

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ

ГОУ ВПО «Кемеровський державний університет»

ФІЛІЯ КЕМЕРОВСЬКА ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У м. Прокоп'євськ

(ПФ КемГУ)

Лексико-граматичне поле ввічливості в сучасній англійській мові

Дипломна робота

Науковий керівник:

Робота допущена до захисту

«___» _______________ 2006р.

Робота захищена:

«___»_____________ 2006р.

з оцінкою _______________

Голова ДАК:

_________________________

Члени ДАК:

Прокоп'євськ 2006

Зміст

ВСТУП

Глава 1. Розгляд мови з точки зору полів

1.1 Теорія поля

1.2 Прагматика спілкування

1.3 Ввічливість з точки зору мовного етикету

Глава 2. Норми мовної поведінки

2.1 Принцип ввічливості в мовленнєвому спілкуванні

2.2 Кошти пом'якшення категоричності

РОЗДІЛ 3. ЛГП ввічливості на основі імперативного речення в англійській мові. Аналіз художньої літератури

3.1 Кінцеві форматива will, please

3.2 Прохання

3.3 Відмова в проханні

ГЛАВА 4. Евфемія як спосіб створення політично коректної лексики

4.1 Групи евфемізмів

ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .55

Список літератури

ВСТУП

Загальновідомо, що відмінною рисою вітчизняного мовознавства є його однаково великий інтерес до проблем всіх трьох рівнів мовної структури, а лексикологию як особливий розділ мовознавства визнають дітищем російської лінгвістичної традиції.

До питань взаємодії лексики та граматики зверталися багато дослідників у галузі лінгвістики (В. В. Виноградов, В. К. Ярцева, С. Д. Кацнел'сон, І. П. Іванова, Р. Болгарія та ін.) Ще Л.В. Щерба вказував на необхідність ретельного і глибокого вивчення цих проблем. Подальший розвиток його погляди отримали в працях цілого ряду радянських вчених. Академік В.В. Виноградов писав: «нерозмежованість або змішання різних структурних відносин або різних рівнів у мові, а також відсутність ретельного аналізу їх взаємодії неминуче веде до плутанини в колі різних структурно-смислових мовних одиниць". Облік взаємодії лексико-граматичних засобів, на його думку, допоміг би «ясніше і точніше відтворювати систему функціонування і співвідношення всіх мовних одиниць у структурі мови й у мовній комунікації». [8, c .15]

Тим не менш, такі проблеми, як польова організація в мові, асиметрія граматичної форми та її змісту з точки зору її обумовленості і правомірності у мові, різноманіття і конкретні форми комплементарного функціонування лексичних та граматичних засобів у мові і інші, тільки намічені і чекають своєї розробки .

Ввічливість як предмет лінгвістичного вивчення неодноразово привертала до себе увагу мовознавців (Lakoff, 1993; Формановская, 1979; Leech, 1983; Brown, Levinson, 1987; Kasper, 1990; Карасик, 1992; Rathmayr, 1997 і ін)

Дослідження ввічливості в сучасному мовознавстві проводиться в рамках антропологічних, етнолінгвістичних, прагматичних, соціо-та психолінгвістичних робіт. Різні підходи досліджують вежлтвость в мовній теорії та практиці, у співвідношенні з нормативними рамками поведінки, культурно-специфічними чинниками і фактором ситуації.

Дане дослідження являє собою спробу докладного опису польової структури ввічливості в сучасній англійській мові. Основними його завданнями є:

а) з'ясувати конкретну специфіку реалізації польового принципу в англійській мові;

б) вивчити особливості побудови і функціонування лексико-граматичного поля (далі ЛГП) у співвідношенні з лексико-семантичним полем;

в) виявити ЛГП ввічливості на основі розгляду імперативного речення в англійській мові;

г) з'ясувати роль модальних дієслів will, would, could у ЛГП ввічливості;

д) визначити зв'язок евфеміі з ЛГП ввічливості;

е) виявити як найменш піддані змінам, так і більш чутливі і схильні до зрушень ділянки поля.

Актуальність цієї роботи визначається інтересом сучасної лінгвістики до вивчення закономірностей уживання мовних одиниць, які використовуються в ЛГП ввічливості.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в рамках досліджуваного ЛГП вперше розглядається група евфемізмів, створена за принципом ввічливості.

У даній роботі в якості одного з основних оперативних понять прийняте поняття лексико-граматичного поля, розглянутого тут як просторова модель ступеневої структури. У процесі роботи вона буде виявлятися на базі двох основних видів імперативного пропозиції: прохання та відмови у ввічливій формі, проте дослідження буде спрямовано переважно на питання-прохання, а формули відмови будуть розглядатися в готовому вигляді.

Матеріалом дослідження послужили художні тексти англійської мови. У жанровому відношенні головним чином залучені проза та драматургія. Крім того, використані газетні та журнальні публікації зарубіжній пресі. Накопичений фактичний матеріал доповнений даними англо-російського та англо-англійського словників.

У дипломній роботі застосовуються такі методи дослідження: дедуктивний метод, метод контекстуального аналізу для виявлення ситуацій спілкування, побудованих за принципом ввічливості і метод мовностилістичних аналізу в роботі з газетними й журнальними публікаціями.

Практична значимість роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані в різних курсах з теорії комунікації, прагматиці і теорії мовленнєвих актів, при практичному вивченні англійської мови як засобу спілкування, при написанні курсових робіт з даної тематики.

Обсяг і структура роботи визначається послідовністю поставлених завдань. Диплом складається з вступу, трьох розділів, висновків, списків використаної вітчизняної, іноземної та художньої літератури.

У вступі обгрунтовуються актуальність і наукова новизна дослідження, формулюються мета і завдання, вказуються методи, використані при аналізі мовного матеріалу і можлива область застосування отриманих результатів.

У першому розділі викладається теоретична база дослідження, виділяються характеристики ЛГП, аналізується семантичний ознака поля «проявляє (не) ввічливість». Крім того, розглядаються функції ввічливості і фактори, релевантні для вербальної репрезентації ввічливості в рамках прагматики спілкування.

У другому розділі розглядається принцип ввічливості (такту) Дж. Ліча, аналізуються засоби пом'якшення категоричності в англійській розмовній мові, і встановлюється частотність їх вживання; досліджуються способи реалізації конституентов ЛГП ввічливості на основі імперативного речення в англійській мові. Тут же наводяться приклади з художньої літератури.

У третьому розділі розглядається група евфемізмів, створена за принципом ввічливості, аналізуються газетні та журнальні публікації з метою виявлення ступеня вживання вищезгаданої групи евфемізмів в зарубіжній пресі.

На закінчення в узагальненій формі викладаються результати дослідження, представлені в двох блок-схемах.

Глава 1. Розгляд мови з точки зору полів

1.1 Теорія поля

Розгляд мови з точки зору полів має не тільки теоретичне, а й велике практичне значення, оскільки такий підхід до мови відповідає природним умовам мовного спілкування, коли граматичні, лексичні, а також фонетичні засоби використовуються в синтезі, в їх невід'ємною зв'язку, так що одні доповнюють, підсилюють або замінюють інші.

На можливість існування різних типів лексичних об'єднань вчені звернули увагу ще в 19ст. (Покровський М.М.)

Спочатку теоретичне осмислення поняття «поля» у мові містилося в роботах Й. Тріра, Г. Іпсена, де воно отримало найменування «семантичного поля». У термін «семантичне поле» вкладають різні поняття в залежності від того, де і в чому знаходить той чи інший дослідник найбільш повне і своєрідний прояв «внутрішньої форми мови». Німецький лінгвіст Й. Трір під семантичним або понятійним полем увазі «понятійну сферу», «коло понятійного змісту мови» Г. Іпсен називав «смисловим полем» групу етимологічно пов'язаних слів, об'єднаних смисловий і граматичної спільністю.

В один час термін "поле", за справедливим зауваженням Г.С. Щура, став брати пандемічний характер, перетворюючись просто на метафору. Однак, незважаючи на значну кількість досліджень на тему "поля" за даними ряду мов, багато проблем, пов'язаних з онтологією цього явища, не можуть бути визнані позитивно вирішеними. Більш того, дефініція самої категорії мовного поля ще не усталилася і не знайшла універсальної формулювання навіть у сфері лексики, де сама ідея поля вперше виникла як метод опису. Так, до цих пір залишається нез'ясованим питання про сутність "семантичного поля". У літературі з цього питання спостерігається змішання "поля" з такими сутнісно різними категоріями, як "система" або "структура". У результаті "поле" в різних дослідженнях виступає не як "даність" мови а як гносеологічна модель.

Системному викладу основних і широко відомих концепцій поля в лінгвістиці присвячує спеціальне дослідження Г.С. Щур, в якому в якості головної мети автор визначає аналіз основних концепцій поля і вихідних посилок, що призвели до виникнення в лінгвістиці поняття "поле", але не претендує на його теоретичне обгрунтування. У цьому досить повному викладі всіляких спроб описати окремі частини словника або граматики конкретних мов як поля багато уваги приділяється принципового питання їх дефініції, а також обгрунтуванню їх правомірності як моделей опису в мовознавстві.

Традиційно усталені підходи в рамках концепції лінгвістичного поля - парадигматичний (Й. Трір, Л. Вейсгербер) і синтагматичних (В. Порциг; Г. С. Щур). В останні роки в роботах прихильників польової концепції виявляється переважання парадигматичного підходу. Поля, що виділяються в цих дослідженнях, як правило, засновані на якому-небудь загальному інваріантному ознаці, який міг бути семантичним, функціональним і навіть асоціативним.

Контрастне подання лексичної і граматичної форм виявляється істотним при встановленні граматичного поведінки слова і його місця в полі. Воно важливо також і при вирішенні питання про вибір структурної одиниці для кожної з двох вищезазначених організацій мови.

Отже, при побудові ЛГП виявляється практично неможливим замкнутися у колі граматичних форм, ізолюючи від їх вживання в природної мови, де граматичні форми взаємодіють один з одним і сповнює їх лексикою. У залежності від оточення змінюються значення і функція тієї чи іншої форми, істотно змінюється і лексичне значення того слова, яке виступає в даній граматичній формі.

Граматичний лад мови характеризується більшою стабільністю, цим він відрізняється від лексичної системи мови, легше піддається змінам під впливом як власне мовних, так і позамовних чинників. Зв'язок граматики зі словниковим складом постійно здійснюється, по-перше, у сфері виробництва слів, а також у сфері освіти стійких лексико-фразеологічних одиниць через щабель идиоматизацию вільних словосполучень, по-друге, цим зв'язком пронизані всі лексико-граматичні розряди слів, такі, як іменники одухотворені і неживі, абстрактні і конкретні, способи дієслівної дії.

Різноманітні засоби граматичного та лексичного рівня, покликані виражати і називати загальні значення, пов'язані між собою не випадковими, а дозволяють встановити певні закономірності відносинами. Сукупність взаємодіючих коштів утворює систему - лексико-граматичне поле. Поле характеризується наступними ознаками:

 • Наявністю інвентарю (набору) коштів різних рівнів, пов'язаних між собою системними відносинами. Входячи до складу поля, засоби стають конституентами поля.

 • Наявністю загального значення, яке в тій або іншій мірі притаманне його конституентами.

 • Загальне значення поля не єдине, воно розпадається мінімум на два значення, які можуть бути протилежними або полярними. Кожне з цих значень утворює мікрополе.

Таким чином, вимальовується контур поля: його заголовне поле і його похідні, які мають загальний семантичний компонент.

ЛГП в цьому дослідженні формується за семантичною ознакою «проявляє (не) ввічливість». Його визначниками є прикметники polite / impolite. Компонент «ввічливий» семантично складний і передбачає хороші манери, повага, люб'язність, увага до інших; компонент «нечемний» - протилежну характеристику.

Звернемося до джерела англо-мовного (Leech G.) Автора з метою розмежування таких значень як "polite" і "familiar", які в даній роботі будуть полярними значеннями ЛГП ввічливості, формувати навколо себе певну мікрополе.

Polite and familiar language in English

Our language tends to be more polite when we are talking to a person we do not know well, or a person senior to ourselves in terms of age or social position. The opposite of 'polite' is 'familiar'. When we know someone well or intimately, we tend to drop polite forms of language. For example, instead of using the polite vocative Mr. Brown, we use a first name (Peter) or a short name (Pete) or even a nickname (Shortie). English has no special familiar pronouns, like some language (French 'tu', German 'du') but familiarity can be shown in other ways. Compare, for example, these requests:

Shut the door, will you? <familiar>

Would you please shut the door? <polite>

I wonder if you would mind shutting the door? <More polite> [ІЛ.15, c .13]

Крім того, розглянемо дефініції цих слів в англо-англійському словнику (Macmillan English dictionary, 2002), які ми візьмемо за основу і будемо використовувати надалі:

<polite> - someone who is polite behaves towards other people in a pleasant way that follows all the usual rules of society;

<familiar> - well known to you or easily recognized by you.

1.2 Прагматика спілкування

Дослідження ввічливості в широкому комунікативному контексті акцентує увагу на її багатовимірності і взаємозв'язку з прагматичної стороною спілкування. Це підтверджують і різні класифікації ввічливості: позитивна і негативна ввічливість (Brown, Levinson, 1987); ввічливість солідарності і ввічливість, орієнтована на соціальну дистанцію (Rathmayr, 1996); стратегічна ввічливість (Kasper, 1990). Класифікації ввічливості, запропоновані різними авторами, демонструють залежність вербальної репрезентації ввічливості від великого спектру факторів. Кожна класифікація, розробляючи різні сторони даного явища, має за мету визначити, чим же повинні керуватися учасники комунікації, щоб з успіхом реалізувати свої комунікативні наміри. Дані класифікації акцентують увагу на тому, що різні типи ввічливості мають різні способи вербальної реалізації в залежності від ситуації, межперсональная відносин між мовцем і адресатом, міжкультурних факторів.

Огляд теоретичних концепцій ввічливості дозволяє визначити мету застосування ввічливості, її функції і фактори, релевантні для її вербальної репрезентації.

Мета застосування ввічливості - ефективну взаємодію, успішна реалізація комунікативних намірів.

Функції ввічливості:

 1. контроль потенційної агресії між мовцем і адресатом з метою уникнення (потенційно можливого) конфлікту;

 2. регулятивна - для створення, підтримки та збереження соціальної рівноваги і дружніх / партнерських відносин;

 3. захисна або егооріентірованная - робота над своїм особою з метою ефективного мовного взаємодії і захисту себе від негативних оцінок;

 4. вирішення конфліктів з найменшим збитком для особи мовця і адресата.

Фактори, релевантні для вербальної репрезентації ввічливості:

 1. нормативний фактор;

 2. ситуативний фактор;

 3. фактор межперсональная відносин мовця і адресата;

 4. культурний фактор: цінності, релевантні для конкретного культурної спільноти і конституюють пріоритети комунікативної взаємодії.

Дані чинники створюють контекст для маркування вербального дії як важливого. При універсальності лінгвістичної варіантності вони відображають мовну і соціальну дійсність. Вони структурують прагматичний вибір мовного дії, тобто вони типові для будь-якої спільноти, хоча їх відносне значення варіюється в залежності від культури.

Прагматика (від грец. Р ragma - справа, дія) - область досліджень у семіотиці й мовознавстві, в якій вивчається функціонування мовних знаків мови. Термін «прагматика» введений в кінці 30-х рр.. 20 століття Ч.У. Моррісом як назва одного з розділів семіотики, яку він розділив на семантику, що вивчає відношення знаків до об'єктів; синтактику - розділ про межзнакових відносинах; і прагматику, що досліджує відношення до знаків мовців. Виділення та формування прагматики в якості області лінгвістичних досліджень почалося в 60-х - 70-х рр.. під впливом логіко-філософських теорій мовних актів Дж. Остіна, прагматичних теорій значення П. Грайса і прагматичних теорій референції Л. Лінського. Прагматика не має чітких контурів, до неї включається комплекс питань, пов'язаних з промовистою суб'єктом, адресатом, їх взаємодією в комунікації, ситуацією спілкування.

У зв'язку з суб'єктом мовлення вивчаються:

1) явні і приховані цілі вислови («іллокутівние сили», за Остіну), наприклад повідомлення деякою інформацією або думки, питання, наказ, прохання, порада, обіцянка, вибачення, вітання, скарга і т. п.;

2) мовна тактика і типи мовної поведінки;

3) правила розмови, підлеглі так званим принципом співробітництва, рекомендує будувати мовне спілкування відповідно до прийнятої метою та напрямком розмови, наприклад, адекватно нормувати сообщаемую інформацію (максима кількості), повідомляти тільки істинну інформацію та обгрунтовані оцінки (максима якості), робити повідомлення релевантним щодо теми розмови (максима відносини), робити мова ясною, недвозначною і послідовною (максими манери мови); ці правила, сформульовані Грайсом, отримали назву конверсаціонним максим або максим ведення розмови;

4) установка говорить чи прагматичне значення висловлювання: непрямі смисли висловлення, натяки, іносказання і т. п.;

5) референція мовця, тобто віднесення мовних виразів до предметів дійсності, що випливає з наміру мовця;

6) прагматичні пресуппозиції: оцінка мовцем загального фонду знань, конкретної інформованості, інтересів, думок і поглядів, психологічного стану, особливостей характеру і здатності розуміння адресата;

7) ставлення мовця до того, що він повідомляє.

Важливо, що мовець повинен мати не тільки мета впливати певним чином на слухача, а й забезпечити розуміння свого наміру, він повинен зробити свій намір явним за допомогою різноманітних мовних засобів.

З урахуванням даних параметрів вся безліч іллокутівних актів було розділене Дж. Серліо на п'ять основних класів.

Репрезентативний, орієнтовані від дійсності до висловлення, мають на меті відобразити стан справ у світі, припускають наявність у мовця відповідного думки, і їх пропозіціональное зміст нічим не обмежена. Приклади репрезентативний: повідомлення, осуд, прогнозування, визнання, опис.

Директиви, з орієнтацією від висловлення до дійсності, мають на меті спонукати адресата робити / не робити що-небудь, передбачає наявність у мовця відповідного бажання, а їх пропозіціональное зміст завжди полягає в тому, що адресат здійснить / не зробить деяку дію в майбутньому. До цього класу належать прохання, заборони, поради, інструкції, заклики та інші види спонукальних мовленнєвих актів.

Коміссіви, орієнтовані, як і директиви, від висловлення до дійсності, використовуються мовцем з метою пов'язати себе зобов'язанням робити / не робити що-небудь, припускають наявність у мовця відповідного наміри, і їх пропозиція завжди має своїм суб'єктом саме говорить. Приклади коміссівов: обіцянка, клятва, гарантування.

Експресиви мають на меті висловити певний психологічний стан мовця (почуття вдячності, жалю, радості і т.п.) в якості реакції на стан справ, що визначається у рамках пропозиції. Напрямок відповідності між висловлюванням і дійсністю для них не істотно, оскільки стан справ, що служить приводом для експресиви (те, те, з чим ми вітаємо, за що дякуємо або вибачаємося і т.п.), становить не основний зміст, а передумову такого мовного акта - його Пресупозиція. Пропозіціональное зміст експресиви приписує деякий предикат суб'єкту, яким може бути або промовець або слухає. Для експресивів особливо характерні фразеологізірованние засоби вираження - мовні кліше, специфічні для кожної мови. СР російське «Вибачте» - форму наказового способу дієслова вибачати з його англійським еквівалентом «Sorry», за формою прикметником зі значенням 'засмучений'; або англійське «Thanks» (букв. 'подяки') і функціонально еквівалентну російську ідіому «Спасибі», етимологічно висхідну до побажання «Врятуй [тебе / вас] Бог!")

П'ятий іллокутівний клас - декларації - відрізняється від інших чотирьох по параметру зв'язку з позамовними інститутами і, що випливає з цього факту специфікою відповідності між висловлюванням і дійсністю: оголошуючи (декларуючи) деякий стан справ існуючим, мовленнєвий акт декларації тим самим і робить його існуючим в реальному світі. Прикладами декларацій є призначення на посаду, оголошення війни або перемир'я, відлучення від церкви, посвячення в лицарі, прийом до партії, присвоєння звання людині або імені установі і т.п.

Дана класифікація, як і більшість інших класифікацій мовних явищ, не дає розбиття множини на непересічні класи. Існують мовні акти, що володіють ознаками, характерними для різних іллокутивних класів, і що утворюють, так би мовити, «змішані типи». Наприклад, запрошення є одночасно і директиви, оскільки мовець спонукає адресата прийти в певне місце, і коміссівом, оскільки тим самим мовець пов'язує себе зобов'язанням або особисто, або через інших осіб забезпечити запрошує повинна прийом. Скарга є одночасно і репрезентативний, оскільки відображає деякий стан справ в дійсності, і експресивний, оскільки виражає незадоволеність мовця цим положенням, та директив, оскільки мета скарги - не просто проінформувати адресата, а спонукати його до прийняття відповідних заходів.

У зв'язку з адресатом промови вивчаються:

1) інтерпретація мови, у т. ч. правила виведення прихованих смислів з ​​прямого значення висловлювання; в цих правилах враховується контекст, прагматична ситуація і пресуппозиции, а також цілі, з якими говорить може свідомо відступати від прийнятих максим спілкування (наприклад, порушувати принцип релевантності , повідомляти очевидні адресату речі т. п.);

2) вплив висловлювання на адресата (перлокутивний ефект, по Остіну): розширення інформованості адресата; зміни в емоційному стані, поглядах і оцінках адресата естетичний ефект і т. п.;

3) типи мовного реагування на отриманий стимул (прямі і непрямі реакції, наприклад способи ухилення від прямої відповіді на питання).

У зв'язку з відносинами між учасниками комунікації вивчаються:

1) форми мовного спілкування (інформативний діалог, дружня бесіда, суперечка, сварка і т. п.);

2) соціально-етикетна сторона мови (форми звертання, стиль спілкування);

3) співвідношення між учасниками комунікації в тих чи інших мовленнєвих актах (прохання і наказ).

У зв'язку з ситуацією спілкування вивчаються:

1) інтерпретація дейктіческіх знаків («тут», «зараз», «цей» і т. п.);

2) вплив мовної ситуації на тематику і форми комунікації (типові теми і форми розмов у гостях, на банкетах, в лікарнях, в прийомних лікарів та адвокатів).

Висунувши як об'єднуючої принцип вживання мови говорять в комунікативних ситуаціях і прагматичної компетенції мовців, прагматика охопила багато проблем, що мають тривалу історію вивчення в рамках риторики і стилістики, комунікативного синтаксису, теорії функціональних стилів, соціолінгвістики, психолінгвістики, теорії дискурсу та ін, з якими прагматика має великі області перетину дослідницьких інтересів.

1.3 Ввічливість з точки зору мовного етикету

Норми мовної поведінки регулюються культурними традиціями і стандартами соціальної поведінки конкретного соціуму: вони доречні для організації мовного спілкування, так як на їх основі створюються стереотипні національні оцінки комунікативної ситуації та прогнози її розвитку. Саме цей аспект нормативності значущий для дослідження ввічливості.

Відповідність нормі тієї чи іншої стратеги ввічливості визначається мовцем у залежності від параметрів ситуації, соціально-культурних стереотипів поведінки, прийнятих в тому чи іншому соціумі. Отже, при реалізації ввічливого мовного дії говорять не про автоматичне виконання норм, а, в якійсь мірі, про мистецтво, тобто визначенні як правильно реалізувати комунікативний намір в рамках існуючих норм.

Мовний етикет - система стійких формул спілкування, що пропонуються суспільством для встановлення мовного контакту співбесідників, підтримання спілкування у вибраній тональності відповідно їх соціальним ролям і рольовим позиціям щодо один одного, взаємних відносин в офіційній і неофіційній обстановці. У вузькому сенсі слова мовний етикет становить функціонально-семантичне поле одиниць доброзичливого, ввічливого спілкування в ситуаціях звернення та привернення уваги, знайомства, вітання, прощання, вибачення, подяки, поздоровлення, побажання, прохання, запрошення, поради, згоди, відмови, схвалення, співчуття і т. п. Будь-якому члену суспільства у відповідності з соціальними характеристиками приписується певний модус поведінки.

Мовна ситуація, в якій існує мовний етикет - це ситуація безпосереднього спілкування комунікантів, яка обмежена прагматичними координатами «я - ти - тут - зараз», які організовують ядро поля мовних одиниць мовного етикету. Втрата висловом цих координат виводить його за межі мовного етикету (пор. «Вітаю вас!» І «Вчора він вітав її»).

Якщо мовний етикет націлений, перш за все, на створення умов для успішного спілкування, то ввічливість як кодифікована знакова система діє швидше як орієнтована на майбутнє стратегія поведінки і є свого роду очікуванням, яке передбачає небажаний розвиток подій. Правила мовного етикету варіюються стосовно до сфери спілкування. Ситуації спілкування і залежать від таких екстралінгвістичних факторів, як рольові та особистісні відносини комунікантів. Ступінь детермінованості мовної поведінки мовця залежить від ступеня стандартизованности того чи іншого мовного акту, тій чи іншій ситуації спілкування. Тут можна виділити два типи ситуацій.

Перший тип становлять ситуації, в яких мовна поведінка мовця ритуализированное. Це означає, що за кожною такою ситуацією закріплений певний набір форм, вживання яких здійснюється мовцем автоматично. Етикетних (рітуалізованние) мовними ситуаціями являютя речечвие акти, що виражають реакцію на поведінку інших людей (бехабітіви): вираз подяки, співчуття, привітання, побажання, вибачення, оголошення війни, обряди хрещення, одруження і т.п.

До другого типу відносяться мовні ситуації, в яких мовець має в своєму розпорядженні набором варіантів вираження свого комунікативного наміру. Вибір форми детермінується дією факторів екстралінгвістичної характеру, таких, як статус, стан, вік комунікантів, обстановка спілкування, ступінь соціально-психологічної дистанції та ін

Вибір адекватної форми в ситуаціях, що характеризуються наявністю варіантів вираження, тісно пов'язаний з поняттям норми. З одного боку, норма визначається як «найбільш стійкі реалізації мовної системи, в тій чи іншій мірі усвідомлювані суспільством як правильні, зразкові, обов'язкові», з іншого - як «набір правил, що визначають стратегію вибору одного з конкуруючих варіантів залежно від параметрів соціальної ситуації ». Поняття норми служить центральним поняттям при описі мовної поведінки і відправною точкою при визначенні поняття ввічливості. Норма являє собою бажану форму вираження комунікативного наміру в типізованої ситуації спілкування. Відхилення від норми можливо як у бік підкреслено чемного відносини, так і у бік підкреслено нелюб'язностями відношення до адресата.

Висновки по першому розділі

Отже, ЛГП - це система, яка являє собою сукупність взаємодіючих граматичних та лексичних засобів. Входячи до складу поля, вони стають конституентами поля. При побудові ЛГП виявляється практично неможливим замкнутися у колі граматичних форм, ізолюючи від їх вживання в природної мови, де граматичні форми взаємодіють один з одним і сповнює їх лексикою.

Загальне значення поля не єдине, воно розпадається мінімум на два полярних значення, кожне з яких утворює мікрополе. ЛГП в даному дослідженні формується за семантичною ознакою «проявляє (не) ввічливість. Його визначниками є прикметники polite / impolite.

У рамках прагматики спілкування були визначені мета застосування ввічливості, її функції і фактори, релевантні для її вербальної репрезентації. Ефективна взаємодія, успішна реалізація комунікативних намірів і є мета застосування ввічливості.

У рамках мовного етикету було встановлено, що для вираження ввічливості / неввічливості в мові є як універсальні засоби, марковані за цією ознакою, так і кошти, етикетні статус яких визначається в залежності від екстралінгвістичних параметрів ситуації спілкування (статус, стан, вік комунікантів, обстановка спілкування , ступінь соціально-психологічної дистанції та ін.)

Глава 2. Норми мовної поведінки

2.1 Принцип ввічливості в мовленнєвому спілкуванні

Норми мовної поведінки відрізняються значним національною своєрідністю, що обумовлено історичними, соціальними та культурними особливостями народу, говорить цією мовою. [33, c .8] Однак існують деякі загальноприйняті правила, яким слідують або повинні слідувати комуніканти в процесі спілкування, якщо вони прагнуть досягти взаєморозуміння, тобто керуються у своїй мовної діяльності принципом співробітництва. Даний принцип передбачає необхідність дотримуватись таких правил і стратегіям ведення бесіди і побудови висловлювання, як, наприклад:

«Говори по суті справи» ("Be relevant"),

«Не кажи того, для чого у тебе немає достатніх підстав» ("Do not say that for which you lack evidence"),

«Будь стислим» ("Be brief"),

«Уникай двозначності» ("Avoid ambiguity").

Перераховані вище правила дотримуються в бесіді, що має на меті максимально ефективний обмін інформацією, наприклад, у діловому або науковому спілкуванні, однак у повсякденному мови, як показують спостереження, дані правила дотримуються далеко не завжди, а іноді й повністю порушуються. Очевидно, існують і інші принципи, які регулюють мовний взаємодія співрозмовників і мають естетичний, соціальний чи моральний характер, на що вказує і Г. Грайс. [46, c .45] Одним з таких принципів є принцип ввічливості, або, інакше, принцип такту, вплив якого часто грає вирішальну роль в оформленні висловлювання, у відборі коштів у неформальному спілкуванні.

Р. Лакофф формулює принцип ввічливості у вигляді трьох правил:

«Не нав'язуй своєї думки» ("Do not impose"),

«Давай співрозмовнику можливість вибору» ("Give options"),

«Будь доброзичливий »(" Make the listener feel good. Be friendly ").

[50, c .45]

Дотримання принципу ввічливості накладає певні обмеження на поведінку членів суспільства, які полягають в тому, щоб враховувати інтереси партнера, рахуватися з його думками, бажаннями і почуттями, полегшувати, по можливості, покладені на нього завдання. Дотримання принципу ввічливості в кінцевому рахунку має на меті домогтися максимальної ефективності соціальної рівноваги і дружніх відносин ». У прагматичної теорії мовного спілкування ввічливість розглядається як універсальний принцип, який у практиці мовного взаємодії відіграє більш значну регулюючу роль, ніж принцип кооперації. Принцип ввічливості визначається як особлива стратегія мовної поведінки, спрямована на "запобігання конфліктних ситуацій», мета якої «зберегти обличчя» в ситуаціях, коли існує загроза «втратити обличчя».

Дж. Ліч вважає принцип такту певною стратегією спілкування, спрямованої на запобігання можливих конфліктних ситуацій, що часто призводить до непрямих, алегоричним способам висловлювання, що порушує принципи ясності і релевантності Г. Грайс. [51, c. 109] У нього це реалізується в максимах:

 1. Максима такту. Це максима меж особистої сфери. У ідеалі будь-який комунікативний акт передбачає певну дистанцію між учасниками. Слід дотримуватися правила: «Робити комунікативну мету співрозмовника предметом обговорення припустиме лише в тому випадку, якщо мета ця їм експліцитно (відкрито) позначена». Не слід зачіпати тим, потенційно небезпечних (приватне життя, індивідуальні переваги і т.д.).

 2. Максима великодушності. Це максима необтяжена співрозмовника, вона оберігає його від домінування в ході комунікативного акту. Наприклад, припущення повинно бути сформульовано таким чином, щоб його можна було відкласти, не слід пов'язувати партнера обіцянкою чи клятвою. Хороший комунікативний акт не повинен бути дискомфортним для учасників спілкування.

 3. Максима схвалення. Це максима позитивності в оцінці інших («Не судіть, і не судимі будете», «Чи не осуджує інших»). Атмосфера, в якій відбувається мовленнєвий взаємодія, визначається не тільки позиціями співрозмовників по відношенню один одному, а й позицією кожного по відношенню до світу і тим, чи збігаються ці позиції. Якщо оцінка світу (позитивна чи негативна) не збігається з оцінкою співрозмовника, то це сильно ускладнює реалізацію власної комунікативної стратегії.

 4. Максима скромності. Ця максима неприйняття похвал на власну адресу. Одні м з умов успішного розгортання комунікативного акту є реалістична, по можливості об'єктивна самооцінка. Сильно завищена або сильно занижена самооцінки можуть негативно вплинути на встановлення контакту.

 5. Максима згоди. Це максима неопозиційних. Вона передбачає відмову від конфліктної ситуації в ім'я вирішення більш серйозного завдання, а саме - збереження предмета взаємодії, «зняття конфлікту» шляхом взаємної корекції комунікативних тактик співрозмовників.

 6. Максима симпатії. Це максима доброзичливості, яка створює сприятливий фон для перспективного предметної розмови. Недоброзичливі робить мовленнєвий акт неможливим. Певну проблему становить так званий байдужий контакт, коли співрозмовники, не будучи ворогами, не демонструють доброзичливості по відношенню один одному. Максима доброзичливості дає підставу розраховувати на позитивний розвиток мовної ситуації з наміченим конфліктом.

Соціальна мета, на думку Дж. Ліча, полягає в тому, щоб уникати конфліктів між комунікантами. Цій меті відповідає теорія ввічливості. П. Браун і С. Левінсон пропонують набір різних тактичних прийомів, за допомогою яких мовець регулює свою мовну поведінку, виходячи з оцінки ситуації.

Ситуація оцінюється мовцем на основі трьох незалежних змінних:

а) соціальної дистанції між мовцем і слухачем;

б) влади одного комуніканта над іншим;

в) ступенем впровадження в сферу адресата.

Відповідно до того, яким чином мовець оцінює ризик «втрати особи» в даній обстановці, він вирішує робити або не робити мовленнєвий акт, а якщо робити, то яку форму ввічливості обрати - відкриту, експліцитну чи приховану, імпліцитну.

Дотримання принципу такту при неформальному спілкуванні становить важливу лінгвістичну та соціальну характеристику мовної поведінки англійців, що відзначається не тільки лінгвістами, а й письменниками та журналістами. Так, узагальнюючи свої спостереження над мовним етикетом англійців, В. Овчинников пише: «Англійська ввічливість взагалі наказує стриманість у судженнях як знак поваги до співрозмовника, який має право дотримуватися іншої думки. Звідси схильність уникати категоричних тверджень чи заперечень ... (Потяг до вставним оборотами на зразок «мені здається», «я думаю», «можливо, я не правий, але ...», призначеним вихолостити визначеність і прямолінійність, здатну привести до зіткнення думок ». [21, c. 230]

Вивчення літератури з даного питання і текстової аналіз творів сучасних англійських авторів показують, що принцип такту має різноманітні прояви в мовленнєвій поведінці - у виборі співрозмовника або теми бесіди, в характері висловлювань, у формах згоди та незгоди, у характері реакцій на мову співрозмовника і т. п. Даний принцип по-різному реалізується в різних видах мовних актів: директивних, інтерогатівних (питальних), декларативних і ін У даній роботі розглядаються лінгвістичні способи реалізації принципу такту в декларативних висловлюваннях. Основною формою цієї реалізації є пом'якшення категоричності висловлювання.

2.2 Кошти пом'якшення категоричності

Розглянемо засоби пом'якшення категоричності, висловлювання в порядку частотності їх вживання в англійської розмовної мови.

Найбільш численну і найбільш частотну групу складають модальні фрази (МФ), що виконують роль головного речення, за яким слід придаткове з'ясувальних, або роль вступного члена в серединній або кінцевої позиції. У цю групу входять МФ з дієсловами розумової діяльності (think, believe, suppose, imagine, etc.), Дієслівно-іменні сполучення (I 'm afraid, I fear, etc.), стійкі вирази (I dare say, I must say, I must confess, etc.). Наприклад:

The fact is, I suppose, I'm too English. (S. Maugham)

But I cannot imagine any animal running home to him, once it got away. (JRR Tolkien)

For myself, I believe that he was here, and was in danger. (JRR Tolkien)

I suppose we haven't lost more than two days by my short cut through the Forest. (JRR Tolkien)

I do not know, but I fear the worst. (JRR Tolkien)

Н е may tell others that I am afraid of. I don't suppose they are far away. (JRR Tolkien)

I must confess I find that sort of things rather horrifying. (J. Osborne)

У залежності від лексичного значення дієслова модальні фрази висловлюють суб'єктивну оцінку висловлювання, пом'якшуючи його категоричність за рахунок звуження універсальності висловлюваного думки, обмеження його рамками особистого досвіду мовця. Найбільш частотними в цій групі є МФ з дієсловом think та МФ I 'm afraid. Наприклад:

I don't think at present he quite knows whether he has left or not. I think he would regard himself as officially not having left her. (I. Murdoch)

I'm afraid there's an awful lot you don't understand. (K. Amis)

Особливістю вживання МФ з дієсловом think є можливість використання форм умовного способу в підрядному з'ясувальних, що надає висловом ще більший відтінок проблематичності. Сам дієслово think теж може стояти у формі умовного способу. Наприклад:

The damage was mostly internal, I should think. (K. Amis)

Слід зазначити семантичний відтінок вибачення, який вносять у висловлювання МФ I 'm afraid, I fear, що передують звістка, яке може бути неприємним для співрозмовника. Наприклад:

"But how's your poor mother? I do hope she is a little better? "Douglas shook his head. "I'm afraid not," he said. (I. Murdoch)

Найбільш частотною синтаксичної формою реалізації принципу ввічливості в декларативних висловлюваннях є форма розділового питання, яка додасть висловлюваному думку некатегоричного, проблематичний характер і одночасно залучає співрозмовника в обговорення, даючи йому можливість висловити свою точку зору, а хто говорить скорегувати свою думку.

Наприклад:

"Lovely day, isn't it?" - "Isn't it beautiful?" I mean he hasn't been feeling the strain of things a bit, has he? He seemed rather strange in his manner just now. (P. Wodehouse)

Доказами того, що дана форма не виконує функції власне питання, є спадний інтонаційний малюнок, необов'язковість інформативної відповіді і можлива відсутність на листі знака питання. Наприклад:

Sorry, I'm being terribly muddling for you, aren't I? It's a place called Neal's Yard. (J. Jones)

We were at school together, weren't we, Bertie. (P. Wodehouse)

Значного поширення в якості засобу пом'якшення категоричності висловлювання мають прислівники ступеня rather, pretty, fairly, a bit, sort of, just, які модифікують прикметник або іменник, що входить до складу іменного присудка. Найбільш частотними з цих прислівників є прислівник rather, вживання якого не має обмежень, прислівник pretty, характерне для мови рівних за віком чи положенням співрозмовників у невимушеній обстановці спілкування. Наприклад:

If you've no word of your own, it's rather pleasant to regret the passing of someone else's. (J. Osborne)

You see, I'm pretty dependent on the old boy. If he cut off my allowance I should be very much in the soup. (P. Wodehouse)

I've wanted him for years, and that gives me a sort of right, doesn't it? (J. Murdoch)

It was still fairly early by the sun, something between nine and ten. (J. R. R. Tolkien)

Поширеним способом пом'якшення категоричності висловлювання є перемикання його модальної характеристики з дійсною імовірну. Незалежно від того, який відтінок припущення виражається у висловлюванні, модальність предположительности служить більш тактовною формою вираження думки в порівнянні з модальністю дійсності. Зрозуміло, мова йде про ті випадки, коли модальність у дійсності замінюється модальністю предположительности, тобто мовець використовує зміну модальної рамки в прагматичних цілях (модальне відмінність висловлювань в даному випадку є прагматичним, не семантичним). Переключення модальної характеристики висловлювання з дійсною імовірну здійснюється за допомогою модальних слів (МС), модальних дієслів (МР), модальних часток (МЧ) та форм умовного способу.

Модальні дієслова must, should, can, may \ might вживаються як засіб пом'якшення категоричності висловлювання у своїй вторинної функції, і між ними існують певні семантичні та прагматичні відмінності. Так, МГ must висловлює логічне умовивід, що грунтується на конкретних фактах і може бути виведено в результаті логічних міркувань, тоді як МР should означає припущення, засноване на очікуваності певної події, верифікація якого можлива лише в майбутньому. Тому вислів "John must be easy to talk to" можливо в тому випадку, якщо мовець бачить, як Джон люб'язний в бесіді, на підставі чого він і робить відповідний логічний висновок; вислів "John should be easy to talk to" можливо, якщо мовцеві відомо, що Джон хоче завоювати репутацію товариську людину, на підставі чого, говорить очікує, що з Джоном буде легко розмовляти. [49, c .233]

Модальне дієслово may в проханні вживається завжди від першої особи, припускаючи дозвіл або згода співрозмовника:

May I show you our latest catalogue?

May I offer you something to drink?

May I wash my hands, please?

May I borrow your biro for a minute?

Форма might з одного боку додає прохання відтінок легкого роздратування або невдоволення:

Might I trouble you to move along a little?

Might I ask you to turn on the light?

You might switch the radio off while I'm writing the letter.

You might make a little less noise.

З іншого боку може висловлювати прохання у ввічливій формі:

Might I keep your book for a day or two?

Модальні частки hardly, scarcely вносять у висловлювання відтінок невпевненості, тим самим пом'якшуючи його категоричність. Вони вживаються у функції часткового заперечення, що має більш ввічливий характер у порівнянні з повним, категоричним запереченням. Наприклад:

Even you could hardly do a thing like that. (P. Wodehouse)

Fog could scarcely beg for lodgings in hobbit-holes (JRR Tolkien)

Синтаксична конструкція Nominative + Infinitive пом'якшує категоричність висловлювання за рахунок привнесення семантичного компонента, що виражає суб'єктивну оцінку дійсності мовцем і тим самим обмежує значимість висловлюваної думки рамками його особистого досвіду. Наприклад:

I say, I seem to have plunged into the middle of quite a young dinner party. (P. Wodehouse)

Аналогічну функцію виконають оборот it looks as if \ as though, за яким слідують придаткові порівняння, з дієсловом в умовному або (рідко) дійсного способу. Наприклад:

It looks to me as though you had saved the old home. (P. Wodehouse)

It looks as if it's going to be too difficult from now on anyway. (I. Murdoch)

Слід особливо виділити досить поширене в сучасній англійській розмовній мові пряме звернення до думки співрозмовника за допомогою питання Don 't you think (so)? Цим питанням мовець дає зрозуміти співрозмовнику, що він не має наміру нав'язувати йому свою думку і готовий прийняти його точку зору. Наприклад:

We must get the boat, don't you think? (I. Murdoch)

Різні способи пом'якшення категоричності висловлювання, що зустрічаються у мові одного і того ж персонажа, надають цій промові ухильну, невизначений характер. Наприклад:

"I don't see quite how mortality comes in," said Ronald, "but I'm rather drunk, I think, and mortality seems to poke itself into most thin I expect it's got in here, too"

(I. Murdoch)

Отже, найбільш частотну групу засобів пом'якшення категоричності декларативного висловлювання становлять, як вже зазначалося вище, модальні фрази. Вони являють собою найбільш експліцитний і, синтаксично нескладний спосіб вираження ставлення мовця до висловлювання і, як показують переклади і спостереження над російською розмовною мовою, передаються на російську мову аналогічними синтаксичними конструкціями. Розділовий питання як засіб пом'якшення категоричності висловлювання в англійській розмові трапляється рідше і є її специфічно рисою. На російську мову дана форма перекладається різними питальними конструкціями.

Наприклад:

You are his wife, aren't you? (J. Osborne)

Адже ви його дружина, чи не так?

The old hopeless passion, isn't it? (K. Amis)

Стара як світ історія безнадійної любові чи не так?

We've got so much to say to each other, haven't we? (K. Amis)

Адже нам так багато потрібно нового повідати одне одному, вірно?

She's a beautiful girl, isn't she? (J. Osborne)

Вона у нас чарівна, правда?

Серед прислівників ступеня, що входять до складу засобів пом'якшення категоричності висловлювання, найбільш частотним є прислівник rather.

Модальні слова складають найменшу групу від загального числа засобів пом'якшення категоричності висловлювання.

Форми умовного способу та синтаксична конструкція Nominative + Infinitive як засобу пом'якшення категоричності висловлювання не мають значного поширення в англійській розмовній мові; крім того, вони характерні для мови дорослих комунікантів.

РОЗДІЛ 3. ЛГП ввічливості на основі імперативного речення в англійській мові. Аналіз художньої літератури

Пропозиції з дієсловом-присудком в наказовому способі - імперативні пропозиції - припускають діалогічну ситуацію спілкування.

Діалогічна мова (від грец. Dialogos - бесіда, розмова двох) - форма (тип) мови, що складається з обміну висловлюваннями-репліками. Для діалогічного мовлення типові такі змістовні форми: питання \ відповідь, згода \ заперечення, формули мовного етикету та ін [36, c. 53]

Коло дієслів, використовуваних в імперативних реченнях фактично обмежений; важливо, щоб лексичне значення дієслів виявлялося б сумісним з граматичним значенням спонукання. Цікаво відзначити, що подібна «сумісність» по-різному проявляє себе у позитивних і негативних імперативних реченнях. Це, перш за все дієслова конкретної дії, виконання якого залежить від волі адресата. Наприклад: to come, go, look, tell, take, give, get, listen, see, sit (дієслова розташовані в порядку частотності їх вживання). Це дієслова руху, зорового і слухового сприйняття, дієслова мовлення, дієслова взяття і віддачі. Наведемо кілька прикладів:

Come to me on Wednesday. (I. Murdoch)

Tell me, are you a real writer? (T. Capote)

Look at the houses. (E. Hemingway)

Слід зазначити, що в імперативних реченнях використовуються не всі лексико-семантичні варіанти того чи іншого дієслова, а лише деякі з них, які, як правило, тяжіють до основного значенням дієслова. Так, наприклад, у дієслова come реалізуються ті лексико-семантичні варіанти, які пов'язані з рухом. Наприклад:

Come here. (E. Hemingway)

Come and look at my pictures. (WS Maugham)

Come back, I say! (M. Macnamara)

Звернемося до деяких лексичним особливостям імперативного пропозиції як синтаксичної одиниці. Так, до його складу входять компоненти, які є типовими тільки для цього виду пропозиції. До таких компонентів належать: звернення, кінцеві форматива (tags), вигуки, а також лексична одиниця please, яка і відбиває аспект ввічливості в англійській мові.

3.1 Кінцеві форматива will, please

Великий інтерес викликають кінцеві форматива, які характеризують як імперативні, так і питальні речення ввічливій форми:

З усіх кінцевих форматива найбільш поширеним виявляється "will you '.

"- Then you shall come; and you will come too, Basil, won't you? Після цього ви обов'язково прийдете, і ви теж, Бейз, чи не так?

 • I can't really. I would sooner not. I have a lot of work to do. "Я дійсно не зможу. Мене скоріше вже не буде. У мене багато справ.

(O. Wild "The Portrait of Dorian Gray", p.113) <polite>

"You will have tea, of course, Dorian? And so will you, Harry? Or do you object to such simple pleasures? "Ви, звичайно, не відмовтеся від чашки чаю, Доріан? А ви, Гаррі? Або ви будете заперечувати проти таких маленьких задоволень?

(O. Wild "The Portrait of Dorian Gray", p .111) <polite>

Наступні пропозиції також містять конструкцію 'will you', проте, вона вже виступає не як кінцевого форматива, а в якості елемента питальні речення. Слід відзначити і те, що подібні пропозиції характерні для неформального стилю спілкування.

"If I agree", she said, "will you promise to do as I tell you from point to point?" «Якщо я погоджуся», - сказала вона, - «Обіцяй мені зробити те, що я скажу від початку до кінця» .

(WS Maugham "Story of the house with the green blinds", p.313) <familiar>

"- Won't you come in for a minute? You've never seen my rooms. Не бажаєте зайти на хвилинку? Адже ви ніколи не бачили моєї кімнати.

- No, I don 't want to get you into trouble. "Ні, я не хочу приносити вам занепокоєння. (WS Maugham" Cakes and ale ... "p.146) <familiar>

"Will you take Robert with you this morning, Father?" - Mom asked. «Тату, ти візьмеш Роберта з собою цього ранку?», Запитала мама.

 1. Cronin "The Green Years", p.21) <familiar>

"Will you do something now? Something small. "Ви не могли б зробити дещо незначне зараз? (А. Cronin "The Green Years", p .85) <familiar>

Функцію кінцевих форматива можна порівняти з функцією слова 'please'. Please являє собою єдину лексичну одиницю, яка вживається лише в імперативних реченнях, виступаючи його додатковою ознакою. Не будучи зв'язаним у реченні з іншими компонентами синтаксичними зв'язками, please відрізняється великою рухливістю: може вводити імперативне пропозицію, укладати його, перебувати в інтерпозіціі.

3.2 Прохання

Кожен мовленнєвий акт відбувається в певних умовах, з певною метою, з певними відносинами між комунікантами, що володіють набором соціальних ролей. Для адекватного володіння мовними структурами недостатньо володіти тільки мовною компетенцією, необхідно знати умови вживання одиниць у мовленні, тобто мати ще й соціальну компетенцію, яка включає ситуацію спілкування, взаємини комунікантів.

У роботах як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників відзначається залежність тих чи інших форм висловлення від таких прагматичних видів, як «соціальна роль», «асиметричні відносини», «стать», «статус», «постановка спілкування», «дистанція спілкування» та інші

(Тарасов, 1974; Формановская, 1990, Бєляєва, 1992; Leech, 1983 та інші). Все це значимі компоненти комунікативної ситуації загалом і питання-прохання зокрема.

Прохання і відмова - 2 основних види імперативного пропозиції - відносяться до директивних мовним актам.

Прохання як спонукальний мовленнєвий акт з дотриманням принципу ввічливості є «позитивно-орієнтованим» і являє собою комунікативну ситуацію, яка характеризується тим, що вона:

а) має набір учасників (адресант і адресат),

б) відбувається в певній ситуації, яка являє собою реальний стан речей,

в) здійснюється з певною соціальною метою, що робить ситуацію комунікативної.

Існує певний спектр питальних формул ввічливості в мовленнєвому етикеті: could you / could you possibly / may I trouble you / would you / would you please / would you mind if / etc.

Так звана приказна форма прохання, що виражається владним нахилом, вживається в англійській мові набагато рідше, ніж в російській, і виражається лексично кілька коректніше за рахунок будь-якого Емфатичний прийому (Please + Infinitive; Do + Infinitive, і т.д.)

PLEASE

"Please say so, if you hate my asking you questions," I said. Скажи мені заради бога, якщо тобі не подобається, як я задаю питання.

(A. Cronin "The Green Years", p.118) <familiar>

Статусно - рольовий рівність

"Please let me go. I think I'm going to faint ". Дозволь мені йти. Мені здається, що мені стає гірше.

(J. Galsworthy "The dark flower", p.175) <familiar>

Статусно - рольовий рівність

"Please tell Mr. Stormer that only the very best fishermen can catch our trout ". Скажіть мені, будь ласка, містер Стомера, що лише найкращий рибалка може зловити нашу форель. (J. Galsworthy" The dark flower ", p.57) <familiar> статусно - рольовий рівність

"But please don't look like yesterday. To - day 's too heavenly ". Будь ласка, не одягайтеся як вчора. Сьогодні дивовижний день.

(J. Galsworthy "The dark flower", p.246) <familiar>

Статусно - рольовий нерівність

"Please God, make him think I'm still pretty". Будь ласка, Господи, вижени його думати, що я все ще хороша. (O. Henry "The gift of the magi", p. 78) <familiar> статусно - рольовий нерівність

DO PLEASE

"Do please ride with me tomorrow". Будь ласка, склади мені компанію на завтрашній прогулянці верхи?

(J. Galsworthy "The dark flower", p.243) <familiar>

Статусно-рольовий рівність

"Do forgive me, please". Прости мене, будь ласка.

(J. Galsworthy "The dark flower", p.81) <familiar>

Статусно - рольовий рівність

WOULD (DO) YOU MIND Конструкція 'Would (Do) you mind + Gerund' носить більше ввічливий відтінок:

"Would you mind showing my drawings" Ви не заперечуєте, якщо я покажу вам свої малюнки. (J. Galsworthy "The dark flower", p.204) <polite> статусно - рольовий рівність

"Do you mind our asking where your bird is now?" They said. Не заперечуєте, якщо ми запитаємо, де зараз ваш птах? - Сказали вони.

(WS Maugham "Princess September", p. 15) <polite>

Статусно-рольовий нерівність

WOULD У залежності від настійності прохання він передається цілим рядом російських штампів: Ви б могли ...? Будьте ласкаві ...? Будь ласка, не ...? Ви не проти того, щоб ...? Ви НЕ заперечуєте, якщо я ...?

"Would you marry me, and let me put you away? Будьте моєю дружиною і дозвольте відвезти вас звідси. (T. Dreiser "Jennie Gerhardt", p. 49) <polite>

Статусно - рольовий рівність

"Would you like to play chess?" I said. Ви не проти того, щоб зіграти в шахи? - Запитав я.

(WS Maugham "The moon and Sixpence", p.96) <polite>

Статусно-рольовий рівність

I WISH Дана конструкція також маркується як ввічлива.

"I wish you would tell me how to become young again" Мені б хотілося, що б ви мені сказали, як стати молодим знову.

(O. Wild "The Portrait of Dorian Gray", p.127) <polite>

Статусно-рольовий нерівність

"I wish you wouldn 't' t talk French" Мені б хотілося, щоб ви не говорили по-французьки.

(FS Fitzgerald "Outside the cabinet - maker's", p. 151) <polite> статусно - рольовий нерівність

COULD YOU Дієслово could прирівнюється за ступенем ввічливості до will, хоча він привносить в прохання відтінок фамільярності, який, щоправда, знімається додаванням слова please.

- "Couldn't you draw in the other room?" Asked Johnsy. Не могла б ти малювати в другій кімнаті? - Запитав Джонсі.

- "I'd rather be here by you", said Sue. Я краще залишуся з тобою - сказала Сью.

(O. Henry "The last leaf", p. 61) <familiar> статусно - рольовий рівність

- "Could I see Professor Fleming, please? Можу я побачити професора Флемінга?

- "The professor isn't here. He seldom comes on Saturdays "Професори тут немає. Він рідко приходить по неділях.

(A. Cronin "The Green Years", p .128) <polite>

Статусно-рольовий нерівність

3.3 Відмова в проханні

Неможливість виконати прохання свого співрозмовника викликає звичайно почуття незручності, тому сам відмова має поєднувати в собі ввічливість і переконливість. Однак навіть у тому випадку, коли причина відмови не наводиться, англійцю зовсім невластиво випитувати її у співрозмовника (Чому? А що таке?).

Початкова фраза Вибач (ті) ... російської форми відмови передається англійською кліше I 'm afraid ...:

A: Could you help me a bit, John, with my French grammar?

B: I'm afraid I can't do this today.

A: Could you direct me to a pillar-box in this street?

B: I'm afraid I can't help you. I'm a stranger here myself.

C: What about a cup of coffee in that espresso bar?

D: I'm afraid I can't just now.

Формулювання відмови і його інтонація підкоряються повністю змістом прохання:

Student: Would you mind just looking this composition over to see if it's correct?

Professor: I'm Afraid I'll really have to say no. I'm terribly busy just now.

У складній ситуації відмова приймає різні експресивні форми:

I'm simply unable to help you. <familiar>

I'm not in a position to do it. <familiar>

I must be excused but I shan't be able to do that for you. <polite>

Please accept my apologies but I'm unable to finish that alone. <polite>

I feel badly about saying no, but I really can't. <polite>

У ситуації відмови, як, втім, і при позитивній реакції на прохання, англійська етикет не визнає категоричних форм, і нерідко буває складно передати засобами англійської мови, наприклад, такі негативні вигуки: Це абсолютно виключено! Хоч убий, не можу! Ні і ще раз ні! Навідріз відмовляюся! І не подумаю!

Проте можна знайти еквівалент і до них:

I refuse point blank; On no account; Not for the world; Improbable!

Висновки по другому розділі

За підсумками другого розділу ми прийшли до висновку, що принцип ввічливості, або, інакше, принцип такту, часто грає вирішальну роль в оформленні висловлювання, у відборі коштів у мовному спілкуванні. У прагматичної теорії мовного спілкування ввічливість розглядається як універсальний принцип, який у практиці мовного взаємодії відіграє значну регулюючу роль. Принцип ввічливості визначається як особлива стратегія мовної поведінки, спрямована на "запобігання конфліктних ситуацій».

У ході аналізу мовного матеріалу було виявлено, що важливими чинниками комунікативної ситуації, що впливають на вибір мовних форм є: фактор адресата, статусно-рольовий рівність / нерівність партнерів по комунікації, а також дистанція спілкування між ними.

Ввічливе прохання чи прохання, побудовану за принципом ввічливості, маркують такі засоби: лексема please і спеціальні формули типу: will you? / Could you? / Would you?

Вживання модальних дієслів could, would, may поряд з іншими засобами також сприяє пом'якшенню комунікативного наміру адресанта. Модальні дієслова should, must за результатами аналізу фактичного матеріалу не є частотними у вживанні такого спонукального мовленнєвого акту як прохання.

Найбільш частотним серед усіх модальних дієслів є дієслово could. Це пояснюється тим, що семантичний компонент спонукання, що виражається з його допомогою, відображає суб'єктивне волевиявлення. Таким чином, адресат спонукається до дії з метою виконати прохання або яке-небудь пропозицію.

Тим не менш, принцип ввічливості не завжди експлікований у проханнях, тому необхідно залучення контексту для повного аналізу.

ГЛАВА 4. Евфемія як спосіб створення політично коректної лексики

Дана глава присвячена розгляду політичної коректності, явища, що отримало досить широке поширення в англомовних країнах і який справив значний вплив на сучасну англійську мову. У рамках даної роботи нам представляється неможливим виділити весь спектр проблем, викликаних явищем політичної коректності, тому зупинимося на двох, на нашу думку, найбільш істотних метою глави:

1. Розгляд існуючих поглядів вітчизняних та зарубіжних авторів на явища політичної коректності

2. Лінгвостилістичний аналіз газетних і журнальних публікацій видань The Economist, November 29 - December 5, 1997; The Gazette, February 15, 2001; The Dallas Morning News, June 29, 2000; The New York Times, February 22, 2001; Newsweek, July 3 , 2000; Newsweek, August 6, 2001; The Washington Post, July 5, 2000 з метою виявлення характеру і ступеня вживання політично коректних термінів у зарубіжній пресі.

Мова, як відомо, найтіснішим чином пов'язаний з менталітетом, культурою, традиціями його носіїв, тому багато процесів і явища, що відбуваються в суспільстві, знаходять відображення в системі мови. Англійська мова, як один з найбільш динамічно розвиваються мов світу, зазнав за останні десятиліття значні зміни, які багато в чому визначені змінами в суспільній сфері. Невипадково, що саме у світі англійської мови виникла потужна культурно-поведінкова і мовна тенденція, що отримала назву "політичної коректності" (Political Correctness - PC) Як відзначає С.Г. Тер-Минасова у монографії "Мова і міжкультурна комунікація" "ця тенденція народилася більше 20 років тому у зв'язку з" повстанням "африканців, обурених" расизмом англійської мови "і зажадали його" дерасіалізаціі "-" deracialization ". [30, c.215 ]

З. С. Трофімова пише, що "політична коректність" з'явилася у зв'язку з виникненням ідеї культурного плюралізму і як наслідок необхідності відповідно до нової ідеологією пропорційно подавати твори літератури і мистецтва, досягнення суспільного і політичного життя, що відносяться до представників усіх етнічних і сексуальних меншин "[32, c.168]

Саме поняття політичної коректності досить богатоаспектно і розуміється неоднозначно. Наприклад, Н.Г. Комлєв у "Словнику іншомовних слів" дає наступне визначення: "Політична коректність, політкоректність - усталене у США поняття - гасло, яке демонструє ліберальну спрямованість сучасної американської політики. Політкоректність має справу не стільки з вмістом, скільки з символічними образами і коректуванням мовного коду. Мова декорується знаками антирасизму, екологізму, терпимого ставлення до національних і сексуальних меншин, боротьби проти СНІДу. Терпимість маніфестується в пом'якшених виразах (наприклад, замість "чорні" - "афроамериканці", замість "інваліди" - "потребують фізичної підтримки") [16, c.279-280]

С.Г. Тер-Минасова вважає, що "політична коректність мови виражається в прагненні знайти нові способи мовного вираження замість тих, які зачіпають почуття і гідність індивідуума, обмежує його людські права звичної мовної безтактністю і / або прямолінійністю щодо расової та статевої приналежності, віку, стану здоров'я , соціального статусу, зовнішнього вигляду і т.д. "[30, c.216]. Разом з тим, С.Г. Тер-Минасова вважає словосполучення політична коректність невдалим, пропонуючи замінити його більш відповідним терміном "мовної такт".

Зарубіжні автори концентрують свою увагу на тому, що явище політкоректності виникло і поширилося на території американських коледжів і університетів, як центрів науки і культури, а також завдяки етнічною та расовою різноманіттю студентства. У передмові до книги "Are You Politically Correct?" Ф. Беквіт і М. Бауман дають визначення політичної коректності як "мережі взаємопов'язаних ідеологічних поглядів, які ставлять під сумнів основи університетської освіти: традиційний навчальний план, погляди на об'єктивність отриманих знань, надаючи значення культурним, статевим, класовим і расових відмінностей ". [43, c.9]

Останнім часом в США розгорілися дебати з приводу впливу ідей політичної коректності на суспільство і мову. Центральними темами цих суперечок стали проблеми мультикультуралізму (multiculturalism) і мовних кодів (speech codes).

Мультикультуралізм визначається як "філософія освіти, що підкреслює унікальний внесок різних культур в історію людства" [43, c.11]. Прихильники мультикультуралізму закликають відмовитися від необхідності будувати навчання і виховання на засадах західної або, як її ще називають "евроцентріческой" (eurocentric) культури. Більш того, вважається, що набір у вищі навчальні заклади повинен проводитися з урахуванням статевої та національної приналежності абітурієнтів, а не тільки за досягненнями у навчанні. Ці ідеї значно змінили характер і цілі навчання в американських школах, коледжах і університетах. Поняття мультикультуралізму поступово розширюється, охоплюючи не тільки расові та етнічні групи, але й релігійні і сексуальні меншини, суспільно-політичні рухи, наприклад фемінізм.

Поняття мовного коду були введені американською социолингвистам в 1962 році. Р. Т. Белл вважає, що "є норми поведінки, якими індивід повинен в очах навколишніх у більшій чи меншій мірі слідувати, причому деякі з цих норм будуть нормами мовної поведінки - кодами відповідної мови" [25, c.137]. Отже, явище політичної коректності пов'язано зі зміною норм мовної поведінки в сучасній англійській мові. В основному це стосується обмежень на вживання того чи іншого слова або виразу в певній ситуації. Наприклад, на території багатьох американських університетів з'явилися правила, що забороняють використовувати "расистські" і "сексітскіе" слова. Так, у прес-релізі Сміт-коледжу перераховані терміни, що позначають форми дискримінації: "аблеізм" (ableism) - утиск осіб з фізичними вадами, "етноцентризм" (ethnocentrism) - дискримінація культур, відмінних від домінуючої, "гетеросексізм" (heterosexism) - дискримінація осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, "лукізм" (lookism) - створення стандартів краси і привабливості та обмеження прав тих, хто цим стандартам не відповідає. Дискримінація може проявлятися не тільки в будь-яких діях, але й у словесних формах (verbal harassment hate speech). Щоб уникнути такого виду дискримінації і створюються політично коректні терміни. "Головна тенденція в англійській мові зараз - це його" інклюзивний "характер, прагнення нікого не образити при вживанні того чи іншого слова або вислови", - пише Д. Адлер [1, c.17].

Ідеї ​​політкоректності знайшли найбільш яскраву підтримку серед прихильників руху за рівноправність статей. Ще на початку ХХ століття в англійській мові не існувало слів, що позначали дискримінацію за статевою ознакою. У 60-х роках активістки жіночого руху стали використовувати словосполучення male chauvinism прояв чоловічої переваги і термін sexism - сексизм. У 70-ті роки ХХ століття англійський мова була оголошена сексистським мовою на тій підставі, що в ньому міститься більше форм чоловічого роду, ніж жіночої. У результаті з'явилося багато мовних змін та нововведень.

Зазнали змін, наприклад, складні слова з компонентом man. Під впливом феміністського руху і для зняття труднощів перекладу замість традиційних cameraman, fireman, policeman в англійську мову увійшли camera operator, firefighter, police officer. З метою вирівнювання співвідношення між чоловічим і жіночим підлогою в титулах компонент man замінюється на - person: chairman - chairperson, congressman - congressperson, spokesman - spokesperson.

Більшість слів з ​​суфіксом - ess /-ette, які позначають осіб жіночої статі, замінюються на нейтральні. Наприклад, замість слова stewardess вживається flight attendant. Також відбулася заміна компонента-man на-person у великій кількості складних слів, наприклад, заміна слова chairman на chairperson, congressman на congressperson і т.д., або використання нейтральних слів, таких як chair або representative.

Ф. Френк і Ф. Еншен відзначають, що "більшість змін в англійській мові, за які виступають феміністки, відносяться до словникового складу мови, тільки невеликі зміни передбачаються в області синтаксису, про зміни у вимові поки нічого невідомо" [44, c.82 ]

Друга велика група слів, які зазнали коригування - це терміни, пов'язані з особам певної національності, расової або етнічної групи. Багато слів, які використовувалися раніше, прихильники політкоректності вважають неприйнятними і образливими. Виникли такі поняття, як ethnocentrism "етноцентризм" - пригнічення культур, відмінних від домінуючої і eurocentrism "європоцентризм" - помилкове уявлення про те, що західна, європейська культура є найбільш прогресивною.

Найбільш гостро стоїть питання про те, як називати представників негритянського населення США. Самий ранній термін, що позначає вихідців з Африки, - це negro, поширений в США аж до другої половини ХХ століття. У 30-40-х роках ХХ століття в американській пресі слово Negro стало друкуватися з великої літери, "як визнання гідності негритянського населення та його рівності з іншими етнічними групами" [38, c.71]. Однак з посиленням руху за громадянські права (Civil Rights Movement) слово Negro було витіснене з мови словом black, так як Negro асоціювалося з рабством, а також було іноземного походження (ісп. negro - чорний). Термін black протиставлявся white, як би підкреслюючи значущість рівноправність чорношкірих. Тим не менше, і слово black втрачає довіру і набуває негативного відтінку, пропонується навіть заборонити його у всіляких контекстах (blackboard і blackpieces, black mood і black heart). В даний час отримало популярність слово African - American. Створений ще у 1880 році, але не ухвалене тоді всерйоз. African - American вважається більш підходящим, тому що підкреслює зв'язок чорних американців з рідним континентом. Використовуються і інші варіанти, наприклад, member of African Diaspora, person of black race.

Протиріччя виникли також і з найменуванням інших національностей та етнічних груп. Слово Indian індіанець, наприклад, не вважається політично коректним, більш кращі терміни indigenous person - місцевий мешканець, або Native American - корінний американець. Та ж доля спіткала слово Eskimo - ескімос, яке стали замінювати словом Native Alaskan, якщо мова йде про докорінну жителі Аляски, або Inuit, якщо мається на увазі канадський ескімос.

Як відомо, У США проживає велика кількість вихідців з Латинської Америки. У 70-х роках ХХ століття був введений загальний термін, що позначає латиноамериканців - Hispanics (від прикметника Hispanic - іспанська, латинська). Однак багато хто уникає вживання даного слова, так як "Hispanics частіше викликає асоціації з людьми низького достатку, погано асимілювалися в нових умовах" [38, c.83] Замість Hispanics пропонуються варіанти Latino / Latina латиноамериканець / латиноамериканка, Chicano / Chicana американець / американка мексиканського походження,. Spanish American американець іспанського походження.

Протести викликає політично некоректне прикметник Oriental азіатський, тому що воно нібито нав'язано жителям Азії європейцями. Oriental замінюють на більш нейтральне Asian.

Слово Jew єврей з недавніх пір набуло зневажливу конотацію, так як часто вживалося в словосполученнях dirty Jew, Jew boy, Jew store і дієслівних формах to jew, to jew down торгуватися, шахраювати, і тепер замінюється на коректне Jewish person.

Отже, як очевидно зі спостережень, зміни в англійській мові, спрямовані на виключення расової та етнічної дискримінації сталися в основному на рівні лексики і стосуються корекції назв представників різних народів і етнічних груп.

Як вже зазначалося раніше, політично коректні ідеї часто демонструються в пом'якшених виразах. Саме тому одним з найбільш ефективних засобів для створення політично коректної лексики є евфемія.

Згідно Л. Р. Гальперіну, "Euphemism is a word or phrase used to replase an unpleasant word or expression by a conventionally more acceptable one, for example, the word" to die "has bred the following euphemisms: to pass away, to expire, to be no more, to depart, to join the majority, and the more facetious ones: to kick the bucket, to give up the ghost, to go west. So euphemisms are synonyms which aim at producing a deliberatrly mild effect.

The origin of the euphemism discloses the aim of the device very clearly. In the vocabulary of any language, synonyms can be found that soften an otherwise coarse or unpleasant idea. Euphemism is sometimes figuratively called "a whitewashing device". Euphemisms cannot be regarded as stylistic devices because they do not call to mind the key-word or dominant of the group; in other words, they refer the mind to the concept directly, not through the medium of another word ". [45, c . 170]

Згідно А. М. Кацев "евфемізми є сприяють ефекту пом'якшення непрямі замінники найменувань страшного, ганебного або одіозного, викликані до життя моральними або релігійними мотивами". [15, c.5]

"Евфемізм, - пише В.І. Заботкіна, виникає з ряду прагматичних причин (ввічливість, делікатність, педантичність, благопристойність, прагнення завуалювати негативну сутність окремих явищ дійсності) ". [14, c.84]

4.1 Групи евфемізмів

Розглянемо найбільш поширені групи евфемізмів сучасної англійської мови.

Велика група евфемізмів створена за принципом ввічливості. У цю групу, як правило, входять слова і вирази, що пом'якшують різні види дискримінації.

 1. Евфемізми, що пом'якшують вікову дискримінацію. Виник навіть термін ageism утиск людей певного віку. C тим, щоб не образити, наприклад, людей поважного віку, в мові останніх десятиліть з'явилося слово middlescence (за аналогією з adolescence) період життя від 40 до 65 років. Період життя від 65 років і далі стали називати third age. Избегается вживання слова old старий, замість нього поширені такі евфемізми, як senior, mature і seasoned.

 2. Евфемізми, що пом'якшують майнову дискримінацію. Причиною створення таких евфемізмів часто є прагнення чиновників різного рангу згладити проблеми майнової нерівності людей. Як пише Г.Д. Томахін, "слово the poor бідні у пресі було замінено на the needy, the ill-provided незабезпечені, потім на the deprived позбавлені благ, потім на the socially deprived соціально знедолені, the underprivileged малопрівілегірованние, а пізніше на the disadvantages потрапили в менш сприятливі обставини і. нарешті, на low-income people малозабезпечені ". [31, c.113]

 3. Евфемізми, що виключають дискримінацію людей з фізичними та розумовими вадами. Майже кожен недолік згладжують певні евфемізми: слово cripple каліка замінюють евфемізми differently abled, physically different або handicapable, fat товстий замінюється на big-boned, differently sized, замість bald лисий використовується евфемізм hair-disadvantaged, замість deaf глухий - aurally inconvenienced, замість blind сліпий - unseeing. Розумово відсталих людей називають learning disable, special, mentally challenged people.

 4. Евфемізми, що пом'якшують расову та етнічну дискримінацію. Такі слова є в основному назвами різних расових і національних груп, що підкреслюють їх самобутність і рівноправний статус. Слово black чорношкірий замінюється евфемізмом member of the African diaspora - представник африканської діаспори, Indian індіанець - словом indigenous person місцевий житель.

Другий шар евфемістичній лексики заснований на принципі табуювання і спрямований на зменшення забобонного страху перед будь-якими явищами (хвороба, смерть і т.д.) Наприклад, moonchild людина народжена під сузір'ям Рака замінило слово cancer, що викликає асоціації з хворобою, hospice, спочатку позначає притулок або готель, тепер позначає лікарню для невиліковних хворих. На зміну insane asylum лікарня для душевнохворих було слово mental hospital, смерть пацієнта в лікарні передають евфемізми terminal episode, therapeutic misadventure або negative patient care outcome.

Помітно посилилася тенденція до утворення нових евфемізмів, які піднімають престиж окремих професій. Так, перукаря стали називати hairstylist або beautician. Службовці кладовища традиційно були відомі як undertakers, в останні роки їх стали називати morticians, а потім funeral directors. Слово garbage collector збирач сміття замінюється на sanitation engineer, а евфемізм environmental hygienist - не що інше, як назва двірника (a janitor).

Ще одна група евфемістичній лексики - це евфемізми, що відволікають увагу від негативних явищ дійсності. Цю групу за доцільне розділити ще на кілька підгруп:

 1. Евфемізми, службовці прикриттям агресивних військових дій. Значна частина таких слів проникла в мову ще в 60-ті роки ХХ століття під час війни у В'єтнамі. Слова involvement залучення і conflict конфлікт замінили agression агресія і war війна, знищення збройного опору стали називати pacification умиротворення, замість слова bomb бомба вживалося слово device пристрій, а замість bombing бомбардування - limited air strike обмежений повітряний удар або air support повітряна підтримка. Евфемізм strategic hamlet стратегічна село замінив concentration camp концентраційний табір. Нарешті, убитих стали називати body-count або inoperative combat personnel.

 2. Евфемізми, пов'язані з негативними наслідками у соціально-економічній сфері. Протягом ХХ століття economic crisis економічна криза була витіснена slump падіння, slump було замінено на depression депресія, що викликало новий евфемізм recession відступ. Більш сучасні терміни в значенні економічна криза включають period of economic adjustment період стабілізації економіки, period of negative economic growth період негативного економічного зростання, meaningful downturn значний спад. Щоб пом'якшити негативний ефект слів firing laying off звільнення виникли евфемізми downsizing, rightsizing, redundancy elimination. Назва самої соціальної структури - "капіталізм" придбало за останні десятиліття ряд нових замінників безсумнівно евфемістичній характеру: the system of free enterprising система вільного підприємництва, open society відкрите суспільство, economic humanism економічний гуманізм.

 3. Евфемізми, пов'язані зі злочинністю. Евфемізм correctional facilities виправний заклад змінив слово prison в'язниця, correctional officers або custodial officers офіцери охорони замінюють колишній вираз prison guards тюремні наглядачі. Самих ув'язнених тепер називають clients of correctional system клієнти системи виправних установ, guests гості чи people enjoying temporarily hospitality from the state люди, що користуються тимчасовим гостинністю у держави.

Загальну класифікацію евфемізмів за тематичними групами можна представити у вигляді таблиці:

Тематична група евфемізмів

Приклади

I. Евфемізми, що пом'якшують різні види дискримінації

1) вікову дискримінацію

middlescence, third age, senior, mature

2) майнову дискримінацію

economically exploited, low-income, differently advantaged

3) дискримінацію осіб з фізичними або розумовими вадами

physically challenged, handicapable, learning disable, special

4) расову та етнічну дискримінацію

person of color, member of African diaspora, indigenous person

II. Евфемізми, що зменшують забобонний страх перед будь-якими явищами

moonchild, hospice, room of reconciliation, therapeutic misadventure

III. Евфемізми, підвищують престиж окремої професії

hairstylist, funeral director, sanitation engineer, environmental hygienist

IV. Евфемізми, відволікають від негативних явищ дійсності

1) службовці прикриттям агресивних військових дій

involvement, device, air support, pacification, body-count

2) пом'якшувальні негативні наслідки в соціально-економічній сфері

period of economic adjustment, downsizing, negative cash flow

3) пов'язані зі злочинністю

correctional facilities, custodial officer, client, guest

Для повного та об'єктивного аналізу політично коректної лексики було проаналізовано 20 текстів, у результаті суцільної вибірки знайдено 20 шуканих термінів. Джерелами прикладів послужили такі газети і журнали, як The Economist, November 29 - December 5, 1997; The Gazette, February 15, 2001; The Dallas Morning News, June 29, 2000; The New York Times, February 22, 2001; Newsweek, July 3, 2000; Newsweek , August 6, 2001; The Washington Post, July 5, 2000.

При аналізі тематичної групи "расова та етнічна приналежність" можна виявити такі приклади:

 1. "A population boom among African-Americans, Asian-Americans and Hispanics in the 1990s has made ​​Prince George's County Maryland1s most diverse county" (The Gazette)

 2. "This fall the college has opened a new Access Center in Hyattsville, the geographic heart of the county's Latino population" (The Gazette)

 3. "Now the nation` s largest minority, Latinos are the prize in the defining battle of politics in the new millenium "(Newsweek)

У цих прикладах спостерігається використання політично коректних термінів African-American і Asian-American поряд з некоректним Hispanics. Однак, далі вживається коректний термін Latino, у зв'язку з чим проявляється якась подвійність. Мабуть слова Hispanic і Hispanics, як терміни, офіційно введені Бюро перепису США (US Census Department) все ще більш кращі для газетних і журнальних публікацій, що підтверджується наступними прикладами:

 1. "And the result seemed to confirm the doomsayer's predictions: enrollment of African-American, Hispanic and Native American students plunged at Berkeley, while the Asian-American population continued to rise" (Newsweek)

 2. "Among Americans who have some kind of face-to-face contact with the police each year, blacks and Hispanics are only 70 percent as whites to have these contacts" (The Economist)

Як пояснює The American Heritage Dictionary "серед термінів Latino, Chicano і Spanish American, Н ispanic - найбільш загальний, який охоплює всіх іспаномовних громадян і підкреслює роль мови як сполучного ланки між різними народами. "

Наступна група слів, що часто зустрічаються у газетних і журнальних статтях - це слова, що позначають людей з будь-якими вадами:

  1. "The money will be used to provide before-and-after-care educational and social services for children under eight and students with disabilities". (The Gazette)

  2. "On Wednesday at the Vocational Guidance Services in Cleveland Mr.Bush unveiled a five-year $ 145 million proposal to improve transportation access for the disabled". (The Dallas Morning News)

Судячи з останнього прикладу, слово the disabled цілком припустимо, хоча деякі вважають його не зовсім коректним по відношенню до людей з фізичними вадами. Вираз students with disabilities носить дещо пом'якшений характер порівняно з the disabled

Нерідко можна спостерігати заміну слова цілим виразом, як у даному прикладі:

  1. "That there is a new awareness, a new consciousness, a new commitment to better treatment of those disadvantaged by mental or physical impairments does not establish that an absence of state statutory correctives was a constitutional violation". (The New York Times)

Вираз those disadvantaged by mental or physical impairments, безумовно, носить евфемістичний відтінок і є перифразом занадто прямолінійних the disabled або the impaired.

  1. "I would prefer to see a much more focused effort on reducing class size for kids that have special needs, or disadvantaged areas", Professor Lazear said. "(The New York Times)

У прикладі 4 мова йде про дітей з девіантною поведінкою, але замість звичайної disruptive children інтерв'юйований використовує коректне вираз kids that have special needs.

Тенденція до коригування виявляється і в словах, що позначають людей похилого віку.

  1. "While most area churches assist people who might need support from the others, such as the homeless, senior citizens, single parents or drug / alcohol abusers, there has not been any unifying body to coordinate these efforts efficiently" (The Gazette)

  2. "The plan also includes a catastrophic - coverage provision that would pay any prescription drug costs above $ 6000 in a year for any senior, regardless of income." (The Washington Post)

  3. "Japanese toy makers now see senior citizens as their most dinamic market." (Newsweek)

  4. "For Ms Jose there is no moral dilemma in breaking the law to bring people from Mexico - most of them elderly or needing medical care - to their tribal hospital in Sells." (The Dallas Morning News)

У перших трьох прикладах вживається термін senior, що підкреслює повагу до людей похилого віку з боку держави і суспільства. Слово elderly особи похилого віку, ще в недалекому минулому який був евфемізмом, втратило свою евфемістично здатність і, згідно з The Official Politically Correct Dictionary відноситься до розряду некоректних.

Висновки

У третьому розділі ми розглядали явище політичної коректності, що отримало досить широке поширення в англомовних країнах і яка надала значний вплив на сучасну англійську мову.

Ми прийшли до висновку, що, дійсно, як вважає С.Г. Тер-Минасова, політична коректність мови виражається в прагненні знайти нові способи мовного вираження замість тих, які зачіпають почуття і гідність індивідуума, обмежує його людські права звичної мовної безтактністю і прямолінійністю щодо расової та статевої приналежності, віку, стану здоров'я, соціального статусу, зовнішнього вигляду і т.д.

З'ясувалося, що велика група евфемізмів створена за принципом ввічливості, в яку входять слова і вирази, що пом'якшують різні види дискримінації (вікову, майнову, дискримінацію людей з фізичними та розумовими вадами, а також расову та етнічну).

ВИСНОВОК

Спроби об'єднати при дослідженні мови граматичні та лексичні рівні проводилися різними лінгвістами вже давно.

Отримані результати даної роботи дозволяють стверджувати, що, при вивченні граматики дійсно неможливо замкнутися у колі граматичних форм, ізолюючи від їх вживання в природної мови, де граматичні форми взаємодіють один з одним і з навколишнім і сповнює їх лексикою.

У ЛГП ввічливості входить імператив, який під впливом контексту, навколишнього лексики та інтонації набуває здатності виражати цілу гаму відтінків спонукання від категоричного наказу до прохання. Способи вираження ввічливій прохання переплітаються з формами вираження ввічливої ​​відмови, які також є невід'ємною частиною ЛГП ввічливості, що й було виявлено в результаті проведення роботи. Використання модальних дієслів у тій чи іншій мірі сприяють маркуванню принципу ввічливості, визначення соціальних ролей. Однак найчастіше потрібно звертатися до контексту для більш точного аналізу матеріалу. Крім того, модальні дієслова поряд з іншими засобами пом'якшення категоричності сприяють посиленню іллокутивної сили і досягненню позитивного комунікативного ефекту

Дослідження художньої літератури виявило найбільш уживані компоненти розглянутого поля і показало, що значення ввічливості може бути виражено як окремими словами, так і цілими виразами.

Загальну структуру ЛГП ввічливості можна представити у вигляді такої блок-схеми (№ 1). Загальне значення поля не єдине, воно розпадається на два значення: <polite> та <familiar>, кожне з яких утворює своє мікрополе. Тим не менш, обидва значення мають один семантичний компонент - «ввічливість» / <politeness>

Блок - схема № 1


REQUEST


polite familiarREFUSAL
Отже, можна зробити висновок, що граматичне значення тісно пов'язане з лексичною семантикою слів, що займають ті чи інші позиції в словосполученні і в пропозиції, і в дуже багатьох випадках грає визначальну роль при формуванні граматичних відносин.

ЛГП ввічливості має низку особливостей. Його конституенти (кінцеві форматива will, please; модальні дієслова would, could, might) виконують одну й ту ж саму функцію: всі вони беруть участь в утворенні імперативної структури ввічливості - прохання, а також є засобами різних рівнів: морфологічного, синтаксичного, лексичного.

Крім того, ми також прийшли до висновку, що евфемізми і засоби пом'якшення категоричності, що розглядаються в даній роботі, тісним чином пов'язані з досліджуваним семантичним компонентом «ввічливість». Існує ціла група евфемізмів, створена за принципом ввічливості. У цю групу входять слова і вирази, що пом'якшують різні види дискримінації:

  1. Евфемізми, що пом'якшують вікову дискримінацію (middlescence, third age, senior, mature);

  2. Евфемізми, що пом'якшують майнову дискримінацію (economically exploited, low-income, differently advantaged);

  3. Евфемізми, що виключають дискримінацію людей з фізичними і розумовими вадами (physically challenged, handicapable, learning disable, special);

  4. Евфемізми, що пом'якшують расову і етнічну дискримінацію person of color, member of African diaspora, indigenous person).

Вищевикладений теоретичний висновок по даній роботі можна представити у вигляді такої блок-схеми (№ 2).

Блок-схема № 2
Отже, принцип ввічливості, що виражається в прагненні ненав'язливо передати свою думку, чітко дотримується на всіх рівнях мовного спілкування та оволодіння способами реалізації цього принципу є складовою частиною процесу вироблення навичок мовного спілкування англійською мовою.

Тема, заявлена ​​в даній роботі широка і багатогранна. Тому в ній були позначені лише деякі аспекти, які зможуть послужити основою для подальшого дослідження.

Список літератури

 1. Адлер Д. Боротьба проти політичної коректності / / Америка. - 1993. - № 442

 2. Арнольд І.В. Лексикологія сучасної англійської мови. - М.: Ленінград, 1966

 3. Арнольд І.В. Полісемія іменника і лексико-граматичні розряди / / Іноземні мови в школі. - 1969. - № 5. С. 10-18

 4. Арутюнова Н.Д. Пропозиція та її сенс. - М.: Логіко-семантичні проблеми, 1976

 5. Бєляєва Є.І. Функціонально-семантичне поле модальності в англійській і російській мовах. - Воронеж: ВДУ, 1985

 6. Бєляєва Є.І. Граматика і прагматика спонукання: Англійська мова. - Воронеж: ВДУ, 1992

 7. Вердіева З.М. Семантичні поля в сучасній англійській мові. - М.: Вища школа, 1986

 8. Виноградов В.В. Про категорію модальності і модальних словах у російській мові. - М.: Ленінград, 1950. - Т.2

 9. Гловінський М.Я. Російська мова в його функціонуванні (комунікативно-прагматичний аспект) - М.: Наука, 1993

 10. Градова Т.А. Людський фактор у мові: Мовні механізми експресивності. - М.: Наука, 1994

 11. Гулига О.В., Шендельс Є.І. Граматико-лексичні поля в сучасній німецькій мові. - М.: Просвещение, 1969

 12. Гусейнов Р.І. Лексико-граматичне поле англійських іменників у діахронічному висвітленні. - Ростов-на-Дону: Ростовський університет, 1984

 13. Жирмунський В.М. Аналітичні конструкції в мовах різних типів. - М.: Ленінград, 1965

 14. Заботкіна В.І. Нова лексика сучасної англійської мови. - М.: Вища школа, 1989

 15. Кацев А.М. Мовне табу і евфемія. - Ленінград, 1988

 16. Комлєв Н.Г. Словник іноземних слів. - М.: Ексмо-прес, 1999

 17. Краснова І.Є., Марченко А.М. Лексичне і граматичне в слові / / Філологічні науки. - 1982. - № 3. С. 51-60

 18. Молчанова Г.П. Про взаємодію граматики і лексики / / Іноземні мови в школі. - 1977. - № 2. С. 16-23

 19. Мюллер В.К. Новий англо-російський словник. - М.: Російська мова, 2001

 20. Миколаївська Р.Р. Про співвідношення лексичного та граматичного рівнів у системі сучасної англійської мови / / Філологічні науки. - 1981. - № 4. С. 55-61

 21. Овчинников В. Коріння дуба / / Новий світ. - 1979. - № 5. С. 230-231

 22. Плотнікова С.М. Співробітництво і конфлікт у бесіді: аналіз інтерактивних стратегій. - Іркутськ: ГОЛКУ, 1998

 23. Почепцов Г.Г. Теорія і практика комунікації. - М.: Центр, 1998

 24. Реформатський О.О. Вступ до мовознавства. - М.: Аспект Пресс, 2001

 25. Роджер Т. Белл Соціолінгвістика. - М.: Міжнародні відносини, 1980

 26. Російсько-англійський розмовник. Спілкуємося по-англійськи. - Алма-Ата: Казахстан, 1991

 27. Ступін Л.П., Ігнатьєв К.С. Сучасний англійський мовний етикет. - Ленінград, 1980

 28. Тарасов Є.Ф. Соціолінгвістичні проблеми теорії мовної комунікації / Тапасон Г.Ф. / / Основи теорії мовної діяльності. - М.: Наука, 1974

 29. Тарасов Є.Ф. Оптимізація мовленнєвого впливу. - М.: Наука, 1990

 30. Тер-Минасова С.Г. Мова і міжкультурна комунікація. - М.: Слово, 2000

 31. Томахін Г.Д. Реалії - американці. - М.: Вища школа, 1988

 32. Трофімова З.С. Словник нових слів і значень. - М.: Павич, 1993

 33. Формановская Н.І., Шевцова С.В. Мовний етикет. - М.: Вища школа, 1990

 34. Харитончик З. А. Імена прикметники в лексико-граматичній системі англійської мови. - Мінськ: Вища школа, 1986

 35. Щур Г.С. Про співвідношення системи і поля в мові. - М.: Проблеми мовознавства, 1978

 36. Ярцева В.М. Великий енциклопедичний словник «Мовознавство». - М.: Велика Російська Енциклопедія, 1998

 37. Allan K. Speech act hierarchy locutions, allocutions and perlocutions / / Encyclopedia of Language and Linguistics. - Oxford: Pergamon Press. - 1994. - Vol.4

38. Allen IL Unkind Words: Ethnic Labeling from Redskin to WASP. - New York - Westport - London, 1990

  1. Austin J. How to do things with words? - Oxford: Clarendon Press, 1962

40. Beard H., Cerf C. The Official Politically Correct Dictionary and Handbook. - New York: Villard Books, 1995

41. Bolinger D. The Imperative in English / In: To Honor Roman Jacobson. The Hague - Paris, 1967. - Vol.1

 1. Cambridge International dictionary of English. - Cambridge: University Press, 1955

 2. Beckwith FJ and Bauman ME Are You Politically Correct? / Debating America's cultural standards. - Buffalo: Prometeus Book, 1995

 3. Frank F., Anshen F. Language and the Sexes. - New York: State University of New York Press, 1983

 4. Galperin LP Stylistics. - M.: Higher School Publishing House, 1971

 5. . Grice HP Logic and Conversation. - New York: Academic press, 1975. - Vol. 3

 6. Katz JJ, Postal PM An Integrated Theory of Linguistic Descriptions. - Cambridge: Massachusetts, 1964

 7. Krylova IP, Gordon EM A Grammar of Present-day English. - М.: Університет, 2001

 8. Lakoff R. The Pragmatics of modality. - Chicago Linguistic Society, 1993

 9. Lakoff R. Language in Woman's Place. - Language in Society, 1973. - No.2

 10. Leech G. Explorations in Semantics and Pragmatics. - London: Longman, 1980

 11. Leech G., Svartvik J. A Communicative Grammar of English. M.: Prosveshchniye, 1983

 12. Leech G. Principals of Pragmatics. - London: Longman, 1983

 13. The American Heritage Dictionary. - Third edition - New York: Laurel, 1994

 14. Quirk R., Greenbaum S., Leech G. A Grammar of Contemporary English. - London, 1974

 15. Verkhovskaya IP A University Grammar of English. - M.: Vyssaja skola, 1982

 16. Cronin A. The Green Years. - М.: Менеджер, 2001

 17. Fitzgerald FS Outside the cabinet - maker's. - М.: Прогрес, 1979

 18. Galsworthy J. The dark flower. - М.: Прогрес, 1975

 19. Henry O. The gift of the magi. - К.: Титул, 1999

 20. Henry O. The last leaf. Reader. - К.: Титул, 1999

 21. Maugham WS The moon and Sixpence. - М.: Прогрес, 1972

 22. Maugham WS Story of the house with the green blinds. - М.: Голоси, 1996

 23. Maugham WS Cakes and ale ... - М.: Прогрес, 19 80

 24. Maugham WS Princess September. - М.: Голоси, 1996

 25. Tolkien JRR The Lord of the Rings. - М.: Менеджер, 2002

 26. Wild O. The Portrait of Dorian Gray. - М.: Менеджер, 2004


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Диплом
242.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Лексико граматичне поле ввічливості в сучасній англійській яз
Функціонування паронімів в сучасній англійській мові
Емотивні висловлювання в сучасній англійській мові
Безособові речення в сучасній англійській мові
Основні способи словотворення в сучасній англійській мові
Словотворчі моделі неологізмів у сучасній англійській мові
Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові
Абсолютна вживання перехідних дієслів у сучасній англійській мові
Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові
© Усі права захищені
написати до нас