ЛІнійні різницеві рівняння зі сталими коефіцієнтами Задача Коші

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат

З дисципліни “Вища математика”

Розділ 4 “Диференціальні рівняння”

на тему:

Лінійні різницеві рівняння

зі сталими коефіцієнтами.

Задача Коші”

План

1. Лінійні однорідні диференціальні рівняння

зі сталими коефіцієнтами

1.1. Розв’язування систем однорідних рівнянь

з сталими коефіцієнтами методом Ейлера.

1.2. Розв’язок систем однорідних рівнянь

зі сталими коефіцієнтами матричним методом

1.3. Властивості розв’язків лінійних неоднорідних систем

2. Задача Коші

Використана література

1. Лінійні однорідні диференціальні рівняння

зі сталими коефіцієнтами

Система диференціальних рівнянь вигляду

де - сталі величини, називається лінійною однорідною системою з сталими коефіцієнтами. У матричному вигляді вона записується

.

1.1. Розв’язування систем однорідних рівнянь

з сталими коефіцієнтами методом Ейлера.

Розглянемо один з методів побудови розвязку систем з сталими коефіцієнтами.

Розвязок системи шукаємо у вигляді вектора

.

Підставивши в систему диференціальних рівнянь, одержимо

Скоротивши на , і перенісши всі члени вправо, запишемо

Отримана однорідна система лінійних алгебраїчних рівнянь має розвязок тоді і тільки тоді, коли її визначник дорівнює нулю, тобто

.

Це рівняння, може бути записаним у векторно-матричній формі

і воно називається характеристичним (чи віковим) рівнянням. Розкриємо його

.

Алгебраїчне рівняння -го ступеня має -коренів. Розглянемо різні випадки.

1. Всі корені характеристичного рівняння (власні числа матриці ) дійсні і різні. Підставляючи їх по черзі в систему алгебраїчних рівнянь

одержуємо відповідні ненульові розвязки системи

, , … ,

що являють собою власні вектори, які відповідають власним числам , .

У такий спосіб одержимо - розв’язків

, , … , ...

Причому оскільки -різні а - відповідні їм власні вектори, то розв’язки - лінійно незалежні, і загальний розв’язок системи має вигляд

.

Або у векторно - матричної формі запису

,

де - довільні сталі.

2. Нехай пара комплексно спряжених коренів. Візьмемо один з них, наприклад . Комплексному власному числу відповідає комплексний власний вектор

і, відповідно, розв’язок

Використовуючи залежність , перетворимо розвязок до вигляду:

.

І, як випливає з властивості 4 розвязків однорідних систем, якщо комплексна функція дійсного аргументу є розвязком однорідної системи, то окремо дійсна і уявна частини також будуть розвязками, тобто комплексним власним числам відповідають лінійно незалежні розвязки

,.

3. Якщо характеристичне рівняння має кратний корінь кратності , тобто , то розвязок системи рівнянь має вигляд

.

Підставивши його у вихідне диференціальне рівняння і прирівнявши коефіцієнти при однакових степенях, одержимо - рівнянь, що містять -невідомих. Тому що корінь характеристичного рівняння має кратність , то ранг отриманої системи . Уводячи довільних сталих і розв’язуючи систему, одержимо

, , .

1.2. Розв’язок систем однорідних рівнянь

зі сталими коефіцієнтами матричним методом

Досить універсальним методом розвязку лінійних однорідних систем з сталими коефіцієнтами є матричний метод. Він полягає в наступному. Розглядається лінійна система з сталими коефіцієнтами, що записана у векторно-матричному вигляді

.

Робиться невироджене перетворення , де вектор - нова невідома векторна функція. Тоді рівняння прийме вигляд

або .

Для довільної матриці завжди існує неособлива матриця , що приводить її до жорданової форми, тобто , де - жорданова форма матриці . І система диференціальних рівнянь прийме вигляд

.

Складемо характеристичне рівняння матриці

, або .

Алгебраїчне рівняння -го ступеня має коренів. Розглянемо різні випадки.

1. Нехай - дійсні різні числа. Тоді матриця має вигляд
.

І перетворена система диференціальних рівнянь розпадається на - незалежних рівнянь

.

Розвязуючи кожне окремо, отримаємо

.

Або в матричному вигляді

де .

Звідси розвязок вихідного рівняння має вигляд . Для знаходження матриці треба розв’язати матричне рівняння

або ,

де - жорданова форма матриці . Якщо матрицю записати у вигляді

,

то для кожного з стовпчиків , матричне рівняння перетвориться до

, .

Таким чином, у випадку різних дійсних власних чисел матриця являє собою набір - власних векторів, що відповідають різним власним числам.

2. Нехай - комплексний корінь. Тоді відповідна клітка Жордана має вигляд

,

а перетворена система диференціальних рівнянь

Неважко перевірити, що розвязок отриманої системи диференціальних рівнянь має вигляд

Або в матричному вигляді

Таким чином, комплексно-спряженим власним числам відповідає розвязок де

3. Нехай - кратний корінь, кратності , тобто і йому відповідають лінійно незалежних векторів. Тоді клітка Жордана, що відповідає цьому власному числу, має вид

І перетворена підсистема, що відповідає власному числу , розпадається не дві підсистеми

.

.

Розвязок першої знаходиться з використанням зазначеного в першому пункті підходу. Розглянемо другу підсистему. Запишемо її в координатному вигляді

Розвязок останнього рівняння цієї підсистеми має вигляд

.

Підставимо його в передостаннє рівняння. Одержуємо

.

Загальний розвязок лінійного неоднорідного рівняння має вигляд суми загального розвязку однорідного і частинного розвязку неоднорідних рівнянь, тобто

.

Загальний розвязок однорідного має вигляд .

Частинний розвязок неоднорідного шукаємо методом невизначених коефіцієнтів у вигляді

,

де - невідома стала. Підставивши в неоднорідне рівняння, одержимо

.

Звідси і загальний розвязок неоднорідного рівняння має вигляд

.

Піднявшись ще на один крок нагору одержимо

.

Продовжуючи процес далі, маємо

.

Або у векторно - матричному вигляді

.

Додавши першу підсистему, одержимо

,

Для останніх двох випадків матриця знаходиться як розвязок матричного рівняння

.

2. Лінійні неоднорідні рівняння

Система диференціальних рівнянь, що записана у вигляді

чи у векторно-матричному вигляді

називається системою лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь.

1.3. Властивості розв’язків лінійних неоднорідних систем

Властивість 1. Якщо вектор є

розвязком лінійної неоднорідної системи, a розвязком відповідної лінійної однорідної системи, то сума - є розвязком лінійної неоднорідної системи.

Дійсно, за умовою

і .

Але тоді і

тобто є розвязком неоднорідної системи.

Властивість 2 (Принцип суперпозиції). Якщо вектори , є розвязками лінійних неоднорідних систем

, ,

де , то вектор , де - довільні сталі буде розвязком лінійної неоднорідної системи

.

Дійсно, за умовою виконуються - тотожностей

.

Склавши лінійну комбінацію з лівих і правих частин, одержимо

,

тобто лінійна комбінація буде розвязком системи

.

Властивість 3. Якщо комплексний вектор з дійсними елементами є розвязком неоднорідної системи , де , , , то окремо дійсна і уявна частини є розвязками системи.

Дійсно, за умовою

.

Розкривши дужки і перетворивши, одержимо

.

Але комплексні вирази рівні між собою тоді і тільки тоді, коли рівні дійсні та уявні частини, що і було потрібно довести.

Теорема (про загальний розвязок лінійної неоднорідної системи). Загальний розвязок лінійної неоднорідної системи складається із суми загального розвязку однорідної системи і якого-небудь частинного розвязку неоднорідної системи.

Доведення. Нехай - загальний розвязок однорідної системи і - частинний розвязок неоднорідної. Тоді, як випливає з властивості 1, їхня сума буде розвязком неоднорідної системи.

Покажемо, що цей розвязок загальний, тобто підбором сталих , можна розвязати довільну задачу Коші

.

Оскільки - загальний розвязок однорідного рівняння, то вектори лінійно незалежні і система алгебраїчних рівнянь

має єдине розвязок ,. І лінійна комбінація с отриманими сталими , є розв’язком поставленої задачі Коші.

2. Задача Коші

Нехай - фундаментальна система, нормована при тобто , де - одинична матриця. Загальний розвязок однорідної системи має вигляд

.

Вважаючи невідомою вектором-функцією і повторюючи викладення методу варіації довільної постійний, одержимо

.

Звідси

.

Проінтегруємо отриманий вираз

.

Тут - вектор із сталих, що отриманий при інтегруванні системи. Підставивши у вихідний вираз, одержимо:

Якщо - фундаментальна матриця, нормована при , то . Звідси

Підставивши початкові значення і з огляду на те, що , одержимо

-

формулу Коші, загального розвязку неоднорідного рівняння. Частинний розвязок неоднорідного рівняння, що задовольняє нульовій початковій умові, має вид

.

Якщо система з сталою матрицею , то

.

І формула Коші має вигляд

.

Використана література:

  1. Хусаінов П. Диференційні рівняння. – К., 1999.

  2. Дубовик В.П. Вища математика. Посібник. – К., 2001.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Математика | Завдання
79.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Лінійні різницеві рівняння із сталими коефіцієнтами Задача Коші
Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами
Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння з постійними коефіцієнтами та правою частиною спеціа
Системи лінійних диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами Поняття про стійкість розв яз
Різницеві схеми для рівняння переносу на нерівномірних сітках
Лінійні диференціальні рівняння
Лінійні рівняння та їх властивості
Лінійні Діофантові рівняння
Розвязання задачі Коші для звичайного диференціального рівняння першого порядку методом Ейлера
© Усі права захищені
написати до нас