Кредитування юридичних осіб 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РЕФЕРАТ
Робота с., Табл., Рис., Іст., Дод.
БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ, КРЕДИТНА ПОЛІТИКА, ВІДСОТКОВА СТАВКА, КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ, застави, поруки, КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА
Об'єктом даної дипломної роботи є ЗАТ Банк «Першотравневий» ДО «Білоріченський», розташований в місті Белореченское. Предмет дослідження - процес кредитування юридичних осіб.
Мета дипломної роботи - провести оцінку процесу кредитування юридичних осіб в ЗАТ Банк «Першотравневий» ДО «Білоріченський» та розробити рекомендації, спрямовані на його вдосконалення.
У роботі використані монографічний, економіко-статистичний, логіко-конструктивний, розрахунково-коефіцієнтний методи дослідження.
У ході оцінки кредитного процесу юридичних осіб ЗАТ Банк «Першотравневий» ДО «Білоріченський» були виявлені наступні проблеми: висока процентна ставка по кредиту, відсутність довгострокового кредитування на термін більше трьох років і тривале оформлення заявки на кредит.
На підставі проведеного дослідження розроблено рекомендації щодо вдосконалення процесу кредитування юридичних осіб.

ЗМІСТ
ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
1.1 Необхідність та сутність кредиту
1.2 Види кредитування юридичних осіб
1.3 Кредитна політика банку
2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Банк «Першотравневий» (ЗАТ)
2.1 Організаційно-правова характеристика банку
2.2 Оцінка економічних показників діяльності банку
3 КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У Банку
«Першотравневий» (ЗАТ)
3.1 Особливості організації кредитування юридичних осіб в Банку «Першотравневий» (ЗАТ)
3.2 Оцінка кредитних продуктів надаються юридичним особам
3.3 Оцінка кредитоспроможності позичальника
3.4 Рекомендації щодо вдосконалення процесу кредитування юридичних осіб
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
Додаток А Бухгалтерський баланс, 2005 р .
Додаток Б Звіт про прибутки та збитки, 2005 р .
Додаток В Бухгалтерський баланс, 2006 р .
Додаток Г Звіт про прибутки та збитки, 2006 р .
Додаток Д Бухгалтерський баланс, 2007 р .
Додаток Ж Звіт про прибутки та збитки, 2007 р .

ВСТУП
Кредитна система в Російській Федерації складається з декількох рівнів, де комерційні банки є основною ланкою банківської системи. Однією з функцій комерційного банку є видача кредитів, як одна з активних операцій приносить найбільший дохід. Кредит, будучи важливим інструментом платежу, застосовується для задоволення різноманітних потреб позичальника, розподілу та споживання валового продукту. Це позика в грошовій формі, що надається кредитором позичальнику на умовах повернення, платності за користування позикою. Різноманітні види кредитів грамотно управляти ними, тобто зводити до мінімуму можливі негативні наслідки кредитних операцій.
Об'єктом даної дипломної роботи є ЗАТ Банк «Першотравневий» ДО «Білоріченський», розташований в місті Белореченское. Предмет дослідження -
Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання:
- Розкрити теоретичні основи
- Дати організаційно-правову характеристику Банку «Першотравневий» (ЗАТ);
- Провести оцінку банку;
- Розглянути в Банку «Першотравневий» (ЗАТ);
- Провести оцінку кредитних продуктів, що надаються юридичним особам;
- Розробити рекомендації.
У роботі використані монографічний, економіко-статистичний, логіко-конструктивний, розрахунково-коефіцієнтний методи дослідження.
У процесі роботи були використані періодичні видання та навчальні посібники таких авторів, як Бєлоглазова Г. М., Жаровський Є. П., Лаврушин О. І. та інші. У роботі використовувалися також фінансова та бухгалтерська звітність Банку «Першотравневий» (ЗАТ) за 2005 - 2007 рр..

1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
1.1 Необхідність та сутність кредиту
У практичній економічній діяльності кредит являє собою передачу в тимчасове користування матеріальних цінностей у грошовій або товарній формі. При цьому кредитні відносини проявляються у вигляді конкретних кредитних угод, форми та умови яких відрізняються значним різноманіттям. Сутність же кредиту завжди стійка і незмінна незалежно від специфіки його прояву, завжди зберігає риси, властиві економічним відносинам, які лежать в основі кредиту.
Позичальник - суб'єкт кредитних відносин, який отримує позику і зобов'язаний її повернути у встановлений термін. Позичальниками можуть бути юридичні та фізичні особи, які відчувають тимчасовий брак власних коштів - державні підприємства, акціонерні товариства, приватні фірми, банки, держава, громадяни і так далі. Разом з тим, одного бажання отримати позику недостатньо для участі в кредитному плані в якості позичальника. Ссудополучатель повинен надати економічні та юридичні гарантії повернення позичених коштів після закінчення терміну кредиту.
Крім кредиторів і позичальників, елементом структури кредитних відносин є об'єкт передачі - те, що передається від кредитора до позичальника і що робить свій зворотний шлях від позичальника до кредитора. Об'єктом передачі виступає надану вартості, як особлива частина вартості. Перш за все, вона являє собою своєрідну нереалізовану вартість. Вивільнена вартість, що осідає в одного з суб'єктів кредитних відносин, характеризує уповільнення її руху, неможливість у даний момент вступити в новий господарський цикл. Завдяки кредиту вартість, тимчасово зупинилася в своєму русі, продовжує шлях, переходячи до нового власника, у якого позначилася потреба в її використанні на потреби виробництва та обігу. Кредит, як правило, передбачає освіту тих доходів, які повинні бути отримані позичальником у його господарстві. Практично позичальник звертається до кредитора з проханням про позику не тільки тому, що в даний момент у нього немає вільних грошових коштів, але й тому, що він зацікавлений в отриманні доходів, у тому числі доходів, які можна було б використовувати для майбутніх платежів [9 ].

Сутність кредиту виступає в його трьох функціях:

1) розподілу на поворотній основі грошових коштів (розподільча функція);

2) створення кредитних засобів обігу та заміщення готівкових грошей (емісійна функція);

3) здійснення контролю за ефективністю діяльності економічних суб'єктів (контрольна функція).

Будь-який кредитор - будь то банк, підприємець або приватна особа - своєрідно через позику контролює стан позичальника, прагнучи запобігти несвоєчасне повернення боргу. Всі кредитну справу побудовано з юридичної точки зору на цивільному законодавстві країни, де поряд з актами купівлі-продажу, оренди, найму, перевезення і т.д. чітко охарактеризовані грошові зобов'язання, розрахунки, кредитування, комісійні операції та інші цивільні акти, повсякденно здійснюються при посередництві грошових операцій. Хоча функція кредиту - категорія об'єктивна, існуюча незалежно від волі і бажання людей, кредитна система може створювати умови, що дозволяють повніше використовувати кредит для досягнення поставлених цілей [21].

Кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражає відносини між кредиторами і позичальниками. При його допомозі вільні грошові капітали і доходи підприємств, особистого сектора і держави акумулюються, перетворюючись у позичковий капітал, який передається за плату в тимчасове користування. Капітал фізично, у вигляді засобів виробництва, не може переливатися з одних галузей в інші. Цей процес здійснюється зазвичай у формі руху грошового капіталу. Тому кредит в ринковій економіці необхідний перш за все як еластичний механізм переходу капіталу з одних галузей в інші і зрівняння норми прибутку.
Кошти позичкового фонду використовуються для капітальних вкладень - відтворення основних фондів у випадках, коли галузі або підприємству необхідно здійснити витрати до фактичного накопичення ресурсів (амортизації, прибутку). Із зростанням економіки та розвитком господарства збільшується і розмір кредитних ресурсів. Таким чином, до складу ресурсів для кредитування (позичкового фонду) входять грошові резерви підприємств і організацій, що вивільняються в процесі кругообігу капіталу, грошові резерви, які виступають у вигляді спеціальних фондів, а також фонд амортизаційних відрахувань, використовувані для капіталовкладень, державний грошовий резерв, що складається з сум поточних грошових ресурсів бюджету, фонд грошових коштів, спеціально виділяється для розвитку кредитних відносин (наприклад, для довгострокового кредитування капіталовкладень), грошові накопичення населення, що акумулюються банками, емісія грошових знаків, що здійснюється відповідно до потреб зростання обороту готівкових грошей. Кредит є засобом міжгалузевого та міжрегіонального перерозподілу грошового капіталу. Кредитні відносини обумовлені безперервним кругообігом коштів у господарстві і дозволяють ефективно використовувати всі фонди грошових коштів для потреб виробництва, торгівлі і споживання.
Кредит дозволяє суперечність між необхідністю вільного переходу капіталу з одних галузей виробництва в інші і закріпленням виробничого капіталу в певній натуральній формі. Він дозволяє також долати обмеженість індивідуального капіталу. У той же час кредит необхідний для підтримки безперервності кругообігу фондів діючих підприємств, обслуговування процесу реалізації виробничих товарів, що особливо важливо в умовах становлення ринкових відносин. Позичковий капітал перерозподіляється між галузями, прямуючи з урахуванням ринкових орієнтирів у ті сфери, які забезпечують отримання високого прибутку або яким надається перевага відповідно до загальнонаціональних програм розвитку економіки Росії [34].
Кредит здатний надавати активний вплив на обсяг і структуру грошової маси, платіжного обороту, швидкість обігу грошей. Викликаючи до життя різні форми кредитних грошей, він забезпечує створення бази для прискореного розвитку безготівкових розрахунків, впровадження їх нових способів. Все це сприяє економії витрат обігу та підвищення ефективності суспільного відтворення в цілому. Завдяки кредиту відбувається більш швидкий процес капіталізації прибутку, отже, концентрації виробництва.

З урахуванням цього банкам і позичальникам рекомендується використовувати різні види позичок. Вибір їх - справа не тільки технічна. Вибираючи конкретний вид кредиту, позичальники враховують економічну доцільність, з'ясовують, чи дозволяє дана форма кредитування найбільш повно використовувати позичку для підвищення прибутковості і розвитку їх діяльності.

1.2 Види кредитування юридичних осіб
Банківський кредит - це такий кредит, при якому власники вільних грошових коштів надають їх в позику позичальникам за посередництвом банків.
Грошова форма даного кредиту надає можливість отримати його за будь галузі господарської діяльності, на особисті цілі фізичних осіб та інші потреби [3].
Банківські кредити поділяються на ряд видів за різними критеріями чи ознаками. В основу їх класифікації можуть покладено різні особливості, що відбивають ті чи інші сторони кредитування.
Залежно від суб'єкта кредитування розрізняють кредити державним та недержавним підприємствам та організаціям, громадянам, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, іншим банкам, іншим господарюючим суб'єктам, включаючи органи влади, спільні підприємства, міжнародні об'єднання та організації.
За строками користування кредити бувають до запитання і строкові (серед яких, у свою чергу, виділяють короткострокові, середньострокові і довгострокові).
Короткостроковий кредит надається на період до одного року і обслуговує рух оборотного капіталу підприємства, сприяє своєчасному здійсненню розрахунків, підвищує платоспроможність підприємства, зміцнює їх фінансове становище. Короткостроковий кредит є ідеальним джерелом формування тієї частини оборотного капіталу, яка піддається найбільш частим коливанням.
Крім коротко-, середньо-і довгострокових позик існує вид кредиту особливої ​​терміновості - онкольний кредит (від англ. Money of call - позика до запитання), який погашається на першу вимогу. Він видається банком брокерам, дилерам і клієнтам для сверхкраткосрочних потреб і використовується, як правило, при біржових спекуляціях [24].
За розмірами розрізняють кредити великі, середні та дрібні. По забезпечення - незабезпечені (бланкові) кредити і забезпечені, які, у свою чергу, за характером забезпечення поділяються на заставні, гарантовані і застраховані.
За способом видачі банківські позики розмежовуються на позички компенсаційні та платіжні. У першому випадку кредит спрямовується на розрахунковий рахунок позичальника для відшкодування останньому його власних коштів, вкладених або в товарно-матеріальні цінності, або на витрати. У другому випадку банківська позика спрямовується безпосередньо на оплату розрахунково-грошових документів, пропонованих позичальникові до оплати по заходів, що кредитуються.
За методами погашення розрізняють банківські позички, що погашаються в розстрочку (частинами, частками), і позики, що погашаються одноразово, на певну дату.
Кредит класифікується за видами залежно від платності його використання. Тут виділяють платний і безкоштовний, дорогий і дешевий кредити. За основу такого розподілу береться розмір процентної ставки, встановленої за користування позикою.
Наступною перспективною формою нетрадиційного банківського кредитування є лізинг. Лізинг - це кредитування відносин орендодавців і арендополучателей у зв'язку з експлуатацією технологічного обладнання. Лізинг являє собою договір оренди, що передбачає надання лізингодавцем (орендодавцем) що належать йому устаткування, машин, оргтехніки, транспортних засобів, споруд виробничого, торгового і складського призначення лізингоотримувачу (орендарю) у виключне користування на встановлений термін за певну винагороду - орендну плату, яка включає процентну ставку, що закриває вартість залучення коштів орендодавцем на грошовому ринку з урахуванням необхідного прибутку банку і амортизацію майна. Від кредиту лізинг відрізняється тим, що після закінчення його терміну та виплати всієї обумовленої суми договору об'єкт лізингу залишається власністю лізингодавця (якщо договором не передбачений викуп об'єкта лізингу за залишковою вартістю або передача у власність лізингоодержувача). При кредиті ж банк залишає за собою право власності на об'єкт як заставу позики [10].
Основними критеріями надання позичок банками стають ризик, ліквідність і прибутковість їхнього використання позичальником. Банки велику увагу стали приділяти аналізу кредитоспроможності своїх клієнтів, ефективності та окупності заходів, що кредитуються. Різко зросло значення й розширилися форми забезпечення повернення банківських позичок.
1.3 Кредитна політика банку
Стратегія і тактика банку в сфері отримання та надання кредитів становить суть його кредитної політики.
Банк, будучи самостійним кредитною установою, проводить свою кредитну політику з урахуванням політичних та економічних умов, рівня розвитку банківського законодавства, міжбанківської конкуренції, ступеня розвитку банківської інфраструктури та інше.
Кредитна політика банку включає в себе наступні елементи:
Наявність ресурсів у банку і їх структура обумовлюють проведення кредитної політики. Кредитна політика багато в чому залежить від ліквідності банку.
Кредитування проводиться декількома етапами, серед яких слід виділити: підготовчий; розгляд кредитного проекту; оформлення кредитної документації; етап використання кредиту і наступного контролю в процесі кредитування.
Кредитна політика комерційного банку - це комплекс його заходів, мета яких - підвищення прибутковості кредитних операцій і зниження кредитного ризику [20].
Розробляючи кредитну політику, банк повинен враховувати ряд об'єктивних і суб'єктивних факторів:
1. Макроекономічні:
- Загальний стан економіки країни;
- Грошово-кредитна політика Банку Росії;
- Фінансова політика Уряду Росії.
2. Регіональні та галузеві:
- Стан економіки в регіонах та галузях, що обслуговуються банком;
- Склад клієнтів, їх потреба у кредиті;
- Наявність банків-конкурентів.
3. Внутрішньобанківські:
- Величина власних коштів (капіталу) банку;
- Структура пасивів;
- Здібності та досвід персоналу.
Наявність ресурсів у комерційного банку є вихідним для проведення кредитної політики. Якщо кредитна операція виявляється досить прибуткової і менш ризикованою, банк може збільшити обсяг грошових коштів, призначених для кредитування. Ще більш помітний вплив на кредитну політику надає структура мають у розпорядженні банків коштів. Якщо в їх складі достатній питому вагу займають довгострокові ресурси, то банк має більші можливості для довгострокового кредитування. Також, кредитна політика залежить багато в чому від ліквідності банку, можливості виконання ним зобов'язань перед кредиторами - юридичними та фізичними особами, що зберігають грошові кошти на рахунках в банку [6].
Кредитна політика залежить і від спеціалізації банку. Банк може спеціалізуватися не на кредитних, а інших (наприклад, валютних) операція; тоді і кредитна політика буде менш масштабною, стриманою.
Перший етап формування політики банку в області кредитування-визначення його стратегічних цілей. Після цього банк виробляє принципи організації кредитного портфеля і далі, грунтуючись на вибраних принципах, визначає регламент виконання кредитних операцій. Схематично склад робіт, які виконуються на кожному з перерахованих етапів формування політики банку в області кредитування, представлений на малюнку 1.
1.Визначення стратегічних цілей банку в області кредитування
2.Визначення принципів
Вибір пріоритетів банку при кредитуванні
3.Розробка регламенту виконання кредитних операцій
Визначення системи моральних цінностей для учасників кредитних операцій
Оцінка рівня кваліфікації персоналу
Визначення перспектив розвитку ресурсної бази банку
Розробка порядку дозволу видачі позики
Розробка вказівок з аналізу виконання кредитних договорів
Розробка вказівок з аналізу кредитоспроможності клієнта


Рисунок 1 - Етапи формування політики в області кредитування
Мета кредитної політики комерційного банку виражає кінцевий результат діяльності банку, витікає з його призначення - задовольняти потреби клієнтів в отриманні додаткових грошових коштів. Ці кошти, отримані на зворотній основі, забезпечують життєдіяльність підприємств, фізичних осіб. При цьому банки реалізують свої власні цілі як комерційне підприємство - інтереси отримання прибутку.
Завдання кредитної політики комерційного банку мають більш приватний характер: вони можуть бути пов'язані з поліпшенням складу, банківських кредитів, необхідністю прискорення їх оборотності, підвищення питомої ваги забезпечених позик [18].
Вибір напрямку кредитування витікає з мети кредитної політики. Цей елемент є частиною стратегії комерційного банку. Комерційні банки можуть концентрувати свої зусилля на кредитному обслуговуванні організації певних галузей народного господарства.
Кредитна політика зазвичай оформляється у вигляді письмово зафіксованого документа, який включає в себе положення, що регламентують попередню роботу з видачі кредиту, а також процес кредитування.
Кожен з перерахованих елементів тісно пов'язаний з іншими. Порушення одного з них неминуче призводить до ускладнень або до збитків від кредитної діяльності. Комерційний банк, наприклад, не може ставити мета кредитування, не здійснюючи контроль, перевірку того, як вона реалізується.
Одним з обов'язкових умов зниження кредитного ризику є диверсифікація позичкового портфеля. Правила диверсифікації передбачають наступне: видавати позики різним підприємствам з різних галузей економіки меншими сумами на більш короткий термін і більшій кількості позичальників. Як додаткову умову зниження скроні повинна застосовуватися диверсифікація забезпечення повернення кредитів на основі поєднання різних способів забезпечення повернення позичок - застави, гарантій, поруки, страхування. Дотримання цих правил дозволить компенсувати можливі втрати по одним кредитним операціях за рахунок вигод від інших [34].

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА Банку «Першотравневий» (ЗАТ)
2.1 Організаційно-правова характеристика банку
Банк «Першотравневий» (ЗАТ) працює на фінансовому ринку Кубані з жовтня 1990 р . В даний час він є одним з найбільш динамічно розвиваються банків, що входить до складу найбільших в Південному Федеральному Окрузі за величиною власного капіталу та активів.
Банк має круглу печатку, що містить його повне офіційне та скорочене найменування російською мовою, емблему і вказівка ​​на місце його знаходження. Банк «Першотравневий» може на добровільних засадах створювати або входити в союзи, асоціації, не переслідують мети одержання прибутку. Для захисту та представлення інтересів своїх членів, координації їх діяльності, розвитку міжрегіональних і міжнародних зв'язків, задоволення наукових, інформаційних і професійних інтересів, вироблення рекомендацій щодо здійснення банківської діяльності та вирішенню інших спільних завдань кредитних організацій.
Повне найменування банку - Акціонерний банк «Першотравневий» (закрите акціонерне товариство), коротка - Банк «Першотравневий» (ЗАТ). Юридична адреса: 350020, р . Краснодар, вул. Червона, 139.
Вищим органом комерційного банку є загальні збори акціонерів, що повинні проходити не рідше одного разу на рік. На ньому присутні представники всіх акціонерів банку на підставі доручення. Загальні збори правомочні вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо в засіданні бере участь не менше трьох чвертей акціонерів банку.
26 березня 2008 р . був відкритий додатковий офіс «Білоріченський» Банку «Першотравневий» (ЗАТ), що знаходиться за адресою: м. Бєлорєченськ, вул. Леніна, 50.
До числа операцій, здійснюваних додатковим офісом «Білоріченський», відносяться:
- Відкриття і ведення банківських рахунків юридичних і фізичних осіб;
- Здійснення розрахунків за дорученням юридичних та фізичних осіб за їх банківськими рахунками;
- Залучення грошових коштів юридичних і фізичних осіб у вклади (до запитання і на певний строк);
- Розміщення залучених у вклади грошових коштів від імені і за рахунок банку;
- Купівля пошкодженого грошового знака (грошових знаків) іноземної держави (групи держав) за готівкову валюту Російської Федерації;
- Купівля готівкової іноземної валюти за готівкову валюту Російської Федерації;
- Продаж готівкової іноземної валюти за готівкову валюту Російської Федерації;
- Здійснення переказів грошових коштів у валюті Російської Федерації за дорученням фізичних осіб без відкриття банківських рахунків (за винятком поштових переказів);
- Прийом грошових знаків іноземних держав (групи держав) і грошових знаків Банку Росії, що викликають сумнів у їх достовірності, для направлення на експертизу;
- Прийом готівкової іноземної валюти для здійснення перекладу з Російської Федерації за дорученням фізичної особи без відкриття банківського рахунку (за винятком поштових переказів);
- Виплати готівкової іноземної валюти за переказами в Російську Федерацію без відкриття банківського рахунку на користь фізичної особи;
- Прийом готівкової іноземної валюти для зарахування на рахунки фізичних осіб в іноземній валюті;
Стабільно розвивається Банк «Першотравневий» відрізняється від інших, перш за все, стійким фінансовим становищем і сильним стратегічним потенціалом. Пасивні та активні операції тісно взаємопов'язані: структура і характер пасивів багато в чому визначають можливості банку у проведенні активних операцій, одночасно зміна політики банку в області кредитування може істотно впливати на характер ресурсів.
Виходячи на ринки кредиту, купуючи і продаючи цінні папери, надаючи клієнтам різноманітні послуги, банки постійно контролюють стан своїх пасивів, стежать за наявністю вільних ресурсів, термінами запитання депозитів, вартістю залучуваних капіталів.
При уповільнення припливу ресурсів, банк переглядає свою політику в області активних операцій, відмовляючись від вигідних пропозицій, погашаючи частину виданих кредитів, здійснює продаж цінних паперів. Тому необхідна чітка координація всіх сфер банківської діяльності.
Обсяг операцій з цінними паперами в країнах з високим рівнем розвитку ринкових відносин, де вони є однією з високоліквідних форм вкладень коштів, варіюють в активах балансу від 20 до 40 і більше відсотків. Для розглянутого банку обсяг цього виду операцій залишається досить незначною величиною. Так, в 2005 р . вкладення в інвестиційні цінні папери складали 2,70%, в 2006 р . - 4,20%, а в 2007 р . вкладень в інвестиційні цінні папери взагалі не здійснювалося.
Основні засоби, нематеріальні активи та матеріальні запаси в 2005 р . становили 1,10%, в 2006 р . - 1%, в 2007 р . - 0,70% від загальної суми активу балансу досліджуваного банку.
Структура пасиву відображає джерела власних і залучених коштів, при цьому обсяг і структура пасивів в значній мірі зумовлюють умови, форми та напрями використання банківських ресурсів, тобто обсяг і структуру активів.
У 2006 р . кошти клієнтів збільшилися в порівнянні з 2005 р . на 71,50% і склали 2474861 тис.руб., в 2007 р . вони збільшилися на 43,60% в порівнянні з 2006 р .
Власні кошти банку є стабільним джерелом, що забезпечує платоспроможність Банку «Першотравневий» (ЗАТ), що забезпечує покриття кредитних ризиків. Роль і величина власного капіталу комерційних банків мають особливу специфіку, що відрізняється від підприємств і організацій, що займаються іншими видами діяльності тим, що за рахунок власного капіталу банки покривають менше 10% загальної потреби в коштах. Наведені дані таблиці 2 і малюнок 4 показують, що в загальній сумі ресурсів комерційного банку на частку власних коштів у 2005 р . доводилося 9,89%, в 2006 р . - 6,65%, а в 2007 р . - 6,95%. Загальна сума джерел власних коштів у 2006 р . збільшилася на 8,83% в порівнянні з 2005 р ., А в 2007 р . її зростання склало 150,13%.
Динаміка структури власних і залучених коштів банку показана на малюнку 2.
\ S
Рисунок 2 - Динаміка структури власних і залучених коштів Банку «Першотравневий» (ЗАТ),%
Аналіз фінансових результатів діяльності комерційного банку полягає у проведенні аналізу доходів, витрат банку і розрахунку прибутку. Основним джерелом інформації для проведення аналізу фінансового стану є форма № 2 «Звіт про фінансові результати банку».
Доходи банку - це загальна сума грошових коштів, отриманих від здійснення активних операцій. Аналіз банківської діяльності з точки зору її прибутковості дозволяє керівництву сформувати кредитну та процентну політику, виявити менш прибуткові операції і розробити рекомендації можливого отримання банком великих доходів.
Найбільшу питому вагу в структурі доходів складають отримані відсотки (63,28 - 68,60%), які мають більшу значення за аналізований період.
Витрати комерційного банку - це витрати грошових коштів банку на виконання операцій і забезпечення функціонування банку.
Найбільшу питому вагу в структурі витрат банку займають сплачені відсотки та адміністративно-управлінські витрати. Так, в 2005 р . сплачені відсотки та аналогічні витрати склали 42,42%, в 2006 р . - 45,27%, а в 2007 р . 42,64%, при цьому темп зростання в 2006 р . склав 188,33%, а в 2007 р . - 144,93%.
Загальна сума доходів у 2005 р . склала 216165 тис.руб., в 2006 р . - 378000 тис.руб., При цьому її зростання склало 174,87%. У 2007 р . доходи банку збільшилися на 211253 тис.руб., що становить 55,89%.

\ S
Рисунок 3 - Динаміка фінансових результатів діяльності Банку «Першотравневий» (ЗАТ), тис.руб.
Від періоду до періоду спостерігається збільшення валюти балансу, що свідчить про розширення діяльності Банку «Першотравневий» (ЗАТ) на ринку банківських послуг.
У зв'язку з даною динамікою і реалізацією менеджментом банку стратегій, спрямованих на оптимізацію управління активними та пасивними операціями, а також вдосконалення системи управління ризиками дозволили отримати прибуток за підсумками 2005-2007 рр..

3 КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У Банку «Першотравневий» (ЗАТ)
3.1 Особливості організації кредитування юридичних осіб в Банку «Першотравневий» (ЗАТ)
Організація кредитного процесу здійснюється Акціонерним Банком «Першотравневий» виходячи з власної кредитної політики, яка враховує економічні, політичні, організаційні та інші фактори, що впливають на його діяльність. Кредитна політика створює необхідні загальні передумови ефективної роботи персоналу кредитного підрозділу банку (розуміння пріоритетів, цілей, інструментів, методів організації кредитних угод), об'єднує і організує зусилля персоналу, зменшує ймовірність помилок і прийняття нераціональних рішень. Організація кредитного процесу в банку грунтується на функціональному розмежуванні обов'язків кредитного персоналу, що дозволяє домагатися високого професіоналізму.
Процентні ставки за кредитами пропонуються кредитующими підрозділами банку і встановлюються органами прийняття кредитних рішень як невід'ємна частина кредитної пропозиції з урахуванням вартості фондування. При встановленні процентної ставки кредитують підрозділи крім аналізу ризику враховують наявність інших доходів від даного клієнта або даної кредитної операції, вартість залучених ресурсів. Кредитують підрозділи дотримуються єдиної процентної політики по кожному клієнту. Встановлення для одного клієнта різних відсоткових ставок різними кредитними підрозділами, відповідно, конкуренції між кредитними підрозділами банку не допускається.
Додатковий офіс «Білоріченський» Банку «Першотравневий» (ЗАТ) здійснює планування кредитної роботи; здійснює залучення клієнтів; ініціює кредитні угоди; здійснює аналіз кредитних пропозицій; при необхідності бере участь в аналізі та підготовці кредитних пропозицій із спеціальних видів кредитування; виносить кредитні пропозиції на розгляд органів , що приймають кредитні рішення; здійснює оформлення та видачу кредитів; здійснює супровід кредитів; виявляє проблемні позики і проводять роботу щодо їх погашення; ініціює розробку методологічних документів.
Кредитний портфель являє собою залишок кредитної заборгованості за балансом комерційного банку на певну дату, тобто сукупність вимог банку за кредитами, які класифіковані на основі певних критеріїв. Структура кредитного портфеля Банку «Першотравневий» (ЗАТ) за останні три роки розглянута на малюнку 4.
\ S
Малюнок 4 - Структура виданих кредитів Банку «Першотравневий» (ЗАТ), тис. руб.

3.2 Оцінка кредитних продуктів надаються юридичним особам
Основний упор при кредитуванні робиться на роботу з юридичними особами. Основними видами кредитів, що надаються банком, є: кредит на поповнення оборотних коштів, овердрафт, кредити на покупку устаткування і транспорту, кредити на придбання комерційної нерухомості, кредити на розвиток підприємств, поступка грошової вимоги.
На малюнку 7 відображені дані про кредити, виданих юридичним особам Банком «Першотравневий» у 2005 - 2007 р . Р., в залежності від термінів надання. ці дані.
Найбільший обсяг виданих кредитів юридичним особам за досліджуваний період був наданий на термін від 6 місяців до 1 року. Так,
особам, склала 2,29%, а в 2007 р . їх приріст склав 97,34%.
Найменшими за терміном видачі є кредити, надані на один місяць, при цьому їх питома вага за досліджуваний період, склав менше 0,5%.
\ S
Малюнок 5 - Структура кредитів Банку «Першотравневий» (ЗАТ), наданих юридичним особам,%

Необхідними документами для отримання кредиту юридичними особами є:
- Правовстановлюючі та юридичні документи;
- Фінансові документи і бухгалтерська звітність;
- Господарські та інші договори, пов'язані з діяльністю бізнесу;
- Правовстановлюючі документи;
- Інші документи.
Строки прийняття рішень про видачу кредиту юридичним особам становлять від трьох до десяти днів. Видача кредиту здійснюється у формі одноразового надання кредиту або у вигляді кредитної лінії. При використанні автокредиту для бізнесу і комерційної іпотеки можливе придбання декількох транспортних засобів або об'єктів нерухомості одночасно.
Надання кредитних коштів можливо до переведення оборотів в банк. Кредитування на придбання комерційної нерухомості - це спеціальна програма банку, яка дає змогу отримати кредит на покупку ліквідної комерційної нерухомості: торговельних, офісних і складських нежитлових приміщень розташованої в Краснодарі і Краснодарському краї. Заставою в цьому випадку виступає купується власність. Важливо зазначити, що обов'язковою для банку умовою є право власності позичальника на земельну ділянку, або договір довгострокової оренди, термін якої перевищує термін надаваного кредиту не менше ніж на 1 рік.
При визначенні відсоткових ставок за кредитами банк керується принципом, відповідно до якого процентна ставка визначається рівнем ризику по кредитній угоді. Процентна ставка за всіма формами кредиту становить не менше 15%. Термін погашення заборгованості по кредиту «Сезонний» - до дев'яти місяців, по всім іншим видам кредиту - до трьох років. Порядок погашення кредиту встановлюється у вигляді аннуітентних платежів, згідно гнучкого графіка, при цьому можливе надання відстрочки погашення основного боргу.
Переваги кредитів Банку «Першотравневий» для малого та середнього бізнесу є:
Особливою формою кредитування юридичних осіб і індивідуальних підприємців, зареєстрованих в Краснодарському краї, є мікрокредитування, що надається на поповнення оборотного капіталу і придбання основних засобів. Цілями програми мікрокредитування є надання короткострокових позик малим підприємствам і розширення та розвиток мікропідприємств.
Програма передбачає поетапне надання позик, умовою переходу на наступний рівень є своєчасна сплата відсотків, повернення позики та відсутність пролонгацій. Даний кредит в Банку «Первомайський» надається на термін до 36 місяців, а сума кредиту становить не менше 20000 руб. Процентна ставка для всіх видів мікрокредитування однакова і становить 17%.
3.3 Оцінка кредитоспроможності позичальника
При вивченні кредитоспроможності позичальника банку основною метою є оцінка здатності і готовності позичальника повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями. При оцінці клієнта Банку «Першотравневий» необхідно встановити його юридичний статус, оцінити репутацію позичальника по відношенню до своїх зобов'язань у минулому і зробити аналіз економічної спроможності. Кредитоспроможність позичальника прогнозує його платоспроможність на найближчу перспективу. Оцінюється вона за системі показників, які відображають розміщення і джерела оборотних засобів, результати господарсько-фінансової діяльності позичальника.
Фінансовий стан підприємства характеризується широким колом показників, у сукупності визначають надійність фірми як потенційного партнера. Важливо визначити, чи розумно розпоряджається компанія своїм майном, як це відбивається на розмірі одержуваної прибутку та її використанні. Існує декілька груп фінансових коефіцієнтів, за якими кредитний фахівець може судити про стан справ потенційного клієнта. Розрахунок фінансових коефіцієнтів, використовуваних при оцінці кредитоспроможності позичальника - юридичної особи в Банку «Первомайському», розглянуто в таблиці 1.
Таблиця 1 - Фінансові коефіцієнти, використовувані при оцінці кредитоспроможності юридичної особи в Банку «Первомайському» (ЗАТ)
Коефіцієнт
Формула розрахунку коефіцієнта
Бали
Коефіцієнт відношення суми кредиту до власного капіталу
(Сума боргу за діючими кредитами + Сума цього кредиту) / Власний капітал
від 0 до 0,3 - 8 балів
від 0,3 до 0,5 - 5 балів
понад 0,5 - 0 балів
Коефіцієнт покриття щомісячних внесків чистим прибутком
Середньомісячна чистий прибуток / (Сума щомісячних внесків по діючих кредитах + Сума щомісячних внесків по запитуваній кредиту) за діючими кредитами + Сума щомісячних внесків по запитуваній
> 2 - 8 балів
від 1,5 до 2 - 0 балів
Коефіцієнт відповідності доходів і витрат за аналізований період
Чистий прибуток - Витрати + Заощадження на початок - Заощадження - Інша дебіторська заборгованість + Інша кредиторська заборгованість
якщо модуль не перевершує чистого прибутку, то 10 балів
Коефіцієнт поточної ліквідності
Всього оборотні активи / Всього заборгованість
від 1 до 1,2 - 8 балів
понад 1,2 - 10 балів
Коефіцієнт рентабельності продажів (продукції)
Чистий прибуток / Валовий прибуток (для торгівлі)
Фінансовий результат від діяльності / Виручка від реалізації (для інших видів бізнесу)
від 0,09 до 0,15 - 2 бали
понад 0,15 - 5 балів
Коефіцієнт боргового навантаження
Сума кредитів до погашення / Виручка від реалізації
до 30% - 5 балів
Коефіцієнт покриття зобов'язань
30 * Позиковий капітал / Середньомісячна виручка
від 90 до 120 - 5 балів
<90 - 8 балів
Коефіцієнт фінансової незалежності
Власний капітал / Валюта балансу
≥ 0,4 - 10 балів (для торгівлі)
≥ 0,6 - 10 балів (для інших видів бізнесу)
Коефіцієнт кредитної ємності позичальника
0,2 х Кредитна ємність, обмежена розміром власного капіталу + 0,2 х Кредитна ємність, обмежена розміром сплачуваних відсотків + 0,6 х Кредитна ємність, обмежена розміром вільних грошових коштів
<Ѕ суми кредиту - 5 балів
Різнобічність цих показників ускладнює виявлення фінансового стану організації. Для вирішення це завдання використовується рейтингова оцінка. Вона дозволяє визначити фінансовий стан організації за допомогою систематизованого показника - рейтингу, вираженого в балах, і віднести організацію до певного класу кредитоспроможності.
Залежно від динаміки показників фінансових коефіцієнтів кредитоспроможності підприємства діляться на групи:
- Підприємства першого класу - позичальники з абсолютно стійким фінансовим станом (понад 65 балів);
- Підприємства другого класу - позичальники, фінансовий стан яких у загальному стійке, але є незначні відхилення від норми за окремими показниками (від 50 до 64 балів);
- Підприємства третього класу - позичальники, що мають ознаки фінансової напруженості, для подолання якої у підприємства є потенційні можливості (від 30 до 49 балів);
- Некредитоспроможним підприємства - позичальники з незадовільним фінансовим становищем і відсутністю перспектив його стабілізації (менше 29 балів).
Проведемо зведену оцінку фінансового стану потенційного підприємства-позичальника ВАТ Хлібозавод «Білоріченський» для оцінки кредитоспроможності підприємства відповідно до методики банку. Аналізований період становить 12 місяців.
Кредитний інспектор в експресному режимі встановить, що кредитна історія ВАТ Хлібозавод «Білоріченський» була задовільною. Відсотки за раніше виданими кредитами погашалися своєчасно, прострочених платежів за відсотками і основному боргу не допускалися. Кредитна історія свідчить про те, що досліджуване підприємство відноситься до отримання кредитів з великою відповідальністю, не допускаючи їх.
Закінчуючи розгляд змін розділів та статей балансу ВАТ Хлібозавод «Білоріченський», загалом, можна зробити висновок про позитивні зміни за рік в динаміці і структурі статей бухгалтерського балансу.
Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Обсяг реалізації й розмір прибутку, рівень рентабельності залежать від виробничої, постачальницької, маркетингової та фінансової діяльності підприємства, інакше кажучи, ці показники характеризують усі сторони господарювання.
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем спадної ліквідності з короткостроковими зобов'язаннями по пасиву, які групуються за ступенем терміновості їх погашення. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо: А 1 ≥ П 1 А 2 ≥ П 2; А 3 ≥ П 3; А 4 ≤ П 4. Вивчення співвідношень цих груп активів і пасивів за певний період дозволить встановити тенденції зміни в структурі балансу і його ліквідності.
Баланс аналізованого підприємства не є абсолютно ліквідним, тому що на початок року А 11, А 2> П 2, А 3> П 3, А 44, а на кінець аналізованого періоду А 11, А 2 > П 2, А 3> П 3, А 44.
Після загальної характеристики фінансового стану та його змін за звітний період наступним важливим завданням аналізу кредитоспроможності є дослідження фінансових коефіцієнтів підприємства.
Фінансові коефіцієнти ВАТ Хлібозавод «Білоріченський» розглянуті в таблиці 18. З таблиці видно, що до кінця 2007 р . зросли майже всі фінансові коефіцієнти кредитоспроможності і в цілому підприємство має тенденцію до поліпшення фінансового стану.
Коефіцієнт відношення суми кредиту до власного капіталу має як на початку, так і в кінці року щодо невисоке значення, що говорить про незначне рівні ризику. На аналізованому підприємстві розраховані показники рентабельності реалізованої продукції мають тенденцію до підвищення, отже, можна зробити висновок про підвищення конкурентоспроможності даної продукції або про досить високому попиті на продукцію даного підприємства.
Коефіцієнт незалежності майже дорівнює нормативному значенню, що свідчить про відносну незалежність від зовнішніх кредиторів. Коефіцієнт поточної ліквідності або загальний коефіцієнт покриття на підприємстві менше 2, що говорить про незабезпеченість підприємства мобільними оборотними коштами для ведення господарської діяльності та погашення термінових зобов'язань підприємства.
За рейтинговою шкалою кредитоспроможності досліджуване підприємство як на початку, так і в кінці року можна віднести до підприємства другого класу, фінансовий стан якого в загальному стійке, але є незначні відхилення від норми за окремими показниками.
Як видно з проведеного аналізу, ВАТ Хлібозавод «Білоріченський» відноситься до кредитоспроможним позичальникам і рішення про надання цього кредиту може бути прийнято позитивне.
Одноразовий платіж за відкриття позичкового рахунку з урахуванням ставки складе руб. Щомісячний платіж складе від суми кредиту, а при їхньому своєчасному погашенні всього буде заплачена сума в розмірі руб., Що становить 124,45% від суми кредиту.
3.4 Рекомендації щодо вдосконалення процесу кредитування юридичних осіб
Регіональні комерційні банки та філії великих банків виконують всі функції будь-якого комерційного банку, однак структура банківських послуг залежить як від загальної економічної ситуації в країні, так розвиненості банківських відносин у регіоні. При досягненні основних стратегічних цілей регіональні банки зумовлюють пріоритетні вкладення в кредитні операції. Саме кредитування малого бізнесу становить інтерес для територіальних банків, оскільки в цій сфері лежить потенціал розвитку банківської системи. Поліпшення показників зростання фінансового стану підприємств є однією з передумов формування кредитної бази комерційних банків, тобто постійного попиту на банківський кредит.
Зі зростанням добробуту населення підвищується попит на фінансові послуги, зростають вимоги до якості продуктів. Визначальним фактором успіху Банку «Першотравневий» (ЗАТ) на масовому ринку буде його здатність запропонувати якісне обслуговування і зручний доступ до послуг, зберігши при цьому конкурентоспроможні ціни.
Основними конкурентами додаткового офісу «Білоріченський» Банку «Першотравневий» (ЗАТ) на сьогоднішній день є філії таких банків як КБ «Кубань Кредит» ТОВ, ВАТ «Крайінвестбанк», ВАТ «Ощадбанк Росії».
Таким чином, за умовами, запропонованими юридичним особам в обстановці конкуренції та пропозиції різних кредитних послуг Банк «Первомайському» (ЗАТ) може здати свої позиції через високу процентної ставки за кредитом, відсутність кредитних продуктів, що надаються на термін більше трьох років, а також тривалого оформлення заявки на кредит.
Вищеназвані проблеми кредитування дають основу для розробки пропозицій щодо вдосконалення кредитування в Банку «Первомайському» (ЗАТ).
Дані рекомендації, реалізовані в комплексі, будуть сприяти зменшенню часу обробки заявок, що значно підвищить конкурентоспроможність Банку «Первомайському» (ЗАТ) на тлі інших комерційних банків.
Також для просування кредитних продуктів Банку «Першотравневий» (ЗАТ), поряд з традиційними методами, можна запропонувати наступні заходи, які можуть здійснюватися філією під контролем його керуючого:
Сприяють просуванню банківських продуктів на ринку стратегії служать тому, щоб сфокусувати основну увагу на сильних сторонах пропонованих послуг.

ВИСНОВОК
Прагнення зміцнити свої позиції на фінансових ринках є причиною посилення процесу самоорганізації банків, що продовжують і сьогодні своєчасно і в повному обсязі здійснювати оплату платіжних документів своїх клієнтів. У цій ситуації філія Акціонерного комерційного банку «Первомайського» (ЗАТ) прагне не лише зберегти свої позиції на фінансовому ринку, але і забезпечити виконання програм розвитку банку, що вимагають істотних капіталовкладень, що фінансуються з прибутку. Банк прагне до надання різноманітних і якісних послуг своїм клієнтам, забезпечення схоронності довірених йому коштів і визначає свою стратегію на ринках банківських послуг як зростання обсягів операцій на освоєних ринках з одночасним розширенням асортименту послуг та зміною структури банківських операцій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1 Алаверди А.Р. Стратегічний менеджмент у комерційному банку / А. Р. алаверди. - М.: Маркет ДС, 2007. - 576 с.
2 Бєлікова А.Г. Методика оцінки кредитів ризику: зарубіжний досвід і російська практика / А. Г. Бєлікова / / Ринок цінних паперів. - 2006. - № 5. - С. 42-46.
3 Бєлоглазова Г.М. Гроші, кредит, банки / Г. Н. Бєлоглазова. - М.: «Юрайт», 2006. - 620 с.
4 Гарбузов А.К. Фінансово-кредитний словник, том II / А.К. Гарбузов. - М.: Фінанси і статистика, 2007. - 754 с.
5 Герасимова Є.Б. Аналіз кредитного ризику: рейтингова оцінка клієнтів / Є. Б. Герасимова / / Фінанси і кредит. - 2004. - № 17. - С. 30-44.
6 Бєлоглазова Г.М. Банківська справа / Н. Б. Глушкова. - М.: «Альма Матер», 2005. - 432с.
7 Цивільний кодекс Російської Федерації від 26 січня 1996 р . N14 - ФЗ - Частина 2: (прийнято Держ. Думою 22 грудня 1995 р .: В ред. від 30 грудня 2008 р .) - Www.consultant.ru/popular/gkrf2/
8 Грицьків С.Г. Деякі питання оцінки кредитного портфеля банку / С.Г. Грицьків / / Гроші і кредит. - 2004. - № 1. - С. 36-40.
9 Епронова В.М. Кредитний продукт як категорія ринкової економіки / В. Н. Епронова / / Фінанси і кредит. - 2004. - № 2. - С. 2-6.
10 Жаровський Є.П. Банківська справа / Є. П. Жаровський. - М.: «КНОРУС», 2004. - 326 с.
11 Жукова Є.Ф. Банки та банківські операції. Підручник для вузів / Є.Ф. Жукова - М.: Банки і біржі ЮНИТИ, 2007. - 565 с.
12 Ільясов, С.І. Про оцінку кредитоспроможності банківського позичальника / С. І. Ільясов / / Гроші і кредит. 2005. - № 9. - С. 28-34.
13 Кабушкин С.М. Управління банківським кредитним ризиком / С. М. Кабушкин. - М.: Нове знання, 2004. - 336с.
14 Кадиров О.М. Методика визначення категорії ризику позичальника для управління рівнем ризику кредитного портфеля банку / А. М. Кадиров / / Фінанси і кредит. - 2004. - № 7. - С. 46-51.
15 Кирьянов М.П. Управління проблемними кредитами / М. П. Кирьянов / / Банківська справа. - 2006. - № 11. - С. 48-49.
16 Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 р . (В ред. Від 30 грудня 2008 р .) - Www.consultant.ru/online/base/
17 Копбаева Г.Ш. Управління кредитними ризиками / Г. Ш. Копбаева / / Гроші і кредит. - 2004. - № 1. - С. 48-50.
18 Крупнов Ю. С. Проблеми оцінки ефективності використання банківського кредиту / Ю. С. Крупнов / / Питання статистики. - 2006. - № 2. - С. 50-53.
19 Лаврушин О.І. Банківська справа / О. І. Лаврушина. - М.: «КНОРУС», 2005. - 768 с.
20 Лаврушин О.І. Гроші, кредит, банки / О. І. Лаврушина. - М.: «КНОРУС», 2004. - 456 с.
21 Лаврушин О.І. Організація і планування кредиту. / О. І. Лаврушина. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 540 с.
22 Лі В.О. Про оцінку кредитоспроможності позичальника / В. О. Лі / / Гроші і кредит. 2005. - № 2. - С. 50-54.
23 Любушина Н. П. Аналіз фінансово-економічної діяльності банків / Н.П. Любушина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 471с.
24 Медведєв М.М. Про кредитної діяльності банків / Н. М. Медведєв / / Гроші і кредит. - 2004. - № 7. - С. 57-59.
25 Мошенський А.Б. Перелік і зміст розв'язуваних завдань при управлінні банківськими кредитними ризиками / А.Б. Мошенський / / Фінанси і кредит. - 2008. - № 5. - С. 41-47.
26 Положення Банку Росії «Про порядок формування кредитними організаціями резервів на можливі втрати по позиках, по позичкової і прирівняної до неї заборгованості» від 26 березня 2004р. № 254-П - www.xjob.ru
27 Положення Банку Росії «Про порядок надання (розміщення) кредитними організаціями грошових коштів та їх повернення (погашення)» від 31 серпня 1998 р . № 54-П (в ред. Від 27 липня 2001 р .) - Www.kodeks.ru/manage/
28 Положення Банку Росії «Про порядок нарахування відсотків по операціях, пов'язаних із залученням і розміщенням коштів банками, і відображення зазначених операцій за рахунками бухгалтерського обліку» від 26 червня 1998 р . N 39-П (в ред. Від 24 грудня 1998 р . N 64-П) - www.nalog.consultant.ru
29 Положення Банку Росії «Про правила ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях, розташованих на території Російської федерації» від 26 березня 2007 р . N 302-П - www.garant.ru
30 Романов М. Н. Управління фінансами банків / М.Н. Романов / / Фінанси і кредит. - 2008. - № 3. - С. 65-72.
31 Супруновіч Є. А. Основи управління ризиками / Е.А. Супруновіч / / Банківська справа. - 2004. - № 12. - С. 9-12.
32 Сухарєв Д.В. Методи зниження кредитного ризику / Д.В. Сухарєв / / Дайджест-фінанси. - 2004. - № 5. - С. 8-14.
33 Тарасова Г.М. Банківська справа: конспект лекцій / Г.М. Тарасова. - Ростов н / Д.: «Фенікс», 2005. - 190с.
34 Терюха, В.А. Ризик-менеджмент при оцінці платоспроможності позичальника / В.А. Терюха / / РЦБ. - 2004. - № 3. - С. 67-69.
35 Тимофєєв З.А. Аналітична робота у комерційному банку / З.А. Тимофєєв / / Гроші і кредит. - 2005. - № 2. - С. 46-53.
36 Тюріна О.В. Про кредитні ризики, про можливості кредитування / О.В. Тюріна / / Фінанси і кредит. 2005. - № 12. - С. 146-148.
37 Тютюнникова, А.В. Банківська справа / О.В. Тютюнникова. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 255с.
38 Федеральний закон «Про банки і банківську діяльність» від 2 грудня 1990 N 395-1 (в ред. Від 28 лютого 2009) - www.consultant.ru/popular/bank/
39 Федеральний закон «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)» N 86-ФЗ від 10 липня 2002 р . (В ред. Від 13 жовтня 2008 р .) - Www.kadis.ru
40 Фомін В.О. Базові послуги кредитування і кредитна політика російських комерційних банків / В. А. Фомін / / Фінансовий бізнес. - 2004. - № 9-10. - С. 27-32.
41 Шевчук Д.А. Основи банківської справи: конспект лекцій. Навчальний посібник для вузів. - М.: Фенікс, 2007. - 316 с.
42 Шеремет А.Д. Фінансовий аналіз в комерційному банку / А. Д. Шеремет. - М.: Фінансист, 2005. - 322с.

ДОДАТКИ
Додаток А
Бухгалтерський баланс, 2005 р .
Акціонерний Банк "Первомайський" закрите акціонерне товариство
Бухгалтерський баланс на 1 січня 2006
Реєстраційний номер: 518
БИК-код: 40349715
Адреса: 350020 р . Краснодар вул. Червона 139
тис. рублів
NN
Найменування статей бухгалтерського балансу
Дані на звітну дату
Дані на відповідну звітну дату минулого року
I Активи
1
Грошові кошти
116 808
42 087
2
Кошти кредитних організацій у Центральний банк Російської Федерації
125 306
72 549
2.1
Обов'язкові резерви
33 846
17 238
3
Кошти в кредитних організаціях
163 376
19 442
4
Чисті вкладення в торгові цінні папери
69 630
10 539
5
Чистий позичкова заборгованість
1 035 200
596 044
6
Чисті вкладення в інвестиційні цінні папери, утримувані до погашення
44 767
14 412
7
Чисті вкладення в цінні папери, наявні для продажу
80 591
0
8
Основні засоби, нематеріальні активи та матеріальні запаси
18 302
53 016
9
Вимоги щодо отримання відсотків
-14 751
732
10
Інші активи
18 882
11 842
11
Усього активів
1 658 111
820 663
II Пасиви
12
Кредити Центрального банку Російської Федерації
0
0
13
Кошти кредитних організацій
0
0
14
Кошти клієнтів (некредитних організацій)
1 443 429
643 008
14.1
Вклади фізичних осіб
1 089 543
493 323
15
Випущені боргові зобов'язання
42 823
14 428
16
Зобов'язання зі сплати відсотків
6 171
3 131
17
Інші зобов'язання
1 756
1 106
18
Резерви на можливі втрати за умовними зобов'язаннями кредитної характеру, іншим можливим втратам і за операціями з резидентами офшорних зон
0
0
19
Усього зобов'язань
1 494 179
661 673
III Джерела власних коштів
20
Кошти акціонерів (учасників)
110 870
110 870
20.1
Зареєстровані звичайні акції та частки
110 870
110 870
20.2
Зареєстровані привілейовані акції
0
0
20.3
Незареєстрований статутний капітал неакціонерних кредитних організацій
0
0
21
Власні акції, викуплені в акціонерів
0
0
22
Емісійний дохід
35 100
35 100
23
Переоцінка основних засобів
12 592
12 592
24
Витрати майбутніх періодів і майбутні виплати, що впливають на власні кошти (капітал)
6 792
3 581
25
Фонди і невикористана прибуток минулих років у розпорядженні кредитної організації (непогашені збитки минулих років)
4 009
1 885
26
Прибуток (збиток) за звітний період
8 153
2 124
27
Всього джерел власних коштів
163 932
158 990
28
Всього пасивів
1 658 111
820 663
IV Позабалансові зобов'язання
29
Безвідкличні зобов'язання кредитної організації
162 233
58 925
30
Гарантії, видані кредитною організацією
2 258
4 217
V Рахунки довірчого управління
Активні рахунки
1
Каса
0
0
2
Цінні папери в управлінні
0
0
3
Дорогоцінні метали
0
0
4
Кредити надані
0
0
5
Кошти, використані на інші цілі
0
0
6
Розрахунки з довірчого управління
0
0
7
Сплачений накопичений відсотковий (купонний) доход по процентних (купонним) борговими зобов'язаннями
0
0
8
Поточні рахунки
0
0
9
Витрати з довірчого управління
0
0
10
Збиток по довірчому управлінню
0
0
Пасивні рахунки
11
Капітал в управлінні
0
0
12
Розрахунки з довірчого управління
0
0
13
Отриманий накопичений відсотковий (купонний) доход по процентних (купонним) борговими зобов'язаннями
0
0
14
Доходи від довірчого управління
0
0
15
Прибуток з довірчого управління
0
0
Голова Правління: Ізмайлов Олександр Закіровіч
Головний бухгалтер: Башкова Наталія Миколаївна

Додаток Б
Звіт про прибутки та збитки, 2005 р .
Акціонерний Банк "Первомайський" закрите акціонерне товариство
Звіт про прибутки та збитки за 2005 рік
Реєстраційний номер: 518
БИК-код: 40349715
Адреса: 350020 р . Краснодар вул. Червона 139
тис. рублів
NN
Найменування статей
Дані за звітний період
Дані за відповідний період минулого року
Відсотки отримані та аналогічні доходи від:
1
Розміщення коштів в кредитних організаціях
6 120
2 572
2
Позик, наданих клієнтам (некредитні організації)
121 971
78 631
3
Надання послуг з фінансової оренди (лізингу)
0
0
4
Цінних паперів з фіксованим доходом
7 895
0
5
Інших джерел
813
771
6
Всього відсотків отриманих та аналогічних доходів
136 799
81 974
Відсотки сплачені та аналогічні витрати з:
7
Залучених коштів кредитних організацій
212
32
8
Залученими коштами клієнтів (некредитних організацій)
81 482
45 070
9
Випущеним борговими зобов'язаннями
1 194
3 227
10
Всього відсотків сплачених і аналогічних витрат
82 888
48 329
11
Чисті процентні та аналогічні доходи
53 911
33 645
12
Чисті доходи від операцій з цінними паперами
1 065
-367
13
Чисті доходи від операцій з іноземною валютою
15 310
11 909
14
Чисті доходи від операцій з дорогоцінними металами та іншими фінансовими інструментами
0
0
15
Чисті доходи від переоцінки іноземної валюти
-2 822
39
16
Комісійні доходи
51 150
13 295
17
Комісійні витрати
3 020
1 547
18
Чисті доходи від разових операцій
14 340
-89
19
Інші чисті операційні доходи
323
12 018
20
Адміністративно-управлінські витрати
79 489
57 912
21
Резерви на можливі втрати
-29 990
-4 987
22
Прибуток до оподаткування
20 778
6 004
23
Нараховані податки (включаючи податок на прибуток)
12 625
3 881
24
Прибуток (збиток) за звітний період
8 153
2 123
Голова Правління: Ізмайлов Олександр Закіровіч
Головний бухгалтер: Башкова Наталія Миколаївна

Додаток В
Бухгалтерський баланс, 2006 р .
Акціонерний банк "Першотравневий" (закрите акціонерне товариство)
Бухгалтерський баланс на 1 січня 2007
Реєстраційний номер: 518
БИК-код: 40349715
Адреса: 350020, р . Краснодар, вул. Червона, 139.
тис. рублів
NN
Найменування статей бухгалтерського балансу
Дані на звітну дату
Дані на відповідну звітну дату минулого року
I Активи
1
Грошові кошти
193 660
116 808
2
Кошти кредитних організацій у Центральний банк Російської Федерації
184 869
125 306
2.1
Обов'язкові резерви
40 616
33 846
3
Кошти в кредитних організаціях
75 789
163 376
4
Чисті вкладення в торгові цінні папери
133 098
69 630
5
Чистий позичкова заборгованість
1 878 087
1 035 200
6
Чисті вкладення в інвестиційні цінні папери, утримувані до погашення
112 560
44 767
7
Чисті вкладення в цінні папери, наявні для продажу
73 363
80 591
8
Основні засоби, нематеріальні активи та матеріальні запаси
26 939
18 302
9
Вимоги щодо отримання відсотків
421
-14 751
10
Інші активи
2 087
18 882
11
Усього активів
2 680 873
1 658 111
II Пасиви
12
Кредити Центрального банку Російської Федерації
0
0
13
Кошти кредитних організацій
1 758
0
14
Кошти клієнтів (некредитних організацій)
2 474 861
1 443 429
14.1
Вклади фізичних осіб
1 929 339
1 089 543
15
Випущені боргові зобов'язання
1 300
42 823
16
Зобов'язання зі сплати відсотків
8 779
6 171
17
Інші зобов'язання
4 002
1 756
18
Резерви на можливі втрати за умовними зобов'язаннями кредитної характеру, іншим можливим втратам і за операціями з резидентами офшорних зон
11 767
0
19
Усього зобов'язань
2 502 467
1 494 179
III Джерела власних коштів
20
Кошти акціонерів (учасників)
110 870
110 870
20.1
Зареєстровані звичайні акції та частки
110 870
110 870
20.2
Зареєстровані привілейовані акції
0
0
20.3
Незареєстрований статутний капітал неакціонерних кредитних організацій
0
0
21
Власні акції, викуплені в акціонерів
0
0
22
Емісійний дохід
35 100
35 100
23
Переоцінка основних засобів
12 592
12 592
24
Витрати майбутніх періодів і майбутні виплати, що впливають на власні кошти (капітал)
10 095
6 792
25
Фонди і невикористана прибуток минулих років у розпорядженні кредитної організації (непогашені збитки минулих років)
12 161
4 009
26
Прибуток (збиток) за звітний період
17 778
8 153
27
Всього джерел власних коштів
178 406
163 932
28
Всього пасивів
2 680 873
1 658 111
IV Позабалансові зобов'язання
29
Безвідкличні зобов'язання кредитної організації
348 753
162 233
30
Гарантії, видані кредитною організацією
658
2 258
V Рахунки довірчого управління
Активні рахунки
1
Каса
0
0
2
Цінні папери в управлінні
0
0
3
Дорогоцінні метали
0
0
4
Кредити надані
0
0
5
Кошти, використані на інші цілі
0
0
6
Розрахунки з довірчого управління
0
0
7
Сплачений накопичений відсотковий (купонний) доход по процентних (купонним) борговими зобов'язаннями
0
0
8
Поточні рахунки
0
0
9
Витрати з довірчого управління
0
0
10
Збиток по довірчому управлінню
0
0
Пасивні рахунки
11
Капітал в управлінні
0
0
12
Розрахунки з довірчого управління
0
0
13
Отриманий накопичений відсотковий (купонний) доход по процентних (купонним) борговими зобов'язаннями
0
0
14
Доходи від довірчого управління
0
0
15
Прибуток з довірчого управління
0
0
Голова Правління: Ізмайлов Олександр Закіровіч
Головний бухгалтер: Башкова Наталія Миколаївна

Додаток Г
Звіт про прибутки та збитки, 2006 р .
Акціонерний банк "Першотравневий" (закрите акціонерне товариство)
Звіт про прибутки та збитки за 2006 рік
Реєстраційний номер: 518
БИК-код: 40349715
Адреса: 350020, р . Краснодар, вул. Червона, 139.
тис. рублів
NN
Найменування статей
Дані за звітний період
Дані за відповідний період минулого року
Відсотки отримані та аналогічні доходи від:
1
Розміщення коштів в кредитних організаціях
15 104
6 120
2
Позик, наданих клієнтам (некредитні організації)
207 314
121 971
3
Надання послуг з фінансової оренди (лізингу)
0
0
4
Цінних паперів з фіксованим доходом
20 059
7 895
5
Інших джерел
887
813
6
Всього відсотків отриманих та аналогічних доходів
243 364
136 799
Відсотки сплачені та аналогічні витрати з:
7
Залучених коштів кредитних організацій
236
212
8
Залученими коштами клієнтів (некредитних організацій)
155 474
81 482
9
Випущеним борговими зобов'язаннями
391
1 194
10
Всього відсотків сплачених і аналогічних витрат
156 101
82 888
11
Чисті процентні та аналогічні доходи
87 263
53 911
12
Чисті доходи від операцій з цінними паперами
3 151
1 065
13
Чисті доходи від операцій з іноземною валютою
23 793
15 310
14
Чисті доходи від операцій з дорогоцінними металами та іншими фінансовими інструментами
20
0
15
Чисті доходи від переоцінки іноземної валюти
-6 708
-2 822
16
Комісійні доходи
77 473
51 150
17
Комісійні витрати
6 329
3 020
18
Чисті доходи від разових операцій
6 424
14 340
19
Інші чисті операційні доходи
30 483
323
20
Адміністративно-управлінські витрати
137 719
79 489
21
Резерви на можливі втрати
-44 660
-29 990
22
Прибуток до оподаткування
33 191
20 778
23
Нараховані податки (включаючи податок на прибуток)
15 413
12 625
24
Прибуток (збиток) за звітний період
17 778
8 153
Голова Правління: Ізмайлов Олександр Закіровіч
Головний бухгалтер: Башкова Наталія Миколаївна

Додаток Д
Бухгалтерський баланс, 2007 р .
Акціонерний банк "Першотравневий" (закрите акціонерне товариство)
Бухгалтерський баланс на 1 січня 2008
Реєстраційний номер: 518
БИК-код: 40349715
Адреса: 350020, р . Краснодар, вул. Червона, 139.
тис. рублів
NN
Найменування статей бухгалтерського балансу
Дані на звітну дату
Дані на відповідну звітну дату минулого року
I Активи
1
Грошові кошти
233917
193660
2
Кошти кредитних організацій у Центральний банк Російської Федерації
244178
184869
2.1
Обов'язкові резерви
43122
40616
3
Кошти в кредитних організаціях
245631
75789
4
Чисті вкладення в торгові цінні папери
58559
133098
5
Чистий позичкова заборгованість
2978727
1878087
6
Чисті вкладення в інвестиційні цінні папери, утримувані до погашення
0
112560
7
Чисті вкладення в цінні папери, наявні для продажу
41109
73363
8
Основні засоби, нематеріальні активи та матеріальні запаси
27009
26939
9
Вимоги щодо отримання відсотків
15621
421
10
Інші активи
10112
2087
11
Усього активів
3854863
2680873
II Пасиви
12
Кредити Центрального банку Російської Федерації
0
0
13
Кошти кредитних організацій
0
1758
14
Кошти клієнтів (некредитних організацій)
3553662
2474861
14.1
Вклади фізичних осіб
2587722
1929339
15
Випущені боргові зобов'язання
9100
1300
16
Зобов'язання зі сплати відсотків
14784
8779
17
Інші зобов'язання
6565
4002
18
Резерви на можливі втрати за умовними зобов'язаннями кредитної характеру, іншим можливим втратам і за операціями з резидентами офшорних зон
2919
11767
19
Усього зобов'язань
0
0
III Джерела власних коштів
20
Кошти акціонерів (учасників)
110870
110870
20.1
Зареєстровані звичайні акції та частки
110870
110870
20.2
Зареєстровані привілейовані акції
0
0
20.3
Незареєстрований статутний капітал неакціонерних кредитних організацій
0
0
21
Власні акції, викуплені в акціонерів
0
0
22
Емісійний дохід
35100
35100
23
Переоцінка основних засобів
12592
12592
24
Витрати майбутніх періодів і майбутні виплати, що впливають на власні кошти (капітал)
1730
10095
25
Фонди і невикористана прибуток минулих років у розпорядженні кредитної організації (непогашені збитки минулих років)
34403
12161
26
Прибуток (збиток) за звітний період
76598
17778
27
Всього джерел власних коштів
267833
178406
28
Всього пасивів
3854863
2680873
IV Позабалансові зобов'язання
29
Безвідкличні зобов'язання кредитної організації
407966
348753
30
Гарантії, видані кредитною організацією
5399
658
V Рахунки довірчого управління
Активні рахунки
1
Каса
0
0
2
Цінні папери в управлінні
0
0
3
Дорогоцінні метали
0
0
4
Кредити надані
0
0
5
Кошти, використані на інші цілі
0
0
6
Розрахунки з довірчого управління
0
0
7
Сплачений накопичений відсотковий (купонний) доход по процентних (купонним) борговими зобов'язаннями
0
0
8
Поточні рахунки
0
0
9
Витрати з довірчого управління
0
0
10
Збиток по довірчому управлінню
0
0
Пасивні рахунки
11
Капітал в управлінні
0
0
12
Розрахунки з довірчого управління
0
0
13
Отриманий накопичений відсотковий (купонний) доход по процентних (купонним) борговими зобов'язаннями
0
0
14
Доходи від довірчого управління
0
0
15
Прибуток з довірчого управління
0
0
Голова Правління: Ізмайлов Олександр Закіровіч
Головний бухгалтер: Башкова Наталія Миколаївна

Додаток Ж
Звіт про прибутки та збитки, 2007 р .
Акціонерний банк "Першотравневий" (закрите акціонерне товариство)
Звіт про прибутки та збитки за 2006 рік
Реєстраційний номер: 518
БИК-код: 40349715
Адреса: 350020, р . Краснодар, вул. Червона, 139.
тис. рублів
NN
Найменування статей
Дані за звітний період
Дані за відповідний період минулого року
Відсотки отримані та аналогічні доходи від:
1
Розміщення коштів в кредитних організаціях
9101
15104
2
Позик, наданих клієнтам (некредитні організації)
376174
207314
3
Надання послуг з фінансової оренди (лізингу)
0
0
4
Цінних паперів з фіксованим доходом
18215
20059
5
Інших джерел
720
887
6
Всього відсотків отриманих та аналогічних доходів
404210
243364
Відсотки сплачені та аналогічні витрати з:
7
Залучених коштів кредитних організацій
1054
236
8
Залученими коштами клієнтів (некредитних організацій)
225027
155474
9
Випущеним борговими зобов'язаннями
148
391
10
Всього відсотків сплачених і аналогічних витрат
226229
156101
11
Чисті процентні та аналогічні доходи
177981
87263
12
Чисті доходи від операцій з цінними паперами
-9942
3151
13
Чисті доходи від операцій з іноземною валютою
25506
23793
14
Чисті доходи від операцій з дорогоцінними металами та іншими фінансовими інструментами
155
20
15
Чисті доходи від переоцінки іноземної валюти
-1799
-6708
16
Комісійні доходи
156759
77473
17
Комісійні витрати
20902
6329
18
Чисті доходи від разових операцій
-3312
6424
19
Інші чисті операційні доходи
17676
30483
20
Адміністративно-управлінські витрати
262741
137719
21
Резерви на можливі втрати
20651
-44660
22
Прибуток до оподаткування
100032
33191
23
Нараховані податки (включаючи податок на прибуток)
20149
15413
24
Прибуток (збиток) за звітний період
79883
17778
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Диплом
328.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Кредитування юридичних осіб
Кредитування юридичних осіб 3 лютого
Кредитування юридичних осіб Ощадбанком РФ
Кредитування юридичних осіб 2 лютого
Організація процесу кредитування юридичних осіб
Банківські операції з кредитування юридичних осіб
Банківські операції з кредитування юридичних осіб
Банківське кредитування юридичних осіб шляхи оптимізації
Організація кредитування юридичних осіб у комерційному банку
© Усі права захищені
написати до нас