Кредитування в комерційних банках

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні основи кредитної політики комерційних банків

 1. Кредитна політика банку: сутність та цілі

 2. Особливості та форми прояву кредитної політики банку в ринкових умовах, класифікація кредитів банку та система кредитування

Глава 2. Особливості кредитної політики АТ «БанкЦентрКредіт» на сучасному етапі

2.1.Кредітная політика, порядок та механізм надання кредитів АТ «БанкЦентрКредіт»

2.2.Аналіз кредитоспроможності позичальника та оцінка ризиків

2.3.Кредітний портфель і діяльність АТ «БанкЦентрКредіт» на ринку банківських послуг

Глава 3. Шляхи вдосконалення діючої практики кредитування

3.1. Окремі моменти вдосконалення системи кредитування

 1. Удосконалення методики оцінки кредитоспроможності заемщіков53

 2. Проектне кредитування як одна з нових форм кредиту в АТ "БанкЦентрКредіт»

Висновок

Список літератури

Програми

ВСТУП


Перед комерційними банками Казахстану на сучасному етапі розвитку стоїть важливе завдання розробки дієвої кредитної політики, так як в останні роки помітно збільшення обсягів кредитування в комерційних банках.

Вдосконалення кредитної політики допоможе банкам мінімізувати різного роду ризики, що виникають у практиці. Наприклад, це ризики, пов'язані з неплатоспроможністю позичальника, ризики зміни ставок винагороди, ризики ліквідності, диверсифікації та інші.

Кредитний ризик або ризик не повернення основного боргу та нарахованого винагороди може бути визначений як невпевненість кредитора в тому, що боржник буде в змозі виконати свої зобов'язання відповідно до термінів і умов кредитної угоди.

Визначальним елементом в проведенні кредитної діяльності банку є правильно розроблена банком Кредитна політика. Кредитна політика базується на вмінні співробітників банку правильно і обгрунтовано вибрати: сектор економіки, який доцільно кредитувати в даний момент часу, а також «свого клієнта» виходячи з його кредитоспроможності і інших факторів, що мають першочергове значення для банку при вирішенні питання про можливість надання кредиту. Кредитна політика розробляється з урахуванням стратегії банку та його політики в галузі управління ризиками.

Тому для дослідження була вибрана дана тема, яка є вельми актуальною для розгляду.

Мета роботи: розкрити сутність кредитної політики комерційних банків і внести пропозиції щодо її вдосконалення.

Виходячи з поставленої мети, у роботі визначені наступні завдання:

1 розглянути необхідність і сутність кредитної політики, розкрити теоретичні аспекти її формування в банках,

2 проаналізувати особливості кредитної політики в АТ «БанкЦентрКредіт»,

3 розглянути ефективність кредитної політики, яка застосовується в банках, в банках другого рівня

4 внести пропозиції щодо вдосконалення чинної

Об'єктом дослідження є АТ «БанкЦентрКредіт».

Предметом дослідження є питання, пов'язані з формуванням і проведенням кредитної політики в комерційних банках Республіки Казахстан.

Теоретичною основою роботи є праці вітчизняних і російських вчених, а також розробки західних економістів з питань формування та вдосконалення кредитної політики банку.

Методологічною основою роботи є нормативні та законодавчі акти Республіки Казахстан, а також положення, інструкції і правила, встановлені Національним Банком Республіки Казахстан, і внутрішні інструкції комерційних банків.

Глава 1. Теоретичні основи кредитної політики комерційних банків


1.1. Кредитна політика банку: сутність та цілі


Республіка Казахстан має дворівневу банківську систему, представлену Національним банком Республіки Казахстан і мережею державних, акціонерних комерційних банків, серед яких також є і банки з іноземною участю, або так званих, банків другого рівня, а також фінансово-кредитні установи. Відповідно до функціональної спеціалізацією ядро кредитної системи становить банківська система, на яку лягає основне навантаження по кредитно-фінансовому обслуговуванню господарського обороту, а єдиним органом, координуючим діяльність кредитних інститутів, є Національний Банк Республіки Казахстан, що виконує функції управління процесами організації кредитно-розрахункового і фінансового обслуговування господарства.

Банки, будучи по суті комерційними підприємствами, накладають комерційний характер і на всю систему їх діяльності з кредитування. Перш за все, виходячи з принципу прибутковості банківського господарства, банківські позики є платними. Але справа не тільки в цьому. Банки як торгові підприємства торгують перш за все своїми ресурсами, розміщуючи їх у кредитні операції. Саме тому в нормальному (безкризовий, безінфляційно) господарстві для банків, що виступають перш за все як великі кредитні інститути, дохід від кредитної діяльності є основним.

Основною метою створення банків, що реєструються в Республіці Казахстан, є кредитування їх клієнтів, що здійснюється на основі кредитної політики комерційного банку.

У сучасній банківській практиці є багато різних визначень поняття «кредитна політика», наприклад, видання Світового банку під редакцією Брук, дає таке визначення: «Вироблення і реалізація політики означає інтеграцію організаційних потреб, правил, законів та управлінської філософії. Це сприяє розвитку корпоративної культури. При виробленні політики зміцнюється імідж банку і закладається основа для майбутніх результатів. Потреба в чітко визначеній політиці зростає у міру розширення, децентралізації і підвищення самостійності банку. Банківська політика зазвичай зачіпає основні функції: кредитування, інвестиції в цінні папери і дочірні компанії, витрати на фінансування капітальних вкладень, персонал, внутрішній контроль та фінансове управління. Пропозиції з цих питань виробляються керівниками і співробітниками тих відділів, які вони зачіпають. Вироблення політики часто грунтується на галузевій політиці, традиціях і рекомендаціях керуючих і Ради директорів.

Сутність кредитної політики можна визначити як стратегію і тактику банку по залученню ресурсів на поворотній основі та їх інвестування в частині кредитування клієнтів банку.

Перш ніж перейти до характеристики кредитної політики необхідно дати визначення кредиту взагалі, яке характеризує вихідне відношення відповідних суб'єктів.

«Банківський кредит» - це кредит, що надається кредитно-фінансовими установами (банками, фондами, асоціаціями), будь-яким

господарським суб'єктам (індивідуальним підприємцям, підприємствам, організаціям) у вигляді грошових позик. Кредит являє собою рух позичкового капіталу, здійснюване на засадах терміновості, зворотності, платності, забезпеченості, диференціювання і цілеспрямованості.

едит, как экономическая категория, проявляет сущность, с одной стороны, в виде совокупности экономических отношений по поводу возвратного движения стоимости, а с другой, - в виде ссуды или займа товаров или денежных средств. Кр едіт, як економічна категорія, виявляє сутність, з одного боку, у вигляді сукупності економічних відносин з приводу зворотного руху вартості, а з іншого, - у вигляді позики або позики товарів або грошових коштів. Тому специфіка кредиту як економічної категорії проявляється в його суб'єктах, якими є кредитор і позичальник.

Кредитна політика включає розробку науково-обгрунтованої концепції організації кредитних відносин, постановку завдань в області кредитування народного господарства і населення і проведення практичних заходів по їх здійсненню.

У процесі вироблення концепції визначаються: сфера кредитних відносин, поєднання фінансових і кредитних методів розподілу та перерозподілу коштів; взаємозв'язок кредитування з організацією грошового обігу; принципи кредитування; співвідношення економічних та організаційних методів.

Зміна одного з елементів кредитної політики потребує часткового або повного перегляду інших елементів.

Концепцію кредитної політики слід розглядати в сутнісному аспекті як стратегію і тактику банку по залученню ресурсів на поворотній основі та їх інвестування в частині кредитування клієнтів банку, а в прикладному - як детальний план, програму дій.

Кредитна політика, будучи суб'єктивною, надстроечной категорією має об'єктивне джерело - об'єктивні закони розвитку суспільства. Кредитна політика суб'єктивна, так як виводиться з оцінки людьми її корисності. У зв'язку з цим цілком виправданою є позиція багатьох західних економістів, що розглядають кредитну політику виключно в конкретній площині як систему управлінських рішень, програм дій, документ.

Кредитна політика комерційного банку як надбудовна категорія грунтується на дослідженні досягнутого рівня розвитку кредитних відносин банку з клієнтами (у тому числі населенням) і націлена на їх вдосконалення і розвиток. Кредит є джерелом розробляється банком кредитної політики і служить мірилом її ефективності, оптимальності. Банки розробляють кредитну політику, перш за все тому, що вона дозволяє регулювати, керувати, раціонально організувати взаємовідносини між банком та його клієнтами з приводу зворотного руху грошових коштів. У процесі розробки кредитної політики комерційного банку необхідно враховувати рівень розвитку суспільства, банківської системи держави та конкретного банку.

На рівні сутнісних відносин кредитна політика являє собою стратегію і тактику банку по залученню ресурсів на поворотній основі та їх інвестування в частині кредитування клієнтів банку, що дозволяє нам визначити кредитну політику комерційного банку у взаєминах з населенням як стратегію і тактику банку по акумуляції тимчасово вільних грошових коштів населення і кредитування індивідуальних позичальників.

Форми кредитної політики являють собою взаємозв'язок сутності кредитної політики з предметної стороною її реалізації в історичному аспекті.

Функції кредитної політики можна умовно розділити на дві групи: загальні, властиві різним елементів банківської політики і специфічні, що відрізняють кредитну політику від інших її елементів. До загальних функцій відносяться: комерційна функція, стимулююча та контрольна. Стимулююча функція проявляється в тому, що кредитна політика, що відображає об'єктивні потреби держави, банку, клієнтів, стимулює акумуляцію тимчасово вільних грошових коштів у банки та їх раціональне використання. Для банку стимулююча функція кредитної політики проявляється в тому, що банки прагнуть залучити найбільш дешеві ресурси на ринку на відносно тривалий термін і розмістити їх з максимальною вигодою.

Контрольна функція проявляється в тому, що кредитна політика дозволяє контролювати процес залучення та використання кредитних ресурсів банками і їх клієнтами з урахуванням пріоритетів, визначених у кредитній політиці конкретного банку.

Специфічна функція кредитної політики проявляється в дуже важливої ​​функції - функції оптимізації кредитного процесу.

Роль кредитної політики банку полягає у визначенні пріоритетних напрямів розвитку та вдосконалення банківської діяльності в процесі акумуляції та інвестування кредитних ресурсів, розвитку кредитного процесу і підвищення його ефективності.

Метою кредитної політики є створення умов для ефективного розміщення залучених коштів, забезпечення стабільного зростання прибутку банку.

Для комерційного банку, що обслуговує населення, цілі / завдання розвитку взаємовідносин з приватними клієнтами можуть бути наступні:

1. виробничі цілі

а) зміна частки ринку. Завдання може ставитися по відношенню до даними офіційно опублікованими центральним банком, або це може бути внутрішня завдання банку.;

б) забезпеченість клієнтів послугами банку;

в) структурні показники;

г) зростання або зниження середнього залишку коштів на рахунках;

д) зростання / зниження нових або закритих рахунків.

2. Цілі збуту банківських продуктів.

 1. Цілі комунікації (розширення популярності банку, його імідж).

 2. Цілі функціонування банку (види діяльності та наявність відповідного персоналу).

Кредитна політика базується на вмінні працівників банку правильно і обгрунтовано вибрати: сектор економіки, на якому доцільно проводити кредитні операції в даний момент часу; а також «свого клієнта», виходячи з його кредитоспроможності і інших факторів, що мають першочергове значення для банку при вирішенні питання про можливості надання позики. Кредитна політика визначається також тими кредитними продуктами, якими володіє банк сьогодні і передбачає впровадити завтра. Наприклад, стосовно індивідуальним позичальникам, це можуть бути споживчі позики довгострокового характеру (на придбання будинку, квартири) і короткострокові (на покупку автомобіля, меблів, ювелірних виробів, організацію відпочинку) і т.д.

Важливим елементом кредитної політики є також організація контролю в банку (контроль за правильним застосуванням кредитних стандартів при вирішенні питання про можливість кредитування потенційного позичальника, контроль за дотриманням повноважень окремими кредитними працівниками; загальний контроль за станом кредитного портфеля банку, і зокрема, за проблемними позиками) .

Кредитна політика необхідна для забезпечення послідовності дій, диверсифікації діяльності банку; делегування повноважень і обов'язків кредитних працівників; розвитку загальної кредитної культури в банку. Не маючи кредитної політики та встановленого порядку її реалізації, неможливо ввести в практику єдині правила кредитування, яких дотримувалися б усі службовці байка. Тому викладена у письмовому вигляді кредитна політика і відповідні правила її реалізації становлять ту основу, на якій будується кредитний процес. Відповідальність за розробку кредитної політики та відповідних інструкцій і нормативів слід покласти на комітет з кредитної політики.

Розробка внутрішньої кредитної політики потребує, щоб керівництво банку сформулювало цілі кредитування та визначило, наскільки ці цілі збігаються із загальним завданням і стратегічними цілями банку. Після визначення цілей кредитування, на їх основі розробляють кредитну політику банку, і паралельно, інструкції і правила, що дозволяють службовцям виконувати необхідні кредитні операції, слідуючи кредитної політики банку.

Після закінчення початкового етапу розробки кредитної політики та інструкцій, перша редакція цих документів повинна передаватися на експертизу досвідченим працівникам, які оцінюють передані їм документи з точки зору чіткості викладу, логічності та практичності. Після аналізу рекомендацій і пропозицій, внесених експертами, комітет з кредитної політики затверджує політику та інструкції.

«Кредитна політика» - це «живий» документ, в якому відображаються як внутрішні зміни в цьому банку, так і зовнішні зміни.

Банки розробляють всебічне керівництво по кредитній політиці з тим, щоб забезпечити основні напрями кредитної політики і визначити обов'язки і повноваження всіх службовців банку, зайнятих у процесі надання кредитів клієнтам банку. Таке керівництво відображає кредитна філософію і стратегію банку з більшості питань, пов'язаних з наданням кредиту.

Не існує певної, відповідної всім банкам форми такого керівництва. Кожен банк повинен створити своє власне керівництво, відбиваючи економічні, політичні та географічні умови, в яких він проводить свою кредитну політику. Це керівництво ставиться до всіх кредитних структурам банку, включаючи філії банку, і якщо такі є, дочірнім компаніям, власником контрольного пакету акцій яких є банк.

Вся інформація, що міститься в керівництві, повинна бути викладена у формі «листів про кредитну політику» або нотаток, деталізують всі інструкції або основні принципи за окремими видами кредитування, розмірами, видів забезпечення кредитів і т.д. Лист про кредитну політику має містити дату видання або останнього виправлення. У міру випуску застаріла інформація повинна вилучатися з керівництва і знищуватися.

Керівництво вважається конфіденційним документом, так як воно містить стратегію та методи банківської кредитної політики. Складання та поширення керівництва звичайно є обов'язком відділу кредитної політики. Такий відділ складається з досвідчених фахівців в кредитній сфері, є по суті справи автономним і очолюється головним фахівцем, який звітує перед вищим керівництвом. Головною функцією відділу є розробка та контроль за видами і методами кредитної політики банку відповідно до головними принципами, встановленими Радою директорів.

Фактори, що визначають внутрішню політику банку (пріоритети банку на найближчу і віддалену перспективу щодо розвитку власної діяльності):

- Кредитний потенціал банку

- Ступінь ризикованості та прибутковості окремих видів позичок

- Стабільність депозитів

- Спектр виконуваних операцій і послуг

- Забезпечення позик

- Професійну підготовленість, кваліфікацію та досвід персоналу банку

- Клієнтуру банку

- Якість кредитного портфеля

- Рівень ризик-менеджменту

Кредитний потенціал комерційного банку визначається як величина мобілізованих в банку засобів за мінусом резерву ліквідності. Ефективність використання коштів кредитного потенціалу досягається при дотриманні комплексу умов, коли:

- Забезпечується необхідний мінімум ліквідності;

- Використовується вся сукупність засобів кредитного потенціалу; - Досягається максимально високий прибуток на кредитний потенціал.

Кредитна політика комерційного банку несе в собі об'єктивне початок і одночасно з цим вона визначається власною стратегією і тактикою комерційного банку. Єдність об'єктивного і суб'єктивного підходів у процесі формування кредитної політики комерційного банку дозволяє найбільш повно врахувати всі чинники як зовнішні так і внутрішні), що впливають на діяльність комерційного банку, що обумовлюють його політику, і як наслідок, виробити найбільш раціональну, оптимальну, ефективну кредитну політику банку, в тому числі і у взаєминах з населенням.

Зовнішня політика комерційного банку в частині організації кредитного процесу має конкретизувати:

Як банк оцінює стан економічної і політичної ситуації в країні та її динаміку, які обмеження, виходячи з цих факторів, він накладає на свою кредитну діяльність

Які цільові ринки і сегменти ринків банк вважає перспективними для кредитування (і в яких обсягах), а які-абсолютно неприйнятними;

Яким мінімальним вимогам повинні задовольняти потенційні позичальники з позиції аналізу їх кредитоспроможності;

Які обмеження накладаються на процес кредитування виходячи з існуючої нормативної бази, вимог органів нагляду та регулювання, а також рішень загальних зборів акціонерів і пайовиків.

Внутрішня політика банку повинна зачіпати наступне:

-Структура підрозділів і органів управління кредитним процесом;

- Формування складу та повноваження кредитного комітету;

- Процедура затвердження кредитів в залежності від їх параметрів;

- Рівні прибутковості і ризику, прийнятні для банку в залежності

від якості кредиту;

- Показники ліквідності, прибутковості і достатності капіталу, який банк вважає для себе оптимальними і критичні відхилення від критеріального рівня;

- Кредитні технології, які банк вважає для себе обов'язковими;

- Вимоги до співробітників кредитного департаменту і т.д. Окремо від «керованих аспектів політики створення резервів, розумне керівництво має як можна більш точно слідувати філософії оцінки якості та вартості кредитного портфеля: керівництво повинно мати такий підхід в інтересах акціонерів, вкладників, кредиторів та інвесторів, як існуючих, так і потенційних. Хоча в ряді великих західних банків останнім часом і були створені несподівані й досить великі резерви - часто після зміни керівництва - регулярна, періодична перевірка якості кредитного портфеля та адекватності резервів, яка веде до своєчасного створення резервів, захищає репутацію банку на ринку.


1.2. Особливості та форми прояву кредитної політики банку в ринкових умовах, класифікація кредитів банку та система кредитування


Банки надають у своїх регіонах необхідні кредитні ресурси легальному бізнесу і споживачам за обгрунтованим, компетентним чином, встановленими відсотковими ставками.

Дійсно, надання кредитів є основною економічною функцією банків, що здійснюється для фінансування споживчих і інвестиційних цілей підприємницьких фірм, фізичних осіб та державних організацій. Від того, наскільки добре банки виконують свої кредитні функції, багато в чому залежить економічне становище обслуговуваних ними регіонів, оскільки банківські кредити сприяють появі нових підприємств, залученню робочих місць у цих регіонах та забезпечують їх економічну життєздатність.

У більшості банків позичкові рахунки складають не менше половини їх сукупних активів і приносять близько 2 / 3 доходів. Більш того, банківські ризики мають тенденцію концентруватися в кредитному портфелі. Якщо у банку з'являються серйозні фінансові труднощі, то проблеми зазвичай виникають через кредити, які неможливо стягнути внаслідок прийняття помилкових управлінських рішень, незакінчених маніпуляцій з кредитами, проведення неправильної кредитної політики або непередбаченого економічного спаду.

Банківська позика, що надається в грошовій формі, характеризує конкретний прояв кредитних відносин між банком, з одного боку, і позичальником, з іншого боку. Банківська позика пов'язана з акумулюванням тимчасово вільних грошових коштів в економіці та наданням їх на умови повернення господарюючим суб'єктам.

До основних традиційних послуг банку в даний час як і раніше належать залучення вкладів і надання позик.

Від різниці у відсотках за цих послуг комерційні банки і отримують найбільшу масу прибутку. Організація кредитної діяльності у комерційному банку має обмежене значення як засіб, що стимулює розвиток виробництва і проявляється в різних аспектах. Перш за все, кредитна політика банку відіграє велику роль у розподілі національного доходу в різні галузі економіки і несе в собі, з одного боку, підсилюється допомогу добре працюючим підприємствам, а з іншого боку, зростає роль економічного впливу на погано працюють господарства.

Банки, за допомогою здійснення кредитної політики, виступають як фінансові посередники, таким чином, виконуючи важливу народногосподарську функцію, забезпечуючи суспільство механізмом міжгалузевого, міжрегіонального перерозподілу грошового капіталу.

Залучаючи капітали, заощадження населення в процесі кредитної діяльності та інші вільні грошові кошти, що вивільняються в процесі господарської діяльності, вони надають їх у тимчасове користування тим, хто потребує додаткового капіталу.

Організовуючи кредитна діяльність за допомогою кредитної політики, комерційний банк виконує ще важливе завдання акумулювання грошових коштів. Акумулюючи грошові капітали з різних джерел, банки створюють знеособлений «пул» грошових коштів, перетворюють їх у діючий капітал і можуть задовольнити вимоги на кредит на різних умовах.

Організація кредитного обслуговування господарюючих органів і населення, функціонування кредитної системи грають винятково важливу роль у розвитку господарських структур. Від ефективності й безперебійності функціонування кредитно-фінансового механізму банків залежить не тільки своєчасне отримання коштів окремими господарськими одиницями, а й темпи економічного розвитку країни в цілому.

Цілі і завдання організації кредитної політики банків в основному тотожні цілям і завданням управління економікою в цілому. У процесі здійснення кредитної політики навколо банків групуються фірми і компанії, залежні від них або самі визначають діяльність тих або інших банків. Останні проводять ту кредитну політику, що за інших рівних умов, забезпечує прибуток, організують операції і найбільш вигідно для себе і своїх клієнтів.

Таким чином, комерційні банки шляхом організації кредитної діяльності, на основі існуючої кредитної політики виконують завдання акумуляції та мобілізації грошового капіталу. Ця діяльність приносить реальну користь усім зацікавленим сторонам. Вкладники на валютні грошові кошти у вигляді депозитів отримують дохід - відсотки. Позичальники отримую доступ до грошових фондів на різні періоди, що дозволяє їм вести ділові операції, що приносять прибуток. Банки також отримують прибуток від різниці між більш високою ставкою відсотка по позичках і ставкою, що виплачується за вкладами.

У рамках банківської позики розвиваються окремі види позик. Це залежить від безлічі ознак, що характеризують призначення, забезпечення, терміни, метод надання та погашення, об'єкти і суб'єкти кредитування. Під видами банківських позик слід розуміти певну їх класифікацію, яка використовується в процесі кредитування банками юридичних і фізичних осіб. Існує безліч різних класифікацій банківських позик, побудованих на основі певних критеріїв.

Значимість класифікацій банківських позик полягає в тому, що кредитна функція банків є основною економічною функцією і від того, наскільки вони добре реалізують свої кредитні функції, багато в чому залежить економічне становище, як самих банків, так і обслуговуваних клієнтів. Банківські позики можна класифікувати відповідно до цілей кредитування, типами позичальників і сферою функціонування.

Банківські позики класифікуються за наступними критеріями:

 1. За типами позичальників

 2. За термінами використання

 3. За характером забезпечення

 4. За умовами використання

 5. За способом погашення

 6. За характером процентної ставки

 7. За способом сплати відсотка

 8. По валюті кредиторів

 9. За умовами реалізації ссуд10.По об'єктах видачі позик.

Розглянемо банківські позики у відповідності з наведеними вище угрупованнями за окремими критеріями.

За типами позичальників банківські позики можна згрупувати наступним чином:

- Позички торгово-промисловим підприємствам;

- Позички під заставу нерухомості, тобто іпотечні позики;

- Сільськогосподарські позики;

- Позички небанківським фінансовим установам;

- Позички комерційним банкам;

- Позички брокерам і дилерам, учасникам ринку цінних паперів;

- Позички іноземним представницьким органам;

- Позички іноземним банкам;

- Позички органам влади;

- Позички приватним особам

1.1. Позички торгово-промисловим підприємствам призначаються для фінансування витрат з поповнення оборотного і основного капіталу. Банківські позички торгово-промисловим підприємствам також можуть бути використані як джерела покриття капітальних витрат, з наступною їх конверсією в довгострокові позики шляхом розміщення на ринку акцій або облігацій. Короткостроковій позичкою широко користуються підприємства легкої та харчової промисловості, торгово-постачальницьких, заготівельних галузей.

1.2. Наступним типом банківських позик є іпотечні позики. Такі види позик видаються будівельним фірмам як форма проміжного фінансування у процесі будівельного циклу.

У категорію іпотечних позик також включаються позики приватним особам на купівлю нерухомого майна під заставу. Іпотечні позики приватним особам називаються споживчої позичкою, оскільки в даному випадку має місце кредитування кінцевих споживачів.

 1. Сільськогосподарські позики надаються сільськогосподарським підприємствам на фінансування сезонних витрат у рослинництві і тваринництві, а саме: заготівлю насіння, добрив, робочу силу і пальне, а також на купівлю худоби для відгодівлі та на утримання сім'ї. Банківські позички на покриття сезонних витрат сільськогосподарським підприємствам, як правило, мають порівняно невеликий розмір і забезпечуються урожаєм (прибраним або на корені), сільськогосподарської технікою, худобою.

 2. До небанківських фінансових інститутів, які користуються банківської позичкою, належать фінансові компанії, інвестиційні банки, позиково-ощадні асоціації, компанії з операцій з заставними, кредитні спілки, страхові компанії. Банківські позики для етіхучрежденій є одним з основних джерел грошових фондів, які вони потім направляють на різного роду кредити, витягуючи пріетом з різниці у відсотках відповідний прибуток.

1.5. Позики комерційним банкам виступають інститутом перерозподілу кредитних ресурсів між банками в рамках кореспондентських відносин. Позичальниками і кредиторами виступають комерційні банки, позички перерозподіляються на міжбанківському кредитному ринку і надаються для отримання прибутку від різниці у відсотках або для підтримки поточної ліквідності.

1.6. Позики брокерам і дилерам видаються для купівлі цінних паперів на умовах до запитання. За позиками на покупку цінних бумагобращаются як юридичні, так і фізичні особи.

1.7. Позики іноземним урядовим органам видаються для покриття дефіциту державного бюджету, врегулювання платіжного балансу та проведення великомасштабних інвестиційних програм.

1.8. Позики іноземним банкам також видаються для фінансування великих інвестиційних програм.

1.9. Банківські позички органам влади надаються у зв'язку з тимчасової потребою їх в грошових коштах, в період між податковими надходженнями. Банківські позики поряд з надходженнями за рахунок розміщення боргових зобов'язань є одним з істотних фінансових джерел органів влади.

1.10. Банківські позики приватним особам надаються у формі споживчого кредиту та персональних позик. Такі позики видаються на покупку в розстрочку товарів тривалого користування, і вони можуть бути забезпеченими і незабезпеченими. Споживчі позики також надаються на покриття витрат з надання різних видів послуг безпосередньо громадянам.

Споживча позика приватним особам може бути видана безпосередньо позичальникові або побічно через різних дилерів.

2. У залежності від термінів банківські позики зазвичай поділяють на:

короткострокові, середньострокові, довгострокові і позички до запитання. Короткострокові - до 1 року; Середньострокові - від 1 року до 3-х років; Довгострокові - понад 3 років.

Безстрокова позика банком видається на невизначений термін, її називають онкольной позичкою, тобто позичкою до запитання.

3. За характером забезпечення позики розрізняються на видані під забезпечення і без забезпечення.

Слід зазначити, що забезпечення - це лише додаткова гарантія і остання оборона для банку від ризику непогашення позики.

Забезпеченням банківської позики можуть служити:

A) застава майна;

Б) гарантії та поруки;

B) переуступка на користь банку контрактів, вимог і дебіторських рахунків позичальника до третьої особи;

Г) договору страхування відповідальності позичальника на непогашені позики;

Д) забезпечення шляховими і товарними документами, а також цінними паперами;

Е) забезпечення векселями;

Ж) забезпечення полісами страхування життя.

4. Залежно від умов використання, банківські позики поділяються на разові і відновлювальні.

При разової позиці, кожна видача її є самостійною, юридично ізольованою від інших позикових операцій. Позика надається у певній сумі і повинна бути погашена до встановленого терміну.

При відновлюваної позики, що видається в умовах тривалих відносин між банком і позичальником, вводиться ліміт кредиту і загальний термін, у межах яких позичальник може користуватися позикою, причому не погоджуючи з банком щоразу умови її надання.

5. Банківські позики за способом погашення можуть підрозділятися наследующие види:

- Позики, що погашаються пропорційно;

- Позики, що погашаються прогресивним шляхом;

- Позики, що погашаються одноразово.

6. Банківські позики за характером процентної ставки бувають двох видів. '

- Позики з фіксованою процентною ставкою;

- Позики з плаваючою процентною ставкою.

Фіксована процентна ставка залишається незмінною протягом усього терміну кредитування, позичальник сплачує заздалегідь обумовлену процентну ставку банку за використання позики незалежно від зміни ринкових процентних ставок на грошовому ринку.

Плаваючі процентні ставки відповідно до кредитного договору періодично переглядаються і прив'язуються до відсоткової ставки по якому-небудь фінансового активу. Плаваючі процентні ставки застосовуються банками з метою зменшення ризику недоотримання прибутку та уникнення збитків у разі зростання відсоткових ставок.

7. За способом сплати відсотка банківські позики можуть бути поділені на дві категорії:

- Звичайні

- Дисконтні

На відміну від звичайних позик надання дисконтних позик передбачає утримання позикового відсотка (дисконту) при видачі кредиту.

8. По валюті кредити поділяються на такі види:

- Позики в національній валюті; - суди в іноземній валюті;

- Позики, що надаються в кількох валютах.

9. За кількістю кредиторів позички поділяються на:

- Позики, надані одним банком;

- Позики, синдиковані кредити;

- Паралельні позики.

Найбільше поширення мають позики, надані одним банком. Однак у деяких випадках виникає необхідність, з огляду на низку об'єктивних причин (наприклад, великий розмір кредиту, підвищений ризик і т.п.) об'єднання зусиль кількох банків для видачі позики. При цьому банки об'єднуються в консорціуми для здійснення спільних дій.

Паралельні позички передбачають участь у їх наданні не менше двох банків. На відміну від синдикованих кредитів переговори з клієнтом тут здійснюються окремо, а потім після узгодження між собою умов кредиту, полягає загальний кредитний договір з єдиними умовами.

10. За умовами реалізації позики розрізняються:

- Готівкові (перераховуються на рахунок позичальника);

- Акцептні (банк згоден акцептувати тратту).

11. За об'єктами кредитування банківські позики поділяються:

- На покриття витрат в оборотні фонди;

- На покриття витрат в основні фонди;

- На витрати по зовнішньоекономічній діяльності.

Становлення банківської системи, адекватної ринковому господарству, йде по двох напрямах: з одного боку, створені комерційні банки та різні фінансові організації, які виконують кредитні функції, з іншого - контролюючий і регулюючий їх діяльність Національний Банк РК, який працює не з господарюючими суб'єктами, а з комерційними банками. Взаємини між цими ланками будуються на двох принципах: нормативно регулююча діяльність Національного Банку РК не суперечить законодавству про банки: НБРК адміністративно не втручатися в поточну діяльність комерційних банків.

Національний Банк РК для банків другого рівня та їх філій, включаючи дочірні банки та банківські об'єднання, встановлює економічні нормативи. До складу цих нормативів входять: мінімальний розмір початкового статутного капіталу; граничне відношення між розміром власних коштів банку та сумою його зобов'язань (активів і пасивів);

показник ліквідності балансів;

розмір обов'язкових резервів, розміщених у Національному Банку РК;

максимальний розмір ризику на одного позичальника;

максимальний розмір ризику для засновників, акціонерів банку, а також

юридичних осіб, у статутному капіталі яких бере участь банк; мінімальний розмір статутного фонду; обмеження на обсяги залучення кредитів з-за кордону; граничний розмір кредитів, одержуваних з централізованих джерел НБРК.

Чому діяльність комерційних банків так жорстко регулюється? Існує ряд причин, за якими держава звалила на себе важкий тягар банківського нагляду та регулювання:

По-перше, банки є одним з найважливіших сховищ громадських заощаджень приватних осіб та їх сімей. Багатьом з тих, хто бажає зберегти свої заощадження, бракує досвіду у фінансових питаннях та відповідної інформації, щоб оцінити надійність банку. Тому, регулюючі відомства несуть відповідальність за збір інформації, необхідної для оцінки фінансового становища банків, з метою захисту широкої публіки від матеріального збитку. Регулювання виступає тут як захист від подібних втрат шляхом збереження, страхування депозитів і періодичного контролю за політикою і практикою банків з метою забезпечення ефективного та надійного управління громадськими коштами.

За банками спостерігають так пильно тому, що вони здатні створювати гроші шляхом надання кредитів або власної інвестиційної діяльності за рахунок безперешкодного витрачаються депозитів. Зміна розмірів створюваної грошової маси чітко корелює зі станом економіки, особливо зі створенням робочих місць і наявністю або відсутністю інфляції.

Банківська діяльність регулюється ще й тому, що банки надають приватним особам і фірмам кредити, які підтримують споживчі витрати та інвестиційні потреби. Органи регулювання і нагляду стверджують, що суспільство у вищій мірі зацікавлена ​​у кредитах і позиках, що надаються банківською системою.

Нарешті, держава спирається на банки як на помічників у справі здійснення економічної політики, зборі податків та видачу державних платежів.

Кредитна діяльність регулюється законодавством РК, нормативними правовими актами Національного Банку РК, що видаються на основі та на виконання актів законодавства та Указів Президента РК з питань, віднесених до його компетенції.

Документом, що регулює банківську, і в тому числі кредитну діяльність в РК, є Закон «Про банки і банківську діяльність в РК», від 30 серпня 1995 року. У цьому Законі відбиваються загальні положення про діяльність банків, даються визначення різних термінів, порядок проведення банківської діяльності, різні вимоги, які супроводжують різні аспекти банківської діяльності.

Документами, що регулює кредитну діяльність в РК є «Правила про пруденційних нормативах», які затверджені Постановою Правління НБРК, від 23 травня 1997р. справжніми правилами, у відповідності з Законом «Про банки і банківську діяльність в РК» встановлюються обов'язкові до дотримання банками другого рівня пруденційних нормативів.

Ще одним нормативним документом, що регулює діяльність банків в РК, є «Положення про порядок ведення банками в РК документації по кредитуванню», затверджене Постановою Правління НБРК від 24 червня 1996р. Це положення встановлює вимогу до банків щодо ведення документації з кредитування з метою забезпечення умов для виконання НБРК функцій з інспектування діяльності банків і вдосконалення системи управління кредитним ризиком в банківській системі.

Крім вище згаданих законів, норм, та положень Банк у своїй діяльності використовує власний Статут та внутрішні директивні документи, розроблені в процесі своєї діяльності.

При оцінці позичальника банк приділяє велику увагу його особистому житті, особливостям його життєвого стилю. Банк надає перевагу мати справу з клієнтом, який володіє будинком і проживає в ньому на протязі ряду років, який не часто змінює місце роботи, одружений, має сім'ю, дітей і т.д. Це служить, як правило, свідченням благонадійності, певною гарантією, що клієнт не припинить виплату боргу в екстремальній ситуації.

При вирішенні питання про позичку для банку має значення попередня кредитна історія позичальника. Якщо клієнт вже отримував кредити, і в банку не виникло претензій з приводу погашення кредитів, то це істотно підвищує надійність цього клієнта.

Хоча при аналізі кредитоспроможності мають значення всі перелічені фактори, більшість банкірів вважають, що забезпечення позики - найменш важливий з них. Забезпечення приймається для того, щоб компенсувати непевність щодо одного або декількох факторів кредитоспроможності, наприклад здатності отримувати дохід.

Кожна кредитна заявка унікальна. В одній ситуації вирішальне значення має один чинник, в іншій інший, але найбільш важливим все ж видається репутація позичальника. Для складання певної думки про позичальника банку необхідно проаналізувати численні джерела інформації про нього,

Наприклад, у світовій практиці найбільш відомий джерело даних про кредитоспроможності - фірма «Ден енд Брестріт», яка зберігає інформацію приблизно 3 млн. фірм США і Канади і надає її за передплатою. Коротко: факти і оцінки кредитоспроможності кожної фірми публікується у загальнонаціональних та регіональних довідниках. Більше детальна інформація про окремих фірмах повідомляється у вигляді фінансових звітів. Найбільш поширений з них - «Інформація про діловому підприємстві ». Перший з 6-ти розділів звіту містить відомості загального характеру - найменування та адресу фірми; код галузі і підприємства; характер виробництва; сумарна оцінка кредитоспроможності (рейтинг); швидкість оплати фірмою рахунків; обсяг продажу. Власний капітал, число зайнятих; загальний стан і тенденції розвитку фірми, сумарна оцінка кредитоспроможності складається з двох частин - двох літер (чи цифри і букви) і цифри. Перші два знаки представляють собою оцінку фінансової стійкості фірми, а останній-оцінку її кредитоспроможності. Другий розділ звіту містить відомості, отримані від постачальників фірми, щодо акуратності в оплаті рахунків і про максимальне кредиті, отриманому протягом року. Третій розділ включає останній баланс і інформацію про продажі та прибутковості фірми (якщо така є). Четвертий розділ показує звичайний розділ залишку на депозитному рахунку та платежі за позиками. В останньому розділі докладно охарактеризовано рід діяльності фірми, її клієнтура і виробничі потужності.

Крім зазначених звітів, «Ден енд Брестріт» публікує кілька видів документів. Один з найбільш корисних «звіт про ключові фінансові статтях» - містить значно більше докладну інформацію про фірму. Крім «Ден енд Брестріт» є ще кілька кредитних бюро, іменованих спеціальними комерційними агентствами. На відміну від широкого охоплення, «Ден енд Брестріт» не обмежуються інформацією про галузь або видом діяльності.

Іноді банки звіряють інформацію з даними інших банків, що мали відносини з подавцем кредитної заявки, можуть також перевірити дані у різних постачальників і покупців даної фірми, постачальники можуть забезпечити інформацією про оплату нею рахунків, наданих знижки, максимальної і мінімальної суми комерційного кредиту, необгрунтованих претензії і утримання з боку цікавить банк фірми. Контакти з покупцями фірми дозволяють отримати інформацію про якість її продукції, надійності обслуговування і кількості рекламації на її товари. Така звірка інформації з контрагентами фірми та іншими банками дозволяє також виявити репутацію і можливості фірми, яка звернулася за кредитом, і її керівних працівників.

Ще одним джерелом відомостей є служба взаємного обміну кредитною інформацією при національної асоціації управління кредитом - організація, постачальна відомостями про кредити, отриманих фірмою в постачальників по всій країні. Члени організації отримують відповідь на питання: як акуратно платить фірма? Проте в інформації містяться тільки факти, але відсутній аналіз пояснення або будь-які рекомендації.

Іншими джерелами інформації про фірми, особливо великих, служать комерційні журнали, газети, довідники, державна звітність тощо Деякі банки звертаються навіть до конкурентів даної фірми. Таку інформацію слід використовувати вкрай обережно, але вона може виявитися дуже корисною.

У галузі використання зовнішніх джерел інформації про потенційного позичальника спостерігається явне відставання казахстанського фінансового ринку від розвинених західних країн. У Казахстані відсутні державні картотеки і спеціалізовані кредитні агентства, подібні вищезгаданим. Казахстанські банки намагаються широко використовувати свої архіви, хоча там далеко не завжди є інформація про клієнта. Позитивна кредитна історія заявника в банку служить досить вагомим аргументом на користь клієнта. Офіційні запити в інші банки, що обслуговують заявника, мають дуже серйозні обмеження. Відповідно до статті 50 Указу Президента РК, має силу Закону «Про банки і банківську діяльність в РК», практично всі відомості про клієнта є банківською таємницею і надання відомостей про клієнта можливе лише на підставі письмової згоди клієнта, даного в момент його особистої присутності в банку. Враховуючи ту обставину, що лише за конфіденційності запиту банк може отримати наявні можливі негативні відомості про клієнта, запити в інші банки не практикуються. У даному випадку можливе використовувати особисті знайомства, якщо такі є, коли службовець банку-кредитора використовує особисте знайомство зі службовцями банку, де обслуговується заявник для отримання інформації.

Спрощуючи процедуру, багато банків вимагають від заявника принести довідку обслуговуючого банку про наявну позичкової заборгованості клієнта в обслуговуючому банку та про наявність вимог по картотеці Ф-2, виставлених на рахунок клієнта, що в принципі прояснює лише положення про поточну позичкової заборгованості в обслуговуючому банку.

Глава 2. Особливості кредитної політики АТ «» БанкЦентрКредіт »на сучасному етапі


2.1.Кредітная політика, порядок та механізм надання кредитів АТ «БанкЦентрКредіт»


Діяльність АТ БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ на ринку надання кредитів є одним із пріоритетних напрямків його роботи.

Одним з найбільш розповсюджених способів забезпечення дотримання стандартів, встановлених регулюючими органами, і надання прибуткових кредитів є опис кредитної політики банку. Кредитна політика визначає завдання і пріоритети кредитної діяльності банку, засоби і методи їх реалізації, а також принципи і порядок організації кредитного процесу. Кредитна політика створює основу організації кредитного процесу. Кредитна політика створює основу організації кредитної роботи банку відповідно до загальної стратегії його діяльності, будучи необхідною умовою розробки системи, документів, що регламентують процес кредитування.

Кредитна політика повинна:

1. Являти собою директивні вказівки чи стислі формулювання, а не інструкції.

2. Чітко, не двозначно, визначати цілі кредитування.

3.Содержать кілька правил реалізації конкретних цілей.

4.Бить підкріплена документами, що містять стандарти та інструкції, представляють собою методичне забезпечення її реалізації. Ретельно розроблена кредитна політика, схвалена і повністю підтримувана всім вищим керівництвом банку, донесена до всіх службовців, залучених в кредитну діяльність, є найважливішим чинником успішного функціонування системи управління кредитним ризиком.

АТ «БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ» розробив свої правила про внутрішню кредитну політику. Її метою є зниження ризиків при проведенні активних кредитних операцій. Згідно з цими правилами, АТ «БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ» здійснює кредитування на умовах терміновості, зворотності, платності, забезпеченості та використання позик за цільовим призначенням. Для розміщення коштів на кредитному ринку Банк використовує як власні гроші, так і залучені на депозитні рахунки гроші корпорацій, організацій, установ та населення, кредити і депозити, отримані на внутрішньому і міжнародному фінансових ринках, а також інші джерела ресурсів, придатних для кредитування.

Банк здійснює споживчі, комерційні та інвестиційне кредитування, а також виконує агентські функції за цільовим розміщення коштів державного бюджету та кредитних ресурсів інших банківських установ, корпорацій та міжнародних банківських організацій на умовах, визначених агентськими договорами.

Основним органом, що здійснює внутрішню кредитну політику, є Кредитний комітет банку, що діє в рамках повноважень, визначених Правлінням Банку та затверджених Радою Директорів.

Порядок надання кредиту в АТ "БанкЦентрКредіт»:

 1. Потенційний позичальник надає в банк заявку на кредит, анкету позичальника та анкету Заставника, а також документи відповідно до переліком документів, що подаються заявником для експертизи проекту, які передаються через Канцелярію банку. Перелік документів може доповнюватися і оновлюватися Банком відповідно до вимог Національного Банку РК, а також на розсуд Банку. Відповідність та повнота представленого пакету документів перевіряється працівником Кредитного підрозділу. Пакет документів по інвестиційним проектам може бути доповнений іншими документами.

 2. Зареєстрований Канцелярією Банку пакет документів надходить курирує Заступнику Голови Правління, далі Директору Комерційного департаменту чи Начальнику Управління Проектного фінансування. Директор Комерційного Департаменту передає на розгляд пакет документів у відповідні управління департаменту для проведення аналізу кредитної заявки та оцінки заставного забезпечення. Копії Заявки на кредит, Анкети позичальника та інших, необхідних документів передаються до департаменту безпеки для проведення перевірки на предмет економічної безпеки пропонованого проекту. З метою відстеження наявності у Позичальника заборгованості за кредитами, отриманими в інших банках. Департаментом безпеки направляється запит в Національний Банк за вказаною позичальникові. Висновок Департаменту безпеки передається Директору комерційного департаменту для подальшого використання при прийнятті рішення за проектом і підшивається в кредитне досьє. Керівниками Кредитних підрозділів ведуться журнали реєстрації всіх надійшли кредитних заявок. У разі якщо забезпеченням виконання зобов'язань є 100% заставу грошей, 100% заставу у формі Державних короткострокових казначейських зобов'язань, гарантій Уряду або заставу афіновані дорогоцінних металів, перелік документів, подаються для розгляду проекту, зможе бути скорочений. Для проектів з таким забезпеченням досить подачі Позичальником балансу з додатками за станом на останню звітну дату та довідки про відсутність заборгованості перед бюджетом у Заставника, виписка з или металлического счета в банке, удостоверяющая наличиеб рахунки DEPO або металевого рахунку в банку, що засвідчує налічіеб Умаг, металів у разі, якщо вони знаходяться не в АТ «БанкЦентрКредіт». При цьому спрощується форма експертного висновку по возможностіпрінятія проекту до фінансування.

 1. Термін проведення експертизи Комерційним департаментом становить 10 робочих днів з моменту надання позичальником повного пакету документів з кредитування про оплату послуг за договором про проведенні банківської експертизи проекту. Термін та умови проведення експертизи кожного інвестиційного проекту визначається Управлінням проектного фінансування при укладанні Договору про проведення експертизи. Експертиза проекту й оплати Позичальником відповідної суми комісії згідно з встановленими тарифами банку. Працівники Кредитних підрозділів проводять експертизу проекту у відповідності з наступними категоріями:

- Відповідність контрактів, договорів чинному законодавству РК і нормам міжнародного права;

- Фінансовий стан позичальника;

- Рентабельність проекту;

- Оцінка ризиків по проекту;

- Можливості здійснення контролю над кредитованого проекту.

Одночасно працівниками Управління забезпечення проводиться експертиза проекту за наступними критеріями:

- Правовий аналіз запропонованого проекту забезпечення та оцінка заставної вартості майна;

- Правова оцінка проекту, запропонованого до кредитування;

- Правова оцінка заставодавця (гаранта);

- Оцінка ризиків, пов'язаних із забезпеченням кредиту.

4. На підставі проведеної експертизи працівниками Кредитних підрозділів складається висновок за проектом у вигляді Пропозиції членів кредитного комітету, у разі, якщо інформація, представлена ​​Позичальником недостатня для підготовки повноцінного аналізу проекту Кредитними Підрозділами та Управлінням оцінки забезпечення.

Визначальним елементом в проведенні кредитної діяльності банку є правильно розроблена банком Кредитна політика. Кредитна політика базується на вмінні співробітників банку правильно і обгрунтовано вибрати: сектор економіки, який доцільно кредитувати в даний момент часу, а також «свого клієнта» виходячи з його кредитоспроможності "та інших факторів, що мають першочергове значення для банку при вирішенні питання про можливість надання кредиту . Кредитна політика розробляється з урахуванням стратегії банку та його політики в галузі управління ризиками.

З метою обмеження кредитних ризиків АТ «БанкЦентрКредіт» використовує обмеження по видаваних кредитах і вимоги до позичальників, який включає в себе наступні розділи: 1. Обмеження кредитного ризику на одного позичальника, групи компаній пов'язаних між собою.

Ліміти кредитування, встановлені на одного позичальника

Обмеження кредитного ризику

% Співвідношення до власного

1. Максимальний розмір ризику на капіталу АТ «БанкЦентрКредіт»

Одного позичальника, в тому числі:

За особам, пов'язаним з банком особливими відносинами 10%

За іншим позичальникам 25%

По бланкових кредитах 10%

2. Обмеження кредитів за термінами кредитування. У залежності від призначення позички встановлюються такі граничні терміни кредитування:


Таблиця № 1. Граничні терміни кредитування.

Призначення позички

Граничний термін позики

На поповнення оборотних коштів

підприємств

До 1 року з подальшою пролонгацією

Позички працівникам банку

До 1 5 років

Інвестиційне фінансування

До 1 року з подальшою пролонгацією

У рамках кредитної лінії

Згідно з умовами даної кредитної лінії

З вищевказаної таблиці видно, що банк не проводить довгострокових інвестиційних операцій, це, перш за все, пов'язано з тим, що банк не має власних довгострокових джерел фінансування. Труднощі їх отримання в першу чергу пов'язана з низькою капіталізацією банку, оскільки будь-який кредитор або група кредиторів надаючи кредитні ресурси, прагне належним чином забезпечити кредитні ризики, віднісши вартість власних ресурсів банку і суми його зобов'язань до суми наданого кредиту, при цьому з метою диверсифікації банком кредитних ризиків, пов'язаних з кредитними проектами, встановлюється обмеження на суму максимального фінансування одного проекту, враховуючи дані фактори, вартість залучуваного фінансування, за оцінками фахівців АТ «БанкЦентрКредіт», навряд чи перевищить 3-5 мільйонів доларів США.

3. Обмеження за концентрацією кредитів у секторах економіки. З метою скорочення ризиків, пов'язаних з ліквідністю активів Банк проводить диверсифікацію кредитів з різними галузями економіки, в залежності від їх поточного стану та прогнозованого розвитку. З огляду на можливість зміни у розвитку окремих галузей економіки Банком проводиться аналіз позичкового портфеля на предмет концентрації кредитних вкладень за галузями промисловості та інших сфер господарювання.

4. Основні вимоги до позичальників:

А) банки:

1. Виконання банком-контрагентом всіх нормативних вимог, що регулюють діяльність банків на території Казахстану та інших країн;

2. позитивна кредитна історія - своєчасне погашення раніше виданих міжбанківських кредитів та нарахованого винагороди за

Республіці Казахстан, слабке фінансовий стан позичальників, висока залежність їх фінансового стану від позикових коштів, відсутність адекватного забезпечення з високими показниками ліквідності істотного обмежують кількість потенційних позичальників.

 1. стійке фінансове становище банку-контрагента;

 2. наявність аудиторського висновку, що підтверджує достовірність відомостей, представленої фінансової звітності;

 3. наявність ліміту на проведення активних операцій, встановлюються Департаментом Економічного Аналізу та Маркетингу в достатній обсязі.

Б) юридичні особи:

 1. Відсутність картотеки № 2 або письмова згода кредитора за відстрочення вимоги на період дії кредитної угоди;

 2. Сталий поточне і перспективне фінансове становище;

 3. Окупність проекту, що фінансується;

 4. Надання потенційним позичальникам ліквідного забезпечення зворотності кредитів;

 5. Досить високий рівень менеджменту підприємства;

6. Наявність позитивної кредитної історії. В) фізичні особи:

 1. відсутність заборгованості перед іншими організаціями;

 2. наявність стабільних джерел погашення кредитів;

 3. ліквідне забезпечення;

 4. благонадійність позичальника.

Кредитний ризик або ризик не повернення основного боргу та нарахованого винагороди може бути визначений як невпевненість кредитора в тому, що боржник буде в змозі виконати свої зобов'язання відповідно до термінів і умов кредитної угоди. Експертиза кредитної заявки є першим етапом управління кредитним ризиком. На даному етапі проводиться аналіз усіх аспектів проекту з метою виявлення та оцінки усіх ризиків, притаманних даній угоді. АТ «БанкЦентрКредіт» розробив Методику проведення експертизи кредитної заявки, згідно з якою проводиться експертиза кредитної заявки, що дозволяє визначити відповідність проекту стратегії та кредитної політики банку.

Всебічний аналіз кредитної заявки включає в себе:

 1. оцінку мети фінансування та джерел погашення;

 2. визначення ризиків, притаманних діяльності компанії і її бізнесу;

 3. визначення фінансового стану компанії;

 4. оцінку ризиків, пов'язаних з виконанням фінансових контрактів;

 5. визначення фінансових результатів фінансованого заходи: визначення максимального ризику за зобов'язаннями компанії перед банком;

6. оцінка сукупності ризиків, їх прийнятність для банку і доцільність надання кредитів;

7.формірованіе на основі проведеного аналізу пропозицій щодо можливими параметрами фінансових зобов'язань банку в разі прийняття позитивного рішення про фінансування даного проекту.

Одним з основних аналізів вироблених працівниками Кредитної Управління АТ БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ в процесі проведення експертизи проектів є аналіз кредитоспроможності позичальника. Кредитоспроможність позичальника означає здатність юридичної чи фізичної особи повністю і в строк розрахуватися за своїми зобов'язаннями згідно з умовами кредитного договору. Аналіз починається з аналізу ліквідності позичальника. Працівники АТ БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ використовують три основні показники:

1. коефіцієнт критичної ліквідності


ККЛ = (бистрореалізуемих активи - ТМЗ) / сума короткострокових зобов'язань.


Коефіцієнт критичної ліквідності характеризує здатність позичальника оперативно визволити з господарського обороту грошові кошти для погашення боргу. Чим вище значення коефіцієнта, тим надійніше позичальник. Однак, при проведенні аналізу, працівники АТ БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ також враховують характер дебіторської заборгованості. Розшифровка дебіторської заборгованості не тільки дозволяє дати оцінку впливу зазначеної заборгованості на стан ліквідності позичальника, але і дозволяє дати оцінку результативності кредитної політики. Чим вище відношення дебіторської заборгованості до суми дебіторської заборгованості, тим імовірніше, що дебіторська заборгованість включає багато старі рахунки і рахунки, які не можуть бути сплачені в строк. Тому, при визначенні коефіцієнта критичної ліквідності і покриття поточної ліквідності дебіторська заборгованість береться в сумі, яка є об'єктом кредитування.

2. коефіцієнт покриття (поточної ліквідності).

Коефіцієнт покриття = швидко реалізованих активи + ліквідні активи / сума короткострокових зобов'язань

Для коефіцієнта покриття найбільш прийнятним є значення від 1,2 до 20 у відповідності з галузевими ознаками підприємства-позичальника. Мінімально допустиме значення Кп для промисловості, сільського господарства, транспорту, будівництва та зв'язку відповідає 1,5, а для торгівлі та матеріально - технічного постачання - 1,0. Коефіцієнт покриття характеризує достатність усіх видів засобів позичальника для погашення боргових зобов'язань. Чим вище значення коефіцієнта, тим більшу суму кредиту може отримати позичальник.

3. для визначення фактичної наявності власних оборотних коштів використовується формула:

Показник забезпеченості - 1 розділ пасиву + 1 розділ активу + збитків / 2 розділ активу

Даний показник характеризує розмір власних коштів позичальника. Чим вище частка власних оборотних коштів у формуванні нормованих коштів, тим надійніше позичальник. Якщо середнє значення П ос дорівнює 50% і більше, воно є оптимальним. Максимальне значення П ос коливається в межах від 20% (торгівля і МТС) до 50% (промисловість, сільське господарство, будівництво та зв'язок).

Кредитоспроможність позичальника на відміну від його платоспроможності не фіксує неплатежі за минулий період або будь-яку дату, а прогнозує здатність до погашення боргу на найближчу перспективу. Ступінь неплатоспроможності в минулому є одним з формальних показників, на які спираються в оцінці кредитоспроможності клієнта. Якщо позичальник має прострочену заборгованість, а баланс ліквідний і достатній розмір власного капіталу, то разова затримка платежів банку в минулому не є підставою для висновку про некредитоспроможності клієнта, рівень кредитоспроможності клієнта свідчить про ступінь індивідуального (приватного) ризику банку, пов'язаного з видачею конкретної позики конкретному позичальникові. Великий розвиток отримала з 1997 року практика надання клієнтам кредитних ліній. Вибрані Банком форми кредитування дозволяють не тільки більш оперативно оформляти документи для отримання кредитів у рамках кредитної лінії, але і більш адекватно оцінювати фінансове становище цієї категорії позичальників. Позичковий портфель Банку характеризується переважанням короткострокових кредитів, що, в кінцевому рахунку, обумовлене загальним економічним станом країни. Однак, вже з 1998 року, разом з наданням короткострокових кредитів, Банк збільшив також обсяг надання клієнтам середньострокових кредитів.

У цілому за минулі роки величина виданих кредитів збільшилася в кілька разів. Проте 90% кредитів було спрямовано на фінансування торгових операцій в різних галузях економіки. Диверсифікація позичкового портфеля за категоріями позичальників характеризувалася збільшенням частки кредитів до 36%, наданих підприємствам малого та середнього бізнесу. Таким чином, були виконані всі нормативи Національного Банку РК.

Як в основному вже зазначалося, АТ «БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ» надає коротко-і середньострокові кредити і не видає довгострокових кредитів. Це пов'язано з різними проблемами, які відносяться і до низької капіталізації Банку, і до загальної економічної ситуації в країні.

Структурним підрозділом, що займається інвестиційною діяльністю є Управління проектного фінансування АТ «БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ».

Воно було створене в 1996 році з метою активізувати діяльність банку щодо фінансування інвестиційних проектів, як у напрямку розвитку проводяться експертних проектів. До складу управління входить 5 чоловік, однак, чисельність персоналу поступово збільшується.

В даний час експертний проект проводиться за такими напрямами;

- Проектний і фінансовий аналіз (аналіз фінансового стану позичальника, аналіз потоку готівки за проектом, аналіз окупності, визначення життєздатність проекту);

- Аналіз ризиків за проектом і розробка схеми їх управління в період будівництва (реалізації) і в період оперування (ідентифікації ризиків, їх оцінка, пропозиції щодо їх зниження і адекватному розподілу між різними сторонами транзакцій);

- Маркетинговий аналіз;

- Аналіз умов притягається фінансування з урахуванням результатів

експертизи проекту;

- Аналіз забезпечення зобов'язань.

Основними критеріями відбору проектів є: економічна доцільність, комерційна спроможність, технічна виправданість, фінансова окупність, стабільне фінансове становище позичальника, юридична обгрунтованість, екологічна безпека, надійність внутрішніх зобов'язань позичальником. Середній термін розгляду проектів у залежності від надання позичальником усіх документів необхідних для банківської експертизи становить близько одного місяця. Всі рішення про фінансування проектів приймаються Кредитним Комітетом банку, кожен з членів Кредитної Комітету має право вето. За будь-якого проекту, в тому числі і короткострокових, проводиться експертиза, висновок по якому подається на розгляд Кредитного Комітету, який розглядає кредитні пропозиції в міру їх надходження.

Предметом діяльності Управління проектного фінансування може бути надання різних консалтингових послуг клієнтам. Використовуючи знання місцевого ринку, свої партнерські відносини з акціонерами і іноземними банками, БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ своєму розпорядженні можливість формування консорціуму консультантів, здатних опрацювати та проаналізувати всі фінансові, економічні, бухгалтерські, правові, технічні аспекти для вироблення оптимальної структури угоди. У число основних і найбільш важливих послуг, що надаються Управлінням проектного фінансування входить:

- Підготовка бізнес-планів, інформаційних меморандумів та іншої інформації;

- Надання допомоги стратегічного партнера, проведення переговорів, а також юридична допомога в оформленні проектів юридичних

документів та укладанні контрактів;

 • проведення фінансового та загального аналізу діяльності підприємств;

 • розробка інвестиційної стратегії з метою залучення фінансових ресурсів;

индивидуальный подбор инструментов финансирования и разработка структуры сделки, обеспечивающей ее рыночный успех; привлечение заемного и акционерного капитала на внешнем и внутреннем рынке; - Індивідуальний підбір інструментів фінансування та розробка структури угоди, що забезпечує її ринковий успіх; залучення позикового та акціонерного капіталу на зовнішньому і внутрішньому ринку;

 • концесійну фінансування;

 • організація нетрадиційних форм фінансування, таких як міжнародний і внутрішній лізинг, факторинг, сек'юритизація активів;

 • організація, проведення переговорів з урахуванням інтересів інвесторів / кредитів та емітентів / позичальників - як одного з головних елементів успішного укладення операції;

 • вивчення структури і розробка рекомендації по співвідношенню власних і позикових коштів з метою зменшення фінансового ризику по реалізованої угоді;

 • ідентифікація, розробка методів управління ризиками по запропонованій операції;

- Розробка маркетингової стратегії для інвесторів, кредиторів або

стратегічних партнерів;

- Визначення потреби в оборотному капіталі, планування руху грошових коштів;

- Допомога в реструктуризації дебіторської та кредиторської заборгованості для стабілізації фінансового стану підприємства.

Концепція ризику існує і вдосконалюється з моменту існування самого ризику. Синонім слова ризик-невпевненість, неможливість передбачити зі 100% впевненістю, чи відбудеться подія чи ні. Для відомості ступеня ризику банк повинен вибрати оптимально співвідношення ризику і вигоду від фінансування. Для того щоб вибрати найменш ризиковану потрібно виміряти або якимось чином чисельно визначити ризик.

Сьогодні основна частина аналізу та оцінки ризику банку заснована на теорії ймовірності - систематичному статистичному методі визначення ймовірності того, що якесь майбутнє подія відбудеться.


2.2. Аналіз кредитоспроможності позичальника та оцінка ризиків у Банку Центр Кредит


Повернення кредиту представляє собою основне властивість кредитних відносин, що відрізняє їх від інших видів економічних відносин, що на практиці знаходить своє вираження у певному механізмі. Цей механізм базується, з одного боку, на економічних процесах, що лежать в основі зворотного руху кредиту, з іншого - на правових відносинах кредитора і позичальника, що випливають з їх місця в кредитній угоді. Оскільки в кредитній угоді беруть участь два суб'єкти - кредитор і позичальник, механізм організації повернення кредиту враховує місце кожного з них у здійсненні цього процесу.

Аналіз балансу дозволяє визначити, якими засобами володіє підприємство і за якою величиною кредит ці кошти забезпечують. Однак для обгрунтованого і всебічного висновку про кредитоспроможності клієнтів банку балансових відомостей недостатньо. Це випливає зі складу показників. Аналіз балансу дає лише загальне судження про кредитоспроможності, у той час як для висновків про ступінь кредитоспроможності необхідно розрахувати і якісні показники, що оцінюють перспективи розвитку підприємств, їх життєздатність. Тому як джерело відомостей. Необхідних для розрахунку показників кредитоспроможності, слід використовувати: дані оперативного обліку, техпромфінплан, відомості, що накопичуються в банках, відомості статистичних органів, дані анкети клієнтів, інформацію постачальників, результати обробки даних обстеження за спеціальними програмами відомості спеціалізованих бюро за оцінкою кредитоспроможності господарських організацій.

Кредитні працівники вивчають дані фінансових звітів для визначення поточного положення компанії й змін до минулої діяльності з метою прогнозування перспектив розвитку фірми в майбутньому розмірів прибутку, ступеня ймовірності повернення кредиту. Дослідженню підлягають зміни та динаміка всіх статей балансу і звіту про прибутки і збитки для створення цілісної картини про діяльність компанії і способу її функціонування на ринку.

Найпростішим способом визначення ймовірного неблагополуччя компанії є виявлення записів у графах «Збитки» і «Позички не погашені в строк». Відображення сум у цих графах вказує або на фінансові проблеми компанії, або на спробу відходу від оподаткування. У будь-якому випадку це веде до додаткового ризику для кредиторів.

Працівники банку надають позики, не повинні надто покладатися за минулі роки, так як при виникненні збитків фінансовий стан фірми може швидко погіршитися.

При аналізі дебіторської заборгованості необхідно звернути увагу на терміни її погашення. Оскільки надходження боргів може стати для позичальника одним із джерел повернення необхідного кредиту.

Дебіторська заборгованість підлягає ретельному аналізу, так як вона ближче всього до готівкових грошей і. Можливо, служить основним джерелом погашення заборгованості по короткострокових позиках. Інформація про розмір, строки платежу і джерелах відповідних рахунків дебіторів має важливе значення. Якщо мова йде про декілька великих дебіторів, то потенційний ризик несплати може стати вище, ніж у тому випадку, коли є багато дрібних рахунків. У ряді випадків доцільно вивчити фінансовий стан і платіжну дисципліну дебіторів. Якщо службовець банку приходить до висновку, багато рахунки оплачуються з відступами від умов кредитування даної фірми, він може вимагати залишення контрольного балансу за минулий рік. Якщо багато рахунку прострочені, то після їх належної оцінки може знадобитися відповідний резерв на погашення безнадійних боргів.

Для банку мають велике значення вік, ліквідність і стабільність цін товарно-матеріальних запасів, їх схильність застарівання або псування. Достатність їх страхування, а також метод їх обліку, застосовуваний клієнтом. Необхідно також знати, чи проводиться інвентаризація запасів, чи враховуються вони методом «надходження вибуття» або методом залишку, чи є надлишкові запаси. Якщо мати на увазі ліквідаційну вартість підприємства, то напівфабрикати і допоміжні матеріали слід піддати великий уцінці, так як можливості їх збуту обмежені. Сировина, як правило, легше реалізується, ніж готова продукція, так що збереження його цінності більш імовірно. Якщо запаси розглядати в якості забезпечення позики, за ними необхідний відомий контроль.

Основний капітал банки зазвичай не вважають джерелом коштів для погашення позики. Але коли мова йде про середньо-і довгостроковому кредиті, основний капітал набуває більшого значення. Останнє особливо справедливо в тому випадку, коли основний капітал служить забезпеченням позики. Але, як правило, при аналізі кредитоспроможності значення основного капіталу визначається його здатністю приносити дохід. Співробітник банку повинен упевнитися в тому, що фірма нараховує відповідну амортизацію, підтримує будівлю і устаткування в хорошому стані і належним чином їх застрахувала. З точки зору ліквідаційної вартості необхідно приймати до уваги, чи йде мова про обладнання широкого або спеціального призначення. Так як від того залежить можливість продати його.

Нематеріальних активів «гудвіл» (репутація фірми, торгові марки, авторські права, патенти, права оренди, спеціальні привілеї тощо) банки зазвичай не надають великого значення. Патенти, авторські права, привілеї, пільги, які становлять велику цінність, рідкісний виняток. Банк же, як правило, цікавить матеріальні активи і реальна вартість майна,

При розгляді пасивної частини балансу найпильнішу увагу має бути приділено вивченню розділів, де відображаються кредити та інші позикові кошти: необхідно зажадати кредитні договори з тих позиках, заборгованість за якими відображена в балансі і не погашена на дату запиту про кредиті, і переконатися, що вона не є простроченою.

Наявність простроченої заборгованості по кредитах інших банків є негативним чинником і свідчить про явні прорахунки і зриви в діяльності позичальника, які можливо, планується тимчасово компенсувати з допомогою кредиту. Якщо заборгованість не є простроченою, необхідно, по можливості забезпечити, щоб термін погашення кредиту наступав раніше терміну погашення інших кредитів.

Комерційні банки дуже цікавлять терміни та розміри платежів за всіма обставинами подавця кредитної заявки. Якщо заборгованість фірми велика в порівнянні з масштабами її діяльності, їй може знадобитися додатковий капітал, або позикові кошти. Зазвичай ретельно вивчають наявність векселів для оплати постачальникам, так як це може означати, що фірма неакуратно розраховувалася за своїми зобов'язаннями перед контрагентами, і до неї звернулися з проханням чи змусили видати векселя на підтвердження боргу.

Довгострокова заборгованість включає позики під нерухомість, облігації, векселі, термінові позики, а також всі інші форми боргів, термін сплати по яких більше року. Співробітник банку з'ясовує характер зобов'язань та терміни платежів по них, а також умови ля забезпечення сплати в строк.

При наданні кредиту банкіри надають великого значення власного капіталу або чистою вартістю майна за вирахуванням боргів. Якщо мова йде про індивідуальні власників або партнерів, коли за борги фірми свою заборгованість, що виникла поза операцій, відповідають конкретні особи, важливо враховувати не тільки дохід і власний капітал фірми, а й сторонні доходи, активи, борги, майно її власників.

Завжди існує ймовірність, що у фірми є невраховані чи приховані зобов'язання. Заборгованість такого роду може виникнути, наприклад, при отриманні позики під забезпечення векселями чи дебіторські рахунки, поручительстві за чужі борги, гарантування якості продукції або послуг, нанесенні збитку третій стороні або майну, при зменшенні оподатковуваного податком доходу. Такого роду борги можуть спливти абсолютно несподівано і серйозно відбитися на здатності фірми погасити кредит; треба по можливості застрахуватися від таких випадків. Банкірові слід переконатися, що ризик виникнення незабезпечених боргів не дуже великий.

При оцінці стану кредиторської заборгованості необхідно переконатися, що позичальник в змозі вчасно розрахуватися з тими, чиїми коштами в тому чи іншому вигляді користується: у вигляді товарів або послуг, авансів і т.д. У даному розділі відображаються також кошти, отримані позичальником від партнерів за договорами позики; ці договори повинні бути розглянуті аналогічно кредитними договорами позичальника з банками.

У тому випадку, якщо дата надходження запиту на кредит не збігається з датою складання фінансової звітності, фактична заборгованість позичальника за банківськими кредитами, як правило, відрізняється від відбитого в останньому балансі. Для точного визначення заборгованості потрібно довідка про всі непогашені на момент запиту банківських кредитах з додатком копії кредитних договорів.

Фінансовий ризик включає в себе концепцію процентного, галузевого, кредитного, валютного та інших ризиків. Фінансові ризики приймають на себе і піддаються їм як кредитори, так і дебітори.

Кредитний ризик або ризик невозрата боргу може бути визначений як невпевненість кредитора в тому, що боржник буде в змозі і намір виконати свої зобов'язання відповідно до термінів і умов кредитної угоди. Цей стан може бути викликано:

а) нездатністю боржника створити адекватний майбутній грошовий потік у зв'язку з непередбаченими несприятливими змінами в діловому, економічному та / або політичному оточенні, в якому оперує позичальник;

б) невпевненістю в майбутній вартості і якості (ліквідності і можливості продажу на ринку) застави під кредит;

з) тріщинами в діловій репутації позичальника.

Ступінь ризику повинна бути визначена від того, як виданий кредит, а також протягом дії кредиту. Банкіри прагнуть чи принаймні повинні прагнути уникати ризику навіть більше ніж інші кредитори, оскільки в іншому випадку вони позичають не свої власні кошти, а гроші своїх кредиторів, тобто вкладників та інших сторін, які забезпечили їх своїми засобами.

Кредитний ризик являє собою функцію параметрів позики та позичальника. Важливі вихідні питання, які безпосередньо пов'язані з можливістю невиконання зобов'язань у майбутньому, включають:

1. Наскільки добре банк знає моральну й етичну репутацію позичальника, рівно, як і його репутацію успішного підприємця з

точки зору його можливостей виробництва, маркетингу та фінансового управління?

 1. Наскільки добре підготовлено кредитна пропозиція? Чи є цю пропозицію реалістичним з ділової та економічної точки зору?

 2. Чи є мета позики прийнятною для банку?

Перше надзвичайно важливо у випадку нових клієнтів і дрібних або середніх фірм, про які практично немає інформації.

Друге вимагає від кредитующего банку анкету стандартного формату для отримання всієї інформації, що відноситься до призначення та суми кредиту та запропонованим розкладом обслуговування боргу, а також інформації про фінансовий стан самого позичальника. Третє, банк повинен визначити, чи підходить кредит його кредитному портфелю. Приведе і ця позика до ще болів диверсифікації, а отже, зниження портфельного ризику банку? Або ця позика збільшить концентрованість портфеля на одній галузі промисловості, або одних термінах платежів і таким чином збільшить ризик портфеля? Також необхідно брати до уваги чи є у співробітників банку досить компетенції для оцінки кредиту.

При оцінці ризику увага приділяється наступним критеріям:

 1. Репутація. Бажання і здатність позичальника задовольнити свої зобов'язання. Процес оцінки повинен складатися з особистого співбесіди, перевірки походження як особистого, тобто виходячи їх рекомендацій, представлених позичальником, особливо у випадку особистих позик або позик товариствам, і ділового (проварка кредиторів позичальника, постачальників і клієнтів).

 2. Можливості, а) здатність позичальника отримувати гроші по всім свої операціях (спільні приплив грошей, отриманих позичальником в ході підприємницької діяльності протягом періоду його діяльності) або по конкретному проекту, і б) здатність позичальника управляти грошовими коштами.

 3. Капітал. Капітальна база позичальника і його рішучість використовувати власний капітал у проекті, на який він запитує кредит. Позичальник повинен бути в змозі розділити ризик проекту з кредитують банком та бути згодним на це, надаючи прийнятну частину свого акціонерного капіталу, тобто позичальник повинен в'язати себе зобов'язаннями.

 4. Умови. Поточний стан і огляд місцевої, регіональної та загальнонаціональної економіки, а також галузі господарства позичальника. Різні економічні умови і різні прогнози для різних галузей господарства часто вимагають різних позичкових критеріїв на різних фазах ділового циклу.

5. Застава. Надійне забезпечення кредиту у формі застави або гарантії може допомогти подолати слабкість в іншому або інших критеріях, проте не може бути використано в якості основного або єдиної підстави для видачі кредиту.

Позика під заставу. Суди під заставу - це кредити, забезпечені з боку позичальника заставою активів. По всій видимості вони є найпоширенішими. На противагу, проте, більш раннім періодам, коли закладені активи часто фізично переміщалися у володіння позикодавця, активи сьогодні часто залишаються у володінні позичальника, який продовжує користуватися ними. У такому випадку, застава активів здійснюватися у вигляді цесії, або поступки прав - письмового контрактної угоди між кредитодавцем та позичальником, деталізують зв'язок між строками та умовами позики і закладеним активом.

Кредитує банк повинен визначити, які активи вважати відповідним заставою і як розраховувати сучасну вартість кредиту. Необхідно розглядати наступні характеристики закладених активів:

 1. Відносна легкість оцінки застави, як до ухвалення рішення про видачу кредиту, так і протягом терміну кредиту. Вартість застави необхідно періодично перевіряти ще раз з тим, щоб забезпечити адекватне покриття.

 2. Можливість розміщення на ринку застави повинна бути визначена і періодично перевіряти ще раз. Наприклад, спеціально спроектоване обладнання з обмеженою применимостью важче продати на ринку, ніж стандартний п'ятитонний вантажівку.

 3. Ліквідність, чи легкість, з якою застава може бути оцінений і перетворений у готівку без розриву в часі дуже важлива. Наприклад, земля і комерційні або промислові будівлі менш ліквідні, ніж високоякісні дебіторські рахунки, за якими моно швидко отримати гроші, або стандартні псуються матеріали (наприклад, сталеві прутки, лісоматеріали).

 4. Підконтрольність: легкість, або її відсутність, з якою кредитор може визначити місцезнаходження застави і вступити у володіння ім.Напрімер, простіше вступити у володіння грошима та іншими фінансовими активами, землею і будівлями, ніж вантажівками або контейнерами, місцезнаходження яких часто важко встановити.

 5. Амортизація чи моральне застаріння. Деякі активи втрачають свою первісну вартість швидше, ніж інші, хоча термін їх придатності-на відміну від терміну їх старіння - може бути значним. Наприклад, жіноча мода, електронне устаткування. Також необхідно стежити за можливістю псування через неправильне зберігання.

Позики, забезпечені, фізичними заставами, як правило, уразливі для шахрайства з боку позичальника. Кредитує банк повинен, тому залишатися пильним по відношенню до прихильності позичальника умов кредитної угоди і, особливо до існування, місцезнаходженням і станом застави. Це важливо, оскільки надання необхідної інформації по заставі є часто обов'язком позичальника, Беручи до уваги ці факти, для кредитующего банку важливо:

 1. Перевірити до надання кредиту активи, запропоновані в якості застави, на наявність вже наявних цесій, прав відведення та інших позовів на них;

 2. Зареєструвати поступку прав на заставу в суді;

 3. Вести постійне поновлювані запису і проводити періодичні та бажано несподівані перевірки місцезнаходження і стану застави;

 4. На додаток до прямої, для застави у формі дебіторських рахунків рекомендується наступне:

а) Змусити позичальника, направляти до банку щомісяця списки клієнтів, включаючи імена, адреси, суми заборгованості і термін отримання;

б) Змусити позичальника письмово проінструктувати своїх клієнтів про те, щоб вони оплачували свої рахунки безпосередньо на рахунок позичальника в кредитує банки, надрукувавши свої інструкції на рахунок-фактурі; Змусити позичальника підтвердити в письмовому вигляді, що ніяка інша організація не претендує на закладені рахунку.

Для позик, забезпечених запасами необхідно:

а) змусити позичальника щомісячно направляти список закладених запасів із зазначенням місцезнаходження, обсягів, виду і, де можливо, строків знаходження в запасах;

б) змусити позичальника підтвердити в письмовому вигляді, що на ці запаси не є ніяких інших вимог;

Якщо можливо, перевести закладені запаси в спеціалізовані склади для того, щоб забезпечити повний контроль над запасами допомогою ведення надійного і незалежного обліку третьою стороною.

Використання застави для підтримки не знімає, звичайно, ризику невиконання зобов'язань. По суті справи, заставу сам по собі не впливає на ризик, він просто надає кредиторові можливість збільшити свої шанси отримання грошей за своїми фінансовими вимогам у разі несплати боргу.

Вимоги до маржі. Для того щоб забезпечити якомога більшою мірою достатність заставної вартості в разі відмови від сплати боргу, кредитодавець може застосувати позичкову маржу. Застосування позичкової маржі означає представлення кредиту аж до певного відсотка або маржі від вартості всього застави.

Лімітування ризику., Тобто встановлення якихось обмежувачів та створення системи процедур, спрямованих на підтримку запланованого рівня ризику.

Лімітування кредитних ризиків включає кілька складових:

Встановлення структурних лімітів, що представляють собою певне процентне співвідношення кредитів з різним рівнем ризику. Завдання банку встановити це процентне співвідношення таким чином, щоб не перевищити запланованого межі втрат.

Лімітування кредитних ризиків конкретних позичальників.

Встановлення лімітів кредитування на різні види кредитних операцій.

Проілюструємо на прикладі порядок встановлення структурних лімітів. Припустимо ми маємо: межа втрат в сумі 175 000 $; кредитний портфель у сумі 2 500 000 $; таку шкалу оцінки ризику:


Таблиця № 2

Якісна оцінка ризику

Кількісна оцінка ризику

Низький рівень ризику

5%

Помірний рівень ризику

10%

Високий рівень ризику

20%


Можливі варіанти структурних лімітів наведені у таблицях нижче: 1 варіант


Таблиця № 3

Рівень ризику

Сума кредиту

Межа втрат

Частка в кредитному портфелі

Кредити з низьким рівнем ризику

1 500000

75 000

60%

Кредити з помірним рівнем ризику

1 000 000

100000

40%

Разом

2 500 000

175000

100%


2 варіант


Таблиця № 3

Рівень ризику

Сума кредиту

Межа втрат

Частка в кредитному портфелі

Кредити з низьким рівнем ризику

2 200 000

110000

88%

Кредити з

300 000

60000

12%

високим рівнем ризику
Разом

2 500 000

170000

100%


Припустимо, ми плануємо кредити з низьким рівнем ризику (1 варіант) на суму 1500 000 $, рівень ризику становить при цьому 75 000 $, при цьому залишається вільним межа втрат на суму 100 000 $, який відповідає кредитами на суму 1 000 000 $ з помірним рівнем ризику. Таким чином, ми отримуємо структурні ліміти: кредити з низьким рівнем ризику - 60% кредитного портфеля, кредити з помірним рівнем ризику - 40% кредитного портфеля. У другому варіанті плануються кредити з високим рівнем ризику на 3 00000 $, вільний межа втрат, при цьому, достатній лише для того, щоб видати на суму, що залишилася тільки кредити з низьким рівнем ризику. Структурні ліміти по 2 варіанту будуть такими: кредити з низьким рівнем ризику - 88%, кредити з високим рівнем ризику - 12%.

Структурні ліміти недоцільно встановлювати у відсотках, а не в абсолютній сумі, оскільки обсяг активів банку змінюється, на загальний показник межі втрат впливає можливу зміну рівня ризику за раніше виданими позиками.

Встановлення лімітів кредитування на різні операції є конкретизацією структурних лімітів. Мета та ж - не вийти за межі встановленого ліміту втрат. Справа в тому, що поняття «кредит» включає в себе цілий спектр операцій, що розрізняються за рівнем ризику в силу різних термінів, цільового спрямування кредиту, виду застави. У рамкам лімітів на згрупованих за видами ризику доцільно виділити частки, наприклад, інвестиційних кредитів, овердрафтів, кредитів на поповненням обігових коштів. Крім того, розглядається лімітування допомагає вирішити проблему казначейських ризиків. Адже термін кредиту впливає не тільки на ризикованості позики, він може викликати ризик ліквідності банку, якщо не пов'язаний з терміном відповідного пасиву. Є й ще деякі ризики, які потребують обмеження. Наприклад, ризик монополізації. Якщо ми сильно вкладаємося в одну галузь, то криза в конкретній галузі і на конкретному ринку, може принести більший збиток, ніж заплановано. Тому лімітування покликане вирішувати проблему диверсифікації, як до клієнтів, так і стосовно застав.

Лімітування кредитних ризиків на конкретного позичальника включає обмеження всіх інструментів, що містять елементи кредитного ризику: кредити власне позичальникові, кредити пов'язаним (офіційно або неофіційно) компаніям, видані поруки, форвардні контракти, укладені з банком. При визначенні лімітів кредитування можна використовувати ті ж показники, які застосовувалися для визначення рівня кредитного ризику:

забезпеченість власними оборотними засобами і стійкими пасивами;

стабільність фінансових потоків; ліквідність забезпечення; достатність забезпечення.

Головним показником є забезпечення власними оборотними засобами і стійкими пасивами. Сенс полягає в тому, що кредитний ризик істотно знижується при наявності у позичальника власних коштів в обсязі, не менше 50% потреби в оборотних коштах. У цьому випадку позичальник має можливість своїми силами вирішувати кон'юнктурні проблеми, проблеми з покупцями і постачальниками, не переносячи всю відповідальність на банк. Таким чином, з'являється перше обмеження-гранична частка позикових коштів у структурі оборотних коштів позичальника. За нашими спостереженнями, для несезонних галузей ця частка має становити 50%, для сезонних галузей - 70%. Таким чином, ми отримуємо першу обмежувач кредиту - частка позикових коштів у бізнесі позичальника. Другим базовим обмежувачем є достатність застави. Так, сума кредиту не повинна перевищувати суму забезпечення плюс відсотки, а також витрати, пов'язані з реалізацією заставних прав. Отже, нам вдалося виділити два показники для визначення базової суми кредиту. Сума кредиту повинна бути не більше нормативного співвідношення власних і позикових коштів і не більше суми забезпечення, скоригованого на суму відсотків і витрат реалізації.

Інші показники можуть враховуватися при визначенні ліміту кредитування через механізм дисконтування суми кредиту чи суми застави (що призведе до дисконтуванню суми кредиту). Так, шкала дисконту може бути встановлена ​​до показника «стабільність фінансових потоків», показниками «наявність курсового ризику», «юридичне оформлення застави», «наявність курсового ризику». Показник «ліквідність забезпечення» може брати участь у розрахунку ліміту кредитування шляхом створення шкали дисконтування застав в залежності від їх ліквідності. Наведемо приблизний алгоритм розрахунку ліміту кредитування,

Припустимо, позичальник просить ліміт - 1 млн. $. на 1 рік під 15% річних. Курс долара складає 30 тенге. Параметри діяльності позичальника такі:

 1. Стабільні фінансові потоки протягом двох років.

 2. Сума оборотних коштів до кредитування становить 60 млн. енге, з них власні та умовно-постійні пасиви - 30 млн.тенге

 3. У забезпечення пропонується автотранспорт на суму 35 млн.тенге.

 4. Позичальник є резидентом і, отже, працює в національній валюті »,

5. Збереження застави забезпечується його приміщенням на окрему майданчик і вилученням у банк паспортів транспортних засобів.

6. Клієнт має кредит в іншому банку на суму 100 000 $

Параметри банку при визначенні ліміту кредитування:

Параметри визначення базової величини: нормативна частка позикових коштів у бізнесі клієнта - не більше 50%, нормативна сума витрат на реалізацію застави складає 5% від суми кредиту. Дисконти суми кредиту в залежності від терміну позики, юридичного оформлення застави і курсового ризику складають по 5% за кожним показником, але не більше 10 % За сукупністю.

Розрахунок:

 1. Максимальна сума кредиту за показником забезпеченості власними засобами: Позикові кошти в структурі повинні становити не більше 50%, це означає, що сума кредиту повинна бути дорівнює сумі власних коштів, тобто 30 млн. тг. Позичальник вже має кредит в еквіваленті 3 млн. тг., отже, вільна сума кредиту 27млн.тг. або 900 000 $.

 2. Максимальна сума кредиту за показником достатності забезпечення: забезпечення становить 35 млн. тг., річна сума відсотків-4, 5 млн. руб., сума витрат на реалізацію - 3 млн. руб. Після відрахування суми витрат і суми відсотків отримуємо 27,5 млн. руб. Забезпечення недостатньо, необхідно знизити суму кредиту. При запропонованої сумою забезпечення максимальною сумою кредиту може бути 20 млн.руб.ілі 667 000 $.

3. Визначення величини дисконту. У нашому випадку до дисконтуванню \ e зарегистрирован) и курсового риска (заемщик работает в рублях, кредиту призведуть показники юридичного оформлення застави, (застава v \ e зареєстрований) і курсового ризику (позичальник працює в рублях, а кредит взяв у валюті). Загальна сума кредиту повинна бути дисконтовані на 10%.

4. Завершення розрахунку: вибираємо мінімальну величину кредиту з результатів пп 1-2 - 667000 $ і дісконтіруем на 10%. Наша пропозиція клієнту - 600 300 $.

Заключним етапом всього комплексу робіт з управління кредитними ризиками є створення системи процедур, спрямованих на підтримку запланованого рівня ризику. До складу цієї системи входять наступні заходи:

1. Створення системи делегування відповідальності - так званої «матриці повноважень».

2. Додатковий контроль на стадії видачі кредиту.

3. Періодичний моніторинг рівня ризику по портфелю в цілому. Створення матриці повноважень необхідно для того, щоб правильно розподілити сили без шкоди для процесу управління ризиками. Контроль повинен здійснюватися на всіх етапах: етапі встановлення ліміту, етапі здійснення операції (дозволу угоди), етапі переказу коштів. Приклад матриці обмеження повноважень у кредитуванні наведено в таблиці нижче:


Таблиця № 4

Тип

Сума

Повноваження щодо

Повноваження

Повноваження щодо

ліміту

ліміту

встановленню

на

контролю іліміту

вчинення

Дозволу на
або

переказ коштів
дозвіл угоди


Ліміт на конкрет

До 2 000 000 $

Комітет з управління активами та

Начальник

кредитного управління

Уповноважений співробітник Служби

Ного


пасивами


Внутрішнього

позичальник а
контролю Уповноважений

співробітник бек-

офісу


2 000 000 -5 000 000 $

Правління

Віце-Президент

Уповноважений співробітник

Служби

Внутрішнього

контролю

Уповноважений

співробітник бек-офісу,


Понад 5 000 000 S

Рада Директорів

Президент

банку

Керівник

Служби

Внутрішнього

контролю Начальник бек-

офісу,


У пропонованому варіанті уповноважені особи змінюються залежно від розміру ліміту. Так, рішення про встановлення ліміту на суму до 2 000 000 $ приймається Комітетом з управління активами і пасивами, повноваження на проведення угоди за встановленим лімітом делеговано начальнику кредитного управління, контроль в момент видачі здійснює уповноважений співробітник Служби внутрішнього контролю, проведення проводки - уповноважений співробітник бек-офісу. Встановлення ліміту від 2 000 000 $ до 5 000 000 $ є прерогативою Правління, повноваження на здійснення угоди має Віце-президент, контроль покладено на уповноваженого співробітника Служби внутрішнього контролю, переказ коштів здійснює співробітник бек-офісу. Встановлення лімітів на суму понад 5 000 000 $ - компетенція Ради Директорів, підписує документи Президент банку, контроль за такими великими сумами проводить керівник Служби внутрішнього контролю і переводить кошти начальник бек-офісу.

Участь у здійсненні операції Служби внутрішнього контролю передбачає додатковий контроль за виконанням всіх істотних умов і її належним оформленням.

Періодичний моніторинг рівня кредитного ризику по портфелю в цілому необхідний як при видачі нових кредитів, так і без видачі нових кредитів. Останнє актуально у зв'язку з тим, що рівень ризику може змінитися зі зміною фінансового становища позичальника, під дією цінових факторів, у зв'язку зі зміною ситуації на ринку різних товарів, зміні динаміки курсів валют і т.п. Такий моніторинг повинен бути поставлений в обов'язок підрозділу банку (бажано не кредитного), наприклад, Служби внутрішнього контролю або планово-економічного відділу.


2.3. Кредитний портфель і діяльність АТ «БанкЦентрКредіт» на ринку банківських послуг


Кредитування є одним з важливих елементів комплексного обслуговування клієнтів Банку. Станом на 1 березня 2005 року в Казахстані функціонують 35 банків другого рівня, в тому числі 2 державних банків (ЗАТ «Ексімбанк» і АТ «Житловий будівельний ощадний банк Казахстану»), 16 банків з іноземною участю та АТ «Банк Розвитку Казахстану».

ВАТ «Банк Центркредит», який як самий перший приватний банк утворився ще в 1988 році, починав свою роботу з першими приватними і кооперативними підприємствами, інвестуючи в їх проекти, банк вкладав кошти в реальний сектор економіки. Серйозна частка операцій банку припадає на приватних осіб, яких вже більше 72 тисяч.

Щоб реалізувати довгострокові проекти в реальному секторі і в споживанні, банкам потрібні дешеві і «довгі» гроші. Джерелом яких для Банку ЦентрКредіта є:

- Депозити пенсійних фондів, які не дешеві, але стабільні

- Зарубіжні кредитні лінії - значну частину запозичень цього банку становлять кредити їх партнерів - банків Європи, Америки, Азії. Ці банки надають кредитні лінії для фінансування експортно-імпортних операцій клієнтів банку.

У своїй кредитній політиці АТ «БанкЦентКредіт» завжди відслідковував тенденції в розвитку економіки Казахстану, намагаючись іти назустріч клієнтів.

Будучи одним з найбільших банків, АТ «БанкЦентрКредіт» з перших днів свого існування спеціалізувався на кредитуванні малого і середнього бізнесу. На даний момент Банк розвиває свою кредитну діяльність і в інших напрямках - короткострокове кредитування, фінансування середньострокових капітальних вкладень, фінансування під поступку грошової вимоги (факторинг), торговельне фінансування, облік векселів, а також надання кредитів фізичним особам на споживчі цілі.


Таблиця 5. Кредитний портфель АТ «БанкЦентрКредіт» »на 01 січня 2005 року.

Категорії кредитів

Сума

Частка, у%%

Стандартні

4 543 382

83,1

Сумнівні, в тому числі:

557630

10,2

Сумнівні 1 категорії

344419

6,3

Сумнівні 2 категорії

213 211

3,9


Сумнівні 3 категорії

46687

0,9

Сумнівні 4 категорії

41 498

0,8

Сумнівні 5 категорії

238375

4,4

Безнадійні

38337

0,6

Всього

5 465 909

100


Одним з найважливіших аспектів кредитування є адекватність розміщення кредитів. Їх структура за формами власності позичальників на 01 січня 2005 року виглядають наступним чином.


Таблиця 6. Структура розміщення кредитів за формами власності.

Тис. тенге


На 01 січня

2004

На 01 січня

2005

Розміщення кредитів

Сума

Частка

Сума

Частка

Банкам

4000

0,1

4000

,1 O, 1

Юридичним особам, у тому

[41 494750

64,2

5452 163

,1 62, 1

числі:

• Державним

4 149475

84,4

6503

0,1

підприємствам • Недержавним підприємствам5 445 660

62,0

Кредити фізичним особам, у

23 094 320

35,7

3326261

37,8

тому числі:

• Працівникам банку

• Іншим фізичним особам

Всього

64 629 070

100

8 782 424

100


Проаналізувавши структуру кредитних пропозицій за цільовим призначенням можна зробити висновок: як видно з таблиці в структурі розміщення кредитних вкладень переважають кредити, надані юридичним особам.

Також спостерігається збільшення частки кредитів, наданих державним підприємствам і фізичним особам.

Як видно з наведеної нижче діаграми банк активно розвиває свою кредитну діяльність.


Графік 1. Кредитний портфель АТ «Банк Центр Кредит» на 01 січня 2005 року.

Стандартні В3%

безнадійні 1%Сумнівні 5 категорії 4%

Сумнівні 4 категорії

1%

Сумнівні з категорії 1%

За підсумками 2004 року позичковий портфель АТ «БанкЦентрКредіт» в загальному обсязі кредитних вкладень в економіку Казахстану склав 4.38% і за обсягом виданих позик клієнтам займає 5 місце.

За останні чотири роки Банк значно наростив темпи зростання обсягів кредитування. За 2004 рік обсяг портфеля зріс на 75% і склав 21,8 мільярда тенге. У порівнянні з 2000 роком позичковий портфель банку зріс більш ніж на 300%, або в 3,3 рази.

З метою поліпшення якості позичкового портфеля та зниження кредитного ризику Банк приділяє особливу увагу диверсифікації самого портфеля, надаючи позики фінансово-стійким підприємствам у різних галузях економіки. (Таблиця 7)


Таблиця 7. Структура позичкового портфеля АТ «БанкЦентрКредіт» за галузями економіки. Тис.тенге

Галузь економіки

01.01.2002

01.01.2003

01.01.2004сума

частка

сума

частка

сума

частка

Торгівля

1 599 880

18,22

3 593 053

28,81

5826016

26,72

Обробна промисловість у тому числі:

2 006 432

22,85

1 630 177

13,07

3 844831

17,63

Виробництво харчових продуктів

757 663

8,63

884 754

2 279 977

10,46

Металургійна промисловість

0

0

0

0

469 440

2,15

Виробництво машин і устаткування

1686 - '

0,02

115018

0,92

185373

0,85

Виробництво одягу, взуття

85417

0,97

44305

0,36

159389

0,73

Хімічна промисловість

311 875

3,55

143 551

1,15

36742

0,17

Інше

849 791

9,68

442 552

3,55

713910

3,27

Фізичні особи

1 947015

22,17

2 309 432

18,52

3326261

15,25

Гірничодобувна промисловість

168817

1,92

2 104792

16,88

2644615

12,13

Сільське господарство, лісівництво, рибальство

206 286

2,35

739 454

5,93

1 862 307

8,54

Будівництво

266 902

3,04

345 705

2,77

747 142

3,43

Лізинг

710851

8,09

705 353

5,66

673 158

3,09

Виробництво та розподілення електроенергії, газу

і води

0

0

130336

1,05

650 684

2,98

Транспорт і зв'язок

160134

1,82

140300

1,13

377819

1,73

Готелі та ресторани

36866

0,42

56023

0,45

312784

1,43

Охорона здоров'я та соціальні послуги

0

0

190884

1,53

49177

0,23

Фінансова діяльність

4622

0,05

2215

0,02

19353

0,09

Освіта

10847

0,12

12487

0,10

19294

0,09

Державне управління

96

0

6503

0,05

0

0

Інше

1 663 666

18,94

503 228

4,04

1 452 268

6,66

РАЗОМ

8 782 424

100

12 469 942

100

21 805 709

100


Частка обробної промисловості зросла на 4,56% головним чином за рахунок збільшення обсягу кредитів, спрямованих в ряд традиційних галузей - харчову і легку промисловість, а також в металургійну. На 01 січня обсяг кредитування харчової та легкої промисловості збільшився в три рази. Обсяги кредитування сільського господарства та будівництва зросли більш ніж у два рази.

Структура позичкового портфеля характеризується збільшенням термінів позик, що надаються.


Таблиця 8. Структура позичкового портфеля АТ «БанкЦентрКредіт» за термінами вкладень. Тис.тенге.

Терміни

01.01.2004


01.01.2005


вкладень

Сума

Частка

Сума

Частка

Менше 1 року

4911628

55,93

6 064 796

48,64

Від 1 року до 3 років

1 303491

14,84

3 247 655

26,04

Понад 3

років

2567305

29,23

3 157491

25,32

Разом

8 782 424

100

12469942

100


Таблиця 9. Якість позичкового портфеля АТ «БанкЦентрКредіт».

Тис.тенге

Вид кредиту

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2005сума

частка

сума

частка

сума

часткаСтандартні

7411 161

84,39

10599 152

85

15243020

49,9

Сумнівні 1,2 категорії

717208

8,17

1 549 752

12.43

5 795 140

46.58 '

Сумнівні 3,4 категорії

125845

1,43

109275

0,88

401063

1,84

Сумнівні 5 категорії

273715

3,12

64 148

0,51

82488

0,38

Безнадійні

254495

2,9

147615

1,18

284038

1.3

Разом

8 782 424

100

12469942

100

21 805 709

100

Необхідна сума провізії


Стандартні

0

0

0

0

0

0

Сумнівні 1,2 категорії

36542

8,01

78874

27,78

291431

41,63

Сумнівні 3,4

Категорії

28395

6,22

25385

8,94

83 334

11,9

Сумнівні 5 категорії

136859

29,99

32075

11,3

41 225

5,89

Безнадійні

254 495

55,77

147615

51,99

284039

40,58

Разом

456291

100

283 949

100

700 029

100


Портфель Банку вигідно відрізняється великою питомою вагою стандартних кредитів. Керуючись принципами кредитної політики банку вдалося знизити частку сумнівних і безнадійних боргів з 2,9% до 1,3%.

В якості джерел фінансування Банком використовуються як внутрішні ресурси, так і кошти, залучені з-за кордону. Кредитування вітчизняних підприємців здійснюється по декількох лініях. Банк активно бере участь у різних середньо-і довгострокових, програмах.

Банк надає позики по кредитних лініях Міжнародної програми.

Даною програмою фінансуються проекти, пов'язані з придбанням обладнання з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. З 1999 року профінансовано 7 проектів на загальну суму 3,4 млн. доларів США.

Державна Програма підтримки вітчизняних товаровиробників здійснює фінансування проектів місцевих компаній, пов'язаних з насиченням місцевого внутрішнього ринку товарами народного споживання, а також з випуском орієнтованих на експорт товарів. У 2000 році профінансовано 3 проекти на загальну суму понад 3,2 млн. доларів США.

Програма розвитку підприємств золотодобувної промисловості, фінансована Національним Банком Республіки Казахстан. У 2000 році було профінансовано проект на суму понад 1,5 млн. доларів США.

Регіональні Програми підтримки та створення додаткових робочих місць, що фінансуються з коштів місцевих виконавчих органів. У даній програмі Банк бере участь з 1998 року

Банк є оператором Європейського Банку Реконструкції та Розвитку щодо фінансування реконструкції морського порту в місті Актау.

Банк є банком-партнером Казахстанської Іпотечної Компанії за програмою розвитку іпотечного кредитування.

АТ «БанкЦентрКредіт» відкрив нову кредитну лінію, підписавши з Німецьким товариством з технічного співробітництва угоду про кредитування малого та середнього бізнесу в Казахстані.

Це товариство є одним з найбільших у світі консалтингових підприємств, що здійснюють міжнародне співробітництво в галузі розвитку.

Банк розглядає торговельне фінансування як одне з пріоритетних напрямків своєї діяльності, удосконалює кореспондентську мережу і розвиває міжбанківські операції. У планах-розвиток відносин з німецьким і французьким страховими агентствами, що дозволить розширити фінансування торгових операцій, отримати додаткові кредитні лінії.

Глава 3. Шляхи вдосконалення діючої практики кредитування


3.1. Окремі методи вдосконалення системи кредитування


На сьогоднішній день існує значна проблема у банків у зв'язку з ліквідністю банків. Це, перш за все, пов'язано із зростанням їх зобов'язань, в основному за рахунок зростання депозитів населення і підприємств. Розміщення ліквідних коштів у формі кредиту залежить від того, наскільки гнучко підходить банк до реалізації цієї політики. В даний час, у потенційних позичальників існують суттєві проблеми при отриманні кредиту з надання гідного застави це пов'язано з загальним спадом економіки і, як наслідок, падінням цін на різні форми майна. У зв'язку з цим представляється можливим застосування АТ БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ нових форм забезпечення повернення кредитів, тобто нетрадиційних способів.

Нетрадиційним способом забезпечення повернення кредиту належать: страхування відповідальності за непогашення кредиту, вексель, продаж боргів з дисконтом, факторинг і рейтинг.

Розглянемо зміст цих способів.

Впровадження ринкових умов господарювання створило реальні передумови для організації нової ринково орієнтованої страхової системи. Реорганізоване і в перспективі досягла міжнародного стандарту страхування є, по суті, галуззю національної економіки, яка може надати стабілізуючу і стимулюючу дію на поліпшення інвестиційного клімату і весь хід правової реформи в країні. В якості нетрадиційного способу забезпечення повернення кредиту, страхування відповідальності за його непогашення є взаємовигідною угодою для всіх трьох учасників цього способу (банку-кредитора, позичальника і страхувальника). Так, наприклад, банк-кредитор отримує надійні гарантії повернення кредиту, позичальник гарантується від втрати кредиту ділової репутації через несвоєчасне погашення кредиту, а страхувальник має матеріальну винагороду за послуги вигляді страхового тарифу. Страховим випадком при страхуванні відповідальності за непогашення кредиту може бути визнаний неповернення кредитних коштів різних причин, в тому числі за такими як: неспроможність позичальника (банкрутство); невиконання належним чином позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором, якщо це викликано обставинами, не залежними від нього ( наприклад, форс-мажорні обставини),

У далекому зарубіжжі досить широко практикується страхування кредитних ресурсів. Так, наприклад, найбільшими страховими компаніями є Ексім Банк США, АТ Кредитної страхування Гермес в Німеччині та ін Можна бути впевненим, що в міру поглиблення [ринкових відносин в інвестиційній сфері і в нас цей нетрадиційний спосіб забезпечення повернення кредиту буде розширюватися /

В якості нетрадиційного способу забезпечення повернення кредиту рою позитивну роль відіграє також вексель і аккредітів.С використанням векселя, як форми забезпечення, практикується видача вексельних кредитів. Погашення такого кредиту за спеціальним рахунком здійснюється, як правило, суб'єктів, яким був виданий кредит. Після погашення кредиту йому повертаються векселі, які були пред'явлені під забезпечення, в розмірі, відповідному сумі погашення кредиту. Погашення кредиту також може здійснюватися шляхом перерахування коштів за розпорядженням клієнта з його розрахункового рахунку або шляхом заліку платежів, які надходять від векселедавця за векселями, що знаходяться в забезпеченні кредиту.

Банківські векселі мають досить високу привабливість для клієнтів. Це пов'язано з тим, що нерідко володіння векселями надійного банку значно вигідніше, ніж грошима. А це, у свою чергу, пояснюється, наприклад, такими обставинами. Для того щоб гроші приносили дохід, їх треба вкладати в цінні папери, кредити, депозити, в результаті чого ними (вкладеними грошима не можна користуватися для розрахунків). Тоді як банківські векселі, є одночасно і дохідним інструментом і платіжним засобом.

В якості способу забезпечення повернення кредиту практикується також продаж боргів з дисконтом, що означає продаж кредитором дебіторської заборгованості зі знижкою, яка утворює доходи покупця цього боргу. Розмір зазначеної знижки залежить від ряду факторів, у тому числі:

- Ринкового рівня депозитних ставок в даному періоді; - встановленого терміну повернення боргу; $ суми боргу, пропонованого продажу;

- Ступеня ризику, пов'язаного з можливим банкрутством боржника через неплатоспроможність.

Продаж боргів сприяє кредитору забезпечити прискорення надходження сум погашення кредиту на його рахунок. Суть цього продажу полягає в передачі права вимоги боргів іншому суб'єкту, тобто кредитор, провівши продаж своєї дебіторської заборгованості, отримує можливість швидше повернути борг. заемщика и инфляции. Дана процедура кредитору може здатися більш вигідним, ніж очікування повернення кредиту через певний час особливо в умовах появи сумніви в надійності I позичальника та інфляції.

Купує борги сторона з метою впевненості отримання в майбутньому цих сум, бере від дебітора відповідне гарантійне зобов'язання. Процедура продажу боргів з дисконтом оформляється тристороннім договором між кредитором (продавцем боргів), покупцем цих боргів і позичальником (боржником). задолженности. За цим договором покупець боргів бере на себе зобов'язання в обумовлений термін перерахувати продавцю (кредитору) їх суму за вирахуванням величини дисконту, а позичальник зобов'язується перерахувати повну суму продаваних боргів покупцеві з урахуванням відсотків, що нараховуються за прострочення повернення I заборгованості. Економічний і практичний сенс продажу боргів з дисконтом для банку - кредитора полягає в тому, що прискорюється оборот капіталу, зменшується потреба в кредитних ресурсах, знижуються ризики, пов'язані з можливою безповоротною втратою боргів, а також відбувається поліпшення показників ліквідності балансу.

Для Казахстану одним з нових форм платежів і форм розрахунків, які використовуються в якості інструменту забезпечення повернення, є факторинг. Він являє собою різновид фінансових відносин., При якому фактор (їм в якості агента, посередника, можуть бути комерційний банк, фінансова або спеціалізована факторингова компанія) переважають у банку - кредитора грошові вимоги на позичальника і сам стягує борг на користь кредитора за певну винагороду,

На практиці розрізняють два види факторингового обслуговування:

 1. Продаж кредиторам фактору платіжних вимог по відношенню до позичальнику;

 2. Надання з боку фактора кредитору комплексу послуг, включають в себе поряд з переуступкою право запитання, вивчення та аналіз інформаційних матеріалів про фінансово-кредитних ризиків, транспортні, складські, консультаційні, юридичні та інші послуги.

Учасники факторингових операцій з питань забезпечення повернення кредиту є три сторони:

 1. Банк-кредитор

 2. Факторингова компанія або факторинговий відділ банку (спеціалізовані організації за факторинговими операціями)

 3. Позичальник.

Оскільки ризики неплатежів з повернення кредиту переходять до чинника, він повинен кредитору виробляти в рамках 80-90% від загальної суми боргу, а решта 10-20% становлять своєрідний резерв, який буде повернений банку-кредитору після погашення позичальником всієї суми боргу. Фактор за надані послуги (операції на вимогу боргів у позичальника) стягує у банку-кредитора:

а) факторингову комісію, розмір якої в ринково-розвинених країнах зарубіжжя становить 1.5-3%, а в Казахстані коливається від 5 до 25% від суми рахунку-фактури. Величина цього комісійної платежу залежить від суми кредиту, що підлягає поверненню (чим більша сума, тим відсоток факторингової комісії менше), ступеня можливого ризику і обсягу необхідної посередницької роботи);

б) позиковий відсоток з щоденного залишку, що виплачується банку-кредитору авансу проти інкасованих рахунків. Цей відсоток нараховується з дня видачі авансу до дня погашення кредитної заборгованості. Ставка позичкового відсотка буває на 1.5-2.5% вище ставок за короткостроковими кредитами або на 1-2% вище облікової ставки Національного Банку.

Нетрадиційним методом забезпечення є і форфейтинг, який представляє собою банківську операцію з придбання фінансовим агентом зобов'язання позичальника перед кредитором. Це зобов'язання забезпечується простим або переказним векселем. За своєю суті, операції форфейтингу майже ідентичні з операціями факторингу. Основна відмінність полягає в тому, що форфейтинг є одноразовою операцією, пов'язаною із стягненням грошової (кредитної) заборгованості за допомогою не продажу придбаних прав на послуги. Найбільше поширення форфейтинг отримав у Швейцарії, Німеччини, Франції та Великобританії. На практиці найбільша прийнятність і доцільність застосування того чи іншого способу з розглянутих залежить від безлічі факторів, у тому числі таких, як: Правова забезпеченість використання конкретних форм; Наявність необхідного Наявність або можливість залучення висококваліфікованих юристів, які спеціалізуються на певних формах забезпечення повернення кредиту; Реальні можливості сторін-кредитора і позичальника. З вищезазначеного видно, що існує цілий арсенал нетрадиційних способів забезпечення повернення виданих кредитів у міру впровадження і розвитку ринкових відносин ці способи отримають своє застосування і в АТ БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ.


3.2. Удосконалення методики оцінки кредитоспроможності позичальників


Процес кредитування пов'язаний з дією численних і різноманітних факторів ризику, здатних спричинити непогашення позики в обумовлений термін. Кредитний ризик залежить від екзогенних факторів (зовні, пов'язаних зі станом економічного середовища, і т.д.) і ендогенних факторів (внутрішніх, викликаних помилковими діями самого банку). Можливості управління зовнішніми факторами обмежені, хоча своєчасними діями банк може певною мірою пом'якшити їх вплив і запобігти великі втрати. Основні важелі управління кредитним ризиком - лежать у сфері внутрішньої політики банку. У кінцевому рахунку, здатність керувати кредитним ризиком залежить від компетенції керівництва банку та рівня кваліфікації співробітників банку, які займаються відбором конкретних кредитних проектів з виробленням умов кредитних угод.

При розгляді пакету документів для кредитування одним з центральних питань є вивчення кредитоспроможності позичальника. Основним мета вивчення кредитоспроможності - визначити здатність і готовність позичальника повернути запитувану позичку відповідно до умов договору про видачу позики.

Банк повинен визначити в кожному конкретному випадку ступінь ризику, який він готовий взяти на себе, і розмір кредиту, який може бути наданий у даних обставинах. Тому банк для прийняття рішення про видачу кредиту повинен реально оцінити платоспроможність, кредитоспроможність і фінансову стійкість позичальника.

При оцінці кредитоспроможності, перш за все, слід використовувати показники, які характеризують діяльність позичальника з точки зору забезпечення їм погашення позичкової заборгованості. У багатьох країнах далекого зарубіжжя для отримання достовірної інформації про позичальника існують регіональні кредитно-інформаційні бюро (спеціальні фірми), які збирають інформацію про позичальника (всю кредитну історію, рейтинги, репутацію і т.д.). Так, наприклад, у США діє більше трьох тисяч таких бюро, які мають у своєму розпорядженні кредитними історіями величезної кількості юридичних та фізичних осіб, які зверталися коли-небудь за отриманням кредиту. Подібні служби повинні з'явитися і у нас в міру впровадження ринкових перетворень.

У зарубіжній практиці існує безліч різних методик і способів оцінки фінансового стану позичальника щодо своєчасного погашення боргу банку і в цілому по кредитоспроможності. Так, наприклад, в практиці роботи банків США застосовують так звані "правила СІ", в яких критерії відбору клієнтів (позичальників) позначені словами, що починаються літерою "Сі":

) • Характер позичальника (character)

) Здатність запозичувати кошти (capacity)

) [ Грошові кошти (cash) [

) Забезпечення (collateral)

) Умови (conditions)

) Контроль (control)

Зупинимося на основних положеннях цих «правил Сі":

 1. Перше правило - "характер позичальника". На основі вивчених матеріалів по заявці і кредитної історії позичальника фахівець банку повинен бути переконаний в тому, що клієнт досить компетентний і може точно вказати мету отримання кредиту, має серйозні наміри погасити його. При виникненні сумнівів потрібне додаткове уточнення або відмову у прийомі заявки щоб ​​уникнути ймовірних або можливих істотних проблем.

 2. Друге правило - "здатність запозичати кошти". Означає встановлення автентичності юридичного статусу позичальника, достовірності повноважень його представників на укладення кредитного договору, достовірності поданих копій установчого договору та інших документів. Фахівець банку повинен не тільки переконатися в повноті і достовірності всіх необхідних документів для укладання кредитної угоди, а й досконально вивчити і проаналізувати їх зміст. Так, наприклад, у разі підписання кредитного договору не уповноваженою в встановленому порядку на те особою, стягнення в судовому порядку може виявитися неможливим і банк - кредитор зазнає великих збитки.

 3. Третє правило - "грошові кошти". Враховуючи ту обставину, сто головний момент розгляду кредитної заявки складається в реальному визначенні можливості позичальника в погашенні кредиту. У позичальника в цілому є три джерела погашення отриманого кредиту:

 1. потоки готівки;

 2. продаж або ліквідація активів;

 3. залучення фінансів.

Для банку-кредитора кращим є перший із зазначених джерел, тому що продаж активів (друге джерело) може погіршити баланс позичальника, а залучення фінансів, тобто додаткове запозичення (третє джерело) може послабити позиції банку, як кредитора. Тому недостатність першого джерела, тобто потоку готівки є важливим показником погіршення фінансового стану фірми позичальника і взаємин з кредиторами.

З точки зору бухгалтерського обліку (а це найбільш реальний спосіб) він може бути визначений наступною формулою


ПН - ПП + А + У КЗ-УЗ ТШ-У ДЗ,

де ПН - потік готівки

ЧП - чистий прибуток

А - амортизація

УКЗ-збільшення кредиторської заборгованості

УЗ ТШ _ збільшення товаро цінностей

УДЗ. збільшення дебіторської заборгованості


За допомогою цієї формули можна визначити стан ринку, в умовах якого здійснює свою діяльність клієнт по розглянутій заявці, а також ті сторони в його діяльності, яка відображає кваліфікацію, компетентність майбутнього позичальника. А той позичальник, який функціонує переважно за рахунок комерційного кредиту (кредиторської заборгованості) є для банку потенційно проблемним клієнтом.

 1. Четверте правило "Забезпечення". Аналізуючи реальність забезпечення по розглянутим кредитній заявці, працівник банк-кредитора повинен виявити, чи має позичальник достатнім капіталом або якісними (ліквідними) активами для надання необхідного забезпечення за кредитом. Особливе увагу при цьому слід звернути на такі характеристики, як термін служби, стан і структура активів позичальника. Морально або фізично застаріле обладнання, технології, або інше майно навряд чи можуть бути реальним джерелом забезпечення.

 2. П'яте правило - "Умови" передбачає обов'язок працівника банку встановити в процесі розгляду кредитної заявки, як йдуть справи в майбутнього позичальника і його положення, що складаються в відповідних галузях, а також впливу на погашення кредиту можливих змін економічних та інших умов. При цьому слід врахувати, що з низки супровідних документів кредитної заявки кредит може здатися надійним з точки зору забезпечення, але на ступінь його надійності може надати негативний вплив скорочення обсягу реалізації чи доходу в умовах економічної спаду чи зростання процентних ставок, викликаного інфляцією та іншими чинниками.

 3. Останнім, шостим чинником "правил системи Сі" виступає контроль який, в основному, полягає у з'ясуванні та прогнозуванні впливу на діяльність позичальника і його кредитоспроможність, можливих змін законодавств, правової, економічної і політичної обстановки.

Крім того, перевіряється відповідність кредитної заявки опису кредитної політики банку. Повнота і юридична достовірність підготовчих матеріалів для укладання кредитного договору.

Розглянута схема показників під назвою "Правила системи Сі" є одним з багатьох, але найбільш типових і вдалих підходів оцінки кредитоспроможності і надійності позичальника, який може бути застосований і в АТ БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ.

Розширення торгівлі з зарубіжними країнами, відкриття Казахстану для економічного співробітництва з усім світом і приплив капіталу великих транснаціональних компаній формують нові принципи і правила взаємовідносин між економічними агентами у фінансових операціях.

Сьогодні в Казахстані вже почалося формування нової фінансової інфраструктури за участю ряду великих і середніх іноземних та міжнародних банків, оскільки потреба в обслуговуванні фінансових трансакцій і, в першу чергу з боку іноземних інвесторів, зростає. Активний вхід іноземних банків розпочався осенью1993 року, коли ряд визнаних лідерів міжнародного банківського ринку оголосили про свої наміри почати операції в Казахстані. У їх числі - через Манхеттен банк (США), АБН АМРО (Нідерланди). Потім фінансові і промислові кола американського штату Техас в співробітництво з казахстанськими торгово-промисловими компаніями заснували Банк Техас і Казахстану (Техакабанк). У даний період вже діють або відкрили представницькі офіси 13 банків. У функції представницьких офісів входить підготовча робота з дослідженню стану бізнесу, можливих напрямків діяльності та функції сполучної ланки між клієнтами цих банків, що працюють в Казахстані, і головними центрами цих банків. У режимі представницького офісу працюють 5 банків: Дрезднер банк, Дойче банк, Коммерцбанк (Німеччина), а також угорський Магуар Банк і американський Сіті Банк. Відкриття Сіті Банку було ініційовано його клієнтами-компаніями "Філіп Морріс" і "Шеврон" для надання банківських послуг на місці. Сьогодні Сіті Банк займається відкриттям і підтриманням кореспондентських рахунків, підтвердженням акредитивів кореспондентських банків, торговим і фінансовим проектуванням. Наприклад, у вересні 1994 року успішно завершився проект із залученням ресурсів американського Ексімбанку з фінансування одного із заводів у Північному Казахстані. "

» с участием Банка Ирландии и Reiffaisen Bank Austria . Закордонними партнерами виявлялася активна технічна допомога зростаючим банкам Казахстану, так, наприклад, у Банку Центркредит здійснювався проект по лінії ЄБРР «Twinning» за участю Банку Ірландії і Reiffaisen Bank Austria.

Відкриття найбільш великих банків, пов'язано багато в чому з можливістю обслуговувати великі контракти, особливо в нафтовому секторі. Так, статутний капітал Казахстанського Міжнародного банку, створеного для залучення іноземних інвестицій для великих проектів, був розділений нарівно між Міністерством фінансів Республіки Казахстан і Чейз Манхеттен банком. ''

Диверсифікація банківської структури з участю міжнародного банківського бізнесу повинна підняти рівень всього банківського сервісу в Казахстані, і тісна співпраця з іноземними партнерами може поліпшити стандарти і надійність місцевого фінансового сектора.

3.3. Проектне кредитування як одна з нових форм кредиту в АТ "Банк Центркредит" »


Підйом промисловості, пожвавлення сільського господарства, розвиток транспорту і зв'язку та інші кроки щодо забезпечення економічного зростання неможливий без значних фінансових вкладень, як з боку держави, так і з боку приватного сектора. Тому, в нинішніх умовах однією з основних завдань для держави є переорієнтація існуючих потоків капіталу з фінансових ринків в реальний сектор економіки.

Проектне кредитування є однією з найбільш розвиваючихся і щодо нових форм кредиту, воно являє собою кредитування, яке забезпечується економічної і технічної життєздатністю окремо взятого проекту, при якому за рахунок внутрішніх резервів досягається залишковий приплив грошей для обслуговування і виплати боргу і де, відповідно до використовуваної сферою запозичення має місце прийнятне розподіл ризиків проектів між учасниками.

У широкій практиці при кредитуванні інвестиційних проектів застосовуються різні схеми організації проектного кредитування. Серед них такі:

 1. Оплата продукцією;

 2. Використання лізингу та дочірніх фінансових компаній;

 3. Будівництво-експлуатація - передача;

 4. Будівництво-володіння-експлуатація-передача.

Оплату продукцією, як форму організації проектного кредитування, найчастіше пов'язують з американськими нафтовими і газовими проектами, а також з проектами видобутку мінеральних ресурсів. Це поширена схема організації кредитування під забезпечення продукцією і виручкою від її реалізації підкріпленої укладанням контрактів типу "бери і плати" 1, і т.п. вона передбачає створення посередницької компанії, яка виступає покупцем продукції у спеціальної компанії, що реалізує проект. Часто посередницька компанія створюється самими кредиторами.

При організації проектного кредитування можуть бути використані також різні форми лізингу: оперативний, фінансовий, компенсаційний, поновлюваний і поворотний. Особливий інтерес така схема проектного фінансування викликає у разі потреби проекту у великих інвестиціях в основні засоби. Використання лізингу має свої переваги, які виражаються в наступному: низька собівартість, тому що дополучатель уменьшают свою налогооблагаемую прибыль путем включения первым амортизированных отчислений, а вторым арендных платежей в издержки, т.е. орендодавець і аре н дополучатель зменшують свій оподатковуваний прибуток шляхом включення перший амортизованих відрахувань, а другим орендних платежів у витрати, тобто до собівартості: більш сприятливий потік грошових коштів у початкові періоди використання орендованого майна, що поліпшує фінансові показники проекту; можливість позабалансового кредитування будівництва, коли під час будівництва орендодавець надає обладнання і капіталізує проекти до початку функціонування проекту в орендних платежах; менший вплив на балансовий прибуток за порівняно з амортизаційними відрахуваннями і проектними платежами за кредит, пов'язаний з придбанням даного обладнання; фіксовані орендні платежі дають змогу орендодавцю планувати більш точно майбутні потоки грошових коштів та уникнути ризику коливання витрат (наприклад, через зростання відсотків за кредит; 100% кредитування, в той час як звичайне кредитування надає знижку вартості обладнання; довгостроковість і забезпеченість, не развідняет власність компанії, так як інші форми фінансування

додатковий випуск акцій, конвертованих облігацій збільшують кількість власників).

Існують нові схеми організації проектного кредитування, що придбали широку популярність завдяки ряду проектів у сфері інфраструктур. Ці сфери, як вище вказувалося відомі під назвою «будівництво - експлуатація - передача» і «будівництво-володіння-експлуатація-передача». Вони являють собою компроміс між проектами кредитування з обмеженим прогресом і залученням ресурсів гарантованих державою. Розглянемо порядок організації проектного кредитування на цих умовах на прикладі проекту з будівництва електростанції. Для отримання концесії на будівництво та управління електростанцією ініціатори проекту, де в основному зарубіжні фірми створюють спеціальну компанію з концесійному угодою в обов'язки цієї компанії входить фінансування та електростанції, крім того, вона отримує право експлуатації електростанції протягом 10 років, щоб компенсувати свої витрати і отримати прибуток, держава, в свою чергу, сприяє реалізації проекту, надаючи непрямі гарантії і набуває опціон на купівлю електростанції через 10 років.

Спеціальна компанія укладає контракт на управління з дирекцією електростанції з метою управління процесом будівництва та експлуатації. У цій схемі організацією проектного фінансування

основні ризики також розподіляються між учасниками, так, наприклад, спеціальна компанія бере на себе ризики в процесі будівництва і введення в дію проекту шляхом участі у формуванні власного капіталу споруджуваної електростанції та надання суб ордінірованних позик в початковій фазі її організації. Частково цей ризик бере на себе

держава, зобов'язавшись надати субординовані позики електростанції в разі виникнення недостачі коштів для обслуговування боргу. Ризики на фазі експлуатації частково знижені шляхом укладення контракту типу «бери або плати» з урядом в особі місцевої державної енергетичної компанією. Поряд з цим, міжнародними засновниками та кредиторами укладається угода «Ексроу». За цією угодою зобов'язання засновників надати субординовані позики має залишатися в силі, поки на рахунках електростанції проекту не акумулюється стільки коштів, скільки буде достатньо для обслуговування боргу протягом наступних місяців.

Крім того, до виконання умов «ексроу» дивіденди буду виплачуватися акціонерам на акредитивний рахунок, що дає можливість кредиторам вимагати ці рахунки у разі невиконання умов угод. Таким чином, ризики розподіляються між учасниками і кожен з них досягає поставленої мети. Кредитори отримують відсотки за наданими кредитами, повернення яких був гарантоване засновниками і державою. Засновника в особі спеціальної компанії і платежі за контрактом управління, а держава через певний час, в нашому випадку через 10 років, електростанцію, яка має суспільне значення на базі СЕП будується й інша схема організації проектного кредитування - будівництво - експлуатації - передача. Однак на відміну від СЕП ця схема передбачає кредитування безпосередньо спеціальної компанією під непрямі гарантії уряду.

Застосування цих методів особливо вигідно державі за такими принципами:

мінімізується вплив на державний бюджет;

використовувати більш високу ефективність приватного сектору;

 • на конкурсній основі вибирати підрядника;

 • стимулює іноземних інвесторів і приплив технологій.

Як відомо, ефективне використання банківського капіталу і отримання відповідного прибутку, можливо, при вкладенні інвестицій в швидкоокупні, рентабельні, високоприбуткові виробництва і підприємства, З цієї точки зору перспективна сфера застосування капіталу на наш погляд, є виробництво паперу та будівельного скла. Ці матеріалу в республіці практично не виробляються, а поставки (ввезення) не достатньою задовольняють попит споживачів. Для більш повного забезпечення потреб споживачів доцільно налагодити в республіці виробництво паперу та будівельного скла, по можливості на базі місцевої сировини із використанням сучасного устаткування і технологій.

Оскільки дані матеріали користуються підвищеним попитом у покупців, то будуть мати гарантований збут на внутрішньому ринку, а, отже, приносити стабільні високі доходи. Крім того, істотним чинником, що впливає на попит, є ціна. Виходячи з цього, більш привабливими і бажаними для споживачів будуть папір та будівельне скло, вироблені в Казахстані, як більш дешеві, ніж привізні, оскільки знижуються витрати на транспортування, а також відпадає необхідність сплати митного збору.

Не вдаючись в аналіз інвестиційних проектів, вважаємо, що їх фінансування забезпечувало б АТ «БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ» у перспективі хороші дивіденди. Досить сказати, що Казкоммерцбанк зацікавлений вкладати інвестиції в виробництво паперу, як обіцяє значний прибуток.

У разі недостатності власних фінансових ресурсів для інвестування виробництва паперу та скла. АТ «БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ» рекомендується на діловій основі спільно з партнером здійснити фінансування даних проектів, а прибуток від реалізації паперу та будівельного скла буде пропорційно розподілятися між виробниками та інвесторами. Компаньйон може виступити такий солідний, який володіє достатнім потенціалом, і до того ж зацікавлений банк, як Казкомерцбанк. У даному випадку БАНК ЦЕНТР КРЕДИТ став би співвласником, співзасновником підприємств-виробників паперу, скла.

Позику доцільно надавати на довгостроковий період, на пільгових умовах, щоб стимулювати виробників, дати їм можливість налагодити випуск продукції, тоді банку буде забезпечено повне і своєчасне погашення позичкової заборгованості та виплата відсотків, тобто отримання чималого доходу.

Висновок


На підставі проведеного аналізу в роботі були зроблені наступні висновки та вироблені пропозиції щодо вдосконалення діючої практики розробки і застосування кредитної політики в комерційних банках Республіки Казахстан.

Процес кредитування пов'язаний з дією численних і різноманітних факторів ризику. Тому банки для прийняття рішення про видачу кредиту повинен реально оцінити кредитоспроможність позичальника.

У роботі наведено систему показників під назвою «Правило шести СІ», яка є одним з багатьох, але найбільш типових і вдалих підходів оцінки кредитоспроможності і надійності позичальника. Банкам другого рівня

Кредитний ризик або ризик не повернення основного боргу та нарахованого винагороди може бути визначений як невпевненість кредитора в тому, що боржник буде в змозі виконати свої зобов'язання відповідно до термінів і умов кредитної угоди. В даний час у потенційних позичальників існують суттєві проблеми з наданням гідного забезпечення при отриманні кредиту. У зв'язку з цим представлені нові форми забезпечення повернення кредиту, що застосовуються у міжнародній практиці.

Проектне фінансування є однією з найбільш розвиваючихся і щодо нових форм кредитування. Даний вид кредитування є одним з перспективних для банку і також для всієї економіки в цілому.

Сільські підприємці стикаються з великими труднощами отримання кредитів. Адже комерційним банкам просто не вигідно працювати на таких віддалених територіях. Є ще й такі питання, як заставне забезпечення і високі процентні ставки по мікрокредитах, які завжди залишаються в центрі уваги. З цього приводу можна знайти альтернативні рішення, наприклад, як можливість застави за типом лізингу, коли сам об'єкт лізингу стає заставою або використання розписок, не тільки зернових, і інших, в залежності від роду вирощуваної культури ..

З метою скорочення ризиків, пов'язаних з ліквідністю активів банкам другого рівня необхідно проводити більш ретельну диверсифікацію кредитів з різними галузями економіки, в залежності від їх поточного стану та прогнозованого розвитку.

Також необхідно враховувати можливість зміни у розвитку окремих галузей економіки, і в зв'язку з цим робити аналіз позичкового портфеля на предмет концентрації кредитних вкладень за галузями промисловості та інших сфер господарювання.

Одним з найбільш істотних розділів будь-якої кредитної політики є встановлення лімітів та обмежень, досить часто застосовуються у практиці, але слід зауважити, що не завжди банками дотримуються ці обмеження «внутрішнього» характеру, тому однією з

рекомендацій можна назвати більш жорсткий контроль з боку внутрішнього аудиту банку за дотриманням цих правил

Поряд із зростанням кредитування в окремих секторах в економіці також переважають великі бізнес-групи, які тісно пов'язані з банківським сектором. Існують загальноприйняті вимоги, що обмежують пов'язане кредитування. Зокрема, межа впливу одного позичальника, включаючи банк, становить 25% акціонерного капіталу банку. Для позичальників, пов'язаних з банком особливими відносинами, межа впливу становить 10%, а межа суми пов'язаних позик складає 100% капіталу.

Однак бурхливе зростання кредитування має свої недоліки. Деякі банківські позики сконцентровані в декількох секторах, що робить їх вразливими в умовах певних криз сектора. Банківське кредитування головним чином спрямоване на оптову торгівлю (23%), сільське господарство (11%), приватні позики (10%), будівництво (8%), нафта (7%) і харчову промисловість (6%). Кредитування в більшості з 10 банків схожі з банківською системою в цілому, хоча концентрація кредитування більш яскраво виражена в деяких прикладах. Наприклад, близько 40-50% всіх позик 7 банків спрямовані лише в один-два сектори, що включають металургію, нафту, торгівлю, транспортні послуги та комунальні послуги.

АТ «БанкЦентрКредіт» необхідно все більше і більше кредитувати інвестиційних та інноваційних довгострокових проектів у Казахстані, сьогодні, коли відбувається технічне переозброєння всієї економіки, завданням банку має стати - принести довгі «гроші» у країну, що приведе до зниження ставки кредитування корпоративних клієнтів.

Також слід зазначити, що дуже важливо проводити більш чітку класифікацію кредитного портфеля і реальне формування провізії, хоча багато банкірів і відзначають, що провізії є своєрідним «мертвим вантажем» для банку, але у разі виникнення проблем, саме провізії дозволяють мінімізувати ризики банків.

Список літератури


 1. Закон «Про банки і банківську діяльність в Республіці Казахстан» от31 серпня 1995 року.

 2. Цивільний кодекс Республіки Казахстан, Алмати, 2003 рік., видавництво «Шабит».

 3. Закон РК від 19 червня 1997 року "Про державну підтримку малого підприємництва »

 4. Постанова Уряду РК від 12 лютого 1998 року «Окредітованіі розвитку малого і середнього бізнесу, фермерських господарств, створення робочих місць »

5. «Про іпотеку нерухомого майна», Указ Президента Республіки Казахстан, який має силу Закону, Алмати, 23 грудня 1995 року.

 1. «Закон про банкрутство» від 21 січня 1997 року, Алмати, газета «Казахстанська правда», 25 січня 1997 року.

 2. Правила короткострокового кредитування економіки Республіки Казахстан, № 1 від 11 лютого 1994 року, Алмати, Національний Банк Республіки Казахстан.

 3. «Методичні вказівки з аналізу банками кредитоспроможності позичальника », Затверджено на засіданні Директорату Національного Банку Республіки Казахстан, 27 жовтня 1994 року, Алмати.

 4. «Класифікація банківських кредитів», Затверджено на засіданні Директорату Національного Банку Республіки Казахстан, 27 квітня 1995года, протокол № 12.

10. Правила «Класифікації активів умовних зобов'язань і розрахунку провізії по них банками другого рівня Республіки Казахстан», від 16 листопада 2002 року, Постанова Правління Національного Банку Республіки Казахстан.

11. «Меморандум про кредитну політику АТ« БанкЦентрКредіт », 2004 рік.

12. С.С. Аристанбаева, Л.Ж. Кельбуганова «Банки і кредитна політика в умовах переходу економіки», матеріали міжнародної науково-практичної конференції Алмати, стаття «Оцінка фінансових коефіцієнтів підприємств для надання кредиту», Алмати, видавництво «Економіка, 1999 рік.

13. Велісава І. Севрук «Банківські ризики»,, Москва, справу ЛТД, 1994 рік.

Н. Діана Мак Нотою «Зміцнення керівництва і підвищена чутливість до змін», Світовий Банк, Г. Вашингтон, 1994 рік.

15. Маргарет Е. Озіус, Блуфорд Х. Пунтолі «Банківська справа та фінансове управління ризиками»,, Інститут економічного розвитку, Світовий банк, 1992 рік.

16. Лаврушин О.І. «Банківська справа», Видання друге, перероблене і доповнене, Москва «Фінанси та статистика», 2003 рік

17. Щомісячний фінансовий журнал «Банки Казахстану» № 8, 2004

18. Журнал «Континент» № 22 від 24.11.2004

19. МельніковВ.Д. Державне фінансове регулювання економіки Казахстану. Алмати, Каржи - Каражат, 1995 рік.

20. Перетворення фінансової системи в Республіці Казахстан. Публікація Азіатського банку розвитку. Вашингтон - Алмати - Маніла. «Пізнання«, 1997 рік.

21. Інструктивні матеріали Міністерства фінансів, Національного Банку, Міністерств та відомств.

22. Державні і територіальні фінанси. Підручник під загальною редакцією професора Л.І. Сергееева, Янтарний оповідь, Калінінград, 2000 рік.

23. Зейнельгабдін А.Б. Фінансова система: економічний зміст та механізм використання. Алмати, Каржи-Каражат, 1995 рік

24. Мельников В.Д., Ільясов К.К. Фінанси, Каржи-Каражат, 2001 рік.

25. Фінансово-Кредитний словник Т - 1, 2, 3 - М.: Фінанси і статистика, 1984, 1986, 1988рр.

26. Світова економіка і міжнародні відносини - М.: «Наука«

27. Балабанов І.Т. Фінанси громадян, - М.: Фінанси і статистика, 1995 р.

28. Вавилов Ю. Державний кредит: минуле і сьогодення. М.: Фінанси і статистика, 1992р.

29. Деловая Неделя. Щотижнева газета.

30. Панорама. Щотижнева газета Республіки Казахстан

31. Економіка і статистика. Алмати: Видавництво Агентства Республіки Казахстан по статистиці.

32. Дж.К. Ван Хорн Основи управління фінансами: Пер. з англ. \ Гл.ред. серії Я.В. Соколов. - М.: Фінанси і статистика, 2001год.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Диплом
420кб. | скачати


Схожі роботи:
Кредитування в комерційних банках 2
Методи кредитування в російських комерційних банках та шляхи поліпшення кредитної політики
Бухгалтерський уч т в комерційних банках
Облік у комерційних банках
Корпоративне управління в комерційних банках
Кредитний механізм в комерційних банках
Трастові операції в комерційних банках
Фінансовий аналіз в комерційних банках
Встановлення по кредитах у комерційних банках
© Усі права захищені
написати до нас