Кредитні споживчі кооперативи громадян процедури проведени

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Кредитні споживчі кооперативи громадян.
ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЇ.
Метою ревізій у кредитному споживчому кооперативі є перевірка дотримання законодавства та інших нормативних актів, регулюючих діяльність кооперативу, а також законності і доцільності вироблених кооперативом громадян розрахункових, кредитних та інших операцій. У статті наводяться основні завдання і форми робочих документів ревізорів.
Статтею 25 Федерального закону від 07.08.2001 N 117-ФЗ "Про кредитні споживчі кооперативи громадян" передбачено, що ревізійна комісія, яка обирається загальними зборами членів кредитної споживчого кооперативу громадян, здійснює контроль за діяльністю кредитної споживчого кооперативу громадян та її органів. Ревізійна комісія здійснює регулярні перевірки і ревізії фінансово-господарської діяльності та поточної документації кредитного споживчого кооперативу громадян не рідше одного разу на рік. Перевірки можуть проводитися і за дорученнями членів кредитної споживчого кооперативу громадян, а також за ініціативою самої комісії.
Ревізійна комісія:
- Перевіряє законність укладених від імені кооперативу договорів, здійснюваних операцій, розрахунків з контрагентами;
- Аналізує відповідність ведення бухгалтерського та статистичного обліку існуючим нормативним положенням;
- Перевіряє дотримання в фінансово-господарської діяльності встановлених норм і нормативів;
- Аналізує фінансовий стан кредитного споживчого кооперативу громадян, його платоспроможність, ліквідність активів, співвідношення виданих позик і залучених особистих заощаджень пайовиків;
- Виявляє резерви поліпшення економічного стану і розробляє рекомендації для органів управління кредитним споживчим кооперативом громадян;
- Перевіряє своєчасність і правильність погашення позик та відсотків за користування позиками, виплати компенсації за користування особистими заощадженнями, платежів до бюджету та погашення інших зобов'язань;
- Оцінює правильність складання балансів кредитного споживчого кооперативу громадян, звітної документації для податкових і статистичних органів;
- Перевіряє правомочність рішень, прийнятих директором і правлінням, їх відповідність статуту кредитної кооперативу громадян і рішенням загальних зборів;
- Аналізує рішення загальних зборів членів кредитної споживчого кооперативу громадян, вносить пропозиції щодо їх зміни при розбіжностях до законодавства.
При проведенні перевірок члени ревізійної комісії зобов'язані вивчити всі документи та матеріали, що стосуються предмета перевірки. За невірні укладення члени ревізійної комісії несуть відповідальність, міра якої визначається зборами пайовиків кооперативу.
Специфіка діяльності кредитних споживчих кооперативів громадян повинна знайти відображення в програмах перевірки і спеціальних методах і прийомах ревізійної перевірки: інвентаризація, документальна перевірка (суцільна і вибіркова), зустрічна перевірка документів пайовиків кооперативу, експертна оцінка, письмові пояснення виправлень, усні пояснення, аналіз і висновки. Ревізійна комісія на початку календарного року повинна визначити і затвердити річний план-графік контрольно-ревізійної роботи. У плані-графіку визначаються періодичність і характер перевірок. Зокрема, загальний план проведення ревізії може включати наступні об'єкти перевірки:
- Аналіз результатів попередньої ревізії і перевірка виконання її рішень за зауваженнями та порушень, виявлених в результаті її проведення;
- Перевірка виконання рішень, прийнятих загальними зборами і правлінням кредитного споживчого кооперативу громадян за звітний період;
- Перевірка дотримання прийнятого в кредитному споживчому кооперативі громадян порядку видачі позик і прийому особистих заощаджень;
- Виконання кошторису (бюджету) на утримання апарату управління кредитної споживчого кооперативу громадян;
- Перевірка та аналіз використання фондів кредитної споживчого кооперативу громадян;
- Інвентаризація.
Перевірки, що здійснюються ревізійною комісією, можуть бути як вибірковими, так і які охоплюють всю діяльність кредитної споживчого кооперативу громадян.
Вся робота, що здійснюється ревізійною комісією, повинна бути ретельно задокументовано, а висновки ревізійної комісії повинні базуватися на принципах достатності і переконливості доказів, а також підтвердження того, що ревізія проводилася як така.
Документація - це робочі документи, одержувані або складаються ревізорами самостійно і збережені ними. Склад і кількість робочих документів визначаються ревізорами в кожному конкретному випадку. Робочі документи використовуються при проведенні ревізії і містять докази, отримані в результаті роботи. По кожному об'єкту перевірки, включеному в загальний план ревізії, повинен бути свій робочий документ.
Для представлення аналізу результатів попередньої ревізії та перевірки виконання її рішень за зауваженнями та порушень, виявлених в результаті її проведення, в якості робочого документа ревізори можуть використовувати пропонований макет (табл. 1).
Таблиця 1
Результати виконання рішень попередньої ревізії
N
п / п
Зміст
зауважень
Нормативний
документ,
вимоги
якого
порушені
Оцінка
порушення,
сума, руб.
Виконавець
Примітка
Ревізор (підпис)
Голова ревізійної комісії (підпис)
На першому етапі ревізії проводиться перевірка функціонування системи внутрішнього контролю кредитного споживчого кооперативу громадян. Для цього ревізорам необхідно отримати реєстри внутрішнього контролю від усіх фахівців, задіяних у системі внутрішнього контролю, переконатися, що вони належним чином оформлені, і провести вибіркову перевірку заходів внутрішнього контролю відповідальними особами кредитної споживчого кооперативу громадян.
Перевірка виконання рішень, прийнятих загальними зборами і правлінням кредитного споживчого кооперативу громадян, полягає в тому, що ревізори:
- Вивчають протоколи засідань правління і протоколи загальних зборів кредитного кооперативу, що мали місце в період між ревізіями;
- Складають загальний список обов'язкових для виконання директором і правлінням кредитного споживчого кооперативу громадян рішень та побажань і перевіряють їх виконання.
Результати перевірки на даному етапі ревізії можуть бути згруповані в робочому документі (табл. 2).
Таблиця 2
Результати виконання рішень,
прийнятих загальними зборами і правлінням
кредитного споживчого кооперативу громадян
N
п / п
Зміст
рішень
загальних
зборів
і засідань
правління
кооперативу
Номер
і дата
протоколу
Виконавець
Результат
Коментарі
і рекомендації
Ревізор (підпис)
Голова ревізійної комісії (підпис)
Основними операціями кредитних споживчих кооперативів громадян є касові операції, тому ревізійна комісія повинна щомісяця проводити раптову перевірку каси кооперативу. Після кожної перевірки слід оформляти звіт із зазначенням результатів перевірки. Крім того, необхідно перевірити (вибірково або в повному обсязі) касові прибуткові та видаткові ордери і переконатися, що всі вони належним чином заповнені і мають суцільну нумерацію з початку року.
Результати проведених ревізій каси можуть бути згруповані в робочому документі (табл. 3).
Таблиця 3
Результати перевірок касових операцій
кредитного споживчого кооперативу громадян
N
п / п
Номер і дата
перевірки касових
операцій
Виконавець
Результат
Коментарі
і рекомендації
Ревізор (підпис)
Голова ревізійної комісії (підпис)
Перевірка дотримання прийнятого в кредитному споживчому кооперативі громадян порядку надання позик і надходження особистих заощаджень пайовиків полягає в аналізі наданих за ревізується період позик і надійшли особистих заощаджень з урахуванням нарахованих відсотків за користування позиками і компенсаційних виплат з особистих заощаджень. Аналіз наданих позик може проводитися як вибірково, так і по всьому об'єму наданих позик.
Ревізори визначають список перевіряються договорів по позиках. У процесі перевірки правильності наданих позик необхідно вивчити наступні документи:
- Правила формування і використання коштів кредитного споживчого кооперативу громадян в частині умов та порядку надання позик. Вимоги даного документа зіставляються з відбитими в перевірених договорах умовами;
- Договір позики. Звертається увага на умови, обумовлені договором (характеристика пайовика, дата надання позики, дата повернення позики, відсоткова ставка за користування позикою, графік платежів по позиці та інші характеристики, що визначаються комісією для вивчення);
- Фактичні дати надання позики (видатковий касовий ордер) і фактичне погашення позики і відсотків по ньому (прибуткові касові ордери по кожному платежу). Отримані фактичні результати порівнюються з відбитими в договорі умов. Необхідно приділити увагу позикам, що видають членам виборних органів кредитного споживчого кооперативу громадян і співробітників адміністрації. Слід переконатися в тому, що співробітники і члени виборних органів не мають жодних переваг при отриманні позик (одержання позик поза чергою, під більш низький відсоток, без забезпечення або у великих, ніж припустимо правилами кооперативу, розмірах, незастосування штрафних санкцій за прострочення платежів і т . д.);
- Список прострочених позик. Шляхом вибіркової перевірки позик слід переконатися, що всі випадки прострочення позик вносяться до списку і підлягають регулярному моніторингу і що адміністрація кооперативу вживає всіх правових заходів для стягнення заборгованості з фіксацією їх у відповідних регістрах. Ревізори повинні упевнитися, що по закінченні встановленого строку інформація про прострочені позики передається в правління і що правління приймає рішення про звернення до суду відповідно до порядку, затвердженого в Положенні про надання позик.
Якщо є відхилення від положень договору, то необхідно за кожним договором оформити відповідний висновок.
Для оформлення результатів перевірки правильності надання позик рекомендується використовувати робочий документ (табл. 4).
Таблиця 4
Результати перевірки правильності надання позик
кредитним споживчим кооперативом громадян
N
п / п
Номер і дата
договору позики
П.І.Б.
позичальника
Результат
(Відхилення
від загальних
умов)
Коментарі
і рекомендації
Ревізор (підпис)
Голова ревізійної комісії (підпис)
Контроль особистих заощаджень пайовиків полягає в першу чергу у перевірці дотримання порядку та умов прийому, повернення і нарахування компенсації за особистим заощадженням, відображених у положенні про особисті заощадження. У процесі перевірки правильності нарахування компенсації з особистих заощаджень необхідно вивчити:
- Правила формування і використання коштів кредитного споживчого кооперативу в частині умов та порядку прийняття і повернення особистих заощаджень пайовиків. Вимоги даного документа зіставляються з відбитими в перевірених договорах умовами;
- Фактичні дати прийому заощаджень (прибутковий касовий ордер) і дату фактичного повернення особистих заощаджень і компенсації за ним (видаткові касові ордери по кожному платежу). Отримані фактичні результати порівнюються з відбитими в договорі умов;
- Облікові документи з особистих заощадженнях пайовиків (ощадна книжка пайовика, картка вкладника або будь-який інший документ, що підтверджує здійснення операції з пайовиком). Звертається увага на правильність і своєчасність їх оформлення. Такий контроль, як правило, здійснюється вибірково;
- Ощадні рахунки співробітників і членів органів управління кредитної споживчого кооперативу громадян на предмет наявності необгрунтованих пільг у вигляді завищення процентних ставок, незастосування штрафних санкцій тощо;
- "Неактивні" ощадні рахунки, тобто такі рахунки, за якими протягом тривалого періоду не проводилися жодні операції. Ці рахунки включаються в спеціальний робочий документ ревізорів. Якщо за будь-яких рахунку операція зняття грошей була проведена після довгої перерви, то необхідно переконатися, що зняття справив саме власник рахунку.
Висновок за кожним договором із зазначенням відхилень від умов договору оформляється в робочому документі ревізора (табл. 5).
Таблиця 5
Результати перевірки прийому
особистих заощаджень пайовиків і виплати компенсацій
кредитним споживчим кооперативом громадян
N
п / п
Номер і дата
договору
про передачу особистих
заощаджень
П.І.Б.
вкладника
Результат
(Відхилення
від загальних
умов)
Коментарі
і рекомендації
Ревізор (підпис)
Голова ревізійної комісії (підпис)
У ході перевірки дотримання прийнятого кредитним споживчим кооперативом громадян порядку надання позик і надходження особистих заощаджень пайовиків ревізорам необхідно провести аналіз напрямів використання коштів пайовиків. Напрямки використання особистих заощаджень пайовиків кооперативу повинні відповідати прийнятим у кооперативі параметрами. В першу чергу перевіряється правильність кредитування пайовиків. Питома вага інвестуються особистих заощаджень на кредитування пайовиків (УВС) визначається за формулою:
Сальдо за балансом рахунку позик
УВС = ----------------------------------- х 100%.
Сальдо по балансу рахунків заощаджень
та нарахованих відсотків
Цей показник повинен бути не нижче 90%.
Перевірка виконання бюджету на утримання апарату управління кредитної споживчого кооперативу громадян полягає в порівнянні витрат, відображених у кошторисі, з реальними витратами за період, що перевірявся. Якщо ревізорами будуть виявлені відхилення у виконанні бюджету кредитного споживчого кооперативу громадян, то необхідно уточнити відповідні статті і з'ясувати причину перевитрати коштів по кожній з них. Особливу увагу під час проведення ревізії слід звернути на оплату праці працівників виконавчої дирекції кооперативу громадян, а також на оплату трудових договорів.
Слід упевнитися в тому, що члени виборних органів кредитного споживчого кооперативу громадян не отримують заробітну плату в кооперативі. Крім того, необхідно провести суцільну перевірку всіх великих покупок кредитного споживчого кооперативу громадян і переконатися в тому, що ці операції схвалені правлінням і є всі виправдувальні документи.
Результати аналізу виконання кошторису на утримання кредитного споживчого кооперативу громадян оформляються в робочому документі ревізора (див. табл. 6). За результатами складеного робочого документа аналізуються відхилення за статтями доходів і витрат і робляться відповідні висновки.
Таблиця 6
Результати перевірки виконання кошторису на утримання апарату
управління кредитної споживчого кооперативу громадян
N
п / п
Статті витрат
Сума, руб.
Відхилення
план
факт.
сума,
руб.
%
1
Послуги з утримання офісу
2
Інші послуги
3
Канцтовари
4
Друкована продукція
5
Заробітна плата адміністрації
6
Єдиний соціальний податок
7
Інші податки і платежі
8
Витрати на відрядження
9
Представницькі витрати
10
Ремонт офісу
11
Публікації в пресі
12
Витрати на придбання
майна
13
Підписка
14
Інші витрати
Разом витрат
Джерела покриття
1
Вступні, пайові та
додаткові внески пайовиків
2
Цільові безоплатні внески
пайовиків
3
Дохід від видачі позик після
сплати податку на прибуток
4
Інші доходи
5
Пайові внески
Разом доходів
Перевірка та аналіз утворення та використання фондів кредитної споживчого кооперативу громадян полягають в контролі відрахувань до фондів за підсумками діяльності кооперативу та їх фактичного використання. Розмір фактично зроблених відрахувань до фондів повинен строго відповідати розміру відрахувань, встановленому в статуті кооперативу і прийнятому загальними зборами пайовиків. Напрями використання фондів кредитної кооперативу громадян визначені у Положенні про фонди.
Ревізорам необхідно перевірити дотримання цих правил і проаналізувати фактичні витрати. Результати перевірки даного сегмента також повинні бути відображені в робочому документі ревізора.
У кредитному споживчому кооперативі громадян необхідно проводити інвентаризацію:
- Грошових коштів у касі та на рахунках у банках;
- Основних засобів;
- Нематеріальних активів;
- Фінансових зобов'язань.
У цілому методика проведення ревізії в кредитному споживчому кооперативі громадян здійснюється відповідно до нормативних документів з бухгалтерському обліку.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Реферат
106кб. | скачати


Схожі роботи:
Кредитні споживчі кооперативи громадян процедури проведення ревізії
Кредитні кооперативи
Кредитні кооперативи Німеччині їх створення діяльність і розвиток
Перші кооперативи в Росії
Господарські товариства і товариства кооперативи в підприємницькому праві Російської Федерації
Споживчі властивості мастил
Споживчі властивості товарів 2
Споживчі властивості товарів
Споживчі властивості тютюнових виробів
© Усі права захищені
написати до нас