Кредитно банківська система Республіки Білорусь

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РЕФЕРАТ
Тема курсової роботи: «Кредитно-банківська система та її структура. Проблеми та перспективи розвитку національної банківської системи Республіки Білорусь ».
Обсяг курсової роботи 35 аркушів комп'ютерного тексту.
Курсова робота складається з 3 розділів і 4 підрозділів до них.
Кількість формул - 3; використаних джерел - 12.
Мета дослідження полягає в тому, щоб розкрити сутність кредитно-банківської системи Республіки Білорусь.
Об'єктом дослідження в курсовій роботі є теоретичне та практичне застосування кредитно-банківської системи в Республіці Білорусь.
Предметом дослідження курсової роботи є кредитно-банківська система Республіки Білорусь.
Наведені в курсовій роботі матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі використані з літератури та інших джерел теоретичні та методичні положення супроводжуються посиланнями на їх авторів.
Ключові слова: кредитно-банківська система в Республіці Білорусь, Національний банк Республіки Білорусь, комерційні банки Республіки Білорусь.

ЗМІСТ
ВСТУП
1. КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА
1.1.Структура кредитно-банківської системи в Республіці Білорусь
1.2.Функціі кредитно-банківської системи в Республіці Білорусь
2. МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ЕКОНОМІКУ
2.1.Теоріі, що впливають на кредитно-банківську систему
2.2. Взаємовідносини комерційних банків з Національним банком і вплив їх на економіку
3. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП
Актуальність теми курсової роботи. Сучасна кредитна система - сукупність найрізноманітніших кредитно-фінансових інститутів, діючих на ринку позикових капіталів і що здійснюють акумуляцію і мобілізацію доходів.
Основну частину кредитної системи виступає банківська система, що припускає сукупність банківських установ. Кредитно-банківська система Республіці Білорусь почала створюватися набагато пізніше, ніж у країнах Заходу, і в своєму розвитку пройшла кілька етапів.
Ефективна стійка робота кредитно-банківської системи Республіки Білорусь - необхідна умова нормального функціонування економіки. Особливі вимоги до кредитно-банківської системи пред'являються в період ринкового типу. Досвід Білорусі в теоретичному та практичному освоєнні ринкової економіки у всій її складності і суперечливості показав, що механічне копіювання досягнення економічної науки розвинених країн із традиційною ринковою економікою не гарантує успіху.
З вищевикладеного можна зробити висновок про актуальність теми курсової роботи. Проблема розвитку кредитно-банківської системи є актуальною для будь-якої держави в будь-який час. Дана проблема - розвитку кредитно-банківської система є особливо актуальною для Республіки Білорусь.
Тема курсової роботи: «Кредитно-банківська система та її структура. Проблеми та перспективи розвитку національної банківської системи Республіки Білорусь ».
Об'єктом дослідження в курсовій роботі є теоретичне та практичне застосування кредитно-банківської системи в Республіці Білорусь.
Предметом дослідження курсової роботи є кредитно-банківська система Республіки Білорусь.
Мета дослідження полягає в тому, щоб розкрити сутність кредитно-банківської системи Республіки Білорусь.
Завдання дослідження зумовлюються метою дослідження і полягають у тому, щоб:
- Дати поняття структурі кредитно-банківської системи Республіки Білорусь;
- Розглянути механізм впливу кредитно-банківської системи на економіку Республіки Білорусь;
- Викласти, проблеми та перспективи розвитку національної банківської системи Республіки Білорусь.
Характеристика джерел для написання курсової роботи. В основу роботи покладено, по-перше, опублікована економічна практика в офіційних виданнях, по-друге, спеціальна економічна література. При вирішенні поставлених завдань для досягнення мети дослідження використовувалися такі методи: метод системного аналізу, комплексного дослідження.
Структура курсової роботи включає: титульний аркуш, реферат, зміст, вступ, три розділи з підрозділами, висновок, список використаних джерел. Курсова робота виконана на 35 сторінках комп'ютерного тексту.

1. КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА
1.1. Структура кредитно-банківської системи в Республіці
Білорусь
Кредитна система в широкому сенсі слова являє собою сукупність банківських та інших кредитних установ, правові форми організації і методи здійснення кредитних операцій. Подальший розвиток кредиту та банків проявляється в розгортанні, розширенні, усуспільненні фінансово-кредитних установ, появ нових завдань і функцій кредитної системи. На етапі її становлення кредитній системі відводилася роль витіснення старомодних лихварів. Вона формувалася, по-перше, шляхом створення кредитних грошей і, по-друге, у вигляді зростаючого залучення вільного грошового капіталу підприємств, держави і населення [1].
Кредитно-банківська система в ринковій економіці є дворівневою і включає Національний банк Республіки Білорусь та комерційні банки різних видів.
Національний банк Республіки Білорусь - Центральний банк Республіки Білорусь, знаходиться у власності Республіки Білорусь і діє виключно в інтересах Республіки Білорусь. Національний банк Республіки Білорусь регулює грошовий обіг, володіє винятковим правом емісією грошей і здійснює іншу діяльність з регулювання кредитно-грошових відносин у Республіці Білорусь. Національний банк Республіки Білорусь підзвітний парламентові Республіки Білорусь. Національний банк є юридичною особою і має право на здійснення банківської діяльності. Основними цілями Національного банку Республіки Білорусь як центрального органу управління є: кредитно-грошове регулювання економічної системи Республіки Білорусь; підтримка загальної економічної політики Уряду Республіки Білорусь, забезпечення стійкості офіційною грошовою одиниці Республіки Білорусь.
Національний банк Республіки Білорусь представляє собою єдину централізовану організацію, що складається із структурних підрозділів центрального апарату та структурних підрозділів в обласних центрах Республіки Білорусь та місті Мінську. Повноваження структурних підрозділів Національного банку Республіки Білорусь встановлюються в положеннях, що затверджуються Правлінням Національного банку Республіки Білорусь.
Органами управління Національного банку Республіки Білорусь є Правління Національного банку Республіки Білорусь і Рада директорів Національного банку Республіки Білорусь. Вищий орган Національного банку Республіки Білорусь - Правління Національного банку Республіки Білорусь, який забезпечує виконання функцій Національного банку Республіки Білорусь як центрального органу державного управління Республіки Білорусь. Правління Національного банку Республіки Білорусь приймає рішення у формі постанов і наказів. Правління складається з Голови Правління Національного банку Республіки Білорусь, заступників Голови правління Національного банку Республіки Білорусь, включаючи перших заступників. Крім того, членами Правління Національного банку є представники Ради Міністрів, голова правління одного з комерційних банків, офіційний представник статутних банківських об'єднань, що обирається спільним рішенням даних банківських об'єднань. Компетенція правління Національного банку Республіки Білорусь та порядок скликання засідань Правління Національного банку Республіки Білорусь визначаються в Статуті Національного банку Республіки Білорусь. Рада директорів Національного банку Республіки Білорусь - виконавчий орган Національного банку Республіки Білорусь, який забезпечує виконання банківських функцій Національного банку Республіки Білорусь як юридичної особи. Рада директорів Національного банку Республіки Білорусь виконує наступні функції: - організовує проведення єдиної державної грошово-кредитної політики Республіки Білорусь; - визначає можливість видачі ліцензій та здійснює нагляд за юридичними особами, які займаються видачею кредитів від свого імені за рахунок вкладів або інших поворотних коштів, отриманих від фізичних та юридичних осіб; - розглядає і затверджує кошторис витрат Національного банку Республіки Білорусь на черговий рік; - встановлює форми і розміри оплати праці членів Ради директорів.
Рада директорів Національного банку Республіки Білорусь приймає наступні рішення: а) про регулювання кредитного ринку, б) про зміну процентних ставок Національного банку; в) щодо регулювання валютного ринку; г) про норми - вивезення іноземної валюти; д) про роботу підрозділів Національного банку на ринку готівкової іноземної валюти; е) про випуск банкнот нового дизайну ювілейних монет, монет з дорогоцінних металів, банкнот в якості об'єкта колекціонування і тезаврації, про вилучення окремих банкнот, монет, про розпорядження резервними фондами банкнот, монет, організації їх емісії; ж) про створення, реорганізації і ліквідації підприємств, установ і організацій Національного банку; ж) про державну реєстрацію та ліквідації банків, кредитних, фінансових та інших установ, що займаються банківськими операціями, і) про покупку, продаж нерухомості для забезпечення діяльності Національно банку, його підприємств, установ , організацій; к) про випуск цінних паперів Національного банку Республіки Білорусь; л) про надання Раді Міністрів Республіки Білорусь, місцевим органам виконавчої і розпорядчої влади кредитів, забезпечених борговими зобов'язаннями; м) про отримання боргових зобов'язань від Міністерства фінансів Республіки Білорусь; н) про укладанні контрактів на виготовлення банкнот і монет; о) про порядок розпорядження резервними фондами. Комерційні банки - юридичні особи, створені в певній організаційно - правову форму і мають виняткове право на здійснення в установленому законодавстві порядку діяльності від свого імені із залучення коштів на вклади (депозити), розміщення зазначених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності, строковості, відкриття та ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб [2].
Організаційне пристрій банків зумовлена ​​його виробничими функціями, тому організаційна структура управління банками побудована таким чином, щоб з максимальною ефективністю виконувати поставлені перед ними завдання. Більш великий банк пропонує і більш широкий спектр послуг своїм клієнтам. Розміри банку є визначальним, але не єдиним фактором при побудові організаційної структури управління банку. Державне регулювання діяльності банків також має величезне значення для формування потреб та різноманітного побудови організаційної структури кредитних інститутів. За світовими стандартами банки Республіки Білорусь дуже малі. Загальна сума активів всієї банківської системи Республіки Білорусь навіть не дорівнює середньому банку Російської Федерації. У теж час організаційна структура управління банківського сектору Республіки Білорусь побудована за схемою банківських інститутів європейського співтовариства.
Банки Республіки Білорусь пропонують клієнтам всі види послуг. Вплив розмірів банку на організаційну структуру управління приблизно однаково у всьому світі. Середні та дрібні банки Республіки Білорусь, подібно до сотень банків інших держав, які обслуговують невеликі і середні за розмірами підприємства, найбільше стурбовані залученням недорогих депозитів від фізичних осіб та купівлею ресурсів на міжбанківському ринку кредитних ресурсів. Спектр проведення активних операцій таких банків обмежується, як правило, наданням кредитів дрібним і середнім суб'єктам господарювання, споживчого кредиту населенню.
Сервісні операції, які надаються клієнтам банку, зазвичай контролюються бухгалтером, касиром і внутрішнім аудитором, працюючим в банку. Загальний контроль здійснює заступник Голови Правління банку, що відповідає за роботу кредитного, депозитного відділів та бухгалтерії банку. Працівники даних відділів підзвітні заступнику Голови Правління банку, який, у свою чергу, відповідає перед Головою Правління банку. Голова Правління банку відповідає за перспективне, довгострокове планування розвитку банку та надання допомоги керівникам різних служб банку у вирішенні найбільш гострих проблем. Вище керівництво, у свою чергу, періодично звітує перед Радою директорів банку керівним органом банку. Рада директорів комерційного банку - комітет, обраний акціонерами банку для розробки політики банку і контролю за його діяльністю.
Великі банки мають безумовну перевагу перед дрібними і середніми, оскільки вони обслуговують численні і різні ринки, пропонуючи клієнтам різноманіття фінансових послуг. Їхньою діяльністю більш диверсифікована як графічно, так і щодо набору наданих послуг, що знижує загальний рівень ризику в умовах нестабільної економіки.
Великі банки Республіки Білорусь, такі, як АКБ «Пріорбанк», АКБ «Агропромбанк», найменше залежать від благополуччя своїх клієнтів, а більшу половину своїх доходів отримують, обслуговуючи міждержавні операції державних суб'єктів господарювання, в тому числі і державних органів управління. Ці банки мають незаперечну перевагу - вони мобілізують значний фінансовий капітал при відносно невеликих витратах. До розвитку банківської діяльності за межами Республіки Білорусь такі банки краще пристосовані, оскільки мають більш високою здатністю брати на себе ризик освоєнні нових ринків, і мають більший допуск до світового капіталу. Таким чином, комерційні банки представляють собою кредитні установи, які здійснюють кредитно-розрахункове обслуговування промислових, торговельних та інших підприємств, організацій, а також громадян. Свої грошові ресурси вони залучають у вигляді вкладів, депозитів або ж отриманих з боку кредитів, на умовах плати за ці залучені позикові ресурси і, крім того, комерційні банки використовують власні грошові кошти.
1.2. Функції кредитно-банківської системи в Республіці
Білорусь
З попереднього питання випливає, що до структури банківської системи входять Національний банк Республіки Білорусь і комерційні банки. Розглянемо окремо основні функції Національно банку і функції комерційних банків.
Основними функціями - Національного банку Республіки Білорусь є: проведення єдиної державної грошово-кредитної політики, регулювання грошового обігу; валютне регулювання; виконання функцій центрального депозитарію; організація і здійснення валютного контролю; організація міжбанківських розрахунків і касового обслуговування банків; консультування, кредитування та здійснення функцій фінансового агента Ради Міністрів Республіки Білорусь; спільне з Міністерством фінансів Республіки Білорусь виконання республіканського і місцевих бюджетів; державна реєстрація банків, спеціалізованих кредитно-фінансових установ; видача ліцензій на здійснення банківських операцій; нагляд за діяльністю банків і спеціалізованих кредитно-фінансових установ щодо дотримання безпечного і ліквідного функціонування; регулювання зовнішньоекономічної банківської діяльності; регулювання кредитних відносин; здійснення контролю за дотриманням встановленого порядку кредитування, встановлення правил проведення банківських операцій та забезпечення єдиного порядку бухгалтерського обліку та звітності в банківській системі Республіки Білорусь; визначення та затвердження порядку і правил організації безготівкових розрахунків у народному господарстві Республіки Білорусь та відповідальності за їх порушення; організація кредитно-розрахункового обслуговування військових частин, установ і організацій Міністерства оборони Республіки Білорусь, Комітету державної безпеки, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства фінансів; емісія грошей на території Республіки Білорусь; розробка платіжного балансу Республіки Білорусь; створення і накопичення золотовалютних резервів Республіки Білорусь; здійснення всіх видів банківських операцій, необхідних для виконання основних цілей Національного банку Республіки Білорусь; реєстрація емісії цінних паперів банків, проведення аналізу і прогнозування кредитно-грошових і валютних відносин; інкасація та доставка готівки, валютних та інших цінностей комерційним банкам та іншим суб'єктам господарювання [3].
Функції комерційних банків: надання кредитів від свого імені за рахунок власних коштів; касове обслуговування; відкриття та ведення рахунків фізичних та юридичних осіб, в тому числі банку - кореспондентів, здійснення розрахунків за їх дорученням; ломбардна діяльність; факторинг і форфейтинг; порука; довірче управління активами, банківське зберігання; надання сейфів в майновий найм; перевезення цінностей; діяльність з обміну валюти; інвестиційне посередництво, фінансове посередництво; дилінг з готівковою так і безготівковою валютою; діяльність депозитарію; інвестиційне консультування; діяльність інвестиційного банкіра; випуск векселів; скуповування і т. д . Комерційний банк може здійснювати свою діяльність в інших сферах.

2. МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ЕКОНОМІКУ
2.1 Теорії, що впливають на кредитно-банківську систему
При розгляді кредитно-банківської системи необхідно охарактеризувати грошово-кредитну систему, яка зазвичай стосується кейнсіанської та неокласичної теорії грошово-кредитного регулювання.
Кейнсіанська модель, в основу якої покладено принцип «кредитного регулювання», намагається усунути недоліки ринкової системи та вільного підприємництва за допомогою фіскальної та кредитної політики держави. Однак вона недооцінює вплив грошей на розвиток внутрішнього виробництва та зайнятості. На противагу цьому прихильники монетаризму не тільки визнають даний вплив, але вважають проведення раціональної грошово-кредитної політики одним з вирішальних умов стабілізації економіки [4]. Дискусія між кейнсіанцями і монетаристами дозволило виявити як позитивні сторони, так і недоліки обох напрямків економічної думки. Це багато в чому сприяло розробці синтетичного підходу, при якому відбирається все цінне і раціональне, що міститься у двох, на перший погляд, протилежних, але, по суті, доповнюють один одного економічних моделях. Представники кейнсіанської теорії заперечують зв'язок між інвестиціями підприємців і заощадженнями населення, так як вони диктуються різними мотивами. Заощадження не завжди вкладаються в банк і тому не можуть бути використані підприємцями в якості позики. Такі коливання в інвестиціях викликають зміни у рівні реального виробництва, зайнятості і цін.
Кейнсіанці при цьому вважають, що сучасні ринки не здатні автоматично регулювати попит і пропозицію і, перш за все співвідношення між цінами і заробітної плати. Монополії можуть штучно підтримувати високі ціни, не дивлячись на ціни, що знижуються попит. Це призводить до того, що ринкове регулювання є не гнучким і зниження попиту на продукцію, хоча й приводить до падіння цін, але не обов'язково одночасно викликає зменшення ставок заробітної плати і забезпечує повну зайнятість. Оскільки ринок не може служити в якості саморегулятора економіки і забезпечити повну зайнятість, стабільність виробництва та цін, то кейнсіанці вважають, що держава має відігравати активну роль у здійсненні цих завдань. Втручання держави має полягати в проведенні такої фіскальної та грошово-кредитної політики, яка пом'якшувала б періодично виникають спади і різкі підйоми виробництва. Щоб пояснити механізм державного регулювання економіки, звернемося до основних складових сукупних витрат для виробництва чистого внутрішнього продукту:
Чистий внутрішній продукт (NVP) = Споживання (особисте) (C) + Інвестиції (загальні) + Експорт (чистий) + Державні закупівлі.
Кейнсіанці, на відміну від монетаристів, не вважають грошово-кредитну політику важливим засобом регулювання економіки. Грошова пропозиція викликає зміна процентної ставки, і відображається на позиках для інвестицій, оскільки регулююча роль грошей і процентної ставки, зокрема, виявляється ні такою значною, як державні витрати. Новий сплеск інтересу до ролі грошей виник у зв'язку з інфляційними процесами, періодично виникали в різних країнах, оскільки послідовники кейнсіанської теорії звертали основну увагу на проблеми спаду і депресії. Сучасний монетаризм виник у ролі аппозиция кейнсіанству. Правильна монетаристская політика відіграє важливу роль у період не тільки інфляції, але і депресії. Аби краще уявити відмінність між монетаристами і кейнсіанцями, необхідно проаналізувати їх основні рівняння.
Кейнсіанці в якості основи своїх теоретичних побудов беруть рівняння сукупних витрат на виробництво обсягу реальної продукції:
C + I + Er = NVP (2.1)
Монетаристи виходять з рівняння обміну:
MV = PQ (2.2)
де М - грошова маса,
V - швидкість обігу грошей.
Оскільки твір фізичного обсягу продукції Q на рівень ціни P, за якою продаються в середньому товари, становить чистий внутрішній продукт (NVR), остільки ми можемо прирівняти ліві частини наведених рівнянь і отримаємо:
C + I + Er = MV (2.3)
У лівій частині нового рівняння відображені сукупні витрати на виробництво всієї чистої внутрішньої продукції, а в правій то кількість грошей, яку покупці заплатили за цю продукцію. Якщо MV є загальна сума витрат на готові товари, то вона повинна бути рівна NVP. Отже, ця сума являє собою монетаристський еквівалент сукупних витрат на виробництво NVP. Тому можна сказати, що монетаристські і кейнсіанські підходи є двома поглядами на один і той самий економічний процес виробництва продукції, але під різними кутами зору. Кейнсіанці у своєму рівнянні відводять грошей вторинну роль, оскільки зміна грошової пропозиції впливає на зміни обсягу ЧВП побічно через зміну відсоткової ставки, а через неї на інвестиції. Монетаристи надають грошам більше значення, вважаючи, що саме грошові пропозиції становлять суттєвий чинник, що визначає рівень виробництва, зайнятості і цін.
Періодично виникають спади і підйоми виробництва під час ділових циклів вимагає проведення певної стабілізаційної політики. Багато в чому вона залежить від тієї теоретичної концепції, якої дотримуються прихильники різних економічних поглядів.
Кейнсіанці основним засобом стабілізації економіки вважають фіскальну політику, тому що державні витрати на товари та послуги служать компонентом сукупних витрат і тим самим безпосередньо впливають на зміну загального рівня виробництва. Податкові надходження, складають другу частину фіскальної політики, прямо впливає на доходи, які йдуть на споживання і заощадження. Отже, опосередковано, в особливості через споживання, вони також впливають на обсяг ЧВП. Кейнсіанці не відкидають впливу кредитно-грошової політики, але, на їхню думку, вона набагато менше проявляється в період спаду або депресії. Монетаристи вважають, що фіскальна політика не може служити надійним засобом стабілізації економіки. Свою позицію вони намагаються обгрунтувати так званим «ефектом заміщення», згідно з яким збільшення державних витрат призведе до дефіциту бюджету та обігу держави за позиками до банків. В результаті збільшується попит на гроші на фінансових ринках, внаслідок чого підвищується процентна ставка. У силу цього зменшується попит на гроші для інвестицій, а зменшення останніх приводить до скорочення сукупних витрат і тим самим до зменшення ЧВП.

2.2 Взаємовідносини комерційного банку з Національним банком і вплив їх на економіку
Ключова ланка кредитної системи, яка контролює основну масу кредитних і фінансових операцій, представляє банківська система. Банківська система - одна з найважливіших досягнень економічної цивілізації. Придбане і побудоване людиною, вона втілила в собі багатогранний найтонший інструмент впливу через валюту, гроші, банкноти, цінні папери на соціально-економічні процеси, регулюючи структуру, задаючи напрям розвитку і, головне, вміло, підтримуючи стабільність функціонування грошового обігу, а від нього і всієї економіки [5].
Взаємовідносини комерційного банку з Національним банком в Республіці Білорусь обумовлені самим механізмом взаємовідносин суб'єктів ринку позичкового капіталу. Основне завдання Національного банку Республіки Білорусь - проведення в життя грошово-кредитної політики держави на сучасному етапі, яка повинна забезпечувати безперебійне функціонування фінансової і банківської системи держави.
Контролюючи зростання грошової маси і пропозиції позичкового капіталу, Національний банк повинен забезпечувати необхідні темпи розвитку економіки, і високий рівень безробіття, зниження інфляції та захист паритету національної валюти на міжнародному фінансовому ринку.
Національний банк при формуванні та проведенні національної грошово-кредитної політики спирається на комерційні банки другого рівня, які значною мірою забезпечують запобігання інфляції та досягнення економічних показників, встановлених в основних напрямках грошово-кредитної політики Республіки Білорусь.
Методи взаємовідносин між Національним банком Республіки Білорусь та комерційними банками грунтуються на економічних методах взаємодії. До даних методів взаємодії відноситься порядок встановлення економічних нормативів банками другого рівня, виконання яких обов'язково, і контроль за їх виконанням здійснює управління нагляду за діяльністю комерційних банків Національного банку Республіки Білорусь [6].

3. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ
На сучасному етапі розвиток кредитно-банківської системи в Республіці Білорусь відбувається повільно. Однією з важливих проблем, наприклад, у кредитно-банківській системі є роль кредиту, яка реалізується далеко не повністю. Активній участі кредиту в регулюванні галузевих пропорцій перешкоджає недостатність розвитку ринкових засад в економіці. Зокрема, тільки починає формуватися ринок позичкових капіталів, незакінчений формування кредитної системи, адекватної ринковим відносинам, незавершений процес демонополізації та децентралізації економіки. Діяльність комерційних банків з кредитування народного господарства ще не повністю відповідає принципам ринкового господарства. Регулюючий вплив кредиту на відтворювальні пропорції ускладнюється також кризою виробництва та розвитком інфляційних процесів. У цих умовах кредитне перерозподіл призводить до переливу позичкових капіталів зі сфери виробництва в сферу обігу, сприяючи тим самим порушення макроекономічної збалансованості.
В даний час відбувається подальший розвиток кредитно-банківської системи в Республіці Білорусь, і, перш за все її функцій. Поряд з основною функцією - акумуляцією вільних грошових коштів та перетворення їх у позичковий капітал - розвиваються інші функції, такі, як прийом вкладів і відкриття по них різного роду рахунків, організація випуску акцій і облігацій, прийом цінностей на зберігання, операції з посередництва у платежах. Кредитно-банківська система бере на себе виконання операцій з грошима окремих підприємств і організацій, створює такі знаряддя обігу, які замінюють спочатку золото, а потім і кредитні гроші безготівковим розрахунком. Кредитно-банківська система проникає в усі сфери господарського життя, якщо говорити про її становище в сучасних умовах, то з повною підставою можна сказати, що їй належить центральне місце в економічному відтворенні. Кредитно-банківська система як стрижнева частина кредитної системи по всій формальної організації і централізації представляє собою саме майстерне і досконале творіння, до якого взагалі приводить розвиток економічних відносин.
Нові міжнародні вимоги до банківського капіталу, встановлені в країнах, що надають домінуючий вплив на світовому фінансовому ринку, вплинули і на кредитно-банківську систему Республіки Білорусь. Зокрема, Національний банк Республіки Білорусь змушений збільшувати мінімальний розмір статутного фонду банків, інших нормативних вимог. Нові стандарти змушують банки в Республіці Білорусь, і в усьому світі розвивати нові форми послуг, які приносять дохід банку і в той же час дозволяють уникати зайвого ризику або користуватися залученими ресурсами. Саме тому такі нові банківські послуги, як фінансове планування, діяльність інвестиційного банкіра, андеррайтинг, фінансове консультування, а також продаж страхових і взаємних фондів, стали високо цінуватися і пропонуються банками.
Слід зазначити, основним напрямком розвитку кредитно-банківської системи в Республіці Білорусь є, по-перше, диференціація і впровадження нових банківських продуктів, по-друге, автоматизація філій, відділень. Комп'ютерні системи, що управляють інформацією про клієнтуру, визначають нові можливості сегментації споживчого ринку, введення відповідних продуктів та ринкової стратегії.
Таким чином, як показує практика, У сучасному функціонуванні економіки будь-яка держави велику роль відіграє кредитно-банківська система і, перш за все її центральний банк. Грошовий обіг найактивнішим чином впливає на перебіг процесів відтворення. Свідоме вплив на параметри грошової системи важливо не тільки як спосіб впливу на функціонування грошового і позичкового капіталів, але і як метод регулювання економіки в цілому. Конституція Республіки Білорусь наділила Національний банк Білорусі винятковим правом емісії грошей, закріпила за ним функції регулювання грошового обігу, кредитних відносин та визначення порядку розрахунків у країні. Разом з тим регулювання грошового обігу та кредитних відносин означає макроекономічне регулювання економіки.
Законодавством Білорусі встановлено, що найголовнішим завданням Національного банку Республіки Білорусь є вироблення і проведення грошово-кредитної (монетарної) політики білоруської держави, спрямованої на забезпечення внутрішньої і зовнішньої стійкості білоруського рубля і підтримку стабільних цін. Для досягнення цих цілей Національний банк Республіки Білорусь повинен мати у своєму розпорядженні самостійністю і автономією серед інших владних державних структур. Світовий досвід свідчить, що ступінь незалежності центрального банку впливає на більшість макроекономічних показників, насамперед на рівень стабільності цін, а також економічне зростання і рівень безробіття. Найбільш незалежним від законодавчої та виконавчої влади є центральні банки Німеччини, Швейцарії та США. У цих країнах протягом десятиліть середньорічний рівень інфляції є досить низьким.
В умовах транзитивної білорускою економіки і незавершеності цього процесу грошово-кредитна політика Республіки Білорусь повинна, перш за все, містити в собі найважливіші риси монетаристської теорії. Однак монетаристський підхід не може претендувати на абсолютну універсальність. Монетарна політика залежить від конкретних історичних умов. Причому ця політика повинна бути твердо зістиковано з економічною політикою уряду, спрямованою на переклад адміністративної економіки, на шлях ринкової. На початок 2004 року на території Білорусі функціонувало в нормальному режимі 25 комерційних банків, серед них 20 спільних банків за участю іноземного капіталу. Ще 5 банків перебувало у стадії банкрутства або ліквідації. Нараховується понад п'ятсот філій банків. Сумарний розмір статутного фонду банків становив на 1 січня 2004 317 мільярдів рублів, або 201 мільйон доларів, власного капіталу - 592 мільярда рублів, або 375 мільйонів доларів. У статутних капіталах банків частка іноземного капіталу становить 10%, у тому числі кошти російських інвесторів - 4%. В активах банківської системи частка банків з участю іноземного капіталу становить 26%. Крім того, є 2 невеликих банку з 100%-ним капіталом. Однак їхня частка в активах банківської системи складає лише 0,5%. За 2001 рік іноземні інвестиції в банківську справу склали 9 мільйонів доларів. З урахуванням цього статутний фонд банків збільшився в реальному вираженні на 3,2%. Однак через падіння курсу білоруського рубля на 33,9% реальна величина статутних фондів шести основних системоутворюючих банків зменшилася на 6,1%. Власний капітал банків зріс в цілому на 4,5%, у тому числі системоутворюючих банків - на 2,8%.
З 01.01.2002 року введені нові правила регулювання діяльності банків, відповідно до яких для банків встановлено такі мінімальні нормативи за розмірами власного капіталу: для банку, який може бути зареєстрований з видачею загальної ліцензії, - 2 мільйони євро; для дочірнього банку іноземного банку і для банку, що має генеральну ліцензію, - 5 мільйонів євро; для банку, що має ліцензію на залучення у внески коштів фізичних осіб, - 10 мільйонів євро.
На початок 2004 року з двадцяти п'яти функціонуючих банків власний капітал понад 5 мільйонів євро сформувало 17 банків, у тому числі понад 10 мільйонів євро - 10 банків. На території Білорусі зареєстровано 9 представництв іноземних банків Росії, Польщі, Німеччини і країн Балтії.
Станом білоруської банківської системи останнього п'ятиріччя притаманні певні ознаки. Незважаючи на вжиті за останні роки заходи, хронічна фінансова слабкість, недостатність власного капіталу та кредитних ресурсів. Активи всієї банківської системи Білорусі складають лише менше 30% від розміру ВВП, що вкрай мало. Банківська система відстає від потреб економіки і по суті є її гальмом. За світовими мірками, промисловість Республіки Білорусь вважається досить великою, а банки дрібні. Більш того, сумарні обсяги активів білоруських банків знаходяться у стані глибокої стагнації. За минуле п'ятиріччя вони скоротилися у валютному численні на 6%. Залишок кредитних вкладень на 01.01.2003 року в реальному вимірі склав приблизно 95% від аналогічного показника на 01.01.1996 року. Наростання кризи не ліквідності та проблемної заборгованості. Відсоток сумнівних до погашення позик перевищив його критичну величину в 5%, за офіційними даними, коливається в межах 14-19, а в реальності, з урахуванням пролонгації прострочених, сумнівних до погашення боргів, складає близько 1 / 3 їх загальної величини. Беручи до уваги стан реального сектора економіки, ця проблема стає першорядною. У принципі вона не може бути вирішена без загального економічного оздоровлення. Як самостійна, існує проблема забезпечення повного збереження заощаджень населення. Відсутність належної конкуренції, зростання витрат і зниження рівня рентабельності. Великі комерційні банки, що належать державі, - Беларусбанк, Белагропромбанк, Белпромстройбанк і Белинвестбанка - функціонують у неоднакових економічних умовах з іншими банками. Ці банки, виділені в спеціальну групу, уповноважену обслуговувати державні програми та заходи. На їх частку припадає близько 80-90% ресурсів за основними статтями зведеного балансу активів і пасивів банківської системи. Причому частка одного з них (АСБ «Беларусбанк») перевищує офіційний показник монополізації в 35%. У ньому зосереджено майже 45% активів всієї банківської системи країни. За сукупністю цих факторів, міжбанківська конкуренція мінімальна, банки і реальний сектор не в змозі взаємно підживлювати один одного. У цих банків утворилися невеликі суми сумнівних до погашення кредитів (близько 90% всіх проблемних кредитів - це заборгованість державного і кооперативно-колгоспного сектора економіки). Недостатня «прозорість» банків.
Кредитно-банківська система держави вимагає реконструкції. Сукупність негативних факторів (низька капіталізація, висока питома вага сумнівних до погашення кредитів, відсутність фінансових інструментів, що захищають банківські активи від знецінення, висока концентрація капіталів у державних банках) представляє собою серйозні проблеми для банківського сектору, вимагає його кардинального оздоровлення в загальному, контексті економічних реформ . Єдиний вихід - підготувати законодавчу базу для корінних ринкових реформ у грошово-кредитній і банківській системах країни, узгоджених з аналогічним законодавством в реальному секторі економіки. Перш за все, необхідно законодавчо заборонити використання грошово-кредитної емісії для фінансування бюджетного дефіциту, а також будь-яких державних та інших проектів і встановити залежність емісії від зростання ВВП і швидкості обороту грошової одиниці. Функцію нагляду за діяльністю комерційних банків і небанківських фінансово-кредитних установ слід було б виділити з ведення емісійного банку.
На думку багатьох економістів, фінансове оздоровлення банківської системи повинно проводиться за двома напрямками: реструктизація заборгованості підприємств реального сектора економіки перед банками; рекапіталізація самих банків, що розуміється як їхнє роздержавлення і залучення додаткових фінансових коштів. У країні спостерігається явний дефіцит капіталу, як у держави, так і у національного бізнесу. Необхідний пошук стратегічних іноземних інвесторів, швидка інтернаціоналізація банківської системи, що відповідало б дуже високої відкритості економіки нашої країни.
Рестукрутізація сумнівною до погашення заборгованості підприємств банкам могла б проводиться: а) шляхом здійснення погоджувальних процедур; б) примусовим шляхом.
Погоджувальні процедури повинні передбачати законодавчо оформлені заходи.
1) Банк або групу банків - кредиторів підприємства, що мають право вимагати від підприємства суму не менше 10-15% його балансової вартості (але не менше 100000 доларів), пропонують підприємству укласти «мирову угоду».
2) У разі згоди власника (держави мул зборів акціонерів), банк призначає «довірчого керуючого», який здійснює ревізію фінансового стану підприємства, перевагу його санкції або банкрутства, орієнтовну вартість при виставленні на продаж.
3) По доповіді «тимчасового керуючого» банк або санує підприємство і отримує в якості відшкодування заборгованості пакет його акцій, або починає процедуру банкрутства. У першому випадку банк підписує «мирову угоду» з підприємством і стає його акціонером, в тому числі за рахунок додаткової емісії акцій підприємства. З цією метою держава зобов'язана дати згоду на роздержавлення і акціонування підприємства.
4) «Мирова угода» банку з підприємством-боржником не повинно торкатися інтересів інших кредиторів, які мають право самостійно вирішувати питання взаємин.
5) До «мировою угодою», запропонованого банком, мають право приєднатися інші кредитори підприємства, які банк зобов'язаний повідомити до заключен7ія даного «мирової угоди».
6) «Мирова угода» може включати в себе надання додаткового кредиту сановане підприємству під заставу його акцій.
У разі відмови підприємства від укладення «мирової угоди», банк має право ініціювати початок процедури банкрутства незалежно від форми власності підприємства згідно з чинним законодавством (Закон про банкрутство).
Мабуть, варто було б провести надзвичайні заходи для відновлення загальної ліквідності банківської системи та спонукання банків до власного фінансового оздоровлення: обмежити операції за активними рахунками банків, не створили резервів по сумнівних кредитах; запропонувати всім банкам, прострочена заборгованість яких за виданими кредитами перевищує 5% від суми усіх виданих кредитів, розробити план власного оздоровлення, включаючи графік укладення передбачуваних «мирових угод» з ссудозаемщиками та ініціювання процедур банкрутства; заснувати агентство з реконструкції банків при Національному банку або банківському союзі, якому передати всі безнадійні кредити, видані банками під гарантії уряду, обмінявши їх на державні цінні папери з великим терміном обігу, а також передати йому в тимчасове управління ті комерційні банки, які можна оздоровити з відносно невеликими витратами і в короткі терміни; розробити механізм прискореного судового розгляду з підприємствами - ссудозаемщиками, не здатними погасити отриманий банківський кредит; розробити механізм примусового продажу контрольних пакетів акцій банків, які не забезпечують дотримання пруденційних нормативів і створюють загрозу ліквідності всієї банківської системи.
Крім цього, реорганізація і рекапіталізація банківської системи в період загального оздоровлення економіки може включати в себе наступні заходи: створення союзу комерційних банків, який візьме на себе, з одного боку, солідарну відповідальність за фінансовий стан банків - членів зазначеної спілки, аж до установи спеціальної недержавної компанії, страхує депозитні ризики вкладників і кредиторів «банків-союзників», і до надання рекомендацій органу, що здійснює нагляд за банками, про примусовий продаж контрольного пакету акцій банків, що зазнають фінансові проблеми, з іншого боку, виділення зі складу національного банку служби, що відає наглядом за комерційними банками. Мета - поділ функцій ліцензування, регулювання та нагляду за станом банківської системи, об'єднання яких під керівництвом Національного банку не дозволяє досягти загальної її «прозорості»; істотне підвищення сумарного власного капіталу білоруських банків. Досягти цього неможливо за рахунок внутрішніх ресурсів (з-за їх відсутності). Вихід - у роздержавленні і приватизації, залучення в банківську сферу іноземного капіталу, у тому числі через випуск «американських і європейських депозитарних розписок», заохочення приходу в країну комерційних банків з 100%-вим іноземним капіталом; стимулювання створення третього рівня кредитно-фінансових установ - спеціалізованих небанківських кредитно-фінансових установ з обмеженими ліцензійними повноваженнями і без права ведення розрахункових рахунків юридичних і фізичних осіб (інвестиційні, трастові, іпотечні та т. п., компанії, товариства взаємного кредиту, кредитні спілки), припускаючи перехід в цей якість банків, не мають можливості наростити власний капітал; установа спеціального фонду страхування вкладів фізичних і термінових депозитів юридичних осіб у формі акціонерного товариства, що поповнюється за рахунок пропорційних безповоротних відрахувань банків і небанківських кредитно - фінансових установ і призначеного для відшкодування зазначених вище вкладів у разі банкрутства кредитних установ - членів фонду . Крім того, введення певних обмежень на використання грошових заощаджень населення (введення лімітів на використання їх як ресурс для кредитування і т. п.); забезпечення необхідного алгоритму дій для отримання Білоруссю "страхового кредитного рейтингу», а комерційними банками - відповідного «банківського рейтингу »; забезпечення виведення коштів Національного банку і уряду із статутних капіталів комерційних банків подальшим продажем їх на вільних аукціонах. Мета: по-перше, створення рівних умов для всіх банків, тобто умов для їх здорової конкуренції, і, по-друге, для виключення можливості неринкового тиску уряду і центрального банку на грошовий ринок через залежні від них банки, забезпечення переходу білоруських банків на міжнародні правила бухгалтерського обліку та надання основної статистики по комерційним банкам незалежним аналітичним центрам для систематичної розробки і публікації внутрішнього банківського рейтингу.
В умовах відсутності фінансових ресурсів із зовнішніх джерел особливо актуальним стає питання ефективної мобілізації внутрішніх ресурсів. Високий рівень спреда перешкоджає розвитку фінансового посередництва, обмежує внутрішні джерела інвестицій. Це обумовлено тим, що низький відсоток за депозитами стримує потенційних вкладників (власників заощаджень), а високі ставки по кредитах перешкоджають доступу економічних агентів до ліквідних коштів для фінансування інноваційних проектів і обмежують деякі інвестиційні проекти економічно неефективними масштабами, що справляє негативний вплив на зовнішню конкурентоспроможність і потенційні можливості для економічного зростання.
Показником фактично отриманої банком величини спреду є чиста процентна маржа, що розраховується як сума чистого процентного доходу по обліку до загальної суми активів. Хоча чисту процентну маржу можна інтерпретувати як приблизний показник ефективності банку, це не означає, що зниження чиста процентної маржі завжди сигналізує про поліпшення ефективності банку. Так, зниження чистої процентної маржі може, наприклад, відображати зниження податкового навантаження на банки або збільшення рівня дефолту по кредитах. У першому випадку зниження чистої процентної маржі буде свідчити про покращення функціонування банківського сектора, в той час як у другому відбувається зворотне. Також необхідно відзначити, що зміна співвідношення, яким є чиста процентна маржа, може відображати зміна чистого процентного доходу (чисельник) або зміна активів, не приносять процентних доходів (компонент знаменника).
Повний огляд детермінантів спреду по процентних ставках наводиться в дослідженні Е. Деміргуц-Кунта і Г. Хайринг. Детермінанти включають: повний набір характеристик банку; індикатори макроекономічної політики; характеристики системи регулювання та оподаткування; показники структури фінансової системи, правової та інституційної інфраструктури. Для того щоб визначити, який вплив кожен з детермінантів надає на банки в розвинених країнах і країнах, застосовувався показник рівня ВВП на душу населення. У дослідженні використовувалися дані більш ніж 7900 банкам в 80 країнах за період з 1988 по 1995 рік. Результати показали, що практично всі детермінанти мають значний вплив на спред між процентними ставками банку.
Більш змістовної є декомпозиція чистої процентної маржі на операційні витрати, податки, відрахування в резерв на можливі втрати, прибуток після оподаткування, виражені у відсотках до чистого процентного доходу. Структура процентної маржі дозволяє здійснити порівняння між групами країн і визначити наступне: якою мірою банки перекладають операційні витрати на вкладників і позичальників; рівень прямого оподаткування доходів банків; якість кредитного портфеля банків і відмінності у формуванні резервів на можливі втрати; в якій мірі чиста процентна маржа трансформується в прибуток після оподаткування.
Наведені дані дозволяють зробити висновок, що з точки зору економіки більш ефективними є банки у розвинених країнах, оскільки перерозподіляють фінансові ресурси з найменшими витратами. Крім того, вони несуть меншу податкове навантаження на доходи. У той же час у країнах з перехідними економіками мобілізація і розподіл заощаджень банками пов'язані зі значними витратами, що відображає високий рівень операційних витрат і чистої процентної маржі в порівнянні з іншими групами країн. Це є однією з причин нерозвиненості банківського сектору та його, невеликих по відношенню до ВВП розмірів.
Слід також відзначити високий рівень оподаткування доходів банків. Все це характерно і для Республіки Білорусь. Однак особливістю нашої країни є більш високий рівень процентної маржі у системоутворюючих банків у порівнянні з іншими банками. Це пов'язано з тим, що у даної категорії банків високу питому вагу в балансі займають активи, що приносять процентний дохід, і ці банки несуть порівняно низькі витрати з формування ресурсної бази не лише завдяки доступу до цільових кредитах і бюджетних коштів, але і в результаті ефекту масштабу , оскільки мають развлетленной мережею філій. Цим також пояснюється більш низький рівень операційних витрат.
Порівняльний аналіз показує, що спред, встановлюваний банками в країнах з перехідною економікою, як правило, вище, ніж у розвинених країнах і країнах. Високий рівень спреда пов'язаний з дією ряду факторів.
Особливості структуру ринку, на якому функціонують банки, і поведінка самих банків. В економічній літературі зазначається, що конкуренція, яка є наслідком вільного доступу на ринок і конкурентного ціноутворення, підвищує функціональну ефективність посередників через зниження спреду між ставками по кредитах і депозитах. Існують емпіричні дані, що підтверджують позитивну взаємозв'язок між структурою ринку та процентними спредом, або рентабельністю. Тим не менш, оскільки діють різні, часто протилежні сили, важко виявити напрямок причинно-наслідкового зв'язку на теоретичному рівні. З одного боку, обмежена конкуренція і регіональна сегментація на внутрішньому ринку капіталу знижують ефективність розподілу ресурсів, дозволяючи неефективним банкам вижити і максимізувати прибуток шляхом збільшення посередницького спреду вище граничних витрат (гіпотеза про продуктивність структури). З іншого боку, також наголошується, що ефекти масштабу та диверсифікації превалюють у наданні банківських послуг. Таким чином, більша концентрація може призвести до зниження спреду за допомогою зменшення операційних витрат банківської системи. Більш того, навіть якщо не брати до уваги ефект масштабу в банківській справі, як пропонується у деяких дослідженнях, існування негативної кореляції між спредом, рентабельністю і концентрацією пояснюється існуванням конкуренції на банківському ринку, в результаті чого ефективні банки поглинають або витісняють менш ефективні.
Квазіфіскальних операцій комерційних банків. В економіках деяких країн банки є об'єктом високих резервних вимог і учасниками програм централізованого кредитування секторів економіки, що являє собою непряме фінансове оподаткування. Альтернативні витрати розміщення резервів у центральному банку, де вони не приносять доходу, і надання кредитів під пільгові процентні ставки підвищують економічні витрати залучення коштів, які банками прагнути перекласти на клієнтів, збільшуючи розмір спреду.
Якість кредитного портфеля. Зростання спреду пов'язаний зі значними відрахуваннями в резерв на втрати по позиках. Останній фактор є прямою функцією кредитного ризику і поточної величини проблемних кредитів. Крім того, деякі банки для підвищення конкурентних позицій на ринку депозитів збільшують ризикованість активних операцій. Це може призвести до зниження якості активів і відповідно до створення резерву на втрати по позиках. Підвищуючи спред, банки прагнуть покрити витрати з моніторингу проблемних кредитів і витрати, пов'язані з упущеною вигодою (недоотриманими процентним доходом). Якщо при зниженні якості кредитного портфеля цього не відбувається, то можна говорити про недостатність створюваних резервів чи недоліки в банківському нагляді, що підвищує ризик системної банківської кредиту.
Нефінансові витрати. Вони відображають відмінності у вартості капіталу, рівень оплати праці та кількості зайнятих. Високі витрати, які перекладаються на клієнтів банків, є результатом неефективності банківських операцій. Це також може бути обумовлено прагненням банків, знизити тарифи при здійсненні операцій на роздрібному ринку банківських послуг. Для того щоб компенсувати недоотримані в результаті комісійні доходи, банки збільшують спред. І так, одним з основних напрямків підвищення ефективності банківської системи є лібералізація діяльності банківського сектора.

ВИСНОВОК
Написавши курсову роботу на тему «Кредитно-банківська система та її структура. Проблеми та перспективи розвитку національної банківської системи Республіки Білорусь », можна зробити наступні висновки:
1) кредитно-банківська система в ринковій економіці є дворівневою і включає Національний банк Республіки Білорусь та комерційні банки різних видів;
2) Національний банк Республіки Білорусь - знаходиться у власності Республіки Білорусь і діє виключно в інтересах Республіки Білорусь;
3) слід зазначити, що Національний банк Республіки Білорусь представляє собою єдину централізовану організацію, що складається із структурних підрозділів центрального апарату та структурних підрозділів в обласних центрах Республіки Білорусь та місті Мінську. Повноваження структурних підрозділів Національного банку Республіки Білорусь встановлюються в положеннях, що затверджуються Правлінням Національного банку Республіки Білорусь;
4) комерційні банки - юридичні особи, створені в певній організаційно - правову форму і мають виняткове право на здійснення в установленому законодавстві порядку діяльності від свого імені із залучення коштів на депозити, розміщення зазначених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах повернення, платності , терміновості, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;
5) таким чином, кейнсіанська модель, в основу якої покладено принцип «кредитного регулювання», намагається усунути недоліки ринкової системи та вільного підприємництва за допомогою фіскальної та кредитної політики держави;
6) сучасний монетаризм виник у ролі аппозиция кейнсіанству. Правильна монетаристская політика відіграє важливу роль у період не тільки інфляції, але і депресії;
7) відносини комерційного банку з Національним банком в Республіці Білорусь обумовлені самим механізмом взаємовідносин суб'єктів ринку позичкового капіталу. Основне завдання Національного банку Республіки Білорусь - проведення в життя грошово-кредитної політики держави на сучасному етапі, яка повинна забезпечувати безперебійне функціонування фінансової і банківської системи держави;
8) в даний час відбувається подальший розвиток кредитно-банківської системи в Республіці Білорусь, і, перш за все її функцій. Поряд з основною функцією - акумуляцією вільних грошових коштів та перетворення їх у позичковий капітал - розвиваються інші функції.
9) кредитно-банківська система держави вимагає реконструкції, тобто сукупність негативних факторів представляють собою серйозні проблеми для банківського сектору, вимагає його кардинального оздоровлення в загальному контексті економічних реформ;
10) таким чином, перш за все, необхідно законодавчо заборонити використання грошово-кредитної емісії для фінансування бюджетного дефіциту, а також будь-яких державних та інших проектів і встановити залежність емісії від зростання ВВП і швидкості обороту грошової одиниці;
11) у висновку можна сказати, що в країні спостерігається явний дефіцит капіталу, як у держави, так і у національного бізнесу, необхідний пошук стратегічних іноземних інвесторів, швидка інтернаціоналізація кредитно-банківської системи Республіки Білорусь, що відповідало б дуже високої відкритості нашої країни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Банки та банківські операції: Підручник \ За ред. проф. Є.Ф. Жукова. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2002.
2. Банківська справа \ За ред. О.М. Лаврушина. - М: Фінанси і статистика, 2001.
3. Гроші. Кредит. Банки: Підручник для вузів / Є.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова та інші; Під ред. проф. Є.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 622с.
4. Долан Е.Д., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Д. Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика. - М., 1991.
5. Курс економічної теорії: Навчальний посібник. / Под ред. А. Н. Тур, М. І. Плотницький. - Мн.: "Місанте" 2002.
6. Курс економіки: Підручник / За ред. Б.А. Райзберг. - ИНФРА-М, 1997. - 720 с.
7. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Економікс: Принципи, проблеми і політика. У 2 т.: Пер. з англ. 11-го вид. Т.1. - М.: Республіка, 1992. - 319с.
8. Максимов В.Ф., Шишов А.Л. / Ринкова економіка: Підручник у 3т. Т.1. Теорія ринкової економіки, М: СОМІНТЕЕК, 2002р.
9. Загальна теорія грошей і кредиту: Підручник / За ред. Є.Ф. Жукова. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2003.
10. Основи банківської справи: Навчальний посібник / Б.С. Войтешенко, В.В. Козловський, Т.Д. Брежнєва та інші; Під ред. Ю.М. Ясинського. - Мн.: «Арт-Вертеп», 2000. - 448с.
11. Теорія національної економіки: Навчальний посібник. Ч. 1. Мн., 2001.
12. Сучасна економіка. Загальнодоступна навчальний курс. Ростов - на - Дону, видавництво «Фенікс», 2001 - 608с.


[1] Банківська справа / За ред. О.М. Лаврушина. - М., 1998.
[2] Рід Е., Гілл Е. Комерційні банки. - М., СП «Космополіс», 1991.
[3] Банки та банківські операції: Підручник / За ред. проф. Є.Ф. Жукова. - М., 1998.
[4] Сучасна економіка. Загальнодоступна навчальний курс. Ростов - на - Дону, видавництво «Фенікс», 1997.
[5] Гроші. Кредит. Банки. Підручник для вузів. Під ред. Є.Ф. Жукова. - М., ЮНІТІ, 2000.
[6] Курс економічної теорії: Навчальний посібник. / Под ред. А. Н. Тур, М. І. Плотницький. - Мн.: "Місанте" 2002.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Курсова
119.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Кредитно-банківська система Республіки Білорусь
Банківська система Республіки Білорусь
Банківська система Республіки Білорусь (правовий аспект)
Банківська система Республіки Білорусь правовий аспект
Банківська система Республіки Білорусь проблеми перспективи розвиток
Кредитно-банківська система
Кредитно банківська система в Україні
Кредитно-банківська система Републіки Таджикистан
Кредитно банківська система Републіки Таджикистан
© Усі права захищені
написати до нас