Кредитний договір Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

1. Поняття та правова природа кредитного договору

2. Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

Список літератури

Поняття та правова природа кредитного договору

Відповідно до п.1 ст. 771 ЦК та ч.1 ст. 137 Банківського кодексу Республіки Білорусь за кредитним договором банк або небанківська кредитно-фінансова (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) іншій особі (кредитоотримувача) у розмірі та на умовах, передбачених договором, а кредитополучатель зобов'язується повернути отриману грошову суму і сплатити відсотки на неї . Кредит - цей своєрідна форма заповнення грошових коштів при їх відсутності, а також один із способів акумуляції коштів для різного роду потреб.

У результаті дій сторін кредитного договору виникає кредитне правовідносини. Це коли одна сторона (боржник) зобов'язана повернути другій стороні (кредитору) отримані від неї в борг гроші або речі, що визначаються родовими ознаками.

Учасники кредитних правовідносин повинні бути правоздатними і дієздатними особами. Фізичні особи, крім того, що вони повинні бути дієздатними, повинні мати гарантоване джерело доходів [11, стр.343].

Вітчизняний законодавець виходить з того, що кредитний договір є різновидом договору позики, оскільки в п.2 ст. 771 Цивільного Кодексу Республіки Білорусь до відносин за кредитним договором застосовуються правила цієї глави з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.

Кредитний договір на відміну від договору позики є консенсусним. Стаття 771 Цивільного кодексу Республіки Білорусь розглядає кредитний договір як єдиної угоди, з якої одночасно виникають, як обов'язок банку видати кредит, так і обов'язок позичальника його повернути. З консенсуальності кредитного договору слід його двосторонньо зобов'язуючий характер.

Кредитний договір діє з моменту його укладення і діє до повного виконання кредитоотримувачем своїх зобов'язань з повернення кредиту (погашення кредиту) та сплати відсотків за користування ним, а також повного виконання сторонами інших зобов'язань, що випливають з кредитного договору.

Термін користування кредитом обчислюється з дня його надання до повного виконання кредитоотримувачем своїх зобов'язань з погашення кредиту. Днем надання кредиту вважається день, коли сума кредиту зараховується на рахунок кредитоотримувача або перераховується банком в оплату розрахункових документів, представлених кредитоотримувачем.

Кредит може бути короткостроковим або довгостроковим. Під короткостроковим кредитом розуміється кредит, наданий на строк до дванадцяти місяців для цілей, пов'язаних зі створенням і рухом поточних активів, якщо інше не передбачено законодавством Республіки Білорусь. Під довгостроковим кредитом розуміється кредит, наданий на строк від одного року до п'яти років, якщо інше не передбачено законодавством Республіки Білорусь, для цілей, пов'язаних зі створенням і рухом довгострокових активів (ст. 140 Банківського кодексу Республіки Білорусь).

Кредитний договір повинен бути укладений у письмовій формі, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Недотримання письмової форми кредитного договору тягне його недійсність.

Стаття 142 Банківського кодексу Республіки Білорусь перераховує істотні умови кредитного договору. Так, відповідно до неї до істотних умов кредитного договору належать:

сума кредиту із зазначенням валюти кредиту;

відсотки за користування кредитом та порядок їх сплати;

цільове використання кредиту;

терміни та порядок надання й погашення кредиту;

спосіб забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором;

відповідальність кредитодавця і кредитоотримувача за невиконання умов договору;

інші умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода.

Крім того, відповідно до Декрету Президента Республіки Білорусь від 06.06.2001г. N 15 "Про деякі заходи щодо підвищення відповідальності посадових осіб юридичних осіб, індивідуальних підприємців, які здійснюють діяльність з використанням, залученням грошових коштів громадян" юридичні особи, індивідуальні підприємці, що здійснюють придбання, будівництво, реконструкцію житлових приміщень для громадян, банківську, страхову діяльність, професійну діяльність з цінних паперів, зобов'язані укладати з громадянами договори в письмовій формі і визначати в цих договорах крім умов, визначених законодавством Республіки Білорусь, такі істотні умови:

розмір і порядок внесення грошових коштів громадянами;

строк виконання зобов'язання;

підстави розірвання договору раніше встановленого терміну;

порядок повернення громадянам грошових коштів у разі невиконання зобов'язання або розірвання договору раніше встановленого терміну;

відповідальність за невиконання зобов'язання [6].

Кредитодавець має право відмовитися від укладення кредитного договору за наявності підстав, які свідчать про те, що надана кредитоотримувача сума кредиту не буде повернуто вчасно, при ненаданні кредитоотримувачем забезпечення погашення кредиту, при порушенні процедури визнання кредитоотримувача економічно неспроможним (банкрутом) і за наявності інших підстав, передбачених законодавством Республіки Білорусь. Після укладення кредитного договору кредитополучатель вправі повністю або частково відмовитися від одержання кредиту, повідомивши про це кредитодавця до встановленого у договорі строку надання кредиту, якщо інше не передбачено законодавством Республіки Білорусь або кредитним договором.

Кредит може бути погашений достроково, якщо це передбачено кредитним договором або за згодою кредитодавця.

При невиконанні кредитоотримувачем зобов'язань за кредитним договором, а також при порушенні обов'язки забезпечити кредитодавцю можливість здійснення контролю за цільовим використанням кредиту кредитодавець має право вимагати дострокового погашення кредиту та (або) відмовитися від подальшого кредитування кредитоотримувача за цим договором (ст. 145 Банківського кодексу Республіки Білорусь).

Кредит надається для цілей, визначених кредитним договором. Позичальник не має права використовувати кредит для:

покриття збитків;

сплати внесків до статутних фондів юридичних осіб;

погашення раніше отриманих кредитів або погашення кредиту за іншого кредитоотримувача;

сплати податків і інших платежів у бюджет і державні позабюджетні фонди, страхових платежів, оплати телеграфних і поштових витрат;

інших цілей, визначених Національним банком.

Кредитодавець при укладенні кредитного договору з кожним конкретним кредитоотримувачем визначає самостійно розмір відсотків за користування кредитом. Сторони вправі передбачити в кредитному договорі порядок, при якому відсотки за користування кредитом сплачуються повністю в день повернення кредиту або рівномірними внесками в період його погашення. Стягнення відсотків за користування кредитом у момент видачі кредиту не допускається.

Позичальник, не погасив кредит у строк, зобов'язаний у період з дня закінчення терміну повернення кредиту до його повного погашення сплачувати підвищені відсотки в розмірі, визначеному кредитним договором, якщо інше не передбачено законодавством Республіки Білорусь або договором [3].

Виконання зобов'язань за кредитним договором забезпечується заставою. На підставі договору про заставу виникає заставне правовідношення між заставодавцем (кредитоотримувачем), і заставодержателем (кредитодавцем), відповідно до якого останній має право вилучати предмети застави при невиконанні зобов'язань за кредитним договором та погашати за їх рахунок заборгованість кредитоотримувача. Позичальник має право вимагати від заставодавця страхування предмета застави.

Законодавство допускає страхування кредитодавцем ризику неповернення або прострочення повернення кредиту. Страхувальником за цим договором виступають банк або небанківська кредитно-фінансова організація і страховик (страхова організація).

Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

З 1 липня 1999 р. в Республіці Білорусь було введено обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну в результаті дорожньо-транспортних пригод життю або здоров'ю фізичних осіб, їх майну або майну юридичних осіб.

Власники транспортних засобів зобов'язані в установленому порядку укласти зі страховою організацією, яка має спеціальний дозвіл (ліцензію) на здійснення страхової діяльності, що включає обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів і є членом Білоруського бюро з транспортного страхування, договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за всіма експлуатованим ними транспортним засобам [5].

У Республіці Білорусь укладаються в письмовій формі такі види договорів обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів: договір внутрішнього страхування, договір прикордонного страхування та договір страхування "Зелена карта".

На території Республіки Білорусь діють договори страхування "Зелена карта", укладені зі страховими організаціями держав - членів системи "Зелена карта", з уповноваженими організаціями яких бюро уклало угоди про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Договір внутрішнього страхування укладається з власником - резидентом Республіки Білорусь або нерезидентом Республіки Білорусь, які тимчасово знаходяться на території Республіки Білорусь, по всім транспортним засобам, що використовуються в дорожньому русі на території Республіки Білорусь. Документом встановленого зразка, який засвідчує укладення договору внутрішнього страхування, є страхове свідоцтво.

Договір прикордонного страхування укладається з власником або від його імені з водієм - нерезидентом Республіки Білорусь, які не мають договору внутрішнього страхування або договору страхування "Зелена картка", укладеного з іноземною страховою організацією і дійсного на території Республіки Білорусь, з транспортного засобу, що в'їжджають на територію Республіки Білорусь. Документом встановленого зразка, який засвідчує укладення договору прикордонного страхування, є страховий поліс.

Договір страхування "Зелена карта" укладається з власником по транспортному засобу, зареєстрованого в Республіці Білорусь та виїжджає за її межі для використання в дорожньому русі країни - члена системи "Зелена карта", з уповноваженою організацією якої бюро уклало угоду про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних коштів. Документом встановленого зразка, який засвідчує укладення договору страхування "Зелена карта", є страховий сертифікат.

Форми бланків страхового свідоцтва, страхового поліса і страхового сертифіката затверджуються бюро за погодженням з Міністерством фінансів [8].

Відповідно до Інструкції про порядок проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, затвердженої Наказом Білоруського бюро з транспортного страхування від 12.10.2000г. N 27-ОД договір внутрішнього страхування укладається з власником - резидентом Республіки Білорусь або нерезидентом Республіки Білорусь, які тимчасово знаходяться на території Республіки Білорусь, по всім транспортним засобам, що використовуються в дорожньому русі на території Республіки Білорусь.

Для укладення договору внутрішнього страхування власник транспортного засобу звертається до страховика з письмовою заявою за формою такого змісту:

найменування і місце знаходження страхувальника - юридичної особи (відповідно до місця реєстрації) або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання страхувальника - фізичної особи (відповідно до місця прописки);

підставу на право володіння транспортним засобом (в силу належить права власності, права господарського відання, оперативного управління, за договором оренди, за дорученням і т.д.);

відомості про транспортний (их) засобу (ів): тип, марка (модель), номерний знак, номер кузова (шасі), технічні характеристики (робочий об'єм двигуна або місткість, вантажопідйомність, потужність двигуна);

термін страхування, вступ договору страхування чинності, порядок (одноразово або в два етапи) і форма (готівковим або безготівковим шляхом) сплати страхового внеску;

використання легкового автомобіля в якості таксі, а автобуса - на експресних регулярних маршрутах;

найменування, номер і дата видачі документів, що підтверджують можливість сплати страхового внеску за договором внутрішнього страхування резидентом Республіки Білорусь у розмірі 50 відсотків (рішення органу соціального захисту про безкоштовне або на пільгових умовах виділення транспортного засобу, посвідчення інваліда Великої Вітчизняної війни або прирівняного до нього особи, водійського посвідчення, довідки, що підтверджує спільне проживання з особою, якій видана довіреність на право керування транспортним засобом, за однією адресою, або іншого документа, що підтверджує особисте користування транспортним засобом);

найменування страховика, з яким був укладений попередній договір страхування, номер страхового свідоцтва та термін страхування;

відомості про скоєння в попередній укладення договору страхування рік дорожньо-транспортних пригод та заподіянні шкоди особами, на яких поширювався договір страхування.

Одночасно із заявою власник транспортного засобу представляє технічний паспорт або інший документ, що підтверджує право на володіння цим транспортним засобом. Фізична особа також представляє страховику паспорт або інше заміняє його посвідчення особи.

Для укладення договору страхування з іншим страховиком Республіки Білорусь та застосування системи бонус-малус страхувальник повинен подати відомості, передбачені постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 31.08.2004р. N 1041 "Про затвердження коригувальних коефіцієнтів до страхових внесків та Правил застосування системи знижок і надбавок виходячи з аварійності використання транспортного засобу (система бонус-малус) по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів за договорами внутрішнього страхування" [7].

Після отримання заяви від юридичної особи про укладення договору страхування страховик виписує рахунок із зазначенням суми страхового внеску в євро, який у триденний термін направляє даній особі для оплати.

При укладанні договорів внутрішнього страхування з нерезидентами, які тимчасово знаходяться на території Республіки Білорусь, застосовуються розміри страхових внесків, встановлені для нерезидентів Республіки Білорусь, без знижок і надбавок, і їх сплата може бути проведена у вільно-конвертованій валюті або в російських рублях.

Договір прикордонного страхування укладається з власником або від його імені з водієм - нерезидентом Республіки Білорусь з транспортного засобу, що в'їжджають на територію Республіки Білорусь, які не мають договору внутрішнього страхування або договору страхування "Зелена картка", укладеного з іноземною страховою організацією і дійсного на території Республіки Білорусь .

Договір прикордонного страхування укладається на підставі технічного паспорта без подання письмової заяви.

Договір страхування "Зелена карта" укладається з власником по транспортному засобу, зареєстрованого в Республіці Білорусь та виїжджає за її межі для використання в дорожньому русі країни - члена системи "Зелена карта", з уповноваженою організацією якої бюро уклало угоду з обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних коштів.

Укладання договорів страхування "Зелена карта" з транспортних засобів, зареєстрованих за межами Республіки Білорусь, не допускається.

Договір страхування "Зелена карта" укладається на підставі технічного паспорта без подання письмової заяви [9].

З 1 серпня 2004 р. обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів у нашій країні було дозволено здійснювати тільки шести страховим компаніям. Відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь від 09.07.2004г. N 320 "Про внесення змін і доповнень до Указу Президента Республіки Білорусь від 19.02.1999 N 100" ліцензії на страхову діяльність, що включає в себе даний вид обов'язкового страхування, будуть видаватися страховим організаціям, які є державними юридичними особами, або тим, у статутних фондах яких понад 50% часток (акцій) знаходяться у власності Республіки Білорусь, і (або) юридичним особам державної форми власності, що відповідає при цьому іншим вимогам, встановленим законодавством. На сьогоднішній день це "Белгосстрах", "Белексімгарант", "ТАСК", "Белінфострах", "ПромТрансІнвест", "Белкоопстрах".

Список літератури

1. Конституція Республіки Білорусь від 15.03.1994 р. (в ред. Від 17.11.2004г.) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 1999. -N 1.-Ст. 1 / 0.

2. Цивільний кодекс Республіки Білорусь: Кодекс Республіки Білорусь від 07.12.1998г. N 218-З (в ред. Від 08.01.2004 р.) / / Відомості Національних Зборів Республіки Білорусь. -1999. -N 7-9. -Ст. 101.

3. Банківський кодекс Республіки Білорусь: Кодекс Республіки Білорусь від 25.10.2000г. N 441-З (в ред. Від 11.11.2002г.) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. -2000. -N 106.-Ст. 2 / 219.

4. Про захист прав споживачів: Закон Республіки Білорусь від 09.01.2002 р. N 90-З (в ред. Від 04.01.2003г.) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. -2002. -N 10.-Ст. 2 / 839.

5. Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів: Декрет Президента Республіки Білорусь від 19.02.1999 р. N 8 (ред. від 16.02.2004 р.) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. -1999. -N 17.-Ст. 1 / 139.

6. Про деякі заходи щодо підвищення відповідальності посадових осіб юридичних осіб, індивідуальних підприємців, які здійснюють діяльність з використанням, залученням грошових коштів громадян: Декретом Президента Республіки Білорусь від 06.06.2001г. N 15 (ред. від 30.08.2002 р.) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. -2001. -N 56.-Ст. 1 / 2715.

7. Про затвердження коригувальних коефіцієнтів до страхових внесків та правил застосування системи знижок і надбавок виходячи з аварійності використання транспортного засобу (система бонус-малус) по обов'язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів за договорами внутрішнього страхування: Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 31.08.2004 р. N 1041 / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. -2004. -N 141.-Ст. 5 / 14 762.

8. Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів: Указ Президента Республіки Білорусь від 19.02.1999г. N 100 (ред. від 19.07.2004 р.) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. -1999. -N 17.-Ст. 1 / 140.

9. Про затвердження Інструкції про порядок проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів: Наказ Білоруського бюро з транспортного страхування від 12.10.2000 р. N 27-ОД (ред. від 29.09.2004 р.) / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. -2000. -N 111.-Ст. 10/44.

10. Про встановлення терміну погашення кредиту: Лист Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь від 03.06.2005г. N 03-24/1053 / / Електронна база нормативно-правових документів "КонсультантПлюс: Білорусь" ТОВ "Юрспектр".

11. Колбасін Д.А Цивільне право / / «Амалфея» - Мн.; 2007.

12. Цивільне право. У двох томах. Том 2 / Відп. ред. Cуханов Є.А. -М.: БЕК, 1993. - 431с.

13. Колбасін Д.А. Цивільне право. Особлива частина. - Мн.: Молодіжне, 2001. - 515с.

14. Маньковський І.А. Цивільне право Республіки Білорусь. Особлива частина. - Мн.: Молодіжне, 2003. -306с.

15. Чигир В.Ф. Цивільний кодекс Республіки Білорусь з коментарями до розділів. - Мн.: ТОВ "Амалфея", 1999. - 691 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
51.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Кредитний договір Страхування цивільної відповідальності власників або
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
Обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
Обов`язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів 2
Умови і порядок обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних з
Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів
Податок з власників транспортних засобів
Податок з власників транспортних засобів
© Усі права захищені
написати до нас