Корупція

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

М о з к о в с к і й Г у м а н т а р н о - Е к о н о м і ч е з до і й і н с т і т у т

 

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

 

На тему:

«Корупція»
Виконавець: Голованова К.В.
2002

О Г Л А В Л Е Н Н Я

Введення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава I. Генезис хабарництва та корупції (історичний аспект). . . . 8
Глава II. Характеристика сучасного стану хабарництва корупції в Росії.
2.1 Поняття і правове регулювання хабарництва корупції. . . . 18
2.2. Соціологічна характеристика хабарництва і корупції. . . . 34
2.3. Загальна характеристика корупції та хабарництва в регіонах. . . 41
2.4. Корупція і хабарництво у вищих ешелонах влади. . . . . . . . . 46
Глава III. Корупція і організована злочинність
3.1.Понятіе злочинного співтовариства
(Злочинної організації) та його зв'язок з хабарництвом і корупцією. . . . 50
3.2.Некоторие аспекти боротьби з організованою злочинністю
і корупцією у світлі захисту прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Висновок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Список літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Програми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
У в е д е н н я
Проблема корупції та хабарництва в Росії встала так загрозливо гостро, що мотиви і актуальність обраної теми просто очевидні. Купується і продається все: від оцінок у школі до прийняття закону в Держдумі. Якщо в період правління команди Б.М. Єльцина, в цілому по Росії в 1995 році зареєстровано понад 14,2 тисячі посадових злочинів, то вже в 1997 році було виявлено понад 16 тисяч злочинів проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. У той же час, за даними вчених і фахівців, значне число фактів хабарництва (90%) залишається нерозкритим. [1]
Також видно явний взаємозв'язок між корупцією і хабарництвом та злочинними структурами, тому що жодна злочинна структура не зможе існувати, не корумпуючи посадових осіб різного рангу для досягнення своїх цілей. Сформовані злочинні співтовариства зробили ставку на підкуп посадових осіб різних рівнів державної влади, місцевого самоврядування, фінансових, контрольно-ревізійних органів, що значно ускладнює виявлення скоєних ними злочинів. Вельми точним є твердження, що якщо звичайна злочинність наступає на суспільство, діючи проти його інститутів, в тому числі держави, організована злочинність у цьому наступі прагне спиратися на інститути держави і суспільства, використовувати їх у своїх цілях. Масового характеру набули факти незаконного виділення, отримання та використання пільгових кредитів, переливу капіталів в тіньову економіку і зарубіжні банки, відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Ці дії неминуче супроводжуються різного роду корисливими зловживаннями посадовими повноваженнями, значними сумами хабарів.
Теоретичною значимістю даного дослідження є аналіз правотворчості і правозастосування, стану і ступеня корумпованості суспільства, відображення різних джерел поглядів на цю тему, їх порівняльна характеристика.
Практичною значущістю є висновки за темами, пропозиції про створення єдиної незалежної комісії з боротьби з корупцією, тому що організована злочинність зростає саме в суспільстві з найбільш високим відсотком корумпованості.
Об'єктом дослідження є проблема боротьби з корупцією та хабарництвом в Росії і за кордоном.
Предметом дослідження є загальні закономірності виникнення, функціонування та розвитку корупційних відносин (як способу реалізації задумів злочинних співтовариств), їх сутність, структура, основні елементи і принципи.
Прочитавши і дослідивши праці вчених на цю тему, законів, нормативно-правових актів, матеріали конференцій, можна прийти до висновку: як багато людей цікавиться цією проблемою, пропонують свої заходи з викорінення цієї хвороби, використовуючи при цьому не загальні фрази, а конкретні факти. Однак, на жаль, від загального обговорення проблеми корупції та її взаємозв'язку із злочинними структурами з незмінною констатацією завданої шкоди, суспільство по суті ні на крок не просунулося по шляху реальної боротьби з її проявами.
Метою дослідження є відображення недоліків та прогалин у законодавстві, свідченням цього є те, що до цих пір так і не вироблена державна стратегія протидії цьому масштабному явищу, не прийнято низку найважливіших антикорупційних законів та інших суспільно значущих документів, а заходи, якими сьогодні намагаються чинити на неї вплив, оцінюються професіоналами в більшій мірі як імітація державної активності, оскільки вони спочатку малоефективні. Кримінальні справи стосовно майже половини посадових осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за хабарництво, не доходять до стадії судового розгляду. В окремих випадках страждає і якість судових рішень по цій категорії справ.
Не можна не погодитися з тим, що саме корупційні відносини, з одного боку, провокують подальше поширення та посилення кримінальної напруженості в країні, а, з іншого, послаблюють можливості держави і суспільства ефективно реагувати на цей процес. Давно підтверджено, що кримінальна корупція підриває підвалини державної влади, деформує, суспільну свідомість, лягати важким матеріальним тягарем на росіян.
Корупція стала серйозно загрожувати верховенства закону, демократії і прав людини, підривати довіру до влади, принципам державного управління, рівності та соціальної справедливості, перешкоджати конкуренції, ускладнювати економічний розвиток і загрожувати стабільності демократичних інститутів і моральних підвалин суспільства.
Завданнями дослідження є питання вдосконалення боротьби з кримінальними проявами корупції. Яскравим прикладом ефективної боротьби з корупцією, якому, я вважаю, нам треба наслідувати, є операція «Чисті руки», проведена в Італії на початку 90-х, операція мала приголомшливі результати, які здебільшого невідомі російської громадськості! Полягають ж ці результати в тому, що під керівництвом прокурора Бореллі, був, за образним висловом, зведений місто Закону. Однак для цього йому довелося зруйнувати старе місто Взяткоград. У результаті «чистки», яка покінчила з небаченою для цивілізованої держави корумпованістю влади, виявилися «виведеними з обороту» 80% італійських політиків, фактично припинилося дію великих партій. Одних тільки самогубств підслідних було близько трьох десятків.
Подібну роль наші правоохоронні органи, зокрема прокуратура, на жаль, не грають. В одному зі своїх інтерв'ю Генпрокурор В. Устинов висловив сумнів у необхідності проведення «у нас операції такого масштабу як знаменита операція« Чисті руки »в Італії.
«Ніякі етичні міркування не можуть зрівнятися за силою попереджувального впливу з побоюванням чиновника бути викритим і покараним. Чесність чиновництва повинна постійно підкріплюватися страхом перед добре працюють прокурором. Особливо в Росії, де жебраки службовці відчувають величезні спокуси і не стиснуті ні громадської, ні релігійної мораллю. Якщо за всіма, хай навіть досить жорсткими, вимогами антикорупційного законодавства не будуть «переглядатися» грізна постать незалежна від «годування», добре забезпеченого, боїться втратити свою роботу прокурора, вимоги ці не будуть підкріплені реальною загрозою покарання за їх невиконання ». [2]
Цілі і завдання дослідження зумовили структуру дипломної роботи, яка складається з вступу, трьох розділів і висновку.
У першому розділі показаний генезис хабарництва і корупції, відображені витоки виникнення хабарництва, як у нашій країні, так і в світі в цілому.
У другому розділі розкривається поняття корупції, яке, до речі, так юридично і не відображено в нашому законодавстві, дається визначення хабарництва, в ній також зроблена спроба розгляду соціологічних аспектів проблеми боротьби з корупцією і хабарництвом, що теж становить певний теоретичний і практичний інтерес.
У третьому розділі дається поняття злочинного співтовариства, висвітлюється його взаємозв'язок з корупцією і хабарництвом, відображені деякі аспекти боротьби з організованою злочинністю.
У висновку підводяться підсумки дослідження, формулюються висновки і пропозиції автора, виділяються питання мають найбільшу цінність для діяльності юридичних органів задіяних у сфері боротьби з корупцією і супроводжує її організованою злочинністю. Розглядаються питання зміцнення законності і правопорядку, здійснення ефективного методу боротьби з вказаним злом.
Глава I. Г Е Н Е З І З В З Я Т О Ч Н І Ч Е С Т В А І К О Р Р У П Ц І (історичний аспект)
З явищем корупції історія знайома вже дуже давно. Ще Аристотель говорив: «Саме головне при усякому державному ладі - це за допомогою законів та решти розпорядку залагодити справу так, щоб посадовим особам неможливо було наживатися». Про хабарі згадується і в давньоримських 12 таблицях; в Стародавній Русі митрополит Кирило засуджував «хабарництво» поряд чарами і пияцтвом. При Івані IV Грозному вперше був страчений дяк, який отримав понад належного смаженого гусака з монетами.
У Російському уложенні про покарання кримінальних та виправних 1845 р. (в редакції 1885р., Що діяло в Росії до жовтня 1917 р.) вже розрізнявся складу отримання хабара - хабарництва і хабарництва.
Також Ш. Монтеск 'є зазначав: «... відомо вже з досвіду віків, що кожна людина, що володіє владою, схильна зловживати нею, і він йде в цьому напрямку, поки не досягне покладеної йому межі». Відповідно прояви корупції виявляються як в державах з тоталітарним, так і демократичним режимом, в економічно і політично слаборозвинених країнах і супердержава. У принципі немає таких країн, які могли б претендувати на виняткове цнотливість.
Вперше цивілізоване людство зіткнулося з явищем корупції в найдавніші часи, пізніше знаходимо її ознаки по суті повсюдно.
Наприклад, одне з найдавніших згадок про корупцію зустрічається ще в клинописах стародавнього Вавилона. Як випливає з розшифрованих текстів, що відносяться до середини третього тисячоліття до нашої ери, уже тоді перед шумерським царем Урукагіна дуже гостро стояла проблема припинення зловживань суддів і чиновників, які вимагали незаконні винагороди. [3]
З аналогічними питаннями стикалися і правителі стародавнього Єгипту. Документи, виявлені в процесі археологічних досліджень, свідчать і про масові прояви корупції у Єрусалимі в період після вавилонського полону євреїв в 597 - 538 рр.. до Різдва Христового.
Тема корупції виявляється і в біблійних текстах. Більше того, про її наявність і шкоду з гіркотою говорять багато авторів. Наприклад, в одній з книг біблії Книзі премудрості Ісуса сина Сираха батько наставляє сина: «Не блюзнірством перед вустами інших і будь уважний до уст своїх ... Та не буде рука твоя простягнені до прийняття ... Не роби зла, і тебе не спіткає зло; ухиляйся від неправди і вона ухилиться від тебе ... Не домагайся зробитися суддею, щоб не виявитися безсилим розтрощити неправду, щоб не злякатися коли-небудь особи сильного і не покласти тіні на правоту твою ...».[ 4] Неважко помітити, що сам характер повчань свідчить, що біблійного суспільству були достатньо знайомі факти підкупу суддів і нечесного правосуддя.
Не уникла проявів і розквіту корупції та антична епоха. Її руйнівний вплив був однією з причин розпаду Римської імперії.
Більш пізні періоди західно-європейської історії також супроводжувалися розвитком корупційних відносин. При цьому їх присутність в житті і справах суспільства отримало відображення не тільки в історичних документах, але і в багатьох художніх творах таких майстрів, як Чосер («Кентерберійські оповідання»), Шекспір ​​(«Венеціанський купець», «Око за око»), Данте («Пекло» і «Чистилище»). Так, ще сім століть тому Данте помістив корупціонерів в найтемніші і глибокі кола Ада. Історією пояснюють його неприязнь до корупції політичними міркуваннями автора, бо Данте вважав хабарництво причиною падіння Італійських республік і успішності своїх політичних супротивників.
Багато відомих західні мислителі приділяли дослідженню проявів корупції чимало уваги. Як видається, досить і всебічно в цьому сенсі досліджував її витоки Нікколо Макіавеллі. Характерно, що багато його погляди на цю проблему дуже актуальні і сьогодні. Досить згадати його образне порівняння корупції з сухоти, яку спочатку важко розпізнати, але легше лікувати, а якщо вона запущена, то «хоча її легко розпізнати, але вилікувати важко». [5] Здавалося б, проста істина, але як вона сучасна для оцінки сьогоднішньої ситуації з поширенням корупції у світі і Росії.
На жаль, Росія в сенсі наявності корупційних відносин не була і не є винятком із загального правила. Їх формування та розвиток також має багатовікову історію. Зокрема, одне з перших письмових згадок про обіцянкам як незаконне винагороду князівським намісникам відноситься ще до кінця XIV століття. Відповідна норма була закріплена в так званої Двінській статутний грамоті (Статутна грамота Василя I), [6] а пізніше уточнена в новій редакції Псковської Судно грамоти. Можна припустити, що ці джерела лише констатували наявність подібних діянь, які явно мали місце набагато раніше свого офіційного нормативного закріплення.
Поширеність хабарництва (хабарництва) в Росії була настільки значною, що за Указом Петра Першого від 25 серпня 1713 і пізнішим «узаконеним» користолюбець була визначена в якості покарання смертна кара. Однак і вона не надто лякали казнокрадів. Щоб уявити собі хоч би приблизні масштаби продажності російських чиновників, досить згадати такі історичні персонажі, як дяки і піддячі царських наказів допетровського і столоначальники пізніх періодів, вельми злодійкуватого сподвижника Петра Першого князя О. Д. Меншикова, страченого за Петра ж за казнокрадство і хабарництво сибірського губернатора Гагаріна, казнокрадів і хабарників найвищого рівня з ближнього оточення останнього російського імператора.
Дуже цікава в цьому плані спрямована імператору Миколі I «Записка Височайше заснованого Комітету для міркування законів про лихварство і положення попереднього висновку про заходи до винищування цього злочину», що відноситься до серпня 1827 року. У цьому документі з винятковою скрупульозністю розглядаються причини поширення корупційних відносин у державному апараті, дається класифікація форм корумпованого поведінки, пропонуються заходи з протидії даному явищу.
Зокрема, серед основних причин згадуються «рідкість людей істинно правосудних», «схильність до зажерливости, самим пристроєм життя невпинно дратується і ніякими дійсними перепонами не соромимося», низький рівень окладів чиновників, які «... не викладають жодних засобів до пристойному себе змістом ... не дають ні найменшої можливості за задоволенням щоденних життєвих потреб приділити щось на виховання дітей, на перше соціальна виплата при визначенні їх на службу, або хоча на мале нагородження дочок при видачі в заміжжя ». Це сприяє тому, що вручену йому Урядом влада чиновник вживає «на користь корисливих видів, переступає у всіх можливих випадках ті закони, котрі довірені його зберігання, одним словом, збуджується лихварство».
Цікавий і пропонований перелік форм корупційної поведінки, зокрема підкупів. Вони «бувають різні: подарунки, обіцянки, обіцянки, пропозиції послуг власних своїх покровителів, приваблення всякого роду; вгадують схильності Суддів, відшукують знайомства їх і зв'язку; якщо когось з них не встигнуть задобрити особисто, то намагаються підкупити в родича, в одному , в благодійника. Пізнання людини нам відкриває, що в тих випадках, де стікаються приватні вигоди, з ними ж нерозлучно пов'язано більший чи менший зловживання ».
Що стосується заходів боротьби з продажністю чиновництва, то на перше місце пропонувалося поставити «якнайшвидше видання повного систематичного зводу законів, які по кожній галузі Державного Правління повинні служити однаковим керівництвом у виробництві та вирішенні справ без вилучення», «скасування законів тих, що очевидно сприяють до умисним тяганини, утисків і до вимушеної хабарів »,« встановлення у всіх частинах Державного управління таких окладів платні, які б скільки-небудь відповідні були з потребами існування в стані такому, в якому хто проходить терені служби, і тим самим зупиняли б службовців від наміри до самовільного у крайнощі задоволенню цих потреб, хабарництвом »;« встановлення справедливої ​​пропорційності в покарання »так, щоб« шкоду або чутливість покарання перевершувала вигоду, придбану від злочину », а« чутливість покарання за повторене злочин перевершувала вигоду не тільки придбану через злочин, але і всю ту вигоду, яка могла б придбана не станете всі повторені злочину в людині, в якому порок звернувся в звичку »,« найсуворіше не на одному папері, але насправді спостереження за точним виконанням Найвищих Указів, огороджувальних судову владу від впливу володаря, в різних частинах Державного управління »,« введення гласності в провадженні суду, і взагалі у відправленні канцелярської служби, виключаючи тих лише справ, які за особливої ​​важливості Вищим Урядом з цього із'емлеми будуть ».
Тим не менше, всі ці благі рекомендації в принципі так і залишилися нереалізованими, а чиновницький апарат все більше і більше занурювався у вир корупції. Не випадково звичаї, що панували в чиновницькому середовищі, в тому числі корупційні діяння та їх учасники, отримали яскраве відображення не тільки в історичних документах, а й твори великих російських письменників М. В. Гоголя, М. Є. Салтикова-Щедріна, І. І . Лажечникова, А. В. Сухово-Кобиліна, А. П. Чехова та багатьох інших.
Здавна в Росії було три форми корупції: почесті, оплата послуг і обіцянки. Підношення у вигляді почесті висловлювали повагу до того, хто її удостоювався. Шанобливе значення «почесті» виявляється і в російській звичаї обдаровувати шанованої людини, і особливо, високе начальство, хлібом-сіллю. Але вже в XVII ст. «Почесть» все більше набувала значення дозволеної хабара. І, звичайно, хабарництво в Росії розквітло на грунті широкої практики підношень «почесті» чиновникам. [7]
Інша форма підношень чиновникам пов'язана з витратою на саме ведення та оформлення справ. Доходи чиновників у вигляді оплати на ведення та оформлення справ враховувалися при визначенні їм платні: якщо у наказі було багато справ, з яких можна було «годуватися», то їм платили менше платні. Тобто практика «годування від справ» була частиною державної системи утримання чиновництва в XVII ст.
Третя форма корупції - обіцянки, тобто плата за сприятливе вирішення справ, за вчинення незаконних діянь. Найчастіше «обіцянки» виражалися в переплатах за послуги, за ведення та оформлення справ, і тому кордон між двома формами корупції була розмитою і ледь помітною. [8]
Досить згадати яскраві образи переродившись радянських службовців, створені В. Маяковським, І. Ільф і Є. Петров, М. Зощенка та іншими авторами. І це при тому, що Ленін вважав хабарництво одним з найнебезпечніших пережитків і вимагав для боротьби з ним найсуворіших, часом «варварських», за його висловом, заходів боротьби. У листі члену колегії Наркомюста Курському він вимагав: «Необхідно негайно, з демонстративною швидкістю, внести законопроект, що покарання за хабар (хабарництво, підкуп, зведення для хабара, та інше тощо) повинні бути не нижче десяти років в'язниці і, понад те , десяти років примусових робіт ». Суворість заходів у боротьбі з хабарництвом пояснювалася тим, що більшовиками воно розглядалося не тільки як ганебний і огидний пережиток старого суспільства, але і як спроба експлуататорських класів підірвати основи нового ладу. В одній з директив РКП (б) прямо зазначалося, що величезне поширення хабарництва, тісно пов'язане із загальною некультурністю основної маси населення і економічною відсталістю країни загрожує розбещенням і руйнуванням апарату робітничої держави.
Тим не менш, незважаючи на суворість правових заходів впливу до хабарників, викорінити це явище не вдалося, так і не були усунуті основні причини його, багато з яких були позначені ще у згаданій вище записці російському імператору Миколі I. Навіть в часи тоталітарного правління Й. Сталіна вірус корупції не було винищено, хоча, безумовно, слід визнати, що модель сталінського квазісоціалізма зовні здавалася найменш корумпованою. Однак не слід забувати, що тоталітаризм, заснований на політичному та економічному терорі, і інших країнах також зовні проявлявся як мало корумпований (класичний приклад гітлерівська Німеччина), що насправді не відповідало дійсності.
Ще сьогодні не тільки літнім, але і росіянам середнього віку пам'ятають масові факти поборів та хабарництва за отримання державного житла, за виділення торговельним підприємствам і продаж покупцям «по блату» дефіцитних промислових і продовольчих товарів, за прийом у престижні вузи, за відрядження за кордон і тощо, про що у свій час чимало повідомляла людський поголос я навіть преса. І це при тому, що номінально хабарництво каралося дуже суворо - аж до вищої міри покарання за кримінальним законом: смертної кари.
До висновку про значне поширення корупції в кінці епохи соціалізму дозволяють прийти не тільки матеріали судових процесів і преси 1970-1980-х років, але і проведеного одним з них у 1990 році вивчення цієї проблеми у ряді регіонів Росії та деяких союзних республік тоді ще існуючого СРСР . Його результати свідчать, що різні види корупційної поведінки, в тому числі в кримінально караних і тому найбільш небезпечних формах, вже тоді були властиві практично всім союзним, республіканським, крайовим і обласним державним і партійним органам, не кажучи вже про місцеві. Найбільш ураженими в цьому плані виявилися структури, які здійснювали фінансове та матеріально-технічне забезпечення господарюючих суб'єктів, зовнішньоекономічні зв'язки, що організують і контролюють сфери товарного розподілу та соціальної підтримки населення. При цьому якщо промовчати про ці явища вже не представлялося можливим, то вони видавалися як якісь витрати функціонування органів влади чи окремі факти, що не випливають з існуючої системи.
Все це створило дуже сприятливий грунт для подальшого впровадження корупції в суспільні відносини при лібералізації економічних і соціально-політичних умов у країні на рубежі 1990-х років. І, в кінцевому рахунку, призвело до того, що в останні роки навіть при збереження кримінальної відповідальності хабарі стали братися, по суті, відкрито. Результати проведеного вже в 1999-2000 роках дослідження показують, зокрема, що при відносно стабільному загальній кількості осіб, які викривають у хабарництві протягом останніх 12-15 років, сьогодні до відповідальності за це діяння вдається залучити всього одного з двох-двох з половиною тисяч осіб, що скоїли даний злочин (тобто більш ніж у двадцять разів менше, ніж наприкінці 1980-х-початку 1990-х років). Це по суті якщо не формально, то практично декриміналізовано хабарництво як вид злочину. Цікаво, що з числа засуджених сьогодні за хабарництво до половини складають представники правоохоронних структур, що свідчить про високий ступінь корумпованості саме тих, на кого по ідеї влада і населення повинні розраховувати як на головну опору у протидії правопорушникам.
Сьогодні Росія придбала стійки імідж клептократичною і глибоко корумпованої держави не тільки всередині країни, але і за кордоном. Існує своєрідний рейтинг корумпованості влади, в якому Росія займає дуже незавидне становище в десятці найбільш неблагополучних країн світу в компанії з Венесуелою, Камеруном, Індією, Індонезією і деякими іншими країнами, з якими добропорядним політикам і діловим партнерам рекомендовано без необхідності не мати справи. (Додаток № 1).
При цьому однією з найбільш негативних особливостей сучасного розвитку корупції в Росії є те, що вона сьогодні стала менш сприймають і засуджуємо суспільством, чому неабиякою мірою сприяли прогалини у правовому вихованні населення, а також зусилля деяких політиків і високопоставлених чиновників узаконити відповідні відносини як невід'ємний елемента державної служби. На жаль, не можуть переламати цю тенденцію і преса, телебачення. Гострота сприйняття матеріалів про корупцію в суспільстві все більше втрачається, а впливає сила в плані створення обстановки нетерпимості до корупції як соціального явища з кожним днем ​​слабшає. Виник свого роду синдром звикання до неї, який став настільки істотним, що величезну частину суспільства не дуже дратує не тільки продажність окремих державних чиновників, але навіть те, що за підозрою в причетності до корупційних відносин під сумнів було поставлено репутація першого Президента Росії і його найближчого оточення. Значною частиною громадян повідомлення та викриття корупції взагалі сприймаються як спроби одних російських політиків очорнити своїх опонентів і заробити додаткові очки в просуванні на ті чи інші посади.
Не є секретом, що сьогодні корумповані відносини виступають сполучною ланкою між державними органами та кримінальними угрупованнями, в тому числі й організованими. Дуже характерно, що ще на рубежі 1999-х років ця тенденція проглядалася вже досить виразно, а корумповані зв'язки кримінальних кіл з державними чиновниками різних рівнів у цей період значною мірою визначили подальший активний формування і розвиток в Росії організованої злочинності. За оцінками експертів, від однієї третини до половини доходів, отриманих у результаті злочинної діяльності, сьогодні в Росії витрачаються на створення і зміцнення позиції організаторів і активних учасників злочинних спільнот в органах законодавчої та виконавчої влади, судової і правоохоронної системи.
Підсумовуючи сказане можна зробити висновок, що корупція своїм корінням йде дуже далеко, проблема була завжди, але зараз вона стала проявляти себе в більш страхітливих формах, без зволікання необхідно зосередити зусилля на обмеженні сфери докладання її проявів, зниження ступеня її впливу, мінімізації шкідливих наслідків, щоб в остаточному підсумку звести її до прийнятного соціально терпимого рівня.
Глава II. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А З Про У Р Е М Е Н Н О Г О С О С Т О Я Н І Я В З Я Т О Ч Н І Ч Е С Т В А І К О Р Р У П Ц І І В Р О С І І
2.1. Поняття і правове регулювання хабарництва та корупції
Сьогодні погляди держави і суспільства на корупцію в цілому залишаються досить різноманітними. Існують різні думки про причини виникнення, значення і ступеня впливу даного явища на державні та суспільні інститути, що багато в чому пояснюється тим, ким досліджуються питання корупції - економістами, соціологами, політологами або правознавцями. Також є й побутове розуміння корупції, яке формується на основі досвіду населення. На жаль, цей різнобій ускладнює формування щодо універсального поняття корупції, що, у свою чергу, об'єктивно обмежує і вироблення більш ефективних механізмів протидії її поширенню.
Відомо, що в основі терміна «корупція» лежить латинське слово «corruptio», що означає в буквальному перекладі «порчу, підкуп» (однокорінним в цьому сенсі є і слово «корозія»). У цілому цей переклад дає загальне уявлення про сутність корупції - псування або корозії влади шляхом її підкупу - з точки зору розгляду її як соціального явища, яким вона, безумовно, є.
Латинсько-російський словник, складений І.Х. Дворецьким, крім вищевказаних значень призводить і такі значення, як «спокушання, занепад, перекручення, поганий стан, мінливість (думки або поглядів), а також засмучувати, пошкоджувати, приводити в занепад, і щоб губити, руйнувати, зваблювати, зваблювати, розбещувати, спотворювати, фальсифікувати, ганьбити, безчестити ». [9] А кандидат юридичних наук Г.К. Мішин, всупереч твердженням більшості пишуть з цих питань авторів, стверджує, що латинський термін «corruptio» походить від двох кореневих слів cor (серце, душа, дух; розум) і ruptum (псувати, руйнувати, розбещувати). Тому суть корупції не в підкупі, продажності публічних та інших службовців, а в порушенні єдності (дезінтеграції, розкладанні, розпад) того чи іншого об'єкта, у тому числі державної влади. [10]
Одне з найбільш коротких, але досить ємних визначень корупції дає Словник іноземних слів: це «подкупаемость і продажність державних чиновників, посадових осіб, а також громадських і політичних діячів взагалі».
Довідковий документ Організації Об'єднаних Націй про міжнародну боротьбу з корупцією визначає її як "зловживання державною владою для одержання вигоди в особистих цілях».
У свою чергу, політологи переважно розглядають корупцію як сукупність різних способів використання зацікавленими структурами та особами влади, фінансового, політичного та іншого впливу на державні відомства. Для багатьох з них основні причини корупції криються в нестачі демократичних правил, хоча вони при цьому визнають, що поширення корупції має місце і при демократичних режимах. Ними також робляться спроби розробити способи зменшення можливостей і умов для поглиблення сфер впливу політичної корупції, в тому числі спрямовані на протидію змовою між законодавчою і виконавчою владою, розширення участі населення в демократичних процесах, орієнтованих на становлення і розвиток громадянського суспільства. З метою забезпечення однакового застосування законодавства, що передбачає відповідальність за хабарництво і комерційний підкуп існує діючі Постанова Пленуму Верховного суду СРСР від 30 березня 1990 р. № 4 «Про судову практику у справах про зловживання владою або службовим становищем, перевищенні влади і службових повноважень, недбалості і посадовому підробленні ».
Фахівці в галузі управління бачать сутність корупції у зловживанні ресурсами та використання державних повноважень для досягнення особистого прибутку. На їхню думку, причини корупції випливають головним чином з-за недостатнього рівня оплати праці державних посадових осіб, надмірної монополізації послуг громадського користування, необгрунтовано розширеної свободи дій чиновників при слабкій системі контролю за ними, зайвого державного регулювання суспільних відносин, особливо в економічній сфері, і надлишку бюрократичних процедур, а також невдач у формуванні стабільної внутрішньої культури і етичних правил державної служби. Ними також підтримується точка зору про безумовну шкоду корупції.
Ділові організації частіше за все розглядають корупційні відносини як неминучий фактор торгової та інвестиційної політики. Основною причиною їх занепокоєння є невизначеність, яку корупція привносить в ділові відносини, і неможливість передбачити результати конкурентної боротьби в умовах, коли корупція широко поширена.
Значна увага приділяється корупції правознавцями. Поясненням цьому може служити та обставина, що деякі види корупційної поведінки протягом всієї історії держави і права вважалися протизаконними. Внаслідок цього відповідні відносини розглядаються як поведінка, що відхиляється від зобов'язуючих правових норм, що допускається свавілля в здійсненні покладених законом повноважень або неправомірне використання можливостей управляти державними ресурсами.
Не без підстав юристи відносили і продовжують відносити це явище до сфери застосування деяких галузей права, перш за все, цивільного, адміністративного та кримінального. Тут потрібно дати також визначення хабарництва, як однієї з основних форм корупції, Радянський енциклопедичний словник характеризує хабарництво як: одержання службовою особою будь-яким шляхом і в будь-якій формі матеріальних благ за вчинення (чи невчинення) в інтересах хабародавця дій, що входять до компетенції даної посадової особи. [11]
Кримінальний кодекс РФ передбачає такі види покарання за хабарництво: ст. 204. Комерційний підкуп (максимальне накзаніе позбавлення волі на строк до п'яти років), ст. 285. Зловживання посадовими повноваженнями (максимальне покарання позбавлення волі на строк до десяти років), ст. 290. Одержання хабара (максимальне покарання позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією або без такої), ст. 291. Дача хабара (максимальне покарання позбавлення волі на строк до восьми років), ст. 292. Службове підроблення (максимальне покарання позбавлення волі на строк до двох років). Досить широкі межі кримінального закону чітко виявляються, наприклад, в альтернативних санкціях статей КК РФ, а також щодо визначення санкції ряду цих статей з амплітудою термінів позбавлення волі в три, п'ять і більше років. Наявність таких санкцій дозволяє недобросовісним суддям використовувати правомочності щодо визначення виду і розміру покарання для особистого збагачення шляхом отримання хабарів.
Корупція чинить руйнівну дію на всі правові інститути, в результаті чого встановлені норми права замінюються правилами, продиктованими індивідуальними інтересами тих, хто здатний впливати на представників держапарату і готовий за це платити. Серйозна загроза також у вторгненні корупції в систему юстиції в цілому і відправлення правосуддя, зокрема, оскільки це неминуче призведе до деформування загальної практики правозастосування, зробить її менш цивілізованої і ефективною.
Мало приділяється уваги різними видавництвами Постанови Пленуму Верховного суду від 10 лютого 2000 р. «Про судову практику у справах про хабарництво та комерційному підкупі» в якому детально розглядається суб'єкт кримінального злочину, представники влади, посадове становище, заступництво по службі, потурання, склад злочину і т. д.
Що стосується населення, то більшість людей найчастіше розглядає корупцію з точки зору компенсації низької оплати чиновника, а також неминучого умови за безперешкодне проходження в інстанціях, що їх цікавить питання і отримання необхідного їм конкретного рішення державного органу. Є побутове розуміння корупції і в більш широкому сенсі, в тому числі як порушення прав людини, а в самому крайньому значенні - як «злочин проти людини». При цьому характерно, що багато громадян навіть у випадках публічного засудження ними цього явища, так чи інакше, самі сприяють його збереженню, оскільки вимушено або за власною ініціативою беруть участь у корупційних угодах. Логіка підказує, що існування корупції в суспільстві було б неможливо за визначенням без подібного участі. Більш того, справедливо засуджуючи корупцію, вони одночасно розглядають її як невід'ємну частину їхнього життя або певні правила гри, які ними через відсутність вибору повинні беззастережно прийматися.
Серйозність посилюється залученням в корумповану діяльність істотних верств представників «середнього класу», які починають розглядати корупцію як певний атрибут інтелігентності. У цих колах найбільшим образою вважається - не стати дурнем. А дурним, в очах інших, вже вважається не відсутність доброчесності, а нездатність отримувати переваги в ситуації для своєї особистої вигоди. У результаті в якості постійного супутника корупції стає така поведінка, як масове ухилення організацій і компаній від сплати податків, посилюючи наслідки від корупції.
З поняттям корупції в її загальносоціальному значенні пов'язане поняття корумпованості. Корумпованість - це залучення посадової особи в незаконне збагачення шляхом використання посадових повноважень, зараженість прагненням до незаконного збагачення за допомогою використання можливостей займаного службового положення. Реалізація цієї можливості залежить від моральних устоїв людини, чесності, поваги до самого себе, суспільству і державі, від ставлення до свого обов'язку.
Незважаючи на досить широкий спектр поглядів на корупцію, фахівці, тим не менш, майже одностайно сходяться на тому, що: а) вона завжди пов'язана з державною владою і в силу цієї залежності неминуче надає більшою чи меншою мірою вплив на характер і зміст влади, її репутацію в суспільстві, б) вона як зловживання владою, може здійснюватися для отримання вигоди не тільки в цілях особистого, але і корпоративного, кланового інтересу. Існує Указ Президента від 24 грудня 1998 р. «Про затвердження складів межведомтсвенних комісій Ради Безпеки Російської Федерації» в якому на перше місце ставиться створення комісії по захисту прав громадян і громадської безпеки, боротьбі зі злочинністю та корупцією.
Корупція в широкому розумінні включає в себе хабарництво і самостійне чиновницьке підприємництво. Розглядаючи корупцію в широкому сенсі як найважливіший елемент цього поняття слід виділити наявність у посадових осіб можливості безпосередньо розподіляти вигоди чи давати дозвіл на подібний розподіл, коли спокуса отримати особистий прибуток переважає над обов'язком і обов'язком служити інтересам держави і суспільства. У подібному сенсі корупція має місце, коли державна функція виконується чиновником хоча й за наявності встановлених правил або процедурного порядку, але при можливості для нього діяти і за власним розсудом, у тому числі свідомо порушуючи правила регулювання, з метою отримання особистої вигоди. Закон регулює державну службу це Федеральний Закон від 31 липня 1995 р. № 119-ФЗ «Про основи державної служби Російської Федерації» діє як і багато інших тільки формально.
Корупція у вузькому сенсі, перш за все, явище, при якому посадові особи свідомо нехтують своїми обов'язками або діють всупереч цим обов'язків заради додаткового матеріального чи іншої винагороди. При цьому в корупцію завжди залучені дві сторони: той, хто підкуповує, і той, хто, будучи підкуплений, діє врозріз зі своїм службовим обов'язком у приватних інтересах. У цьому виявляється свого роду «приватизація держави».
З урахуванням розглянутих поглядів на сутність корупція представляється як використання державними (муніципальними) службовцями та іншими особами, уповноваженими на виконання державних і пов'язаних з ними функцій, свого службового становища, статусу та авторитету займаної посади у приватних інтересах на шкоду суспільно значущим політичним, економічним, соціальним , морально-етичним, і іншим інтересам держави. Також естьУказ Президента від 6 червня 1996 р. № 810 «Про заходи щодо зміцнення дисципліни в системі державної служби»
Разом з тим, багато фахівців не без підстав відзначають, що сфера корупційних відносин не обмежується лише державної і муніципальної службою або особами, залученими до публічного управління, а поширюється і на приватний сектор, професійні спілки та політичні партії, і деякі інші сфери.
Що стосується визначення поняття корупційної злочинності, то тут слід виходити з того, що це досить традиційний і розповсюджений вид кримінальних проявів в більшості країн світу. Тим не менш, універсального визначення кримінальної корупції не існує. Подібне поняття Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 1978 року, надає національним законодавством. Разом з тим, як його обов'язкових елементів даний документ пропонує розглядати «вчинення або невчинення будь-які дії при виконанні обов'язків або з причини цих обов'язків в результаті вимагаються або прийнятих подарунків, обіцянок чи стимулів або їх незаконне отримання кожного разу, коли має місце таке дія або бездіяльність ». [12]
По суті, в цьому документі рекомендовано мати на увазі під кримінальної корупцією підкуп, продажність посадових осіб (публічних службовців) та їх службову поведінку, що здійснюється в зв'язку з отриманим або обіцяним винагородою.
В одному з пізніших міжнародних документів, а саме в Межамериканской конвенції проти корупції, підписаної державами-учасниками Організації американських держав 29 березня 1996 року в м. Каракасі, дається вже більш докладний і конкретизований перелік кримінальних проявів корупції: вимагання або отримання прямо чи опосередковано урядовим чиновником або особою, що виконує державні обов'язки, будь-якого предмета, що має грошову вартість, чи іншої вигоди у вигляді подарунка, послуги, обіцянки або переваги в обмін на будь-яку дію чи невчинення дії при виконанні ним своїх державних обов'язків, а також надання або пропонування таких предметів або вигод зазначеним особам; будь-яка дія або невчинення дії при виконанні своїх обов'язків урядовим чиновником або особою, яка виконує державні обов'язки, з метою незаконного отримання вигоди для себе або третьої особи; шахрайське використання або приховування майна, отриманого в результаті вчинення зазначених дій; неналежне використання урядовим чиновником або особою, що виконує державні обов'язки, для своєї вигоди або вигоди третьої особи будь-якого майна, що належить державі, компанії або установі, в яких держава має майнову частку, якщо чиновник або особа, яка виконує державні обов'язки, має доступ до цього майна в наслідок або в процесі виконання своїх обов'язків.
Кілька відмінний від наведеного, але близький за змістом перелік діянь, що становлять кримінально-наказуемую корупцію, наводиться у Конвенції «Про кримінальну відповідальність за корупцію», прийнятої 4 листопада 1998 Комітетом Міністрів Ради Європи на своїй сто третій сесії. При цьому текст Конвенції містить певну кількість можливих застережень, необхідних для того, щоб сторони, які ратифікують або приєднуються до неї, могли поступово адаптуватися до зобов'язань, передбачених у цьому документі. [13]
Незважаючи на те, що Конвенція поки не ратифікована Росією, видається, що ці рекомендації слід враховувати не тільки в якості основних елементів національного законодавства, але і орієнтирів для виявлення і припинення конкретних фактів корупційної поведінки стосовно практиці російських правоохоронних органів. Тим більше, що в чинному російському законодавстві поняття корупційних злочинів досі не закріплено.
Аналіз Кримінального кодексу Російської Федерації дозволяє прямо чи опосередковано зарахувати до числа корупційних значний ряд діянь, передбачених нормами, що містяться в розділах 19, 21, 23 і 30. Це деякі злочини проти конституційних прав і свобод людини і громадянина; проти власності; традиційні посадові злочини проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого управління.
Крім корупції в системі державної і муніципальної служби та серед осіб, залучених до державного (муніципального) управлінню, чинне кримінальне законодавство дозволяє цілком обгрунтовано говорити про корумпованість осіб, які виконують владні та управлінські функції в комерційних та інших організаціях, а також про корупцію в спорті і шоу -бізнесі. Так ст.184. КК РФ Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів, передбачає ответственнсть суб'єктів у цій сфері.
Необхідно мати на увазі, що крім Кримінального кодексу ще ряд законів і нормативних актів прямо або опосередковано закріплюють заходи антикорупційної спрямованості. Перш за все, це федеральні закони «Про основи державної служби Російської Федерації» від 5 липня 1995 р. і «Про основи муніципальної служби Російській Федерації» від 17 грудня 1997 р., а також Указ Президента Російської Федерації від 15 травня 1997 р. « Про подання особами, що заміщають державні посади Російської Федерації, та особами, що заміщають державні посади державної служби і посади в органах місцевого самоврядування, відомостей про доходи та майно ». Їх норми містять ряд обов'язків і істотних обмежень для державних і муніципальних службовців, які в разі їх невиконання повинні тягти за собою певні правові наслідки. Наприклад, державним службовцям забороняється отримувати від фізичних та юридичних осіб винагороди (подарунки, грошові винагороди, позики, послуги, оплату розваг, відпочинку, транспортних витрат й інші винагороди), пов'язані з виконанням посадових обов'язків, у тому числі і після виходу на пенсію. Однак відсутність механізмів реалізації та контролю за дотриманням відповідних норм призвело до того, що майже все що містяться в них антикорупційні заборони і обмеження важко реалізувати на практиці.
Наприклад, відповідно до згаданого указом перевірка зазначених посадовими особами в деклараціях відомостей покладена на кадрові служби відповідних державних органів. Проте досвід показує, що навряд чи всерйоз можна розраховувати на сверпрінціпіальность працівників кадрових апаратів по відношенню до своїх безпосередніх керівників, так і в цілому на високий рівень подібних перевірок за відсутності у цих працівників необхідних для цього коштів і повноважень.
Повертаючись до аналізу кримінальних корупційних проявів, можна відзначити, що найбільш грунтовно в Кримінальному кодексі опрацьовано питання щодо відповідальності за хабарництво. У ст. 290 отриманням хабара визнається «отримання посадовою особою особисто або через посередника хабара у вигляді грошей, цінних паперів, іншого майна чи вигод майнового характеру за дії (бездіяльність) на користь хабародавця або представляються їм осіб, якщо такі дії (бездіяльність) входять у службові повноваження посадової особи або воно в силу посадового становища може сприяти таким діям (бездіяльності), а так само за загальне заступництво чи потурання по службі ». Кваліфікуючими ознаками цього злочину є одержання службовою особою хабара за незаконні дії (бездіяльність) і вчинення його особою, що займає державну посаду Російської Федерації чи державну посаду суб'єкта Російської Федерації, а також главою органу місцевого самоврядування, а також групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, неодноразово, з вимаганням хабара і у великому розмірі (великим розміром хабара визнаються сума грошей, вартість цінних паперів, іншого майна чи вигод майнового характеру, що перевищують триста мінімальних розмірів оплати праці).
Кримінально карається й давання хабара особисто або через посередника (ст. 291 КК Російської Федерації). При цьому в якості кваліфікуючої ознаки цього складу є дача хабара посадовій особі за вчинення ним завідомо незаконних дій (бездіяльність) або неодноразово. За чинним кримінальним законом особа, яка дала хабар, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо мало місце вимагання хабара з боку посадової особи або якщо особа добровільно повідомила органу, має право порушити кримінальну справу, про дачу хабара.
З аналізу ст. 290 Кримінального кодексу видно, що в якості предмета одержання та давання хабара можуть виступати гроші, цінні папери, будь-яке інше майно, а також вигоди майнового характеру. За змістом цієї ж статті суб'єктом отримання хабара може бути посадова особа, яка постійно, тимчасово або за спеціальним повноваженням здійснює функції представника влади або виконує організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції в державних органах, органах місцевого самоврядування, державних і муніципальних установах, а також у Збройних Силах та інших військах і військових формуваннях і який отримав або отримує від інших осіб завідомо незаконне матеріальну винагороду за своє службове поведінку або у зв'язку з займаної посади.
Закон називає чотири варіанти поведінки посадової особи, за яку або у зв'язку з яким воно особисто або через посередника може отримати хабар: 1) за дії (бездіяльність) на користь хабародавця або представляються їм осіб, що входять у службові повноваження посадової особи 2) за дії (бездіяльність) на користь хабародавця або представляються їм осіб, які не входять у службові повноваження посадової особи, але в силу свого посадового становища ця особа може сприяти таким діям (бездіяльності), 3) за загальне заступництво чи потурання по службі посадовою особою хабародавцю або акредитуючою ним особам; 4) за незаконні дії (бездіяльність) посадової особи на користь хабародавця чи експонованих їм осіб.
Однак при визначенні конкретних діянь як прояви хабарництва далеко не все так просто. Зокрема, кримінальне законодавство не визначило мінімального розміру хабара, обгрунтовано вважаючи, що це має значення тільки для кваліфікації її за ч. 4 п. «г» ст. 290 КК. Між тим, чинний Цивільний кодекс Російської Федерації (ст. 575) дозволяє державним службовцям та службовцям органів муніципальних утворень у зв'язку з їх посадовим становищем або виконанням службових обов'язків приймати звичайні подарунки, вартість яких не перевищує п'яти встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці. У результаті виникла колізія законів. Вона дозволила деяким фахівцям стверджувати, що п'ять мінімальних розмірів оплати праці - це та межа, яка відокремлює подарунок від хабара. [14]
Професор Б.В. Волженкін постарався обмежити дію наведених положень ЦК. На його думку, незалежно від розміру незаконну винагороду посадової особи за виконання нею дії (бездіяльності) з використанням службового становища має розцінюватися як хабар в наступних випадках: якщо мало місце вимагання цієї винагороди, якщо винагороду (або угоду про нього) мало характер підкупу, зумовлювало відповідає, у тому числі і правомірне, службову поведінку посадової особи; якщо винагороду передавалося посадовій особі за незаконні дії. [15]
У той же час зі сказаного випливає, що ст. 575 ГК може бути поширена на винагороду посадової особи за правомірні, не пов'язані з вимаганням, дії чиновника, якщо громадянин, в інтересах якої було зроблено відповідну дію, не обговорював з посадовою особою до вчинення на користь нього таких дій подальшу передачу хабара. Судова практика визнає і такі дії хабарництвом (п. 9 постанови Пленуму Верховного суду РФ від 10 лютого 2000 р. № 6 «Про судову практику у справах про хабарництво та комерційному підкупі»). [16]
На жаль, це не єдиний недолік нашого законодавства, також немає в законі багатьох існуючих видів корупційних дій, які у світовій практиці вважаються злочинними. Наприклад, у КК Росії не знайшли свого відображення норми відповідальності за такі широко практикуються дії, як корупційний лобізм, фаворитизм, протекціонізм, таємні фінансові внески на політичні цілі, внески на вибори з подальшою розплатою державними посадами, келійне проведення приватизації, акціонування, заставних аукціонів, надання податкових і митних пільг, закріплення за державними посадовими особами керівних посад в підтримуваних ними банках та корпораціях до їх відставки з держслужби і т.п.
Нарешті, ще одна важлива обставина, яку слід враховувати при аналізі сутності корупції, причому як в якості соціального явища, так і об'єкта правового впливу. Мова йде про так звану дрібної (низова) і великої (елітарної) корупції. Незважаючи на істотну різницю в рівнях, між ними існує тісний взаємозв'язок і взаємозалежність, обумовленість і спільність централізованого, патерналістського, організаційного або соціально-психологічного характеру.
Низова корупція, існуючи на рівні повсякденних потреб громадян і підприємців, фактично стала нормою життя, пронизує самі різні верстви суспільства. Однак, те саме робить її більш вразливою з точки зору викриття конкретних проявів. Не випадково основна маса офіційно реєструються корупційних проявів викривається і присікається саме на цьому рівні.
Набагато витонченішими виглядає елітарна корупція. Вона характеризується високим соціальним становищем суб'єктів її здійснення, інтелектуальними способами їх дій, величезних матеріальних і моральних шкодою, латентністю посягань, поблажливим, якщо не поблажливим, ставленням влади до цього рівня корупціонерів. Не випадково було видано Указ Президента Російської Федерації від 15 травня 1997 р. № 484 «Про надання особами, які займають державні посади РФ або замінюють державні посади державної служби і посади в органах місцевого самоврядування відомостей про доходи та майно».
Загальновідомо, що корупційні дії владної еліти, як правило, відбуваються в дуже складних і конфіденційних видах державної діяльності, куди професіоналів боротьби з її проявами практично не допускають, а непрофесіоналові розібратися важко. Цей вид корупції володіє високою пристосовуваністю, вона безперервно мімікрує, видозмінюється, вдосконалюється, вибудовується в цілісну систему з високим ступенем самозахисту, що включає лобіювання законодавчих актів, відведення від відповідальності винних і, навпаки, переслідування в різних формах осіб, розкривають корупційну діяльність. Елітарна корупція, володіючи прихованим і погоджувальною характером, в умовах домінування жадібності і продажності влади взаємовигідна як для що беруть, так і для дають. Якщо дрібна корупція повсякденно зазіхає на матеріальний добробут населення, то елітарна корупція поглинає величезні шматки державної і приватної економіки.
Корумпована бюрократія розумна, освічена, багата і владна. Скритність своїх дій її основна турбота. Внаслідок цього дати хоча б приблизну оцінку фактичного поширенню елітарної корупції не представляється можливим. Цікаво, що видана Постанова ГД РФ від 10.03.00 № 164-III «Про комісії державної Думи Федеральних зборів РФ по боротьбі з корупцією».
Навіть окремі гучні викриття в корупції вищих посадових осіб, як правило, закінчуються всього лише «викидом» через ЗМІ компромату, на який влада майже не реагує. Лише у випадках, коли компромат необхідний для позбавлення від супротивників усередині самої влади, така реакція може настати (показовий приклад колишнього Генерального прокурора Ю. Скуратова), і то головним чином «під килимом».
Підводячи деякі підсумки розділу, слід відзначити: а) якщо прийнятне поняття корупції як соціального явища в принципі існує, то поняття корупції як правового явища в російському законодавстві до цього часу так і не сформульовано, б) оскільки форми і методи корупційної діяльності виходять далеко за рамки кримінально караних діянь, потрібні зусилля не тільки фахівців права, а й економістів, соціологів, політологів, щоб відобразити всі грані цього небезпечного явища.
Корупція та хабарництво в злочинних співтовариствах виходить за рамки національних кордонів, особливо в останнє десятиліття. Доходи від неї після «відмивання» включаються у світові та національні фінансові потоки, підриваючи державні та міжнародні інститути влади й економіки. Ця обставина диктує необхідність активного включення Росії в транснаціональну боротьбу з корупцією у світі.
2.2. Соціологічна характеристика хабарництва і корупції.
У соціології права існує трактування корупції як різновиду девіантної (що відхиляється) поведінки, прагнення досягти особистих цілей за рахунок інститутів публічної влади, порушення рольових функцій членів соціуму під безпосереднім впливом приватних інтересів. У такого роду аспекті корупція як явище юридичне найтіснішим чином корелюється з її розумінням в морально-етичному ключі. І хоча з точки зору нормативізму подібне співвідношення може носити деструктивний характер, в практичному житті з ним необхідно рахуватися, вводячи в антикорупційну проблематику такі категорії, як «чесність», «прозорості». Недарма в зарубіжній теорії і практиці права корупція нерідко позначається як несумісного зі статусом державного службовця корисливого діяння.
У соціально-політичному розумінні корупція досить давно сприймається як об'єктивного показника ступеня активності чи пасивності, свідомості чи ірраціональності громадянського суспільства, оскільки дія «залізного закону олігархії», безпосередньо впливає на моральне розкладання управлінського апарату, нейтралізується тільки ефективною протидією з боку цивільних інститутів. Якщо ж хабарництво, «адміністративний захват» (як це влучно позначив Ф. Достоєвський), сімейність стають соціальною нормою, знаходячи своє вираження у всьому, навіть у фольклорі («не підмажеш - не поїдеш», «закон, як дишло, як підвернув, так і вийшло »), то подібного роду відносини не можуть не зачепити і більш високі поверхи суспільної ієрархії, включаючи державну владу.
Корупція, як соціальне явище, являє собою складне, багатовимірне явище, яке охоплює всі сфери соціальних взаємовідносин між громадянським суспільством і державою і зазіхає на багато охоронювані законом блага різними способами. Крім правових, вона зачіпає цілий ряд інших проблем: психологічних, культурних, міжособистісних, що, природно викликає труднощі у виробленні її загального поняття та відмінних ознак, розробці яких-небудь конкретних заходів боротьби з нею.
Усвідомлюючи роль і значення даного чинника у механізмі детермінації корупційних злочинів та замислюючись про шляхи протидії цьому негативному явищу, слід визнати, що сьогохвилинне підвищення рівня моральності чиновників у результаті указів, розпоряджень або спеціально організованих компаній недосяжно. Разом з тим необхідно поставити заслін на шляху подальшого розкладання державних та інших службовців, виробити систему заходів, спрямованих на посилення соціального контролю за виконанням ними службових обов'язків, фінансовою діяльністю і поведінкою в неслужбової сфері. Необхідно доповнити систему вимог, що пред'являються до службовців, механізмом контролю за їх дотриманням. У цих цілях необхідно створити в кожному відомстві спеціалізовані структури, наприклад, Управління з етики, призначені для виявлення та подолання етичних порушень, які не спричиняють кримінальної відповідальності, які повинні каратися за допомогою адміністративних санкцій та дисциплінарних заходів, сприяючи запобіганню вчинення більш тяжких правопорушень.
Злочинне поведінка має місце тоді, коли культура звеличує понад усе певні символи успіху, загальні для населення в цілому, а соціальна структура обмежує (або взагалі усуває) доступ до законних засобів досягнення цілей для значної частини населення.
На мій погляд, найточніша схема причинного комплексу хабарництва відображена у збірнику Організована злочинність-3, кримінологічна асоціація Москва, 1996. (Додаток № 2).
Слід зауважити, що корупція має всі необхідні ознаки для визнання її як соціального явища. Перш за все, вона базується на міцному економічному фундаменті, вона зачіпає інтереси суспільства в цілому, різних соціальних груп і кожної конкретної особистості, вона чинить активний вплив на зовнішню і внутрішню політику держави, вона впливає на державно-правові механізми. Нарешті, вона впливає на суспільні й особисті погляди, формує певні морально-етичні установки і критерії в суспільстві.
У наведених нижче таблицях [17] показано як соціологи відбили статистику хабарництва шляхом порівнювання відсотків в залежності від соціального статусу суб'єкта, національності і, навіть, дати народження та статі. Також як статистика правоохоронних органів порівнює процентне співвідношення хабарництва з іншими злочинами, так і соціологи спробували виявити, хто частіше бере або дає хабара в залежності від індивідуальних ознак. Все це, безперечно, має практичний інтерес для вдосконалення заходів боротьби з хабарництвом і глибокого дослідження цього явища.
Таблиця №: знаки зодіаку суб'єктів хабарництва.
взяткополучатель
хабародавець
знак зодіаку
Абсолютне значення
%
Абсолютне значення
%
баран
21.03-20.04
17
6,91
14
5,62
тілець
21.04 - 21.05
16
6,50
15
6,02
близнюки
22.05 - 21.06
13
5,28
15
6,02
рак
22.06 - 22.07
15
6,10
9
3,61
лев
23.07 - 23.08
8
3,25
18
7,23
діва
24.08 - 23.09
11
4,47
8
3,21
ваги
24.09 - 23.10
9
3,66
14
5,62
скорпіон
24.10 - 22.11
7
2,85
11
4,42
стрілець
23.11 - 21.12
16
6,50
9
3,61
козеріг
22.12 - 20.01
11
4,47
20
8,03
водолій
21.01 - 19.02
14
5,69
20
8,03
риби
20.02 - 20.03
14
5,69
19
7,63
немає
95
38,62
77
30,92
всього:
246
100,00
249
100,00
взяткополучатель
хабародавець
рік
Абсолютне значення
%
абсолютне значення
%
півень
1921, 1933,
1945, 1957,
1969, 1981
11
4,47
12
4,82
собака
1922, 1934,
1946, 1958,
1970, 1982
21
8,54
15
6,02
свиня
1923, 1935,
1947, 1959,
1971, 1983
20
8,13
23
9,24
щур
1924, 1936,
1948, 1960,
1972, 1984
15
6,10
21
8,43
бик
1925, 1937,
1949, 1961,
1973, 1985
25
10,16
20
8,03
тигр
1926, 1938,
1950,
1962, 1974
17
6,91
16
6,43
кіт (заєць)
1927, 1939,
1951,
1963, 1975
11
4,47
20
8,03
дракон
1928, 1940,
1952,
1964, 1976
11
4,47
14
5,62
змія
1929, 1941,
1953,
1965, 1977
16
6,50
13
5,22
кінь
1930, 1942,
1954,
1966, 1978
5
2,03
21
8,43
баран (коза)
1931, 1943,
1955,
1967, 1979
10
4,07
13
5,22
мавпа
1932, 1944,
1956,
1968, 1980
20
8,13
22
8,84
немає даних
64
26,02
39
15,66
всього:
246
100,00
249
100,00
Таблиця №: стать суб'єктів хабарництва.
взяткополучатель
хабародавець
підлогу
абсолютне значення
%
Абсолют-ве значення
%
чоловічий
152
61,79
171
68,67
жіночий
39
15,85
45
18,07
немає даних
55
22,36
33
13,25
всього:
246
100
249
100
Таблиця №: сімейне становище суб'єктів хабарництва.
взяткополучатель
хабародавець
сімейний стан
абсолютне значення
%
Абсолютно-е значення
%
одружений (заміжня)
139
56,50
146
58,63
неодружений (незаміжня)
28
11,38
50
20,08
розлучений (розлучена)
10
4,07
19
7,63
вдівець (вдова)
3
1,22
1
0,40
немає даних
66
26,83
33
13,25
всього:
246
100
249
100
Таблиця №: національність суб'єктів хабарництва.
Взяткополучатель
хабародавець
національність
Абсолютне значення
%
абсолютне значення
%
російська
159
64,63
129
51,81
татарин
11
4,47
14
5,62
українець
6
2,44
3
1,20
мордвин
4
1,63
5
2,01
чуваш
3
1,22
6
2,41
вірменин
1
0,41
10
4,02
казах
1
0,41
3
1,20
грузин
1
0,41
1
0,40
китаєць
1
0,41
0
0,00
чех
1
0,41
0
0,00
азербайджанець
0
0,00
15
6,02
узбек
0
0,00
14
5,62
башкир
0
0,00
2
0,80
дагестанець
0
0,00
2
0,80
каракалпак
0
0,00
2
0,80
таджик
0
0,00
2
0,80
балкарец
0
0,00
1
0,40
білорус
0
0,00
1
0,40
інгуш
0
0,00
1
0,40
німець
0
0,00
1
0,40
осетин
0
0,00
1
0,40
сирієць
0
0,00
1
0,40
туркмен
0
0,00
1
0,40
уйгур
0
0,00
1
0,40
немає даних
58
23,58
33
13,25
всього:
246
100
249
100
Таблиця №: місцевість проживання суб'єктів хабарництва.
взяткополучатель
хабародавець
місцевість проживання
абсолютне значення
%
абсолютне значення
%
місто
176
71,54
179
71,89
сільська місцевість
16
6,50
37
14,86
немає даних
54
21,95
33
13,25
всього:
246
100
249
100
Таблиця №: освіта суб'єктів хабарництва.
взяткополучатель
хабародавець
освіта
абсолютне значення
%
абсолютне значення
%
середнє
41
16,67
114
45,78
вища
94
38,21
36
14,46
середня спеціальна
43
17,48
45
18,07
незакінчена вища
6
2,44
12
4,82
немає даних
62
25,20
42
16,87
всього:
246
100
249
100
2.3. Загальна характеристика хабарництва та корупції в регіонах
Приклад центру виявився виключно заразливий для регіонів. Досвід останніх років наочно свідчить, що на відміну від радянського періоду сучасна російська федеральна влада вже не здатна також ефективно примушувати регіональну еліту до таких дій, які узгоджуються з її власними інтересами. Відцентрові тенденції в середині 1990-х років помітно посилили авторитет і вплив керівників суб'єктів Федерації, а в більшості національних утворень зробили їх майже абсолютними.
Використовуючи дану ситуацію, регіональна і місцева впасти без особливої ​​оглядки на центр активно і цілеспрямовано втручається у функціонування підприємств і розподіл власності, вирішуючи не тільки загальнодержавні завдання, але також реалізуючи власні, часом корисливі, прагнення. Не всі регіональні лідери апріорі правопорушники і корупціонери, але те, що багато хто з них, так чи інакше, пов'язані з бізнесом і мають в ньому власні інтереси факт незаперечний. Це, зокрема, підтвердив Генеральний прокурор Російської Федерації на нараді прокурорських працівників 11-12 січня 2001 року, заявивши, що регіональні владні еліти тісно пов'язані з представниками фінансово-господарських структур, у тому числі сформованих і існуючих на кримінальних капіталах.
Відомості про кількість зареєстрованих злочинів за січень-серпень 2002 р. всього по Росії по хабарництву: [18]

Таблиця: статистика хабарництва

Федеральні округи
2001
2002
Центральний
1846
1792
Південний
841
871
Приволзький
1025
984
Уральський
424
323
Сибірський
705
725
Далекосхідний
213
236
Північно-Західний
499
391
Усього по Росії:
5903
5794
Деякі глави суб'єктів Федерації і високопоставлені чиновники їх адміністрацій, керівники муніципальних утворень встановлюють тісні і аж ніяк не безкорисливі зв'язку з представниками господарюючих суб'єктів, надають їм державну підтримку з бюджетів на шкоду вирішенню соціальних проблем територій. Не даючи оцінку аморальності подібних зв'язків, а також того, що багато з них носять відверто кримінальний характер, слід визнати, що за обсягом реально здійснюваних повноважень сьогодні держава небезпечно деформувалося у бік регіонів.
Однак які б причини ні лежали в основі цього положення, об'єктивні чи штучно створені, слід мати на увазі, що ця ситуація спочатку є фундаментальною економічною передумовою для формування і посиленого розвитку корупційних відносин як у регіонах, так і в країні. Відповідно і корупційні відносини сьогодні значною мірою задаються саме з боку регіонів.
Тут поряд з традиційними формами підкупу посадових осіб широко використовуються нові: надання пільгових кредитів комерційними банками, оплата зарубіжних поїздок, виплата необгрунтовано високих гонорарів за лекції та публікації, в тому числі готуються (так звана передоплата наукових та інших зірваних праць), надання різних послуг, надання високооплачуваних посад (вельми поширеним явищем стало залучення державних службовців в якості консультантів, референтів і т.д.), включення до складу комерційних, підприємницьких структур або співзасновників членів сім'ї, надання роботи за сумісництвом і т.д.
За даними ГУБОЗ МВС Росії за 1998-1999 р. р. до кримінальної відповідальності за злочини проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування залучені близько шістдесяти відповідальних посадових осіб регіонального рівня. Серед них 3 губернатора (правда, колишніх), близько двох десятків віце-губернаторів, мери і віце-мери великих міст, керівники законодавчих зборів, міністри регіонального рівня. Основна частина справ стосується отримання хабарів і розкрадання бюджетних коштів. Методи зловживань цілком традиційні: нецільове використання кредитів, прокручування бюджетних грошей в «потрібних» банках, продаж будівель, обладнання та техніки за свідомо заниженими цінами або, навпаки, їх купівля у «своїх» постачальників за цінами набагато вищими за ринкові, протекціонізм за потрібне бізнесменам у конкурсах і тендерах на постачання сировини, енергоносіїв, продовольства. Крім того, порушено кілька справ щодо несплати податків і одна за наклеп і помилковим доносом - за цим рідкісним для російської судової системи статтями був звинувачений і заарештований мер Улан-Уде В. Шаповалов. За зазначеним справах регіональні чиновники в сукупності незаконно вилучили з місцевих бюджетів і поклали в кишеню собі і своїм «подільникам» суму, еквівалентну 84 мільйонам доларів США. Причому це лише те, що вдалося довести і покласти в основу звинувачення. Не викликає сумнівів, що ця сума, як мінімум, на кілька порядків менше реального збитку.
У Постанові Уряду Російської Федерації від 23.03.96 № 327 «Про схвалення і подання на затвердження Президентові РФ основних положень регіональної політики в Російській Федерації» в пункті 3.2. Методи і форми реалізації регіональної економічної політики вказується контроль за цільовим витрачанням коштів, виділених з федерального бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів.
Безумовними рекордсменами за сумами розкрадених коштів та отриманих хабарів в суб'єктах Федерації є, природно, глави регіонів. Це і зрозуміло: можливостей у них більше, контролю менше, та й запити постійно зростають.
У системі Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації в якості структурних підрозділів Головного управління з організованої злочинності діють дванадцять регіональних управлінь з організованої злочинності (РУОП). Стан прокурорського нагляду за законністю діяльності підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю диктує необхідність прийняти в органах прокуратури додаткові організаційно - кадрові заходи. Генеральною прокуратурою РФ був виданий Наказ від 27.10.97. № 64 «Про організацію прокурорського нагляду за законністю діяльності регіональних управлінь з організованої злочинності».
Однак це лише мала і видима вершина того айсберга, який представляє собою корупція в регіонах. Мало хто згадує, а вже тим більше може довести величезні фінансові вливання, які робляться у виборчі кампанії в суб'єктах Федерації. З боротьбою регіональних еліт за владу нерідко було пов'язаний початок антикорупційної кампанії в регіонах. У таких випадках кримінальні процеси проти казнокрадів, декларовані як заходи з оздоровлення ситуації у регіоні, насправді були актами помсти недавнім і залякування майбутніх суперників. Як показує досвід, в середньому від зміни влади до порушення кримінальної справи, а іноді й арешту когось із членів попередньої адміністрації проходить від декількох тижнів до декількох місяців.
Вельми примітно, що стоїть в якому-небудь регіоні взяти на місці злочину одного хабарника, як виявляється ціла система хабарництва і казнокрадства у владних структурах. Особливо характерно це для тих місцевостей, де існує затяжний конфлікт між губернським начальством і керівниками правоохоронних органів.
Однак, як показує практика, порушення кримінальної справи не є гарантією того, що високопоставлені чиновники, нарешті, будуть притягнуті до відповідальності. До логічного кінця доходять лише одиниці.
Роблячи висновки з даного розділу можна побачити всю неоднозначність сьогоднішнього стану російських справ, не тільки в центрі, але і в периферії. Ситуація повністю вийшла з під контролю, необхідні вирішальні кроки по зміцненню і наглядом за законністю в регіонах, прийняття ряду законів регулювали правопорядок на місцях і створення умов для його ефективного забезпечення.
2.4. Корупція у вищих ешелонах влади.
Корупція, помножена на «недоторканність» окремих представників законодавчої влади, породжують вседозволеність і безкарність. Як наслідок, виникає катастрофічне падіння довіри населення до представницьким установам.
Корупцією пронизана вся вертикаль виконавчої влади. Практично у всіх сферах державної діяльності, де розподіляються фінансові чи інші матеріальні ресурси, в наявності зловживання посадовими особами своїм службовим становищем. За даними перевірок однієї тільки Рахункової палати РФ, у 1998 р. не дійшов до призначення 51 млрд. рублів бюджетних коштів, що можна порівняти з річними витратами на оборону або на освіту, охорону здоров'я, культуру та соціальні виплати разом узяті.
Триває процес зрощування корумпованих чиновників з криміналом, в першу чергу з організованими злочинними групами. У небезпечній ступеня криміналізовані кредитно-фінансова і зовнішньоекономічна сфери, країна реалізації великих державних пріоритетних програм та інвестиційних проектів. Триває проникнення криміналу в паливно-енергетичний, ресурсодобивающій і переробний комплекси.
Комісія Державної Думи по боротьбі з корупцією з 1998 р. проводила перевірку матеріалів щодо:
1. Колишнього Президента РФ Б.М. Єльцина і його сім'ї:
а) про наявність у Єльцина іменного рахунку в лондонському «Барклай-Банку» з внеском у розмірі більше 5 млн. доларів США;
б) про набуття членами сім'ї (Т. Б. Дяченко) за 6 млн. німецьких марок замку Мейтеншлессель в Гарміш-Партенкірхен в Німеччині, за 25 млн. французьких франків палацу в Ніцці і будинки в Одинцовському районі Московської області;
в) розкрадання з бюджету РФ і переведення в банки США, Іспанії, країн Балтії низкою урядових чиновників і членів передвиборного штабу Єльцина сотень мільйонів доларів США;
г) про незаконне, всупереч вимогам Федерального закону від 13 березня 1995 р. № 31-ФЗ «Про деякі питання надання митних пільг учасникам зовнішньоекономічної діяльності», а також Митного кодексу РФ, надання Президентом РФ і урядом РФ в 1995 р. із коштів федерального бюджету 37700000000000. рублів як компенсацію митних платежів при здійсненні зовнішньоторговельних операцій за контрактами спортивних організацій.
2. Колишнього Голови Уряду РФ В.С. Черномирдіна:
а) про необгрунтованість рішення Комісії Уряду РФ про виділення АТ «МЦ Промінформбізнес» з державних фондів 2,5 млн. тонн нафти для постачання на експорт без оплати митних зборів, допущених порушеннях посадовими особами Мінекономіки, МЗЕЗ і Мінфіну Росії, які спричинили заподіяння державі збитків в розмірі більше 100 млн. доларів США;
б) про незаконне виділення та переказ в 1996 р. з федерального бюджету 4,9 млн. доларів США на рахунки громадської організації «Центр російсько-американського партнерства»;
в) про джерела коштів, витрачених Черномирдіним (при 46 000 рублів річних) на придбання житлового будинку площею 315 м »в Опалиха, а також за 112 млн. рублів автомобіля« Шевроле-Блейзер »;
г) про необгрунтованість і безадресна витрачання Урядом РФ засобів зарубіжних позик у розмірі 10 млрд. доларів США (в тому числі на так звану міжнародну діяльність) і ненаправлення їх на реалізацію структурних перетворень російської економіки (для чого вони призначалися);
д) про незаконне, всупереч вимогам Федерального закону від 13 березня 1995 р. № 31-ФЗ «Про деякі питання надання митних пільг учасникам зовнішньоекономічної діяльності», а також Митного кодексу РФ, надання Президентом РФ і Урядом РФ в 1995 р. із коштів федерального бюджету 37700000000000. рублів як компенсацію митних платежів при здійсненні зовнішньоторговельних операцій за контрактами спортивних організацій.
3. Колишнього віце-прем'єра Уряду РФ А.Б. Чубайса;
а) про протиправну операції з отримання в банку «Національний кредит» під гарантію Центрального банку Росії облігацій на суму 128 млн. доларів США, їх переведенні в готівку і присвоєння грошових коштів (Вавилов);
6) про незаконну приватизацію ДВО «Нижневартовскнефтегаз», в результаті чого завдано величезних економічних збитків державі (там же Нємцов, Кох, Мостовий);
в) про незаконне, всупереч вимогам Федерального закону з "13 березня 1995 р. № 31-ФЗ« Про деякі питання надання митних пільг учасникам зовнішньоекономічної діяльної, а також Митного кодексу РФ, надання Президентом РС і Урядом РФ в 1995 р. із коштів федерального бюджету 37700000000000. рублів. [19]
Аналіз конкретних матеріалів в цілому стану боротьби з корупцією неминуче приводить до висновку про необхідність відтворення зруйнованої діючими владними структурами системи контролю, який є необхідним елементом соціального управління. Без контролю управління суспільними процесами неможливо. Контроль повинен бути всеосяжним, проявляти себе на всіх стадіях управлінського процесу, мати місце у роботі як представницьких, так і виконавчих органів. До числа першочергових завдань відноситься викорінення безвідповідальності та безконтрольності в самій правоохоронній системі.
Глава III. КОРУПЦІЯ І ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ
3.1. Поняття злочинного співтовариства (злочинної організації) та його зв'язок з хабарництвом і корупцією
Злочинне співтовариство (злочинна організація) це згуртована організована група (організація), створена для здійснення тяжких або особливо тяжких злочинів, або об'єднання організованих груп, створене в тих же цілях (ч. 4 ст. 35 КК). З визначення злочинного співтовариства (злочинної організації) випливають чотири характеризують ознаки: згуртованість, організованість, наявність спеціальної мети - вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, об'єднання організованих груп. Під згуртованістю слід розуміти наявність у членів організації спільних цілей, намірів, перетворюють злочинне співтовариство в єдине ціле. Про згуртованості може свідчити наявність усталених зв'язків, організаційно-управлінських структур, фінансової бази, єдиної каси з внесків від злочинної діяльності, конспірації, ієрархії підпорядкування. Ознаки організованості - чіткий розподіл функцій між співучасниками, ретельне планування злочинної діяльності, наявність внутрішньої жорсткої дисципліни. (Бюлетень верховного Суду РФ. № 9.
У кримінальному законодавстві організація злочинного співтовариства регламентується у ст. 210.
1. Створення злочинного співтовариства (злочинної організації) для здійснення тяжких або особливо тяжких злочинів, а також керівництво таким співтовариством (організацією) або входять до нього структурними підрозділами, а також створення об'єднання організаторів,
керівників чи інших представників організованих груп з метою розробки планів і умов для вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів - карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Участь у злочинному співтоваристві (злочинної організації) або в об'єднанні організаторів, керівників чи інших представників організованих груп - карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою з використанням свого службового становища, - караються позбавленням волі на строк від десяти до двадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
У коментарі до кримінального кодексу РФ одним з ознак участі в злочинному співтоваристві (злочинної організації) є встановлення контактів з посадовими особами, що мають можливості з використанням свого службового становища сприяти діяльності спільноти, вчинення ним злочинів, ухилення організаторів, керівників та учасників спільноти від кримінальної відповідальності. [20]
У зв'язку з тим, що внесення змін і доповнень до кримінальне, кримінально-процесуальне та адміністративне законодавство - процес тривалий, правовий вакуум заповнювався виданням указів Президента РФ. Одним з перших актів став Указ Президента Російської Федерації № 361 від 4 квітня 1992 року «Про боротьбу з корупцією в системі державної служби», згідно з яким службовцям державного апарату заборонялося: займатися підприємницькою діяльністю, в тому числі через посередників; сприяти фізичним та юридичним особам у здійсненні підприємницької діяльності і одержувати за це різні винагороди; поєднувати державну службу з іншою оплачуваною роботою (крім науково-педагогічної та творчої); брати участь в управлінні акціонерними товариствами та іншими господарськими суб'єктами.
Для державних службовців встановлено обов'язкове подання щодо призначення на керівну посаду декларації про доходи. Однак у силу того, що належний механізм забезпечення цього Указу не був створений, більшість його приписів не виконуються, хоча формально і зберігають юридичну силу.
Велике значення для активізації боротьби з організованою злочинністю мав Указ Президента Російської Федерації № 1189 від 8 жовтня 1992 року «Про заходи щодо захисту прав громадян, охорони правопорядку та посилення боротьби зі злочинністю», відповідно до якого підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю посилили чисельністю та технічними засобами.
Найбільш значний слід у боротьбі з організованою злочинністю залишив Указ Президента Російської Федерації № 1226 від 14 червня 1994 року «Про невідкладні заходи щодо захисту населення від бандитизму та інших форм проявів організованої злочинності». У числі заходів даними Указом передбачалося незастосування до підозрюваних і обвинуваченим у зазначених злочинів в якості запобіжного заходу підписки про невиїзд, особистого поручительства, поруки громадських організацій та застави, затримання до них застосовувалося до 30 діб. За наявності достатніх даних про причетність організованої злочинної групи до тяжких злочинів до порушення кримінальної справи за погодженням з прокурором могли проводитися експертизи, призначатися перевірки фінансово-господарської діяльності не тільки підозрюваних учасників ОЗГ, а й їхніх родичів. Незважаючи на скасування даного Указу та припинення дії названих неординарних, не передбачених нормами КПК заходів, даний правовий акт слід визнати найбільш ефективним, бо в період його дії правоохоронними органами вдалося призупинити розгул насильницької організованої злочинності і частково загнати її в підпілля. [21]
Корупція та пов'язана з нею організована злочинність представляють в даний час головну небезпеку для міжнародних співтовариств і добробуту як розвинених, так і країн, що розвиваються. Привертають увагу в тому числі і політико-економічні наслідки зростання міжнародної корупції. Знаходять свої риси координаційні заходи, які стосуються і організованої злочинності. Проте ще не вироблені всеохоплюючі мультинаціональні заходи, спрямовані на усунення негативних наслідків цих двох взаємопов'язаних чинників. Така стратегія необхідна, тому що, за оцінками багатьох сучасних фахівців, корупція і організована злочинність знаходяться поза полем контролю будь-якого окремого уряду.
Закон «Про боротьбу з організованою злочинністю» також як і закон «Про корупцію» так і не був прийнятий, в пояснювальному листі Президента Російської Федерації від 22 грудня 1995 року законопроект був відхилений у зв'язку з невідповідністю ст. 23, 35, 54 Конституції Російської Федерації які, до речі, суттєво заважають взагалі відправленню правосуддя, то, що на папері звучить красиво і правильно, на ділі виходить на руку затятим порушників закону, а простим громадянам не потрібно взагалі.
1. Корупція набуває глобального характеру. Диктатори в країнах, що розвиваються часто переміщали свої капітали в тихі гавані світових фінансових ринків. Однак зараз це приймає безпрецедентний характер. Обсяги коштів настільки великі, що негативно впливають на стан національної заборгованості бідних країн і перешкоджають можливості їх економічного розвитку. Сюди входять хабара корпорацій у третьому світі і відмивання грошей корумпованими офіційними особами країн, що розвиваються через банківську систему та економіки розвинених країн. Нитки корупції ведуть часто за океан, особливо в офшорні зони, де буває неможливо обчислити вкрадені гроші. Офіційна влада багатьох країн робили обмежені зусилля розкрити ці корумповані потоки. Вжиті дії дорого обійшлися їх ініціаторам, так як на них чинився тиск на високому рівні, в тому числі із застосуванням погроз фізичного впливу.
У результаті недавніх досліджень в Італії отримані дані, що дозволяють здійснити аналіз корупції шляхами, раніше неможливими. Вони показують структурний подібність проблеми корупції та проблеми організованої злочинності. Італійська юстиція використовувала подібні методи в першій половині 90-х рр.. для боротьби як з організованою злочинністю, так і з корупцією. [22] У рамках зроблених в 90-х рр.. міжнародних зусиль щодо підвищення ефективності інституту держави багато країн почали амбітні програми приватизації держмайна. У країнах з високим рівнем корупції і неадекватним контролем за процесом приватизації виникли гігантські можливості не тільки для корупції, але і для проникнення організованої злочинності в легальну економіку.
З метою забезпечення виконання Міждержавної програми спільних заходів боротьби з організованою злочинністю та іншими видами небезпечних злочинів на території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на період до 2000 р. було видано Постанову Уряду Російської Федерації від 7 грудня 1996 р. «Про національний план Російської Федерації з реалізації спільних заходів боротьби з організованою злочинністю .. »
2. Різниця між корупцією та організованою злочинністю стирається в результаті перекладу величезних сум, отриманих в результаті корупційної діяльності, у провідні банківські центри офшорних зон [23]. Поділ між організованою злочинністю і корупцією зникає і за іншими напрямами. У міру підвищення фінансових ставок корупція часто супроводжується насильством або загрозою насильства, тобто явищем зазвичай характерним для організованої злочинності.
У Японії, де члени організованих злочинних угрупувань взяли під свій контроль і приховали від провідних фінансових інститутів країни з метою неповернення великі банківські кредити. Керівні органи банків також виявилися інфільтроване організованою злочинністю, так що багато фінансових інститутів були не в змозі зібрати борги з-за наявності криміналу у своїх рядах або погроз з його боку. [24] Аналітичні дослідження різних експертів засвідчили, що не менше 40% невиплачених боргів можна пов'язати з організованою злочинністю. Це пояснює, чому банки не можуть скоротити свої реєстри неповернених кредитів. Якщо вплив організованої злочинності на другу за величиною світову економіку настільки значно, її вплив на країни, що розвиваються та країни перехідного періоду, де економіка не така сильна, ще більш велика.
3. Корупція послаблює структури державних інститутів та їх імунітет проти організованої злочинності. В основному організована злочинність процвітає в суспільствах з поширеною корупцією. Корумповані правоохоронні органи та політичні інститути через відсутність чистоти в своїх рядах можуть позбавити громадян від загрози організованої злочинності. Таким чином, журналісти і всі охочі не в змозі ефективно викривати корупціонерів, стикаючись з погрозою насильства проти них самих або близьких і відсутністю захисту з боку державних силових структур. Наражається на небезпеку саме громадянське суспільство, покликане вставати на шляху корупції.
У зв'язку із зростанням злочинних проявів Генеральна Прокуратура Російської Федерації видає Вказівка ​​від 29 вересня 1997 р. № 59 / 1 «Про вжиття додаткових невідкладних заходів щодо припинення організованої злочинності та проявів корупції».
4. Міжнародна злочинність і корупція все більше набувають нероздільний і міжнародний характер:
а) Доходи організованої злочинності від торгівлі наркотиками або людьми можуть переміщатися в законний бізнес, наприклад будівельну індустрію. Міжнародні будівельні фірми можуть одержувати позики від міжнародних фінансових організацій на проекти в країнах, що розвиваються. Для отримання відповідних контрактів можливий підкуп місцевих офіційних осіб і залякування здійснюють нагляд представників міжнародних кредитних організацій.
б) Є можливість присвоювання надаються міжнародними кредитними організаціями коштів в рамках інституційної корупції. Невдачі з введенням необхідних контрольних заходів і прогалини в законодавстві щодо зайняття держслужбовцями постів у приватному секторі будуть означати, що гроші з готовністю розкрадуть. Потім вони покинуть країну через канали спеціальних компаній або будуть легалізовані через казино та інші заклади, часто містяться організованою злочинністю.
Спеціальна література занадто часто досліджує симптоми корупції та організованої злочинності в порівнянні з випадками, що виражають структурну суть даного явища. Таким чином, занадто мало уваги приділяється більш глибоким підходам до вирішення проблеми. Однак з'являється зростаюче взаєморозуміння щодо необхідності в більш узгодженому вивченні проблеми. Наприклад, інтернаціоналізація як корупції, так і організованої злочинності підштовхнула урядові органи, такі як Організація з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та неурядові організації (НО), такі як «Тренспаренсі Інтернешнл», а також академічні кола до того, щоб виступити за припинення практики виведення з-під податкової оподаткування сум, виплачуваних в якості хабарів, закордонним офіційним особам [25]. Така практика вже поставлено поза законом у США. Легалізація закордонних хабарів надає руйнівний вплив на мораль у відповідних країнах.
Ряд недавніх документів Євросоюзу, ОЕСР, Організації американських держав (ОАД) та Ради Європи ставлять за мету розвиток міжнародних зусиль з боротьби з хабарництвом. Багато атікоррупціонние заходи разюче збігаються із заходами, запропонованими і часом вже використовуваними у боротьбі з організованою злочинністю. Вони включають як розпорядчі, так і нерозпорядливість підходи:
1) Особливі закони проти корупції і зловживання службовим становищем ілюструють зусилля міжнародних органів, таких як Рада Європи та Організація американських держав по досягненню консенсусу у законодавчій діяльності. Так, Конвенція ОЕСР проти корупції є свідченням швидше міжнародних, ніж регіональних зусиль у боротьбі з цим явищем. «Конвенція про цивільно-правової відповідальності за корупцію» (Страсбург, 4 листопада 1999, Росія не бере).
2) Необхідні системні регулюючі рішення, які діють поза межами, для глибокого проникнення у вищевказані проблеми. Дані рішення не можуть обмежуватися виключно кримінальним правом і правозастосування. Швидше вони вимагають скоординованого підходу, що включає цивільні, кримінальні, адміністративні та розпорядчі механізми, а також реалістичну податкову політику і регламентування. Рада Європи, ЄС та ОЕСР стали на чолі розробки такого скоординованого аналітичного підходу. Втілення в життя даної стратегії обіцяє бути більш складним, ніж проста розкрутка корупційних скандалів в різних європейських країнах.
3) Міжнародне співробітництво в розтині фондів, вивезених корупціонерами в закордонні банки, є необхідним кроком у рамках міжнародної антикорупційної стратегії. Відповідно до Віденської конвенції країни, в які надходять грошові трансферти з інших держав, можуть накласти на них арешт, якщо існують підозри, що гроші пов'язані з наркобізнесом. Новий підхід повинен припускати репатріацію таких вкладів на потреби розвитку країни і перешкоджання їх повернення в руки корумпованих чиновників.
4) Необхідною передумовою встановлення контролю над корупцією і діяльністю організованої злочинності є мобілізація громадянського суспільства для забезпечення нагляду та звітності чиновників, а також ефективного управління з їх боку. Так у 1997 році було видано Постанова ДД ФС РФ від 10.10.97 № 1787-II ДД Про Заяву Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації «Про факти корупції посадових осіб органів державної влади міста Санкт-Петербурга».
Опора на місцеві ініціативи повинна допомогти в аналізі специфічних проблем цієї спільноти або регіону і розвитку стратегії, придатної для даного середовища. З великим ефектом вчені можуть взяти на себе роль активістів. Найчастіше вони є головними радниками вищих урядових чиновників і можуть допомогти в просуванні відповідних ідей і напрямків.
5) У боротьбі проти організованої злочинності і корупції необхідні ЗМІ, які дають можливість журналістам розслідувати і викривати корупцію, а також навколишнє середовище, що дозволяє ЗМІ викривати зловживання. Під час відсутності цієї журналісти перетворюються в об'єкти для шантажу і навіть вбивств з боку докоряв ними сил корупції та організованої злочинності. У разі якщо у журналістів немає можливості звернутися до проблеми на території своєї власної країни, зараз їм можуть допомогти в цьому Інтернет і міжнародна система мовлення.
6) Міжнародна експертиза на підтримку країн особливо уражених корупцією має важливе значення, але вона повинна здійснюватися у партнерстві із зацікавленими сторонами в самих цих країнах. Міжнародні організації повинні працювати з колегами, що представляють широкий спектр політичних поглядів. Це потрібно для підтримки діяльності з мобілізації населення і його волі взятися за цим за корупцію та організовану злочинність.
7) Особливої ​​контролю вимагає приватизація державного сектора. Несправедливий перехід державної власності у приватні руки увічнює нерівність у суспільстві та суттєво ускладнює проблему боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Комбінована проблема корупції та організованої злочинності має стати центральним пунктом порядку денного як урядових, так і неурядових організацій. Потрібні широкі інституційні та культурні зміни.
3.2. Деякі аспекти боротьби з організованою злочинністю і корупцією у світлі захисту прав людини
З метою більш ефективного розкриття злочинів і захисту прав громадян учасників процесуальних дій існує Розпорядження Прем'єра Уряду Москви від 28 серпня 1996 р. № 791-РП «Про затвердження положення про заходи соціального захисту та матеріального стимулювання громадян, які сприяли розкриттю злочинів, скоєних організованими злочинними групами» .
Найбільш соціально небезпечними у сфері дотримання прав і свобод людини і громадянина є правопорушення з боку посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування. Ступінь суспільної небезпеки цих правопорушень підкреслюється і кримінально-процесуальним законодавством Росії кримінальні справи про злочини проти державної влади та правосуддя розслідуються, в основному органами прокуратури, які віднесені Конституцією РФ до органів судової влади.
До умов такого бурхливого розвитку в нашій країні організованої злочинності та корупції, крім причин економічного характеру, відносяться і деякі державні прорахунки при впровадженні ринкової економіки:
1. Надмірна ідеалізація ринкової економіки і практична відсутність її державного регулювання.
2. Скорочення державного апарату силових, оперативно-розшукових структур призвело до того, що ці фахівці пішли працювати у сферу економіки, яка не регулювалася і не контролювалася державою. Майже у всіх кримінальних справах по організованій злочинній діяльності фігурують в якості виконавців або співучасників колишні та діючі працівники правоохоронних органів і силових структур.
Фахівці, викинуті з силових правоохоронних структур, користуючись сформованою безвідповідальністю, допомогли створити тіньову економіку і сприяли зрощуванню тіньової економіки з державною владою, де у них залишилися значні коріння і зв'язку. Таким чином, вони перейшли в розряд кримінальної діяльності і сприяли криміналізації суспільства.
3. Перекоси в ідеологізації суспільства шляхом надмірного віктімізірованія - страху, боязні, підпорядкування силі і т. д., а також звеличення, піднесення злочинної субкультури, кримінального способу життя, насильства і безвідповідальності за злочини сприяють розвитку організованої злочинності як системи, поповненню її за рахунок неповнолітніх правопорушників та молоді. Існує Указ Генеральної прокуратури РФ від 25.08.97. № 53/21, МВС РФ 21.08.97. № 1 / 12597 «Про додаткові заходи щодо попередження групової та організованої злочинності неповнолітніх».
4. Неправильна позиція судових органів, які вимагали недоторканності приватної власності. (Ст. 35 Конституції РФ)
5. Організована злочинність проявляється, в основному, у вигляді діяльності різних юридичних осіб, створюваних групами злочинців для відмивання злочинно нажитих коштів, переказу за кордон валюти, незаконного обігу зброї, наркотиків, алкоголю та ін Ці особи, як правило, знаходяться в тіні, ховаються за підставними «керівниками» і представниками подібних компаній. Виявлення їх для притягнення до кримінальної відповідальності вкрай важко. Спочатку була відсутня навіть правова відповідальність юридичних осіб за їх правопорушення у сфері економіки. А адже основними суб'єктами виробничих відносин стали юридичні особи, а не держава і фізичні особи, як при соціалізмі. Усі правопорушення та злочини в сфері ринкової економіки відбуваються під прикриттям юридичних осіб та індивідуального підприємництва. Тому повинна розвиватися система адміністративної та кримінальної відповідальності юридичних осіб за організовану злочинну діяльність в Російській Федерації та за її межами. [26]
Без достовірної всеосяжної юридичної статистики неможливо планувати і прогнозувати роботу державного апарату. Щоб мати уявлення про корупцію як соціальне явище в суспільстві і злочинній соціумі, необхідно мати достовірну єдину статистику цього явища, що також випливає з Указу Президента РФ від 3 березня 1998 р. № 224, яким запроваджується єдина статистична звітність усіх адміністративних правопорушень і злочинів у сфері економіки, це означає, що повинна бути і єдина система органів державної виконавчої влади, основна функція яких на сучасному етапі - державне регулювання економіки.
Координація діяльності всіх органів державної влади у боротьбі з корупцією - одна з основних функцій російської прокуратури, що закріплено у Федеральному законі «Про прокуратуру Російської Федерації» (ст. 8) і випливає з вищезгаданого Указу Президента РФ - контролюючі органи зобов'язані про всі виявлені у сфері економіки правопорушення інформувати органи прокуратури.
Розвиток правової бази з боротьби з організованою злочинністю, організованою злочинною діяльністю і корупцією має виходити насамперед із захисту прав і свобод людини і громадянина, прийнятих і проголошених 10 січня 1948 Генеральною Асамблеєю ООН у Загальній декларації прав людини, закріплених у Конституції Російської Федерації як невідчужувані і належать від народження кожній людині. Тобто це природні права, що визначають соціальну сутність людини як частки матеріального світу.
Правоохоронні органи, сращіваясь зі злочинними формуваннями, створюють середовище, яка є суттєвою перешкодою для боротьби з корупцією. Створюються «комплексні бригади», що заробляють гроші на розвалі кримінальних справ, за хабарі організується тиск правоохоронних органів на конкурентів у комерційній сфері, етіже кошти використовуються для вимагання; чимало фактів вступу працівників правоохоронних органів на службу («за сумісництвом») в комерційні структури та створення таких під патронажем органів правопорядку. Корупція проникає в суди. У цих умовах адвокати роблять хабара ефективним інструментом захисту своїх клієнтів. (Росія і корупція: хто кого? Російська газета. 1998. 19 лютого).
Чинне законодавство і система боротьби з корупцією в Російській Федерації не дозволяють вести дієву боротьбу з цим соціальним явищем, яке загрожує не тільки здійснення конституційних, демократичних принципів побудови правової держави, але й економічної та національної безпеки країни.
Підводячи підсумки даної глави, можна зробити наступні висновки:
а) необхідне вдосконалення чинного законодавства, вироблення єдиного понятійного механізму та прийняття нових законодавчих актів: закону «Про боротьбу з організованою злочинністю», закону «Про лобізм», «Основ державної політики в боротьбі з корупцією».
б) одним з головних принципів боротьби з корупцією та організованою злочинністю повинні бути гласність і прозорість діяльності органів судової та виконавчої влади, засобів масової інформації, громадян та громадських формувань;
в) створення обстановки нетерпимості, засудження, аморальності будь-якого факту прояву корупції.

З а к л ю ч е н н я

Підводячи підсумки дипломної роботи можна зробити висновки, що корупція стає нормою, а не винятком, в тому числі і серед політичної, правлячою та економічної еліти. Правоохоронні органи, самі почасти уражені корупцією, не мають достатніх можливостей і необхідної реальної незалежності для боротьби з інституціональної корупцією.
Конгломерат (корумпована бюрократія - кримінальний бізнес - організована злочинність), що отримав назву «залізний трикутник», живе тільки за своїми законами. У злочинних групах є лідери, які організовують злочину, дають хабарі чиновникам. Вони самі не роблять злочинів, тому й залишаються безкарними. В даний час без хабара не можна вирішити жодного питання.
Відображаючи результати поставлених на початку роботи завдань виявляються декілька головних найважливіших моментів, які вимагають негайного рішення, і зволікання вирішення яких зробить практично неможливим процес боротьби з ними. Це такі питання як:
а) необхідність якнайшвидшого прийняття законів про корупцію та боротьбі з організованою злочинністю, так як, починаючи з 1993 року в Федеральному зборах тонуть один за іншим проекти ФЗ «Про боротьбу з корупцією», також немає закону регуліровшего б корумпованість влади злочинними структурами.
б) практична реалізація конституційного принципу: всі рівні перед законом і судом (п.1 ст. 19 Конституції РФ) шляхом включення до ст. ст. 91, 98 і 122 Конституції РФ застереження, згідно з якою статус недоторканності непридатний у випадках вчинення особами, зазначеними в цих статтях, суспільно небезпечних діянь, передбачених КК РФ. Останній напрям може бути реалізовано шляхом референдуму. У демократичних країнах взагалі виборні посадові особи, включаючи членів парламенту (конгресу), не володіють ніяким імунітетом у разі вчинення ними будь-якого кримінального злочину.
в) виключення із санкцій статей про відповідальність за посадові злочини усіх основних видів покарання, окрім позбавлення волі, причому на термін не нижче двох років, а за злочин, передбачений ст. 289 КК РФ (Незаконне участь у підприємницькій діяльності), - не нижче п'яти років; встановлення за вчинення цих злочинів абсолютно певних санкцій із забороною застосовувати ст. ст. 64 (Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено за даний злочин) і 65 (Призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про поблажливість) КК РФ і включенням в санкції таких додаткових покарань, як позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород і конфіскація майна;
г) виключення з КК РФ ст. 304 (Провокація хабара або комерційного підкупу). Казуистичность визначення провокації хабара в диспозиції ст. 304 полягає в наявності в ньому ознак, виражених у таких словосполученнях, як "без його згоди" і "з метою штучного створення доказів вчинення злочину", які сильно ускладнюють, якщо деколи взагалі не виключають, застосування ст. 290 КК. Це обумовлено тим, що довести згоду посадової особи на одержання хабара, зокрема, спростувати його свідчення про відсутність такої згоди, на практиці вкрай складно і в більшості випадків неможливо. А "штучність" створення доказів вчинення злочину є оціночним ознакою і визнання таких доказів як штучно створених або фактично існуючих залежить часом більшою мірою не від змісту матеріалів кримінальної справи, а від рівня посадового становища особи та його зв'язків, у тому числі з працівниками правоохоронних органів . Такий стан викликає у тих, хто веде боротьбу з хабарництвом, обгрунтовані побоювання: чи не виявляться вони при викритті взяткополучателя замість нього самі визнані винними в провокації хабара під тиском не піддаються виявленню і доведенню закулісних дій вищестоящих і інших корумпованих посадових осіб. Звідси невпевненість щодо можливості здійснення ефективної боротьби з хабарництвом. Тому норма, яка міститься в ст. 304 КК, є серйозною противагою нормі, закріпленій у ст. 290 КК, і відповідно суттєвою перешкодою застосування останньої на практиці.
д) виключення з ЦК РФ п. 3 ст. 575. На підставі цієї статті (заборона дарування) "не допускається дарування, за винятком звичайних подарунків, вартість яких не перевищує п'яти встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці:
... 3) державним службовцям і службовцям органів муніципальних утворень у зв'язку з їх посадовим становищем або у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків ...". По суті, цією нормою допускається дарування подарунків вартістю, що не перевищує п'яти встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці . Відповідно, дача - отримання такої - дрібної - хабарі не визнається навіть цивільним правопорушенням і тим більше злочином. На думку начальника кафедри Московського інституту МВС Росії Л. Гаухман: ця норма - "лазівка", якщо не величезна "діра", для догляду посадових осіб від кримінальної відповідальності за отримання хабара, бо вони можуть дати практично не опровержімие свідчення, що їх свідомістю охоплювалося отримання подарунка лише на суму, що не перевищує п'яти встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці. [27]
Ідеальними і разом з тим антикорупційними можуть бути визнані закони з однозначною розумінням, що виключає можливість їх різного тлумачення посадовими особами та, як наслідок, свавілля останніх, використовуваний нерідко для особистого збагачення.
е) створення постійно діючого загальнофедерального спеціалізованого органу з попередження та боротьби з корупцією з метою здійснення постійної антикорупційної політики держави, для ефективності та сумлінності роботи якого треба створити всього дві умови: ретельний, скрупульозний підбір кадрів (наявність вищої освіти, чистісінька репутація, повага суспільства ... ..) і найвища зарплата працівників цих служб. Найважливішими завданнями якого, було б стежити за виконанням закону про корупцію, перевірка декларації про доходи, особливо якщо у службовця зарплата абсолютно не відповідає наявності у нього атрибутів розкішного життя. А, отже, внесення поправок в ст. ст. 23, 35 Конституції РФ, згідно з якими правоохоронні органи будуть мати право проводити будь-які перевірки підозрюваних в корупції осіб до порушення кримінальної справи і без спеціальних дозволів. Кілька «швидких перемог» будуть означати більше, ніж просто зміна на краще. Фінансовий контроль за доходами і майном посадових осіб та їх сімей, існує у всіх цивілізованих країнах світу, наприклад в США. Таке положення є і в Міжнародному кодексі поведінки державних посадових осіб (ст. 8).
ж) підвищення рівня технічного забезпечення правоохоронних органів, впровадження в їх роботу сучасних інформаційних технологій, гарантія їх безпеки, істотне підвищення заробітної плати державних працівників.
з) формування антикорупційного світогляду у російських громадян.
і) залучення ЗМІ до формування антикорупційного світогляду та популяризації антикорупційної діяльності, розробка та оприлюднення в ЗМІ індексів рівня корумпованості, що дозволяють порівнювати між собою регіони, галузі, великі підприємства, рішення органів влади та діяльність конкретних їх представників, впровадження стандартів журналістського розслідування.
Колишній Державний секретар США Мадлен Олбрайт, виступаючи у вересні 1999 р. у Фонді Карнегі з доповіддю про американську політику відносно Росії, висловила крайню заклопотаність рівнем корупції в нашій країні і закликала російський уряд поставити боротьбу з нею на перший план. (В. Скосирев. США і залізна завіса. Известия. 1999. 18 вересня).
Як вже говорилося на початку роботи, необхідна великомасштабна операція по боротьбі з корупцією, як в Італії на початку 90-х «Чисті руки», в результаті якої під суд пішли близько двох тисяч осіб, включаючи президента, сенаторів і міністрів, головний координатор операції Джерародо Амбозіо, підбиваючи підсумок, сказав, що тепер італійці ставляться до корупції як до злочину, а не як до норми життя. Також грандіозним скандалом закінчилася операція американських спецслужб, називалася вона «Шейх і бджола». В кінці 60-х - початку 70-х агенти ФБР пропонували великим держчиновниками конгресменам хабара від імені багатих арабських ділків за різного роду сумнівні послуги.
Отже, на сучасному етапі корупція в криминологическом значенні - це антисоціальна, суспільно небезпечне, що загрожує економічній і політичній безпеці Російської Федерації явище, пронизала гілки влади, що становить сукупність злочинів, скоєних посадовими особами з метою особистого збагачення за рахунок держави, комерційних та інших організацій і громадян . Досягається це шляхом отримання з використанням посадових повноважень матеріальних та інших благ на шкоду інтересам держави. А об'єктивно такі дії виражаються у зрощенні державної влади і організованої злочинності. Кримінологічне значення корупції обмежується лише тими сторонами загальносоціального і політекономічного її значень, які відображають її антисоціальні, суспільно небезпечні і кримінально-протиправні сутність і зміст. Якщо зобразити співвідношення названих значень корупції графічно, то загальносоціальне складе орбіту найбільшого діаметра, політекономічний - знаходиться всередині неї меншого діаметру, а кримінологічне - вміщену всередині останньої ще меншого діаметру.
На завершення залишається підкреслити, що при чіткому і сумлінному виконанні всіх вище перерахованих завдань, згуртованості суспільства в боротьбі з будь-якими видами проявів корупції, особистої зацікавленості правоохоронних органів щодо забезпечення правопорядку в країні, у Росії з'являється шанс минути криміналізації всіх сфер життя шляхом корупції, також це буде служити найважливішим кроком вперед на шляху побудови громадянського суспільства.
З П И С О К Л І Т Е Р А Т У Р И
ЗАКОНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Конституція Російської Федерації (прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 року) / / Изд. «Ось-89». М., 2000 р. С. 48. Цивільний кодекс Російської Федерації. - М.: ТОВ «Вітра». 2002 .- С. 472.
2. Кримінальний кодекс Російської Федерації. - 5-е вид. - М.: Видавництво «Ось-89», 2000. - 176 с.
3. Федеральний Закон від 17.01.92 № 2202-1 «Про прокуратуру Російської Федерації». - М.: ТОВ «ТК Велбі», 2002. - 48 с.
4. Федеральний закон від 31 липня 1995 року № 119-ФЗ «Про основи державної служби Російської Федерації» / / Збори законодавства РФ. - 1995. - № 31. - Ст. 2990.
5. Федеральний Закон від 3 квітня 1995 року № 40-ФЗ «Про органи федеральної служби безпеки в Російській Федерації» / / Відомості Верховної Ради України. - 1995. - 10 квітня. - № 15. - Ст. 1269.
УКАЗИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
Указ Президента РФ від 24 грудня 1998 року № 1637 «Про затвердження складів міжвідомчих комісій Ради Безпеки Російської Федерації» / / Відомості Верховної Ради України. - 1998. - 28 грудня. - № 52. - Ст. 6394.
Указ Президента РФ від 15 травня 1997 року № 484 «Про подання особами, що заміщають державні посади Російської Федерації, та особами, що заміщають державні посади державної служби і посади в органах місцевого самоврядування, відомостей про доходи та майно» / / Відомості Верховної Ради України. - 1998. - 9 березня. - № 10. - Ст. 1160.
Указ Президента РФ від 8 квітня 1997 року № 305 «Про першочергові заходи щодо запобігання корупції та скорочення бюджетних витрат при організації закупівлі продукції для державних потреб» / / Відомості Верховної Ради України. - 1997. - 14 квітня. - № 15. - Ст. 1756.
Указ Президента РФ від 6 червня 1996 року № 810 «Про заходи щодо зміцнення дисципліни в системі державної служби» / / Російські вести. - 1996. - Від 8 червня. - № 106.
Указ Президента РФ від 4 квітня 1992 року № 361 «Про боротьбу з корупцією в системі державної служби» / / Російська газета. - 1992. - № 80. - 7 квітня.
Розпорядження Президента РФ від 25 січня 1999 року № 18-рп «Про підписання Російською Федерацією Конвенції про кримінальну відповідальність за корупцію» / / Текст розпорядження офіційно опублікований не був.
Проект закону «Про боротьбу з корупцією» (внесений Листом Президента РФ від 28 квітня 1998 року № Пр-610, 12 травня 1998 року) / / Текст проекту офіційно опублікований не був.
АКТИ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
1.Пріказ Генеральної прокуратури РФ від 26 червня 1997 року № 34 «Про організацію роботи органів прокуратури щодо боротьби зі злочинністю» / / Текст наказу офіційно опублікований не був.
2.Указаніе Генеральної прокуратури РФ від 29 вересня 1997 р. № 59 / 1 «Про вжиття додаткових невідкладних заходів щодо припинення організованої злочинності та проявів корупції» / / Консультант Плюс.
3. Вказівка ​​Генеральної прокуратури РФ від 25.08.97. № 53/21, МВС РФ від 21.08.97. 3 1 / 12597 «Про додаткові заходи щодо попередження групової та організованої злочинності неповнолітніх». Консультант Плюс.
4. Наказ Генеральної прокуратури РФ від 27.10.97. № 67 «Про організацію прокурорського нагляду за законністю діяльності регіональних управлінь з організованої злочинності». Консультант Плюс.
5. Вказівка ​​Генеральної прокуратури РФ від 12 серпня 1996 року № 49 / 7 «Про заходи щодо посилення боротьби з корупцією, прокурорського нагляду за виконанням законодавства про державну та муніципальної службі» / / Текст вказівки офіційно опублікований не був.
НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА І ПУБЛІКАЦІЇ
1. Теорія держави і права: Підручник / За ред. В.К. Бабаєва. - М.: Юрист, 2003. - 592 с.
2. Богданов І.Я., Калінін А.П. Корупція в Росії: соціально-економічні та правові аспекти. - М., 2001р., - 240 с.
3. Водько Н.Г. Кримінально-правова боротьба з організованою злочинністю: науково-практичний посібник. - М.: юриспруденція, 2000. - 80 с ..
4. Волженкін Б.В. Корупція. СПб, 1998
5. Гаухман Л. Корупція і корупційний злочин. / / Законність. 2000. № 6.
6. Долгова А.І. Кримінологія. / Видавництво Норма. М., 2003. с. 365.
7. Коментарі до Кримінального кодексу Російської Федерації. / / Під. ред. Докт. Юрид. Наук, проф. В.Д. Іванова. - Ростов н / Д: Фенікс, 2002. Серія «закон і суспільство». - 512 с.
8. Кримінальне право: навчальний посібник / відп. ред. В.С. Комісарів. - М.: ТК Велбі, 2003. - 352 с.
9. Корупція Політичні, економічні, організаційні та правові проблеми / За ред. В.В. Лунєєва. - М.: Юрист, 2001. 426 з.
10. Курганов С.І., Кравченко А.І. Соціологія для юристів: Навчальний посібник для вузів. - М.: Закон і право, ЮНИТИ, 2001. - 255 с.
11. Полосін Н.В., Скворцова С.О. Кримінальне право Росії: Навчальний посібник. - М.: Інфара-М, 2003. - 272 с.
12. Радянський Енциклопедичний словник / За ред. А.М. Прохорова. М.: «Радянська енциклопедія», 1987. - 1599 с.
13.Большой юридичний словник / За ред. А.Я. Сухарєва, В.Є. Крутских. - 2-е вид., - М.: ІНФОРМ-М, 2000. - 704 с.
14. Хропанюк В.Н. теорія держави і права: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / За ред. Проф. В.Г. Стрекозова. - М., 1999.
15. Яковлєв А.М. Соціологія економічної злочинності М.: Наука. 1988. - 243 с.
16. Яні П.С. Хабарництво і посадовий злочин: кримінально-правова відповідальність. - М.: ЗАТ «Бізнес-школа« Інтел-Синтез », 2002. - 120 с.
Додаток № 2
Можлива схема причинного комплексу хабарництва
(Умови - недоліки кадрової роботи, контролю).
Соціальне середовище Особистість
Соціальне середовище
 


Ініціативний Низька зарплата
підкуп службовців службовця
Використання Економічні
оргзлочинністю труднощі
можливостей
держапаратуВідсутність контролю Роздування апарату
за доходами службовців управлінняОсобистість
Орієнтація на образ Впевненість у
життя високозабезпечених осіб безкарності


Втрата колишньої забезпеченої Особиста
позиції безкарність


Висока оцінка Незнання фактів
матеріального достатку покарання за хабарі


[1] Богданов І.Я., Калінін А.П. корупція в Росії: соціально-економічні та правові аспекти. - М:, 2001 р., - С. 7-9.
[2] Яні П.С. Хабарництво і посадова зловживання. М., 2002. С. 8.
[3] Велика радянська енциклопедія / / М., 1997. Т.27.С.94
[4] Біблія. Сирах. 1, 29, 4, 9.С.644.
[5] Макіавеллі Н. Твори / / Мілан. 1954. С. 137
[6] Російське законодавство X-XX століть / / М., 1985. С.181
[7] Сєдов П.В. На обіцянки як на стільці. З історії російського чиновництва VII ст. / / Зірка. 1998. № 4. С.208.
[8] Сєдов П.В. Указ. Соч. С. 210.
[9] Дворецький І.Х. Латинсько-російський словник. М., 1976.
[10] Мішин Г.К. Корупція: поняття, сутність, заходи обмеження. М., 1991.
[11] Радянський енциклопедичний словник / Гол. ред. А.М. Прохоров. - Вид. 4-е - М.: Сов. Енциклопедія, 1987.
- 1600 с.
[12] Міжнародна захист прав і свобод людини: Збірник документів / Упорядник Мєлков Г.М., 1990.
С. 323.
[13] Рада Європи. Серія європейських договорів. № 173. Страсбург, 1999.
[14] Коментарі до Кримінального кодексу РФ. М., «Юрист». 1996. С.701
[15] Волженкін Б.В. Корупція. СПб, 1998.
[16] Яні П.С. Хабарництво і посадова зловживання: кримінально-правова відповідальність. - М., 2002.
- 120 с.
[17] Коган В.М. Соціальний механізм кримінально-правового впливу: Автореф. дисс. на соіск. наукового ступеня доктора юрид. наук. - М: МТ РРФСР, 1985. - 28 с.
[18] Статистика Генеральної прокуратури РФ.
[19] Куликов А.Д. Корупція: економічні та організаційно-правові проблеми. /
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. М.: Юрист, 2001. - С.57.
[20] Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. / / Під. ред. В.Д. Іванова. - Ростов н / Д:
Фенікс, 2002. Серія «Закон і суспільство». - 512 с.
[21] Водько Н.П. Кримінально-правова боротьба з організованою злочинністю: Науково-практичний посібник. -
М.: Юриспруденція, 2000. - С. 3-4.
[22] Девід Хайн. Політична корупція в Італії / / Політична корупція в Європі і Латинській Америці.
Вид. Уолтер Літтл і Едуардо Посада-Кабо. Нью-Йорк: Сент Мартінз Прес, 1996.
[23] Мозес Нейм. Зростання корупції / / Браун-журнал міжнародних відносин № 2. Літо. 1995.
[24] Едвард Лінкольн. Японська фінансова плутанина / / Міжнародні питання. 1998. Травень / червень. С. 57-66.
[25] ОЕСР. Рекомендація Ради щодо виведення з-під податку сум, виплачуваних іноземним
державним чиновникам. Паріж.1996. 17 квітня.
[26] Корупція: політичні, економічні, організаційні та правові проблеми. / / Під. ред. В.В. Лунєєва.
М.: Изд. «Юрист», 2001. С. 185.
[27] Гаухман Л. Корупція і корупційне злочин / / Законність. 2000. № 6.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
392.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Корупція 2
Політичний режим і корупція
Виборчі технології та корупція
Корупція як суспільне явище
Організована злочинність і корупція
Корупція та її суспільна небезпека
Корупція у Центробанку Росії
Корупція в нафтовидобувних країнах
Державні службовці і корупція
© Усі права захищені
написати до нас