Концепція та система підготовки майбутнього вчителя до духовно моральному вихованню школярів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

На правах рукопису
ШІТЯКОВА Наталія Павлівна
КОНЦЕПЦІЯ І СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ До ДУХОВНО-морального виховання школярів
13.00.08 - теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Уфа 2007

Робота виконана у ГОУ ВПО
«Челябінський державний педагогічний університет»
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор
Рябініна Наталія Павлівна
Офіційні опоненти: член-кореспондент РАО,
доктор педагогічних наук, професор
Ібрагімов Гусейн Ібрагімович,
ГОУ ВПО «Татарський державний
гуманітарно-педагогічний університет »
заслужений діяч науки РФ,
доктор педагогічних наук, професор
Бєлкін серпня Соломонович,
ГОУ ВПО «Уральський державний
педагогічний університет »
доктор педагогічних наук, професор
Янгірова Венера Магасумовна,
ГОУ ВПО «Башкирський державний педагогічний університет
ім. М. Акмулли »
Провідна установа: ГОУ ВПО «Московський державний обласний університет»
Захист відбудеться «___» ____________ 2007 року в «____» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 212.012.01 при ГОУ ВПО «Башкирський державний педагогічний університет ім. М. Акмулли »за адресою: м. Уфа, вул. Жовтневої революції, 3а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Башкирського державного педагогічного університету ім. М. Акмулли.
Автореферат розісланий «____»___________ 2007
Вчений секретар
вченої ради Г.І. Гайсина

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Державні документи останніх років тісно пов'язують стратегічні цілі освіти з вирішенням проблем розвитку російського суспільства, включаючи подолання духовної кризи; потребують переосмислення завдань виховання як першорядного пріоритету в освіті; до найважливіших завдань виховання відносять формування духовності і високої моральності поряд з формуванням громадянської відповідальності, правової самосвідомості, російської ідентичності, культури, самостійності, толерантності та ін У них все частіше підкреслюється значущість духовно-морального виховання як виховання, покликаного вирішити завдання консолідації суспільства, збереження єдиного соціокультурного простору країни, подолання етнонаціональної напруженості і соціальних конфліктів.
У зв'язку з актуалізацією духовно-морального виховання в російському суспільстві з'явилася потреба в педагогічних кадрах, здатних вирішувати відповідні завдання в умовах існування різних систем цінностей (екзистенціальної, релігійної, гуманістичної, етнічної та ін), концепцій духовно-морального виховання школярів, суперечливості інформаційного простору , входження Росії в контекст сучасної світової культури і т.п. Однак результати проведеного нами дослідження свідчать про неготовність педагогів до цієї роботи. Тільки 9,3% майбутніх вчителів і 3,3% вчителів шкіл впевнені у своїй компетентності у сфері духовно-морального виховання школярів. Незважаючи на переважання думки про необхідність даного виховання, менше 30% студентів та 25% педагогів проявляють прагнення здійснювати відповідну діяльність.
Актуальність дослідження обумовлена:
- На соціально-педагогічному рівні: необхідністю подолання духовної кризи в російському суспільстві, обумовленого соціально-економічним розвитком; соціальним замовленням, відбитим в останніх державних документах про освіту, в яких як основного завдання називається виховання духовно багатої, високоморальної, освіченої особистості, поважає традиції і культуру свого народу та інших народів; потребою у підготовці педагогічних кадрів, здатних вирішувати завдання духовно-морального виховання школярів в умовах існування різних систем цінностей, суперечливості та агресивності інформаційного простору, разнотипности світогляду тощо;
- На науково-педагогічному рівні: появою в останні роки наукових досліджень у галузі виховання підростаючого покоління в сучасних умовах, що містять альтернативні позиції вчених у вирішенні досліджуваної проблеми і необхідністю визначення у зв'язку з цим концептуальних основ духовно-морального виховання школярів; відсутністю загальнотеоретичних основ підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів у змінених соціально-економічних умовах;
- На науково-методичному рівні: необхідністю науково-методичного забезпечення компетенцій вчителя в сфері духовно-морального виховання школярів; потребою в аналізі існуючого і розробку нового навчально-методичного забезпечення процесу підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів у постійно мінливих умовах духовного життя російського суспільства і т.п.
Ступінь розробленості проблеми. Проблема підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів є частиною загальної проблеми підготовки студентів до професійно-педагогічної діяльності. Ця проблема знайшла своє відображення в роботах відомих вітчизняних вчених.
У науковій літературі проведені дослідження з:
- Визначення сутності духовності (Н. А. Бердяєв, Б. С. Братусь, Л. П. Буєва, Т. І. Власова, В. В. Зеньковський, І. А. Ільїн, Н. О. Коваль, А.Б . Невель, І. В. Силуянова, В. І. Слободчиков, В. С. Соловйов, В. Франкл, В. А. Черкасов, В. Д. Шадриков, В. Д. Ширшов та ін);
- Взаємозв'язки духовно-морального виховання з формуванням ціннісних орієнтацій у підростаючого покоління (В. І. Андрєєв, І. Ф. Ісаєв, О. В. Кір `якова, С. І. Маслов, Є. Н. Шиянов та ін);
- Виявлення та обгрунтування різних систем цінностей як основи цілей виховання (С. Ф. Анісімов, Т. І. Власова, В. А. Караковський, А. А. Корзинкин, Б. Т. Лихачов, Н. Д. Нікандров, Т. І. Петракова, В. А. Сластьонін, Л. Н. Столович, Л. В. Сувора, В. П. Тугарінов, Г. І. Чіжакова, Н. Є. Щуркова, В. А. Ядов та ін);
- Визначення сутності духовного і морального виховання як взаємопов'язаних напрямків (Ш. О. Амонашвілі, О. С. Богданова, Т. І. Власова, В. В. Ігнатова, І. А. Каїров, Б. Т. Лихачов, І.С . Мар'єнко, С. Є. Матушкіна, В. О. Сухомлинський, А. І. Шемшуріна, Н. Є. Щуркова та ін);
- Вивчення духовно-морального виховання школярів як самостійного напряму виховної роботи (В. А. Бєляєва, А. С. Метелягін, Т. І. Петракова, З. І. Саласкіна, А. Д. Солдатенков та ін);
- Визначенню духовності, духовної, моральної і духовно-моральної культури, духовно-морального і духовно-творчого становлення особистості в якості результатів виховання учнівської молоді (В. І. Андрєєв, Є. М. Богданов, В. Л. Бенін, В.В . Ігнатова, Н. О. Коваль, О. З. Рахімов, М. М. Романенко, Ю. В. Самойлова та ін);
- Виявлення сутності професійної готовності та професійної компетентності як результату професійної підготовки майбутнього вчителя (В. А. Адольф, А. С. Бєлкін, Е. Ф. Зеєр, Н. В. Кузьміна, А. К. Маркова, Л. М. Мітіна , С. Г. Молчанов, Р. В. Овчарова, В. А. Сластьонін та ін);
- Обгрунтуванню концепцій духовного, духовно-морального становлення особистості педагога (В. І. Андрєєв, В. А. Бєляєва, Н. А. Коваль та ін);
- Виявлення педагогічних умов ефективної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання (В. А. Бєляєва, Т. П. Грибоєдова, Н. Татаркіна та ін.)
Таким чином, дослідженню піддавалися основні поняття духовно-морального виховання школярів і підготовки майбутнього вчителя до відповідної діяльності. У той же час аналіз психолого-педагогічної літератури та дисертаційних робіт говорить про необхідність:
- Застосування в комплексі наукових підходів, з позицій яких вивчалися дані явища, а також інтегративного та синергетичного підходів;
- Визначення сутності духовно-морального виховання в зіставленні з духовним і моральним;
- Виявлення загальнотеоретичних основ підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів (наукових положень, підходів, закономірностей, принципів, понять), які розкривають її сутність і забезпечують досягнення її завдань у рамках різних напрямків відповідної професійно-педагогічної підготовки;
- Розробки концепції професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання з точки зору вимог модернізації освіти в умовах разнотипности світогляду, різноманіття систем цінностей;
- Вирішення проблеми взаємозв'язку релігійних та світських традицій у вихованні підростаючого покоління;
- Визначення компетенцій майбутнього педагога у сфері духовно-морального виховання школярів.
Аналіз актуальності дослідження проблеми підготовки майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів, результатів попередніх досліджень, існуючого педагогічного досвіду дозволив нам виділити ряд протиріч:
- Між декларованою державними документами необхідністю залучення молодих людей до високих духовних цінностей з метою подолання існуючого духовної кризи і наявністю альтернативних систем цінностей, що відображають різне ставлення до навколишнього світу;
- Між неузгодженістю позицій вчених у визначенні сутності духовності, духовного виховання, духовно-морального виховання і необхідністю розробки чітких орієнтирів для педагогічної практики;
- Між існуванням різних напрямків в духовно-моральному вихованні підростаючого покоління і націленістю існуючих концепцій професійної підготовки майбутнього вчителя на одне з них в залежності від світоглядних позицій дослідника;
- Між цілісної природою освітнього процесу у вузі і наявністю різнорідних процесів професійної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання (підготовка на основі гуманістичних цінностей, на основі екзистенціальних цінностей, на основі етнічних цінностей, на основі релігійних цінностей тощо);
- Між тенденцією педагогічного знання до інтеграції та відсутністю концепції інтегративної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання;
- Між визнанням майбутніми вчителями необхідність духовно-морального виховання школярів і несформованістю у них відповідної компетентності та прагнення до здійснення даного виду діяльності та ін
Ці протиріччя стали підставою для розгляду в ході нашого дослідження проблеми розробки концепції, що визначає сутність цілісної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів, що враховує різноманітність існуючих позицій, і реалізації її в системі, що забезпечує готовність майбутнього вчителя до цієї діяльності в постійно мінливих умовах соціально -економічному і духовному житті російського суспільства. На підставі цієї проблеми нами сформульована тема дослідження: «Концепція та система підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів».
Мета дослідження - розробити, теоретично й емпірично обгрунтувати концепцію інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів, здійснити її верифікацію в ході реалізації відповідної системи в освітньому процесі вузу.
Об'єкт дослідження - освітній процес у вузі, спрямований на підготовку майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів.
Предмет дослідження - основні положення концепції, що розкривають сутність інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до здійснення духовно-морального виховання школярів, та їх реалізація у відповідній системі.
Гіпотеза дослідження: наукова ефективність і практичну значущість концепції інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до здійснення духовно-морального виховання школярів будуть забезпечені, якщо:
1) методологічною основою концепції є сукупність взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих підходів: системного та синергетичного (загальнонаукових рівень), інтегративного, культурологічного та компетентнісного (конкретно-науковий рівень);
2) обгрунтованим ядром концепції виступають:
- Закономірності підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів, що фіксують зв'язки між основними компонентами, характеристиками процесу підготовки і типом духовно-моральних цінностей; актуальними і потенційними можливостями духовного і морального розвитку майбутнього вчителя; доцільним використанням психологічних та педагогічних механізмів; нерівномірністю розвитку особистості; особливостями духовно-морального виховання як педагогічного явища;
- Принципи підготовки майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів, сформульовані на основі виявлених закономірностей;
3) змістовно-смисловим наповненням концепції є:
- Способи розв'язання суперечності між визнанням майбутнім вчителем необхідності духовно-морального виховання школярів і несформованістю у нього відповідної компетентності, а також прагнення до здійснення цього виду діяльності як рушійної сили досліджуваного процесу;
- Характеристики інтегративності та варіативності досліджуваного процесу;
- Умови автономії різних напрямків підготовки майбутнього вчителя до здійснення духовно-морального виховання школярів як частин інтегрованого цілого;
- Структурна модель, що включає два блоки. У першому блоці змодельована педагогічна спрямованість особистості як сукупність педагогічних цінностей, мотивів діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до духовно-моральному вихованню школярів. У другому блоці - педагогічна компетентність як сукупність ціннісно-смисловий, загальнокультурної, суб'єктної, комунікативної, когнітивної компетенцій та компетенції особистісного самовдосконалення;
- Етапи інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів;
4) верифікація концепції забезпечується системою інтегративно-варіативної підготовки, яка включає компоненти, властиві всій професійно-педагогічної підготовки в цілому, але мають відмінності в ціннісних установках, ідеалах, семантиці духовно-моральних понять, позиціях у питаннях самовизначення особистості, методи виховання і навчання, характерних для її окремих напрямів.
Завдання дослідження:
Перша група завдань спрямована на теоретичне та емпіричне обгрунтування сутності інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів і передбачає:
- Вивчення ступеня розробленості проблеми підготовки студентів до духовно-морального виховання учнів і виявлення основних напрямків її вирішення;
- Аналіз стану підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів у масовій практиці;
- Виявлення передумов інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання в сучасних умовах;
- Визначення можливостей системного, синергетичного, інтегративного, культурологічного та компетентнісного підходів у підготовці студентів до духовно-моральному вихованню школярів.
Друга група завдань присвячена обгрунтуванню взаємозв'язку духовного і морального виховання і включає:
- Виявлення передумов інтеграції духовного і морального виховання в сучасних умовах розвитку суспільства;
- Обгрунтування духовно-морального виховання як інтегративного процесу та аналіз його особливостей в сучасних умовах;
- Аналіз розвитку духовно-моральної сфери особистості сучасних школярів.
Третя група завдань пов'язана з створенням і реалізацією концепції інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів у сучасних умовах:
- Розробка структурної моделі готовності майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів та змісту її елементів: цінностей, мотивів, ціннісно-мотиваційного ставлення і компетенцій майбутнього вчителя в сфері духовно-морального виховання;
- Визначення цілей, закономірностей і принципів освітнього процесу, орієнтованого на інтегративно-варіативну підготовку студента до духовно-морального виховання школярів;
- Обгрунтування системи інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів у сучасних умовах і визначення механізму та умов її функціонування.
Четверта група завдань присвячена перевірці ефективності реалізації теоретичних положень концепції в системі професійно-педагогічної підготовки:
- Обгрунтування мети та організації експерименту;
- Верифікація концепції інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів;
- Аналіз дії механізму функціонування системи інтегративно-варіативної підготовки майбутнього педагога до духовно-морального виховання школярів;
- Розробка пакету навчальних програм, навчально-методичних посібників, рекомендацій з метою вдосконалення підготовки студента до духовно-морального виховання.
Теоретико-методологічною основою дослідження були:
1. Основні положення розроблених в науці методологічних підходів: системного (В. Г. Афанасьєв, І. В. Блауберг, Ю. А. Конаржевский, Г. Н. Сєріков, Е. Г. Юдін та ін); синергетичного (А. Баблоянц, Є. Н. Князєва, С. П. Курдюмов, А. Ю. Лоскутов, А. С. Михайлов, Г. Ніколіс, І. Пригожин та ін); інтегративного (А. С. Бєлкін, В. С. Безрукова, М. М. Берулава, Н. П. Рябініна, М. К. Чапаєв, І. П. Яковлєв, М. М. Яковлєва та ін), культурологічного (Є. В. Бондаревська, Г. І. Гайсина, І. Ф. Ісаєв, І. Я. Лернер та ін); аксіологічного (В. І. Гинецинський, О. Г. Дробницкий, М. С. Каган, Н. Д. Нікандров, В. О. Сластьонін, Г.І. Чіжакова та ін); компетентнісного (А. С. Бєлкін, Е. Ф. Зеєр, Д. А. Іванов, А. В. Хуторський та ін.)
2. Філософські категорії загального, особливого і одиничного, закони діалектики, положення про соціальну зумовленість процесу особистісного формування людини змістом моралі і системою суспільних відносин, в які включена особистість; про духовність як результаті прилучення особистості до загальнолюдських цінностей, духовної культури і як здібності особистості до саморозвитку, самореалізації; про духовно-моральних якостях як діалектичній єдності соціального і індивідуального, загального і одиничного в духовності особистості, про цінності як компонентах духовної культури (Л. П. Буєва, А. Г. Здравомислов, О. Б. Невель, І.В. Силуянова, Л. Н. Столович, В. А. Ядов та ін).
3. Психологічні теорії розвитку особистості (Б. Г. Ананьєв, А. А. Бодальов, Л. І. Божович, Б. С. Братусь, Л. С. Виготський, А. Н. Леонтьєв, А. В. Петровський, С.Л . Рубінштейн, В. І. Слободчиков, Е. Еріксон та ін); теорії педагогічної інтеграції (М. М. Берулава, С. А. Старченко, Н. К. Чапаєв і ін); теорія моделювання (С.І. Архангельський, Б. А. Глинський, Е. М. Хакимов та ін); теорії морального виховання (О. С. Богданова, І. А. Каїров, С. М. Каргапольцев, Б. Т. Лихачов, І.С. Мар'єнко, В. О. Сухомлинський, А. І. Шемшуріна, Н. Є. Щуркова та ін) і духовного виховання (Ш. О. Амонашвілі, Т. І. Власова, В. В. Ігнатова, Н. О. Коваль , Т. І. Петракова, Н. М. Романенко та ін); дослідження сутності педагогічної свідомості (С. А. Дніпров тощо) і природи духовності в психології та педагогіці (Т. І. Власова, Н. О. Коваль , В. А. Черкасов, В. Д. Шадриков та ін.)
4. Основні положення психології суб'єктивної семантики (О. Ю. Артем 'єва, А. М. Леонтьєв, Д. О. Леонтьєв, Р. Х. Шакуров та ін); ідеї духовно-особистісної парадигми освіти (В. А. Черкасов та ін) ; ідеї самореалізації особистості (К. А. Абульханова-Славська, Л. І. Анциферова, А. А. Вербицький, А. В. Петровський, В. А. Петровський та ін.)
При розробці концепції підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів у сучасних умовах ми спиралися на праці психологів і педагогів у галузі професійно-педагогічної підготовки (О. А. Абдулліна, Р. М. Асадуллін, Н. В. Кузьміна, Л.М . Мітіна, Н. П. Рябініна, В. А. Сластьонін, Р. М. Фатихова, Л. Ф. Спірін, О. І. Щербаков, Н. М. Яковлєва та ін), в галузі підготовки майбутнього вчителя до духовно -моральному вихованню школярів (В. А. Бєляєва, Т. П. Грибоєдова, Н. О. Коваль та ін.)
Нормативно-правовою основою нашого дослідження з'явилися закони України «Про освіту», «Про вищу і післявузівську професійну освіту», Національна доктрина освіти в РФ, Концепція модернізації російської освіти до 2010 року, державний стандарт вищої професійної освіти, рішення колегії Міністерства освіти Російської Федерації « Про програму модернізації педагогічної освіти », програма« Розвиток виховання в Російській Федерації до 2010 року »та ряд інших документів у галузі освіти.
Дослідження обраної проблеми проводилося з 1996 по 2006 рр.. і пройшло три основних етапи.
Перший етап (1996 - 1998 рр..) - Теоретичне вивчення проблем педагогіки вищої школи і емпіричне дослідження проблеми підготовки майбутнього вчителя до виховної роботи в школі. У цей період здійснювалося осмислення методологічних і теоретичних основ дослідження, виявлялося стан проблеми підготовки студентів педагогічних вузів до виховання школярів у науковій літературі та педагогічній практиці, проаналізовано рівень сформованості виховних умінь у майбутніх педагогів. Були визначені ключові позиції дослідження: об'єкт, предмет, мета, гіпотеза, завдання дослідження, понятійно-категоріальний апарат. Основними методами дослідження на даному етапі були понятійно-термінологічний аналіз, теоретико-методологічний аналіз, контент-аналіз, вивчення і аналіз передового педагогічного досвіду, спостереження, анкетування, ранжування, метод самооцінки, системний аналіз, бесіда та ін
Другий етап (1998 - 2000 рр..) - Дослідження сучасних особливостей духовно-морального виховання школярів у масовій практиці, наукове керівництво дослідженнями, проведеними в освітніх установах м. Челябінська. У цей період відбувалася розробка та обгрунтування загальнотеоретичних основ підготовки майбутнього педагога до духовно-морального виховання, розкриття внутрішньої структури даного процесу, виявлення його закономірностей та механізму функціонування, які склали основні положення розробленої нами концепції інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів . Складалося науково-методичне забезпечення діяльності вчителів з духовно-морального виховання школярів і підготовки студентів педвузу до цієї роботи. Основними методами дослідження на даному етапі стали аналіз, метод педагогічної екстраполяції, класифікація, спостереження, анкетування, синтез, моделювання, педагогічний експеримент.
Третій етап (2000 - 2006 рр..) - Дослідження розвитку духовно-моральної сфери школярів та студентів педагогічних спеціальностей; експериментальна робота щодо реалізації концепції інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню та впровадження основних результатів дослідження в практику вищої школи. Використовувалися такі методи дослідження, як аналіз, синтез, анкетування, ранжування, метод експертних оцінок, методи математичної статистики та ін
База дослідження. Емпіричне дослідження та експериментальна робота проводилася безпосередньо автором та які беруть участь в експерименті викладачами у Челябінському державному педагогічному університеті, Башкирському державному педагогічному університеті, педагогічному коледжі Всеросійського дитячого центру «Орлятко», Шадринськ державному педагогічному інституті, а також вчителями МОУ СЗШ № 22, 45, 56, 100, 124, МОУ ДОП № 398, МОУ прогімназії № 125 г . Челябінська. У них під керівництвом автора брали участь члени науково-дослідної лабораторії при ЧДПУ «Проблеми духовно-морального виховання школярів у сучасних умовах». У процесі роботи над дисертаційним дослідженням здійснювалася співпраця з лабораторією виховання етичної культури ДержНДІ сім'ї та виховання РАВ у рамках договору ДержНДІ сім'ї та виховання РАВ та ЧДПУ. У констатирующем етапі експерименту взяли участь студенти Магнітогорського державного університету, Магнітогорського державного технічного університету, Уральської державної академії культури і мистецтва, Уральського державного університету фізичної культури, Челябінської державної медичної академії. Дослідженням було охоплено 5457 осіб, у тому числі: 2064 школяра, 280 вчителів та керівників шкіл, 2188 студентів педагогічних спеціальностей, 925 батьків учнів шкіл.
Наукова новизна дослідження:
1. Виявлено та обгрунтовано взаємозв'язок і взаємодоповнюваність системного, синергетичного (загальнонаукових рівень методології), інтегративного, культурологічного та компетентнісного підходів (конкретно-науковий рівень методології) як методологічної основи концепції інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів.
2. Визначено закономірності, що розкривають сутність інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів:
Закономірності обумовленості, що розкривають причинно-наслідкові зв'язки окремих компонентів підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів з чинниками, що на них безпосередній вплив:
- Детермінованість ступеня активності процесу формування готовності майбутнього вчителя до духовно-морального виховання соціально-економічними умовами життя суспільства: чим суперечливіше ці умови, тим вище активність;
- Обумовленість варіативного компонента змісту підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів актуальними і потенційними можливостями студентів;
- Взаємозв'язок варіативного компонента змісту даної підготовки і особливостей сучасного стану духовно-морального виховання школярів;
- Обумовленість результативності підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів нерівномірністю духовного розвитку особистості: нерівномірність духовного розвитку особистості студента призводить до відсутності видимих ​​результатів формування готовності в окремі періоди.
Закономірності ефективності, що визначають ті фактори, які впливають на отримання максимально можливого результату підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів при зниженні витрат:
- Залежність продуктивності підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів від доцільною реалізації психологічних та педагогічних механізмів, що лежать в основі виховання і навчання;
- Детермінованість результатів досліджуваної підготовки типом духовно-моральних цінностей, обраних педагогами, вищим навчальним закладом, системою освіти в цілому в якості основи для цілей професійного виховання майбутнього вчителя.
3. На основі виявлених закономірностей сформульовані принципи інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів: принцип забезпечення ціннісного самовизначення особистості; принцип активізації змістостворюючого потенціалу духовно-моральних цінностей; принцип опори на ірраціональну і раціональну сферу особистості майбутнього педагога; принцип обліку актуальних і потенційних можливостей духовного і морального розвитку студентства; принцип використання полярних цінностей.
4. Виявлено та сформульовано основне протиріччя процесу підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів - протиріччя між визнанням майбутнім вчителем необхідності духовно-морального виховання школярів і несформованістю у нього відповідної компетентності, а також прагнення до здійснення цього виду діяльності.
5. Виявлено характеристики інтегративності досліджуваного процесу: цілісність, що виражається в досягненні результатів, відсутніх у окремих модифікацій підготовки, серед них - здатність до реалізації завдань духовно-морального виховання школярів в умовах разнотипности світогляду, існування різних систем цінностей; інноваційність, що відбивається в орієнтації на формування готовності особистості майбутнього вчителя до швидко наступаючим змін у суспільстві, готовності до невизначеного майбутнього за рахунок розвитку здатності до творчості, до різноманітних форм мислення, а також здатності до співпраці з іншими людьми; органічну єдність цілого і його частин.
6. Виявлено характеристики варіативності досліджуваного процесу: поліморфічность - різноманіття його складових; диференційованість, забезпечує облік ціннісних установок, інтересів, здібностей майбутнього вчителя; орієнтованість на спеціалізацію в діяльності в рамках певного напряму духовно-морального виховання.
7. Узагальненим виразом наведених положень наукової новизни є розроблена нами концепція інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів, що має в якості структурних компонентів: методологічні, теоретичні та емпіричні підстави інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів; понятійний апарат , джерела та цілі концепції; закономірності і принципи підготовки, що становлять ядро ​​концепції; модель готовності майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів, інтегративні та варіативні характеристики основних компонентів досліджуваного процесу; умови автономії різних напрямків підготовки майбутнього вчителя до здійснення духовно-морального виховання школярів як частин інтегрованого цілого; етапи формування цієї готовності (змістовно-смислове наповнення концепції).
8. Розкрито особливості духовно-морального виховання школярів у сучасних умовах: існування кількох, в тому числі альтернативних, напрямків в діяльності педагога за духовно-моральному вихованню; різноманітність програм духовно-морального виховання; взаємопроникнення світської та релігійної педагогічних традицій; врахування регіональних особливостей у змісті духовно- морального виховання; наявність інтеграційних процесів у змісті як спеціальних програм, так і в програмах гуманітарних дисциплін; створення різних типів навчальних закладів, що ставлять в якості головної своєї мети відповідне виховання дітей; особливий стан зовнішнього середовища, наповненою духовним впливом різної спрямованості.
Теоретична значущість дослідження:
1. Розширено наукове уявлення про процес підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів як процесі, що включає в себе кілька однорідних процесів (підготовка до духовно-морального виховання на основі гуманістичних цінностей, підготовка до духовно-морального виховання на основі екзистенціальних цінностей, підготовка до духовно- моральному вихованню на основі етнічних цінностей, підготовка до духовно-морального виховання на основі релігійних цінностей та ін), які володіють як загальними, так і специфічними характеристиками, властивостями.
2. Визначено сутність готовності майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів, структурними компонентами якої є педагогічна спрямованість і педагогічна компетентність у сфері духовно-морального виховання школярів. Педагогічна спрямованість особистості в сфері духовно-морального виховання - це система емоційно-ціннісних відносин, що залежать від ступеня розвитку духовно-моральної сфери особистості майбутнього вчителя і задають ієрархічну структуру домінуючих мотивів, що спонукають його до педагогічної діяльності по духовно-моральному вихованню школярів. Педагогічна компетентність у сфері духовно-морального виховання - це сукупність компетенцій, необхідних майбутньому вчителю для здійснення відповідної діяльності. Вони конкретизують наступні ключові компетенції: ціннісно-смислову, загальнокультурну, суб'єктну, інформаційну, комунікативну, компетенцію особистісного вдосконалення.
3. Виявлено мотиви педагогічної діяльності по духовно-моральному вихованню школярів: розуміння духовності як видової ознаки людини; інтерес до внутрішнього світу своїх вихованців; ціннісні установки особистості майбутнього педагога (право вихованця на особистісне самовизначення, прийняття дитини такою, якою вона є); інтерес до різних видів педагогічної діяльності (дослідницької, конструктивної, творчої та ін). Визначено прояви мотиваційно-ціннісного ставлення майбутнього педагога до діяльності по духовно-моральному вихованню: розуміння соціальної потреби суспільства в даному напрямку виховання, розуміння відповідальності педагога за духовне здоров'я вихованців, установка на духовно-моральне виховання школярів, прагнення до професійного та духовно-морального вдосконалення.
4. У теорію підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів введено положення про залежність готовності майбутнього вчителя до даного напрямку виховання від його інтересу до різних видів педагогічної діяльності у цій сфері (інформаційно-аналітичної, дослідницької, художньо-творчої, конструктивної, комплексної), що відрізняються затребуваністю різних аспектів професійно-педагогічної компетентності.
5. Доповнена трактування духовно-морального виховання, яке визначено нами як процес, що інтегрує цілі, принципи, зміст, форми і методи духовного і морального виховання, спрямований на прилучення школярів до однієї з існуючих систем духовно-моральних цінностей (гуманістичної, етнічної, релігійної та ін ), на створення умов для пошуку і знаходження ними особистісних смислів цих цінностей, на формування прагнення і готовність діяти у своєму житті у відповідності з ними.
Практична значущість дослідження:
1. Проведений теоретичний аналіз закономірних зв'язків, що у процесі інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів, дозволяє на практиці забезпечити досягнення її завдань у рамках різних напрямків відповідної підготовки.
2. Визначено етапи процесу формування готовності майбутнього вчителя до духовно-морального виховання: адаптаційний, базовий (інваріантний), орієнтовний, варіативно-практичний, оціночно-результативний, у змісті яких знайшли відображення як логіка професійно-педагогічної підготовки в цілому, так і особливості духовно-морального розвитку майбутніх вчителів.
3. Обгрунтований у дослідженні механізм ефективного і динамічного функціонування системи підготовки майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів, який представляє собою певну послідовність реалізації взаємопов'язаних функцій (адаптивної, культурного успадкування, інформаційно-аналітичної, мотиваційно-цільовий, креативною, оціночно-прогностичної), технологізірует процес вищеназваної підготовки.
4. Виявлена ​​сукупність компетенцій майбутнього вчителя в сфері духовно-морального виховання школярів служить однією з умов розробки програм професійної підготовки та підвищення кваліфікації педагогів, визначення функцій різних категорій педагогів у діяльності по духовно-моральному вихованню підростаючого покоління.
5. Розроблена діагностика професійної готовності студентів до здійснення духовно-морального виховання, її результати використовуються в процесі модернізації професійної освіти педагогічними вузами та коледжами.
6. Створено та впроваджено в освітній процес програмно-методичне забезпечення підготовки студентів педагогічних вузів до духовно-морального виховання учнів: Пропедевтична програма актуалізації духовно-морального виховання в процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін, програма спецкурсу «Особливості духовно-морального виховання школярів у сучасних умовах» та відповідний їй курс лекцій для студентів; практикум «Діагностика моральної вихованості дошкільнят та школярів», методичні рекомендації «Духовно-моральне виховання старших дошкільників», «Вибір адекватних форм і методів виховання і навчання дітей на основі медико-психолого-педагогічної діагностики», «Спадкоємність в моральному вихованні дошкільнят і молодших школярів ».
Вірогідність та обгрунтованість отриманих результатів забезпечені вихідними методологічними положеннями; застосуванням сукупності методів дослідження, адекватних його завданням і логіці; тривалістю та варіативністю експериментальної роботи; повторюваністю її результатів в різних умовах; зіставленням отриманих даних з масовим педагогічним досвідом та результатами дослідження інших вчених; репрезентативністю обсягу вибірок ; використанням статистичної обробки отриманих даних
На захист виносяться наступні положення, що розкривають суть концепції і системи інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів:
1. Концепція інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів базується на ідеях системного та синергетичного (загальнонаукових рівень), інтегративного, культурологічного та компетентнісного підходів (конкретно-науковий рівень). Їх взаємозв'язок і взаємодоповнюваність обумовлені необхідністю розгляду досліджуваного явища в кількох аспектах: морфологічному, структурному, функціональному, еволюційно-прогностичному, технологічному, з позицій цілісності і різноманіття його частин.
2. Сутнісними інтегративними характеристиками підготовки майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів, необхідно належать всім її модифікацій, є виявлені нами закономірності обумовленості і закономірності необхідності, фіксуючі зв'язку між основними компонентами процесу підготовки і типом духовно-моральних цінностей; актуальними і потенційними можливостями духовного і морального розвитку майбутнього вчителя; доцільним використанням психологічних та педагогічних механізмів; нерівномірністю розвитку особистості; особливостями духовно-морального виховання як педагогічного явища. У сукупності зі сформульованими на їх основі принципів вони забезпечують цілісність створеної системи. Сутнісними варіативними характеристиками досліджуваного процесу є атрибутивні закономірності, що відображають якості та специфіку кожного конкретного напряму підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів (підготовка на основі гуманістичних цінностей, на основі екзистенціальних цінностей, на основі етнічних цінностей, на основі релігійних цінностей та ін) .
3. Рушійною силою процесу інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів є загострення і розв'язання суперечностей, головною з яких є протиріччя між визнанням майбутнім вчителем необхідності духовно-морального виховання школярів і несформованістю у нього відповідної компетентності, а також прагнення до здійснення цього виду діяльності. Способом вирішення цієї суперечності є реалізація принципів: забезпечення ціннісного самовизначення особистості; активізації змістостворюючого потенціалу духовно-моральних цінностей; опори на ірраціональну і раціональну сферу особистості майбутнього педагога; обліку актуальних і потенційних можливостей духовного і морального розвитку студентства; використання полярних цінностей.
4. Готовність майбутнього вчителя до духовно-морального виховання - динамічна, інтегративна характеристика особистості, що забезпечує здатність педагога до прилучення школярів до однієї з існуючих у суспільстві систем духовних цінностей, до створення умов для пошуку і знаходження ними особистісних смислів у взаємозв'язку з вихованням моральних почуттів і моральної поведінки .
5. Інтегративно-варіативна підготовка майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів - це процес, який би кілька однорідних процесів: підготовка до духовно-морального виховання на основі гуманістичних цінностей, підготовка до духовно-морального виховання на основі екзистенціальних цінностей, підготовка до духовно-морального виховання на основі етнічних цінностей, підготовка до духовно-морального виховання на основі релігійних цінностей, що розвивається відповідно до закономірностей і має рушійні сили, властиві всім його модифікацій. Це процес розвитку педагогічної спрямованості особистості студента на духовно-моральне виховання, відповідної професійно-педагогічної компетентності на основі осмислення особистої системи цінностей, вибору напрямку та виду діяльності по духовно-моральному вихованню школярів.
6. Основними компонентами інтегративно-варіативної підготовки майбутніх вчителів до духовно-морального виховання школярів як системи є:
- Цілі і завдання підготовки (розвиток духовно-моральної сфери особистості майбутнього вчителя, формування мотиваційно-ціннісного ставлення, мотивів діяльності по духовно-моральному вихованню школярів, сукупності відповідних компетенцій);
- Зміст підготовки, варіативний компонент якого відображає різноманітність ідеалів, систем цінностей, семантику духовно-моральних понять, позицій у виборі засобів виховання, притаманне окремим напрямкам духовно-морального виховання;
- Варіативна діяльність суб'єктів освітнього процесу у вищому навчальному закладі (інформаційно-аналітична, дослідницька, художньо-творча, організаторська та ін);
- Ціннісні відносини, що виникають в процесі підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів;
- Варіативна виховує і розвиваюче середовище, що забезпечує облік індивідуальних інтересів, здібностей майбутніх вчителів;
- Управління системою підготовки майбутніх вчителів до духовно-моральному вихованню школярів.
7. Особливостями духовно-морального виховання школярів у сучасних умовах як виховання, інтегруючого завдання, принципи, зміст і методи духовного і морального виховання, і особливості його реалізації в сучасних умовах є: існування кількох, в тому числі альтернативних, напрямків в діяльності педагога за духовно-моральному вихованню; різноманітність програм духовно-морального виховання; взаємопроникнення світської та релігійної педагогічних традицій; врахування регіональних особливостей у змісті духовно-морального виховання; наявність інтеграційних процесів у змісті як спеціальних програм, так і програм гуманітарних дисциплін; створення різних типів навчальних закладів, що ставлять в якості головної своєї мети відповідне виховання дітей; особливий стан зовнішнього середовища, наповненою духовним впливом різної спрямованості.
Апробація та впровадження результатів дослідження здійснювалося за допомогою участі:
- У Міжнародних науково-практичних конференціях: «Освіта як засіб розвитку особистості, суспільства, держави» (Вітебськ, 1997); XI Міжнародні різдвяні освітні читання (Москва, 2003); «Інноваційні процеси в освіті» (Челябінськ, 2004); «Проблеми впровадження психолого-педагогічних досліджень у сферу освіти »(Москва, 2004);« Ефективність освіти в умовах його модернізації »(Новосибірськ, 2005);« Освіта і наука без кордонів - 2005 »(Дніпропетровськ - Бєлгород, 2005);« Православна культура на Уралі: контексти історії та сучасність »(Челябінськ, 2006);« Виховання в початковій школі: проблеми та шляхи їх вирішення »(Челябінськ, 2007);« Проблеми класичної освіти і духовні цінності сучасної Росії »(Челябінськ, 2007),« Проблеми підготовки вчителя для сучасної російської школи »(Москва, 2007);
- У Всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Наукові поняття в навчально-виховному процесі школи і вузу» (Челябінськ, 1994); «Виховання етичної культури дітей і молоді» (Москва, 2002); «Виховання як соціокультурний феномен» (Москва, 2003 ); «Інтеграція методичної (науково-методичної) роботи і системи підвищення кваліфікації кадрів» (Челябінськ, 2004); «Методологія і методика формування наукових понять в учнів шкіл і студентів вузів» (Челябінськ, 2004); «Традиції. Духовність. Правосвідомість »(Тюмень, 2006);
- У міжрегіональних науково-практичних конференціях: «Управління педагогічним процесом у навчальному закладі» (Омськ, 1992); «Діти - молодь - суспільство» (Челябінськ, 1995); «Проблеми оновлення початкової школи в умовах модернізації та вільного розвитку російської освіти» ( Красноярськ, 2002); «Соціальна робота з молоддю: психологічні і соціальні аспекти» (Омськ, 2003); «Модернізація початкової загальної освіти» (Перм, 2003); «Духовно-моральне виховання дітей та учнівської молоді: проблеми та перспективи» (Челябінськ , 2003); «Теорія і практика розвивального та особистісно орієнтованого навчання: модернізація освітнього процесу» (Челябінськ, 2003);
- У регіональних науково-практичних конференціях: «Нові системи навчання в початковій школі» (Челябінськ, 1994); «Шляхи оновлення системи середньої професійно-педагогічної освіти області» (Челябінськ, 1997); «Методика вузівського викладання» (Челябінськ, 1998); «Проблеми сутності людини і типу особистості» (Челябінськ, 2000, 2004); «Актуальні проблеми морального виховання учнівської молоді» (Челябінськ, 2001); «Особистісно орієнтоване професійна освіта» (Єкатеринбург, 2002); «V Катерининські освітні читання» (Єкатеринбург , 2002); «Томінскіе читання» (Челябінськ, 2002) та ін
Програма духовно-морального виховання старших дошкільників знайшла застосування в освітніх установах м. Нарви (Естонія), м. Мінськ (Білорусь), м. Печори, м. Канська, м. Єкатеринбурга, Томської області (Росія) в 2000 - 2005рр. Концепція духовно-морального виховання школярів - в освітніх установах Челябінська і Єкатеринбурга, Концепція підготовки майбутніх вчителів до духовно-морального виховання школярів - у вищих навчальних закладах Челябінська, Уфи, Шадринськ.
Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, висновків і бібліографії, що включає 449 джерел. Текст займає 357 сторінок, містить 32 малюнка і 21 таблицю.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обгрунтовано актуальність теми дослідження, визначено об'єкт, предмет, мета, гіпотеза і завдання дослідження; викладена методологічна основа дослідження; описані етапи його здійснення; констатована достовірність отриманих результатів; розкриті наукова новизна, теоретична і практична значущість дослідження; викладено положення, що виносяться на захист , показані напрямки апробації та впровадження отриманих результатів.
У першому розділі «Теоретичні основи концепції інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів» аналізується сучасний стан наукового розв'язання досліджуваної проблеми в педагогічній теорії, понятійний апарат дослідження, характеризуються передумови інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів.
Сучасний стан наукового вирішення проблеми підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів характеризується наступним:
- В якості результатів професійної підготовки майбутніх вчителів дослідники виділяють професійну готовність, професійну компетентність, духовність, духовну культуру, моральну культуру, духовно-моральну культуру, духовно-моральне і духовно-творче становлення особистості;
- Обгрунтовані концепція розвитку і саморозвитку духовно-моральної культури педагога на рефлексирующей і діагностичній основі В.І. Андрєєва, концепція духовно-морального становлення і розвитку особистості вчителя В.А. Бєляєвої, концепція духовно-творчого становлення особистості в процесі соціалізації і в умовах реалізації В.В. Ігнатової, концепція духовного становлення фахівця Н.А. Коваль та ін;
- Визначено сутнісні характеристики понять "професійна готовність», «професійна компетентність», «духовність», «духовна культура», «моральна культура», «духовно-моральна культура», «духовно-моральне» і «духовно-творче становлення особистості» при відсутність єдності в їх трактуванні;
- Досліджено психологічні особливості юнацького віку, що стимулюють розвиток духовно-моральної сфери особистості (І. С. Кон, Е. Шпрангер, Е. Еріксон та ін);
- Виявлено педагогічні умови ефективної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання, які ми об'єднали в чотири групи: особистісно орієнтовані, культуро-орієнтовані, ціннісно-орієнтовані, діяльнісно-орієнтовані (В. А. Бєляєва, Т. П. Грибоєдова, Л. В. Сібільова, Н. Татаркіна та ін);
- Визначено критерії професійної готовності майбутнього педагога до виховної діяльності;
- Доведено необхідність пошуку шляхів взаємозбагачення світської та релігійної педагогічних культур.
Оцінюючи результати досліджень наших попередників як серйозний внесок у вирішення проблеми підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання, ми прийшли до висновку про те, що повністю вони її не вирішують чинності спрямованості концепцій на конкретну систему цінностей, відсутність системи відповідної професійно-педагогічної підготовки та механізму її функціонування, неопрацьованості сукупності компетенцій майбутніх вчителів у сфері духовно-морального виховання. Для її вирішення необхідно створити концепцію підготовки майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів, яку відрізняє цілісність і в той же час різноманіття напрямків, модифікацій досліджуваного процесу.
У систему наукових понять, які розкривають сутність досліджуваних процесів, увійшли поняття «підготовка майбутнього вчителя до духовно-морального виховання», «духовність», «моральність», «духовно-моральне виховання», «готовність до духовно-морального виховання», «духовно- моральна сфера особистості майбутнього вчителя »та ін
Наша позиція грунтується на розумінні духовності як показника існування певної ієрархії цінностей, цілей, смислів, як здатності до самовизначення, самореалізації, самоосвіти і саморозвитку, здібності особистості на основі цієї ієрархії створювати свій внутрішній світ, завдяки якому реалізується гуманістична сутність особистості, її вільний моральний вибір в постійно мінливих життєвих ситуаціях. У рамках такого розуміння виховання нами розглядається як найважливіший фактор прилучення особистості до духовних цінностей, придбання особистісних смислів і потреби у самоосвіті та саморозвитку.
Спираючись на точку зору Г. Гегеля у визначенні моральності і вважаючи, що духовні цінності є сполучною ланкою у змісті понять «духовність» і «моральність», встановлено взаємозв'язок понять «духовне виховання» і «моральне виховання», духовно-моральне виховання визначено як виховання , що інтегрує цілі, принципи, зміст і методи духовного і морального виховання. Воно спрямоване на прилучення школярів до однієї з існуючих систем духовних цінностей (гуманістичної, етнічної, релігійної та ін), на створення умов для пошуку і знаходження ними особистісних смислів цих цінностей, на формування прагнення і готовність діяти у своєму житті у відповідності з ними.
Роботи В.А. Бєляєвої, Н.А. Коваль та ін послужили основою для визначення поняття «духовно-моральна сфера особистості майбутнього вчителя» як сукупності духовно-моральних ідеалів і цінностей; особистісних смислів, що відображають суб'єктивне ставлення до них; духовних потреб і моральних мотивів поведінки; моральних почуттів; прагнення особистості до поведінки відповідно до прийнятих цінностями; здібностей до духовно-морального самовизначення, самореалізації, самовдосконалення. Розуміння сутності духовно-моральних цінностей склалося на основі аналізу близьких за значенням понять «духовні цінності» і «моральні цінності». Духовно-моральні цінності розташовані відразу в двох областях: у сфері відносин «людина-суспільство» і у сфері відносин «людина-духовний світ». Це значущі для людини моральні ідеали, поняття, норми міжособистісного спілкування і поведінки в суспільстві, в яких відображено розуміння і ставлення до абсолютних категоріях: Бог, Добро, Краса, Істина, Любов.
Результатом досліджуваного процесу є готовність майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів, яка розглядається як динамічна, інтегративна характеристика особистості, включає професійну компетентність в сфері духовно-морального виховання та відповідну спрямованість особистості, що забезпечує здатність педагога до прилучення школярів до однієї з існуючих у суспільстві систем духовно-моральних цінностей, до створення умов для пошуку і знаходження ними особистісних смислів у взаємозв'язку з вихованням моральних почуттів і моральної поведінки.
Спираючись на трактування вищеназваних понять, сформульовано наступне визначення досліджуваного процесу: підготовка майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів - це процес, що представляє собою розвиток і саморозвиток педагогічної спрямованості особистості студента на духовно-моральне виховання, відповідної професійно-педагогічної компетентності на основі осмислення особистої системи цінностей, вибору напрямку діяльності по духовно-моральному вихованню школярів. В даний час вона включає в себе кілька однорідних процесів (підготовка до духовно-морального виховання на основі гуманістичних цінностей, підготовка до духовно-морального виховання на основі екзистенційних цінностей, підготовка до духовно-морального виховання на основі етнічних цінностей, підготовка до духовно-морального виховання на основі релігійних цінностей та ін), які володіють як загальними, так і специфічними характеристиками, властивостями.
Інтегративний характер цієї підготовки обумовлений такими передумовами:
- Необхідність вирішення суперечності між цілісної природою освітнього процесу у вузі і наявністю різнорідних процесів професійної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання (підготовка на основі гуманістичних цінностей, на основі екзистенціальних цінностей, на основі етнічних цінностей, на основі релігійних цінностей тощо);
- Тенденція педагогічного знання до інтеграції, необхідність побудови знання про різноманітних напрямках духовно-морального виховання школярів в єдиному ключі: система цінностей, семантика духовно-моральних понять, завдання, закономірності, принципи, механізми, методи, форми виховання;
- Потреба в узагальненому педагогічному знанні, дозволяє будувати освітній процес, спрямований на формування готовності майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів, від загального до приватного, забезпечивши їх здатність здійснювати професійну діяльність у постійно мінливих умовах духовного життя російського суспільства;
- Утвердився у філософії погляд на людину як цілісне істота, в якому взаємопов'язані розум і почуття, духовність і моральність, і визнання філософами взаємозв'язку понять «духовність» і «моральність». Сучасні дослідники підкреслюють таку особливість цілісності людини, як «голографічності»: у будь-якому прояві людини, кожному його властивості, органі та системі об'ємно представлений весь осіб. Наприклад, у всякому емоційному прояві людини виявляється стан його фізичного і психічного здоров'я, розвиненість волі та інтелекту, генетичні особливості та відданість певним цінностям і сенсів; в людині взаємопов'язані розум і почуття, духовність і моральність;
- Виявлена ​​психологами взаємозв'язок духовних здібностей і моральних якостей особистості. «Духовне поведінка безгрішно і цнотливу. Воно визначається чеснотами особистості. З цих позицій духовні здібності виступають як чесноти особистості. Чесноти ж є якості особистості, що виражаються в бажанні робити добро, в умінні робити добро, в реальних добродійних вчинках. Доброчесність завжди моральна »(В. Д. Шадриков);
- Пошук шляхів консолідації світового співтовариства і діалогу культур;
- Поява ідеї духовно орієнтованої російської цивілізації як «національної ідеї. У даному випадку духовність інтерпретується як «історично сформувався тип культурної орієнтації, при якому неутилітарні (людські,« постматеріальних ») цінності займають високе (або навіть провідне місце) в ціннісній ієрархії суспільства і людини».
Варіативний характер підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів обумовлений такими передумовами:
- Існування різних ціннісних систем. Як відомо, тільки свідоме самостійне прийняття тих чи інших моральних норм, ціннісних установок сприяє формуванню особистісного ставлення до них і включенню їх у систему світогляду особистості. Однаковість в культурі, ідеології, світоглядних установках часто призводить до нестійких ціннісним орієнтаціям, неусвідомленого вибору життєвої позиції або відкритому неприйняття самих вищих цінностей;
- Поява в останні роки наукових досліджень у галузі професійної підготовки до духовно-морального виховання, що відображають різні позиції вчених у вирішенні досліджуваної проблеми;
- Суперечливість інформаційного простору сучасного суспільства. В умовах високої доступності інформації молоді люди, з одного боку, відчувають серйозні труднощі при її аналізі, зустрічаючись з альтернативними точками зору, позиціями. З іншого боку, суперечливість інформаційного простору створює умови для усвідомленого самостійного формування поглядів, створює ситуацію вибору, що вітається багатьма молодими людьми;
- «Феномен разнотипности світогляду» (термін В. С. Шубинский), коли у свідомості людини починають співіснувати різні, а часом протилежні типи світогляду (матеріалістичний та ідеалістичний, науковий і міфологічний і т.д.). У минулому столітті причиною виникнення цього феномена стала закритість освіти для різних типів світогляду. Вона призвела до того, що, входячи у світ інших поширених світоглядних цінностей, людина світоглядно руйнувався, втрачав звичні позиції, що знижувало відомий з давніх-давен терапевтичний ефект філософського знання.
У другому розділі «Емпіричні підстави концепції інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів» наведено результати констатуючого експерименту, що характеризують стан духовно-моральної сфери особистості учнів загальноосвітніх шкіл, стан готовності майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів, розглянуті особливості цього виховання в сучасних умовах. Отримані дані враховувалися при розробці концепції інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів.
У результаті аналізу накопиченого в останні десятиліття досвіду організації духовно-морального виховання дітей та учнівської молоді виділено його особливості в сучасних умовах:
- Існування декількох, альтернативних напрямків діяльності педагога за духовно-моральному вихованню (гуманістичне, історико-культурологічне, етнічне і релігійне). Ця особливість зумовлена ​​різноманітністю педагогічних концепцій, ціннісних установок;
- Різноманітність програм духовно-морального виховання, які можна класифікувати за різними підставами: залежно від прийнятої авторами ієрархії цінностей - гуманістичні, Етнопедагогіческіе, історико-культурологічні, релігійні; за характером взаємин учасників виховного процесу - суб'єкт-суб'єктні та суб'єкт-об'єктні: залежно від наявності зв'язків наступності - програми, призначені для певної вікової групи, і програми, розраховані на весь період шкільної освіти; за співвідношенням духовного і морального аспектів у змісті виховання - програми духовного виховання, програми морального виховання; програми духовно-морального виховання;
- Взаємопроникнення світської та релігійної педагогічних традицій, яке виражається насамперед у збагаченні змісту освіти у світських освітніх установах та зміни методики виховання у конфесійних навчальних закладах (недільних школах, гімназіях православних, мусульманських ліцеях тощо). На зміну схоластичним методам викладання поступово приходить діалог вихователя і воспитуемого, що виключає пасивне сприйняття одержуваної інформації;
- Розробка змісту духовно-морального виховання на основі принципу врахування регіональних особливостей;
- Наявність інтеграційних процесів у змісті, як спеціальних програм, так і програм загальноосвітніх дисциплін;
- Створення різних типів навчальних закладів, що ставлять в якості головної своєї мети духовно-моральне виховання дітей;
- Особливий стан зовнішнього середовища, наповненою духовним впливом різної спрямованості.
Більшість виявлених особливостей свідчить про варіативність сучасного духовно-морального виховання школярів, що вимагає адекватного змісту професійної підготовки майбутнього вчителя.
Результати дослідження духовно-моральної сфери особистості, в якому взяло участь 2064 школярів, є наступним емпіричним підставою концепції інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання. Вони показали нерівномірність розвитку цієї сфери особистості, його можливості, не повністю реалізовані в роботі педагогів.
Духовно-моральна сфера особистості молодшого школяра характеризується недифференцированностью духовно-моральних понять, розумінням дітьми їх позитивного або негативного значення, здатністю виділяти в основному зовнішні ознаки поняття, образністю морального мислення, неусвідомленістю існуючої у них ієрархії цінностей, ситуативностью в прагненні до морального поведінки. Обмеженість словникового запасу, нерозвиненість логічного мислення дітей цього віку повинні зашкоджувати більш об'єктивної оцінки розвитку духовно-моральної сфери особистості дитини.
Духовно-моральна сфера особистості підлітків відрізняється більш повними знаннями про значення духовно-моральних понять, для більшості з них характерна диференційованість понять, здатність до виділення їх істотних ознак. Незважаючи на наявність сформованої ієрархії духовно-моральних цінностей, у поведінці підлітків реалізується незначна кількість суспільно значущих цінностей. А серед засвоюваних цінностей присутні як позитивно, так і негативно спрямовані. У більшості підлітків мотиви вчинків у ситуації морального вибору визначаються емпатійних проявами. Таким чином, для них характерна суперечливість розвитку духовно-моральної сфери особистості.
Духовно-моральна сфера особистості старшокласників відрізняється більш високим рівнем розвитку. Підвищилася частка реалізованих і засвоюваних духовно-моральних цінностей. Збільшилася кількість смислових одиниць, що виділяються старшокласниками при характеристиці відповідних понять. Однак поза сферою їхньої уваги опинилися багато істотних прояви тих чи інших духовно-моральних цінностей, що становлять їх зміст. Для них більш гостро стоїть проблема морального вибору, вони більш відкриті до обговорення і осмислення моральних питань.
Оцінка готовності майбутніх учителів до духовно-морального виховання на констатирующем етапі експерименту, в якому взяли участь 2188 студентів педагогічних спеціальностей, складалася з оцінки педагогічної спрямованості особистості студента на дану сферу виховної роботи та оцінки відповідної педагогічної компетентності. Основними показниками педагогічної спрямованості з'явилися: ставлення до доцільності духовно-морального виховання школярів у сучасній школі; наявність прагнення здійснювати діяльність по духовно-моральному вихованню школярів; прояв інтересу до значення цінностей, прийнятому в різних соціальних спільнотах. Крім того, показником стали і ціннісні орієнтації як елемент педагогічної спрямованості особистості майбутнього вчителя і як ядро ​​його духовно-моральної сфери. При оцінці педагогічної компетентності у сфері духовно-морального виховання школярів використовувалися наступні показники: знання студентами значень духовно-моральних цінностей, прийнятих у різних спільнотах; знання майбутніми вчителями механізмів духовно-морального виховання; володіння методами духовно-морального виховання.
Дослідження показало, що загальнолюдські цінності є пріоритетними для 67,6% студентів, релігійні - для 8,45%, етнічні - на 1,1%. 30,95% студентів визначили свої цінності як складаються під впливом життєвих обставин. Останню групу респондентів ми охарактеризували як що не має спрямованості на духовно-моральне виховання, тому що життєві цінності найчастіше змінюються під впливом соціально-економічних умов і по суті стають матеріальними. Для 15% студентів виявилося складним назвати пріоритетні цінності, і вони зробили подвійний вибір. Більшість майбутніх вчителів (72,2%) вважає за необхідне духовно-моральне виховання дітей в сучасній школі. Але тільки у 26,8% студентів сформовано прагнення здійснювати відповідну діяльність.
Стан готовності майбутніх учителів до духовно-морального виховання школярів характеризується різнотипністю світогляду, нестійкістю ціннісних пріоритетів (переважання матеріальних чи духовних цінностей в залежності від періоду життєдіяльності); визнанням необхідності духовно-морального виховання школярів, з одного боку, і відсутністю прагнення до відповідної діяльності у більшості студентів, з іншого боку; недостатнім рівнем сформованості духовно-моральних понять; несформованістю здатність до переносу педагогічних умінь у сферу духовно-морального виховання. Характерною рисою є наявність різнорідних процесів професійної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання (підготовка на основі гуманістичних цінностей, на основі екзистенціальних цінностей, на основі етнічних цінностей, на основі релігійних цінностей та ін) при загальній тенденції освітнього процесу до цілісності.
У третьому розділі «Концепція інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів» представлені сутнісні характеристики цієї підготовки, оформлені в основних положеннях авторської концепції. В якості структурних компонентів вона має: методологічні, теоретичні та емпіричні підстави інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів; понятійний апарат, джерела та цілі концепції; закономірності і принципи підготовки, що становлять ядро ​​концепції; модель готовності майбутнього вчителя до духовно- моральному вихованню школярів, інтегративні та варіативні характеристики основних компонентів досліджуваного процесу; умови автономії різних напрямків підготовки майбутнього вчителя до здійснення духовно-морального виховання школярів як частин інтегрованого цілого; етапи формування цієї готовності (змістовно-смислове наповнення).
Всупереч поширеній тенденції розглядати підготовку до духовно-морального виховання як одиничний процес, який у кожному конкретному випадку має специфічні риси, зумовлені пріоритетними ціннісними установками, у дослідженні виявлено загальнотеоретичні засади підготовки майбутніх учителів до духовно-моральному вихованню школярів. Зіставлення різних напрямів професійно-педагогічної підготовки дозволило визначити повторювані ознаки в кожному з них, що мають своїм наслідком як позитивні, так і негативні результати. Це створило передумови для пошуку інтегративних характеристик підготовки, які забезпечують цілісність і ефективність даного процесу в складних умовах існування різних систем цінностей, разнотипности світогляду, суперечливості інформаційного простору і т.п.
У ході аналізу філософської та психолого-педагогічної літератури виявлено вихідні загальнотеоретичні основи підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання, які представляють собою загальновизнані в науці методологічні підходи, які виступають в якості опори для дослідження проблеми підготовки майбутніх учителів до духовно-морального виховання. До них віднесені системний, синергетичний, інтегративний, культурологічний і компетентнісний підходи.
Загальнонаукової основою дослідження є системний підхід. Відповідно до положень, розробленими Ю.А. Конаржевским, ми використовували системний аналіз в кількох його аспектах. Нами була визначена сукупність елементів, складових процес підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів (морфологічний аспект), виділена внутрішня організація системи і визначений спосіб, характер зв'язку елементів (структурний аспект). Реалізуючи функціональний аспект системного аналізу, ми визначили механізм динамічного і ефективного функціонування процесу підготовки майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів, виявили сучасні особливості зовнішнього середовища, що впливають на зміст і технологію як самого духовно-морального виховання, так і процесу підготовки до нього.
Використання положень синергетичного підходу до розробки системи підготовки майбутніх педагогів до духовно-морального виховання школярів дозволило закласти умови для прогнозування еволюції цієї складної системи, яка багато в чому визначається існуючими в сучасному суспільстві системами цінностей і придбанням особистісного сенсу цих цінностей кожним учасником педагогічного процесу. З позицій інтегративного підходу була подолана ізольованість вивчення сутнісних зв'язків досліджуваної підготовки, забезпечено узагальнення знань про досліджуваному процесі. Культурологічний підхід був системоутворюючим при розробці змісту професійно-педагогічної освіти, що забезпечує підготовку студентів до духовно-моральному вихованню школярів. Його використання забезпечило взаємозв'язок знань про духовну сутність людини, про різних системах цінностей, про існуючі концепціях духовно-морального виховання, джерелами яких є різні, часом протилежні культури (світська, релігійна і т.п.). За допомогою аксіологічного підходу визначено орієнтири у змісті професійно-педагогічної підготовки. Відповідно до особистісно-орієнтованим походом створені умови для усвідомлення майбутнім педагогом себе як суб'єкта професійної підготовки.
З позицій компетентнісного підходу акцентовано увагу на результаті підготовки до духовно-моральному вихованню школярів, причому в якості результату розглядається не сума засвоєної інформації, а здатність майбутнього вчителя діяти в нових, проблемних ситуаціях, пов'язаних зі складними явищами в духовно-моральної сфери життя людини і суспільства .
Застосування даних наукових підходів дозволило нам сформулювати концептуальні основи духовно-морального виховання і відповідної професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя з точки зору вимог модернізації освіти в умовах разнотипности світогляду, різноманіття систем цінностей; розробки механізмів підготовки майбутнього вчителя до здійснення духовно-морального виховання школярів у змінених соціально-економічних умовах розвитку російського суспільства і умови існування різних напрямків у духовно-моральному вихованні; визначення компетенцій майбутнього педагога у сфері духовно-морального виховання школярів.
Основними джерелами створення концепції підготовки майбутнього педагога до духовно-морального виховання школярів є:
- Соціальне замовлення суспільства, сформульований у нормативних документах і виражений в існуючих потреби суспільства і окремої особистості;
- Міжнародний та вітчизняний педагогічний досвід, його традиції і тенденції розвитку;
- Фундаментальні теорії сучасної загальної педагогіки;
- Теоретичні концепції, що фіксують сучасний рівень розвитку духовно-морального виховання;
- Практичний досвід здійснення духовно-морального виховання;
- Результати проведеного дослідження особливостей духовно-морального виховання школярів у сучасних умовах.
Основну спрямованість концепції визначили такі положення правових документів, як: принцип світського характеру державної та муніципальної систем освіти, принцип культуровідповідності змісту освіти, принцип суб'єктності освітнього процесу, положення про рівність релігій перед законом, включення в загальну освітню програму навчальних закладів не тільки базового федерального, але і національно-регіонального та варіативного компонентів і ін
Найважливішими складовими концепції підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів є ключові положення, подані її закономірностями і принципами. На основі аналізу кількісних результатів досліджень Р.Г. Гурова, Є.І. Ісаєва, Н.А. Коваль, О.А. Орлова та ін, а також результатів, отриманих автором дисертації, були виявлені стійкі, повторювані зв'язку (закономірності) між окремими станами і компонентами досліджуваного процесу, які обумовлюють їх впорядковане зміна. Частина педагогічних закономірностей виявлена ​​шляхом аналізу психологічних закономірностей (Н. О. Коваль, Р. Х. Шакуров та ін.) У результаті було визначено три групи: закономірності обумовленості, закономірності ефективності та атрибутивні закономірності. До першої з них відносяться детермінованість ступеня активності процесу формування педагогічної спрямованості особистості майбутнього вчителя його компетентності в сфері духовно-морального виховання школярів соціально-економічними умовами життя суспільства: чим суперечливіше ці умови, тим вище активність; обумовленість варіативного компонента змісту підготовки майбутнього вчителя до духовно- моральному вихованню школярів реальними (актуальними) і потенційними можливостями студентів вищих педагогічних навчальних закладів; взаємозв'язок варіативного компонента змісту даної підготовки і особливостей сучасного стану духовно-морального виховання школярів; обумовленість результативності підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів нерівномірністю духовного розвитку особистості. Закономірностями ефективності є залежність продуктивності підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів від доцільною реалізації психологічних та педагогічних механізмів, що лежать в основі виховання; детермінованість результатів досліджуваної підготовки типом духовно-моральних цінностей, обраних педагогами, навчальним закладом як основи для цілей професійного виховання майбутнього вчителя.
Атрибутивні закономірності, що відображають якості та специфіку кожного конкретного напряму підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання, є сутнісними характеристиками варіативними досліджуваного процесу.
Виявленим закономірностям відповідають принципи підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів: принцип забезпечення ціннісного самовизначення особистості; принцип активізації змістостворюючого потенціалу духовно-моральних цінностей; принцип опори на ірраціональну і раціональну сферу особистості майбутнього педагога; принцип обліку актуальних і потенційних можливостей духовного і морального розвитку студентства; принцип використання полярних цінностей.
У ході дослідження нами були виявлені кілька протиріч досліджуваного процесу. Серед них: протиріччя між визнанням майбутніми вчителями необхідність духовно-морального виховання школярів і несформованістю у них прагнення до здійснення даного виду діяльності. 93% педагогів і 96,61% майбутніх вчителів позитивно ставляться до здійснення духовно-морального виховання в сучасній школі. Проте менш 25% і 30% відповідно висловили бажання здійснювати дану діяльність. Таке ставлення педагогів та студентів педагогічних вузів до діяльності по духовно-моральному вихованню пов'язано з усвідомленням ними високої відповідальності за духовний світ молодої людини, визнанням своєї некомпетентності, розбіжністю ціннісних орієнтацій педагогів, батьків, суспільства і т.п. Протиріччя між визнанням майбутніми вчителями необхідність духовно-морального виховання школярів і несформованістю у них прагнення до здійснення даного виду діяльності є рушійною силою процесу підготовки майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів. Це суб'єктивне внутрішньо протиріччя самого процесу підготовки.
Процес підготовки як система опиняється перед вибором шляхів вирішення цієї суперечності. Воно може бути дозволено шляхом виключення з числа суб'єктів системи підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів тих студентів, які мають серйозні підстави для відмови від участі в цьому процесі: розуміння високої відповідальності за духовний розвиток дитини, боязнь педагогічних помилок, усвідомлення особистої світоглядної невизначеності та ін Цей варіант неминуче призведе до руйнування системи і не дасть можливість досягти поставлених цілей. Суперечність може бути дозволено за допомогою формування у майбутнього вчителя мотивів повинності, що зробить систему впорядкованої, жорсткою, а, отже, перешкоджає руху вперед, прогресу. Третій шлях пов'язаний з реалізацією принципу додатковості (компліментарності), головною ідеєю якого є взаємопроникнення, взаємодоповнення протилежностей один одного. Він допоможе системі перейти з однієї якості в іншу. Як відомо, у критичній точці біфуркації система стає надзвичайно чутливою до зовнішніх впливів, які можуть бути самими різними. Отже, четвертий шлях - це розвиток системи завдяки впливу ззовні (наприклад, в результаті реалізації державних документів, що регламентують процес підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів). Цей вплив також додасть системі велику впорядкованість і жорсткість.
У розробленій концепції дозвіл основного протиріччя пов'язано з реалізацією ряду принципів: забезпечення ціннісного самовизначення особистості; активізація змістостворюючого потенціалу духовно-моральних цінностей; опора на ірраціональну і раціональну сферу особистості майбутнього педагога; облік актуальних і потенційних можливостей духовного і морального розвитку студентства; використання полярних цінностей.
Нами сформульовано положення про залежність готовності майбутнього вчителя до даного напрямку виховання від його інтересу до різних видів педагогічної діяльності у цій сфері (інформаційно-аналітичної, дослідницької, художньо-творчої, конструктивної, комплексної), що відрізняються затребуваністю різних аспектів професійно-педагогічної компетентності. Кожен з цих видів діяльності має свої функції і передбачає освоєння майбутніми педагогами відповідних компетенцій.
Як змістовно-смислового наповнення концепції інтегративно-варіативної полготовкі майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів виступають представлені в тексті дисертації структурно-функціональна модель готовності майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів, інтегративні та варіативні характеристики процесу, етапи відповідної підготовки.
У четвертому розділі «Верифікація концепції в процесі реалізації системи інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів» представлена ​​структура системи інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів, механізм її функціонування та результати вивчення динаміки готовності майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів.
Основними компонентами реалізованої системи є мета і завдання, зміст, види діяльності, ціннісні відносини, виховує і розвиває середовище, управління, зміст яких відображає як загальні риси, так і особливості існуючих напрямків; ціннісні установки, ідеали, семантика духовно-моральних понять, позиції в питаннях самовизначення особистості, методи.
Її загальною метою є готовність майбутнього вчителя до духовно-морального виховання як інтегративну якість особистості, що забезпечує реалізацію його завдань в умовах разнотипности світогляду, існування різних систем цінностей. Варіативної метою - готовність майбутнього вчителя до духовно-морального виховання як інтегративну якість особистості, що забезпечує реалізацію його завдань у рамках конкретного напряму (гуманістичного, Етнопедагогіческіе, культурологічного, релігійного та ін.)
Перша група завдань спрямована на розвиток духовно-моральної сфери особистості майбутнього вчителя:
- Освоєння студентами значення духовних цінностей для конкретної спільності людей (соціальної, етнічної, релігійної та ін) і витяг особистісного сенсу цих цінностей, який містить в собі суб'єктивне емоційно-оцінне ставлення до їх значенням;
- Розвиток у студентів інтересу до пошуку особистісних смислів і т.п.
Друга група завдань орієнтована на формування педагогічної спрямованості особистості студента на діяльність по духовно-моральному вихованню школярів: формування мотивації діяльності майбутніх педагогів з духовно-морального виховання (розуміння духовності як видової ознаки людини; інтерес до внутрішнього світу своїх вихованців; ціннісні установки особистості майбутнього педагога: право вихованця на особистісне самовизначення, прийняття дитини такою, якою вона є; інтерес до різних видів педагогічної діяльності у сфері духовно-морального виховання школярів та ін.)
Третя група завдань пов'язана з формуванням компетентності студентів у сфері духовно-морального виховання школярів, яка представляє собою сукупність освітніх компетенцій, необхідних майбутньому вчителю для здійснення відповідної діяльності (ціннісно-смисловий, загальнокультурної, суб'єктної, інформаційної, комунікативної, компетенції особистісного вдосконалення).
Змістовний компонент системи має три складові. Аксіологічна складова: знання про існуючих системах духовно-моральних цінностей і про цінності педагогічної діяльності, способи поведінки особистості у відповідності з цими цінностями; досвід поведінки особистості в нестандартній ситуації (творчий моральний досвід); досвід емоційного ставлення до духовно-моральних цінностей. Інформаційна складова: відомості про теоретико-методологічних підставах духовно-морального виховання школярів, характеристиках його сучасного стану, вікові особливості духовного та морального розвитку школярів, діагностиці моральної вихованості дітей; мети, принципи, зміст, методи і форми духовно-морального виховання школярів та ін Операційна складова: знання про механізми, що лежать в основі духовно-морального виховання, способи діяльності педагогів щодо реалізації його завдань і проблемно-практичні завдання з метою формування необхідних умінь і навичок.
У рамках створеної системи підготовка здійснюється як в общепедагогических традиційних та інноваційних методах і формах: діалог, метод проектів, дебати, метод парадоксу, дослідницький метод, метод свободи вибору в системі обмежень, лекції, семінари, практичні заняття, професійна проба, науково-дослідні лабораторії , спецкурси, так і у формах, специфічних для окремих напрямів: етнічні свята та обряди, гра, усне і прикладне народна творчість, паломницькі поїздки і т.п.
Найважливішими компонентами системи також є варіативна діяльність суб'єктів освітнього процесу у вищому навчальному закладі (інформаційно-аналітична, дослідницька, художньо-творча, організаторська та ін); ціннісні відносини, що виникають в процесі підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів; варіативна виховує і розвиваюче середовище, що забезпечує облік індивідуальних інтересів, здібностей майбутніх вчителів; управління системою підготовки майбутніх вчителів до духовно-моральному вихованню школярів.
Відповідно до розробленої концепцією процес професійної підготовки проходив поетапно: адаптаційний, базовий (інваріантний), орієнтовний, варіативно-практичний, оціночно-результативний етапи, у змісті яких знайшли відображення як логіка професійно-педагогічної підготовки в цілому, так і особливості духовно-морального розвитку майбутніх вчителів. Кожному з них відповідало конкретну ланку механізму ефективного і динамічного функціонування системи, що являє собою певну послідовність реалізації взаємопов'язаних функцій (адаптивної, функції культурного успадкування, інформаційно-аналітичної, мотиваційно-цільовий, креативною, оціночно-прогностичної).
Формуючий етап педагогічного експерименту включав:
- Використання методики придбання студентами особистісних смислів духовно-моральних цінностей на основі збагачення навчальних дисциплін ціннісним змістом (за допомогою включення знань про різних значеннях моральних і духовних понять);
- Забезпечення єдності аксіологічного, інформаційного та операційного компонентів змісту освіти;
- Організацію різних видів діяльності студентів: інформаційно-аналітичної, дослідницької, емоційно-творчої, конструктивної і комплексної в процесі позааудиторної виховної роботи та педагогічної практики;
- Введення в процес професійно-педагогічної підготовки методів духовно-морального виховання;
- Організацію багатоступеневого вибору досліджуваних спецкурсів, факультативів: спецкурси з різних напрямків виховної роботи в школі («Проблеми духовно-морального виховання школярів у сучасних умовах»), спецкурси з різних аспектів духовно-морального виховання, («Російські народні традиції виховання», «Етнокультурні розвиток дітей на основі башкирських народних традицій »,« Православні традиції у вітчизняній педагогіці »,« Виховання етичної культури школярів »);
- Створення умов для реалізації програм додаткової педагогічної освіти та ін
Експеримент, проведений на базі Челябінського, Башкирського педагогічних університетів, Шадринського педагогічного інституту дозволив відповідно до моделі готовності майбутніх учителів до духовно-морального виховання школярів і критеріями її сформованості встановити:
- Позитивну динаміку як у розвитку педагогічної спрямованості студентів експериментальних груп на діяльність у даній сфері виховання, так і у формуванні відповідної професійної компетентності (відсоток приросту - 25,9% та 44,5%);
- Зміна співвідношення ціннісних орієнтацій студентів педагогічних вузів (духовно-моральних і матеріальних) на різних етапах професійної підготовки в залежності від життєвих обставин і незмінність ієрархії духовно-моральних цінностей як самостійної групи цінностей;
- Тенденцію, що з'явилася в результаті експериментальної роботи до збільшення кількості майбутніх вчителів, які вважають за доцільне духовно-моральне виховання підростаючого покоління;
- Зміцнення позитивного ставлення до результативності духовно-морального виховання у майбутніх вчителів, що входять в експериментальні групи і зростання негативного ставлення серед студентів контрольних груп;
- Позитивну динаміку в прагненні учасників експериментальних груп до здійснення духовно-морального виховання школярів, достовірно підтверджену при використанні - Критерію Пірсона. Емпіричне значення критерію виявилося рівним 13,784, що більше критичного значення критерію = 9,210 для ступеня свободи = 3-1 = 2 і рівні значущості 0,01. Це означає, що емпіричне значення критерію потрапило в зону значимості;
- Переважання в студентському середовищі уявлення про результати духовно-морального виховання школярів як про їх можливість самостійно сформувати власну позицію в ситуації духовного й морального вибору;
- Глибоке розуміння майбутніми вчителями основних моральних категорій, що свідчить про осмислений прийнятті досліджуваних цінностей;
- Збільшення кількості студентів, які оцінили свою компетентність в сфері духовно-морального виховання школярів позитивно; що достовірно підтверджено результатами використання критерію - Кутовий розподіл Фішера;
- Позитивну динаміку у формуванні всіх компонентів знання в сфері духовно-морального виховання школярів, зокрема, знань про види емоційного ставлення до духовно-моральних цінностей; про теоретико-методологічних підставах духовно-морального виховання школярів; про діагностику моральної вихованості дітей; про цілі, змісті, методах і формах духовно-морального виховання школярів; про механізми, що лежать в основі духовно-морального виховання, способи діяльності педагогів щодо реалізації його завдань. Менш яскраві зміни відбулися в знаннях майбутніх педагогів про існуючих системах духовно-моральних цінностей; досвіді поведінки особистості в нестандартній ситуації; про вікові особливості духовного та морального розвитку школярів; принципах їх духовно-морального виховання;
- Вияв прагнення здійснювати діяльність по духовно-моральному вихованню в ситуації визначення конкретного виду діяльності в даній сфері: дослідницької, конструктивної, творчої і т.д.).
У висновку узагальнені основні результати проведеного дослідження, які можна сформулювати наступним чином:
1. У змінених соціально-економічних умовах розвитку російського суспільства однією з актуальних проблем стала проблема розробки концепції, що визначає сутність цілісної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів, що враховує різноманітність існуючих позицій, і реалізації її в системі, що забезпечує готовність майбутнього вчителя до цієї діяльності в постійно мінливих умовах духовного життя російського суспільства.
2. Сформовані в даний час теоретичні та емпіричні передумови, що існують в науці методологічні підходи, законодавчі та правові акти, стан наукового вирішення вищезгаданої проблеми, сучасної практики духовно-морального виховання школярів і відповідної професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя визначили можливість побудови педагогічної концепції інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів.
3. Розроблена концепція інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів у структурному плані включає преамбулу, ядро ​​і змістовно-смислове наповнення. У преамбулі визначено правові джерела та цілі концепції. Ядро відображає закономірності та принципи інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів в умовах модернізації освіти, змістовно-смислове наповнення - модель готовності майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів, способи вирішення основної суперечності процесу підготовки, його інтегративні та варіативні характеристики , етапи.
4. В якості теоретико-методологічного підгрунтя підготовки майбутнього педагога до духовно-морального виховання школярів доцільно використовувати сукупність системного, синергетичного, інтегративного, культурологічного та компетентнісного підходів.
5. Закономірності та принципи інтегративно-варіативної підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів визначають його напрям і результативність. Вони фіксують зв'язки між основними компонентами, характеристиками процесу підготовки і типом духовно-моральних цінностей; актуальними і потенційними можливостями духовного і морального розвитку майбутнього вчителя; доцільним використанням психологічних та педагогічних механізмів; нерівномірністю розвитку особистості; особливостями духовно-морального виховання як педагогічного явища.
6. До складу системи підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів входять наступні компоненти: цілі та завдання цієї підготовки, орієнтиром для яких є модель готовності студента до відповідної діяльності; зміст професійно-педагогічної підготовки; діяльність суб'єктів освітнього процесу у вищому навчальному закладі; ціннісні відносини , що виникають в процесі підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів; виховує і розвиваюче середовище системи; управління системою підготовки майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів, зміст яких відображає як загальні риси, так і особливості існуючих напрямків: ціннісні установки, ідеали, семантика духовно-моральних понять, позиції в питаннях самовизначення особистості, методи.
7. Проведене дослідження повністю не вирішує всіх проблем підготовки майбутнього вчителя до духовно-моральному вихованню школярів. Напрямками дослідження можуть стати проблеми підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів у системі додаткового педагогічної освіти, виявлення педагогічних умов становлення у студентів педагогічних вузів різних типів духовності, визначення ступеня впливу духовності педагога на духовно-моральний розвиток особистості школярів. Вимагають додаткового дослідження проблеми підготовки майбутнього вчителя до кожного з напрямів педагогічної діяльності у сфері духовно-морального виховання.

Список основних публікацій автора за темою дослідження
Монографії
1. Шітякова, Н.П. Теоретико-методологічні засади та практика духовно-морального виховання школярів в умовах модернізації освіти / Н.П. Шітякова. - Челябінськ: Вид-во ЧДПУ, 2004. - 172 с.
2. Шітякова, Н.П. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів до духовно-морального виховання школярів у сучасних умовах / Н.П. Шітякова. - СПб.: Вид-во «Ключ»; Челябінськ: Вид-во Челябе. держ. пед. ун-ту, 2005. - 144 с.
3. Шітякова, Н.П. Практика підготовки майбутніх вчителів до духовно-морального виховання школярів у сучасних умовах / Н.П. Шітякова. - Самара: Издат. будинок «Федоров»; Челябінськ: Вид-во Челябе. держ. пед. ун-ту, 2006. - 151 с.
Навчальні та методичні посібники
4. Шітякова, Н.П. Особливості духовно-морального виховання школярів у сучасних умовах / Н.П. Шітякова: курс лекцій для студентів, які навчаються за спеціальностями педагогічного освіти. - Челябінськ: Вид-во ЧДПУ, 2004. - 158 с.
5. Шітякова, Н.П. Особливості духовно-морального виховання школярів у сучасних умовах: програма спецкурсу / Н.П. Шітякова. - Челябінськ: Вид-во ЧДПУ, 2003. - 22 с.
6. Шітякова, Н.П. Духовно-моральне виховання старших дошкільників. Метод. річок. для вихователів дошкільних освітніх установ / Н.П. Шітякова, Т.Г. Феоктистова. - Челябінськ: Вид-во ЧДПУ, 2002. - 74 с. (Авторський внесок - 2,3 д.а.).
7. Шітякова Н.П. Теорія навчання: метод. вказівки за курсом / Н.П. Шітякова .- Челябінськ: Вид-во ЧДПУ, 2001. - 38 с.
8. Шітякова, Н.П. Загальні основи педагогіки: метод. вказівки за курсом / Н.П. Шітякова. - Челябінськ, 2001. - 18 с.
9. Шітякова, Н.П. Практикум з діагностики моральної вихованості дошкільнят та школярів / Н.П. Шітякова, І.В. Гільгенберг. - Челябінськ: Вид-во ЧДПУ, 2001. - 79 с. (Авторський внесок - 2,2 д.а.).
10. Шітякова, Н.П. Педагогічні теорії, системи і технології: метод. вказівки щодо вивчення I розділу програми / Н.П. Шітякова. - Челябінськ: ЧДПУ, 1997. - 62 с.
11. Шітякова, Н.П. Вибір адекватних форм і методів виховання і навчання дітей на основі медико-психолого-педагогічної діагностики: метод. рекоменд. / Н.П. Шітякова, В.С. Зайцев, О.М. Троян, А.І. Сьомкіна, А.В. Раннев, Л.І Крупицький. - Челябінськ: ЧГПІ, 1991. - 79 с. (Авторський внесок - 1,0 д.а.).
12. Шітякова, Н.П. Програма кваліфікаційних випробувань викладачів шкільної педагогіки та приватних методик педагогічних училищ: зб. док. з атестації пед. і керівних працівників держ., муницип. установ і організацій образів. Челябе. обл. / Н.П. Шітякова, Н.Д. Ватутіна, Н.В. Геращенко, Н.А. Козлова, Л.В. Трубайчук, А.І. Сьомкіна. - Челябінськ, 1995. - Вип. II. - С. 4 - 36 (авторський внесок - 1,0 д.а.).
13. Шітякова, Н.П. Наступність у моральному вихованні дошкільнят і молодших школярів: метод. річок. / Н.П. Шітякова - Челябінськ: ЧДПУ, 1997. - 114 с.

Наукові публікації
Публікації у виданнях, включених до реєстру ВАК РФ
14. Шітякова, Н.П. Про програму духовно-морального виховання дошкільників / Н.П. Шітякова, Т.Г. Феоктистова / / Дошкільна освіта. - 1999. - № 6. - С. 7 - 11 (авторський внесок - 0,17 д. а.).
15. Шітякова, Н.П. Дія механізму наступності в духовно-моральному вихованні дітей / Н.П. Шітякова / / Сім'я в Росії. - 2004. - № 2. - С. 68 - 76.
16. Шітякова, Н.П. Будинок, де народжуються вчителя / Н.П. Шітякова / / Початкова школа. - 2005. - № 9. - С. 3 - 5.
17. Шітякова, Н.П. Підготовка педагогів до духовно-морального виховання школярів / Н.П. Шітякова / / Вища освіта сьогодні. - 2006. - № 11. - С. 40 - 44.
18. Шітякова, Н.П. Аналіз програм духовно-морального виховання молодших школярів / Н.П. Шітякова / / Початкова школа. - 2006. - № 12. - С.16 - 21.
19. Шітякова, Н.П. Сутність підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів / Н.П. Шітякова / / Вісник Південно-Уральського державного університету № 16 (71), Серія «Освіта, охорона здоров'я, фізична культура». Вип. 9. - Челябінськ: Вид-во ЮУрГУ, 2006. - С. 145 - 149.
20. Шітякова, Н.П. До питання про компетентність педагога у сфері духовно-морального виховання школярів / Н.П. Шітякова / / Вісник Хмельницького державного педагогічного університету: Серія 3: Розвиток і професійне становлення особистості в освітньому процесі. Челябінськ: ІІУМЦ «Освіта», 2005. - С. 368 - 372.
21. Шітякова, Н.П. Сучасний стан духовно-морального виховання підростаючого покоління / Н.П. Шітякова / / Вісник Хмельницького державного педагогічного університету. - Челябінськ: Освіта, 2006. - № 1 - С. 62 - 70.
22. Шітякова, Н.П. До питання про закономірності підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів / Н.П. Шітякова / / Вісник Хмельницького державного педагогічного університету. - 2006 .- № 5. - С. 120 - 127.
23. Шітякова, Н.П. Про виконання на факультеті підготовки УНК вимог держстандарту / Н.П. Шітякова, Н.В. Овчинникова / / Вісник Хмельницького державного педагогічного університету. Серія 8. Поч. освіту. - 1998. - № 1. - С. 12 - 17 (авторський внесок - 0,22 д.а.).
24. Шітякова, Н.П. Наступність у формуванні навчальної діяльності молодших школярів / Н.П. Шітякова / / Вісник Хмельницького державного педагогічного університету. Серія 8. Поч. освіту. - 2001. - № 2. - С. 76 - 79.
25. Шітякова, Н.П. Суперечності процесу підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів / Н.П. Шітякова / / Вісник Хмельницького державного педагогічного університету. - 2005. - Серія 13. - С. 306 - 311.
Інші наукові публікації
26. Шітякова, Н.П. Підготовка майбутнього педагога до роботи в умовах варіативності початкової освіти / Н.П. Шітякова / / Проблеми підготовки вчителя для сучасної російської школи: зб. матеріалів. - М.: Баласс, Вид. Будинок РАТ, 2007. - С. 63 - 66.
27. Шітякова, Н.П. Психологічні основи духовно-морального виховання школярів / Н.П. Шітякова / / Психолого-педагогічна наука в практиці сучасної освіти: збірник наукових статей за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конференції. Москва. 27 - 29 травня 2004: У 2-х ч. / Под ред. М.Г. Ковтунович, С.Б. Малих. - М.: ПЕРСЕ, 2004. - Ч. 1. - С. 52 - 57.
28. Шітякова, Н.П. Діагностика вихованості як умова технологічності освітнього процесу / Н.П. Шітякова / / Психолого-педагогічні проблеми розвитку системи середньої та вищої освіти: матеріали II Російської Міжрегіональної конференції «Психолого-педагогічні дослідження в системі освіти», що відбулася 16 - 18 травня 2002 року в Чол. держ. пед. ун-ті: в 2-х ч. - М: Изд-во МПСІ, 2002. - Частина 1. - С. 182 - 189.
29. Шітякова, Н.П. Забезпечення суб'єктної позиції молодшого школяра у вихованні етичної культури / Н.П. Шітякова / / Тези III Всеросійській конференції «Виховання етичної культури дітей і молоді» 22 - 24 квітня 2002 року. Москва. - М.: ДержНДІ сім'ї та виховання РАО, 2002. - С. 21 - 22.
30. Шітякова, Н.П. Організаційний організм наступності в процесі морального виховання / Н.П. Шітякова / / Виховання як соціокультурний феномен: матеріали Всеросійської науково-практичної конференції: в 2-х ч. - К.: ДержНДІ сім'ї та виховання, 2003. - Ч. II. - С. 128 - 131.
31. Шітякова, Н.П. До питання про принципи підготовки майбутніх вчителів до духовно-морального виховання школярів / Н.П. Шітякова / / Materialy II Miedzynarodowej naukove-prakttycznej konferencji «Wyksztalzente i nauka bez granic - 2005». Tom 32. Pedagogiczne nauki. - Przemusl - Praha: Sp. Zo. o. «Nauka i Studia», 20005. - S. 63 - 65.
32. Шітякова, Н.П. До питання про механізми духовно-морального виховання / Н.П. Шітякова / / Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції «Традиції. Духовність. Правосвідомість ». - Тюмень, 2006. - С. 66 - 67.
33. Шітякова, Н.П. До питання про формування виховних умінь у майбутніх вчителів / Н.П. Шітякова / / Управління педагогічним процесом у навчальному закладі: тез. докл. наук. конф., березень 1992 р . - Омськ, 1992. - С. 78 - 89.
34. Шітякова, Н.П. Реалізація особистісного підходу в умовах комплексу «Школа - дитячий садок» / Н.П. Шітякова / / Освіта як засіб розвитку особистості, суспільства, держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. - Вітебськ: ІПКіПРРіСО, 1997. - С. 66 - 67.
35. Шітякова, Н.П. Використання ідей православної педагогіки в процесі підготовки майбутніх вчителів до духовно-морального виховання школярів / Н.П. Шітякова / / Діалог вітчизняних світської і церковної освітніх традицій: матеріали IV Єкатерининських читань 14 грудня 2001 р . - Єкатеринбург, 2001. - С. 89 - 91.
36. Шітякова, Н.П. Підготовка студентів до духовно-морального виховання молодших школярів в умовах варіативності освіти / Н.П. Шітякова / / Проблеми оновлення початкової школи в умовах модернізації та вільного розвитку російської освіти: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. м. Красноярськ, 26 - 27 березня 2002 року. - Красноярськ: РІО КДПУ, 2002. - С. 73 - 74.
37. Шітякова, Н.П. Особистісно-орієнтоване зміст спецкурсу «Проблеми духовно-морального виховання школярів» / Н.П. Шітякова / / Особистісно орієнтоване професійна освіта: матеріали 11 регіон. наук.-практ. конф.: в 2-х ч. - Єкатеринбург, 2002. - Ч. 2. - С. 185 - 189.
38. Шітякова, Н.П. Основні напрямки духовно-морального виховання молодших школярів в сучасних умовах / Н.П. Шітякова / / Модернізація початкової загальної освіти. Межрегіон. наук.-практ. конф.: збірник матеріалів. - Перм. - 2003. - С. 55 - 58.
39. Шітякова, Н.П. Реалізація аксіологічної функції дошкільної освіти на заняттях з духовно-моральному вихованню дітей / Н.П. Шітякова / / Ефективність освіти в умовах його модернізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26 - 28 квітня 2005 року, м. Новосибірськ. - К.: Вид-во НІПКіПРО, 2005. - С. 265 - 267.
40. Шітякова, Н.П. До питання про зміст курсу «Педагогічні теорії, системи і технології» / Н.П. Шітякова / / Матеріали конф. за підсумками наук.-дослід. робіт преп., співроб. і асп. - Челябінськ: ЧДПУ, 1995. - С. 188 - 190.
41. Шітякова, Н.П. Про навчальному плані двоступеневої системи педагогічної освіти / Н.П. Шітякова / / Шляхи оновлення системи середньої проф.-пед. освіти області: матеріали обл. наук.-практ. конф. - Челябінськ, 1997. - С. 17 - 19.
42. Шітякова, Н.П. Підготовка студентів до духовно-морального виховання дітей у процесі викладання спецкурсу / Н.П. Шітякова / / Методика вузівського викладання: матеріали II межвуз. наук.-метод. конф. - Челябінськ: ЧДПУ, 1998. - С. 125 - 126.
43. Шітякова, Н.П. Навчально-дослідна лабораторія як форма підготовки студентів до духовно-моральному вихованню дітей / Н.П. Шітякова / / Методика вузівського викладання: матеріали IV межвуз. наук.-метод. конференції. - Челябінськ: ЧДПУ, 2000. - С. 218 - 219.
44. Шітякова, Н.П. Розуміння студентами сутності моральних категорій / Н.П. Шітякова / / Актуальні проблеми морального виховання учнівської молоді: матеріали регіон. наук.-практ. конф., 28 - 29 березня 2001 р . - Челябінськ: Вид-во Челябе. держ. пед. ун-ту, 2001. - С. 130 - 133.
45. Шітякова, Н.П. Про співпрацю держави і церкви в духовно-моральному вихованні підростаючого покоління / Н.П. Шітякова / / Проблеми сутності людини і типи особистості: матеріали I регіон. наук.-практ. конф., 20 грудня 2000р., Челябінськ. - Челябінськ: Вид-во Челябе. держ. пед. ун-ту, 2001. - С. 115 -117.
46. Шітякова, Н.П. Осмислення сутності моральних категорій у процесі підготовки студентів до духовно-морального виховання / Н.П. Шітякова / / Методика вузівського викладання: матеріали 5-ї межвуз. наук.-метод. конф., 30 - 31 жовтня 2001 р . - Челябінськ: Вид-во ЧДПУ, Ч.II. - 2001. - С. 131 - 132.
47. Шітякова, Н.П. Проблема духовно-морального самовизначення особистості / Н.П. Шітякова / / Духовно-моральне виховання дітей та учнівської молоді: проблеми і перспективи: матеріали межрегіон. наук.-практ. конф. - Челябінськ: Вид-во Челябе. держ. пед. ун-ту, 2003. - С. 19 - 29.
48. Шітякова, Н.П. До питання про зміст програми підвищення кваліфікації педагогів з проблем духовно-морального виховання / Н.П. Шітякова / / Інтеграція методичної (науково-методичної) роботи і системи підвищення кваліфікації кадрів: матеріали V Всеросійської науково-практичної конференції: у 4 ч. - Челябінськ, 2004. - Ч. 3. - С. 39 - 42.
49. Шітякова, Н.П. Духовно-моральне виховання як пріоритетний напрям сучасної освіти / Н.П. Шітякова / / Вісник інституту розвитку виховання і освіти підростаючого покоління при ЧДПУ. Серія 3. Розвиток і становлення особистості школяра в освітньому процесі. - Челябінськ: Вид-во ЧДПУ, 2002. - С. 181 - 186.
50. Шітякова, Н.П. Профілактика наркоманії в процесі підготовки студентів до духовно-морального виховання / Н.П. Шітякова / / Вісник інституту розвитку освіти і виховання підростаючого покоління при ЧДПУ. Проблема профілактики споживання психоактивних речовин у молодіжному середовищі. - Челябінськ: Вид-во ЧДПУ, 2002. - С. 149 - 153.
51. Шітякова, Н.П. Стан професійної готовності педагогів і студентів до духовно-морального виховання школярів / Н.П. Шітякова / / Вісник інституту розвитку освіти і виховання підростаючого покоління при ЧДПУ. Серія 3. Фізичний розвиток і здоров'я школяра. - Челябінськ: Вид-во ЧДПУ, 2003. - С. 183 - 188.
52. Шітякова, Н.П. З досвіду професійної підготовки керівних кадрів освіти / Н.П. Шітякова / / Вісник інституту розвитку освіти і виховання підростаючого покоління при ЧДПУ. Серія 3. Менеджмент в освіті. - Челябінськ: Вид-во ЧДПУ, 2003. - С. 179 - 183.
53. Шітякова, Н.П. Особливості духовно-морального розвитку дошкільників / Н.П. Шітякова / / Вісник інституту розвитку освіти і виховання підростаючого покоління при ЧДПУ. Серія 3. Проблеми розвитку особистості дошкільника в освітньому процесі. - Челябінськ: Вид-во ЧДПУ, 2003. - С. 90 - 97.
54. Шітякова, Н.П. Теоретико-методологічні підходи до розробки змісту духовно-морального виховання старших дошкільників / Н.П. Шітякова / / Вісник інституту розвитку освіти та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів при ЧДПУ. Серія 3. Актуальні проблеми освіти. - Челябінськ: Вид-во ЧДПУ, 2004. - С. 213 - 222.
55. Шітякова, Н.П. Науково-правові основи і цілі концепції модернізації підготовки майбутніх вчителів до духовно-морального виховання школярів / Н.П. Шітякова / / Вісник інституту розвитку освіти та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів при ЧДПУ. Серія 3. Актуальні проблеми освіти підростаючого покоління. - Челябінськ: Вид-во ЧДПУ, 2004. - С. 126 - 132.
56. Шітякова, Н.П. Закономірності і принципи підготовки майбутніх вчителів до духовно-морального виховання школярів / Н.П. Шітякова / / Вісник інституту розвитку освіти та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів при ЧДПУ. Серія 3. Актуальні проблеми освіти підростаючого покоління. - Челябінськ: Вид-во ЧДПУ, 2004. - С. 155 - 158.
57. Шітякова, Н.П. Науково-дослідна робота студентів як засіб усвідомленого вибору діяльності по духовно-моральному вихованню школярів / Н.П. Шітякова, І.В. Гільгенберг / / Вісник інституту розвитку освіти та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів при ЧДПУ. Серія 3. Актуальні проблеми освіти підростаючого покоління. - Челябінськ: Вид-во ЧДПУ, 2004. - С. 159 - 162 (авторський внесок - 0,12 д.а.).
58. Шітякова, Н.П. До питання про духовно-моральному вихованні школярів / Н.П. Шітякова / / Проблема сутності людини і типи особистості: матеріали IV регіон. межвуз. наук.-практ. конф. 14 - 15 квітня 2004 р . - Челябінськ: Вид-во Челябе. держ. пед. ун-ту, 2004. - С. 89 - 91.
59. Шітякова, Н.П. Про деякі результати вивчення духовно-моральної сфери молодших школярів / Н.П. Шітякова, І.В. Гільгенберг / / Інноваційні процеси в освіті: матеріали VIII Міжнародної наук.-практ. конф. 22-23 апереля 2004. - Челябінськ: Вид-во «освіта», 2004. - Частина I. - С. 207 - 213 (авторський внесок - 0,18 д.а.).
60. Шітякова, Н.П. Модернізація підготовки майбутніх вчителів до духовно-морального виховання школярів / Н.П. Шітякова / / Інноваційні процеси в освіті: матеріали VIII Міжнародної наук.-практ. конф. 22 - 23 квітня 2004. - Челябінськ: Вид-во «Освіта», 2004. - Частина II. - С. 111 - 117.
61. Шітякова, Н.П. К.Д. Ушинський про особливості морального виховання в російській освіті / Н.П. Шітякова / / К.Д. Ушинський та розвиток сучасної педагогічної науки і практики: матеріали регіон. межвуз. конф. - Челябінськ, 2004. - С. 66 - 71.
62. Шітякова, Н.П. Основні компоненти системи духовно-морального виховання / Н.П. Шітякова / / Модернізація загальної та професійної освіти: Регіон. наук.-практ. конф., грудень 2003. Другі Томінскіе читання: матеріали конф. - Челябінськ: Вид-во ГОУ ВПО «ЧДПУ», 2004. - С. 297 - 304.
63. Шітякова, Н.П. Духовна криза суспільства як передумова духовно-морального виховання підростаючого покоління / Н.П. Шітякова / / Матеріали конференції за підсумками науково-дослідної роботи викладачів ЧДПУ за 2003 рік. - Челябінськ: Вид-во ГОУ ВПО «ЧДПУ», 2004. - С. 69 - 78.
64. Шітякова, Н.П. Духовно-моральні цінності у змісті початкової освіти / Н.П. Шітякова / / Початкова освіта: проблеми та перспективи розвитку в умовах модернізації: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції / Відп. ред. Нікітіна Є.Ю. - Челябінськ: ІІУМЦ «Освіта», 2005. - Частина I. - С. 173 - 177.
65. Шітякова, Н.П. Основний зміст концепції духовно-морального виховання школярів у сучасних умовах / Н.П. Шітякова / / Актуальні проблеми духовно-морального виховання в ДШМ: матеріали обласного семінару для керівників та викладачів ДШМ. - Челябінськ, 2005. - С. 4 - 15.
66. Шітякова, Н.П. Духовно-моральне виховання з позицій інтегративного підходу / Н.П. Шітякова / / Методологія та методика формування наукових понять в учнів шкіл і студентів вузів: матеріали XII Всерос. наук.-практ. конф., 17 - 19 травня, 2004 р . - Челябінськ: Вид-во «Освіта», 2006. - Ч. 2. - С. 67 - 69.
67. Шітякова, Н.П. Аналіз понятійного апарату наукових досліджень у сфері духовно-морального виховання школярів / Н.П. Шітякова / / Актуальні проблеми сучасної культури дитинства: зб. наук. матеріалів. - Челябінськ: Челябе. держ. академія культури і мистецтв, 2006. - С. 27 - 37.
68. Шітякова, Н.П. З досвіду духовно-морального виховання дошкільників МДОУ ЦРР - дитячий садок № 398 г . Челябінська / Н.П. Шітякова, Т.Г. Феоктистова / / Православна культура на Уралі: контексти історії та сучасність: матеріали наук.-богослов. конф. з міжн. участю: VI Слов'янський науковий собор «Урал. Православ'я. Культура. - Челябінськ: Челябе. держ. академія культури і мистецтв, 2006. - С. 401 - 405 (авторський внесок - 0,16 д.а.).
69. Шітякова, Н.П. Чи має послух моральну цінність / Н.П. Шітякова / / Початкова освіта Південного Уралу: зб. наук. стат. - Челябінськ: Вид-во «РЕКПОЛ», 2007. - С. 52 - 58.
70. Шітякова, Н.П. Про методи духовно-морального виховання молодших школярів / Н.П. Шітякова / / Виховання в початковій школі: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27 - 28 лютого 2007 р . - Челябінськ: Вид-во «РЕКПОЛ», 2007. - С. 213 - 217.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Реферат
213.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Концепція та система підготовки майбутнього вчителя до духовно-морального виховання школярів
Удосконалення змісту підготовки майбутнього вчителя інформатики
Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя
Дослідження професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури
Оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі викладання освітньої
Оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі викладання освітньої 2
Оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі викладання освітньої 3
Концепція підготовки вчителя іноземної мови в початкових класах
Українські народні традиції та обрядовість у моральному вихованні молодших школярів
© Усі права захищені
написати до нас