Контролінг

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки України
Харківський Державний Технічний
Університет Будівництва та Архітектури
Факультет післядипломної освіти
Курсова КОНТРОЛЬНА РОБОТА
За курсом «Контролінг»
Виконав: ххххххххххххххххххххххх
Перевірила: ххххххххххххххх
Харків
2007

План
1. Концепція контролінгу.
2. Причини появи контролінгу на сучасних підприємствах.
3. Визначення контролінгу.
4. Мета і завдання контролінгу.
5. Функції контролінгу.
6. Специфічна (комментирующая) функція контролінгу.
7. Оперативний і стратегічний контролінг.

Концепція контролінгу
Сучасний стан ринку передбачає постійне ускладнення орієнтації підприємства, що веде не просто до зростання ролі управління ним, а до якісних змін у всій структурі та методи управління. У цих жорстких умовах перед керівниками все частіше постає завдання недопущення банкрутства та запобігання кризової ситуації. При цьому контролінг являє собою систему забезпечення виживаності підприємства на етапах оперативного і стратегічного управління. Функціонування даної системи забезпечується шляхом послідовної реалізації її концепції, яка представлена ​​на рис. 1.1.
Виходячи з представленої на малюнку моделі концепції інформації та управління, можна говорити про її орієнтації на різні функції управління. Процес орієнтації відбувається шляхом інтеграції традиційних методів обліку, аналізу, планування, контролю в єдину систему обробки інформації для прийняття рішень.
Причини появи контролінгу на сучасних підприємствах
Враховуючи вищевикладене, виділимо основні причини появи на сучасних підприємствах такого нового напряму обліково-економічної роботи як контролінг.
1. Нестабільність як зовнішніх (інтернаціоналізація економічного життя, загострення конкуренції на внутрішніх і світових ринках і т.д.), так і внутрішніх (обсяги виробництва, заборгованості по зарплаті, пошук надійних партнерів і постачальників) чинників висувають додаткові вимоги до системи управління підприємством.
2. Необхідність пошуку дедалі більше нових і досконалих систем управління, що забезпечують гнучкість і надійність функціонування підприємства. А це, у свою чергу, передбачає вироблення механізмів координації всередині системи управління.
3. Істотні зміни в організації та методології системи інформаційного забезпечення.
4. Відсутність коментарів різних варіантів управлінських рішень.
Таким чином, функціонування системи контролінгу як концепції інформації та управління потребує уточнення її формулювання, визначення мети та функцій даної системи.
Визначення контролінгу
У сферу завдань контролінгу входить постановка цілей підприємства, збір та обробка інформації для прийняття управлінських рішень, здійснення певних процедур контрольно-аналітичного характеру, а також, що найбільш важливо, реалізація вищезгаданого сприяє виробленню рекомендацій для прийняття управлінських рішень. Виходячи з цього, дамо визначення системи контролінгу:
Система контролінгу являє собою синтез елементів обліку, аналізу, контролю, планування, реалізація яких забезпечує вироблення альтернативних підходів при здійсненні оперативного та стратегічного управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності підприємства.
Мета і завдання контролінгу
Окремим завданням контролінгу є правильна організація руху інформаційних потоків на підприємстві з метою їх оптимізації, тобто отримання тільки тієї інформації, яка може бути корисною в прийнятті управлінських рішень. Слід врахувати, що діяльність системи контролінгу ефективна і доцільна там, де функції управління делеговані окремим підрозділам і службам. Саме на це звертають увагу Манн. Р., Майер. Е., вказуючи на відмінні риси контролінгу: "... контроль і управління з боку поступаються місцем самоконтролю та самоврядування, головним завданням яких є підвищення відповідальності кожного окремого працівника"
Отже, координуючи, інтегруючи і направляючи діяльність всієї системи управління підприємством на досягнення поставлених цілей, контролінг виконує функцію "управління управлінням", тобто є механізмом саморегулювання на підприємстві, що забезпечує зворотний зв'язок в контурі управління. Враховуючи вищесказане, позначимо мета функціонування
Функції контролінгу
Мета системи контролінгу визначає основні її функції. Серед фахівців, що займаються проблемами контролінгу, немає чіткого і єдиної думки з даного питання. Так, наприклад, Штрайт Б., Петрик Е. дотримуються тієї точки зору, що контролінгу притаманні функції планування, контролю, регулювання та інформаційна функція. Професор Івашкевич В.Б. зупиняється лише на трьох основних, на його думку, функціях контролінгу: інформаційної, контрольної, функції управління.
Ні з одного, ні з іншою точкою зору, на наш погляд, не можна погодитися в повній мірі, оскільки головним аргументом при виділенні комплексу функцій системи контролінгу є суть концепції і мета системи. Виходячи з визначення системи контролінгу, суттю якого є інтеграція окремих елементів функцій управління (обліку, аналізу, контролю, планування), випливає, що даній системі притаманні функції:
♦ інформаційна, яка проявляється у виробленні контроллінговой інформації для управління, за допомогою трансформації даних (інформаційних потоків), що надходять до відділу контролінгу;
♦ обліково-контрольна, яка використовується при зіставленні планових і фактичних величин для вимірювання та оцінки ступеня досягнення мети, встановлення допустимих меж відхилень від заданих параметрів, інтерпретації причин відхилень і виробленні пропозицій для їх зменшення;
♦ аналітична, суть якої проявляється у виробленні основних підконтрольних показників, які дозволяють оцінити ефективність роботи підприємства, у визначенні ступеня впливу різних факторів на величину кінцевого результату, у виробленні заходів щодо усунення та запобігання мають місце відхилень у майбутньому, в розрахунку дохідності та доцільності тієї чи іншої комерційної угоди;
функція планування, мета якої - координація окремих виробничих планів по відношенню до загального плану в рамках як короткострокового, так і довгострокового планування, складання бюджету, виробленні планової та цільової інформації.
Специфічна (комментирующая) функція контролінгу.
Не можна погодитися з тим, що окремі фахівці наділяють систему контролінгу ще й управлінською функцією, аргументуючи це тим, що управління підприємством є сферою завдань менеджменту і без контролінгу говорити про реальний управлінні підприємством неможливо. Наслідком подібних тверджень є те, що поняття «менеджмент» і «контролінг» рівнозначні або близькі до цього. Однак далі вони приходять до твердження, що контролінг не бере безпосередньої участі в управлінні підприємством. У зв'язку з цим виникає питання: в чому ж виявляється управлінська функція контролінгу?
Критичний аналіз різних точок зору з цього приводу приводить нас до думки про те, що контролінг реалізує не управлінську, а, швидше, що коментують функцію менеджменту. Виробляючи альтернативні варіанти у прийнятті управлінських рішень, контролінг готує широкий спектр можливих шляхів реалізації намічених цілей з обгрунтуваннями та коментарями кожного.
Він представляє важливу інформацію для:
♦ визначення стратегії та планування майбутніх процесів і
результатів діяльності підприємства;
♦ контролю за поточною діяльністю;
♦ оптимізації витрат;
♦ оцінки ефективності діяльності;
♦ зниження суб'єктивності в процесі прийняття управлінських рішень.
При цьому право вибору того чи іншого запропонованого варіанту залишається все ж за керівником підприємства.
Отже, специфічна функція контролінгу проявляється саме в тому, що, не беручи участь у самому процесі управління, він надає велику допомогу керівництву в самому прийнятті ефективних управлінських рішень. Висловлюючись образно, керує, не беручи участь в управлінні. Логіка міркувань привела до того, що поряд з перерахованими функціями контролінгу ще притаманна комментирующая функція, яка є специфічною функцією даної системи.
Оперативний і стратегічний контролінг.
Виходячи з вищесказаного, необхідно визнати, що контролінг є одним з основних елементів, що формують систему управління підприємством. При цьому сучасний менеджмент поділяє цілі підприємства на дві групи: оперативні (короткострокові) та стратегічні (довгострокові, перспективні). А значить, контролінг як система включає в себе два основних аспекти (підсистеми): стратегічний та оперативний. Порівняльна характеристика даних видів контролінгу представлена ​​в табл.1.2.
Сутність оперативного контролінгу полягає у формуванні засобів і методів ефективного управління поточними цілями підприємства, які можуть бути визначені як прибутковість і ліквідність.
Сутність стратегічного контролінгу полягає в забезпеченні виживання підприємства, його орієнтації на потенціал успіху, який може бути охарактеризований як шанси і ризики. На практиці існує тісний взаємозв'язок між оперативним і стратегічним контролінгом. При стратегічної постановці питання завжди домінує питання оперативної здійсненності і навпаки - оперативні проблеми прибутковості можуть бути не ідейними при нехтуванні стратегічної постановкою питання. Цей взаємозв'язок завжди носить фундаментальний характер. Отже, основне призначення контролінгу полягає в орієнтації системи управління підприємством на досягнення поставлених цілей. Контролінг при цьому є складною конструкцією, що поєднує в собі різні елементи функцій управління і використовує їх у розв'язанні задач оперативного і стратегічного характеру. Внаслідок цього, контролінг забезпечує синтетичний, цілісний погляд на діяльність підприємства в минулому, сьогоденні і майбутньому, комплексний підхід до виявлення та вирішення постають перед підприємством проблем.
Ознака
Оперативний
Стратегічний
Орієнтація
Мета

Завдання
В основному внутрішнє середовище підприємства
Забезпечення прибутковості і ліквідності підприємства шляхом виявлення причинно-наслідкових зв'язків при зіставленні виручки від реалізації і витрат
· Керівництво при плануванні та розробці бюджетів (поточне і оперативне планування)
· Визначення вузьких та пошук слабких місць для тактичного управління
· Визначення всієї сукупності підконтрольних показників відповідно до встановлених поточними цілями
· Порівняння планових і фактичних показників підконтрольних результатів і витрат з метою виявлення причин, винуватців та наслідків відхилень
· Аналіз впливу відхилень на виконання поточних планів
· Мотивація та створення систем інформації для прийняття поточних управлінських рішень
Зовнішня і внутрішнє середовище підприємства
Забезпечення виживаності. Проведення антикризової політики, недопущення виникнення банкрутства. Спрямованість на потенціал успіху
· Участь у встановленні кількісних та якісних цілей підприємства
· Відповідальність за стратегічне планування
· Розробка альтернативних стратегій
· Визначення критеріїв зовнішніх та внутрішніх умов, що лежать в основі стратегічних планів
· Визначення вузьких та пошук слабких місць
· Визначення основних підконтрольних показників відповідно до встановлених стратегічними цілями
· Порівняння планових і фактичних значень підконтрольних показників з метою виявлення причин, винуватців та наслідків даних відхилень
· Аналіз впливу відхилень на виконання стратегічних планів
· Аналіз економічної ефективності (особливо інновацій та інвестицій)
Таблиця 1.2
Порівняльна характеристика оперативного і стратегічного контролінгу

Список використаної літератури
1. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. - М.: Справа, 2002.
2. Чернявський А. Д. Організація управління: Учеб. посібник. - К.: МАУП, 1998.
3. Шекшня С. В. Управління персоналом сучасної організації: Навчальний практич. посібник. - 2-е вид. - М.: ЗАТ «Бізнес-школа" Інтел-Синтез "», 1999.
4. Шепель В. М. Настільна книга бізнесмена і менеджера. - М.: Фінанси і статистика, 2002.
5. Практика ефективної роботи керівника / Укл. Ю.С. Лімонов. - Л., 2001.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Курсова
29.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Контролінг 3
Контролінг 2
Контролінг 2
Контролінг маркетингу
Контролінг в банку
Контроль і контролінг
Контролінг підприємства
Оперативний контролінг
Контролінг на підприємстві
© Усі права захищені
написати до нас