Контроль витрат доходів і фінансових результатів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Зміст роботи

Вступ

1.Суть і значення контролю витрат, доходів і фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі

2.Характеристика фінансово-господарської діяльності і організація внутрішнього контролю в ТОВ "Торгово-оптовий центр"

3. Методичні прийоми і послідовність контролю витрат, доходів і фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі

4. Типові та можливі порушення, які можуть бути виявлені в процесі контролю

5.Обобщеніе результатів контролю та використання їх в системі управління підприємства

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Введення

У наш час багато економістів схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена ​​об'єктивності, однак на мою думку, сучасна економічна ситуація зумовлена ​​в рівній мірі як макроекономічними та політичними проблемами, так і багатьма мікроекономічними чинниками. Сучасний спад виробництва в Україні значною мірою є наслідком низької прибутковості та збитковості значної більшості вітчизняних підприємств.

Основним економічним фактором, який значною мірою визначає прибутковість підприємства, є фінансовий результат підприємства. При цьому фінансовий результат виступає тим комплексним показником, який узагальнює усі результати фінансово-господарської діяльності підприємства та визначає її ефективність.

Оскільки величина фінансового результату визначає можливість подальшого розвитку підприємства (розширення діяльності, оновлення його основних фондів, впровадження нових прогресивних технологій і так далі) і створює запас фінансової стійкості, який дозволяє підприємству оперативно реагувати на зміни в ринковій кон'юнктурі, то питання зниження витрат набувають особливої ​​актуальності в сучасний період ринкових реформ та економічних перетворень.

Провідна роль у вирішені питань визначення й оптимізації величини фінансових результатів належать бухгалтерського обліку та економічному контролю, адже можливість отримання найбільшого економічного ефекту при найменших витратах, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів значною мірою залежить від того, наскільки оперативно і точно підприємство здійснює облік та контроль власних витрат і доходів. Грамотна організація бухгалтерського обліку і контролю на підприємстві дозволить не тільки об'єктивно і своєчасно відображати витрати та доходи, вести оперативний контроль за виконанням плану й дотриманням кошторисів витрат, але й виявляти резерви зниження собівартості продукції, визначати шляхи оптимізації доходів і витрат, що дасть можливість істотно поліпшити фінансові результати підприємства та підвищити його конкурентоспроможність.

Отже, усе вищевикладене свідчить про високу актуальність проблеми економічного контролю витрат, доходів і фінансових результатів на підприємстві, яка й стала предметом написання цієї дипломної роботи.

Метою написання курсової роботи є вивчення методологічних і практичних засад контролю витрат, доходів і фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

-Вивчити суть і значення контролю витрат, доходів і фінансових результатів підприємства роздрібної торгівлі;

-Освоїти методологічні прийоми і послідовність контролю;

-Вивчити типові та можливі порушення, які можуть бути виявлені в процесі контролю;

-Дати характеристику фінансово-господарської діяльності та системи внутрішнього контролю підприємства роздрібної торгівлі на прикладі ТОВ "Торгово-оптовий центр";

-Узагальнити результати контролю і вивчити порядок їх використання в системі управління підприємства.

У якості літературних джерел були використані нормативно-правові акти, що діють на території України, підручники, книги, статті та монографії різних авторів, як вітчизняних, так і зарубіжних,

1. Суть і значення контролю витрат, доходів і фінансових результатів на підприємствах роздрібної торгівлі

Перехід України до ринкової економіки потребує зміни основоположних принципів ведення господарства та розвитку нових форм і методів управління на підприємстві. Розвиток приватної торгівлі призвів до ліквідації монопольного становлення державних підприємств харчування, а звідси і виникла конкурентна боротьба за насичення ринку доброякісною власною продукцією та покупними товарами, за зменшення їх собівартості та підвищення прибутку.

З розвитком ринкових відносин змінилися функції бухгалтерської служби на підприємствах харчування, більшість з яких перетворилися на малі підприємства з обмеженою чисельністю працівників За цих обставин бухгалтерська служба стала практично єдиним підрозділом, який здатний забезпечити управлінський персонал усіх рівнів фактичною інформацією про господарські процеси.

Головною метою створення і подальшої діяльність будь-якого господарюючого суб'єкта, не залежно від виду його діяльності чи форми власності, є отримання кінцевого фінансового результату, тобто прибутку. Отже, фінансовий результат - це прибуток або збиток, який отримує господарюючий суб'єкт внаслідок своєї діяльності. Таким чином, фінансовий результат є одним з найважливіших економічних показників, який узагальнює усі результати господарської діяльності та надає комплексну оцінку ефективності цієї діяльності.

Як бачимо, поняття фінансового результату тісно пов'язане з поняттями прибутків і витрат.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" для визначення фінансових результатів звітного періоду необхідно зіставляти доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Тобто, якщо доходи суб'єкта господарської діяльності перевищують витрати, які були здійснені для отримання цих доходів, то він отримує позитивний фінансовий результат (прибуток), у разі, коли витрати більші за доходи господарюючий суб'єкт отримує негативний фінансовий результат (збитки). Таким чином, основними поняттями фінансових результатів як економічної та бухгалтерської категорії є поняття доходів і витрат.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 "Звіт про фінансові результати" дає наступне визначення доходів:

- Це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Щодо економічної вигоди, то згідно із законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" вона визначається як потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів.

Витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Слід зазначити, що в економічній теорії існують різні підходи до визначення доходів і витрат. У відповідності з теорією альтернативного підходу доходи підприємства поділяються реальні (фактичні) та альтернативні. Реальні (фактичні) доходи за цією теорією визначаються як валова виручка підприємства від реалізації товарів, робіт, послуг (тобто у разі здійснення звичайної діяльності). Альтернативні ж доходи визначаються величиною можливого доходу, який підприємство отримає у разі зміни своєї діяльності (наприклад, кошти підприємства не будуть витрачені на придбання сировини, а вносяться на депозитний банківський рахунок або інвестуються у акції інших підприємств). Порівнюючи обидва види доходів підприємство визначає найбільш оптимальний напрямок своєї діяльності, який забезпечує найбільший дохід при рівних витратах коштів підприємства. Під час порівняння зазначених доходів їх величину, як правило, множать на ймовірність отримання цього доходу, що дозволяє врахувати підприємницький ризик за видами діяльності, які порівнюються.

Щодо витрат підприємства, то в економічній теорії існує їх розподіл на зовнішні (явні) і внутрішні (приховані). До зовнішніх витрат належать платежі зовнішнім (щодо підприємства) постачальникам. Отже, різниця між сукупною виручкою та зовнішніми витратами дорівнює величині бухгалтерського прибутку, але при цьому не враховуються приховані витрати, до яких належать витрати на ресурси, належні самому підприємству. Таким чином, якщо вилучити з величини бухгалтерського прибутку внутрішні витрати, то певна величина буде складати економічний прибуток підприємства.

Контроль в умовах демократизації управління все більше набуває не державний характер, а внутрішня спрямованість, пов'язану з пошуком і мобілізацією резервів підвищення ефективності діяльності. Перетворення, які відбуваються в економіці, зумовили необхідність уточнення предмета, об'єктів і методу внутрішньогосподарського контролю.

Внутрішньогосподарський контроль, який забезпечує систему управління, можна визначити як процес, який використовується для дієвого та ефективного виконання організаційної стратегії. Таким чином, для здійснення процесу контролю необхідна наявність мети, фактичних даних, процесу виявлення відхилень фактичних даних від запланованих і прийняття рішень щодо ліквідації відхилень.

Без контролю взагалі відсутній процес ефективного управління, яке має дуже важливе значення в сучасний період. Більше того, контроль - одна з основних умов життєдіяльності системи управління.

Контроль як функція управління виявляє відхилення фактичних результатів від встановлених стандартів. Крім того, за допомогою контролю перевіряється виконання прийнятих рішень, і оцінюються досягнуті результати в процесі їх виконання. Якщо розглядати мету контролю з точки зору відповідності запитам управлінців, в сучасний період метою контролю є кваліфікована допомога менеджерам в організації самоконтролю та ефективного прийняття рішень, а не встановлення жорсткого контролю з метою покарання.

Значення контролю істотно зростає в сучасний період у зв'язку з тим, що підприємства весь час знаходяться в ситуації ризику невизначеності. Зовнішні фактори: політичні, юридичні, економічні, соціологічні весь час змінюються, причому в останні роки швидкість цих змін значно зросла і тому підприємству необхідно володіти ефективним механізмом контролю, який би дозволив підприємству забезпечити принцип максимальної економічної ефективності і досягнення найбільшого кінцевого економічного результату.

У сучасних умовах значно ускладнилися завдання контролю, однак деякі автори завдання контролю приписують бухгалтерському обліку. Вважається загальноприйнятних, що до завдань бухгалтерського обліку належить контроль виконання планів за основними показниками діяльності, ефективності використання ресурсів, збереження власності. Такий підхід базується на ідеях злиття обліку і контролю, який призводить, перш за все, до ігнорування важливих завдань контролю. Крім того, такий підхід має негативні практичні наслідки. Це проявляється в покладанні всієї повноти відповідальності за здійснення контролю на бухгалтерію, тим самим сприяючи послабленню контролю в підрозділах - в місцях безпосереднього використання ресурсів, недооцінки здійснення контролю з боку функціональних підрозділів, прийняттю короткозорих рішень без майбутнього. Ближче до істини є підхід, який розмежовує контрольні завдання від облікових. При цьому слід зазначити, що бухгалтерія веде лише частковий контроль виробничої і фінансово-господарської діяльності, а виконання функції контролю в її широкому управлінському значенні потребує необхідних дій з боку робітників економічних, технічних служб і керівників підприємства, що в процесі самого контролю використовуються різноманітні прийоми і способи , які далеко виходять за межі бухгалтерського облік.

Таким чином, можна узагальнити: контроль витрат, доходів і фінансових результатів підприємства роздрібної торгівлі на увазі контроль за своєчасністю та повнотою відображення в обліку всіх господарських операцій, їх правильну класифікацію за видами доходів та витрат, подальше узагальнення і визначення фінансового результату діяльності.

2.Характеристика фінансово-господарської діяльності і організація внутрішнього контролю

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-оптовий центр" створене як самостійна юридична особа. Реєстрація підприємства проведена 4 березня 2004р., Виконкомом Залізничної районної ради м. Сімферополь, реєстраційний запис № 04055570Ю0031114.

Згідно з Протоколом № 1 від 01.03.2004г. загальних зборів учасників ТОВ "Торгово-оптовий центр" засновниками підприємства є: Гресь О.М., Александров В.І., Кращенко А.Ф., Попкова А.В. Даним документом визначено загальний розмір статутного капіталу товариства, який складає 20500,00 грн.

Відповідно до Протоколу № 1 від 01.03.2004г. генеральним директором ТОВ "Торговельно-оптовий центр" є Рибак Володимир Остратотвіч. ТОВ "Торгово-оптовий центр" зареєстровано в єдиному державному реєстру підприємств та організацій України, йому присвоєно код ЄДРПОУ 32843374. Організаційно-правова форма господарювання - товариство з обмеженою відповідальністю. Місцезнаходження підприємства: 95047, м. Сімферополь, залізничний район, ул.Узловая, 7. Форма власності - приватна.

Метою діяльності ТОВ "Торгово-оптовий центр" є здійснення виробничо-господарської діяльності, спрямованої на отримання прибутку, задоволення соціально-економічних інтересів засновників і членів трудового колективу товариства.

У відповідно до довідки статистики № 09/2-6-19/442 від 04.03.2004р. основними видами діяльності підприємства є:

-Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;

-Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

-Інші види оптової торгівлі;

-Діяльності автомобільного вантажного транспорту;

-Виробництво металоконструкцій.

Однак за останні 2 роки підприємство здійснює такі види діяльності: оптово-роздрібну торгівлю продуктами харчування, суборенда приміщення.

ТОВ "Торгово-оптовий склад" зареєстрований в органах податкової інспекції м. Сімферополя відповідно до довідки № 3382/28-1 від 09.03.2004г. Підприємство є платником податку на додану вартість. Йому присвоєно індивідуальний податковий номер -328433701270, номер свідоцтва платника ПДВ № 00791478.

ТОВ "Торгово-оптовий центр" власних торгових площ не має, тому здійснює оренду приміщення згідно з Договором оренди цілісного майнового комплексу № 2 від 04.03.2004р. Згідно з цим договором орендодавцем приміщень є Державне підприємство Міністерства оборони України "Кримське управління військової торгівлі".

Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до чинного законодавства України. Статистична звітність, яка використовує грошовий вимірник, базується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

Бухгалтерський облік здійснюється в суспільстві головним бухгалтером відповідно до вимог чинного законодавства України.

Питання про призначення та затвердження посадових осіб, які відповідають за ведення обліку і звітності на підприємстві вирішуються директором товариства.

Перевірки і ревізії фінансової і господарської діяльності підприємства здійснюються державними податковими адміністраціями, іншими державними органами в межах їх компетенції, ревізійними органами товариства та аудиторських організацій.

Органам управління товариства є: збори засновників, директор.

Відповідно до показників фінансової звітності проведемо короткий фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства.

Таблиця 1 - Показники фінансово-економічної діяльності ТОВ "Торгово-оптовий центр" м.Сімферополь

Найменування показників

2007

2008

відхилення, +, -

Чистий дохід виручка від реалізації товарів, тис.грн

3973,8

5087,9

+1114,1

Інші доходи

24,2

1,4

-22,8

Витрати діяльності

3901,2

4053,2

+152,0

Чистий прибуток (збиток), тис.грн

96,8

188,1

+91,3

Середньооблікова чисельність працівників, чол

16

17

1

Продуктивність праці, тис.грн / чол

248,4

299,3

+50,9

Власні оборотні кошти, тис.грн

260,3

448,4

+188,1

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,12

1,15

+0,03

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,026

0,003

-0,023

Коефіцієнт фінансової залежності

0,89

0,86

-0,03

Коефіцієнт відношення власних і залучених коштів

0,12

0,16

+0,04

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

1,94

1,52

-0,42

Коефіцієнт оборотності авансованого капіталу

1,93

1,51

-0,42

Рентабельність авансованого капіталу

3,9

5,6

+1,7

Рентабельність власного капіталу

35,8

41,0

+5,2

Як видно з таблиці 1, у ТОВ "Торгово-оптовий центр" протягом 2007-2008р. спостерігається збільшення обсягів виручки, у зв'язку з чим збільшився і чистий дохід від реалізації товарів - на 1114,1 тис.грн. Витрати підприємства також зросли і в 2008р. складають 4053,2 тис.грн

Протягом 2007-2008рр. підприємство здійснює свою діяльність ефективно і отримує прибуток, сума якої зросла за аналізований період на 91,3 тис.грн.

Протягом 2007-2008рр. середньорічна кількість штатних працівників зросла на 1чол, і в 2008р. складає 17человек.

Продуктивність праці працівників збільшилася в 2008р. в порівнянні з 2007р. на 11,1 тис.грн / чол.

Позитивним є збільшення розміру власних обігових коштів підприємства. Дана зміна відбулося за рахунок того, що в 2008р. підприємство отримало прибутку, а, отже, був приріст власних джерел фінансування.

Коефіцієнти ліквідності характеризують ТОВ "Торгово-оптовий центр" як підприємство, що володіє достатньою кількістю оборотних коштів для покриття поточних зобов'язань. Так, коефіцієнт поточної ліквідності в 2008р. становить 1,15, що говорить про те, що на кожну гривню поточних зобов'язань підприємства припадає 1,15 грн оборотних активів.

Фінансова незалежність підприємства впродовж 2007-2008рр. зміцнилася, про що свідчить зменшення коефіцієнта фінансової залежності на 0,03, збільшення співвідношення власних і позикових коштів на 0,04. Частка позикового капіталу в структурі коштів підприємства в 2008р. становить 86%, коли в 2007р. ця частка була 89%.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів і коефіцієнт оборотності авансованого капіталу зменшилися. Ці коефіцієнти мають майже однакове значення, що пов'язано з тим, що в структурі балансу питома вага необоротних активів підприємства є несуттєвим.

У 2008р. рівень рентабельності діяльності становив 5,6%, рівень рентабельності власного капіталу 41,0%.

3. Методичні прийоми і послідовність контролю витрат, доходів і фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі

Одним з найбільш складних і відповідальних питань контролю є перевірка доходів, витрат і фінансових результатів суб'єкта господарської діяльності.

Основною метою контролю фінансових результатів є збір, обробка та перевірка достовірності облікової інформації щодо обліку доходів, витрат і визначення фінансових результатів діяльності, а також підрахунок позитивного чи негативного впливу на кінцевий фінансовий результат всіх факторів, які визначаються під час контролю..

Основними джерелами інформації, які необхідні для зазначеного аналізу виступають: баланс, звіт про фінансові результати та їх використання; декларація про прибуток підприємства та податкові декларації з ПДВ; бухгалтерські регістри по обліку витрат, реалізації, фінансових результатів (журнали № 3 № 5 № 5А № 6 № 7, відомості № 7.1 № 7.2 № 7.3 та інші, якщо суб'єкт господарської діяльності використовує журнальну форму обліку, або регістри аналогічного призначення при використанні підприємством інших форм бухгалтерського обліку).

В результаті контролю з'ясовується, які витрати обігу включаються до собівартості реалізованих товарів, а які враховуються в складі витрат періоду і безпосередньо списуються на фінансовий результат.

Особливої ​​уваги приділяється обліку витрат за рахунком 90 "Собівартість реалізації". Відповідно до П (С) БО 16 "Витрати" в собівартість включаються: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, виробничі накладні витрати. Такі витрати, як адміністративні, витрати на збут та інші операційні, згідно стандарту не включаються до складу собівартості продукції, товарів, робіт і послуг. Зіставлення чистих доходів від реалізації та собівартості реалізованих товарів дозволяє визначити валовий фінансовий результат (прибуток, збиток).

У ході контролю доходів перевіряються обороти по рахунку 70 "Доходи від реалізації", який призначений для відображення доходу від реалізації продукції, робіт, товарів і послуг, нарахованого або отриманого підприємством у звітному періоді. Для визначення показника чистого доходу, який належить підприємству, за дебетом цього рахунку відображаються податки, які підлягають сплаті з доходу (ПДВ, акцизний збір), і частина доходу, який належить іншим підприємствам (за договорами комісії, спільної діяльності і тому подібне).

Оскільки в кінці звітного періоду рахунки доходів і витрат повинні закриватися шляхом списання різниці їх дебетового і кредитового оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати", то контролюється правильність і своєчасність закриття цих рахунків, а також визначає, дорівнюють чи один одному дебетовий і кредитовий обороти по рахунках доходів і витрат після їх закриття на рахунок 79.

Під час перевірки фінансових результатів особливу увагу приділяють рахунку 79 "Фінансовий результат", оскільки він призначений для узагальненого відображення інформації про фінансовий результат підприємства від звичайної та іншої діяльності. За кредитом рахунка 79 "Фінансовий результат" відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також сума нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)". Таким чином, на рахунку 79 відбувається безпосереднє визначення фінансового результату. Отже, необхідно перевірити правильність розрахунку величини фінансового результату і визначити, дорівнюють чи один одному дебетовий і кредитовий оборот по рахунку 79 після його закриття.

Потрібно звернути увагу окремо на формування бухгалтерського і податкового прибутку, тому що їх визначення відбувається за різними нормативно-правовими актами. Відповідно до П (С) БО 15 "Дохід" отриманий дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, яке зумовлює збільшення власного капіталу. Тому, такі надходження, як суми ПДВ, суми надходжень за договорами комісії, передоплати продукції, авансу, завдатку під заставу, що призводять до збільшення активів, однак не призводять до зростання власного капіталу, в бухгалтерському обліку не визнаються доходами.

Прибуток, що оподатковується, відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", повинна визначатися сумою скоригованого валового доходу (виручки у грошовій або натуральній формах) звітного періоду, зменшеної на суму валових витрат підприємства, які безпосередньо пов'язаних з одержанням доходу, і зменшеної на суму амортизаційних відрахувань.

Після перевірки порядку обліку витрат, формування собівартості товарів, реалізації та формування фінансових результатів, необхідно здійснювати загальну оцінку фінансових результатів: виконання плану прибутку не тільки по загальній сумі, але й щодо окремих складових.

У системі фінансового обліку важливе місце займає облік доходів і фінансових результатів, які визначені на рахунках класу 7 "Доходи і результати діяльності". На рахунках цього класу накопичуються доходи протягом звітного періоду (року) в розрізі їх видів: доходи від реалізації, інші операційні доходи, доходи від участі в капіталі, інші доходи, надзвичайні доходи. У кінці звітного періоду (року) співставленням доходів із втратами визначаються фінансові результати (рахунок 79 "Фінансові результати"), куди переносяться всі доходи і витрати за рік. У першу чергу необхідно під час ревізії вивчити об'єкти діяльності, які формують доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності та надзвичайні доходи.

Контролю підлягають: доходи від реалізації, інші операційні доходи, доходи від участі в капіталі, інші доходи, надзвичайні доходи та фінансові результати. Під час ревізії спочатку перевіряють правильність визначення прибутку (збитку) за даними "Звіту про фінансові результати". У зв'язку з цим обгрунтовують достовірність статті "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)", де відображається загальний дохід (виручка) від її реалізації (без урахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з їх продажу).

Потім перевіряють достовірність визначення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), яка визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

Важливе значення також має перевірка визначення валового доходу (збитку), який розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та її собівартістю.

Поряд з перевіркою прибутку (збитку) від операційної діяльності перевіряють достовірність визначення доходу від участі в капіталі (отриманого від інвестицій), інших фінансових доходів, що отримані від дивідендів, відсотків та доходів, що отримані від фінансових інвестицій, а також інших доходів від реалізації фінансових інвестицій необоротних активів і майнових комплексів, від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. Отже, прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається як сума прибутку (збитку) від основної діяльності фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат (збитків).

Дані "Звіту про фінансові результати" зіставляють з даними відповідних рахунків. Зокрема, сальдо, що визначено в кінці року за такими рахунками: 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інші операційні доходи", 90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати, 93" Витрати на збут ", 94" Інші витрати операційної діяльності ", переносять на рахунок 79" Фінансові результати "(субрахунок 791" Результати основної діяльності ").

Процедури перевірки показників доходу від реалізації товару розглядають у зв'язку з їх собівартістю. Зокрема, необхідно дослідити правильність розрахунку фактичної собівартості реалізованих товарів, а також перевірити правильність списання витрат (особливо непродуктивних) на дебет рахунка 902 "Собівартість реалізованих товарів". Виявлення незаконні списання на цей рахунок різних витрат, нестач, дебіторської заборгованості повинні під час ревізії коригувати з метою правильного відображення доходу від реалізації.

Операції, які пов'язані з вирахуванням з доходу від реалізації товарів, перевіряють за даними рахунка 704 "Вирахування з доходу". Зокрема, за дебетом цього рахунку перевіряють правильність визначення і відображення сум, пов'язаних з наданням знижок покупцям після дати реалізації продукції, або вартість поверненої покупцями продукції, що підлягають вирахуванню з доходу, а за кредитом - операції, пов'язані зі списанням дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

4. Типові та можливі порушення, які можуть бути виявлені в процесі контролю

Для здійснення ефективного контролю необхідно знати найбільш поширені помилки і порушення, що зустрічаються в обліку витрат, доходів і фінансових результатів на підприємствах роздрібної торгівлі. У даному розділі наведемо найбільш характерні помилки, які можуть бути виявлені в результаті контрольних дій, і проаналізуємо їх.

Типовими помилками, які можуть бути виявлені в процесі контролю витрат, доходів і фінансових результатів є наступні:

1. Порушення порядку складання форми № 2 в частині заниження або завищення показників, що беруть участь при формуванні звіту.

2. Неправильне віднесення доходів до складу інших доходів.

3. Неправильне віднесення витрат до складу інших витрат.

4. Неправомірне використання прибутку звітного року.

5. Помилкова кореспонденція рахунків при відображенні інших доходів і витрат.

6. Помилкова кореспонденція рахунків при відображенні деяких витрат за рахунок власних джерел через рахунок 84.

При перевірці формування фінансового результату діяльності підприємства необхідно звернути увагу на можливість виникнення двох видів помилок: навмисних (навмисних) і ненавмисних (ненавмисних).

Як приклад можна навести такі види ненавмисних помилок:

- Неправильне віднесення операційних і позареалізаційних витрат до того чи іншого періоду;

- Витрати, які ще фактично не були понесені, були відбиті в бухгалтерських регістрах економічного суб'єкта;

- Помилкове віднесення понесених витрат на збільшення вартості активів або помилкове списання витрат, що підлягають включенню у вартість активів, на рахунки обліку.

Прикладами навмисного перекручування даних бухгалтерської звітності щодо зазначених витрат є:

- Навмисне заниження витрат шляхом пропуску сум;

- Навмисне завищення витрат шляхом перекручування сум чи неправильного віднесення витрат до того чи іншого періоду;

- Неправильна класифікація витрат для забезпечення виконання чи завищення запланованих показників результатів діяльності;

- Навмисне завищення витрат для приховання фактів неналежного використання грошових коштів;

- Оплата фіктивних витрат.

У процесі контролю можливе виявлення помилок, пов'язаних з неправильною з кореспонденцією рахунків з відображення операцій в бухгалтерському обліку. У такому випадку необхідно виправити помилки у відповідності до чинної Інструкції про застосування Плану рахунків активів, зобов'язань і капіталу.

Одним з основних важелів досягнення міцної фінансової дисципліни на підприємстві, ефективного запобігання порушень і недоліків у веденні бухгалтерського обліку, а в кінцевому результаті - ефективного управління підприємством - є впровадження обов'язкового прямого внутрішнього фінансового контролю на підприємствах усіх форм власності.

Основною метою здійснення прямого внутрішнього фінансового контролю повинен стати:

- Забезпечення законності формування та ефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів;

- Вивчення причин та обставин, які призвели до порушень у бухгалтерському обліку;

- Запобігання прийняття управлінських рішень, які можуть мати в майбутньому негативні наслідки для об'єкта фінансового контролю і держави;

- Нагляд за відповідністю об'єкта фінансового контролю прийнятим управлінським рішенням;

- Аналіз виконання управлінських рішень, дослідження їх впливу на об'єкт фінансового контролю;

- Прийняття за результатами фінансового контролю управлінських рішень, спрямованих на їх удосконалення.

5.Обобщеніе результатів контролю та використання їх в системі управління підприємства

Узагальнення результатів контролю і аудиту включає комплекс методичних прийомів групування і систематизації його результатів, необхідних для прийняття рішень до усунення виявлених недоліків у діяльності підприємства, яке контролюють. Зокрема, становлять відомості вибіркової інвентаризації цінностей, акти ревізії каси, аудиторського контролю діяльності підприємства і підприємницької діяльності, обмеження місць зберігання цінностей. Однорідні недоліки узагальнюють у таблицях, схемах, графіці, відомостях, машинограмах та інших документах за допомогою таких методичних прийомів:

- Угруповання недоліків;

- Документація результатів проміжного контролю;

- Аналітична угруповання;

- Слідчо-юридичне обгрунтування недоліків

-Систематизована угруповання недоліків в актах аудиторського контролю діяльності підприємства і підприємницької діяльності.

У результаті проведеного контролю витрат, доходів і фінансових результатів на матеріалах ТОВ "Торгово-оптовий центр" були отримані наступні результати.

Доходи від реалізації товарів у ТОВ "Торгово-оптовий центр" відображаються на субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів", в якому за кредитом відображається отримання доходу, а за дебетом сума непрямих податків.

Основним джерелом доходу ТОВ "Торгово-оптовий центр" є готівка, яка надходить у магазин від покупців при передачі (продажу) ним товарів. Розмір доходу прямо залежить від рівня роздрібних цін. Продажна (роздрібна) ціна товарів у ТОВ "Торгово-оптовий центр" включає в себе початкову вартість товару, відповідну суму транспортно-заготівельних витрат і націнку, яку підприємство встановлює самостійно, виходячи з дії ринкового механізму ціноутворення.

Аналітичний облік доходів від реалізації товарів підприємство веде за видами товарів. У зв'язку з тим, що передача товару покупцеві і сплата за нього збігаються в часі, в магазинах ТОВ "Торгово-оптовий центр" відсутня аналітичний облік покупців. Якщо покупець повертає товар у випадках, передбачених чинним законодавством, то дохід підприємства зменшується на вартість повернутого товару. При цьому підприємство в обов'язковому порядку веде окремий облік бракованих товарів, а також облік покупців, які звернулися до нього з цього питання.

На величину доходу також впливають знижки. В обліку знижки відображаються кореспонденцією Д-т 285 "Торгова націнка" - К-т 282 "Товари в торгівлі". ТОВ "Торгово-оптовий центр" для надання покупцям знижок у момент реалізації товару видає їм дисконтні картки.

Собівартість реалізованих підприємством товарів відображається за дебетом субрахунка 902 "Собівартість реалізованих товарів", за кредитом рахунку відображається списання на рахунок 79 "Фінансові результати", яке оформляється довідкою.

Витрати підприємства складаються з адміністративних, витрат на збут, інших витрат операційної діяльності, найбільшу питому вагу серед яких займають витрати на збут, що зумовлено специфікою діяльності торгового підприємства ТОВ "Торгово-оптовий центр". Дані витрати обліковуються на рахунку 93 "Витрати на збут", і включають витрат, пов'язаних зі збутом (реалізацією, продажем) товарів.

Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) обліковуються на субрахунку 289, а їх сума, узагальнена на цьому рахунку, щомісячно розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного періоду і сумою запасів, що вибули (реалізовані) за звітний період.

На величину витрат також впливає уцінка товарів. Зниження цін на товари на підприємстві здійснюється шляхом проведення уцінки, яка проводиться за даними інвентаризації, відповідно до норм Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалася.

Інвентаризаційна комісія підприємства складає переліки товарів (описи-акти), в яких зазначаються повна назва, кількість, роздрібна ціна товару, назва підприємства-виробника та пропозиції щодо розміру уцінки. Результати уцінки відображаються у тому місяці, в якому було складено опис-акт уцінки. У ТОВ "Торгово-оптовий центр" суми уцінки в межах торгової націнки відображаються за дебетом рахунка 285 "Торгова націнка" і кредитом рахунка 285 "Товари в торгівлі". Уцінка понад межі торгової націнки відображається за дебетом рахунка 946 "Втрати від знецінення запасів "і кредитом рахунка 282" Товару в торгівлі ".

У результаті пересортиці виникає дохід, якщо вартість надлишків більше вартості ТМЦ, або витрат, якщо вартість надлишків нижче вартості ТМЦ, яких не вистачає.

Таким чином, облік доходів і витрат торговельного підприємства ТОВ "Торгово-оптовий центр" ведеться у відповідності з принципами бухгалтерського обліку, облікової політики підприємства та Інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Підприємство враховує при визначенні величини доходів і витрат операції з повернення товарів покупцями, уцінки, знижки, пересортицю товарів, крадіжки тощо.

Для узагальнення інформації про доходи (виручку) від реалізації товарів призначений рахунок 70 "Доходи від реалізації" субрахунок 702 "Дохід від реалізації товарів". За кредитом субрахунка 702 відображається збільшення доходу від реалізації разом із сумою непрямих податків, зборів, обов'язкових платежів, які включені в ціну продажу, за дебетом - належна сума непрямих податків, зборів, обов'язкових платежів, щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 "Фінансові результати "субрахунок 791" Результат основної діяльності ".

Крім того, на субрахунку 704 "Вирахування з доходу" відображається сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем товарів та інші вирахування. За дебетом субрахунка 704 відображається вище перерахований вирахування, а по кредиту - списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".

Для узагальнення інформації про собівартість реалізованих товарів передбачений рахунок 90 "Собівартість реалізації" субрахунок 902 "Собівартість реалізованих товарів". За дебетом цього субрахунка відображається фактична собівартість реалізованих товарів (без торговельних націнок), а по кредиту - списання в порядку закриття щомісяця або в кінці звітного року дебетових оборотів на рахунок 79 субрахунок 791.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості товарів, поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Узагальнення інформації про витрати підприємства забезпечується застосуванням рахунків 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності". Витрати, які враховуються на рахунках 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності" списуються безпосередньо на рахунок 79 "Фінансові результати". Порядок формування фінансового результату на відображення обліку доходів і витрат на торговельному підприємстві відображений в додатках.

Дослідження бухгалтерських прийомів і методів, які застосовуються в ТОВ "Торгово-оптовий центр", дозволили зробити висновок, що, в цілому, облік відповідає вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку. Разом з тим, нами виявлено ряд недоліків, які вимагають змінити підходи до обліку окремих питань, які вирішуються бухгалтерією підприємства. У зв'язку з цим ми пропонуємо наступні заходи по вдосконаленню організації бухгалтерського обліку.

Розрахунок розподілу транспортно заготівельних витрат для підприємства, що обліковуються, на субрахунку 289 є надто складним. Крім того, облік транспортно-заготівельних витрат безпосередньо на рахунку 28 "Товари" пов'язаний зі значним ускладненням синтетичного і аналітичного обліку товарів.

Оскільки, за економічним змістом і методології обліку транспортно-заготівельні витрати безпосередньо відносяться до витрат торгівлі, а не до товарів, тому їх слід включати до фактичної собівартості реалізованих товарів опосередковано на підставі спеціального розрахунку за підсумком за місяць. У торгівлі всі витрати на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану повинні враховуватися протягом звітного місяця на окремих статтях аналітичного обліку до рахунку 93 "Витрати на збут" або на окремому субрахунку до цього рахунку.

Отже, рахунок 93 "Витрати на збут" повинен виконувати функції накопичувально-розподільчого рахунку в частині витрат, які входять у первісну вартість товарів. Списання транспортно заготівельних витрат наприкінці місяця з кредиту рахунку 93 "Витрати на збут" за спеціальним розрахунком на дебет рахунка 902 "Собівартість реалізованої продукції" для визначення їх фактичної собівартості є найбільш доцільним.

За спеціальним розрахунком витрати, які входять до первинної вартості товарів, потрібно розподілити на дві частини: видатки, які відносяться на реалізовані товари; витрати, які відносяться на залишок товару на кінець місяця.

Важливим для бухгалтерського обліку є поточний контроль за витратами на придбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, тому пропонується підвищити аналітичну їх обліку.

Слід пам'ятати, що дані про отримані доходи, понесені витрати і про сформований за підсумками звітного періоду фінансовому результаті підприємство відображає у фінансовій звітності, тому контроль на етапі обліку доходів і витрат є дуже важливим.

Висновки і пропозиції

Фінансовий результат є одним з найважливіших економічних показників, який узагальнює усі результати господарської діяльності та надає комплексну оцінку ефективності цієї діяльності. Поняття фінансового результату тісно пов'язане з поняттями прибутків і витрат.

Контроль як функція управління виявляє відхилення фактичних результатів від встановлених стандартів. Контроль витрат, доходів і фінансових результатів підприємства роздрібної торгівлі на увазі контроль за своєчасністю та повнотою відображення в обліку всіх господарських операцій, їх правильну класифікацію за видами доходів та витрат, подальше узагальнення і визначення фінансового результату діяльності.

Основною метою контролю фінансових результатів є збір, обробка та перевірка достовірності облікової інформації щодо обліку доходів, витрат і визначення фінансових результатів діяльності, а також підрахунок позитивного чи негативного впливу на кінцевий фінансовий результат всіх факторів, які визначаються під час контролю..

Основними джерелами інформації, які необхідні для зазначеного аналізу виступають: баланс, звіт про фінансові результати та їх використання; декларація про прибуток підприємства та податкові декларації з ПДВ; бухгалтерські регістри по обліку витрат, реалізації, фінансових результатів

В результаті контролю з'ясовується, які витрати обігу включаються до собівартості реалізованих товарів, а які враховуються в складі витрат періоду і безпосередньо списуються на фінансовий результат.

Узагальнення результатів контролю і аудиту включає комплекс методичних прийомів групування і систематизації його результатів, необхідних для прийняття рішень до усунення виявлених недоліків у діяльності підприємства, яке контролюють. Зокрема, становлять відомості вибіркової інвентаризації цінностей, акти ревізії каси, аудиторського контролю діяльності підприємства і підприємницької діяльності, обмеження місць зберігання цінностей.

Аналізоване підприємство ТОВ "Торгово-оптовий центр" є підприємством роздрібної торгівлі. Метою діяльності ТОВ "Торгово-оптовий центр" є здійснення виробничо-господарської діяльності, спрямованої на отримання прибутку, задоволення соціально-економічних інтересів засновників і членів трудового колективу товариства.

Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до чинного законодавства України. Статистична звітність, яка використовує грошовий вимірник, базується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

Бухгалтерський облік здійснюється в суспільстві головним бухгалтером відповідно до вимог чинного законодавства України.

Питання про призначення та затвердження посадових осіб, які відповідають за ведення обліку і звітності на підприємстві вирішуються директором товариства.

Перевірки і ревізії фінансової і господарської діяльності підприємства здійснюються державними податковими адміністраціями, іншими державними органами в межах їх компетенції, ревізійними органами товариства та аудиторських організацій.

Органам управління товариства є: збори засновників, директор.

У результаті проведеного контролю витрат, доходів і фінансових результатів в ТОВ "Торгово-оптовий центр" встановлено, що облік доходів і витрат торговельного підприємства ведеться відповідно до принципів бухгалтерського обліку, облікової політики підприємства та Інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Підприємство враховує при визначенні величини доходів і витрат операції з повернення товарів покупцями, уцінки, знижки, пересортицю товарів, крадіжки тощо.

Дослідження бухгалтерських прийомів і методів, які застосовуються в ТОВ "Торгово-оптовий центр", дозволили зробити висновок, що, в цілому, облік відповідає вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку. Разом з тим, нами виявлено ряд недоліків, які вимагають змінити підходи до обліку окремих питань, які вирішуються бухгалтерією підприємства.

Список використаних джерел

1. Закон України "Про аудиторська Діяльність" від 22 квітня 1993р № 3125 (Із змінамі та доповненнями)

2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996 (Із змінамі та доповненнями)

3.Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" № 2939 - ХІІ від 26.01.93р. Із змінамі та доповненнями

4. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського Обліку актівів, Капіталу, зобов'язань І господарських операцій підпріємств І організацій, затверджено наказом МФУ від 30 листопада 1999 року № 291 / / Нова бухгалтерія. - 17.04.2006. - С. 125-128.

5. П (С) БО 3 "Звіт про Фінансові результати", затверджено наказом МФУ від 31.03.99 № 87, Із змінамі І доповненнями / / Бухгалтерський облік іаудіт. - 2002. - № 12. - С. 23.

6. П (С) БО 15 "Дохід", затверджено наказом МФУ від 14.12.1999 № 860/4153, Із змінамі І доповненнями / / Нова бухгалтерія. - 17.04.2006. - С. 134-135.

7. П (С) БО 16 "Витрати", затверджено наказом МФУ від 19.01.2000 № 27/4248, Із змінамі І доповненнями / / Нова бухгалтерія. - 17.04.2006. - С. 136-140.

8. Аудит і ревізія. Під ред. А.Л. Бавдей, І.М. Білий, Н.П. Дробишевський. Мінськ, "Місанта", 1994. - 221 с.

9.Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту Підручник. - Вища школа Київ 1996. - 320с.

10. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль І ревізія. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 512 с.

11. Бутинець Ф.Ф., Виговський Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль І ревізія: Підручник. / За ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 544с.

12. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3-є вид., Перероб. І доп. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 672 с.

13. Бичкова С.М., Фоміна Т. Ю. Аудит формування фінансових результатів та розподілу прибутку / / Аудиторські відомості. - 2007. - № 5.

14. У іт віцька Н. С., Кузьма І нська О. Є. Контроль І рев І З І я: Навчально-методичний поабнік для самост ій ного Вивчення дисципл ін та. -К.: КНЕУ, 2000. - 166 с.

15. Жила В.Г. Ревізія і аудиту: Навч. посіб. - К.: МАУП, 1998. - 96 с.

16. Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринка.-2-е вид. К.: Фірма "ДІ-КСІ", 2002.-832с.

17. Контроль І ревізія. Практикум: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 "облік і аудит" / С.В. Бордаш, В.А. Дерій, Н.І. Петренко; за ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир, ЖіТі, 2000. - 384с

18. Кужельний М.В. Бухгалтерський облік та його контрольні функції. Практичне керівництво. - М.: Фінанси і статистика, 1998. - 143с.

19. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник: Навчальне видання. - К.: ЦУЛ, 2005 - 624 c.

20. Миргородська Т. В. Аудит: навчальний посібник / Т. В. Миргородська. - М.: КНОРУС, 2007. - 248 с.

21. Павлюк В.В. Контроль І ревізія. Навчальний посібник рекомендовано МОН України, К: ізд-во ЦУЛ, 2006.-с.196

22. Переверзєва О. Віробнічі та товарні витрати / / Головбух. - 2006. - № 14. - С. 9-12.

23. Петрик О.Л. Аудит: методологія І організація: Монографія. - К.: КНЕУ, 2003. - 260 с.

24. Пшенична, А.Ж. Аудит: Навчальний посібник / А.Ж. Пшенична; МІН-во ОСВІТИ І науки України, Полтавський ун-т спожівчої кооперації України. - К.: ЦУЛ, 2008. - 320 с.

25. Усач Б.Ф. Контроль І ревізія: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2002. - 253с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
128.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Облік доходів витрат і фінансових результатів
Облік доходів витрат і фінансових результатів автотранспортного підприємства
Синтетичний і аналітичний облік доходів витрат і фінансових результатів
Облік доходів витрат і формування фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах
Аналіз доходів витрат і фінансових результатів діяльності ЗАТ Про
Бух облік доходів витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності
Аналіз доходів витрат і фінансових результатів діяльності ЗАТ Омський завод силікатної
Облік і формування доходів і фінансових результатів
Контроль фінансових результатів
© Усі права захищені
написати до нас