Контрольна робота з бухгалтерського обліку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Виконала студентка Тимошенко Є.В.

Міністерство освіти Російської Федерації

Новосибірська Державна Академія економіки і управління

Кафедра бухгалтерського обліку

Новосибірськ 2003

Завдання 1.

Класифікація майна організації

За даними Табл.1 здійснити угруповання майна організації за видами і джерелами їх утворення. Рішення уявити за формою, наведеною в додатку 1, 2.

Перевірити відповідність засоби організації джерелами їх утворення.

Вихідні дані:

Табл.1

№ Рахунку

№ п / п

Найменування господарських засобів і джерел організації

Сума,

руб.

1

2

3

4

08

1.

Незавершені капітальні вкладення

96000

43

2.

Верстати з програмно-цифровим керуванням на складі готової продукції

26320

01

3.

Виробниче обладнання в механічних та складальних цехах

125632

10

4.

Сталь листова

31200

10

5.

Інші матеріали на складі

7800

10

6.

Комплектуючі вироби і покупні напівфабрикати на складі

82400

10

7.

Кольорові метали на складі

3600

01

8.

Будинки виробничих цехів

42000

01

9.

Будинки матеріальних складах і готової продукції

35000

01

10.

Будівля адміністративного корпусу

29000

20

11.

Деталі і вироби, що не пройшли всіх стадій технологічної обробки в механічних та складальних цехах

4180

10

12.

Фарба масляна

6820

58 / 2

13.

Короткострокові (на термін не більше 12 місяців) вкладення в цінні папери інших підприємств

8300

58 / 1

14.

Довгострокові (на строк більше 12 місяців) вкладення (інвестиції) в акції інших підприємств

20000

62

15.

Заборгованість покупців

15000

58 / 3

16.

Надані короткострокові (терміном до 12 місяців) позики іншим підприємствам

6500

60

17.

Аванси постачальникам за матеріали і комплектуючі вироби

12100

60

18.

Заборгованість підприємства постачальникам за матеріали

12000

62

19.

Аванси, отримані від покупців і замовників

17600

97

20.

Витрати підприємства на освоєння нових видів продукції

1200

84

21.

Нерозподілений прибуток минулих років

106305

60

22.

Заборгованість Енергозбуту за електроенергію

6200

66

23.

Короткострокові позики

16186

02

24.

Амортизація основних засобів

92000

04

25.

Товарні знаки продукції підприємства

457

04

26.

Брокерське місце на товарній біржі

2213

04

27.

Ліцензії

872

50

28.

Грошові кошти в касі підприємства

20

51

29.

Розрахунковий рахунок

128190

80

30.

Статутний капітал

276205

69

31.

Заборгованість підприємства Пенсійному фонду та іншим органам страхування

9301

82

32.

Резервний фонд

16150

99

33.

Прибуток звітного року

16750

86

34.

Цільові фінансування

4870

52

35.

Валютний рахунок

2941

70

36.

Заборгованість працівникам підприємства з оплати праці

81253

68

37.

Заборгованість по бюджету:

а) з податку на доходи фізичних осіб

2898

б) з податку на додану вартість

14800

в) з податку на прибуток організацій

15412

71

38.

Заборгованість підзвітних осіб

185

Контрольна ЦИФРА ДЛЯ СКЛАДАННЯ БАЛАНСУ

595930

Угруповання організації майна за видами

Додаток 1.

№ п / п

Види майна

Сфери знаходження

№ п / п

Найменування майна

Сума,

руб.

1.

Необоротні активи

Сфера виробництва

1.

Товарні знаки продукції підприємства

457

2.

Ліцензії

852

3.

Незавершені капітальні вкладення

96000

4.

Виробниче обладнання в механічних та складальних цехах

125632

5.

Будинки виробничих цехів

42000

6.

Будівля адміністративного корпусу

29000

Сфера обігу

1.

Будинки матеріальних складів і готової продукції

35000

2.

Брокерське місце на товарній біржі

Невиробнича сфера

РАЗОМ:

331174

2.

Оборотні активи

Сфера виробництва

1.

Сталь листова

31200

2.

Інші матеріали на складі

7800

3.

Комплектуючі вироби і покупні напівфабрикати на складі

82400

4.

Кольорові метали на складі

3600

5.

Деталі і вироби, що не пройшли всіх стадій технологічної обробки в механічних та складальних цехах

4180

6.

Фарба масляна

6820

7.

Аванси постачальникам за матеріали і комплектуючі вироби

12100

8.

Витрати підприємства на освоєння нових видів

1200

Сфера обігу

1.

Верстати з програмно-цифровим керуванням на складі готової продукції

26320

2.

Короткострокові вкладення в ЦП інших підприємств

8300

3.

Довгострокові вкладення в акції інших підприємств

20000

4.

Заборгованість покупців

15000

5.

Надані короткострокові позики іншим підприємствам

6500

6.

Грошові кошти в касі підприємства

20

7.

Розрахунковий рахунок

128190

8.

Валютний рахунок

2941

9.

Заборгованість підзвітних осіб

185

РАЗОМ:

356756

3.

Збитки

ВСЬОГО:

687930

Угрупування майна організації за джерелами утворення

Додаток 2.

№ п / п

Джерела утворення

Найменування джерел

№ п / п

Найменування майна

Сума,

руб.

1.

Власні

Капітал

1.

Статутний капітал

276205

2.

Резервний фонд

16150

РАЗОМ:

292355

Фонди

1.

2.

3.

РАЗОМ:

96870

Прибуток

1.

2.

РАЗОМ:

123055

Кредити та позики

1.

2.

РАЗОМ:

16186

РАЗОМ:

528466

2.

Позикові

Зобов'язання за розрахунками

1.

2.

3.

4.

РАЗОМ:

159464

Зобов'язання за розподілом

1.

2.

3.

РАЗОМ:

-

Всього джерел

687930

Завдання 2.

Бухгалтерський баланс

Скласти баланс організації станом на 1 січня. Рішення здійснити на бланках типової форми № 1 «Бухгалтерський баланс».

Для виконання завдання використовувати дані додатки 1 і 2.

Додаток до наказу Міністерства фінансів РФ

від 13.01.2000 № 4к

Бухгалтерський баланс на 31.12. 2003

Коди

0710001

384/385

Форма № 1 по ОКУД

Дата (рік, місяць, число)

Організація АТ «станкостроітель» за ЄДРПОУ

Ідентифікаційний номер платника податків ІПН

Вид діяльності з ОКДП

Організаційно-правова форма / форма власності

по ОКОПФ / ОКФС

Одиниця виміру: тис. руб. / Млн руб. (Непотрібне закреслити) за ОКЕІ

Адрес_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата затвердження

Дата відправлення (прийняття)

1.12. 31.12

Актив

Код рядка

На початок звітного року (1.12.)

руб.

На кінець звітного періоду (31.12)

Руб.

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи (04, 05)

110

3542

8720

в тому числі: патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні з переліченими права та активи

111

3542

8720

організаційні витрати

112

ділова репутація організації

113

Основні засоби (01, 02, 03)

120

235632

133982

в тому числі: земельні ділянки і об'єкти природокористування

121

будівлі, машини та обладнання

122

139632

133982

Незавершене будівництво (07, 08, 16, 61)

130

96000

96000

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності (03)

135

в тому числі: майно для передачі в лізинг

136

майно, що надається за договором прокату

137

Довгострокові фінансові вкладення (06, 82)

140

в тому числі: інвестиції в дочірні суспільства

141

інвестиції в залежні суспільства

142

інвестиції в інші організації

143

позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців

144

інші довгострокові фінансові вкладення

145

Інші необоротні активи

150

РАЗОМ по розділу I

190

239174

238702

Актив

Код рядка

На початок звітного

руб.

року

На кінець звітного періоду

руб.

1

2

3

4

П. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси

210

163520

219229

в тому числі: сировина, матеріали та інші аналогічні цінності (10,12,13,16)

211

131820

152204

тварини на вирощуванні та відгодівлі (11)

212

витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення)

(20, 21,23, 29,30,36,44)

213

4180

13150

готова продукція і товари для перепродажу (16, 40,41)

214

26320

52675

товари відвантажені (45)

215

витрати майбутніх періодів (31)

216

1200

1200

інші запаси і витрати

217

Податок на додану вартість по придбаним цінностям (19)

220

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

230

20000

20000

в тому числі: покупці та замовники (62, 76,82)

231

векселі до отримання (62)

232

заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)

233

аванси видані (61)

234

інші дебітори

235

20000

20000

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

27285

26200

в тому числі:

покупці і замовники (62, 76, 82)

241

15000

векселі до отримання (62)

242

заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)

243

заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу (75)

244

аванси видані (61)

245

12100

12100

інші дебітори

246

185

14100

Короткострокові фінансові вкладення (56, 58, 82)

250

14800

14800

в тому числі: позики, надані організаціям на термін менше 12 місяців

251

6500

6500

власні акції, викуплені в акціонерів

252

інші короткострокові фінансові вкладення

253

8300

8300

Грошові кошти

260

131151

178571

в тому числі:

каса (50)

261

20

1105

розрахункові рахунки (51)

262

128190

174525

валютні рахунки (52)

263

2941

2941

інші грошові кошти (55, 56, 57)

264

Інші оборотні активи

270

РАЗОМ по розділу П

290

356756

463570

БАЛАНС (сума пуття 190 + 290)

300

595930

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

руб.

На кінець звітного періоду

руб.

1

2

3

4

III. Капітали і резерви

Статутний капітал (85)

410

276205

276205

Додатковий капітал (87)

420

16150

16150

Резервний капітал (86)

430

в тому числі: резерви, утворені відповідно до законодавства

431

резерви, утворені відповідно до установчих документів

432

16150

16150

Фонд соціальної сфери (88)

440

Цільові фінансування і надходження (96)

450

4870

4870

Нерозподілений прибуток минулих років (88)

460

106305

106305

Непокритий збиток минулих років (88)

465

Нерозподілений прибуток звітного року (88)

470

16750

16750

Непокритий збиток звітного року (88)

475

РАЗОМ по розділу Ш

490

420280

427680

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити (92,95)

510

в тому числі: кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати

511

позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати

512

Інші довгострокові зобов'язання

520

РАЗОМ, щодо розділу IV.

590

V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити (90, 94)

610

16186

11386

в тому числі: кредити банків, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати

611

позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати

612

16186

11386

Кредиторська заборгованість

620

159464

263206

в тому числі: постачальники і підрядчики (60, 76)

621

18200

44220

векселі до сплати (60)

622

заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами (78)

623

заборгованість перед персоналом організації (70)

624

81253

50713

заборгованість перед державними позабюджетними фондами (69)

625

9301

16870

заборгованість перед бюджетом (68)

626

33110

57823

аванси отримані (64)

627

17600

87200

Інші кредитори

628

6380

Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів (75)

630

Доходи майбутніх періодів (83)

640

Резерви майбутніх витрат (89)

650

Інші короткострокові зобов'язання

660

РАЗОМ по розділу V

690

175650

274592

БАЛАНС (сума рядків 490 + 590 + 690)

700

595930

702272

Довідка про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках

Найменування показника

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного року

1

2

3

4

Орендовані основні засоби (001)

910

У тому числі по лізингу

911

Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання (002)

920

Товари, прийняті на комісію (004)

930

Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів (007)

940

Забезпечення зобов'язань і платежів отримані (008)

950

Забезпечення зобов'язань і платежів видані (009)

960

Знос житлового фонду (014)

970

Знос об'єктів зовнішнього благоустрою й інших аналогічних об'єктів (015)

980

990

Керівник _________ _______________ Головний бухгалтер _______ _______________

(Підпис) (розшифровка підпису) (підпис) (розшифровка підпису)

«_________»________________________ 2003 р. (кваліфікаційний атестат професійного бухгалтера

від «____________» ________________ _______ р. № ___________)

Завдання 3.

Система рахунків і подвійний запис. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку

За даними балансу відкрити рахунки синтетичного обліку.

Скласти кореспонденції рахунків із зазначенням типів вимірювань в балансі під впливом господарських операцій. Рішення здійснити за формою, наведеною в додатку 3.

За даними про залишки і обороти по рахунках скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками (додаток 4). Звірити підсумок журналу господарських операцій з оборотною відомістю по рахунках синтетичного обліку.

Вихідні дані:

1. За договором поставки, укладеним з Базою постачання № 1, придбаний токарний верстат, що не вимагає монтажу. Договірна вартість об'єкта 18000 руб., В тому числі ПДВ 3000 руб. Згідно з актом приймання-передачі основних засобів від 16.12. верстат прийнято до обліку. Оплата проведена з розрахункового рахунку 15.12. Доставку виробляло АТП № 3, рахунок за надані послуги акцептовано 15.12. на суму 600 крб., в тому числі ПДВ 100 руб. Оплата проведена 16.12.

2. За договором повної поступки виняткових прав на програмний продукт придбано виняткові права на програмний продукт, призначений для планування собівартості продукції. Акт приймання на суму 6000 крб., В тому числі ПДВ 1000 руб., Підписаний 22.12. Оплата за договором проведена 23.12. з розрахункового рахунку. Адаптація програми проводилася працівником бухгалтерії, за що йому була нарахована зарплата 500 руб. і вироблені відрахування єдиного соціального податку 35,6%. Виключні права на програму прийняті до обліку в складі, НМА.

3. За договором від 05.12. база постачання № 1 справила поставку сталі листової 200 тонн за ціною 65 руб. за тонну; напівфабрикатів 434 шт. на суму 15000 руб. Отримано рахунок-фактура на суму 33600 руб., В тому числі ПДВ 5600 руб. Оплата проведена з розрахункового рахунку 07.12.

4. Згідно з вимогами-накладними протягом місяця відпущені у виробництво наступні види матеріалів: сталь листова 208 тонн на суму 1352 крб., Фарба масляна 41 кг на суму 328 крб., Напівфабрикати 250 шт. на суму 5200; на обслуговування загальноцехових потреб: інші матеріали на суму 400 крб.; передані в бухгалтерію канцелярські товари на суму 36 крб.

5. Відповідно до авансовому звіту від 17.12. затверджені і віднесено на витрати витрати на відрядження у сумі 2100 руб. Сума, видана на відрядження з каси 10.12., Склала 3000 руб. Залишок невикористаних підзвітних сум внесено підзвітною особою в касу в розмірі 1085 руб.

6. Згідно розрахунково-платіжної відомості за грудень нарахована заробітна плата працівникам організації:

- Робітникам, зайнятим виробництвом продукції - 40240 руб.

- Працівникам, зайнятим обслуговуванням виробництва і ремонтом обладнання - 6700 руб.

- Управлінському персоналу організації - 4800 руб.

- Працівникам за час хвороби (допомога з тимчасової непрацездатності). 3500 руб.

7. Здійснені відрахування з зарплати працівників організації:

- Податок на доходи фізичних осіб - 6700 руб.

- За матеріальний збиток - 1200 руб.

- За виконавчими документами - 3100 руб.

8. Нараховані суми єдиного соціального податку (внеску) на суми оплати праці, належні працівникам - 35,6%.

9. Нараховано амортизацію за грудень по об'єктах основних засобів і нематеріальних активів:

- По виробничому устаткуванню-10400 руб.

- По інвентарю цеху-4950 руб.

- По будівлях організації - 5800 руб.

по нематеріальних активах, що використовуються для потреб управління -500 руб.

10. Згідно з рахунком-фактурою Енергозбуту за спожиту в грудні електроенергію від 28.12. на суму 18600 руб., в тому числі ПДВ 3100 руб., і відомості розподілу спожитої електроенергії, дані витрати списано:

- На технологічні потреби - 10000 руб.

- На утримання устаткування - 2500 руб.

- На освітлення виробничих приміщень - 2000 руб.

- На освітлення загальногосподарських служб - 1000 руб.

11. Згідно з довідками-розрахунками бухгалтерії включені у витрати на виробництво загальновиробничі і загальногосподарські витрати. (Сума витрат визначається на рахунках 25 "Загальновиробничі витрати" і 26 "Загальногосподарські витрати" і списується шляхом закриття цих рахунків).

12. У результаті інвентаризації незавершеного виробництва, проведеної на 30.12., Виявлено залишок НЗВ в сумі 13150 руб. Згідно з довідкою бухгалтерії визначена фактична собівартість випущеної з виробництва продукції (з урахуванням незавершеного виробництва на початок і кінець місяця).

13. Відповідно до договорів поставки та відвантажувальних документів за грудень відпущена і відвантажена покупцям готова продукція за договірними цінами на загальну суму 119 400 руб., В тому числі ПДВ 19 900 руб. Перевезення продукції частково проводилася АТП № 3. Згідно рахунку-фактурі вартість перевезення склала 13000 руб., В тому числі ПДВ 2600 руб. При відвантаженні використовувалася тара для пакування готової продукції на суму 300 крб. Усі витрати на продаж списані в поточному місяці. Фактична собівартість відпущеної протягом місяця продукції склала 81400 руб. Виручка від реалізації, зарахована на розрахунковий рахунок в грудні, склала 84000 руб.

14. Згідно з довідками-розрахунками бухгалтерії визначений і списаний результат від основної діяльності організації за грудень. Для цього заключними оборотами місяця зроблено операції з відповідними субрахунками рахунку 90 Продажі.

15. Протягом місяця згідно випискам банку з розрахункового рахунку зроблено операції:

03.12. знято з розрахункового рахунку на зарплату і витрати на відрядження - 78280 руб.

05.12. надійшли на розрахунковий рахунок платежі від покупців - 120000 руб.

07.12. зданий на розрахунковий рахунок залишок невикористаних грошових коштів - 2080 руб.

15.12. оплачена з розрахункового рахунку заборгованість Енергозбуту за електроенергію - 3100 руб.

15.12. оплачена з розрахункового рахунку заборгованість Базі постачання № 1-2480руб.

15.12. оплачена з розрахункового рахунку заборгованість фінорганів з податку на прибуток - 5357 руб.

15.12. оплачена з розрахункового рахунку заборгованість органам соціального страхування по єдиному соціальному податку - 7528 руб.

15.12. оплачена з розрахункового рахунку заборгованість організації-позикодавцю за наданий короткостроковий позику - 4800 руб.

16. Згідно платіжної відомості від 03.12. видана зарплата працівникам за листопад - 73 200 руб. Згідно з довідкою-розрахунком бухгалтерії не видана в строк зарплата депонована в сумі 2080 руб.

17. На підставі рахунків-фактур та довідки бухгалтерії визначена і списана сума ПДВ, пред'явлена ​​постачальником, сплачена і підлягає податковому відрахуванню (Визначається на рахунку 19 "ПДВ по придбаних цінностях").

За даними балансу відкрити рахунки синтетичного обліку.

01

Дт

Кт

Сальдо

231632

На 1.12.

15500

оборот

15500

Сальдо

247132

На 31.12.

02

Дт

Кт

Сальдо

92000

На 1.12.

15500

4950

5800

оборот

21150

Сальдо

113150

На 31.12.

04

Дт

Кт

Сальдо

3542

На 1.12.

5678

оборот

5678

Сальдо

9220

На 31.12.

05

Дт

Кт

Сальдо

-

На 1.12.

500

оборот

500

Сальдо

500

На 31.12.

08

Дт

Кт

Сальдо

96000

На 1.12.

1500

15500

500

5678

5000

500

178

оборот

21178

оборот

21178

Сальдо

96000

На 31.12.

10

Дт

Кт

Сальдо

131820

На 1.12.

13000

1352

15000

328

5200

400

13д

300

оборот

28000

Оборот

7616

Сальдо

152204

На 31.12.

19

Дт

Кт

Сальдо

-

-

На 1.12.

13г

2600

17

10630

3000

100

1000

5600

10д

3100

оборот

15400

Оборот

10630

Сальдо

4770

На 31.12.

328

20

Дт

Кт

Сальдо

4180

На 1.12.

1352

12

107755

328

5200

40240

14325

10400

10а

10000

11а

18935

11б

15945

оборот

116725

Оборот

107755

Сальдо

13150

На 31.12.

25

Дт

Кт

Сальдо

-

-

На 1.12.

400

11а

18935

6700

2385

4950

10б

2500

10в

2000

оборот

18935

Оборот

18935

Сальдо

-

-

На 31.12.

328

Контрольна робота з бухгалтерського обліку

44

Дт

Кт

Сальдо

-

-

На 1.12.

13в

10400

Тринадцятий

10700

13д

300

оборот

10700

Оборот

10700

Сальдо

-

-

На 31.12.

50

Дт

Кт

Сальдо

20

На 1.12.

1085

3000

15а

78280

15г

2080

16а

73200

оборот

79365

Оборот

78280

Сальдо

1105

На 31.12.

51

Дт

Кт

Сальдо

128190

-

На 1.12.

13г

84000

18000

15б

120000

600

15г

2080

6000

33600

15а

78280

15Д

3100

15е

2480

15ж

5357

15з

7528

15і

4800

оборот

206080

Оборот

159745

Сальдо

174525

На 31.12.

52

Дт

Кт

Сальдо

2941

-

На 1.12.

оборот

-

Оборот

-

Сальдо

2941

На 31.12.

Контрольна робота з бухгалтерського обліку

62

Дт

Кт

Сальдо

15000

Сальдо

17600

На 1.12.

13а

119400

оборот

119400

Оборот

204000

Сальдо

Сальдо

На 31.12.

87200

На 31.12.

66

Дт

Кт

Сальдо

Сальдо

16186

На 1.12.

15і

4800

оборот

4800

Оборот

11386

Сальдо

52675

На 31.12.

68

Дт

Кт

Сальдо

33110

На 1.12.

15ж

5357

6700

17

10630

Тринадцятий

14000

15в

20000

оборот

15987

Оборот

40700

Сальдо

57823

На 31.12.

69

Дт

Кт

Сальдо

9301

На 1.12.

3500

178

15з

7528

14325

2385

1709

оборот

11028

Оборот

18597

Сальдо

168870

На 31.12.

70

Дт

Кт

Сальдо

81253

На 1.12.

6700

500

1200

40240

3100

6700

16а

73200

4800

16б

2080

3500

оборот

86280

Оборот

55740

Сальдо

50713

На 31.12.

71

Дт

Кт

Сальдо

185

На 1.12.

3000

2100

1085

оборот

3000

Оборот

3185

Сальдо

-

-

На 31.12.

73

Дт

Кт

Сальдо

185

На 1.12.

1200

оборот

-

Оборот

1200

Сальдо

1200

На 31.12.

76

Дт

Кт

Сальдо

-

-

На 1.12.

Тринадцятий

14000

3100

15в

20000

13б

19900

16б

2080

оборот

34000

Оборот

25080

Сальдо

14100

5180

На 31.12.

Журнал господарських операцій

Додаток 3.

х

Зміст операції

Сума

руб.

Корресп. Рахунків

Тип змін

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

За договором поставки, укладеним з Базою постачання № 1, придбаний токарний верстат, що не вимагає монтажу. Договірна вартість об'єкта 15000 руб. без ПДВ

15000

08 / 4

60

ПДВ склав 3000 руб.

3000

19 / 1

60

Згідно з актом приймання-передачі ОЗ від 16.12. верстат прийнято до обліку

15500

01

08 / 4

Оплата за верстат зроблена з розрахункового рахунку 15.12.

18000

60

51

Доставку виробляло АТП № 3, рахунок за надані послуги акцептовано 15.12. Сума без ПДВ склала 500 руб.

500

08 / 4

60

ПДВ склав 100 руб.

100

19 / 1

60

Оплата за рахунок АТП № 3 проведена 16.12.

600

60

51

За договором повної поступки виняткових прав на програмний продукт придбано виняткові права на програмний продукт, призначений для планування собівартості продукції, без ПДВ у сумі 5000 руб.

5000

08 / 5

60

ПДВ склав 1000 руб.

1000

19 / 2

60

Оплата за договором проведена 23.12. з розрахункового рахунку

6000

60

51

Адаптація програми проводилася працівником бухгалтерії, за що йому була нарахована зарплата 500 руб.

500

08 / 5

70

Зроблено відрахування єдиного соціального податку 35,6%

178

08 / 5

69

Виключні права на програму прийняті до обліку в складі НМА

5678

04

08 / 5

За договором від 05.12. база постачання № 1 справила поставку сталі листової 200 тонн за ціною 65 руб. за тонну. Згідно рахунку-фактурі

13000

10 / 1

60

~ Напівфабрикатів 434 шт.

15000

10 / 2

60

ПДВ по рахунку-фактурі склав 5600 руб.

5600

19 / 3

60

Оплата проведена з розрахункового рахунку 07.12

33600

60

51

Згідно з вимогами-накладними протягом місяця відпущені у виробництво наступні види матеріалів:

Сталь листова 208 тонн на суму 1352 крб.

1352

20

10

Фарба масляна 41 кг на суму 328 крб.

328

20

10

Напівфабрикати 250 шт. на суму 5200 руб.

5200

20

10

На обслуговування загальноцехових потреб відпущені інші матеріали на суму 400 крб.

400

25

10

Передано до бухгалтерії канцелярські товари на 36 крб.

36

26

10

Відповідно до авансовому звіту від 17.12. затверджені і віднесено на витрати витрати на відрядження у сумі 2100 руб.

2100

26

71

Сума, видана на відрядження з каси 10.12., Склала 3000 руб.

3000

71

50

Залишок невикористаних підзвітних сум внесено підзвітною особою в касу в розмірі 1085 руб.

1085

50

71

Згідно розрахунково-платіжної відомості за грудень нарахована заробітна плата працівникам організації:

- Робітникам, зайнятим виробництвом продукції - 40240 руб.

40240

20

70

- Працівникам, зайнятим обслуговуванням виробництва і ремонтом обладнання - 6700 руб.

6700

25

70

- Управлінському персоналу організації - 4800 руб.

4800

26

70

- Працівникам за час хвороби (допомога з тимчасової непрацездатності) - 3500 руб.

3500

69 / 1

70

Здійснені відрахування з зарплати працівників організації:

- Податок на доходи фізичних осіб - 6700 руб.

6700

70

68

- За матеріальний збиток - 1200 руб.

1200

70

73 / 2

- За виконавчими документами - 3100 руб.

3100

70

76

Нараховані суми єдиного соціального податку (внеску) на суми оплати праці, належні працівникам - 35,6%.

- Робітникам, зайнятим виробництвом продукції

14325

20

69

- Працівникам, зайнятим обслуговуванням виробництва і ремонтом обладнання

2385

25

69

- Управлінському персоналу організації

Нараховано амортизацію за грудень по об'єктах основних засобів і нематеріальних активів:

- По виробничому устаткуванню-10400 руб.

10400

20

02

- По інвентарю цеху - 4950 руб.

4950

25

02

- По будівлях організації - 5800 руб.

5800

26

02

по нематеріальних активах, що використовуються для потреб управління -500 руб.

500

26

05

Згідно з рахунком-фактурою Енергозбуту за спожиту в грудні електроенергію від 28.12. на суму 18600 руб., в тому числі ПДВ 3100 руб., і відомості розподілу спожитої електроенергії, дані витрати списано:

10а

- На технологічні потреби - 10000 руб.

10000

20

60

10б

- На утримання устаткування - 2500 руб.

2500

25

60

10в

- На освітлення виробничих приміщень - 2000 руб.

2000

25

60

10г

- На освітлення загальногосподарських служб - 1000 руб.

1000

26

60

10д

ПДВ по рахунку склав - 3100 руб.

3100

19

60

11а

Загальновиробничі витрати

18935

20

25

11б

Загальногосподарські витрати

15945

20

26

12

У результаті інвентаризації незавершеного виробництва,

проведеної на 30.12., виявлено залишок НЗВ в сумі 13150

руб. Згідно з довідкою бухгалтерії визначена фактична

собівартість випущеної з виробництва продукції (з

урахуванням незавершеного виробництва на початок і кінець

місяці).

107755

43

20

13а

Відповідно до договорів поставки та відвантажувальних документів за грудень відпущена і відвантажена покупцям готова продукція за договірними цінами на загальну суму 119 400 руб.

119400

62

90 / 1

13б

У тому числі ПДВ 19900 руб. (По оплаті)

19900

90 / 3

76

13в

Перевезення продукції частково проводилася АТП № 3. Згідно рахунку-фактурі вартість перевезення склала 10400 руб. (Без ПДВ)

10400

44

60

13г

ПДВ по рахунку склав

2600

19

60

13д

При відвантаженні використовувалася тара для пакування готової продукції на суму 300 крб.

300

44

10 / 4

Тринадцятий

Усі витрати на продаж списані в поточному місяці.

10700

90 / 2

44

13ж

Фактична собівартість відпущеної протягом місяця продукції склала 81400 руб.

81400

90 / 4

43

13З

Виручка від реалізації, зарахована на розрахунковий рахунок в грудні, склала 84000 руб.

84000

51

62

Тринадцятий

Нарахування ПДВ від виручки до сплати до бюджету (за оплату)

14000

76

68

14

Згідно з довідками-розрахунками бухгалтерії визначений і списаний результат від основної діяльності організації за грудень.

7400

90 / 9

99

Протягом місяця згідно випискам банку з розрахункового рахунку зроблено операції:

15а

03.12. знято з розрахункового рахунку на зарплату і витрати на відрядження - 78280 руб.

78280

50

51

15б

05.12. надійшли на розрахунковий рахунок платежі від покупців - 120000 руб.

120000

51

62

15в

Нараховано до сплати ПДВ (за оплату) від суми отриманих платежів

20000

76

68

15г

07.12. зданий на розрахунковий рахунок залишок невикористаних грошових коштів - 2080 руб.

2080

51

50

15Д

15.12. оплачена з розрахункового рахунку заборгованість Енергозбуту за електроенергію - 3100 руб.

3100

60

51

15е

15.12. оплачена з розрахункового рахунку заборгованість Базі постачання № 1-2480руб.

2480

60

51

15ж

15.12. оплачена з розрахункового рахунку заборгованість фінорганів з податку на прибуток - 5357 руб.

5357

68

51

15з

15.12. оплачена з розрахункового рахунку заборгованість органам соціального страхування по єдиному соціальному податку - 7528 руб.

7528

69

51

15і

15.12. оплачена з розрахункового рахунку заборгованість організації-позикодавцю за наданий короткостроковий позику - 4800 руб.

4800

66

51

16а

Згідно платіжної відомості від 03.12. видана зарплата працівникам за листопад - 73 200 руб.

73200

70

50

16б

Згідно з довідкою-розрахунком бухгалтерії не видана в строк зарплата депонована в сумі 2080 руб.

2080

70

76 / 4

17

На підставі рахунків-фактур та довідки бухгалтерії визначена і списана сума ПДВ, пред'явлена ​​постачальником, сплачена і підлягає податковому відрахуванню.

10630

68

19

РАЗОМ:

1098936

Оборотна відомість по рахунках синтетичного обліку

Додаток 4.

Номер рахунку

Найменування синтетичного рахунку

Сальдо початкове на 1.12.

Оборот за місяць

Сальдо кінцеве на 31.12.

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Основні засоби

231632

15500

247132

02

Амортизація основних засобів

92000

21150

113150

04

Нематеріальні активи

3542

5678

9220

05

Амортизація нематеріальних активів

500

500

08

Вкладення у необоротні активи

96000

21178

21178

96000

10

Матеріали

131820

28000

7616

152204

19

Податок на додану вартість

15400

10630

4770

20

Основне виробництво

4180

111625

107755

13150

25

Загальновиробничі витрати

18935

18935

26

Загальногосподарські витрати

15945

15945

43

Готова продукція

26320

107755

81400

52675

44

Витрати на продаж

10700

10700

50

Каса

20

79365

78280

1105

51

Розрахункові рахунки

128190

206080

159745

174525

52

Валютні рахунки

2941

2941

58

Фінансові вкладення

34800

34800

60

Розрахунки з постачальниками

12100

18200

63780

89800

12100

44220

62

Розрахунки з покупцями

15000

17600

119400

204000

87200

66

Розрахунки за короткостроковими кредитами і позиками

16186

4800

11386

68

Розрахунки по податках і зборам

33110

15987

40700

57823

69

Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню

9301

11028

18597

16870

70

Розрахунки з персоналом з оплати праці

81253

86280

55740

50713

71

Розрахунки з підзвітними особами

185

3000

3185

73

Розрахунки з персоналом за іншими операціями

1200

1200

76

Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами

34000

25080

14100

5180

80

Статутний капітал

276205

276205

82

Резервний капітал

16150

16150

84

Нерозподілений прибуток і (непокритий збиток)

106305

106305

86

Цільове фінансування

4870

4870

90

Продажі

119400

119400

97

Витрати майбутніх періодів

1200

1200

99

Прибутки та збитки

16750

7400

РАЗОМ:

687930

687930

1098936

1098936

815922

815922

Завдання 4.

Аналітичний облік

За даними балансу і розшифровки залишків по рахунках (табл. 2, 3) відкрити рахунки аналітичного обліку до синтетичних рахунках 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» і 10 «Матеріали».

Відобразити в системі аналітичних рахунків господарські операції, наведені в завданні 3.

Підрахувати обороти та залишки за аналітичними рахунками. За даними про залишки і обороти на аналітичних рахунках скласти оборотні відомості по рахунках аналітичного обліку до синтетичних рахунках 60 і 10 (прілож.5 і 6).

Підсумки за відомостями аналітичного обліку порівняти з відповідними даними оборотної відомості по синтетичних рахунках (прилож. 4).

Рахунки аналітичного обліку до синтетичних рахунках 60 «Розрахунки з постачальниками»

База постачання № 1

Дт

Кт

Сальдо

Сальдо

4960

18000

15000

33600

3000

15е

2480

13000

15000

5600

оборот

54080

Оборот

51600

Сальдо

2480

АТП № 3

Дт

Кт

Сальдо

Сальдо

6500

600

500

100

13в

10400

13г

2600

оборот

600

Оборот

13600

Сальдо

19500

Енергозбут

Дт

Кт

Сальдо

Сальдо

6200

15Д

3100

10а

10000

10б

2500

10в

2000

10г

1000

10д

3100

оборот

3100

Оборот

18600

Сальдо

21700

Інші

Дт

Кт

Сальдо

Сальдо

540

6000

5000

1000

оборот

6000

Оборот

6000

Сальдо

540

Рахунки аналітичного обліку до синтетичних рахунках 10 «Матеріали»

Сталь листова

Дт

Кт

Сальдо

31200

Сальдо

13000

1352

200 т.

208 т.

оборот

13000

Оборот

1352

Сальдо

42848

92 т.

Напівфабрикати

Дт

Кт

Сальдо

82400

Сальдо

15000

5200

434 шт.

250 шт.

оборот

15000

Оборот

5200

Сальдо

92200

384 шт.

Фарба масляна

Дт

Кт

Сальдо

6820

250 кг.

Сальдо

328

41 кг.

оборот

-

Оборот

328

Сальдо

6492

209 кг.

Інші

Дт

Кт

Сальдо

11400

Сальдо

400

36

13д

300

оборот

-

Оборот

736

Сальдо

10664

Сума аналітичного рахунку по 1 синтетичному рахунку дає підсумок з цього синтетичному рахунку / по оборотам і сальдо.

Оборотна відомість аналітичного обліку до синтетичного рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками»

№ п / п

Найменування постачальника

Сальдо на 1.12.

Оборот за місяць

Сальдо на кінець 31.12.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

1.

База постачання № 1

4960

54080

51600

2480

2.

АТП № 3

6500

600

13600

19500

3.

Енергозбут

6200

3100

18600

21700

4.

Інші

540

6000

6000

540

РАЗОМ:

18200

63780

89800

44220

Відомість аналітичного обліку до синтетичного рахунку 10 «Матеріали»

№ п / п

Найменування матеріалу

Од.

Ціна

Залишок на 1.12.

Оборот

Залишок на 31.12.

Дебет

Кредит

Кількість

Сума

Кількість

Сума

Кількість

Сума

Кількість

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Сталь листова 2 мм

т.

100

31200

200

13000

208

1352

92

42848

2.

Напівфабрикати

шт.

200

82400

434

15000

250

5200

384

92200

3.

Фарба масляна

кг.

250

6820

41

328

209

6492

4.

Інші, допоміжні

-

-

11400

736

10664

РАЗОМ:

131820

28000

7616

152204

Завдання 5.

Баланс

За даними про залишки на синтетичних рахунках скласти баланс за станом на кінець звітного періоду, використовуючи типову форму № 1 (продовжити заповнення бланка типової форми, використаної в завданні № 2).

Завдання 6.

Тести

Для виконання завдання № 6 необхідно вибрати тести свого варіанту. Кожне питання має кілька варіантів відповіді. Правильним є тільки один із запропонованих відповідей. При оформленні рішення треба написати питання і той варіант відповіді, який є правильним.

Швидкість отримання інформації - одна з відмінних рис обліку:

оперативного

Загальне поняття методу бухгалтерського обліку формується як:

метод суцільного, безперервного, взаємопов'язаного відображення господарських засобів та їхніх джерел у грошовому вимірі

Які вимірювачі використовуються для відображення даних в оперативній звітності?

3.3. натуральні, вартісні і трудові

Що служить підставою для запису в облікові регістри?

4.2. первинний документ

Які з нижче перелічених користувачів бухгалтерської інформації ставитися до зовнішніх користувачам з непрямим фінансовим інтересом?

5.3. постачальники, що кредитують банки, інвестори.

Витрати, що забезпечують доходи звітного періоду, відносяться до:

витрати звітного періоду

Який знос відображається в бухгалтерському обліку?

7.3. вартісної знос

Які прийоми відносяться до елементів методу бухгалтерського обліку?

обов'язкове документування фактів господарського життя, вартісна оцінка, інвентаризація, бухгалтерські рахунки, подвійний запис, балансове відокремлення інформації, звітність.

Для яких цілей призначений бухгалтерський рахунок?

9.2. для групування та зберігання даних про господарські операції, що відносяться до конкретного об'єкта спостереження.

Сальдо кінцеве за рахунками капіталу або пасивів дорівнює нулю, якщо:

10.3. сума сальдо початкового і кредитового обороту дорівнює дебетовому обороту

Аналітичні рахунки кореспондують:

11.2. з іншими аналітичними рахунками, що належать до одного синтетичному рахунку.

План рахунків - це:

12.1. сукупність всіх рахунків підприємства з відповідними кодами.

За самостійності застосування рахунку ділять на:

13.3. основні і регулюючі

На збірно-розподільчих рахунках сальдо:

14.3. відсутня

Нарахована заробітна плата головного бухгалтера ставитися до витрат:

15.2. загальногосподарських

Накладні витрати обліковуються на рахунках

збірно-розподільчих

Який з перерахованих реквізитів первинного документа ставитися до змінних?

17.3. порядковий номер документа

Документообіг - це

рух документів з моменту їх виникнення до здачі в архів після обробки і відображення в обліку

19. У яких випадках застосовуються сторніровочной запису?

анулювання помилкових записів та уточнення показників

Обороти по рахунках Головної книги підраховуються:

в кінці кожного звітного періоду

Бухгалтерський документ - це:

21.2. письмове свідоцтво досконалої господарської операції або розпорядження на її вчинення, підписану особами, що виконали цю операцію або уповноваженими на те особами.

Наказ про облікову політику затверджується:

22.2. керівником

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе

23.2. керівник

Майно організації за джерелами утворення поділяється:

24.4. власні і позикові

Оборотна відомість за синтетичними рахунками призначена для:

25.4. підрахунку підсумків по рахунках

Форма бухгалтерського обліку - це:

26.4. система структурних елементів, їх зв'язок з первинними документами, а також способи надання результативною облікової інформації


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Диплом
397.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Контрольна робота з предмету «Теорія бухгалтерського обліку»
Контрольна робота
Контрольна робота З ІСТОРІЇ
Контрольна робота з інформатики
Контрольна робота з літератури
Контрольна робота з екології
Контрольна робота зі статистики
Контрольна робота зі статистики 2
Контрольна робота з БЖД
© Усі права захищені
написати до нас