Конституція як основний закон держави і суспільства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

СУЧАСНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

Напрям підготовки / спеціальність

юриспруденція

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Тема: Конституція як основний закон держави і суспільства
Студент: Персіна Діана Миколаївна /_______/
№ контракту: 033009611120 Група зю-709-01

Допустити до захисту:
Керівник випускної кваліфікаційної роботи:
к.ю.н. Яхіна Ю.Х.
«___» _______________ 2002
Директор філії:
«___» _______________ 2002
м. Москва, 2002 р.

ЗМІСТ

Введення. 4
1. Загальна характеристика конституції. 6
1.1. Структура, форма, функції і сутність конституції. 6
1.2 Класифікація конституцій. 9
2. Конституція Російської Федерації. 12
2.1. Історія розвитку конституції Російської Федерації. 12
2.2. Юридичні властивості Конституції Російської Федерації. 23
2.3 Порядок перегляду Конституції Російської Федерації і прийняття конституційних поправок. 28
3. Конституційність держави і правова охорона Конституції Російської Федерації. 31
3.1 Конституційність держави. 31
3.2 Правова охорона Конституції Російської Федерації. 37
Висновок. 39
Бібліографія. 42
Додаток 1 (Об'єкти конституції)
Додаток 2 (Класифікація конституцій)
Додаток 3 (Юридичні властивості Конституції Російської
Федерації)

Введення

У життєдіяльності сучасного суспільства особливе місце належить конституції. Її зміст і сутнісні риси визначаються насамперед тим, що вона регулює найважливіші суспільні відносини між громадянином, суспільством і державою, закріплює основи суспільного ладу, принципи організації державного апарату. Вона є фундаментом, на якому грунтується правова і політична система (Див. додаток 1).
Поза всяким сумнівом конституція - явище демократичного порядку, оскільки встановлює рівноправність громадян, визначені права і свободи, обмежує сваволю держави, його посадових осіб та представником. Її прийняття, а тим більш послідовна реалізація, є чинником стабільності, визначеності у розвитку суспільних відносин.
Конституція, виконуючи роль «головного регулятора», здійснює узагальнену регламентацію найбільш масових і соціально значущих суспільних відносин. Її положення в значній мірі політизовані, бо регулювання здійснюється на основі врахування інтересів носіїв конкретних соціально-політичних цінностей, реальної соціокультурного середовища, міжнародної обстановки і зовнішньополітичних пріоритетів, реакції громадської думки. Конституційні положення містять концентроване нормативне вираження принципів внутрішньої і зовнішньої політики держави.
Термін «конституція» (від латинського «constituio» - встановлення) зародився в Древньому Римі і використовувався для позначення указів римських імператорів.
У сучасному розумінні конституції виникли в XVII ст. як результат боротьби народних мас і буржуазії проти феодалізму. Конституція розглядалася в якості основного документа держави, покликаного обмежити межі державної влади та забезпечити захист прав і свобод особистості.
Перша Конституція з'явилася в 1787 р. в США. У 1791 р. була прийнята Конституція Франції, в 1793 р. - Польщі.
У найзагальнішому вигляді конституцію можна визначити як основний закон держави, що виражає волю й інтереси народу в цілому або окремих соціальних верств (груп) товариства та закріплює в їх інтересах найважливіші початку громадського ладу та державної організації відповідної країни. [1] Основними цілями представленої роботи є : дати загальну характеристику конституції, а саме розглянути поняття, форму, структуру, зміст, функції і значення конституції; розкрити класифікацію конституцій; проаналізувати історію розвитку конституції РФ; відобразити юридичні властивості, особливості та правову охорону Конституції РФ 1991 року. Зробити висновки, котрі передбачають необхідність вдосконалення конституції РФ 1993 року.
При написанні роботи були використані нормативно-правові акти з обраної проблематики і праці таких вчених, як С. А. Авакьян, М.В. Баглай, І.П. Ільїнський, О.Є. Кутафін, Н.А. Михальова, Ю.М. Тихомиров, В.Є. Чиркин, Б.С. Ебзеев і т.д.

1. Загальна характеристика конституції і.

1.1. Структура, форма, функції і сутність конституції


Сутність конституції полягає в тому, що вона виражає соціальний компроміс або згода, що досягаються в момент її прийняття різними соціально-політичними силами щодо докорінного питання, який вона вирішує, - обмеження меж втручання держави в життя суспільства та індивідів. [2]
Функції конституції. У науці конституційного права прийнято виділяти юридичну, політичну та ідеологічну функції конституції.
Юридична функція полягає в тому, що конституція є основним джерелом права, що містить вихідні початку для всієї правової системи.
Політична функція полягає в тому, що конституція встановлює основи організації державної влади, основи взаємовідносин держави «особистості, визначає принципи функціонування політичної системи в цілому.
Ідеологічна функція проявляється у здатності конституції впливати на духовне життя суспільства шляхом поширення й утвердження певних політичних і правових ідей, уявлень і цінностей.
Форма конституції - це спосіб організації конституційних норм.
За формою конституція може складатися з одного або кількох нормативно-правових актів. У більшості держав конституції являють собою єдиний документ (кодифіковані конституції), наприклад Конституція Італії, Основний закон Німеччини, Конституція Російської Федерації та ін Однак у ряді країн конституції представлені сукупністю нормативно-правових актів (некодифіковане конституції), в рівній мірі мають вищу юридичну силу . Прикладом може служити Швеція, Конституція якої складається з трьох нормативних актів: Форма правління 1974 р., Акт про престолонаслідування 1810 р., Акт про свободу друку 1974
Розглянуті вище конституції наука конституційного права відносить до числа писаних.
Поряд з писаними зустрічаються так звані «неписані» (частково писані) конституції. Як приклад можна привести Конституцію Великобританії, що складається з парламентських законів, судових прецедентів і звичаїв (конституційних угод).
Структура конституції - це будова конституції, яке визначається послідовністю розташування її складових частин.
Аналіз змісту конституцій різних держав показує, що більшість з них мають однакову структуру, що складається з преамбули, основної частини, прикінцевих та перехідних положень. [3]
Преамбула пояснює цілі конституції, історичні умови її прийняття. Положення преамбули мають важливе політичне й ідеологічне значення, виступаючи в якості своєрідних орієнтирів, що сприяють розумінню і застосуванню основних положень конституції.
Основна частина конституції містить норми, що закріплюють основи конституційного ладу, права і свободи особистості, систему, принципи організації і діяльності органів державної влади (у федеративних державах - федеративний устрій), порядок зміни і перегляду конституції.
У прикінцевих та перехідних положеннях, як правило, встановлюється момент вступу конституції в силу, порядок вступу в силу окремих конституційних норм, які не можуть бути реалізовані відразу, порядок і строки заміни колишніх конституційних інститутів новими.

1.2 Класифікація конституцій

Для науки конституційного права важливе значення має класифікація конституцій, яка дозволяє краще орієнтуватися в їх різноманітті, глибше вивчити зміст і структуру конституцій, зіставити їх. виявити особливості правової природи і в кінцевому підсумку удосконалювати конституційне законодавство (Див. додаток 2).
За порядком прийняття конституції можна класифікувати на символічні (даровані зверху главою держави - ​​монархом) і прийняті легітимним способом: парламентом, установчими зборами або на референдумі. Октроірованіе конституцій було характерно в основному для минулих століть (наприклад, символічні була Конституція Японії 1889 р.) і в практиці сучасного конституціоналізму вже практично не зустрічається. Частіше за все для розробки та прийняття конституції скликається установчі збори. Першим таким установчими зборами був Конституційний конвент США 1787 р. На референдумі були прийняті Конституція Італії 1947 р., Конституція Португалії 1978 р., Конституція Російської Федерації 1993 р. і ряд інших.
По порядку зміни розрізняють конституції гнучкі і жорсткі. Гнучкі конституції змінюються в звичайному законодавчому порядку. До них відносяться: «неписані» конституції Великобританії, Новій Зеландії, Конституція Ізраїлю. Жорсткі конституції змінюються в більш складному порядку, ніж передбачено для поточного законодавства. Існують різні способи забезпечення жорсткості конституцій. До них відносяться вимога кваліфікованої більшості в парламенті для прийняття поправок до Конституції, затвердження поправок суб'єктами Федерації; повторне прийняття поправок парламентом наступного скликання і ін Жорсткість конституцій спрямована на підтримання їх стабільності.
У науці конституційного права розрізняють юридичну та фактичну конституції. Юридична конституція-це сукупність правових норм, що регулюють розглянутий вище коло суспільних відносин. Фактична конституція - це реально існуючі суспільні відносини. [4] Розбіжність між юридичної та фактичної конституцією свідчить про фіктивність першої та є, як правило, результатом зміни у співвідношенні політичних сил, що сталося після прийняття юридичної конституції.
За формою правління конституції поділяються на монархічні (наприклад, Конституція Японії 1947 р.) та республіканські (наприклад, Конституція Франції 1958 р.,. Основний закон Німеччини 1949 р.).
У залежності від закріплюється конституцією політичного режиму виділяють конституції демократичні, авторитарні й тоталітарні. Демократичні конституції, на відміну від авторитарних і тоталітарних, не тільки проголошують права і свободи, але і створюють умови для їх реалізації, закріплюють ідеологічне та політичне різноманіття.
За формою державно-територіального устрою конституції поділяються на федеративні та унітарні. У федеративних державах можна розмежувати федеральні конституції і конституції суб'єктів Федерації. Федеральна конституція закріплює принципи побудови Федерації, розмежування предметів ведення між Федерацією та її суб'єктами, систему федеральних органів державної влади. Питання, що стосуються організації державної влади суб'єктів Федерації, регулюються конституціями суб'єктів відповідно до федеральною конституцією.
За формою - способом організації конституційних норм - конституції бувають писані і «неписані» (частково писані).
За часом дії конституції поділяються на що мають обмежений і необмежений термін дії, тобто тимчасові і постійні. Більшість конституцій є постійними. Тимчасові конституції характерні для перехідних періодів, зазвичай настають після державних переворотів.

2. Конституція Російської Федерації

2.1. Історія розвитку конституції Російської Ф едераціі

На зміну конституції впливають багато факторів - інтереси різних соціальних груп, перетворення форми правління або державного устрою, що панують у суспільстві офіційні погляди і погляди на державу, право, їх суспільну роль.
Потреба в новій конституції у країні виникає після будь-яких масштабних подій суспільно-політичного характеру: революції, завоювання незалежності, розпаду держави, утворення нового державного єдності, зміна форми правління і політичного режиму.
Кожна нова конституція узагальнює конкретний досвід історії і збагачує його новим змістом.
Передісторія конституції в Росії бере свій початок на початку ХІХ століття. Ліберальні конституційні ідеї пробивали собі дорогу в боротьбі з доктриною самодержавства. Російська ліберально-правова думка виходила з того, що конституція - це установчий закон, що встановлює основні засади державного устрою країни. У лекціях і публікаціях ліберальних професорів державного права Московського та Санкт-Петербурзького державних університетів в кінці 50-х - початку 60-х років ХIХ (А.С Алексєєва, М. М. Ковалевського, Ф. Ф. Кокошкіна, С. А. Котляревського , Н. І. Лазаревського ти ін) стала проводитися ідея конституційної монархії.
Прихильниками конституційного правління були представники найбільш прогресивної дворянської аристократії. Вони пропонували за допомогою конституційних реформ здійснити перехід до конституційної монархії, обгрунтовували доцільність обмеження влади монарха народним представництвом, ратували за встановлення демократичної форми правління і режим законності, позбавлення Росії від свавілля чиновників і поліції. [5] До числа перших конституційних проектів в Росії можна віднести " План державного перетворення "графа М.М. Сперанського (1809) і "Державну статутну грамоту Російської імперії" М.М. Новосильцева (1818). Сперанський у своєму проекті висував ідею конституційної монархії, обмеженої парламентом, та поступового скасування кріпосного права. Під конституцією він розумів державний закон "визначає первісні права та відносини всіх класів державних між собою".
Інтерес представляють конституційні погляди декабристів, виражені у "Руській правді" П.І. Пестеля і конституційному проекті Н.М. Муравйова, а також "Маніфесті до російського народу" Північного товариства (Х1Х). Відповідно до конституційного проекту Н.М. Муравйова, формою держави визнавалася конституційна монархія. Законодавча влада передавалася Народному віче, виконавча - спадковому монарху; судова - Верховному судилищу. Росія ставала федерацією, Закріплювалося рівність усіх перед законом, свобода слова, друку, зборів, союзів, віросповідання, скасування станових відмінностей.
Проте прогресивні ідеї конституційних перетворень в Росії того часу залишилися нереалізованими, бо не мали ні соціально-економічних, ні політичних передумов. Закони Російської імперії висловлювали ідею самодержавства, а конституція спричинила б обмеження царської влади.
Конституції, яку підготував цар-реформатор Олександр 11, дарував в 1861 році селянам волю, не судилося з'явитися на світ з-за його вбивства.
Першим кроком на шляху переходу від монархії до республіки в Росії стало оформлення конституційної монархії шляхом прийняття Маніфесту від 6 серпня 1905 року, який заснував Державну Думу - перший російський парламент з дорадчими функціями, і проголосив виборчі права російських підданих. Маніфест від 17 жовтня 1905 року "Про вдосконалення державного порядку" йшов ще далі. Державна Дума наділялась законодавчими функціями. Проголошувалися невід'ємні громадянські права: недоторканність особи, свобода совісті, слова, зборів, союзів, виборчі права. Маніфест від 19 жовтня 1905 засновував в Росії урядовий орган - Рада Міністрів. [6]
Конституційне значення мали "Заснування Державної Думи" від 20 лютого 1906 року; Указ "Про перебудові установи Державної ради" від 20 лютого 1906 р, Основні державні закони від 23 квітня 1906 року.
Відомий російський державознавець Н.І. Лазаревський зазначав, що в силу актів 1905-1906 р.р. в Росії засновувався конституційний лад, який обмежував основи самодержавства парламентом. Проте конституційний процес, що почався в дожовтневій Росії, був перерваний Жовтневою революцією 1917 року.
Послеоктябрьское конституційне розвиток характеризувався ламкою імперської державної системи і формуванням основ нової державності. У цей період приймаються декрети 11 і 111 Всеросійських з'їздів Рад: "Робітникам, солдатам і селянам!" (Звернення 11 Всеросійського з'їзду Рад від 7 листопада (25 жовтня) 1917 року; "Про світ", "Про землю", "Про повноту влади Рад "," Про створення Ради Народних Комісарів ", датована 8 листопада 1917 р., Декларація прав народів Росії від 15 листопада (2) 1917 р,. Декларація прав трудящого і експлуатованого народу від 25 (12) січня 1918 р., Резолюція 3 -його Всеросійського з'їзду Рад "Про федеральних установах Російської Республіки від 28 (15) січня 1918 р. і ін Цими актами проголошувалася диктатура пролетаріату і закріплювалося повновладдя Рад.
Декрети перших років післяреволюційного періоду відбивали ліквідацію капіталістичної системи господарства, націоналізацію великої власності, поміщицьких земель, скасування приватної власності; злам старого державного апарату - адміністрації, суду, армії, поліції, земства. [7]
Конституційні акти післяжовтневого періоду в Росії базувалися на утопічних уявленнях про тенденції світового революційного процесу, очікуванні близької перемоги соціалізму в усіх країнах і встановлення комунізму. У цих актах втілена ідеологізована, класова спрямованість диктатури пролетаріату. Так, Декларація прав трудящого і експлуатованого народу, стала органічною частиною першої Конституції РРФСР 1918 р., виражала рішучість "вирвати людство з пазурів фінансового капіталу й імперіалізму". Історичним завданням Радянської влади проголошувалося "нещадне придушення експлуататорів".
Починаючи від перших декретів жовтня конституційне законодавство Росії пройшло досить тривалу еволюцію: від конституцій 1918, 1925, 1937,1978 років до Конституції Російської Федерації 1993 року.
Перша Конституція УРСР була прийнята V Всеросійським з'їздом Рад 10 липня 1918 р. Це був Основний закон держави перехідного періоду від капіталізму до соціалізму. Її сутність полягала в юридичному закріпленні диктатури пролетаріату. Верховним носієм влади проголошувалося весь робочий населення країни, об'єднане в міських і сільських Радах (ст.10), Конституція 1918 р. оформила систему представницької демократії в особі Рад.
Зізнавалися рівні права громадян незалежно від їх расової та національної приналежності. Оголошували незаконними будь-які привілеї чи переваги і на цій підставі яке б то не було пригнічення національних меншин або обмеження їх рівноправності (ст.20). У той же час, ідеологізована спрямованість Конституції виявлялася у позбавленні виборчих прав непролетарських верств населення - представників так званого "експлуататорського класу", духовенства, колишніх службовців поліції, особливого корпусу жандармерії та охоронного відділення, членів царського дому. При формуванні Рад всіх рівнів робочим представлялися певні переваги в порівнянні з селянами. Однією з головних цілей держави диктатури пролетаріату проголошувалося нещадне придушення експлуататорів.
Конституція РРФСР від 1918 року закріпила федеративний устрій Росії. Передбачалося, що Ради областей, що відрізняються особливим побутом і національним складом, могли об'єднуватися в автономні обласні спілки, що входили на засадах федерації в РРФСР (ст.11). Встановлювалася єдина взаємопов'язана система центральних і місцевих органів державної влади.
З утворенням Союзу РСР в 1922 році конституційний розвиток Росії, як і інших союзних республік, втрачає свою самостійність, оригінальність. Республіканська Конституція в значній мірі копіює Союзну.
Друга Конституція РРФСР, ухвалене 11 травня 1925 року, слідом за Конституцією СРСР 1924 р, відбила пом'якшення політичної та економічної обстановки в країні, що відбулася у зв'язку із закінченням громадянської війни і утворенням СРСР. Ця Конституція юридично оформила новий державно-правовий статус Росії як союзної республіки у складі СРСР. Конституційно закріплювалося федеративний устрій Росії. Стаття 2 Конституції РРФСР 1925 року говорила "Російська Республіка є соціалістична держава робітників і селян, що будується на основі федерації національних радянських республік". Ця Конституція детально регламентувала пристрій радянської влади: повноваження Всеросійського з'їзду Рад, ВЦВК і РНК, закріплювала систему органів влади автономних соціалістичних республік, місцевих органів державної влади, виборчу процедуру, бюджетні права РСФРР, державну символіку.
Третя Конституція УРСР була прийнята 21 січня 1937, слідом за Конституцією СРСР 1936 року. Вона проголосила завершення будівництва основ соціалізму. У цій Конституції закріплювалися основи суспільного та державного ладу, права та обов'язки громадян; виборча система, система і компетенція вищих і місцевих органів державної влади, управління, суду і прокуратури. Конституція підтвердила добровільне об'єднання з іншими рівноправними республіками в складі СРСР; суверенний характер прав РРФСР поза межами союзної компетенції. І хоча соціалістична ідеологія пронизувала Конституцію РРФСР 1937 року (ст.ст.1, 12,129, 130 та ін), в її тексті вже не було відвертих закликів до перемоги соціалізму в усьому світі. Проте Конституція 1937 року була декларативною і не змогла стати заслоном від масового беззаконня і позасудових розправ 1937 року. [8]
Четверта Конституція - Конституція (Основний Закон) РРФСР від 12 квітня 1978 року, розроблялася згідно з Конституцією СРСР 1977 року. Вона втілювала теоретично неспроможну концепцію побудови розвиненого соціалізму і загальнонародного соціалістичної держави. Проголошувалася соціальна однорідність і зміцнення морально-політичної єдності соціальних груп і прошарків суспільства, формування нової історичної спільності людей - радянського народу; закріплювалася суспільна власність на засоби виробництва; керівна роль КПРС в політичній системі. Панівною ідеологією визнавався науковий комунізм; кінцевою метою суспільного розвитку - побудова безкласового комуністичного суспільства. Приватна власність не допускалася. Закріплювалося планове ведення господарства на основі жорсткої централізації. В основу організації державної влади був традиційно покладено принцип верховенства Рад.
Зовнішньополітичні цілі та завдання РРФСР зв'язувалися з протистоянням двох світових систем - капіталізму і соціалізму, співвідношенням класових сил на світовій арені, створенням нових міжнародних відносин, де превалює марксистська ідеологія і соціалістичні ідеї. [9]
Конституція РРФСР 1978 року була ідеологізованим документом. Марксистсько-ленінське вчення, ідеї комунізму визнавалися державною ідеологією (преамбула, ст.6). Держава проголошувалося основним знаряддям побудови соціалізму і комунізму. Закріплювалася керівна роль КПРС, яка, згідно з Конституцією, надавала науково обгрунтований характер боротьбі народу за перемогу комунізму (ст.6). Відповідно до ст.8 Конституції трудові колективи зобов'язувалися виховувати своїх членів у дусі комуністичної моралі. Стаття 20 Конституції РРФСР згадувала про комуністичний ідеал; ст. ст. 45, 49 - про цілі комуністичного будівництва.
Глибокі зміни суспільного ладу після 1985 року в СРСР і РФ, особливо після провалу серпневого путчу 1991 року, розпад СРСР не могли не відбитися на змісті Конституції Росії 1978 року. Вона неодноразово і істотно змінювалася.
З урахуванням поправок 1989-1992 років Конституція РФ набула принципово нові риси: відмова від соціалістичної моделі суспільного розвитку, монопольного становища КПРС в політичній системі, визнання ідеології плюралізму, концепції поділу влади.
З офіційної назви країни і республік у складі РФ були виключені визначення "радянська", "соціалістична", що означало визнання неспроможності соціалістичної моделі розвитку. Країна стала називатися Росією - Російською Федерацією. Були узаконені політичний плюралізм, множинність і рівноправність форм власності, в тому числі приватної. У відповідності з теорією поділу влади проводилася реорганізація інститутів державної влади (були засновані інститут Президента, Конституційний Суд РФ) розширилися права місцевого самоврядування; оновлювалася виборча система. У Конституції була інкорпорована Декларація прав і свобод людини і громадянина, прийнята 22 листопада 1991 року.
Істотно перетворювалося державний устрій. Колишні автономні республіки і ряд автономних округів та областей домоглися статусу республік у складі РФ. Підвищився статус країв, областей, міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга. На основі федеративного договору від 31 березня 1992 розмежовує компетенцію органів державної влади Федерації і її суб'єктів; встановлювалися гарантії територіальної цілісності Росії. Припиненням існування СРСР було обумовлено виключення з Конституції статей, що обмежують суверенітет Росії. Змінилася державна символіка Росії. Підтверджувалася повна міжнародна правосуб'єктність Росії, самостійність її зовнішньої і оборонної політики.
Необхідність конституційних змін назрівала об'єктивно.
Конституція Російської Федерації, прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р., - не перша в історії країни. До її прийняття діяла російська конституція 1978 року, яка мала своїх попередниць. Але нинішня Конституція відрізняється від всіх російських конституцій радянського часу в першу чергу тим, що є основним законом самостійного, дійсно суверенної держави. Як наголошується в преамбулі Конституції, її прийняття пов'язане з відродженням суверенної державності Росії та затвердженням непорушності її демократичної основи.
Зрозуміло, Конституція 1993 року не носить установчого характеру, вона не створює нову державу. [10] Це держава існувала - в різних межах і за різних формах правління - багато століть. Ідея збереження історично сформованого державного єдності підкреслюється в самій Конституції. Разом з тим Конституція Російської Федерації 1993 року виділяється в ряді актів такого рангу тим, що з нею пов'язується нова епоха в російській історії. Просте підрозділ конституцій на радянські та пострадянські недостатньо для розкриття сутності відбулися змін.
У червні-липні 1993 року Конституційне нараду підготувало свій проект. Він був створений в основному на базі президентських пропозицій і з урахуванням проекту, рассматривавшегося на шостому з'їзді народних депутатів. Треба сказати, що в обох розробках можна було відзначити ідентичність чи, принаймні, схожість більшості положень. У цих розробках говорилося і про те, що було вже зафіксовано в діяла редакції Конституції 1978 року. Проекти передбачали республіканську форму правління, пріоритет прав людини, поділ влади, приватну власність, федералізм. Президентських пропозицій про сильного Президента протистояли, однак, ідеї парламентарного режиму. Ще одна відмінність полягала в тому, що президентський проект був більш юридичним, ніж інші проекти, документом і більш відповідав природі і призначенню конституції як основного закону держави. Не можна не сказати і про те, що свої проекти і пропозиції висували багато колективів, групи, політичні партії і окремі автори.
У жовтні-листопаді 1993 року конституційний проект був уточнений з урахуванням як пропозицій і зауважень, надісланих головним чином суб'єктами Російської Федерації, так і уроків подій жовтня 1993 року. Доопрацювання велася створеної Президентом представницької комісією за участю вчених і практиків. Над проектом працювали також Державна та Громадська палати Конституційного наради об'єднали колишні п'ять груп. 12 грудня 1993 р остаточний проект було винесено на загальноросійський референдум, за результатами якого нинішня Конституція вступила в силу.
Нова Конституція займає верховенствующее становище в правовій системі країни. Її положення є первинними. Всі інші правові акти, прийняті в рамках Російської Федерації, в тому числі федеральні закони, конституції республік, статути країв, областей, міст федерального значення, автономної області і автономних округів, повинні відповідати Конституції Російської Федерації. Це ж відноситься до договорів про розмежування предметів ведення і повноважень між федеральними органами державної влади та органами державної влади суб'єктів Федерації, тому що мова йде про конституційний, тобто внутрішньодержавному, а не про міжнародне право.
Конституція виступає як юридична база для розвитку всіх. галузей права, що складають російську правову систему. Кодекси, інші федеральні закони, як правило, містять посилання на чинну Конституцію, що інший раз робиться після приведення раніше виданих актів у відповідність з нею. Тим самим забезпечуються єдність і взаємна узгодженість галузей права, спільність їх вихідних принципів. [11]
Верховенство Конституції не послаблюється зробленої в її ж тексті записом про примат міжнародного права по відношенню до внутрішнього законодавства, про те, що загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи, тобто мають пряму дію в країні. Більш того, якщо міжнародним договором Російської Федерації встановлені інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору. Це встановлення має важливе значення при вирішенні спорів, у діяльності державних органів, а також для громадян у випадках виявлення протиріч між нормами міжнародного та внутрішньодержавного права.
Конституція розроблялася і затверджувалася з тим, щоб втілити досягнення цивілізації, в тому числі загальновизнані принципи права, фундаментальні права і свободи людини. Росія розглядає себе як частину світової спільноти, в якому всі його члени добровільно беруть на себе зобов'язання закріпити у праві, в першу чергу в конституціях, ці принципи та їх послідовно реалізувати. Причому мова йде не про будь принципах, а тільки про ті, які офіційно визнані Росією. Що ж стосується міжнародних договорів, то вони можуть бути підписані від імені Російської Федерації лише в суворій відповідності з конституційними положеннями, які визначають характер держави, його основи.
Дане положення відповідає статті 17 Конституції передбачає, що права і свободи людини і громадянина в Російській Федерації визнаються і гарантуються відповідно до загальновизнаних принципів, і нормам міжнародного права і відповідно до цієї Конституції; тим самим у відношенні, статусу особистості особливо підкреслюється зв'язок міжнародного і внутрішнього права , імплементація принципів і норм міжнародного права в самому тексті Конституції.

2.2. Юридичні властивості Конституції Російської Федерації

Перш ніж приступити до аналізу юридичних властивостей Конституції РФ, необхідно на основі розглянутих вище теоретичних положень характеризують конституції різних держави в цілому, сформулювати поняття Конституції РФ.
Конституція Російської Федерації - це нормативно-правовий акт, який має вищу юридичну силу, що закріплює основи конституційного ладу, основи правового статусу людини і громадянина; федеративний устрій, систему органів державної влади; принципи організації місцевого самоврядування (Див. додаток 3). [12]
Юридичні властивості Конституції - це ознаки, що дозволяють відрізнити її від актів поточного законодавства. [13]
До юридичних властивостям Конституції відносяться:
- Установчий характер,
- Легітимність,
- Верховенство,
- Стабільність,
- Пряма дія,
- База поточного законодавства,
- Реальність,
- Програмність.
Установчий характер Конституції виявляється в тому, що її норми закріплюють основи державного і суспільного устрою, засновують найважливіші державні інститути, через які реалізується державна влада, принципи їх створення та діяльності. Крім того, конституційні норми встановлюють порядок створення всіх діючих в державі правових норм їх ієрархію в правовій системі.
Легітимність Конституції полягає в тому, що вона приймається народом (шляхом референдуму) або від імені народу (представницьким органом держави - парламентом або ж органом, спеціально створеним для прийняття конституції, - установчими зборами), якому належить вся повнота державної влади.
Конституцію РФ, прийняту всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р. можна назвати легітимною «з певною часткою умовності». Її схвалили 58,4% виборців, які взяли участь у голосуванні, що становить 31% всіх зареєстрованих виборців.
Верховенство Конституції РФ означає її пріоритетне становище в системі нормативно-правових актів, що діють на території Росії. «Закони та інші правові акти, прийняті в Російській Федерації, не повинні суперечити Конституції Російської Федерації» - закріплює ч. 1 ст. 15 Конституції РФ.
Верховенство Конституції РФ проявляється не тільки по відношенню до законодавства, яке буде прийняте в майбутньому, але і до законодавства, прийнятого до вступу Конституції РФ в силу. Так, у п. 2 розділу II Конституції РФ говориться, що «закони та інші правові акти, що діяли на території Російської Федерації до набрання чинності цієї Конституції, застосовуються в частині, що не суперечить Конституції Російської Федерації».
Верховенство Конституції РФ набуває додаткового значення в умовах федеративного державного устрою Росії, коли суб'єкти Федерації мають свою конституцію і своє законодавство. Республіканські конституції і прийняті суб'єктами інші нормативно-правові акти не повинні суперечити федеральної Конституції (ч. 1 ст. 15 Конституції РФ).
Верховенство Конституції РФ забезпечується особливим порядком її прийняття і зміни; доданням конституційним нормам вищої юридичної сили; підвищеної правовим захистом конституційних приписів.
Стабільність Конституції - найважливіша умова режиму законності, стабільності всієї правової системи та організації державної влади, визначеності відносин між особистістю і державою. * Стабільність Конституції залежить від багатьох факторів (наприклад, від розкладу соціально-політичних сил, що діють на політичній арені країни, від рівня політичної та правової культури громадян, від досконалості положень самої Конституції та ін.) Гарантією стабільності Конституції РФ служить жорсткий порядок її перегляду та внесення конституційних поправок. [14]
Конституція РФ має пряму дію (ч. 2 ст. 15 Конституції РФ). Це означає, що норми Конституції РФ є безпосередньо діючими, тобто для їх здійснення не потрібно в якості обов'язкової умови прийняття додаткових, конкретних галузевих правових норм. Разом з тим багато норм Конституції РФ, в силу високого рівня узагальненості правового регулювання, потребують додаткової регламентації шляхом прийняття актів поточного законодавства.
Проблема забезпечення прямої дії Конституції України при здійсненні правосуддя отримала дозвіл у Постанові Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 31 жовтня 1995 р. «Про деякі питання застосування судами Конституції Російської Федерації при здійсненні правосуддя» [15], де йдеться про те, що суд, вирішуючи справу, застосовує безпосередньо Конституцію РФ, зокрема:
а) коли закріплені нормою Конституції РФ положення, виходячи з її змісту, не вимагають додаткової регламентації і не містять вказівки на можливість її застосування за умови прийняття федерального закону, що регулює права, свободи, обов'язки людини і громадянина та інші положення;
б) коли суд прийде до висновку, що федеральний закон, що діяв на території Російської Федерації до набуття чинності Конституцією РФ, суперечить їй;
в) коли суд прийде до переконання, що федеральний закон, прийнятий після набуття чинності Конституції РФ, знаходиться у протиріччі з відповідними положеннями Конституції РФ;
г) коли закон або інший нормативний правовий акт, прийнятий суб'єктом Російської Федерації з предметів спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації, суперечить Конституції РФ, а федеральний закон, який повинен регулювати розглядаються судом правовідносини, відсутня.
Реальність Конституції означає відповідність конституційних приписів (юридичної конституції) складається в дійсності суспільним відносинам (конституції фактичної). Іншими словами, конституція повинна відображати досягнутий ступінь розвитку суспільних відносин у політичній, економічній, соціальній сферах, в іншому випадку вона буде фіктивною. [16]
Про реальність конституції свідчить виконання й гарантованість її приписів. Наприклад, можливість громадян, керуючись Конституцією, посилаючись на неї, звертатися за судовим захистом своїх прав і свобод є показником реальності конституційних норм, присвячених правовому статусу особи.
Конституція є юридичною базою поточного законодавства. Дана властивість Конституції проявляється в тому, що конституційні норми є відправною точкою для всіх галузей російського права. Так, на базі конституційних положень, що закріплюють свободу економічної діяльності, рівність всіх форм власності розвивається громадянське право Росії.
Програмність Конституції проявляється в тому, що сформульовані в ній норми-принципи, норми-цілі визначають основні напрямки, цілі та завдання подальшого розвитку суспільства та держави. [17] Так, характеристика Російської держави як правову, що міститься у ч. 1 ст. 1 Конституції РФ, не може служити підставою для визнання його таким, але це ідеал, до якого Російська Федерація повинна прагнути.

2.3 Порядок перегляду Конституції Російської Федерації і прийняття конституційних поправок

Конституція - акт довготривалої дії. Її найважливішою властивістю є стабільність. Юридичної гарантією стабільності російської Конституції служить особливий (жорсткий) порядок її перегляду та прийняття конституційних поправок, передбачений гл. 9 Конституції РФ.
Пропозиції про поправки та перегляд положень Конституції РФ, згідно зі ст. 134 Конституції РФ, можуть вносити Президент РФ, Рада Федерації, Державна Дума, Уряд РФ, законодавчі (представницькі) органи суб'єктів Федерації, група чисельністю не менше однієї п'ятої членів Ради Федерації або депутатів Державної Думи. Таким чином, коло суб'єктів, наділених правом виступати з ініціативою внесення змін до чинної Конституції або ухвалення нової Конституції, передбачений ст. 134 Конституції РФ, не збігається (обмежений) з колом суб'єктів права законодавчої ініціативи, передбаченим ст. 104 Конституції РФ. [18]
У Конституції РФ встановлено різний порядок перегляду гол. 1, 2, 9 і 3-8.
Положення гол. 1 «Основи конституційного ладу», гол. 2 «Права і свободи людини і громадянина», гол. 9 «Конституційні поправки та перегляд Конституції» не можуть бути переглянуті Федеральним Зборами. Якщо пропозиція про перегляд цих розділів буде підтримано трьома п'ятими голосів від загальної кількості членів Ради Федерації і депутатів Державної Думи, то відповідно до федеральним конституційним законом скликається Конституційні Збори.
Конституційні Збори або підтверджує незмінність Конституції РФ, або розробляє проект нової Конституції РФ, який приймається Конституційними Зборами двома третинами голосів від загальної кількості її членів або виноситься на всенародне голосування. При проведенні референдуму Конституція РФ вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало більше половини виборців, які взяли участь у голосуванні, за умови, що в ньому взяло участь більше половини виборців.
Поправки до гол. 3-8 Конституції РФ приймаються в порядку, передбаченому для прийняття федерального конституційного закону, і набувають чинності після їх схвалення органами законодавчої влади не менше ніж двох третин суб'єктів Російської Федерації.
Федеральний закон від 4 березня 1998 р. «Про порядок прийняття і вступу в силу поправок до Конституції Російської Федерації» [19]   детально врегулював питання, що стосуються порядку та умов внесення, прийняття, схвалення і набуття чинності поправок до гол. 3-8 Конституції РФ.
Під поправкою до Конституції РФ у Федеральному законі розуміється будь-яка зміна тексту гол. 3-8 Конституції РФ: виключення, доповнення, нова редакція якого-небудь з положень зазначених глав Конституції РФ.
Зміни в ст. 65 Конституції РФ, що визначає склад Російської Федерації, вносяться на підставі федерального конституційного закону про прийняття в Російську Федерацію і утворення в її складі нового суб'єкта Російської Федерації, про зміну конституційно-правового статусу суб'єкта Російської Федерації.
У разі зміни найменування республіки, краю, області, міста федерального значення, автономної області, автономного округу нове найменування суб'єкта Російської Федерації підлягає включенню до ст. 65 Конституції РФ. Згідно з Постановою Конституційного Суду Російської Федерації від 28 листопада 1995 р. у справі про тлумачення ч. 2 ст. 137 Конституції РФ [20] рішення суб'єкта Федерації про зміну свого найменування включається до ст. 65 Конституції РФ у спрощеному порядку - указом Президента РФ.
Не є зміною найменування суб'єкта Російської Федерації в сенсі ч. 2 ст. 137 Конституції РФ і, отже, не може бути вироблено в зазначеному порядку таке перейменування, яке зачіпає основи конституційного ладу, права і свободи людини і громадянина, інтереси інших суб'єктів Російської Федерації, Російської Федерації в цілому або інтереси інших держав, а також передбачає зміну складу Російської Федерації або конституційно-правового статусу її суб'єкта.

3. Конституційність держави і правова охорона Конституції Російської Федерації

3.1 Конституційність держави

Практично у всіх сучасних державах (незалежно форми державного устрою та пануючої політичної ідеології) існують конституції. Але наявність в державі конституції ще не дозволяє ототожнювати його з "конституційною державою" у сучасному розумінні. Конституційність держави аж ніяк не вичерпується тим, що в ньому існує якийсь основний закон, можливо, що закріплює певний компроміс соціально-політичних сил, що встановлює той чи інший державний устрій і компетенцію органів влади. Конституційність не вичерпується і тим, що цей основний закон має реальним практичним дією, верховенством по відношенню до решти законами і може бути змінений лише шляхом особливої ​​законотворчої процедури. Це необхідні, але не достатні ознаки конституційної державності.
У сучасному розумінні конституційність держави - це насамперед його зв'язаність правом, а конституція - в першу чергу декларація прав людини і громадянина, гарантованих владою і обмежують її здійснення. Інакше кажучи, конституція - належна форма основоположного узаконення правового характеру організації та функціонування влади в її відносинах із суб'єктами громадянського суспільства.
"Конституційна запрограмованість" здійснення го сударственной влади означає, що лежать в основі законотворчості уявлення про право та його позитивності, про соціальні функції та інструментальному характері законів підпорядковані ідеології прав людини як сукупності дозаконотворческіх вимог, об'єктивно виникають з буття людини в сучасному індустріальному та постіндустріальному суспільстві. [21] Ці вимоги складають конкретне практичне підставу конституції і служать юридичним, а зовсім не моральним чи політичним критерієм оцінки конституційного характеру держави. Іншими словами, конституція містить в собі критерії, що дозволяють судити про функціонування державної влади з позиції права, приводити здійснення влади у відповідність з правом.
Таким чином, в демократичному конституційному (правовому) державі система гарантій свободи, самостійності та власності повинна бути закріплена насамперед у конституції, а це передбачає пряму дію конституційних норм та ефективні процедури конституційного контролю. У першу чергу мова йде про права людини і громадянина, виражають мінімальну неотчуждаемую міру свободи в суспільстві і державі і тим самим обмежують можливості законодавчих заборон (закон не може забороняти те, що гарантовано конституцією), які окреслюють межі допустимої компетенції державних органів і посадових осіб у їх відносинах з громадянами та їх асоціаціями. Звідси випливає, що якщо статті конституції гарантують права і свободи і в той же час визначають, що здійснення цих прав і свобод регламентується або навіть може бути обмежене законом, то фактично статті конституції нічого не гарантують. Разом з тим конституційне право має передбачати випадки обмеження прав і свобод, необхідного заради свободи інших і захисту конституційного ладу, і, звичайно, на цей рахунок повинні прийматися органічні закони, передбачені конституцією. Вже ця обставина вказує на необхідність ефективного конституційного контролю, сопоставляющего органічне законодавство з об'єктивним змістом гарантій свободи, самостійності та власності.
Конституційне закріплення прав людини і громадянина, так само як і судове визнання (в рішеннях верховного чи конституційного суду) конституційного характеру інших гарантій свободи, самостійності та власності, не зафіксованих в конституції, позбавляє законодавця повноважень встановлювати адміністративну процедуру регулювання тих відносин, в яких діють ці конституційні гарантії. І якщо законодавець не дотримується або упускає з уваги цю вимогу, то з точки зору права можливий спір між будь-яким громадянином і вищим органом державної влади з приводу належних гарантій свободи, самостійності та власності. Такий спір може розглядатися тільки в рамках судової процедури і тільки органом, який підпорядкований виключно Конституції і в завдання якого входить її тлумачення у світлі аксіом і принципів права.
Далі, законодавець вправі забороняти тільки ті форми реалізації конституційних прав і свобод, які є суспільно шкідливими, порушують права інших громадян та суперечать основам конституційного ладу. Громадяни повинні мати можливість оскаржити будь-який такий законодавчу заборону, якщо він зачіпає їхні права. Але навіть якщо конституційний суд підтверджує конституційність такої заборони, не виключено, що в судовій практиці складеться звичай, що спотворює сенс цієї заборони і тим самим порушує конституційні права громадян. А якщо конституційні права порушуються звичаєм судової практики, то таке порушення, як правило, не усувається судами другої інстанції або в порядку нагляду. Ефективно захистити права в таких випадках може тільки конституційний суд, бо він не зв'язані ніякими традиціями законозастосовчій практики.
Описані вимоги конституціоналізму означають, що мова йде про конституційний державі в нормативному значенні: сучасна конституційна державність передбачає досить високий рівень розвиненості та ефективності формально-юридичних гарантій свободи, самостійності та власності, реальні механізми обмеження публічної політичної влади правами людини і громадянина. [22]
Цікаво відзначити, що перший радянський Основний закон-Конституція РРФСР 1918 р. - був законом швидше реальним, ніж фіктивним. Але цей Основний закон закріплював формальне нерівність, тобто в принципі суперечив праву: виборчих прав були позбавлені "експлуататори та їхні посібники" (особи, які вдаються до найманої праці, що живуть на нетрудовий дохід, приватні торговці, комерційні посередники, священнослужителі і т. д.); на виборах робітники мали переваги перед селянами; гарантії свободи вираження думок, свободи зборів і свободи асоціацій трактувалися як надання засобів масової інформації, будівель та приміщень і взагалі всіх необхідних технічних і матеріальних засобів "у розпорядження робітничого класу та селянської бідноти". Все так і було насправді, правда, від імені "робітничого класу та селянської бідноти" виступала тоталітарна бюрократія.
А ось Конституція СРСР 1936 р., або "сталінська Конституція", навпаки, була фіктивною основним законом. У її тексті були проголошені багато з тих прав, які зафіксовані у Загальній декларації прав людини 1948 р., причому права закріплювалися як загальні та рівні для всіх "трудящих" (малося на увазі, що "експлуататори та їхні посібники" були вже знищені). А насправді людина була абсолютно безправний і безсилий перед надпотужної машини тотального терору.
Фіктивної була і Конституція СРСР 1977 р.
Проекти першої Конституції Російської Федерації в принципі відповідають стандартам демократичної правової державності, особливо в тому, що стосується прав людини, їх належних гарантій і захисту. Але перш ніж все це втілиться в реальність, необхідно дочекатися тих часів, коли в країні не тільки сформується нормальне громадянське суспільство, але і практика ефективного судового захисту Конституції, конституційна юрисдикція, яка є в сучасній правовій державі найважливішим джерелом конституційного права. Бо Конституція - це не просто сукупність декларативних і нормативних установлень, а фундаментальні правила правового спілкування, які повинні постійно застосовуватися і конкретизуватися у процесі безперервного формування і розвитку правопорядку. У цьому сенсі конституція є основою всього правового законодавства.
Таким чином, "конституційність" законів - це не стільки їх непротиворечие конституції, скільки їх, так би мовити, "конституційно-правова органічність". Останнє означає, що будь-який правовий закон є в тій чи іншій мірі "органічним" в тому сенсі, що він розвиває і конкретизує правові положення, сформульовані або зафіксовані в конституції. Однак будь-який процес змістовного розвитку конституційно-правових засад (особливо в тому, що стосується прав людини і громадянина) - це процес тлумачення права. А тлумачення права - функція не стільки законодавця, бо над ним завжди тяжіють конкретні соціально-політичні інтереси, скільки незалежного суду. Таке судження не означає приниження ролі демократичної законотворчості в процесі об'ектівірованія права, а лише підкреслює, що розвиток і конкретизація конституційного права повинні відбуватися в першу чергу через практику конституційного суду. З нею повинен звірятися законодавець. Коли конституційний суд визнає закон антиконституційним, він одночасно дає певне тлумачення конституційно-правових засад і формулює "конкретне", або "інтерпретоване", конституційне право. Відповідно правові закони повинні прийматися з урахуванням цих авторитетних інтерпретацій і розвивати конституційно-правові засади в органічному єдність з уже виробленими інтерпретаціями.
Отже, конституційність держави, розглянута в аспекті організації і функціонування влади в її відносинах з індивідами, передбачає наявність судового інституту, основна функція якого полягає у розгляді спорів між громадянами та органами державної влади з приводу конституційності актів, що видаються останніми, тобто з приводу порушення прав, які мають фундаментальний характер і не можуть бути порушені навіть законодавцем. Таким чином, суд, або конституційний суд, є вищим зберігачем конституційності держави і, отже, не тільки контролює дотримання конституції, але й виступає як інтерпретатор найбільш фундаментальних прав незалежно від їх експліцитного вираження в тексті конституції і в цьому сенсі - як творець живого конституційного права ". Можна сказати, що ідея та практика конституціоналізму здійснюються через юрисдикцію, а їх початок безпосередньо пов'язано з виступами правосуддя проти неправових або антиправових законів.

3.2 Правова охорона Конституції Російської Федерації

Правова охорона конституції - це сукупність юридичних засобів, за допомогою яких досягається виконання всіх встановлених конституцією норм, дотримання режиму конституційної законності.
Згідно ч.2 ст.15 Конституції РФ, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові особи, громадяни та їх об'єднання зобов'язані дотримуватися Конституції РФ і закони.
Критерій конституційності актів органів законодавчої, виконавчої та судової влади РФ і її суб'єктів - відповідність принципам і нормам федеральної конституції.
Дія конституції забезпечується засобами парламентського та позапарламентського контролю.
Парламентський контроль здійснюється палатами Федеральних Зборів (приклад - Пост. Держдуми від 22 липня 1994 р - "За підсумками парламентських слухань" Про проблеми відповідності конституцій республік, статутів країв ... Конституції РФ ").
Важливу роль у зміцнення конституційної законності відіграє Президент РФ. Він виступає гарантом федеральної конституції і федеральних законів. Обов'язок Президента захищати Конституцію випливає з тексту урочистої присяги, яку він приносить при вступі на посаду на спільному засіданні Держдуми і Ради Федерації у присутності суддів Конституційного суду РФ (ст.82).
Гарантом дотримання Конституції і законів РФ, конституцій республік у складі Росії виступають також голови виконавчої влади (президенти) республік.
Особливе значення має започаткування в Росії інституту конституційного контролю. Ці функція покладена на Конституційний суд Росії [23], який має право розглядати питання про конституційність федерального, республіканського та регіонального законодавства (ст.125 Конституції).
Аналогічні органи створюються і республіках - Башкортостан, Бурятія, Карелія, Кабардино-Балкарія, Саха (Якутія) та ін Або комітети конституційного нагляду (Марій ЕЛ, Чуваська Республіка, Північна Осетія - Аланія). У ряді республік (Інгушетія, Калмикія) створення подібних органів не передбачено.
Закони Російської Федерації, акти Уряду, визнані Конституційним Судом не відповідними її конституції, втрачають чинність з дня проголошення його рішення. Правозастосовна практика, визнана неконституційною, підлягає припиненню.
Якщо суди загальної юрисдикції при розгляді цивільної або кримінальної справи або арбітражні суди при розгляді господарського спору визнають, що закон, який треба застосовувати, суперечить Конституції, вони відкладають розгляд справи і звертаються з клопотанням до Конституційного Суду РФ з пропозицією про визнання цього закону неконституційним.
Важливу роль у забезпеченні конституційності видаються Росії нормативних правових актів грає тлумачення Конституції РФ Конституційним Судом (ч.5 ст.125 Конституції).
Важливою умовою правової охорони конституції є чітко розроблений механізм вирішення колізій між органами державної влади Федерації і її суб'єктів.

Висновок

Підводячи підсумки виконаної роботи слід відзначити такі основні моменти. Конституція є основним джерелом будь-якої галузі національного права, і в першу чергу конституційного. Специфіка Конституції як основного джерела конституційного права виражається в наступному:
1) Конституція приймається народом або від імені народу, вона є вищою формою втілення державної волі народу. Російська Конституція 1993 року була прийнята на референдумі, який є вищим безпосереднім вираженням влади народу;
2) конституційні норми мають установчий характер, встановлюючи основні принципи існування держави (основи конституційного ладу), основи організації державної влади, встановлюють порядок створення інших правових норм. Конституційні норми первинні, немає іншого правового акту, яким Конституція повинна б була відповідати;
3) Конституція визначає деякі види інших джерел права;
4) Конституція РФ має вищу юридичну силу і безпосередньою дією на всій території Російської Федерації. Закони та інші нормативно-правові акти не повинні суперечити Конституції РФ;
5) Конституція РФ має не тільки правове, а й велике суспільно-політичне й ідеологічне значення, закріплюючи status quo російської державності, а також ідеали, до яких прагне суспільство індивідів, об'єднаних спільним існуванням в рамках Російської Федерації. Конституція РФ виступає одним з фундаментальних, засадничих чинників існування російського суспільства.
Конституційність в будь-якій цивілізованій країні - верхній поверх законності. Без дотримання Конституції немає і в принципі не може бути законності як такої. Все це - аксіоми для будь-якого політика або юриста, неминучі постулати, прямо випливають з поняття Конституція - основний закон держави. Основний - отже, обов'язковий для всіх, виконуваний неухильно.
Взагалі, треба чесно визнати, що нинішня Конституція далека від досконалості. І її об'єктивні слабкості, шорсткості, недоробки іноді провокують органи влади та посадових осіб на антиконституційні дії.
З тексту Конституції фактично випала, наприклад, глава про виборчу систему, без якої Основний Закон країни виглядає явно недопрацьованим. І виникають на цьому грунті колізії на ділі ведуть до прямих порушень прописаних у Конституції ж прав виборців.
Амбіційність окремих політиків укупі з недоробками самої Конституції утворюють на практиці порочне коло зневаги до Основного Закону. Додати до цього слід і безвідповідальність, яка завжди була, є і залишається найлютішим ворогом конституційності. І в підсумку неважко переконатися, що політико-правової ККД нашої Конституції до образливого низький.
Що ж потрібно зробити, що підняти Основний Закон на належну висоту, як це і належить в справді правовій державі?
По-перше, необхідно привести Конституцію у відповідність з реальним правом. І головне при цьому, щоб проголошена Основним Законом повнота прав і свобод людини і громадянина наповнилася б адекватним змістом.
По-друге, необхідно різко підвищити якість прийнятих законів. Кінцева мета така: виключити їх протиріччя праву, і перш за все, природно, конституційним. Закони, відрізняючись точністю, не повинні також мати потребу в жодних міністерських інструкціях про порядок свого застосування.
По-третє. Кожному фактом порушення Конституції повинна даватися невідворотна правова оцінка. Конституційний Суд не має права ухилятися від розгляду подібних справ, безмолствовать з приводу суперечать Основному Закону дій і актів. Конкретні ж види реальної відповідальності за порушення Конституції слід встановити незважаючи на особи.
Якщо вдасться реалізувати хоча б цей політико-правової мінімум, то наша російська конституційність може наблизитися до еталонного рівня.
Практично у всіх цивілізованих країнах конституції зведені в ранг державних святинь.
По-іншому, очевидно, і, можливо, якщо керівники держав, провідні політики роблять все, щоб громадяни щиро поважали конституцію своєї країни, пишалися нею.
Якщо ми у відкриту проголосили, що Росія прагне до побудови правової держави, то і нам слід діяти в тому ж ключі. Адже без руху і довіри до Основного Закону, без неухильного дотримання кожної букви Конституції неможливо добитися успіху реформ, досягти справжньої суспільної стабільності.

Бібліографія

Нормативно-правові акти
1. Конституція РФ. М., Юрист, 1995.
2. Федеральний конституційний закон від 10 жовтня 1995 "Про референдум Російської Федерації" / / Відомості Верховної РФ, 1995. N 42. Ст. 3921.
3. Федеральний конституційний закон від 21 липня 1994 р. «Про Конституційний Суд РФ» / / Збори законодавства РФ 1994. № 13. Ст. 1447.
4. Федеральний закон від 4 березня 1998 р. «Про порядок застосування і вступу в силу поправок до Конституції Російської Федерації» / / Збори законодавства РФ. 1998. № 10. Ст. 1146.
5. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ "Про деякі питання застосування судами Конституції Російської Федерації при здійсненні правосуддя" N 8 від 31 жовтня 1995 р. / / Бюлетень Верховного Суду РФ. 1996 р. № 1.
6. Постанова конституційного Суду Російської Федерації від 28 листопада 1995 по справі про тлумачення п.2 ст. 137 Конституції РФ / / Збори законодавства РФ. 1995. № 49. Ст. 4868.

Наукова література

1. Авакьян С.А. Конституція Росії: природа, еволюція, сучасність. - М.: РЮІД, 1997 р.
2. Баглай М.В. Конституційне право Російської Федерації. М.: Инфра. 2001.
3. Баглай М. В., Габричидзе Б.М. Конституційне право Російської Федерації: підручник. М., 1996.
4. У які поправки потребує Конституція? Круглий стіл / / Журнал російського права. - 1999. - № 7 / 8. - С. 3-8.
5. Іллінський І.П. Конституція оновленої Росії / / Радянська держава і право. - 1991. - № 3.
6. Кашкін С.Ю. Зміна цивілізації і конституція: формування глобального ідеалу / / Держава і право. - 1992. - № 11.
7. Ковешніков Є. Нова Конституція потрібна суспільству, народу, Росії / / радянська юстиція. - 1993. - № 11.
8. Козлова Є.І., Кутафін О.Е. Конституційне право Росії: підручник. М., 2001.
9. Конституційне (державне) право: довідник. М., 1995.
10. Конституційне право. Енциклопедичний словник. Відповідь. Редактор С.А. Авакьян. - М.: Изд. Норма. 2000.
11. Конституційне право: Навчальний посібник в 2-х частинах / Авт. і сост. Богданова Н. М., Юрид. коледж МДУ, 1996.
12. Конституція Російської Федерації: енциклопедичний словник. М., Велика Рос. Енциклопедії., 1995.
13. Конституція РФ і вдосконалення механізмів захисту прав людини / / Держава і право. - 1994. - № 10. - С. 3-32.
14. Конституція. Закон. Підзаконний акт / / Под ред. Тихомирова Ю.А. - М., 1994 р.
15. Кутафін О.Е. та ін Державний право Росії: підручник. М., 1996.
16. Лассаль Ф. Про сутність конституції. С-Пб., 1996.
17. Мамут Л.С. Проект Конституції Російської Федерації: теоретичні посилки. - 1991 р. / / радянське Держава і право. - 1991. - № 3.
18. Мартинін О.В. Російська конституція 1993 р. і становлення нової політичної системи / / Держава і право. - 1994. - № 10.
19. Михальова Н.А. Конституція, політика та соціальний прогноз. - 1991 р. / / Радянське Держава і право. - 1991. - № 3.
20. Михальова Н.А. Соціалістична конституція. Проблеми теорії. М., 1981.
21. Муксінов І.Ш., Хабібуллін А.Г., Сафонов В.Є. До п'ятиріччя Конституції Росії і Конституції Башкортостану / / Держава і право. - 1998. - № 8. - С. 105-110.
22. Поленіна С.В. Нове в системі законодавства РФ / / Держава і право. - 1994. - № 12. - С. 27-36.
23. Рудинський Ф.М. Радянські конституції: права людини і громадянина / / Радянське Держава і право. - 1991. - № 9.
24. Рибкін І.П. Роздуми про російську Конституції. / / Журнал російського права. - 1999. - № 7 / 8. - С. 3-8.
25. Порівняльне конституційне право. М., 1996
26. Стрекозов В.Г., Казанченцев Ю.Д. Державне (конституційне) право Російської Федерації: підручник. М., 1997.
27. Тихомиров Ю. Конституція і законодавство. / / Російська Федерація. - 1993. - № 2 (14). - С. 26-28.
28. Хабрієва Т.Я. Теоретичні проблеми сучасного конституціоналізму (науково-практичний семінар) / / Держава і право. - 1999. - № 4. - С. 23-28.
29. Чиркин В.Є. Конституційне право: навчальний посібник. М., 1997.
30. Чиркин В.Є. Конституція і міжнародний досвід. / / Держава і право - 1998. - № 12. - С.5-14.
31. Чиркин В.Є. Про деякі проблеми реформи російської конституції / / Держава і право. - 2000. - № 6. - С. 5-11.
32. Шітніс В.Л. Тернистий шлях Російської Конституції / / Держава і право. - 1997. - № 12. - С. 62-73.
33. Ебзеев Б.С. Конституція і правова держава. М., 1997.
34. Ебзеев Б.С. Тлумачення Конституції Конституційним Судом РФ / / Держава і право. - 1998. - № 5. - С. 5-12.
35. Ебзеев Б.С., Радченко В. Пряма дія конституції РФ і конкретизація її норм / / Відомості Верховної Ради. - 1994. - № 7. - С. 7-10.

Додаток 1.
Об'єкти регулювання перших конституцій

Права і свободи людини і громадянина

Організація вищих органів держави

Державно-територіальний устрій (у федеративних державах)
Об'єкти конституції - це суспільні відносини, що регулюються конституцією.

Конституції нового покоління
Розширюють перелік об'єктів регулювання
Об'єкти
Права і свободи людини і громадянина
Гарантії прав і свобод, в тому числі екологічної безпеки
Відносини у сфері економіки, фінансів
Відносини в соціальній сфері
Повноваження центральних органів державної влади, їх взаємовідносини
Територіальний устрій
Конституційний контроль
Додаток 2.
Конституція являє собою єдиний закон або сукупність законів, конституційних звичаїв, які мають вищу юридичну силу і закріплюють основи устрою держави і суспільства.

Класифікація Конституцій

Юридичні

Фактичні
Реально сформовані основи державного і суспільного ладу
Єдиний нормативний акт
Писані
Сукупність законів або конституційних звичаїв
Неписані
Даровані монархом

Октаірованние

Неоктаірованние
Прийняті парламентом або спеціальним органом
Змінюються і доповнюються як звичайні закони
Гнучкі
Передбачають ускладнену процедуру внесення змін
Жорсткі
Закріплюють монархічну форму правління
Монархічні
Закріплюють республіканську форму правління
Закріплюють федеративний устрій держави
Закріплюють унітарний устрій держави
Республіканські
Федеративні
УнітарніДодаток 3.
Стабільність
Забезпечується
Стійкістю конституційних приписів
Більш складним у порівнянні зі звичайними законами порядком зміни конституційних норм
Основа правової системи
Забезпечується закріпленням Конституції як:
Ядра всієї системи права
Вихідного початку кожної галузі права
Документа, що визначає напрямки розвитку поточного законодавства
Верховенство
Забезпечується
Наданням конституційним приписам вищої юридичної сили
Особливою охороною допомогою конституційного судочинства
Юридичні властивості Конституції РФ - її ознаки як правового акту, що дозволяють розкривати правову природу, показати особливості даного документаДодаток. Порівняльний аналіз Конституції України та США.

Основні відмінності конституцій, не пов'язані зі змістом окремих статей:

1. Конституція США не декларує прав і обов'язків громадян. Основні права і свободи введені пізніше поправками.
2. Декларація повноважень гілок влади в Конституції США носить більш абстрактний характер. Відсутній опис повноважень кабінету міністрів.
3. Конституція США передбачає виборну посаду віце-президента, в Росії ця посада скасована.
4. Конституція Росії передбачає прямі загальні вибори Президента, референдуми за Конституцією і ін Конституція США, декларуючи загальне виборче право, не припускає проведення прямих загальних виборів, залишаючи такі механізми в компетенції штатів.
5. Конституція Росії гарантує право на місцеве самоврядування.
6. Конституція США обмежує право громадян бути обраними до всіх органів влади на підставі віку і цензу осілості. Конституція Росії обмежує тільки кандидатів на посаду Президента, а також встановлює освітній ценз для представників судової влади.
7. Конституція США зазнала суттєвих змін від первісної редакції шляхом введення поправок. Конституція Росії допускає прийняття Федеральних Конституційних Законів, що діють нарівні з Конституцією, причому порядок їх прийняття суттєво простіше.
8. Зміни Конституції США проводяться шляхом введення поправок. Основні статті (гл. 1, 2, 9) Конституції Росії зміні не підлягають, у випадку необхідності виконується перегляд і прийняття нової Конституції. Конституція США не містить такого механізму.
9. У цілому конституція Росії відчуває істотний вплив Конституції США. Багато основні положення в частині державного устрою і республіканської форми правління дуже близькі. Проте конституція Росії виконана на рівні сучасної юридичної науки і є більш ретельно пропрацював документом.

Росія

США

Законодавча влада

Федеральне збори, що складаються з Ради Федерації і Державної Думи.
Дума - 450 депутатів, строком на 4 роки. Може бути обраний будь-який громадянин старше 21 років.
Рада Федерації - два представника від кожного суб'єкта.
Голови палат - виборні.
Конгрес, що складається з Сенату і Палати Представників.
Палата Представників: вибори кожні два роки. Представництво штату пропорційно населенню (не більше 1 від 30 000). Громадяни не молодше 25 років, які проживають не менше 7 років у США. Спікер - виборна посада.
Сенат - два сенатори від штату. Одна третина переобирається кожні два роки. Головує віце-президент, без права голосу.

Законодавчий процес

Законопроект вноситься в Думу, приймається більшістю голосів, передається на затвердження Ради Федерації. Відхилення Радою Федерації може бути подолане двома третинами голосів Думи. Вето президента може бути подолане двома третинами голосів кожної з палат.
Законопроект готується Конгресом і надходить на затвердження до Президента, вето Президента може бути подолане двома третинами голосів кожної з палат Конгресу.

Компетенція парламенту

Рада федерації:
Зміни кордонів
Надзвичайний і військовий стан
Використання збройних сил за межами Росії
Призначення суддів Конституційного Суду, Верховного Суду, Генерального прокурора.
Державна дума:
Призначення голови Центробанку
Оголошення амністії
Державні позики
регулювання зовнішньої торгівлі
емісія грошей
стандартизація
формування судових органів, крім Верховного суду
боротьба з порушеннями закону
оголошення війни і укладення миру
формування і утримання армії і флоту
розробка законопроектів
вирішення конфліктів між штатами
прийняття нових штатів до складу США

Виконавча влада

Президент обирається строком на 4 роки загальним прямим таємним голосуванням.
Не молодше 35 років, постійно проживає в Росії не менше 10 років.
Не більше двох термінів поспіль.
У разі неможливості виконання обов'язків Президентом або відставки, обов'язки виконує Голова Уряду.
Голова Уряду призначається Президентом за згодою Думи.
Президент і віце-президент обираються строком на чотири роки колегією виборців від кожного штату.
Не молодше 35 років, постійно проживає в США не менше 14 років.
Не більше двох термінів.
У разі неможливості виконання обов'язків Президентом, їх бере на себе віце-президент, потім посадова особа за рішенням Конгресу.

Повноваження Президента та його обов'язки

Глава держави
Верховний головнокомандувач
Охорона суверенітету Росії
Визначення основних напрямків політики
Представлення інтересів країни в міжнародних відносинах
Призначення Голови Уряду, вищого військового командування, послів.
Відставка уряду
Формування Ради Безпеки
Розпуск Думи
Глава держави.
Головнокомандувач збройними силами.
Укладення договорів з іноземними державами
Призначення послів, міністрів, членів Верховного суду

Судова влада

Конституційний Суд - 19 суддів: відповідність законів Конституції, спори про компетенцію між державними органами.
Верховний Суд - цивільні, кримінальні, адміністративні справи, підсудні судам загальної юрисдикції.
Вищий Арбітражний Суд - економічні суперечки
Верховний суд, суди штатів
Верховний суд має пряму юрисдикцію у процесах, де який-небудь зі сторін виступає штат в цілому, або вища посадова особа. В інших випадках пряму юрисдикцію здійснюють суди іншого рівня, Верховний суд розглядає апеляції.
Рішення виносить журі присяжних.

Права суб'єктів федерації

Суб'єкти мають своє законодавство у рамках Конституції і представницькі органи, а також органи місцевого самоврядування.
Не мають права
обмежувати дію Конституції і влади Президента
встановлювати митні кордони, мита, збори
емісії грошей
У спільному веденні з Російською Федерацією
розмежування власності
відповідність законодавчих актів
природокористування
принципи оподаткування
координація міжнародних і зовнішньоекономічних зв'язків.
Штати мають законодавчі збори і видають закони, що діють на території штату
Не мають права
укладення договорів і спілок
емісії грошей
випуску позик
скасування законів
присвоєння титулів
Не мають права без згоди Конгресу
обкладати податками імпорт і експорт
утримувати армію і флот

Взаємовідносини суб'єктів федерації

Республіка (держава) має свою Конституцію і законодавство. Край, область, місто федерального значення, автономна область, автономний округ має свій статут і законодавство.
У відносинах із федеральними органами державної влади всі суб'єкти Російської Федерації між собою рівноправні.
Громадяни будь-яких штатів рівні в правах
Особа, переслідуване за злочин у будь-якому штаті, підлягає затриманню на території будь-якого іншого штату і передачу владі першого.

Зміни конституції

Федеральні конституційні закони висуваються Думою і приймаються трьома чвертями голосів Ради Федерації і двома третинами голосів Думи.
За основними статтями - скликання Конституційних Зборів, розробка проекту нової Конституції, прийняття всенародним голосуванням.
Поправки висуваються Конгресом і повинні бути схвалені законодавчими зборами трьох чвертей штатів.

Права громадян

Зізнаються і захищаються так само приватна, державна, муніципальна власність
Свобода думки, слова, масової інформації
Свобода віросповідання
Свобода зібрань
Праця вільний. Примусова праця заборонена.
Всі рівні перед законом і судом
Особиста недоторканність, недоторканність приватного життя і житла
Свобода пересування
Рівність прав громадянина незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання, ставлення до релігії, переконань
Виборчі права
Право на житло
Право на медичне обслуговування
Право на освіту
Свобода творчості, охорона інтелектуальної власності
(I поправка) Свобода віросповідання, слова, друку, зборів.
(IV поправка) Недоторканність особи і житла.
(V поправка) Захист приватної власності.
(XIII поправка) Заборона рабства та примусової праці
(XIV поправка) Рівність громадян перед законом
(XV поправка) Рівні виборчі права незалежно від расової і національної приналежності
(XIX поправка) Рівні виборчі права незалежно від статі
(XXVI поправка) Рівні виборчі права незалежно від віку, старше 18 років
Підтримка науки і мистецтва шляхом охорони авторських прав

Обов'язки громадян

Сплата податків
Захист Вітчизни (військова або альтернативна служба)
Охорона навколишнього середовища


[1] Конституційне право. Енциклопедичний словник. Відповідь. редактор С.А. Авакьян. - М.: Изд. Норма. 2000. С. 313.
[2] Порівняльне конституційне право. М., 1996. З. 67
[3] Лассаль Ф. Про сутність конституції. С-Пб., 1996. С. 20.
[4] Конституція Російської Федерації: енциклопедичний словник. М., Велика Рос. Енциклопедії., 1995. С. 21.
[5] Конституційне право: Навчальний посібник в 2-х частинах / Авт. і сост. Богданова Н. М., Юрид. коледж МДУ, 1996. C. 33.
[6] Козлова Є.І., Кутафін О.Е. Конституційне право Росії. М.: 2001. С. 43.
[7] Конституційне право: Навчальний посібник в 2-х частинах / Авт. і сост. Богданова Н. М., Юрид. коледж МДУ, 1996. C. 36.
[8] Михалева Н.А. Конституція, політика та соціальний прогноз. / / Радянська держава і право. 1991, № 3. С. 22.
[9] Конституційне право: Навчальний посібник в 2-х частинах / Авт. і сост. Богданова Н. М., Юрид. коледж МДУ, 1996. C. 40.
[10] Іллінський І.П. Конституція оновленої Росії. / / Радянська держава і право. 1991, № 3. С. 16.
[11] Баглай М. В., Габричидзе Б.М. Конституційне право Російської Федерації: підручник. М., 1996. С. 55.
[12] Лассаль Ф. Про сутність конституції. С-Пб., 1996. С. 42.
[13] Конституція Російської Федерації: енциклопедичний словник. М., Велика Рос. Енциклопедії., 1995. С. 25.
[14] Порівняльне конституційне право. М., 1996. С. 112.
[15] Бюлетень Верховного Суду РФ. 1996. № 1.
[16] Лассаль Ф. Про сутність конституції. С-Пб., 1996. С. 45.
[17] Лассаль Ф. Про сутність конституції. С-Пб., 1996. С. 48.
[18] Авакьян С.А. Конституція Росії: природа, еволюція, сучасність - М.: РЮІД. 1997. С. 69.
[19] Збори законодавства РФ. 1998. № 10. Ст. 1146.
[20] Збори законодавства РФ. 1995. № 49. Ст. 4868.
[21] Козлова Є.І., Кутафін О.Е. Конституційне право Росії: підручник. М., 2001. С. 90.
[22] Козлова Є.І., Кутафін О.Е. Конституційне право Росії: підручник. М., 2001. С. 101.
[23] Див Федеральний конституційний закон від 21 липня 1994 р. «Про конституційному Суді Російської Федерації» / / зібрання законодавства РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
174.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Конституція України-Основний Закон суспільства і держави
Конституція РФ - основний закон держави
Конституція основний закон держави
Конституція - основний закон держави
Конституція Російської Федерації основний закон правового суспільства
Конституція Російської Федерації як основний закон держави
Основний закон і політична система суспільства
Конституція як основний нормативно-правовий акт
Основний закон соціології чи голий король у Чорному квадраті Малевича
© Усі права захищені
написати до нас