Конституційно правові відносини

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральна служба виконання покарань
Академія права і управління
Кафедра державно-правових дисциплін
До У Р З Про У А Я Р А Б Про Т А
На тему «Конституційно-правові відносини».
       
Виконав
Курсант 213 уч. гр.
Є.Л. Воронкова
Науковий керівник:
викладач,
майор вн. служби
С.А. Горкіна
Рязань 2006
Зміст:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
1. Поняття і особливості конституційно-правових відносин ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... 4
2. Види конституційно-правових відносин, їх структура ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9
3. Особливості виникнення, зміни та припинення конституційно-правових відносин ... ... ... ... ... .... ... ... 23
Висновок ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 28
Бібліографія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30

Введення.
Проблема конституційно-правових відносин викликає найбільший інтерес та суперечки в науці конституційного права. У юридичній науці, під правовідносинами розуміються також суспільні відносини, які врегульовані нормами права.
При реалізації норм конституційного права виникають конституційно-правові відносини. Юридичні зв'язку утворюються між відповідними суб'єктами, як правило, з кореспондуючими другу правами і обов'язками.
Вивченням такого виду правовідносин, як конституційні правовідносини займалися і займаються багато вчених-юристи, зокрема Варламова, Виноградів, Козлова, Баглай, Кутафін та інші. Вчені-правознавці висловлюють різні точки зору з приводу поняття, структури, видів і особливостей, конституційних правовідносин. Інтенсивна розробка даної проблематики розширила неоднозначність підходів до її розуміння.

1. Поняття і особливості конституційно-правових відносин.
Конституційно-правові відносини - це що беруть початок у конституційно-правових нормах зв'язку соціальних суб'єктів на основі їх юридичних прав та обов'язків. Конституційно-правові відносини накладаються на життєдіяльність людей, формуючи, направляючи її. Часто таке регулювання здійснюється через вплив на галузеві норми та правовідносини (цивільні, земельні, адміністративні і т. п.), а не прямо.
Можна дати і інше визначення конституційно-правових відносин. Це суспільні відносини, врегульовані нормами конституційного права, змістом яких є юридичні зв'язку між суб'єктами у формі прав і обов'язків, передбачених конкретними нормами.
Особливості конституційно-правових відносин в порівнянні з іншими видами правовідносин виражаються в наступному:
· Конституційно-правові відносини виникають у сфері відносин, що складають предмет конституційного права;
· Конституційно-правовим відносинам властивий особливий суб'єктний склад: деякі суб'єкти цих відносин не є учасниками інших видів правопорушень;
· Конституційно-правові відносини характеризуються значною різноманітністю, що створює багатошарові юридичні зв'язки між суб'єктами, що встановлюються в певних випадках через ланцюг взаємопов'язаних правовідносин.
· Конституційні відносини є об'єктивні, фактичні відносини політичного характеру. Вони існують незалежно від права, незалежно від юридичної конституції.
· Суб'єктами, учасниками конституційних відносин є народ, науки, великі соціальні спільності людей, держава і т.д.
· Об'єктами конституційних відносин є влада, суверенітет і свобода особистості, з приводу яких виникають аналізовані відносини.
· Конституційні відносини є відносини між соціальними силами, народжують фактичну владу в державі.
Саме через правовідносини виявляють свою регулюючу дію норми конституційного права, хоча ця точка зору поділяється не всіма. На думку М.В. Баглая, конституційне право містить багато декларацій, які визначають лад у тій чи іншій області не через конкретні правовідносини, а шляхом психологічного впливу на людей і проголошення самих загальних правил та принципів, що впливають на створення конкретних норм. [1] Зауважу, що, по-перше , будь-які правові норми психологічно впливають на людей, по-друге, конституційні проголошення (декларації) все-таки здійснюються через правовідносини. Своєрідність проголошень полягає в тому, що вони часто породжують правовідносин не шляхом прямого визначення прав, обов'язків їх учасників, а за допомогою закріплення будь-яких цінностей, цілей, установок в якості об'єктів юридичних прав, обов'язків. Проголошення продукують правовідносини, визначаючи в першу чергу їх об'єкти, а не зміст. [2]
Своєрідність конституційних правовідносин насамперед у тому, що вони виражають сутність народовладдя, його економічну, політичну і соціальну основи; визначають основні риси механізму самоврядування народу, здійснюваного у формах безпосередньої і представницької демократії; опосередковують основні зв'язки особистості з суспільством і державою, що виникають у зв'язку з реалізацією національного суверенітету, встановленням національно-державної і територіальної організації РФ, суб'єктів РФ; систему державних органів і основні зв'язки між ними як елементами єдиного, цілісного державного механізму.
Конституційним регулюванням охоплюються найважливіші взаємозв'язки суспільства, держави, колективу, особистості на базі поєднання їх корінних інтересів. [3]
Дані соціальні відносини як найбільш значимі не просто предмет конституційного регулювання, але об'єктивно зумовлюють особливості їх правової форми.
Відмінна риса конституційно-правових відносин - їх високий політичний потенціал. [4] Політичні відносини виражають інтереси всіх класів, соціальних груп, корінні інтереси суспільства в цілому. Політика, як показав В. І. Ленін, - це те, що визначає перспективи та шляхи суспільного розвитку, участь у справах держави, завдання, форми і зміст державної діяльності як всередині країни, так і на міжнародній арені. [5] «Конституція, - зазначає В. О. Тененбаум, - не тільки закріплює встановлене співвідношення політичних сил, а й певним чином організовує його, групує, фокусує у відповідності з волею творців конституції і проектує в другий ряд, тобто в ряд політико-правових конституційних відносин . Відбувається як би подвоєння політичних відносин, де власне політика як зміст відносин втілюється в певну конституційно-правову форму і структуру ». [6]
Особливості конституційно-правових відносин виражаються і в своєрідності їх елементів, структурної організації. Ці правовідносини охоплюють всю систему суб'єктів права, причому кожен займає в ній особливу конституційну позицію. Статус окремих суб'єктів конституційних правовідносин дуже своєрідним. [7] Деякі з них можуть виступати як носіїв прав і обов'язків, передбачених виключно в конституційних та інших державно-правових приписах, і бути учасниками лише конституційних, державно-правових відносин (соціальні спільності: класи і основні соціальні групи, народ, нації; соціально-політичні утворення: РФ і суб'єкти РФ). Специфіку мають і суб'єкти, діяльність яких не обмежена державно-правовою регламентацією.
Переважна більшість конституційних правовідносин виникає в результаті правомірних дій - юридичних актів і вчинків. З виданням юридичних актів пов'язано виникнення більшості конституційних правовідносин, учасниками яких є органи держави. Аналогічні властивості набувають належним чином оформлені результати виборів, референдуму. Якостями юридичної вчинку, поряд з діями громадян, мають ініціатива, пропозиції державних і громадських органів, запит депутата і т. д.
Прямі вказівки на неправомірні дії містяться в Конституції порівняно рідко - це завдання поточного законодавства. До числа конституційних деліктів відносяться не тільки недотримання конституційних заборон, а й дії, протилежні тим, які визнані Конституцією правомірними.

2. Види конституційно-правових відносин, їх структура.
Також як і норми конституційного права конституційно-правові відносини можуть бути класифіковані.
1. У залежності від ступеня конкретності зв'язків між суб'єктами відносин конституційно-правові відносини розмежовуються на конкретні і загальні правовідносини.
У правовій системі найбільш поширені правовідносини, що виникають у результаті реалізації конкретних правових норм - правил поведінки. У конституційному праві більшість конституційно-правових норм також породжують відповідні конкретні конституційно-правові відносини. У них чітко позначені суб'єкти, їх взаємні права та обов'язки.
Разом з тим у конституційному праві, як уже зазначалося вище, є правові норми загального характеру (норми-принципи, норми-цілі, норми-декларації і т.д.). Їх реалізація не породжує конкретних правовідносин - виникає особливий вид правовідносин загального характеру. У таких правовідносинах суб'єкти не визначені однозначно, не встановлені конкретні права і обов'язки.
У вигляді правовідносин загального характеру реалізуються багато норми-принципи, закріплені в основах конституційного ладу Російської Федерації. Так, принцип поділу влади реалізується через складну систему конкретних правовідносин, в яких суб'єктами є органи законодавчої, виконавчої та судової влади. Всі ці конкретні правовідносини похідні від загального правовідносини, що виникає на основі даної норми-принципу і як би створює режим дії конкретних зв'язків. З таким загальним правовідносинами сообразуют свою діяльність всі суб'єкти, зобов'язані реалізувати цей принцип. Воно лежить в основі їх правомочностей, визначає в загальній формі права та обов'язки, компетенцію органів державної влади.
Особливим видом конституційно-правових відносин є правові стану. Їх особливість - чітка визначеність суб'єктів правовідносин. Проте конкретний зміст взаємних прав та обов'язків, як правило, однозначно не визначено, воно випливає з установлень великого числа діючих конституційно-правових норм. Конституційно-правовими відносинами такого виду є стан в громадянстві, входження суб'єктів Федерації до складу Росії.
2. З точки зору часу функціонування конституційних правовідносин їх можна розділити на постійні і в ремінні. Період дії постійних правовідносин не визначено, однак за певних умов вони можуть припинити своє існування. Наприклад, смерть громадянина припиняє відносини громадянства. Тимчасові правовідносини виникають, як правило, в результаті конкретних норм - правил поведінки і діють до того часу, поки певні права та обов'язки зберігають свою значимість. Зокрема, на механізмі тимчасових правовідносин побудована виборча система. Відносини між виборцями і кандидатом у депутати, між виборчими комісіями і іншими суб'єктами виборчих правовідносин діють на період конкретних виборів.
3. Особливістю конституційного права є те, що воно вбирає в себе матеріальні і процесуальні норми і відповідно при їх реалізації утворюється два види правовідносин: матеріальні і процесуальні.
4. Залежно від виду норм виділяються також правовстановлювальних (що містять права та обов'язки) та правоохоронні відносини (пов'язані з правовою охороною приписів, закладених в конституційно-правових нормах).
Право приватної власності охороняється законом - на основі цієї норми виникають правоохоронні конституційно-правові відносини. Норма про те, що «визнається і захищається приватна власність» (ч. 2 ст. 8 Конституції РФ) породжує правовстановлювальних відносини.
У конституційному праві зустрічаються правовідносини всіх видів, однак своєрідність цієї галузі права як загальної частини національного права виражають постійні правовідносини общерегулятівного типу, які не потребують для свого виникнення настання будь-яких подій, дій. Вони складаються безпосередньо на основі правових норм. Саме таке правовідносини випливає із ст. 2 Конституції РФ. Дані правовідносини іменуються ще триваючими, статутних (дозволяють закріплювати принциповий статус суб'єктів права); правовідносинами «першого порядку» (визначальними основу правопорядку, зміст інших правових відносин). [8]
Суб'єкти (тобто учасники) конституційно-правових відносин дуже різноманітні. Власне вони складають специфіку цих відносин, бо інші елементи багато в чому схожі з аналогічними елементами правовідносин, породжуваних іншими галузями права. [9]
Суб'єктами конституційно-правових відносин можуть бути всі, на кого правові норми даної галузі покладають певні обов'язки і кому надають права. [10]
Наявність широкого кола суб'єктів є особливістю конституційного права. Серед них виділяються такі специфічні суб'єкти як:
- Народ;
- Держава;
- Суб'єкти Федерації;
- Депутати;
- Корінні нечисленні народи;
- Населення;
- Муніципальне утворення;
- Органи державної влади;
- Органи місцевого самоврядування;
- Виборчі комісії;
- Збори виборців і ін
Народ Росію (російський народ) як спільність громадян Російської Федерації виступає суб'єктом конституційно-правових відносин при проведенні всеросійського референдуму, виборів депутатів у Державну Думу, виборів Президента РФ, а також реалізації інших форм прямої демократії, що реалізуються на загальноукраїнському рівні.
Особливим суб'єктом конституційно-правових відносин є держава - Російська Федерація. Її конституційно-правовий статус визначається насамперед Конституцією РФ, в якій закріплюються основні властивості державного суверенітету Російської Федерації, її внутрішньодержавний і міжнародно-правовий статус.
До учасників конституційно-правових відносин належать також суб'єкти Російської Федерації:
- Республіки;
- Краю;
- Міста федерального значення;
- Автономна область;
- Атомні округу;
Основи конституційно-правового статусу складових частин Федерації визначаються Конституцією РФ і конституціями (статутами) суб'єктів РФ.
Сторонами конституційно-правових відносин є також:
- Муніципальні освіти;
- Органи державної влади;
- Органи місцевого самоврядування;
- Населення місцевого самоврядування;
- Етнічні групи;
- Політичні партії та інші громадські об'єднання громадян;
- Збори громадян;
- Збори виборців;
- Громадяни Російської Федерації;
- Іноземні громадяни;
- Особи без громадянства та ін
Визначальний критерій для ідентифікації суб'єкта конституційно-правових відносин полягає у встановленні того факту, чи регулюється його статус нормами конституційного права чи ні.
У деяких країнах державознавець відносять до суб'єктів конституційного права і таку спільність, як нація. В етнічному сенсі нація, що розглядається, наприклад, у Франції, як суб'єкт конституційного права, є, по суті, народ (спільність громадян) у рамках конкретної держави. В етнічному сенсі нація - швидше суб'єкт міжнародного права.
Специфіка конституційно-правових відносин полягає в тому, що більшість з них не містить поіменної індивідуалізації суб'єктів права, ця індивідуалізація зв'язку між суб'єктами права виражається в певній загальності прав і обов'язків, тобто суб'єктами даних відносин проголошуються всі суб'єкти конституційного права або вся певна їх група.
Зміст конституційних правовідносин є соціальна поведінка суб'єктів у конституційному праві, коло яких специфічний і широкий. Суб'єктами російського конституційного права є можливі учасники суспільних відносин, наділені правоздатністю та компетенцією, в силу чого вони набувають підставу реалізувати конституційно-правових відносинах свої можливості.
Оскільки коло учасників конституційно-правових відносин широкий, то виникає необхідність об'єднання їх в такі групи:
1. Багатонаціональний народ Російської Федерації, нації, етнічні спільності (народності).
Винятковість статусу народу як суб'єкта конституційно-правових відносин обумовлена, перш за все, тим, що він є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Росії (ст.3 Конституції РФ). Права утворювати представницькі органи державної влади, брати участь у виборах Президента РФ, висловлювати свою волю шляхом референдуму відносяться до виключного відання народу. Нації, етнічні спільності можуть вступати між собою в конституційно-правові відносини, як між собою, так і з органам державної влади з приводу національної державності, з інших питань, що зачіпають їх.
2. Держава - Російська Федерація; суб'єкти у складі Російської Федерації (республіки, краю, області, міста федерального значення, автономні округи).
У суспільних відносинах, регульованих нормами конституційного права, державі належить особлива роль. Воно виступає в якості регулятора суспільних відносин, перш за все як носій правотворчої влади. Зазначені суб'єкти можуть брати участь в конституційно-правових відносинах безпосередньо або через державні органи, які виступають від їхнього імені. Прикладом таких відносин є Федеративний договір від 31 березня 1992 року «Про розмежування предметів ведення і повноважень між федеральними органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади її суб'єктів».
Конституційні правовідносини також можливі між республіками, між автономіями, республіками і автономною областю і автономними округами і т.д.
3. Адміністративно-територіальні одиниці (райони, міста, райони в містах, селища).
Адміністративно-територіальна одиниці, це не тільки географічне, але і політичне утворення, основу якого складає населення. Саме населення, формуючи органи місцевого самоврядування, надає адміністративно-територіальної одиниці риси політичної освіти, що виступає в якості суб'єкта права. Своєрідним суб'єктом права виступають виборчі округи. Через них реалізуються право виборців бути представником в органах державної влади.
4. Органи державної влади та місцевого самоврядування.
У Російській Федерації ними є:
- Федеральне Збори;
- Уряд;
- Конституційний Суд;
- Вищий Арбітражний Суд;
- Міська Дума;
- Місцева адміністрація та ін
Конституційні норми розмежовують сфери повноважень і компетенції між різними органами влади. Володіючи правом на здійснення державної влади і місцевого самоврядування, вони наділені певною компетенцією відповідно до покладених на них завдань (видання законів, контроль за діяльністю інших органів, виконання законів і т.д.). Перераховані суб'єкти виступають в даних відносинах як носії владних повноважень або як підлеглі суб'єкти, а іноді як рівноправні учасники договірних відносин.
5. Посадові особи.
Суб'єктами конституційного права є:
- Президент РФ;
- Голови палат парламенту - Федеральних Зборів;
- Голова Уряду РФ;
- Голова конституційного Суду РФ;
- Генеральний Прокурор і ін
Президент Російської Федерації є главою держави. Володіючи широкими представницькими, правотворчими, управлінськими повноваженнями, він вступає у відносини з парламентом, урядом, республіками та іншими суб'єктами конституційного права. Ті відносини, які грунтуються на конституційних нормах, набувають форми конституційно-правових. У деяких з подібних і інші конституційно-правові відносини вступають перераховані вище посадові особи.
6. До суб'єктів конституційних правовідносин із спеціальною правоздатністю відносяться:
- Виборці;
- Депутати (різних представницьких органів).
Виборці беруть участь у даних правовідносинах за допомогою виборів представників народу в різні законодавчі (представницькі) органи влади (Державної Думи, Рада Федерації, Законодавчі Збори, Міську Думу і т.д.). Депутати мають право брати участь в роботі тих органів державної влади, до складу яких вони обрані, у вирішенні питань, що розглядаються цими органами, в утвердженні актів, видаваних ними і т.д.
7. Політичні партії, інші громадські об'єднання.
Політичні партії та інші громадські об'єднання відіграють все більш активну роль в житті Російської Федерації. Вони беруть участь у виборчих компаніях висуваючи кандидатів у депутати, організують передвиборні заходи. Важливо їх участь у проведенні референдумів, у місцевому самоврядуванні, в охороні та захисті конституційних прав і свобод громадян.
8. Громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни, особи без громадянства.
Усі фізичні особи беруть участь в конституційно-правових відносинах, здійснюючи свої конституційні права, свободи і обов'язки. Широкій правоздатністю володіють громадяни Російської Федерації. При цьому слід зазначити, що громадяни є суб'єктами даних відносин незалежно від статі, раси, національності, мови та інших ознак. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть бути, крім того, суб'єктами конкретних конституційно-правових відносин у зв'язку з придбанням російського громадянства, отриманням політичного притулку.
Така система суб'єктів конституційного права Росії, які, беруть участь у конституційно-правових відносинах.
У конституційному праві Російської Федерації виділяються наступні об'єкти конституційно-правових відносин:
1) Державна територія та її межі.
У Конституції Російської Федерації є норма, згідно якої межі між суб'єктами Російської Федерації можуть бути змінені з їх взаємної згоди (ч. 3 ст. 67). На основі цієї норми виникають конституційно-правові відносини, пов'язані з частиною державної території Росії.
2) Особисті немайнові блага (життя, здоров'я, честь, гідність).
Деякі норми Конституції РФ містять вказівки на дані об'єкти:
- Кожен має право на життя (ч. 1 ст. 21);
- Гідність особистості охороняється державою (ч. 1 ст. 21) та ін
На основі ст. 98 Конституції РФ і федерального закону «Про статус депутата Ради Федерації і статусі депутата Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації», що встановлюють депутатську недоторканність, можуть виникати відповідні конституційно-правові відносини, пов'язані з охороною честі депутата. Поведінка і результати поведінки суб'єктів конституційних правовідносин. Наприклад, дії депутата Державної Думи, який вніс законопроект до цієї палату парламенту, є об'єктом (поведінки) конституційно-правових відносин з приводу законопроекту. Підписання Президентом РФ указу, невідповідного Конституції РФ, становить об'єкт (результат поведінки) конституційно-правового відносини з приводу скасування цього указу Конституційним Судом Російської Федерації.
3) Матеріальні блага (природні ресурси, кошти державної скарбниці).
Норми конституційного права встановлюють коло об'єктів різних форм власності (ст. 8, 9, 34, 35 Конституції РФ) і право відповідних суб'єктів користуватися такими об'єктами. На основі цих норм можуть виникати конституційно-правові відносини.
4) Поведінка людей (вступ до громадянства, відкликання депутатів виборцями, мітинги і т.д.)
Така категорія, як поведінка людей, також знаходить свою регламентацію в Конституції РФ (ст. 30, 31, 32 і ін) та інших нормативних актах (наприклад, ФЗ «Про громадянство РФ»). [11] Ці норми регулюють певні конституційно- правові відносини.
5) Діяльність органів і посадових осіб держави, недержавних організацій також є явищем з яким доводиться стикатися суб'єктам конституційно-правових відносин при реалізації своїх прав і обов'язків.
6) Правові акти, наприклад, що стали об'єктом розгляду в Конституційному Суді, інших судах.
Конституційний Суд РФ будучи безпосереднім суб'єктом конституційно-правових відносин, вирішує справи про відповідність Конституції Російської Федерації: [12]
а) федеральних законів, нормативних актів Президента Російської Федерації, Ради Федерації, Державної Думи, Уряду Російської Федерації;
б) конституцій республік, статутів, а також законів та інших нормативних актів суб'єктів Російської Федерації, виданих з питань, що належать до відання органів державної влади Російської Федерації і спільному ведення органів державної влади Російської Федерації органів державної влади суб'єктів Російської Федерації;
в) договорів між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, договорів між органами державної влади суб'єктів Російської Федерації;
г) не вступили в силу міжнародних договорів Російської Федерації.
Таким чином нормативно-правові акти є безпосереднім об'єктом розгляду Конституційного Суду РФ.
Юридичний зміст конституційного правовідносини представляє єдність суб'єктивних прав і обов'язків, які надають активний вплив на поведінку учасників цього відношення, і виражається головним чином у суворо визначеній загальності прав і обов'язків, у тому, що всі суб'єкти є носіями даних суб'єктивних прав і обов'язків.
Визначення суб'єктивного права належить С. Н. Братусеві - забезпечена законом міра можливої ​​поведінки уповноваженої. [13] Предпринимавшиеся пізніше спроби удосконалити це визначення були корисні для поглиблення пізнання суб'єктивного права, але не внесли до нього принципових змін. Грунтуючись, на історико-матеріалістичному розумінні права (правової форми взагалі), суб'єктивне право (і юридичний обов'язок) доцільно розглядати як міру свободи поведінки суб'єкта. Причому, коли цей захід зведена до нуля (до повної несвободи), ставлення втрачає правовий характер.
Суб'єктивна юридичний обов'язок виступає як встановлена ​​конституційними нормами необхідність дій суб'єкта, на яке цей обов'язок покладено. Обов'язки учасників конституційних правовідносин неоднорідні. Одні носять загальний характер і в рівній мірі стосуються всіх суб'єктів, інші певного виду суб'єктів, треті конкретного адресата.
Найбільші суперечки викликає питання про зв'язок суб'єктивного права і юридичного обов'язку. Висловлюються думки про можливість існування односторонніх прав без кореспондуючих їм обов'язків і односторонніх обов'язків без кореспондуючих їм прав. [14] Однак норми права (законодавства) регулюють поведінку учасників суспільних відносин. У зв'язку з цим спірно твердження, що «існують такі суспільні відносини, в яких правовому регулюванню піддається діяльність лише однієї сторони». [15] Суспільні відносини - завжди зв'язок щонайменше двох осіб. Як може право регулювати поведінку одного з них, залишаючись байдужим до положення іншого? Дане протиріччя виявляється в багатьох учених. Так, Л. С. Явич у роботі «Право і суспільні відносини» детально обгрунтовує можливість реалізації суб'єктивного права поза правовідносини і одночасно пише, що «суб'єктивне право завжди важливо розглядати в його нерозривному зв'язку з юридичними обов'язками. Будь-який формі суб'єктивних прав відповідають юридичні обов'язки (загальні або конкретно визначених осіб) ». [16] Але ж це якраз і є правовідносини (у його традиційному юридичному розумінні). «Категорія права, - підкреслював Є. Б. Пашуканіс, - стає логічно закінченої тільки там, де вона включає в себе носія і власника прав, права якого суть не що інше, як закріплені за ним обов'язки інших». [17]
Мова може йти лише про різні види правовідносин (правового зв'язку) залежно від ступеня індивідуалізації суб'єктів. [18] Загальні правові зв'язку не мають поіменної індивідуалізації суб'єктів («тут кожен перебуває у відношенні з кожним» [19]). При конкретних правових зв'язках хоча б один із суб'єктів індивідуалізований. [20]
Таким чином, конституційні відносини характеризуються різноманітністю видів (їх можна класифікувати за різними підставами: залежно від ступеня конкретності зв'язків між суб'єктами відносин, з точки зору часу функціонування і т.д.) і складною структурою. У конституційних правовідносинах бере участь широке коло суб'єктів. Предметом конституційного права є особливий зріз суспільних відносин, які є в сферах життя суспільства: політичної, економічної, соціальної та духовної. Цим і пояснюється велика кількість об'єктів конституційних правовідносин і їх багатоплановість.

3. Особливості виникнення, зміни та припинення конституційно-правових відносин.
Виникненню конкретного конституційно-правового відносини на базі правової норми передує юридичний факт.
Юридичний факт - це подія або дія, що тягне за собою виникнення, зміну або припинення одного або групи правовідносин.
Юридичні факти поділяються на події і дії. Подія відбувається незалежно від волі суб'єкта, в той час як дія пов'язана з волевиявленням останнього.
Наприклад, подією є народження громадянина, яке породжує відносини громадянства.
У свою чергу дії можуть бути класифіковані на юридичні акти і юридичні вчинки.
Як правило, виникнення, функціонування і розвиток конституційних правовідносин відбувається в результаті цілої системи юридичних чинників. Так, правовідносин, змістом якого є реалізація виборчого права громадянина, передує цілий ланцюг юридичних факторів:
- Прийняття правових актів про призначення виборів і про утворення виборчих округів, комісій, ділянок;
- Складання списків виборців;
- Включення до списків даного громадянина;
- Настання строку, встановленого для початку голосування.
Отриманням виборчого бюлетеня правовідносини щодо реалізації права обирати і бути обраним закінчується.
Найбільше значення для виникнення, зміни та припинення конституційно-правових відносин мають юридичні дії як вольова поведінка суб'єктів конституційного права. Законодавець, визначаючи ці дії і пов'язуючи з ними юридичні наслідки, прагне спонукати до правомірної поведінки (дії або бездіяльності) і попереджати, зводити до мінімуму неправомірні дії. Тим самим забезпечується регулююча і профілактична роль права.
Дії у свою чергу можуть класифікуватися на юридичні акти і юридичні вчинки.
У юридичній літературі вже робилася спроба сформулювати визначення конституційно-правового юридичного акту. С. С. Алексєєв вважає такими "акти органів державної влади, спрямовані на виникнення, зміни та припинення конституційно-правових відносин", В. С. Осповін - поведінка органів держави, громадських організацій, що оформляється у вигляді прийнятих ними актів. Однак у наведених визначеннях конституційно-правових юридичних актів відсутня згадка про акти, в яких конституюється воля специфічних для галузі конституційного права суб'єктів: народу, депутата, виборчих комісій і т. д. Російський народ формулює свою волю в ході виборів, під час всенародного обговорення законопроектів , референдуму. Зазначені форми здійснення безпосереднього народовладдя передбачені частиною 3 статті 3 Конституції РФ.
Здається, що поняття "юридичний акт" в конституційному праві - родове, узагальнене, що включає в себе не тільки визначені Конституцією акти державних органів (закони, укази, постанови, рішення), але і дії суб'єктів конституційного права, які не є органами держави. Всі юридичні акти (але принаймні, коли мова йде про волю колективу або колегіального органу) приймаються більшістю голосів. Таким чином, юридичним актам у російському конституційному праві притаманний владний характер і особливий спосіб їх прийняття.
Певну частку правомірних юридичних дій, що викликають виникнення і динаміку конституційно-правових відносин, становлять юридичні вчинки. Юридичними вчинками прийнято вважати такі правомірні дії, в яких воля спрямована на досягнення знаходиться поза правом результату, але які породжують конкретні правові наслідки. С. С. Алексєєв під юридичними вчинками розуміє правомірні дії, з якими норма права пов'язує юридичні наслідки в силу самого факту дії, незалежно від того, були спрямовані дії на дані наслідки чи ні. У конституційно-правовій літературі юридичні вчинки трактуються як "дії громадян, з якими норми конституційного права пов'язують виникнення, зміну або припинення правовідносин".
Підставою виникнення, зміни або припинення конституційно-правових відносин можуть бути не тільки правомірні дії (юридичні акти і вчинки), а й дії неправомірні. Наприклад, ст. 19 Конституції РФ у числі таких передбачає "будь-які форми обмеження прав громадян за ознаками соціальної, расової, національної, мовної чи релігійної приналежності". Неправомірним може бути як дія, так і бездіяльність. Так, невключення до списків виборців, відмову в реєстрації кандидата у депутати, відмова посадової особи вжити депутата і т. д. можуть розглядатися як неправомірне припинення дій, що несе певні наслідки. Встановлюючи в тексті Конституції РФ і поточному законодавстві характер неправомірної поведінки, держава тим самим спонукає суб'єкти права відмовитися від вчинення неправомірних дій (наприклад, перевищення меж компетенції) або настійно вимагає певного їх поведінки (розглянути у встановлений термін по суті скаргу або звернення громадянина). Розширення кола суспільних відносин, регульованих нині безпосередньо в тексті Конституції РФ, позначилося і на більш детальному регламентуванні неправомірних дій, запобігти вчинення яких становить завдання держави, всіх її органів, громадських організацій, посадових осіб і громадян.
Події займають не настільки значне місце в системі конституційно-правових юридичних фактів. Серед явищ реального життя, з якими норми конституційного права пов'язують виникнення і динаміку конституційно-правових відносин, народження або смерть фізичної особи, досягнення певного віку (ст. 38, 81, 97, 119 і ін), закінчення терміну повноважень державного органу (ст . 81, 96, 121 і тощо) і т.д. Далеко не всі юридичні події фіксуються безпосередньо в тексті Конституції. Частина подій, що мають юридичне значення, передбачені у Федеральних законах РФ "Про громадянство РФ", "Про статус члена Ради Федерації і статусі депутата Державної Думи Федеральних Зборів РФ» та ін Так, факт народження особи від батьків, які є громадянами РФ або від осіб без громадянства, за умови, що дитина народилася на території РФ, згідно з Федеральним законом РФ "Про громадянство РФ", є підставою для визнання цієї особи громадянином РФ. [21]
Такі юридичні події, як народження, досягнення певного віку мають значення для реалізації наданих громадянам прав. Однак, як правило, цих подій недостатньо для виникнення конституційно-правових (а на їхній основі - і інших) правовідносин по реалізації встановлених Конституцією прав і свобод. Потрібні ще дії зацікавлених осіб (звернення із заявою), державних або громадських органів, посадових осіб (наказ про зарахування до штату, рішення про призначення пенсії, рішення загальних зборів громадської організації і т.д.). Так, для виникнення правовідносин з реалізації громадянами РФ пасивного виборчого права, крім досягнення встановленого Конституцією віку, необхідно висунення громадянина кандидатом у депутати, згода висунутого особи балотуватися, реєстрація особи окружною виборчою комісією в якості кандидата в депутати.
Хоча юридичні події не залежать від волі людей, не можна заперечувати їх державно-вольового характеру, бо закінчення часу надає певний вплив па поведінку людей, а міра цього впливу встановлена ​​в нормах права, що виражають волю народу.
У юридичній літературі дискутується питання про те, чи є стан юридичним фактом. Ряд вчених поряд з подіями і діями пропонують виділити стан - стан у громадянстві, у шлюбі, членство в організації і т. д. Це думка не поділяється тими, хто вважає, що юридичним фактом є не стан саме по собі, а його виникнення або припинення. Не підлягає сумніву правильність цього твердження, вважаємо, що стан, виникнувши, діє як тривалий чинник, що забезпечує стабільність правовідносини на весь час, поки існує цей стан. Тому, мабуть, прав С. С. Алексєєв, який розглядає стан як ланка в особливій класифікації юридичних фактів, виходячи з характеру їх дії, а не поряд з подіями або діями як третій вид. Причому одного стану найчастіше недостатньо для динаміки правовідносини, оскільки стан - складова частина складного юридичного складу.Висновок.
Призначення конституційно-правових норм полягає у регулюванні суспільних відносин, що складають предмет даної галузі. У результаті впливу правових норм на суспільні відносини виникають конституційно-правові відносини.
Специфіка конституційно-правових відносин в порівнянні з іншими видами правовідносин полягає в наступному:
· Вони відрізняються своїм змістом; виникають в особливій сфері відносин, що складають предмет конституційного права.
· Їм притаманний особливий суб'єктний склад. Серед суб'єктів державно-правових відносин є такі суб'єкти, які не можуть бути учасниками інших видів правовідносин.
Конституційно-правові відносини характеризуються більшим, ніж в інших сферах, різноманітністю видів правовідносин, багатошаровим характером юридичних зв'язків між суб'єктами, що встановлюються найчастіше через багатоланкову ланцюг взаємопов'язаних між собою правовідносин.
Таким чином, конституційно-правове ставлення - це суспільне відношення, врегульоване нормою конституційного права, змістом якого є юридичний зв'язок між суб'єктами у формі взаємних прав і обов'язків, передбачених даною правовою нормою.
Виникненню конкретного конституційно-правового відносини на базі правової норми передує юридичний факт. Саме з нього починається реалізація правової норми. Завдяки юридичному факту конкретний суб'єкт стає учасником даного правовідносини, володарем відповідних прав або обов'язків.
Коло суб'єктів конституційно-правових відносин дуже широкий. Серед них такі специфічні суб'єкти, як народ, держава, депутати, органи державної влади, виборчі комісії, зборів виборців і ін
Таким чином, у цій роботі я постаралася розкрити найбільш цікаву для мене тему в Конституційному праві Росії. У майбутньому постараюся не зупинятися на досягнутому і продовжувати глибоке вивчення конституційно-правових відносин. Найбільш цікавим видається порівняння даного виду відносин з відносинами інших галузей права (кримінального, цивільного, фінансового тощо).

Бібліографія

Нормативно-правові акти

1) Конституція РФ / / Російська газета. 1993. 25 грудня.
2) ФЗ «Про громадянство РФ» від 31 травня 2002 р. № 62-ФЗ / / Збори законодавства РФ 2002. № 22. ст. 2031.
3) ФКЗ «Про Конституційному Суді РФ» від 21 липня 1994 р. № 1-ФКЗ / / Збори законодавства РФ 1994. № 13. ст. 1447.

Книги

1) Алексєєв С. С. Загальна теорія права. Т. 2. М., 1982.
2) Баглай М. В. Конституційне право РФ: Підручник для вузів. - 4-е вид., Зм. і доп. - М.: Норма, 2004.
3) Бійців В. Я. Система суб'єктів радянського державного права. Уфа, 1972.
4) Братусь С. Н. Суб'єкти цивільного права. М., 1950.
5) Гулієв В. Є., Рудинський Ф. М. Соціалістична демократія та особисті права. М., 1984.
6) Ісаков В. Б. Юридичні факти в радянському праві. М., 1984.
7) Керімов Д. А. Конституція СРСР і розвиток політико-правової теорії. М., 1979.
8) Кечекьян С. Ф., Правовідносини в соціалістичному суспільстві. М., 1958.
9) Козлова Є. І., Кутафін О. Є. Конституційне право Росії: Підручник - 3-тє вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП, 2003.
10) Конституційне право Росії: Підручник / відп. ред. А. Н. Кокот і
М. І. Кукушкін. - М.: МАУП, 2003.
11) Конституційні основи статусу союзної республіки / відп. ред. М. Т. Баймаханов. Алма-Ата, 1985.
12) Конституційний статус особи в СРСР / Ред. колл.: Н. В. Вітрук, В. А. Масленников, Б. Н. Топорнін. М., 1980.
13) Ленін В. І. Повне зібрання творів.
14) Миронов О. О. Конституційне регулювання в розвиненому соціалістичному суспільстві. Саратов, 1982.
15) Миронов О. О. Суб'єкти радянського державного права. Саратов, 1975.
16) Морозова Л. А. Конституційне регулювання в СРСР. М., 1985.
17) Основин В. С. Радянські державно-правові відносини. М., 1965.
18) Пашуканіс Є. Б. Вибрані твори з загальної теорії права і держави. М., 1980.
19) Смоленський М. В. Конституційне право Росії: Підручник - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2002.
20) Радянське державне право / Відп. ред. С. С. Кравчук. М., 1985.
21) Степанов І. М. Конституція і політика. М., 1984.
22) Тихомиров Ю. А. Конституційні правовідносини / / Теоретичні основи радянської Конституції. М., 1981.
23) Ткаченко Ю. Г. Методологічні питання теорії правовідносин. М., 1980.
24) Толстой Ю. К. До теорії правовідносини. Л., 1959.
25) Халфіна Р. О. Загальне вчення про правовідносинах. М., 1974.
26) Явич Л. С. Право і суспільні відносини. М., 1971.
27) Явич Л. С. Сутність права. Л., 1985.

Статті

1) Варламова Н. В. Правовідносини: філософський і юридичний підходи / / Правознавство. 1991. № 4. С. 50.
2) Губенко Р. Г. Радянський народ - суб'єкт конституційних правовідносин / / Радянська держава і право. 1980. № 10. С. 90.
3) Іванова 3. Д. Юридичні факти й виникнення суб'єктивних прав громадян / / Радянська держава і право. 1980. № 2. С. 34-36.
4) Ковачев Д.А. Предмет, способи і форми конституційного регулювання / / Журнал російського права. 1997. № 2. С. 54-55.
5) Котов В. Ф. Конституційно-правові відносини в соціалістичних країнах / / Правознавство. 1962. № 1. С. 44-45.
6) Кудрявцев В. Н., Васильєв А. М. Право: розвиток загального поняття / / Радянська держава і право. 1985. № 7. С. 5.
7) Лучин Б. О. Особливості конституційно-правових відносин / / Правознавство. 1987. № 1. С. 15
8) Мартиненка П. Ф. Соціалістична конструкція - безпосередньо чинне право / / Проблеми правознавства. Вип. 39. Київ, 1979. С.17.
9) Матузов Н. І. Загальні правовідносини та їх специфіка / / Правознавство. 1976. № 3. С. 26.
10) Протасов В. Н. Категорія «об'єкт правовідносини»: системний і діяльнісний підходи / / Радянська держава і право. 1988. № 2. С. 130-134.
11) Ржевський В. А. Особливості радянських конституційних норм / / Правознавство. 1977. № 26.
12) Синцова Т. А. Система юридичних фактів у радянському державному праві / / Правознавство. 1981. № 5. С. 25-26.
13) Скуратов Ю. І. Про конституційному змісті деяких політичних категорій / / Правознавство. 1986. № 1. С. 23-24.
14) Тененбаум В. О. Категорії «політика» і «влада» в науці конституційного права / / Проблеми конституційного права. Вип. 1 (2). Саратов, 1974. С. 53.
15) Чиркин В. Є. Про системному аналізі соціалістичних державно-правових відносин / / Правознавство. 1982. № 3. С. 16.


[1] Баглай М. В. Конституційне право РФ: Підручник для вузів. - 4-е вид., Зм. і доп. - М.: Норма, 2004. С.11.
[2] Конституційне право: Підручник / відп. ред. А. Н. Кокот і М. І. Кукушкін. - М.: Юрист, 2003. С. 29.
[3] Про значення «корінних інтересів» для характеристики державно-правових відносин див.: Чиркин В. Є. Про системному аналізі соціалістичних державно-правових відносин / / Правознавство. 1982. № 3. С. 16.
[4] Смоленський М. В. Конституційне право Росії: Підручник - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2002. С. 12.
[5] Ленін В. І. Повне. зібр. соч. Т. 6. С. 79; Т. 33. С. 340; Т. 42. С. 278.
[6] Тененбаум В. О. Категорії «політика» і «влада» в науці конституційного права / / Проблеми конституційного права. Вип. 1 (2). Саратов, 1974. С. 53.
[7] Система суб'єктів конституційно-правових відносин порівнянна з системою суб'єктів радянського державного права (див.: Основин В. С. Указ. Соч. С. 21-22; Бійців В. Я. Система суб'єктів радянського державного права. Уфа, 1972. С. 81-82; Миронов О. О. Суб'єкти радянського державного права, Саратов, 1975, і ін)
[8] Ковачев Д. А. Предмет, способи і форми конституційного регулювання / / Журнал російського права. 1997. № 2. С.54, 55.
[9] Баглай М. В. Конституційне право РФ: Підручник для вузів - 4-е вид., Зм. і доп .. - М.: Норма, 2004. С.12.
[10] Смоленський М. Б. Конституційне право Росії: Підручник - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2002. С. 13.
[11] ФЗ «Про громадянство РФ» від 31 травня 2002 р. № 62-ФЗ / / Збори законодавства РФ 2002. № 22. ст. 2031.
[12] ФКЗ «Про Конституційному Суді РФ» від 21 липня 1994 р. № 1-ФКЗ / / Збори законодавства РФ 1994. № 13. ст. 1447.
[13] Братусь С. В. Суб'єкти цивільного права. М., 1950. С. 13.
[14] Кечекьян С. Ф. Правовідносини в соціалістичному суспільстві. М., 1958. С.63-64; Ткаченко Ю. Г. Методологічні питання теорії правовідносин. М., 1980. С. 145; Явич Л. С. Право і суспільні відносини. М., 1971. С. 103-114.
[15] Ткаченко Ю. Г. Указ. соч. С. 169.
[16] Явич Л. С. Право і суспільні відносини. С. 127.
[17] Пашуканіс Є. Б. Вибрані твори з загальної теорії права і держави. М., 1980. С. 91.
[18] Алексєєв С. С. Загальна теорія права. Т. 2. С. 102-107.
[19] Там же. З, 104.
[20] Терміни «загальні» і «конкретні» умовні. Загальні правовідносини також конкретні («кожен з кожним»). Взагалі будь-яке правовідношення конкретно, якщо розглядати його в онтологічному сенсі, і загально, якщо врахувати, що норма права має справу з суб'єктами не як з конкретними індивідами, а як з носіями соціальних ролей.
[21] ФЗ «Про громадянство РФ» від 31 травня 2002 р. № 62-ФЗ / / Збори законодавства РФ 2002. № 22. ст. 2031.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
92.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Конституційно-правові відносини
Конституційно-правові норми
Конституційно-правові основи федеративного устрою РФ
Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в РФ
Конституційно-правові основи місцевого самоврядування
Конституційно-правові засади контрольної діяльності
Конституційно правові засади контрольної діяльності
Конституційно правові основи місцевого самоврядування в Україні
Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні
© Усі права захищені
написати до нас