Конституційний суд

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Порядок формування і склад Конституційного Суду Республіки Білорусь
2. Структура і організація роботи Конституційного Суду Республіки Білорусь
3. Порядок порушення і розгляду справ у Конституційному Суді
Висновок
Список літератури

Введення
Інститут конституційного правосуддя існує в абсолютній більшості сучасних демократичних держав. Реалізація ідеї правової держави, де забезпечується верховенство права, серед головних джерел якого є Конституція, вимагає наявності конституційного контролю.
Конституційний Суд Республіки Білорусь - державний орган, покликаний здійснювати контроль за конституційністю нормативних актів, забезпечувати відповідність законодавства Конституції, її верховенство на всій території держави.
Повноваження, порядок утворення та діяльності Конституційного Суду Республіки Білорусь, а також його мету, завдання і функції визначаються Конституцією Республіки Білорусь та Законом Республіки Білорусь «Про Конституційний Суд Республіки Білорусь», Кодексом Республіки Білорусь про судоустрій та статус суддів та іншими актами законодавства.
Основними принципами діяльності Конституційного Суду є законність, незалежність, колегіальність, гласність, усність, рівноправність і змагальність сторін.
«Конституційний Суд посідає особливе місце в системі органів судової влади і в державному механізмі в цілому. Цей конституційний орган - одного рівня з вищими органами законодавчої і виконавчої владою, стоїть на першому місці серед суб'єктів судової влади »1. Його призначення затвердження конституційної законності у правозастосовчій й правотворчої діяльності.
Конституційний Суд відіграє важливу роль у захисті прав і свобод людини, соціально-економічних і соціально-культурних прав і свобод громадян.
Хоча Конституційний Суд Республіки Білорусь, як і аналогічні суди інших країн, виносить менше рішень, ніж інші (загальні та господарські) суди, але прийняті ним висновку зачіпають інтереси тисяч і тисяч людей, часто мають доленосне значення для країни та її національної правової системи. Тому рішення Конституційного Суду повинні бути юридично аргументовані, об'єктивними і політично нейтральними.


1. Тіковенко А. Г. Конституційна природа судової влади \ \ Право і демократія. Мн., 1999. с.149

1. Порядок формування і склад Конституційного Суду Республіки Білорусь
Членами Конституційного Суду є Голова, заступник Голови Конституційного Суду і десять суддів.
Конституційний Суд правомочний приймати рішення і приступає до роботи, коли до його складу призначено, обрано не менше восьми членів Конституційного Суду (надалі - суддя).
Шість суддів Конституційного Суду призначаються Президентом Республіки Білорусь, шість суддів обираються Радою Республіки Національних зборів Республіки Білорусь. Голова Конституційного Суду призначається Президентом Республіки Білорусь за згодою Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь з числа суддів Конституційного Суду. Заступник Голови обирається Конституційним Судом зі складу суддів за пропозицією Голови Конституційного Суду. У разі дострокового вибуття обраного або призначеного судді зі складу Конституційного Суду застосовується аналогічний порядок чи обрання, або призначення іншого судді.
У разі відсутності Голови Конституційного Суду та його заступника або неможливості виконання цими особами своїх обов'язків старший за віком суддя Конституційного Суду користується їх повноваженнями.
Суддя Конституційного Суду. Суддею Конституційного Суду може бути призначений, обраний громадянин Республіки Білорусь, який має вищу юридичну освіту, що є висококваліфікованим фахівцем у галузі права і має, як правило, вчений ступінь, що володіє високими моральними якостями. Після призначення, обрання на посаду судді Конституційного Суду Президентом Республіки Білорусь в установленому порядку присвоюється кваліфікаційний клас судді.
Граничний вік членів Конституційного Суду - 70 років. Судді Конституційного Суду призначаються або обираються на одинадцять років і можуть бути призначені або обрані на новий термін.
Голова Конституційного Суду може бути в будь-який час звільнений з посади Голови Конституційного Суду Президентом Республіки Білорусь з підстав, передбачених цим Законом, з повідомленням Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь. Заступник Голови Конституційного Суду обирається суддями Конституційного Суду за поданням Голови Конституційного Суду.
Судді Конституційного Суду не можуть здійснювати підприємницьку діяльність, виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької та науково-дослідної. Вони не можуть бути членами Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь, депутатами, а також членами політичних партій та інших громадських об'єднань, які мають політичну мету.
Член Конституційного Суду має право брати участь у його роботі тільки після принесення присяги.
До присяги членів Конституційного Суду, як призначених Президентом Республіки Білорусь, так і обраних Радою Республіки Національних зборів Республіки Білорусь, призводить Президент Республіки Білорусь в присутності Голови Палати представників і Голови Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь.
Дострокове припинення повноважень судді Конституційного Суду.
Повноваження судді Конституційного Суду можуть бути достроково припинені:
1) на його прохання про відставку;
2) у зв'язку з втратою суддею громадянства Республіки Білорусь;
3) у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду;
4) у зв'язку з продовженням суддею, незважаючи на попередження з боку Конституційного Суду, діяльності, не сумісної з посадою судді;
5) у зв'язку з вчиненням суддею вчинку, що порочить честь і гідність судді, чи вчиненням інших дій, що дискредитують Конституційний Суд;
6) у зв'язку з набрав щодо судді законної сили обвинувальним вироком;
7) у зв'язку з визнанням судді недієздатним рішенням суду, що набрало законної сили;
8) у зв'язку з визнанням судді безвісно відсутнім або оголошенням його померлим рішенням суду, що набрало законної сили;
9) у зв'язку з визнанням судді у встановленому порядку непрацездатним або нездатністю судді за станом здоров'я протягом тривалого часу (не менше одного року) виконувати обов'язки судді;
10) у разі смерті судді.
Припинення повноважень судді Конституційного Суду здійснюється Президентом Республіки Білорусь, у тому числі на підставі подання Конституційного Суду або особистої письмової заяви судді з повідомленням Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь. При цьому подання Конституційного Суду приймається більшістю голосів від повного складу суддів Конституційного Суду, за винятком внесення подання про припинення повноважень на підставі, передбаченій пунктом 5 частини першої цієї статті, яке повинно бути прийнято більшістю не менше двох третин від повного
складу суддів.
Призупинення повноважень судді Конституційного Суду
Повноваження судді Конституційного Суду можуть бути припинені у випадках якщо:
1) дано згоду Президента Республіки Білорусь на арешт судді або притягнення його до кримінальної відповідальності;
2) суддя Конституційного Суду зареєстрований як кандидат у депутати Палати представників, члени Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь, депутати місцевих Рад депутатів.
Призупинення повноважень судді Конституційного Суду здійснюється Президентом Республіки Білорусь. Рішення про зупинення повноважень судді Конституційного Суду приймається невідкладно при виявленні підстав до їх призупинення.
Суддя Конституційного Суду, повноваження якого припинені, не має права брати участь у засіданнях Конституційного Суду, направляти в державні та інші органи, посадовим особам та громадянам офіційні документи, запитувати у них які-небудь документи та іншу інформацію відповідно до цього Закону.
Відновлення повноважень судді Конституційного Суду допускається після відпадання підстав до їх призупиненню і здійснюється Президентом Республіки Білорусь.
Відставка судді Конституційного Суду.
Суддя вважається пішли у відставку, якщо його повноваження припинені з підстав, передбачених пунктами 1 і 3 частини першої статті 18 Регламенту Конституційного Суду Республіки Білорусь
Стаж роботи судді Конституційного Суду, що дає право на відставку і виплату щомісячного довічного утримання, визначається відповідно до законодавства Республіки Білорусь. При цьому до стажу роботи на посаді судді Конституційного Суду, що дає право на отримання щомісячного довічного утримання, зараховується час попередньої роботи даного судді за юридичною спеціальністю.
Порядок призначення і виплати щомісячного довічного утримання встановлюється Президентом Республіки Білорусь.
Голова Конституційного Суду:
керує роботою Конституційного Суду, розподіляє між його членами обов'язки;
скликає Конституційний Суд і головує на його засіданнях;
приймає заходи заохочення і накладає стягнення на суддів Конституційного Суду, відповідно до регламенту;
здійснює загальне керівництво роботою Секретаріату Конституційного Суду і володіє правом прийому і звільнення його працівників;
має право в будь-який час подати у відставку з займаної посади.
Голова Конституційного Суду видає розпорядження з питань внутрішньої діяльності Конституційного Суду.
Голова Конституційного Суду здійснює інші
повноваження відповідно до цього Закону та Регламентом Конституційного Суду.
Заступник Голови Конституційного Суду
Заступник Голови Конституційного Суду користується всіма правами і несе обов'язки судді Конституційного Суду, виконує обов'язки Голови Конституційного Суду в разі його відсутності або за його дорученням.
Заступник Голови Конституційного Суду має право в будь-який час подати у відставку з займаної посади.
Недоторканність судді Конституційного Суду
Суддя Конституційного Суду недоторканний. Недоторканність судді поширюється на його житло, службове приміщення, транспорт і засоби зв'язку, кореспонденцію, майно і документи, які використовуються ним.
Особи, призначені, обрані до Конституційного Суду, не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, заарештовано, іншим способом позбавлені особистої свободи без згоди Президента Республіки Білорусь, крім випадків затримання на місці вчинення злочину.
Кримінальну справу щодо члена Конституційного Суду може бути порушена тільки Генеральним прокурором Республіки Білорусь з відома Президента Республіки Білорусь.
2. Структура і організація роботи Конституційного Суду Республіки Білорусь
Контроль за конституційністю нормативних актів у Республіці Білорусь здійснюється Конституційним Судом Республіки Білорусь. Конституційний Суд засновується для забезпечення верховенства Конституції і її безпосередньої дії на території республіки, відповідності актів державних органів Конституції, утвердження законності в правотворчості і правозастосуванні, вирішення інших питань, передбачених Конституцією та цим Законом.
Конституційний Суд при виконанні своїх функцій незалежний. Яке б то не було вплив на Конституційний Суд або в його членів, пов'язане з діяльністю по здійсненню конституційного контролю, неприпустимо і спричиняє відповідальність згідно із законом.
Конституційний Суд, вирішуючи справи, керується Конституцією Республіки Білорусь, міжнародно-правовими актами, ратифікованими Республікою Білорусь, а також законами та іншими нормативними актами.
При розгляді питань про відповідність нормативних актів Конституції Республіки Білорусь Конституційний Суд виходить з презумпції їх конституційності.
Відповідно до статті 116 Конституції Республіки Білорусь, статтею 5 Закону "Про Конституційний Суд Республіки Білорусь" Конституційний Суд в порядку конституційного судочинства розглядає питання і дає висновки:
про відповідність законів, декретів, указів Президента, міжнародних договірних та інших зобов'язань Республіки Білорусь Конституції та міжнародно-правовим актам, ратифікованим Республікою Білорусь;
про відповідність актів міждержавних утворень, в які входить Республіка Білорусь, указів Президента, виданих на виконання закону, Конституції, міжнародно-правовим актам, ратифікованим Республікою Білорусь, законам і декретів;
про відповідність постанов Ради Міністрів, актів Верховного Суду, Вищого Господарського Суду, Генерального прокурора Конституції, міжнародно-правовим актам, ратифікованим Республікою Білорусь, законам, декретів і указам;
про відповідність актів будь-якого іншого державного органу Конституції, міжнародно-правовим актам, ратифікованим Республікою Білорусь, законам, декретів і указам.
Конституційний Суд розглядає питання про конституційність зазначених у частині першій цієї статті актів як в цілому, так і окремих їх положень. У випадках, передбачених Конституцією, Конституційний Суд за пропозицією Президента дає висновок про наявність фактів систематичного або грубого порушення палатами Парламенту Конституції Республіки Білорусь.
Конституційний Суд відповідно до Закону "Про Конституційний Суд Республіки Білорусь" розглядає також питання про (про):
1) щорічних посланнях Президента Республіки Білорусь і Парламенту Республіки Білорусь про стан конституційної законності в республіці;
2) тлумачення рішень Конституційного Суду;
3) реалізації наданого йому права вносити Президентові Республіки Білорусь, Парламенту Республіки Білорусь, Раді Міністрів Республіки Білорусь, іншим державним органам відповідно до їх компетенції пропозиції про необхідність внесення до актів чинного законодавства змін і доповнень, прийняття нових нормативних актів;
4) внесення в державні та інші органи інших пропозицій, що випливають з повноважень Суду;
5) вибори заступника Голови Конституційного Суду;
6) відповідальності посадових осіб і громадян у випадках, передбачених статтею 46 зазначеного Закону;
7) припинення повноважень судді Конституційного Суду;
8) внесення Президентові Республіки Білорусь, Раді Республіки Національних зборів Республіки Білорусь подання про припинення повноважень судді з підстав, передбачених законом;
9) Регламент Конституційного Суду;
10) структурі і штатному розкладі Секретаріату Конституційного Суду;
11) Науково-консультаційній раді при Конституційному Суді. Конституційний Суд може також розглядати й інші питання, пов'язані з організацією його діяльності.

Основні принципи діяльності Конституційного Суду
Основними принципами діяльності Конституційного Суду є законність, незалежність, колегіальність, гласність, усність, рівноправність і змагальність сторін.
Конституційний Суд, вирішуючи справи, керується Конституцією Республіки Білорусь, міжнародно-правовими актами, ратифікованими Республікою Білорусь, а також законами та іншими нормативними актами.
Конституційний Суд при виконанні своїх функцій незалежний. Незалежність Конституційного Суду забезпечується особливим порядком призначення, обрання суддів та їх звільнення з посади, недоторканністю суддів, встановленої процедури розгляду справ та питань, що відносяться до компетенції Конституційного Суду, таємницею наради суддів у нарадчій кімнаті, відповідальністю за неповагу до Конституційного Суду чи втручання в його діяльність , створенням належних організаційно-технічних умов для його роботи, а також матеріальним і соціальним забезпеченням суддів, відповідним їх високому статусу.
Розгляд справ та питань, що відносяться до компетенції Конституційного Суду, здійснюється колегіально. Справи і питання вирішуються Конституційним Судом відкрито, за винятком випадків, передбачених частиною третьою статті 26 Закону Республіки Білорусь "Про Конституційний Суд Республіки Білорусь".
Розгляд у засіданнях Конституційного Суду відбувається усно. У ході розгляду справ Конституційний Суд заслуховує сторони, їх представників, експертів, фахівців, свідків, інших учасників судового засідання, оголошує наявні в справі документи.
При розгляді справ і питань Конституційним Судом сторони користуються рівними правами.
У засіданнях Конституційного Суду можуть брати участь Президент Республіки Білорусь, Голова Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь, Голова Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь, Прем'єр-міністр Республіки Білорусь, Голова Верховного Суду Республіки Білорусь, Голова Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь, Генеральний прокурор Республіки Білорусь і Міністр юстиції Республіки Білорусь. Вони мають право викладати свою позицію з усіх питань, що розглядаються Конституційним Судом.
У засіданнях Конституційного Суду, не пов'язаних з розглядом справ, можуть брати участь на запрошення Голови Конституційного Суду члени Науково-консультаційної ради при Конституційному Суді, вчені, політичні і громадські діячі, депутати, судді інших судів, представники міжнародних організацій, державних органів, громадських об'єднань, наукових установ та вищих навчальних закладів. Запрошені можуть виступати з розглянутих питань дозволу головуючого.
Ініціатори, що звернулися з пропозицією про перевірку конституційності акта, а також органи, посадові особи, які підписали або издавшие нормативний акт, що уклали міжнародний договір, про перевірку конституційності яких ставиться питання, є сторонами в конституційному судочинстві.
Особи, яким сторонами доручено представляти їх інтереси в Конституційному Суді, іменуються представниками.
В якості представників сторін у судовому засіданні можуть брати участь адвокати, фахівці та інші особи на підставі довіреності, виданої стороною (сторонами), із зазначенням їх повноважень. Від одного боку може бути декілька представників. Представниками сторін у Конституційному Суді з посади можуть виступати: керівник органу, який ініціював пропозицію; керівники органів, посадові особи, що видали нормативний акт, що уклали міжнародний договір, про перевірку конституційності яких ставиться питання.
3. Порядок порушення і розгляду справ у Конституційному Суді
Пропозиції про перевірку конституційності нормативних актів має право вносити до Конституційного Суду Президент Республіки Білорусь, Палата представників Національних зборів Республіки Білорусь, Рада Республіки Національних зборів Республіки Білорусь, Верховний Суд Республіки Білорусь, Вищий Господарський Суд Республіки Білорусь, Рада Міністрів Республіки Білорусь.
У випадку, передбаченому статтею 112 Конституції, якщо при розгляді конкретної справи суд прийде до висновку про невідповідність нормативного акту Конституції, він приймає рішення відповідно до Конституції і після набрання законної сили судовим постанови ставить відповідно перед Верховним Судом Республіки Білорусь або Вищим Господарським Судом Республіки Білорусь питання про внесення ними пропозиції до Конституційного Суду про визнання даного нормативного акту неконституційним. Верховний Суд Республіки Білорусь або Вищий Господарський Суд Республіки Білорусь зобов'язані в місячний термін внести до Конституційного Суду пропозицію про визнання такого нормативного акта неконституційним.
Пропозиція про надання висновку про факти систематичного або грубого порушення палатами Парламенту Конституції Республіки Білорусь може бути направлено до Конституційного Суду Президентом Республіки Білорусь.
До пропозиції, крім документів, перелічених у статті 47 Закону "Про Конституційний Суд Республіки Білорусь", можуть бути додані інші матеріали, що мають відношення до справи.
Розгляд цього питання не може бути відхилена з ініціативи Конституційного Суду. Пропозиції Президента Республіки Білорусь підписуються ним особисто. Пропозиції Палати представників Національних зборів Республіки Білорусь, Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь оформляються у відповідності з їх регламентами і підписуються головами відповідних палат Парламенту Республіки Білорусь. Пропозиції Ради Міністрів Республіки Білорусь приймаються відповідно до Регламенту Уряду і підписуються Прем'єр-міністром Республіки Білорусь.
Пропозиції Верховного Суду і Вищого Господарського Суду Республіки Білорусь приймаються на засіданнях їх колегіальних органів, правомочних приймати рішення від імені Суду.
Інші державні органи, громадські об'єднання, а також громадяни виступають з відповідною ініціативою перед органами і особами, які мають право на внесення пропозицій про перевірку конституційності акта, якщо інше не передбачено Конституцією та законами Республіки Білорусь.
Пропозиція про перевірку конституційності акта повинно містити:
відомості про ініціатора (ініціаторів) пропозиції, що підтверджують правомочності на його внесення до Конституційного Суду; найменування міжнародного договору або нормативного акту, який підлягає перевірці, відомості про джерело його опублікування (отримання);
підстави для розгляду питання в Конституційному Суді;
позицію сторони, її правове обгрунтування з посиланням на відповідні норми законодавства;
перелік документів, що додаються.
До пропозиції про перевірку конституційності міжнародного договору або нормативного акту додаються:
засвідчена в установленому порядку копія повного тексту міжнародного договору або акта, конституційність якого в цілому або в окремій його частині підлягає перевірці, з посвідчених у встановленому порядку перекладом тексту та зазначенням джерела опублікування (отримання) зазначеного акту;
довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника, крім випадків, коли представництво буде здійснюватися за посадою.
До пропозиції можуть додаватися список свідків, експертів і фахівців, яких ініціатор пропонує викликати на засідання Конституційного Суду, а також інші документи та матеріали, що підлягають розгляду Конституційним Судом.
Пропозиції та обов'язкові додатки до них направляються до Конституційного Суду з копіями в кількості не менше 15 екземплярів.
Пропозиція Президента Республіки Білорусь про наявність фактів систематичного або грубого порушення палатами Парламенту Конституції Республіки Білорусь оформляється відповідно до вимог цієї статті.
Копія рішення про порушення справи надсилається Конституційним Судом стороні, а також особам, зазначеним у частині другій статті 32 Регламенту Конституційного Суду. У подальшому справу у Конституційному Суді ведеться у загальному порядку.
Голова Конституційного Суду може скликати суддів, працівників Секретаріату на нараду для обговорення питань, пов'язаних з підготовкою судового засідання.
Прийняття рішень Конституційним Судом
Підсумкове рішення приймається Конституційним Судом у закритому нараді.
У нараді беруть участь лише судді, які брали участь у розгляді даної справи в судовому засіданні. У нарадчій кімнаті можуть бути присутніми працівники Секретаріату Конституційного Суду, необхідні для технічного забезпечення наради.
У ході наради судді мають право вільно висловлювати свою позицію з обговорюваного питання і просити інших суддів уточнити їхню позицію.
Рішення Конституційного Суду приймаються голосуванням шляхом поіменного опитування суддів. Головуючий голосує останнім. Головуючий ставить на голосування формулювання рішення в порядку надходження. Судді голосують "за" чи "проти" і не вправі утриматися або не брати участь в голосуванні.
Рішення Конституційного Суду вважається прийнятим за умови, що за нього проголосувала більшість від повного складу суддів, якщо інше не передбачено цим Законом.
Якщо при прийнятті висновку у справі про конституційність нормативного акту голоси суддів розділилися порівну, рішення вважається прийнятим на користь конституційності оспорюваного акта.
У протоколі наради в обов'язковому порядку фіксуються питання, що ставилися на голосування, і результати голосування.
Протокол наради суддів підписується всіма суддями, беруть участь у прийнятті рішення, і не підлягає оприлюдненню.
Рішення Конституційного Суду набуває чинності відразу після його проголошення. Перегляд рішення Конституційного Суду допускається у випадках, коли змінилася конституційна норма, на підставі якої прийнято рішення, відкрилися нові обставини, які можуть істотно вплинути на його сутність.
Перегляд рішення здійснюється тільки з ініціативи Конституційного Суду шляхом голосування при наявності кворуму і при отриманні більшості голосів від повного складу суддів. Перегляд рішення проводиться Конституційним Судом з дотриманням правил Регламенту Конституційного Суду Республіки Білорусь.

Висновок
Відповідно до статті 1 Закону "Про Конституційний Суд Республіки Білорусь" Конституційний Суд здійснює контроль за конституційністю нормативних актів у Республіці Білорусь. Конституційний Суд створений для забезпечення верховенства Конституції Республіки Білорусь і її безпосередньої дії на території республіки, відповідності нормативних актів державних органів Конституції Республіки Білорусь, утвердження законності в правотворчості і правозастосуванні, вирішення інших питань, передбачених Конституцією Республіки Білорусь і Законом "Про Конституційний Суд Республіки Білорусь" .
Конституційний Суд готує щорічні послання Президента і Парламенту про стан конституційної законності в країні.
Конституційний Суд Республіки Білорусь не включений до числа суб'єктів, що мають право законодавчої ініціативи.
Конституційний Суд не наділений і правом перевірки конституційності виборів. У зв'язку з цим в науці постійно дискутують питання про надання таких прав Конституційному Суду Республіки Білорусь, розширення його повноважень.
Конституційний Суд освічений і діє вперше в історії білоруської державності. По суті, ще йде процес його становлення як органу конституційного правосуддя. А це означає, що організація і діяльність Конституційного Суду будуть розвиватися й удосконалюватися.

Список літератури
1. В.Г. Гавриленко, «Судоустрій». Мінськ, 2006р.
2. А.А. Данилевич, «Судоустрій». Мн., 2003р.
3. В.Н. Бібіло, «Судоустрій в Республіці Білорусь». Мн., 2000р.
4. Закон Республіки Білорусь від 30 березня 1994р. № 2914-XII "Про Конституційний Суд Республіки Білорусь"
5. Регламент Конституційного Суду Республіки Білорусь від 18 вересня 1997р., Зі змінами та доповненнями 11 липня 2001р.
6. «Кодекс Республіки Білорусь про судоустрій та статус суддів», М., 2007
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
59.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Конституційний Суд РФ
Конституційний суд РФ 4
Конституційний суд РФ 3
Конституційний Суд 2
Конституційний суд РФ 2
Конституційний суд України 5
Конституційний суд України 9
Конституційний Суд України 4
Конституційний суд України 3
© Усі права захищені
написати до нас