Комплексний моніторинг ефективності функціонування загальноосвітніх навчальних закладів реалізують 3

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ


КОМПЛЕКСНИЙ МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, реалізують інноваційні МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ «ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО»

(Методичні рекомендації)


Запропоновані рекомендації розроблені для надання практичної допомоги керівникам органів управління освітою, завідувачем районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, реалізують інноваційну модель розвитку «Школа майбутнього», з організації та проведення моніторингу ефективності функціонування даних загальноосвітніх навчальних закладів.

Згідно з Указом Президента України від 04 липня 2005р. № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в України» в Автономній Республіці Крим створюється система моніторингу якості освіти на різних рівнях управління загальною середньою освітою.

Моніторинг ефективності функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, що реалізують інноваційну модель розвитку «Школа майбутнього», є невід'ємною частиною моніторингу якості освіти, основою оцінювання освітніх послуг, рівного доступу громадян до здобуття якісної освіти.

Створення моделі проведення моніторингових досліджень ефективності функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, що реалізують інноваційну модель розвитку «Школа майбутнього», передбачає розробку інструментарію для соціологічного опитування, переліку основних індикаторів, що характеризують процеси і результати реалізації інноваційної моделі розвитку загальноосвітнього навчального закладу.

Анкети для учасників соціологічного опитування представлені в додатках 1,2,3.

Перелік основних індикаторів, що характеризують процеси і результати реалізації інноваційної моделі розвитку загальноосвітнього навчального закладу, є основою для щорічної оцінки якості та ефективності роботи даних навчальних закладів.

Головною особливістю використовуваної системи індикаторів є те, що з її допомогою оцінюється досягнення конкретних і вимірюваних результатів.

Ключовим моментом цього підходу є поетапний аналіз діяльності, здійснюваний відповідно до принципу відкритості:

 • на першому етапі - проводиться самоаналіз роботи освітніх навчальних закладів, при якому результати роботи установи можуть порівнюватися з аналогічними середніми показниками ЗНЗ «Школа майбутнього» за кожним індикатору (групі індикаторів),

 • на другому етапі - на регіональному рівні підводяться підсумки роботи загальноосвітнього навчального закладу, що реалізує інноваційну модель розвитку «Школа майбутнього»;

 • на третьому етапі - організуються республіканські наради за участю представників Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, керівників органів управління освітою, загальноосвітніх навчальних закладів.

Щорічно, згідно з результатами оцінювання (експертизи), може складатися рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів, що реалізують інноваційну модель розвитку «Школа майбутнього».

Індикатори, що характеризують процес і результати функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, що реалізують інноваційну модель розвитку «Школа майбутнього», схема отримання даних про стан індикаторів, перерахунок індикаторів у наведені бали представлені в додатках 4,5,6.

При проведенні експертизи діяльності ЗНЗ щодо реалізації програми інноваційної моделі розвитку «Школа майбутнього» доцільно взяти до уваги наступні роз'яснення по ряду індикаторів.


 1. Нормативно-правове забезпечення функціонування «Школи майбутнього».

Проведення експертизи програми розвитку ЗНЗ, продуктивності її реалізації.


Під продуктивністю реалізації програми розвитку навчального закладу розуміється досягнення цілей програми розвитку відповідно до встановлених в ній показниками результативності, а також її змістовне відповідність пріоритетним напрямам розвитку освітньої системи України.

Для оцінки діяльності ЗНЗ щодо реалізації програми інноваційної моделі розвитку «Школа майбутнього» рекомендується оцінити зміст програми розвитку як документа, який є основним інструментом управління інноваційною діяльністю загальноосвітнього навчального закладу та основним чинником успішності процесу розвитку, по ряду питань, а саме:

 • наскільки повно ЗНЗ справляється з реалізацією намічених у програмі планів; чи вкладається у відведені програмою терміни; чи у повному обсязі реалізує поставлені цілі;

 • чи є програма розвитку школи чинним програмним документом, на підставі якого здійснюється цілеспрямована робота з розвитку системи освіти школи;

 • чи є в програмі чітко позначені цілі і детально опрацьовані плани їх досягнення;

 • чи є у ЗНЗ надійні джерела фінансування, щоб забезпечити успішну реалізацію програми: бюджетні кошти; позабюджетні кошти, цільове фінансування за грантами, проектам і т.д.;

 • обгрунтована чи в програмі розвитку перспективність та ефективність впроваджуваних інноваційних програм та інших змін інноваційного характеру;

 • чи обгрунтовано в програмі розвитку, що для вирішення поставлених у ній цілей і завдань у ЗНЗ є необхідні можливості: кадрові, науково-методичні, матеріально-технічні та інші умови;

 • обгрунтована чи у програмі актуальність зазначених цілей і завдань і т.д.


 1. Кадрові ресурси, система роботи з кадрами.


На даному етапі слід звернути увагу на:

 • загальна кількість та види сучасних освітніх технологій, що використовуються в навчальному процесі в цілому і за ступенями навчання;

 • відсоток педагогів, ефективно використовують конкретні педагогічні технології, у тому числі за ступенями навчання, а також відсоток педагогів, які пройшли підготовку в галузі сучасних педагогічних технологій; динаміку цих показників;

 • готовність викладачів до використання інформаційно-комунікаційних технологій (відсоток викладачів, які володіють навичками роботи на персональному комп'ютері).

Крім того, в ході експертизи необхідно враховувати ефективність впровадження сучасних освітніх та інформаційних технологій:

 • розробка та реалізація курсів мережевого дистанційної освіти;

 • використання можливостей мережі Інтернет та комп'ютерного програмного забезпечення в навчанні та вихованні;

 • використання розвивального та проблемного навчання, методів творчої групової роботи, методу проектного навчання, елементів тренінгових методик, інноваційних методів оцінки результатів «портфоліо» і т.д.


 1. Матеріально-технічні ресурси


При оцінці за даним індикатором важливо встановити:

Інформаційний супровід


Експертиза за даним індикатором передбачає:

 • наявність інформаційних ресурсів, систематично займаються інформаційним супроводом експериментальної відпрацювання інноваційної моделі розвитку «Школа майбутнього»;

 • форми, що забезпечують доступність і відкритість інформації про ситуацію в школі (шкільна преса, сайт чи сторінка в Інтернеті, щорічні звіти, відкриті шкільні доповіді перед батьківською громадськістю та ін);

 • наявність практики виявлення громадської думки з найбільш важливих питань шкільного життя за допомогою соціологічних опитувань, інтерв'ювання, «гарячих ліній», днів відкритих дверей, форумів на шкільному сайті та інших заходів роботи з громадськістю та отримання зворотної інформації.


 1. Фінансові ресурси


При оцінці за даним індикатором необхідно встановити:

  • включеність питань фінансування експериментальної роботи щодо впровадження інноваційної моделі розвитку «Школа майбутнього» в програму (Концепцію) розвитку ЗНЗ;

  1. наявність затвердженої схеми фінансування основних витрат по впровадженню інноваційної моделі розвитку «Школа майбутнього» з урахуванням можливостей бюджету та позабюджетних коштів.


 1. Управлінська діяльність


Ключове поняття цієї позиції - механізм прийняття управлінських рішень, правила обговорення стратегічних і тактичних питань розвитку установи як усередині колективу співробітників, так і з батьками, зв'язки з громадськістю, створення системи моніторингу якості освіти.

Реалізація демократичних цінностей через створення системи державно-громадського управління передбачає:

 • наявність органів громадського управління (рада ЗНЗ, піклувальна рада, батьківський комітет і т.д.);

 • динаміка розвитку форм участі громадськості у прийнятті управлінських рішень;

 • нормативна база з громадського управління в школі;

 • результати роботи органів громадського управління і системи в цілому:

 • вирішення проблем ЗНЗ.


 1. Зміст освіти


При оцінці діяльності загальноосвітньої установи з даним індикатором необхідно враховувати:

 • формування інформаційно-комунікаційної та соціальної компетентності учнів;

 • збереження психічного і фізичного здоров'я школярів і т.д.;

 • наявність варіантів програм для різних груп учнів, що навчаються в даному закладі, тобто повноту задоволення їх освітніх запитів;

 • формування комунікативної компетентності через створення мовного середовища шляхом «іншомовного занурення»;

 • формування готовності школярів до продовження освіти після закінчення школи.


 1. Результативність функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, що реалізують інноваційну модель розвитку «Школа майбутнього»


З позицій сучасних уявлень про якість освіти високої оцінки заслуговують ЗНЗ:

 • показують найбільш високі результати в реалізації діючих державних освітніх стандартів;

 • мають позитивну динаміку якості результатів навчання і виховання;

 • забезпечують максимальну відповідність обраного учнями в школі профілю навчання подальшому успішному продовженню освіти у вищому навчальному закладі.

Разом з тим, при проведенні експертизи за даним індикатором необхідно також проаналізувати:

 • загальна кількість конкурсних заходів, в яких брали учні 4-11-х класів;

охоплення і динаміку якості участі учнів в олімпіадах і конкурсах.

При оцінці роботи ЗНЗ експертам важливо звернути увагу не тільки на результати, підтверджені грамотами, сертифікатами та іншими документами, що свідчать про перемоги, а й на різноманітність інтелектуальних конкурсних заходів.

Стан здоров'я учнів - ключовий показник ефективності освітньої програми, реалізованої загальноосвітнім навчальним закладом.

Високі навчальні досягнення не можуть служити виправданням погіршення здоров'я дітей, отже, відсутність негативної динаміки за цим індикатором визначає і обумовлює результативність цілісного освітнього процесу.

При оцінці діяльності установи за даним індикатором необхідно пам'ятати про фактори, що негативно впливають на здоров'я учнів:

 • трудомісткі технології навчання, що ведуть до стомлення учнів на уроці, перевантажень і збільшення обсягу домашніх завдань;

 • авторитарний стиль взаємодії вчителя з учнями, не допускає прояви емоційної свободи, викликає підвищене нервове напруження, стомлюваність і дискомфорт;

 • невиконання санітарно-гігієнічних норм у процесі проведення вчителями занять, наслідком чого є простудні та інші захворювання;

 • недолік рухової активності і фізичних вправ під час тривалого перебування учнів у школі;

 • травматизм на заняттях з фізкультури, технічному праці, під час змін, прогулянок і позакласних заходів зі школярами внаслідок порушення норм охорони праці та техніки безпеки;

 • недотримання в школі режиму раціонального поєднання праці та відпочинку в процесі навчання: мінімізація шкільних змін, непродуманість складання шкільного розкладу і т.д.;

 • відсутність в учнів мотивацій до ведення здорового способу життя і використання недостатньо ефективних засобів для їх формування з боку педагогічного колективу школи.

ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ


Функціонування «Школи майбутнього»: ваша точка зору

Шановні керівники загальноосвітніх навчальних закладів

Вашій увазі пропонується анкета, яка дозволить виявити актуальні проблеми функціонування «Школи майбутнього» та знайти можливі шляхи покращення освітнього процесу.

Оцініть ефективність управління системою освіти: (відмітьте один варіант відповіді в кожному стовпці)

У Вашому регіоні

У Вашому навчальному закладі

висока

висока

більше висока, ніж низька

більше висока, ніж низька

більше низька, ніж висока

більше низька, ніж висока

низька

низька


Яка ефективність роботи Вашої школи за такими показниками: (відзначте в кожному рядку)

Показники

висока

середня

низька

важко відповісти

впровадження інноваційних методів навчання

особистісно-орієнтоване навчання

раціональність розподілу навчального навантаження учнів

організація допрофільної підготовки, в т.ч. професійної орієнтації школярів

впровадження профільного навчання, в т.ч. на основі індивідуальних навчальних планів, освітніх програм та маршрутів

створення мовного середовища шляхом «іншомовного занурення»

взаємодія в системі "ЗНЗ-ВНЗ"

використання інформаційно-комп'ютерних технологій у навчальній діяльності

підготовка випускників для подальшого навчання у ВУЗі

участь учнів в олімпіадах, інтелектуальних конкурсах і т.п.

створення діяльної системи функціонування органів суспільно-державного управління

інші (напишіть)

Оцініть рівень професіоналізму педагогічних кадрів Вашої школи:

 • високий

 • середній

 • низький

 • важко відповісти


Охарактеризуйте рівень організації роботи по підвищенню професійно-кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів:

(Відмітьте один варіант відповіді в кожному стовпці)

У Вашому регіоні

У Вашому навчальному закладі

високий

високий

достатній

достатній

середній

середній

низький

низький


Що Ви можете сказати про рівень "плинності" педагогічних кадрів у Вашій школі:


 • високий

 • середній

 • низький

 • плинності немає

 • важко відповісти


Вкажіть основні причини т е кучесті педагогічних кадрів (напишіть )_______________________________________________________________________

Які, на Ваш погляд, взаємини (в цілому):

відмітьте один варіант відповіді в кожному стовпці


хороші

задовільні

незадовільні

важко відповісти

між учнями

учнів та вчителів

батьків та вчителів

вчителів та адміністрації

адміністрації ЗНЗ з ОУО


Налагоджено Чи є у Вас діловий контакт з батьками учнів?


 • так, у повній мірі

 • до певної міри

 • немаєСформувалася Чи є у Вашій школі єдина система навчання і виховання, учнів?


 • та

 • більше так, ніж ні

 • більше ні, ніж так

 • немає

 • важко відповісти


  Функціонують Чи є у Вашій школі органи громадського управління освітою? (Відзначте в кожному стовпці)


  та

  немає

  такого органу управління немає

  важко відповісти

  Опікунська рада

  Батьківський комітет

  Рада ЗНЗ

  Учнівське самоврядування

  Інший (вкажіть)


  Чи дотримується в школі оптимальний режим:


  так, у повній мірі

  частково

  немає

  розумової праці
  фізичних навантажень
  харчування учнів
  відпочинку

  Які напрями виховної роботи у Вашій школі:

  (Зазначте по кожному напрямку)

  Напрямок

  реалізуються

  недостатньо реалізуються


  не реалізуються

  патріотичне
  моральне
  естетичне
  екологічне
  фізична
  правове
  інше (вкажіть)

  Вкажіть найбільш значимі проблеми підліткової середовища: (Зазначте по кожній проблемі)

  Проблеми

  у Вашій школі

  в регіоні в цілому

  матеріальна незабезпеченість сімей  відсутність дитячих і підліткових організацій  бездоглядність та безпритульність  наркоманія і алкоголізм  злочинність  інше (напишіть)
  Оцініть ефективність роботи школи, спрямовану на профілактику: (відзначте по кожному рядку)


  висока

  середня

  низька

  робота не ведеться

  антигромадської поведінки

  підліткової злочинності

  наркоманії та алкоголізму


  Чи допомагає школа (і якою мірою) сформувати в учнів: (відзначте по кожному рядку)


  так, в значній мірі

  частково

  немає

  почуття патріотизму
  правова свідомість
  гуманне ставлення до оточуючих
  дбайливе ставлення до природи
  основи здорового способу життя
  Ваш варіант (допишіть)

  Який вплив на виховання учнів надають: (відзначте по кожному рядку)


  позитивне

  більше позитивне, ніж негативне

  негативне

  більше негативне, ніж позитивне

  важко відповісти

  сім'я


  школа


  ЗМІ


  друзі, середовище спілкування


  соціально-економічні та політичні процеси в суспільстві  Які проблеми у «школи майбутнього» є на сьогоднішній момент: (зазначте не більше 4-х варіантів відповідей)

  недостатня матеріально-технічна база школи


  застарілі методи і методики навчання


  надмірна завантаженість адміністрації та вчителі


  недостатня індивідуалізація навчання


  стан здоров'я вчителів


  алкоголізм і наркоманія серед підлітків


  відсутність можливості професійного зростання


  недостатня участь батьків у вихованні дітей


  умови праці вчителя


  недостатньо ефективну взаємодію з ОУО


  взаємини з педагогічним колективом


  психологічний клімат у колективі


  стан здоров'я школярів


  інше (напишіть )____________________________________  Чи відбулися у Вашій школі зміни після включення в експериментальну програму «Школа майбутнього»?


  Як Ви оцінюєте зміни у школі?


  вище / краще /

  більше / ширше

  на тому ж рівні

  нижче / гірше

  / Менше

  якість освіти
  фінансування ЗНЗ
  забезпечення літературою, навчальними та іншими посібниками
  матеріально-технічна база ЗНЗ
  доступ до комп'ютерної техніки, мережі Інтернет
  можливості подальшого професійного освіти відповідно до інтересів учнів
  соціальні контакти учнів
  здоров'я учнів
  психологічний клімат в учнівському та педагогічному колективах
  умови навчання учнів
  умови праці педагогів
  навчальні результати учнів випускних класів кожного ступеня навчання
  Ваш варіант (напишіть)

  Які проблеми функціонування «Школи майбутнього», на Ваш погляд, необхідно вирішити в першу чергу:

  Оцініть рівень забезпечення безпеки учасників навчально-виховного процесу у Вашій школі:

  Повідомте деякі відомості про себе:

  ВАШ ПОЛ:

  . ваш вік:

  1. стаж роботи в системі освіти:

  1. Стаж роботи на посаді директора ЗНЗ

  ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!

  ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ

  АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

  Додаток 2

  «Школа Майбутнього» - МОДЕРНІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ ваша точка зору

  Шановні вчителі!

  Вашій увазі пропонується анкета, яка дозволить виявити актуальні проблеми функціонування «Школи майбутнього» та знайти можливі шляхи покращення освітнього процесу.

  Оцініть ефективність управління системою освіти: (відмітьте один варіант відповіді в кожному стовпці)

  У Вашому регіоні

  У Вашому навчальному закладі

  висока

  висока

  більше висока, ніж низька

  більше висока, ніж низька

  більше низька, ніж висока

  більше низька, ніж висока

  низька

  низька


  Яка ефективність роботи Вашої школи за такими показниками: (відзначте в кожному рядку)

  Показники

  висока

  середня

  низька

  важко відповісти

  впровадження інноваційних методів навчання

  особистісно-орієнтоване навчання

  раціональність розподілу навчального навантаження учнів

  організація допрофільної підготовки, в т.ч. професійної орієнтації школярів

  впровадження профільного навчання, в т.ч. на основі індивідуальних навчальних планів, освітніх програм та маршрутів

  створення мовного середовища шляхом «іншомовного занурення»

  взаємодія в системі "ЗНЗ-ВНЗ"

  використання інформаційно-комп'ютерних технологій у навчальній діяльності

  підготовка випускників для подальшого навчання у ВУЗі

  участь учнів в олімпіадах, інтелектуальних конкурсах і т.п.

  створення діяльної системи функціонування органів суспільно-державного управління


  Оцініть рівень свій професіоналізму для роботи в «Школі майбутнього»:


  Охарактеризуйте рівень організації роботи по підвищенню професійно-кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів: (відмітьте один варіант відповіді в кожному стовпці)

  У Вашому регіоні

  У Вашому навчальному закладі

  високий

  високий

  достатній

  достатній

  середній

  середній

  низький

  низький


  Що Ви можете сказати про рівень "плинності" педагогічних кадрів у Вашій школі?

  Вкажіть основні причини т е кучесті педагогічних кадрів (напишіть )________________________________________________________________

  Які, на Ваш погляд, взаємини (в цілому): відмітьте один варіант відповіді в кожному стовпці


  хороші

  задовільні

  незадовільні

  важко відповісти

  між учнями

  учнів та вчителів

  батьків та вчителів

  вчителів та адміністрації

  адміністрації та батьків


  Налагоджено Чи є у Вас діловий контакт з батьками учнів?


  Сформувалася Чи є у Вашій школі єдина система навчання і виховання, учнів?

  Функціонують Чи є у Вашій школі органи громадського управління освітою? (Відзначте в кожному стовпці)


  та

  немає

  такого органу управління немає

  важко відповісти

  Опікунська рада

  Батьківський комітет

  Рада ЗНЗ

  Учнівське самоврядування

  Інший (вкажіть)


  Чи дотримується в школі оптимальний режим:


  так, у повній мірі

  частково

  немає

  розумової праці
  фізичних навантажень
  харчування учнів
  відпочинку

  Які напрями виховної роботи у Вашій школі: (відзначте по кожному напрямку)

  Напрямок

  реалізуються

  недостатньо реалізуються


  не реалізуються

  патріотичне
  моральне
  естетичне
  екологічне
  фізична
  правове
  інше (вкажіть)
  Вкажіть найбільш значимі проблеми підліткової середовища: (Зазначте по кожній проблемі)

  Проблеми

  у Вашій школі

  в регіоні в цілому

  матеріальна незабезпеченість сімей  відсутність дитячих і підліткових організацій  бездоглядність та безпритульність  наркоманія і алкоголізм  злочинність  інше (напишіть)  1. Оцініть ефективність роботи школи, спрямовану на профілактику: (відзначте по кожному рядку)


   висока

   середня

   низька

   робота не ведеться

   антигромадської поведінки

   підліткової злочинності

   наркоманії та алкоголізму

  2. Чи допомагає школа (і якою мірою) сформувати в учнів? (Зазначте по кожному рядку)


   так, в значній мірі

   частково

   немає

   почуття патріотизму
   правова свідомість
   гуманне ставлення до оточуючих
   дбайливе ставлення до природи
   основи здорового способу життя
   Ваш варіант (допишіть)
  3. Який вплив на виховання учнів надають: (відзначте по кожному рядку)


   позитивне

   більше позитивне, ніж негативне

   негативне

   більше негативне, ніж позитивне

   важко відповісти

   сім'я


   школа


   ЗМІ


   друзі, середовище спілкування


   соціально-економічні та політичні процеси в суспільстві


  4. Які проблеми у «школи майбутнього» є на сьогоднішній момент? (Зазначте не більше 4-х варіантів відповідей)

   недостатня матеріально-технічна база школи


   застарілі методи і методики навчання


   надмірна завантаженість адміністрації та вчителі


   недостатня індивідуалізація навчання


   стан здоров'я вчителів


   алкоголізм і наркоманія серед підлітків


   відсутність можливості професійного зростання


   недостатня участь батьків у вихованні дітей


   умови праці вчителя


   недостатньо ефективну взаємодію з ОУО


   взаємини з педагогічним колективом


   психологічний клімат у колективі


   стан здоров'я школярів


   інше (напишіть )____________________________________


  5. Чи відбулися у Вашій школі зміни після включення в експериментальну програму «Школа майбутнього»?

    • та

    • немає (переходимо до питання 20)

    • частково

    • важко відповісти

   1. Як Ви оцінюєте зміни у школі?


   вище / краще /

   більше / ширше

   на тому ж рівні

   нижче / гірше

   / Менше

   якість освіти
   фінансування ЗНЗ
   забезпечення літературою, навчальними та іншими посібниками
   матеріально-технічна база ЗНЗ
   доступ до комп'ютерної техніки, мережі Інтернет
   можливості подальшого професійного освіти відповідно до інтересів учнів
   соціальні контакти учнів
   здоров'я учнів
   психологічний клімат в учнівському та педагогічному колективах
   умови навчання учнів
   умови праці педагогів
   навчальні результати учнів випускних класів кожного ступеня навчання
   Ваш варіант (напишіть)

   Які проблеми функціонування «Школи-майбутнього», на Ваш погляд, необхідно вирішити в першу чергу:

   • на регіональному уровне__________________________________________________

   • на рівні ЗНЗ __________________________________________________________

   1. Оцініть рівень забезпечення безпеки учасників навчально-виховного процесу у Вашій школі:

   • високий

   • достатній

   • середній

   • низький

   Повідомте деякі відомості про себе:

   1. ВАШ ПОЛ:

   • жіночий

   • чоловічий

   1. . ваш вік:

   • до 25 л.

   • від 25 до 30л.

   • від 30 до 40 л.

   • від 40 до 50 л.

   • від 50 до 60 л.

   • старше 60

   1. стаж роботи в системі освіти:

   • до 3-х років

   • від 3 до 5 років

   • від 5 до 10 років

   • від 10 до 20 років

   • понад 20 років

   Дякуємо за співпрацю!   ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ

   АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

   Додаток 3


   «Школа Майбутнього» очима батьків

   Шановні батьки!

   Вашій увазі пропонується анкета, яка дозволить виявити актуальні проблеми функціонування «Школи майбутнього» та знайти можливі шляхи покращення освітнього процесу.

   1. Оцініть ефективність управління системою освіти в навчальному закладі, в якому навчається Ваша дитина: (відмітьте один варіант відповіді)

      • висока

      • більше висока, ніж низька

      • більше низька, ніж висока

      • низька

     1. Яка ефективність роботи школи, в якій навчається Ваша дитина, за такими показниками: (відзначте в кожному рядку)

     Показники

     висока

     середня

     низька

     важко відповісти

     впровадження інноваційних методів навчання

     особистісно-орієнтоване навчання

     раціональність розподілу навчального навантаження учнів

     організація допрофільної підготовки, в т.ч. професійної орієнтації школярів

     впровадження профільного навчання, в т.ч. на основі індивідуальних навчальних планів, освітніх програм та маршрутів

     створення мовного середовища шляхом «іншомовного занурення»

     взаємодія в системі "ЗНЗ-ВНЗ"

     використання інформаційно-комп'ютерних технологій у навчальній діяльності

     підготовка випускників для подальшого навчання у ВУЗі

     участь учнів в олімпіадах, інтелектуальних конкурсах і т.п.

     створення діяльної системи функціонування органів суспільно-державного управління

     Оцініть рівень професіоналізму педагогічних кадрів школи:

     • високий

     • середній

     • низький

     • важко відповісти

     1. Що Ви можете сказати про рівень "плинності" педагогічних кадрів в школі?

     • високий

     • середній

     • низький

     • плинності немає

     • важко відповісти

     Які, на Ваш погляд, основні причини т е кучесті педагогічних кадрів (напишіть )________________________________________________________________

     Які, на Ваш погляд, взаємини (в цілому): відмітьте один варіант відповіді в кожному стовпці


     хороші

     задовільні

     незадовільні

     важко відповісти

     між учнями

     учнів та вчителів

     батьків та вчителів

     вчителів та адміністрації

     адміністрації та батьків

     1. Налагоджено Чи є у Вас діловий контакт з вчителями-предметниками, адміністрацією ЗНЗ?

     • так, у повній мірі

     • до певної міри

     • немає

     1. Сформувалася чи в навчальному закладі єдина система навчання і виховання, учнів?

     • та

     • більше так, ніж ні

     • більше ні, ніж так

     • немає

     • важко відповісти

     Функціонують Чи є у Вашій школі органи громадського управління освітою? (Відзначте в кожному стовпці)


     та

     немає

     такого органу управління немає

     важко відповісти

     Опікунська рада

     Батьківський комітет

     Рада ЗНЗ

     Учнівське самоврядування

     Інший (вкажіть)

     1. Чи входите Ви до складу органів громадського управління школи? Відзначте всі можливі варіанти.

     • батьківського комітету (клас, школа)

     • ради школи

     • піклувальна ради

     • інший (напишіть)

     1. Як Ви оцінюєте свій вплив на процеси, що відбуваються в навчальному закладі?

     • не маю впливу

     • маю незначний вплив

     • маю достатній вплив

     • маю значний вплив

     Чи дотримується в школі оптимальний режим:


     так, у повній мірі

     частково

     немає

     розумової праці
     фізичних навантажень
     харчування учнів
     відпочинку

     Які напрями виховної роботи в навчальному закладі: (відзначте по кожному напрямку)

     Напрямок

     реалізуються

     недостатньо реалізуються


     не реалізуються

     важко відповісти

     патріотичне

     моральне

     естетичне

     екологічне

     фізична

     правове

     інше (вкажіть)


   2. Вкажіть найбільш значимі проблеми підліткової середовища: (Зазначте по кожній проблемі)

    Проблеми

    у навчальному закладі, в якому навчається Ваша дитина

    в регіоні в цілому

    матеріальна незабезпеченість сімей    відсутність дитячих і підліткових організацій    бездоглядність та безпритульність    наркоманія і алкоголізм    злочинність    інше (напишіть)
    Оцініть ефективність роботи школи, спрямовану на профілактику: (відзначте по кожному рядку)


    висока

    середня

    низька

    робота не ведеться

    важко відповісти

    антигромадської поведінки


    підліткової злочинності


    наркоманії та алкоголізму    Чи допомагає школа (і якою мірою) сформувати в учнів? (Зазначте по кожному рядку)


    так, в значній мірі

    частково

    немає

    почуття патріотизму
    правова свідомість
    гуманне ставлення до оточуючих
    дбайливе ставлення до природи
    основи здорового способу життя
    Ваш варіант (допишіть)

    Який вплив на виховання учнів надають: (відзначте по кожному рядку)


    позитивне

    більше позитивне, ніж негативне

    негативне

    більше негативне, ніж позитивне

    важко відповісти

    сім'я


    школа


    ЗМІ


    друзі, середовище спілкування


    соціально-економічні та політичні процеси в суспільстві    Які проблеми у «Школи майбутнього» є на сьогоднішній момент? (Зазначте не більше 4-х варіантів відповідей)

    недостатня матеріально-технічна база школи


    застарілі методи і методики навчання


    надмірна завантаженість адміністрації та вчителі


    недостатня індивідуалізація навчання


    стан здоров'я вчителів


    алкоголізм і наркоманія та інші негативні прояви серед підлітків


    відсутність можливості професійного зростання у вчителів


    недостатня участь батьків у вихованні дітей


    стан здоров'я учнів


    надмірна завантаженість учнів


    умови праці вчителя


    недостатньо ефективну взаємодію з органами управління освітою


    взаємини батьків з педагогічним колективом


    психологічний клімат в учнівському та педагогічному колективах


    стан здоров'я школярів


    інше (напишіть )____________________________________    Чи відбулися в школі зміни після її включення в експериментальну програму «Школа майбутнього»?

     • та

     • немає (переходимо до питання 20)

     • частково

     • важко відповісти

    Як Ви оцінюєте зміни у школі?


    вище / краще /

    більше / ширше

    на тому ж рівні

    нижче / гірше

    / Менше

    якість освіти
    фінансування ЗНЗ
    забезпечення літературою, навчальними та іншими посібниками
    матеріально-технічна база ЗНЗ
    доступ учнів до комп'ютерної техніки, мережі Інтернет
    можливості подальшого професійного освіти відповідно до інтересів учнів
    соціальні контакти учнів
    здоров'я учнів
    психологічний клімат в учнівському та педагогічному колективах
    умови навчання учнів
    умови праці педагогів
    навчальні результати Вашої дитини
    Ваш варіант (напишіть)

    Які проблеми функціонування «Школи-майбутнього», на Ваш погляд, необхідно вирішити в першу чергу:

    • на регіональному уровне__________________________________________________

    • на рівні ЗНЗ __________________________________________________________

    1. Оцініть рівень забезпечення безпеки учасників навчально-виховного процесу у Вашій школі:

    • високий

    • достатній

    • середній

    • низький

    Повідомте деякі відомості про себе:

    1. ВАШ ПОЛ:

    • жіночий

    • чоловічий

    1. . ваш вік:

    • до 25 л.

    • від 25 до 30л.

    • від 30 до 40 л.

    • від 40 до 50 л.

    • від 50 до 60 л.

    • старше 60

    1. Ваша освіта:

     • загальну середню

     • професійно-технічне

     • вища (бакалавр)

     • вища (спеціаліст, магістр)


    1. Скільки у Вас дітей шкільного віку (від 6 до 18 років)?

     • один

     • два

     • три

     • більше чотирьох

    2. Скільки Ваших дітей навчаються в «Школі майбутнього»?

     • всі діти

     • одна дитина

     • двоє дітей

     • троє дітей

     • Ваш варіант _________________

    Дякуємо за співпрацю!

    ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ

    АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

    Додаток 4

    Індикатори, що характеризують процес і результати функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, що реалізують інноваційну модель розвитку «Школа майбутнього»


    Індикатори

    Основні індикатори, що характеризують реалізацію інноваційної моделі розвитку «Школа майбутнього»

    Нормативно-правове забезпечення функціонування «Школи майбутнього»


    Наявність системи нормативних актів МОНУ, МОН АРК, розпорядчих документів районних, міських органів управління освітою, керівників ЗНЗ регламентують:


    • загальні питання функціонування «Школи майбутнього»


    • зміст, технології і методичну підтримку впровадження інноваційної моделі розвитку ЗНЗ


    • участь в експериментальній діяльності районного, міського, республіканського, всеукраїнського рівнів


    • організацію мережевого взаємодії ЗНЗ з навчальними закладами міста (району)


    • питання кадрового забезпечення інноваційної моделі розвитку ЗНЗ


    • питання управлінського супроводження інноваційної моделі розвитку ЗНЗ


    Наявність програми, (Концепції) розвитку ЗНЗ, її відповідність сучасним освітнім тенденціям в Україну


    Обгрунтування в програмі:


    • актуальності зазначених цілей і завдань, заходів по їх досягненню


    • перспективності та ефективності впроваджуваних інноваційних технологій;


    • необхідних кадрових, науково-методичних, матеріально-технічних і інших умов;


    • реалізації ідей диференціації та індивідуалізації освіти (профільне навчання, індивідуальні навчальні плани і т.д.)


    • заходів щодо збереження фізичного та психічного здоров'я учнів і т.д.


    Реалізація програми інноваційної моделі розвитку «Школа майбутнього»


    • реалізація поставлених цілей і завдань


    • обсяг виконаних заходів


    • дотримання термінів виконання програмних заходів


    Дієвість нормативних актів, розпорядчих документів

    Кадрові ресурси, система роботи з кадрами


    Забезпеченість ЗНЗ педагогічними кадрами


    Кількість і питома вага педагогічних працівників школи, які мають вищу педагогічну освіту (освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр)


    Кількість і питома вага педагогічних працівників, які володіють та використовують в освітньому процесі сучасні освітні технології, методики:


    • розвивальне навчання


    • проблемне навчання


    • різнорівневі навчання


    • технологію вирішення дослідницьких завдань (ТРВЗ)


    • дослідницькі методи в навчанні


    • проектні методи навчання


    • технологію «дебати»


    • технологію модульного та блочно-модульного навчання


    • лекційно-семінарсько-залікову систему навчання


    • технологію розвитку «критичного мислення»


    • технологію використання в навчанні ігрових методів: рольових, ділових та інших видів навчальних ігор


    • технологію навчання у співпраці (командна, групова робота тощо)


    • здоров'язберігаючих технологій


    • систему інноваційної оцінки «портфоліо»


    • технології дистанційного навчання та ін


    Кількість і питома вага педагогів, які володіють та використовують інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в освітньому процесі


    Продуктивне впровадження сучасних ІКТ в усі напрямки діяльності ЗНЗ


    Кількість і питома вага педагогічних кадрів, які мають досвід розробки авторських програм:


    • спецкурсів і елективних курсів для організації профільного навчання та допрофільної підготовки


    • навчання щодо використання ІКТ у своїй професійній діяльності та ін


    Кількість і питома вага педагогічних кадрів, які беруть участь у телекомунікаційних освітніх проектах


    Кількість і відсоток від потреби фахівців шкільної психологічної служби системи освіти, які здійснюють відповідний супровід навчально-виховного процесу


    Предметна компетенція вчителя (ступінь володіння матеріалом навчального предмета) і оцінка загальних компетенцій (в тому числі ІКТ)


    Наявність внутрішньошкільного критеріїв оцінки діяльності педагогічних працівників


    Наявність системи методичної роботи з педагогічними кадрами з супроводу інноваційної моделі розвитку ЗНЗ (програми, форми і методи організації навчання, навчальні матеріали)


    Кількість і питома вага педагогічних кадрів, пройшли курси підвищення кваліфікації:

    • у сфері ІКТ


    • допрофільної підготовки і профільного навчання    Зміна штатного розкладу у зв'язку з експериментальною відпрацюванням інноваційної моделі розвитку «Школа-майбутнього»


    Наявність механізму матеріального стимулювання педагогічної праці


    Кількість і питома вага наукових і науково-методичних публікацій педагогів


    Кількість і питома вага педагогів, які навчаються в аспірантурі


    Дієвість роботи з кадрами

    Матеріально-технічні ресурси


    Кількість і відсоток від потреби навчальних кабінетів, оснащених сучасним обладнанням і засобами навчання


    Відповідність обладнання, технічних засобів навчання сучасним вимогам, що забезпечують новий зміст освіти


    Забезпечення ЗНЗ комп'ютерною технікою, засобами доступу до інформаційних ресурсів


    Комп'ютеризація всіх структурних підрозділів ЗНЗ


    Наявність науково-методичного медіа-центру


    Кількість і відсоток від потреби робочих місць для вчителів, оснащених таким обладнанням: комп'ютер, мультимедійний проектор, екран, сканер, принтер, копіювальний апарат, модем, програмне забезпечення


    Кількість учнів на один персональний комп'ютер

    Інформаційний супровід


    Кількість і питома вага учасників освітнього процесу, досить поінформованих про цілі, завдання експериментальної роботи щодо впровадження інноваційної моделі розвитку «Школа-майбутнього»


    Наявність інформаційних ресурсів систематично займаються інформаційним супроводом експериментальної відпрацювання інноваційної моделі розвитку «Школа-майбутнього»


    Дієвість інформаційного супроводу

    Фінансові ресурси


    Наявність розрахунку потреб у фінансових ресурсах на проведення експериментальної роботи з впровадження, що враховує всі основні статті витрат


    Наявність затвердженої схеми фінансування основних витрат по впровадженню інноваційної моделі розвитку «Школа-майбутнього» з урахуванням можливостей бюджету та позабюджетних коштів


    Включеність питань фінансування експериментальної роботи щодо впровадження інноваційної моделі розвитку «Школа-майбутнього» в програму (Концепцію) розвитку ЗНЗ


    Обсяги і відсоток від потреби фінансових ресурсів, необхідних для впровадження інноваційної моделі розвитку «Школа-майбутнього»

    Управлінська діяльність


    Наявність шкільної системи управління інноваційною моделлю розвитку «Школа-майбутнього»


    Володіння системою індикаторів, що характеризує процес і результати функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, що реалізують інноваційну модель розвитку «Школа майбутнього», використання цієї системи


    Наявність системи моніторингу якості освіти


    Наявність механізму державно-громадського управління розвитком школи

    Індикатори змісту освіти


    Забезпечення отримання учнями якісної освіти, що відповідає державним освітнім стандартам


    Задоволення освітніх потреб учнів, індивідуалізація маршрутів освіти


    Наявність у робочому навчальному плані курсів за вибором, спецкурсів, пропедевтичних, профорієнтаційних курсів і т.д.


    Створення мовного середовища шляхом «іншомовного занурення»


    Використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій (Інтернет, CD-диски, дистанційні форми тощо)


    Організація психолого-педагогічного супроводу учасників навчально-виховного процесу


    Кількість і питома вага учнів, які навчаються за програмами:


    • загальноосвітнім


    • поглибленого вивчення предметів


    • допрофільної підготовки


    • профільного навчання


    Кількість і питома вага учнів, охоплених зазначеними формами отримання повної загальної середньої освіти


    • екстернат


    • дистанційні форми навчання


    • індивідуальний навчальний план


    • мережеві форми навчання та ін

    Індикатори результативності функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, що реалізують інноваційну модель розвитку «Школа майбутнього»


    Кількість і питома вага учнів, охоплених здобуттям повної загальної середньої освіти (відповідно до закріпленої територією обслуговування)


    Кількість і питома вага учнів 4,9,11-х класів, які успішно пройшли державну підсумкову атестацію


    Кількість і питома вага учнів 11-х класів, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання на достатньому та високому рівні (з кожного предмету)


    Кількість і питома вага випускників 9-х класів, які отримали документи про освіту особливого зразка, 11-х класів, нагороджених учнівськими медалями


    Кількість і питома вага випускників 11-х класів, що надійшли до державних ВНЗ на бюджетній основі (від загальної кількості вступників)


    Відповідність обраного учнями в школі профілю навчання подальшого продовження освіти у вищому навчальному закладі


    Успішність участі учнів 4-11 - х класів у предметних олімпіадах і конкурсах (шкільних, регіональних, республіканських, всеукраїнських, міжнародних)


    Кількість і питома вага учнів, які займаються в спортивних гуртках та секціях (від загальної кількості учнів у ЗНЗ)


    Кількість і питома вага суб'єктів освітнього процесу (батьків і учнів), задоволених освітніми послугами ЗНЗ


    Кількість і питома вага учнів, які пропускають навчальні заняття через захворювань


    Кількість і питома вага учнів, охоплених діяльністю щодо збереження та зміцнення фізичного здоров'я (щоденна зарядка, спортивні змагання, походи, прогулянки та екскурсії на природу)


    Кількість і питома вага учнів, які беруть участь у телекомунікаційних освітніх проектах

    Додаткові індикатори


    Інтернет - публікації та інші публікації в засобах масової інформації, проведення конференцій, семінарів на базі ЗНЗ


    Створення шкільного банку портфоліо


    ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ

    АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ


    Додаток 5

    Схема отримання даних про стан індикаторів, що характеризують процес і результати функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, що реалізують інноваційну модель розвитку «Школа майбутнього»


    індикатори

    одиниці виміру

    джерела даних про стан індикаторів

    способи одержання даних про стан індикаторів

    Основні індикатори, що характеризують реалізацію інноваційної моделі розвитку

    «Школа майбутнього»

    Нормативно-правове забезпечення функціонування «Школи майбутнього»


    Наявність системи нормативних актів МОНУ, МОН АРК, розпорядчих документів районних, міських органів управління освітою, керівників ЗНЗ регламентують:

    Є / Ні

    Тексти документів

    Аналіз документів


    • загальні питання функціонування «Школи майбутнього»

    • зміст, технології і методичну підтримку впровадження інноваційної моделі розвитку ЗНЗ

    • участь в експериментальній діяльності районного, міського, республіканського, всеукраїнського рівнів

    • організацію мережевого взаємодії ЗНЗ з навчальними закладами міста (району)

    • питання кадрового забезпечення інноваційної моделі розвитку ЗНЗ

    • питання управлінського супроводження інноваційної моделі розвитку ЗНЗ

    Наявність програми, (Концепції) розвитку ЗНЗ, її відповідність сучасним освітнім тенденціям в Україну

    Обгрунтування в програмі:


    текст програми

    аналіз програми


    • актуальності зазначених цілей і завдань, заходів по їх досягненню

    • перспективності та ефективності впроваджуваних інноваційних технологій;

    • необхідних кадрових, науково-методичних, матеріально-технічних і інших умов;

    • реалізації ідей диференціації та індивідуалізації освіти (профільне навчання, індивідуальні навчальні плани і т.д.)

    • заходів щодо збереження фізичного та психічного здоров'я учнів і т.д.

    Реалізація програми інноваційної моделі розвитку «Школа майбутнього»

    в повному обсязі / частково / не виконано

    Експертиза діяльності ЗНЗ

    Експертна оцінка


    • реалізація поставлених цілей і завдань

    в повному обсязі / частково / не виконано


    Експертиза діяльності ЗНЗ


    Експертна оцінка    • обсяг виконаних заходів

    • дотримання термінів виконання програмних заходів

    Дієвість нормативних актів, розпорядчих документів

    Висока /

    низька
    Кадрові ресурси, система роботи з кадрами


    Забезпеченість ЗНЗ педагогічними кадрами

    Одиниці / відсотки

    інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    Кількість і питома вага педагогічних працівників школи, які мають вищу педагогічну освіту (освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр)

    Одиниці / відсотки

    інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    Кількість і питома вага педагогічних працівників, які володіють та використовують в освітньому процесі сучасні освітні технології, методики:

    Одиниці / відсотки

    інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    • розвивальне навчання

    Одиниці / відсотки

    інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    • різнорівневі навчання

    Одиниці / відсотки

    інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    • технологію вирішення дослідницьких завдань (ТРВЗ)

    Одиниці / відсотки

    інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    • дослідницькі методи в навчанні

    Одиниці / відсотки

    інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    • проектні методи навчання

    Одиниці / відсотки

    інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    • технологію модульного та блочно-модульного навчання

    Одиниці / відсотки

    інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    • лекційно-семінарсько-залікову систему навчання

    Одиниці / відсотки

    інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    • технологію розвитку «критичного мислення»

    Одиниці / відсотки

    інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    • технологію використання в навчанні ігрових методів: рольових, ділових та інших видів навчальних ігор

    Одиниці / відсотки

    інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    • технологію навчання у співпраці (командна, групова робота тощо)

    Одиниці / відсотки

    інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    • здоров'язберігаючих технологій

    Одиниці / відсотки

    інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    • систему інноваційної оцінки «портфоліо»

    Одиниці / відсотки

    інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    Кількість і питома вага педагогів, які володіють та використовують інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в освітньому процесі

    Одиниці / відсотки

    інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    Продуктивне впровадження сучасних ІКТ в усі напрямки діяльності ЗНЗ

    Є / ні

    Експертиза діяльності ЗНЗ


    Експертна оцінка    Кількість і питома вага педагогічних кадрів, які мають досвід розробки авторських програм:

    Одиниці / відсотки

    Інформація ЗНЗ, дані співбесід, інтерв'ю, опитувань

    Співбесіда, інтерв'ювання, анкетування, експертна оцінка


    • спецкурсів і елективних курсів для організації профільного навчання та допрофільної підготовки

    Одиниці / відсотки
    • навчання щодо використання ІКТ у своїй професійній діяльності та ін

    Одиниці / відсотки
    Кількість і питома вага педагогічних кадрів, які беруть участь у телекомунікаційних освітніх проектах

    Одиниці / відсотки

    Інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    Кількість і відсоток від потреби фахівців шкільної психологічної служби системи освіти, які здійснюють відповідний супровід навчально-виховного процесу

    Одиниці / відсотки

    Штатний розклад ЗНЗ

    Аналіз відповідності структури психологічної служби нормативним вимогам


    Предметна компетенція вчителя (ступінь володіння матеріалом навчального предмета) і оцінка загальних компетенцій (в тому числі ІКТ)

    Висока /

    низька

    Дані співбесід, інтерв'ю, опитувань

    Співбесіда, інтерв'ювання, анкетування, експертна оцінка


    Наявність внутрішньошкільного критеріїв оцінки діяльності педагогічних працівників

    є / немає

    Система критеріїв,

    використовувана ЗНЗ

    Експертна оцінка


    Наявність системи методичної роботи з педагогічними кадрами з супроводу інноваційної моделі розвитку ЗНЗ (програми, форми і методи організації навчання, навчальні матеріали)

    є / немає

    Документація з методичної роботи

    Аналіз документації


    Кількість і питома вага педагогічних кадрів, пройшли курси підвищення кваліфікації:

    • у сфері ІКТ

    Одиниці / відсотки

    Дані обліку проходження курсової підготовки

    Аналіз даних обліку

    проходження курсової підготовки


    • допрофільної підготовки і профільного навчання

    • за програмами моніторингової оцінки якості освіти

    Зміна штатного розкладу у зв'язку з експериментальною відпрацюванням інноваційної моделі розвитку «Школа-майбутнього»

    так / ні

    Штатний розклад ЗНЗ

    Співвіднесення штатних розкладів, експертна оцінка


    Наявність механізму матеріального стимулювання педагогічної праці

    є / немає

    Тексти документів

    Аналіз документів


    Кількість і питома вага наукових і науково-методичних публікацій педагогів

    Одиниці / відсотки

    тексти публікацій

    аналіз текстів публікацій


    Кількість і питома вага педагогів, які навчаються в аспірантурі

    Одиниці / відсотки

    інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    Дієвість роботи з кадрами

    Висока /

    низька

    Дані співбесід, інтерв'ю, опитувань

    Собеседованиеинтервьюирование, анкетування, експертна оцінка

    Матеріально-технічні ресурси


    Кількість і відсоток від потреби навчальних кабінетів, оснащених сучасним обладнанням і засобами навчання

    Одиниці / відсотки

    Положення про навчальні кабінети ЗНЗ

    Аналіз потреб


    Відповідність обладнання, технічних засобів навчання сучасним вимогам, що забезпечують новий зміст освіти

    в повному обсязі /

    частково /

    не відповідає

    Експертиза діяльності ЗНЗ

    Експертна оцінка


    Забезпечення ЗНЗ комп'ютерною технікою, засобами доступу до інформаційних ресурсів

    Одиниці / відсотки

    Розрахунок потреби в комп'ютерній техніці, дані про її наявність

    Аналіз відповідності


    Комп'ютеризація всіх структурних підрозділів ЗНЗ

    Є / ні

    Експертиза діяльності ЗНЗ

    Експертна оцінка


    Наявність науково-методичного медіа-центру

    Кількість і відсоток від потреби робочих місць для вчителів, оснащених таким обладнанням: комп'ютер, мультимедійний проектор, екран, сканер, принтер, копіювальний апарат, модем, програмне забезпечення

    Одиниці / відсотки

    Розрахунок потреби дані про оснащення

    Аналіз відповідності


    Кількість учнів на один персональний комп'ютер

    Одиниці

    Інформація ЗНЗ

    Аналіз відповідності кількості учнів нормативним вимогам

    Інформаційний супровід


    Кількість і питома вага учасників освітнього процесу, досить поінформованих про цілі, завдання експериментальної роботи щодо впровадження інноваційної моделі розвитку «Школа-майбутнього»

    Одиниці / відсотки

    Дані співбесід, інтерв'ю, опитувань

    Співбесіда, інтерв'ювання, анкетування, експертна оцінка


    Наявність інформаційних ресурсів систематично займаються інформаційним супроводом експериментальної відпрацювання інноваційної моделі розвитку «Школа-майбутнього»

    Одиниці / відсотки

    Дані про сайт ЗНЗ, інших ресурсах

    Аналіз даних


    Дієвість інформаційного супроводу

    Висока /

    низька

    Тексти інформаційних повідомлень, дані опитувань

    Співбесіда, інтерв'ювання, анкетування, експертна оцінка

    Фінансові ресурси


    Наявність розрахунку потреб у фінансових ресурсах на проведення експериментальної роботи з впровадження, що враховує всі основні статті витрат

    Є / ні

    Розрахунок потреб

    Аналіз потреб


    Наявність затвердженої схеми фінансування основних витрат по впровадженню інноваційної моделі розвитку «Школа-майбутнього» з урахуванням можливостей бюджету та позабюджетних коштів

    Є / ні

    Схема фінансування

    Аналіз схеми


    Включеність питань фінансування експериментальної роботи щодо впровадження інноваційної моделі розвитку «Школа-майбутнього» в програму (Концепцію) розвитку ЗНЗ

    Одиниці / відсотки

    Є / ні

    Програма (Концепція) розвитку ЗНЗ

    Аналіз програми    Обсяги і відсоток від потреби фінансових ресурсів, необхідних для впровадження інноваційної моделі розвитку «Школа-майбутнього»

    Тисячі гривень / Відсотки

    Кошториси доходів і витрат

    Аналіз кошторисів

    Управлінська діяльність


    Наявність шкільної системи управління інноваційною моделлю розвитку «Школа-майбутнього»

    Є / ні

    Опис системи

    Аналіз системи, експертна оцінка


    Володіння системою індикаторів, що характеризує процес і результати функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, що реалізують інноваційну модель розвитку «Школа майбутнього», використання цієї системи

    Є / ні

    Система індикаторів, використовувана ЗНЗ

    Експертна оцінка


    Наявність системи моніторингу якості освіти

    Є / ні

    Дані моніторингу та оцінки

    Аналіз даних моніторингу та оцінки


    Наявність механізму державно-громадського управління розвитком школи

    Є / ні

    Інформація ЗНЗ

    Аналіз Статуту ЗНЗ,

    співбесіду, інтерв'ювання, анкетування, експертна оцінка

    Індикатори змісту освіти


    Забезпечення отримання учнями якісної освіти, що відповідає державним освітнім стандартам

    Одиниці / відсотки

    результати ДПА учнів 4,9,11-х класів,

    ЗНО учнів 11-х класів

    аналіз даних


    Задоволення освітніх потреб учнів, індивідуалізація маршрутів освіти

    Одиниці / відсотки

    Інформація ЗНЗ

    (Підсумки анкетування)

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    Наявність у робочому навчальному плані курсів за вибором, спецкурсів, пропедевтичних, профорієнтаційних курсів і т.д.

    Є / ні

    Робочі навчальні плани

    Аналіз

    робочих навчальних планів


    Створення мовного середовища шляхом «іншомовного занурення»

    Є / ні

    Інформація ЗНЗ,

    підсумки анкетування

    співбесіду, інтерв'ювання, анкетування, експертна оцінка


    Використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій (Інтернет, CD-диски, дистанційні форми тощо)

    Одиниці / відсотки

    Інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    Організація психолого-педагогічного супроводу учасників навчально-виховного процесу

    Одиниці / відсотки

    Інформація ЗНЗ,

    підсумки анкетування

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    Кількість і питома вага учнів, які навчаються за програмами:

    Одиниці / відсотки

    Інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    • загальноосвітнім

    • поглибленого вивчення предметів

    • допрофільної підготовки

    • профільного навчання

    Кількість і питома вага учнів, охоплених зазначеними формами отримання повної загальної середньої освіти

    Одиниці / відсотки

    Інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    • екстернат

    • дистанційні форми навчання

    • індивідуальний навчальний план

    • мережеві форми навчання та ін
    Індикатори результативності функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, що реалізують інноваційну модель розвитку «Школа майбутнього»


    Кількість і питома вага учнів, охоплених здобуттям повної загальної середньої освіти (відповідно до закріпленої територією обслуговування)

    Одиниці / відсотки

    Інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    Кількість і питома вага учнів 4,9,11-х класів, які успішно пройшли державну підсумкову атестацію

    Одиниці / відсотки

    Інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    Кількість і питома вага учнів 11-х класів, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання на достатньому та високому рівні (з кожного предмету)

    Одиниці / відсотки

    Інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    Кількість і питома вага випускників 9-х класів, які отримали документи про освіту особливого зразка, 11-х класів, нагороджених учнівськими медалями

    Одиниці / відсотки

    Інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    Кількість і питома вага випускників 11-х класів, що надійшли до державних ВНЗ на бюджетній основі (від загальної кількості вступників)

    Одиниці / відсотки

    Інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    Відповідність обраного учнями в школі профілю навчання подальшого продовження освіти у вищому навчальному закладі

    Одиниці / відсотки

    Інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    Успішність участі учнів 4-11 - х класів у предметних олімпіадах і конкурсах (шкільних, регіональних, республіканських, всеукраїнських, міжнародних)

    Кількість учасників та переможців / відсотки

    Статистика участі учнів в олімпіадах і конкурсах, дані про переможців і призерів

    Аналіз статистики участі та перемог учнів в олімпіадах і конкурсах


    Кількість і питома вага учнів, які займаються в спортивних гуртках та секціях (від загальної кількості учнів у ЗНЗ)

    Одиниці / відсотки

    Інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    Кількість і питома вага суб'єктів освітнього процесу (батьків і учнів), задоволених освітніми послугами ЗНЗ

    Одиниці / відсотки

    інформація ЗНЗ

    (Підсумки анкетування)

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    Кількість і питома вага учнів, які пропускають навчальні заняття через захворювань

    Одиниці / відсотки

    Інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    Кількість і питома вага учнів, охоплених діяльністю щодо збереження та зміцнення фізичного здоров'я (щоденна зарядка, спортивні змагання, походи, прогулянки та екскурсії на природу)

    Одиниці / відсотки

    Інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    Кількість і питома вага учнів, які беруть участь у телекомунікаційних освітніх проектах

    Одиниці / відсотки

    Інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ

    Додаткові індикатори


    Інтернет - публікації та інші публікації в засобах масової інформації, проведення конференцій, семінарів на базі ЗНЗ

    Є / Ні

    Інформація ЗНЗ

    Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ


    Створення шкільного банку портфоліо

    Є / Ні

    База даних

    Аналіз бази даних

    ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ

    АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

    Додаток 6

    Перерахунок індикаторів у наведені бали


    Наведені значення індикаторів, що характеризують процес і результати функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, що реалізують інноваційну модель розвитку «Школа майбутнього»


    Бали

    Індикатори / значення

    Перерахунок індикаторів у наведені бали


    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    Нормативно-правове забезпечення функціонування «Школи майбутнього»

    (Максимальне значення по даній підгрупі індикаторів - 47 балів)

    Наявність системи нормативних актів МОНУ, МОН АРК, розпорядчих документів районних, міських органів управління освітою, керівників ЗНЗ регламентують:

    по 1 балу за кожну з 6 позицій

    -

    -

    -

    -

    • загальні питання функціонування «Школи майбутнього»


    -

    -

    -

    -

    • зміст, технології і методичну підтримку впровадження інноваційної моделі розвитку ЗНЗ


    -

    -

    -

    -

    • участь в експериментальній діяльності районного, міського, республіканського, всеукраїнського рівнів


    -

    -

    -

    -

    • організацію мережевого взаємодії ЗНЗ з навчальними закладами міста (району)


    -

    -

    -

    -

    • питання кадрового забезпечення інноваційної моделі розвитку ЗНЗ


    -

    -

    -

    -

    • питання управлінського супроводження інноваційної моделі розвитку ЗНЗ


    -

    -

    -

    -

    Наявність програми, (Концепції) розвитку ЗНЗ, її відповідність сучасним освітнім тенденціям в Україну

    експертна оцінка від 0 до 6

    -

    -

    -

    -

    Обгрунтування в програмі:

    по 1 балу за кожну з 5 позицій

    -

    -

    -

    -

    -

    • актуальності зазначених цілей і завдань, заходів по їх досягненню


    -

    -

    -

    -

    -

    • перспективності та ефективності впроваджуваних інноваційних технологій


    -

    -

    -

    -

    -

    • необхідних кадрових, науково-методичних, матеріально-технічних і інших умов


    -

    -

    -

    -

    -

    • реалізації ідей диференціації та індивідуалізації освіти (профільне навчання, індивідуальні навчальні плани і т.д.)


    -

    -

    -

    -

    -

    • заходів щодо збереження фізичного та психічного здоров'я учнів і т.д.


    -

    -

    -

    -

    -

    Реалізація програми інноваційної моделі розвитку «Школа майбутнього»:

    експертна оцінка від 0 до 5

    -

    -

    -

    -

    -

    • реалізація поставлених цілей і завдань

    0

    -

    -

    0,5

    -

    1,0 *

    -

    -

    -

    -

    -

    • обсяг виконаних заходів

    0

    -

    -

    0,5

    -

    1,0

    -

    -

    -

    -

    -

    • дотримання термінів виконання програмних заходів

    0

    -

    -

    0,5

    -

    1,0

    -

    -

    -

    -

    -

    Дієвість нормативних актів, розпорядчих документів

    Експертна оцінка від 0 до 10

    Кадрові ресурси, система роботи з кадрами

    (Максимальне значення - 72 бали)

    Забезпеченість ЗНЗ педагогічними кадрами

    0 - 80

    81 - 90

    91 - 95

    96 - 100
    Питома вага педагогічних працівників школи, які мають вищу педагогічну освіту (освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр)

    0 - 80

    81 - 90

    91 - 95

    96 - 100
    Питома вага педагогічних працівників, які володіють та використовують в освітньому процесі сучасні освітні технології, методики

    0 - 80

    81 - 90

    91 - 95

    96 - 100
    Питома вага педагогів, які володіють та використовують інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в освітньому процесі

    0 - 80

    81 - 90

    91 - 95

    96 - 100
    Продуктивне впровадження сучасних ІКТ в усі напрямки діяльності ЗНЗ

    експертне оцінювання від 0 до 3
    Питома вага педагогічних кадрів, які мають досвід розробки авторських програм:

    • спецкурсів і елективних курсів для організації профільного навчання та допрофільної підготовки

    • навчання щодо використання ІКТ у своїй професійній діяльності та ін

    0 - 33

    34 - 66

    67 - 100

    Питома вага педагогічних кадрів, які беруть участь у телекомунікаційних освітніх проектах

    0 - 33

    34 - 66

    67 - 100

    Відсоток від потреби фахівців шкільної психологічної служби системи освіти, які здійснюють відповідний супровід навчально-виховного процесу

    0 - 80

    81 - 90

    91 - 95

    96 - 100
    Предметна компетенція вчителя (ступінь володіння матеріалом навчального предмета) і оцінка загальних компетенцій (в тому числі ІКТ)

    експертне оцінювання від 0 до 3
    Наявність внутрішньошкільного критеріїв оцінки діяльності педагогічних працівників

    0

    0,5

    1,0

    Наявність системи методичної роботи з педагогічними кадрами з супроводу інноваційної моделі розвитку ЗНЗ

    • програми,

    • форми і методи організації навчання,

    • навчальні матеріали

    По кожній з трьох позицій:

    0 - 0 балів

    0,5 - 1 бал

    1,0 - 2 бали    Питома вага педагогічних кадрів, що пройшли курси підвищення кваліфікації:

    • у сфері ІКТ

    0 - 80

    81 - 90

    91 - 95

    96 - 100
    • допрофільної підготовки і профільного навчання

    0 - 80

    81 - 90

    91 - 95

    96 - 100
    • за програмами моніторингової оцінки якості освіти

    0 - 80

    81 - 90

    91 - 95

    96 - 100
    Зміна штатного розкладу у зв'язку з експериментальною відпрацюванням інноваційної моделі розвитку «Школа-майбутнього»

    0

    0,5

    1,0

    Наявність механізму матеріального стимулювання педагогічної праці

    0


    0,5


    1,0    Питома вага наукових і науково-методичних публікацій педагогів

    0 - 15

    16 - 30

    31 - 40

    41 - 50

    51 - 60

    61 - 70

    71 - 80

    81 - 85

    86 - 90

    91 - 95

    96 - 100

    Питома вага педагогів, які навчаються в аспірантурі

    0 - 15

    16 - 30

    31 - 40

    41 - 50

    51 - 60

    61 - 70

    71 - 80

    81 - 85

    86 - 90

    91 - 95

    96 - 100

    Дієвість роботи з кадрами

    Експертна оцінка від 1 до 10 балів

    Матеріально-технічні ресурси

    (Максимальне значення - 53 бали)

    Відсоток від потреби навчальних кабінетів, оснащених сучасним обладнанням і засобами навчання

    0 - 15

    16 - 30

    31 - 40

    41 - 50

    51 - 60

    61 - 70

    71 - 80

    81 - 85

    86 - 90

    91 - 95

    96 - 100

    Відповідність обладнання, технічних засобів навчання сучасним вимогам, що забезпечують новий зміст освіти

    0

    0,5

    1,0

    Забезпечення ЗНЗ комп'ютерною технікою, засобами доступу до інформаційних ресурсів (%)

    0 - 15

    16 - 30

    31 - 40

    41 - 50

    51 - 60

    61 - 70

    71 - 80

    81 - 85

    86 - 90

    91 - 95

    96 - 100

    Комп'ютеризація всіх структурних підрозділів ЗНЗ

    0


    0,5


    1,0    Наявність науково-методичного медіа-центру

    0


    0,5


    1,0    Відсоток від потреби робочих місць для вчителів, оснащених таким обладнанням: комп'ютер, мультимедійний проектор, екран, сканер, принтер, копіювальний апарат, модем, програмне забезпечення

    0 - 15

    16 - 30

    31 - 40

    41 - 50

    51 - 60

    61 - 70

    71 - 80

    81 - 85

    86 - 90

    91 - 95

    96 - 100

    Кількість учнів на один персональний комп'ютер

    25-20

    19-15

    14-9

    8-5

    4-2

    1    Інформаційний супровід

    (Максимальне значення - 20 балів)

    Питома вага учасників освітнього процесу, досить поінформованих про цілі, завдання експериментальної роботи щодо впровадження інноваційної моделі розвитку «Школа-майбутнього»

    0 - 25

    26 - 50

    51 - 60

    61-70

    71 - 80

    81 - 90

    91 - 100

    Наявність інформаційних ресурсів систематично займаються інформаційним супроводом експериментальної відпрацювання інноваційної моделі розвитку «Школа-майбутнього»

    Експертна оцінка від 0 до 4 балів    Дієвість інформаційного супроводу

    Експертна оцінка від 0 до 10 балів

    Фінансові ресурси

    (Максимальне значення - 20 балів)

    Наявність розрахунку потреб у фінансових ресурсах на проведення експериментальної роботи з впровадження, що враховує всі основні статті витрат

    0

    -

    -

    -

    -

    1,0

    -

    -

    -

    -

    -

    Наявність затвердженої схеми фінансування основних витрат по впровадженню інноваційної моделі розвитку «Школа-майбутнього» з урахуванням можливостей бюджету та позабюджетних коштів

    0

    -

    -

    -

    -

    1,0

    -

    -

    -

    -

    -

    Включеність питань фінансування експериментальної роботи щодо впровадження інноваційної моделі розвитку «Школа-майбутнього» в програму (Концепцію) розвитку ЗНЗ

    0

    -

    -

    -

    -

    1,0

    -

    -

    -

    -

    -

    Відсоток від потреби фінансових ресурсів, необхідних для впровадження інноваційної моделі розвитку «Школа-майбутнього»

    0 - 30

    31 - 50

    51 - 70

    71 - 80

    81 - 90

    91 - 100

    -

    -

    -

    -

    -

    Управлінська діяльність

    (Максимальне значення -20 балів)

    Наявність шкільної системи управління інноваційною моделлю розвитку «Школа-майбутнього»

    Експертна оцінка від 0 до 5 балів


    Володіння системою індикаторів, що характеризує процес і результати функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, що реалізують інноваційну модель розвитку «Школа майбутнього», використання цієї системи

    Експертна оцінка від 0 до 5 балів


    Наявність системи моніторингу якості освіти

    0

    -

    0,5

    -

    -

    1,0


    Наявність механізму державно-громадського управління розвитком школи

    0

    -

    0,5

    -

    -

    1,0


    Індикатори змісту освіти

    (Максимальне значення - 83 бали)

    Забезпечення отримання учнями якісної освіти, що відповідає державним освітнім стандартам

    Експертна оцінка від 0 до 10 балів


    Задоволення освітніх потреб учнів, індивідуалізація маршрутів освіти

    0


    0,5


    1,0    Наявність у робочому навчальному плані курсів за вибором, спецкурсів, пропедевтичних, профорієнтаційних курсів і т.д.

    0

    0,5

    1,0

    Створення мовного середовища шляхом «іншомовного занурення»

    0

    0,5

    1,0

    Використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій (Інтернет, CD-диски, дистанційні форми тощо)

    0

    1 -20

    21 - 40

    41 - 60

    61 - 80

    81 - 100


    Питома вага учасників навчально-виховного процесу, які отримують психолого-педагогічного супроводження

    0

    1 -20

    21 - 40

    41 - 60

    61 - 80

    81 - 100


    Питома вага учнів, які навчаються за програмами:

    • загальноосвітнім

    76 - 100

    51 - 75

    25 - 50

    0 - 25    • поглибленого вивчення предметів

    0 - 40

    41 - 60

    61 - 75

    76 - 90

    91 - 100    • допрофільної підготовки

    0 - 40

    41 - 60

    61 - 75

    76 - 90

    91 - 100    • профільного навчання

    0 - 40

    41 - 60

    61 - 75

    76 - 90

    91 - 100    Питома вага учнів, охоплених зазначеними формами отримання повної загальної середньої освіти

    • екстернат

    0 - 15

    16 - 30

    31 - 40

    41 - 50

    51 - 60

    61 - 70

    71 - 80

    81 - 85

    86 - 90

    91 - 95

    96 - 100

    • дистанційні форми навчання

    0 - 15

    16 - 30

    31 - 40

    41 - 50

    51 - 60

    61 - 70

    71 - 80

    81 - 85

    86 - 90

    91 - 95

    96 - 100

    • індивідуальний навчальний план

    0 - 15

    16 - 30

    31 - 40

    41 - 50

    51 - 60

    61 - 70

    71 - 80

    81 - 85

    86 - 90

    91 - 95

    96 - 100

    • мережеві форми навчання та ін

    0 - 15

    16 - 30

    31 - 40

    41 - 50

    51 - 60

    61 - 70

    71 - 80

    81 - 85

    86 - 90

    91 - 95

    96 - 100

    Індикатори результативності функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, що реалізують інноваційну модель розвитку «Школа майбутнього»

    (Максимальне значення - 98 балів)

    Питома вага учнів, охоплених здобуттям повної загальної середньої освіти (відповідно до закріпленої територією обслуговування)

    0 - 15

    16 - 30

    31 - 40

    41 - 50

    51 - 60

    61 - 70

    71 - 80

    81 - 85

    86 - 90

    91 - 95

    96 - 100

    Питома вага учнів, які успішно пройшли державну підсумкову атестацію

    4 клас

    0 - 15

    16 - 30

    31 - 40

    41 - 50

    51 - 60

    61 - 70

    71 - 80

    81 - 85

    86 - 90

    91 - 95

    96 - 100

    9 клас

    0 - 15

    16 - 30

    31 - 40

    41 - 50

    51 - 60

    61 - 70

    71 - 80

    81 - 85

    86 - 90

    91 - 95

    96 - 100

    11 клас

    0 - 15

    16 - 30

    31 - 40

    41 - 50

    51 - 60

    61 - 70

    71 - 80

    81 - 85

    86 - 90

    91 - 95

    96 - 100

    Питома вага учнів 11-х класів, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання на достатньому та високому рівні (з кожного предмету)

    0 - 15

    16 - 30

    31 - 40

    41 - 50

    51 - 60

    61 - 70

    71 - 80

    81 - 85

    86 - 90

    91 - 95

    96 - 100

    Питома вага випускників 9-х класів, які отримали документи про освіту особливого зразка

    0

    1-9

    10-20

    21-35

    36-49

    50 і бо-леї


    Питома вага випускників 11-х класів, нагороджених учнівськими медалями


    0

    1-9

    10-20

    21-35

    36-49

    50 і бо-леї


    Питома вага випускників 11-х класів, що надійшли до державних ВНЗ на бюджетній основі (від загальної кількості вступників)

    0 - 25

    26 - 50

    51 - 70

    71 - 80

    81 - 90

    91 - 100


    Відповідність обраного учнями в школі профілю навчання подальшого продовження освіти у вищому навчальному закладі (%)

    0 - 10

    11 - 25

    26 - 50

    51 - 100
    Успішність участі учнів 4-11 - х класів у предметних олімпіадах і конкурсах (рівня вище шкільного - регіональних, республіканських, всеукраїнських, міжнародних) (% переможців, призерів від загального числа учасників від регіону)

    0

    1910 - 30

    40 - 60

    70 і бо-леї
    Питома вага учнів, які займаються в спортивних гуртках та секціях (від загальної кількості учнів у ЗНЗ)

    0 - 25

    26 - 50

    51 - 70

    71 - 80

    81 - 90

    91 - 100


    Питома вага суб'єктів освітнього процесу (батьків і учнів), задоволених освітніми послугами ЗНЗ

    0 - 40

    41 - 60

    61 - 75

    76 - 90

    91 - 100    Питома вага учнів, які пропускають навчальні заняття через захворювань

    76 - 100

    51 - 75

    25 - 50

    0 - 25
    Питома вага учнів, охоплених діяльністю щодо збереження та зміцнення фізичного здоров'я (щоденна зарядка, спортивні змагання, походи, прогулянки та екскурсії на природу)

    0 - 25

    26 - 50

    51 - 70

    71 - 80

    81 - 90

    91 - 100


    Питома вага учнів, які беруть участь у телекомунікаційних освітніх проектах


    0 - 15

    16 - 30

    31 - 40

    41 - 50

    51 - 60

    61 - 70

    71 - 80

    81 - 85

    86 - 90

    91 - 95

    96 - 100

    Додаткові індикатори не оцінюються


    Оцінка: К = , Де N - максимально можлива кількість балів; n - сума балів, виставлених експертами.

    Максимально можливу кількість балів N = ________ (складається з максимальних значень по кожній підгрупі індикаторів)

    Сума балів, виставлених експертами n = _____

    Оцінка: К = _______


    Високий рівень - 0,95 ≤ К <1

    Достатній рівень - 0,65 ≤ До <0,95

    Середній рівень - 0,5 ≤ К <0,65

    Початковий рівень - 0 <К <0,5


    Загальний висновок експертів ___________

    * * Умовні позначення якісних рівнів готовності:

    1,0 - повна готовність

    0,5 - неповна готовність

    0 - нульова готовність

    - Позиція не задіяна


    Додати в блог або на сайт

    Цей текст може містити помилки.

    Педагогіка | Методичка
    450.6кб. | скачати


    Схожі роботи:
    Комплексний моніторинг ефективності функціонування загальноосвітніх навчальних закладів реалізують
    Комплексний моніторинг ефективності функціонування загальноосвітніх навчальних закладів реалізують 2
    Моніторинг діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням
    Моніторинг в загальноосвітніх навчальних закладах
    Місце географії у навчальних планах загальноосвітніх закладів
    Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів
    Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 1011 клас
    Місце та роль приватних загальноосвітніх закладів у сучасних умовах
    Організація логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в умовах загальноосвітніх закладів
    © Усі права захищені
    написати до нас