Комплексний аналіз господарської діяльності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
  Введення. 2
Глава 1. Теоретичні та методологічні основи фінансового аналізу господарської діяльності підприємства за даними бухгалтерського балансу 4
1.1 Предмет і завдання фінансового аналізу. 4
1.2 Методи оцінки фінансового стану підприємства. 6
Глава 2. Аналіз фінансового стану ТОВ "Будівництво" за даними бухгалтерського балансу. 10
2.1 Оцінка майнового стану підприємства. 10
2.2 Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. 15
2.3 Фінансова стійкість підприємства. 17
Глава 3. Рекомендації щодо поліпшення ефективності фінансової діяльності підприємства. 24
Висновок. 27
Список використаної літератури .. 30
Програми. 32


Введення

Щоб забезпечити виживання підприємства в сучасних умовах, персоналу підприємства, фірми і т.д. необхідно, перш за все, вміти реально оцінювати фінансовий стан підприємства. У цих цілях необхідно вміти користуватися методикою оцінки фінансового стану підприємства, мати відповідне інформаційне забезпечення і кваліфікований персонал, який зможе реалізувати дану методику на практиці.
Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, необхідно за допомогою фінансового аналізу своєчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення стану підприємства і його платоспроможності, саме це і визначає актуальність обраної мною теми дипломної роботи.
У цій роботі розглядається сутність та методики оцінки фінансового стану підприємства, а також проводиться оцінка фінансового стану промислового підприємства.
Актуальність обраної теми курсової роботи визначається тим, що фінансовий стан підприємства відображає його конкурентоспроможність (платоспроможність, кредитоспроможність) у виробничій сфері і, отже, ефективність використання вкладеного власного капіталу.
Метою курсової роботи є:
проведення фінансового аналізу підприємства;
оцінка його майнового стану;
визначення платоспроможності підприємства;
визначення типу фінансової стійкості підприємства;
Об'єктом дослідження є підприємство ТОВ "будівництво".
Ця курсова робота складається з вступу, трьох розділів, списку літератури. У першому розділі розглядаються теоретичні основи фінансового аналізу та оцінки господарської діяльності. Після вивчення літератури з теми курсової роботи в результаті розгляду та узагальнення думок різних авторів з досліджуваної проблеми у другому розділі роботи представлені основні теоретичні підходи до аналізу фінансового стану підприємства.
Для написання курсової роботи використано: Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства, Селезнева.Н.Н., Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз. Управління фінансами, Бердникова Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства, Шеремет В.В., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств і т.д.

Глава 1. Теоретичні та методологічні основи фінансового аналізу господарської діяльності підприємства за даними бухгалтерського балансу

1.1 Предмет і завдання фінансового аналізу

Головна мета фінансової діяльності підприємства - нарощування власного капіталу та забезпечення сталого положення на ринку. Для цього необхідно постійно підтримувати платоспроможність і рентабельність підприємства, а також оптимальну структуру активу і пасиву балансу.
Основні завдання аналізу:
своєчасна та об'єктивна діагностика фінансового стану підприємства, встановлення його "больових точок" та вивчення причин їх утворення;
пошук резервів поліпшення фінансового стану підприємства, його платоспроможності та фінансової стійкості;
розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства;
прогнозування можливих фінансових результатів і розробка моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів.
Аналіз фінансового стану ділиться на внутрішній і зовнішній, цілі і зміст яких різні.
Внутрішній аналіз фінансовий стан підприємства - це дослідження механізму формування, розміщення та використання капіталу з метою пошуку резервів зміцнення фінансового стану, підвищення прибутковості і нарощування власного капіталу суб'єкта господарювання.
Зовнішній фінансовий аналіз - це дослідження фінансового стану суб'єкта господарювання з метою прогнозування ступеня ризику інвестування капіталу та рівня його прибутковості [3, С.56].
На думку більшості авторів, аналіз фінансового стану підприємства включає такі блоки:
оцінка майнового стану та структури капіталу:
аналіз розміщення капіталу;
аналіз джерел формування капіталу;
оцінка ефективності і інтенсивності використання капіталу:
аналіз рентабельності (прибутковості) капіталу;
аналіз оборотності капіталу;
оцінка фінансової стійкості і платоспроможності:
аналіз фінансової стійкості;
аналіз ліквідності та платоспроможності;
оцінка кредитоспроможності та ризику банкрутства.
Аналіз фінансового стану підприємства грунтується головним чином на відносних показниках, тому що абсолютні показники балансу в умовах інфляції дуже важко привести в порівнянний вид.
Відносні показники аналізованого підприємства можна порівнювати:
з загальноприйнятими "нормами" для оцінки ступеня ризику і прогнозування можливості банкрутства;
з аналогічними даними інших підприємств, що дозволяє виявити сильні і слабкі сторони підприємства і його можливості;
з аналогічними даними за попередні роки для вивчення тенденцій покращення чи погіршення фінансового стану підприємства.
Таким чином, аналіз фінансового стану - обов'язкова складова фінансового менеджменту будь-якого підприємства.
Фінансовий стан характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування організації, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю [7, С.45].

1.2 Методи оцінки фінансового стану підприємства

Предметом фінансового аналізу є фінансові ресурси та їх потоки. Головною метою фінансового аналізу є оцінка фінансового стану підприємства і виявлення можливостей підвищення ефективності роботи підприємства за допомогою раціональної фінансової політики.
Досягнення цієї мети здійснюється за допомогою властивого даної дисципліни методу.
Метод фінансового аналізу - це система теоретико-пізнавальних категорій, наукового інструментарію і регулятивних принципів дослідження фінансової діяльності суб'єктів господарювання (підприємств, фірм і т.д.), тобто тріада, виражена таким чином:
М = (К, І, Рпр),
де М - метод фінансового аналізу;
К - система категорій;
І - науковий інструментарій;
Рпр - система регулятивних принципів [12, С.81].
Категорії фінансового аналізу - це найбільш загальні, ключові поняття даної дисципліни. У числі категорій можуть бути такі поняття як фактор, ставка, відсоток, дисконт, грошовий потік, леверидж і т.д.
Науковий інструментарій - це апарат фінансового аналізу, тобто сукупність загальнонаукових і конкретно-наукових способів дослідження фінансової діяльності підприємств і організацій.
Принципи фінансового аналізу регулюють процедурну сторону його методології. До числа найбільш важливих принципів фінансового аналізу належать принципи системності, комплексності, регулярності, наступності, об'єктивності та ін
У практиці фінансового аналізу існують різні класифікації методів економічного, зокрема, фінансового аналізу.
Перший рівень виділяє неформалізовані і формалізовані методи аналізу. Неформалізовані методи засновані на описі аналітичних процедур на логічному рівні, а не на строгих математичних залежностях. До цієї групи методів належать методи експертних оцінок, морфологічного аналізу, сценаріїв, порівняння, побудови систем аналітичних таблиць і т.д.
До другої групи належать методи, в основі яких лежать строгі формалізовані аналітичні залежності. Дані методи складають другий рівень класифікації (ланцюгових підстановок, дисконтування, диференціації і т.д.).
Найбільш доцільно починати аналіз фінансового стану з вивчення формування і розміщення капіталу підприємства, оцінки якості управління його активами і пасивами, визначення операційного та фінансового ризиків.
Після цього слід проаналізувати ефективність та інтенсивність використання капіталу, оцінити ділову активність підприємства і ризик втрати його діловій репутації.
Завдання аналізу ліквідності балансу виникає в зв'язку з необхідністю давати оцінку кредитоспроможності організації, тобто його спроможність своєчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов'язаннями.
Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Від ліквідності балансу слід відрізняти ліквідність активів, яка визначається як величина, зворотна часу, необхідному для перетворення їх в грошові кошти. Чим менше час, який буде потрібно, щоб цей вид активів перетворився в гроші, тим вище їх ліквідність [9, С.452].
Аналіз ліквідності полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованих у порядку зростання термінів.
Що стосується практики проведення аналізу, то зміст і послідовність процедур повністю залежать від мети аналізу та інформаційної бази. Спочатку аналітик досвідченим шляхом має визначити пріоритетні напрямки дослідження, основні зони зосередження ризиків, а потім послідовність етапів. Цей порядок акцентів і пріоритетів може змінюватися в ході аналізу.
Основу інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану повинна становити бухгалтерська звітність.
З точки зору забезпечення управлінської діяльності можна виділити три основні вимоги, яким повинна задовольняти бухгалтерська звітність.
Вона повинна містити такі дані, необхідні для:
прийняття обгрунтованих управлінських рішень у сфері інвестиційної політики;
оцінки динаміки і перспектив зміни прибутку підприємства;
оцінки наявних у підприємства ресурсів, що відбуваються в них змін та ефективності їх використання.
З точки зору традиційного розуміння фінансовий аналіз являє собою метод оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності.
Результативність фінансового аналізу багато в чому залежить від організації та досконалості його інформаційної бази. Основні джерела інформації: звітний бухгалтерський баланс (форма № 1), звіти про прибутки та збитки (форма № 2), про зміни капіталу (форма № 3), про рух грошових коштів (форма № 4), додаток до балансу (форма № 5 ) та інші форми звітності, дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізують окремі статті балансу [5, С.32].
Всю фінансову інформацію, яка є вихідною базою при проведенні фінансового аналізу, можна розділити на зовнішню і внутрішню.
Зовнішня фінансова інформація включає в себе основні форми бухгалтерського обліку.
Зовнішній фінансовий аналіз, проведений на основі даних офіційного бухгалтерського обліку, не дозволяє, як правило, розкрити дійсний фінансовий стан підприємства, так як базується на обмеженій інформації і регламентується типовими методами.
Внутрішня інформація містить у собі дані управлінського (директорського) обліку, з нього випливає, що внутрішній фінансовий аналіз є більш об'єктивним.
Таким чином, аналіз фінансового стану підприємства грунтується головним чином на відносних показниках, тому що абсолютні показники балансу в умовах інфляції дуже важко привести в порівнянний вид.

Глава 2. Аналіз фінансового стану ТОВ "Будівництво" за даними бухгалтерського балансу

2.1 Оцінка майнового стану підприємства

При оцінці майнового стану підприємства формується уявлення про діяльність підприємства, виявляються зміни у складі його майна і джерелах, встановлюються взаємозв'язки різних показників. З цією метою визначають співвідношення окремих статей активу і пасиву балансу, їх питома вага в загальному підсумку (валюті) балансу, розраховують суми відхилень у структурі основних статей балансу в порівнянні з попередніми періодами.
Загальна сума зміни валюти балансу розчленовується на складові, що дозволяє зробити попередні висновки про характер зрушень у складі активів, джерелах їх формування і їх взаємної обумовленості.
Побудуємо аналітичну таблицю, що характеризує як структуру засобів підприємства і їх джерел, так і динаміку окремих її показників. Дані розрахунків представлені у додатку 1.
Переважну частину активів, як показує додаток 1, у 2004 р. становили оборотні активи - 72,40%, в 2005 р. позиція оборотних активів майже не змінилася, їхня частка в майні становила - 63,63%, а в 2006 р. - 72,40%, зокрема, виробничі запаси і грошові кошти. Джерелами коштів даного підприємства є в основному, отримані аванси, кредиторська заборгованість і нерозподілений прибуток звітного року.
На ТОВ "будівництва" "валюта балансу на кінець 2006 р. склала 1490863 тис. р.., Що вище показника 2005 р. на 386882 тис. р.., І вище за рівень 2004 р. на 28989 тис. р.. Це пов'язано з тим, що підприємство стало більше брати кредитів на значні суми. У складі оборотних коштів найбільша частина припадає на грошові кошти, які складають 431332 тис. р.., а також на запаси, вони становлять 382671 тис. р..
Величина виробничих запасів в 2006 р. по відношенню до 2004 і 2005 рр.. має тенденцію до підвищення. У 2006 р. їх вартість склала 382671 тис. р.., Що вище на 7441 тис. руб. показника 2004 р. і більше показника 2005 р. на 3736 тис. руб. Частка запасів в структурі майна на кінець 2006р. склала 25,66%, що нижче за показник 2005 року на 8,66%.
З 2004 по 2006 р. підприємство нарощувало свою виробничу потужність, на це вказує той факт, що основні засоби збільшилися на 4129 тис. руб. з 2004 по 2006 рр.. і 1362 тис. руб. з 2005 по 2006 р. Негативним моментом є збільшення короткострокової дебіторської заборгованості, як в абсолютній, так і у відносній величині. У 2006 р. її величина склала 199077 тис. р.., Що вище рівня 2005 р. на 1945 тис. р.. і вище рівня 2004 р. на 3871 тис. руб.
Більше половини у пасиві балансу займає капітал і резерви, їх частка у валюті балансу становить 51,7% або 770870 тис. руб. Даний вид джерела має тенденцію до зниження, а саме по відношенню до 2005 р.
Фонд соціальної сфери на кінець 2006 р. складає 287556 тис. руб., Що вище показників 2005 Позитивним моментом є збільшення нерозподіленого прибутку звітного року. По відношенню до 2004 року вона збільшилася на 151 тис. руб., А по відношенню до 2005 року на 7416 тис. руб. і склала 7416 тис. руб.
Короткострокові зобов'язання представлені кредиторською заборгованістю і позиками, рівень яких по відношенню до 2004 року і 2005 році змінився як в абсолютному вираженні, так і відносному, що не має однозначної оцінки в діяльності організації. Збільшення кредиторської заборгованості викликано тим, що підприємству можна використовувати позикові кошти для розвитку виробництва, що є передумовою для підвищення якості продукції, що випускається обсягів реалізації і відповідно отримання прибутку. На кінець 2006 року кредиторська заборгованість становить 529489 тис. крб., Тоді як на кінець 2005 року вона дорівнювала 346797 тис. руб., Що нижче на 182962 тис. р.., У 2006 р. частка кредиторської заборгованості в пасиві балансу склала 35,53 %, що вище рівня 2005 р. на 4,12%.
У процесі подальшого аналізу детально розглянемо склад, структуру і динаміку основного і оборотного капіталу. Аналіз складу і динаміки основного капіталу представлений в таблиці 2.1
Таблиця 2.1
Склад і динаміка основного капіталу ТОВ "Будівництво" за 2004 - 2006 рр..
Засоби
підприємства
2004
2005
2006
Відхилення 2006 р. від
Тис. руб.
%
Тис. руб.
%
Тис. руб.
%
2004
2005
Тис. руб.
%
Тис. руб.
%
Нематеріальні
активи
21689
5,4
21903
5,45
22119
5,4
430
-
216
0,05
Основні
кошти
208219
51,6
210986
52,55
212348
51,6
4129
-
1362
-0,95
Незавершене
будівництво
86755
21,5
81002
20,17
88475
21,5
1720
-
7473
1,33
Довгострокові
фінансові вкладення
86762
21,5
87618
21,82
88483
21,5
1721
-
865
-0,32
РАЗОМ
403425
100
401509
100
411425
100
8000
-
9916
-
Як показує табл.2.1, на кінець 2006 р. сума основного капіталу збільшилася в порівнянні з 2004 р. на 2%, в порівнянні з 2005 р. збільшився на 2,5%. Збільшення відбулося за рахунок: зростання суми основних засобів, що свідчить про їх оновлення, а також суми незавершеного будівництва, що говорить про вкладення коштів підприємства в основні фонди. Так само відбулося збільшення сум: нематеріальних активів, і довгострокових фінансових вкладень. Основну частину основного капіталу склали основні засоби, їх частка на кінець 2006 р. склала 51,6%, а також незавершене будівництво та довгострокові фінансові вкладення, їх частки склали 21,5% і 21,5%. Частка незавершеного будівництва зросла на 1,33%, а частки основних засобів і довгострокових фін. вкладень зменшилися в цілому на 1,27%.
Для повного аналізу активів підприємства проведемо аналіз динаміки та складу оборотних активів. Для аналізу використовуємо дані бухгалтерської звітності, а саме форму № 1 за 2004 - 2006 рр.. Дані розрахунку показані в табл.2.2 Дані табл.2.2 показують, що найбільша частка в оборотних активах припадає на запаси. У 2006 р. сума запасів підвищилася в порівнянні з попередніми періодами, але їх частка в активах знизилася і склала 35,45%. У складі суми запасів значно збільшилися суми готової продукції і сировини та матеріалів у зв'язку з труднощами збуту. У 2006 р. збільшилася також частка довгострокової дебіторської заборгованості, що свідчить про погіршення фінансової ситуації на підприємстві.
Таблиця 2.2
Динаміка і склад оборотних активів ТОВ "будівництва"
за 2004 - 2006 рр..
Види коштів
2004
2005
2006
Відхилення 2006 р. від
Тис.
Руб.
%
Тис.
руб.
%
Тис.
ру. б.
%
2004
2005
Тис.
руб
%
Тис.
руб
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Запаси
375230
35,45
378935
53,94
382671
35,45
7441
-
3736
-18,49
в тому числі:
-9,49
сировину і матеріали
192609
18, 19
194509
27,69
196428
18,2
3819
0,01
1919
-5,56
готова продукція
114950
10,86
116088
16,52
117233
10,86
2283
-
1145
-0,18
витрати в не-завершеному виробництві
22123
2,09
22341
3,18
22561
3
438
0,01
220
-0,67
витрати майбутніх періодів
13014
1,23
13142
1,87
13272
1,2
258
-0,03
130
-1,57
Інші запаси і витрати
32534
3,07
32855
4,67
33179
3,1
645
0,03
324
-1,57
ПДВ
32534
3,07
32855
4,67
33179
3,1
645
0,03
324
0,24
Довгострокова
дебіторська заборгованість
21690
2,05
12563
1,8
22120
2,04
430
-0,01
9557
0,24
У тому числі покупці і замовники
21690
2,05
12563
1,8
22120
2,04
430
-0,01
9557
-9,62
Короткострокова
дебіторська заборгованість
195206
18,44
197132
28,06
199077
18,44
3871
-
1945
-4,26
Продовження таблиці 2.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
У тому числі покупці і замовники
86728
8, 19
87538
12,46
88448
8,2
1720
0,01
910
-3,09
Векселі до отримання
62103
5,86
62796
8,94
63334
5,85
1231
-0,01
538
-0,002
Аванси видані
89
0,008
90
0,01
91
0,008
2
-
1
-2,29
Інші дебітори
46286
4,37
46708
6,65
47204
4,36
918
-0,01
496
-0,56
Короткострокові фінансові вкладення
10844
1,02
10951
1,56
11059
1
215
-0,02
108
30
Грошові кошти
422945
39,96
70036
9,96
431332
39,96
8387
-
316296
-
РАЗОМ
1058449
100
702472
100
1079438
100
20989
-
376966
Формується капітал підприємства за рахунок власних (внутрішніх), так і за рахунок позикових (зовнішніх) джерел. Від ступеня оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу багато в чому залежать фінансове становище підприємства і його стійкість. Дані аналізу динаміки та структури джерел формування капіталу представлені в табл.2.3
Таблиця 2.3
Аналіз динаміки та структури джерел формування капіталу
Джерело капіталу
2004р.
2005р.
2006р.
Відхилення 2006р. від
Тис. руб.
%
Тис. руб.
%
Тис. руб.
%
2004р.
2005р.
Тис. руб.
%
Тис. руб.
%
Власний капітал
755880
51,7
545989
49,46
770870
51,7
14990
-
224881
2,24
Позиковий капітал
705994
48,3
557992
50,54
719993
48,3
13999
-
162001
-2,24
РАЗОМ
1461874
100
1103981
100
1490863
100
28989
-
386882
-
З даних табл.2.3 видно, що на даному підприємстві питома вага в джерелах формування активів весь аналізований період 2004 - 2006 рр.. частки власного і позикового капіталів практично рівні. Незначні зміни простежуються лише в 2006 р. в порівнянні з 2005 р., а саме частка власного капіталу підвищилася на 2,24%, а позикового відповідно зменшилася на 2,24%.
У процесі подальшого аналізу необхідно більш детально вивчити динаміку і структуру власного і позикового капіталу, з'ясувати причини зміни окремих їх складових і дати оцінку цих змін. Динаміка структури власного капіталу представлені в таблиці 2.4

Таблиця 2.4
Динаміка і структура власного капіталу
Джерела
капіталу
2004р.
2005р.
2006р.
Відхилення 2006р. від
Тис. руб.
%
Тис. руб.
%
Тис. руб.
%
2004р.
2005р.
Тис.
руб.
%
Тис.
руб.
%
Статутний
капітал
216896
28,7
219036
40,12
221197
28,69
4301
-0,01
2161
-11,43
Додатковий
капітал
195205
25,83
186236
34,11
199076
25,82
3871
-0,01
12840
-8,29
Резервний
капітал
54224
7,2
54759
10,03
55299
7,17
1075
-0,03
540
-2,86
Фонд
соціальної
сфери
281694
37,26
85632
15,69
287556
37,27
5862
0,01
201924
21,58
Нераспре-
поділена
прибуток
7591
1
326
0,05
7742
1,05
151
0,5
7416
1
РАЗОМ
755880
100
545989
100
770870
100
14990
-
224881
-
Дані табл.2.4 показують зміни в розмірі та структурі власного капіталу: з 2004 р. по 2005 р. стався різкий "стрибок" - значно зменшилася сума власного капіталу на 209891 тис. руб., Це пов'язано з різкою зміною сум фонду соціальної сфери і нерозподіленого прибутку. У 2006 р. ситуація повернулася на позиції 2004 р. У структурі власного капіталу основна питома вага належить фонду соціальної сфери (37,27%), а також у майже рівних частках статутного і додатковим капіталом (28,69% і 25,82% відповідно ).

2.2 Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

Для оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства, розраховують відносні показники фінансової стійкості підприємства.
Коефіцієнт швидкої ліквідності або коефіцієнт проміжного покриття (КБЛ) показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити за рахунок грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень дебіторської заборгованості Розраховується за формулою:
КБЛ = (А1 + А2) / (П1 + П2) (1)
Коефіцієнт поточної ліквідності (КТЛ) або коефіцієнт покриття боргів показує, якою мірою оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання. Задовольняє зазвичай коефіцієнт> 2. розраховується за формулою:
КТЛ = (Al + А2 + A3) / (П1 + П2) (2)
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) показує, яка частина поточної заборгованості може бути погашена найближчим часом. Значення коефіцієнт визнається достатнім, якщо воно становить 0,2 - 0,5. Даний показник розраховується за формулою:
Кал = А1 / (П1 + П2) (3)
Таблиця 2.5
Показники ліквідності підприємства за 2004 - 2006 рр..
Найменування
Норматив
2004р.
2005р.
2006р.
Відхилення 2006р. від
2004
2005
Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття)
1ч2
1,97
1,72
1,97
-
0,25
Коефіцієнт швидкої ліквідності або критичної оцінки
0,7 ч0, 8
1,14
0,66
1,15
0,01
0,49
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,2 ч0, 5
0,79
0,2
0,8
0,01
0,6
Дані табл.2.5 показують, що всі розраховані коефіцієнти ліквідності відповідають нормативним значенням, причому за всі три розглянутих року. Це свідчить про достатньому обсязі грошових коштів для погашення своїх зобов'язань.

2.3 Фінансова стійкість підприємства

Фінансовий стан підприємства, його стійкість, багато в чому залежать від оптимальності структури джерел капіталу (співвідношення власних і позикових коштів) і від оптимальності структури активів підприємства, і в першу чергу - від співвідношення основних і оборотних коштів. Тому необхідно проаналізувати структуру джерел капіталу підприємства та оцінити ступінь фінансової стійкості і фінансового ризику. З цією метою розраховуються абсолютні та відносні показники. Джерелом інформації для розрахунку фінансових показників служить бухгалтерська звітність.
Абсолютними показниками фінансової стійкості є показники, що характеризують стан запасів і забезпеченість їх джерелами формування. Для оцінки стану запасів використовуються дані другого розділу балансу по рядку 210 - "запаси". Для характеристики джерел формування запасів використовується 3 основні показники:
наявність власних оборотних коштів (ВОК):
ВОК = СІ - ВА, (4)
де СІ - власні джерела (1 розділ пасиву);
ВА - необоротні активи (1 розділ активу);
наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (СД):
ВД = ВОК + ДП, (5)
де ДП - довгострокові пасиви (2 розділ пасиву);
ОІ - загальна величина джерел формування запасів і витрат:
ОІ = СД-КЗС, (6)
де КЗС - короткострокові позикові кошти (рядок 610 ф. № 1).
Крім даних показників існує три показники забезпеченості запасів джерелами їх формування:
надлишок або нестача власних оборотних коштів:
ΔСОС = СОС - Запаси (7)
надлишок або нестача загальної величини основних джерел формування запасів:
ΔОІ = ОІ - Запаси (8)
надлишок або нестача власних і довгострокових джерел формування запасів:
ΔСД = СД - Запаси (9)
На основі вищенаведених формул проведемо аналіз абсолютних показників фінансової стійкості, дані розрахунків зведемо в таблицю 2.6
Таблиця 2.6
Абсолютні показники фінансової стійкості ТОВ "Будівництво" за 2004-2006 рр.., Тис. руб.
Показники
2004
2005р.
2006
Відхилення 2006 р. від
2004
2005
1
2
3
4
5
6
1. Власні оборотні кошти
352455
144480
359445
-93010
214965
2. Власні та довгострокові позикові джерела формування запасів
460903
232716
470044
9141
237328
3. Загальна величина джерел формування запасів і витрат
447889
219574
456772
8883
237198
4. Зміна СОС
-22775
-234455
-23226
-451
211229
5. Зміна ОІ
72659
-159361
74101
1442
233462
6. Зміна СД
85673
-146219
87373
1700
233592
Як показує табл.2.6, в 2006 р. на підприємстві не спостерігається брак власних оборотних коштів, так як власний капітал підприємства більше ніж необоротні активи. У цілому три перші показника відповідають нормам, але спостерігається брак власних джерел формування запасів.
Відносні показники характеризують такі коефіцієнти:
коефіцієнт автономії (чи незалежності) (Ка) характеризує роль власного капіталу у формуванні активу підприємства (норматив> _0, 5):
Ка = СК / А, (10)
де СК - власний капітал (стр.490); А - актив балансу (стор.300);
коефіцієнт фінансової стійкості (КФУ) застосовується для розрахунку як доповнення і розвитку показника фінансової незалежності (норматив> 0,7):
КФУ = (СК + ДН) / А, (11)
де ДО - довгострокові зобов'язання (стр.590);
коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) показує питому вагу позикового капіталу в загальній сумі капіталу (норматив <0,5):
Кфз = ЗК / А, (12)
де ЗК - позиковий капітал (стр.590 + стр.690);
коефіцієнт фінансування (Кф) показує, як позиковий капітал фінансується за рахунок власного капіталу (норматив> 1):
Кф = СК / ЗК, (13)
коефіцієнт інвестування (Кі) показує частку фінансування необоротних активів за рахунок власного капіталу (норматив> 1):
Ки = СК / ВА, (14)
де В А - необоротні активи (стор. 190);
коефіцієнт постійного активу (кПа) показує частку необоротних активів у власному капіталі (норматив <1):
Кпа = ВА / СК, (15)
коефіцієнт маневреності (Км) означає, що частка власних оборотних коштів повинна бути рівна 50% у власному капіталі і чим ближче значення верхньої межі нормативу, тим більше можливостей у підприємства для фінансового маневрування (норматив 0,2 4-0,5):
Км = ВОК / СК, (16)
де СОС - власні оборотні кошти (стр.490 - стор 190);
коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними засобами (Ксос) показує, що 10% оборотних активів підприємства повинні поповнюватися за рахунок власних оборотних коштів, а решта за рахунок позикових (норматив 0,1):
Ксос = ВОК / ОА, (17)
де ОА - оборотні активи (стр.290);
коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів (КМІС) показує частку мобільних в іммобілізованих засобах (нормативу немає). Даний показник краще за все розглядати в динаміці:
КМІС = ОА / ВА, (18)
коефіцієнт співвідношення чистих оборотних активів і чистих активів (Кчоа) показує частку чистих оборотних активів у чистих активах (нормативу немає).
Чисті оборотні активи - це оборотний капітал підприємства, ліквідні резерви які покривають витрати, що виникають у результаті непередбачених обставин. Чисті оборотні активи - це оборотні активи сформовані за рахунок власних коштів.
Чисті активи формуються за рахунок коштів у власному капіталі.
Кчоа = ЧОА / ЧА, (19)
де ЧОА - чисті оборотні активи (стр.290 - стр.220 - 244 - стор.252 - стр.465 - стр.475 - стр.610 - стр.620 - стр.630 - стр.660);
ЧА - чисті активи ((стор. 190 + стр.290 - стр.220 - 244) - (стр.450 + стр.510 + стр.520 + стр.610 + стр.620 + стр.630 + стор 660));
плече фінансового важеля або коефіцієнт фінансового ризику (КФР) показує співвідношення позикового до власного капіталу (норматив <1):
КФР = ЗК / СК, (20)
коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості (Кдкз) показує яку частину кредиторська заборгованість займає в дебіторській заборгованості (нормативу немає):
Кдкз = КЗ / ДЗ, (21)
де КЗ - кредиторська заборгованість (стр.620);
ДЗ - дебіторська заборгованість (стр.230 + стр.240);
коефіцієнт співвідношення оборотних активів з власним капіталом (Коа) показує частку оборотних активів у власному капіталі (норматив від 0,2 до 0,7):
Коа = ОА / СК, (22)
У процесі господарської операцій фінансовий стан постійно змінюється, знання граничних меж (нормативів) дозволяє власнику маневрувати ресурсами і господарським операціями з метою підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності, вишукувати можливості зміцнення фінансової стійкості організації в ринковій системі господарювання, а також створювати умови для запобігання фінансових потрясінь провідних в кінцевому підсумку до банкрутства.
За даними бухгалтерської звітності проведемо аналіз вище перерахованих коефіцієнтів, результати розрахунків представимо у вигляді додатку 2. Як показує додаток 2, коефіцієнт абсолютної ліквідності в 2006 р. збільшився в порівнянні з 2005 р. на 0,03 і відповідає нормативу, це свідчить про те, що у підприємства достатньо власного капіталу для формування активу. Коефіцієнт фінансової стійкості протягом трьох років не відповідає нормативу, це викликано тим, що сума власного капіталу менше ніж необоротні активи.
Коефіцієнт фінансової залежності в 2006 р. склав 0,48, це говорить про те, що позиковий капітал на підприємстві складає 48% від загальної суми капіталу.
Коефіцієнт фінансування у 2006 р. в порівнянні з 2004 р. залишився незмінним, а по відношенню до 2005 р. він збільшився на 0,09, це означає, що підприємство фінансує позиковий капітал за рахунок власного капіталу.
Коефіцієнт маневреності і коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами в межах нормативного значення як за 2004 і 2005 р. так і за 2006 рік. Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів у 2004р і 2006 р. складає 2,62.
Коефіцієнт співвідношення чистих оборотних активів і чистих активів в 2004 і 2006 р. становить 0,62, тоді як в 2005 р. був нижче Кчоа 2004 року на 0,18. Це означає, що чисті активи в 2006 р. на 0,62% складаються з чистих оборотних активів. Плече фінансового важеля або коефіцієнт фінансового ризику в 2004 р. і в 2006 р. нижче нормативу, тобто капітал підприємства на 93% складається з позикового. Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості у 2006 р. підвищився в порівнянні з 2005 р. на 0,74, підвищення викликане збільшенням суми кредиторської заборгованості у 2006 р.
Коефіцієнт співвідношення оборотних активів з власним капіталом у 2006 р. дорівнює 1,4, означає, що оборотні кошти перевищують власний капітал, т.е.140% (100%) оборотних активів формується за рахунок власного капіталу.

Глава 3. Рекомендації щодо поліпшення ефективності фінансової діяльності підприємства

Зміна економічної ситуації, її постійна стабілізація призводять до того, що фінансовий аналіз стає все більш затребуваним. Цільова спрямованість фінансового аналізу полягає в обгрунтуванні управлінських рішень, наслідки яких виявляться в найближчому майбутньому, тому найважливішим завданням фінансового аналізу в сучасних умовах є перспективна оцінка фінансового стану підприємства та його фінансової стійкості в майбутньому з позиції їх відповідності розвитку підприємства в умовах наявної зовнішньої і внутрішньої середовища .
Оцінка поточного фінансового стану показала, що ТОВ "Будівництво" має недостатніми засобами, щоб погасити свої зобов'язання (кредиторська заборгованість). Загальна величина найбільш термінових зобов'язань підприємства, включаючи короткострокові кредити банку, до кінця 2005 р. зросла в більш значному обсязі, ніж грошові кошти. Недостатність високоліквідних засобів у підприємства привела до того, що значний обсяг його термінових зобов'язань виявився покритим активами з відносно невисокою оборотністю.
Стійкість фінансового стану може бути підвищена шляхом:
прискорення оборотності капіталу в поточних активах, в результаті чого відбудеться відносне його скорочення на карбованець обороту;
обгрунтованого зменшення запасів і витрат (до нормативу);
поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.
Досягнутий в результаті прискорення оборотності ефект виражається в першу чергу в збільшенні випуску продукції без додаткового залучення фінансових ресурсів. Крім того, за рахунок прискорення оборотності капіталу збільшується сума прибутку, так як зазвичай до вихідної грошовій формі капітал повертається з приростом.
Найбільш важливі способи поліпшення фінансового стану підприємства збільшення випуску конкурентоспроможної, що користується попитом, зниження її собівартості і збільшення виручки на рубль продажів. При збільшуються обсяги виробництва підприємство може піти на скорочення продажної ціни, якщо таке скорочення спричинить за собою зростання продажів продукції до таких меж, щоб завантаження виробничих потужностей була максимально прибуткової, іншими словами, якщо за рахунок зниження ціни можна підвищити обсяг продукції до таких меж, щоб завантаження виробничих потужностей була максимальною, прибуток від продажів буде рости до тих пір, поки економія від зниження витрат (у розрахунку на 1 виріб) буде більше величини зміни (зменшення) ціни.
Оскільки рентабельна діяльність - запорука доброго фінансового стану слід спрямувати зусилля підприємства на зростання прибутку. Тому доцільно підвищити стимулюючу функцію податку на прибуток, встановивши зниження ставки податку на її приріст. Удосконалення оподаткування підприємств як спосіб покращення їх фінансового стану має йти шляхом скорочення частки непрямих податків і податків з виручки, оскільки часто підприємства змушені платити ці податки за рахунок скорочення власних оборотних коштів, погіршуючи тим самим фінансовий стан.
Висока частка дебіторської заборгованості в загальній сумі оборотних коштів одна з причин поганого фінансового стану. Дебіторська заборгованість особливий вид оборотних коштів. Це борги цього підприємства інших підприємств - покупців його продукції, споживачів його послуг, тобто гроші які підприємству ще тільки стоїть отримати. Для зменшення дебіторської заборгованості пропонується відпускати товар чи надавати послуги за готівковий розрахунок, якщо це неможливо, пропонується внесення вартості за передоплату або в кредит з внесенням частини вартості та подальшої виплатою кредиту і відсотків. Це допоможе поліпшити фінансовий стан підприємства.

Висновок

У цій роботі проаналізовано фінансовий стан підприємства ТОВ "будівництва" і зроблені наступні висновки:
Фінансовий стан підприємства відображає його конкурентоспроможність (платоспроможність, кредитоспроможність) у виробничій сфері і, отже, ефективність використання вкладеного власного капіталу.
Фінансовий результат діяльності підприємства залежить від:
рентабельності виробництва;
організації виробництва і збуту продукції;
забезпеченості власними оборотними засобами.
Для проведення фінансового аналізу використовується бухгалтерська звітність, яка відображає кінцеві результати конкретної діяльності підприємства, а також система розрахункових показників, що базується на цій звітності. На показники діяльності підприємств впливають як економічні, так і організаційні чинники. Крім того, підприємства як самостійні економічні суб'єкти господарської діяльності мають право розподіляти результати діяльності, тобто прибуток, мають економічну свободу у виборі партнерів і роблять цей вибір виходячи тільки з цілей економічної доцільності і власної вигоди. Необхідною елементом їх господарювання в сучасних умовах є самостійність в організації постачання виробництва сировиною, наймання персоналу і розпорядженні виробленою продукцією, а також у вирішенні питань, що стосуються фінансування капітальних вкладень, забезпечення підприємства оборотними коштами, і інших завдань виходячи з власного бачення перспектив здійснення виробничої діяльності. Такі основні елементи самостійної діяльності будь-якого підприємства, і на основі їх обліку будується система фінансового аналізу.
Головна мета фінансової діяльності підприємства - нарощування власного капіталу та забезпечення сталого положення на ринку. Для цього необхідно постійно підтримувати платоспроможність і рентабельність підприємства, а також оптимальну структуру активу і пасиву балансу.
Оцінка поточного фінансового стану виявила наступне:
1. На ТОВ "будівництва" "валюта балансу на кінець 2006 р. склала 1490863 тис. р.., Що вище показника 2005 р. на 386882 тис. р.., І вище за рівень 2004 р. на 28989 тис. р.. Це пов'язано з тим, що підприємство стало більше брати кредитів на значні суми. Величина виробничих запасів в 2006 р. по відношенню до 2004 і 2005 рр.. має тенденцію до підвищення. У 2006 р. їх вартість склала 382671 тис. р.., що вище на 7441 тис. крб . показника 2004 р. і більше показника 2005 р. на 3736 тис. руб.
2. З 2004 по 2006 р. підприємство нарощувало свою виробничу потужність, на це вказує той факт, що основні засоби збільшилися на 4129 тис. руб. з 2004 по 2006 рр.. і 1362 тис. руб. з 2005 по 2006 р. Негативним моментом є збільшення короткострокової дебіторської заборгованості, як в абсолютній, так і у відносній величині. У 2006 р. її величина склала 199077 тис. р.., Що вище рівня 2005 р. на 1945 тис. р.. і вище рівня 2004 р. на 3871 тис. руб.
3. Більше половини у пасиві балансу займає капітал і резерви, їх частка у валюті балансу становить 51,7% або 770870 тис. руб.
4. Позитивним моментом є збільшення нерозподіленого прибутку звітного року. По відношенню до 2004 року вона збільшилася на 151 тис. руб., А по відношенню до 2005 року на 7416 тис. руб. і склала 7416 тис. руб.
5. Короткострокові зобов'язання представлені кредиторською заборгованістю і позиками, рівень яких по відношенню до 2004 року і 2005 році змінився як в абсолютному вираженні, так і відносному, що не має однозначної оцінки в діяльності організації. Збільшення кредиторської заборгованості викликано тим, що підприємству можна використовувати позикові кошти для розвитку виробництва, що є передумовою для підвищення якості продукції, що випускається обсягів реалізації і відповідно отримання прибутку.
6. Сума основного капіталу збільшилася в порівнянні з 2004 р. на 2%, в порівнянні з 2005 р. збільшився на 2,5%. Збільшення відбулося за рахунок: зростання суми основних засобів, що свідчить про їх оновлення, а також суми незавершеного будівництва, що говорить про вкладення коштів підприємства в основні фонди.
7. У складі суми запасів значно збільшилися суми готової продукції і сировини та матеріалів у зв'язку з труднощами збуту. У 2006 р. збільшилася також частка довгострокової дебіторської заборгованості, що свідчить про погіршення фінансової ситуації на підприємстві.
8. Коефіцієнти ліквідності відповідають нормативним значенням, причому за всі три розглянутих року. Це свідчить про достатньому обсязі грошових коштів для погашення своїх зобов'язань.
9. Коефіцієнт фінансової залежності в 2006 р. склав 0,48, це говорить про те, що позиковий капітал на підприємстві складає 48% від загальної суми капіталу. Коефіцієнт фінансування у 2006 р. в порівнянні з 2004 р. залишився незмінним, а по відношенню до 2005 р. він збільшився на 0,09, це означає, що підприємство фінансує позиковий капітал за рахунок власного капіталу. Коефіцієнт маневреності і коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами в межах нормативного значення як за 2004 і 2005 р. так і за 2006 рік. Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів у 2004р і 2006 р. складає 2,62. Коефіцієнт співвідношення оборотних активів з власним капіталом у 2006 р. дорівнює 1,4, означає, що оборотні кошти перевищують власний капітал, т.е.140% (100%) оборотних активів формується за рахунок власного капіталу.

Список використаної літератури

1. Бердникова Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: навчальний посібник для вузів: інфа-М, 2005. с.346.
2. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. Як керувати економікою. - М.: "Фінанси і статистика", 2004 - 440 с.
3. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія аналізу господарської діяльності: Підручник. М.: Ф. і Ст., 2006р - 446 с.
4. Бороненкова С.А. Управлінський аналіз: Учеб. Посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2004 - 535 с.
5. Бендик М.Т. Д.жамай Є.В. / / Менеджмент у Росії і за кордоном. Удосконалення діагностики фінансового стану підприємства, 2004р. № 5 с.80-95.;
6. Друрі К. Введення в управлінський і виробничий облік: пров. з англ. / Під ред. Табаліной С.Д. - М.: Аудит, Юніті, 2005 - 350 с.
7. Малахов С.А. / / Питання економіки - Фінансовий стан і поведінку російських підприємств, 2005р. № 2 с.51-52;
8. Мизиковский Е.А., Макаров А.С. / / Бухгалтерський облік - Оцінка структури балансу і неспроможності підприємства, 2005р. № 2 с. 19-21;
9. Пястолов СМ. Економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник для економічних спеціальностей вузів - М.: Акад. проект, 2004. - 571с;
10. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мн.: "Екоперспектіва", 2005 - 640 с.
11. Савицька Г.В. Методика комплексного аналізу господарської діяльності: короткий курс: навчальний посібник - 2-е вид., Испр. / Г.В. Савицька - М.: ИНФРА-М, 2007. - 303 с.
12. Селезнева.Н.Н., Іонова А.Ф. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: навчальний посібник для вузів, 24 - е вид., Перераб. і доп. / М.М. Селезньова, А.Ф. Іонова. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2007. - 639 с.
13. Фінансове планування та контроль: Пер. з англ. / Под ред. М.А. Поукока і А.Х. Тейлора. - М.: Инфра - М, 2004 - 420 с.
14. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств: навчальний посібник / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулін - М.: Інфа-М, 2007. - 530 с.

Програми

Додаток 1
Таблиця 2.1 1
Укрупнений баланс ТОВ "будівництва" "за період 2004 - 2006 рр..
Статті балансу
Код
терміни
Кінець 2004 р.
Кінець 2005 р.
Кінець 2006 р.
Відхилення 2006 р. від
Тис. руб.
%
Тис. руб.
%
Тис. руб.
%
2004
2005
Тис. руб.
%
Тис. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Актив
1. Необоротні активи
1.1 Нематеріальні активи
110
21689
1,5
21903
2
22119
1,5
430
-
216
-0,5
1.2 Основні засоби
120
208219
14,24
210986
19,11
212348
14,24
4129
-
1362
-4,87
1.3 Незавершене будівництво
130
86755
5,93
81002
7,33
88475
5,93
1720
-
7473
-1,4
1.4 Довгострокові фінансові вкладення
140
86762
5,93
87618
7,93
88483
5,93
1721
-
865
-2
Разом по розділу 1
190
403425
27,60
401509
36,37
411425
27,60
8000
-
9916
-8,77
2. Оборотні активи
2.1 Запаси
210
375230
25,66
378935
34,32
382671
25,66
7441
-
3736
-8,66
2.2 ПДВ
220
32534
2,22
32855
2,97
33179
2,22
645
-
324
-0,75
2.3 Довгострокова дебіторська
заборгованість
230
21690
1,5
12563
1,14
22120
1,5
430
-
9557
0,36
2.4 Короткострокова дебіторська
заборгованість
240
195206
13,35
197132
17,85
199077
1,5
3871
-
1945
0,36
2.5 Короткострокові фінансові
вкладення
250
10844
0,74
10951
1
11059
0,74
215
-
108
-0,26
2.6 грошові кошти
260
422945
28,93
70036
6,34
431332
28,93
8387
-
361296
22,59
Разом по розділу 2
290
1058449
72,40
702472
63,63
1079438
72,40
20989
-
376966
8,77
БАЛАНС
300
1461874
100
1103981
100
1490863
100
28989
-
386882
-
Продовження додатка 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Пасив
3. Капітал і резерви
3.1 Статутний капітал
410
216896
14,83
219036
19,84
221197
14,97
4301
-
2161
-4,65
3.2 Додатковий капітал
420
195205
13,35
186236
16,86
199076
13,35
3871
-
12840
-3,51
3.3 Резервний капітал
430
54224
3,71
54759
4,96
55299
3,71
1075
-
540
-1,25
3.4 Фонд соціальної сфери
440
281964
19,28
85632
7,75
287556
19,28
5592
-
201924
11,53
3.5 Нерозподілений прибуток
470
7591
0,52
326
0,03
7742
0,52
151
-
7416
0,49
Разом по розділу 3
490
755880
51,70
545989
49,45
770870
51,70
14990
-
224881
2,25
4. Довгострокові зобов'язання
4.1 Позики і кредити
510
108448
7,42
88236
8
110599
7,42
2151
-
22363
-0,58
Разом по 4 розділу
590
108448
7,42
88236
8
110599
7,42
2151
-
22363
-0,58
5. Короткострокові зобов'язання
5.1. Позики і кредити
610
13014
0,9
13132
1, 19
13272
0,9
258
-
140
-0,29
5.2. Кредиторська заборгованість
620
519464
35,53
346797
31,41
529489
35,53
10025
-
182692
4,12
5.3. Заборгованість перед учасниками
(Засновниками) по виплаті доходів
630
15140
1,03
59436
5,38
15483
1,03
343
-
-43953
-4,35
5.4. Доходи майбутніх періодів
640
6507
0,44
6531
0,6
6867
0,44
360
-
336
-0,16
5.4. Резерви майбутніх витрат
650
43421
2,97
43850
3,97
44283
2,97
862
-
433
-1
Разом по розділу 5
690
597546
40,87
469756
42,55
609394
40,87
11848
-
139638
-37,68
БАЛАНС
700
1461874
100
1103981
100
1490863
100
28989
-
386882
-

Додаток 2
Таблиця 2.1 7
Узагальнюючі показники фінансової стійкості
Показники
Норматив
2004 р
2005р
2006р
Відхилення 2006 р. від
Відхилення від норми
2004 р
2005р
2004 р
2005р
2006р
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Коефіцієнт автономії
> 0,5
0,52
0,49
0,52
-
0,03
0,02
-0,01
0,03
Коефіцієнт фінансової стійкості
> 0,7
0,59
0,57
0,59
-
0,02
-0,11
-0,13
-0,11
Коефіцієнт фінансової залежності
<0,5
0,48
0,5
0,48
-
-0,02
-0,02
-
-0,02
Коефіцієнт фінансування
> 1
1,07
0,98
1,07
-
0,09
0,07
-0,02
0,07
Коефіцієнт інвестування
> 1.
1,87
1,36
1,87
-
0,51
0,87
0,36
0,87
Коефіцієнт постійного активу
<1
0,53
0,73
0,53
-
-0,2
-0,47
-0,27
-0,47
Коефіцієнт маневреності
0,2: 0,5
0,46
0,26
0,46
-
0,2
-0,04
-0,24
-0,04
Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами
0, 1
0,33
0,13
0,33
-
0,2
-0,67
-0,87
-0,67
Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів
Ні
2,62
1,74
2,62
-
0,88
-
-
-
Коефіцієнт співвідношення чистих оборотних активів і чистих активів
Ні
0,62
0,44
0,62
-
0,18
-
-
-
Плече фінансового важеля або коефіцієнт фінансового ризику
<1
0,93
1,02
0,93
-
-0,09
-0,07
0,02
-0,07
Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованостей
Ні
2,39
1,65
2,39
-
0,74
-
-
-
Коефіцієнт співвідношення оборотних активів з власним капіталом
0,2: 0,7
1,4
1,28
1,4
-
0,12
0,7
0,58
0,7

Додаток 3
Таблиця 2.4 1
Коефіцієнти ефективності використання оборотного капіталу в ТОВ "Будівництво" за 2004 - 2006 рр..
Показники
2004р.
2005р.
2006р.
Відхилення 2006р. від
2004р.
2005р.
1
2
3
4
5
6
Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу в оборотах (Кок)
0,38
0,58
0,40
0,02
-0,18
Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу в днях (Кокд)
947,36
620
900
-47,36
280
Коефіцієнт забезпеченості оборотними засобами (Кос), грн.
2,61
1,72
2,62
0,01
0,9
Коефіцієнт оборотних коштів у виробництві (Коп)
1
1
1
-
-
Коефіцієнт оборотності грошових коштів в оборотах (КДС об)
0,95
5,8
0,96
0,01
-4,84
Коефіцієнт оборотності грошових коштів у днях (КДС д)
378,94
62,06
375
-3,94
312,94
Коефіцієнт оборотності запасів, у днях (Кобз)
335,80
332
332,52
-3,28
0,52
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, в оборотах (КДЗ об)
1,86
1,84
1,9
0,04
0,06
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, у днях (КДЗ д)
193,55
195,65
189,47
-4,08
-6,18
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
500.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Комплексний економічний аналіз господарської діяльності 2
Комплексний економічний аналіз господарської діяльності 3
Комплексний економічний аналіз господарської діяльності підприємства 2
Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства
Комплексний економічний аналіз господарської діяльності підприємства
Комплексний аналіз господарської діяльності на прикладі ТОВ Фавор
Комплексний економічний аналіз господарської діяльності підприємства 2 лютого
Комплексний аналіз виробничо господарської та фінансової діяльності підприємства
Комплексний економічний аналіз господарської діяльності ВАТ Агат
© Усі права захищені
написати до нас