Комплексний аналіз використання економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ДЕПАРТАМЕНТ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ І ВИЩОЇ ОСВІТИ

Мічурінського державного АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА СТАТИСТИКИ ТА АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗВІТ

про проходження виробничої практики в ВАТ «Сатінское» Сампурского району Тамбовської області

Виконала

студентка економічного факультету

спеціальності 080901

«Бухгалтерський облік,

аналіз і аудит »

44 б групи

Шалигіна Н. М.

Мічурінськ - Наукограда 2007

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Підвищення ефективності господарювання в чому залежить від обгрунтованості, своєчасності і доцільності прийнятих управлінських рішень. Все це може бути досягнуто в процесі аналізу. Проведення аналізу повинно стати органічною частиною службових обов'язків кожного фахівця, керівника, обов'язком всіх службовців, які мають відношення до прийняття управлінських рішень. Економічний аналіз входить не тільки в обов'язки працівників економічних служб, а й технічних відділів (головного механіка, енергетика). Ним займаються також керівники підрозділів. Тільки спільними зусиллями спільною роботою економістів, техніків, керівників, що володіють різносторонніми знаннями по досліджуваному питанню можна комплексно досліджувати поставлену проблему і знайти найбільш оптимальний варіант її вирішення. Таким чином, економічний аналіз - функція не тільки економічних, а й інженерно-технічних відділів, а також окремих підрозділів.

Головний економіст ВАТ «Сатінское» координує всю економічну роботу, здійснює методологічне та методичне керівництво з аналізу, економічні дослідження з перспективних питань розвитку підприємства, здійснення всебічного комплексного аналізу, узагальнення поданих матеріалів, розробка пропозицій та рекомендацій щодо використання виявлених резервів.

Головний економіст аналізує виконання завдань з постачання, виробництва та реалізації продукції. Головний бухгалтер аналізує виконання фінансового плану (бухгалтерський баланс, звіти про виконання планів по реалізації продукції, прибутку та інші фінансові показники).

Агрономи, зоотехніки беруть участь в аналізі обсягу виробництва, реалізації продукції, її якості і собівартості. Самостійно аналізують дотримання технології виробництва, раціонів годівлі.

Інженери-механіки систематизують випадки простою техніки, обладнання в розрізі причин. У процесі аналізу виявляють необхідність модернізації окремих об'єктів, аналізують роботу ремонтних виробництв, техніки.

Керівники і фахівці відділень систематично аналізують всі дані бухгалтерського обліку з виробництва та реалізації продукції, прямих витрат матеріально-технічних засобів, за дотримання трудової дисципліни, технологічних режимів, використання робочого часу, виконання норм виробітку.

На завершальному етапі аналітичної роботи оформляються результати аналізу. Річні підсумки за даними фінансового плану та річного звіту оформляються пояснювальною запискою.

  1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Розташування, природні і транспортні умови

У сільському господарстві на результат діяльності підприємства впливають різноманітні чинники. Визначальну роль відіграють природні умови. Клімат в районі розташування ВАТ «Сатінское» помірно-континентальний, з теплим літом і холодною, стійкої морозної взимку. Середньорічна температура повітря становить 3 - 4 ° С, по окремих роках коливається від 1 - 2 ° С до 5 - 6 ° С. Температура найбільш холодного місяця (січень і лютий) становить -12 - 13 ° С, а найбільш теплого місяця з температурою +17 +19 ° С є липень. Тривалість періоду з температурою вище 10 ° С, тобто періоду активної вегетації рослин, в середньому становить 140 днів. Вологозабезпеченість рослин, у вегетаційний період значною мірою характеризується кількістю опадів, що випадають за травень - вересень, які в цьому районі складають в середньому 360 мм.

Грунтовий покрив у ВАТ «Сатінское» представлений в основному чорноземними, лучно-чорноземними грунтами, тяжелосуглинистого механічного складу.

Господарство є самостійним господарюючим суб'єктом з правом юридичної особи, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банку, печатку із своїм найменуванням. ВАТ «Сатінское» відповідає за результати своєї виробничо-господарської діяльності та виконання зобов'язань перед постачальниками, споживачами, бюджетом, банками.

Організаційно-правова форма підприємства - відкрите акціонерне товариство.

ВАТ «Сатінское» розташоване в південно-східній частині Тамбовської області, в центрі Сампурского району - селищі Сатінка.

На території району розгалужена мережа автомобільних доріг, також є залізниця, поряд з якою розташовується елеватор. Підприємство включає шість кілометрів дорожньої мережі. Дороги в задовільному стані.

Ринок збуту сільськогосподарської продукції господарства досить великий.

2.2 Аналіз розміру підприємства, концентрації, спеціалізації, інтенсифікації та ефективності виробництва

Основними показниками розміру господарства є обсяг виробництва валової і товарної продукції, додатковими - розмір сільськогосподарських угідь, поголів'я худоби, вартість виробничих фондів, чисельність трудових ресурсів.

Таблиця 1 - Розмір сільськогосподарського виробництва у ВАТ «Сатінское»

Показники

Роки

У середньому по підприємствах району

2006 р. у% до среднерайонний


2004

2005

20061. Вартість валової продукції, тис. руб.

43753

51303

56317

48504

116,1

2. Площа сільгоспугідь, га

3251

3502

3539

3501

101,1

в т. ч. ріллі

2990

3278

3278

3005

109,1

3. Чисельність працівників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві, чол.

107

130

144

98

146,9

4. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. руб.

80628

82930

90745

74315

122,1

5. Середньорічне поголів'я свиней, гол.

4749

4591

4710

1686

279,4

6. Всього енергетичних потужностей, л. с.

13004

13701

14278

11002

129,8

З таблиці 1 видно, що основний показник розміру виробництва - вартість валової продукції за період часу з 2004 по 2006 рр.. зріс на 28,7%. Основною причиною цього є збільшення обсягів виробництва майже всіх видів продукції в силу збільшення посівних площ. У результаті зростання обсягів виробництва продукції відбулося збільшення кількості працівників підприємства з 107 осіб у 2004 р. до 144 осіб у 2006 р., що більше рівня даного показника в середньому по підприємствах району на 46,9%.

Як і площа сільськогосподарських угідь, так і площа ріллі у розглянутий період часу збільшилася на 7,7% і 9,6% відповідно. Середньорічна вартість основних виробничих фондів в 2006 р. в порівнянні з 2004 р. збільшилася з 80628 тис. руб. до 90745 тис. руб. в силу їх надходження. Цей показник перевищує рівень среднерайонний на 22,1%. Середньорічне поголів'я свиней за останні три роки в ВАТ «Сатінское» знизилося і склало в 2006 р. 4710 голів. Це в свою чергу майже в 3 рази більше середнього значення по підприємствах району.

У силу збільшення обсягів виробництва збільшилася і загальна кількість використовуваних енергетичних потужностей з 13004 л. с. в 2004 р. до 14278 л. с. у 2006 р. Це вище среднерайонний значення на 29,8%.

Отже, всі показники розміру виробництва ВАТ «Сатінское» у 2006 р. перевищували їх середнього значення по підприємствах району.

Спеціалізація сільськогосподарського виробництва як форма суспільного поділу праці виражається в переважному виробництві певних видів продукції, а іноді й у виконанні окремої стадії у виробництві готового продукту.

Спеціалізацію визначають за структурою товарної сільськогосподарської продукції.

Для характеристики спеціалізації господарства визначимо структуру товарної продукції у ВАТ «Сатінское», представлену в таблиці 2.

Таблиця 2 - Аналіз рівня спеціалізації ВАТ «Сатінское»

Найменування галузей і видів продукції

2004

2005

2006

Місце окремих видів продукції


виручка, тис. руб.

у% до підсумку

виручка, тис. руб.

у% до підсумку

виручка, тис. руб.

у% до підсумку


Рослинництво:

- Зернові

- Соняшник

- Цукровий буряк

- Інша продукція

- Продукція власного виробництва реалізована в переробленому вигляді

5601


3039


1657


152

5295

15,6


8,5


4,6


0,4

14,7

659


1640


3208


147

13291

1,6


3,5


7,1


0,3

29,3

6193


2273


4418


282

7392

12,4


4,5


8,8


0,6

14,8

3


5


4


7

2

Разом по рослинництву

15744

43,8

18945

41,8

20558

41,1

-

Тваринництво:

- Приріст живої маси свиней

- Продукція власного виробництва реалізована в переробленому вигляді


19568


59554,5


1,7


25115


1256


55,4


2,8


28554


846


57,2


1,7


1


6

Разом по тваринництву

20163

56,2

26376

58,2

29400

58,9

-

Разом по сільському господарству

35907

100

45321

100

49958

100

-

На підставі даних таблиці 2 можна зробити висновок, що за аналізований період часу в структурі товарної продукції ВАТ «Сатінское» значних змін не відбулося. Так якщо у 2004 р. найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції займало свинарство, на частку якого припадало 54,5%, то в 2006 р. частка свинарства в структурі товарної продукції підвищилася до 57,2%.

Друге місце в структурі товарної продукції у ВАТ «Сатінское» належить продукції рослинництва, реалізованої в переробленому вигляді. Її питома вага у 2004 - 2006 рр.. збільшився всього на 0,1 п. п.

Питома вага зернових у структурі товарної продукції знизився з 15,6% у 2004 р. до 12,4% в 2006 р. або на 20,5%. Це відбулося в результаті зменшення обсягів виробництва зернових у силу зниження врожайності даної культури.

У 2004 р. в структурі товарної продукції 8,5% і 4,6% припадало відповідно на соняшник і цукровий буряк. Але вже в 2006 р. питома вага соняшнику у структурі товарної продукції знизився до 4,5%. Основною причиною цього є зниження врожайності даної культури та її зібраної площі. А питома вага цукрових буряків у структурі товарної продукції, навпаки, в 2006 р. піт порівнянні з 2004 р. зріс до 8,8%, що пов'язано зі збільшенням її врожайності та зібраної площі.

Таким чином, ВАТ «Сатінское» є спеціалізованим підприємством з головною галуззю свинарство. Виробництво ж зернових, соняшнику та цукрових буряків є додатковими галузями.

Розглянемо основні показники роботи ВАТ «Сатінское» (таблиця 3).

Розрахунки показали, що виробництво товарної продукції на 100 га сільськогосподарських угідь в на досліджуваному підприємстві за останні три роки збільшилася на 307,1 тис. руб. Основною причиною цього є зростання вартості товарної продукції більш швидкими темпами, ніж зростання площі сільськогосподарських угідь.

Виробництво соняшнику, цукрових буряків і приросту свиней в живій масі на 100 га ріллі у 2004 - 2006 рр.. у ВАТ «Сатінское» збільшилася відповідно на 4,8 ц; 590,8 ц і 11,7 ц. А виробництво зерна на 100 га ріллі, навпаки, знизилося на 426,8 ц.

У 2006 р. в досліджуваному господарстві виробництво валової продукції на 1 середньорічного працівника склало 391,1 тис. руб., Що менше рівня аналогічного показника в 2004 р. на 17,8 тис. руб. Це пов'язано із зростанням в досліджуваному проміжку часу середньорічної чисельності працівників більш швидкими темпами, ніж зростання вартості валової продукції.

Позитивною тенденцією є зростання оплати праці 1 середньорічного працівника з 54,77 тис. руб. в 2004 р. до 74,13 тис. руб. в 2006 р. або на 19,36 тис. руб.

Урожайність основних сільськогосподарських культур, таких як зерно і соняшник, за період часу з 2004 - 2006 рр.. знизилася на 9,4 ц з 1 га і на 1,5 ц з га відповідно. Урожайність же цукрових буряків в цей же проміжок часу зросла на 35,2 ц з га і склала в 2006 р. 378,9 ц з га.

У 2004 р. в досліджуваному господарстві на 100 основних і перевірятися маток було отримано 838 голів приплоду, а в 2006 р. 1055 голів. Середньодобовий приріст свиней збільшився з 283 г у 2004 р. до 444 г у 2006 р., або на 161 м.

З таблиці 3 також видно, що собівартість 1 ц зерна, цукрових буряків і приросту живої маси свиней збільшилася в 2006 р. в порівнянні з 2004 р. відповідно на 347,23 руб., 18,64 руб. і 928,18 руб. відповідно. Собівартість же 1 ц соняшника знизилася за три останні роки на 30,42 руб.

Зниження повної собівартість у ВАТ «Сатінское» у 2004 - 2006 рр.. більш швидкими темпами, ніж зниження прибутку зумовило зниження рівня рентабельності на 31,6 п. п.

Таблиця 3 - Оцінка роботи ВАТ «Сатінское» за основними економічними показниками

Показники

Роки

Відхилення 2006 від 2004 р. (+,-)

Темп приросту


2004

2005
  1. Рівень виробництва:

а) вироблено на 100 га сільгоспугідь товарної продукції, тис. грн.

б) вироблено на 100 га ріллі, ц

зерна

соняшнику

цукрових буряків

приросту свиней в живій масі


1104,51054,7

192,8

2299,2

156,8


1294,01570,8

244,8

1945,9

129,5


1411,6627,9

197,6

2890,0

168,5


+307,0-426,8

+4,8

+590,8

+11,7


27,8-40,5

2,5

25,7

7,5

2. Продуктивність і оплата праці:

а) вироблено валової продукції на 1 середньорічного працівника, тис. руб.

б) оплата праці 1 працівника в рік, тис. грн.


408,9


54,7


394,6


62,1391,1


74,1


-17,8


+19,4


-4,4


35,5

3. Урожайність основних сільськогосподарських культур, ц з 1 га

Зернових

Соняшнику

Цукрова буряка19,4

23,1

343,725,9

26,7

318,910,0

21,6

378,9-9,4

-1,5

+35,2-48,5

-6,5

10,2

4. Продуктивність сільськогосподарських тварин:

- Отримано приплоду на 100 основних і перевірених маток, гол.

- Середньодобовий приріст свиней, м.838


283942


3261055


444+217


+161125,9


56,9

5. Собівартість 1 ц продукції, руб.

Зерна

Соняшнику

Цукрова буряка

Приріст живої маси свиней


175,70

425,13

55,80

3292,39


179,30

434,40

70,83

4472,32


522,93

394,71

74,44

4220,57


+347,23

-30,42

+18,64

+928,18


197,6

-7,2

33,4

28,2

6. Прибуток - всього, тис. руб.

в тому числі

- Прибуток на 100 га сільгоспугідь

- Прибуток на 1 працівника

13795


424,3

128,9

12907


368,6

99,3

11623


328,4

80,7

-2172


-95,9

-48,2

-15,7


-22,6

-37,4

7. Рівень рентабельності в цілому по підприємству,%

- В рослинництві

- В тваринництві


62,4

96,2

43,1


39,8

53,1

31,6


30,8

43,1

22,7


-31,6

-53,1

-20,4


-50,6

-57,2

-47,3

3. АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Аналіз складу, структури і використання земельних ресурсів

Земля є основним елементом національного багатства і головним засобом виробництва в сільському господарстві. Тому раціональне використання земельних ресурсів має велике значення для розвитку національної економіки. З ним тісно пов'язаний обсяг виробництва сільськогосподарської продукції та продовольча проблема. Перед сільськогосподарськими підприємствами стоїть завдання найбільш повного використання кожного гектара землі. Тисячі гектарів покладів, низькопродуктивних сінокосів і пасовищ, чагарників можна перетворювати на продуктивні угіддя. Тому при аналізі земельного фонду необхідно вивчити зміни в розмірі земельних угідь та виявити можливості подальшого розширення площі ріллі, поліпшення сінокосів і пасовищ.

Аналіз складу і структури земельних ресурсів розглянуто в таблиці

Таблиця 4 - Аналіз зміни земельного фонду господарства, 2004 - 2006 рр..

Земельні угіддя

Площа, га

Структура,%

2006 р. у% до 2004 р.


2004

2005

2006

2004

2005

2006

у складі

в структурі

Рілля

2990

3278

3278

89,9

90,7

90,7

288

0,8

Сінокоси

224

224

224

6,7

6,2

6,2

-

-0,5

Пасовища

37

37

37

1,1

1,1

1,1

-

-

Разом сільгосп угідь

3251

3539

3539

97,7

98,0

98,0

288

-0,3

Деревно-чагарникові насадження

36

36

36

1,1

1,0

1,0

-

-0,1

Дороги, км

17

17

15

0,5

0,4

0,4

-2

-0,1

Інші землі

38

38

38

1,2

1,0

1,0

-

-0,2

Загальна земельна площа

3325

3613

3613

100,0

100,0

100,0

288

-

Як видно з таблиці 4 загальна земельна площа у ВАТ «Сатінское» у досліджуваний проміжок часу збільшилася на 288 га і склала в 2006 р. 3613 га. Найбільшу питому вагу в структурі земельних угідь займають сільськогосподарські угіддя (у 2004 р. - 89,9%, а в 2006 р. - 90,7%), площа яких в 2006 р. склала 3539 га. З таблиці 4 також видно, що протягом двох останніх років, тобто в 2005 р. і в 2006 р. площа ріллі залишилася незмінною, рівно як не змінилася площа інших земельних угідь за винятком доріг. Їх площа зменшилася з 17 км у 2004 р. до 15 км в 2006 р.

Далі проведемо аналіз використання земельних угідь та економічної ефективності використання земельних угідь.

Таблиця 5

Показники

Роки

2006 р. у% до 2004р.


2004

2005

2006


Показники використання земельних угідь

1. Ступінь розораності с / г угідь,%

91,8

92,6

92,6

100,9

2. Ступінь використання ріллі,%

78,0

84,1

98,7

125,4

3. Питома вага природних кормових угідь в с / г угіддях,%

8,0

7,4

7,4

92,5

Показники економічної ефективності використання земель

1. Вироблено на 100 га ріллі, ц

зерна

соняшнику

цукрових буряків

1054,7

192,8

299,2

1714,6

244,8

1945,9

627,9

197,6

2890,0

59,5

102,5

125,7

2.Проізведено валової продукції с / г, тис. руб.

- На 100 га ріллі

- На 100 га с / г угідь

1463,3

1345,8

1565,1

1465,0

1718,0

1519,3

117,4

112,9

3. Урожайність, ц / га

зернові

соняшник

цукрові буряки


19,4

23,1

343,7


25,9

26,7

318,9


10,0

21,6

378,9


51,5

93,5

110,2

Аналізуючи таблицю 5 можна зробити висновок, що у ВАТ «Сатінское» у 2006 р. в порівнянні з 2004 р. ступінь розораності сільськогосподарських угідь збільшилася на 0,9% і в 2006 р. склала 92,6%. Основною причиною цього є збільшення в досліджуваному періоді часу площі ріллі на 288 га. Ступінь використання ріллі в 2006 р. склала 98,7%, що більше рівня аналогічного показника в 2004 р. на 25,4%.

Розглядаючи економічну ефективність використання земельних угідь видно, що виробництво зерна на 100 га ріллі знизилося на 40,5%. Це пов'язано зі зниженням врожайності даної культури в досліджуваному проміжку часу з 19,4 ц / га до 10,0 ц / га. Виробництво ж соняшнику та цукрових буряків на 100 га ріллі у 2004 - 2006 рр.. у ВАТ «Сатінское» навпаки збільшилася на 2,5% і 25,7% відповідно. Урожайність основних сільськогосподарських культур, таких як зерно і соняшник, за період часу з 2004 - 2006 рр.. знизилася на 48,5% і 6,5% відповідно. Урожайність же цукрових буряків в цей же проміжок часу зросла на 10,2% і склала в 2006 р. 378,9 ц / га.

Проводячи аналіз сільськогосподарських угідь зауважимо, що головною умовою раціонального використання ріллі є введення інтенсивних спеціалізованих сівозмін і вдосконалення структури посівних площ правильне чергування культур у часі і просторі створює можливість повністю використовувати родючі грунти, опади, захищати грунти від ерозії, ефективно боротися з бур'янами, шкідниками і хворобами рослин. Аналіз використання земель проводиться за картками землекористування, уточнюється шляхом обстеження земель на аркуші. У процесі аналізу слід визначити чи бере участь в сівозміні основна ланка (пар чистий, пар зайнятою, багаторічні трави), що забезпечують підвищення родючості грунту, накопичення вологи та поживних речовин.

Таким чином, дотримання порядку на землі має не тільки економічне, а й моральне значення. Аналіз та мобілізація внутрішніх резервів використання землі - основа, запорука зростання інтенсивності рослинництва, збільшення обсягу та підвищення якості всіх видів сільськогосподарської продукції.

Основні шляхи підвищення ефективності використання землі в ВАТ «Сатінское»:

- Одним з найважливіших факторів підвищення ефективності використання земель є розширене відтворення родючості грунту. Для підтримування бездефіцитного і створення позитивного балансу гумусу необхідно розширювати посіви багаторічних трав. Продуктивність земель за рахунок посіву культур у поєднанні з внесенням гною підвищується на 18 - 20%. Цьому сприяє також чисті пари при використанні яких врожайність зернових культур збільшується на 20 - 30%;

- Істотним чинником підвищення продуктивності земель є регулювання водного режиму: відвід фільтраційних вод у вологі роки і зрошення в посушливу пору;

- Великий вплив на підвищення продуктивності земель надає боротьба з бур'янами та шкідниками сільськогосподарських культур.

3.2 Аналіз наявності, складу та руху трудових ресурсів. Аналіз трудомісткості, рівня і динаміки продуктивності праці

До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка володіє необхідними фізичними даними, знанням і навичками праці у відповідній галузі. Достатня забезпеченість підприємства потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів виробництва продукції і підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами й ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів і як результат обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших показників.

Таблиця 6 - Аналіз складу і структури трудових ресурсів у ВАТ «Сатінское» у 2004-2006 рр..

Показники

Роки

2006р. у% до 2004 р.


2004

2005

2006людина

%

людина

%

людина

%


Всього працівників, у тому числі

145

100,0

144

100,0

152

100,0

104,8

1. Працівники зайняті в с / г виробництві, в тому числі

107

73,8

130

90,3

144

94,7

134,6

Робочі постійні

з них:

- Трактористи-машиністи

- Працівники свинарства

76


29


32

52,4


20,0


22,1

101


21


32

70,1


14,6


22,2

107


27


28

70,4


17,8


18,4

140,8


93,1


87,5

Робітники сезонні і тимчасові

6

4,1

4

2,8

12

7,9

200,0

Службовці

з них:

- Керівники

- Фахівці

25


9

14

17,2


6,2

9,7

25


10

13

17,4


6,9

9,0

25


10

13

16,4


6,6

8,6

-


111,1

92,9

2. Працівники, зайняті в підсобних промислових підприємствах і промислах
35
24,1
11
7,6
5
3,3
14,3

З даних таблиці 6 випливає, що на досліджуваному підприємстві за останні три роки відбувалося збільшення чисельності його працівників на 4,8%. Кількість працівників зайнятих в сільськогосподарському виробництві зросла в 2006 р. в порівнянні з 2004 р. на 34,6%. З них чисельність постійних працівників збільшилася на 40,8%, сезонних і тимчасових працівників на 100%. А кількість працівників зайнятих у підсобних промислових підприємствах і промислах знизилося з 35 чоловік в 2004 р. до 5 осіб у 2006 р. Питома вага працівників зайнятих в сільськогосподарському виробництві в 2006 р. склав 94,7%.

На наступному етапі необхідно провести аналіз забезпеченості господарства трудовими ресурсами та їх використання.

Таблиця 7 - Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами та їх використання у ВАТ «Сатінское» у 2004-2006 рр..

Показники

Роки

2006 р. у% до 2004 р.


2004

2005

2006


Трудозабезпечення, чол.

- На 100 га с / г угідь

- На 100 га ріллі


4,6

4,8


4,1

4,4


4,3

4,6


93,5

95,8

Наявність с / г угідь на 1 працівника, га

22,4

24,6

23,3

104,0

Відпрацьовано в рік 1 працівником, людино-днів

262,1

270,8

263,2

100,4

Як видно з 7 у ВАТ «Сатінское» у 2006 р. в порівнянні з 2004 р. трудозабезпечення на 100 га сільськогосподарських угідь, як і на 100 га ріллі, зменшилася на 6,5% і 4,2% відповідно. Основною причиною цього стало збільшення площі сільськогосподарських угідь і площі ріллі більш швидкими темпами, ніж збільшення чисельності працівників на даному підприємстві. Площа сільгоспугідь припадає на одного працівника в досліджуваному періоді часу зменшилася на 4% з тієї ж причини. З таблиці 7 також видно, що кількість людино-днів відпрацьованих одним працівником у рік вона збільшилася з 262,1 у 2004 р. до 263,2 у 2006 р. або на 0,4%.

Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним працівником за аналізований період часу, а також за рівнем використання фонду робочого часу.

Фонд робочого часу (ФРВ) залежить від чисельності працівників (ЧР), кількості відпрацьованих днів одним працівником у середньому за рік (Д) і середньої тривалості робочого дня (П):

ФРВ = ЧР * Д * П.

Таблиця 8 - Аналіз використання трудових ресурсів у ВАТ «Сатінское» у 2004-2006 рр..

Показники

Роки

Відхилення 2006р. від 2004 р ,(+,-)


2004

2005

2006


Середньорічна чисельність працівників (ЧР), чол.

145

144

152

+7

Відпрацьований за рік одним працівником:

днів (Д)

годин (Ч)


262

2034,5


271

2090,3


263

1796,1


+1

-238,4

Середня тривалість робочого дня (П), ч.

7,8

7,7

6,8

-1

Фонд робочого часу (ФРВ), ч.

296322

300485

271837

-24485

Розрахунки показали, що у ВАТ «Сатінское» за три останні роки відбулося зниження фонду робочого часу на 24485 ч. Як видно з таблиці 8 наявні трудові ресурси в досліджуваному господарстві використовуються не повно. У середньому одним працівником відпрацьований 1796,1 ч. замість 2034,5 ч., у зв'язку з чим надпланові втрати робочого часу на одного працівника склали 238,4 ч., а на всіх - 36236,8 ч. Істотні на досліджуваному підприємстві за 2004 - 2006 рр.. і внутрішньозмінні втрати робочого часу: за один день вони склали 1 год, а за всі відпрацьовані дні усіма працівниками - 39972 ч.

На наступному етапі аналізу оцінимо трудомісткість виробництва 1 ц основних видів сільськогосподарської продукції.

Трудомісткість - витрати робочого часу на одиницю або весь обсяг виготовленої продукції. Зниження трудомісткості продукції - найважливіший фактор підвищення продуктивності праці. Зростання продуктивності праці відбувається в першу чергу за рахунок зниження трудомісткості продукції, а саме за рахунок виконання плану організаційно-технічних заходів (впровадження досягнень науки і техніки, механізація і автоматизація виробничих процесів, вдосконалення організації виробництва і праці).

Таблиця 9 - Аналіз трудомісткості виробництва 1 ц основних видів сільськогосподарської продукції, чол. - Годину.

Показники

Роки

відхилення 2006 р від 2004 р.


2004

2005

2006

люд.-год.

%

зернові, всього в тому числі озимі ярові

0,7

1,1

0,6

0,4

0,8

0,4

1,3

0,5

4,5

+0,6

-0,6

+3,9

185,7

45,5

750,0

соняшник

1,2

0,6

1,1

-0,1

91,7

цукрові буряки

0,2

0,2

0,1

-0,1

50,0

багаторічні трави на зелений корм

0,2

0,2

0,2

-

-

приріст живої маси свиней

13,4

15,5

8,5

-4,9

63,4

Аналізуючи дані таблиці 9, можна зробити висновок, що трудомісткість виробництва 1 ц зернових в 2006 р. в порівнянні з 2004 р. у ВАТ «Сатінское» збільшилася на 85,7%. А трудомісткість 1 ц соняшнику, цукрових буряків і приросту живої маси свиней навпаки знизилася на 8,3%, 50,0% і 34,6% відповідно.

Далі визначимо вплив факторів на трудомісткість виробництва цукрових буряків та соняшнику.

Таблиця 10 - Вихідні дані для визначення впливу основних груп факторів на трудомісткість виробництва цукрових буряків та соняшнику

Показники

цукрові буряки

соняшник


2005р.

2006р.

2005р.

2006р.

Витрати праці на 1 га, люд.-год

75

60

13

20

Урожайність, ц / га

318,9

378,9

26,7

21,6

Трудомісткість, люд.-год.

0,20

0,10

0,60

1,10

У ході проведення подальшого аналізу визначимо трудомісткість умовну. За цукрових буряках вона дорівнює 0,19, а по соняшнику 0,60. визначимо вплив врожайності цукрових буряків на трудомісткість:

Т2006 - Тусл = -0,09.

Вплив витрат по цукровому буряку на трудомісткість:

Тусл - Т 2005 = -0,01.

По соняшнику 0 і -0,5 відповідно.

Таким чином можна зробити висновок, що в 2006 р. в порівнянні з 2004 р. трудомісткість виробництва цукрових буряків знизилася на 0,1 люд.-год. У тому числі за рахунок зниження витрат вона знизилася на 0,09 люд.-год., А за рахунок збільшення врожайності вона знизилася на 0,01 люд.-год. Трудомісткість ж соняшнику, навпаки, підвищилася на 0,5 люд.-год. За рахунок збільшення витрат праці на 1 га вона збільшилася на 0,5 люд.-год., А зниження врожайності на трудомісткість виробництва соняшнику ніякого впливу не зробила.

Аналізуючи трудові ресурси у ВАТ «Сатінское» необхідно звернути увагу на продуктивність праці. Для оцінки рівня продуктивності праці застосовуються такі показники: середньорічна чисельність працівників, кількість днів відпрацьованих одним працівником, тривалість робочого дня, годинна продуктивність праці.

З даних таблиці 11 видно, що у ВАТ «Сатінское» у 2006 р. в порівнянні з 2004 р. відбулося збільшення продуктивності праці. У тому числі річна продуктивність праці зросла з 301,7 тис. руб. в 2004 р. до 370,5 тис. руб. в 2006 р. або збільшилася на 22,8%. Денна ж збільшилася на 28,2% і склала в 2006 р. 214,1 тис. руб., А годинна продуктивність праці збільшила на 47,2%. Основною причиною цього є збільшення чисельності працівників даного підприємства і кількості днів відпрацьованих одним працівником за рік.

Таблиця 11 - Аналіз рівня і динаміки продуктивності праці у ВАТ «Сатінское» у 2004-2006 рр..

Показники

Роки

2006 р. у% до 2004 р.


2004

2005

2006


Середньорічна вартість валової продукції, тис. руб.

43753

51303

56317

128,7

Середньорічна чисельність працівників, чол.

145

144

152

104,8

Відпрацьовано в році одним працівником, днів

262

271

263

100,4

Тривалість робочого дня, час

7,8

7,7

6,8

87,2

Продуктивність праці, тис. грн.

-Річна

-Денна

-Годинна


301,7

167,0

21,4


356,3

189,3

24,6


370,5

214,1

31,5


122,8

128,2

147,2

3.3 Аналіз наявності, складу і структури матеріальних оборотних коштів

При подальшому аналізі треба визначити наявність і рівень забезпеченості господарства матеріальними оборотними засобами і проаналізувати правильність використання цих коштів.

Виходячи з даних таблиці 12, випливає, що найбільшу питому вагу в структурі оборотних коштів ВАТ «Сатінское» у 2004 - 2006 рр.. займали запаси на частку яких у 2006 р. припадало 86,4% всіх оборотних засобів господарства. Їх вартість в досліджуваному проміжку часу зросла на 12920 тис. руб. Вартість же готової продукції і товарів для перепродажу та дебіторської заборгованості, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців у розрізі покупателейі замовників знизилася в 2004р. в порівнянні з 2006 р. відповідно на 375 тис. руб. і 33 тис. руб. З таблиці 12 також видно, що вартість тварин на вирощуванні та відгодівлі, незавершеного виробництва і грошових коштів в аналізованому проміжку часу збільшилася на 3713 тис. крб., 2751 тис. руб. і на 610 тис. руб. відповідно. У цілому ж вартість оборотних коштів у ВАТ «Сатінское» за аналізовані три роки збільшилася з 22839 тис. руб. в 2004 р. до 37585 тис. руб. або зросла на 65,5%.

Таблиця 12 - Аналіз наявності, складу і структури оборотних коштів у ВАТ «Сатінское»

Види оборотних коштів

2004

2005

2006

Відхилення 2006 від 2004 (+,-)


тис. руб

%

тис. руб

%

тис. руб

%

тис. руб

%

Запаси, зокрема сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

19643


6112

86,0


26,8

26615


10018

87,0


32,7

32563


12944

86,4


34,4

+12920


+6832

+0,4


+7,6

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

6616

29,0

8822

28,8

10329

27,5

+3713

-1,5

Незавершене виробництво

4205

18,4

5240

17,2

6956

18,5

+2751

+0,1

Готова продукція і товари для перепродажу

2709

11,9

2535

8,3

2334

6,2

-375

-5,7

Дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців

-Покупці та

замовники3053160713,37,03334138810,84,54297157411,44,2+1244-33-1,9-2,8

Грошові кошти

31

0,1

563

1,8

641

1,8

+610


ПДВ по придбаних цінностях

85

0,4

85

0,3

85

0,2

-

-0,2

Інші оборотні активи

28

0,1

-

-

-

-

-

-

Всього оборотних коштів

22839

100,0

30596

100,0

37585

100,0

14746

х

Для характеристики ефективності використання оборотних коштів використовуються коефіцієнт оборотності оборотних коштів, коефіцієнт завантаження засобів в обороті і тривалість одного обороту оборотних коштів.

Таблиця 13 - Ефективність використання оборотних коштів ВАТ «Сатінское» у 2004-2006 рр..

Показники

Роки

2006 р. у% до 2004 р.


2005

2006


Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

1,51

1,36

90,1

Коефіцієнт завантаження оборотних коштів

0,66

0,74

112,1

Тривалість одного обороту, днів

238

265

111,3

Розрахунки показали, що в досліджуваному господарстві у 2006 р. в порівнянні з 2005 р. ефективність використання оборотних коштів знизилася. Так коефіцієнт оборотності знизився на 9,9%, що спричинило за собою збільшення коефіцієнта завантаження засобів в обороті з 0,66 до 0,74 і тривалості одного обороту з 238 днів до 265 днів. Причиною такої зміни показників є збільшення середньорічної вартості оборотних засобів більш швидкими темпами, ніж збільшення виручки від реалізації продукції.

Оборотність оборотних коштів в господарстві залежить від впливу наступних факторів:

- Специфіка підприємства;

- Тривалість виробничих циклів;

- Якість продукції, що випускається;

- Структури оборотних коштів;

- Ефективності управління оборотними коштами.

3.4 Аналіз наявності, складу, структури і руху основних засобів. Аналіз діяльності машинотракторного парку. Резерви підвищення ефективності використання основних засобів

При аналізі основних засобів підприємства особлива увага приділяється вивченню стану, динаміки та структури основних засобів, оскільки вони займають велику питому вагу в довгострокових активах підприємства.

Матеріальний склад основних фондів кожного сільськогосподарського підприємства відображає напрямок його виробничої діяльності, характер технологічних процесів, особливості організації виробництва.

Структура основних фондів - це відсоткове співвідношення різних груп фондів у загальній їх вартості. За роки аграрної реформи в структурі основних виробничих фондів скоротилася частка активної частини і зросла частка пасивної.

Розглянемо склад і структуру основних фондів в аналізованому господарстві за останні три роки. Склад і структура основних фондів представлені в таблиці 14.

Таблиця 14 - Склад і структура основних засобів у ВАТ «Сатінское» станом на кінець року

Групи та види основних фондів

2004

2005

2006

Зміна


сума, тис. руб.

у% до всього

сума, тис. грн.

у% до всього

сума, тис. грн.

у% до всього

у складі

в структурі
сума, тис. грн.

у% до всього

у п. п.

Будинки

38262

48,6

39223

45,1

39910

42,2

1648

10,5

-6,4

Споруди та передавальні пристрої

19095

24,2

19095

21,9

19095

20,2

-

-

-4

Машини та обладнання

15134

19,2

18560

21,3

23891

25,2

8757

56,0

6

Транспортні засоби

3243

4,1

6774

7,8

7703

8,4

4460

28,5

4,3

Виробничий і господарський інвентар

102

0,1

150

0,2

202

0,2

100

0,6

0,1

Продуктивна худоба

2972

3,8

3250

3,7

3637

3,8

665

4,4

-

Разом

78808

100

87052

100

94438

100

15630

100

-

Аналізуючи склад і структуру основних фондів ВАТ «Сатінское» можна зробити висновок про те, що за останні три роки значних змін не відбулося. Найбільшу питому вагу займають будівлі. На них у 2006 р. припадало 42,2% загальної вартості основних виробничих фондів. У порівнянні з 2004 р. їх частка знизилася на 6,4 п.п. Найбільше зміна у складі стався біля машин і устаткування. Їх вартість збільшилася на 8757 тис. крб., А питома вага в структурі основних засобів на 6 п.п. За аналізовані три роки середньорічна вартість основних виробничих фондів ВАТ «Сатінское» збільшила на 15630 тис. руб. і в 2006 р. склала 94438 тис. руб. Ці дані показують, що вартість основних виробничих фондів сильно відрізняється від оптимальної, де будівлі і споруди займають ¾ вартості основних фондів, а інші елементи структури займають дуже низьку частку.

Структуру основних засобів ВАТ «Сатінское» у 2006 р. більш наочно видно на малюнку 1.

Малюнок 1 - Питома вага окремих видів основних засобів у ВАТ «Сатінское» у 2006 р,%

На стан основних фондів істотно впливає ступінь оновлення та вибуття, розмір амортизаційних відрахувань, своєчасне і якісне проведення технічних доглядів, профілактичних ремонтів техніки і виробничих приміщень.

Таблиця 15 - Аналіз стану та руху основних засобів у ВАТ «Сатінское» у 2004 -2006 рр..

Показники

2004

2005

2006

2006 р. у% до 2004 р.

Наявність основних засобів на кінець року, тис. руб.

78808

87052

94438

119,8

Наявність основних засобів на початок року, тис. руб.

82448

78808

87052

105,6

Сума зносу на кінець року, тис. грн.

45011

47875

51548

114,5

Сума основних засобів, знову введених в дію за рік, тис. руб.

6131

10155

9469

154,4

Сума вибулих за рік основних засобів, тис. руб.

9771

1911

2083

21,3

Коефіцієнт зростання

0,956

1,105

1,085

113,5

Коефіцієнт надходження

0,078

0,117

0,100

128,2

Коефіцієнт вибуття

0,119

0,024

0,024

20,2

Коефіцієнт зносу на кінець року

0,571

0,550

0,546

95,6

Коефіцієнт придатності на кінець року

0,429

0,450

0,454

105,6

Розрахунки показали, що у ВАТ «Сатінское» коефіцієнт зростання в 2006 р. в порівнянні з 2004 р. збільшився на 1,085. За рахунок збільшення суми основних засобів, знову введених в дію за аналізовані три роки на 54,4% коефіцієнт надходження зріс з 0,078 у 2004 р. до 0,100 у 2006 р. або збільшився на 28,2%.

За рахунок зниження суми вибулих за рік основних засобів в 2006 р. в порівнянні з 2004 р. на 78,7% і збільшення суми основних засобів на початок року на 5,6% коефіцієнт вибуття зменшився на 79,8%. Якщо у 2004 р. коефіцієнт вибуття перевищував коефіцієнт надходження, оскільки сума нововведених за рік основних засобів була меншою суми вибулих за рік основних засобів, то в 2006 р. коефіцієнт надходження був більше коефіцієнта вибуття майже в 4 рази. Коефіцієнт зносу на кінець року за досліджуваний період часу знизився на 4,4% і в 2006 р. склав 0,546. Внаслідок цього відбулося підвищення коефіцієнта придатності з 0,429 у 2004 р. до 0,454 у 2006 р. або на 5,6%.

Машино-тракторний парк займає значну частку в складі основних фондів активної частини. Підвищення ефективності використання наявних у господарстві тракторів і сільськогосподарських машин дозволяє без додаткових капітальних вкладень збільшити обсяг механізованих робіт, скоротити терміни їх виконання, підвищити рівень механізації трудомістких процесів, знизити собівартість продукції.

Тому аналіз використання тракторного парку має велике значення.

Досить повну й об'єктивну оцінку використання тракторного парку можна дати за допомогою системи аналітичних і синтетичних показників, що характеризують ступінь екстенсивного і інтенсивного завантаження тракторного парку.

Показники екстенсивного завантаження характеризують ступінь використання робочого часу машин. Вони можуть бути як абсолютними (відпрацьовано днів, змін і годин одним трактором за рік, середня тривалість зміни), так і відносними: коефіцієнт використання тракторів у роботі, коефіцієнт змінності та ін

До показників інтенсивного завантаження тракторного парку відносять середньорічну, середньоденну, середньозмінні і середньогодинну вироблення трактора, що визначаються діленням обсягу виконаних робіт в умовних еталонних гектарах на середньорічну кількість тракторів, число відпрацьованих за рік днів, змін і годин відповідно.

Проаналізуємо динаміку і виконання плану за рівнем перерахованих показників використання тракторів у ВАТ «Сатінское».

Для цього звернемося до таблиці 16.

Таблиця 16 - Показники роботи машинотракторного парку в ВАТ «Сатінское»

Показники

План

2006

Відхилення 2006 р. від плану,%

1. Обсяг тракторних робіт, еталонних га

76800

37343

48,6

2. Середньорічна кількість тракторів, шт.

40

24

60,0

3.Отработано 1 трактором за рік:

- Машино-днів;

- Машино-змін;

- Машино-годин.


250

300

2400


230

253

1882


92,0

83,6

78,5

4. Коефіцієнт використання тракторів

0,68

0,63

92,6

5. Коефіцієнт змінності

1,2

1,1

93,7

6. Середня тривалість зміни, годинник

8

7,5

93,6

7. Вироблення на 1 еталон тракторів, еталонних га:

- Середньорічна вироблення;

- Середньоденна вироблення;

- Середньозмінні вироблення;

- Середньогодинна вироблення.


1920

7,68

6,4

0,8


1556

6,76

6,2

0,82


81,0

88,0

96,8

102,5

Як видно з даних таблиці 16, обсяг тракторних робіт у ВАТ «Сатінское» у 2006 році в порівнянні з планом менше на 51,4% або на 39457 тис. руб. Серед показників, що характеризують екстенсивну навантаження тракторів, зниження видно і по числу відпрацьованих за рік одним трактором днів і коефіцієнту використання тракторів у роботі на 7,4%.

Середньорічна і середньоденна вироблення трактора в 2006 році в порівнянні з планом менше відповідно на 19% і 12%; середньозмінні вироблення менше всього на 3,2%, а середньогодинна вироблення вище на 2,5%.

З аналізу рівня виконання плану показників використання тракторів у господарстві, який в цілому нижче 100%, випливає висновок про погіршення роботи машино-тракторного парку.

Рівень річної вироблення тракторів (V ТР) та виконання плану залежать від середньорічної кількості тракторів (Т), кількості відпрацьованих на тракторі днів (Д), коефіцієнта змінності (К см), тривалості зміни (П) і годинниковий вироблення (ЧВ).

Таким чином, обсяг тракторних робіт може бути представлений наступною взаємозв'язком факторів:

V ТР = Т x Д x До см x П x ЧВ

Зробимо розрахунок впливу цих факторів на зміну фактичного обсягу тракторних робіт в порівнянні з плановим способом ланцюгової підстановки на основі даних таблиці 16 шляхом послідовної заміни планового рівня факторних показників на фактичні:

V ТР пл = Т пл x Д пл x До см пл Xп пл x ЧВ пл = 76800 пов. га

V ТР усл.1 = Т ф x Д плсм пл x П пл x ЧВ пл = 46080 пов. га

V ТР усл.2 = Т ф x Д ф x До см пл x П пл x ЧВ пл = 42394 пов. га

V ТР усл.3 = Т ф x Д ф x До див. ф. x П пл x ЧВ пл = 38861 пов. га

V ТР усл.4 = Т ф x Д ф x До див. ф. x П ф. x ЧВ пл = 36432 пов. га

V ТР ф. = Т ф. X Д ф. X До див. ф. x П ф. x ЧВ ф. = 37343 пов. га

Загальна зміна обсягу тракторних робіт становить:

V ТР = V ТР ф - V ТР пл = -39457 пов. га

в тому числі за рахунок зміни:

а) середньорічної чисельності тракторів:

V ТР т = V ТР усл.1 - V ТР пл = -30720 пов. га

б) кількості відпрацьованих днів одним трактором за рік:

V ТР д = V ТР усл.2 - V ТР усл.1 = -3686 пов. га

в) коефіцієнта змінності:

V ТР к.см. = V ТР усл.3 - V ТР усл.2 = -3533 пов. га

г) тривалості зміни (внутрізмінних простоїв):

V ТР п = V ТР усл.4 - V ТР усл.3 = -2429 пов. га

д) середньогодинного виробітку:

V ТР ЧВ = V ТР ф - V ТР усл.4 = +911 пов. га

Результати аналізу показують, що скорочення обсягу тракторних робіт на 39457 пов. га сталося в результаті зниження кількості тракторів - на 30720 пов. га, кількості днів, відпрацьованих одним трактором - на 3686 пов. га., коефіцієнта змінності - на 3533 пов. га, внутрізмінних простоїв - на 2429 пов. га.

Позитивним було вплив тільки одного фактора: часовий виробітку одного трактора призвело до зростання обсягу тракторних робіт на 911 пов. га.

Ефективність застосування в цілому основних виробничих фондів в основному залежить від раціонального використання окремих їх видів і в першу чергу активної частини основних засобів-машино-тракторного парку, багаторічних насаджень, продуктивної худоби.

До резервів поліпшення роботи машино-тракторного парку (на підставі даних таблиці 16) в ВАТ «Сатінское» належить:

- Збільшення кількості тракторів. При збільшенні їх на 16 загальна виручка збільшиться на30720 пов. га.;

- Збільшення кількості днів, відпрацьованих одним трактором. При збільшенні числа днів на 20 загальна виручка збільшиться на 3686 пов. га.;

- При доведенні коефіцієнта змінності до планового значення рівень загальної виручки збільшиться на 3533 пов. га.;

- При збільшення тривалості робочої зміни на 0,5 години загальна виручка збільшиться на 2429 пов. га.

Загальний резерв збільшення обсягу тракторних робіт у ВАТ «Сатінское» склав 40368 пов. га.

Важливою умовою підвищення ефективності виробничих фондів є вдосконалення їх структура. Найбільш раціональна структура основних виробничих засобів у високоспеціалізованих господарствах, де в єдиному технологічному процесі з'єднані виробництво, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції.

Важливим чинником збільшення економічної ефективності використання основних засобів є збільшення врожайності культур, на виробництві яких спеціалізується підприємство. У нашому випадку це зерно, соняшник і цукровий буряк.

4. АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ Обсяги виробництва і продажів

4.1 Факторний аналіз виробництва продукції рослинництва і тваринництва

Спочатку проведемо факторний аналіз впливу різних факторів на зміну валового збору основних сільськогосподарських культур у ВАТ «Сатінское».

Таблиця 17 - Факторний аналіз впливу різних факторів на зміну валового збору основних сільськогосподарських культур у ВАТ «Сатінское» у 2004 - 2006 рр..

Культури

Зібрана площа, га

Урожайність, ц / га

Валовий збір, ц

Відхилення


2004

2006

2004

2006

2004

2006

ум.

всього

за рахунок зміни


площі

урож-ти

Зернові

1628

2048

19,4

10,0

31583

20480

39731

-11103

8148

-19251

Цукрові буряки

200

250

343,7

378,9

68740

94725

85925

25985

17185

8800

Соняшник

250

300

23,1

21,6

5775

6480

6930

705

1155

-450

На підставі даних таблиці 17 можна зробити висновок, що у ВАТ «Сатінское» валовий збір зернових у 2006 р. в порівнянні з 2004 р. знизився на 11103 ц. За рахунок збільшення зібраної площі він зріс на 8148 ц, а за рахунок зниження врожайності зменшився на 19251 ц. За рахунок збільшення зібраної площі цукрових буряків її валовий збір збільшився на 174185 ц, а за рахунок зростання її урожайності - на 8800 ц. З таблиці 17 також видно, що за останні три роки валовий збір соняшнику збільшився на 705 ц. Основною причиною цього стало збільшення його зібраної площі (за рахунок цього він зріс на 1155 ц) і зниження врожайності (за рахунок цього він знизився на 45 ц).

Далі проведемо факторний аналіз виробництва продукції тваринництва. Для цього звернемося до таблиці 18.

Таблиця 18 - Факторний аналіз виробництва продукції галузі тваринництва в ВАТ «Сатінское» у 2004 - 2006 рр..

Вид продукції

Середньорічне поголів'я

Продуктивність однієї голови, кг.

Валовий вихід продукції, ц

Відхилення


2004

2006

2004

2006

2004

2006

ум.

всього

за рахунок зміни


поголів'я

продуктивності

Приріст свиней

4749

4710

0,283

0,444

4905

7633

4865

2728

-40

2768

Розрахунки показали, що в досліджуваному господарстві валовий вихід продукції свинарства в 2006 р. в порівнянні 2004 зріс на 2728 ц. За рахунок зниження поголів'я він зменшився на 40 ц, а за рахунок зростання продуктивності однієї голови він збільшився на 2768 ц.

4.2 Аналіз рівня, динаміки врожайності сільськогосподарських культур. Аналіз структури посівних площ

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції є одним з основних показників, що характеризують діяльність сільськогосподарського підприємства. Від його розміру залежить обсяг реалізованої продукції, а отже і ступінь задоволення потреби населення в продуктах харчування, а промисловість в сировині.

Аналіз виробництва продукції рослинництва доцільно починати з вивчення її динаміки, як по окремих культурах, так і в цілому по рослинництву з оцінкою, що відбуваються.

Таблиця 19 - Динаміка виробництва продукції рослинництва у ВАТ «Сатінское» у 2004 - 2006 рр..

Рік динаміки

Валова продукція рослинництва

Виробництво зерна


тис. руб.

темп зростання,%

ц

темп зростання,%

2004

22077

100,0

31536

100,0

2005

22236

100,7

56203

178,2

2006

23742

107,5

20584

65,3

На підставі таблиці 19 можна зробити висновок, що в досліджуваному підприємстві в 2006 р. відбулося зростання валової продукції рослинництва на 7,5%, проте виробництво зерна знизилося на 34,7%. Основною причиною цього стало зниження врожайності зернових з 19,4 ц / га в 2004 р до 10,0 ц / га в 2006 р.

Для більшої наочності динаміку виробництва продукції рослинництва доцільно відобразити графічно (рисунок 2).

Рисунок 2 - Динаміка валової продукції рослинництва і виробництва зерна

На наступному етапі аналізу необхідно встановити фактори та причини зміни обсягу виробництва продукції. Відомо, що зі збільшенням розміру посівних площ і врожайності культур збільшується і валовий збір продукції, і навпаки, скорочення посівних площ і зниження врожайності веде до недобору продукції. Урожайність культур визначають якість землі, кількість внесених добрив, метеорологічні умови року, якість і сорт насіння, способи та строки сівби, збирання врожаю та ін

Врожайність сільгосп культур у ВАТ «Сатінское» представлена ​​в таблиці 20.

Таблиця 20 - Аналіз рівня врожайності сільськогосподарських культур у ВАТ «Сатінское» у 2004 - 2006 рр..

Культура

Урожайність, ц / га

2006 р. у% до 2004 р.


2004

2005

2006


зернові, в тому числі

озимі

ярові

19,4

18,7

19,9

25,9

19,2

26,7

10,0

29,1

2,9

51,5

155,6

145,7

соняшник

23,1

24,0

21,6

93,5

цукрові буряки

343,7

318,9

378,9

110,2

багаторічні трави на сіно

8,1

39,2

60,9

751,9

З даних наведених у таблиці 18 видно, що в цілому врожайність культур у ВАТ «Сатінское» за останні три роки збільшилася. Так врожайність озимих та ярих збільшилася на 55,6% і на 45,7% відповідно, а врожайність цукрових буряків на 24,9%. Урожайність же соняшнику, навпаки знизилася на 6,5 ц / га. У 2006 р. врожайність багаторічних трав на сіно ставила 60,9 ц / га, що більше рівня аналогічного показника в 2004 р. більш ніж в 7,5 разів.

Великий вплив на валовий збір продукції надає структура посівних площ. Чим більше частка високо урожайних культур в загальній посівній площі, тим вище валовий дохід продукції.

Розглянемо структуру посівних площ на основі таблиці 21.

Таблиця 21 - Склад і структура посівних площ у ВАТ «Сатінское» у 2004 - 2006 рр..

Культури

2004

2006

Відхилення відплан

факт

2004

плану


га

%

га

%

га

%

га

%

га

%

Озимі зернові

500

21,2

500

17,7

430

15,5

-70

-5,7

-70

-2,2

Ярові зернові

1193

50,7

1382

49,0

1468

52,8

275

2,1

86

3,8

в т. ч. зернобобові

60

2,5

150

5,3

150

5,4

90

2,9

-

0,1

Всього зернових і зернобобових

1753

74,6

2032

72,0

2048

73,7

295

-0,9

16

1,7

Цукрові буряки

200

8,5

250

8,9

250

9,0

50

0,5

-

1,0

Соняшник

300

12,7

300

10,6

300

10,8

-

-1,9

-

0,2

Кукурудза на зерно

-

-

100

3,5

100

3,6

-

-

-

0,1

Разом технічних культур

500

21,2

650

23,0

650

23,4

150

2,2

-

0,4

Кукурудза на силос

-

-

40

1,4

20

0,7

-

-

-20

-0,7

Багаторічні трави

100

4,2

100

3,6

60

2,2

-40

-2

-40

-1,4

Разом кормових культур

100

4,2

140

5,0

80

2,9

-20

-1,3

-60

-3,1

Вся посівна площа

2353

100,0

2822

100

2778

100

425

-

-44

-

З таблиці 21 можна зробити висновок, що у ВАТ «Сатінское» найбільшу питому вагу в структурі посівних площ займають зернові культури. На них у 2006 р доводилося 73,7% всієї посівної площі (або 2048 га). Це менше рівня 2004 р. на 0,9% і більше планового значення на 1,7%. Найменшою ж питома вага в структурі посівних площ займають кормові культури - всього 80 га. У 2006 р на їх длю доводилося 2,9% всієї посівної площі, що менше запланованого значення на 3,1%.

У цілому ж вся посівна площа розглянутого підприємства за останні три роки збільшилася з 2353 га в 2004 р. до 2778 га в 2006 р. або на 425 га.

4.3 Аналіз ефективності товарних і кормових культур

За допомогою таблиці 22 проаналізуємо економічну ефективність обробітку товарних культур у ВАТ «Сатінское» в 2006 р.

Таблиця 22 - Економічна ефективність обробітку основних товарних культур у ВАТ «Сатінское» в 2006 р.

Культури

Урожайність, ц / га

Показники на 1 ц, крб.

Отримано з га, руб

Рентабельність,%

Витрати праці, чол. - Годину.ціна реалізації

собівартість

прибуток

валової продукції

прибутку


на 1 га

на 1 ц

Зернові

10,0

349,00

222,61

126,51

6351,5

1095,7

56,8

13,2

1,3

Соняшник

21,6

579,26

430,18

149,13

11056,6

3790

34,7

60,0

0,2

Цукрові буряки

378,9

68,53

74,4

-5,9

27424,0

-784

-

20,0

1,2

За даними таблиці 22 видно, що найбільш ефективно обробіток зернових, де рентабельність становить 56,8%, прибуток на 1 ц 126,51 руб. Виробництво ж цукрових буряків дає найбільший валовий дохід і найменші витрати, що говорить про високу ефективність вирощування цукрового буряка. Далі проаналізуємо економічну ефективність вирощування кормових культур.

Таблиця 23 - Аналіз економічної ефективності вирощування кормових культур у ВАТ «Сатінское» в 2006 р.

Культури

Міститься в 1 ц корму

Отримано з 1 га, ц

Собівартість 1 ц, крб

Витрати праці на 1 ц, чол. -Годину.


к.ед

п.п.

ум.

к.п.ед.

продукції

к.од.

п.п.

ум.

к.п.ед

продукції

к. од


Багаторічні трави на сіно

0,45

0,052

0,485

60,9

27,4

3,2

29,5

95,24

211,64

196,37

Багаторічні трави на зелений корм

0,22

0,019

0,205

144,7

31,8

2,7

29,7

39,90

181,36

194,63

Кукурудза на зелений корм

0,2

0,014

0,17

177,6

35,5

2,5

30,2

27,03

135,15

159,0

За даними таблиці 23 можна зробити висновок, що у ВАТ «Сатінское» у 2006 р. найбільш висока ефективність обробітку з кормових культур у кукурудзи на силос, тому що витрати праці тут нижче-159,0 чол. - Годину. на 1 ц. Найменш ж ефективною кормової культурою тут є багаторічні трави на сіно. Витрати праці на обробіток 1 ц склали 196,37 чол. - Години.

4.4 Аналіз розподілу сільськогосподарської продукції. Аналіз динаміки обсягу продажів і рівня товарності продукції

Основну частину товарної продукції господарства реалізують. Важливе значення має підвищення товарності сільськогосподарського виробництва. Для сільськогосподарських підприємств збільшення кількості товарної продукції приводить до збільшення виручки від реалізації.

Рівень товарності визначається в натуральному виразі або зіставлених цінах як відношення обсягу реалізованої продукції до об'єму її виробництва.

Обсяг реалізації продукції залежить від рівня товарності й обсягу виробництва продукції. Розрахунок впливу факторів проведемо способом абсолютних різниць.

Таблиця 24 - Факторний аналіз обсягу продажів основних видів продукції у ВАТ «Сатінское» у 2004 - 2006 рр..

Вид продукції

Обсяг виробництва, ц

Рівень товарності,%

Обсяг реалізації, ц

Відхилення (+,-)

всього

в т. ч. за рахунок


2004

2006

2004

2006

2004

2006


обсягу виробництва

рівня товарності

зерно

31536

20854

46,7

86,2

14714

17744

3030

-5101

8131

цукрові буряки

68746

94735

35,0

35,0

24061

33168

9107

9107

-

соняшник

5765

6477

80,9

117,8

4667

7627

2960

576

2384

З даних таблиці 24 випливає, що у ВАТ «Сатінское» найбільший рівень товарності в 2006 р. спостерігається по соняшнику - 117,8%. Найменшою ж рівень товарності тут у цукрового буряка. У 2006 р. в порівнянні з 2004 р. він не змінився і склав 35,0%. З таблиці також видно, що обсяг реалізації зерна збільшився з 14714 ц в 2004 р. до 17744 ц в 2006 р. За рахунок зниження обсягу виробництва даної продукції в розглянутому періоді часу він знизився на 5101 ц, а за рахунок зростання рівня товарності на 39, 5 п.п. - Зріс на 8131 ц. На збільшення обсягу реалізації цукрових буряків на 9170 ц вплинув тільки зростання обсягу її виробництва. Зростання рівня товарності соняшнику в останні три роки і зростання обсягу його виробництва вплинули на збільшення обсягу його реалізації на 2690 ц. Зміна рівня товарності даної культури підвищило обсяг його реалізації на 2384 ц, а зміна обсягу виробництва на 576 ц.

4.5 Резерви зростання обсягу виробництва і продажів основних видів сільськогосподарської продукції

Виявлення резервів збільшення продукції рослинництва може здійснюватися за такими напрямами: розширення посівних площ, поліпшення їх структури і підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Суттєвим резервом збільшення виробництва продукції в рослинництві є поліпшення структури посівних площ, це означає збільшення частки більш врожайних культур у загальній посівній площі.

Основним резервом збільшення виробництва продукції рослинництва є зростання врожайності сільськогосподарських культур. Він може відбуватися за рахунок додаткового внесення добрив, підвищення їх окупності, впровадження більш врожайних сортів культур, скорочення втрат продукції при збиранні врожаю, поліпшення сінокосів і пасовищ та інші агротехнічні заходи. У процесі аналізу можуть бути виявлені й інші джерела резервів зростання урожайності та виходу продукції, на приклад способи і якість обробки землі, способи сівби та догляду за посівами, чергування культур у полях сівозміни, вапнування грунту, поліпшення пасовищ та інші.

Основними джерелами резервів збільшення виробництва продукції в тваринництві є зростання поголів'я і продуктивності тварин. Резервами зростання поголів'я є скорочення яловості маточного поголів'я, падежу тварин.

Основними джерелами зростання продуктивності тварин є підвищення рівня їх годівлі та ефективності використання кормів, скорочення яловості корів, поліпшення вікового і породного складу стада, а також умов утримання тварин.

Важливим резервом збільшення виробництва продукції тваринництва є скорочення її втрат. Значні втрати продукції пов'язані з хворобами тварин, порушенням технологічної дисципліни. Результат цього - падіж тварин, вимушений забій, зниження приросту живої маси, виходу приплоду і молока.

Резерви тваринництва збалансовані з резервами рослинництва.

Резервами збільшення обсягу реалізації продукції є:

- Нарощування обсягу виробництва продукції;

- Підвищення якості товарної продукції;

- Економічного використання продукції на виробничі потреби;

- Недопущення втрат і псування продукції.

Резерви першого виду підраховуються в такий спосіб: попередньо виявлений резерв збільшення виробництва продукції рослинництва і тваринництва множиться на можливий рівень товарності.

За другого джерела резервами збільшення обсягу реалізації вважаються фактичні втрати в заліковій масі від продажу низькоякісної продукції.

Резерви третього виду визначаються в процесі аналізу використання продукції на внутрішньогосподарські потреби за рахунок недопущення перевитрати насіння на 1 га посіву в порівнянні з нормою висіву, підвищення ефективності використання кормів, запобігання втрат продукції в процесі зберігання.

5. АНАЛІЗ І УПРАВЕНІЕ витрат і собівартості продукції

5.1 Аналіз собівартості продукції за галузями, видами виробництв і в цілому по підприємству. Факторний аналіз собівартості основних видів продукції

Собівартість - найважливіший економічний показник оцінки діяльності роботи будь-якого підприємства, він показує, у що обходяться господарству виробництво того чи іншого виду продукції. У ній відбивається якість роботи господарства, рівень продуктивності праці, ступінь використання техніки, економія витрат та інші.

Об'єктами аналізу собівартості продукції є: повна собівартість товарної продукції; витрати на карбованець товарної продукції; собівартість окремих виробів; аналіз окремих елементів і статей витрат. Собівартість показує, у що обходиться господарству виробництво того чи іншого виду продукції.

Таблиця 25 - Розрахунок фактичної зміни собівартості продукції в порівнянні з 2004 р. у ВАТ «Сатінское»

Вид продукції

Собівартість 1 ц продукції, руб.

Обсяг виробництва продукції в 2006 р., ц

Витрати на обсяг виробництва 2006 р., тис. руб.


2004

2006


за собівартістю 2004

за собівартістю 2006

Зерно

175,70

522,93

20584

3616,61

10764,0

Соняшник

425,13

394,71

6477

2753,57

2556,54

Цукрові буряки

55,80

74,44

94735

5286,21

7052,10

Приріст свиней

3292,39

4220,57

5522

18180,58

23305,99

На підставі даних таблиці 25 можна зробити висновок, що на досліджуваному підприємстві в 2006 - 2004 рр.. собівартість зерна, цукрових буряків і приросту свиней зросла в 3; 1,3 і в 1,4 рази відповідно. Витрати ж на виробництво соняшнику, навпаки, знизилися з 27853,57 тис. крб. в 2004 р. до 2556,54 тис. руб. в 2006 р.

Далі проаналізуємо рівень собівартості 1 ц продукції.

Таблиця 26 - Аналіз динаміки собівартості 1 ц продукції у ВАТ «Сатінское» у 2004 - 2006 рр..

Види сільськогосподарських культур

Собівартість 1 ц, крб.

2006р від 2004р


2004р

2005 р

2006 р

(+,-)

%

зернові і зернобобові

175,70

179,30

522,93

+347,23

297,6

соняшник

425,13

434,4

394,71

-30,42

92,8

цукрові буряки

55,80

70,83

74,44

+18,64

133,4

приріст свиней

3292,39

3865,23

4220,57

+928,18

128,2

Розрахунки показали, що в досліджуваному господарстві в 2004 - 2006 рр.. собівартість 1 ц зерна збільшилася з 175,70 руб. до 522,93 або на 347,23 руб. У 2006 р. собівартість 1 ц цукрових буряків склала 74,44 руб., Що більше рівня 2004 р. на 33,4%. Собівартість 1 ц приросту свиней за останні три роки збільшилася на 928,18 руб. або на 28,2%. А ось собівартість соняшнику в 2006 р. в порівнянні з 2004 р. знизився на 30,42 руб. і склала 394,71 руб.

Далі визначимо вплив різних чинників на відхилення в собівартості продукції.

Розрахунки проведені в таблиці 27 показують, що собівартість 1 ц зерна в 2006 р. в порівнянні з 2004 р. збільшилася на 153,2 руб. за рахунок зміни урожайності та на 209,5 руб. за рахунок збільшення витрат на 1 га. Збільшення собівартості 1 ц цукрових буряків на 23,8 руб. відбулося за рахунок збільшення витрат на 1 га, а за рахунок збільшення врожайності її собівартість, навпаки, знизилася на 5,2 руб.

З таблиці 27 також видно, що збільшення приросту 1 ц свиней в 2006 р. в порівнянні з 2004 р. на 1236,9 руб. відбулося за рахунок збільшення витрат на 1 гол. на 1668,2 руб. і збільшення продуктивності, яка знизила її на 431,3 руб.

Таблиця 27 - Розрахунок впливу факторів на зміну собівартості окремих видів продукції у ВАТ «Сатінское» у 2004 - 2006 рр..

Вид продукції

Витрати на 1 га (1 гол.), Руб.

Урожайність ц / га (продуктивність, ц)

Собівартість 1 ц, крб.

Відхилення (+,-), руб.

загальне

в т. ч. за рахунок


2004

2006

2004

2006

2004

ум.

2006


врожайності

витрат на 1 га

Зерно

3160,9

5255,9

19,4

10,0

162,9

316,1

525,6

362,7

153,2

209,5

Цукрові буряки

19180,0

28208,0

343,7

378,9

55,80

50,6

74,4

18,6

-5,2

23,5

Приріст свиней

3712,3

5664,1

1,03

1,17

3604,2

3172,9

4841,1

1236,9

-431,3

1668,2

5.2 Аналіз розміру та структури витрат по окремих статтях і елементам

Для аналізу структури витрат у ВАТ «Сатінское» за окремими статтями та елементами звернемося до таблиці 28.

Таблиця 28 - Витрати на виробництво продукції у ВАТ «Сатінское» у 2004 - 2006 рр..

Елементи витрат

Сума, тис. руб.

Структура витрат,%


2004 р

2006

%

2004

2006

(+,-)

Оплата праці

6574

10943

166,5

18,8

19,7

+0,9

Відрахування на соціальні потреби

772

1252

162,2

2,2

2,3

+0,1

Матеріальні витрати

24899

39332

158,0

71,5

70,7

-0,8

в т. ч. насіння

1679

2224

132,5

4,8

4,0

-0,8

корми

8117

7047

86,8

23,3

12,7

-10,6

міндобрив

1816

3632

200,0

5,2

6,5

+1,3

електроенергія

1123

1652

147,1

3,2

3,0

-0,2

запасні частини

3578

5817

162,6

10,3

10,5

+0,2

Амортизація

2333

3686

158,0

6,7

6,6

-0,1

Інші витрати

241

431

158,8

0,7

0,8

+0,1

Разом витрат

34819

55634

159,8

100,0

100,0

х

З таблиці 28 слід зазначити, що в 2006 р. в порівнянні з 2004 р. витрати ВАТ «Сатінское» зросли на 59,8% і склали 55634 тис. руб. Абсолютне підвищення витрат відбулося за трьома елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці та амортизаційні відрахування. Найбільший темп зростання відзначений з матеріальних витрат.

Незважаючи на абсолютний приріст амортизаційних витрат і матеріальних витрат, частка їх скоротилася на 0,1 п.п. і 0,8 п.п. відповідно. Найбільшу питому вагу в сумі витрат підприємства займають матеріальні витрати. Їх питома вага зросла з 70,5 п.п. в 2004 р. до 70,7 п.п. в 2006 р. Переважна більшість матеріальних витрат над іншими витратами вказує на матеріальний характер виробництва.

5.3 Аналіз впливу на рівень собівартості одиниці продукції кількісних і вартісних факторів за статтями витрат

Розглянемо вплив продуктивності праці та заробітної плати на відхилення у витратах використовуючи таблицю 29.

Дане відхилення може відбутися за рахунок зміни обсягу валової продукції і витрат з оплати праці, які залежать від рівня трудомісткості продукції (кількості людини - годин на 1 ц продукції) і рівня оплати праці за 1 люд.-год.

Розрахунки показали, що у ВАТ «Сатінское» за останні три роки витрати з оплати праці по вирощуванню зернових зросли на 1064,2 тис. руб. У тому числі за рахунок підвищення трудомісткості зернових культур витрати з оплати праці зросли на 438,5 тис. руб., А за рахунок підвищення оплати 1 чол - години на 625,7 тис. руб.

Витрати ж по оплаті праці по вирощуванню соняшнику, навпаки, знизилися на 113,4 тис. руб. За рахунок зниження трудомісткості соняшнику витрати з оплати праці знизилися на 122,4 тис. руб., А за сет збільшення оплати одного люд.-години вони зросли на 9,0 тис. руб.

З таблиці 29 також можна зробити висновок, що у ВАТ «Сатінское» у 2006 р. в порівнянні з 2004 р. витрати з оплати праці по вирощуванню цукрових буряків збільшилися з 1127,5 тис. крб. до 1449,4 тис. крб. або зросли на 321,9 тис. руб. Основною причиною цього стало збільшення в розглянутий проміжок часу оплати одного чол. - Години з 59,5 руб. в 2004 р. до 76,4 руб. в 2006 р.

Таблиця 29 - Визначення впливу продуктивності праці і заробітної плати на відхилення у витратах у ВАТ «Сатінское»

Культури

Валовий збір, ц

Витрати на 1 ц, люд.-год.

Оплата 1 чол. - Години, руб.

Витрати по оплаті праці на 1 ц, крб.

Витрати з оплати праці на весь валовий збір, тис. руб.

Економія (+), перевитрата (-)всього

в т. ч. за рахунок2004

2006

2004

2006

2004

2006

ум.

2004

2006

ум.


витрат праці на 1 ц

оплати праці

Зернові

20584

0,7

1,3

35,5

58,9

24,9

76,6

46,2

512,5

1576,7

951,0

+1064,2

438,5

625,7

Соняшник

6477

1,2

0,9

62,8

64,3

75,4

57,9

56,5

488,4

375,0

366,0

-113,4

-122,4

9,0

Цукрові буряки

94735

0,2

0,2

59,5

76,4

11,9

15,3

11,9

1127,5

1449,4

1127,5

321,9

-

321,9

5.4 Резерви зниження собівартості сільськогосподарської продукції, конкретні заходи щодо їх освоєння

Основними джерелами резервів зниження собівартості продукції і послуг є:

- Збільшення обсягу виробництва продукції;

- Скорочення витрат на її виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економного використання матеріальних ресурсів, скорочення втрат і т.д.

Резерви збільшення виробництва продукції: при збільшенні обсягу виробництва продукції зростають тільки змінні витрати, сума ж постійних витрат не змінюється, в результаті знижується собівартість продукції.

Резерви скорочення витрат встановлюються по кожній статті витрат за рахунок конкретних організаційно - технічних заходів (впровадження нової техніки і технології виробництва тощо), які будуть сприяти економії заробітної плати, сировини, матеріалів.

Резерв скорочення витрат на утримання основних засобів встановлюються за рахунок реалізації, передачі в довгострокову оренду, списання невикористовуваних будівель, машин, устаткування.

Економія накладних витрат виявляється на основі їх факторного аналізу по кожній статті витрат за рахунок розумного скорочення апарату управління, економного використання коштів на відрядження, канцелярські витрати та ін Додаткові витрати на освоєння резервів збільшення виробництва продукції підраховуються по кожному виду продукції.

6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

6.1 Аналіз розміру прибутку по підприємству, галузям і окремим видам продукції

Основними фінансовими показниками діяльності підприємства є прибуток і рівень рентабельності.

Прибуток від реалізації розраховується як різниця між виручкою і повною собівартістю.

Рівень рентабельності - це процентне співвідношення прибутку з повною собівартістю.

Розглянемо розмір прибутку в досліджуваному господарстві за галузями і окремими видами

Таблиця 30 - Аналіз розміру прибутку у ВАТ «Сатінское» за галузями і окремими видами діяльності у 2004 - 2006 рр..

Галузь і вид продукції

Прибуток, тис. руб.

Відхилення 2006 р від 2004р


2004

2005

2006тис.руб.

%

тис.руб.

%

тис.руб.

%

тис.руб.

%

Рослинництво:

7720

56,0

6570

50,9

6191

53,3

-1529

-2,7

зернові

4015

29,1

25

0,2

2244

19,3

-1771

-9,8

соняшник

1390

10,1

1634

12,7

1137

9,8

-253

-0,3

цукрові буряки

312

2,1

59

0,5

-196

1,7

-508

-3,8

інша продукція рослинництва

15

0,1

36

0,3

4

0,3

-11

+0,2

продукція, реалізована в переробленому вигляді

1988

14,4

4816

37,3

3002

25,8

1014

+11,4

Тваринництво

6075

44,0

6337

49,1

5432

46,7

-643

+2,7

свині

6179

44,8

6693

51,9

5897

50,7

-282

+5,9

Продукція, реалізована в попрацюємо вигляді

-104

-0,8

-356

-2,8

-4,0

-465

-361

-3,2

Разом

13795

100

12907

100

11623

100

-2172

х

Розрахунки зроблені в таблиці 30 показали, що в 2006 р. прибуток у ВАТ «Сатінское» склала 11623 тис. руб., Що менше рівня 2005 р. на 2172 тис. руб. Найбільшу питому вагу в структурі прибутку досліджуваного підприємства займає продукція рослинництва - 53,3%, а саме продукція рослинництва, реалізована в переробленому вигляді - 25,8%. З даних таблиці також видно, що реалізація цукрових буряків і продукції тваринництва в переробленому вигляді, є збитковим. У 2006 р. розмір збитку склав 196 тис. руб. і 465 тис. руб. відповідно.

6.2 Аналіз прибутку. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції

У процесі аналізу господарської діяльності використовуються такі показники прибутку: прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг, оподатковуваний прибуток, чистий прибуток.

Таблиця 31 - Аналіз складу і динаміки прибутку у ВАТ «Сатінское» у 2004 - 2006 рр..

Показники

2004

2005

2006

Відхилення 2006 від 2004 р.

тис. руб.

%

Прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг

13392

12443

11099

-2293

82,3

Інші доходи

1455

2213

3654

2199

251,1

Інші витрати

2371

1206

2261

-110

95,3

Сальдо надзвичайних доходів і витрат

1158

1324

798

-360

68,9

Чистий прибуток

16318

12126

12492

-3826

76,6

На підставі даних таблиці 31 можна зробити висновок, що за останні три роки в аналізованому господарстві відбулося зниження прибутку від реалізації продукції, робіт та послуг на 2293 тис. руб. або на 7,7%. Основною причиною цього є зростання повної собівартості реалізованої продукції більш швидкими темпами, ніж зростання виручки від її реалізації. Чистий прибуток ВАТ «Сатінское» у 2006 р. склала 12492 тис. руб., Це менше рівня аналогічного показника в 2004 р. на 3826 тис. руб. або на 23,4%.

Основну частину прибутку підприємства одержують від реалізації продукції і послуг. У процесі аналізу вивчаються динаміка, виконання плану прибутку від реалізації продукції і визначаються фактори зміни і суми.

Прибуток від реалізації продукції залежить від чотирьох чинників: обсягу реалізації продукції; від структури; собівартості і рівня средньореалізаціоних цін.

Обсяг реалізації продукції може здійснювати позитивний і негативний вплив на суму прибутку. Збільшення обсягу продажу призводить до пропорційного збільшення прибутку. Якщо ж продукція є збитковою, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми прибутку. Структура товарної продукції, Якщо збільшиться частка більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі її реалізації, то сума прибутку зросте, і, навпаки, при збільшенні питомої ваги збиткової продукції загальна сума прибутку зменшиться.

Собівартість продукції і прибуток знаходяться в обернено пропорційній залежності: зниження собівартості призводить до відповідного зростання суми прибутку, і навпаки.

Зміна рівня среднепропорціональних цін і величина прибутку знаходяться в прямо пропорційній залежності: при збільшенні рівня цін сума прибутку зростає, і навпаки.

Розрахунок впливу цих факторів на суму прибутку можна визначити, використовуючи дані таблиці 32.

Таблиця 32 - Вихідні дані для факторного аналізу прибутку від реалізації

Показники

2004

Дані 2004 р. перераховані на обсяг продажу 2006

2006

Відхилення (+, -)

Повна собівартість реалізованої продукції

23522

29364

39842

16320

Структура реалізованої продукції

36914

40422

50941

14027

Прибуток

13392

11058

11099

-2293

Ціни реалізації

0,36

0,27

0,22

-0,14

На підставі даних таблиці 32, шляхом проведення розрахунків, можна зробити висновок, на зниження прибутку від реалізації продукції в 2006 р. в порівнянні з 2004 р. на 2293 тис. руб. вплинули наступні фактори: кількість реалізованої продукції, структура реалізованої продукції, її собівартість і ціна реалізації. Кількість реалізованої продукції і ціна реалізації підвищили прибуток від реалізації на 1293 тис. руб. і на 10531 тис. руб. відповідно. А структура реалізованої продукції і її собівартість зменшили прибуток від реалізації відповідно на 3639 тис. руб. і 10478 тис. руб.

Далі проведемо факторний аналіз прибутку від реалізації окремих видів продукції.

Розрахунки в таблиці 33 показали, що прибуток від реалізації зерна в останні три роки в ВАТ «Сатінское» знизилася на 1771 тис. руб. За рахунок підвищення обсягу реалізації даної продукції вона зросла на 303 тис. руб., За рахунок зниження ціни реалізації - знизилася на 38 тис. руб., А за рахунок зростання собівартості - знизилася на 2036 тис. руб. Зростання обсягу реалізації свинини збільшив прибуток на 1966, зростання ціни її реалізації - на 2759 тис. крб., А зростання її собівартості знизив прибуток на 5007 тис. руб.

Таблиця 33 - Факторний аналіз прибутку від реалізації окремих видів продукції у ВАТ «Сатінское» у 2004 - 2006 рр..

Вид продукції

Кількість реалізованої продукції, ц

Середня ціна реалізації, руб.

Собівартість 1 ц. продукції, грн.

Σ прибутку від реалізації продукції, тис. руб.

Відхилення від прибутку 2004


загальне

в т. ч. за рахунок


2004

2006

2004

2006

2004

2006

2004

2006


обсягу реалізації

ціни

собівартості

зерно

14714

17744

380,7

349,0

107,8

222,6

4015

2244

-1774

+303

-38

-236

Соняшник

4667

7627

6512

579,2

353,3

430,2

1390

1137

-253

+882

-547

-588

Цукрові буряки

24061

33168

68,9

65,5

55,8

74,4

312

-196

-508

+123

-13

-618

Свині

4302

5671

4548,6

5035,1

3112,3

3995,2

6179

5897

-282

+1966

+ 2759

-5007

6.3 Аналіз рівня рентабельності підприємства, галузей і видів продукції

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності, окупність витрат і т.д. Вони більш повно, ніж прибуток, відображають остаточні результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами.

Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп:

  1. показники, що характеризують окупність витрат виробництва та інвестиційних проектів;

  2. показники, що характеризують прибутковість продажів;

  3. показники, що характеризують прибутковість капіталу.

Всі показники можуть розраховуватися на основі прибутку від реалізації продукції і чистого прибутку.

Рівень рентабельності виробничої діяльності (окупність витрат), розрахований в цілому по підприємству, залежить від трьох основних факторів: зміни структури реалізованої продукції, її вартості та середніх цін реалізації.

З даних таблиці 34 видно, що Рівень рентабельності в цілому по господарству знизився з 66,2% у 2004 р. до 28,1% в 2006 р. Найбільш рентабельною культурою є тут зерно. Рівень її рентабельності за останні три роки скоротився на 196,4 п. п. Так, якщо у 2004 р на карбованець витрат доводилося прибутку у розмірі 253,2 коп., То в 2006 р. всього 58,6 коп. Найменш рентабельною продукцією у ВАТ «Сатінское» є свинина. У 2006 р. на кожен карбованець витрат було отримано прибуток у розмірі 28,1 коп. Це менше рівня аналогічного показника в 2004 р. на 20,1 п.п.

Таблиця 34 - Рентабельність основних видів сільськогосподарської продукції, галузей і господарства в цілому

Вид продукції

2004

2006

Відхилення рівня рентабельності, (п.п.)


Виручка від реалізації продукції, тис. руб.

Повна собівартість продукції, тис. руб.

Прибуток (+), збиток (-), тис. руб.

Рівень рентабельності,%

Виручка від реалізації продукції, тис. руб.

Повна собівартість продукції, тис. руб.

Прибуток (+), збиток (-), тис. руб.

Рівень рентабельності,%


Зерно

5601

1586

4015

253,2

6193

3949

2244

56,8

-196,4

Цукрові буряки

1657

1345

312

23,25

2273

2469

-196

-

-

Соняшник

3039

1649

1390

84,3

4418

3281

1137

34,7

-49,6

Разом по рослинництву

10297

4580

5717

124,8

12884

9699

3185

32,8

-92,0

Жива маса свиней

19568

13386

6179

46,1

28554

22657

5897

26,0

-20,1

Разом по тваринництву

19568

13386

6179

6,1

28554

22657

5897

26,0

-20,1

Всього по господарству

29869

17969

11896

66,2

32972

32356

9082

28,1

-38,1

Проведемо факторний аналіз рентабельності за кожним видом продукції. Рівень рентабельності окремих видів продукції залежить від зміни средньореалізаціоних цін і собівартості одиниці продукції. Розрахунок цих факторів на зміну рівня рентабельності проведемо способом ланцюгової підстановки.

Таблиця 35 - Факторний аналіз рентабельності окремих видів продукції у ВАТ «Сатінское» у 2004 - 2006 рр..

Вид продукції

Ціна реалізації 1 ц, крб.

Собівартість 1 ц, крб.

Рівень рентабельності,%

Відхилення (+,-)

загальне

в т.ч. за рахунок


2004

2006

2004

2006

2004

ум.

2006


ціни

собівартість.

Зерно

380

349

107

222

253

223

57

-196

-30

-166

Соняшник

651

579

353

430

84

64

35

-49

-20

-29

Жива маса свиней

4548

5035

3112

3995

46

62

26

-20

16

-36

Розрахунки показали, що в досліджуваному господарстві за сет зниження ціни реалізації зерна в останні три роки рівень рентабельності даної продукції скоротився на 30 п.п., а за рахунок збільшення її собівартості на 166 п.п. Рівень рентабельності свинини в 2006 р. в порівнянні з 2004 р. знизився на 20 п.п. і склав 26%. Основною причиною стало збільшення ціни реалізації 1 ц з 4548 руб. в 2004 р. до 5035 руб. в 2006 р., в результаті чого рівень її рентабельності зріс на 16 п.п. А за рахунок зростання собівартості в досліджуваному проміжку часу рівень рентабельності реалізованої свинини впав на 36 п.п.

6.4 Резерви зростання прибутку і рентабельності. Заходи щодо їх освоєння

Резерви збільшення суми прибутку визначаються за кожним видом товарної продукції. Основними їх джерелами є збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація її на більш вигідних ринках збуту і т.д.

Для визначення резервів зростання прибутку за першого джерела виявлений раніше резерв росту обсягу реалізації продукції необхідно помножити на фактичний прибуток у розрахунку на одиницю продукції відповідного виду:

Р ↑ П v рп = Р ↑ V РП i х П i ф

Підрахунок резервів збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості товарної продукції і послуг здійснюється наступним чином: попередньо виявлений резерв зниження собівартості кожного виду продукції множиться на можливий обсяг її продажів з урахуванням резервів його росту:

Р ↑ Пс = Σ / Р ↑ С (V РПФ + Р ↑ V РП)

Істотним резервом зростання прибутку є поліпшення якості товарної продукції. Він визначається наступним чином: зміна питомої ваги кожного сорту множиться на відпускну ціну відповідного сорту, результати підсумовуються і отримане зміну середньої ціни множиться на можливий обсяг реалізації продукції.

Аналогічно визначаються резерви зростання за рахунок зміни ринків збуту.

Основними джерелами резервів підвищення рівня рентабельності виробничої діяльності є збільшення суми прибутку від реалізації продукції і зниження собівартості товарної продукції.

Наприкінці аналізу фінансових результатів мають бути розроблені конкретні заходи щодо освоєння виявлених резервів і система здійснення моніторингу.

Освоєння резервів росту прибутку на наявних виробничих потужностях без додаткових капітальних вкладень, а отже і без збільшення суми постійних витрат, дозволить збільшити не тільки рентабельність роботи підприємства, але і запас його фінансової міцності.

7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

7.1 Аналіз валюти бухгалтерського балансу

Бухгалтерський баланс показує фінансово-економічний стан підприємства в грошовому вимірі на певну дату в двох економічних розділах. Актив балансу відображає наявність коштів, їх розміщення, використання. Пасив характеризує джерела коштів, їх походження і призначення.

Фінансовий стан суб'єктів господарювання, його стійкість багато в чому залежать від оптимальності структури джерел капіталу (співвідношення власних і затяжних засобів) і від оптимальності структури активів підприємства і в першу чергу від співвідношення основного і оборотного капіталу. Розміщення коштів господарства актив має велике значення у фінансовій діяльності.

Таблиця 36 - Склад, динаміка і структура активів ВАТ «Сатінское» в 2006 р.

Показники

Сума, тис. руб.

Відхилення


на початок року

на кінець року

тис. руб.

%

1.Імущество, всього

73451

85810

12359

16,8

2.Внеоборотние активи

39970

44122

4152

10,3

у% до валюти балансу

54,5

51,4

-3,1

-5,7

3.Текущіе активи

33481

41688

8207

24,5

у% до валюти балансу

45,5

48,6

3,1

6,8

3.1.В сфері виробництва

29521

35774

625,3

21,2

у% до поточних активів

88,2

85,8

-2,4

-2,8

3.2.В сфері обігу

3960

5914

1954

49,3

у% до поточних активів

11,8

14,2

2,4

20,3

З даних таблиці 36 випливає, що вартість майна ВАТ «Сатінское» в 2006 р. збільшилася на 12359 тис. руб. або на 16,8. Найбільшу питому вагу в активах досліджуваного підприємства займають необоротні активи - 51,4%. Їх вартість в 2006 р. зросла на 4152 тис. крб., А питома вага у складі валюти балансу знизився на 3,1 п.п. або на 5,7%. Поточні активи ВАТ «Сатінское» наприкінці 2006 р. склали 41688 тис. руб. Це більше на 24,5%, ніж на початку року. Найбільшу питому вагу в складі поточних активів підприємства займають активи в сфері виробництва - 85,8%. Їх питома вага в кінці аналізованого періоду знизився на 2,8%.

Таблиця 37 - Склад, динаміка і структура пасивів ВАТ «Сатінское» в 2006 р.

Показники

Сума, тис. руб.

Відхилення


на початок року

на кінець року

тис. руб.

%

1. Майно, всього

73451

85810

12359

16,8

2. Власний капітал

70613

82947

12334

17,5

у% до валюти балансу

96,1

96,7

0,6

0,6

3. Залучений капітал

2838

2863

25

0,9

у% до валюти балансу

3,9

3,3

-0,6

-15,4

3.1. Поточні зобов'язання

1734

1759

25

1,4

у% до залученого капіталу

61,1

61,4

0,3

0,5

3.2. Довгострокові зобов'язання

1104

1104

-

-

у% до залученого капіталу

38,9

38,6

-0,3

-0,8

Аналізуючи дані таблиці 37 можна зробити висновок, що найбільшу питому вагу серед зобов'язань ВАТ «Сатінское» у 2006 р. належав власного капіталу - 96,7% в кінці року.

Його вартість за рік збільшилася на 12334 тис. руб. або на 17,5%.

Вартість залученого капіталу в кінці 2006 р. склала 2863 тис. руб., Що більше цього значення на початку року на 0,9%.

Найбільшу питому вагу в залученому капіталі підприємства належить поточним зобов'язання, який за рік збільшився на 0,3 п.п. вартість же довгострокових зобов'язань у 2006 р. залишилася незмінною.

7.2 Аналіз фінансової стійкості підприємства та ліквідності балансу

У процесі постачальницької, виробничої, збутової і фінансової діяльності відбувається безперервний процес кругообігу капіталу, вимірюються структура засобів і джерел їх формування, наявність і потреба у фінансових ресурсах і як наслідок фінансовий стан.

Здатність ВАТ «Сатінское» своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння й підтримувати свою платоспроможність у несприятливих обставинах свідчить про його стійкий фінансовий стан і навпаки.

Визначимо фінансову стійкість ВАТ «Сатінское».

Таблиця 38 - Аналіз фінансової стійкості у ВАТ «Сатінское» у 2004 - 2006 рр..

Найменування показника

Роки

Дані 2006р. у% до 2004 р.


2004

2005

2006


Коефіцієнт капіталізації

0,0400

0,0401

0,0345

86,3

Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування

0,9135

0,9152

0,9313

101,9

Коефіцієнт фінансової незалежності

0,9615

0,9614

0,9666

100,5

Коефіцієнт фінансування

24,944

24,8812

28,9721

116,1

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,9795

0,9795

0,9795

100,0

Розрахунки показали, що в 2006 р. в порівнянні з 2004 р. коефіцієнт капіталізації знизився на 13,7% і склав 0,0345. З цього випливає, що в 2006 р. ВАТ «Сатінское» приваблювало на 1 крб. вкладених в активи власних коштів 0,0345 позикових.

Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування у 2006 р. в порівнянні з 2004 р. збільшився на 1,9% і склав 0,9313, що майже на 0,8 вище нижньої межі нормативного обмеження.

З цього можна зробити висновок, що ВАТ «Сатінское» дуже стійке господарство, добре забезпечене власними засобами.

У 2006 р. питома вага власних коштів у загальній сумі джерел фінансування в порівнянні з 2004 р. незначно збільшився, всього на 5%, і склав 0,9666. Це значення перевищує нормативне обмеження. Коефіцієнт фінансування в 2006 р. склав 28,9721, що більше рівня 2004 р. на 16,1%. Він також не відповідає нормативному обмеженню, з чого випливає, що велика частина діяльності аналізованого підприємства фінансується за рахунок власних коштів.

В аналізований період часу коефіцієнт фінансової стійкості ВАТ «Сатінское» на змінився і протягом усього періоду відповідав оптимального значення. Його розрахунок дозволяє зробити висновок, що на досліджуваному підприємстві більша частина активів фінансується за рахунок стійких джерел.

На підставі даних бухгалтерського балансу згрупуємо активи за ступенем ліквідності, а пасиви - за термінами погашення. Проаналізуємо баланс на ліквідність.

Всі активи підприємства розбиваються на 4 групи. Якщо А1> П1, А2> П2, А3> П3, А4 <П4 - то баланс ліквідний.

Таблиця 39 - Аналіз ліквідності балансу ВАТ «Сатінское» у 2006 р, тис. руб.

Актив

На початок року

На кінець року

Пасив

На початок року

На кінець року

Платіжний недолік або надлишокна початок року

на кінець року

1.Наіболее ліквідні активи (А1)

1068

213

1.Наіболее термінові зобов'язання (П1)

1734

1759

-666

-1546

2.Бистро-реалізовані активи (А2)

2892

5701

2.Краткосрочние пасиви (П2)

-

-

2892

5701

3.Медленно-реалізовані активи (А3)

85

85

3.Долгосрочная пасиви (П3)

1104

1104

-1019

-1019

4.Трудно-реалізовані активи (А4)

39970

44122

4.Постоянние пасиви (П4)

70613

82947

-30643

-38825

На підставі даних таблиці 39 можна зробити висновок, що умова ліквідності балансу тут не виконується, тобто А1 <П1, А2> П2, А3 <П3, А4 <П4. Відтак у ВАТ «Сатінское» у 2006 р. баланс був не ліквідним.

7.3 Оцінка платоспроможності підприємства

Важливими показниками, що характеризують платоспроможність господарства, є: загальний показник платоспроможності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт «критичної оцінки», коефіцієнт поточної ліквідності та інші.

На підставі даних таблиці 40 можна зробити висновок, що загальна платоспроможність ВАТ «Сатінское» за три досліджуваних року збільшилася на 13,2% і склала в 2006 р. 6,6002. Це говорить, про позитивну тенденцію розвитку підприємства.

Хоча в 2006 р. в порівнянні з 2004 р. коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився більш ніж в 2,5 рази, він все ж не відповідає нормативному обмеженню. Якщо в 2004 р. лише 0,0481 поточної короткострокової заборгованості ВАТ «Сатінское» могло погасити найближчим часом за рахунок грошових коштів і прирівняних до них фінансових вкладень, то в 2006 р. вже 0,1211.

Коефіцієнт «критичної оцінки» у 2006 р. в порівнянні з 2004 р. збільшився на 5,7% і склав 3,3621, що в свою чергу перевищує допустиме значення більш ніж в 3 рази. У 2004 р. ВАТ «Сатінское» могло погасити 22,9967 поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками, мобілізувавши її оборотні кошти, то в 2006 р. - 23,6998.

Частка оборотних коштів в активах в 2006 р. склало 0,4858, що відповідає оптимальним вимогам і відповідає належності підприємства до сільського господарства.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами зріс з 0,9135 у 2004 р. до 0,9313 у 2006 р. або збільшився на 1,9%. Це говорить про збільшення власних оборотних коштів у ВАТ «Сатінское», необхідних для її поточної діяльності, що в свою чергу є позитивною тенденцією розвитку підприємства.

Таблиця 40 - Аналіз платоспроможності ВАТ «Сатінское» у 2004 - 2006 рр..

Найменування показника

Роки

Дані 2006р. у% до 2004 р.


2004

2005

2006


Загальний показник платоспроможності

5,8304

5,5057

6,6002

113,2

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,0481

0,6159

0,1211

251,8

Коефіцієнт «критичної оцінки»

3,1809

2,2837

3,3621

105,7

Коефіцієнт поточної ліквідності

22,9967

19,3085

23,6998

103,1

Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу

0,8258

0,8383

0,8234

99,7

Частка оборотних коштів в активах

0,4458

0,4558

0,4858

109,0

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

0,9135

0,9152

0,9313

101,9

7.4 Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості

Великий вплив на оборотність капіталу, вкладені в поточні активи, а, отже, й на фінансовий стан підприємства надає збільшення або зменшення дебіторської заборгованості.

Різке збільшення дебіторської заборгованості та її частки в поточних активах може свідчити на необачною кредитній політиці підприємства по відношенню до покупців або про збільшення обсягу продажів, або неплатоспроможності та банкрутство частини покупців. З іншого боку, підприємство може скоротити відвантаження продукції, тоді рахунки дебіторів зменшаться.

Отже, зростання дебіторської заборгованості не завжди оцінюється негативно.

У процесі аналізу потрібно вивчити динаміку, склад, причини і давність утворення дебіторської заборгованості. Для аналізу дебіторської заборгованості, крім балансу, використовується матеріали первинного та аналітичного бухгалтерського обліку.

Аналіз дебіторської заборгованості запропонований у таблиці 41

Таблиця 41 - Аналіз складу і структури дебіторської і кредиторської заборгованості за 2006 р. у ВАТ «Сатінское», тис. руб.

Показники

Залишок на початок року

Залишок на кінець року

Темп зростання залишку


сума

%

сума

%


1.Дебіторская заборгованість

2892

100,0

5701

100,0

197,4

1.1.краткосрочная

2892

100,0

5701

100,0

197,4

2.Кредіторская заборгованість

2838

100,0

2863

100,0

100,8

2.1.краткосрочная

1734

61,1

1759

61,4

101,4

2.2.долгосрочная

1104

38,9

1104

38,6

-

За даними таблиці 41 видно, що ВАТ «Сатінское» мало в 2006 р. велику дебіторську заборгованість, чим кредиторську, що є позитивною тенденцією діяльності господарства. Заборгованість підприємства в кінці 2006 р. зросла всього на 0,8% і склала 2863 тис. руб. Заборгованість даного підприємства за останній рік збільшилася на 97,4% і залишила 5701 тис. руб.

Далі дамо оцінку оборотності коштів в розрахунках.

Таблиця 42 - Оборотність дебіторської та кредиторської заборгованості у ВАТ «Сатінское» у 2005 - 2006 рр..

Показники

2005

2006

Відхилення (+,-)

Середні залишки дебіторської заборгованості, тис. руб.

3334

4297

+963

в т.ч. короткостроковій

3334

4297

+963

Середні залишки кредиторської заборгованості, тис. руб.

2574

2851

+277

в т.ч. короткостроковій

1470

1747

+277

Виручка від реалізації, тис. крб.

46238

50941

+4703

Оборотність дебіторської заборгованості, оборотів

13,9

11,9

-2

в т.ч. простроченої

13,9

11,9

-2

Період погашення дебіторської заборгованості, днів

26

30

+4

в т.ч. короткостроковій

26

30

+4

Оборотність кредиторської заборгованості, оборотів

18,0

17,9

-0,1

Період погашення кредиторської заборгованості, днів

20

20

-

в т.ч. короткостроковій

11

12

+1

Розрахунки показали, що в 2006 р. в порівнянні з 2005 р. період погашення дебіторської заборгованості у ВАТ «Сатінское» збільшився з 26 до 30 днів. А період погашення кредиторської заборгованості тут залишився незмінним. Оборотність дебіторської заборгованості знизилася з 13,9 оборотів у 2005 р. до 11,9 оборотів у 2006 р. Період погашення кредиторської заборгованості в досліджуваному проміжку часу залишився незмінним, а її оборотність знизилася незначно, цього на 0,1 обороту.

8. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Інвестиції (капітальні вкладення) - це довгострокові вкладення коштів в активи підприємства. Вони відрізняються від поточних витрат тривалістю часу, протягом якого підприємство отримує економічний ефект (збільшення випуску продукції, продуктивності праці, прибутку). Це платіж за великий капітальний елемент, після чого неможливо швидко перепродати з прибутком, капітал заморожується на декілька років, дане капітальне вкладення буде приносити прибуток протягом декількох років, в кінці періоду капітальний об'єкт буде мати деяку ліквідну вартість або не буде її мати зовсім.

За своєю природою інвестиції поділяються на виробничі, комерційні, фінансові, соціальні, інтелектуальні і т.д.

За цільовим призначенням:

а) оновлення наявної матеріально-економічної бази підприємства;

б) нарощування виробничої потужності;

в) витрати, не пов'язані зі змінами фінансових результатів діяльності (будівництво житла, об'єктів соцкультпобуту, витрати на екологію);

г) довгострокові фінансові вкладення в акції інших підприємств;

д) нематеріальні активи.

Інвестиції мають велике значення для майбутнього стану підприємства, і для економіки країни в цілому. З їх допомогою здійснюється розширене відтворення основних засобів як виробничого, так і не виробничого характеру, зміцнюється матеріально-технічна база суб'єкта господарювання. Це дозволяє підприємству збільшити обсяг виробництва продукції, поліпшити умови праці та побуту працівників.

Основним напрямом підвищення ефективності інвестицій є комплексність їх використання. Це означає, що за допомогою додаткових капітальних вкладень сільськогосподарські підприємства повинні досягати оптимальних співвідношень між основними і оборотними фондами, основними фондами рослинництва і тваринництва, активної і пасивної частиною, силовими і робочими машинами і т.д.

Найважливішими умовами підвищення ефективності інвестиційної діяльності є скорочення термінів будівництва і незаверітельного виробництва, зниження вартості об'єктів, що вводяться, а також правильна їх експлуатація.

  1. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

У складних соціально-економічних і погодних умовах господарство в 2006 р. в оптимальні терміни провело весняно-польові роботи і збирання врожаю.

Вартість валової продукції за період часу з 2004 по 2006 рр.. зріс на 28,7%. Основною причиною цього є збільшення обсягів виробництва майже всіх видів продукції в силу збільшення посівних площ. У результаті зростання обсягів виробництва продукції відбулося збільшення кількості працівників підприємства з 107 осіб у 2004 р. до 144 осіб у 2006 р., що більше рівня даного показника в середньому по підприємствах району на 46,9%.

Якщо в господарстві ореться і обробляється вся земля, то ми бачимо інше, що з року в рік падає продуктивність полів і ферм. Внаслідок різкого скорочення застосовуваних органічних і мінеральних добрив виник дефіцит балансу поживних речовин, що веде до виснаження грунтів і падіння продуктивності ріллі. Основним завданням є - не дати зниження таких важливих факторів. Ми бачимо, що виробництво продукції з кожним роком зростає, господарство має можливість у повному обсязі закупити мінеральні добрива, з-за достатньої кількості ПММ вивозяться на поля органічні добрива, з-за великої кількості гербіцидів поля не заростають бур'янами; знижуються шкідники та хвороби.

Дотримання порядку на землі має не тільки економічне, а й моральне значення. Аналіз та мобілізація внутрішніх резервів використання землі - основа, запорука зростання інтенсивності рослинництва, збільшення обсягу та підвищення якості всіх видів сільськогосподарської продукції.

Основні шляхи підвищення ефективності використання землі в ВАТ «Сатінское»:

- Одним з найважливіших факторів підвищення ефективності використання земель є розширене відтворення родючості грунту. Для підтримування бездефіцитного і створення позитивного балансу гумусу необхідно розширювати посіви багаторічних трав. Продуктивність земель за рахунок посіву культур у поєднанні з внесенням гною підвищується на 18 - 20%. Цьому сприяє також чисті пари при використанні яких врожайність зернових культур збільшується на 20 - 30%;

- Істотним чинником підвищення продуктивності земель є регулювання водного режиму: відвід фільтраційних вод у вологі роки і зрошення в посушливу пору;

- Великий вплив на підвищення продуктивності земель надає боротьба з бур'янами та шкідниками сільськогосподарських культур.

До резервів поліпшення роботи машино-тракторного парку (на підставі даних таблиці 16) в ВАТ «Сатінское» належить:

- Збільшення кількості тракторів. При збільшенні їх на 16 загальна виручка збільшиться на30720 пов. га.;

- Збільшення кількості днів, відпрацьованих одним трактором. При збільшенні числа днів на 20 загальна виручка збільшиться на 3686 пов. га.;

- При доведенні коефіцієнта змінності до планового значення рівень загальної виручки збільшиться на 3533 пов. га.;

- При збільшення тривалості робочої зміни на 0,5 години загальна виручка збільшиться на 2429 пов. га.

Загальний резерв збільшення обсягу тракторних робіт у ВАТ «Сатінское» склав 40368 пов. га.

Основними джерелами резервів зниження собівартості продукції і послуг є:

- Збільшення обсягу виробництва продукції;

- Скорочення витрат на її виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економного використання матеріальних ресурсів, скорочення втрат і т.д.

Резерви збільшення виробництва продукції: при збільшенні обсягу виробництва продукції зростають тільки змінні витрати, сума ж постійних витрат не змінюється, в результаті знижується собівартість продукції.

Резерви скорочення витрат встановлюються по кожній статті витрат за рахунок конкретних організаційно - технічних заходів (впровадження нової техніки і технології виробництва тощо), які будуть сприяти економії заробітної плати, сировини, матеріалів.

У 2006 р. прибуток у ВАТ «Сатінское» склала 11623 тис. руб., Що менше рівня 2005 р. на 2172 тис. руб. Найбільшу питому вагу в структурі прибутку досліджуваного підприємства займає продукція рослинництва - 53,3%, а саме продукція рослинництва, реалізована в переробленому вигляді - 25,8%.

Освоєння резервів росту прибутку на наявних виробничих потужностях без додаткових капітальних вкладень, а отже і без збільшення суми постійних витрат, дозволить збільшити не тільки рентабельність роботи підприємства, але і запас його фінансової міцності.

Основним завданням ВАТ «Сатінское» є збільшення обсягу виробництва продукції при найменших витратах.

Додаток

Характеристика

Шалигіна Наталія Михайлівна, студентка 54 б групи економічного факультету Мічурінського державного аграрного університету дійсно проходила виробничу практику у ВАТ «Сатінское» Сампурского району Тамбовської області в якості дублера головного економіста.

За час проходження практики зарекомендувала себе з позитивного боку. До своїх обов'язків ставилася сумлінно, з почуттям відповідальності, брала активну участь у виробничій діяльності колективу господарства.

Характеристика видана для надання за місцем вимоги.

Головний економіст Н.В. Пачіно

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Сільське, лісове господарство та землекористування | Звіт з практики
444.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз використання потенціалу підприємства
Дослідження рівня використання економічного потенціалу організації
Характеристика економічного потенціалу підприємства
Оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства
Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства
Показники ефективності використання трудового потенціалу підприємства
Аналіз кредитного рейтингу сільськогосподарського підприємства на прикладі конкретного підприємства
Аналіз кредитного рейтингу сільськогосподарського підприємства (на прикладі конкретного підприємства)
Комплексний аналіз витрат обігу підприємства
© Усі права захищені
написати до нас