Комп`ютерні мережі 5

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Саратовської області
ГОУ СПО САРАТОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ДИЗАЙНУ ОДЯГУ ТА СЕРВІСУ
Розглянуто:
Затверджую:
циклової комісії
Заст. директора
економічних дисциплін
з навчальної роботи
Протокол № _____
Карташова В.М.
від "____"__________ 200_ р.
________________
Председатель____________
"____"________ 200_ р.
Методична розробка на тему:
«Комп'ютерні мережі»
Для спеціальностей
260901, 260903
4 курс
Виконала:
А.В. Самохвалова -
викладач СТДОС
2008
Зміст
Введення
3
1 Основна частина
1.1 Планування вивчення теми
4
1.2 Навчально-технічна документація та дидактичний матеріал, застосовується для вивчення теми
4
1.3 Методичні рекомендації з організації та методики проведення заняття
5
1.3.1 Структурний план заняття
5 - 7
1.4 Дидактичний матеріал
8
2 Теоретичний матеріал для проведення заняття
9 - 12
3 Практична робота
4 Висновок
13
5 Додаток
6 Список використаних джерел
14

Введення
Відповідно до робочої програми дисципліни «Інформаційні технології в професійній діяльності», тема заняття «Комп'ютерні мережі» включена в розділ «Комп'ютерні мережі».
На вивчення даного розділу відводиться 4 години.
У результаті вивчення розділу студенти повинні:
знати:
· Класифікацію комп'ютерних мереж;
· Призначення та особливості організації локальних обчислювальних мереж;
· Призначення та структуру глобальної мережі Інтернет;
вміти:
· Працювати з загальними ресурсами в локальній мережі
· Входити в Інтернет;
· Проводити пошук заданої інформації;
· Дотримуватися правил техніки безпеки;
Навчальний матеріал даного розділу можна охарактеризувати як матеріал середнього ступеня складності.
Вивчення теми «Комп'ютерні мережі» дозволить студентам дізнатися, що таке комп'ютерна мережа, для чого вона потрібна, з яких елементів вона складається, програмне забезпечення мережі, познайомитися з базовими мережевими топологіями. Закріплення теоретичного матеріалу здійснюється при виконання практичної роботи.

1 Основна частина
1.1 Планування вивчення теми
Розділ «КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ» планується вивчити на 2 заняттях.
Заняття на тему «Комп'ютерні мережі» є першим заняттям даного розділу. На його вивчення відводиться 2 години.
1.2 Навчально-технічна документація та дидактичний матеріал, застосовується для вивчення теми
· Комп'ютерна презентація: слайди;
· Наочні посібники: стенд
· Роздатковий матеріал:
§ дидактичний матеріал,
§ керівництво до практичної роботи;
· Література:
§ Н.Д. Угринович, Інформатика та інформаційні технології,
§ Д.В. Іртегов, Введення в мережні технології,
§ Н.В. Максимов, І. І. Попов, Комп'ютерні мережі: навчальний посібник,
1.3 Методичні рекомендації з організації та методики проведення заняття
1.3.1 Структурний план занять
Тема розділу: «Комп'ютерні мережі»
Тема заняття: «Комп'ютерні мережі»
Тип заняття: комбінований.
Вид заняття: практична робота
Технологія: особистісно-орієнтована.
Час проведення: перше заняття за темою «Комп'ютерні мережі».
1 Мета і завдання заняття
1.1 дидактична:
o повідомити студентам нові знання з представленої теми,
o сформувати на їх основі ідейні погляди, переконання.
o сформувати практичні вміння за представленою темі
o навчити використовувати теоретичний матеріал на практиці
Завдання:
Засвоїти на рівні осмисленого сприйняття представлені схеми,
Вміти працювати з дидактичним матеріалом, технічними засобами навчання.
1.2 розвиває:
o сприяти розвитку інформаційної культури, уваги, мислення, пам'яті, розвивати їх розумові здібності;
o формувати позитивне ставлення до процесу пізнання, компетентності в даному питанні,
o формувати загальнонавчальні і загальнокультурні навички роботи з інформацією, що включає в себе вміння грамотно користуватися джерелом інформації, оцінка достовірності інформації і знання.
Завдання: студент повинен мати уявлення про основні поняття представленої теми, вміти узагальнювати і закріплювати вивчений матеріал, робити висновки.
1.3 виховна:
o формувати потребу в інформаційній культурі
o виховання дбайливого ставлення не тільки до майна, обладнання, а й до навколишнього світу,
o дотримання правил і норм техніки безпеки,
Завдання: виховувати в студентах почуття відповідальності
2.4 методична: відпрацювати методику використання дидактичного матеріалу і ТСО, показати методи і прийоми, застосовувані при вивченні даної теми.
Завдання: навчити студентів користуватися дидактичним матеріалом і ТСО.
2 Засоби навчання: роздатковий матеріал, стенд, персональний комп'ютер, проектор
3 Методи навчання та форми їх реалізації, прийоми:
3.1 Методи навчання
- Репродуктивний метод: інформаційно-рецептивний, спрямований на первинне оволодіння знаннями: пояснювально-ілюстративне виклад
3.2 Форми реалізації методів навчання
- Пояснювально - ілюстративна демонстрація
3.3 Прийоми - пояснення, закріплення.
4 Матеріально-технічне і дидактичне оснащення заняття:
o Роздатковий матеріал;
o Технічні засоби навчання.
o Наочні посібники;
o Література:
1. Н.Д. Угринович, Інформатика та інформаційні технології,
2. Д.В. Іртегов, Введення в мережні технології,
3. Н.В. Максимов, І. І. Попов, Комп'ютерні мережі: навчальний посібник,
5. Хід і зміст заняття:
№ елемента
Структурні елементи заняття
Зміст елемента заняття. Використовувані методи і прийоми
Час, хв
Методичними дещо забезпечення
1
Організаційне початок
Привітання студентів. Перевірка присутніх і готовності до заняття. Видача роздаткового матеріалу. Відповіді на питання
2
-
2
Постановка цілей і завдань
Повідомлення теми, цілей і завдань.
Планування майбутньої діяльності.
Прийом - розповідне виклад; форма - розповідь-вступ.
2
-
3
Виклад нового матеріалу. Формирова-ня нових знань
Розглянуті питання:
1. Комп'ютерна мережа
2. Типи комп'ютерних мереж
3. Базові мережеві технології
Методи: пояснювально - ілюстративний виклад (форма реалізації методу - лекція пояснювально - ілюстративного типу); ілюстративний; інформаційно-рецептивний. Прийом - репродуктивне виклад, демонстрація.
24
Нагляд ні посібники, ТЗН
4
Систематизація знань.
Ознайомлення з практичною роботою
2
Раздаточ ний матеріал
5
Закріплення нового матеріалу
Виконання практичної роботи
Прийом - евріс; форма - практична робота
40
Раздаточ ний матеріал
6
Закріплення нового матеріалу
Оформлення звіту
14
Раздаточ ний матеріал
7
Підведення підсумків заняття
Аналіз якості роботи студентів індивідуально і всієї групи в цілому. Оцінка роботи (кількісна та якісна). Орієнтація на наступне заняття. Прийом - розповідне виклад; форма - розповідь-висновок.
5
-
8
Домашнє завдання
Дооформити звіт, підготуватися до виконання практичної роботи
1
-

1.4 Дидактичний матеріал
Теоретичний матеріал для проведення заняття
У наш час мережі передачі даних є одним з найважливіших розділів індустрії інформаційних технологій. Давайте розглянемо приклади відомих вам мереж: аналогові мережі - радіо, телемовлення, телефон; цифрові - Інтернет, мобільні телефони. Але в чому мінус аналогових мереж? У тому, що є активна центральна станція і є пасивний слухач, в той час як в цифровій йде постійний обмін інформацією, і кожен з присутніх в мережі є те центральною станцією, то слухачем.
ОПР. Комп'ютерна мережа - сукупність ПК і терміналів, з'єднаних за допомогою каналів зв'язку в єдину систему, яка задовольняє вимогам розподіленої обробки даних.
Термінал - кінцевий пристрій, н-р, ПК, телетайпи, тобто монітор з клавіатурою (друкарська ел. машинка, яка сама могла набирати символи, а й передавати по мережі))
ОПР. Абоненти мережі - об'єкти, що генерують або споживають інформацію в мережі (ПК, термінали, верстати з ЧПУ). Будь-який абонент мережі може бути підключений до станції
ОПР. Станція - апаратура, яка виконує функції, пов'язані з передачею і прийомом інформації.
Сукупність абонента та станції прийнято називати абонентської системою. Для організації взаємодії абонентів необхідна фізично передає середовище.
ОПР. Фізично передає середовище - лінії зв'язку або простір, в якому поширюються ел. сигнали, і апаратура передачі даних. На базі фізично передавальної середовища будується комунікаційна мережа, яка забезпечує передачу інформації між абонентськими системами.
Коммуникац. мережа
Абонентська система 1
Абонентська система 2
Абонентська система N
Узагальнююча структура комп'ютерної Мережі.

 

 

Класифікація мереж

1. Локальні мережі. (Протяжність 2-2,5 км)
2. Регіональні мережі. (Сотні км)
3. Глобальні мережі.
Ієрархію мереж ми можемо представити наступним чином
Регіонал. Мережа 2
Регіонал. Мережа 1
Глобальна мережа
ЛВС
ЛВС
ЛВС
ЛВС
ЛВС
Ієрархія комп'ютерних. мереж
Будь-яка комунікаційна мережа повинна включати такі основні компоненти: передавач, повідомлення, засоби передачі, приймач.
Передавач - уст-во, що є джерелом даних.
Приймач - уст-во, що приймають дані.
Повідомлення - цифрові дані певного формату, призначені для передачі.
Засоби передачі - фізично передає середовище та спец.аппаратура, що забезпечує передачу повідомлень.
Апаратні засоби
Для того, щоб здійснювалася передача даних, необхідна наявність спеціальних. пристроїв, звані мережевими адаптерами. Для передачі даних необхідний модем - пристрій, що виконує модуляцію і демодуляцію інформаційних сигналів при передачі їх з ПК в канал зв'язку і при прийомі в ПК з каналу зв'язку. Найбільш дорогим компонентом мережі є канал зв'язку. Тому, щоб заощадити, використовують концентратор - пристрій, комутуючий кілька каналів зв'язку на один шляхом частотного поділу.
Характеристики мережі
Для оцінки якості мережі використовують слід. характеристики:
1. швидкість передачі даних по каналу зв'язку (вимірюється в біт / сек); вона залежить від типу і якості каналу зв'язку, типу модемів.
2. пропускна здатність каналу зв'язку (вимірюється - знак в секунду);
3. достовірність передачі інформації (кількість помилок на знак); допускається 1 помилка на мільйон переданих знаків
4. надійність каналу зв'язку та модемів (середній час безвідмовної роботи час); як мінімум середній час - кілька тисяч годин.

Існує 2 типу комп'ютерним мереж:
• рівноправна (тимчасова) мережу;
• мережа з виділеним сервером (з централізованим управлінням).
Рівноправна мережа - це мережа, в якій немає загального центру управління взаємодією робочих станцій і єдиного пристрою зберігання даних. Операційна система такої мережі розподілена по всіх робочих станцій, тому кожна робоча станція одночасно може виконувати функції, як сервера, так і клієнта. Користувачеві в такій мережі доступні всі пристрої (принтери, жорсткі диски і т. п.), підключені до інших робочих станцій.
Мережа з виділеним сервером - тут один з комп'ютерів виконує функції зберігання даних загального користування, організації взаємодії між робочими станціями, виконання сервісних послуг - сервер мережі. На такому комп'ютері виконується операційна система, і всі колективні пристрої (жорсткі диски, принтери, модеми і т. п.) підключаються до нього, він забезпечує зберігання даних, друк завдань, віддалену обробку завдань. Робочі станції взаємодіють через сервер, тому логічну організацію такої мережі зазвичай можна уявити топологією «зірка», де центральний пристрій - сервер.
Мережі з виділеним сервером є більш поширеними. Приклади мережевих операційних систем такого типу: LAN Server, IBM Corp., VINES, Banyan System Inc., NetWare, Novell Inc.
Мережевий сервер являє собою спецiалiзований комп'ютер, орієнтований на виконання основного обсягу обчислювальних робіт і функцій з управління комп'ютерною мережею.
Оскільки основне призначення ЛВС - у розподілі ресурсів ЕОМ, ЛВС повинна мати надійну і швидку систему передачі даних, вартість якої повинна бути менше в порівнянні з вартістю підключаються робочих станцій. Іншими словами, вартість переданої одиниці інформації повинна бути значно нижче вартості обробки інформації в робочих станціях. Виходячи з цього ЛВС, як система розподілених ресурсів, повинна грунтуватися на наступних принципах:
• єдина передає середовище;
• єдиний метод управління;
• єдиний протокол;
інформаційна та програмна сумісність.
Будь-яка комп'ютерна мережа характеризується топологією, протоколами, інтерфейсами, мережними технічними та програмними засобами.
Топологія комп'ютерної мережі відбиває структуру зв'язків між її функціональними елементами.
Мережеві технічні засоби - пристрої, що забезпечують об'єднання комп'ютерів у єдину комп'ютерну мережу.
Мережеві програмні засоби - здійснюють управління роботою комп'ютерної мережі та забезпечують відповідний інтерфейс з користувачами.
Протоколи - представляють собою правила взаємодії функціональних елементів мережі.
Інтерфейси - засоби взаємодії функціональних елементів мережі.
Як функціональних елементів можуть виступати як окремі пристрої, так і програмні модулі Відповідно розрізняють апаратні і програмні інтерфейси.

Базові мережеві технології
Проілюструємо тополі гии мереж на прикладі локальних мереж. При створенні мережі в залежності від завдань, які вона повинна буде виконувати, може бути реалізована одна з трьох базових топологій: «зірка», «кільце» і «загальна шина»

Таблиця 1.
Основні характеристики мереж різної топології
Характеристики
Топологія
«Зірка»
«Кільце»
«Шина»
Вартість розширення
Незначить
Середня
Середня
Приєднання абонентів
Пасивне
Активне
Пасивне
Захист від відмов
Незначить
Незначить
Висока
Розміри системи
Будь-які
Будь-які
Огранич.
Захищеність від прослуховування
Хороша
Хороша
Незначить.
Вартість підключення
Незначить
Незначить
Висока
Поведінка системи при високих навантаженнях
Гарне
Удвл.
Погане
Можливість роботи в реальному режимі часу
Дуже гарна
Хороша
Погана
Розведення кабелю
Хороша
Удов
Хороша
Обслуговування
Дуже хороше
Середнє
Середнє
  Фізична передає середу ЛВС увазі кабелі
1. Вита пара
2. Коаксіальний кабель
3. Оптоволоконний кабель
Найбільш дорогими є оптичні провідники, звані також - оптоволоконним кабелем.
Дані передаються за допомогою світлових імпульсів, що проходять через оптичне волокно. Зовнішній вплив перешкод практично відсутня; забезпечують захист даних, тому що техніка відгалужень в оптоволоконних кабелях дуже складна; - - допустиме видалення - більше 50 км.
6)


2.4. Зразки засобів проводового зв'язку: а - вита пара, б - коаксіальний кабель; / - центральний провідник; 2 - ізолятор; 3 - провідник-екран, 4 - зовнішній ізолятор
Рис. Перетин оптоволоконного кабелю: а - окреме оптоволокно (1 - кледінг; 2 - полімерний шар); б - восьмижильний кабель (1 - сталевий сердечник; 2 - сталева оплетка; 3 - окреме оптоволокно)

3 Практична робота
Тема: Пошук доступу до ресурсів комп'ютера.
1 Мета роботи:
1.1 Отримання практичних навичок по роботі з представленою локальною мережею.
2 Завдання:
2.1 Визначити тип локальної мережі.
2.2 Визначити топологію мережі
2.3 Налаштувати комп'ютер для роботи з локальною мережею
Крок 1. Відкриття доступу до комп'ютера:
o створити папку на робочому столі з ім'ям Мережева папка_ № за списком;
o в контекстному меню вибрати Властивості - Доступ;
o задати параметр Відкрити спільний доступ до цієї папці;
o не дозволяти зміну файлів по мережі.
Крок 2. Операції з файлами:
o помістити до папки документ під ім'ям (CompN), де N - номер ПК;
o помістити свій файл у папки своїх найближчих сусідів за допомогою об'єкта Мережеве оточення;
o перевірити вміст своєї папки;
o запустити файли, вміщені у своїй папці, внести зміни та зберегти;
o запустити аналогічні файли на сусідніх ПК через Мережеве оточення;
Крок 3. Визначення рівня доступу до інших комп'ютерів у мережі:
o відкрити об'єкт мережеве оточення;
o вибрати кілька груп ПК і послідовно звертатися до них для визначення рівня доступу до даних;
o спостереження записати у звіті як отримані результати за запропонованою схемою:

Ім'я комп'ютера в мережі
Ім'я ресурсу, що має доступ
o виконану роботу показати викладачеві;
o видалити з робочого столу свою Мережеву папку_ № за списком
3. Порядок виконання роботи:
3.1 Отримати завдання.
3.2 Виконати завдання. При виконання кожного з пункту завдання необхідно пояснити свої дії
3.3 Отримати результати.
3.4 Оформити звіт.
4. Зміст звіту:
4.1   Отримані результати.
4.2   Відповіді на контрольні питання
4.3   Висновки.
5 Контрольні питання:
5.1 Що таке комп'ютерна мережа?
5.2 Де застосовується локальна мережа?
5.3 Які базові топології вам відомі?

Список використаних джерел:
1.1 Ю. Шафрін, Інформаційні технології
1.2 Н.Д. Угринович, Інформатика та інформаційні технології

Висновок
У результаті вивчення представленої теми розділу студент знає основні відомості по комп'ютерних мережах: поняття, ієрархію, класифікацію комп'ютерних мереж, базові мережеві топології; вміє використовувати ресурси локальної мережі для вирішення практичного завдання.
.

Список використаних джерел
1. Н.Д. Угринович, Інформатика та інформаційні технології, М.: Біном, 2006
2. А.Х. Шелепаева, Поурочні розробки з інформатики: базовий рівень, - М.: ВАКО, 2007
3. Д.В. Іртегов, Введення в мережні технології, М., 2004
4. Н.В. Максимов, І. І. Попов, Комп'ютерні мережі: навчальний посібник, М.: ФОРУМ, 2004
5. В.А. Каймін, Інформатика - М., ИНФРА-М, 2000 р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Методичка
78кб. | скачати


Схожі роботи:
Комп ютерні мережі класифікація протоколи послуги локальні та глобальні мережі
Комп ютерні мережі
Комп ютерні мережі 6
Комп`ютерні мережі
Комп ютерні мережі 3
Локальні комп ютерні мережі
Комп`ютерні мережі 3 лютому
Модемні комп`ютерні мережі
Комп ютерні мережі та їх призначення
© Усі права захищені
написати до нас