Комерційні банки 2 лютого

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РЕФЕРАТ

за курсом «Фінанси та кредит»

за темою: «Комерційні банки»

1. Організація фінансів комерційних банків

Як у будь-якого іншого юридичної особи, основою функціонування комерційного банку є його власний капітал. На відміну від інших господарюючих суб'єктів власний капітал комерційного банку має незначну питому вагу в загальному обсязі його фінансових ресурсів. Однак роль власного капіталу виключно велика завдяки виконуваним їм функцій:

 • оперативної, яка означає, що власний капітал дозволяє банку покривати витрати пов'язані з його становленням (придбання будівель, обладнання, покриття збитків перших років);

 • захисної, що означає, що у разі втрати частини коштів вкладників банк може відшкодувати їх за рахунок власних коштів;

 • стабілізаційної, яка означає, що навіть у випадку значного відтоку клієнтів банк може продовжувати працювати за рахунок власних коштів.

Порядок підрахунку власного капіталу комерційного банку визначається методикою Банку Росії, за якої власний капітал банку поділяється на два рівні: основний і додатковий. До основного капіталу належать статутний капітал банку, частина прибутку поточного і попередніх років, частина сформованих банком резервних і спеціальних фондів. До додаткового капіталу належать приріст вартості майна за рахунок переоцінки, частина прибутку, не облікованої при підрахунку основного капіталу, і інші джерела.

Основу власного капіталу банку складає його статутний капітал.

Розмір власного капіталу, необхідного для нормальної роботи банку, залежить від багатьох факторів:

1) клієнтури банку - розмір власних коштів визначає граничний розмір активних операцій банку, тому банки, орієнтовані на певне коло клієнтів, повинні мати власні кошти в такому розмірі, щоб бути в змозі задовольнити потреби своїх постійних клієнтів у позикових коштах;

  1. характеру активних операцій банку - якщо банк орієнтується на операції, пов'язані з великим ризиком, при інших рівних умовах він повинен мати більш значний власний капітал, ніж банк, провідний менш ризиковані операції;

  2. стану ринку кредитних ресурсів - якщо ринок добре розвинений, то розмір власних коштів може бути нижче;

  3. стану економіки - при інших рівних умовах нестійка економіка диктує необхідність більш значного капіталу.

Розмір власних коштів банку може бути збільшений двома шляхами: накопиченням прибутку або додатковим випуском акцій для акціонерного банку, збільшенням числа пайовиків або розміру паю для пайового банку.

Прибуток. Як і в будь-якої комерційної структури, прибуток банку служить підсумковим показником його діяльності. Розмір одержаного прибутку залежить від рівня доходів і витрат.

У залежності від того, в результаті якої діяльності отримані доходи банку, їх ділять на дві групи: операційні та неопераційні. У свою чергу, перші діляться на процентні і непроцентні. Джерелом процентних служать відсотки за надані кредити, депозити, розміщені в інших банках, доходи від боргових цінних паперів. До непроцентних відносяться доходи від валютообмінних операцій, довірчого управління, дивіденди на приналежні банку акції і т.п.

До неопераційних (іншим) доходів відносяться доходи від реалізації майна банку, відшкодування раніше завданих банку збитків, повернуті кредити, раніше списані на збитки, плата за консультаційні послуги і т.п.

Найбільшу питому вагу в доходах банку займають процентні доходи, в яких на першому місці знаходяться відсотки за видані банком кредити.

Витрати банку також діляться на операційні і неопераційні. Перші, як і доходи, діляться на процентні і непроцентні. До процентних відносяться сплачені банком відсотки за залучені ним кредити, позики, вклади, депозити і т.п. До непроцентних відносяться витрати на заробітну плату і матеріальне заохочення співробітників, експлуатаційні витрати (ремонт приміщення, оплата житлово-комунальних послуг), сплата дивідендів, різних комісійних. До неопераційних витрат банку можна віднести сплачені ним податки, пені, штрафи, неустойки.

Резервний фонд. Резервний фонд створюється банками для покриття збитків і втрат, що виникають у результаті їх діяльності. Мінімальний розмір резервного фонду визначається статутом банку, але він не може становити менше 15% статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду, передбачений статутом кредитної організації, повинен становити не менше 5% чистого прибутку до досягнення нею мінімально встановленого статутом розміру.

Операції банку. Залежно від характеру проведених банком операцій вони діляться на дві групи: пасивні та активні. Пасивні операції - це операції, в результаті яких збільшуються грошові ресурси, якими банк має. До пасивних операцій належать формування та збільшення статутного капіталу банку, залучення кредитів та позик.

Активні операції - це операції з розміщення коштів банку. До основних видів активних операцій належать:

 • кредитні;

 • фондові, тобто різні вкладення в цінні папери;

 • валютні;

 • операції, пов'язані із забезпеченням функціонування апарату банку: придбання будівель, споруд, меблів і т.п.

Звітність банку. Комерційні банки являють в Банк Росії звітність щодня, кожні п'ять днів, щомісячно, щоквартально і за підсумками року. Щодня представляється звітність про стан обов'язкових нормативів, встановлених Банком Росії: достатності капіталу, ліквідності та ін Кожні п'ять днів надається звіт про рух готівкових коштів через каси банку. Щомісяця видається баланс банку, розрахунок відрахувань у фонди обов'язкового резервування, дані про кредитний портфель і портфель цінних паперів, розрахунок власного капіталу, дані про середньозважені процентні ставки за виданими кредитами і залученими коштами, розрахунок резервів на можливі втрати і ряд інших. Щокварталу подається звіт про прибутки та збитки.

Відповідно до вказівки Банку Росії від 27 березня 1998 р. № 192-У «Про додаткові заходи щодо захисту інтересів вкладників банків» з подальшими змінами і доповненнями банки в місцях своєї роботи з прийому та видачі засобів повинні надавати для загального огляду бухгалтерський баланс і звіт про прибутки та збитки, адаптований для сприйняття пересічними клієнтами банку. Повинні бути доступні для ознайомлення аудиторський висновок по звіту за останній рік та інформація про те, за якою адресою можна ознайомитися з розгорнутими формами бухгалтерського балансу (за рахунками 2-го порядку) і звіту про прибутки та збитки. Інформація про стан бухгалтерських рахунків (баланс) повинна оновлюватися щомісяця.

Комерційні банки повинні щорічно проходити аудиторську перевірку за підсумками року і публікувати у відкритому друці баланс (у скороченій формі, визначеної Банком Росії) і звіт про прибутки та збитки.

2. Розрахунково-касове обслуговування

Розрахункове обслуговування. Послуги щодо здійснення розрахункових операцій через розрахункові мережі, учасником яких є комерційний банк, відповідно до використовуваної технологією розрахунків називають розрахунковими. Кожен комерційний банк обов'язково є учасником як мінімум однієї розрахункової мережі - Банку Росії. Проведення розрахунків включає прийом розрахункових документів від платників, їх обробку, пересилку, доведення коштів до кінцевого одержувача, зарахування їх на рахунок у банку і видачу виписок про стан рахунку його власнику.

Для проведення розрахунків підприємства і організації відкривають в банку розрахункові, або поточні, рахунки. Ці рахунки призначаються і використовуються для зарахування виручки від реалізації продукції (робіт і послуг), обліку своїх доходів від позареалізаційних операцій, сум отриманих кредитів та інших надходжень, здійснення розрахунків з постачальниками, бюджетами з податків і прирівняним до них платежах, з робітниками і службовцями по заробітній платі та інших виплатах, а також для платежів за рішеннями судів та інших органів, які мають право приймати рішення про стягнення коштів з рахунків юридичних осіб у безспірному порядку.

Підприємства мають право відкривати будь-яку кількість розрахункових рахунків у будь-яких банках, які надають розрахунково-касові послуги. Для відкриття розрахункового (поточного) рахунку необхідно укласти з банком договір банківського рахунку. Згідно зі ст. 845 ГК РФ за договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Згідно зі ст. 846 ГК РФ банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунка з клієнтом, що звернулися з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком для відкриття рахунків даного виду умовах. Ці умови відповідають вимогам, передбаченим законом, та банківським правилам.

Банк зобов'язаний зараховувати надійшли на рахунок клієнта грошові кошти не пізніше дня, наступного за днем надходження до банку відповідного платіжного документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунку.

За розпорядженням клієнта банк зобов'язаний видавати або перераховувати з рахунку грошові кошти клієнта не пізніше дня, наступного за днем надходження до банку платіжного документа, якщо інші терміни не передбачені законом, банківськими правилами або договором банківського рахунку. Якщо у банку відсутні кошти для виконання доручення клієнта, протягом наступного дня банк повинен повідомити клієнта про приміщення переданих розрахункових документів у картотеку несплачених документів. Клієнт має право відкликати ці документи.

Для відкриття розрахункового рахунку в банку представляється комплект документів, до яких, зокрема, відносяться: заяву на відкриття рахунку, свідоцтво про державну реєстрацію, копії установчих документів, що підтверджують статус юридичної особи, свідоцтво про постановку на облік в податковому органі і ін

Закриття розрахункового рахунку здійснюється на підставі розірвання договору банківського рахунку, яка відповідно до ст. 859 ГК РФ можливе або за заявою клієнта в будь-який момент, або за рішенням банку, якщо на рахунку протягом двох років відсутні грошові кошти (якщо інше не передбачено договором). Договір банківського рахунку вважається розірваним після закінчення двох місяців з дня направлення банком попередження клієнтові, якщо на рахунок протягом цього соку не надійшли грошові кошти.

Договір може бути розірваний судом на вимогу банку в наступних випадках: коли сума грошових коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, виявиться нижче мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договором, якщо така сума не буде відновлена ​​протягом місяця від дня попередження банку про це; при відсутності операцій за цим рахунком протягом року, якщо інше не передбачено договором.

Касове обслуговування. Касове обслуговування полягає в тому, що банк видає і приймає від клієнта готівку. Порядок і терміни здачі готівки встановлюються банком кожному підприємству за погодженням з його керівником виходячи з необхідності прискорення оборотності грошей і своєчасного надходження їх у каси банку.

У касах підприємства готівкові гроші можуть зберігатися в межах лімітів, щорічно установлюваних банками за погодженням з керівниками підприємств. Всі готівку понад встановлених лімітів підприємства зобов'язані здавати в банк. Виняток зроблено лише для видачі заробітної плати, виплат соціального характеру і стипендій, які можуть перебувати в касах підприємств не більше трьох робочих днів (для Крайньої Півночі - не більше п'яти), включаючи день отримання грошей в банку. Не рідше одного разу на два роки банки перевіряють дотримання порядку ведення касових операцій клієнтами. Коло підприємств, що підлягають перевірці, визначається керівником банку в залежності від обсягу готівково-грошового обігу і наявної в банку інформації про дотримання підприємством порядку роботи з готівкою.

У ході перевірки розглядаються:

 • повнота оприбуткування готівки, одержаної в банку;

 • повнота здачі грошей в касу банку;

 • дотримання узгоджених з банком умов витрачання надійшли в касу готівкових грошей;

 • дотримання встановлених граничних сум розрахунків готівкою між юридичними особами (Банк Росії обмежує розрахунки готівкою між юридичними особами; в даний час їх граничний розмір встановлений в сумі 60 тис. руб. по одній угоді);

 • дотримання ліміту каси.

3. Депозити та вклади

На перший погляд залишки на розрахункових рахунках клієнтів є найдешевшим джерелом ресурсів для комерційних банків, оскільки відсотки по них або зовсім не нараховуються, або нараховуються за низькими ставками. Однак ведення розрахункових рахунків включає розрахунково-касове обслуговування клієнтів, яке пов'язане зі значними накладними витратами за змістом штату операціоністів, касирів, охоронців, приміщення, обладнання.

Залишки на розрахункових рахунках різко коливаються незалежно від волі та бажання самого банку і з цієї причини можуть інвестуватися тільки у високоліквідні і короткострокові активи. Досить стабільні ресурси забезпечуються шляхом залучення депозитів, реалізації власних боргових зобов'язань, отримання міжбанківських кредитів як на внутрішньому ринку, так і за кордоном.

Під депозитами у вітчизняній практиці розуміється розміщення коштів на спеціальних рахунках, що підкоряються певним правилам. Відповідно до ст. 834 ГК РФ для розміщення депозиту як фізичним, так і юридичною особою необхідно укласти договір банківського вкладу (депозиту). За цим договором одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї на умовах і в порядку, передбачених договором.

При цьому необхідно враховувати такі особливості.

  1. Фізична особа може внести грошові кошти на депозитний рахунок як у безготівковій, так і в готівковій формі. Юридична особа може перерахувати кошти тільки в безготівковій формі зі свого розрахункового рахунку. Видача внесених коштів при закритті рахунку для фізичної особи може здійснюватися також як готівкою, так і безготівковими перерахуваннями, для юридичної особи кошти перераховуються тільки на розрахунковий рахунок.

  2. Договір банківського вкладу, в якому вкладником є громадянин, визнається публічним. Договірні відносини юридичних осіб можуть будуватися індивідуально.

  3. Для прийому вкладу фізичної особи банк повинен бути включений у систему страхування вкладів населення, для роботи із засобами юридичних осіб досить звичайної банківської ліцензії.

  4. За договором банківського вкладу будь-якого виду, укладеного з фізичною особою, банк зобов'язаний видати суму внеску або її частину на першу вимогу вкладника. Право юридичної особи на дострокове отримання депозиту регулюється договором, укладеним з банком.

  5. Визначений договором банківського вкладу розмір процентів на вклад, внесений громадянином на умовах його видачі після закінчення певного терміну або після настання передбачених договором обставин, не може бути односторонньо зменшений банком, якщо інше не передбачено законом. За договором банківського вкладу, укладеним банком з юридичною особою, розмір процентів не може бути односторонньо змінено, якщо інше не передбачено законом або договором.

  6. Доходи по депозитах юридичних осіб обкладаються податком у складі балансового прибутку. Що стосується доходів по вкладах фізичних осіб, то банк утримує прибутковий податок із суми матеріальної вигоди, отриманої фізичною особою внаслідок розміщення в банку коштів за ставкою, що перевищує а) відсоток, рас-лічений за ставкою рефінансування Банку Росії на момент існування внеску в рублях; б) відсоток, розрахований виходячи із ставки 15% за валютними вкладами.

7. Згідно зі ст. 840 ГК РФ банки зобов'язані забезпечувати повернення вкладів громадян шляхом обов'язкового страхування. По відношенню до депозитів юридичних осіб це вимога відсутня. Способи забезпечення банком повернення вкладів юридичних осіб визначаються договором банківського вкладу.

За обсягами залучених коштів вклади населення значно перевершують депозити юридичних осіб. Станом на 01.06.06 рублеві внески фізичних осіб склали 3021 млрд руб., А організацій (без банків) - 1074 млрд руб. Основна маса коштів фізичних осіб (43%) була розміщена на термін від 1 року до трьох, а організацій - на термін від 181 дня до 1 року (22%) та від 91 дня до 180 днів (13%).

Депозити в іноземній валюті в останні роки втратили свою привабливість для російських юридичних і фізичних осіб. Їх розмір в рублевому численні значно менше, ніж вкладення в рублях. Станом на 01.06.06 вклади фізичних осіб в іноземній валюті в перерахунку на рублі склав 629 млрд, а організацій - 351 млрд.

4. Страхування вкладів фізичних осіб у банках Російської Федерації

Федеральний закон «Про страхування внесків фізичних осіб у банках РФ» від 23 грудня 2003 р., М177-ФЗ спрямований на захист інтересів вкладників банку, зміцнення довіри до банківської системи і залучення заощаджень населення в банківську систему. Цей Закон встановлює правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи обов'язкового страхування вкладів фізичних осіб у банках Російської Федерації, компетенцію, порядок утворення та діяльності організації, що здійснює функції з обов'язкового страхування вкладів (Агентство по страхуванню внесків), порядок виплати відшкодування за вкладами. Він також регулює відносини між банками Російської Федерації, Агентством, Банком Росії та органами виконавчої влади Російської Федерації в сфері відносин з обов'язкового страхування вкладів фізичних осіб у банках.

Під регулювання цим Законом підпадають відносини щодо створення та функціонування системи страхування вкладів, формування і використання її грошового фонду, виплатам відшкодування по внесках при настанні страхових випадків, а також відносини, що виникають у зв'язку зі здійсненням державного контролю за функціонуванням системи страхування вкладів, і інші відносини в даній сфері, але інші способи страхування вкладів фізичних осіб з метою забезпечення їх повернення і виплати відсотків по них цим Законом не регулюються.

Відносини, що виникають у зв'язку зі створенням і функціонуванням системи страхування вкладів, регулюються Федеральним законом «Про страхування внесків фізичних осіб у банках РФ», іншими федеральними законами, а у випадках, передбачених Федеральним законом «Про страхування внесків фізичних осіб у банках РФ», - прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами Уряду РФ і нормативними актами Банку Росії.

Основними принципами системи страхування вкладів є:

 • обов'язковість участі банків у системі страхування вкладів;

 • скорочення ризиків настання несприятливих наслідків для вкладників у випадку невиконання банками своїх зобов'язань;

 • прозорість діяльності системи страхування вкладів;

 • накопичувальний характер формування фонду обов'язкового страхування внесків за рахунок регулярних страхових внесків банків, що є учасниками системи страхування вкладів.

До учасників системи страхування вкладів належать:

 • вкладники, які визнаються вигодонабувачами для цілей Федерального закону «Про страхування внесків фізичних осіб у банках РФ»;

 • банки, внесені в установленому порядку до реєстру банків, визнані страхувальниками для цілей зазначеного Закону;

 • Агентство, визнане страховиком для цілей зазначеного Закону;

 • Банк Росії при здійсненні ним функцій, що випливають із зазначеного Закону.

Під внеском Федеральний закон «Про страхування внесків фізичних осіб у банках РФ» розуміє грошові кошти у валюті Російської Федерації чи іноземній валюті, розміщувані фізичними особами в банку на території Російської Федерації на підставі договору банківського вкладу або договору банківського рахунку, включаючи капіталізовані (зараховані) відсотки на суму внеску. Саме ці вклади підлягають страхуванню. Але відповідно до ч. 2 ст. 5 цього Закону не підлягають страхуванню грошові кошти:

 1. розміщені на банківських рахунках фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, якщо ці рахунки відкриті у зв'язку із зазначеною діяльністю;

 2. розміщені фізичними особами в банківські внески на пред'явника, у тому числі засвідчені ощадним сертифікатом і (або) ощадною книжкою на пред'явника;

 3. передані фізичними особами банкам в довірче управління;

 4. розміщені у внески в що знаходяться за межами території Російської Федерації філіях банків Російської Федерації.

Страхування вкладів здійснюється відповідно до Закону і не вимагає укладення договору страхування.

Участь у системі страхування вкладів обов'язково для всіх банків. Банк вважається учасником системи страхування внесків з дня його постановки на облік до дня зняття його з обліку в системі страхування внесків, відповідно до ст. 28 Закону «Про страхування внесків фізичних осіб у банках РФ».

У зобов'язання банків входить:

 • сплачувати страхові внески до фонду обов'язкового страхування внесків;

 • надавати вкладникам інформацію про свою участь у системі страхування вкладів, про порядок і розміри отримання відшкодування за вкладами;

 • розміщувати інформацію про систему страхування вкладів в доступних для вкладників приміщеннях банку, в яких здійснюється обслуговування вкладників;

 • вести облік зобов'язань банку перед вкладниками, що дозволяє банку сформувати на будь-який день реєстр зобов'язань банку перед вкладниками за формою, яка встановлюється Банком Росії за пропозицією Агентства;

 • виконувати інші обов'язки, передбачені зазначеним Законом.

Стаття 7 Закону перераховує такі права вкладників:

 • одержувати відшкодування за вкладами в порядку, встановленому цим Законом;

 • повідомляти в Агентство про факти затримки банком виконання зобов'язань за вкладами;

 • одержувати від банку, в якому розміщений вклад, і від Агентства інформацію про участь банку в системі страхування внесків, про порядок і розміри отримання відшкодування за вкладами.

Вкладник, який отримав відшкодування по вкладах, розміщених у банку, відносно якого наступив страховий випадок, зберігає право вимоги до даного банку на суму, яка визначається як різниця між розміром вимог вкладника до даного банку та сумою виплаченого йому відшкодування за вкладами у даному банку. Задоволення такого права вимоги вкладника до банку здійснюється відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації.

Страховим випадком визнається одна з таких обставин:

 • відгук (анулювання) у банку ліцензії Банку Росії на здійснення банківських операцій відповідно до Федерального закону «Про банки і банківську діяльність»;

 • введення Банком Росії у відповідність до законодавства Російської Федерації мораторію на задоволення вимог кредиторів банку.

Страховий випадок вважається наступив з дня набуття чинності акту Банку Росії про відгук (анулювання) у банку ліцензії Банку Росії або акту Банку Росії про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів банку.

Право вимоги вкладника на відшкодування за вкладами виникає з дня настання страхового випадку. Особа, яка набула у вкладника право вимоги за вкладами після настання страхового випадку, права на відшкодування за такими вкладами не має. Вкладник (його представник) вправі звернутися до Агентства з вимогою про виплату відшкодування за вкладами з дня настання страхового випадку до дня завершення конкурсного виробництва, а при введенні Банком Росії мораторію на задоволення вимог кредиторів - до дня закінчення дії мораторію. У разі пропуску вкладником строку для звернення з вимогою про відшкодування за вкладами строк за заявою вкладника може бути відновлений рішенням правління Агентства при наявності однієї з таких обставин:

 1. якщо зверненням вкладника з вимогою про виплату відшкодування за вкладами перешкоджала надзвичайна і невідворотна за даних умов подія (непереборна сила);

 2. якщо вкладник проходив (проходить) військову службу за призовом або перебував (перебуває) у складі Збройних Сил Російської Федерації (інших військ, військових формувань, органів), переведених на воєнний стан, - на період такої служби (воєнного стану);

 3. якщо причина пропуску зазначеного терміну пов'язана з особистістю вкладника (у тому числі з його тяжкою хворобою, безпорадним станом).

Рішення правління Агентства про відмову у відновленні пропущеного строку для звернення з вимогою про виплату відшкодування за вкладами може бути оскаржено вкладником до суду.

При зверненні до Агентства з вимогою про виплату відшкодування за вкладами вкладник представляє: заяву за формою, визначеною Агентством; документи, що засвідчують його особу.

При зверненні до Агентства з вимогою про виплату відшкодування за вкладами представник вкладника поряд із зазначеними документами представляє нотаріально посвідчену довіреність.

Розмір відшкодування по внесках кожному вкладникові встановлюється виходячи із суми зобов'язань по вкладах банку, відносно якого наступив страховий випадок, перед цим вкладником. При обчисленні суми зобов'язань банку перед вкладником в розрахунок приймаються тільки вклади, застраховані відповідно до ст. 5 Федерального закону «Про страхування внесків фізичних осіб у банках РФ». Відшкодування за вкладами у банку, відносно якого наступив страховий випадок, виплачується вкладникові у розмірі 100% суми вкладів в банку, не перевищує 100 000 руб., Плюс 90% суми вкладів в банку, що перевищує 100 000 руб., Але в сукупності не більше 190 000 руб. Якщо вкладник має декілька внесків в одному банку, сумарний розмір зобов'язань якого по цих внесках перед вкладником перевищує 190 000 руб., Відшкодування виплачується по кожному з внесків пропорційно їх розмірам. При настанні страхового випадку відносно декількох банків, в яких вкладник має внески, розмір страхового відшкодування обчислюється відносно кожного банку окремо.

Розмір відшкодування по внесках розраховується виходячи з розміру залишку грошових коштів по внеску (внескам) вкладника в банці на кінець дня настання страхового випадку. Коли зобов'язання банку, відносно якого наступив страховий випадок, перед вкладником виражено в іноземній валюті, сума відшкодування по внесках розраховується у валюті Російської Федерації по курсу, встановленому Банком Росії на день настання страхового випадку. Якщо банк, відносно якого наступив страховий випадок, виступав по відношенню до вкладника також як кредитор, розмір відшкодування по внесках визначається виходячи з різниці між сумою зобов'язань банку перед вкладником і сумою стрічних вимог даного банку до вкладника, що виникли до дня настання страхового випадку.

Протягом семи днів з дня отримання реєстру зобов'язань банку перед вкладниками з банку, відносно якого наступив страховий випадок, Агентство направляє в цей банк, а також для опублікування в «Вісник Банку Росії» і друкований орган за місцем розташування цього банку повідомлення про місце, часу, форму та порядок прийому заяв вкладників про виплату відшкодування за вкладами. Протягом місяця з дня отримання з банку реєстру зобов'язань банку перед вкладниками Агентство також надсилає повідомлення вкладникам банку, відносно якого наступив страховий випадок. Цю інформацію вкладник має право отримати безпосередньо в банку, відносно якого наступив страховий випадок, а також в Агентстві. При поданні вкладником (його представником) в Агентство необхідних документів Агентство видає вкладникові виписку з реєстру зобов'язань банку перед вкладниками із зазначенням розміру відшкодування за його вкладами.

Відшкодування по внесках виплачується Агентством відповідно до реєстру зобов'язань банку перед вкладниками, який формується банком, відносно якого наступив страховий випадок, протягом трьох днів з дня уявлення вкладником в Агентство необхідних документів, але не раніше 14 днів з дня настання страхового випадку. При виплаті відшкодування за вкладами Агентство представляє вкладнику довідку про виплачені суми та вкладах, по яких здійснювалось відшкодування, і направляє її копію в банк. При невиплаті з вини Агентства узгодженої суми відшкодування за вкладами у встановлені терміни Агентство сплачує вкладникові проценти на суму невиплати, що обчислюються у розмірі ставки рефінансування, встановленої Банком Росії на день фактичної виплати Агентством відшкодування за вкладами.

У разі незгоди вкладника з розміром відшкодування за вкладами, що підлягає виплаті, Агентство пропонує вкладникові подати додаткові документи, що підтверджують обгрунтованість його вимог, і направляє їх до банку для розгляду. Протягом десяти днів з дня отримання зазначених документів банк зобов'язаний направити до Агентства повідомлення про результати розгляду вимог вкладника, а при необхідності - про зміни в реєстрі зобов'язань банку перед вкладниками. Після узгодження з банком і вкладником суми зобов'язань банку на підставі додатково поданих документів Агентство виплачує вкладникові суму відшкодування за вкладами в установленому порядку. У разі відновлення пропущеного строку для звернення з вимогою про виплату відшкодування за вкладами вкладник має право отримати відшкодування за вкладами у розмірі, що відповідає сумі зобов'язань банку перед ним, зазначеної в реєстрі зобов'язань банку перед вкладниками. При незгоді з розміром підлягає виплаті відшкодування за вкладами вкладник відповідно до законодавства Російської Федерації має право звернутися до суду з позовом про встановлення складу та розміру відповідних вимог, а також підлягає виплаті відшкодування за вкладами.

Відшкодування по внесках виплачується у валюті Російської Федерації. До агентства, що виплатив відшкодування за вкладами, переходить у межах виплаченої суми право вимоги, яке вкладник мав до банку, відносно якого наступив страховий випадок. У ході конкурсного виробництва в банку, відносно якого наступив страховий випадок, вимоги, що перейшли до Агентства в результаті виплати їм відшкодування за вкладами, задовольняються в першій черзі кредиторів. У справах про банкрутство банків права вимоги до банку, що перейшли до Агентства в результаті виплати їм відшкодування за вкладами, представляє федеральний орган виконавчої влади, уповноважений Урядом РФ.

Після виплати Агентством відшкодування за вкладами уповноважений орган вживає заходів щодо стягнення з банку сум заборгованості перед Агентством, на які вона одержала право відповідно і в порядку, встановлених законодавством Російської Федерації. Сума стягненої заборгованості підлягає зарахуванню до фонду обов'язкового страхування внесків.

Після закінчення терміну дії мораторію на задоволення вимог кредиторів банку, установленого Банком Росії, Агентство має право надати банку, вкладникам якого були здійснені виплати відшкодування за вкладами, відстрочку або розстрочку погашення заборгованості. Відстрочка погашення заборгованості може бути надана на термін до шести місяців з одноразовою сплатою суми заборгованості, розстрочка - на термін до року з поетапної сплатою суми заборгованості. На суму заборгованості нараховуються відсотки виходячи із ставки, яка дорівнює одній другої ставки рефінансування Банку Росії, що діяла в період відстрочки або розстрочки погашення заборгованості.

Агентство зі страхування вкладів є державною корпорацією, створеної Російською Федерацією, статус, мета діяльності, функції і повноваження якої визначаються Федеральним законом «Про страхування внесків фізичних осіб у банках РФ» і Федеральним законом «Про некомерційні організації» від 12 січня 1996 р. № 7 -ФЗ. Агентство має печатку із зображенням Державного герба Російської Федерації і зі своїм найменуванням, рахунок в Банку Росії. Центральні органи Агентства знаходяться в Москві.

При здійсненні функцій з обов'язкового страхування вкладів Агентство:

1) організовує облік банків (веде реєстр банків);

 1. здійснює збір страхових внесків та контроль за їх надходженням у фонд обов'язкового страхування вкладів;

 2. здійснює заходи з обліку вимог вкладників до банку і виплату їм відшкодування по внесках;

 3. має право звертатися до Банку Росії з пропозицією про застосування до банків за порушення вимог Федерального закону «Про страхування внесків фізичних осіб у банках РФ» заходів відповідальності, передбачених ст. 74 Федерального закону «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)» від 10 липня 2002 р. № 86-ФЗ і нормативними актами Банку Росії;

 4. розміщує і (або) інвестує тимчасово вільні грошові кошти фонду обов'язкового страхування внесків в порядку, визначеному Законом "Про страхування вкладів фізичних осіб у банках РФ»;

 5. має право вимагати від банків розміщення інформації про систему страхування вкладів і про участь в ній банку в доступних для вкладників приміщеннях банку, в яких здійснюється обслуговування вкладників;

 6. визначає порядок розрахунку страхових внесків відповідно до ст. 36 Федерального закону «Про страхування внесків фізичних осіб у банках РФ»;

 7. здійснює інші повноваження, спрямовані на досягнення поставлених перед Агентством відповідно до вищезазначеного Закону цілей.

Здійснення Агентством функцій з обов'язкового страхування вкладів не вимагає отримання ліцензії на здійснення страхової діяльності.

Агентством управляють рада директорів, правління і генеральний директор. Вищий орган управління Агентства - рада директорів. У нього входять 13 членів: сім представників Уряду РФ, п'ять представників Банку Росії і генеральний директор Агентства. Генеральний директор Агентства входить до складу ради директорів Агентства з посади. Голова ради директорів Агентства обирається радою директорів Агентства з поданням Уряду РФ. Засідання ради директорів скликаються його головою або не менш як однією третиною членів ради директорів у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Рада директорів правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше половини його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів з числа присутніх. При рівності кількості голосів голос головуючого на засіданні ради директорів Агентства є вирішальним. Засідання ради директорів проводиться головою ради директорів, а в його відсутність - особою, уповноваженою головою.

Рада директорів Агентства здійснює такі функції з обов'язкового страхування вкладів:

  1. затверджує пропозиції правління Агентства про прогнозований розмір витрат з федерального бюджету для покриття дефіциту фонду обов'язкового страхування внесків у черговому році і направляє їх в Уряд Російської Федерації для включення в проект федерального закону про федеральному бюджеті на черговий рік;

  2. встановлює ставку страхових внесків;

  3. визначає напрями, умови та порядок розміщення та (або) інвестування тимчасово вільних грошових коштів Агентства, а також граничний розмір розміщуються і (або) інвестуються грошових коштів;

  4. приймає рішення про наявність дефіциту фонду обов'язкового страхування внесків і надсилає пропозиції про порядок його покриття при настанні страхового випадку в Уряд РФ не пізніше п'яти днів з дня отримання повідомлення від правління Агентства;

  5. приймає рішення про перерахування у федеральний бюджет відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації отримані відповідно до Федерального закону «Про страхування внесків фізичних осіб у банках РФ» коштів федерального бюджету після відновлення фінансової стійкості фонду обов'язкового страхування внесків;

  6. затверджує порядок розрахунку страхових внесків;

  7. затверджує річний звіт Агентства;

  8. затверджує порядок надання банкам відстрочення або розстрочення погашення заборгованості;

  9. затверджує кошторис витрат Агентства;

  10. стверджує організаційну структуру Агентства;

  11. приймає рішення про створення філій і про відкриття представництв Агентства;

  12. призначає на посаду та звільняє з посади генерального директора Агентства;

  13. призначає на посаду і звільняє з посади членів правління Агентства;

  14. призначає аудитора Агентства;

  15. заслуховує звіти генерального директора Агентства з питань діяльності Агентства;

  16. затверджує регламент роботи правління Агентства;

  17. здійснює керівництво діяльністю служби внутрішнього аудиту Агентства;

  18. приймає рішення про випуск Агентством облігацій та інших емісійних цінних паперів;

  19. здійснює інші повноваження, передбачені Федеральним законом «Про страхування внесків фізичних осіб у банках РФ».

Кількісний склад правління Агентства визначається радою директорів Агентства. Генеральний директор Агентства входить до складу правління за посадою і керує його роботою. Члени правління Агентства, за винятком генерального директора Агентства, призначаються на посаду строком на п'ять років радою директорів Агентства з пропозицією генерального директора. Члени правління Агентства працюють в Агентстві на постійній основі. Правління діє на підставі затверджуваного радою директорів регламенту, яким встановлюються терміни і порядок скликання і проведення його засідань, а також порядок прийняття ним рішень.

Правління Агентства здійснює наступні функцій з обов'язкового страхування вкладів:

   1. приймає рішення про виплату вкладникам відшкодування за вкладами;

   2. приймає рішення про включення банку до реєстру банків і про виключення банку з реєстру банків;

   3. звертається до Банку Росії з пропозицією про застосування до банку заходів відповідальності відповідно до ст. 74 Федерального закону «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)»;

   4. вносить на затвердження до ради директорів Агентства пропозиції про розвиток системи страхування вкладів, напрямках, про умови та про порядок розміщення та (або) інвестування тимчасово вільних грошових коштів фонду обов'язкового страхування внесків;

   5. вносить на затвердження до ради директорів Агентства пропозиції про розмір фонду обов'язкового страхування внесків, достатньому для здійснення прогнозованих у майбутньому році виплат відшкодування за вкладами, прогнозованому розмірі витрат з федерального бюджету для покриття дефіциту фонду обов'язкового страхування внесків в майбутньому році;

   6. направляє до ради директорів Агентства повідомлення про наявність дефіциту фонду обов'язкового страхування внесків на основі даних реєстрів зобов'язань банків перед вкладниками, формування яких передбачено п. 4 ч. 3 ст. 6 Федерального закону «Про страхування внесків фізичних осіб у банках РФ", не пізніше трьох днів з дня отримання з банку реєстру зобов'язань банку перед вкладниками;

   7. розглядає річний звіт Агентства і передає його на затвердження ради директорів Агентства;

   8. представляє до ради директорів Агентства пропозиції про використання прибутку Агентства;

   9. затверджує штатний розклад Агентства, визначає умови найму, звільнення, службові обов'язки та права, систему дисциплінарних стягнень, розмір і форми оплати праці службовців Агентства;

   10. здійснює інші повноваження, якщо вони не знаходяться в компетенції ради директорів Агентства.

Генеральний директор Агентства призначається на посаду радою директорів Агентства за поданням голови ради директорів Агентства строком на п'ять років. Його кандидатура представляється раді директорів за місяць до закінчення (закінчення) строку повноважень генерального директора Агентства. Генеральний директор Агентства виконує наступні функції:

    1. діє від імені Агентства та представляє без довіреності його інтереси у відносинах з органами державної влади, організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями, іншими установами та організаціями;

    2. очолює правління Агентства та організовує реалізацію рішень правління Агентства;

    3. видає накази і розпорядження з питань діяльності Агентства;

    4. розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

    5. призначає на посаду та звільняє з посади службовців Агентства;

    6. приймає рішення з інших питань, віднесених до компетенції Агентства, за винятком питань, віднесених до компетенції ради директорів Агентства та правління Агентства.

Звітний період Агентства встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно. Річний звіт Агентства складається щорічно не пізніше 15 лютого року, наступного за звітним, і затверджується радою директорів Агентства до 15 березня. Річний звіт Агентства направляється в Уряд РФ і Банк Росії. Узагальнені дані річного звіту Агентства та його бухгалтерський баланс підлягають обов'язковому опублікуванню у "Віснику Банку Росії» і «Російській газеті». Достовірність річного бухгалтерського балансу Агентства, звіту про рух грошових коштів фонду обов'язкового страхування внесків, звіту про прибутки (про збитки), отриманих від розміщення та (або) інвестування тимчасово вільних грошових коштів Агентства, підтверджується незалежною аудиторською організацією.

Агентство і Банк Росії координують свою діяльність та інформують одна одну з питань здійснення заходів по страхуванню внесків. З метою інформаційного забезпечення функціонування системи страхування вкладів Банк Росії направляє в Агентство звітність банків та іншу необхідну інформацію. Банк Росії не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття відповідного рішення, інформує Агентство про наступне: видачу банкові дозволу Банку Росії; прийняття рішення про проведення перевірки банку за пропозицією Агентства; застосуванні Банком Росії до банку заходів відповідальності у вигляді накладення заборони (обмеження) на залучення вкладів громадян, призначення тимчасової адміністрації по управлінню кредитною організацією, про відкликання (анулювання), а також про заміну ліцензії Банку Росії; реорганізації банку; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів банку.

Не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення, Агентство інформує Банк Росії про внесення банку до реєстру банків і про виключення банку з вказаного реєстру, про зміну ставки страхових внесків.

Агентство має право звертатися до Банку Росії з пропозиціями:

 • про проведення перевірки банку Банком Росії; порядок участі службовців Агентства у таких перевірках, їх права та обов'язки встановлюються нормативними актами Банку Росії за узгодженням з Агентством;

 • про застосування Банком Росії до банку заходів відповідальності, передбачених федеральними законами, з додатком документів, що обгрунтовують необхідність застосування зазначених заходів.

Про прийняте рішення про проведення перевірки банку Банком Росії і про застосування Банком Росії до банку заходів відповідальності Банк Росії повідомляє Агентству протягом 15 днів з дня одержання пропозиції.

Постановка банку на облік в системі страхування вкладів здійснюється Агентством шляхом внесення його до реєстру банків на підставі повідомлення Банку Росії про видачу банкові дозволу Банку Росії. Агентство вносить банк до реєстру банків у день отримання повідомлення Банку Росії. Банк знімається Агентством з обліку в системі страхування вкладів шляхом його виключення з реєстру банків у випадках:

 • відкликання (анулювання) ліцензії Банку Росії і завершенні Агентством процедури виплати відшкодування за вкладами;

 • припинення права на залучення у внески грошових коштів фізичних осіб і на відкриття і ведення банківських рахунків фізичних осіб у зв'язку із заміною ліцензії Банку Росії і виконання банком своїх зобов'язань перед вкладниками, одночасно з прийняттям такого рішення банк зобов'язаний повідомити всіх вкладників про свій вихід із системи страхування внесків;

 • припинення діяльності банку у зв'язку з його реорганізацією.

Плата за постановку банку на облік та зняття з обліку в системі страхування вкладів не стягується.

Банк, у відношенні якого наступив страховий випадок, у семиденний строк з дня настання цього страхового випадку представляє в Агентство реєстр зобов'язань банку перед вкладниками, що підтверджує залучення грошових коштів у внески, які підлягають страхуванню. У разі задоволення (часткового задоволення) банком вимоги вкладника, в тому числі в ході конкурсного виробництва, банк (конкурсний керуючий) зобов'язаний того ж дня направити до Агентства відповідні відомості та документи. Агентство має право запитувати і одержувати в банку, відносно якого наступив страховий випадок, додаткову інформацію, в тому числі копії документів, якщо представленої зазначеним банком інформації недостатньо для здійснення заходів по виплаті відшкодування за вкладами. Банк, у відношенні якого наступив страховий випадок, зобов'язаний подати Агентству необхідну інформацію протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту Агентства. Агентство тижні повідомляє банку, відносно якого наступив страховий випадок, інформацію про вкладників цього банку, що отримали відшкодування за вкладами, сумах, виплачених Агентством, а також про вклади, за якими здійснювалося відшкодування за вкладами.

Агентство має право отримувати інформацію, що становить службову, комерційну та банківську таємницю банку, відносно якого наступив страховий випадок, необхідну для здійснення ним функцій, встановлених Федеральним законом. Агентство зобов'язане надати стала йому відомою інформацію про операції банку, відносно якого наступив страховий випадок, по рахунках і вкладах, про його фінансовий стан, а також іншу інформацію, що є комерційною і банківською таємницею зазначеного банку, на запит суду, а також Банку Росії.

У разі розголошення Агентством або його посадовими особами інформації, що становить службову, комерційну та банківську таємницю, Агентство зобов'язана згідно із законодавством Російської Федерації відшкодувати завдані збитки особі, права якої були порушені.

Фонд обов'язкового страхування вкладів - це сукупність грошових коштів та іншого майна, які формуються і використовуються відповідно до Федерального закону «Про страхування внесків фізичних осіб у банках РФ». Фонд обов'язкового страхування вкладів належить Агентству на праві власності і призначений для фінансування виплати відшкодування за вкладами. Фонд обов'язкового страхування вкладів відокремлюється від іншого майна Агентства. За фонду обов'язкового страхування внесків ведеться окремий облік. Грошові кошти фонду обов'язкового страхування внесків обліковуються на спеціально відкривається рахунку Агентства в Банку Росії. Банк Росії не сплачує відсотків по залишках грошових коштів, що знаходяться на цьому рахунку. На фонд обов'язкового страхування вкладів не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, банків, інших третіх осіб, а також Агентства, за винятком випадків, коли зобов'язання Агентства виникли у зв'язку з невиконанням ним обов'язків по виплаті відшкодування за вкладами. Стягнення за рахунок фонду обов'язкового страхування внесків за зобов'язаннями Агентства, які виникли у зв'язку з невиконанням Агентством обов'язків по виплаті відшкодування за вкладами, здійснюється тільки на підставі судового акту.

Фонд обов'язкового страхування вкладів формується за рахунок:

  1. страхових внесків, що сплачуються відповідно до Федерального закону «Про страхування внесків фізичних осіб у банках РФ»;

  2. пені за несвоєчасну і (або) неповну сплату страхових внесків;

  3. грошових коштів та іншого майна, що отримані від задоволення прав вимоги Агентства, придбаних у результаті виплати їм відшкодування по внесках;

  4. коштів федерального бюджету у випадках, передбачених Федеральним законом «Про страхування внесків фізичних осіб у банках РФ»;

  5. доходів від розміщення та (або) інвестування тимчасово вільних грошових коштів фонду обов'язкового страхування внесків;

  6. первісного майнового внеску відповідно до ст. 50 Федерального закону «Про страхування внесків фізичних осіб у банках РФ»;

  7. інших доходів, не заборонених законодавством Російської Федерації.

Страхові внески єдині для всіх банків і підлягають сплаті банком з дня внесення банку до реєстру банків і до дня відкликання (анулювання) ліцензії Банку Росії або до дня виключення банку з реєстру банків. Першим розрахунковим періодом для сплати страхових внесків визнається період з дня внесення банку до реєстру банків до дня закінчення календарного кварталу включно, в якому банк був внесений до реєстру банків. Введення Банком Росії мораторію на задоволення вимог кредиторів банку припиняє обов'язок банку сплачувати страхові внески на час дії вказаного мораторію. При цьому банк зобов'язаний сплатити страхові внески за розрахунковий період, протягом якого введено зазначений мораторій, включно по день, що передує введенню даного мораторію. Розрахунковим періодом для сплати страхових внесків є календарний квартал року. За несвоєчасну або неповну сплату страхових внесків банки, які допустили зазначене порушення, сплачують пені.

Контроль за функціонуванням системи страхування вкладів здійснюється Урядом Російської Федерації і Банком Росії шляхом участі їх представників в органах управління Агентством. Рада директорів Агентства щорічно на конкурсній основі визначає аудиторську організацію для проведення перевірки використання Агентством фонду обов'язкового страхування внесків. Контроль за витрачанням коштів федерального бюджету, спрямованих у фонд обов'язкового страхування вкладів, здійснюється в порядку, визначеному для використання коштів федерального бюджету.

5. Кредитні операції

Після краху ринку державних цінних паперів у 1998 р. серед вкладень російських комерційних банків провідне місце починає займати кредитування. Банківські кредити можна класифікувати по ряду ознак.

По об'єкту кредитування кредити можуть надаватися на заповнення нестачі оборотних коштів, придбання основних фондів, нерухомості, на видачу заробітної плати, придбання предметів споживання, господарське обзаведення та ін

За позичальникам - одержувачами кредитів можуть бути фізичні або юридичні особи. На відміну від банків країн з розвиненою ринковою економікою, де кредитування фізичних осіб дуже широко поширене, більшість російських банків (за винятком Ощадного банку Росії) достатньо довго обмежувалися кредитуванням тільки своїх співробітників. Станом на 01.03.2000 кредити російським громадянам склали всього 4,4% всіх кредитних вкладень комерційних банків.

Положення початок принципово змінюватися в 2003 р., а в 2004 - 2006 рр.. кредити населенню були самим швидкозростаючим сегментом кредитного ринку. Якщо на 01.01.05 заборгованість фізичних осіб за кредитами в рублях становила 525 млрд, або 17% всіх рублевих кредитів, то на 01.06.06 вона вже дорівнювала 1208 млрд, або 25% всіх рублевих кредитів. Зростали обсяги кредитування населення і в іноземній валюті. На 01.01.05 населенню було надано валютних кредитів на 93 млрд руб., На 01.06.06 вже на 220 млрд.

За сфер вкладень - кредити реальному сектору економіки (в даний час переважають) і фінансового сектора, які становлять значно меншу суму.

По термінах - кредити можуть бути короткостроковими (до 1 року), середньостроковими (понад 1 рік і до 3 років) і довгостроковими (понад 3 років). Протягом першого десятиліття ринкових перетворень в Росії переважало короткострокове кредитування. Однак у зв'язку зі стабілізацією економіки РФ Ситуація радикально змінювалося, збільшувалося число фінансово стійких підприємств, які потребують в коштах для розширення своєї діяльності, які не тільки хотіли отримати кредит, але і мали у своєму розпорядженні достатній обсяг коштів для того, щоб його повернути. Станом на 01.06.06 співвідношення за термінами кредитів, виданих підприємствам і організаціям, наступне: кредити до 30 днів - 7,8%, від 31 до 90 днів - 7,9, від 91 до 180 днів - 11,4, від 181 дня до 1 року - 35, від 1 року до 3 років - 25, понад 3 років - 11%. Особливо суттєві зрушення відбулися в довгостроковому кредитуванні, яка за станом на 01.01.05 становила всього 7% рублевих кредитів юридичним особам.

Довгострокові кредити юридичним особам не вичерпують всю галузь довгострокового кредитування. Останнім часом активно розвивається іпотечне кредитування, яке в значній частині представлено кредитами населенню на купівлю квартир або будинків.

Станом на 01.04.06 заборгованість з кредитів населенню на купівлю житла складала 141 млрд руб., З них іпотечні житлові кредити - близько 66 млрд руб. (Аналогічні показники на 01.04.05 склали 63 млрд і 19 млрд відповідно). Зростала кількість банків, що надають кредити на покупку житла. На початку 2005 р. їх було 535, а станом на 01.04.2006-вже 653.

Особливість іпотечного кредитування полягає в тому, що воно не вимагає додаткового забезпечення. Придбана за рахунок кредиту квартира стає заставою для банку і в разі неплатежу боржника забезпечує погашення його кредиту.

За способом видачі кредити можна розділити на разові та кредитну лінію. Разовий кредит видається однією сумою, обумовленої в кредитному договорі. За кредитної лінії протягом певного часу надається кілька кредитів у межах погодженого ліміту.

Овердрафт, тобто кредитування понад залишок по рахунку, можна розглядати як різновид кредитної лінії. На відміну від звичайних видів кредитування він не має жорстких термінів надання та погашення і надається в міру виникнення потреби в коштах при відсутності грошей на розрахунковому рахунку клієнта в розмірі, який необхідний для оплати платіжних документів (але в межах суми, обумовленої кредитним договором). Овердрафт погашається, як тільки на розрахунковому рахунку клієнта з'являються кошти. Розміри цього кредиту звичайно обмежуються 30-50% щомісячних надходжень на розрахунковий рахунок клієнта за останній квартал (півріччя).

Кредити фізичним особам діляться на експресні, що видаються без глибокого вивчення позичальника через 20-30 хвилин після звернення за ними, традиційні, видавані після ретельного вивчення позичальника, і за кредитними картками. Перший варіант кредитування обходиться клієнтові значно дорожче, ніж два інших.

За наявності забезпечення кредити бувають забезпечені і незабезпечені, або бланкові. Російські банки прагнуть надавати забезпечені кредити, в чому їх зацікавлює та система регулювання Банку Росії. В якості додаткового забезпечення повернення суми основного боргу і виплати відсотків в Росії використовується застава, порука і банківська гарантія. Страхування ризику неповернення кредиту, яка набула поширення на початку 1990-х років, в даний час практично перестало використовуватися, оскільки банки зіткнулися з численними випадками відмови страхових організацій від проведення виплат.

Застава. За забезпеченого заставою зобов'язанням (заставоутримувач) кредитор має право у разі невиконання боржником цього зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами з вилученнями, встановленими законом (п. 1 ст. 334 ЦК).

Предметом застави може бути всяке майно та майнові права (вимоги), крім майна, вилученого з обороту, майна, заставу якого заборонене законом, а також вимог, нерозривно пов'язаних з особою кредитора. Заставодавцем може бути як сам боржник, так і третя особа. Наприклад, при отриманні в банку кредиту дочкою батько може надати в заставу свою квартиру.

Розрізняють заставу без передачі і з передачею (закладом) закладеного майна заставодержателю.

По предмету застави виділяється заставу рухомого і нерухомого майна (іпотека), а також майнових прав.

До числа істотних умов договору про заставу, без яких він не може вважатися укладеним, ГК РФ відносить зазначення в договорі предмета застави та його оцінку, істота, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою.

Порука. За договором поруки поручитель зобов'язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання його зобов'язання повністю або частково (ст. 361 ЦК РФ). Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник.

Банківська гарантія. Це письмове зобов'язання кредитору сплатити йому при пред'явленні письмової вимоги грошову суму відповідно до умов гарантії. Від застави та поруки банківська гарантія як інструмент забезпечення повернення кредиту відрізняється своєю незалежністю від кредитного договору і оплатним. Відповідальність гаранта обмежена сумою, обумовленої в гарантії, незалежно від реальної заборгованості принципала за основним зобов'язанням, якщо інше не передбачено в гарантії.

З трьох названих варіантів забезпечення стосовно юридичних осіб найбільш часто використовується заставу, а щодо фізичних осіб - поручительство. В останні роки банки активно розширюють надання незабезпечених кредитів. До останніх відносяться овердрафт та експрес-кредити.

Кредитні операції комерційних банків регулюються положенням Банку Росії «Про порядок надання (розміщення) кредитними організаціями грошових коштів та їх повернення (погашення)» від 31 серпня 1998 р. № 54-П та методичними рекомендаціями до нього.

Процес видачі кредиту можна умовно розділити на кілька етапів.

 1. Розгляд заявки на кредит. На цьому етапі кредитний інспектор перевіряє відповідність заявки на кредит кредитної політики банку (за обсягом кредиту, об'єкта кредитування, термінами і т.п.).

 2. Глибокий аналіз стану позичальника і перевірка забезпечення кредиту. На цьому етапі вивчаються всі представлені позичальником документи (копії установчих документів, бухгалтерська, статистична і фінансова звітність; бізнес-план, плани маркетингу, виробництва і управління, прогноз грошових потоків позичальника; техніко-економічне обгрунтування, що характеризує строки окупності та рівень рентабельності кредитуемой угоди, вивчається кредитна історія клієнта, перевіряється наявність і якість забезпечення.

 3. Прийняття рішення про видачу кредиту на кредитному комітеті. Крім всіх перерахованих чинників при вирішенні питання про надання кредиту комітет виходить з наступних положень:

 • впливу кредиту на фінансове становище банку, у тому числі і на його ліквідність, збереження оптимального співвідношення активів і пасивів банку як за розмірами, так і за термінами;

 • дотримання нормативів достатності капіталу, ліквідності та інших, встановлених вимогами Банку Росії;

 • встановлених лімітів кредитування.

  1. Оформлення кредитного договору та супутніх договорів, наприклад договору застави, гарантії і т.д.

  2. Оформлення видачі кредиту. Згідно з положенням Банку Росії № 54-П від 1998 р. банк може надати кредит юридичним особам - тільки в безготівковому порядку, а фізичним особам - як у безготівковому порядку, так і готівкою. Надаючи кредит, банк повинен створити резерв на випадок його неповернення.

Відповідно до інструкції Банку Росії з метою оцінки кредитного портфеля і стандартизації роботи банку з ним всі видані банком кредити в залежності від їх якості діляться на п'ять категорій якості: 1-а (вища) - стандартні кредити (вища категорія якості), 2-а - нестандартні кредити, 3-я - сумнівні кредити, 4-а - проблемні кредити, 5-а - безнадійні кредити.

За 1-ї категорії резерв не створюється, по 2-й створюється в розмірі від 1 до 20% суми кредиту, по 3-й - від 21 до 50%, по 4-й - від 51 до 100% і по 5-й групі - 100%.

Віднесення кредиту до тієї чи іншої категорії залежить від рівня і стану його забезпечення, своєчасності виплати відсотків і основного боргу, кредитної історії і т.п. і визначається банком самостійно. Резерв формується за рахунок прибутку банку до її оподаткування. При погашенні кредиту резерв ліквідується і збільшує прибуток.

  1. Кредитний моніторинг. Здійснюється аж до погашення кредиту. Кредитний працівник контролює виконання позичальником умов договору, цільове використання кредиту, фінансове станом позичальника, стан забезпечення кредиту.

Ринок міжбанківських кредитів. Міжбанківські кредити і депозити грають виключно важливу роль у регулюванні ліквідності комерційних банків. Ринок міжбанківських кредитів і депозитів в залежності від національної приналежності учасників ділиться на внутрішній, на якому продавці коштів - вітчизняні банки, і міжнародний, на якому продавці - іноземні кредитні інститути.

До серпня 1995 ринок міжбанківських кредитів був одним із найбільш активних сегментів вітчизняного ринку грошей. У серпні 1995 р. через крах найбільших операторів ринку обсяги операцій на ньому впали в десятки разів. Другий криза потрясла ринок у серпні 1998 р. Після цих потрясінь вітчизняний ринок міжбанківських кредитів і депозитів так і не відновився. В основному на ринку мобілізуються кошти на одну ніч або на один-два дні. Станом на 01.06.06 російські банки надали іншим банкам кредити в рублях на 221 млрд, а в іноземній валюті - на суму, еквівалентну 263 млрд руб.

В якості узагальнюючого показника ціни грошей на ринку міжбанківських кредитів Банк Росії розраховує такі ставки:

 • оголошені ставки по залученню кредитів - MIBID (Moscow Interbank Bid);

 • оголошені ставки по розміщенню кредитів - MIBOR (Moscow Interbank Offer Rate);

 • фактичні ставки з надання кредитів - MIACR (Moscow Interbank Actual Credit Rate).

З 1 квітня 2004 р. дані по ставках міжбанківського кредитного ринку розраховуються на основі форми звітності № 0409325, введеної зазначенням Банку Росії від 16 січня 2004 р. № 1376-У. Звітність 31 комерційний банк, до яких, зокрема, відносяться Альфа-Банк, БИН, Банк Москви, БКФ, Внешторгбанк, Дойче Банк та ін (Ощадний банк РФ в їх число не входить). Заявлені ставки MIBOR і MIBID розраховуються як середнє арифметичне ставок по окремих банках. Середня фактична ставка MLACR розраховується як середня зважена за обсягом наданих кредитів по кожному терміну.

З 1996 р. комерційні банки РФ почали активно залучати кошти на іноземних міжбанківських ринках. Кредити надавалися окремими банками, консорціумами банків та міжнародними кредитними інститутами. Найбільш активними позичальниками на цьому ринку були СБС-Агро, Російський кредит, Онексімбанк, Внешторгбанк, Інкомбанк, Імперіал. В умовах стабільного курсу рубля по відношенню до долара щодо низькопроцентні іноземні кредити були виключно привабливі для російських банків. Після серпня 1998 р. ситуація різко змінилася: з одного боку, іноземні кредити втратили свою привабливість, з іншого - їх перестали надавати.

На початку XXI ст. діяльність російських банків на світових ринках в якості позичальників знову активізується, а відносне зміцнення рубля по відношенню до долара в 2005-2006 рр.. зробило такі кредити особливо привабливими. В даний час частка кредитів банків-нерезидентів у пасивах російських банків має тенденцію до збільшення. Якщо станом на 01.04.05 нерезиденти надали російським банкам кредитів на 21,7 млрд дол, то на 01.04.06 - вже 39,9 млрд.

Кредитувати один одного банки можуть і шляхом використання кореспондентських рахунків, відкритих банками один в одного для проведення взаємних розрахунків. Про важливість кореспондентських рахунків говорить той факт, що з усієї суми платежів, проведеної банками за перший квартал 2006 р., на кореспондентські рахунки у всіх російських кредитних організаціях довелося близько 4%.

Банки можуть мати будь-яку кількість кореспондентських рахунків. Кореспондентський рахунок, відкритий одним комерційним банком в іншому, для першого банку є активним і називається ностро, для другого банку він є пасивним і називається лоро.

6. Кредитна історія: поняття і склад

Відповідно до законодавства кредитна історія - це інформація, склад якої визначений федеральним законом, що характеризує виконання позичальником прийнятих на себе зобов'язань за договорами позики (кредиту) і зберігається в бюро кредитних історій.

Наскільки важливі взаємини зі створення, використання та збереження кредитних історій для держави, видно по рівню прийнятого нормативно-правового акту. Ці взаємовідносини регулюються Федеральним законом «Про кредитні історії» від 30 грудня 2004 р. № 218-ФЗ. Закон торкається питань, що стосуються банківської таємниці. Відповідно до норм Закону надання кредитного звіту користувачеві кредитної історії та іншим особам, які мають законне право на отримання кредитного звіту, не порушує службової, банківської, податкової або комерційної таємниці. Цей Закон також був необхідний для створення умов формування ринку доступного житла через розвиток іпотечного кредитування, оскільки забезпечує скорочення витрат банків на оцінку кредитоспроможності позичальників і знижує вартість іпотечних житлових кредитів, підвищує їх доступність для населення.

У ч. 2 ст. 1 Закону зазначені його мети: створення та визначення умов для того, щоб бюро кредитних історій могло формувати, обробляти, зберігати і розкривати інформацію, що характеризує своєчасність виконання позичальниками своїх зобов'язань за договорами позики (кредиту); підвищення захищеності кредиторів і позичальників за рахунок загального зниження кредитних ризиків, підвищення ефективності роботи кредитних організацій.

Законом «Про кредитні історії» чітко обумовлені суб'єкти, які можуть вступати у взаємини. Так, ст. 2 регулює відносини, що виникають між:

 1. позичальниками і організаціями, що укладають з фізичними особами, в тому числі з індивідуальними підприємцями, і (або) юридичними особами договори позики (кредиту);

 2. організаціями, що укладають з фізичними особами, в тому числі з індивідуальними підприємцями, і (або) юридичними особами договори позики (кредиту), і бюро кредитних історій;

 3. організаціями, що укладають з фізичними особами, в тому числі з індивідуальними підприємцями, і (або) юридичними особами договори позики (кредиту), і Центральним каталогом кредитних історій;

 4. Центральним каталогом кредитних історій та суб'єктами кредитних історій;

 5. Центральним каталогом кредитних історій і користувачами кредитних історій;

 6. Центральним каталогом кредитних історій і бюро кредитних історій;

 7. бюро кредитних історій і користувачами кредитних історій;

 8. бюро кредитних історій та суб'єктами кредитних історій;

 9. бюро кредитних історій і федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на здійснення функцій з контролю та нагляду за діяльністю бюро кредитних історій.

У зміст кредитної історії входить три складових: титульна частина; основна частина; додаткова частина.

Кількість частин однаково як для фізичних, так і для юридичних осіб, але склад їх різний.

У титульної частини кредитної історії фізичної особи міститься наступна інформація про суб'єкта кредитної історії:

  1. прізвище, ім'я, по батькові (якщо останнє є) російською мовою (для іноземних громадян та осіб без громадянства написані літерами латинського алфавіту на підставі відомостей, що містяться в документі, що засвідчує особистість відповідно до законодавства Російської Федерації), дата і місце народження;

  2. дані паспорта громадянина Російської Федерації або за його відсутності іншого документа, що посвідчує особу відповідно до законодавства Російської Федерації (серія, номер, дата і місце видачі, найменування і код органу, що видав паспорт або інший документ, що засвідчує особу);

 • ідентифікаційний номер платника податків (якщо особа його вказало);

 • страховий номер індивідуального особового рахунку, зазначений у страховому свідоцтві обов'язкового пенсійного страхування (якщо особа його вказало).

  В основній частині кредитної історії фізичної особи містяться такі відомості (якщо такі є):

    1. щодо суб'єкта кредитної історії - вказівка ​​місця реєстрації та фактичного місця проживання; відомості про державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця;

    2. у відношенні зобов'язання позичальника (для кожного запису кредитної історії) - сума зобов'язання позичальника на дату укладення договору позики (кредиту), термін виконання зобов'язання позичальника в повному розмірі відповідно до договору позики (кредиту), термін сплати відсотків відповідно до договору позики (кредиту ); вказівка ​​про внесення змін та (або) доповнень до договору позики (кредиту), в тому числі що стосуються термінів виконання зобов'язань, про дати і суми фактичного виконання зобов'язань позичальника в повному обсязі й (або) неповному розмірах, про погашення позики (кредиту) за рахунок забезпечення у разі невиконання позичальником своїх зобов'язань за договором, про факти розгляду судом, арбітражним та (або) третейським судом спорів за договором позики (кредиту) та зміст резолютивних частин судових актів, що вступили в законну силу, за винятком інформації, що входить до складу додаткової (закритої) частини кредитної історії, інша інформація, яка офіційно отримана з державних органів.

  У додатковій (закритої) частини кредитної історії фізичної особи містяться такі відомості:

     1. щодо джерела формування кредитної історії - повне та скорочене (якщо таке є) найменування юридичної особи, в тому числі фірмове найменування, найменування на одній з мов народів Російської Федерації і (або) іноземною мовою; єдиний державний реєстраційний номер юридичної особи; ідентифікаційний номер платника податків ; код основного класифікатора підприємств і організацій (ЄДРПОУ);

     2. щодо користувачів кредитної історії - а) юридичної особи: повне та скорочене (якщо таке є) найменування юридичної особи, в тому числі фірмове найменування, найменування на одній з мов народів Російської Федерації і (або) іноземною мовою; єдиний державний реєстраційний номер, ідентифікаційний номер платника податків; код ЗКПО; дата запиту; б) індивідуального підприємця: відомості про державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця; прізвище, ім'я, по батькові (якщо останнє є) російською мовою (для іноземних громадян та осіб без громадянства написані літерами латинського алфавіту на підставі відомостей, що містяться в документі, що засвідчує особистість відповідно до законодавства Російської Федерації); ідентифікаційний номер платника податків; дані паспорта громадянина Російської Федерації або за його відсутності іншого документа, що посвідчує особу відповідно до законодавства Російської Федерації (серія, номер, дата і місце видачі, найменування і код органу, що видав паспорт або інший документ, що засвідчує особу), дата запиту.

  У титульної частини кредитної історії юридичної особи міститься наступна інформація про суб'єкта кредитної історії:

  1) повне і скорочене (якщо таке є) найменування юридичної особи, в тому числі фірмове найменування, найменування на одній з мов народів Російської Федерації і (або) іноземною мовою (в останньому випадку - написане літерами латинського алфавіту);

      1. адреса (місцезнаходження) постійно діючого виконавчого органу юридичної особи (у разі відсутності постійно діючого виконавчого органу юридичної особи - іншого органу або особи, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності), за якою здійснюється зв'язок з юридичною особою, його телефон;

      2. єдиний державний реєстраційний номер юридичної особи;

      3. ідентифікаційний номер платника податків;

      4. відомості про реорганізацію юридичної особи - повне та скорочене (якщо таке є) найменування реорганізованого юридичної особи, в тому числі фірмове найменування, найменування на одній з мов народів Російської Федерації і (або) іноземною мовою; єдиний державний реєстраційний номер реорганізованого юридичної особи.

  В основній частині кредитної історії юридичної особи містяться такі відомості (якщо такі є):

       1. щодо суб'єкта кредитної історії - про процедури банкрутства юридичної особи, якщо арбітражним судом прийнято до провадження заяву про визнання юридичної особи неспроможним (банкрутом); основні частини кредитних історій реорганізованих юридичних осіб, які припинили існування, якщо юридична особа була створена шляхом реорганізації;

       2. у відношенні зобов'язання позичальника (для кожного запису кредитної історії) - сума зобов'язання позичальника на дату укладення договору позики (кредиту), термін виконання зобов'язання позичальника в повному розмірі відповідно до договору позики (кредиту), термін сплати відсотків відповідно до договору позики (кредиту ); вказівка ​​про внесення змін та (або) доповнень до договору позики (кредиту), в тому числі що стосуються термінів виконання зобов'язань, про дати і суми фактичного виконання зобов'язань позичальника в повному обсязі й (або) неповному розмірах, про погашення позики (кредиту) за рахунок забезпечення у разі невиконання позичальником своїх зобов'язань за договором, про факти розгляду судом, арбітражним та (або) третейським судом спорів за договором позики (кредиту) та зміст резолютивних частин судових актів, що вступили в законну силу, за винятком інформації, зазначеної у додатковій ( закритої) частини кредитної історії, інша інформація, яка офіційно отримана з державних органів.

  У додатковій (закритої) частини кредитної історії юридичної особи міститься наступна інформація:

  1) щодо джерела формування кредитної історії - повне та скорочене (якщо таке є) найменування юридичної особи, в тому числі фірмове найменування, найменування на одній з мов народів Російської Федерації і (або) іноземною мовою; єдиний державний реєстраційний номер юридичної особи; ідентифікаційний номер платника податків; код ЗКПО;

  2) щодо користувачів кредитної історії - а) індивідуального підприємця: відомості про державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця; прізвище, ім'я, по батькові (якщо останнє є) російською мовою (для іноземних громадян та осіб без громадянства написані літерами латинського алфавіту на підставі відомостей, що містяться в документі, що засвідчує особистість відповідно до законодавства Російської Федерації); ідентифікаційний номер платника податків; дані паспорта громадянина Російської Федерації або за його відсутності іншого документа, що посвідчує особу відповідно до законодавства Російської Федерації (серія, номер, дата і місце видачі , найменування і код органу, що видав паспорт або інший документ, що засвідчує особу), дата запиту; б) юридичної особи: повне та скорочене (у разі, якщо таке є) найменування юридичної особи, в тому числі фірмове найменування, найменування на одній з мов народів Російської Федерації і (або) іноземною мовою; єдиний державний реєстраційний номер юридичної особи; ідентифікаційний номер платника податків; код ЗКПО; дата запиту.

  В основній частині кредитної історії також може міститися індивідуальний рейтинг суб'єкта кредитної історії, розрахований на підставі методик, затверджених бюро кредитних історій.

  До складу кредитної історії включається інформація про всі зміни, розміщених у ній.

  Джерела формування кредитної історії представляють всю наявну інформацію, визначену ст. 4 Федерального закону «Про кредитні історії», в бюро кредитних історій на підставі укладеного договору про надання інформаційних послуг. Допускається укладення договору про надання інформаційних послуг з кількома бюро кредитних історій. Договір про надання інформаційних послуг, що укладається між джерелом формування кредитної історії та бюро кредитних історій, є договором приєднання; його умови визначає бюро кредитних історій. Кредитні організації зобов'язані представляти всю наявну інформацію, визначену ст. 4 зазначеного Закону, по відношенню до всіх позичальників, які дали згоду на її подання хоча б у одне бюро кредитних історій, яке включене до державного реєстру бюро кредитних історій.

  Джерело формування кредитної історії представляє інформацію в бюро кредитних історій тільки при наявності на це письмової або іншим способом документально зафіксованого згоди позичальника. Згода позичальника на подання інформації в бюро кредитних історій може бути отримано в будь-якій формі, що дозволяє однозначно визначити отримання такої згоди.

  Джерела формування кредитної історії представляють інформацію в бюро кредитних історій в термін, передбачений договором про подання інформації, але не пізніше 10 днів з дня вчинення дії (настання події), інформація про який входить до складу кредитної історії відповідно до Федерального закону «Про кредитні історії », або з дня, коли джерела формування кредитної історії стало відомо про вчинення такої дії (настанні такої події). Інформація представляється в бюро кредитних історій у формі електронного документа. Представлення джерелами формування кредитної історії зазначеної вище інформації в бюро кредитних історій не є порушенням службової, банківської, податкової або комерційної таємниці (ч. 6 ст. 5 ФЗ «Про кредитні історії»).

  Бюро кредитних історій, у свою чергу, представляє кредитну звіт:

        1. користувачеві кредитної історії - за його запитом;

        2. суб'єкту кредитної історії - на його запит для ознайомлення зі своєю кредитною історією;

        3. в Центральний каталог кредитних історій - титульну частина кредитного звіту;

        4. до суду (судді) у кримінальній справі, що знаходиться в його провадженні, а за наявності згоди прокурора - до органів попереднього слідства у порушеній кримінальній справі, що знаходиться у їх провадженні.

  Бюро кредитних історій представляє кредитну звіт користувачеві кредитної історії на підставі договору про надання інформаційних послуг, що укладається між користувачем кредитної історії та бюро кредитних історій. Фізичні особи, за винятком індивідуальних підприємців, мають право на отримання кредитних звітів тільки у випадку, якщо вони є суб'єктами кредитних історій, за якими запитуються кредитні звіти.

  Основна частина кредитної історії розкривається користувачеві кредитної історії тільки на підставі запиту, що містить повну інформацію про суб'єкта запитуваної кредитної історії з титульної частини кредитної історії.

  Кредитні звіти представляються суб'єкту кредитної історії за його запитом в одній з двох форм:

         1. у письмовій формі, завіреним печаткою бюро кредитних історій та підписом керівника бюро кредитних історій або його заступника;

           1. у формі електронного документа, юридична сила якого підтверджена електронним цифровим підписом відповідно до законодавства Російської Федерації або іншим аналогом власноручного підпису керівника або іншої уповноваженої особи бюро кредитних історій.

    Кредитний звіт подається в строк, що не перевищує 10 днів з дня звернення до бюро кредитних історій із запитом про його уяві. Договором про подання кредитного звіту користувачеві кредитного звіту може бути передбачений більш короткий термін його подання. Кредитний звіт видається користувачам кредитних історій тільки у формі електронного документа, юридична сила якого підтверджена електронним цифровим підписом відповідно до законодавства Російської Федерації або іншим аналогом власноручного підпису керівника бюро кредитних історій або іншого уповноваженого особи бюро кредитних історій.

    Основна частина кредитної історії розкривається користувачеві кредитної історії з письмового або іншим способом документально зафіксованого згоди суб'єкта кредитної історії. У цьому згоді повинні бути зазначені найменування користувача кредитної історії та дата його оформлення. Згода суб'єкта кредитної історії, отримане користувачем кредитної історії, діє протягом одного місяця з дня його оформлення. Згода суб'єкта кредитної історії, отримане кредитною організацією, зберігає силу протягом всього терміну дії договору позики (кредиту), укладеного з суб'єктом кредитної історії протягом одного місяця.

    Після закінчення терміну дії згоди суб'єкта кредитної історії бюро кредитних історій не вправі розкривати основну частину кредитної історії користувачеві кредитної історії, який отримав це згоду. Бюро кредитних історій має право в будь-який час запросити у користувача кредитної історії справжній екземпляр згоди суб'єкта кредитної історії на отримання основної частини кредитної історії.

    Додаткова (закрита) частину кредитної історії може бути представлена ​​тільки суб'єкту кредитної історії, а також до суду (судді) у кримінальній справі, що знаходиться в його провадженні, а за наявності згоди прокурора - до органів попереднього слідства у порушеній кримінальній справі, що знаходиться в їх виробництві , в порядку і на умовах, які визначаються Урядом РФ. Суд (суддя), органи попереднього слідства отримують іншу інформацію, що міститься в кредитній історії, окрім інформації, зазначеної в п. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закону «Про кредитні історії», відповідно до Федерального закону «Про банки і банківську діяльність» і Федеральним законом «Про комерційну таємницю» від 29 липня 2004 р. № 98-ФЗ.

    Користувачі кредитних історій, джерела формування кредитних історій та інші особи, які отримали у відповідності з Федеральним законом «Про кредитні історії» доступ до інформації, що входить до складу кредитної історії, та (або) до коду суб'єкта кредитної історії, зобов'язані не розголошувати третім особам зазначену інформацію . За розголошення або незаконне використання даної інформації зазначені особи несуть відповідальність у порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації.

    Бюро кредитних історій. Ця ​​організація забезпечує зберігання кредитної історії протягом 15 років з дня останньої зміни міститься в ній. Після закінчення зазначеного терміну кредитна історія анулюється (виключається з числа кредитних історій, що зберігаються у відповідному бюро кредитних історій). Центральний каталог кредитних історій забезпечує зберігання інформації про бюро кредитних історій, в якому сформована кредитна історія суб'єкта кредитної історії, до отримання повідомлення від бюро кредитних історій про анулювання кредитної історії суб'єкта кредитної історії. У разі оголошення повторних торгів такими, при ліквідації бюро кредитних історій кредитні історії передаються організатором торгів на зберігання до Центрального каталог, який забезпечує зберігання переданих йому кредитних історій до передачі їх в бюро кредитних історій, але не більше п'яти років з дня передачі йому таких кредитних історій. Після закінчення зазначеного терміну кредитні історії анулюються. Бюро кредитних історій забезпечує захист інформації при її обробці, зберіганні і передачі сертифікованими засобами захисту відповідно до законодавства Російської Федерації. Бюро кредитних історій, його посадові особи несуть відповідальність за неправомірне розголошення та незаконне використання одержуваної інформації в порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації.

    Сукупність інформації, отриманої бюро кредитних історій, являє собою обмеження оборотоздатності об'єкт.

    Державний контроль та нагляд за діяльністю бюро кредитних історій здійснюються уповноваженим державним органом відповідно до законодавства Російської Федерації. На цей орган покладено такі функції:

    • ведення державного реєстру бюро кредитних історій;

    • встановлення вимог до фінансового стану та ділової репутації учасників бюро кредитних історій;

    • затвердження плану проведення контрольно-ревізійних заходів з перевірки дотримання бюро кредитних історій вимог цього Закону;

    • проведення контрольно-ревізійних заходів на підставі затвердженого плану, а також у разі наявності письмових звернень суб'єктів кредитних історій, джерел формування кредитних історій; Центрального каталогу кредитних історій або бюро кредитних історій, при цьому предметом контролю є якість надаються бюро кредитних історій послуг (у тому числі точність і достовірність інформації), дотримання прав учасників інформаційного обміну, дотримання вимог Федерального закону «Про кредитні історії»;

    • напрям в бюро кредитних історій обов'язкових для виконання приписів про усунення виявлених у їх діяльності порушень;

    • здійснення в межах своєї компетенції взаємодії з Центральним каталогом;

    • здійснення інших функцій, передбачених законодавством Російської Федерації.

    Рішення уповноваженого державного органу можуть бути оскаржені бюро кредитних історій в судовому порядку.

    Бюро кредитних історій вважається створеним з дня його державної реєстрації відповідно до законодавства Російської Федерації. Юридична особа має право здійснювати діяльність як бюро кредитних історій відповідно до Федерального закону «Про кредитні історії» тільки після внесення запису про нього до державного реєстру бюро кредитних історій. Внесення запису про юридичну особу до державного реєстру бюро кредитних історій здійснюється уповноваженим державним органом. Уповноважений державний орган надсилає до Центрального каталог кредитних історій інформацію про знов зареєстрованих бюро кредитних історій не пізніше двох робочих днів з дня внесення запису про бюро кредитних історій до державного реєстру бюро кредитних історій. Ні одна юридична особа в Російській Федерації, за винятком юридичних осіб, що здійснюють відповідно до федеральним законодавством діяльність як бюро кредитних історій або асоціацій (спілок) бюро кредитних історій, не може використовувати у своєму найменуванні слова «бюро кредитних історій» або іншим чином вказувати на те, що дана юридична особа має право на здійснення такої діяльності.

    Внесення запису про бюро кредитних історій до державного реєстру бюро кредитних історій здійснюється уповноваженим державним органом на підставі заяви бюро кредитних історій, до якого повинні бути додані:

     1. оригінали або засвідчені в нотаріальному порядку копії установчих документів;

     2. відомості про керівників бюро кредитних історій і про їх заступників;.

     3. оригінал або засвідчена в нотаріальному порядку копія ліцензії на здійснення діяльності з технічного захисту конфіденційної інформації;

     4. документи, що підтверджують забезпечення захисту інформації в бюро кредитних історій при її обробці, зберіганні і передачі сертифікованими засобами захисту відповідно до законодавства Російської Федерації;

     5. документи, що підтверджують фінансове становище і ділову репутацію учасників бюро кредитних історій. Перелік зазначених документів встановлюється уповноваженим державним органом відповідно до цього Закону.

    Уповноважений державний орган розглядає заяви юридичних осіб про внесення запису про бюро кредитних історій до державного реєстру бюро кредитних історій в термін, що не перевищує 15 робочих днів з дня отримання необхідних документів. Підставою для відмови у внесенні запису про юридичну особу до державного реєстру бюро кредитних історій є:

      1. наявність у керівників бюро кредитних історій та їх заступників судимості за вчинення злочинів у сфері економіки;

      2. невідповідність вимогам, що встановлюються уповноваженим державним органом до фінансового стану та ділової репутації учасників бюро кредитних історій;

      3. невідповідність документів, які додаються до заяви бюро кредитних історій, вимогам законодавства Російської Федерації;

      4. неподання певних документів, необхідних для внесення запису про бюро кредитних історій до державного реєстру бюро кредитних історій;

      5. факт володіння відповідно часткою або сумою часток у капіталі бюро кредитних історій, що перевищує 50%: однією особою; особою і особами, які є афілійованими стосовно нього; особами, які є афілійованими по відношенню до особи, яка не є учасницею в капіталі бюро кредитних історій;

      6. участь у капіталі бюро кредитних історій організацій, сукупна частка участі в яких держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та (або) Банку Росії становить 100%, і (або) афілійованих по відношенню до них осіб (це обмеження не поширюється на кредитні організації ).

    Рішення про відмову у включенні до державного реєстру бюро кредитних історій повідомляється бюро кредитних історій в письмовій формі і повинна бути мотивована. Відмова у включенні до державного реєстру бюро кредитних історій, а також неприйняття уповноваженим державним органом у встановлений строк відповідного рішення можуть бути оскаржені в судовому порядку. Бюро кредитних історій зобов'язане інформувати уповноважений державний орган про зміни, внесені в його установчі документи, в 30-денний термін з дня державної реєстрації цих змін у встановленому порядку.

    На підставі заяви уповноваженого державного органу бюро кредитних історій у разі неодноразового порушення ним Федерального закону «Про кредитні історії» може бути виключено арбітражним судом з державного реєстру бюро кредитних історій. Кредитні історії, що зберігаються в бюро кредитних історій, виключеному з державного реєстру бюро кредитних історій, протягом 10 робочих днів з дня виключення бюро кредитних історій із зазначеного реєстру передаються на зберігання до Центрального каталог кредитних історій для подальшої реалізації в порядку, передбаченому законом.

    Бюро кредитних історій несе відповідальність за законодавством Російської Федерації. Невиконання ним положень Федерального закону «Про кредитні історії» та приписів уповноваженого державного органу може бути підставою для пред'явлення уповноваженим державним органом у судовому порядку вимоги про виключення бюро кредитних історій з державного реєстру бюро кредитних історій.

    Посадові особи уповноваженого державного органу не вправі використовувати інакше ніж в цілях, передбачених Федеральним законом «Про кредитні історії», і розголошувати у будь-якій формі інформацію, що становить комерційну, службову, банківську, податкову таємницю бюро кредитних історій, джерел формування кредитних історій, суб'єктів кредитних історій та користувачів кредитних історій.

    7. Комерційні банки на фінансових ринках

    Вкладення в цінні папери. Станом на 01.06.06 в боргові цінні папери кредитними організаціями було вкладено 1257 млрд руб. У зв'язку з падінням дохідності державних цінних паперів вони втратили свою колосальну привабливість для комерційних банків, якою володіли до 1998 р. Проте за станом на 01.06.06 в них було вкладено 514 млрд руб. і ще 108 млрд у боргові зобов'язання суб'єктів РФ і муніципалітетів, тоді як у акції було вкладено всього 293 млрд руб.

    Облік (дисконтування) векселів означає купівлю векселів банком до закінчення терміну їх погашення. Враховуючи вексель, банк стає його власником і виплачує колишньому власнику векселя певну суму грошей. За цю операцію банк стягує винагороду, яка називається обліковим процентом, або дисконтом.

    Випуск цінних паперів. Боргові цінні папери, випущені комерційними банками, включають векселі, облігації, депозитні і ощадні сертифікати.

    Найбільшу питому вагу у пасивах комерційних банків на 1.03.00 р. займали векселі і банківські акцепти - 5,7%. Привабливість векселів пояснюється, по-перше, простотою їх випуску, по-друге, тим, що це єдина цінний папір, який може бути використана в якості розрахункового і платіжного засобу.

    Станом на 01.06.06 комерційними банками були залучені кошти шляхом випуску карбованцевих векселів у розмірі 514 млрд руб. З них зі строком «до запитання» - 10%, на термін до 30 днів - 3, від 31 до 90 днів - 7, від 91 до 180 днів - 9, від 181 дня до 1 року - 32, від 1 до 3 років - 27, понад 3 роки - 7,5%. Значно менші суми були залучені випуском векселів, номінованих в іноземній валюті, - 116 млрд у перерахунку на рублі.

    Облігації. На другому місці після векселів за питомою вагою у пасивах стоять облігації. Через складність і дорожнечу випуску облігацій російські комерційні банки досить довго ігнорували цей спосіб залучення коштів на вітчизняному ринку і першими почали освоювати закордонні ринки, оскільки на них можна було залучити більш значні суми за нижчою ставкою.

    Одними з перших облігацій на вітчизняному ринку сталі рублеві дисконтні облігації, випуск яких був зареєстрований Внешторгбанком 28.04.2000 в обсязі 1 млрд руб. строком на 2 роки. Проте вже з 2002 р. кількість випусків облігацій швидко збільшувалася. Станом на 01.06.06 випуском облігацій було залучено коштів на 97,6 млрд руб., Їх основна маса отримана на термін більше 3 років.

    Починаючи з 1997 р. вітчизняні банки почали активно освоювати західні ринки цінних паперів. На міжнародних фінансових ринках одними з перших єврооблігації розмістили СБС-АГРО, Альфа-банк, Онексімбанк, «Російських кредит». Термін розміщення становив в основному 3 роки, а купонний дохід коливався близько 10-11% річних. Після кризи 1998 р. облігації протягом декількох років не розміщувалися. Станом на 01.04.06 заборгованість російських банків перед нерезидентами за борговими цінними паперами склав 2,1 млрд дол

    Сертифікати. На третьому місці за обсягом залучених коштів стоять сертифікати. Станом на 01.06.06 банки залучили 38 млрд руб. за депозитними сертифікатами і 9,7 млрд - за ощадними. Основна маса сертифікатів, як депозитних, так і ощадних, випускалася на термін від 181 дня до 1 року - 61 і 47% відповідно.

    Ощадний (депозитний) сертифікат - це цінний папір, що засвідчує суму вкладу, внесеного у кредитну організацію, і права вкладника (власника сертифіката) на отримання після закінчення встановленого строку суми вкладу та обумовлених в сертифікаті відсотків в кредитній організації, що видала сертифікат, або в будь-якому її філії.

    Депозитні сертифікати випускаються тільки для юридичних осіб, а ощадні - тільки для фізичних. У порівнянні з векселем сертифікат має серйозний недолік: їм не можна розрахуватися за куплений товар.

    Лізинг. Недостатня інвестиційна активність залишається одним з основних перешкод на шляху активного розвитку вітчизняної економіки. Світовий досвід пропонує один із виходів з цього глухого кута - лізинг. В даний час до 25% загального обсягу інвестицій в США, Японії та інших промислово розвинених країнах фінансується на умовах лізингу. Причини цього полягають у високій ефективності і надзвичайної гнучкості лізингу.

    Лізинг володіє численними достоїнствами.

    Для банку це:

    розширення кола операцій, зростання чисельності клієнтів і доходу банку;

    зниження ризику втрат від неплатоспроможності клієнтів. При здійсненні лізингових операцій банк залишається власником майна, переданого в оренду, і, отже, при порушенні умов договору може вимагати повернення переданого в лізинг майна.

    Для орендаря у цьому випадку немає необхідності у великих первісних витратах; всі лізингові платежі входять у витрати і тим самим зменшують оподатковуваний прибуток; може використовуватися прискорена амортизація з коефіцієнтом не вище 3; можна більш рівномірно розподілити в часі витрати, пов'язані з оплатою заборгованості.

    В даний час лізингова діяльність в Російській Федерації регулюється Законом «Про лізинг» від 29 жовтня 1998 р. № 164-ФЗ з подальшими доповненнями та змінами. Відповідно до цього закону лізинг - це сукупність економічних і правових відносин, що виникають у зв'язку з реалізацією договору лізингу, в тому числі придбанням предмету лізингу.

    У відповідності з договором лізингу орендодавець (лізингодавець) зобов'язується придбати у власність вказане орендарем (лізингоотримувачем) майно у визначеного ним продавця і надати лізингоодержувачу це майно за плату в тимчасове володіння і користування.

    У лізинг можна отримати будь-які неспоживна речі, крім землі або інших природних об'єктів.

    Розрізняють внутрішній і міжнародний лізинг. При внутрішньому лізингу лізингодавець, лізингоодержувач і продавець - резиденти Російської Федерації. При міжнародному лізингодавець або лізингоодержувач є нерезидентами Російської Федерації.

    На практиці зазвичай виділяють наступні види лізингу:

    1. фінансовий - лізингодавець зобов'язується придбати у власність вказане лізингоодержувачем майно у певного продавця і передати йому це майно за певну плату, на певний термін і на певних умовах у тимчасове володіння і в користування. Термін, на який предмет лізингу передається лізингоодержувачу, порівняємо по тривалості з терміном повної амортизації майна або перевищує його;

    2. поворотний - різновид фінансового, продавець предмету лізингу одночасно стає і лізингоодержувачем;

    3. оперативний - лізингодавець на свій страх і ризик купує майно і передає його лізингоодержувачу в якості предмета лізингу за певну плату, на певний термін і на визна-певних умов у тимчасове володіння та користування. У цьому випадку предмет лізингу може бути неодноразово переданий в лізинг протягом повного терміну його амортизації.

    Після закінчення терміну дії договору предмет лізингу повертається лізингодавцю, і при цьому лізингоотримувач не має права вимагати переходу права власності на предмет лізингу, якщо інше не було обумовлено договором.

    Предмет лізингу є власністю лізингодавця, але при цьому він може враховуватися на балансі як лізингодавця, так і лізингоодержувача (за угодою сторін).

    У Російській Федерації лізинговими операціями займаються в основному спеціалізовані компанії, створені за участю комерційних банків. Надання лізингових послуг безпосередньо банками не набуло поширення.

    Факторинг. Це одна з найбільш поширених послуг у країнах з розвиненою ринковою економікою. У основі факторингу лежить договір фінансування під поступку грошової вимоги. У Росії факторинг не набув такого поширення, як на Заході, хоча поряд з кредитуванням фізичних осіб це найбільш активно розвивається банківський продукт. У Росії термін «факторинг» не має офіційного законодавчого закріплення. Тим не менш, необхідна законодавча база для надання цього роду послуг створено. Цей вид фінансування регулюється гл. 43 ЦК РФ. Приріст ринку факторингових послуг в 2005 р. склав від 80 до 120%, а об'єм - від 3 до 5,7 млрд дол Російські аналітики розрахували, що, якщо в найближчі два-три роки досягнуті темпи розширення ринку збережуться, до кінця 2008 р . його оборот складе не менше 40 млрд дол, що вже можна порівняти з показниками європейських держав.

    Відповідно до ст. 824 ЦК за договором фінансування під поступку грошової вимоги одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати другій стороні (клієнту) кошти в рахунок грошової вимоги клієнта (кредитора) до третьої особи (боржника), що випливає з надання клієнтом товарів, виконання ним робіт або надання послуг третій особі, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги.

    Клієнт може поступитися грошове вимога до боржника факторові також з метою забезпечення виконання свого зобов'язання перед фінансовим агентом.

    Факторингове обслуговування найбільш ефективно для малих і середніх підприємств, які традиційно відчувають фінансові труднощі через несвоєчасне погашення боргів дебіторами та обмеженості доступних для них джерел кредитування. Крім того, зобов'язання фінансового агента за договором фінансування під поступку грошової вимоги можуть включати ведення для клієнта бухгалтерського обліку, а також надання клієнту інших фінансових послуг, пов'язаних з грошовими вимогами - предметом поступки. Завдяки цьому малі та середні фірми економлять на оплаті висококваліфікованих бухгалтерських, юридичних та інших служб.

    Скориставшись послугою банку з фінансування під відступлення грошової вимоги, підприємство отримує необхідні йому грошові кошти. Якщо відступлення права грошової вимоги факторові здійснюється з метою забезпечення зобов'язання клієнта, то фінансовий агент зобов'язаний подати звіт клієнта і передати йому суму, що перевищує суму боргу клієнта, який забезпечений відступленням вимоги (ст. 831 ГК РФ). Якщо грошові кошти, отримані фінансовим агентом від боржника, виявилися недостатніми для покриття заборгованості клієнта, клієнт залишається відповідальним перед фінансовим агентом за залишок боргу.

    На практиці схема факторингу включає наступні етапи:

    • продавець продукції звертається в банк і укладає відповідний договір;

    • банк вивчає покупця і встановлює продавцю ліміт фінансування;

    • продавець укладає договір з покупцем своєї продукції з відстрочкою платежу і відвантажує товар;

    • продавець передає в банк документи, що підтверджують відвантаження товару (накладні, рахунки-фактури тощо);

    • банк переводить на рахунок продавця гроші за поставлений товар (зазвичай до 90% суми поставки);

    • при надходженні грошей від покупця перекладається сума, що залишилася (за винятком винагороди банку) продавцю.

    Разом з тим не всяке підприємство може скористатися факторинговими послугами банку. Банку не вигідно обслуговування підприємств:

    • з великою кількістю дебіторів, заборгованість кожного з яких виражається невеликою сумою;

    • займаються виробництвом нестандартній чи вузькоспеціалізованою продукції;

    • підприємств, що реалізують свою продукцію з післяпродажним обслуговуванням, практикуючих компенсаційні угоди;

    • укладають зі своїми клієнтами довгострокові контракти і виставляють рахунки за завершенні певних етапів робіт чи до здійснювати постачання (авансові платежі).

    Важливе значення факторингу для клієнта полягає в тому, що на відміну від кредиту фінансування може надаватися без ретельного вивчення фінансового становища одержувача, що дозволяє скористатися цією послугою і клієнтам з поганим фінансовим становищем. У той же час факторинг зазвичай дорожче кредитування, оскільки ризики, які при цьому несе банк, значно вище.

    Плата за факторинг, як правило, включає три складові: комісію за фінансування, комісію за обслуговування і фіксований збір за обробку документів. Так, в ТрансКапітал-банку за фінансування стягується від 15,05 до 18,88% річних, за обслуговування - 0,12-0,35% суми фінансування плюс по 59 руб. за обробку кожного розрахункового документа. Собінбанк бере 1000 руб. за встановлення лімітів фінансування, 15-18% річних - за надані ресурси; 0,3-1,2% відчужуваний вимог - за адміністративне управління дебіторською заборгованістю і по 20 руб. - За обробку кожного комплекту товаророзпорядчих документів.

    У 2006 р. спостерігалося активне зниження вартості факторингових послуг. Це в першу чергу пов'язано зі зниженням загального рівня ціни кредитних ресурсів, а також зі збільшенням конкуренції на ринку факторингу за рахунок все більшого числа банків, що надають цю послугу. Наприклад, в НОМОС-банку за 2006 р. ціни послуги знизилася на 2 пункти, в Транскредитбанка вартість ресурсів знизилася з 15 до 12% річних.

    За ці гроші банк не тільки фінансує угоду, а й надає додаткові послуги. Банк-фактор перевіряє платіжну дисципліну та ділову репутацію покупців, контролює своєчасність оплати поставок дебіторами, допомагає постачальнику грамотно будувати лімітну і тарифну політику. Клієнти банку-фактора регулярно, в міру здійснення операцій, забезпечуються докладними звітами про зареєстровані постачання, утриманої комісії та стан дебіторської заборгованості.

    Операції з дорогоцінними металами. Російські комерційні банки отримали право на вчинення ряду операцій з дорогоцінними металами тільки в 1996 р. Відповідно до положення Банку Росії «Про вчинення кредитними організаціями операцій з дорогоцінними металами на території РФ і порядок проведення банківських операцій з дорогоцінними металами» від 1 листопада 1996 № 50 комерційні банки мають право здійснювати такі операції з дорогоцінними металами:

    • купувати і продавати їх як за свій рахунок, так і за рахунок клієнтів;

    • залучати за вклади (до запитання і на певний строк);

    • розміщувати від свого імені і за свій рахунок на депозитні рахунки в інших банках і надавати позики в дорогоцінних металах;

    • надавати та отримувати кредити в рублях і валюті під заставу дорогоцінних металів;

    • надавати послуги зі зберігання та перевезення дорогоцінних металів при наявності сертифікованого сховища.

    На практиці розвиток одержали тільки продаж і покупка дорогоцінних металів, їх зберігання та перевезення, а також видача кредитів під заставу металів.

    Слід розрізняти покупку дорогоцінного металу з фізичною поставкою та без неї. У першому випадку покупець отримує сам куплений злиток, а в другому - тільки свідоцтво на право власності на якийсь знеособлений злиток певної ваги.

    Вільним продажем золотих злитків, займаються багато банків, але тільки одиниці потім викуповують їх у тих, хто їх придбав. З покупкою золота без фізичної поставки такої проблеми не існує.

    Довірче управління. З 1997 р. комерційні банки почали здійснювати довірче управління. Нормативною основою для цього стала гол. 53 ГК РФ. Відповідно до ст. 1012 ЦК України за договором довірчого управління майном одна сторона (засновник управління) передає в довірче управління іншій стороні (довірчому керуючому) на певний строк майно в довірче управління, а інша сторона зобов'язується здійснювати управління цим майном в інтересах засновника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача ). Перехід майна не тягне за собою переходу права власності на нього до довірчого керуючого.

    В даний час тільки кредитні організації та професійні учасники ринку цінних паперів можуть отримувати в довірче управління грошові кошти. Діяльність кредитних організацій з довірчого управління регулюється інструкцією Банку Росії «Про порядок здійснення операцій довірчого управління і бухгалтерський облік цих операцій кредитними організаціями РФ» № 63 (1997) з урахуванням наступних доповнень і змін.

    Індивідуальний договір довірчого управління передбачає керування майном без об'єднання майна цього засновника в єдиний майновий комплекс з майном інших осіб, з об'єднанням майна утворюється загальний фонд банківського управління (ОФБУ).

    Це майновий комплекс, що складається з майна, переданого в довірче управління різними особами і об'єднаного на праві спільної власності, а також придбаного довірчим керуючим при здійсненні довірчого управління. Юридична або фізична особа, яка передає свої грошові кошти (або цінні папери) в довірче управління банку, називається засновником управління ОФБУ. Ця особа отримує сертифікат участі в капіталі - документ, що свідчить про факт передачі майна в довірче управління і розмір частки засновника у складі ОФБУ.

    Кожному ОФБУ відповідає своя інвестиційна декларація - документ, що містить інформацію про частку кожного виду цінних паперів (акцій, облігацій, векселів тощо), які входять у портфель інвестицій ОФБУ, частці коштів, що розміщуються у валютні цінності, про галузевої диверсифікації вкладень. Банк зобов'язаний зареєструвати ОФБУ в територіальному установі Банку Росії.

    Успішній діяльності ОФБУ завадила криза 1998 р., їх відродження почалося лише в 2004-2005 роках. Ці фонди дуже близькі до пайових інвестиційних фондів, оскільки обидві ці структури засновані на договорі довірчого управління. Однак на відміну від керуючої компанії винагорода банку сплачується зазвичай у визначеному відсотку від отриманого доходу, крім того, перелік об'єктів інвестування в банку ширше.

    Список літератури

    1. Е.Я. Брегель. Кредит і кредитна система Росії. М., 2005.

    2. М. С. Атлас. Кредитна реформа в СРСР. М., 1952.

    3. В.В. Іконніков. Кредит у капіталістичному суспільстві. М., 2007.

    4. А. К. Коровушкін. Кредитна система. М., 2006.

    5. Б.С. Захаров. Банківська система та її роль в управлінні економікою. М., 2006.

 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Банк | Реферат
  256.2кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Комерційні банки 2
  Комерційні банки 3
  Комерційні банки
  Комерційні банки Англії
  Комерційні банки та їх види
  Комерційні банки та їх функції 2
  Комерційні банки та їх функції
  Комерційні банки та їх види
  Комерційні банки і їх операції
  © Усі права захищені
  написати до нас