Класифікація інформаційних технологій

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки України
Севастопольський національний технічний університет
Факультет «Економіка і менеджмент»
Кафедра «Фінанси і кредит»
Класифікація інформаційних технологій
Результат захисту _______________«___» __________2009 р.
Севастополь

ЗМІСТ
Введення
1 Інформаційні технології
1.1 Поняття Інформації та Технологій
1.2. Визначення, цілі, методи, засоби інформаційних технологій.
1.3 Фактори, що впливають на класифікацію.
2. Складові ІТ
2.1 Види забезпечень
2.2 Властивості ІТ
3 Класифікація ІТ
3.1 Класифікація за типом інтерактивності
3.2 Класифікація по сфері застосування і за ступенем використання комп'ютерів
3.3. Класифікація засобів комп'ютерної техніки
3.4 Різні види класифікацій ІТ, використовуваних в ЕІС
3.5 Інші види класифікацій ІТ

Висновок

Список використаних джерел

Додаток А
Додаток Б
Додаток В

ВСТУП
Неодмінною умовою підвищення ефективності управлінської праці є оптимальна інформаційна технологія, що володіє гнучкістю, мобільністю й адаптивністю до зовнішніх впливів. Інформаційна технологія передбачає вміння грамотно працювати з інформацією та обчислювальною технікою.
Інформаційні технології (ІТ, від англ. Information technology, IT) - широкий клас дисциплін та галузей діяльності, що відносяться до технологій керування та обробки даних, в тому числі, із застосуванням обчислювальної техніки. У минулий час під інформаційними технологіями найчастіше розуміють комп'ютерні технології. Зокрема, ІТ мають справу з використанням комп'ютерів і програмного забезпечення для зберігання, перетворення, захисту, обробки, передачі і отримання інформації. Спеців з комп'ютерної техніки і програмування часто називають ІТ-фахівцями.
Відповідно до визначення, прийнятому ЮНЕСКО, ІТ - це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою і зберіганням інформації, обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, їх практичні додатки, а також пов'язані з усім цим соціальні, економічні та культурні проблеми. Самі ІТ вимагають складної підготовки, великих первісних витрат і наукомісткої техніки. Їх введення повинно починатися зі створення математичного забезпечення, формування інформаційних потоків у системах підготовки фахівців.
Інформаційна технологія (ІТ) базується і залежить від технічного, програмного, інформаційного, методичного та організаційного забезпечення, а програмне забезпечення реалізує функції накопичення, обробки, аналізу, зберігання, інтерфейсу з комп'ютером.
Для того, щоб правильно зрозуміти, оцінити, грамотно розробити і використовувати інформаційні технології в різних сферах життя суспільства необхідна їх попередня класифікація.
У даній роботі буде дано не тільки визначення інформаційних технологій, але буде визначена різна класифікація ІТ.

1 ІНФОРМАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЇ
1.1 Поняття Інформації та Технологій
У сучасній науці існує багато різних підходів до визначення терміна "інформаційні технології" (ІТ). Цей термін пов'язаний з двома поняттями: інформація і технологія. Перш за все, звернемося до визначення категорій "інформація" і "технологія".
Технологія (від грецьких "techne" - майстерність, мистецтво і "logos" - поняття, вчення) визначається як сукупність знань про способи і засоби здійснення процесів, при яких відбувається якісна зміна об'єкта. В іншому розумінні технологія - це сукупність процесів, прийомів обробки або переробки матеріалів, застосовуваних в якому-небудь справі, майстерності, мистецтві, а також науковий опис способів виробництва, сукупність знань про способи і засоби здійснення процесів, при яких відбувається якісна зміна об'єкта.
Термін "інформація" (від латинського "informatio" - роз'яснення, виклад) спочатку позначає відомості, що передаються від однієї людини до іншої усно, письмово або за допомогою будь-яких умовних сигналів або з використанням будь-яких технічних засобів. З середини XX століття поняття інформації стало загальнонауковим. Цим поняттям стали позначати будь-які відомості, що передаються: від людини до людини, від людини до автоматичного пристрою, від одного автоматичного пристрою до іншого, від однієї клітини живого речовини до іншої, від одного організму до іншого, від однієї організації до іншої і т. п . Існує також інша трактування поняття: інформація - це відомості про стан будь-яких об'єктів, їх передісторії і програмах їх подальшого існування, що зберігаються в їх пам'яті, або видозмінюється ними для досягнення заданих або заданих цілей, або передані ними іншим об'єктам.
Враховуючи вище сказане, визначимо термін "ІТ" виходячи з сукупності розглянутих нами вище понять: технології й інформації.
1.2. Визначення, цілі, методи, засоби інформаційних технологій
Таким чином, інформаційна технологія - поєднання процедур, що реалізують функції збору, отримання, накопичення, зберігання, обробки, аналізу і передачі інформації в організаційній структурі з використанням засобів обчислювальної техніки, або, іншими словами, сукупність процесів циркуляції та переробки інформації та опис цих процесів. Метою ІТ є якісне формування і використання інформаційних ресурсів відповідно до потреб користувача. Методами ІТ є методи обробки даних. В якості засобів ІТ виступають математичні, технічні, програмні, інформаційні, апаратні та ін кошти.
1.3 Фактори, що впливають на класифікацію
На вибір того чи іншого способу обробки даних впливає дуже багато чинників, пов'язаних як з самим об'єктом управління, так і системою, що управляє. Кількість можливих варіантів побудови технологічного процесу обробки даних виявляється досить значним. Тому з метою полегшення вивчення і проектування цих процесів доцільно виділяти деякі класи процесів.
При цьому істотний вплив на класифікацію надають можливі режими обробки даних в обчислювальних системах (ОС). Режими експлуатації багато в чому пов'язані з підвищенням ефективності роботи користувачів. Режими роботи в основному визначають ефективність роботи НД
Ефективність роботи ЗС часто характеризується її продуктивністю. Великий вплив на продуктивність надає можливість поєднання в системі роботи пристроїв введення-виведення і центрального процесора. Таку можливість забезпечує використання в системі багатопрограмного режиму роботи. Наявність декількох процесорів також впливає на підвищення продуктивності. Такий режим роботи системи іменується багатопроцесорним.
Корисно розглянути і деякі режими експлуатації обчислювальної системи. До них відноситься режим пакетної обробки (off-line), (об'єднання декількох ПП в групу, яка називається пакетом). Для даного режиму характерно мінімальне втручання оператора, висока ефективність роботи ЗС, але великі витрати часу на очікування результату. Прискорення видачі результату можливо з використанням режиму роботи системи, званого паралельною обробкою або квантуванням часу для пакетної обробки. Тобто кожній прикладній програмі з групи виділяється квант часу, після закінчення якого керування передається наступній програмі. Це дозволяє отримати результати по коротких програмами до закінчення обробки всього пакету.
Ще більше збільшує швидкість відповіді системи користувачеві можливість безпосереднього доступу, здійснюваного в оперативному режимі обробки (on-line). При багатопрограмний режим роботи ЕОМ з використанням квантування часу і режиму безпосереднього доступу виходить режим, іменований поділом часу (time-sharing).
Завдання, які вирішуються в АСУ можна підрозділити на завдання, які вимагають негайної відповіді, і завдання, що допускають певну затримку відповіді. Для завдань з негайним відповіддю призначений режим реального часу. Він характеризується дистанційної обробкою інформації, або телеобробки. Телеобробки застосовна і для інших режимів (наприклад, для пакетного), дозволяє передавати пакети на обробку ЕОМ і отримувати результати користувачам, що знаходяться на значній відстані від неї. Для передачі даних часто використовуються канали зв'язку.
Вибір того чи іншого режиму експлуатації обчислювальної системи визначається параметрами вирішуваних завдань. Коли користувач має доступ до якого-небудь терміналу і в обробці бере участь невеликий обсяг даних (що характерно для інформаційного пошуку та обробки повідомлень) доцільно використовувати безпосередній доступ з негайною обробкою.
Для великих обсягів інформації та некритичності часу обробки характерний пакетний режим. Він поєднується з телеобробки, що забезпечує швидшу доставку результатів користувачеві.
Підготовлені та введені у ЗС дані в процесі зберігання розташовуються, як правило, на зовнішніх накопичувачах інформації.
Ідеологія, покладена в основу організації системи зберігання, багато в чому визначає технологію внутримашинной обробки даних. Тобто, зростання надмірності інформаційних масивів, зростання сумарного обсягу архівів даних на МН і відповідно зростання машинного часу та чисельності працівників призводять до необхідності організації зберігання даних у вигляді банку даних, що полегшує внесення змін до масиви.
Значна частина інформації підлягає переробці, зберіганню, передачі, збору, доведення до користувачів, інша частина інформації надходить ззовні або виробляється всередині виробництва. Тобто можна говорити про процеси циркуляції і переробки інформації (інформаційних процесах).

2. СКЛАДОВІ ІТ
2.1 Види забезпечень
Інформаційна технологія базується і залежить від технічного, програмного, інформаційного, методичного та організаційного забезпечення (див. Додаток В).
Технічне забезпечення - це персональний комп'ютер, оргтехніка, лінії зв'язку, обладнання мереж. Вид інформаційної технології, що залежить від технічної оснащеності (ручний, автоматизований, віддалений) впливає на збір, обробку та передачу інформації. Розвиток обчислювальної техніки не стоїть на місці. Стаючи більш потужними, персональні комп'ютери одночасно стають менш дорогими і, отже, доступними для широкого кола користувачів. Комп'ютери оснащуються вбудованими комунікаційними можливостями. швидкісними модемами, великими обсягами пам'яті, сканерами, пристроями розпізнавання голосу і рукописного тексту.
Програмне забезпечення, що знаходиться в прямій залежності від технічного та інформаційного забезпечення, реалізує функції накопичення, обробки, аналізу, зберігання, інтерфейсу з комп'ютером.
Інформаційне забезпечення - сукупність даних, представлених у певній формі для комп'ютерної обробки.
Організаційне та методичне забезпечення представляють собою комплекс заходів, спрямованих на функціонування комп'ютера та програмного забезпечення для отримання бажаного результату.
2.2 Властивості ІТ
Основними властивостями ІТ є доцільність, наявність компонентів і структури, взаємодія із зовнішнім середовищем, цілісність, розвиток у часі. Розглянемо дані властивості.
Доцільність - головна мета реалізації інформаційної технології полягає у підвищенні ефективності виробництва на базі використання сучасних ЕОМ, розподіленої переробки інформації, розподілених баз даних, різних інформаційних обчислювальних мереж (ІТТ) шляхом забезпечення циркуляції і переробки інформації.
Існують різні компоненти і структура:
- Функціональні компоненти - це конкретний зміст процесів циркуляції та переробки інформації;
- Структура інформаційної технології:
Структура інформаційної технології - це внутрішня організація, що представляє собою взаємозв'язку складових її компонентів, об'єднаних у дві великі групи: опорну технологію і базу знань.
Моделі предметної області - сукупність описів, що забезпечують взаєморозуміння між користувачами: фахівцями підприємства та розробниками.
Опорна технологія - сукупність апаратних засобів автоматизації, системного та інструментального програмного забезпечення, на основі яких реалізуються підсистеми зберігання і переробки інформації.
База знань являє собою сукупність знань, що зберігаються в пам'яті ЕОМ. Бази знань можна розділити на інтенсіональні (тобто знання про щось "взагалі") і екстенсіонального, (тобто знання про що-то "конкретно"). У інтенсіональні базі зберігаються оболонки, а в екстенсіонального зберігаються оболонки із запам'ятовуванням, які носять назву баз даних. Іншими словами, база знань являє відображення предметної області. Вона включає в себе базу даних (директивна інформація - планові завдання, науково-технічна інформація, обліково-виробнича. Інформація, допоміжна інформація, що відображають режими роботи підрозділів підприємств).
Існують різні системні та інструментальні засоби:
- Апаратні засоби;
- Системне ПЗ (ОС, СУБД);
- Інструментальне ПЗ (алг. мови, системи програмування., Мови специфікацій, технологія
програмування);
- Комплектація вузлів зберігання і переробки інформації.
Результатом технологічних описів є сукупність реалізованих в системі інформаційно-технологічних процесів.
Взаємодія із зовнішнім середовищем - взаємодія інформаційної технології з об'єктами управління, взаємодіючими підприємствами і системами, наукою, промисловістю програмних і технічних засобів автоматизації.
Цілісність - інформаційна технологія є цілісною системою, здатною вирішувати завдання, не властиві жодному з її компонентів.
Реалізація в часі - забезпечення динамічності розвитку інформаційної технології, її модифікація, зміна структури, включення нових компонентів.

3 КЛАСИФІКАЦІЯ ІТ
3.1 Класифікація за типом інтерактивності
Для того, щоб правильно зрозуміти, оцінити, грамотно розробити і використовувати інформаційні технології в різних сферах життя суспільства необхідна їх попередня класифікація.
Класифікація інформаційних технологій залежить від критерію класифікації. В якості критерію може виступати показник або сукупність ознак, що впливають на вибір тієї чи іншої інформаційної технології. Прикладом такого критерію може служити користувальницький інтерфейс (сукупність прийомів взаємодії з комп'ютером), що реалізується операційною системою.
ІТ поділяються на дві великі групи: технології з виборчою і з повною інтерактивністю. ІТ з виборчої інтерактивністю належать всі технології, що забезпечують зберігання інформації в структурованому вигляді. Сюди входять банки і бази даних і знань, відеотекст, телетекст, інтернет і т.д. Ці технології функціонують у виборчому інтерактивному режимі і істотно полегшують доступ до величезного обсягу структурованою інформації. У даному випадку користувачеві дозволяється тільки працювати з вже існуючими даними, не вводячи нових.
ІТ з повною інтерактивністю містить технології, що забезпечують прямий доступ до інформації, що зберігається в інформаційних мережах або будь-яких носіях, що дозволяє передавати, змінювати і доповнювати її.
3.2 Класифікація по сфері застосування і за ступенем використання в них комп'ютерів
Інформаційні технології слід класифікувати насамперед в галузі застосування і за ступенем використання в них комп'ютерів. Розрізняють такі галузі застосування інформаційних технологій, як наука, освіта, культура, економіка, виробництво, військова справа і т. п.
За ступенем використання в інформаційних технологіях комп'ютерів розрізняють комп'ютерні та бескомпьютерние технології. У галузі освіти інформаційні технології застосовуються для вирішення двох основних завдань: навчання та управління. Відповідно paзлічают комп'ютерні та бескомпьютерние технології навчання, комп'ютерні та бескомпьютерние технології управління освітою.
У навчанні інформаційні технології можуть бути використані, по-перше, для пред'явлення навчальної інформації навчаються, по-друге, для контролю успішності її засвоєння. З цієї точки зору інформаційні; технології, які використовуються в навчанні, діляться на дві групи: технології пред'явлення навчальної інформації та технології контролю знань.
До числа бескомпьютерних інформаційних технологій пред'явлення навчальної інформації належать паперові, оптотехніческіе, електроннотехніческіе технології. Вони відрізняються один від одного засобами пред'явлення навчальної інформації і відповідно діляться на паперові, оптичні та електронні. До паперовим засобам навчання ставляться підручники, навчальні та навчально-методичні посібники; до оптичних - епіпроектори, діапроектори, графопроектори, кінопроектори, лазерні указки; до електронних телевізори та програвачі лазерних дисків.
До числа комп'ютерних інформаційних технологій пред'явлення навчальної інформації відносяться:
- Технології, що використовують комп'ютерні навчальні програми;
- Мультимедія технології;
- Технології дистанційного навчання.

3.3. Класифікація засобів комп'ютерної техніки
Сучасні засоби комп'ютерної техніки можна класифікувати. Персональні комп'ютери - це обчислювальні системи з ресурсами, повністю спрямованими на забезпечення діяльності одного управлінського працівника. Це найбільш численний клас обчислювальної техніки, в складі якого можна виділити персональні комп'ютери IBM PC і сумісні з ними комп'ютери, а також персональні комп'ютери Macintosh. Інтенсивний розвиток сучасних інформаційних технологій обумовлено як раз широким розповсюдженням з початку 1980-х рр.. персональних комп'ютерів, що поєднують в собі такі якості, як відносна дешевизна і досить широкі для непрофесійного користувача функціональні можливості.
Корпоративні комп'ютери (іноді звані міні-ЕОМ чи main frame) представляють собою обчислювальні системи, що забезпечують спільну діяльність великої кількості інтелектуальних працівників у будь-якої організації, проекті при використанні єдиних інформаційно-обчислювальних ресурсів. Це багатокористувацькі обчислювальні системи, що мають центральний блок великої обчислювальної потужності і зі значними інформаційними ресурсами, до якого підключено велику кількість робочих місць з мінімальною оснащеністю (зазвичай це клавіатура, пристрої позиціонування типу «миша» і, можливо, пристрій друку). В якості робочих місць, що приєднуються до центрального блоку корпоративного комп'ютера, можуть виступати і персональні комп'ютери. Сфера використання корпоративних комп'ютерів - забезпечення управлінської діяльності у великих фінансових і виробничих організаціях. Організація різних інформаційних систем для обслуговування великої кількості користувачів в рамках однієї функції (біржові та банківські системи, бронювання і продаж квитків населенню тощо).
Суперкомп'ютери представляють собою обчислювальні системи з граничними характеристиками обчислювальної потужності та інформаційних ресурсів і використовуються у військовій і космічній галузях, і фундаментальних наукових дослідженнях, глобальному прогнозуванні погоди. Дана класифікація досить умовлено, так як інтенсивний розвиток технологій електронних компонентів і вдосконалення архітектури комп'ютерів, а також найбільш важливих їх елементів призводять до розмивання меж між засобами обчислювальної техніки.
Інтелектуальні навчальні системи - це якісно нова технологія, особливостями якої є моделювання процесу навчання, використання динамічно розвивається бази знань; автоматичний підбір раціональної стратегії навчання для кожного учня, автоматизований облік нової інформації, що надходить до бази даних.
Технології мультимедіа (від англ. Multimedia - багатокомпонентна середа), яка дозволяє використовувати текст, графіку, відео і мультиплікацію в інтерактивному режимі і тому самим розширює рамки застосування комп'ютера в навчальному процесі.
Віртуальна реальність (від англ. Virtual reality-можлива реальність) - це нова технологія неконтактного інформаційної взаємодії, що створює за допомогою мультимедійного середовища ілюзію присутності в реальному часі в стереоскопически представленому «екранному світі». У таких системах безперервно підтримується ілюзія місця знаходження користувача серед об'єктів віртуального світу. Замість звичайного дисплея використовуються окуляри телемонітори, в яких відтворюються безперервно змінюються події віртуального світу. Управління здійснюється за допомогою реалізованого у вигляді «інформаційної рукавички» спеціального пристрою, що визначає напрям переміщення користувача щодо об'єктів віртуального світу. Крім цього у розпорядженні користувача є пристрій створення та передачі звукових сигналів.
Автоматизована навчальна система на основі гіпертекстової технології дозволяє підвищити засвоюваність не тільки завдяки наочності, що представляється. Використання динамічного, тобто змінюється, гіпертексту дає можливість провести діагностику учня, а потім автоматично вибрати один з оптимальних рівнів вивчення однієї і тієї ж теми. Гіпертекстові навчаючі системи дають інформацію таким чином, що й сам навчається, слідуючи графічним або текстовим посиланнях, може застосовувати різні схеми роботи з матеріалом. Все це дозволяє реалізувати диференційований підхід до навчання.
Специфіка технологій Інтернет - WWW (від англ. World Wide Web - всесвітня павутина) полягає в тому, що вони надають користувачам величезні можливості вибору джерел інформації: базова "інформація на серверах мережі; оперативна інформація, що пересилається по електронній пошті; різноманітні бази даних провідних бібліотек , наукових і навчальних центрів, музеїв; інформація про гнучких дисках, компакт-дисках, відео-і аудіокасетах, книгах і журналах, розповсюджуваних через Інтернет-магазини, та ін
3.4 Різні види класифікацій ІТ, використовуваних в ЕІС
Як говорилося вище, прикладом критерію класифікації ІТ може служити користувальницький інтерфейс (сукупність прийомів взаємодії з комп'ютером), що реалізується операційною системою.
У свою чергу, операційні системи здійснюють командний, WIMP, SILK інтерфейс. Командний інтерфейс - припускає видачу на екран запрошення для введення команди. WIMP - (Window-вікно, Image-зображення, Menu-меню, Pointer-покажчик). SILK - (Speech-мова, Image-зображення, Language-мова, Knowledge-знання). У даному інтерфейсі при відтворенні мовної команди відбувається перехід від одних пошукових зображень до інших, згідно семантичним зв'язкам.
Операційні системи поділяються на однопрограмних, багатопрограмні і розраховані на багато. Однопрограмних - SKP, MS DOS та ін Вони підтримують пакетний і діалоговий режими обробки інформації. Багатопрограмні - UNIX, DOS 7.0, OS / 2, WINDOWS; дозволяють поєднувати діалогову і пакетну технології обробки інформації. Сітьові - (мережні операційні системи) - INTERNET, NOVELL, ORACLE, NETWARE та ін здійснюють віддалену обробку в мережах, а також діалогову і пакетну технології на робочому місці.
Перераховані форми інформаційних технологій широко використовуються в даний час в економічних інформаційних системах (ЕІС).
3.5 Інші види класифікацій ІТ
Інформаційна технологія включає в себе системи автоматизації проектування (САПР), де як об'єкт може бути окрема задача або елемент економічної інформаційної системи (ЕІС), наприклад, CASE - технологія, утиліта Designer пакету Clarion.
Невід'ємною частиною інформаційної технології є електронна пошта, що є набором програм, що дозволяє зберігати і пересилати повідомлення між користувачами. В даний час розроблені технології гіпертексту та мультимедія для роботи зі звуком, відео, нерухомими картинками.
Класифікуючи інформаційну технологію за типом носія інформації, можна говорити про паперову (вхідні і вихідні документи) і безпаперовій (мережева технологія, сучасна оргтехніка, електронні гроші, документи) технологіях.
Інформаційні технології класифікуються за ступенем типізації операцій: поопераційні і попредметно технології. Пооперационная, коли за кожною операцією закріплюється робоче місце з технічним засобом. Це властиво пакетної технології обробки інформації, що виконується на великих ЕОМ. Попредметно технологія має на увазі виконання всіх операцій на одному робочому, наприклад, при роботі на персональному комп'ютері місці, зокрема, АРМ.
Також існує класифікація технологій і пов'язаних з ними інформаційних систем з вигляду ставляться перед ними, для вирішення завдань, і з вигляду запускаються обробки різної інформації. Дана класифікація складається з двох основних етапів. Перший етап починається з шістдесятих років минулого століття й закінчується в сімдесяті роки минулого століття. За це десятиліття інформаційні технології тільки почали розвиватися. Перші кроки в обробці інформації. Для цього використовувалися спеціальні обчислювальні центри. Вся інформація використовувалася в режимі колективного використання.
Другий етап став народженням повноцінних інформаційних технологій, основною метою яких у той час було рішення всіляких стратегічних завдань. Цей етап розпочався з вісімдесятих років і йде і до цього дня, поки не з'явитися революційної розробки або занадто не змінюватися цілі і завдання інформаційних технологій, що відкривають новий етап у вдосконаленні цієї сфери діяльності людини.
Ще одна класифікація присвячена технічного забезпечення, що використовується для інформаційних технологій. Перший етап пов'язаний з рішенням труднощів з обробкою величезних, на ті часи, обсягів даних, в складних умовах, коли продуктивності та апаратних ресурсів не вистачає. Другий етап це масова поява у користувачів ЕОМ серії IBM/360. Третій етап сповістив про перетворення комп'ютера в інструмент непрофесійного користувача.
Також існує класифікація інформаційних технологій на кшталт інформації, по ній складена малюнок-схема в додатку Б - рисунок Б.1.

ВИСНОВОК
Інформаційна технологія - це сукупність процесів, завдяки яким можливі збір, зберігання обробка та інші взаємодії над інформацією. Класифікація ІТ необхідно для правильної оцінки і застосування інформаційних технологій у різних сферах життя суспільства.
У першому розділі було дано визначення інформаційних технологій, а так само їх складових частин (інформації і технології), були охарактеризовані цілі, методи та засоби інформаційних технологій. Крім того були визначені фактори, що впливають на класифікацію, як вплив режимом обробки даних, режимів експлуатації та ефективності роботи.
У другому розділі були охарактеризовані складові ІТ, визначено види забезпечень та охарактеризовано властивості інформаційних технологій.
У третьому розділі були охарактеризовані різні класифікації інформаційних технологій, як класифікація за типом інтерактивності, класифікація по області застосування та за рівнем використання комп'ютерів, класифікація засобів комп'ютерної техніки, класифікацій, що використовуються в Економічних Інформаційних Системах та інші.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бім-Бад Б.М. Педагогічний енциклопедичний словник / Б.М. Бім-Бад. / / Наукове видання
«Велика російська енциклопедія». - 2002.
2. Ломов Б.Ф. Питання загальної, педагогічної, інженерної психології / Б.Ф. Ломов
/ / Педагогіка. - 1991.
3. Різні інтернет-ресурси: http://www.tspu.tula.ru/
4. http://ugned.ru/
5. http://examen.od.ua/
6. http://phys.adygnet.ru/
7. http://www.akdi.ru/

ДОДАТОК А

Рис. А.1 Структура інформаційних технологій

ДОДАТОК Б

Рис. Б.1 Класифікація інформаційних технологій на кшталт інформації.

ДОДАТОК В

Рисунок В.1 Інформаційне забезпечення Інформаційних систем
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
58.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Структура і класифікація інформаційних технологій
Правове регулювання створення та використання інформаційних технологій інформаційних систем
Основи інформаційних технологій
Основи інформаційних технологій 2
Безпека інформаційних технологій
Використання новітніх інформаційних технологій
Методи інформаційних технологій у діловодстві
Технічні засоби інформаційних технологій
Основи бізнесу інформаційних технологій
© Усі права захищені
написати до нас