Класифікація промислової продукції і показників якості Рівні якості продукції та методи їх

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Тема:
Класифікація промислової продукції і показників якості. Рівні якості продукції та методи їх визначення

Реферат
Слід зазначити, що серед стратегічних проблем національного відродження та соціально-економічного розвитку нашої держави проблема якості продукції є однією з найбільш вагомих, практично вона визначає внутрішню і зовнішню незалежність, реальну економічну безпеку. Питання поліпшення якості продукції повинен розглядатися як засіб підвищення конкурентоспроможності, як неодмінна умова подолання труднощів перехідного періоду до ринкової економіки.
Метою цієї роботи є вивчення класифікація промислової продукції і показників якості. У процесі роботи виявляються рівні якості продукції та методи їх визначення.
Робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків та списку літератури. У процесі написання роботи використовувались матеріали 6 джерел.

Зміст
Введення
1. Основні поняття, терміни та визначення
2. Класифікація промислової продукції
3. Класифікація показників якості промислової продукції
4. Визначення рівня якості продукції
Висновок
Перелік посилань:


Введення

У двадцятому столітті основні терміни, визначення, принципи, методи, засоби і тому подібне стали об'єктами стандартизації, що надало їм статус "технічних законів". До них відносять нормативні документи, державні стандарти України (ДСТУ), міжнародні, міждержавні та національні стандарти інших країн, що прийняті компетентними і повноважними органами та установами, як діючі в Україну. Випуск продукції в сучасних умовах базують на використанні отриманих під час вимірювання значень її показників і порівнянні їх із заданими в стандартах або іншої технічної документації (технічних умовах, вимоги замовників продукції або її споживачів, комплектах робочих креслень і тому подібне) значеннями.
У нормативні документи, державні стандарти і технічну документацію на виготовлення продукції заносять такі вимоги до показників її якості, які враховують реальні досягнення науки і техніки та знаходяться на рівні кращих у світі. У цих вимогах також брати до уваги наявні ресурси і технічний рівень вітчизняного виробництва.

1. Основні поняття, терміни та визначення

Відповідно до чинного стандартам якістю продукції називають сукупність характеристик продукції (процесу, послуг), які стосуються її здатності задовольняти встановлені і були передбачені потреби. Характеристика продукції - це об'єктивна її особливість, за якою її відрізняють від інших видів продукції. Науку, що вивчає якість продукції називають кваліметрією.
Якість продукції є одним з найважливіших показників роботи будь-якого виробничого підприємства або об'єднання, а високий рівень якості його продукції - основним показником ефективності його діяльності.
Якістю виготовлення називають сукупність характеристик процесу виготовлення продукції, від яких залежить відповідність цього процесу і його результатів визначеним вимогам. Показник якості продукції - це кількісна характеристика однієї або кількох її властивостей, що характеризують її якість у певних умовах її створення, використання або споживання.
Сьогодні вивченню якості продукції приділяють основну увагу на будь-якому виробництві. Зусилля фахівців цілеспрямовано спрямовані на неухильне поліпшення якості продукції в усіх розвинених країнах світу. Конкурентна боротьба виробників продукції за ринки збуту і безперервне підвищення вимог до її якості зумовило розвиток окремої галузі науки, яка була пов'язана з кількісною її оцінкою [1; с.8]. Вона отримала назву кваліметрія, що складається з двох слів Грецького та латинської мови (якість і міряти).
Основним завданням кваліметрії є обгрунтування номенклатури показників якості продукції, розробки методів і засобів їх розрахунку, вимірювання, контролю, оптимізації, виділення узагальнених показників якості продукції, використання їх для прогнозування змін якості продукції в часі і просторі, управління рівнем якості продукції різного призначення, створення системи стандартів (ДСТУ ISO 9001-95; ДСТУ ISO 9002-95 і тому подібне).
До практичних завдань кваліметрії відносять розробку методів і способів визначення оптимальних значень показників якості продукції, встановлення та аналіз вимог до неї, точності вимірювання, порівняння та репрезентативності показників якості, уніфікації методів та засобів визначення окремих властивостей продукції, які зумовлюють її якість тощо.
До завдань кваліметрії відносять також відбір цільових функцій, що залежать від окремих показників якості продукції, які можна використовувати, як критерії оптимізації для вирішення даних задач.
Фізичні величини і показники якості - не тотожні між собою. Перші використовуються для опису властивостей, які в сукупності зумовлюють якість продукції. Фізичні величини відображають об'єктивні властивості природи, а показники якості - суспільну потребу в певних умовах. Наприклад, маса - фізична величина, а маса виробу - показник його транспортабельності; швидкість - фізична величина, а експлуатаційна швидкість автомобіля або літака - показники їх призначення; освітленість - фізична величина, а освітленість робочого місця - ергономічний показник якості продукції.
Як і фізичні величини, показники якості мають розмірність або можуть бути безрозмірними. На них поширюються всі положення теорії вимірювань. Кількісною характеристикою показників якості продукції, як і фізичних величин, тобто їх розмір, який відрізняють від його значення - вираз розміру в певних одиницях. [2, с.14]

2. Класифікація промислової продукції

Промислову продукцію поділяють на групи, які дають можливість характеризувати продукцію кожної з них обмеженим безліччю показників якості продукції та визначати її рівень. У залежності від того, як визначають кількість продукції - в штуках або у фізичних одиницях (довжини, маса, площа, об'єм тощо) її поділяють на вироби і матеріали. У деяких випадках, якщо окремі матеріали пакують у стандартну промислову тару, без якої використання заданого матеріалу неможливе або не забезпечує заданого його якості, то такі матеріали розглядають, як вироби і називають витратними. Наприклад, медичні ліки в ампулах, таблетках, разових шприцах, військові боєприпаси (гранати, кулі, бомби, ракети) тощо.
Продукцію використовують по її функціональному призначенню двома способами. Перший полягає у витраті самої продукції під час її використання і відноситься до матеріалів і видатковими виробам. Іноді їх витрати частково повертаються в результаті вторинної переробки.
Другий спосіб полягає не у витратах самої продукції, а її ресурсопрігодності. Цей спосіб ставиться до всіх виробів, крім витратних. За способом використання всю продукцію поділяють на дві групи: таку, яка витрачається під час її використання сама і таку, яка витрачає свій ресурс.
Така властивість продукції, як збереження, відноситься до обох її групам і є універсальним показником якості, як матеріалів так і виробів. Не вся продукція може бути відремонтована, тому такий показник якості, як ремонтопридатність, який встановлюють окремо для заданої продукції, також може бути її класифікаційним ознакою.
У залежності від патентної можливості продукцію поділяють на таку, яка може бути патентоспроможним, і таку, що не може бути патентоспроможним (запатентованої). Наприклад, до останньої належать корисні копалини та інші матеріали, що добуваються з природи (землі, повітря, космосу тощо). Схема загальної класифікації промислової продукції була зображена на рис. 1.
Продукція, яка використовує свій ресурс
Підпис: Продукція, яка використовує свій ресурс
Видаткова Продуція
Підпис: Видаткова Продуція

Вироби, що підлягають ремонту
Підпис: Вироби, що підлягають ремонту
Сировина і природне паливо
Підпис: Сировина та природне паливо

Промислова продукція
Підпис: Промислова продукція
Вироби, які не підлягають ремонту
Підпис: Вироби, які не підлягають ремонту
Матеріали та продукти
Підпис: Матеріали і продукти
Рис.1 Схема загальної класифікації промислової продукції
До першої групи видаткової продукції відносять всі руди і концентрати; тверде, рідке та газове паливо, природні будівельні та декоративні матеріали; дорогоцінні матеріали; сільськогосподарську продукцію, квіти, лікарські трави, продукти бджільництва, шовківництва, тваринництва, птахівництва, риболовства тощо. Деяка частина вказаної продукції може використовуватися у штуках (тварини, птиця, овочі, фрукти тощо), але її відносять до матеріалів.
Вся ця продукція не ремонтується і не може характеризуватися таким показником якості, як ремонтопридатність, незважаючи на те, що втрачені нею під час зберігання та транспортування властивості, можуть бути частково відновлені. Не може така продукція характеризуватися такими показниками якості, як надійність, довговічність, стандартизація, уніфікація, ергономіка, патентоспроможність тощо. Але, в залежності від її властивостей, цю продукцію часто поділяють за вартістю, естетичним показниками на сорту (перший, другий і тому подібне). [3, с.43]
Іншу групу видаткової продукції складають матеріали і продукти, виготовлені за участю людини. Сюди відносять штучні палива і масла; продукцію металургії (прокат, зливки, сляби, провід, виливки тощо), хімічні речовини (солі, гази, кислоти, добрива, фарби, отрутохімікати, пластмаси, смоли, вибухові речовини, текстильні матеріали, шкіра , хутро тощо); будівельні матеріали (цемент, бетон, гіпс, скло, кераміка тощо); електро-і радіотехнічні матеріали; лікарські та медичні препарати; харчові продукти і тому подібне.
Цю продукцію частково поділяють по декоративних і естетичним ознаками, вона може бути патентоспроможним і тому подібне. Але для неї, як і для першої групи, не властиві такі показники якості продукції, як надійність, ремонтоспособность, уніфікація і тому подібне.
Третю групу складають витратні вироби, до яких можна віднести кускове мило, лікарські штучні препарати, мотки ниток, дроту, кабелів, кондитерські вироби, пляшки, банки, бочки, балони тощо. Виробам цієї групи властиві патентно-правові та естетично-ергономічні показники якості, а також показники транспортабельності, рівня уніфікації, стандартизації тощо.
Четверту групу становлять вироби, які підлягають ремонту. До неї відносять практично всю продукцію машино-та приладобудування, електро-і радіотехнічної промисловості; легкого, хімічного, медичного, військового, транспортного і сільськогосподарського машинобудування; електронної, кінопрокатної, фотографічної, побутової техніки тощо. П'яту групу становлять вироби, які не підлягають ремонту, до якої відносять вироби вакуумної та напівпровідникової техніки, резистори, конденсатори, реле, кулькові і роликові підшипники, кріпильні вироби тощо.
До виробів останніх двох груп відносяться всі показники якості продукції. Для наочності і зручності в табл. 1 наведені дані щодо ставлення показників якості різних груп промислової продукції.
Таблиця 1
Показники якості промислової продукції різних груп
Назва показника якості
Група промислової продукції
Сировина і природне паливо
Матеріали та продукти
Витратні
матеріали
Вироби
придатні для
ремонт
Вироби непридатні для '
ремонт
Призначення
+
+
+
+
+
Надійності
-
-
-
+
+
Довговічності
-
-
-
+
+
Економічні
+
+
-
+
+
Ремонтопридатність
-
-
-
+
+
Збереження
+
+
+
+
+
Екологічні
+
+
+
-
-
Ергономічні
-
-
+
+
+
Естетичні
(+)
(+)
+
+
+
Технологічності
+
+
+
+
+
Придатності до транспортування
(+)
(+)
+
+
+
Стандартизації
-
-
(+)
+
+
Уніфікації
-
-
(+)
)
+
+
Патентоспроможності
-
+
+
+
+
Безпеки
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
Однорідність
+
+
+
+
+
Впливу на навколишнє середовище
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
Стійкості до зовнішніх впливів
(+)
(+)
+
+
+
Інтегральні
+
+
+
+
+
Умовні позначення: знаком "+" позначені показники якості, які відносяться; знаком "-" позначені показники якості, які не відносяться; а знаком (+) позначені показники якості, які мають часткове відношення до відповідних груп продукції. [4, с.98]

3. Класифікація показників якості промислової продукції

Оскільки продукцією можуть бути вироби та матеріали, то наступний термін продукція будемо вживати там, де вона може бути використана як окремі вироби і матеріали, а вироби - у випадках, коли продукція використовується тільки як матеріал.
Показниками якості виробів називають кількісну характеристику їх властивостей, що визначає їх якість для заданих умов створення та використання за призначенням. Показник якості виробу, який буде характеризувати тільки одне його властивість, називають одиничним, а показник якості виробу, який буде характеризувати це кілька його властивостей - комплексним показником якості. Схема класифікації показників якості виробів за кількістю їх властивостей була зображена на рис. 1.

SHAPE \ * MERGEFORMAT
Показники якості виробів
поодинокі
комплексні
визначають
інтегральні

Рис.1 Схема класифікації показників якості виробів за кількістю їх властивостей
Комплексний показник якості виробу, який є відношенням сумарного корисного ефекту від його використання до сумарних витрат на його створення і використання, називають інтегральним. Показник якості виробу, який відноситься до такого його властивості (сукупність чи властивостей), за якими визначають якість виробу, називають визначальним .
Показники якості виробів не завжди збігаються з їх параметрами. Вони кількісно характеризують ступінь їх придатності до задоволення потреб споживачів, тобто тільки ті властивості, що визначають їх якість. Поняття параметр виробу є ширше поняття показник його якості, оскільки параметрами можуть бути властивості вироби, які не визначають їх якості. Показники якості виробу можуть бути функції одного або кількох його параметрів. Наприклад, показники продуктивності і довговічності різальних інструментів залежать від їх конструктивних параметрів, якими є матеріал різального інструменту, геометрична форма і розміри поверхонь.
Значення показника якості виробу, який приймають за вихідне для порівнюють розрахунків (оцінювання) його якості, називають базовим значенням заданого показника. За базові можуть прийматися значення показників якості кращих зразків виробів, виготовлених у попередньому періоді часу, або значення показників якості перспективних зразків, що отримані за допомогою дослідів або розрахунків і внесені в технічні вимоги для заданих виробів.
Перехід до кількісних методів досліджень дав можливість виділити, як окремі показники якості продукції, так і їх групи та розглянути методи їхнього аналізу і порівняння
Між фізичними величинами існують залежності, які виражаються за допомогою фізичних законів, математичних співвідношень і формул. Ці формули можуть висловлювати закони природи (Ома, Ньютона, Кірхгофа тощо), бути теоретичним або експериментальним визначенням деяких величин (швидкості, прискорення, щільності тощо), а також бути інтегральними показниками якості продукції.
У кваліметрії показники якості продукції не поділяють на основні та похідні. Вираз одних показників якості продукції за допомогою інших втілюють виділенням одиничних показників якості продукції, кожен з яких відноситься тільки до одного з властивостей продукції, і комплексних показників її якості, які характеризують одночасно декілька її властивостей. Їх висловлюють у вигляді одиничних показників якості продукції, аналогічно як похідні фізичної величини висловлюють у вигляді основних. [5, с.15]

4. Визначення рівня якості продукції

Розрізняють два способи вимірювання якості продукції - за шкалою інтервалів, який дає можливість встановити якість якої продукції є вище або нижче на певну величину або за шкалою відносин, яка дає можливість встановити у скільки разів. В обох способах спочатку знаходять значення показників якості продукції, а потім їх порівнюють.
Розроблено також багато методів визначення якості продукції і її рівня. Згідно ДСТУ 2925 - 94 були передбачені такі методи оцінки рівня якості продукції:
1. Диференціальний.
2. Вимірювальний.
3. Експертний.
4. Органолептичний.
5. Комплексний.
6. Соціологічний
Диференціальний метод визначення рівня якості продукції полягає в знаходженні окремих одиничних показників її якості, розрахунковий - у визначенні їх допомогою аналітичних і теоретичних розрахунків. Якщо показники якості продукції знаходять не аналітичним розрахунком, а експериментальним виміром, то такий метод називають вимірювальним або інструментальним. Цим методом визначають геометричні розміри виробів, їх масу, час напрацювання на відмову в роботі тощо. Вимірювання здійснюють за допомогою обох, зазначених вище шкал, але частіше користуються шкалою відносин. Інструментальний метод дуже поширений в машинобудуванні через його об'єктивність, високу точність і можливість автоматизації.
Експертний метод вимірювання показників якості, складається у визначенні показників якості продукції експертами, використовують тільки у разі неможливості, значну складність або економічної недоцільності здійснення інструментального методу. Його використовують, наприклад, для вимірювання ергономічних та естетичних показників якості продукції. Експертами використовуються всі вимірювальні шкали, але частіше - так звані шкали порядків або інтервалів (особливо шкали з балловой системою градації).
У органолептичним методом вимірювання показників якості замість вимірювальних засобів використовують органи почуттів експертів. Широке поширення цей метод одержав у харчовій, парфумерній промисловості і медицині.
Комплексний метод полягає у визначенні рівня якості продукції за допомогою декількох показників якості продукції одночасно, а змішаний метод може поєднувати в собі і кілька методів разом (вимірювальний, органолептичний і тому подібне).
Соціологічний метод вимірювання показників якості продукції полягає у використанні масових опитувань споживачів або користувачів продукції та обробки їх результатів експертами. Опитування проводять за допомогою анкетування, голосування, збору інтерв'ю тощо. Використовують вказаний метод переважно для визначення показників якості товарів широкого вжитку, а також для визначення величини попиту на окремі види товарів, з'ясування громадської думки щодо певних виробів тощо.
Вимірюють звичайно окремі одиничні показники якості. Показники стандартизації, уніфікації, патентоспроможності, безпеки, економічні, однорідність продукції і тому подібне визначають за допомогою розрахунків. Аналогічно знаходять значення комплексних показників якості продукції, але визначають для цього коефіцієнти значущості інструментальним або експертним методом.
Оскільки результати всіх вимірювань є випадковими величинами, то всякі математичні дії з ними здійснюють відповідно до правил обробки випадкової інформації. Але яким би шляхом не отримували значення показників якості продукції їх порівняння здійснюють завжди за шкалою інтервалів або за шкалою відносин.
Якість, як об'єкт вимірювання є багатовимірним і тому не може характеризуватися лише однією фізичною величиною або показником якості. Оскільки показники якості є величинами змінними в часі, то порівняння їх роблять з урахуванням цієї динаміки. Якщо якість змінюється в бік її підвищення, то для порівняння за шкалою інтервалів різницю між вихідним і порівнюємо з ним значенням показника якості беруть з позитивним знаком, а в протилежному разі - з негативним знаком. Метою визначення рівня якості виробів є розробка заходів щодо його підвищення та досягненню оптимального його значення. Рівень качества.віробів дає можливість оцінити перспективність продовження виробництва виробів і прийняття своєчасних рішень з припинення випуску виробів з недостатнім рівнем їх якості і заміни їх новими виробами. Нові вироби, які запускають у виробництво повинні бути на рівні кращих, які виготовляють передові підприємства і фірми.
Рівнем якості виробів називають відносну характеристику показників їх якості порівняно з аналогічними базовими показниками якості зразкових (еталонних) виробів. За зразкові або еталонні вироби для встановлення рівня якості беруть підібрані за спеціальною методикою вироби аналогічного призначення.
Кожен виробник виробів розробляє заходи для забезпечення якості виготовляються їм виробів на досягнутому світовому рівні їх якості.
Це забезпечує конкурентоспроможність і ефективність виробництва виробів.
Визначають рівень якості виробів за допомогою диференційного, комплексного та змішаного методів. За оптимальний приймають такий рівень якості виробів, при якому найближчі до базових показники їх якості отримують з найменшими витратами на виробництво виробів. Такий рівень якості виробів зумовлюється рівнем технології і наявної виробничої бази, доступністю та дешевизною матеріальних ресурсів, кваліфікацією кадрів, своєчасним використанням нових досягнень науки і техніки. Строки використання і збереження виробів встановлюють у відповідності з термінами їх морального старіння і рівня попиту на них.
Динамічне якість виробів - це показник, який встановлює залежність показників довговічності від факторів, що зумовлюють прискорення його вироблення (вібрацій, дисбалансів, пружних деформацій, низької точності виготовлення і тому подібне). Такі показники встановлюють на підставі експериментальних досліджень, або досвіду використання виробів у реальних умовах.
Виробники виробів розробляють заходи безперервного покращення показників якості виробів і зменшення витрат на їх виготовлення. У промисловості безперервно вдосконалюють конструкції виробів, технологічні та виробничі процеси їх виготовлення і використання, вивчають можливість заміни використовуваних матеріалів і комплектуючих виробів новими, які мають більш високі показники використання, надійності, довговічності і кращі економічні показники якості. [6, с.98]
Ефективність роботи з підвищення рівня якості виробів часто зумовлюється недосконалістю методики і засобів визначення, як окремих показників якості, так і загального рівня якості виробів.

Висновок
Одне з важливих напрямків стандартизації полягає в розробці норм, методів, вимог і правил у сфері контролю якості виробів, в числі яких:
• правила і норми вхідного контролю матеріалів, правила і методи операційного технологічного контролю, правила приймання готових виробів, методи вимірювання параметрів виробів, методи випробувань виробів на стійкість до зовнішніх впливів і надійність;
• вимоги до випробувального та контрольно-вимірювального обладнання.
Створення науково обгрунтованих методів контролю пов'язане з проведенням дослідних робіт, що включають у себе порівняльні натурні і лабораторні випробування, розробку методів неруйнівного контролю та прогнозування якості виробів, застосування методів математичної статистики і т.п.

Перелік посилань

1. Андріанов Ю.М., Субетто А.І. Кваліметрія в приладобудуванні та машинобудуванні. Л. Машинобудування, 1990. - 216с.
2. Глічев А.В. та ін Прикладні питання кваліметрії. М.: Изд. стандартів, 1983. - 136с.
3. Дружинін Г.В. Методи оцінки і планування якості. М.: Радіо і зв'язок, 1982. - 160с.
4. Комплексна система управлінням якістю продукції. М.: Изд-во стандартів, 1979. - 119с.
5. Боженко Л. І., Гутта О. Й. Управління якістю, основи стандартізації та сертіфікації продукції. Навчальний посібник. - Львів, 2007. - 176 с
6. Шаповал М.І. Основи стандартізації, Управління якістю І сертіфікації. К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2006. - 174с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Реферат
93.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Методи забезпечення якості продукції
Методи і значення неруйнівного контролю якості продукції
Еволюція підходів до управління якістю продукції Показники системи якості продукції
Економічні методи управління умовами праці в системі підвищення якості продукції
Аналіз якості продукції
Оцінка якості продукції
Контроль якості продукції 2
Поняття якості продукції
Вимоги до якості продукції
© Усі права захищені
написати до нас