Капітальні вкладення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Поняття капітальних вкладень
2. Склад і структура капітальних вкладень
3. Ефективність капітальних вкладень
Висновок
Список літератури

Введення
Інвестиції у відтворення основних фондів здійснюються у формі капітальних вкладень. Капітальні вкладення-витрати матеріальних, трудових і грошових ресурсів, спрямовані на відновлення і приріст основних фондів. До їх складу включаються витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання обладнання, інвентарю, інші капітальні роботи і витрати (проектно-вишукувальні, геолого-розвідувальні, витрати з відведення земельних ділянок та ін.)
Для того щоб найкращим чином використовувати капітальні вкладення треба провести їх правильне і оптимальне розподіл, а для цього необхідно провести повне вивчення можливої ​​ефективності від тих чи інших капітальних вкладень.
Ефективність є відношення результатів до витрат. Однак, таке, на перший погляд, просте визначення ефективності не відображає всієї складності питань, пов'язаних з її визначенням. Правильний облік і визначення витрат і результатів суспільної праці при визначенні економічної ефективності капітальних вкладень і нової техніки є основними умовами досягнення достовірного результату розрахунків.
У теорії та практиці відомо багато показників, що характеризують ефективність праці. Так, зіставляючи окремі види витрат з пов'язаними з ними елементами корисного ефекту отримують такі показники ефективності, як продуктивність праці, коефіцієнт корисної дії, коефіцієнт використання устаткування, а ставленням витрат до ефекту характеризують собівартість одиниці продукції, витрата палива на одиницю продукції і т.п. Всі ці показники ефективності відрізняються неповнотою: у них недостатньо враховуються або витрати, або ефект.
Ефективність використання капітальних вкладень в значній мірі залежить від їх структури. Розрізняють такі види структур капітальних вкладень: технологічну, відтворювальну, галузеву і територіальну.
Під технологічною структурою капітальних вкладень розуміються складу витрат на спорудження будь-якого об'єкту і їх частка в загальній кошторисній вартості.
Під відтворювальної структурою капітальних вкладень розуміються їх розподіл і співвідношення в загальній кошторисній вартості за формами відтворення основних виробничих фондів.
Під галузевою структурою капітальних вкладень розуміються їх розподіл і співвідношення по галузях промисловості і народного господарства в цілому.
Під територіальною структурою капітальних вкладень розуміються їх розподіл і співвідношення в загальній сукупності по окремих економічних районах, областях.
Сутність економічної ефективності капітальних вкладень полягає у підвищенні продуктивності суспільної праці, тобто у зниженні вартості продукції.

1. Поняття капітальних вкладень
Капітальні вкладення-інвестиції в основний капітал (основні засоби), у тому числі витрати на нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, придбання машин, обладнання, інструменту, інвентарю, проектно-вишукувальні роботи та інші витрати. [4, c.355] А також капітальні вкладення можна визначити як витрати матеріальних, трудових і грошових ресурсів, спрямовані на відновлення і приріст основних фондів. Головним джерелом капітальних вкладень є фонд накопичення, що направляється на приріст основних фондів. Інші джерела-фонд амортизації, залучені кошти населення на будівництво житлових будинків. Переважна частина капітальних вкладень спрямовується на капітальне будівництво. Для порівняння обсягів капітальних вкладень різних років застосовується оцінка в порівнянній кошторисом вартості всіх елементів капітальних вкладень за нормами, цінами, тарифами і т. п.
Капітальні вкладення складаються з наступних основних елементів:
витрат на будівельно-монтажні роботи (СМР) - зведення будівель і споруд, робіт з освоєння, підготовки та планування територій забудови, монтаж технологічного, оперативного та інших видів обладнання;
витрат на придбання різних видів машин, механізмів, інструментів та інвентарю терміном служби не менше одного року і вартістю понад 1 млн. руб. за одиницю;
капітальних робіт і витрат на проектно-пошукову діяльність, утримання дирекції підприємства, що будується і технічного нагляду, підготовку і перепідготовку експлуатаційних кадрів та ін Масштаби капітального будівництва характеризуються обсягами капітальних вкладень і виконуваних капітальних робіт. [3, c.131-132]
Капітальні вкладення, грають винятково важливу роль в економіці країни і будь-якого підприємства, так як вони є основою для:
Ø систематичного оновлення основних виробничих фондів підприємства і здійснення політики розширеного відтворення;
Ø прискорення науково-технічного прогресу і поліпшення якості продукції;
Ø структурної перебудови суспільного виробництва і збалансованого розвитку всіх галузей народного господарства;
Ø створення необхідної сировинної бази промисловості;
Ø цивільного будівництва, розвитку охорони здоров'я, вищої та середньої школи;
Ø пом'якшення або розв'язання проблеми безробіття;
Ø охорони природного середовища і досягнення інших цілей.
Таким чином, інвестиції потрібні в першу чергу для оздоровлення економіки країни і на цій основі вирішення багатьох соціальних проблем, перш за все для піднесення життєвого рівня населення. [4, c.356-358]
2. Склад і структура капітальних вкладень
Склад і структура капітальних вкладень мають велике значення для обліку, аналізу і в кінцевому рахунку для підвищення ефективності капітальних вкладень. Знання складу і структури капітальних вкладень дозволяє представити їх більш детально, отримувати об'єктивну інформацію про динаміку капітальних вкладень, визначати тенденції їх зміни і на цій основі формувати ефективну інвестиційну політику і впливати на її реалізацію як на макрорівні, так і на мікрорівні, тобто на конкретному підприємстві.
Склад і структура капітальних вкладень залежать:
Ø від форми власності;
Ø характеру відтворення основних фондів;
Ø складу витрат;
Ø призначення капітальних вкладень. [1, c.21-25]
Залежно від ознак, покладених в основу класифікації, структура капітальних вкладень підрозділяється на:
Ø галузеву
Ø територіальну
Ø технологічну
Ø відтворювальну
Ø за формами власності
Розподіл капітальних вкладень по галузях характеризує галузеву структуру. Її вдосконалення йде по шляху збільшення абсолютних і відносних капітальних вкладень у розвиток прогресивних (базових) галузей промисловості, від яких залежать підвищення економічної ефективності суспільного виробництва і темпи науково-технічного прогресу.
Першорядне значення для підвищення ефективності суспільного виробництва має поліпшення технологічної структури капітальних вкладень, розподілу їх між основними складовими частинами:
витратами на будівельно-монтажні роботи, вартістю обладнання, машин, механізмів, інструментів, інвентарю, іншими капітальними роботами і витратами. [3, c.138-141]
Під технологічною структурою капітальних вкладень розуміються складу витрат на спорудження будь-якого об'єкту і їх частка в загальній кошторисній вартості. [4, c.358]
Прогресивність технологічної структури визначається збільшенням у складі капітальних вкладень питомої ваги витрат на придбання активної частини основних виробничих фондів. По суті, технологічна структура капітальних вкладень формує співвідношення між активною і пасивною частиною основних виробничих фондів майбутнього підприємства.
Технологічна структура істотно впливає на ефективність капітальних вкладень. Збільшення в складі капітальних вкладень частки устаткування, а також виробничих споруд-найбільш активної частини основних фондів-у порівнянні з витратами на будівельно-монтажні роботи дозволяє виробляти відносне зниження капітальних вкладень на одиницю продукції, що випускається і тим самим підвищувати їх економічну ефективність. Поліпшення структури капітальних вкладень сприяє підвищенню технічного рівня підприємства, росту механізації й автоматизації виробництва.
На зміна технологічної стуктури впливає низка факторів перш за все науково-технічний прогрес в машинобудуванні будівельної індустрії:
зниження ваги і габаритів технологічного устаткування, підвищення його потужності і проіводітельності, всебічна забудова промислових підприємств.
Все це дозволяє знижувати кошторисну вартість будівельно-монтажних робіт, підвищувати рівень механізації та автоматизації виробництва, збільшувати насиченість обладнання на виробничих площах промислових підприємств.
Відтворювальна структура капітальних вкладень-це розподіл їх за основними формами відтворення основних виробничих фондів. Розраховується, яка частка капітальних вкладень у їхнє загальної величини спрямовується на:
на нове будівництво, реконструкцію, розширення діючих підприємств, технічне переозброєння, модернізацію.
Реконструкція-це процес докорінної перебудови діючого виробництва на базі технічного і організаційного вдосконалення, комплексного оновлення та модернізації основних виробничих фондів відповідно до вимог сучасної вітчизняної та зарубіжної науки і техніки. Реконструкція і розширення діючих підприємств дозволяють в більш короткі терміни і з меншими капітальними витратами, ніж при новому будівництві, нарощувати виробничі потужності, збільшувати обсяги виробництва продукції, скорочувати терміни освоєння знову введених у дію проектних потужностей, швидше оновлювати продукцію, що випускається на діючих підприємствах.
Технічне переозброєння-це процес підвищення технічного рівня окремих дільниць виробництва до сучасних вимог шляхом впровадження нової техніки і технології, модернізації та заміни обладнання високоефективним, комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів.
Удосконалення відтворювальної структури полягає в підвищенні частки капітальних вкладень, що направляються на реконструкцію і технічне переозброєння діючого виробництва. [3, c.144-146]
Теорія і практика свідчать про те, що реконструкція і технічне переозброєння виробництва набагато вигідніше, ніж нове будівництво, з багатьох причин:
по-перше, скорочується термін введення в дію додаткових виробничих потужностей;
по-друге, в значній мірі зменшуються питомі капітальні вкладення. [4, c.359]
Територіальна структура капітальних вкладень-це розподіл їх за економічним районам. Її формування направлено на забезпечення прискореного розвитку промисловості. [3, c.147]
Сенс вдосконалення територіальної структури капітальних вкладень полягає в тому, щоб вона дозволяла отримати максимум економічного і соціального ефекту. [4, c.360]
Структура капітальних вкладень за формами власності-це розподіл капітальних вкладень за державними, орендними, акціонерним, інших колективних підприємствами, кооперативам тощо [3, c.148]
Залежно від форми власності розрізняють:
Ø державні капітальні вкладення
Ø капітальні вкладення власників (акціонерних товариств, товариств та ін.)
Реалізація державних капітальних вкладень тісно пов'язана з інвестиційною політикою держави, а реалізація капітальних вкладень інших власників-з конкретною інвестиційною політикою інвесторів. [1, c.35]
3. Ефективність капітальних вкладень
Економічна ефективність капітальних вкладень виражається насамперед в економічному результаті, який досягається в народному господарстві від їх реалізації. Таким безпосереднім економічним результатом є приріст виробничих потужностей і основних фондів. Тому економічна ефективність капітальних вкладень вимірюється на основі їх величини з економічним ефектом, який вийшов в результаті приросту. [3, c.141-148]
Розширене відтворення основних фондів вимагає значних витрат коштів, які дадуть результат через тривалий період. Отже, для суспільства важливо знати, коли, на який час відволікаються кошти і коли вони будуть повернуті. У зв'язку з цим питання найбільш раціонального використання та напрямки капітальних вкладень, швидкістю їх віддачі вирішуються на основі конкретних показників, критеріїв оцінки економічної ефективності капітальних вкладень. Вони необхідні для вирішення питання про доцільність передбачуваних капітальних вкладень на стадіях планування та проектування підприємств; аналізу виконання планів; розробки та обгрунтування заходів з технічного вдосконалення і реконструкції діючих підприємств, їх технічного переозброєння. Завданням розрахунку економічної ефективності в процесі проектування є вибір і обгрунтування найкращих варіантів будівництва (реконструкції) підприємств, споруд. Визначення ефективності на стадії розробки планів по галузях, міністерствам допомагає вибирати оптимальний напрямок капітальних вкладень, що забезпечує найбільш успішний розвиток народного господарства, зростання матеріального добробуту і культурного рівня життя народу. Прийнятий варіант повинен бути найефективнішим у даній галузі (підгалузі) і сприяти підвищенню ефективності економіки в цілому. Тому ефективність капітальних вкладень враховується як у ланці господарства, де передбачається їх здійснення, так і в суміжних (пов'язаних) галузях виробництва або у споживача.
Ефективність капітальних вкладень визначається конкретними результатами, досягнутими внаслідок використання цих ресурсів. [2, c.16-17]
Розрахунки економічної ефективності капітальних вкладень здійснюються за двома напрямами:
Ø загальної (абсолютної);
Ø порівняльної.
Розрахунки абсолютної ефективності виконуються в цілому по галузі будівельними міністерствами, відомствами та будівельно-монтажними організаціями на всіх стадіях розробки планів, довгострокових прогнозів, аналізу виконання планів капітальних вкладень і обгрунтування різних техніко-економічних проблем. Порівняльну економічну ефективність розраховують, зіставляючи варіанти різних технічних рішень, розвитку і розміщення будівельно-монтажних організацій та ін Вона показує, наскільки один з цих варіантів ефективніше інших. Розрахунки абсолютної і порівняльної ефективності доповнюють один одного і разом забезпечують найбільш ефективне використання намічених капітальних вкладень. [5, c.91]
По народному господарству в цілому, його галузями, економічним районам абсолютна економічна ефективність капітальних вкладень Е а визначається як відношення приросту національного доходу rНД до капітальних вкладень К за відповідний період:
Е а = rНД / К (1)
По окремих галузях і підгалузей промисловості, сільського господарства, транспорту, будівництва, міністерствам, господарським об'єднанням (якщо за ним чистий продукт не обчислюється) цей показник визначається як відношення приросту прибутку RП до капітальних вкладень К, що викликало цей приріст:
Е = RП / К (2)
За окремим підприємствам, будівництвах і об'єктів, заходів і техніко-економічним проблемам показник загальної ефективності розраховується як відношення прибутку (Ц-С) до капітальних вкладень К:
Е = (Ц-С) / К (3)
де Ц-вартість річного випуску продукції (за проектом) в оптових цінах підприємства;
З-собівартість річного випуску продукції;
К-кошторисна вартість об'єкта, що будується.
По галузях і підприємствам, де застосовуються розрахункові ціни, а також за планово-збитковим підприємствам показник абсолютної ефективності характеризується ставленням економії від зниження собівартості продукції до капітальних вкладень, що викликав цю економію.
Цей показник може характеризуватися також строком окупності, який обчислюється на основі зворотного співвідношення капітальних вкладень до прибутку або економії від зниження собівартості.
Таким чином, абсолютна економічна ефективність характеризує величину віддачі від кожної гривні капітальних вкладень у вигляді приросту або національного доходу, або чистої продукції, або прибутку в залежності від того, в якому ланці народного господарства встановлюється ефективність.
Абсолютна економічна ефективність капітальних вкладень визначається на стадії їх планування, а також при оцінці результатів виконання планів.
Розраховані таким чином показники абсолютної ефективності капітальних вкладень порівнюються з нормативними величинами. [2, c.18-21]
У сучасних умовах основний недолік даної методики полягає в тому, що величини нормативних коефіцієнтів ефективності капітальних вкладень в значній мірі занижені.
В умовах ринкової економіки їх величина повинна адекватно змінюватися залежно від зміни рівня інфляції і бути на рівні процентної ставки або іншого аналогічного критерію, наприклад ставки дивіденду.
Вибір з безлічі варіантів економічно доцільного здійснюється методами порівняльної ефективності, де пропонується критерій, мінімізація якого дозволяє приймати раціональне рішення.
Реалізація технічних рішень пов'язана з поточними витратами-собівартістю С і капітальними вкладеннями К. Як правило, додаткові капітальні вкладення залучаються для зниження собівартості.
Оцінити вплив зростання капітальних вкладень на зниження собівартості можна ставленням цього зниження до величини викликали його капітальних вкладень, тобто за допомогою коефіцієнта порівняльної економічної ефективності Є:
Е = (С 1-С 2) / (К 1-К 2) (4)
де К 1, К 2 - капітальні вкладення за порівнюваним варіантів;
С 1, С 1 - собівартість за тими ж варіантами.
Ефективний варіант вибирається за показником терміну окупності за формулою:
Т = (К 1-К 2) / (С 1-С 2) £ Т н (5)
Т н = 1 / Е н (6)
По окремих галузях і підгалузей промисловості, підприємствам і виробничим об'єднанням, об'єктами будівництва узагальнюючими показниками порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень є термін окупності Т ок або коефіцієнт ефективності капітальних вкладень Е, які визначаються відповідно за формулами:
а) для галузей, підгалузей і господарських об'єднань
Т ок розр = К / (П 1-П 0) (7)
Е = (П 1-П 0) / К (8)
де К-обсяг капітальних вкладень в основні виробничі фонди а планований період;
П 1 - прибуток у наступному році планованого періоду;
П 0 - прибуток у базисному році (останньому році предпланового періоду).
б) для об'єктів будівництва, окремих заходів та техніко-економічних проблем.
Т ок розр = К / (Ц-С) (9)
Е = (Ц-С) / К (10)
де Т ок розр - термін окупності розрахунковий;
Е-коефіцієнт ефективності капітальних вкладень;
К-кошторисна вартість об'єкта, що будується (капітальні витрати на здійснення заходів);
Ц-вартість річного випуску продукції (за проектом) в цінах підприємства;
З-проектна собівартість готового випуску продукції.
Обраний варіант нововведень або заходів вважається ефективним, якщо
Т ок розр £ Т ок норм (11)
де Т ок норм - термін окупності нормативний,
Е ³ Е н (12)
де Е н - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.
Для визначення фактичної ефективності капітальних вкладень економічний ефект від їх реалізації у вигляді приросту прибутку можна зіставляти з величиною приросту основних виробничих фондів:

Е = (П 1-П 0) / (Ф 1-Ф 0) (13)
Т ок розр = (Ф 1-Ф 0) / (П 1-П 0) (14)
де Ф 1 - розмір основних виробничих фондів на кінець аналізованого періоду;
Ф 0 - розмір основних виробничих фондів у базисному періоді (на початок аналізованого періоду).
Методика визначення порівняльної ефективності капітальних вкладень заснована на порівнянні наведених витрат за варіантами. Згідно з цією методикою економічно доцільним варіантом вважається той, який забезпечує мінімум приведених витрат:
З i = C i + E н * K i ® min (15)
де С i - собівартість продукції за варіантами;
До i - капітальні вкладення по варіантах.
При цьому річний економічний ефект від реалізації кращого варіанту визначається за формулою:
Е = (3 1-З 2) = (С 1 + Е н * К 1) - (С 2 + Е н * К 2) (16)
де 3 1, З 2 - приведені витрати за варіантами;
С 1, С 2 - собівартість продукції за варіантами;
До 1, К 2 - капітальні вкладення по варіантах.
Недоліком даної методики є і те, що критерієм для визначення кращого варіанту є наведені, витрати, а не прибуток, яка найбільшою мірою відповідає вимогам ринкової економіки. Крім того, дана методика не може бути використана при обгрунтуванні капітальних вкладень, що спрямовуються на поліпшення якості продукції, так як поліпшення якості продукцій на підприємстві, як правило, веде до збільшення витрат виробництва продукції.
З метою всебічного аналізу економічної ефективності капітальних вкладень враховують також показники, що відображають сторони одержуваного ефекту:
питомі капітальні вкладення, капіталовіддача, фондомісткість, фондовіддачу, продуктивність праці, собівартість продукції та ін
Розглянемо шляхи підвищення ефективності капітальних вкладень. Ефективність капітальних вкладень формується на чотирьох стадіях:
Ø планування капітальних вкладень
Ø проектування капітального будівництва
Ø будівельного виробництва
Ø освоєння знову введених у дію проектних потужностей і техніко-економічних показників.
Стадія планування-вдосконалення галузевої структури капітальних вкладень, першочергове направлення їх у розвиток прогресивних галузей промисловості, підвищення питомої ваги капітальних вкладень у технічне переозброєння підприємств галузі, їх реконструкцію і розширення; концентрація капітальних вкладень на пускових об'єктах, що підлягають введенню в дію в планованому періоді; раціональне розміщення виробничих сил.
Стадія проектування промислового будівництва-широке використання передових досягнень науки і техніки; максимальне використання типових проектів; дотримання принципу комплектності проектування, розробка оптимальних схем районного планування промислових улов, об'єднання в одному районі групи підприємств; широка уніфікація будівельних елементів конструкцій.
Стадія будівництва промислових підприємств-всебічна індустріалізація будівельного виробництва; вдосконалення організації і технології будівельно-монтажних робіт; підвищення рівня спеціалізації і кооперування в будівництві; підвищення якості будівництва; вдосконалення планування, управління та систем економічного регулювання будівельного виробництва.
Стадія експлуатації знову введених в дію промислових об'єктів і підприємстві-забезпечення комплексного введення в дію основних фондів і суміжних виробництв; завчасна підготовка кадрів та необхідних елементів оборотних фондів (сировини, матеріалів, палива) для знову споруджуваних підприємств; організація своєчасного освоєння запроектованої технології виробництва виробів.
Багато напрямів підвищення ефективності капітальних вкладень і основних фондів є загальними для всіх галузей народного господарства. Проте конкретний прояв тих чи інших закономірностей залежить від специфіки процесу виробництва, призначення продукції і застосовуваних предметів праці. Тому аналіз загальних напрямків підвищення ефективності капітальних вкладень і використання основних фондів повинен проводитися при одночасному вивченні матеріально-технічних особливостей окремих галузей, що визначають найважливіші фактори і конкретні заходи, які можуть забезпечити зростання ефективності основних фондів даної галузі. [5, c.141-148]

Висновок
Таким чином, капітальні вкладення-грошові кошти держави, підприємств і фізичних осіб, що спрямовуються на створення, оновлення основних фондів, на реконструкцію і технічне переозброєння підприємств. Капітальні вкладення грають дуже важливу роль в економіці будь-якої держави. Вони є основою для:
Ø розширеного відтворювального процесу;
Ø прискорення НТП (технічного переозброєння та реконструкції діючих підприємств, оновлення основних виробничих фондів, впровадження нової техніки і технології);
Ø підвищення якості продукції та забезпечення її конкурентноздатності, оновлення номенклатури і асортименту продукції;
Ø зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції, збільшення обсягу продукції і прибутку від її реалізації.
Плануванню інвестицій повинен передувати глибокий аналіз їх економічного обгрунтування з урахуванням ризику та інфляційних процесів.
Відбір об'єктів для капіталовкладень повинен проводитися за критерієм-максимум ефективності при найменших витратах коштів і часу.
Кожен проект капітальних вкладень повинен мати чітко поставлені цілі:
Ø докорінне поліпшення якості продукції;
Ø поліпшення її споживчих властивостей, що гарантує ефективність продукції у споживача на світовому ринку і в країні;
Ø випуск екологічно чистої продукції;
Ø оздоровлення навколишнього середовища;
Ø комплексна переробка сировини і маловідходних або безвідходних виробництва;
Ø облік експортних потреб за допомогою кількісних показників.
Якщо жодна з поставлених цілей не досягається, а екологія об'єкта навіть погіршується, то від такого проекту слід відмовитися.
Для того щоб оновлення основних виробничих фондів проходило циклічно (кожні 5-10 років), потрібно вирішити проблему організації інвестиційного процесу-стиснути його в часі. Це означає, що кожен етап або стадія розробки проекту, будівництва, освоєння на повну проектну потужність виробничих об'єктів повинні здійснюватися в строго регламентовані терміни, а загальний термін реалізації інвестиційного проекту (програми) повинні бути в два-три рази менше тих термінів, протягом яких здійснюється будівництво в останні десятиліття в нашій країні. Це велика економічна проблема, тому що надмірна тривалість інвестиційного процесу знижує ефективність капітальних вкладень і зменшує поповнення національного доходу за рахунок вкладених у справу інвестицій.
Важливим питанням інвестиційного проекту є вибір найбільш ефективної форми організації дійового або нового підприємства (спеціалізація, кооперування, диверсифікація, комбінування, концентрація). Вибір кращого варіанта повинен бути доведений економічно. Район і місце розміщення нових виробничих потужностей у багатьох ситуаціях вибираються за допомогою економіко-математичних методів по групі підприємств на перспективний період.
Потрібно вивчати позитивний і негативний досвід організації виробництва в попередні періоди нашої економіки. Краще з цього досвіду слід повніше використовувати в практиці розвитку продуктивних сил.

Список літератури
1. Інвестиції: Підручник / За ред. проф. Г. П. Подшіваленко. М., 2008 - с.21-35.
2. Економіка підприємства. В. 2ч. Ч. 1: навчальний посібник / А.С. Головачов. - Мінськ: Обчислюємо. шк., 2008. - 447с.
3. Економіка підприємств і галузей АПК: підручник / П.В. Лещіловскій, В.Г. Гусаков, Є.І. Ківейша [и др.]; під ред. П.В. Лещіловского, В.С. Тонковіча, А.В. Мозоля. - 2-е вид., Перераб. і доп. - Мінськ: БГЕУ, 2007. - 574с.
4. Економіка підприємства: навчальний комплекс / Л.А. Лобан, В.Т. Пико. - Мн.: Місанта, 2008. - 264с.
5. Економіка підприємства. Короткий курс / А.І. Ільїн, С.В. Касько; під ред. А.І. Ільїна. - 2-е вид., Испр. - К.: знання, 2008 - 236с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
55.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Капітальні вкладення в нерухомість
Іпотека і капітальні вкладення
Капітальні вкладення державні гарантії і захист
Фінансові вкладення 2
Фінансові вкладення 3
Фінансові вкладення
Довгострокові інвестиції та фінансові вкладення
Фінансові вкладення на підприємстві ТОВ Акгюн 2
Фінансові вкладення на підприємстві ТОВ Акгюн
© Усі права захищені
написати до нас