Канали цілеспрямованого формування громадської думки про ТОВ Русінтерфарм порівняльна

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МОСКОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КАЛУСЬКИЙ ФІЛІЯ

Кафедра зв'язків з громадськістю

Курсова робота

З дисципліни:

Теорія і практика масової інформації

На тему:

Канали цілеспрямованого формування громадської думки ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ»: порівняльна ефективність.

КАЛУГА 2009

Зміст

Введення

Теоретична частина

Глава 1. Громадська думка і механізми його формування в PR-літературі

1.1 Поняття «Громадської думки»

1.2 Сутність і зміст громадської думки

1.3 Механізми формування громадської думки

1.4 Вимірювання громадської думки

Глава 2. Засоби масової інформації як регулятор громадської думки

2.1 Друковані видання

2.2 Радіо

2.3 Телебачення

2.4 Інтернет

2.5 Інформаційні агентства

Глава 3. Дослідження каналів цілеспрямованого формування громадської думки ТОВ «Русінтерфарм»

3.1 Історія створення ТОВ «Русінтерфарм»

3.2 Хід та результати проведеного дослідження каналів цілеспрямованого формування громадської думки ТОВ «РУсінтерфарм»

3.3 Аналіз інформації про ТОВ «Русінтерфарм» у ЗМІ

Висновок

Бібліографічний список

Програми

Введення

У сучасному суспільстві формування громадської думки грає дуже важливу роль, для успішного існування, будь-якої організації, підприємства, фірми. Так як згодом, при проведенні, будь-якого спецподій, нам потрібна підтримка певних груп громадськості, а точніше тих груп, які складають цільову аудиторію нашої організації. І для того, щоб ми знайшли цю підтримку, для вирішення тієї чи іншої проблеми, нам необхідно, щоб громадськість не заважала цій роботі, а всіляко допомагала її виконувати.

Ділове спілкування - це, перш за все комунікація, тобто обмін інформацією, значущою для учасників спілкування.

Комунікація повинна бути ефективною, сприяти досягненню цілей учасників спілкування. Комунікативний процес являє собою необхідну передумову становлення, розвитку й функціонування всіх соціальних систем, тому що саме він забезпечує зв'язок між людьми і їх спільнотами, уможливлює зв'язок між поколіннями, накопичення і передачу соціального досвіду, його збагачення, поділ праці та обмін їх продуктами, організацію спільної діяльності, трансляцію культури. По засобах комунікації здійснюється управління, тому вона становить до всього вищепереліченого і соціальний механізм, за допомогою якого виникає і реалізується влада в суспільстві.

Тема даної курсової роботи: «Канали цілеспрямованого формування громадської думки про ТОВ« РУСІНТЕРФАРМ »: порівняльна ефективність», є актуальною, так як для даної організації подібне дослідження проводиться вперше. За результатами дослідження ми складемо практичні рекомендації для вищої посадової особи ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ», які будуть використані для поліпшення діяльності цієї організації.

Мета курсової роботи: виявити канали цілеспрямованого формування громадської думки мешканців м. Калуга про роботу ТОВ «Русінтерфарм»; визначити найбільш ефективні з них.

Завдання дослідження:

1) вивчити базові теоретичні поняття «громадська думка», «громадськість», «канали формування громадської думки»;

2) провести опитування серед клієнтів ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» з метою виявлення основних каналів формування громадської думки;

3) на основі проведених досліджень визначити ефективні канали формування громадської думки, для використання ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ».

4) проаналізувати та виявити канали формування громадської думки мешканців м. Калуга про роботу ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ».

Об'єкт дослідження - зовнішня і внутрішня аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ».

Предмет дослідження - думка зовнішньої і внутрішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ».

Гіпотеза: в ході дослідження передбачається виявити, що для формування громадської думки про ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ», такі комунікаційні канали як міські засоби масової інформації не використовуються.

В якості методу дослідження використовувалося анкетування, метод опитування.

Ця курсова робота грунтується на працях: Аги. У., Блек С., Катліп С., Кітчен Ф., Королько В., Почепцов Г., і т. д.

Структура роботи: курсова робота складається з вступу, трьох розділів, перший розділ - роль громадськості в системі PR, друга глава-присвячена дослідженню засобів масової інформації та третій розділ - соціологічним дослідженням ефективності каналів цілеспрямованого формування громадської думки про ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ»; пропозицій і рекомендацій вищій посадовій особі, висновків, бібліографічного списку, додатків.

Глава 1. Громадська думка і механізми його формування в PR-літературі

1.1 Поняття «Громадська думка»

Громадська думка належить до числа явищ, які з великими труднощами піддаються всебічному аналізу і строгому визначенням. Тільки у вітчизняній літературі можна зустріти близько двох десятків визначень громадської думки. Якщо спробувати підсумувати їх, то можна зробити висновок: громадська думка соціальної спільності є специфічний спосіб прояву стану свідомості цієї спільності, в якому опосередковано і узагальнено відбивається ставлення більшості її членів до фактів, подій, явищ в об'єктивній або суб'єктивної дійсності, що викликав їх інтерес до дискусій , і яке втілюється в оціночних судженнях чи практичних діях членів цієї спільноти.

Словосполучення "громадська думка" давно у нас на слуху. Він належить до числа тих соціальних явищ, які не відчувають сьогодні недоліку уваги до себе. Його вивчають і аналізують фахівці практично всіх областей суспільствознавства, про нього розмірковують і пишуть журналісти, за його симпатіями ревниво стежать політики, керівники різних рангів. Громадська думка вивчають, формують, прогнозують, прагнуть врахувати в практиці соціального управління, одним словом, докладають чимало зусиль до того, щоб завоювати його розташування [24, с. 30].

Настільки помітне зростання інтересу до громадської думки має своє пояснення:

по-перше, як своєрідне явище духовного життя, громадська думка безпосередньо пов'язано з матеріальним носієм, який визначає реальну силу цієї думки, його риси і властивості. При цьому, чим ширші верстви виступають носієм громадської думки, тим більшим соціальним авторитетом і дієвістю воно відрізняється, тим більшою мірою змушує собою рахуватися;

по-друге, в кожному конкретному випадку громадська думка сягає своїм корінням у ті чи інші потреби та інтереси людей, заявляючи самим фактом свого існування про важливість їх обліку та задоволення;

по-третє, громадська думка як соціально-психологічний феномен є активним стимулятором соціальних дій і вчинків мас, здатним надавати їм широкий розмах і стабільність протягом різного, нерідко досить тривалого часу;

по-четверте, все більш розширюється практика дійсних, неформальних виборів керівних органів, господарських керівників усіх рангів вільно чи мимоволі змушує тримати руку на пульсі громадської думки навіть тих, хто поки недостатньо повно розуміє важливість вивчення та врахування громадської думки у повсякденній практичній роботі.

Громадська думка - специфічний вияв суспільної свідомості, що виражається в оцінках (як в усній, так і в письмовій формі) і характеризує явне (або приховане) ставлення великих соціальних груп (у першу чергу більшості народу) до актуальних проблем дійсності, що становлять суспільний інтерес.

1.2 Сутність, зміст громадської думки

Ще Г. Ф. Гегель (німецький філософ) вивчав феномен громадської думки. Він виділив у ньому цілий ряд структурних елементів: перший - умова існування громадської думки, другий - об'єкт (зміст) громадської думки; третій - носій громадської думки; четвертий - характер судження, що виступає в якості громадської думки, а п'ятий - співвідношення «загального» і « особливого »думок, поєднання і протилежність у громадській думці істини і брехні.

Громадська думка відображає реальний стан суспільної свідомості, інтереси, настрої і почуття класів в соціальних групах суспільства. У суспільній думці проявляється конкретний стан суспільної свідомості в той чи інший історичний відрізок часу. Воно концентрує увагу на певних сторонах, процесах буття. Зміст громадської думки - показник глибини відображення, пізнання цих процесів, вираження їх оцінки з точки зору інтересів соціальної групи, класу, народу в цілому.

Громадська думка і суспільна свідомість перебувають у складних зв'язках і відносинах. Суспільна свідомість, як вважають багато російські вчені (Фролов С. С., Лапаєва В. В., Уледов А. К.), - це сукупність теорій, ідей, поглядів, що відображають реальне суспільне буття, історичний процес. Вони породжені певними матеріальними умовами життя людей. Структура суспільної свідомості надзвичайно складна. У ньому виділяють кілька форм. Ці форми відрізняються один від одного способом відображення дійсності, особливостями свого розвитку і т.д. але, перш за все своїм предметом. Кожна форма свідомості відображає певну сторону дійсності. Але громадська думка неможливо отожествіть, ні з однією з форм суспільної свідомості. Предмет громадської думки неможливо «втиснути» в рамки будь-якої однієї форми, оскільки громадська думка може бути сформульовано з питань політики чи права, моралі чи мистецтва, релігії або науки і т. д. [24, с. 275].

Ще одна дуже важлива сторона аналізованого питання - сутність, зміст громадської думки. З цього приводу можна висловити наступні припущення:

по-перше, розглянутий феномен є конкретний висновок певної спільноти людей з тих чи інших об'єктів, свого роду підсумок розумової діяльності людей;

по-друге, критеріями відбору при формуванні громадської думки служать суспільні інтереси і потреби. Тільки ті явища або факти суспільного життя стають його об'єктами, які приковують до себе увагу, викликають потребу у виробленні по них загального судження;

по-третє, масові судження людей володіють різним ступенем об'єктивності (істинності). Це пояснюється тим. що думки можуть формуватися на основі як наукових знань, так і хибних поглядів і помилкових уявлень. У разі нестачі об'єктивної інформації люди компенсують її чутками, інтуїцією і т. д. громадську думку, не має у своїй основі твердого наукового фундаменту, може бути помилковим. Судження наукової критики нерідко замінюється забобонами, що видаються за суспільно думку;

по-четверте, цей феномен виступає в якості специфічної спонукальної сили, що регулює поведінку людей, їх практичну діяльність. Виступаючи в якості «матеріальної» регулюючої сили, він відноситься до активної, тобто оволоділа масами, частини суспільної свідомості громадську думку в цьому випадку не тільки відображає певний рівень знань людей з того чи іншого питання, а й фіксує їх активне ставлення до об'єкта думки, утворюючи подобу сплаву раціонального, емоційного та вольового компонентів. Цей феномен існує у свідомості люде, і виражається публічно, виступаючи, у свою чергу, як могутніше засіб громадського впливу;

по-п'яте, громадська думка є специфічний продукт взаємодії людей, свого роду з'єднання думок, знівельовані, змінених, що утворили нову якість, що не зводиться до простої суми індивідуальних думок.

Висновок: не будь-яке групове, колективна думка стає або є громадським, а лише те, що відповідає критеріям - соціальний інтерес, дискусійність, компетентність. А його виразники - класи, соціальні верстви, співдружність класів, народ. Значить, думку можна класифікувати як індивідуальне; групове, або загальне; думку громадськості, чи суспільне.

Громадська думка не може існувати поза системою економічних, соціально-політичних, ідейно-моральних відносин. Оціночні судження, що містяться в цьому феномені, мають соціальний характер. Ще Г.В. Плеханов (один з перших теоретиків марксизму в Росії, літературний критик) в «Нарисах з історії матеріалізму» писав, що «громадська думка» має свої корені в соціальному середовищі і в кінцевому рахунку в економічних відносинах; це не суперечить тому, що будь-яке дане « громадську думку »починає старіти, як тільки починає старіти викликає його спосіб виробництва».)

1.3 Механізм формування громадської думки. Функції громадської думки

При визначенні механізму громадської думки, Тощенко Ж. Т. (доктор філософських наук, професор; головний редактор журналу «Соціологічні дослідження») виділив такі основні етапи [21, с. 105]:

1. Сприйняття реформації (об'єктивної, суб'єктивної, тенденційної й т.д.) на рівні окремих людей.

2. Висновки і оцінки індивідуума - на основі наявних знань, досвіду, вміння аналізувати, рівня інформованості.

3. Обмін наявною інформацією, висновками, дискусії з іншими людьми.

4. Грунтуючись на вищепереліченому, відбувається формування певної думки невеликої групи людей.

5. Обмін між невеликими групами і формування думки соціального шару.

6. Виникнення загальнонародного думки.

Практика показує, що якщо необхідні заходи, зокрема пропагандистські, прийняті в період зародження або на початковому етапі формування громадської думки його значно легше зорієнтувати в позитивному, потрібному напрямку, або локалізувати, не дати перерости в невірні переконання, наступні, на цій основі, відповідні дії і вияву в житті.

Функції громадської думки різняться в залежності від характеру взаємодії думки тих чи інших соціальних інститутів або окремих осіб в першу чергу від характеру впливу, впливу першого на друге, від змісту висловлюваного думки, від його форми. Для громадської думки характерні наступні функції: експресивна (у більш вузькому сенсі контрольна); консультативна; директивна.

Експресивна функція - перша і найширша за своїм значенням. Громадська думка завжди займає певну позицію по відношенню до будь-яких фактів і подій у житті суспільства, діям різних інститутів, лідерів держави. Ця особливість надає даному феномену характер сили, що стоїть над інститутами влади, яка оцінює і контролює діяльність інститутів і лідерів партій, держави. Володіючи тільки однієї моральною владою, громадська думка буває вельми ефективно за своїми результатами. Цей ефект буде безумовно вище, якщо він підкріплюється різноманітними формами контролю з боку трудящих.

Друга функція - консультативна. Громадська думка дає поради щодо способів вирішення тих чи інших соціальних, економічних, політичних, ідеологічних, міждержавних проблем. Це думка буде справедливим, якщо, звичайно, інститути влади зацікавлені в таких відповідях. Прислухаючись до цих порад, «керівні лідери», групи, клани змушені коректувати рішення і методи управління.

І, нарешті, третя, директивна функція громадської думки-виявляється в тому, що громадськість виносить рішення по тих чи інших проблем соціального життя, що мають імперативний характер, наприклад, волевиявлення народу під час виборів, референдумів. Народ в даних випадках не тільки дає мандат довіри тому чи іншому лідерові, але і висловлює свою думку.

Імперативні висловлювання займають в політиці далеко не останнє місце.

Залежно від змісту суджень, сформованих громадськістю, думка може бути оцінним, аналітичним, конструктивним і регулятивним.

Оціночна думку висловлює ставлення до тих чи інших проблем або фактами. У ньому більше емоцій, ніж аналітичних висновків, умовиводів. Аналітичне та конструктивне громадську думку тісно пов'язані між собою: прийняття будь-якого рішення вимагає глибокого і всебічного аналізу, для чого необхідні елементи теоретичного мислення, а часом і напруженої роботи думки. Але за своїм змістом аналітичне та інструктивний думки не збігаються. Сенс регулятивного громадської думки полягає в тому, що воно виробляє та впроваджує певні норми суспільних відносин і оперує цілим склепінням не писаних законом норм, принципів, традицій, звичаїв, традицій і т. д. Зазвичай воно реалізує той кодекс правил, який закріплений у моральному свідомості людей, груп, колективів. Громадська думка може також виступати у формі позитивних чи негативних суджень.

1.4 Вимірювання громадської думки

Для проведення процедур вимірювання громадської думки дуже важливо визначити його основні характеристики. Спрямованість - це просто переважна усталене думка «за» чи «проти» по відношенню до певної події, рішенням, лідера чи іншому загальновідомого соціальному явищу. Інтенсивність - характеризує силу і твердість висловлення громадської думки. Наприклад, представник громадськості може сказати: «Так, я повністю згоден з курсом, що проводяться нинішнім урядом», або «Так, я скоріше згоден, ніж не згоден, з проведеним курсом». В обох випадках має місце позитивна думка про курс уряду, але виражене з різною інтенсивністю. Інтеграція - показує, як висловлюється громадська думка пов'язано із загальною системою традицій, культурою суспільства. За ступенем інтеграції громадської думки можна судити про появу в громадській думці контркультурних зразків, орієнтації на корінні зміни в суспільстві, передбачати відхід від традицій [1, с.345].

У сучасному масовому суспільстві політика, що проводиться політичними лідерами, лідерами соціальних груп і керівниками, не може бути розумною, якщо вони не в курсі бажань та інтересів людей, виражених через громадську думку. Регулярний вимір громадської думки стало здійснюватися на різних рівнях суспільства порівняно недавно. Основу вимірювання складають підрахунок голосів, поданих представниками громадськості «за»: або «проти» під час обговорення якого-небудь рішення, політичного; курсу або іншого соціального, економічного, політичного події, і вимірювання інтенсивності висловленої думки. Підрахунок голосів досить простий за задумом, але досить важкий по виконанню. З цієї причини дослідження громадської думки мають проводити справжні професіонали високого класу. У Росії такі дослідження проводять, зокрема, Всеросійський центр дослідження громадської думки (ВЦВГД) і служба «VP», за кордоном найбільш відомою є американська служба Геллепа.

При вимірі громадської думки використовується спеціально розроблений опитувальник. Основною вимогою до запитальника є повний облік усіх можливих відповідей представників громадськості на поставлені перед ними питання, що стосуються важливих аспектів вияву громадської думки. Інша необхідна умова проведення опитувань - облік рангових і номінальних параметрів представників різних соціальних груп. Дійсно, представники нижчих і вищих соціальних класів, представники різних етносів, представники різних регіонів, представники різних професійних або статево-вікових груп можуть мати зовсім різне думку з приводу обговорюваних проблем. З цієї причини для отримання повної картини громадської думки в числі опитаних повинні бути представлені всі соціальні групи у відповідних пропорціях в залежності від їх частки в даному суспільстві. Ця складна проблема вирішується за допомогою проведення вибіркових досліджень, в основі яких лежить наступний принцип: основні характеристики правильно складеної невеликий за чисельністю вибірки (представницької за всіма групами) будуть відповідати характеристикам досліджуваного суспільства. Якщо вибірка була сформована правильно, то відхилення громадської думки з досліджень вибірки від громадської думки всього суспільства повинні бути не більше 3-4%.

Управління громадською думкою - одна з головних проблем, пов'язаних з використанням соціологічних наукових знань. Можна з упевненістю сказати, що базою такого управління є пропаганда, заснована на точних, науково обгрунтованих даних про спрямованість, інтенсивності та інтеграції громадської думки. У самому широкому сенсі мета пропаганди - спрямувати всі зусилля на прийняття громадськістю потрібної для керуючої сторони точки зору, створити систему установок на підтримку або відкидання економічних, політичних чи соціальних явищ. Виступи промовців перед публікою, статті в журналах, телевізійні передачі, реклама і просування товарів на ринку - це зразки пропагандистського впливу на громадську думку. Багато дослідників відносять до пропаганди і освітній процес, оскільки в ході навчання викладачі прищеплюють учням свою власну думку про події та явища оточуючої їх дійсності. Добре відомо, що неявна, безперервна пропаганда в процесі навчання дозволяє найбільш міцно впроваджувати у свідомість учнів норми і цінності, відповідні певних точок зору.

При реалізації заходів з управління громадською думкою виникає ряд питань. У якому випадку пропаганда виробляє найбільші зміни в людській поведінці: коли її вплив на представників громадськості значно або коли воно недуже, обережне? Як слід формувати стратегію пропаганди в тих випадках, коли точка зору представників громадськості характеризується суттєвими відхиленнями від колишньої, що вже сформувалася, і коли ці відхилення незначні? Усвідомлення відхилень від прийнятого думки прийнято називати когнітивним дисонансом. Тут існують дві точки зору. Одні вчені вважають, що якщо відхилення від загальноприйнятої точки зору значні, то вплив справляє найбільшу зміну в громадській думці, але інші вчені дотримуються діаметрально протилежної точки зору. Клем Віттакер (американський політконсультант, що відкрив в 1933 році в Лос-Анджелесі перший консультаційне PR - агентство) досліджуючи обидва цих наукових підходи, прийшов до думки, згідно з яким основою успішного застосування пропаганди є не значення когнітивного дисонансу, а ступінь підтримки даної точки зору представниками громадськості . Коли члени суспільства дуже інтенсивно підтримують колишню точку зору, з глибокою особистісної включеністю, посилення когнітивного дисонансу незначно змінює суспільну думку. Більш того, значний когнітивний дисонанс виробляє ефект бумеранга, який характеризується тим, що член суспільства, що піддається пропагандистському впливу, починає його відкидати і підтримувати протилежну точку зору. Але коли підтримка колишньої точки зору представниками громадськості не настільки інтенсивна і особистісна включеність не настільки глибока, когнітивний дисонанс може призвести до збільшення ступеня зміни громадської думки в результаті впливу пропаганди. Для кожного члена суспільства існує «оптимальне розбіжність», яке виробляє максимальну зміну громадської думки.

Глава 2. Засоби масової інформації як регулятор громадської думки.

Журналістика в суспільстві являє собою не тільки спосіб впливу на маси, а й засіб участі мас в соціальному управлінні. Це участь здійснюється на базі всебічного інформування мас про соціального життя в цілому, про діяльність окремих соціальних інститутів, про життя окремих регіонів країни. Чим вище інформованість мас, тим вище компетентність думки, що виражається різними верствами суспільства, об'єднується з допомогою каналів масової інформації в загальний потік громадської думки.

Формування громадської думки та її вираження за допомогою друку, радіо і телебачення - два взаємопов'язаних сторони в діяльності ЗМІ. Друк, радіо, телебачення забезпечувати громадській думці гласність, приєднують до нього свій авторитет, доводять до відома соціальних інститутів. ЗМІ надають всенародну трибуну для обміну індивідуальними і колективними думками, спільного пошуку рішень, контролю над їх реалізацією.

У сучасний період розвитку російського суспільства успішне вирішення політичних, економічних і соціальних завдань все більше залежить від дії громадської думки. Важливу роль у формуванні громадської думки відіграють ЗМІ. Про зростаючу роль друку, радіо і телебачення в суспільному житті країни свідчать їхній бурхливий ріст, поширеність і доступність масової інформації. Друковане й усне слово, телевізійне зображення здатні в найкоротші терміни досягти найбільш віддалених районів, проникнути в будь-яку соціальну середу. Широкі можливості ЗМІ викликають необхідність вивчати механізми їх функціонування і розвитку, ефективність впливу на громадську думку.

На відміну від традиційного підходу до вивчення ефективності ЗМІ, обмеженого аналізом споживання аудиторією масової інформації, при якому вимірюються головним чином масштаби "охоплення" газетами, радіо і телебаченням багатомільйонних аудиторій, системний підхід дозволяє виявити, що саме ЗМІ в сучасних умовах виявляються найважливішим засобом формування громадської думки, а також однією з форм його управління [2, с. 78].

2.1 Друковані видання

Динамічний розвиток російського ринку друкованих засобів масової інформації призвело до посилення конкурентної боротьби серед мас-медіа. Як наслідок, зріс інтерес до сучасних технологій ринкової поведінки ЗМІ як комерційних структур і, зокрема, до застосування заходів комплексу маркетингу. Так звана «класична» структура комплексу маркетингу включає чотири основних елементи: товар, ціна, методи поширення і стимулювання. Для їх ефективного використання необхідно мати чітке уявлення про маркетинговому аспекті специфічних особливостей виробленого товару.

Це повною мірою відноситься і до діяльності друкованих ЗМІ, оскільки, як буде показано нижче, особливості елемента «товар» надають тут значний вплив на три інших складових комплексу маркетингу.

Розглянемо ці особливості.

Перша і, можливо, основна, особливість друкованих засоби масової інформації як товару (характерна, втім, і для електронних), полягає в тому, що друковані видання, в принципі, можуть виконувати прібилеобразующую функцію на трьох різних ринках. Перший - це ринок інформаційних послуг, де друковані видання виступають в якості інформаційного товару або носія інформації (предметом угоди є публікує друкованим періодичним виданням - далі за текстом просто «видання» - інформація), другий - ринок рекламних послуг, де друковані видання виступають в якості рекламоносія (предметом угоди є рекламна площа, інші рекламні можливості, що надаються видавництвом), як-то: поширення рекламних матеріалів як вкладки у видання, можливості семплінгу (семплінг - рекламна кампанія з поширення пробних зразків нового товару.) і продакт плейсмент (про Дакт пле йсмент - (англ. product placement, дослівний переклад розміщення продукції; прихована реклама) - рекламний прийом, що полягає в тому, що реквізит у фільмах, телевізійних передачах, комп'ютерних іграх, музичних кліпах або книгах має реальний комерційний аналог. Зазвичай демонструється сам рекламований продукт або його логотип, або згадується про його хорошій якості); третій - це так званий «ринок впливу», де друковані ЗМІ виступають у якості об'єкта для інвестицій. Тут необхідно зауважити, що теоретично окремо взята комерційна структура, що здійснює випуск друкованих ЗМІ, може вести активну комерційну діяльність на всіх трьох зазначених ринках. Сформована ж практика така, що зазвичай видавництва зосереджують свої зусилля лише на двох або навіть на одному з перерахованих ринках. Зазначені ринки принципово різні, але при цьому нерозривно взаємопов'язані. Так, зміна тих чи інших позицій друкованих видань на ринку інформаційних послуг призводить до зміни становища на ринку рекламних послуг. Наприклад, погіршення якості публікується інформації і, як наслідок, зменшення розміру або погіршення якісних характеристик аудиторії може стати причиною зниження обсягів продажів рекламних площ. Або зміна спрямованості розміщуються редакційних матеріалів, викликане впливом стороннього інвестора, може призвести до змін у структурі читацької аудиторії, що також вплине на продажі реклами (тобто на позицію друкованих ЗМІ на ринку рекламних послуг). Ще один приклад: збільшення продажів рекламних площ, тобто зростання питомої частки реклами в «загальному інформаційному обсязі» газети (наприклад, за рахунок зниження рекламних тарифів), може, як послабити позиції друкованих ЗМІ на ринку інформаційних послуг внаслідок відтоку не цікавляться рекламними оголошеннями читачів, так і підсилити ці позиції за рахунок залучення нових читачів , яким цікава саме рекламна інформація (другий варіант характерний для рекламної преси). У цій ситуації значущим для позиції видання на ринку рекламних послуг може виявитися і заміщення частки читачів, що не цікавляться рекламою, читачами, яких реклама цікавить, і навпаки.

Друга особливість полягає в тому, що друковане видання як товар має явні ознаки дуалізму.

Якщо розглядати ринок інформаційних послуг, то, з одного боку, газета чи журнал є лише носіями інформації (реклами), тобто засобом надання інформаційних (рекламних) послуг. Дійсно, в наявності той факт, що основні ознаки послуги притаманні друкованим виданням як носіям інформації - інформація (у тому числі рекламна) нематеріальна, невіддільна від джерела, має непостійне якість і несохраняемості (так як, взагалі кажучи, втрачає цінність з плином часу). Те ж можна сказати про засоби масової інформації, що діють на ринку рекламних послуг.

З іншого боку, друковані видання можуть характеризувати його власника (читача) як представника тієї чи іншої соціальної або професійної групи. Видання може, наприклад, виконувати функції предмета інтер'єру. При цьому втрачаються ознаки нематеріальності та несохраняемості, властиві послуг.

На рекламному ринку «товарна» сутність друкованого ЗМІ може полягати у бажанні рекламодавця розміщувати рекламу виходячи не з об'єктивних показників і результатів медіапланування, а з характеристик виконання видання (полосность, кольоровість, дозвіл і т.д.), навіть коли це не пов'язано з вимогами до графічного втілення рекламної ідеї.

Товарний дуалізм друкованих засобів масової інформації проявляється також при їх класифікуванні за критерієм «сфера застосування», на ринку інформаційних послуг друковані видання можуть виступати як в якості споживчого товару (наприклад, розважальні видання), так і товару виробничого призначення. При цьому одне і те ж видання для різних сегментів читацької аудиторії може виконувати різні функції. Так, жіночий журнал «Новини у світі косметики» одночасно є товаром як особистого користування (джерело пізнавальної та розважальної інформації для жінок), так і виробничого призначення (носій цінної ділової інформації для підприємств, що працюють у сфері виробництва косметичних товарів або надання косметологічних послуг).

Третя особливість друкованих засобів масової інформації полягає в «дискретності» площі видання. Це визначається двома чинниками:

1) технологічна ситуація на ринку поліграфічних підприємств (які є постачальниками друкованих засобів масової інформації) така, що видання може виходити у світ, маючи тільки строго певну кількість смуг (наприклад, кратне восьми, чотирьох або двох). У принципі, випуск газети чи журналу нестандартного обсягу, безумовно, можливий, але це, як правило, невигідно економічно або призводить до зриву термінів випуску;

2) вимоги діючих нормативних актів встановлюють частку площі видання, яку не повинна перевищувати площу рекламної інформації (40% від загальної площі видання) для отримання певних податкових пільг. Вплив цих двох факторів призводить до виникнення вираженої нелінійності залежності величини прибутку від обсягу продажів рекламних площ, що значно впливає на особливості збутової політики видавництва на ринку рекламних послуг.

Оскільки, за винятком декількох видань-лідерів у кожному регіоні, переважна кількість друкованих ЗМІ має досить вузьку базу споживачів (рекламодавців), то прогнозувати обсяг продажів рекламної інформації в конкретний номер вкрай важко, оскільки поява або догляд двох-трьох великих замовників може повністю змінити розмір рекламної площі.

Знання і розуміння особливостей як товару, так само як знання і розуміння специфіки ринків друкованих ЗМІ, необхідні для досягнення комерційного успіху.

2.2 Радіо

У історії XX століття практично немає іншого такого яскравого прикладу взаємодії і взаємовпливу, як радіо і інші канали масової інформації. Всього три десятиліття відносно спокійного життя технічний прогрес дав радіомовлення для зміцнення своїх позицій. Вже в середині 50-х років ХХ століття про нього висловлювалися як про «Факір на годину». Якщо брати до уваги час існування нашої цивілізації, то три десятиліття - це навіть не годину, а мить.

Тисячу років тому китайський поет і вчений Ван Цзюньюй, частіше іменований в стародавніх книгах як Ван Ци, прорік і записав: «Не доставляє задоволення слухати те, що належить дивитися». Деякий час по тому він висловився ще більш точно: «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути». Через десять століть приповідка зазвучала як вирок. Шанувальники телебачення звернулися до мудрості китайця як до найбільш точної формулюванні звинувачення радіо в обмеженості, а отже, і в безглуздості його існування.

«Могильником» радіо важко звинуватити у перебільшенні. Експансія телебачення в усьому світі досягла таких розмірів, що виникли сумніви у правомірності життя і театру, і кінематографа, а з появою трансляцій з музеїв і відеофільмів про живопису - в доцільності відкриття музейних колекцій. Якщо безпристрасні комп'ютери передрікали прийдешню злидні всім традиційним видам видовищного мистецтва, підраховуючи касові збитки і все збільшується кількість порожніх крісел у кіно-, театральних і концертних залах, то неважко уявити, наскільки незавидним поставало майбутнє радіо, все художнє надбання якого полягало в невидимих ​​світу звуках.

Навіть самі доброзичливі дослідники сходилися на думці, що доля радіо в мікромініатюризації технічних засобів: ось створять інженери приймач розміром з аптечну таблетку (технічно це цілком можливо, більше того, ця ідея практично була реалізована до кінця 70-х років) і буде вона подавати сигнали , вмонтована в петлиці, повідомляючи погоду і найбільш важливі новини. Що ж стосується великої подієвої і художньої інформації, спілкування з комунікатором, аудіокультури у всіх її різновеликих і різноманітних аспектах ... то «краще один раз побачити, ніж сто разів почути».

Таку думку поширилося в середовищі фахівців, які спостерігали взаємини засобів масової інформації та культури крізь призму жорстокої конкурентної боротьби. Це стосувалося розвитку ЗМІ в будь-яких соціально-політичних умовах, навіть у тому випадку, коли держава прагнула максимально регулювати ці відносини, як це було в нас у країні. Але і при диктатурі КПРС, коли плани роботи всіх ЗМІ заздалегідь затверджувалися в одному і тому ж будинку, одними і тими ж начальниками, навіть за таких умов реальна конкуренція існувала, бо щодня і щогодини в аудиторії виникала проблема вибору: дивитися чи тільки слухати, що саме по собі стимулювало суперництво в прагненні привернути увагу населення.

До початку другої половини XX століття могутність телебачення, особливо в суперечці з видовищними видами мистецтв (театр, кіно, естрада) і аудіокультурой (радіо, грамзапис), здавалося нищівного. Але в той же час дослідники почали звертати увагу на цілу низку парадоксів у розвитку як системи ЗМІ в цілому, так і окремих її елементів. Перш за все, ці парадокси стали проявляти себе в найбільш розвинених «телевізійних державах», зокрема в Сполучених Штатах Америки.

У 1959 році, на піку «телевізійного буму», в США налічувалося 3879 радіомовних станцій різної потужності. У цей же час працювало близько 900 телестанцій. Американці, як відомо, не люблять вкладати гроші в підприємства, що не приносять прибутку. Прибуток же на радіо і телебаченні пов'язана з передачею реклами. А кількість рекламодавців і суми прибутків безпосередньо залежать від розширення або звуження аудиторії.

Через кілька років виникла така ситуація, здивує і фахівців, і широку публіку: до 1976 року в США працювало 8120 радіомовних станцій різної потужності при 1016 телевізійних студіях; співвідношення - 1:8 проти 1:4 вісімнадцять років тому. В окремих штатах і містах ще більш виразні показники свідчили про те, що радіо не втрачає аудиторії і телебаченню в своєму рекламному впливі на населення не поступається: Нью-Йорк - 344 радіомовні станції і 42 телевізійні; Пенсільванія - відповідно 344 та 34 і т.п . Зауважимо, що наведена тут статистика враховує лише станції з регулярним і постійним мовленням в кілька годин, одноразові або нерегулярні радіоакціі рекламного характеру не враховувалися.

До початку 70-х років ХХ століття найбільш далекоглядні спеціалісти в різних країнах, головним чином там, де телебачення задовольняло інтерес публіки, прийшли до висновку: розповсюдження телепередач не є причиною значного зниження інтересу до радіопрограм.

На рубежі 80-х років ХХ століття соціологи публікують результати досліджень, з яких випливає, що в деяких повністю телефо-товки районах СРСР майже 90% жителів при зверненні до того чи іншого засобу масової інформації вважають за краще радіо (друге місце після газет за популярністю).

Інновації Російського радіомовлення щодо створення нового цифрового формату мовлення почалися на початку 1980 року під ВНІІРПА ім. А.С. Попова, які завершилися створенням вітчизняної системи ЦРВ, дослідних зразків передавального і приймального обладнання та організацією експериментального мовлення у м. Новгороді в 1993 році. Проте, оскільки в 1995 році була стандартизована в якості загальноєвропейської система ЦЗРВ Евріка-147/DAB, яка істотно відрізняється від вітчизняної, то, починаючи з 1993 року, всі роботи були зосереджені на впровадженні в Росії цієї системи. На жаль, далі зафіксовані в основному не факти, а наміри. Для експериментального мовлення в Санкт-Петербурзі Міністерство Зв'язки прийняло рішення про виділення смуги частот у діапазоні 92 - 100 Мгц. Досвідчені роботи були успішно проведені, однак, для впровадження вказаної системи ЦЗРВ в масштабах Російської Федерації цих зусиль недостатньо. До цих пір відсутня єдина федеральна програма впровадження цифрового стандарту на телебаченні і радіоелектронних ЗМІ. Для вирішення проблеми мовлення необхідне рішення безлічі організаційних проблем, в першу чергу - виділення окремого діапазону частот. Європейський досвід показав, що використання діапазону 88-108 мГц спільно з існуючими ЧС-станціями недоцільно. В кінці 1999 р. колегія Мінзв'язку РФ намітила трьохетапну стратегію переходу на цифрове радіомовлення, розраховану на 10-15 років:

перший етап 2001-2002 рр.. Дослідне мовлення в Москві та Петербурзі 6 державних станцій: "Радіо Росії", "Маяк", "Маяк-FM", "Юність", "Орфей" та однієї місцевої. Можлива передача пейджингового або мультимедійної інформації;

другий етап 2002-2003 рр.. Розширення досвідченого мовлення на Московську і Ленінградську області, поява 6 комерційних станцій;

третій етап 2003-2010 рр.. Повний охоплення території РФ, надалі - скорочення кількості аналогових УКХ станцій.

Обсяг радіомовлення в принципі збільшувався паралельно зі зростанням телебачення, а ось його структура змінювалася різко, про що особливо яскраво свідчить еволюція радіопрограм у вітчизняному ефірі: строго диференційовані за змістовним та адресним критеріям комерційні радіостанції значно перевищують за обсягом мовлення параметри колишнього Всесоюзного радіо, надаючи слухачам настільки ж виросла, але принципово змінилася тематичну палітру передач.

Яким же чином радіо вдається зберегти свою привабливість в дійсно дуже важких для нього умовах жорстокої конкурентної боротьби за увагу аудиторії? Тут правомірно виділити три природних властивості радіомовлення, що обумовлюють його життєздатність.

1. У структурі сучасних ЗМІ радіо залишається найбільш оперативним. Ні телебачення, ні кінематограф навіть на рубежі XXI століття не володіють технікою, яка дозволяє без попередньої підготовки виходити в ефір з будь-якої точки земної кулі з розповіддю про подію і явище будь-якого характеру вже в момент початку цієї події. Відповідно це обставина полегшує запрошення до мікрофона в якості коментаторів найбільш актуальних та соціально значимих фактів і явищ представників громадськості, державних діячів, авторитетних людей в усіх галузях знань і, звичайно ж, самих учасників подій. У всьому цьому, як показує світова практика мовлення, включаючи і російську, радіо впевнено випереджає і пресу, і телебачення.

2. З усіх ЗМІ радіо є найзручнішим («невибагливим», «комфортних») для сприйняття аудиторією. Слухання радіо, як правило, не вимагає відмови від повсякденних справ, його можна поєднати і з виробничою зайнятістю, і з побутовими реаліями (прибиранням квартири, господарськими справами і т.п.). Колосальну частина аудиторії радіо у всіх напрямках мовлення - від музичних програм, новинних випусків до передач літературно-драматичних композицій і «радіокніг» - складають автомобілісти за кермом і їхні пасажири. Більше того, різноманітність інтересів саме цієї частини аудиторії стимулювало значне розширення жанрово-тематичних параметрів мовлення (що в свою чергу сприяло збільшенню числа сучасних форматів радіостанцій, а також збільшенню кількості самих станцій, більш чіткої їх адресною і змістовної спрямованості та диференціації).

3. Радіомовлення надає безсумнівну психологічний вплив на людей. У системі ЗМІ радіо, орієнтоване насамперед на слухове сприйняття, впливає більше за інших на уяву людини. На це звертають увагу багато сучасних фізіологи слідом за великими російськими вченими І.М. Сеченовим та І. П. Павловим. Ще до появи радіо було доведено, що людина в міру своїх можливостей та розвитку асоціативного мислення намагається перевести звукові враження в зорові. Процес цей неминучий, він не залежить від бажання людини, бо виражає об'єктивну закономірність природи сприйняття навколишнього світу.

Радіо збуджує фантазію, стимулює почуття і тим самим дає роботу і мислення, і неусвідомленим емоціям. Інакше кажучи, воно допомагає людині вийти з тієї емоційної «стабільності», в яку приводять його нескінченно повторюються, постійно дублюють один одного службові, робочі та побутові обставини, умови середовища, які регламентують розвиток особистості.

Радіо вивільняє уяву і певним чином компенсує той емоційний і розумовий застій, ті навички автоматизму у поведінці і реакціях, які вироблені звичним життєвим досвідом. До цього слід додати і повторюваність всіляких стресів, які людина отримує на роботі, в побуті, в обставинах життя великого міста. Ці стреси, як стверджують психологи, також повністю підпорядковують собі мислення та емоції [7].

Що ж відбувається з індивідуумом?

До межі «завантажений» проблемами напруженого виробничого дня, занурившись в агресивне по відношенню до окремої особи суспільне середовище в дорозі, людина і вдома не завжди може уникнути різноманітних турбот і тривог. Нарешті ввечері він сідає до телевізора і ... отримує з величезною експресією відібрані та продемонстровані зліпки (копії, аналоги) тих самих стресових фактів, ситуацій і обставин, які супроводжували його протягом дня. Причому отримує він їх з високою точністю і великою виразністю: у кольорі, із стереофонічним звуком, у швидкому кліповій ритмі, а в перспективі - і в об'ємному (стереоскопічному) зображенні. Сприйняття такої людини виявляється явно перевантаженим, фантазія - задавленою, уява - відключеним. Між тим нормальний організм вимагає емоційного рівноваги, яке у певній мірі і здатний створити прослуховування радіопередач. Соціопсихологи стверджують, що навіть найбільш трагічна інформація сприймається з меншим нервовим напругою по радіо, ніж з екрану телевізора, бо в цьому випадку спрацьовує механізм психологічного захисту, який є у кожного індивідуума

Такі основні властивості радіо, що дозволяють йому успішно взаємодіяти (при хорошому організаційному рівні) з телебаченням, зберігаючи при цьому неповторні методи і форми впливу на аудиторію, а також інтерес слухачів.

2.3 Телебачення

У світі, незважаючи на загальне тяжіння до уніфікації, існує чимало телевізійних систем. За останні роки телевізійний краєвид невпізнанно змінився: асортимент програм у столиці і в багатьох провінціях якщо і не досяг розмаїття магазинних вітрин, то все ж значно перевершив найсміливіші мрії недавнього минулого. За короткий термін, що його «перехідним періодом», вітчизняна система телебачення виконала гігантський шлях перетворень: перестала бути партійно-державної монополією, відбувся поділ телекомпаній на программопроізводітелей (продюсерські компанії) і мовників (з'явилися і посередники між першими і другими - дистриб'ютори). У результаті виник ринок програм.

Якщо всі «різноманітність» радянського телебачення зводилося до поділу на центральне і місцеве мовлення, то середина 90-х рр.. ХХ століття характеризується більш складною класифікації [1, с. 130]:

1. За способом трансляції:

- Ефірне (усі мовні організації, що використовують традиційний спосіб розповсюдження телесигналу від телевежі до телесистеми споживача);

- Супутникове (наприклад, «Космос-ТВ» - спільне російсько-американське підприємство, яке пропонує російському споживачеві супутникові телепрограми західних компаній; у Росії еру безпосереднього супутникового телемовлення в кінці 1996 р. відкрили чотири телеканали «НТВ плюс»);

- Кабельне (компанія «КТВ-1», кабельні мережі в містах Росії).

2. За типом діяльності:

- Мовні (здійснюють телетрансляцію програм, в більшості своїй це універсальні телеорганізації, які мають і власне телевиробництво, і доступ до ефіру);

- Программопроізводящіе (продюсерські фірми);

- Дистриб'ютори (своєрідна інфраструктура телемовлення).

3. За принципом освіти:

- Зі старих структур (ВИД, АТВ і т.п.);

- Новостворені («ТВ-6 Москва», «Російська трійка відео» та ін.)

4. За охопленням аудиторії:

- Загальноросійське («Росія») - аналог Центрального телебачення (у ще більшій мірі це відноситься до наступного пункту);

- Міждержавні (з деякою натяжкою сюди можна віднести ОРТ);

- Регіональні («Південь Росії»);

- Місцеві (від обласних телестудій до кабельних мереж мікрорайону).

5. За способом розповсюдження телесигналу:

- Загальнонаціональні (Перший, Росія);

- Мережеві («ТВ-6 Москва»);

- Місцеві.

6. За спеціалізацією програм:

- Загальні (ВИД тощо);

- Спеціалізовані (ВоенТВ).

7. За формою власності:

- Державні;

- Недержавні, серед яких є всі різноманітні дозволені законом форми власності:

- Приватні (Рен-ТВ, Гіміні фільм Інтернешнл);

- Акціонерні товариства:

- Відкритого типу (Центр комерційного телебачення), закритого типу («2 х 2 Телемаркет»);

- Товариства з обмеженою відповідальністю (Агентство Парадіз);

- Товариства з обмеженою відповідальністю (Єкатеринбург Арт Home Video).

Можна зустріти й інші назви:

- Корпорація (Відеофільм);

- Асоціацією кінокомпаній (Dixi - творець знаменитої програми «Ляльки» на НТВ, постраждала сторона в історії з програмою «Національний інтерес»);

- Продюсерський центр («Московський стиль» - виробництво програм «Момент істини», «Маски-шоу», «Джентльмен-шоу»);

- Концерн («Червона площа» - засновник, продюсер і директор Валерій Комісарів, програми «Чоловічі і жіночі історії», «Моя сім'я»);

- Незалежна телестудія (ІМІ-ТВ, Уралфільм);

- Змішані компанії за участю зарубіжних інвесторів (АТЗТ Російсько-Британська творча асоціація «Іст-Вест»).

Що стосується диференціації, профілювання вітчизняних телеканалів у процесі розвитку багатопрограмного, то вони поділяються:

1. за тематичною ознакою: інформація; музика; кіно; культура і мистецтво і т.д.;

2. за аудиторні (адресного) ознакою: для дітей; для молоді; для жінок; для пенсіонерів; для літніх людей; для домогосподарок і т.д.;

3. за національною ознакою: республіканська програма, а програма для національних груп населення; програма для проживаючих поза територіями своїх національних утворень;

4. за територіальною ознакою: загальнодержавна (інтеграційна - міждержавна, зарубіжна, на зарубіжну аудиторію) телепрограма, місцева (регіональна, аж до кабельної мережі селища, мікрорайону) програма;

5. з тимчасового ознакою: цілодобові програми; програми, що віщають певний час (або з плаваючим графіком мовлення);

6. за джерелом фінансування: державний (бюджетний) телеканал; платний (функціонує за рахунок абонементної плати телеглядачів або передплатний, за аналогією з друкованою періодикою), громадський (працюючий за рахунок фондів громадських організацій, добровільних пожертвувань підприємств та приватних осіб); комерційний (самоокупний, перш за все за рахунок реклами); орендний (політична партія, громадський рух, державна чи кооперативна організація, приватна особа або програмна телефірма орендують час у телерадіомовлення).

Незалежно від технічної та організаційної бази реалізації мовної діяльності будь-який діючий або новостворюваний телеканал буде неодмінно володіти одним або декількома зазначеними типологічними ознаками.

Однак сьогоднішні функції телеекрану не обмежуються можливостями мовлення. Телеекран стає все більш поліфункціональним. Принаймні, три його функції загальновідомі: телевізор, відеотелефон і дисплей комп'ютера. Власне телебачення включає в себе наступні різновиди:

1. антенне (традиційне, класичне, трансляційне) телевізійне мовлення;

2. супутникове (безпосереднє, глобальне, всесвітнє) телебачення (світобачення);

3. кабельне (абонентське) телебачення;

4. касетне (відеотечное) телебачення - відеодиски (лазеровіденіе);

5. тітровое телебачення - відеотекс, телетекст.

Сучасний розвиток телебачення йде по шляху все більшої масовізації виробництва та індивідуалізації споживання. Безсумнівно, врахування специфіки і можливостей кожного СМЯ, кожного виду тележурналістики, а також потреб аудиторії, які вона ідентифікує саме з цією функцією телеекрану. Телебачення є масовим засобом інформації, також наділеним, як і інші, загальними і специфічними функціями.

Телебачення (так само як і будь-які інші (існуючі нині і ті, які, очевидно, ще будуть винайдені) засоби масової інформації) є поліфункціональним об'єктом, носієм продуктів не тільки журналістської діяльності, а й інших видів соціальної діяльності, пов'язаної з перенесенням, трансляцією духовних цінностей в масову свідомість, наприклад, навчання. Так, згідно з однією з точок зору, телебачення, наприклад, виконує наступні функції:

1. репортажну,

2. кінопрокату,

3. навчальну,

4. естрадно-спортивну,

5. рекламну.

Важко погодитися з вченими, що ставлять знак рівності і навіть тотожності між журналістикою та засобами масової інформації, зокрема - телебаченням. Така логіка призводить їх до необхідності зараховувати кінопрокат або рекламу (комерційну і політичну) по відомству журналістики.

Але сам "матеріал" реальному житті не визнає таку логіці. Це "опір матеріалу" змушує засумніватися в самій логіці і, по уважного розгляду проблеми, визнати, що не все те, що мається на засобах масової інформації - журналістика. З того факту, що в умовах так званої ринкової економіки "без доходів від реклами ТБ вижити не може", ніяким чином не слід ні приналежність реклами до журналістики, ні, тим більше, висновок, що реклама є функцією журналістики.

Суперечностей у визначеннях досить. І, тим не менш, останнім часом дослідники виділяють цілий ряд вузьких функцій, багато в чому властивих і реалізуються саме телебаченням. Це такі як: реклами, розваги, зняття напруги, пізнання, морально-психологічного задоволення, освіти, виховання, збору, зберігання, переробки-розповсюдження інформації і т. д.

Що стосується функції кінопрокату, то, наскільки відомо, вчені, які дотримуються цієї логіки, не знаходять аргументів на користь включення її в число журналістських функцій, тому вони цю очевидну функцію ЗМІ (зокрема телебачення) взагалі воліють не згадувати в своїх роботах.

Кузнєцов Г.В. (Завідувач кафедри телебачення і радіомовлення факультету журналістики, чуваської гуманітарного університету ім. І. М. Ульянова) у підручнику «Тележурналістика» виділяє функції, які якраз реалізує телебачення. До них відносяться: інформаційна функція, культурно-просвітницька, інтегративна, соціально-педагогічна, організаторська, освітня, рекреативная.

Телебачення поширює інформацію повніше і швидше, достовірніше і емоційніше своїх попередників. З загальнотеоретичних курсів з журналістики відомо різноманітність тлумачень поняття «інформація». Кузнєцов Г.В. вживає його в самому вузькому і конкретному значенні: інформування людей про події в країні та світі, показ новин. Лише в цьому сенсі можна виділити власне інформаційну функцію телебачення, оскільки інформацією в широкому плані можна вважати і трансляцію театральної вистави, і сам факт роботи телевізійного передавача.

Регулярне отримання соціальної інформації стало необхідною умовою повноцінної участі в сучасному житті. Інформаційні випуски, що складаються з репортажів і усних повідомлень про те, що відбулося в останні години у світі або в тому регіоні, на який віщає дана станція, складають опорні точки щоденної сітки мовлення.

Будь-яка телевізійна передача в тій чи іншій мірі долучає глядача до культури. Навіть в інформаційних випусках сам вигляд показуються людей, їхня манера спілкування, ступінь грамотності впливають на глядацькі установки. У цьому випадку виступає вперед культурно-просвітницька функція. Є такі програми і особливий канал на вітчизняному телебаченні, які спеціально створювалися для залучення аудиторії до досягнень науки і культури. Проте різниця між культурно-просвітницької та освітньої функціями телебачення така ж, як між клубом і школою.

Всі засоби масової комунікації, в першу чергу телебачення, за своєю природою здатні підтримувати нормальне функціонування того суспільства, на яке поширюється їх вплив. Крім національного та релігійного ознак звертають увагу на соціальні (в тому числі класові), соціально-психологічні, вікові відмінності людей. Телевізійні канали задовольняють, крім того, потреба кожного глядача ідентифікувати себе як зі світовою спільнотою в цілому, так і з певною групою людей, з їх специфічними інтересами.

Інтегративна (консолідуюча, яка об'єднує) функція телебачення вирішується всіма розділами мовлення (публіцистика, мистецтво, спорт, розваги). Вона як би накладається на інші функції, частково збігаючись з інформаційної, культурно-просвітницької, організаційної, освітньої та ін Для журналіста, усвідомлено реалізує інтегративну функцію телебачення, найпершим якістю можна назвати вміння об'єднувати в підході до матеріалу потреби суспільства з турботами окремої людини біля телевізора .

Соціально-педагогічна функція передбачає пряму залученість телебачення в систему адміністративного впливу на населення, в пропаганду певного способу життя з відповідним набором політичних і духовно-моральних цінностей. Ступінь цієї залученості і міра впливу залежать від характеру держави.

У тих країнах, що розвиваються, де істотну роль відіграє, наприклад, політика обмеження народжуваності або освоєння нових землеробських знарядь, телебачення приділяє багато уваги пропаганді починань у цих сферах. При тоталітарних режимах пропаганда пронизує всю телепрограму - від інформації до творів мистецтва, демонструючи загальну любов до влади і до виконання їхніх вказівок. Але і в демократичних державах телебачення в істотній частині своїх програм служить провідником державної політики.

Телебачення іноді саме стає ініціатором тієї чи іншої суспільної акції, організовуючи будь-які спільні дії мас людей. З'являється організаторська функція і телебачення ставить які-небудь питання перед владою, спонукаючи їх до дії. На рівні міста, регіону така організаторська робота журналістів особливо помітна (за ініціативою телебачення, наприклад, вводяться нові маршрути транспорту і т. п.).

Освітня функція безпосередньо не відноситься до сфери журналістики, припускаючи регулярні цикли дидактичного матеріалу на допомогу особам, які отримують освіту. Провідні вчені, кращі фахівці викладають у телеуніверситет світу. Навчальні передачі транслюються, як правило, за спеціально відведеному для цієї мети каналу.

Рекреація (від лат. Recreatio - відновлення) - відпочинок, відновлення сил людини, витрачених у процесі праці. Більшість рекреаційних телепрограм, по суті, лежать за межами журналістики. Чисто розважальна продукція (відеокліпи, комедійні фільми, конкурси типу «Кохання з першого погляду» тощо) створюється, як правило, спеціалізованими телекомпаніями. Журналісти іноді беруть участь у таких програмах у ролі ведучих, а також редакторів.

Таким чином, телебаченню притаманні функції, здійснювані всіма видами ЗМІ. Різниця в тому, що певні функції реалізуються телебаченням більшою мірою, ніж іншими видами засобів інформації.

2.4 Інтернет

Роль Інтернет-видань дедалі зростатиме. До них будуть перетікати рекламні гроші від традиційних засобів масової інформації. При цьому Інтернет-видання будуть взаємодіяти і зливатися з телевізійними, радіо - і «паперовими» засобами масової інформації. Такий висновок випливає за підсумками круглого столу «Інтернет проти традиційних ЗМІ», проведеного 13 липня 2006 року в РІА «Новини» за участю Російської асоціації зі зв'язків з громадськістю та ділової газети «Погляд».

Постійних Інтернет-користувачів в Росії менше чверті, тоді як у Західній Європі, США, Австралії в Мережі постійно бувають майже всі жителі. У нас ситуація буде наближатися до західної, тобто та Інтернет-ЗМІ, і відповідний ринок чекає велике зростання [11].

Інтернет-аудиторія в Росії своєрідна. Середній читач Інтернет-ЗМІ молодий, добре освічений (більше половини користувачів володіють вищою освітою), живе у великому місті. За даними опитувань, не більше трьох з ста громадян у віці за 55-60 років відвідували хоча б одного разу Інтернет за останні півроку. Зате молодь - від школярів до починаючих менеджерів - проводить час в мережі регулярно.

Сам по собі Інтернет лише засіб комунікації, а не ЗМІ. Але його існування багато чого змінило, кожен сайт або блог фактично є засобом поширення інформації. У Росії 37% керівників і менеджерів середньої ланки ведуть Інтернет-блоги, у них щодня публікується півтора мільйона повідомлень. Люди рідко знають імена сусідів по сходовій клітці, але знайомляться і дізнаються багато нового з форумів і блогів. До речі, легкість, з якою можна заснувати видання, не кажучи вже про відкриття аккаунта в блозі, породжує зниження якості матеріалів. Журналісти федеральних газет черпають звідси матеріали для публікацій, і іноді це призводить до курйозів - занадто багато некоректної інформації. Так, нещодавно у федеральних ЗМІ цілком серйозно пройшла «качка» про смерть сина губернатора Матвієнко, запущена в одному з блогів. Редактор телеканалу Russia Today Олексій Ніколов відзначає, що бурхливо росте кількість нових видань в Інтернеті, на жаль, не завжди супроводжується якістю. Рівень журналістики падає, а з новозареєстрованих Інтернет-ЗМІ через рік «живі» не більше третини.

Головний редактор ділової газети «Погляд» Олексій Гореславскій підкреслив, що мережеві джерела перетворюються в Інтернет-видання тільки після отримання ліцензії, і тоді на них поширюються ті ж закони, що регулюють діяльність звичайних газет і телебачення. Поширення інформації без ліцензії, наприклад, у блозі, ніяк не регламентується, до публікацій таких «домашніх видань» потрібно ставитися з обережністю.

За словами директора Всеросійського центру вивчення громадської думки Валерія Федорова, рівень довіри до мережевої інформації часом більше, ніж до офіційних джерел, наприклад, органам держвлади, а також паперовим газетам і ТВ. Ніша Інтернет-видання унікальна і специфічна, її високо оцінюють видавці традиційних ЗМІ, невипадково більшість газет і журналів мають сайти з Інтернет-версіями.

Виконавчий директор Інституту розвитку преси Ольга Карабанова підкреслює, що протиставляти Інтернет традиційним ЗМІ некоректно, тому що вони взаємодоповнюють один одного. Однак між ними йде економічна конкуренція: паперові газети отримують близько 70% доходів від реклами, але зараз ці надходження сповільнюються, так як бурхливими темпами зростає рекламна виручка Інтернет-видань. Питання в природних обмеженнях, які в Інтернеті не подолати. Наприклад, продажу послуг у мережі ефективні, а продажі нерухомості неможливі. Втім, можлива реклама ріелторських послуг.

Президент Російської асоціації зі зв'язків з громадськістю (РАСО) Володимир Мединський також вказав на специфіку Інтернет-видань. Громадяни США роблять до 30% покупок, ознайомившись з відгуками про товари в блогах. Компанії відреагували - почали поширювати інформацію про себе в блогах за допомогою агентів, які хвалять товари під виглядом приватних споживачів. Інтернет проник в повсякденне життя дуже глибоко. Це ж стосується росіян. Для інформації в Інтернеті немає перешкод. Тут простір не тільки для рекламістів і комерсантів, а й, приміром, для політтехнологів. До того ж російське законодавство поки що майже не регулює відносини в мережі.

Майбутнє Інтернет-видань у Росії одночасно райдужно і непередбачувано. Ніхто не знає точно, яку роль інформація в мережі буде грати через кілька років. Але за деякими даними вже в 2008 році обсяг реклами в віртуальних виданнях наздожене аналогічний показник у традиційних ЗМІ.

Комітет Ради Федерації РФ з промислової політики розробив і виніс на засідання комісій з інформаційної політики концепцію законопроекту, що визначає правові рамки діяльності засобів масової інформації в Інтернеті. У новому законопроекті вперше в історії російського законодавства вводиться юридичне визначення терміна «Інтернет-ЗМІ».

За словами заступника голови комітету з промислової політики РФ Володимира Слуцкера, концепція оформлена у вигляді поправок до діючого закону «Про засоби масової інформації». Юридичне визначення терміна «Інтернет-видань» вноситься до статті два вищезгаданого закону і доповнює визначення «друковані засоби масової інформації», «радіоканали» і «телеканали». За словами сенатора, під визначення «Інтернет-ЗМІ» потрапляють всі онлайн-версії традиційних засобів масової інформації: газет, журналів, радіо-і телеканалів, а також ті Інтернет-ресурси, які зареєстровані у встановленому для видань порядку. Інтернет-ресурси, які не займаються професійною журналістською діяльністю, наприклад Інтернет-магазини, Інтернет-довідкові, чати, онлайн-конференції, особисті блоги, соціальні мережі, сайти знайомств, клуби за інтересами та інше, навпаки, виключаються з визначення. У лютому 2008 року заступник голови комітету з промислової політики вже намагався класифікувати Інтернет-видання. Тоді Володимир Слуцкер поширив інформацію про свій законопроект, згідно з яким сайти з відвідуваністю більше тисячі чоловік на добу має бути прирівняні до засобів масової інформації, проходити відповідну реєстрацію і нести відповідальність за опубліковану інформацію.

Особливу увагу в новому законопроекті віддається добровільному характером Інтернет-виданням. На думку пана Слуцкера, після прийняття на себе невеликого числа зобов'язань, зареєстровані Інтернет-ресурси отримають значні привілеї і права в порівнянні з незареєстрованими. Таким чином, реєстрація та юридичне оформлення Інтернет-видань необхідно у зв'язку із збільшеним числом правових колізій і судових спорів, що стосуються розміщення інформації в Інтернеті.

Віце-президента і директора з маркетингу та зв'язків з громадськістю Mail.Ru Ганну Артамонову радує той факт, що в цьому законопроекті є спроба визначити, які саме мережеві ресурси можуть вважатися Інтернет-ЗМІ, і що в цю категорію не потрапляють взагалі будь-які сайти. «Радує і те, що реєстрація сайтів як ЗМІ є добровільною, ми однозначно це підтримуємо і вітаємо. Якщо ж говорити про регулювання правових колізій, то притягнути до відповідальності Інтернет-сайти, зареєстровані як ЗМІ, дійсно простіше », - додала вона.

Закріплення на законодавчому рівні поняття «Інтернет-видання» та реєстрація даних засобів масової інформації дасть їм певний правовий статус. Російський фахівець з авторського права Денис Юдін відзначає, що Інтернет-видання тепер зможуть скористатися всіма правами, які передбачені для них законом, зокрема, редакція і журналісти можуть шукати, запитувати, одержувати і поширювати інформацію, відвідувати державні органи та організації, підприємства та установи і т.д. «Добровільна реєстрація Інтернет-видань, дозволить відстежувати появу нових подібних видань з боку держави. Основні проблеми, полягають у тому, що складно дати поняття «Інтернет-видання», при відсутності правого поняття «Інтернет», і як розмежувати електронні видання від електронних ресурсів, які такими не є ».

2.5 Інформаційні агентства

Інформаційні агентства - спеціалізовані інформаційні підприємства (організації, служби, центри), обслуговуючі ЗМІ. Їх основна функція - забезпечувати оперативною політичною, економічною, соціальною, культурною інформацією редакції газет, журналів, телебачення, радіомовлення, а також інші установи, організації, приватних осіб, які є передплатниками на їх продукцію. Функціонування агентств орієнтоване на збір новин. Відповідно до закону РФ "Про засоби масової інформації" щодо інформаційних агентств на них одночасно поширюються статус редакції, видавця, розповсюджувача і правовий режим засоби масової інформації. Ці інформаційні служби є журналістську діяльність, постачаючи їм «сирий», фактичний матеріал, матеріал оформлений за типом жорсткої новини, але самі вони, як правило, не вступають в контакт з аудиторією. Ідея подібного роду підприємств зародилася на початку Х I Х століття, їй журналісти всього світу зобов'язані французькому журналістові Шарлю Гавас, який першим розкинув мережу своїх представництв у різних місцевостях, продаючи газетам і журналам здобуті ним факти. На даний момент найбільшою популярністю на світовому ринку інформації користуються наступні агентства: «Associated Press» і «United Press International» (США), «Agance France-Press» (Франція), «Reuters» (Великобританія) і ІТАР-ТАРС (Росія) . Ці інформаційні агентства є найбільш потужними джерелами інформації у світі, вони представлені на інформаційному ринку більшості країн. С. Г. Корконосенко (професор, доктор політичних наук, заслужений працівник вищої школи РФ) подає такий приклад: частка інформаційної продукції американського інформаційного агентства «Associated Press» на ринку Європи досягає 80%. У межах великих регіонів земної кулі розгортають свою діяльність регіональні агентства . Далі за величиною йдуть національні агентства, обласні, міські, а так само ті, що створюються при видавництвах та радіомовних компаніях. Предметом гордості як для російських професіоналів, так і для всієї нації є те, що на рівні зі світовими гігантами «Associated Press» і «Reuters» протягом десятиліть працює найбільша фабрика новин - ІТАР-ТАРС. У нього було чимало прямих і віддалених попередників: Російське телеграфне агентство (1894), Торгово-телеграфне агентство (90-ті роки ХХ століття), Санкт-Петербурзьке телеграфне агентство (1904), державне Російське телеграфне агентство на базі ВЦВК (1918). Остання вважається його прямим попередником, так як в 1925 році ЗРОСТАННЯ перетворилося на Телеграфне агентство Радянського Союзу, що і ввійшло пізніше до числа світових лідерів. Зараз ІТАР-ТАСС працює на п'яти континентах, в Росії діють його відділення та кореспондентські пункти в усіх регіональних центрах. На масштаби виробництва цього агентства вказує хоча б такий наведений статистичними дослідженнями факт, що вона протягом доби готує і пропонує споживачам - іншим представникам преси-понад 150 газетних смуг тексту первинної новинної інформації. На початку 60-х років ХХ століття з'явилося ще одне вже недержавне інформаційне агентство - Агентство друку «Новини» (АПН), яке згодом стало Ріанна - Російським інформаційним агентством «Новини». Зростання значення нового виду інформації, пов'язаного з потребами бізнесу, приватного сектора економіки, стало однією з причин, що призвели до створення альтернативних ІТАР-ТАРС і РІАН недержавних інформаційних агентств. Першим - в 1989 році - виник «Постфактум». Спочатку це була інформаційна служба «Факс», створена для інформування перших приватних підприємств і кооперативів. У травні того ж року агентство було зареєстровано в якості незалежної служби «Постфактум». На даний момент це інформаційне агентство має в своєму розпорядженні великою мережею кореспондентів по всій Росії і в СНД, підтримує ділові зв'язки не лише з вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації, але і з органами державної влади, банками, промисловими фірмами і т. д. «Журналісти мають можливість отримувати інформацію у вигляді тематичних зведень і вісників з питань екології, культури, економіки, військової справи, авіації та космонавтики і т. д. Крім цього агентство пропонує сервісні послуги: користування базою даних, в якій містяться публікації сотень російських ЗМІ, щоденні анонси подій майбутнього дня, безперервно оновлюються збірки «гарячих» новин. Ще одним великим інформаційним агентством Росії є «Інтерфакс», першими клієнтами якого стали іноземні журналісти, посольства і західні фірми, які розташовані в Москві. Хоча для багатьох західних журналістів економічна інформація вже давно стала найважливішим «товаром», російській економіці він тоді ще практично ніким не пропонувався. Сьогодні агентство підтримує з приватним бізнесом тісні відносини, маючи близько двох тисяч абонентів у Росії і понад тисячі іноземних. Як джерело журналістської інформації це агентство є по суті одним із самих надійних і перевірених. Інформацію, отриману з цього агентства, використовують самі видні журналісти нашої країни. В даний час діють чимало середніх і дрібних інформаційних агентств (Сібінформ, Урал-акцент та інші). Тільки в Санкт-Петербурзі в 1996 році працювало 13 агентств: «Північно-Захід». «Справа - Інформ», «ІТАП - ПРЕС», «ІНМІР» (інформація - мобілізація інтелектуальних ресурсів), «Ексклюзив», «СФІНКС - ПОСТІНФОРМ» (засновник - студентська федерація інформаційних контактів «СФІНКС-пост») та ін Крім того , в місті розповсюджується 18 різних інформаційних бюлетенів: «За безпеку руху», «Закон», «Життя», «Інформація для підприємців», «Податки і бізнес», «Страждання підприємця», «Наш район», «Приморські новини» і т. д. З метою підвищеної оперативності найбільші інформаційні агентства користуються всіма видами зв'язку, в тому числі і космічної, мають потужні комп'ютерні центри, службовці для підготовки, обробки та зберігання інформації, яка безперервно надходить споживачам по телетайпу, або у вигляді оперативних бюлетенів новин, прес-релізів, що виходять часто кілька разів на день. Отже інформаційні агентства передають журналістам найоперативнішу та актуальну соціальну, політичну, економічну інформацію, тим самим вони значною мірою скорочують часові та фінансові витрати працівників преси, на посилку своїх кореспондентів у віддалені географічні точки, на отримання новітньої інформації з урядових джерел, видобуток якої часом є проблематичною, на інформування про ситуацію в «гарячих точках», зонах збройних конфліктів та ін в останнє двадцятиріччя.

Глава 3. Дослідження каналів цілеспрямованого формування громадської думки ТОВ «Русінтерфарм»

3.1 Історія створення ТОВ «Русінтерфарм»

ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» засновано в 1995 році в м. Калуга за адресою вул. Комсомольська гай д. 43. У 2005 році, ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» було перекуплені і перейшло до нових власників Блох М. М. і Блох Є. Г. У 2008 році ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» мала чотири аптечних пункти, а на даний момент п'ять, але це ще не кінцева цифра , так як власники планують розширення і перетворення аптечного пункту в повноцінну аптеку.

3.2 Хід та результати проведеного дослідження каналів цілеспрямованого формування громадської думки ТОВ «Русінтерфарм»

При написанні даної курсової роботи було проведено соціологічне дослідження, метою якого було виявлення каналів цілеспрямованого формування громадської думки на прикладі ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ». Терміни проведення дослідження з 22.07.09 по 22.08.09.

У рамках написання курсової роботи нами були розроблені анкети для зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» (Додаток № 1) і для внутрішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» (Додаток № 2). За допомогою яких було проведено соціологічне дослідження серед зовнішньої і внутрішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ». Для проведення даного дослідження було обрано метод опитування, методика - анкетування, що дає можливість охопити досить велика кількість людей а саме 122 людини, з них 15 осіб - внутрішня аудиторія ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» (Додаток № 5) і 107 осіб - зовнішня аудиторія ТОВ « РУСІНТЕРФАРМ »(Додаток № 6). А також отримати об'ємну інформацію про діяльність ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ».

Американський соціолог Дж. Геллап і його Інститут вивчення громадської думки, протягом багатьох років проводить опитування в США, виявили, що при загальнонаціональній вибірці в 100 чоловік помилка вибірки складає 11%, що характеризується помилкою вибірки наближеною надійності. А це, у свою чергу, дає більш-менш об'єктивні дані про стан PR-об'єкта [19, c .61].

У процесі дослідження було опитано 107 осіб, 44% з яких чоловіки (47 осіб) і 56% з них жінки (60 осіб) (рис.1):

Рис. 1 Процентне співвідношення зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» по підлозі.

Вік опитаних склав від 18 до 75 років. Основна кількість респондентів знаходиться у віковій категорії від 18 до 30 - 52, 3% (56 осіб); від 31 до 40 років - 23,3% (25 осіб); від 41 до 50 років - 15% (16 осіб), від 51 до 75 років - 9,4% (10 осіб) (рис.2):

Рис.2 Вікове співвідношення зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ».

Як показало дослідження, 43% опитаних (46 осіб) мають вищу освіту, середньо - спеціальна 28% (30 осіб), не повна вища 15% (16 осіб), середня освіта мають 8,4% (9 осіб) і дві вищі освіти мають 5,6% (6 осіб) (рис.3):

Рис. 3 Співвідношення рівня освіти зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ».

За соціальним статусом опитаних більшу частину становлять службовці 57% (61 чоловік) та студенти 18,6% (20 осіб); домогосподарки становлять 10,2% (11 осіб); підприємці 9,4% (10 осіб); пенсіонери 3,7 % (4 людини) і учні 1,1% (одна особа) (рис. 4):

Рис.4 Співвідношення зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» по соціально-демографічному зрізу.

Загальний стаж роботи, як показали дослідження в опитаних від 2 до 12 років - 58% (64 особи); від 13 до 25 років - 30% (32 особи) та від 26 до 40 років - 10,2% (11 осіб) ( рис. 5):

Рис. 5 Співвідношення зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» за стажем роботи.

Найбільша кількість респондентів мають середній рівень доходу на одного члена сім'ї на місяць від 5 до 15 тисяч рублів - 54,2% (58 осіб); від 16 до 25 тисяч рублів мають 30% респондентів (32 особи); від 26 до 40 тисяч рублів середній щомісячний дохід мають 10,2% респондентів (11 осіб); і вважали за краще не відповідати на це питання 5,6% опитаних (6 осіб) (рис. 6):

Рис. 6 Рівень щомісячного доходу на одного члена сім'ї зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ».

На поставлені запитання в анкеті зовнішня аудиторія ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» відповідала наступним чином:

На перше питання: «Якому каналу засобів масової інформації Ви довіряєте?» Були отримані такі відповіді (рис.7):

Таблиця № 1:

Пріоритетність при виборі засобів масової інформації зовнішньої аудиторією ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ.


Види ЗМІ

Кількість відповідей

% Від загальної кількості відповідей

Телебачення

46

43%

Газети

29 63 63

27%

Радіо

24

22,4%

Інтернет

15

14%

Журнали

7

6,5%

Рис. 7 Пріоритетність засобів масової інформації зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ».

На запитання: «Які газети Ви віддаєте перевагу читати?» Були отримані такі дані (рис.8):

Таблиця № 2:

Переваги при виборі газет зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ».

Газети

Кількість відповідей

% Від загальної кількості відповідей

1

2

3

1

2

3

«Весть»

31

30%

«Калузький перехрестя»

31

30%

«Калузька тиждень»

20

18,6%

«Знамя»

16

15%

«Ділова провінція»

9

8,4%

«Ваш варіант відповіді»

Не відповіли (7 чол.)

Спорт експрес (1 чол.)

Ком. Правда (2 чол.)

Телесемь (3 чол.)

Життя (1 чол.)

Спідінфо (1 чол.)

15

14%

Рис.8 Пріоритетність місцевих газет зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ».

При відповіді на третє питання: «Які журнали Ви віддаєте перевагу читати?» Респонденти дали такі відповіді (рис.9):

Таблиця № 3:

Переваги при виборі журналів зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ».

Журнали

Кількість відповідей

% Від загальної кількості відповідей

1

2

3

1

2

3

«Рейтинг-Р R О»

33

30,8%

«Золотий квадрат»

32

30,2%

«Жити добре»

31

30%

Ваш варіант відповіді

Ніякої (11 чол.)

11

10,2%

Рис.9 Пріоритетність місцевих журналів зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ».

На четверте запитання: «Яке радіо Ви віддаєте перевагу слухати?» Отримані такі дані (рис.10):

Таблиця № 4:

Перевагу при виборі радіостанції зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ».

Радіостанції

Кількість відповідей

% Від загальної кількості відповідей

1

2

3

«Європа-плюс»

30

28%

«Російське радіо»

29

27%

«Хіт-FM»

26

24,2%

1

2

3

«Ніка-FM»

18

16,8%

«Авторадіо»

18

16,8%Ваш варіант відповіді:

Дорожнє радіо (4 чол.)

Маяк (2 чол.)

Радіо Росія (1 чол.)

7

6,5%
Рис.10 Пріоритетність радіо зовнішньою аудиторією ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ».

Відповідаючи на п'яте запитання: «В який час Ви зазвичай слухаєте радіо?» Респонденти виділяли ті, години доби, в які вони найчастіше слухають різні радіостанції. На малюнку 11 відображена динаміка активності радіослухачів в різний час доби. Час з 3 до 5 годин ранку на малюнку не відображено, оскільки це час доби жоден з опитаних не зазначив. Найпопулярнішим відрізком часу у слухачів є з 6.00 до 17.00 і слухають радіо в цей час від 21,5% до 39,2% опитаних, пік прослуховування 8.00 ранку виділяють 39,2% (42 особи) опитаних (рис.11):

Рис. 11 Шкала активності прослуховування радіостанцій зовнішньою аудиторією ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ».

Шостий питання: «Які телеканали Ви вважаєте за краще дивитися?» Були отримані такі дані (рис.12):

Таблиця № 5:

Переваги при виборі телеканалів зовнішньою аудиторією ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ».

Телеканали

Кількість відповідей

% Від загальної кількості відповідей

ТРК «Ніка-ТВ»

2 серпня

26%

ДТРК «Калуга»

2 липня

25,2%

«CINV-Калуга»

25

23,3%

«REN-ТБ»

21

19,6%

«ТВЦ-Калуга»

11

10,2%

Ваш варіант відповіді

ОРТ (3чел.)

РТР (2 чол.)

Вести - спорт (1 чол.)

Культура (1 чол.)

СТС (3 чол.)

ТНТ (6 чол.)

НТВ (1 чол.)

17

15,8%

Рис. 12 Переваги, що віддаються місцевим телеканалам зовнішньою аудиторією ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ».

При відповіді на запитання: «В який час Ви віддаєте перевагу дивитися телевізор?» Були отримані дані, що в період з 19.00 до 23.00 місцеві телеканали дивляться від 22,4% - до 64,4% опитаних (24-69 чоловік) зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ», пік активності припадає на 22.00 години на даний час телевізор дивляться 64,4% опитаних (69 чоловік) (мал.13):

Рис. 13 Шкала активності перегляду місцевих телеканалів зовнішньою аудиторією ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ».

На запитання: «Чи є Ви користувачем Інтернет?», Опитані відповіли таким чином: так відповіли 58% (62 особи), а ні, відповіли 42% (45 осіб) (рис. 14):

Рис. 14 Ступінь використання Інтернет зовнішньою аудиторією ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ»

Так як користувачами Інтернет є 58% (62 особи) зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ», то при відповіді на таке запитання: «Якщо« так », то що б Ви порадили ТОВ« РУСІНТЕРФАРМ »для його поліпшення?», Ця кількість опитаних будемо вважати за 100%. 22,5% опитаних (14) людей запропонували створити свій сайт; 14,5% (9 осіб) запропонували розмістити рекламу в Інтернет; дали відповідь не знаю 16,3% опитаних (10 осіб); та 46,7% опитаних (29 осіб) не відповіли на це питання (рис. 15):

Рис. 15 Процентне співвідношення пропозицій щодо поліпшення ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» зовнішньої аудиторією.

Аналіз результатів дослідження внутрішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ».

У ході проведеного дослідження було опитано 15 співробітників, які складають весь штат співробітників. З яких 7% (1 особа) чоловік і 93% (14 осіб) жінки (рис.16):

Рис. 16 Співвідношення внутрішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» по підлозі.

Вікова аудиторія співробітників ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» становить від 25 до 46 років.

Внутрішня аудиторія ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» по освітнього цензу найбільшою мірою має співробітників з вищою освітою 93% (14 осіб) та середнє - спеціальне 7% (1 особа) (рис. 17):

Рис. 17 Співвідношення внутрішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» по освітньому цензу.

Загальний стаж роботи співробітників ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» складає від 1 до 25 років, а стаж співробітників саме в ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» становить від одного до чотирьох років, так як дана організація існує чотири роки за досліджуваний період.

Середній щомісячний дохід на одного члена сім'ї становить від 7 до 30 тисяч рублів.

З питань анкетування співробітників ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» ми отримали наступні дані:

Перше питання: «Якому засобу масової комунікації довіряють Ваші клієнти?» (Рис. 18):

Таблиця № 6:

Пріоритетність при виборі засобу масової інформації зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» на думку співробітників фірми.

Види ЗМІ

Кількість відповідей

% Від загальної кількості відповідей

Радіо

10

66,6%

Телебачення

Липень 1963

46,6%

Газети

5

33,3%

Журнали

5

33,3%

Інтернет

2

13,3%

Рис. 18 Пріоритетність засобів масової інформації зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ», на думку працівників даної організації.

Друге питання: «Які газети воліють читати Ваші клієнти?» (Рис.19):

Таблиця № 7

Переваги при виборі газет зовнішньою аудиторією ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» на думку співробітників фірми.

Газети

Кількість відповідей

% Від загальної кількості відповідей

«Весть»

6

40%

«Ділова провінція»

6

40%

«Знамя»

5

33,3%

«Калузький прекресток» »

25 травня

33,3%

«Калузька тиждень»

5

33,3%

Ваш варіант відповіді

Російська газета (1 чол.)

1

7%

Рис. 19 Пріоритетність, що віддається місцевим газетам зовнішньою аудиторією ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ», на думку працівників даної організації.

Третє питання: «Які журнали воліють читати Ваші клієнти?» (Рис.20):

Таблиця № 8

Переваги при виборі журналів зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» на думку співробітників фірми.

Журнали

Кількість відповідей

% Від загальної кількості відповідей

«Золотий квадрат»

13

86,6%

«Жити добре»

8

53,5%

«Рейтинг-PRO»

6

40%

Рис. 20 Пріоритетність місцевим журналам зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ», на думку працівників даної організації.

Четверте питання: «Яке радіо слухають Ваші клієнти?» (Рис. 21):

Таблиця № 9

Переваги при виборі радіостанції зовнішньою аудиторією ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» на думку співробітників фірми.

Радіостанції

Кількість відповідей

% Від загальної кількості відповідей

1

2

3

«Хіт-FM»

7

46,6%

1

2

3

«Російське радіо»

6

40%

«Ніка-FM»

6

40%

«Авторадіо»

5

33,3%

«Європа-плюс»

5

33,3%Ваш варіант відповіді:

Шансон (1 чол.), Дорожнє радіо (2 чол.)

3

20%Рис. 21 Переваги, що віддаються місцевим радіостанціям зовнішньою аудиторією ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ», на думку працівників даної організації.

П'яте питання: «В який час Ваші клієнти зазвичай слухають радіо?» (Рис. 22) Співробітники ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» відзначали ті години, в які на їхню думку клієнти даної організації слухають радіо. Проміжок часу з 1 години до 5 ранку ні ким не був відзначений. На думку співробітників ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ», клієнти даної організації слухають радіо з 7.00 до 17.00, це час відзначили 20% - 53,3% опитаних, найбільш високий показник активності це 13.00 в цей час радіо слухають 53,3% опитаних (8 чоловік) (рис. 22):

Рис. 22 Шкала прослуховування місцевих радіостанцій зовнішньою аудиторією ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ», на думку співробітників, даною організацією.

Шостий питання: «Які телеканали воліють дивитися Ваші клієнти?» (Рис. 23):

Таблиця № 10:

Переваги при виборі телеканалів зовнішньою аудиторією ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» на думку співробітників фірми.

Телеканали

Кількість відповідей

% Від загальної кількості відповідей

ТРК «Ніка-ТВ»

9

60%

ДТРК «Калуга»

7

46,6%

«CINV-Калуга»

6

40%

«REN-ТБ»

4

26,6%

«ТВЦ-Калуга»

2

13,3%

Ваш варіант відповіді

ОРТ (1 чол.)

()

1

7%

Рис.23 Переваги, що віддаються зовнішньою аудиторією ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» місцевим телеканалам, на думку працівників даної організації.

Сьомий питання: «В який час Ваші клієнти вважають за краще дивитися телевізор?», Співробітники обрали наступні проміжки часу. Найбільш активно зовнішня аудиторія ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ», на думку внутрішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» дивиться телевізор у проміжку з 19.00 до 24.00 дивляться 33,3% - 80% (5 - 12 осіб), піком перегляду є часовий відрізок 21.00 -80% ( 12 осіб) (рис.24):

Рис. 24 Шкала активності перегляду зовнішньої аудиторією ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» місцевих телеканалів, на думку працівників даної організації.

Восьмий питання: «Чи є Ваші клієнти користувачами інтернет?» (Рис.25):

Рис. 25 Ступінь використання інтернет зовнішньою аудиторією ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ», на думку працівників даної організації.

Короткі висновки до розділу:

У результаті анкетування зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» було виявлено, що пріоритетним каналом засобів масової інформації є телебачення 43% (46 осіб); найпопулярніша газета «Весть» 30% (31 чоловік) і «Калузький перехрестя» 30% (31 осіб) ; найпопулярніший журнал «Рейтинг-PRO» 30,8% (33 людини). Зовнішня аудиторія ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» вважає за краще слухати радіо в проміжок часу з 12 до 19 годин і це «Європа-плюс» 28% (30 осіб), «Ніка-ТВ» є найпопулярнішим телеканалом 26,1% (28 осіб), який дивляться з 18 до 22 годин, 58% (62 особи) зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ». Користувачами інтернет є 58% (62 особи), які вважають, що цієї організації для поліпшення ефективності діяльності необхідно створити сайт в Інтернет 22,5% (14 осіб), а 14,5% (9 осіб) зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» вважають що необхідно розмістити рекламу в мережі Інтернет.

У результаті анкетування внутрішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» ми виявили, що клієнти ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» довіряють радіо 66,6% (10 осіб), читають такі газети як «Весть» 40% (6 осіб), «Ділова провінція» 40% ( 6 осіб), вважають за краще журнал «Золотий квадрат» 86,6% (13 осіб), слухають радіо «Хіт-FM» 46,6% (7 осіб) в проміжку часу з 11 до 16 годин, дивляться телеканали «Ніка-ТВ» 60% (9 осіб) та ДТРК «Калуга» 46,6% (7 осіб), у проміжок часу з 19 до 23 години. І 66,7% (10 осіб) внутрееней аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» вважають, що зовнішня аудиторія даної організації є користувачами Інтернет.

Отримавши результати дослідження зовнішньої і внутрішньої громадськості ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» слід провести порівняльний аналіз, для завершення практичної частини, даної курсової роботи (див. таблиця № 11 стор. 67).

3.3 Аналіз інформації про ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» у Засобах масової інформації (ЗМІ)

За період існування ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» з 2005 по 2009 роки не одна публікація про діяльність даної організації не була опублікована в пресі. Це підтверджує довідка підписана директором ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» Блох М. М. (Додаток № 4).

Висновок

Світовий фармацевтичний ринок є одним з найбільш високодохідних і швидкозростаючих секторів світової економіки. Незважаючи на загальний спад у світовій економіці останніх років, фармринок продовжує динамічно розвиватися: темпи його зростання складають приблизно 6-10% на рік. На відміну від інших галузей, де чистий прибуток складає в середньому 5% від загального доходу, у фармгалузі цей індекс досягає 18% на рік. За даними експертів, в 2004 р. світовий фармацевтичний ринок виріс на 7% і за обсягом продажів досяг рекордної суми $ 550 млрд. Зростання продажів відзначили у всіх основних регіонах. При цьому максимальна частка продажів (45%) традиційно належить Північній Америці, де зростання в порівнянні 2003 р. склав 8%. У країнах Євросоюзу ринок фармацевтичної продукції виріс на 6%, досягнувши приблизно 26% від світового ринку ($ 144 млрд.). У Східній Європі продажі зросли на 12% - до $ 9 млрд. Найповільніше ріс японський ринок - всього на 2%, а найбільш динамічно розвивався китайський ринок, який виріс на 28% і за обсягом продажів ($ 9,5 млрд.) перевищивши аналогічний показник східноєвропейського ринку. Найменш розвиненими сьогодні є фармацевтичні ринки Африки, деяких арабських країн і низки країн Латинської Америки. Зростанню продажу ліків сприяють кілька різних факторів. По-перше, це загальне зростання захворюваності через посиленого впливу техногенних факторів та погіршення екологічної обстановки. По-друге, це тенденція «старіння населення» в розвинених країнах. По-третє, в Китаї, Індії, Росії, країнах Східної Європи, зростання рівня доходів населення призводить до використання більш дорогих і якісних препаратів. Зростає фармацевтичний ринок також завдяки швидкому розвитку таких порівняно нових напрямків як сегмент біологічно активних добавок (БАД) і сегмент дженериків (прострочених препаратів) - дешевих аналогів відомих ліків. Сьогодні частка дженериків на ринках США, Великобританії, Канади і Німеччини сягає вже 30% і, на думку фахівців, він буде збільшуватися й далі.

Ключова проблема фармацевтичного ринку - зростання витрат на дослідження. Сьогодні середня ціна розробки одного нового препарату складає $ 800 млн., і за прогнозами експертів ця сума в недалекому майбутньому перевалить за $ 1 млрд.

Низька інвестиційна активність на фармацевтичному ринку Російської Федерації обумовлена ​​не тільки далекою від досконалості загальноросійської політичної та економічної ситуацією. Національні особливості інвестиційного клімату впливають на всі галузі російської економіки, але при цьому фінансові вкладення у фармацевтичну галузь - одні з самих бідних. На обличчя парадоксальне становище, коли потенційно рентабельний ринок медикаментів знаходиться поза зоною інвестиційних пріоритетів, тобто існують свідомо більш привабливі російські товарні ринки, ніж фармацевтичний, куди в даний час і спрямовані фінансові ресурси інвесторів. Так, загальна сума, одержувана сьогодні фармацевтичною промисловістю з внутрішніх і зовнішніх джерел, тобто в результаті власної діяльності і зовнішніх вкладень, включаючи кредити для поповнення оборотних коштів, складає не більше 160 млн. дол на рік. При цьому інвестиції в російську економіку розподіляються наступним чином: паливна промисловість - 22%, транспорт - 18%, будівництво - 16%. На частку фармацевтичної промисловості припадає лише 0,2% усіх залучених капіталовкладень [25]. Що стосується іноземних інвестицій, то більша частина з них (70%) розподіляється між паливної та харчової промисловістю, торгівлею та транспортом.

Фармацевтичний ринок Калузької області розвивається швидкими темпами. Відповідно, навантаження на ліцензіюючі органи з кожним роком зростає. Про те, як може працювати колектив з чотирьох осіб, про законодавчі зміни та про взаємодію з Росздравнадзором кореспонденту «Фармацевтичний Вісник» розповіла начальник відділу ліцензування медичної та фармацевтичної діяльності МОЗ Калузької області Світлана Плешакова: «1 січня 2008 Калузької області передані для здійснення повноваження РФ з ліцензування фармацевтичної, медичної діяльності та діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин. Урядом області прийнято Постанову № 6 від 18.01.2008 «Про наділення Міністерства охорони здоров'я Калузької області окремими повноваженнями», відповідно до якого в міністерстві створено спеціальний відділ з ліцензування фармацевтичної і медичної діяльності. У відділі сьогодні працюють чотири людини, з них два провізори і два лікаря. Попередньо нами було вивчено обсяг роботи і прийнято рішення про залучення кваліфікованих фахівців з досвідом в ліцензуванні. За вісім місяців 2009 року прийнято 60 заяв про надання та переоформлення ліцензій на фармацевтичну діяльність, видано 52 ліцензії, чотири додатки. На діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин надійшло 27 заяв, видано 16 ліцензій та 11 переоформлено ». Зв'язки з громадськістю займають все більш значне місце в ринковій діяльності російських компаній. Одна з найважливіших завдань PR в бізнесі - забезпечення позитивних умов розвитку і взаємини бізнесу з соціальним середовищем.

Таблиця № 11

«Порівняльний аналіз даних, отриманих у результаті дослідження проведеного між зовнішньою і внутрішньою громадськістю ТОВ« РУСІНТЕРФАРМ »».

Результати опитування зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ»

Результати опитування внутрішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ»

2 Січень

Вибір каналів комунікації

телебачення-43% (46 чол)

радіо-22, 4% (24 чол)

газети-27% (29 чол)

журнали-6, 5% (7 чол)

інтернет-14% (15 чол)

телебачення-46, 6% (7чел)

радіо-66, 6% (10чел)

газети-33, 3% (5 осіб)

журнали-33, 3% (5 осіб)

інтернет-13, 3% (2 чол)


Пріоритетність газет

«Весть» -30% (31 чол)

«Калузький перехрестя» 30% (31чел)

«Калузька тиждень» -18,6% (20 чол)

«Прапор» -15% (16 чол)

«Ділова провінція» -8,4% (9 чол.)

Ваш варіант відп.-14% (15 чол)

«Весть» -40% (6 чол)

«Калузький перехрестя» -33,3% (5 осіб)

«Калузька тиждень» -33,3% (5 осіб)

«Прапор» -33,3% (5 осіб)

«Ділова провінція» -40% (6 чол)

Ваш варіант відп.-7% () 1 чол

Пріоритетність журналів

«Рейтинг-PRO» -30,8% (33 чол)

«Золотий квадрат» -30,2% (32 чол)

«Жити добре» -30% (31 чол)

Ваш варіант відп .- 10,2% (11 чол)

«Рейтинг-PRO» -40% (6 чол)

«Золотий квадрат» -86,6% (13 чол)

«Жити добре» -53,5% (8 чол)


Пріоритетність радіостанції

2 Січень

«Хіт-FM» -24,2% (26 чол)

«Європа-плюс» -28% (30 чол)

«Русское радио» -27% (29 чол)

«Ніка-FM» -16,8% (18 чол)

«Авторадіо» -16,8% (18 чол)

Ваш варіант відп.-6, 5% (7 чол)

«Хіт-FM» -46,6% (7 чол)

«Європа-плюс» -33,3% (5 осіб)

«Русское радио» -40% (6 чол)

«Ніка-FM» -40% (6 чол)

«Авторадіо» -33,3% (5 осіб)

Ваш варіант відп.-20% (3 чол)

У результаті опитування споживачів послуг ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» виявлено, що вони слухають радіо з 6 години до 10 години ранку і з 18 годин до 21 годин ввечері.

На думку співробітників, клієнти ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» слухають радіо в періоди з 7 години до 10 години ранку і з 18 до 23 години ввечері.

Пріоритетність телеканалів

ДТРК «Калуга» -25,2% (27 чол)

ТРК «Ніка-ТВ» -26,1% (28 чол)

C інв-Калуга-23, 3% (25 чол)

ТВЦ-Калуга-10, 2% (11 чол)

REN-ТБ-19, 6% (21 чол)

ДТРК «Калуга» -46,6% (7 чол)

ТРК «Ніка-ТВ» -60% (9 осіб)

C інв-Калуга-40% (6 чол)

ТВЦ-Калуга-13, 3% (2 чол)

REN-ТБ-26, 6% (4 чол)

У результаті опитування зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» виявлено, що вони дивляться телепрограми з 18 годин до 22 годин ввечері.

На думку співробітників, клієнти ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» дивляться телевізійні передачі з 19 годин до 23 годин ввечері

Використання Інтернету

За результатами дослідження Інтернетом користуються-58% (62 особи) опитаних, і на їх думку слід створити сайт ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» 22,5% опитаних (14 осіб) і запустити рекламу в інтернеті порадили 14,5% опитаних (9 осіб).

На думку співробітників-66,7% (10 осіб) клієнти ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» користуються мережею Інтернет.

Підводячи підсумки, можна сказати, що завдання, поставлені у курсовій роботі, були виконані, а точніше, був зібраний і проаналізований теоретичний матеріал про громадську думку, механізми його формування та методи його дослідження, теоретичному аналізі сутності масової комунікації. Було здійснено планування і проведення експертного дослідження, з метою вивчення каналів формування громадської думки зовнішньої аудиторії ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» для визначення ефективності роботи. Була здійснена обробка (див. с. 63) і інтерпретація (таблиця № 11) даних проведеного дослідження, складені практичні рекомендації для підвищення ефективності роботи ТОВ «РУСІНТЕРФАРМ» (див. додаток № 3). На основі цього ми можемо вважати, що основна мета курсової роботи досягнута, а завдання, що стоять перед нами, вирішені, гіпотеза підтверджена.

Бібліографічний список

 1. Аги, У., Кемерон Г., Олт Ф, Вілкокс Д. Найголовніше в PR. [Текст] У. Аги., Г. Кемерон., Ф Олг, Д Вілкокс .- Спб.: Пітер, 2004. - 560 с.

 2. Альошина, І.В. Паблік Релейшенз для менеджерів, [Текст] / І. В. Альошина Підручник. - М.: ЕКМОС, 2006. - 480 с.

 3. Андрєєва, Г.М. Соціальна психологія. [Текст] / Г. М. Андрєєва. - М.: Наука, 1994. - 363 с.

 4. Блек, С. Паблік рілейшнз - що це таке? [Текст] / С. Блек. - М.: Новини, 1990. - 216 с.

 5. Боровик, В.С. Політична активність сучасної молоді. [Текст] / В. С. Боровик. - М.: Справа, 1990. - 324 с.

 6. Богомолова, Н. Н. Масова комунікація і спілкування. [Текст] / Н. Н. Богомолова. - М.: Знання, 1988. - 78с.

 7. Віртуальна бібліотека [Електронний ресурс] http: / / www. Library. Cjes. Ru.

 8. Горкіна, М.Б., Мамонов, А.А., Манн, І. Б. PR на 100% [Текст] / М. Б. Горкіна, А. А. Мамонов. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 240с.

 9. Гідденс, Е. Соціологія. [Текст] / Е. Гідденс. - М.: Едіторіал УРСС, 1999. - 704с.

 10. Грушин, Б.А. Масова свідомість. [Текст] / А.Б. Грушин. - М.: Політвидав, 1987. -189с.

 11. Інформаційний портал [Електронний ресурс] http://www. Mediageo. Ru

 12. Катліп, Скотт М., Сентер, і Аліен.Х, Брум, Глен М. Паблік релейшенз: теорія і практика [Текст] / Катліп, М. Скотт, 8-е изд. - М.: Видавничий будинок Вільямс, 2005. - 624с.

 13. Кітчен, Ф. Паблік рілейшнз: принципи і практика. [Текст] / Ф. Кітчен: Навчальний посібник для вузів .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004 .- 454с.

 14. Королько, В.Г. Основи паблік релейшнз. [Текст] / В. Г. Королько. - М.: Рефл-бук, Ваклер, 2003. - 528 с.

 15. Кузнєцов, В. Ф. Тележурналістика. [Текст] / В. Ф. Кузнєцова. - М.: Аспект-прес, 2005. - 515 с.

 16. Марконі, Д. PR: повне керівництво. [Текст] / Д. Марконі. - М.: Рефл-бук, 2006. - 530 с.

 17. Мейтленд Я. Робоча книга PR-менеджера. [Текст] / Я. Мейтленд. - М.: Інітіа, 2007 .- 167с.

 18. Мілан, Д. Мисько. Реклама на радіо, TV і в Інтернеті: третє видання. [Текст] / Д. Мілан Мисько. - М.: Світ, 2004. - 208 с.

 19. Назайкин, А. Н. Ефектна реклама в пресі. [Текст] / М. Назайкин. - М.: Аспект-прес, 2001. - 189 с.

 20. Наздрева, Р. Б., Крилова Г. Д., Соколова М. І.: Маркетинг [Текст] / Р. Б. Наздрева, Г. Д. Крилова, М. І. Соколова. - М.: Проспект, 2005. - 236 с.

 21. Оссовський, Л.В. Проблема ідентифікації громадської думки / / Соціологічні дослідження [Текст] / Л. В. Оссовський, -1999 .- № 10. - 160 с.

 22. Почепцов, Г. Паблік рилейшнз для професіоналів. [Текст] / Г. Почепцов. - М.: Рефл-бук, Ваклер, 2003. - 624 с.

 23. Синяєва, І.І. Паблік рілейшнз комерційної діяльності. [Текст] / І. І. Синяєва. - М.: Юніті, 1998 .- 287 с.

 24. Федотова, Л. М. Паблік рілейшнз і громадська думка [Текст] / Л. М. Федотова. - СПб.: Пітер, 2003.-352с.

 25. «Фармацевтичний вісник» офіційний сайт газети [електронний ресурс] www. Pharmvestnik. Ru.

 26. Шейнов, В.П. Піар «білий і чорний». Технологія прихованого управління людьми. [Текст] / В. П. Шейнов. - М.: Харвест, 2007. - 672 с.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Журналістика, видавнича справа та ЗМІ | Курсова
  279.7кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Канали цілеспрямованого формування громадської думки про МНТК
  Канали цілеспрямованого формування громадської думки про МНТК Мікрохірургія ока
  Формування громадської думки
  Технології формування громадської думки
  Формування демократичного напрямок російської громадської думки
  Вплив ЗМІ на формування громадської думки стосовно мусульман
  Телевізійна політична реклама як фактор формування громадської думки
  Вплив ЗМІ на формування громадської думки та їх роль в ході виборчої кампанії
  Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу
© Усі права захищені
написати до нас