Калібрування засобів вимірювань

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Калібрування засобів вимірювань
У сферах діяльності, де державний метрологічний нагляд і контроль не є обов'язковими, для забезпечення метрологічної справності СІ застосовується калібрування. Калібрування (калібровані роботи) - сукупність операцій, які виконуються з метою визначення та підтвердження дійсних значень метрологічних характеристик та (або) придатності до застосування засоби вимірювань, що не підлягає державному метрологічному контролю і нагляду.
Для проведення калібрувальних робіт створена Російська система калібрування (РСК) - сукупність суб'єктів діяльності та калібрувальних робіт, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань в сферах, не підлягають державному метрологічному контролю і нагляду і діють на основі встановлених вимог до організації та проведення калібрувальних робіт. Діяльність РСК регулюється правилами ПР 50.2.016-94 і ПР 50.2.017-95.
Основні напрямки діяльності РСК:
• реєстрація органів, що здійснюють акредитацію МС юридичних осіб на право проведення калібрувальних робіт;
• акредитація МС юридичних осіб на право проведення калібрувальних робіт:
калібрування СІ;
• встановлення основних принципів і правил РСК, організаційне, методичне та інформаційне забезпечення його діяльності;
• інспекційний контроль за дотриманням акредитованих МС вимог до проведення калібрувальних робіт.
Російська система калібрування має свій знак, який наноситься на калібрований СІ. Його форма і розміри наведено в правилах ПР 50.2.017-95.
Організаційна структура РСК наведена на рис. 1. Центральний орган і науково-методичний центр РСК призначає Держстандарт. Центральний орган РСК виконує наступні функції:
встановлює основні принципи і правила РСК;
• приймає рішення про реєстрацію акредитуються органів відповідно до правил ПР РСК 001-95;
• здійснює контроль за їх діяльністю;
• розглядає апеляції за результатами акредитації;
• взаємодіє з калібрувальними службами інших країн міжнародними калібрувальними спілками.
Основні завдання науково-методичного центру:
• розробка нормативних документів, що регламентують калібрувальну діяльність в країні;

Рис.1
• ведення реєстру РСК;
• підготовка та подання на затвердження до центрального органу РСК матеріалів з реєстрації акредитуються органів, участь у їх перевірках;
організація та координація розробки, експертизи та атестації методик калібрування СІ;
• створення та ведення бази даних за нормативними документами і калібрувальної діяльності в Російській Федерації;
здійснення консультативної діяльності з питань РСК;
• проведення заходів щодо підвищення кваліфікації кадрів у галузі калібрувальних робіт.
З-поміж керівників МС державних органів управління, акредитуються органів, представників ГМС і ГНМЦ центральний орган формує рада РСК, який:
• розробляє пропозиції щодо основних принципів роботи РСК;
• розглядає проекти законодавчих та нормативних актів у галузі калібрування та готує пропозиції щодо їх зміни;
• визначає основні напрямки проведення досліджень в області калібрування;
• розглядає економічні та фінансові аспекти в роботі РСК.
Головними завданнями акредитуючої органу РСК є:
• проведення акредитації МС відповідно до правил ПР 50.2.018-95;
• здійснення інспекційного контролю, вимоги до якого приведені в правилах ПР РСК 003-98.
Основою РСК є акредитовані МС юридичних осіб. Їх головною функцією є калібрування СІ в області акредитації та у відповідності з діючими нормативними документами. Вимоги до підрозділів, які проводять калібрувальні роботи, викладені в рекомендаціях Р РСК 001-95.
Організація, що виконує калібрувальні роботи, повинна мати:
• повірені та ідентифіковані засоби калібрування-еталони, встановлення і інші СІ, що застосовуються при калібруванні відповідно до встановлених правил. Вони покликані забезпечити передачу розміру одиниць від державних еталонів калібрується СІ;
• актуалізовані документи, що регламентують організацію і проведення калібрувальних робіт. До них відносяться документ на область акредитації, документація на засоби вимірювання і калібрування, нормативні документи ГСИ на калібрування, процедури калібрування та використання її даних;
професійно підготовлений і кваліфікований персонал;
• приміщення, що задовольняють нормативним вимогам.
Результати калібрування засвідчуються калібрувальним знаком, що наноситься на СІ, або Свідченням про калібрування, а також записом у експлуатаційні документи.
Вимоги до калібрувальним лабораторіям наведені в ДСТУ ISO / IEC 17025
Метрологічна атестація засобів вимірювань та випробувального обладнання
Метрологічна атестація - це визнання засоби вимірювань (випробувань) узаконеним для застосування (із зазначенням його метрологічного призначення і MX) на підставі ретельних досліджень метрологічних властивостей цього кошти, проводиться відповідно до ГОСТ 8.326
Метрологічної атестації можуть піддаватися СІ, що не підлягають державним випробуванням або затвердження типу органами ГМС, досвідчені зразки СІ, вимірювальні прилади, що випускаються або ввозяться з-за кордону в одиничних екземплярах або дрібними партіями, вимірювальні системи та їх канали.
Основними завданнями атестації СІ є:
• визначення MX і встановлення їх відповідності вимогам нормативної документації;
• встановлення переліку MX, які підлягають контролю при повірці;
випробування методики повірки.
Метрологічна атестація проводиться органами державної або відомчої МС за спеціально розробленою і затвердженою програмою. Результати оформляються у вигляді протоколу певної форми. При позитивних результатах видається Свідоцтво про метрологічну атестацію встановленої форми, де вказують його встановлені MX.
Як відомо, між вимірюванням і випробуванням є відмінність, що полягає в тому, що похибка випробування складається з похибки вимірювання та похибки відтворення режимів випробування. Вимірювання можна вважати окремим випадком випробування, при якому умови останнього не представляють інтересу.
Відповідно до цього існує різниця в атестації СІ та випробувального обладнання, основні положення та порядок проведення якого наведені в ДСТУ 8.568
Основна мета атестації випробувального обладнання - підтвердження можливості відтворення умов випробувань в межах допустимих відхилень і встановлення придатності використання даного обладнання відповідно до його призначення.
Атестація, як і перевірка, буває первинної, періодичної та повторної.
Первинна атестація полягає в експертизі експлуатаційної та проектної документації, експериментальному визначенні технічних характеристик випробувального устаткування і підтвердження придатності його до використання. Технічні і метрологічні характеристики, що підлягають визначенню, вибирають з числа нормованих і встановлених у документації характеристик. Вони повинні визначати можливість обладнання відтворювати умови випробувань протягом встановленого часу.
У процесі первинної атестації встановлюють:
• можливість відтворення зовнішніх факторів, які і (або) режимів функціонування об'єкта випробування, встановлених у документах на методики випробувань конкретних видів продукції;
• відхилення параметрів умов випробувань від нормованих значень;
• забезпечення безпеки персоналу та відсутність шкідливого впливу на навколишнє середовище;
• перелік характеристик обладнання, які повинні перевірятися при періодичної атестації, а також методи, засоби та періодичність її застосування.
Періодичну атестацію проводять у процесі експлуатації випробувального обладнання в обсязі, необхідному для підтвердження відповідності його характеристик вимогам нормативних документів на методики випробувань та експлуатаційних документів. Результати атестації оформлюються протоколом. При позитивних результатах на обладнання видається атестат певної форми і робиться запис у експлуатаційні документи.
Система сертифікації засобів вимірювань
Система призначена для проведення добровільної сертифікації засобів вимірювань відповідно до законів "Про забезпечення єдності вимірювань" та "Про технічне регулювання".
Система сертифікації - це система, що володіє власними правилами процедури проведення сертифікації відповідності (див. Керівництво ІСО/МЕК2, п. 14.1). Сертіфіііатом відповідності називають документ, який видається після проведення сертифікації. У ньому вказується, що належним чином ідентифікована продукція, процес або послуга відповідає конкретному стандарту чи іншому нормативному документу.
Основні положення та порядок проведення робіт в рамках системи сертифікації засобів вимірювання, що не підлягають застосуванню у сферах поширення державного метрологічного контролю і нагляду, визначають МІ 2277.
Основними цілями системи сертифікації СІ є забезпечення єдності вимірювань, сприяння експорту і підвищення конкурентоспроможності СІ. У відповідності з цими цілями система виконує такі функції:
• перевірку і підтвердження відповідності СІ встановленим у нормативних документах метрологічним нормам і вимогам;
• перевірку забезпеченості сертифікуються СІ методами і засобами калібрування для передачі розмірів від затверджених еталонів;
• перевірку відповідності СІ додатковим вимогам, зазначеним організаціями або громадянами, що звернулися до органу з сертифікації.
Система є відкритою для вступу та участі в ній юридичних осіб та передбачає вільний доступ до інформації про її діяльність. Сертифікацію СІ проводять акредитовані органи за результатами випробувань, проведених незалежними випробувальними лабораторіями (центрами), як самостійними, так і входять до складу органів з сертифікації. Акредитацію випробувальних лабораторій (центрів) проводять відповідно до правил з метрології ПР 50.2.010. При акредитації видається атестат з додатком до нього, що встановлює область акредитації.
Організаційно система сертифікації СІ складається з центрального органу, координаційної ради, апеляційного комітету, науково-методичного центру, органів з сертифікації, випробувальних лабораторій. Центральний орган системи:
• організовує, координує та здійснює методичне керівництво роботами з сертифікації;
• встановлює основні принципи і правила сертифікації;
• здійснює акредитацію органів з сертифікації та випробувальних лабораторій;
• виконує функції органу з сертифікації за його відсутності;
• організовує інспекційний контроль за діяльністю акредитованих органів з сертифікації;
• взаємодіє з міжнародними та зарубіжними організаціями з питань сертифікації;
• здійснює визнання документів про акредитацію органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів) інших країн, зарубіжних сертифікатів та знаків відповідності, а також результатів випробувань засобів вимірювань;
• веде реєстр системи - книги і (або) електронного журналу, що містить відомості про об'єкти, ділянках робіт і документах в галузі сертифікації. Докладно цей процес викладено в МІ 2279.
Науково-методичний центр системи здійснює:
• розробку основних принципів, правил та структури системи;
• організацію робіт, пов'язаних з акредитацією органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів);
• формування банку даних та інформаційне забезпечення системи, що стосуються сертифікованих засобів вимірювань, органів з сертифікації, випробувальних лабораторій (центрів) і нормативних документів.
Координаційна рада розробляє рекомендації з питань вдосконалення системи. Апеляційний комітет розглядає випадки незгоди з результатами сертифікації СІ, акредитації органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів), випробувань або інспекційного контролю.
Орган з сертифікації повинен мати у своєму розпорядженні необхідними засобами і документованими процедурами, що дозволяють проводити сертифікацію, включаючи: кваліфікований персонал, актуалізований фонд нормативних документів на СІ і методи випробувань, адміністративну структуру, юридичні та економічні можливості (умови) для управління сертифікацією, в тому числі для організації випробувань , випробувальну базу, акредитовану в якості випробувальної лабораторії (центру).
Основні функції органу з сертифікації, встановлені в Положенні про орган з сертифікації:
• формування та актуалізація фонду нормативних документів, що використовуються при сертифікації СІ;
• проведення та / або організація випробувань СІ;
• розгляд заявок на сертифікацію, підготовка рішень по них і взаємодія із заявниками під час проведення сертифікації;
• визначення по кожній конкретній заявці випробувальної лабораторії (центру), організація випробувань на основі взаємодії з нею;
• оформлення на основі ліцензійної угоди з центральним органом системи сертифіката відповідності, реєстрація в реєстрі системи та видача його заявнику;
• • організація інспекційного контролю стабільності характеристик СІ скасування і призупинення дії виданих сертифікатів і знаків відповідності;
• організація підвищення кваліфікації та атестації персоналу випробувальних лабораторій (центрів).
Детальні вимоги до органів з сертифікації викладені в МІ 2278-93.
Порядок проведення сертифікації в загальному випадку включає:
• представлення в центральний орган зацікавленою організацією заявки на проведення сертифікації;
• розгляд заявки і напрям рішення по ній;
• проведення випробувань за затвердженою програмою, що включає обсяг і терміни проведення випробувань, методи і засоби випробувань СІ, обсяг і склад технічної документації, представленої на випробування, кількість і порядок відбору зразків, що подаються на випробування;
• аналіз отриманих результатів, оформлених у вигляді датованого та зареєстрованого звіту, що включає найменування та адресу випробувальної лабораторії, що проводила випробування, посилання на документ, на відповідність яким проводилися випробування, ідентифікаційні дані випробуваних зразків, найменування та адресу виробника, час і місце проведення випробувань, висновок про відповідність зразків вимогам нормативних документів;
• прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;
• реєстрацію матеріалів випробувань та видачу сертифіката відповідності;
• інформацію про результати сертифікації.
Орган з сертифікації розглядає результати випробувань СІ, оформляє сертифікат відповідності і направляє його копію, підписану керівником органу, разом з одним примірником звіту про випробування з додатками в науково-методичний центр системи на реєстрацію. Науково-методичний центр оформляє справу з сертифікації, реєструє сертифікат і повідомляє його номер за реєстром системи органу з сертифікації.
Після отримання реєстраційного номера орган з сертифікації видає організації сертифікат відповідності. При отриманні сертифіката відповідності заявник забезпечує маркування зразків, тари, упаковки та документації знака відповідності.
Органи по сертифікації ведуть облік виданих ними сертифікатів. Документи і матеріали, що підтверджують сертифікацію СІ, знаходяться на зберіганні в органі по сертифікації, що видав сертифікат.
Методика виконання вимірювань (МВВ) представляє собою встановлену сукупність операцій і правил, виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань з гарантованою точністю у відповідності з прийнятим методом. Отже, МВВ, що відповідають сучасним вимогам, грають вирішальну роль в МО вимірювань.
Загальні вимоги до розробки, оформлення, атестації, стандартизації МВВ і метрологічного нагляду за ними регламентують ГОСТ Р 8.563 та МИ 2377. Дані нормативні документи стосуються переважної більшості проведених вимірювань. Винятки становлять МВВ, при використанні яких похибки вимірювань визначаються в процесі або після їх застосування. Такого роду вимірювання дуже нечисленні і здійснюються головним чином у наукових дослідженнях, а також при проведенні експериментів. Порядок розробки, застосування та вимоги до таких МВВ визначають використовують їх організації.

Література
1. Сергєєв О.Г., Латишев М.В., Терегеря В.В. Метрологія, стандартизація, сертифікація. М.: Логос, 2004. - 560с.
2. Басаков М.І. Основи стандарітзаціі, метрології, сертифікації. Р н / Д: Фенікс, 2002. - 192с
3. Гончаров А.А. Метрологія, стандартизація і сертифікація. М.: Академія, 2007. - 240с.
4 .. Крилова Г.Д. Основи стандартизації, метрології: Підручник для вузів. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 2008. - 479с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Контрольна робота
34.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Засоби вимірювань Повірка засобів вимірювань
Калібрування засобів вимірювальної техніки
Характеристики засобів вимірювань
Поняття та класифікація засобів вимірювань
Розрахунки засобів технічних вимірювань та контролю
Система державної та відомчої перевірки засобів вимірювань
Калібрування СІ
Біотелеметріческіе сигнали і їх калібрування
Автоматизація калібрування іоноселективних електродів
© Усі права захищені
написати до нас