Зовнішні та внутрішні функції держави

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 2
РОЗДІЛ 1. ВНУТРІШНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ... ... ... ... ... ... .... 6
1.1 Економічні функції держави ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8
1.2 Соціальні функції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.3 Функції розвитку науково - технічного прогресу і культури ... ... 11
1.4 Функція охорони і правопорядку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 13
1.5 Екологічна функція ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
1.6 Функція фінансового контролю ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 19
РОЗДІЛ 2. ЗОВНІШНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ... ... ... ... ... ... ... ... .. 23
2.1 Підтримка взаємовигідного співробітництва з іншими країнами .. 24
2.2 Функція оборони країни ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... 27
2.3 Функції по вирішенню глобальних проблем ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 38
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 40

ВСТУП
Теорія держави і права для опису, пояснення і прогнозування діяльної сторони держави використовує поняття функції держави - характеристики саме того, що і як держава "робить". Функція, як і багато інших суспільствознавчі поняття, не є власне юридичним і політичним поняттям. Воно запозичено з інших наук. Поняття функції в теорії держави і права означає напрямок, предмет діяльності того чи іншого політико-правового інституту, зміст цієї діяльності, її забезпечення. Саме цей сенс мається на увазі під поняттям функція держави.
Термін «функції держави» застосовується для позначення основних, найбільш важливих напрямків діяльності держави, в яких проявляється його соціальне призначення. Основні напрямки діяльності законодавчої, виконавчої та судової влади у правовій державі має спільну природу. Їх першочерговою метою є забезпечення гармонійної життєдіяльності суспільства.
Вся функціональна діяльність держави спрямована на досягнення головної мети: формування громадянського суспільства, створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини, його морального, матеріального та фізичного благополуччя, максимальної правової і соціальної захищеності особистості. Держава завжди має виступати як верховний хранитель і захисник законних інтересів особистості. Саме через особистість держава сприяє суспільному прогресу в цілому, удосконалює і збагачує всю систему суспільних відносин.
Таким чином, з усього викладеного вище, можна зробити висновок, що функції держави - це основні (головні) напрямку (сторони, види) діяльності держави з реалізації поставлених перед ним завдань для досягнення певних цілей, обумовлених як класової, так і загальносоціальної його сутністю і соціальним призначенням.
У сучасній теорії держави і права прийнято класифікувати функції держави за:
1. Сферами діяльності (об'єктах впливу) на:
-Внутрішні
-Зовнішні
Оскільки функції держави - це діяльність держави, взятого у своїй цілісності, з єдиної політичної, структурної, територіальною організацією остільки в теорії держави і права найбільш поширене і признаваемо розподіл функцій на внутрішні і зовнішні.
Всі основні напрямки діяльності держави в залежності від того, в якій сфері суспільного життя вони протікають, поділяються на внутрішні і зовнішні. Життя будь-якого сучасного суспільства здійснюється у двох основних сферах: всередині країни і на міжнародній арені.
2. Тривалості дії:
- Постійні
- Тимчасові
Постійні функції здійснюються на всіх етапах розвитку держави. Тимчасові ж функції припиняють свою дію з рішенням певного завдання, як правило, має надзвичайний характер (до них відносяться, наприклад, ліквідація стихійного лиха, масштабних катастроф, антиконституційних виступів).
3.Соціально значимості:
-Загальні
- Окремі [1]
4. Функції з вирішення глобальних проблем:
- Проблема запобігання нової світової війни
- Проблема запобігання нової економічної кризи
- Релігійне
- Наукове
- Гуманістичне
Слід сказати, що викладена тут класифікація функцій держави неоднозначна і підозрює множинність критеріїв і оцінок.
Актуальність полягає в тому, що, вивчивши функції держави можна зрозуміти суть держави, його роль і значення в житті суспільства.
Мета даної курсової роботи: розглянути функції держави.
Завдання:
- Дати поняття функцій держави;
- Розглянути суть і значення функцій держави;
- Дати класифікацію функцій держави;
- Розглянути внутрішні функції держави;
- Вивчити зовнішні функції держави;
Методологічною основою роботи послужили такі методи як метод історизму та метод порівняльно - зіставний.
Об'єктом є держава в цілому.
Предметом є поняття функцій держави.
Курсова робота складається з вступу, двох розділів і висновку.
Положення виносяться на захист.
У функціях держави виражається його сутність, та реальна роль, яку держава відіграє у вирішенні основних питань суспільного розвитку і, перш за все в задоволенні різноманітних інтересів населення країни. # G0 Функції держави встановлюються в залежності від основних завдань, що стоять перед державою у тому чи іншому етапі його розвитку, і є засіб реалізації цих завдань. Зміст завдань держави визначається різними внутрішніми та зовнішніми чинниками. Так, наприклад, кризові явища в економічному житті країни вимагають концентрації зусиль держави, всіх його органів на вирішенні економічних завдань. Зростання злочинності змушує держава своєчасно вживати серйозні практичні дії щодо посилення боротьби з нею, виявлення та усунення причин і умов, що її породжують. Загроза зовнішньої агресії мобілізує державний механізм на підготовку населення країни до її відображення.

РОЗДІЛ 1. ВНУТРІШНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
Внутрішні функції держави - це основні напрями діяльності держави щодо управління внутрішнім життям суспільства. Внутрішні функції держави являють собою основні напрямки різноманітної внутрішньої діяльності держави, обумовлені необхідністю вирішення поставлених перед ним внутрішніх завдань, скільки численних, настільки й різноманітних. Вони зачіпають практично всі сфери життя суспільства і самої держави: економічну, соціальну, політичну, духовну, фінансову та ін Крім цього, держава часто вирішує завдання, що далеко виходять за межі однієї окремо взятої сфери [2].
У силу цього при визначенні переліку внутрішніх функцій держави в науковій та навчальній юридичній літературі їх нерідко не тільки безпосередньо пов'язують з різними сферами життя суспільства, але і повністю ототожнюють з ними. Такою була, наприклад, позиція ряду авторів, класифікувати функції держави ще в 70-і роки на функції політичної охорони ладу (політична функція), а також на економічну, соціальну та ідеологічну функції.
Правда, при цьому обмовлялася можливість і більш дробової, повністю не збігається з різними сферами життя суспільства класифікації функцій держави, а також проводилася думка про те, що не слід підрозділяти, по суті, єдині функції держави на внутрішні та зовнішні.
Класифікація внутрішніх функцій проводиться за сферами діяльності держави. Кожна держава, незалежно від його форми правління або державного будівництва, вирішує ряд основних економічних, соціальних, охоронних і контрольних завдань. Крім того, в даний час найважливішим завданням усіх держав є охорона навколишнього середовища. Відповідно до зазначених сферами діяльності внутрішні функції держави поділяються на:
-Економічну
-Надання соціальних послуг
-Охорони правопорядку, власності, прав і свобод громадян
-Екологічну (природоохранительную)
-Фінансового контролю.
1. 1 Економічна функція держави
У системі внутрішніх функцій сучасної держави вирішальне значення має економічна функція, яка виражає ступінь участі держави в управлінні економікою країни, його здатність сприяти чи перешкоджати розвитку економічних сил країни, створювати належні умови для реалізації економічних і соціальних прав населення.
Здійснюючи економічну функцію, сучасна держава проводить наступні заходи.
Безпосередньо бере участь у господарській діяльності товариства. Держава нерідко виступає власником підприємств і транспорту, засобів і установ зв'язку, землі, надр, зосереджує в своїх руках значну масу позичкового капіталу.
Інтенсивність державного втручання в економіку країни відчувається в нормативно - правовому регулюванні економіки з метою проведення антимонопольної політики, створення умов для добросовісної конкуренції товаровиробників, підтримки стратегічно важливих, соціально значимих виробництв, розвитку сільського господарства. Предметом нормативно - правового регулювання найчастіше виступають відносини у сфері підприємницької діяльності, будівництва, перевезення вантажів і пасажирів. Особливе значення надається нормативно - правового регулювання майнових відносин підприємств, організацій, питань якості і ціни промислових та продовольчих товарів.
Держава встановлює і проводить раціональну планову політику, що сприяє розвитку стратегічних важливих і соціально значущих галузей народного держави і скорочення підприємств, організацій, в діяльності яких суспільство не відчуває великої потреби. Держава, зацікавлена ​​в одержанні достатніх коштів на утримання державного апарату і фінансування оборонних та інших галузей промисловості, однак не повинно встановлювати надмірно великих податків.
Держава здійснює контроль за підприємницькою діяльністю громадян та юридичних осіб, реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців, здійснює нагляд і контроль за відповідністю діяльності підприємств, організацій, установ чинним в країні законів та інших нормативно - правовим актам, а також статутним завданням [3].
1.2 оціальная функція держави
Соціальна функція держави повинна забезпечувати всі права, передбачені ст. 25 Загальної декларації прав людини. У їх числі передбачається право на такий життєвий рівень людини, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який необхідний для підтримання його здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї, а також право на забезпечення на випадок безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини.
Соціальна політика держави орієнтована насамперед на незаможні верстви населення і включає в себе:
1) боротьбу з безробіттям та державну допомогу особам, які з тих чи інших причин не можуть знайти собі роботу або зовсім не здатні працювати;
2) державне регулювання мінімального розміру оплати праці;
3) загальнодоступність і безкоштовність загальної освіти в державних і муніципальних освітніх установах;
4) безкоштовну медичну допомогу малозабезпеченим;
5) безоплатне користування бібліотечними фондами і порівняно низьку плату за відвідування музеїв, картинних галерей, театрів;
6) соціальне забезпечення за віком, у випадку хвороби, інвалідності, втрати годувальника та інших випадках [4].
1. 3 Функція розвитку науково - технічного прогресу і культури
З економічною функцією держави тісно пов'язана його функція розвитку науково - технічного прогресу і культури. Цей зв'язок носить двосторонній характер. Можливості здійснення цієї функції безпосередньо залежать від економічного добробуту суспільства і пов'язаних з ним фінансових можливостей держави. [5]
Держава, не здатне здійснювати функцію розвитку науково - технічного прогресу, тим самим значно знижує можливості країни успішно розробляти і створювати сучасні високопродуктивні верстати і механізми, конкурентоспроможні товари народного споживання, знаходити способи заміни дорогої сировини або зникаючих матеріалів. Без розвитку науково - технічного прогресу важко вирішувати завдання у сфері оборони країни від зовнішнього агресора. Закономірність, згідно з якою війну виграє той, хто володіє найбільш досконалими видами озброєння, переконливо доведена багатовіковими війнами, в тому числі і другої світової війни. Тільки володіючи сучасними і досконалим озброєнням Росія зможе гідно зберегти свою незалежність і статус провідної держави світу.
Держава всіляко зацікавлений у розвитку всіх форм культури: літератури, театру, кінематографії, телебачення та інших засобів масової інформації, збереження пам'яток історії та культури, у розвитку мережі бібліотек і музеїв, поліграфії. Ця духовна сфера суспільства - показник його здатності засвоювати найкращі зразки світової культури та вносити до неї свій вагомий внесок, вона є принципово важливою і для держави.
Розвиваючи культуру і мистецтво, всі їхні форми, держава створює необхідні умови для виховання і освіти, духовного розвитку підростаючого покоління, залучення його до світової культури. При отриманні належної підтримки з боку держави творча особистість може вільно працювати і сприятиме подальшому розвитку національної, а через неї і світової культури [6].
1. 4 Функція охорони та правопорядку
Функція охорони правопорядку представляє собою діяльність держави, спрямовану на забезпечення точного і повного здійснення його законодавчих приписів усіма учасниками суспільних відносин. У правовій державі, де громадська та державна життя будується на основі справедливих законів, інтереси суспільства, держави, особистості охороняються від будь-яких незаконних зазіхань. У центрі правоохоронних дій держави знаходиться в першу чергу особистість, особистість як громадянин, як член суспільства, як вільний індивід, а також сама держава і його різні структури. Тому, охороняючи законні права та інтереси особистості, держава одночасно охороняє свої інтереси, інтереси всього суспільства.
Злочинність є однією з найбільших небезпек для людства, його демократичного, економічного, соціального, гуманітарного, екологічного, науково-технічного та міжнародного розвитку.
Домінуючою кримінологічної тенденцією поточного сторіччя був триваюче зростання злочинності у світі і його окремих країнах, що обганяє (за темпами) зростання народонаселення з одночасним відставанням соціально-правового контролю від зростаючої кримінології суспільних відносин.
Формальне викорінення окремих видів і груп злочинів в тій чи іншій країні відбувається лише шляхом декриміналізації. Наприклад, сімдесят років ми запекло боролися зі спекуляцією. До кримінальної відповідальності було притягнуто близько мільйона чоловік. А зараз спекуляція вважається однією з форм нормальної економічної діяльності. В історії кримінального права будь-якої країни тільки за останнє сторіччя можна знайти сотні таких прикладів.
Одним із пріоритетів кримінальної політики цивілізованих країн є охорона прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки від злочинів. Статистичним [7] критерієм такого пріоритету може служити число громадян, захищених від злочинних посягань, або число громадян, чиї інтереси захищені у кримінальному судочинстві. Боротьба з правопорушеннями - важлива, але не головна сторона правоохоронної діяльності держави. Держава покликана реально забезпечити, в тому числі за допомогою спеціальних органів (суду, прокуратури тощо), такий порядок у суспільному житті, який би повністю відповідав вимогам правових норм, закладеним в них початків свободи і справедливості.
У нашій країні одним з ланок правоохоронного механізму держави є органи прокуратури, яка є спеціально правовим інститутом, який займає особливе становище в системі органів влади. Так у відповідності ст. 2 Федерального закону «Про прокуратуру Російської Федерації», прийнятого 18 жовтня 1995 року, прокурори здійснюють нагляд за виконанням законів і дотриманням прав і свобод людини і громадянина з метою забезпечення верховенства закону, єдності і зміцнення законності, захисту прав і свобод, а також охоронюваних законом інтересів суспільства і держави.
Повноваження, організація і порядок діяльності прокуратури визначається Федеральним законом "Про прокуратуру Російської Федерації", в якому не тільки закріплений основоположний принцип побудови прокуратури як єдиної федеральної, централізованої системи, яка не входить ні в одну з гілок влади і здійснює від імені Російської Федерації нагляд за виконанням діючих на її території законів, але і значно доповнені і конкретизовано її завдання із захисту прав і свобод людини і громадянина, а також охоронюваних законом інтересів суспільства і держави прав і свобод людини виділений в окремий напрямок. Йому присвячена спеціальна глава, в якій визначено предмет нагляду, повноваження прокурора в цій області, засоби і форми прокурорського реагування на порушення прав і свобод людини і громадянина.
Ці норми закону безпосередньо випливають із змісту ст. 2 Конституції РФ про те, що права і свободи людини є вищою цінністю, а визнання, дотримання та захист прав і свобод людини і громадянина - обов'язком держави.
Обов'язком держави є забезпечення і дотримання прав і свобод громадян за допомогою правосудия.Государственная захист прав і свобод громадян розуміється як діяльність уповноважених державних органів та посадових осіб. Таким чином, держава бере на себе обов'язок, який відповідає право людини і громадянина вимагати державного захисту від посягань на їх правові волі. Судовий захист прав і свобод людини і громадянина - це інститут конституційного права. Він являє собою юридичний механізм, за допомогою якого держава зобов'язана забезпечити дотримання прав і свобод людини і громадянина.
Держава має створити такі умови, при яких право на юридичний захист має встановлюватися компетентними судовими та іншими органами і воно зобов'язується розвивати можливості судового захисту. При цьому треба мати на увазі, що судовий захист являє собою вид державної та правового захисту, оскільки здійснюється судом як органом державної влади і при її реалізації суди керуються законом як основною формою права.
Захист свободи особистості визнається однією з головних функцій судової влади. У свою чергу, критерієм самостійності та незалежності судової влади є її здатність забезпечити справжню безпеку особистої свободи громадян, здійснювати ефективний судовий захист їх прав і свобод від зазіхань різного роду.
Підтримка стабільного правопорядку в країні - завдання всієї держави, всієї системи його органів. Примусова сторона державної діяльності поступово втрачає свою силу при гармонійних, об'єктивно обумовлених економічних, політичних, соціальних і моральних відносинах громадян і держави. Вона перетвориться в правовий порядок цивілізованого суспільства.
Таким чином, захист прав і свобод громадян в даний час являє неодмінну, спеціально виділену функцію держави. Інтереси держави та її громадян представляють органічне єдності. Як обгрунтовано вказує Ю.І. Скуратов: «Охороняючи права і свободи громадян, ми одночасно захищаємо інтереси суспільства. І навпаки, без забезпечення державних і суспільних інтересів неможливо забезпечити права і свободи громадян »
У цій єдності покладених на державу обов'язків, на мій погляд, і розкривається зміст правоохоронної функції держави. У той же час для реалізації продекламовані прав і свобод у повному обсязі держава повинна бути економічно здатне забезпечувати встановлені ним же стандарти [8].
1.5 Екологічна функція
Екологічна функція - це порівняно новий напрям у діяльності держави, необхідність якого викликана негативними наслідками господарської діяльності людини на природу. Один з провідних тез міжнародної конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку, що проходила в червні 1992 р. в Ріо - де - Жанейро, - або буде врятований увесь світ, або загине вся цивілізація - є аж ніяк не є перебільшенням. Глобальні та необоротні зміни природного середовища сьогодні очевидні і незаперечні. Два з них (руйнування озонового шару планети і «парниковий ефект») ставлять людство на межу екологічної катастрофи.
Усвідомлюючи реальність загрози для життя людини, всі розвинуті демократичні держави вживають погоджених заходів з охорони навколишнього природного середовища. Велику роль у міжнародному співробітництві держав з питань охорони природного середовища грають ООН, а також Всесвітня організація охорони здоров'я, Міжнародне агентство з атомної енергії, Міжурядова океанографічна комісія та інші міжнародні спеціалізовані установи.
Основні заходи держави щодо реалізації екологічної функції виражається в наступному.
Держава вживає заходів з нормування якості навколишнього природного середовища. На основі науково - обгрунтованих даних держава встановлює нормативи гранично допустимих викидів у природне середовище (атмосферне повітря, водні джерела і грунт) шкідливих речовин та інших шкідливих впливів на природу. Держава також розробляє санітарні правила і норми, покликані мінімізувати несприятливий вплив виробничої діяльності підприємств, організацій на життя і здоров'я людини. Зокрема, нормування піддаються шуми, вібрації, магнітні випромінювання.
Держава регулює суспільні відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища. У нормативно - правових актах держава закріплює порядок діяльності державних органів, різного роду інспекцій з охорони навколишнього природного середовища, форми участі в цій діяльності громадських об'єднань і населення, заходи відповідальності за порушення екологічних норм і нормативів. Особливе значення в сучасних умовах мають розробляються державою екологічні вимоги при розміщенні, проектуванні, будівництві, реконструкції та введення в експлуатацію підприємств, споруд та інших об'єктів.
Держава здійснює заходи, спрямовані на збереження природного середовища, раціональне використання та відтворення її ресурсів, поліпшення середовища проживання людини. Держава здійснює фінансування науково - технічних, гідротехнічних, меліоративних, біологічних та інших робіт, спрямованих на збереження та відновлення природного середовища, засновує заповідники й заказники, охороняє рідкісні або знаходяться під загрозою вимирання видів тварин і рослин.
Держава здійснює діяльність з виявлення і припинення правопорушень екологічного законодавства, залучає до цієї діяльності громадські об'єднання і населення, застосовує юридичну відповідальність до осіб і організаціям, винним у порушенні екологічного законодавства [9].
1.6 Функція фінансового контролю держави
Функція фінансового контролю держави виражається у виявленні та обліку державою доходів виробників. За законом частину цих доходів у вигляді податків спрямовується до державного бюджету для задоволення соціальних та інших загальнодержавних потреб. Держава здійснює контроль за правильністю витрачання податків. Науково обгрунтована і практично ефективна бюджетна діяльність, а точніше бюджетно-фінансова політика будь-якої держави - щогодинна, щоденна, цілеспрямована життєзабезпечуючих форма функціонування всіх без винятку органів держави у справі підвищення добробуту суспільства, обороноздатності, могутності і економічної основи держави в цілому. Економічна діяльність держави підпорядковується так званого економічного принципом, згідно з яким у всіх областях цієї діяльності має існувати і функціонувати оптимальне співвідношення між досягненням поставленої і реалізованої мети витраченими на це засобами. Саме цей коефіцієнт діяльності виконавчої влади (її структур) визначають основне завдання органів фінансового контролю. Одним словом, планування економіки, фінансової політики держави і здійснюваний контроль за досягнутими результатами - взаємопов'язані, паралельно функціонують категорії. При цьому результати здійснюваного контролю є фактичне, реальне відображення фінансово-економічної діяльності держави в широкому і прямому сенсі цього поняття.
Правильно розроблена і здійснена бюджетно-фінансова політика в різних стадіях і сферах її реалізації багато в чому зумовлює реальні можливості вирішення об'єктивно назрілих економічних проблем поточного періоду і разом з тим дає можливість прогнозувати перспективи подальшого розвитку економіки держави з застосуванням нових форм і методів правового регулювання суспільних відносин, виникнення яких обумовлено вимогами конкретних етапів розвитку суспільства.
Фінансовий баланс будь-якої держави, будучи сукупністю засобів дохідних і видаткових статей, в процесі своєї освіти піддається серйозним науково-практичним випробуванням і змінам під впливам раптово виникаючих обставин - факторів, пов'язаних з еволюційними процесами в соціально-економічній сфері життя суспільства і державного устрою. Створюється ситуація, за якої в держави виникають нові завдання і функції, які передбачають вдосконалення певних кроків (дій) у сфері економіки та регулювання проблем фінансування конкретних програм.
Динамічний метод першочергового правового регулювання бюджетно-фінансових відносин - об'єктивна необхідність, зумовлена ​​пріоритетним базисним (економічним) характером цих відносин.
Організація та здійснення контролю є обов'язковими елементами управління суспільними фінансовими засобами, тому що таке управління тягне за собою відповідальність перед суспільством в цілому. Здійснюваний фінансовий контроль може бути реалізований або з боку компетентних структур законної влади, або в порядку адміністративного (внутрішнього) контролю по вертикалі.
Вищі органи фінансового контролю (ВОФК) у більшості випадків як інститут законодавчої влади спочатку покликані сприяти парламентам своїх країн у здійсненні зовнішнього контролю за використанням державного бюджету та вимог законодавства, що відносяться до сфери фінансово-економічної діяльності суб'єктів, господарюючих в першу чергу на базі (основі) державної власності, а потім вже інших її форм. Вищі органи фінансового контролю різних країн відрізняється один від одного не тільки назвою, але й історією становлення, конституційною основою діяльності, метою і способами установи, ступенем незалежності, характером підпорядкованості (парламенту або глави держави), внутрішньою структурою, предметом, завданням і формою здійснюваних контрольно -ревізійних заходів і сфер їх проведення, обсягом наданих їм контрольних повноважень, нарешті, порядком і формою звітності. У сучасних умовах в якості направляючих параметрів створення і діяльності ВОФК визнаються основоположні принципи, викладені у Лімській Декларації. Вищий фінансовий контроль за доходами є прерогативою парламенту. На місцях ці функції виконують місцеві органи державної влади. У всіх державах широкими правами такого контролю мають міністерства фінансів. Наприклад, в Англії контроль за розподілом між відомствами коштів державного бюджету та їх використанням здійснює Відомство контролера та головного аудитора спільно з міністерством фінансів. В якості спеціального органу фінансового контролю в США функціонує Генеральне управління звітності, очолюване головним контролером, який призначається президентом і може бути зміщений тільки за рішенням обох палат Конгресу. У Франції дотримання всіма державними органами фінансової дисципліни в центрі і на місцях контролює Рахункова палата. Звіти Рахункової палати направляються президентові Франції, рішення її можна оскаржити тільки в Державну раду. Міністерство фінансів через фінансових інспекторів безпосередньо контролює державні органи та установи з питань бюджету та кошторису. У Франції є також інспекції соціального забезпечення, освіти, мостів і доріг, лісів та вод, рудників і шахт, які контролюють доходи і витрати грошових коштів державним і приватним секторами. Органи фінансового контролю різних країн мають досить своєрідні історичні витоки з урахуванням не тільки рівня розвитку економіки, значення та ролі фінансів для держави, а й форми державного устрою, правління і застосовуваного механізму законодавчої і виконавчої влади.
В Конституції та органічних законах немає чіткого визначення поняття вищі органів фінансового контролю, щодо них говориться лише про їх окремих ознаках. Однак, беручи до уваги порядок утворення, завдання, конкретні функції, повноваження, співвідношення з виконавчою владою та підзвітністю, можна дати таке визначення поняттю вищих органів фінансового контролю. Вищі органи фінансового контролю - незалежний, вищий, колегіальний орган єдиної державної влади, що здійснює зовнішній фінансовий контроль за своєчасним, правильним, цільовим та ефективним витрачанням державою бюджетних коштів, інших фінансових джерел, надходженням до бюджету, управління об'єктами державної власності, а також за законністю зовнішньоекономічної діяльності компетентних структур незалежно від їх місцезнаходження. Специфічні функції фінансового контролю здійснюють державні митниці, які контролюють провезення матеріальних цінностей через кордон і стягують митні збори і мита. Грошовий збір з товарів і майна, що пропускаються через кордон під контролем митних відомств, іде у дохід держави. Ефективний фінансовий контроль дозволяє державі накопичувати [10] певні кошти з метою їх подальшого використання в інтересах суспільства.
РОЗДІЛ 2. ЗОВНІШНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
Зовнішні функції держави являють собою основні напрямки діяльності держави, безпосередньо пов'язані з вирішенням завдань, які ним на міжнародній арені цілей.
Останні ніколи не були і практично не можуть бути однаковими для всіх державних утворень і держав. Вони залежать від характеру існуючого в країні політичного режиму і типів держав, від етапів розвитку одного й того ж держави, від складається в світі міжнародної обстановки, характеру взаємовідносин співіснують один з одним держав, а разом з тим від соціально-класової суті і змісту держави, його соціально-класової обумовленості і спрямованості, а також значною мірою - від його ідеологічної зумовленості. Немає і не може бути у держави таких цілей і завдань, а разом з ними і відповідних функцій, які не були б обумовлені його сутністю, змістом, ідеологічними поглядами правлячих кіл, його соціально-касовим призначенням.
Зовнішні функції держави являють собою основні напрямки його діяльності на міжнародній арені. Вони покликані вирішувати такі зовнішні завдання держави: встановлення і підтримання нормальних відносин з іншими державами, і забезпечення оборони країни від зовнішньої агресії. Відповідно до зазначених завданнями розрізняються дві основні зовнішні функції держави: взаємовигідне співробітництво з усіма іншими державами світового співтовариства і оборона країни від нападу ззовні [11].
2.1 Підтримка взаємовигідного співробітництва з іншими державами
Взаємовигідна співпраця з іншими державами - це різноманітна діяльність держави, спрямована на встановлення і розвиток рівноправних економічних, політичних, культурних та інших відносин, що гармонійно поєднують інтереси цієї держави з конкретними і загальними інтересами всіх держав. Сучасний рівень розвитку суспільства об'єктивно вимагає інтеграції господарського, політичного і культурного життя всіх цивілізованих держав, об'єднання їх спільних зусиль для більш ефективного вирішення внутрішніх проблем кожної держави окремо і світового співтовариства в цілому. Така співпраця передбачає широкий і взаємовигідний підхід до інтеграційних питань, вміння спільними зусиллями знаходити найбільш раціональні рішення, що відповідають інтересам як цієї країни, а й усіх учасників співробітництва.
Роль держави у зовнішньоекономічній діяльності.
На відміну від недавнього минулого держава розуміється зараз не як єдиний суб'єкт цивільно-правових відносин. Наприклад, Російська Федерація та її суб'єкти самостійно виступають у цивільному обороті, в тому числі у зовнішньоекономічних відносинах. Потрібно відзначити, що держава - єдиний суб'єкт зовнішньо-економічної діяльності, який має право встановлювати обов'язкові для інших і для себе "правила гри" в тій або іншій сфері. Таким чином, виходить, що в одній особі об'єднана і політична організація, наділена владними повноваженнями і суб'єкт господарської діяльності. Вступаючи в цивільні правовідносини, держава, має діяти як рівноправний їх учасник поряд з іншими суб'єктами цивільного обороту як у внутрішній, так і у зовнішній сфері. Держава виступає в сфері зовнішньоекономічної діяльності у двох напрямках:
По-перше, держава, як носій державної влади у нормативному порядку регулює майнові та інші відносини, встановлюють зміст і межі правосуб'єктивність фізичних та юридичних осіб, а також самого державного утворення, вживає заходів щодо створення сприятливих умов для доступу громадян на ринки інших держав. Держава ліцензує певні види діяльності, здійснюють регулювання зовнішньоекономічної діяльності в рамках своєї компетенції.
По-друге, держава на рівних з іншими учасниками майнового обороту вступають у цивільно-правові відносини.
Іноді буває досить складно відокремити один від одного дві іпостасі, в які вступає держава - рівноправний партнер і держава - носій влади. Наприклад, неможливо автоматично привернути держава, що виступає партнером у зовнішньоекономічній угоді, до майнової відповідальності іноземним судом, так як цим порушився б суверенітет держави. Тому виникає поняття судового імунітету, тобто неможливість притягнення його до суду в якості відповідача без його згоди.
Погляд на доктрину імунітету неоднозначний. Так, Європейська конвенція про імунітет держав від 16 травня 1972 року, не визнає імунітет держав, коли вони виступають в якості приватної особи. Але до прийняття універсальної міжнародної конвенції про юрисдикційні імунітети держав значну роль відіграє судова практика кожного держави з цього питання.
Держава, застосовуючи свої владні повноваження, може укладати міжнародні договори, брати участь у створенні міжнародних організацій та міжурядових комісій, покликаних сприяти розвитку зовнішньоекономічних умов для доступу громадян цієї держави на ринки інших держав.
Таким чином, виступаючи як носій публічної влади, держава забезпечує створення сприятливих умов для діяльності всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності [12].
Міжнародна охорона навколишнього середовища
Співпраця в галузі охорони навколишнього середовища об'єднує зусилля більшості держав з підтримання нормальної екологічної обстановки на планеті. Ця діяльність має всеосяжний характер і спрямована на створення таких екологічних умов, які необхідні для існування і розвитку людського життя. Вона активно проводиться як по лінії спеціалізованих установ ООН, так і в рамках регіональних та інших міждержавних органів. Для охорони навколишнього середовища використовуються новітні досягнення держав у галузі космонавтики, медицини, біології, електроніки. Зовнішня діяльність держав сучасності базується на міжнародно-правових нормах, максимально враховує корінні інтереси і національні особливості всіх народів, що входять у світове співтовариство [13].
2. 2 Функція оборони країни
Забезпечення національної оборони і безпеки - одна з найважливіших функцій держави. Історія підтверджує, що на всіх етапах розвитку державно-організованого суспільства існувала об'єктивна необхідність захисту від зовнішніх агресорів свободи і незалежності країни, її суверенітету і територіальної цілісності. Функція оборони країни здійснюється економічними, політичними, дипломатичними і військовими засобами. У мирний час - це всебічна підготовка країни до відбиття можливого нападу ззовні. У воєнний час ця функція приймає форму прямої збройної боротьби з противником, у ході якої відбувається об'єднання всіх сил країни для досягнення перемоги.
Головною метою практичної діяльності держави і суспільства в оборонній сфері є вдосконалення військової організації для забезпечення можливого адекватного реагування на загрози, які можуть виникати, при раціональних витратах на оборону.
Переважна більшість сучасних держав сприйняло оборонну доктрину, суть якої полягає у створенні оптимальної достатності сил і засобів для запобігання можливій агресії з боку іншої держави або групи держав. Такий підхід до питань військового протиборства в значній мірі знижує можливість виникнення воєн в житті народів, припускаючи в майбутньому перспективу їх поступового зникнення. Поняття функції держави ємко і багатогранно. Воно включає в себе всю систему заходів щодо зміцнення обороноздатності країни, підтримання бойової потужності збройних сил, як в мирний, так і у воєнний час. Не випадково основи державного управління оборони і безпеки закріплені в Конституції РФ.
Основним суб'єктом забезпечення національної безпеки є держава. Причому за Конституцією Російської Федерації питання оборони і безпеки, оборонного виробництва, визначення порядку продажу та купівлі зброї, боєприпасів, військової техніки та іншого військового майна, виробництво отруйних речовин, наркотичних засобів та порядок їх використання віднесені до ведення Російської Федерації (п. "м" ст. 71 Конституції РФ ).
Відповідно до цього положення обов'язки Верховного головнокомандувача збройних сил Російської Федерації покладено на Президента РФ, який також стверджує військову доктрину Російської Федерації, і має право у разі агресії проти Росії чи від безпосередньої загрози вводити на території Російської Федерації або в окремих її місцевостях військовий стан з негайним повідомленням про це Раді Федерації та Державній Думі. (Ст. 83,87 Конституції РФ)
Крім того, саме на Президента, який є главою держави і гарантом Конституції, прав і свобод людини і громадянина, покладено обов'язок у встановленому основним законом порядку вживати заходів з охорони суверенітету Російської Федерації, її незалежності та державної цілісності, забезпечення узгодженого функціонування та взаємодії органів державної влади . Здійснення заходів щодо забезпечення оборони країни, державної безпеки покладено на Уряд Російської Федерації. Оборонна діяльність держави базується не його військовій доктрині і складається з п'яти основних напрямків.
По-перше, зміцнення оборонної могутності країни. Високу обороноздатність держави забезпечує розвинена і ефективна економіка, яка спирається на новітні досягнення науково-технічного прогресу, що дозволяє задовольняти не тільки матеріальні потреби суспільства, а й виробляти все необхідне для зміцнення оборонного потенціалу країни. Сучасна економіка забезпечує необхідний рівень розвитку військової промисловості, виробництва новітніх зразків техніки і зброї, створення запасів стратегічної сировини і продовольства та інших компонентів оборонного потенціалу держави [14].
По-друге, повсякденне вдосконалення збройних сил, постійне підвищення їх боєздатності і боєготовності. Кожна держава постійно піклується про те, щоб його збройні сили були потужними, мобільними, мали у своєму розпорядженні сучасними засобами захисту, професійно використовували всі види військової техніки і зброї, мали високу боєздатність і боєготовність, діяли в режимі законності і положень міжнародного права.
Збройні сили держави - це державна військова організація, яка складає основу його оборони. Крім збройних сил в Російській Федерації створюються та інші військові формування, які виконують завдання забезпечення військової безпеки і залучені в міру необхідності до оборони країни: Прикордонні війська Російської Федерації, внутрішні війська МВС Росії, залізничні війська Російської Федерації, війська Федерального агентства урядового зв'язку та інформації при Президентові Російської Федерації, війська цивільної оборони.
Військові організації виконують завдання державного управління в сфері оборони і безпеки, і безпосередньо беруть участь в обороні країни з використанням засобів збройного захисту.
Цілі військової організації, як складової частини збройних сил, зокрема встановлено, що збройні сили призначені для відбиття агресії, спрямованої проти країни, для збройного захисту цілісності та недоторканності території держави, а також для виконання завдань відповідно до міжнародних договорів.
Таким чином, за характером і цілям своєї діяльності військові організації є державними органами, створеними для реалізації функцій держави у сфері забезпечення національної безпеки засобами збройного захисту. Більше того, вони є частиною єдиного механізму державного управління в сфері забезпечення оборони і безпеки країни.
По-третє, охорона державних кордонів. Ця діяльність здійснюється прикордонними військами або іншими спеціальними підрозділами та спрямована на забезпечення прикордонного режиму, що визначається законодавством конкретної держави.
По-четверте, організація цивільної оборони. Держави проводять ряд оборонних заходів у мирний час з метою протистояння можливому нападу ззовні та забезпечення сталого функціонування економіки країни у воєнний час. Ця діяльність передбачає евакуацію жителів з населених пунктів, по яких найбільш імовірні удари зброєю масового ураження. Вона пов'язана з створенням спеціальних захисних споруд, проведенням рятувальних та відновлювальних робіт.
По-п'яте, військове навчання запасу збройних сил (резервів). У багатьох країнах організується періодична військова перепідготовка осіб, які перебувають на військовому обліку. Це дозволяє у випадку міждержавних військових конфліктів швидко розгортати збройні сили і поповнювати їх кваліфікованим особовим складом. Держава організує також позавійськової підготовку, яка проводиться в середніх і вищих навчальних закладах.
Слід особливо відзначити взаємодію оборонної політики держав світового співтовариства. У сучасних умовах це взаємодія спрямоване на скорочення ядерних і звичайних озброєнь, на виключення з оборонних коштів кожної держави бактеріологічного, хімічного, біологічного та інших видів зброї масового ураження. Мова йде про гуманізацію військового протиборства, якщо таке в силу певних причин виникає між ворогуючими державами. Зниження рівня військового протистояння різних країн сприятливо позначається на економічних можливостях всіх держав, культурному, духовному та екологічному благополуччя їхніх народів [15].
2.3 Функції по вирішенню глобальних проблем
Також останнім часом до основних функцій держави додають функції з вирішення глобальних проблем сучасності. В останні роки вони займають не останнє місце на світовій арені проблем. У компетенцію держави входить вирішення цих проблем. Глобальними проблемами називаються проблеми, що постали в другій половині 20 століття перед усім людством, від вирішення яких залежить існування останнього. Розглянемо деякі з них:
1. Проблема запобігання нової світової війни
Пошуки шляхів запобігання світовим конфліктам почалися відразу після закінчення Другої світової війни і перемогою над нацизмом. Тоді ж було прийнято рішення і про створення ООН-універсальної міжнародної організації, головною метою якої був розвиток міждержавного співробітництва і у випадку конфлікту між країнами надання допомоги протистояли країнам у врегулюванні спірних питань мирним шляхом. Однак стався незабаром поділ світу на дві системи - капіталістичну і соціалістичну, а також початок «холодної» війни і гонки озброєнь не раз призводили світ на межу ядерної катастрофи. Особливо реальною загрозою початку третьої світової війни була в період та званого Карибської кризи в 1962 р., викликаного розміщенням радянських ядерних ракет на Кубі. Але завдяки розумній позиції керівників СРСР і США криза була розв'язана мирним шляхом. На рішення урядів вплинули громадський рух боротьби за мир, а також виступи такого авторитетного міждержавного об'єднання вчених за загальне і повне роззброєння, як Пагуошського рух [16].
На сьогоднішній день можна констатувати той факт, що ймовірність конфлікту між провідними державами світу набагато менше, ніж раніше. Однак існує можливість потрапляння ядерної зброї до рук тоталітарних реакційних режимів або в руки окремих терористів.
2. Демографічна проблема
Людям завжди було тісно на планеті. Перенаселеністю Землі були стурбовані ще Арістотель та інші філософи античності. Але ця тіснота служила і стимулом для того, щоб люди прагнули до освоєння нових земних просторів. Це було стимулом Великих географічних відкриттів, технічних винаходів, самого наукового процесу. Якби це було не так, люди не освоювали б нових земель, не прагнули переселитися на нові континенти, не робили б географічних відкриттів. Зростаюче населення планети вимагає все більшого нарощування темпів економічного розвитку, щоб зберегти рівновагу. Однак якщо взяти до уваги нинішній стан технологій, то таке зростання буде викликати все більше забруднення навколишнього середовища і навіть може призвести до без поворотної загибелі природи, яка всім нам дає поживу і підтримує будь-яку життя. Про явище демографічного вибуху важко судити по Росії, де населення, починаючи з 1993 року почало спадати, і навіть по Західній Європі, де воно росте дуже повільно, але його добре ілюструють дані демографічної статистики Китаю, країн Африки, Латинської Америки, півдня
Азії, де населення зростає гігантськими темпами [17].
На початку століття на Землі жили 1,5 мільярда чоловік. У 1950 році, незважаючи на втрати в двох світових війнах, чисельність населення зросла до
2500 млн, а потім стала щорічно збільшуватися на 70-100 мільйонів чоловік. У 1993 році чисельність населення Землі сягала 5,5 мільярда чоловік, тобто подвоїлася в порівнянні з 1950 роком, а в 2000 році перевищить 6 мільярдів.
У кінцевому просторі зростання не може бути нескінченним. Стабілізація чисельності населення в світі - одна з найважливіших умов переходу до сталого еколого-економічного розвитку. По всій імовірності, сучасна чисельність людей на Землі подвоїться. Можливо, вона стабілізується на рівні 10-12, може бути, 14 мільярдів чоловік до кінця сторіччя. Звідси випливає висновок: треба поспішати сьогодні, щоб зупинити сповзання до незворотних ситуацій у майбутньому.
3. Проблема екології та шляхи її вирішення
Екологія народилася як чисто біологічна наука про взаємини
"Організм - середовище". Однак з посиленням антропогенного і техногенного тиску на навколишнє середовище стало очевидною недостатність такого підходу. Адже в даний час немає явищ, процесів і територій, незачеплених цим потужним тиском. І немає науки, яка могла б усунутися від пошуків виходу з екологічної кризи. Коло наук, залучених в екологічну проблематику, надзвичайно розширився. Екологічні проблеми сучасності за своїми масштабами умовно можуть бути розділені на локальні, регіональні і глобальні і вимагають для свого рішення неоднакових засобів вирішення і різних за характером наукових розробок. Приклад локальної екологічної проблеми - завод, скидальний без очищення в річку свої про стоки, шкідливі для здоров'я людей. Це - порушення закону. Органи охорони природи або навіть громадськість повинні через суд оштрафувати такий завод і під загрозою закриття змусити його будувати очисні споруди [18]. Особливою науки при цьому не вимагається. Прикладом регіональних екологічних проблем може служити Кузбас - майже замкнута горах улоговина, заповнена газами коксових печей і димами металургійного гіганта, про уловлюванні яких при будівництві ніхто не думав, або висихаюче Аральське море з різким погіршенням екологічної обстановки на всій його периферії, або висока радіоактивність грунтів в районах, прилеглих до Чорнобиля. Як і раніше в нескінченному Всесвіті по орбіті навколо Сонця безупинно обертається невелика планета Земля, кожним новим витком як би доводячи непорушність свого існування. Лик планети безперервно відображають супутники, що посилають на Землю космічну інформацію. Та образ цей необоротно змінюється. Антропогенний вплив на природу досягло таких масштабів, що виникли проблеми глобального характеру. До найбільш гострих екологічних проблем слід віднести проблему озонового шару. Як відомо, життя на Землі з'явилося тільки після того, як утворився охоронний озоновий шар планети, який прикрив її від жорстокого ультрафіолетового випромінювання. Багато століть ніщо не віщувало біди. Однак в останні десятиліття було відмічено інтенсивне руйнування цього шару. Проблема озонового шару виникла в 1982 році, коли зонд, запущений з британської станції в Антарктиді, на висоті 25 - 30 кілометрів виявив різке зниження вмісту озону. З тих пір над Антарктидою весь час реєструється озонова "діра" мінливих форм і розмірів [19]. За останніми даними на 1992 рік вона дорівнює 23 мільйонам квадратних кілометрів, тобто площі, що дорівнює всій Північній Америці. Пізніше така ж "діра" була виявлена ​​над канадським арктичним архіпелагом, над Шпіцбергеном, а потім і в різних місцях Євразії, зокрема над Воронежем. Виснаження озонового шару представляє набагато більш небезпечну реальність для всього живого на Землі, ніж падіння якого-небудь сверхкрупного метеорита, адже озон не допускає небезпечне випромінювання до поверхні Землі. У разі зменшення озону людству загрожує, як мінімум, спалах раку шкіри і очних захворювань. Взагалі збільшення дози ультрафіолетового проміння може послабити імунну систему людини, а заодно зменшити урожай полів, скоротити і без того вузьку базу продовольчого постачання Землі. "Цілком припустимо, що до 2100 року захисне озонове покривало зникне, ультрафіолетові промені іссушат Землю, тварини та рослини загинуть. Людина буде шукати порятунку під гігантськими куполами штучного скла, і годуватися їжею космонавтів".
В даний час відбуваються об'єднані наукові дослідження, для вироблення найбільш раціональних способів штучного відновлення колишнього вмісту озону в стратосфері. Роботи в цьому напрямку вже розпочато.
4. Проблеми світового океану
Світовий океан, що покриває 2 / 3 земної поверхні, - це величезний водний резервуар, маса води в якому становить 1,4 (1021 кілограм або
1,4 мільярда кубічних кілометрів. Вода океану - це 97% всієї води на планеті. Будучи найбільшим постачальником харчових продуктів, Світовий океан дає, за різними оцінками, від 1 / 6 до всіх білків тваринного походження, споживаних населенням планети в їжу. Океан і, особливо його прибережній зоні, належить провідна роль підтримки життя на Землі. Світовий океан є одним з найважливіших об'єктів екологічного захисту. Особливість цього об'єкта екологічного захисту полягає в тому, що течія в морях і океанах швидко відносить забруднюючі речовини на великі відстані від місць їх викиду. Тому проблема охорони чистоти океану носить яскраво виражений міжнародний характер.
Хімічне забруднення являє собою зміни природних хімічних властивостей води за рахунок збільшення вмісту в ній шкідливих домішок як неорганічної (мінеральні солі, кислоти, луги, глинисті частки), так і органічної природи (нафта й нафтопродукти, органічні залишки, поверхнево-активні речовини, пестициди і тощо) [20]. Джерела і речовини, що забруднюють Світовий океан, численні: від ртуті до неподдающихся розкладанню синтетичних миючих засобів, часто утворюють в річках товстий піни. Океан розглядається як дармова звалище відходів - антропогенний "сток" вже став набагато більше природного: по свинцю його частка 92%, по нафті-більше 90%, по ртуті - 70%. Тільки нафтове забруднення Світового океану оцінюється від 3 до 15 мільйонів тонн на рік, причому велика частина його падає на забруднення із суші (винесення ріками) - більше Ѕ.
Більш неясні проблеми можуть виникнути внаслідок потепління клімату
Землі. В даний час йде непомітне підвищення рівня океану до 1,5 - 2метров, що призводить до затоплення "маршів" (зон високої біологічної продуктивності, гніздування птахів і так далі), приносить серйозної шкоди господарству багатьох країн.
За останні роки було прийнято низку важливих міжнародних угод з охорони морів і океанів від забруднень. Відповідно до цих угод промивка танкерів і скидання відпрацьованих суднових вод повинні здійснюватися в спеціальних портових пристроях. Кожна країна, яка підписала угоду, несе юридичну і матеріальну відповідальність за забруднення вод океанів і морів.
Висновок: Забруднення навколишнього середовища, виснаження природних ресурсів і порушення екологічних зв'язків в екосистемах стали глобальними проблемами. І якщо людство продовжуватиме йти за нинішнім шляху розвитку, то його загибель, як вважають провідні екологи світу, через два - три покоління неминуча. Земля подібна бібліотеці. Вона повинна залишатися в тому ж стані і після того, як ми наситили свій розум, прочитавши всі її книги і збагатившись ідеями нових авторів. Життя - найцінніша книга. Ми повинні ставиться до неї з любов'ю, але намагатися не виривати з неї жодної сторінки, щоб передати її - з новими зауваженнями - в руки тих, хто зуміє розшифрувати мову праотців, сподіваючись надати честь того світу, що вони залишать своїм синам і дочкам.
Поряд із глобальними проблемами існують і генеральні. Генеральними функціями держави є: охорона прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина.
ВИСНОВОК

Сильна держава немислимо без сильної, ефективної влади. Але одна тільки сильна влада ще не створює сильної держави. Не владою єдиної воно тримається. Це відноситься, до речі, і до авторитарних і до тоталітарним державам. Як непохитна, здавалася владу КПРС, але і вона розпалася із вразила весь світ швидкістю, втративши ті засади, які допомагали їй забезпечувати постійний контроль над державною машиною і суспільством.
Як не важлива підтримка і посилення влади, саме по собі воно не вирішує що стоять перед державою проблем. Одна справа міцно тримати в руках кермо влади та інше - вміло ним користуватися, ефективно виконувати основні функції, покладені на державу.
Можна виділити кілька основних функцій від ефективного виконання, яких залежить сила держави:
- Розумна правопорядок і законність.
- Що росте, і міцний бюджет.
- Забезпечення соціальної справедливості як основи суспільної злагоди.
- Досить потужні збройні сили і професійні служби безпеки.
Таким чином, функції держави - це цілісна, взаємопов'язана діяльність всієї системи державних органів, спрямована на гармонійний економічний, соціальний і духовний розвиток суспільства, при неодмінному взаємодію і співпрацю з іншими державами. Взаємне рівноправне партнерство держав, їх спільні зусилля з вирішення загальних проблем, що стоять перед людством, створюють необхідні умови для нормальної життєдіяльності окремих індивідів, різних державних і громадських об'єднань і світового співтовариства в цілому. Державно-організоване суспільства в сучасних умовах може прогресивно розвиватися лише при координації функціональної діяльності утворюють його держав.

У функціях держави виражається його сутність, та реальна роль, яку держава відіграє у вирішенні основних питань суспільного розвитку і, перш за все в задоволенні різноманітних інтересів населення країни. # G0 Функції держави встановлюються в залежності від основних завдань, що стоять перед державою у тому чи іншому етапі його розвитку, і є засіб реалізації цих завдань. Зміст завдань держави визначається різними внутрішніми та зовнішніми чинниками. Так, наприклад, кризові явища в економічному житті країни вимагають концентрації зусиль держави, всіх його органів на вирішенні економічних завдань. Зростання злочинності змушує держава своєчасно вживати серйозні практичні дії щодо посилення боротьби з нею, виявлення та усунення причин і умов, що її породжують. Загроза зовнішньої агресії мобілізує державний механізм на підготовку населення країни до її відображення.


Список літератури
1. Нормативні акти
1. Конституція Російської Федерації. Прийнята на всенародному голосуванні 12 грудня 1993 / / Російська газета. - 1993. - 25 грудня.
2. Конституція Республіки Татарстан від 06.11.1992 (в ред. Від 19.04.2002) / / Республіка Татарстан. - 2002. - 30 квітня. - № 87-88.
2. Книги
1. Алексєєв С.С. Держава і право: підручник / С.С. Алексєєв. - М., 1996. - 45 - 47 с.
2. Венгеров А.Б. Теорія держави і права: підручник / А.Б. Венгеров. - М., 2005. - 67 - 71 с.
3. Дмитрієв А.Ю. Загальна теорія права: підручник / О.Ю. Дмитрієв. - М., 1995. - 87 - 89 с.
4. Комаров С.А. Загальна теорія держави і права: підручник / С.А. Комаров. - М., 1998. - 97 - 99 с.
5. Лазарєв В.В. Теорія держави і права: підручник / В.В. Лазарєв. - М., 1998. - 12 - 15 с.
6. Лутфуллін Р.Р. Теорія держави і права: Навчальний посібник / Р.Р. Лутфуллін. - Нижньокамськ, 2006. - 36 - 39 с.
7. Любашіц В.Я. Теорія держави і права: підручник / В.Я. Любашіц. - М., 2003. - 14 - 16 с.
8. Макові Р.Х. Теорія держави і права: підручник / Р.Х. Макові. - М., 2006. - 20 - 22 с.
9. Марченко М.М. Теорія держави і права: підручник / М. Н. Марченко. - М., 2006. - 80 - 84 с.
10. Мордовцев А.Ю. Теорія держави і права: підручник / О.Ю. Мордовцев. - М., 2005. - 10 - 12 с.
11. Нерсесянц В.С. Загальна теорія держави і права: підручник / В.С. Нерсесянц. - Освіта, 2002. - 20 - 22 с.
12. Протасов В.І. Теорія держави і права: підручник / В.І. Протасов. - М., 2001. - 22 - 24 с.
13. Руминіна В.В. Теорія держави і права: підручник / В.В. Руминіна. -
М., 2002. - 10 - 15 с.
14. Ржевський В.А. Основи держави і права: підручник / В.А. Ржевський. - М., 1996. - 25 - 27 с.
15. Сирих В.М. Теорія держави і права: підручник / В.М. Сирих. - М., 1998. - 45 - 47 с.
16. Толстік В.А. Теорія права і держави: підручник / В.А. Толстік. - М., 2001. - 20 - 25 с.
17. Червонюк В.М. Теорія держави і права: навчальний посібник / В.М. Червонюк. - М.: Інфа-М, 2003. - 70 - 73 с.
18.Чістякова Л.М. Історія вітчизняного держави і права (частина 1): підручник / Л.М. Чистякова. - М., 1996. - 64 - 68 с.
19. Чистякова Л.М. Історія вітчизняного держави і права (частина 2): підручник / Л.М. Чистякова. - М., 1996. - 10 - 11 с.
20. Хропанюк В.Н. Теорія держави і права: підручник / В.М. Хропанюк. - М., 1999. - 32 - 35 с.
21. Шумілов В.М. Правознавство: підручник / В.М. Шумілов. - М., 2006. - 14 - 19 с.


[1] Хропанюк, В.М. Теорія держави і права: підручник / В.М. Хропанюк. - М.: МАУП, 2000. - С. 52
[2] Алексєєв, С.С. Держава і право: підручник / С.С. Алексєєв. - М.: Просвещение, 1996. - С. 68
[3] Хропанюк, В.М. Теорія держави і права: підручник / В.М. Хропанюк. - М.: Билина, 1998. - С. 30
[4] Голубкова, Н.А. Теорія держави і права: підручник / Н.А. Голубкова. - М.: Билина, 1998. - С. 31

[5] Див Венгеров А.Б. Теорія держави і права. - М., 2005, с. 40 - 45.

[6] Дмитрієв, О.Ю. Загальна теорія держави: підручник / О.Ю. Дмитрієв. - М.: Москва, 1995. - С. 87
[7] Комаров, С.А. Загальна теорія держави і права: підручник / С.А. Комаров. - М.: Просвещение, 1998. - С. 97
[8] Лазарєв, В.В. Теорія держави і права: підручник / В.В. Лазарєв. - М.: Дрофа, 1998. - С. 12
[9] Лутфуллін, Р.Р. Теорія держави і права: навчальний посібник / Р.Р. Лутфуллін. - М.: Гузель, 2000. - С. 36
[10] Любащіц, В.Я. Теорія держави і права: підручник / В.Я. Любащіц. - М.: Дрофа, 2003. - 15
[11] Лутфуллін Р.Р. Теорія держави і права: навчальний посібник / Р.Р. Лутфуллін. - Нижньокамськ. : Гузель, 2006 .- С. 40
[12] маку, Р.Х. Теорія держави і права: підручник / Р.Х. Макові. - М.: МАУП, 2006. - С. 22
[13] Теорія держави і права. Під ред. А.Б. Венгерова М., 1995 р., стор 50 - 56


[14] Нерсеянц, В.С. Загальна теорія держави і права: підручник / В.С. Нерсеянц. - М.: Бек, 2002. - С. 20 - 22
[15] Теорія держави і права. Під ред. А.Б. Венгерова М., 1995 р., стор 80 - 85


[16] Шумілов, В.М. Правознавство: підручник / В.М. Шуміло. - М.: Дрофа, 2006. - С. 14 - 19
[17] Кирієнко, А.Г. Географія: підручник / О.Г. Кирієнко. - М.: Дрофа, 2000. - С. 120
[18] Сурих, П.Л. Екологія: підручник / П.Л. Сурих. - М.: Бек, 2006. - С. 56 - 60
[19] Сурих, П.Л. Екологія: підручник / П.Л. Сурих. - М.: Бек, 2006. - С. 61 - 63
[20] Сурих, П.Л. Екологія: підручник / П.Л. Сурих. - М.: Бек, 2006. - С. 63 - 64
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
126кб. | скачати


Схожі роботи:
Зовнішні та внутрішні чинники формування держави у східних з
Зовнішні та внутрішні чинники формування держави у східних слов`ян
Зовнішні функції держави
Внутрішні функції Російської держави
Внутрішні і зовнішні змінні управління
Зовнішні та внутрішні борги Україні
Кровотеча Зовнішні та внутрішні кровотечі
Помаранчева революція в Україні зовнішні та внутрішні аспекти
Зовнішні та внутрішні інтертекст у вірші БЛ Пастернака Казка
© Усі права захищені
написати до нас