Значення реклами в маркетингу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

1. Роль і значення реклами в маркетингу сучасних підприємств

1.1 Роль сучасної реклами, її види та особливості

1.2 Значення реклами в маркетингу підприємства малого бізнесу

1.3 Основні методи дослідження ефективності реклами

2. Дослідження та аналіз рекламної діяльності в системі маркетингу підприємства малого бізнесу «Kalngale auto»

2.1 Характеристика комерційної діяльності підприємства

2.2 Система маркетингу підприємства «Kalngale auto»

2.3 Аналіз засобів реклами, що використовуються підприємством «Kalngale auto»

3. Розробка плану проведення рекламної кампанії з просування послуг підприємства «Kalngale auto»

Висновки і пропозиції

Висновок

Перелік використаних джерел та літератури

Введення

Малий бізнес - Початкова форма розвитку підприємництва та базову напрямок оздоровлення національної економіки. Саме малий бізнес, реалізуючи різноманітні послуги на всіх стадіях відтворювального процесу, служить ключовим фактором економічного зростання. [13, стор.7]

Сфера малого бізнесу дуже специфічна, тому успіх малого бізнесу багато в чому залежить від ефективності маркетингу та маркетингових комунікацій, які забезпечують зв'язок між організацією та споживачами. Здатність створювати нові продукти та послуги, знаходити ефективні маркетингові технологічні рішення, оперативно управляти підприємством в умовах ризику і невизначеності - це ті складові діяльності, які є необхідними для досягнення позитивних результатів у бізнесі. Практика західних країн показує, що на мікро-рівні майже будь-який стан споживчого попиту може бути змінено маркетинговими діями, що включають цілеспрямовані рекламні заходи, до такої міри, щоб він відповідав реальним можливостям підприємства і його збутової політики. В даний час актуальність значення реклами в маркетингу підприємства не викликає сумніву, граючи ключову роль в ефективності маркетингової діяльності підприємства.

Актуальність теми. В умовах рецесії економіки та жорсткої конкуренції, особливо актуальними питаннями для підприємств малого бізнесу стають утримання ринкової ніші, просування послуг підприємства, залучення нових клієнтів, підвищення конкурентоспроможності. А цього досягти неможливо без вмілого використання маркетингових комунікацій, а зокрема реклами. Тому кожне підприємство малого бізнесу вільно чи мимоволі шукає шляхи більш раціонального використання та застосування засобів реклами.

Проблемна ситуація і формулювання проблеми. Кожне підприємство малого бізнесу усвідомлює потребу в рекламуванні своїх товарів і послуг. Але у них, як правило, мало коштів, які можна витратити на рекламу. До того ж лише небагато підприємств вміють ефективно використовувати рекламу в своєї маркетингової діяльності. Багато організацій проводять рекламні кампанії хаотично, без чіткого плану, що знижує їх ефективність. Це властиво і латвійському підприємству «Kalngale Auto», яке намагається отримати найбільший ефект від реклами при мінімальних витратах на маркетингові комунікації у своїй діяльності.

Мета кваліфікаційної роботи дослідити та проаналізувати рекламну діяльність в системі маркетингу підприємства SIA «Kalngale Auto» та розробити план проведення рекламної кампанії з просування послуг підприємства.

Завдання:

 1. Дослідити та вивчити теоретичну літературу про значення реклами в маркетингу сучасних підприємств.

 2. Вивчити діяльність підприємства SIA «Kalngale Auto».

 3. Дослідити і проаналізувати засоби реклами застосовувані в маркетингу підприємством SIA «Kalngale Auto».

 4. Розробити план проведення рекламної кампанії з просування послуг підприємства SIA «Kalngale Auto». Зробити висновки.

Методи дослідження: дослідження та аналіз теоретичної літератури про значення реклами в маркетингу підприємства, SWOT-аналіз, статистичний, економічний, спостереження.

У кваліфікаційній роботі використані закони та нормативні документи ЛР, статистичні дані, роботи латиських Praude V., Šalkovska I. та іноземних Ф. Котлер, Бернет Дж., Моріарті С., Синяева І.М., Голубкової Є.М. авторів, інтернет-ресурси, неопубліковані матеріали підприємства SIA «Kalngale Auto».

Кваліфікаційна робота складається з 3 анотацій, запровадження та 3 розділів. У 1-му розділі проводиться дослідження та вивчення теоретичних аспектів значенні реклами в маркетингу підприємства. У 2-му розділі досліджується і аналізується діяльність підприємства і рекламна діяльність в системі маркетингу підприємства SIA «Kalngale Auto». У 3-му розділі проводиться розробка плану проведення рекламної кампанії з просування послуг підприємства «Kalngale auto». Сформульовано висновки та пропозиції. Робота виконана на 52 сторінках, містить 33 найменувань списку літератури та джерел, 9 додатків.

1. Роль і значення реклами в маркетингу сучасних підприємств

Сучасна реклама - невід'ємна частина маркетингу сучасного підприємства. Рекламні заходи розробляються для вирішення маркетингових завдань, і діяльність, що сприяє збуту в цілому, будується з урахуванням основних маркетингових орієнтацій фірми. В даний час накопичилося безліч визначень реклами, які можна расклассифицировать на три численні групи відповідно до трьома основними концепціями, які умовно можна розділити на маркетинг-комерційну, соціально-психологічну (Більшою мірою відповідає сучасній концепції соціального маркетингу), і універсальну. При цьому, природно, мається на увазі, що «внемаркетінговой» концепції реклами не може існувати, так як вона, в першу чергу є його функцією і елементом.

1.1 Роль сучасної реклами, її види та особливості

Реклама з'явилася тоді, коли з'явилися товари, продавці і покупці. Щоб продати товар, необхідно було залучити покупця. А зробити це в ті давні часи можна було тільки голосом, тобто треба було кричати, вигукувати, кликати до натовпу, щоб звернути на себе і, відповідно, на свій товар увагу. В даний час, одне з центральних місць у системі маркетингових комунікацій займає реклама. З численних визначень можна виділити наступне визначення реклами.

Реклама - це платне, однонаправлений і неличное звернення, здійснюване через засоби масової інформації та інші види зв'язку, що агітують на користь будь-якого товару, марки, фірми (якоїсь справи, кандидата, уряду). [1, стор 84]

Більшість класичних визначень реклами в рамках маркетинг-комерційної концепції відносяться до реклами в засобах масової інформації - ЗМІ та відповідає англійському терміну «Advertising», що сталася від виниклого приблизно в 1655 році слова «Advertisement», яке використовувалося в Біблії для позначення прийшли понад повідомлень або попереджень . [11, стор 6] Так, наприклад, Альберт Ласкер Д. визначав рекламу як «торгівлю в друкованому вигляді». Арманд Дейа вважає її одним із видів передачі інформації в торгівлі і одним із чотирьох головних компонентів маркетингу (товар, ціна, збут, реклама) і визначає рекламу як платне, однонаправлений і неличное звернення, здійснюване через ЗМІ і інші види зв'язку, що агітують на користь якого - якого товару, марки, фірми. [11, стор 9] Явно комерційний характер реклами відзначається і в роботі Когана А.Ф. і Шапошникової М.М. [12, стор 8], де зазначається, що під рекламою автори розуміють «будь-який захід або систему заходів, спрямованих на привернення уваги покупця до фірми (реклама престижу) або до реалізованого товару». Комерційно-пропагандистський характер рекламної діяльності зазначав Россер Ривс. Реклама, на його думку, є мистецтво впровадження унікальної торговельної пропозиції у свідомість найбільшого числа людей при найменших витратах [15, стор 168]. Реклама, таким чином, це комерційна пропаганда.

Соціально-психологічна концепція реклами представлена, в першу чергу, визначеннями, в яких підкреслюється значення комунікаційної ролі реклами та її соціальна специфіка. Професор маркетингу Північно-Західного університету США Ф. Котлер схильний вважати, що реклама є неособисті форми комунікації, здійснювані за посередництвом платних засобів поширення інформації з чітко вказаним джерелом фінансування [13, стор 511]. Автори досить популярної роботи в галузі реклами «Реклама: теорія і практика» Сендідж Ч., Фрайбургер В. та Ротцолл К. [19, стор 54] розглядають рекламу як «форму комунікації, яка намагається перевести якість товарів і послуг, а також ідеї на мову потреб і запитів споживача ». Реклама орієнтована на покупця для підвищення попиту на товар або послуги. Можна виділити основні риси, характеристики реклами як одного з головних засобів маркетингових комунікацій. Найбільш важливі з них: [2, стор 68-70]

 • Неособистий характер. Комунікаційний сигнал надходить до потенційного покупця не особисто від продавця, а через різних посередників (ЗМІ, різноманітні рекламоносії).

 • Одностороння спрямованість рекламного звернення від продавця до покупця.

 • Невизначеність з точки зору вимірювання ефекту реклами, тобто зворотній зв'язок у комунікації має невизначений характер.

 • Суспільний характер. Передбачається, що рекламований товар або послуга є законним і загальноприйнятим.

 • У рекламному оголошенні чітко визначений спонсор.

 • Реклама не претендує на неупередженість. Загальноприйнято, що в рекламному повідомленні основну увагу приділяється перевагам рекламованого товару / послуги або фірми і можуть бути не згадані їхні недоліки.

 • Помітність і здатність до умовляння. Багаторазове повторення рекламних доводів надає певний психологічний вплив на споживачів і підштовхує їх до покупки.

Залежно від цілей, визначених конкретної ринкової ситуації, реклама може ефективно вирішувати наступні завдання: інформування; умовляння; нагадування і інші завдання. Зміна завдань реклами в залежності від стадії розвитку товарного ринку представлено в додатку 1. [5, стор 263]

На підставі цих визначень автор вважає, що таким чином, підкреслюються маркетинг - комерційний і соціально-психологічний характер реклами, тобто платність (виділення коштів), односпрямованість (вплив на споживача) і неличностного звернення (відрізняє факт рекламного контакту від факту продажу), опосередкованість (найчастіше передача повідомлення відбувається через ряд посередників - ЗМІ, пошта, виставки тощо) та комунікативність.

Концепція універсальності реклами приковує до себе все більшу увагу представників різних наук. Це пов'язано з тим, що такий об'єкт дослідження як рекламна діяльність, передбачає детальне дослідження її найрізноманітніших аспектів у процесі виробництва, просування і споживання різного роду рекламної інформації, участь у цьому процесі широкого і вельми неоднорідного кола осіб, що володіють великим спектром інтересів. Відповідно до даної концепції рекламна діяльність не замикається на комерційних інтересах, використання ЗМІ та соціально-психологічних відтінках комунікаційного процесу. Звідси виникає обгрунтованість розширювальним трактування реклами.

Американська маркетингова асоціація (АМА) вважає, що це будь-яка платна форма неособистого представлення і просування ідей або послуг від імені відомого спонсора. У Новому енциклопедичному словнику 2006 року видання [15, стор 1017] є елемент певного розширення функцій реклами. Вона визначається як «інформація про споживчі властивості товарів і послуг з метою створення попиту на них; популяризація творів літератури, мистецтва тощо». Французький фахівець в області створення рекламних іміджів Ж. Сегал вважав, що «реклама давно вже не просто слово в торгівлі. Це слово в політиці, слово в суспільних відносинах, слово в моралі ». [11, стор 24] Автор вважає, що в даних визначеннях наголошується на тому, що реклама охоплює досить широке коло рекламодавців і призначена для реалізації самих різноманітних цілей.

В даний час реклама розширила свої можливості і займається не тільки просуванням товару і послуг, а й створенням іміджу, брендингу та ін Тому число рекламодавців значно збільшилася. Зараз реклама часто орієнтується на «свого» покупця, психологічно готового вже купити товар, але для цього йому потрібно подати так інформацію, щоб він зробив вибір на користь товару рекламодавця. У рекламі, окрім інформації про предмет, що рекламується, обов'язково повинна бути присутня інформація про замовника реклами, по якій можна швидко знайти рекламодавця. Основна мета реклами для сучасного підприємства - залучення якомога більшої кількості покупців до пропонованого товару чи послуги, тому вона завжди переслідує комерційну мету. Рекламодавець замовляє і оплачує розробку та публікацію реклами. [4, стор 134] Для публікації реклами існують різні способи її подання. Таким чином, реклама в сучасному світі стає сама продукцією в результаті чиєїсь діяльності і товаром, що купується рекламодавцем.

З усього різноманіття сучасної реклами можна виділити вісім основних видів: [15, стор 134-140]

 • Зовнішня реклама. Зовнішня реклама - це всі види вуличної реклами. У зовнішній рекламі використовуються тестові та графічні матеріали. Найбільш поширені такі типи: Зовнішня реклама це всі види вуличної реклами. Найбільш поширені такі типи: рекламні щити, брандмауери, установки і вивіски на даху, трипозиційні рекламні установки, призма-ВІЖИ, пілони і т.д. (Див. додаток 2). Якщо розглядати історію зовнішньої реклами, то ця сама історія йде дуже глибоко в стародавні часи. Першим проявом цього можна вважати всілякі наскальні малюнки та зображення, які стародавні жителі зображали на різних предметах. У сучасному світі зовнішня реклама є невід'ємною частиною сучасного міста, так як рекламні матеріали знаходяться практично скрізь. Будь то жвава траса, або тихий затишний парк, всюди можна побачити розміщення зовнішньої реклами. Вимоги до виконання рекламних матеріалів для зовнішньої реклами досить високі, тому що споживача необхідно чимось залучити. Для цього розробляється ексклюзивний дизайн, а також колірне і графічне оформлення. [15, стор 135] На думку автора, безперечно, зовнішня реклама міцно зайняла свою нішу на ринку рекламних послуг, і буде продовжувати своє інтенсивний розвиток, так як охоплення її цільової аудиторії збільшується з кожним роком. Автор одностайний з тим, що найчастіше зовнішню рекламу називають допоміжним ЗМІ: адже з її допомогою закріплюється інформація про марку. Так само цей вид реклами дуже ефективний для просування товарів і послуг, орієнтованих на певний регіон.

 • Реклама на транспорті. Зі збільшенням числа самих транспортних засобів збільшується і кількість розміщення на них рекламної продукції. Віддача від розміщення реклами на транспорті достатньо велика, тому що її бачать не тільки пасажири перебувають усередині салону, а також перехожі і люди, які знаходяться поблизу цього транспортного засобу. Реклама на транспорті на увазі в собі внутрішні і зовнішні матеріали. До внутрішніх відносяться різноманітні плакати і стікери, які розклеєні по всьому периметру салону транспорту, з метою охопити як можна більшу кількість аудиторії. Внутрішня реклама досить ефективна, тому що під час довгої поїздки пасажир сам того не бажаючи, звертає увагу на рекламні матеріали, а отже, в майбутньому може стати потенційним споживачем даного виду товару. Зовнішня реклама на транспорті це в основному малюнок, спеціально нанесений на корпус транспортного засобу. Якщо розглядати віддачу від такого розміщення рекламних матеріалів, то вона вища, ніж у внутрішній, так як за одну добу даний транспортний засіб бачать тисячі людей, а отже, і збільшується відсоток того, що реклама дійде до свого споживача. Рекламодавець отримує хорошу рухому рекламний майданчик, глядачами якої на добу стають тисячі людей. Власник транспортних засобів, у свою чергу отримує додатковий прибуток, за розміщення рекламних матеріалів на своїй власності. [15, стор 137] Виходячи зі своїх спостережень, автор вважає, що дуже ефективно розміщення рекламних матеріалів на корпоративних машинах підприємства, так як в цьому випадку вони платять тільки за нанесення спеціального малюнка на корпус транспортного засобу. При цьому, вони абсолютно не лімітовані за часом перебування рекламної інформації на даному транспорті. Автор вважає, що в підсумку транспорт перетворюється на великий ринок рекламних послуг, який безперечно буде розвиватися і далі. Автор на підставі вищесказаного робить висновок, що по суті, цей вид реклами здатний забезпечити лояльність споживача, а ось до продавців, його віднести не можна.

 • Друкована реклама. З появою інших джерел інформації друкована продукція не втратила свою актуальність. Друковану продукцію із задоволенням використовують рекламодавці. Основні підвиди друкованої реклами розглянуті в додатку 3. Рекламні матеріали, розміщені у друкованих виданнях, мають велику віддачу для виробника. По-перше, через велику тиражу друкованого видання рекламні матеріали можуть дійти до широких мас споживачів. А у свою чергу велика кількість людей зможе придбати друковане видання, адже газета або журнал коштують зовсім не дорого. По-друге, друковане видання відносно дешевий вид реклами в порівнянні з телебаченням. Виходячи їх цього витрати на рекламну кампанію можуть істотно знизиться, по відношенню до витрат на інші види реклами. Але звичайно найкращим способом для досягнення хорошого результату є використання методу комплексного просування, яке включає в себе рекламу на всіх інформаційних джерелах. По-третє, реклама в пресі не викликає нав'язливості в сприйнятті, так як людина як би сам звертає увагу на матеріали, а не знаходиться перед фактом показу. Це дуже гарне гідність, яке дає фору рекламі на телебаченні та радіо. Адже в сучасному світі людина втомлюється від достатку рекламних матеріалів, які, наприклад, переривають його улюблені телепередачі, фільми, або радіо трансляції. Підводячи підсумок всьому вище викладеному, автор робить висновок, що друковані джерела інформації можуть істотно допомогти в просуванні на ринку потрібного товару чи послуги. І що саме не менш важливе реклама в друкованих виданнях підходить для відносно невеликих бюджетів, тим самим, відкриваючи їм дорогу на споживчий ринок, на якому виробник або постачальник послуг може розвивати свою продукцію та якість наданих ним послуг. Вибір місця - основний момент при розміщенні реклами. Кращі місця для розміщення в ЗМІ реклами: вище лінії згину сторінки; поблизу назви засоби ЗМІ або назви тематичної сторінки; на правій стороні розвороту; у правого краю сторінки; внизу сторінки.

 • Реклама на радіо. Нинішня звукова реклама не поступається по яскравості і насиченості відео роликів, звичайно, сам товар / послугу слухач не може побачити, але це з лишком компенсується докладним описом товару / послуги, а іноді й відмінної звуковою доріжкою, яка дуже приємна слухачеві. Розрізняють такі різновиди: Блек-аут або невелика сценка, розіграна в рекламному ролику; Джингл або пісня про товар (у Латвії джинглами називають музичні радіо-заставки); Рекламний текст, виголошений голосом ді-джея прямо в ефір, а не записаний заздалегідь (іноді цей текст виникає у ді-джея спонтанно, як якась імпровізація і тоді його називають Ад'лібом). Розміщення реклами на радіо хвилях щодо дешевше, ніж та ж на телевізійних екранах. Притому ще й процес запису, та складання рекламного ролика для радіо, набагато простіше, і коштує дешевше у порівнянні з відео роликом на телебаченні. Охоплення аудиторії слухачів радіо досить великий. Багато автолюбителів слухають в дорозі радіо, а це значить, що реклама, розміщена там, дійде і до них, що практично неможливо з використанням телевізійних передач. Підводячи підсумок всьому вищесказаному, автор може з впевненістю говорити, що реклама на радіо є одним з ефективних способів просування товарів / послуг у широких масах аудиторії, і вкладення які витрачені на покупку радіо ефіру, з лишком окупляться в майбутньому.

 • Реклама на телебаченні. Реклама на телебаченні одна з найдорожчих видів реклами, але за своєю потужністю охоплення потенційних споживачів вона займає лідируюче місце на ринку рекламних технологій. Розглянемо докладніше основні види реклами на телебаченні.

 • Пряма реклама - вид реклами, коли необхідний товар або послуга доноситься до глядача за допомогою спеціального рекламного блоку. З часом віддача від такої реклами стає все менше, так як глядач часто відволікається від перегляду з огляду на те, що рекламний блок показують у перерві між телевізійними передачами і фільмами.

 • Спонсорство - вид рекламного дії, що припускає під собою впровадження своєї реклами в телевізійну передачу. Цей спосіб більш ефективний з точки зору перегляду глядачем інформації про товар. Спосіб реклами в програмі може бути абсолютно різний починаючи від призів переможцям, і закінчуючи логотипом продукції в кутку екрану.

 • Product placement - суть цього виду реклами полягає в зображенні потрібно товару, в кінофільмах. Наприклад, у героя кінофільму машина певної марки, телефон, одяг і т.п. При цьому зображення самої продукції показується широким планом.

 • Пряма поштова реклама. Досить цікавий вид реклами Пряма поштова розсилка (Direct mail). Даний вид реклами припускає посилку потенційним клієнтам поштою рекламних листівок, проспектів та іншої рекламної інформації. Він має елементи друкованої реклами, але при цьому є цілком відокремленим видом. Тільки цей вид реклами дає можливість визначити ефективність з точністю до сантима, так як велика зворотна реакція і відомий список одержувачів. Пряма поштова розсилка дозволяє вибрати з маси споживачів тільки тих, які можуть купити продукт або скористатися послугою підприємства.

 • Інтернет реклама. З розвитком всесвітньої павутини, а простіше кажучи, мережі Інтернет багато рекламних компаній по всьому світу звернули свою увагу на цей молодий і безперечно перспективний вид реклами. З кожним роком збільшується число користувачів Інтернет технологій, а отже, збільшується і кількість потенційних клієнтів. Розкид аудиторії, яка відвідує щодня Інтернет ресурси досить широкий. Основні види Інтернет реклами: просування сайту в пошукових системах (SEO), вірусний маркетинг, контекстна реклама, медійна реклама (банерна), медійно-контекстна реклама, соціальний маркетинг і т.д. і т.п. (Див. додаток 4). В Інтернеті розрізняють рекламу текстову, графічну, звукову, і відео рекламу. Основні позиції займає текстова та графічна реклама, але якщо з текстовою рекламою все більш-менш зрозуміло, то на графічній потрібно зупинитися більш детальніше. Графічна реклама в мережі розміщується в основному за допомогою банерів. [15, стор 140] Автор роботи вважає, що безсумнівно Інтернет зараз є одним з найефективніших каналів продажів для більшості видів бізнесу.

  • З приводу відношення до реклами Латвійського суспільства є кілька різних точок зору - і кожна з них підкріплюється даними відповідних досліджень.

   За даними дослідження, проведеного Gallup Media на замовлення Baltic Media Facts Latvia, були отримані сдел дані: взимку, 2008 р. LNT дивилися 27,4% жителів Латвії, LTV1 - 14,5%, LTV2 - 3,5% і TV3 -12 , 2%. Наступні дані були наведені щодо сприйняття реклами на ТБ, де у 31,2% опитаних було негативне ставлення до реклами, сильно негативне ставлення до реклами - 41%, реклама не викликала ніякої антипатії - 20, 8%. [3, стор 7] Дані опубліковані в газеті «Час» за 2008 рік описують більш сприятливу картину - населення ділиться на ненависників реклами (34%), раціоналістів (27%) і "пожирачів" (39%). [3]

   Автор роботи вважає що, в кінцевому рахунку, всі функції реклами зводяться до досягнення основних цілей системи маркетингових комунікацій: формування попиту і стимулювання збуту. Будучи постійним супутником людини, щоденно і масовано впливаючи на нього, реклама відіграє суттєву роль у житті людського суспільства. Ця роль не обмежується ні рамками системи маркетингових комунікацій, ні навіть всієї ринкової діяльністю. Особливо велике значення реклами в області економіки й у сфері суспільного життя. Можна відзначити також її значну освітню та естетичну роль. Економічна роль реклами реалізується в тому, що вона сприяє зростанню суспільного виробництва, обсягу капіталовкладень і кількості робочих місць. реклама також підтримує конкуренцію, розширює ринки збуту, сприяє прискоренню оборотності засобів, чим підвищує ефективність суспільного виробництва в цілому. Громадське роль реклами виражається у здатності формувати певні стандарти мислення та поведінки різних верств населення.

   Оцінивши раніше сказане, автор робить висновок, незважаючи на те, що споживачі з різними доходами, освітою, цінностями, світоглядом і способом життя по-різному приймають рішення про покупку, всі вони, тим не менш, здебільшого орієнтуються на ціну і якість.

   1.2 Значення реклами в маркетингу підприємства малого бізнесу

   Малий бізнес - це підприємницька діяльність, здійснювана суб'єктами ринкової економіки при певних критеріях, встановлених законами, державними органами або іншими представницькими організаціями. [18, стор 43]

   Маркетинг вивчає організацію процесу збуту товарів / послуг, просування нових товарів / послуг до споживача, виробляє стратегію реклами цих товарів / послуг. В основі маркетингових методів стимулювання продажу (збуту) лежить діяльність підприємства з розповсюдження відомостей про переваги свого товару / послуги та переконання цільових споживачів купувати товар або скористатися послугами. Головне засіб для реалізації цих завдань маркетингу - реклама як форма комунікації. Сучасна реклама - невід'ємна частина маркетингових комунікацій. [17, стор 49] В умовах сучасного ринку, коли присутня висока конкуренція і кожен продавець прагне максимально задовольнити потреби покупця, реклама може бути вирішальним фактором конкурентної боротьби. Характерною рисою сучасної реклами є придбання нею нової ролі в результаті залучення до процесу управління виробничо-збутовою діяльністю промислових і сервісних фірм. Суть сучасної реклами в тому, що вона стала невід'ємною і активною частиною комплексної системи маркетингу, рівень розвитку якої визначає якість і ефективність рекламно-інформаційної діяльності підприємства та її відповідність новим вимогам світового ринку.

   Для досягнення найбільшого успіху в своїй діяльності, представникам малого бізнесу необхідно враховувати такий інструмент маркетингу як реклама. Керівництво підприємств малого бізнесу часто недооцінюють силу реклами або скупляться на розробку і проведення ефективних рекламних кампаній, що, звичайно, позначається на ефективності комерційної діяльності. Виходячи з особливостей малого бізнесу - обмеженого сектора цільової аудиторії і невеликого обороту грошових коштів, різні рекламні кампанії для малих підприємств, як правило, проводяться хаотично, від випадку до випадку, без проведення дослідження ринку, цільових аудиторій, масштабного аналізу використовуваних засобів реклам. Нерідко вони прибігають до них у крайніх випадках як до "швидкої допомоги" і чекають негайних позитивних результатів. Такий "кавалерійський" підхід важко назвати рекламою в сучасному сенсі слова, і він навряд чи може принести очікувані "плоди" у вигляді збільшення збуту продукції або послуг. Небажання витрачати кошти та зусилля на рекламу, ймовірно, криється і в нерозумінні ролі та місця реклами у ринковій діяльності, що й не дивно. Однак, важко розраховувати на успіх, якщо реклама хороша, але товар / послуга не витримує конкуренції, має неприйнятну ціну, слабка система розподілу, штат продавців або обслуговуючого персоналу малий, люди не відповідають вимогам бізнесу за якостями, кваліфікації, і управління підприємством не цікавиться задоволеністю споживачів товаром / послугою і їх ставленням до підприємства.

   Рекламна кампанія - кілька рекламних заходів, об'єднаних однією чи кількома цілями, що охоплюють певний період часу і розподілених у часі так, щоб одне рекламне захід доповнювало інше. [10, стор 92] Рекламна кампанія це не тільки кінцевий результат (листівки, оголошення, рекламні ролики тощо), це ще продуманий маркетинг, медіапланування, створення медіаплану, що включає ретельне вивчення цільової аудиторії, конкурентів, ситуації на ринку і т.д. Мета будь-якої реклами - збільшення збуту. Програма рекламної діяльності для підприємства малого бізнесу повинна забезпечити вилучення максимальної вигоди з кожного лата, виділеного на досягнення впізнаваності серед інших підприємств-конкурентів. Під час проведення рекламних кампаній конкретизація окремих заходів залежить насамперед від маркетингової стратегії, яка може виражатися, наприклад, у захопленні ринку в цілому, його частки, сегмента; впровадженні в незайняту нішу конкурентами; утримання раніше захоплених ринкових позицій. Враховуються також: маркетингова інфраструктура, людські та технічні ресурси, рівень налагодженості комунікацій і постачання інформацією, характер екології рекламно-інформаційної та маркетингової діяльності.

   На ефективність рекламних кампаній виробник може розраховувати лише в тому випадку, якщо: вони, по-перше, підготовлені та проведені на основі попередніх досліджень з урахуванням динамічної природи ринку; по-друге, створена обгрунтована, гарна і належним чином впливає на заздалегідь обрану споживчу аудиторію рекламна продукція, по-третє, спрямованість кампаній забезпечена досить широкою за обсягом публікацією в найбільш доцільних для вирішення поставлених завдань і враховують специфіку рекламної аудиторії засобах поширення реклами, по-четверте, заходи в різних місцях і на різних рівнях збутової діяльності скоординовані. Незалежно від термінів проведення, кожна рекламна кампанія включає в себе три основних етапи: підготовчий, кульмінаційний і заключний. Основним є підготовчий, так як від нього залежать інші два етапи, а також успіх рекламної кампанії в цілому. Підготовчий етап включає в себе планування рекламної кампанії. Планування враховує ситуацію, яка складається навколо товару на ринку, і зумовлює витрати на рекламу, які, з одного боку, диктуються оптимальним набором використовуваних видів і засобів розповсюдження реклами, а з іншого боку - об'ємом розміщення реклами, з якого виходять, встановлюючи вартість покупки місця або часу для неї.

   На рис. 1.1 видно, що в процесі розробки програми рекламної діяльності в маркетинговій діяльності підприємства малого бізнесу необхідно прийняти п'ять принципово важливих рішень.

   Рис.1.1. Схема формування програми з реклами. [18, стор 59]

   У малому бізнесі основна мета реклами - інформаційна. Завдання реклами - розповідь ринку про нової продукції або нові послуги, що існують в ньому. Інформація ринку про зміну ціни + пояснення принципів діяльності + опис надання послуг + формування образу фірми. Для досягнення найбільшого успіху потрібно і стратегічне і тактичне маркетингове планування. Автор вважає, що планування рекламної кампанії на підприємстві малого бізнесу має здійснюватися з використанням малобюджетних рекламних засобів.

   Для проведення рекламних кампаній в малому бізнесі доцільно використовувати малобюджетну рекламу. Малобюджетна реклама - це один із способів привернути увагу до малого підприємства при найменшому вкладенні грошових коштів. [26] Так як же зробити так, щоб, вклавши в рекламну кампанію трохи коштів, отримати певний ефект? Це може здатися дивним, але часто малобюджетна реклама набагато ефективніше високобюджетної. Сумний факт: можна витратити купу грошей на рекламу і не отримати потрібного ефекту. А можна з мінімальними витратами забезпечити собі постійний потік клієнтів. Але кошти, здатні давати економічну віддачу на малих вкладеннях, вельми і вельми обмежені. Іншими словами, оптимальним може бути такою медіаплан, при якому досягаються поставлені цілі при мінімальних витратах. [26] У сучасних умовах, поряд з традиційними рекламними засобами, все більшого значення набувають технології, засновані на використанні можливостей, наданих глобальною мережею Інтернет і сучасних мобільних технологій. Представникам малого бізнесу особливу увагу слід приділити використанню засобів Інтернет. Цей канал комунікації не вимагає значних грошових витрат, а також має важливу перевагу - перетворює підприємство в сучасний бізнес. [10, стор 130] Масові E - mail розсилки - Це шикарний рекламний інструмент для просування і збільшення продажів товарів або послуг. [25] Крім цього, масові розсилки надзвичайно дешеві, в порівнянні з класичними рекламними кампаніями. Основні переваги E - mail розсилки: висока швидкість, низька вартість, величезний охоплення аудиторії, можливість вибору одержувачів. Банерна реклама - ефективний спосіб показувати рекламу даного товару / послуги. Більше 80% всієї реклами в Інтернет відноситься до «банерній рекламі» [25]. Інтенсивний розвиток мобільних технологій дозволяє використовувати нові ефективні методи донесення рекламних повідомлень до споживачів. Практично всі власники мобільних телефонів читають кожне отримане СМС-повідомлення. Тому мобільна реклама дає можливість максимально охопити цільову аудиторію підприємства і отримати відгук до 50-55% за допомогою мобільних рішень для масової розсилки СМС-повідомлень. [27] Автор проаналізувавши, робить висновок, що в даний час існують малобюджетні сучасні види реклами, які засновані на Інтернет технологіях і мобільні технології, а також досить ефективні й маловитратні.

   При плануванні рекламних кампаній приймається до уваги, що успіх ринкової діяльності залежить не тільки від вдалої реклами, але і від факторів, що характеризують товар: його споживчих властивостей, ціни і аналогів на ринку.

   Рекомендується планувати рекламну кампанію в такій послідовності:

   1. Визначити цільового покупця.

   2. Визначити цілі рекламної кампанії. Основне джерело розробки стратегії рекламної кампанії - загальна програма маркетингу. Виходячи з цього і формуються мети рекламної кампанії. Ціль реклами, як правило, зводиться до того, щоб переконати потенційних покупців у корисності товару / послуги і привести до думки про необхідність купити його або скористатися послугою. Цілі проведення рекламних кампаній можуть бути найрізноманітнішими і вони залежать від цілей маркетингу: впровадження на ринок нових товарів, послуг, стимулювання збуту товарів збільшення обсягів реалізації послуг; переключення попиту з одних товарів (послуг) на інші; створення сприятливого образу / іміджу підприємства ( фірми) і товару; забезпечення стабільності представлень у покупців і партнерів про товар або підприємстві (фірмі) і ін

   1. Визначити основну ідею рекламної кампанії.

   2. Вибрати форми розміщення реклами.

   3. Визначити найбільш оптимальні строки розміщення рекламних заходів відносно один одного у часі.

   4. Підрахувати можливі витрати на рекламну кампанію.

   5. Порівняти отриману суму з тією сумою, яку підприємство може виділити на її проведення.

   6. Скласти розгорнутий план рекламної кампанії.

   7. Розробити всі елементи рекламної кампанії.

   8. Перевірити можливу ефективність обраної мети, ідеї, елементів рекламної кампанії.

   9. При необхідності уточнити, змінити елементи рекламної кампанії.

   10. Організувати роботу фірми під час рекламної кампанії;

   11. Підвести підсумки рекламної кампанії.

   У загальному вигляді схема організації рекламної кампанії буде наступна (див. рис. 1.2):

   Рис. 1.2. Схема організації рекламної кампанії [Сост. авт.]

   Головне завдання планування - визначити, як буде доноситися рекламне послання до споживача: в якій формі, за допомогою яких засобів масової інформації та в рамках якого бюджету. Метою рекламної кампанії є досягнення певного комунікаційного ефекту у контактируемих з рекламним повідомленням аудиторії та спонукання її до цільового поведінки. Головне - постійно контролювати ступінь ефективності кампанії, і вчасно коригувати її. В цілому вся рекламна кампанія вкладається в класичну схему: планування - організація - мотивація - контроль.

   1.3 Основні методи дослідження ефективності реклами

   Дослідження ефективності реклами - одне з важливих і перспективних напрямків сучасних маркетингових досліджень. Проведення дослідження реклами обумовлено, перш за все, тим, що рішення в галузі рекламної діяльності приймаються в умовах ризику і невизначеності. Перед розробниками реклами практично завжди стоять питання типу: "Чи правильно вибрані цільові ринки і цільова аудиторія? Чи справді ми правильно розуміємо запити споживачів? Чи ті люди дивляться телевізійну рекламу з числа тих, на кого вона орієнтована? Надала чи реклама якийсь вплив на обсяг продажу? "На ці та інші подібні питання дуже часто шукаються відповіді шляхом проведення відповідних досліджень.

   Характеризуючи зміст маркетингової рекламної діяльності можна виділити наступні напрямки дослідження реклами:

   • Дослідження ефективності і популярності окремих рекламних засобів (носіїв реклами) для різних цільових аудиторій. Зокрема, на основі вивчення ступеня популярності окремих радіо і телепередач у засобах масової інформації.

   • Вивчення ефективності рекламної політики фірми в цілому. Вивчається ступінь обізнаності про фірму і її товари за результатами рекламної діяльності за певний період часу.

   • Дослідження ефективності окремих рекламних кампаній, в тому числі на основі проведення спеціальних експериментів. Часто встановлюється контрольний район, де рекламна кампанія не проводиться, і досвідчений район, в якому здійснюється рекламна кампанія. Порівняльна оцінка для різної цільової аудиторії здійснюється в напрямку вивчення ступеня знайомства споживачів з рекламованим товаром і бажання його купити.

   • Дослідження ефективності впливу рекламного звернення на аудиторію, ступеня його впливу на поведінку людей.

   • Вивчення синергетичного ефекту від спільного використання в рекламних цілях декількох засобів масової інформації.

   Ці дослідження, перш за все, спрямовані на підвищення ефективності рекламної діяльності, зниження ризику її проведення, краще використання фінансових коштів. Під ефективністю реклами розуміють здатність впливати на цільову аудиторію таким чином, як це задано виробником товарів послуг. Ефективність рекламних засобів характеризується числом охоплених споживачів, яскравістю і глибиною вражень, ступенем залучення уваги. Дані про ефективність рекламної кампанії можна отримати різними шляхами, їх вибір буде залежати від вимог до глибини, точності і детальності звіту. Серед методів аналізу можна виділити:

   1. Збір та аналіз статистичних даних технологічним моніторингом.

   2. Соціологічні опитування.

   3. Проведення фокус-груп до і після рекламних кампаній.

   4. Ну і, звичайно, завжди є можливість просто порахувати динаміку продажів протягом рекламної кампанії.

   Існує розподіл ефективності реклами на економічну і комунікативну (в різній літературі з маркетингу цю складову називають «психологічної» або «інформаційної»). [16, стор 28] Визначення економічної ефективності реклами проводиться шляхом кількісного методу дослідження, а комунікативної ефективності реклами шляхом якісного методу дослідження.

   Економічна ефективність реклами (рекламної кампанії) визначається співвідношенням між результатом, отриманим від реклами, і вкладеними коштами на її реалізацію за певний проміжок часу. Вона визначається рентабельністю за формулою (1.1.): [16, стор 29]

   , (1.1.)

   де: R - рентабельність рекламної кампанії;

   Р - прибуток, отриманий від рекламної кампанії;

   U - витрати на рекламну кампанію.

   Критерієм економічної ефективності рекламної кампанії є обсяг продажів. Його потрібно фіксувати, аналізувати, порівнюючи з дорекламного періодом і оцінювати. На основі цієї оцінки робляться висновки про внесок рекламної кампанії в динаміку товарообігу фірми. Це - прості показники, і вони здаються цілком об'єктивними, однак при визначенні ефективності реклами не варто забувати і про існування цілого комплексу взаємопов'язаних факторів, що впливають на зміну товарообороту. Ефективність реклами залежить від ряду взаємопов'язаних чинників, які також треба враховувати при проведенні оцінки:

   • вплив попередньої рекламної кампанії;

   • інертність споживачів (пасивна поведінка);

   • повторні закупівлі;

   • сезонні коливання;

   • загальноекономічні зміни (інфляція / дефляція, спад споживчої здатності і т.д.).

   Тому визначити реальний ефект безпосередньо від проведеної рекламної кампанії буває часто важко. Сучасний інструментарій фахівця в галузі маркетингу, реклами або PR в результаті містить величезну кількість інструментів для визначення психологічних, емоційних та мотиваційних результатів рекламної компанії. Класичним вважається вимір комунікативної ефективності, яке показує ефективність впливу реклами на споживача. Критеріями оцінки комунікативної ефективності реклами є:

   • Охоплення аудиторії - кількість людей, що бачили, чули або читали рекламне повідомлення за певний період часу.

   • Запам'ятовуваність. Навіть якщо потенційні споживачі неодноразово дивилися або прочитали рекламу, це зовсім не означає, що вони її запам'ятали. Буває, що споживачі, переглянувши або прослухавши рекламу, не можуть пригадати жодної деталі. Крім того, значна частина аудиторії плутає рекламу конкуруючих марок, яка має подібний сюжет, слоган або форму виконання. Причина в тому, що запам'ятовуваність реклами не тільки від якості виконання й частоти пред'явлення, але й від психологічних характеристик кожного окремо взятого споживача. Тому критерій запоминаемости реклами дуже важливий для оцінки її ефективності.

   • Розуміння - характеризує, як було розшифровано аудиторією зміст повідомлення, як була зрозуміла загальна тема повідомлення, його суть.

   Оцінка комунікативної ефективності реклами показує загальне ставлення аудиторії, дозволяє виявити найбільш і найменш вдалі елементи змісту, форми і канали розповсюдження. На підставі вищесказаного автор робить висновок, що і економічна, і комунікативна складові ефективності реклами тісно взаємопов'язані і дуже важливі при її створенні. Але все ж таки пальму першості залишимо за психологічним впливом реклами. Тому що, якщо рекламодавець вкладе значні кошти в рекламу, це не означає, що реклама вплине на потенційного споживача так, як потрібно. Отже, ефективність реклами як маркетингового інструменту вимагає поєднання дієвого креативу (творчого втілення) і оптимального розміщення, яке повинно забезпечити охоплення найбільшої частини цільової аудиторії.

   2. Дослідження та аналіз рекламної діяльності в системі маркетингу підприємства малого бізнесу «Kalngale auto»

   Підприємство «KA L NGALE AUTO» була заснована в січні 2004 року. Першим напрямком роботи та розвитку підприємства була торгівля автопокришками, автодиски, шиномонтаж на ринку Латвії для легкових автомобілів і мотоциклів. Цей напрямок підприємством розвивалося в 2004 і 2005 роках відповідно. На ринок Латвії представлені покришки й диски таких відомих брендів як MICHELIN, DUNLOP, PIRELLI, NANKANG. Зі збільшенням обороту, а також, у зв'язку з розширенням асортименту в 2005 році, підприємство організовує новий напрямок - роздрібна торгівля автозапчастинами, автокосметикою, автохімією та заправка кондиціонерів. У 2005 році приймається рішення про з'єднання автосервісу та роздрібної торгівлі автомобільними приладдям та автозапчастинами по одному фактичною адресою - Рига, вул. Маза Кални 17. У цьому ж році відбувається реорганізація складу автопокришок, дисків і автозапчастин з урахуванням асортименту, необхідного для використання в автосервісі.

   У 2006 році, зі збільшенням обігу та зростанням частки обслуговування корпоративних клієнтів, автосервіс отримує ще одну спеціалізацію - це продаж, шиномонтаж і ремонт автопокришок для вантажних автомобілів. Автосервіс по обслуговуванню вантажних автомобілів знаходиться за адресою м. Рига, вул. Букулту 1b. У цьому ж році автосервіс комплектується сучасної інноваційної діагностикою і спеціальним устаткуванням для шиномонтажу та ремонту всіх видів автопокришок. У 2007 році відбувається збільшення частки обороту автосервісу та роздрібної торгівлі автозапчастинами - ці напрямки на підприємстві стають основними. Планом підприємства на найближчий рік, в умовах глобальної рецесії економіки є утримання обороту та конкурентоспроможності автосервісу.

   2.1 Характеристика комерційної діяльності підприємства

   Сьогодні, SIA «KALNGALE AUTO» - це товариство з обмеженою відповідальністю, що має двох засновників - співвласників з однаковими повноваженнями. Обидва засновника мають право підпису. Статутний фонд підприємства сьогодні складає 16.000 Ls, з пайовою співвідношенням засновників 50:50.

   Усі підрозділи підприємства «KALNGALE AUTO» будують свої відносини з іншими установами, організаціями, підприємствами та громадянами в усіх сферах господарської діяльності на основі договорів. Підприємство враховує інтереси споживачів, забезпечує якість продукції, робіт і послуг, надає гарантійне обслуговування, до постійних клієнтів застосовується гнучка система знижок.

   Місія підприємства «KALNGALE AUTO» - забезпечувати своїх клієнтів високоякісними автопокришками і запасними частинами до автомобілів та мотоциклів і сервісом за розумною ціною.

   Підприємство прагне встановити зі своїми споживачами, співробітниками і постачальниками відносини партнерства і співробітництва. Прагнучи завжди задовольняти запити клієнтів, підприємство постійно аналізує стан ринку, з'ясовуючи його потреби. Удосконалення існуючої техніки і поява нової дозволяє постійно розвивати бізнес.

   Успіх підприємства «KALNGALE AUTO» залежить від довіри клієнтів, рівень їх задоволеності якістю товарів, послугами і цінами.

   Цілі підприємства «KALNGALE AUTO»:

   • утримання конкурентоспроможності підприємства;

   • постійне підвищення якості послуг;

   • залучення нових клієнтів;

   • підвищення іміджу підприємства.

   Організаційна структура управління (ОСУ) - одне з ключових понять менеджменту, тісно зв'язане з метою, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень.

   ОСУ підприємства «KALNGALE AUTO» визначає склад і систему підпорядкування в загальній ієрархії управління. Розглянемо більш детально організаційну структуру підприємства (див. додаток 6). ОСУ є лінійно-функціональною, тобто, заснована на дотриманні єдиноначальності, лінійної побудови структурних підрозділів і розподілу функцій між ними. Структура ТОВ «KALNGALE AUTO» синтезує властивості лінійної структури (чіткі зв'язки підпорядкованості, централізація управління в одних руках) і функціональної структури (розподіл праці, кваліфікована підготовка рішень). ОСУ має три рівні управління - вищий рівень (генеральний директор і комерційний директор), середній рівень - (керівники відділів), нижчий рівень (менеджери з оптової та роздрібної торгівлі, менеджери з обслуговування корпоративних та індивідуальних клієнтів, завідувач магазином). В даний час на підприємстві працюють 27 співробітників. Всі співробітники - професіонали, з досвідом роботи у сфері автомобільно-ремонтного бізнесу, з високою кваліфікацією. Професіоналізм співробітників підтверджений дипломами, сертифікатами, ліцензіями. Послуги і товари, пропоновані і продавані підприємством, користуються попитом у споживачів, тому що володіють високими характеристиками: міцності, довговічності, надійності, практичності, тобто відповідають своєму призначенню і здатні задовольнити найрізноманітніші запити споживачів. Асортимент пропонованих послуг і товарів представлений в додатку 7.

   2.2 Система маркетингу підприємства «Kalngale auto»

   Система маркетингу підприємства «KALNGALE AUTO», залежить від поставлених цілей. Основна мета системи маркетингу досліджуваного підприємства - розширення частки підприємства на ринку шляхом збільшення потоку нових клієнтів. Основні функції системи маркетингу підприємства «KALNGALE AUTO» наступні:

   • Аналітична функція. Полягає, з одного боку, у вивченні ринку (тенденцій і споживачів) і прогнозуванні основних показників, з іншого, - у впливі на організацію в цілому і виробництво зокрема з метою постійного вдосконалення та відповідності запитам споживачів.

   • Виробнича функція. Включає в себе організацію і вдосконалення сервісного обслуговування, також управління якістю товарів і послуг як одним із чинників конкурентоспроможності.

   • Комунікації зі споживачами і просування товару. Третя функція полягає в організації каналів збуту   , А також включає рішення загальних питань - організація системи сервісу, контроль дотримання умов договору, рішення конфліктів з клієнтами, просування товару і послуг (реклама), збут.

   Система маркетингу підприємства включає в себе чотири складові (4Р): продукт (Product), ціна (Price), ринок (Place), просування (Promotion).

   Продукт. Політика щодо розвитку товарних позицій грунтується на базі врахування ринкових тенденцій, дій конкурентів і побажань споживачів.

   Основними напрямками товарної політики підприємства є:

   • підвищення якості реалізованих товарів і послуг;

   • розширення асортименту за рахунок залучення на латвійський ринок продукції інших виробників таких країн як США, Японія, Канада, Німеччина, Англія і Франція;

   • внесення змін в існуючий асортимент реалізованих товарів і послуг.

   Максимально широкий асортимент товару, постійно наявний на складах фірми, дозволяє успішно вести оптову та роздрібну торгівлю і надавати сервісні послуги.

   Ціна. Стратегією ціноутворення підприємство «KALNGALE AUTO» обрало змішану політику, що складається з двох основних методів:

   Витратний метод - метод за витратами.

   При цьому методі обчислюються витрати, і до них додається цільова норма прибутку. При використанні цього методу є як і позитивні сторони, так і негативні сторони (таблиця 2 .1):

   Таблиця 2.1.

   Позитивні і негативні сторони методу по витратах [Склад. авт.]

   Позитивні сторони

   Негативні сторони

   1. Витрати легше порахувати, ніж попит.

   2. В умовах, коли даний метод використовується більшістю підприємств, цінова конкуренція стає мінімальною.

   1. Не враховує поточний попит.

   2. Не враховує споживчі властивості товару, а так само його замінників.

   Метод з орієнтацією на попит, орієнтований на ціноутворення по асортиментній групі.

   Для оцінки попиту застосовуються:

   • Пряме інтерв'ю.

   • Статистичні значення.

   Недоліком методу є:

   • метод не враховує всіх нюансів впливають на споживача.

   Підприємство «KALNGALE AUTO» ділить всю реалізовану продукцію на асортиментні групи:

   1. Товари та послуги для всіх груп споживачів, легкодоступні товари і послуги.

   2. Товари та послуги модернізовані і підвищеної якості.

   3. Престижні товари і послуги.

   4. Ексклюзивні товари і послуги.

   Для цих асортиментних груп є різні норми прибутку, що враховують у свою чергу ціни конкурентів.

   Політика ціноутворення підприємства «KALNGALE AUTO» полягає у встановленні єдиної ціни продажу продукції по всій території Латвії. В якості базового методу ціноутворення при визначенні внутрішніх цін на продукцію обраний метод середньоринкових цін. У відповідності з цим методом за основу розрахунку обрані внутрішні ціни конкурентів, з урахуванням особливостей їх цінової політики. Враховано також і власні витрати на придбання товару.

   У разі різкої зміни ситуації на ринку буде застосовуватися стратегія конкурентних цін, яка передбачає коригування ціни в залежності від цінової політики конкурентів. У зв'язку з тим, що попит на товари і послуги, які реалізує підприємство, носить сезонний характер, і досягає піку саме навесні і взимку, застосовується підвищення ціни спочатку весняного і зимового сезону на 5-10%, що дозволяє підприємству отримати додатковий прибуток. Автор вважає, що одночасно з підвищенням цін, з метою для збільшення обсягів продажів, доцільно запровадити систему знижок за обсяг замовлення на товари, що не користуються масовим попитом (стратегія диференційованих цін). Після закінчення сезону необхідно встановити величину знижки в залежності від групи товарів / послуг та обсягу замовлення, на основі додаткового маркетингового та фінансового аналізу.

   Ринок. Цільові ринки для підприємства «KALNGALE AUTO »представляють собою конкретні сегменти ринку. Опис і аналіз цільових сегментів представлені в таблиці 2.2:

   Таблиця 2.2.

   Опис і аналіз цільових сегментів підприємства «KALNGALE AUTO» [Склад. авт.]

   Група

   Цільовий сегмент

   Частка

   продажів і надання послуг,%

   Споживана продукція та послуги

   Характерні вимоги

   А

   Індивідуальні клієнти

   Чоловіки

   29

   Автопокришки, диски, автохімія, заправка кондиціонерів, весь спектр послуг

   Високі вимоги до якості продукції та послуги, помірна ціна, наявність широкого асортименту автопокришок і дисків (як нових, так і б / у) зручне місце розташування, гарантійне обслуговування, знижки.   Жінки

   13

   Спектр послуг з шиномонтажу, автохімія, диски

   Якість послуги і продукції, зовнішній вигляд упаковки, помірна ціна, гарантійне обслуговування, наявність зони відпочинку з кафе для клієнтів.

   У

   Корпоративні клієнти

   Малі підприємства

   10

   Весь спектр послуг, автопокришки, автохімія

   Якість продукції, широкий асортимент, знижки.   Середні підприємства

   40

   Весь спектр послуг, Автопокришки, диски, основна частина асортименту продукції

   Високі вимоги до якості продукції, широкий асортимент, ім'я (бренд) компанії виробника, гнучка система знижок, повний комплекс послуг, відстрочений платіж.   Великі підприємства

   8

   Весь спектр послуг, асортимент

   Великі обсяги поставок, низька ціна, відстрочений платіж, висока рівень сервісу.

   Конкурентне середовище - це «клімат» того чи іншого ринкового сегменту.

   Конкурентне середовище робить прямий вплив на дії системи маркетингу. А це безпосередньо позначається на позиції кожного учасника сегменту ринку, тобто баченні ним свого місця на ринку і зусиллях по його закріплення. Аналіз конкурентів і вироблення конкретних дій щодо головних суперників часто приносять більше користі, ніж навіть істотне реальне зростання на даному сегменті ринку. Знаючи сильні і слабкі сторони конкурентів, можна оцінити їх потенціал, цілі, теперішню і майбутню стратегії. Це дозволить стратегічно точно зорієнтуватись на те, де конкурент слабший. Таким чином, підприємство може розширити власні переваги в конкурентній боротьбі.

   Для визначення конкурентів підприємства «KALNGALE AUTO» в рамках даної роботи автором представлений перелік усіх реальних (прямих) і потенційних конкурентів підприємства. Прямі конкуренти - це підприємства, які в минулому і сьогоденні виступали як такі. Потенційні конкуренти - це підприємства, які можуть легко подолати «вхідні бар'єри». Потенційними конкурентами є і ті підприємства, для яких прихід на ринок створить енергетичний ефект, а також компанії, для яких такі дії є логічним розвитком їх стратегії. [21, стор 105]

   Прямими конкурентами підприємства «KALNGALE AUTO» можна назвати ТОВ MB Auto, ТОВ RAAP, ТОВ IGLIT і ТОВ TOPERS. Всі ці підприємства працюють на одному і тому ж ринку, пропонуючи однакові товари і послуги. Автор вважає, що необхідно тримати в полі зору всі дії конкурентів і регулярно поповнювати зібрану інформацію про них. Загальні дані про конкурентів представлені в таблиці 2.3.

   Таблиця 2.3.

   Загальні дані про конкурентів підприємства на 2009 рік [Склад. авт.]

   Назва фірми

   Форма власності

   Місцезнаходження підприємства та його філій

   Організаційна форма підприємства

   MB Auto

   приватна власність

   Рига

   ТОВ

   RAAP

   приватна власність

   Рига

   ТОВ

   IGLIT

   приватна власність

   Рига

   ТОВ

   TOPERS

   приватна власність

   Рига

   ТОВ

   Для оцінки конкурентоспроможності досліджуваного підприємства по використанню засобів реклами проведемо порівняльний аналіз. При його проведенні були враховані наступні критерії:

   1. Використання банерної реклами в Інтернет.

   2. Використання WEB сайту.

   3. Проведення рекламних кампаній з просування послуг.

   4. Використання рекламних акцій зі стимулювання збуту.

   5. Проведення рекламних кампаній з використанням засобів ЗМІ (радіо, газети).

   Критерії оцінювалися групою експертів, до складу якої входив автор даної роботи, по 5 бальною шкалою (0 - відсутність, 1 - низька оцінка, 2 - вище низькою, 3 - середня, 4 - вище середньої, 5 - висока). Результати аналізу наведені в таблиці 2.4.

   Таблиця 2.4.

   Дослідження конкурентних переваг щодо використання коштів реклами [Склад. авт.]

   Критерій

   «Kalngale auto»

   «MB Auto»

   «RAAP»

   «IGLIT»

   «Topers»

   Використання банерної реклами в Інтернет.

   0

   3

   5

   0

   2

   Використання WEB сайту.

   5

   4

   4

   0

   3

   Проведення рекламних кампаній з просування послуг.

   0

   2

   5

   3

   2

   Використання рекламних акцій зі стимулювання збуту.

   5

   5

   3

   4

   1

   Проведення рекламних кампаній з використанням засобів ЗМІ (радіо, газети).

   0

   4

   5

   0

   2

   РАЗОМ:

   10

   18

   12

   7

   10

   На підставі отриманих даних побудуємо багатокутник конкурентоспроможності (рис. 2.1).

   Рис. 2.1 Багатокутник конкорентоспособності з використання засобів реклами підприємством «KALNGALE AUTO »

   На підставі отриманих даних можна зробити наступний висновок, що основним недоліком у підприємства «KALNGALE AUTO» є слабка рекламна діяльність. Даний негативний факт не сумнів впливає на маркетингову діяльність не кращим чином.

   Для повної оцінки, автор вважає за необхідне провести SWOT аналіз з метою виявити і структурувати сильні і слабкі сторони фірми, а також потенційні можливості і загрози. Автором проведений SWOT аналіз, з метою більш чіткого визначення місця підприємства серед конкурентів (див. табл. 2.5).

   Таблиця 2.5.

   SWOT аналіз підприємства

   Сильні сторони

   Слабкі сторони

   • вдале місце розташування підприємства;

   • кваліфікований персонал (високий рівень обслуговування), згуртований колектив;

   • робота тільки з перевіреними і надійними партнерами і постачальниками, хороші відносини з ними;

   • використання нових технологій;

   • хороша репутація у клієнтів;

   • висока якість товару і послуг;

   • конкурентні ціни;

   • фірмовий стиль.

   • відсутність як такого відділу маркетингу, чіткого плану інтегрованої маркетингової діяльності;

   • немає чіткого плану проведення рекламних заходів;

   • немає чіткого стратегічного напрямку;

   • обмеженість фінансових ресурсів;

   Сприятливі можливості

   Загрози

   • розширення асортименту послуг, шляхом впровадження нової послуги - виїзний шиномонтаж;

   • добрі зв'язки з громадськістю;

   • можливість створення спільного підприємства в країнах Європи.

   • можливе зростаюче конкурентний тиск;

   • поява нових конкурентів;

   • підвищення податків;

   • спад купівельної спроможності.

   Цей аналіз показав, що у підприємства «KALNGALE AUTO» є хороша основа для розширення своєї діяльності: висока якість товару, професіоналізм співробітників, знання передових технологій. Однак ці та інші переваги недостатньо ефективно доносяться до цільової аудиторії. Отже, необхідно удосконалювати комунікацію з потенційними клієнтами. На підставі отриманих даних, автор вважає, що для підвищення конкурентоспроможності, автосервісу «KALNGALE AUTO» необхідна розробка рекламної кампанії з просування товарів і послуг.

   Просування. У даний елемент системи маркетингу входить не тільки просування товарів і послуг підприємства, а й організація каналів збуту. На досліджуваному підприємстві існує схема каналів збуту (див. рис. 2.2).


   Рис. 2.2. Схема каналів збуту підприємства [Склад. авт.]

   Автор вважає, що дана схема сприяє ефективному розподілу і збуту товарів.

   Для реалізації місії підприємства проводяться заходи по просуванню, як товару / послуг, так і самого підприємства в цілому. Активне просування послуг і товару підприємства в Латвії здійснюється за допомогою спрямованого впливу на потенційних клієнтів через засоби маркетингових комунікацій. На підприємстві постійно використовуються акції з просування товару / послуг, вводячи знижки на певний вид товару / послуги. Але поки проведення акції полягає в розрахунку акційної ціни, на той чи інший вид товару / послуги і розсилці по e-mail електронних листів з пропозицією стати учасником акції тільки за наявними в наявності е-адресами постійних клієнтів і «сарафанне радіо». Звідси, звичайно, і результат. Витрати на лат, ефект на 10 сантимів. Отже, можна зробити висновок, що не використовуються для реклами такі комунікаційні канали як Інтернет, радіо, рекламні буклети дають можливість найбільшого охоплення цільової аудиторії.

   2.3 Аналіз засобів реклами, що використовуються підприємством «Kalngale auto»

   Для успішної роботи на ринку недостатньо мати хороші продукти і послуги. Для збільшення обсягів їх продажу та отримання прибутку потрібно донести до свідомості споживачів вигоди від використання продуктів і послуг. Маркетингові комунікації дозволяють здійснити передачу повідомлень споживачам з метою зробити продукти і послуги компаній привабливими для аудиторії.

   Маркетингові комунікації, що використовуються підприємством «KALNGALE AUTO»:

   1. Фірмовий стиль «KALNGALE AUTO» є одним з головних рекламних і маркетингових інструментів підприємства, який передбачає використання єдиних принципів оформлення колірних поєднань і способів для всіх форм реклами, документації, оформлення офісу, одягу співробітників і інших компонентів, що мають відношення до підприємства. Продумана концепція стилю підприємства і дотримання цього стилю - це гарантія того, що підприємство не загубиться серед інших підприємств з однієї галузі.

   Основні елементи фірмового стилю «KALNGALE AUTO»:

   • Логотип

   Логотип є особою підприємства. Це один з найважливіших елементів маркетингу підприємства. Він не тільки ідентифікує рід товару, а й «налагоджує» комунікацію зі споживачем, засновану на довірі, а також гарантії якості товару / послуг.

   Логотип підприємства «KALNGALE AUTO» - це графічний оригінальний знак, що відображає назва фірми (див. рис. 2.3). Такий логотип дозволяє легко ідентифікувати фірму і її товари та послуги.

   Рис. 2.3. Логотип підприємства [31]

   • Бедж

   Найчастіше це пристосування називають бейдж або бейджик, хоча довідкова служба російської мови говорить про те, що його правильну назву: "Бедж". Бедж, в основному представляє собою невелику картку розміром з візитку і служить для ідентифікації особи. Бедж обов'язково носять всі співробітники «KALNGALE AUTO». Використання беджів спрощує комунікацію між людьми.

   • Бланк

   Це аркуш паперу з назвою установи, фірми або частково надрукованим текстом, призначений для складання документа за певною формою. Так як листи та інші документи, як правило, звернені другій стороні, то бланк «KALNGALE AUTO» неодмінно відображає специфіку підприємства, а саме фірмовий стиль.

   • Фірмовий сайт

   Розробка сайту, що відповідає концепції фірмового стилю завершує створення позитивного образу підприємства серед ділових партнерів і клієнтів. Саме сайт може стати першою віхою у знайомстві з організацією, тому так важливо, щоб графічне оформлення відповідало рівню компанії, а структура найбільш повно відбивала аспекти та цілі її діяльності. Навігаційне рішення на сайті «KALNGALE AUTO» (www. Kg - auto. Lv) дуже зручно (див. додаток 8). Інформація чітко прочітиваема. Всі використовувані фотографії високої якості, що дає повне уявлення про якість товару і послуг. Колірна гамма сайту і всіх шрифтів створює цікаву композицію. Помітна дизайнерська ідея і її втілення.

   2. Зовнішня реклама. Автосервіс - магазин «KALNGALE AUTO» використовує для своєї зовнішньої реклами такі елементи як покажчики, рекламні вивіски і об'ємні букви. Автор вважає, що вивіски - відмінний спосіб зробити яскраву рекламу і залучити покупців до магазину. Як "театр починається з вішалки", так перше враження про підприємство створює його вивіска. Рекламна вивіска - це частина корпоративної культури підприємства з властивою їй індивідуальністю. Об'ємні літери використовуються як для зовнішнього, так і внутрішнього оформлення автосервісу-магазину. У поєднанні зі світловим оформленням вони незмінно привертають увагу, створюють неповторний індивідуальний стиль автосервісу-магазину.

   Покажчики концентрують на собі увагу людей, тому що є системою міського орієнтування. Це найбільш читаного і достовірне джерело інформації. Покажчики «KALNGALE AUTO» містять інформацію про підприємство, його логотип, адресу та Інтернет-сайт.

   3. Пакети з фірмовим логотипом «KALNGALE AUTO». Це дуже ефективний метод реклами. Вдома, на вулиці, в магазині, в маршрутному таксі і т.д. Великі й маленькі, яскраві, міцні, незамінні і зручні. Кожен пакет - це не тільки універсальний засіб транспортування, це - носій рекламної інформації. В автосервісі-магазині «KALNGALE AUTO» давно вже стало нормою пропонувати покупцям безкоштовні поліетиленові пакети для куплених товарів. А при заміні сезонних автопокришок, невикористовувані автопокришки упаковуються також в поліетиленові мішки з символікою підприємства. Поліетиленовий пакет з фірмовою символікою - це унікальний спосіб повідомити про компанію максимальному числу людей з додатком мінімальних зусиль. Реклама на поліетиленових пакетах є менш дратівливим чинником, ніж масштабна зовнішня реклама, і в той же час не поступається їй за ефективністю впливу. До того ж друк на пакетах обходиться набагато дешевше багатьох інших видів реклами.

   4. Календарі. Щороку «KALNGALE AUTO» замовляє для друку фірмові календарі кишенькового формату. Це найдешевший і затребуваний рекламний матеріал, який можна використовувати протягом усього року на виставках, презентаціях, рекламних акціях. Автор також вважає, що кишенькові календарі - відмінний і дешевий рекламний носій. Це зручно як для рекламодавця, так і для споживача - завжди перед очима інформація про фірму, яка може знадобитися.

   Щоб більш об'єктивно оцінити ефективність різних видів маркетингових комунікацій для просування послуг підприємства «KALNGALE AUTO», автором роботи було проведено опитування потенційних покупців. Автором роботи була розроблена спеціальна анкета (див. Додаток 9) та за зручною вибіркою опитано 80 покупців. Нижче наведені основні результати опитування. Всі таблиця і діаграми складені автором роботи. У ході дослідження були отримані наступні відповіді на поставлені питання:

   1. З яких джерел отримання інформації Ви дізналися про підприємство «KALNGALE AUTO»?

   Таблиця 2.6.

   Результати даних з питання № 1

   Варіанти відповідей

   Результат (осіб)

   %

   Газети і журнали

   0

   0

   Телебачення і радіо

   0

   0

   Зовнішня реклама

   11

   14%

   Рекламні буклети

   23

   29%

   Інтернет

   34

   42%

   Інші джерела

   12

   15%

   Рис. 2.4. Діаграма результатів даних з питання № 1

   Висновок: такі засоби реклами, як газети і журнали, радіо і телебачення на підприємстві не використовувалися, тому результат відповідей - 0%, 14% вказали джерело отримання інформації зовнішню рекламу (див. рис. 2.3). 15% респондентів вказали на те, що вони отримали інформацію про підприємство з інших джерел, приїхали скористатися послугами підприємства за рекомендацією знайомих, що вже скористалися послугами підприємства «KALNGALE AUTO». Більшість респондентів - 42%, вказали на Інтернет, тому що інформація (найменування підприємства, вид діяльності, адреса, телефон) про підприємство, є в електронних довідниках, таких як 1188, SS. LV, zl. Lv, eurokatalogs. Lv, WEB сайт підприємства. Що вказує на те, що багато респондентів користуються Інтернетом і отримують інформацію. 29% вказали на те, що вони отримали інформацію з рекламних буклетів.

   2. З яких джерел Ви зазвичай отримуєте інформацію про те чи іншому підприємстві?   Таблиця 2.7.

   Результати даних з питання № 2

   Варіанти відповідей

   Результат (осіб)

   %

   Спеціалізовані видання

   7

   9%

   ЗМІ

   16

   20%

   Інтернет

   34

   43%

   Виставки, ярмарки

   10

   13%

   Інше

   13

   16%

   Рис. 2.5. Діаграма результатів даних з питання № 2

   Висновок: 43% респондентів вказали, що вони отримують інформацію про те чи іншому підприємстві з Інтернету, 20% - з ЗМІ, 16% - інше (довіряються рекомендаціям родичів, друзів і знайомих, довідкова служба 1188). 9% вважають за краще отримувати інформацію зі спеціалізованих джерел і 13% респондентів отримують інформацію, відвідуючи виставки та ярмарки (табл. 2.5, рис. 2.4). Результати опитування підтверджують те, що основним і одним з найефективніших видів реклами є Інтернет-реклама і ЗМІ, тому що більшість респондентів отримують інформацію з Інтернету та ЗМІ.

   3. На що, на Вашу думку, необхідно приділити увагу в повідомленнях про підприємство «KALNGALE AUTO»?

   Таблиця 2.8.

   Результати даних з питання № 3

   Варіанти відповідей

   Результат (осіб)

   %

   Якість роботи

   22

   28%

   Доступність ціни

   16

   20%

   Інноваційні методи

   12

   15%

   Спектр послуг

   8

   10%

   Широкий асортимент продукції

   10

   12%

   Інше

   12

   15%

   Рис. 2.6. Діаграма результатів даних з питання № 3

   Висновок: Для більшості респондентів найбільше значення мають якість роботи - 28% відповідей, а також доступність ціни - 20%. Ці відповіді респондентів слід враховувати при розробці унікальної торговельної пропозиції. Для 15% респондентів дуже важливо інноваційні методи та інше (можливість оформити оплату в кредит). 12% респондентів вважають, що в повідомленнях про підприємство «KALNGALE AUTO» необхідно приділити увагу широкому асортименту продукції та 10% спектру послуг. Виявлені дані про переваги конкурентів в отриманні тієї чи іншої інформації про підприємство, допомагає в подальшому акцентувати увагу на використанні при плануванні та проведенні рекламних саме на тій інформації, яка є більш пріоритетною для респондентів.

   4. Звідки Ви найчастіше отримуєте інформацію про необхідні Вам послуги?

   Таблиця 2.9.

   Результати даних з питання № 4

   Варіанти відповідей

   Результат (осіб)

   %

   Газети, журнали

   12

   15%

   Телебачення і радіо

   18

   22%

   Зовнішня реклама

   4

   5%

   Рекламні буклети

   10

   13%

   Інтернет

   28

   35%

   Інші джерела

   8

   10%

   Рис. 2.7. Діаграма результатів даних з питання № 4

   Висновок: Результати опитування підтверджують те, що основними з найефективніших видів реклами в країні є Інтернет, телебачення і радіо. Інтернет-реклама охоплює широку аудиторію, відрізняється різнобічним впливом. Тому не дивно, що для 35% респондентів основним джерелом інформації про необхідні товари є Інтернет. 22% респондентів найчастіше отримують інформацію з телебачення і радіо. Газети і журнали привертають 15% респондентів, а зовнішня реклама - 5%. 10% довіряються рекомендаціям родичів, друзів і знайомих.

   5. Де, на Ваш погляд, найбільш об'єктивно відображена вся необхідна Вам інформація про послуги підприємства «KALNGALE AUTO»?   Таблиця 2.10.

   Результати даних з питання № 5

   Варіанти відповідей

   Результат (осіб)

   %

   Газети, журнали

   0

   0%

   Телебачення і радіо

   0

   0%

   Зовнішня реклама

   15

   19%

   Рекламні буклети

   24

   30%

   Інтернет

   35

   44%

   Інші джерела

   6

   7%

   Рис. 2.8. Діаграма результатів даних з питання № 5

   Висновок: підприємство «KALNGALE AUTO» до теперішнього часу не рекламую овалось в ЗМІ, тому даний пункт відповідей ніхто не відзначив - 0%. Також підприємство не використовує у своїй діяльності телебачення і радіо - 0%. 19% респондентів відповіли, що вся необхідна об'єктивна інформація Ооб послуги підприємства «KALNGALE AUTO» відображена в зовнішній рекламі. 30% опитаних вважають, що об'єктивна інформація відображена в рекламних буклетах. 44% респондентів назвали Інтернет, тому що інформація про підприємство «KALNGALE AUTO» відображена в електронних довідниках, таких як 1188, SS.LV і на домашній сторінці підприємства. 7% опитаних респондентів назвали інші джерела. При цьому 1 респондент не перерахував будь-яких конкретних джерел, 4 респондентів відповіли - телефонні довідники, 1 респондента отримали об'єктивну інформацію від родичів.

   6. Як Ви вважаєте, який вид малобюджетної реклами найбільш ефективний?

   Таблиця 2.11.

   Результати даних з питання № 6

   Варіанти відповідей

   Результат (осіб)

   %

   Реклама в газетах

   16

   20%

   Реклама в Інтернеті

   21

   26%

   Зовнішня реклама

   10

   13%

   Рекламні буклети

   12

   15%

   Direct Mail

   14

   17%

   СМС розсилка

   7

   9%

   Рис. 2.9. Діаграма результатів даних з питання № 6

   Висновок: З перерахованих варіантів відповідей, респондентами визнана найефективнішою реклама в Інтернеті - 26%. 18% респондентів визнають ефективність реклами в газетах-20%. 17% - Direct Mail. СМС розсилки віддали перевагу - 9% опитаних респондентів. Зовнішня реклама привертає 13% респондентів, а рекламні буклети 15%. Результати опитування підтверджують те, що основним і одним з найефективніших видів малобюджетної реклами в країні є Інтернет. Інтернет охоплює широку аудиторію, відрізняється різнобічним впливом.

   7. На що, на Вашу думку, необхідно приділити увагу в повідомленнях про надання послуг підприємства «KALNGALE AUTO»?

   Таблиця 2.12.

   Результати даних з питання № 7

   Варіанти відповідей

   Результат (осіб)

   %

   Якість і надійність

   20

   25%

   Доступність ціни

   26

   32%

   Інноваційні методи

   10

   12%

   Ефективність та оперативність

   14

   18%

   Комплексність виконання

   10

   13%

   Рис. 2.10. Діаграма результатів даних з питання № 7

   Висновок: Для більшості клієнтів автосервісу «KALNGALE AUTO» найбільше значення має доступність ціни - 32% відповідей, а також якість і надійність - 25%. Ці відповіді респондентів слід враховувати при розробці унікальної торговельної пропозиції (УТП). Для 18% споживачів послуг автосервісу, дуже важлива ефективність і оперативність. 13% вважають, що в повідомленнях про послуги автосервісу «KALNGALE AUTO» необхідно приділити увагу комплексності виконання.

   8. До якої соціально-професійної групи Ви себе відносите?

   Таблиця 2.13.

   Результати даних з питання № 8

   Варіанти відповідей

   Результат (осіб)

   %

   Керівник

   22

   27%

   Службовець

   26

   32%

   Робочий

   12

   15%

   Особи вільних професій

   2

   3%

   Не зайнятий

   8

   10%

   Студенти

   2

   3%

   Домогосподарки

   4

   5%

   Пенсіонери

   4

   5%

   Рис. 2.11. Діаграма результатів даних з питання № 8

   Висновок: 27% респондентів займають керівну посаду, 32% - службовці. Ці показники вказує на те, що більшість клієнтів підприємства «KALNGALE AUTO» мають можливість доступу до Інтернету. 15% - це робітники. По 3% - особи вільних професій та студенти. По 5% - домогосподарки і пенсіонери і 10% - не зайнятий трудовою діяльністю, можна припустити, що це особи у пошуках роботи.

   9. Ваш середній рівень доходу на місяць

   Таблиця 2.14.

   Результати даних з питання № 9

   Варіанти відповідей

   Результат (осіб)

   %

   Низький (від 200 і вище)

   12

   15%

   Середній (від 400 і вище)

   36

   45%

   Вище середнього (від 600 і вище)

   16

   20%

   Високий (від 1000 і вище)

   6

   7%

   В даний час безробітний

   10

   13%

   Рис. 2.12. Діаграма результатів даних з питання № 9

   Висновок: більшість респондентів мають рівень доходу середній - 45%, вище середнього - 20%, високий - 7%. Низький рівень доходу мають - 15%. І 13% - в даний час безробітний. В умовах рецесії економіки в державі, спаду споживчої здатності підприємству «KALNGALE AUTO» необхідно сприяти просуванню на ринок своїх послуг. Адже, якщо підприємство не прорекламує свої послуги, то конкуренти прорекламують свої. А це реальна втрата споживачів. Що в цих негативних умовах неприпустимо. Щоб ця стратегія була ефективною, автор роботи вважає необхідністю розробки рекламної кампанії з метою просування нової послуги підприємства «KALNGALE AUTO» - виїзний шиномонтаж.

   10.Укажите, будь ласка, Вашу стать.

   Таблиця 2.15.

   Результати даних з питання № 10

   Варіанти відповідей

   Результат (осіб)

   %

   Жіночий

   22

   27%

   Чоловік

   58

   73%

   Рис. 2.13. Діаграма результатів даних з питання № 9

   Висновок: основними клієнтами підприємства «KALNGALE AUTO» є чоловіки - 73%. Це обумовлюється специфікою діяльності підприємства.

   Успіх будь-якого підприємства по просуванню товару і послуг залежить від вибору правильних інструментів маркетингової комунікації, а також від уміння ідентифікувати членів аудиторії і розуміти, що саме вони хочуть. Отримані результати дослідження допомогли визначити пріоритетність значення засобів реклами для просування послуг підприємства, що надалі допоможе в розробці плану проведення рекламної кампанії.

   3. Розробка плану проведення рекламної кампанії з просування послуг підприємства «Kalngale auto»

   Проект рекламної PR кампанії: «Виїзний шиномонтаж»

   1. Предмет рекламної компанії

   Послуга виїзного шиномонтажу, шини.

   2. Цільова аудиторія

   Основна цільова аудиторія.

   Головним чином чоловіки, із середнім або високим достатком, що займають керівну посаду або службовці, які мають машину.

   Підтримуючі цільові аудиторії.

   Автосервіси, оптові магазини, роздрібні магазини, таксомоторні парки, автобусні парки.

   3. Мета рекламної компанії

   Сприяти просуванню нової послуги і сконцентрувати увагу цільової аудиторії на рекламованої послуги - виїзний шиномонтаж, а також на шинах, які продає підприємство.

   4. Суть проекту рекламної кампанії

   З урахуванням досліджень проведених раніше підприємством «KALNGALE AUTO», послугою виїзного шиномонтажу зацікавлені 74% опитаних цільової аудиторії, також з даних досліджень стало відомим те, що цільову аудиторію цікавить в першу чергу якість шин які вони купують [32]. За отриманими даними з опитувань клієнтів і партнерів підприємства, «KALNGALE AUTO» є надійним постачальником [33], саме - якісних шин, а також має можливість здійснювати виїзний шиномонтаж. Все вищесказане є сприятливим грунтом для проведення рекламної кампанії з висвітлення діяльності фірми як надійного постачальника, що поширює якісні шини, а також пропонує послугу з виїзного шиномонтажу.

   Крім самої послуги, в рекламному проекті «Виїзний шиномонтаж» планується збільшити коло потенційних клієнтів і сприятиме популярності підприємства через засоби реклами.

   Пропонується здійснити проект під загальною назвою «Виїзний шиномонтаж».

   Ідея проекту полягає в тому: що всі задіяні в рекламній кампанії кошти так чи інакше обіграють тему виїзного шиномонтажу, який здатний вирішити проблему заміни або монтажу шин у зручному для автовласника місці та в зручний час. Акцент також буде зміщатися убік якості шин, які пропонує встановити фірма на заміну старим.

   Домінуючим буде послуга - виїзний шиномонтаж, яка буде реалізовуватися через рекламні звернення на радіо, в Інтернеті, а також за допомогою засобів зовнішньої реклами. Висвітлення діяльності фірми, буде реалізовуватися головним чином на радіо, через проведення конкурсів, де провідні позиції у процесі проведення конкурсів будуть розповідати про діяльність фірми на латвійському ринку, як надійного постачальника продає якісну продукцію і приводити аргументи підкріплювальні цю ідею.

   Канали комунікації:

   • Радіо. Радіо задіяно протягом усього етапу рекламної кампанії. Радіо буде грати роль не тільки як засіб для рекламування послуги виїзного шиномонтажу, але й стане засобом з висвітлення діяльності «KALNGALE AUTO» та сприяння поліпшенню репутації та іміджу компанії, також просуванню нової послуги. Звичайний рекламний радіоролик, який триває 15 секунд, транслюватимуть у перебігу дня. Що підкріпить рекламу по Інтернет і буде сприяти розширенню аудиторії. Крім самого ролика, в середині 2 етапу рекламної кампанії, будуть проведені 4 конкурсу. Суть конкурсів полягає в наступному: щасливим додзвонилися буде надано відповісти на ряд питань відповідних шинної тематики. Питання будуть складені ді-джеями у відповідності з особливостями конкурсної політики радіо. Ті, хто правильно дадуть відповіді на запитання отримувати можливість безкоштовного виїзного шиномонтажу. Головним стане проведення конкурсу з призом - комплектом легкових шин. У процесі проведення конкурсів, ді-джеї будуть розповідати про шини які продає «KALNGALE AUTO» їх якості, можливості, великому виборі і т.д. Серед латвійських радіо були обрані наступні: «SWH», «SWH +» і радіо «Eiropas hitu radio». Безпосередньо рекламні звернення, в перебігу всієї компанії, будуть розповсюджуватись відповідно до графіка рекламної кампанії.

   • Зовнішня реклама. В якості засобів зовнішньої реклами обрані світлові щити біля проїжджої частини. Світлові щити це досить перспективний засіб зовнішньої реклами, що дозволяє охопити значні території міста і його районів і забезпечити сталий вплив на споживчу аудиторію. Рекламні звернення будуть надсилатися водіям, пішоходам і всім тим, хто перебуває на дорогах Риги і його районів.

   • Інтернет. Реклама в інтернеті набирає свою аудиторію відповідну тематиці сайту. Для реклами в інтернеті був обраний новинний портал DELFI.LV що має велику кількість відвідувачів і відповідно дає широке охоплення аудиторії. У доповненні до самої реклами буде розміщено банер, які буде безпосередньо направляти на сайт «KALNGALE AUTO» де покупець зможе не тільки ознайомиться з послугою з виїзного шиномонтажу, але й подивитися ціни на шини, диски і т.п. Також буде спеціальна сторінка на безкоштовних соціальних блогах RSS і Twitter.

   Розцінки на кошти реклами були надані керівництвом підприємства. Дані розцінки були надані безпосередньо для підприємства «KALNGALE AUTO» з урахуванням бартерного договору.

   5. Термін проведення - 2 місяці. Рекламна акція приурочена до сезону заміни літніх покришок на зимові.

   6. Графік проведення I етапу рекламної кампанії з 1 листопада - 1 грудня 2009

   Засоби реклами

   1 листопада -1 грудня


   1 тиждень

   2 тиждень

   3 тиждень

   4 тиждень

   5-й тиждень

   Радіо
   Зовнішня реклама
   Інтернет
  Розподіл бюджету I етапу рекламної кампанії.

  Радіо

  Радіоканал

  Вартість прокату реклами в день (LVL)

  Кількість днів

  Термін проведення кампанії

  Загальна вартість (LVL)

  SWH

  320

  4

  1 міс.


  SWH +

  320

  4

  1 міс.


  Eiropas hitu radio

  290

  4

  1 міс.


  3.720

  Зовнішня реклама

  Формат

  Охоплення

  Вартість оренди в міс (LVL)

  Вартість виготовлення плакату (LVL)

  Термін проведення кампанії (LVL)

  Загальна вартість (LVL)

  Світлові щити розміром

  2 м х 1.5 м

  Рига

  1.200

  0

  1 міс.

  1.200

  Інтернет

  Портал

  Вартість прокручування в день (LVL)

  Кількість днів

  Термін проведення кампанії (LVL)

  Загальна вартість (LVL)

  DELFI.lV

  100

  15

  1 міс.


  Сайт фірми


  31

  1 міс.

  1.500

  Соціальний блог RSS


  31

  1 міс.


  Соціальний блог Twitter


  31

  1 міс.


  1.500

  Загальна вартість проведення I етапу кампанії - 6420 Ls.

  6. Графік проведення II етапу рекламної-пр кампанії з 1 грудня 2009 р. - 1 січня 2010

  Засоби реклами

  1 грудня - 1 січня


  1 тиждень

  2 тиждень

  3 тиждень

  4 тиждень

  5-й тиждень

  Радіо
  Наружнаяная реклама
  Інтернет
  Радіо

  Радіоканал

  Вартість прокату реклами в день (з урахуванням знижки) (LVL)

  Кількість днів

  Термін проведення кампанії

  Загальна вартість (LVL)

  SWH

  310

  14

  1 міс.


  SWH +

  310

  14

  1 міс.


  Eiropas hitu radio

  270

  14

  1 міс.


  12.460

  Зовнішня реклама

  Формат

  Охоплення

  Вартість оренди в міс (LVL)

  Вартість виготовлення плакату (LVL)

  Термін проведення кампанії (LVL)

  Загальна вартість (LVL)

  Світлові щити розміром

  2 м х 1.5 м

  Рига

  1.200

  0

  1 міс.

  1.200

  Інтернет

  Портал

  Вартість прокручування в день (LVL)

  Кількість днів

  Термін проведення кампанії (LVL)

  Загальна вартість (LVL)

  DELFI.lV

  100

  15

  1 міс.


  Сайт фірми


  31

  1 міс.


  Соціальний блог RSS


  31

  1 міс.


  Соціальний блог Twitter


  31

  1 міс.


  1.500

  Загальна вартість проведення II етапу кампанії - 15 160 Ls.

  Загальна вартість проведення рекламної кампанії «Виїзний шиномонтаж» для просування нової послуги та сприяння поліпшенню репутації та іміджу підприємства «KALNGALE AUTO» складе 21 580 Ls.

  Автором роботи проект рекламної кампанії розроблений з урахуванням бюджету виділеного керівництвом на проведення даної кампанії.

  Висновки і пропозиції

  Висновки:

  1. Реклама, як один з найважливіших засобів маркетингу, коштує недешево і не завжди ефективна. У кожного каналу розповсюдження реклами є свої достоїнства і недоліки стосовно до малого бізнесу.

  2. Інтегровані маркетингові комунікації дозволяють максимально використовувати переваги реклами, одночасно зводячи до мінімуму ефект від її слабких сторін. Це досягається шляхом гнучкого поєднання реклами з іншими комунікаційними засобами комунікаційного комплексу.

  3. Основне джерело розробки стратегії рекламної кампанії - загальна програма маркетингу. Виходячи з цього і формуються мети рекламної кампанії, тобто, яким шляхом сплановані всі заходи щодо стимулювання збуту, які цілі перед собою ставить фірма в області споживача, так і повинна діяти рекламна кампанія.

  4. У сучасних умовах, поряд з традиційними методами роботи в галузі реклами, все більшого значення набувають технології, засновані на використанні можливостей, наданих глобальною мережею Інтернет. Використання Інтернету як засобу реклами для малого бізнесу має бути гармонійно включено в комплекс маркетингових заходів.

  5. Підприємство «KALNGALE AUTO» не здійснює цілеспрямованого планування з використання коштів реклами в своєї маркетингової діяльності, але правильний і продуманий вибір каналів комунікації, позитивно вплине на конкурентоспроможність, підвищення іміджу, залучення нових клієнтів і ефективності просування своїх товарів і послуг на ринку.

  Пропозиції:

  1. Після закінчення рекламної кампанії керівництву підприємства «KALNGALE AUTO» провести оцінку її ефективності. Звичайно, підрахувати економічну ефективність окремих рекламних заходів або кампаній в цілому можна лише побічно через множини не піддаються обліку ринкових чинників. Але, відносна економічна оцінка ефективності реклами зводиться до порівняння: обсягів реалізації або отриманих доходів до і після рекламної кампанії; співвіднесенням отриманих доходів з асигнуваннями на рекламу.

  2. Починаючи з середини березня до початку квітня 2010 року провести рекламу-нагадування: нагадати потенційним споживачам, де можна купити якісні шини і скористатися послугою виїзного шиномонтажу; нагадати споживачам, що продукт може знадобитися в недалекому майбутньому (так як з 01 квітня перехід на літні покришки) ; підтримати сприятливу думку про продукт і підприємстві.

  3. Також для підвищення ефективності маркетингу на підприємстві пропонується використовувати такий вид реклами, як indoor-реклама, тобто реклама в ліфтах.

  4. У подальшому використовувати такі види Інтернет реклами, як пошукове просування сайту підприємства в Інтернеті. Тому що, це потужний метод для того, щоб отримати потенційних клієнтів   за відносно невелику плату. І паралельно просувати сайт за допомогою контекстної реклами.   Контекстна реклама є якраз тим інструментом, який гарантовано зробить роботу сайту стабільною.

  Висновок

  Успіх будь-якої рекламної кампанії з просування товару або послуги, або малого бізнесу залежить від вибору правильних маркетингових інструментів комунікації, а також від уміння розробників ідентифікувати членів аудиторії і розуміти, що саме вони хочуть. У рекламній кампанії, що представляє собою комплексне використання засобів реклами, перш за все, важливий стратегічний підхід у впливі на думки і ставлення людей, який значно збільшує вірогідність досягнення бажаних результатів.

  У даній кваліфікаційній роботі автором розглянуті загальні тенденції функціонування реклами в системі маркетингу. Простежено динаміку розвитку рекламної галузі. Продемонстрований історичний досвід солідних компаній, що користуються світовою популярністю і мають величезний ринок збуту завдяки ефективно проведеної рекламної кампанії. На базі вивченого матеріалу були проаналізовані сучасні теоретичні підходи ефективного використання реклами в маркетингу підприємства.

  Результати кваліфікаційної роботи дозволяють вирішити поставлені практичні завдання. Розроблені пректіческіе пропозиції, а також план рекламної кампанії для підприємства «KALNGALE AUTO», допоможуть більш ефективно використовувати інтегровані маркетингові комунікації для вдосконалення просування не тільки послуг, але і самого підприємства.

  Перелік використаних джерел та літератури

  1. Praude V., Šalkovska I. Mārketinga komunikācijas. 1.daļa. - R.: Vaidelote, 2005. - 485.lpp.

  2. Praude V., Šalkovska I. Mārketinga komunikācijas. 2. Daļa. - R.: Vaidelote, 200 6. - 4 56. Lpp.

  3. Бєляєва Л. Високий рейтинг - запорука успіху / / щоденна газета «ЧАС». 2008. № 23 (січень) - стор 7.

  4. Бернет Дж., Моріарті С. Маркетингові комунікації - інтегрований підхід. - СПб.: Питер, 2001. - 864 стор

  5. Бун Л., Куртц Д. Сучасний маркетинг. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 1039 стор

  6. Борисов Б.Л., Технології реклами та паблік рілейшнз, Учеб. посібник. - Рига, 2000. - 366 стор

  7. Васильєв Г.А., Поляков В.А. Основи реклами. - М.: Юніті, 2006. - 718 с.

  8. Верьовкін Л.П. Основні показники діяльності малого бізнесу. - Інформ. і бізнес. - 2003. - № 2 - с. 36.

  9. Голубкова Є.Н. Маркетингові комунікації: Навчальний посібник 2-ое вид. - М.: Финпресс, 2003. - 304 с.

  10. Горкіна М.Б., Мамонтов А.А., Манн І. Б. PR і реклама на 100%: Як стати гарним менеджером по PR і реклами. - 2-е вид., Пров. і доп. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 240 стор

  11. Дейян А. Реклама. - М.: Прогрес-Універс, 2003. - 176 стор

  12. Коган А.Ф., Шапошнікова М.М. Реклама в малому бізнесі. Хар-ків: ​​ІМП «Рубікон», РІП «Оригінал», 200 4. - 80 стор

  13. Котлер Ф., Вонг В., Сондерс Д., Армстронг Г. Основи маркетингу. - 9-е изд., Пер. і доп. - М.: Вільямс, 2003. - 1200 стор

  14. Новий енциклопедичний словник. - М.: «Велика Російська енциклопедія», 2006. - 1456 стор

  15. Рівс Р. Реальність у рекламі / / Мистецтво реклами. Теорія і практика сучасної реклами. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2002. - 450 стор

  16. Романов А.А. Реклама. Інтернет реклама. Навчальний посібник. - М.: Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і права, 2003. - 168 стор

  17. Ромат Є.В. Реклама: Підручник для вузів. 6-е вид. - СПб.: Пітер, 2003. - 560 стор

  18. Синяева І.М., Земляк С.В., Синяев В.В. Маркетинг в малому бізнесі. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 287 стор

  19. Синяева І.М., Земляк С.В., Синяев В.В. Маркетингові комунікації: Підручник. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і Ко», 2005. - 304 стор

  20. Сендідж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теорія і практика. - 3-е изд., Пер. і доп .- М.: Прогрес, 2008. - 630 стор

  21. Шифрін М.Б. Стратегічний менеджмент. - СПб.: Пітер, 2006. - 240 стор

  22. Уеллс У., Бернет Дж., Моріарті З. Реклама: принципи і практика / Пер. з англ. під ред. С. Г. Божук. - СПб.: «Пітер», 2001. - 800 стор

  Інтернет-ресурси:

  1. Інтернет реклама та її розміщення / / http: / / www. R - e - c - l - a - m - a. Ru / tools / (21.10.2009)

  2. Допомога бізнесу. Зовнішня реклама в малому бізнесі / / http://www.bishelp.ru/uprbiz/reklam/narugnaya.php (20.10.2009)

  3. Реклама в малому та середньому бізнесі. Ефективність та розміщення реклами / / http://m0st.com/reklama/ (27.10.2009)

  4. Енциклопедія Інтернет реклами під редакцією Т. Бокарева / / http://book.promo.ru/book/ (27.10.2009)

  5. Спеціалізований інформаційний портал. Реклама в малому бізнесі / / http://www.oknaidveri.ru/index.php?page=smallbus&type=3 (27.10.2009)

  6. Інформаційний сайт Riga - LV. Com / / http://riga-lv.com/blog/2009/09/29/effektivnost-reklamy/ [26.10.2009]

  7. Реклама та PR в малому та середньому бізнесі. Ефективна реклама: економічні та маркетингові показники / / http://www.adbusiness.ru/content/document_r_C0937067-BDE0-4557-A43A-3793F0CB23E0.html [26.12.2009]

  8. Електронна база даних регістра підприємств «Lursoft» / http://www.lursoft.lv/Lursoft_uznemumu_gada_parskatu_registrs.html [26.12.2009]

  9. Офіційний сайт підприємства «Kalngale Auto» / http://www.kg-auto.lv/index.php/rus_index [26.12.2009]

  Неопубліковані матеріали підприємства SIA «Kalngale Auto»:

  1. Звіт про проведення соціологічного опитування з метою введення нової послуги 2009.

  2. Звіт про проведення соціологічного опитування клієнтів і партнерів про лояльність до підприємства - 2009.

   Додати в блог або на сайт

   Цей текст може містити помилки.

   Маркетинг, реклама и торгівля | Диплом
   303.9кб. | скачати


   Схожі роботи:
   Поняття маркетингу та реклами
   Сутність реклами в маркетингу
   Концепції маркетингу Класифікація реклами
   Словник термінів маркетингу та реклами
   Ціни в маркетингу Ефективність реклами
   Дослідження реклами в маркетингу туризму та відпочинку
   Психологічні аспекти реклами як інструменту міжнародного маркетингу в умовах глобалізації
   Поняття і значення реклами
   Особливості організації маркетингових комунікацій та реклами при маркетингу промислових товарів
  © Усі права захищені
  написати до нас