Зміст і структура тестових матеріалів з механіки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ТЕСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ
Тематична структура
Зміст тестових матеріалів
1. Завдання {{1}} ТЗ № 1
Позначте правильну відповідь
Системою відліку називається
£ Сукупність тіл, по відношенню до яких розглядається рух, і відлічують час годин.
£ Сукупність нерухомих одна відносно одної тіл, по відношенню до яких розглядається рух.
R Сукупність нерухомих одна відносно одної тіл, по відношенню до яких розглядається рух, і відлічують час годин.
£ Сукупність довільних нерухомих тіл і відлічують час годин.
2. Завдання {{2}} ТЗ № 2
Позначте правильну відповідь
Матеріальною точкою називається:
£ Тіло малих розмірів.
£ Тіло, формою якого в умовах даної задачі можна знехтувати.
R Тіло, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати.
£ Мінімальна частка матерії.
3. Завдання {{3}} ТЗ № 3
Позначте правильну відповідь
Описати рух матеріальної точки в просторі це означає:
R Вказати вид функціональної залежності всіх трьох її координат від часу.
£ Вказати вид функціональної залежності радіусвектора цієї точки від часу.
4. Завдання {{4}} ТЗ № 4
Позначте правильну відповідь
Переміщенням називається:
£ Спрямований відрізок прямої, що з'єднує початкову та кінцеву
R Вектор, що з'єднує початкову та кінцеву точки при русі вздовж траєкторії.
5. Завдання {{5}} ТЗ № 5
Позначте правильну відповідь
Траєкторія це:
R Лінія, уздовж якої рухається тіло.
£ Лінія, що з'єднує початкове і кінцеве положення тіла.
6. Завдання {{6}} ТЗ № 6
Позначте правильну відповідь
Шлях це:
£ Відстань між початковим і кінцевим положенням тіла.
R Відстань, пройдена тілом уздовж траєкторії.
R Довжина траєкторії.
7. Завдання {{7}} ТЗ № 7
Позначте правильну відповідь
Які з перерахованих нижче величин скалярні?
1). Швидкість, 2). Шлях, 3). Переміщення
£ Тільки 1
R Тільки 2
£ Тільки 3
£ 1 і 2
8. Завдання {{8}} ТЗ № 8
Позначте правильну відповідь
Миттєва швидкість в даній точці траєкторії в загальному вигляді виражається:
£ £ £
R
9. Завдання {{9}} ТЗ № 9
Позначте правильну відповідь
Швидкість тіла, що рухається прямолінійно і рівноприскореному, змінилася при переміщенні з точки 1 в точку 2 так, як показано на малюнку. Який напрям має вектор прискорення на цій ділянці шляху?
R Направо
£ Ліворуч
£ Прискорення дорівнює нулю
£ Може бути будь-яким
10. Завдання {{10}} ТЗ № 10
Позначте правильну відповідь
Нормальна складова вектора прискорення виражається:
R
£
£
£
11. Завдання {{11}} ТЗ № 11
Позначте правильну відповідь
Тангенціальна складова вектора прискорення виражається:
£
R
£
£ £
12. Завдання {{12}} ТЗ № 12
Позначте правильну відповідь
Прискорення матеріальної точки в загальному вигляді виражається:
£
£
R
R
13. Завдання {{13}} ТЗ № 13
Позначте правильну відповідь
Модуль вектора кутовий швидкості дорівнює:
R
£
£
R
14. Завдання {{14}} ТЗ № 14
Позначте правильну відповідь
Визначення частоти обертання
R
R
R Число оборотів за одиницю часу.
£ Повне число оборотів, здійснених тілом за час руху.
15. Завдання {{15}} ТЗ № 15
Позначте правильну відповідь
Циклічною частотою називається величина, чисельно рівна:
£ Числу коливань в одиницю часу.
R Числу коливань за секунди.
16. Завдання {{16}} ТЗ № 16
Позначте правильну відповідь
При рівномірному обертанні кутова швидкість w і частота обертання n, пов'язані співвідношенням:
£
R
£
£
17. Завдання {{17}} ТЗ № 17
Позначте правильну відповідь
Період обертання це:
R Час одного повного обороту.
£ Час, за який тіло повертається на кут .
R Величина, яка визначається формулою , Де t - час обертання, N - число оборотів за даний час.
18. Завдання {{18}} ТЗ № 18
Позначте правильну відповідь
Лінійна і кутова швидкості пов'язані виразом:
£
R
£
£
19. Завдання {{19}} ТЗ № 19
Позначте правильну відповідь
Вектор кутового прискорення виражається формулою;
£
R
£
R
20. Завдання {{20}} ТЗ № 20
Позначте правильну відповідь
Формули шляху при рівноприскореному русі:
R
R
R
R
£
21. Завдання {{21}} ТЗ № 21
Позначте правильну відповідь
Формули кута повороту при рівноприскореному обертанні:
R
R
£
R Не знаючи стан системи в початковий момент часу t 0, але знаючи закони, що керують рухом, визначити стану системи в усі наступні моменти часу.
22. Завдання {{22}} ТЗ № 22
Позначте правильну відповідь
Середня шляхова швидкість матеріальної точки дорівнює:
£ Ставленню переміщення до проміжку часу, витраченому на нього.
R Ставленню шляху до проміжку часу, витраченому на проходження цього шляху.
23. Завдання {{23}} ТЗ № 23
Позначте правильну відповідь
Основна задача механіки полягає в тому, щоб:
£ Не знаючи стан системи в початковий момент часу t 0, але знаючи закони, що керують рухом, визначити стану системи в усі наступні моменти часу.
£ Знаючи закони, що керують рухом, визначити стану системи в усі наступні моменти часу.
£ Знаючи стан системи в початковий момент часу t 0, визначити стану системи в усі наступні моменти часу.
R Знаючи стан системи в початковій момент часу t 0, а також закони, що керують рухом, визначити стану системи в усі наступні моменти часу t.
24. Завдання {{24}} ТЗ № 24
Позначте правильну відповідь
Які з перерахованих нижче величин в класичній механіці мають різні значення в системах відліку, що рухаються один відносно одного рівномірно і прямолінійно?
1). Переміщення, 2). Швидкість, 3). Прискорення
£ Тільки 1
£ Тільки 2
R 1 і 2
£ 1, 2 і 3
25. Завдання {{25}} ТЗ № 25
Позначте правильну відповідь
Які частини коліс котиться вагона покояться щодо дороги?
£ Точки, що знаходяться на осях коліс.
£ Точки, що знаходяться на радіусах коліс.
R Точки коліс, які контактують в дану мить з дорогою.
£ Верхні точки коліс в дану мить.
26. Завдання {{26}} ТЗ № 26
Позначте правильну відповідь
Яка, траєкторія руху кінчика голки звукознімача щодо пластинки при її програванні?
£ Спіраль
£ Окружність
£ Дуга
R Пряма
27. Завдання {{27}} ТЗ № 27
Позначте правильну відповідь
Вертоліт піднімається рівномірно вертикально вгору. Яка траєкторія руху точки на кінці лопаті гвинта вертольота в системі відліку, пов'язаної з гвинтом вертольота?
£ Точка
£ Пряма
R Окружність
£ Гвинтова лінія
28. Завдання {{28}} ТЗ № 28
Позначте правильну відповідь
Яка з наведених залежностей описує рівномірний рух? (S переміщення, V швидкість, W прискорення, t час).
R S = 2 t +3
£ S = 5 t 2
£ V = 4 t
£ W = 5
29. Завдання {{29}} ТЗ № 29
Позначте правильну відповідь
Чи може при складанні двох швидкостей V 1 і V 2 за правилом паралелограма швидкість складного руху бути чисельно дорівнює одній зі складових швидкостей?
£ Не може
£ Може, за умови . <<
£ Може, за умови = .
R Може, за умови V 1 = V 2 і вугіллі 120 ° між векторами і .
30. Завдання {{30}} ТЗ № 30
Позначте правильну відповідь
За якої умови льотчик реактивного винищувача може розглянути пролітає недалеко від нього артилерійський снаряд (швидкість винищувача ≈ 350 м / с)?
£ Якщо снаряд летить проти руху винищувача з тією ж швидкістю.
£ Якщо снаряд летить перпендикулярно траєкторії винищувача з довільною швидкістю.
£ Якщо снаряд летить у напрямку руху винищувача зі швидкістю 700 м / с.
R Якщо снаряд летить у напрямку руху винищувача зі швидкістю винищувача, тобто близько 350 м / с.
31. Завдання {{31}} ТЗ № 31
Позначте правильну відповідь
По річці пливе човен весловий і поряд з нею пліт. Що легше для весляра: перегнати пліт на 10 м або на стільки ж відстати від нього?
R Від весляра потрібно однакове зусилля.
£ Легше перегнати пліт.
£ Легше відстати від плота.
£ Нічого не робити.
32. Завдання {{32}} ТЗ № 32
Позначте правильну відповідь
Під час їзди на автомобілі через кожну хвилину знімалися показання спідометра. Чи можна за цими даними визначити середню швидкість руху автомобіля?
£ Можна. Для цього треба знайти середнє арифметичне миттєвих швидкостей
R Можна. Для цього треба підсумувати окремі шляхи, помноживши миттєві швидкості автомобіля на інтервали, рівні 1 хвилині і поділити на весь час.
£ Не можна, так як в загальному випадку величина середньої швидкості не дорівнює середньому арифметичному значенню величин миттєвих швидкостей.
£ Не можна, так як обрані однакові інтервали часу.
33. Завдання {{33}} ТЗ № 33
Позначте правильну відповідь
У якому з нижче перелічених випадків мають справу з миттєвою швидкістю?
£ Поїзд пройшов шлях між містами зі швидкістю 50 км / ч.
R Швидкість руху молотка при ударі дорівнює 8 м / с.
£ Токар обробляє деталь зі швидкістю різання 3500 м / хв.
£ У всіх трьох попередніх випадках.
34. Завдання {{34}} ТЗ № 34
Позначте правильну відповідь
Два поїзди йдуть назустріч один одному: один прискорено на північ, інший уповільнено на південь. Як спрямовані прискорення поїздів?
£ Однаково (на південь).
R Однаково (на північ).
£ У різні боки.
£ Прискорення не має напрямку.
35. Завдання {{35}} ТЗ № 35
Позначте правильну відповідь
Яка з наведених залежностей описує рівноприскореному русі?
£ S = 3 +2 t
£ S = 23 t +4 t 3
R S = З t 2
£ V = 3 + t 2
36. Завдання {{36}} ТЗ № 36
Позначте правильну відповідь
У якому випадку шлях, пройдений за першу секунду в рівноприскореному русі, чисельно дорівнює половині прискорення?
£ V 0 = 0 і w будь;
R V 0 = 0 і
R V 0 = і ;
£ V 0 = м / c
37. Завдання {{37}} ТЗ № 37
Позначте правильну відповідь
Три тіла кинуті так: перше вниз без початкової швидкості, друге вниз з початковою швидкістю, третє вгору. Що можна сказати про прискорення цих тіл? Опір повітря не враховувати.
£ Прискорення ставляться як 1:2:3.
£ Прискорення другий більше прискорень першого і третього.
£ Прискорення першого і другого рівні між собою і більше
R Модулі прискорення тел однакові.
38. Завдання {{38}} ТЗ № 38
Позначте правильну відповідь
Коли швидкість патефонної голки щодо платівки більше: на початку програвання, в середині або в кінці?
£ У середині.
R На початку
£ У кінці
£ Скрізь однакові.
39. Завдання {{39}} ТЗ № 39
Позначте правильну відповідь
Які точки окружності котиться колеса мають максимальну швидкість щодо землі?
£ Нижня точка, що стикається з землею
£ Точка, що знаходиться поблизу нижньої точки.
R Сама верхня точка колеса
£ Всі точки мають однакову швидкість.
40. Завдання {{40}} ТЗ № 40
Позначте правильну відповідь
У скільки разів кутова швидкість годинникової стрілки більше кутовий швидкості добового обертання Землі?
£ Вони рівні один одному.
£ Більше в шістдесят разів.
R Більше в двадцять чотири рази.
£ Більше в дванадцять разів.
41. Завдання {{41}} ТЗ № 41
Позначте правильну відповідь
Як зміниться доцентрове прискорення тіла, що рухається по колу, якщо вдвічі зросте радіус кола, а швидкість залишиться незмінною?
£ Збільшиться в 4 рази.
£ Збільшиться в 2 рази.
£ Не зміниться
R Зменшиться в 2 рази.
42. Завдання {{42}} ТЗ № 42
Позначте правильну відповідь
Перший закон Ньютона формулюється наступним чином:
£ Існують такі системи відліку, в яких тіло знаходиться в стані рівномірного або прямолінійного руху, поки вплив з боку інших тіл не змусить його змінити цей стан.
£ Існують такі системи відліку, в яких тіло знаходиться в стані рівномірного або равнопеременного руху, поки вплив з боку інших тіл не змусить його змінити цей стан.
R Існують такі системи відліку, в яких тіло знаходиться в стані спокою або рівномірного і прямолінійного руху, поки вплив з боку інших тіл не змусить його змінити цей стан.
£ Існують такі системи відліку, в яких тіло знаходиться в стані спокою або равнопеременного прямолінійного руху, поки вплив з боку інших тіл не змусить його змінити цей стан.
43. Завдання {{43}} ТЗ № 43
Позначте правильну відповідь
Інертністю тіла називається:
R Властивість тіла противитися спробам змінити його стан руху.
£ Властивість тіла не реагувати на зовнішній вплив
44. Завдання {{44}} ТЗ № 44
Позначте правильну відповідь
В якості кількісної характеристики інертності використовується величина, яка називається:
£ Прискоренням
£ Силою
£ Імпульсом
R Масою
45. Завдання {{45}} ТЗ № 45
Позначте правильну відповідь
Замкнутою системою називається
£ Система тіл, взаємодіючих між собою і з іншими тілами.
R Система тіл, взаємодіючих тільки між собою і не взаємодіють з іншими тілами.
£ Система тіл, взаємодіючих тільки з іншими тілами і не взаємодіють між собою.
£ Система тіл, які не взаємодіють ні між собою, ні з іншими тілами.
46. Завдання {{46}} ТЗ № 46
Позначте правильну відповідь
Імпульс тіла виражається формулою:
£
£
R
£
47. Завдання {{47}} ТЗ № 47
Позначте правильну відповідь
Закон збереження імпульсу для системи двох частинок:
£ Повний імпульс системи двох взаємодіючих частинок залишається постійним.
£ Повний імпульс системи двох взаємодіючих частинок залишається постійним за умови їх взаємодії з оточуючими частинками
£ Повний імпульс системи двох невзаємодіючих частинок залишається постійним.
R Повний імпульс замкнутої системи двох взаємодіючих частинок залишається постійним.
48. Завдання {{48}} ТЗ № 48
Позначте правильну відповідь
Другий закон Ньютона виражається формулою:
£
R
R
R
49. Завдання {{49}} ТЗ № 49
Позначте правильну відповідь
Яка з наведених нижче формул виражає закон всесвітнього тяжіння?
£
£
R
£
50. Завдання {{50}} ТЗ № 50
Позначте правильну відповідь
Яка з наведених нижче формул виражає закон Гука?
£
£
£
R
51. Завдання {{51}} ТЗ № 51
Позначте правильну відповідь
В окремому випадку, коли сила, яка діє на тіло дорівнює нулю, з другого закону Ньютона випливає:
£ Перший закон Ньютона.
R Закон збереження імпульсу.
£ Закон збереження моменту імпульсу.
£ Закон збереження енергії.
52. Завдання {{52}} ТЗ № 52
Позначте правильну відповідь
Третій закон Ньютона стверджує:
£ Сили, з якими діють один на одного взаємодіючі тіла, рівні за величиною і напрямком.
R Сили, з якими діють один на одного взаємодіючі тіла, рівні за величиною і протилежні за напрямком.
£ Сили, з якими діють один на одного взаємодіючі тіла, рівні за напрямом, але не рівні за величиною.
£ Сили, з якими діють один на одного взаємодіючі тіла, не рівні ні за спрямуванням, ні по величині.
53. Завдання {{53}} ТЗ № 53
Позначте правильну відповідь
У випадку одномірного рівномірного руху системи К 'щодо системи До зі швидкістю v перетворення Галілея для координат x має вигляд:
£ х = х '
R х = х '+ vt
£ х = х '+ vt +
£ х = х '+
54. Завдання {{54}} ТЗ № 54
Позначте правильну відповідь
Правило додавання швидкостей в класичній механіці має вигляд (система К 'рухається зі швидкістю v 0 щодо системи К):
£ v = v '+ v 0 + wt
£ v = v 'v 0 + wt
R v = v '+ v 0
£ v = v 'v 0
55. Завдання {{55}} ТЗ № 55
Позначте правильну відповідь
Принцип відносності Галілея стверджує:
R Рівняння динаміки не змінюються при переході від однієї інерціальної системи відліку до іншої, тобто вони інваріантні по відношенню до перетворення координат Галілея.
£ Ніякими механічними досвідами у замкненій ізольованій системі не можна відрізнити стан спокою від стану нерівномірного криволінійного руху.
56. Завдання {{56}} ТЗ № 56
Позначте правильну відповідь
Для неінерційній систем відліку справедливе твердження:
R При поступальному русі системи з постійним прискоренням, сила інерції дорівнює, взятому з протилежним знаком, добутку маси тіла на прискорення системи.
£ Сила інерції це реальна сила, яка діє в неінерційній системі відліку.
R Сила інерції це фіктивна сила, яку вводить спостерігач в неінерційній системі відліку для опису руху за допомогою другого закону Ньютона
£ Сила інерції це сила, яка в неінерційній системі відліку прикладена не до тіла, а до зв'язків з боку тіла по третьому закону Ньютона.
57. Завдання {{57}} ТЗ № 57
Позначте правильну відповідь
Для неінерційній систем відліку, справедливе твердження:
R Відцентрова сила інерції це фіктивна сила, яку вводить спостерігач під обертається системі відліку, яка дорівнює за величиною і протилежна за напрямком з доцентровою силою, і прикладена до тіла.
£ Відцентрова сила інерції це реальна сила, яка прикладена до нитки з боку тіла, що обертається, рівна за величиною і протилежна за напрямком з доцентровою силою відповідно до третього закону Ньютона.
58. Завдання {{58}} ТЗ № 58
Позначте правильну відповідь
Вираз для сили Коріоліса має наступний вигляд:
R
£
R
£
59. Завдання {{59}} ТЗ № 59
Позначте правильну відповідь
На рухомий за прямолінійним горизонтальному шляху поїзд діє постійна сила тяги тепловоза, рівна силі тертя. Яке рух здійснює поїзд?
£ Прискорене
£ Уповільнене
R Рівномірний
£ Покоїться
60. Завдання {{60}} ТЗ № 60
Позначте правильну відповідь
Яке фізичне явище лежить в основі вимолачіванія зерна барабаном комбайна?
£ Інертність
R Інерція
£ Вільне падіння
£ Нагрівання
61. Завдання {{61}} ТЗ № 61
Позначте правильну відповідь
Як послаблюють силу удару важкого м'яча, ловлячи його руками?
£ напружують м'язи рук
R Равнозамедленно рухають руки по напрямку його польоту.
£ рівноприскореному рухають руки по напрямку його польоту.
£ Равнозамедленно рухають руки проти напрямку його польоту.
62. Завдання {{62}} ТЗ № 62
Позначте правильну відповідь
Два кулі, з'єднані невагомою нерозтяжній ниткою, лежать на гладкій горизонтальній поверхні. У правого кулі маса більше (М> m). З однієї і тієї ж силою тягнуть спочатку правий куля вправо, а потім лівий вліво. В обох випадках сила F повідомляє систему (дві кулі і нитка) одне й те ж прискорення. Чи однаково натяг нитки в цих випадках?
R Однаково.
£ натягу немає.
£ Натяг в першому випадку більше.
£ Натяг в першому випадку менше.
63. Завдання {{63}} ТЗ № 63
Позначте правильну відповідь
Як буде рухатися ракета, якщо на неї діє єдина постійно спадна сила?
R Прискорено
£ рівноприскореному
£ Равнозамедленно
£ Рівномірно
64. Завдання {{64}} ТЗ № 64
Позначте правильну відповідь
Чому суду (танкери), призначені для перевезення нафти, з точки зору динаміки розділені перегородками на окремі відсіки танки?
Щоб при зміні швидкості танкера нафту не накопичувалась
£ на носовій частині
£ на кормі
R на носовій частині і кормі
£ в центрі судна
65. Завдання {{65}} ТЗ № 65
Позначте правильну відповідь
На терезах урівноважений неповний посудину з водою. Чи порушиться і в який бік рівновагу терезів, якщо у воду опустити палець так, щоб він не торкався дна і стінок посудини?
R Рівновага не порушиться.
£ Посудина з водою опуститься.
£ Посудина з водою підніметься
£ Посудина з водою спочатку опуститься, а потім підніметься.
66. Завдання {{66}} ТЗ № 66
Позначте правильну відповідь
Два хлопчики розтягують динамометр. Кожен докладає силу 100 Н. Що показує динамометр?
£ 0 Н
£ 50 Н
R 100 Н
£ 200 Н
67. Завдання {{67}} ТЗ № 67
Позначте правильну відповідь
Як зміниться сила тертя ковзання при русі бруска по горизонтальній поверхні, якщо силу нормального тиску збільшити в 2 рази?
£ Не зміниться
R Збільшиться в 2 рази
£ Зменшиться в 2 рази
£ Збільшиться в 4 рази
68. Завдання {{68}} ТЗ № 68
Позначте правильну відповідь
З якою метою рукояткам деяких механізмів (воріт, м'ясорубка тощо) надають Sобразную форму?
£ Для краси.
£ Для надання більшої пружності
£ Для збільшення плеча сили
R Для збільшення обертального моменту сили.
69. Завдання {{69}} ТЗ № 69
Позначте правильну відповідь
Як змусити гирю в 10 Н розтягувати пружину динамометра з силою, більшою 10 Н?
R Рухати динамометр з гирею вертикально вгору з прискоренням.
£ Рухати динамометр з гирею вертикально вгору рівномірно.
£ Рухати динамометр з гирею вертикально вниз з прискоренням.
£ Опустити гирю в рідину.
70. Завдання {{70}} ТЗ № 70
Позначте правильну відповідь
Камінь кинули вертикально вгору. В якій точці траєкторії камінь буде мати максимальне прискорення? Врахувати, що опір повітря зростає із збільшенням швидкості каменю.
£ На початку руху при підйомі вгору.
£ У середній точці траєкторії при підйомі вгору.
£ У середній точці траєкторії при спуску вниз.
R В кінці руху при спуску вниз.
71. Завдання {{71}} ТЗ № 71
Позначте правильну відповідь
Чи однаково швидко будуть падати на землю цілий камінь значних розмірів і порошок, отриманий з цього ж каменю при його розтиранні? Опором знехтувати.
R Однаково.
£ Камінь буде падати повільніше.
£ Порошок буде падати повільніше.
£ Порошок не буде падати взагалі.
72. Завдання {{72}} ТЗ № 72
Позначте правильну відповідь
Якби маса Місяця була вдвічі більше і Місяць зверталася б по тій самій орбіті, то який був би період її обертання?
£ У два рази більше.
£ У чотири рази більше.
£ У два рази менше.
R Той же.
73. Завдання {{73}} ТЗ № 73
Позначте правильну відповідь
Горизонтальна сила, прикладена до тіла, у два рази більше сили тяжіння. Яке прискорення в горизонтальному напрямку отримає тіло? (G прискорення вільного падіння).
£ g
R 2g
£
£ 3g
74. Завдання {{74}} ТЗ № 74
Позначте правильну відповідь
На терезах урівноважений чоловік, що тримає в руці важкий вантаж. Що станеться з вагами, якщо людина швидко підніме вантаж вгору?
£ Платформа підніметься.
£ Платформа опуститься.
£ Платформа підніметься, а потім опуститься.
R Ваги залишаться нерухомі.
75. Завдання {{75}} ТЗ № 75
Позначте правильну відповідь
Дошка вільно падає, залишаючись у вертикальному положенні. Барвний кулька кинутий горизонтально вздовж поверхні дошки. Яку лінію прокреслити він на дошці? Силою тертя кульки про дошку і опором повітря знехтувати.
R Пряму.
£ параболу, спрямовану вниз.
£ параболу, спрямовану вгору
£ гіперболу
76. Завдання {{76}} ТЗ № 76
Позначте правильну відповідь
З автомата виробили одиночний постріл. Що раніше впаде на землю: куля або стріляна гільза, якщо вважати, що куля і гільза вилітають одночасно і в горизонтальному напрямку? Опором повітря знехтувати.
£ Куля.
£ Гільза.
R Одночасно.
£ Майже одночасно.
77. Завдання {{77}} ТЗ № 77
Позначте правильну відповідь
З літака, що летить горизонтально з постійною швидкістю, скидається бомба. Де буде знаходитися літак, коли бомба досягне землі?
£ Позаду бомби.
R Над бомбою.
£ Попереду бомби.
£ Далеко позаду бомби.
78. Завдання {{78}} ТЗ № 78
Позначте правильну відповідь
В якій точці траєкторії летить снаряд володіє найменшою швидкістю?
£ У початковий момент.
R У найвищій точці.
£ У середній точці, між найвищою і кінцевою точкою.
£ У кінцевій точці.
79. Завдання {{79}} ТЗ № 79
Позначте правильну відповідь
Камінь прив'язаний до мотузки і рухається по колу у вертикальній площині. Як співвідносяться натягу мотузки у верхній і нижній точках?
£ натягу однакові.
£ Натяг у верхній точці більше;
R Натяг у верхній точці менше.
£ натягу в обох точках відсутні.
80. Завдання {{80}} ТЗ № 80
Позначте правильну відповідь
На дні закритою пробірки сидить муха. Пробірка вільно падає, залишаючись у вертикальному положенні. Як зміниться тривалість падіння, якщо муха під час падіння перелетить з нижньої частини пробірки у верхню?
£ Збільшиться.
£ Зменшиться.
R Не зміниться.
£ Результат залежить від швидкості руху мухи
81. Завдання {{81}} ТЗ № 81
Позначте правильну відповідь
До спіральної пружини, розтягнення якій підпорядковується закону Гука, прикріплена чашка ваг з гирею. З якою мінімальною силою треба відтягнути чашку з гирею вниз, щоб, після того як її відпустять, гиря в якійсь момент перестала тиснути на чашку?
R Чашку з гирею треба відтягнути з силою, рівною вагою чашки і гирі.
£ Чашку з гирею треба відтягнути з силою, рівною вагою чашки.
£ Чашку з гирею треба відтягнути з силою, рівною вагою гирі.
£ Чашку з гирею треба відтягнути з силою, що дорівнює середньому вазі чашки і гирі.
82. Завдання {{82}} ТЗ № 82
Позначте правильну відповідь
Поступальним рухом тіла називається рух, при якому:
R Всі крапки тіла отримують за один і той же проміжок часу рівні по величині і по напрямку переміщення.
R Будь-яка пряма, пов'язана з рухомим тілом, залишається паралельною самій собі.
£ Всі крапки тіла переміщуються в паралельних площинах.
£ Відстань між точками тіла не змінюється з часом.
83. Завдання {{83}} ТЗ № 83
Позначте правильну відповідь
Обертальним рухом тіла називається рух, при якому:
R Всі точки твердого тіла рухаються по колах, центри яких лежать на одній і тій же прямій, званої віссю обертання.
£ Деякі точки твердого тіла рухаються по колах, центри яких лежать на одній і тій же прямій, званої віссю обертання.
£ Всі точки твердого тіла рухаються по колах, центри яких лежать на одній і тій же прямій, що проходить через тіло і званої віссю обертання
£ Всі точки твердого тіла рухаються по колах, центри яких лежать на одній і тій же прямій, не проходить через тіло і званої віссю обертання.
84. Завдання {{84}} ТЗ № 84
Позначте правильну відповідь
Під яким кутом повинні діяти на одну і ту ж точку дві рівні сили по 5 Н, щоб їх рівнодіюча також дорівнювала 5 Н
85. Завдання {{85}} ТЗ № 85
Позначте правильну відповідь
До кільця включені три рівні сили, спрямовані по радіусах під кутом 120 ° один до одного. Як буде рухатися кільце під дією цих сил?
R Буде перебувати в рівновазі
£ Буде рухатися в бік дії однієї з сил рівномірно
£ Буде рухатися в бік дії однієї з сил рівноприскореному
£ Буде обертатися
86. Завдання {{86}} ТЗ № 86
Позначте правильну відповідь
Чому у автомашин, велосипедів і т.п.тормоз краще ставити на задні, а не на передні колеса?
£ Тому, що сила тяжіння зміщена в бік задніх коліс.
£ З тавку передавальних зусиль від двигуна до задніх і передніх коліс.
R Щоб не створювати перекидальних машину моментів сил
£ Можна ставити як на задні так і на передні колеса
87. Завдання {{87}} ТЗ № 87
Позначте правильну відповідь
Як легше зрушити з місця залізничний вагон: докладаючи силу до корпусу вагона або до обода колеса?
R До корпусу вагона
£ До верхньої частини обода колеса
£ До нижньої частини обода колеса
£ Потрібно однакове зусилля.
88. Завдання {{88}} ТЗ № 88
Позначте правильну відповідь
Маленький візок з підвішеним на нитки кулькою під'їжджає зі швидкістю V0 до похилій площині. У яку сторону від вертикалі відхилиться нитка, що утримує кульку, коли візок почне в'їжджати на похилу площину?
R Шарик відхилиться вперед, і буде висіти перпендикулярно до похилій площині.
£ Шарик відхилиться вперед, і буде висіти під кутом до похилій площині.
£ Шарик не відхилиться взагалі, і буде висіти як раніше
£ Шарик відхилиться тому.
89. Завдання {{89}} ТЗ № 89
Позначте правильну відповідь
Вантаж підвішений на гумовій трубці, кінці якої тримають в руках. Чи однаково буде розтягуватися трубка, якщо зближувати або розсовувати руки?
£ Однаково.
R При розсунутих руках розтягнення трубки більше
£ При нераздвінутих руках розтягнення трубки більше
£ Неоднаково, в залежності від властивостей гуми.
90. Завдання {{90}} ТЗ № 90
Позначте правильну відповідь
У якому положенні рівноваги перебуває канатоходець?
£ Сталий
£ байдуже.
R нестійкому
£ У всіх трьох відразу.
91. Завдання {{91}} ТЗ № 91
Позначте правильну відповідь
Стрижень з дроту підвішений на нитці за середину. Яка зі сторін стержня буде володіти великим моментом сили і у скільки, якщо один кінець його зігнути удвічі?
£ Моменти однакові.
£ З боку зігнутою половини стрижня діє в чотири рази більший момент.
£ З боку зігнутою половини стрижня діє вдвічі більший момент.
R З боку зігнутою половини стрижня діє вдвічі менший момент.
92. Завдання {{92}} ТЗ № 92
Позначте правильну відповідь
При обертанні тіла відносно довільної осі під дією деякої сили F зазвичай розглядають три складові сили F: F | | складова, паралельна осівращенія, Fr радіальна складова, спрямована по радіусу r, що з'єднує точку прикладання сили і вісь обертання і Ft тангенціальна складова, спрямована по дотичній до кола радіуса r. Яка зі складових F викликає поворот тіла навколо осі?
93. Завдання {{93}} ТЗ № 93
Позначте правильну відповідь
Кінетична енергія частинки визначається формулою:
£
£
R
£
94. Завдання {{94}} ТЗ № 94
Позначте правильну відповідь
Який вираз відповідає визначенню імпульсу тіла?
£
R
£
£
£
95. Завдання {{95}} ТЗ № 95
Позначте правильну відповідь
Який вираз відповідає визначенню потенційної енергії стиснутої пружини?
£
£
R
£
96. Завдання {{96}} ТЗ № 96
Позначте правильну відповідь
Механічна робота, здійснюються силою F на шляху від точки 1 до точки 2 визначається формулою
£
R
£
£
97. Завдання {{97}} ТЗ № 97
Позначте правильну відповідь
Які з нижченаведених сил не є консервативними:
£ Сила тяжіння
R Сила тертя
£ Сила гравітаційного тяжіння.
£ Сила кулонівської взаємодії.
98. Завдання {{98}} ТЗ № 98
Позначте правильну відповідь
Які з названих нижче сил мають електромагнітну природу?
£ Тільки сила пружності
£ Тільки сила тертя.
£ Сили пружності і тяжіння.
R Сили пружності і тертя
99. Завдання {{99}} ТЗ № 99
Позначте правильну відповідь
Потенційна енергія може бути
£ Тільки негативною
£ Тільки позитивної
£ І позитивної та негативної
R І позитивною, і негативною і нульовою
100. Завдання {{100}} ТЗ № 100
Позначте правильну відповідь
Яке з тверджень вірно
£ Робота консервативних сил дорівнює приросту потенційної енергії системи.
R Робота консервативних сил дорівнює спаду потенціальної енергії
£ Робота консервативних сил дорівнює убутку кінетичної енергії;
£ Робота консервативних сил дорівнює сумі кінетичної і потенційної енергій системи.
101. Завдання {{101}} ТЗ № 101
Позначте правильну відповідь
Яка з формул відображає правильне співвідношення між консервативною силою і потенціальною енергією:
102. Завдання {{102}} ТЗ № 102
Позначте правильну відповідь
Закон збереження імпульсу формулюється наступним чином:
£ Сума імпульсів частинок, що утворюють механічну систему залишається постійною.
R Сума імпульсів частинок, що утворюють замкнену систему залишається постійною.
£ Сума імпульсів частинок, що утворюють консервативну систему залишається постійною.
£ Сума імпульсів частинок, що утворюють незамкнену систему залишається постійною.
103. Завдання {{103}} ТЗ № 103
Позначте правильну відповідь
За яких умов виконується закон збереження імпульсу в системі взаємодіючих тіл?
R Векторна сума зовнішніх сил дорівнює нулю
£ Сума робіт зовнішніх сил дорівнює нулю.
£ Сума моментів зовнішніх сил дорівнює нулю.
£ Виконується за будь-яких умовах
104. Завдання {{104}} ТЗ № 104
Позначте правильну відповідь
Яке з наведених нижче виразів відповідає закону збереження механічної енергії?
105. Завдання {{105}} ТЗ № 105
Позначте правильну відповідь
Сформулюйте закон збереження моменту імпульсу для системи матеріальних точок.
£ Момент імпульсу кожної з матеріальних точок, складових замкнуту систему залишається постійним.
£ Момент імпульсу механічної системи матеріальних точок залишається постійним.
R Момент імпульсу замкнутої системи матеріальних точок залишається постійним.
£ Момент імпульсу незамкненою системи матеріальних точок залишається постійним.
106. Завдання {{106}} ТЗ № 106
Позначте правильну відповідь
Чи може людина, що стоїть на ідеально гладкою горизонтальній (крижаний) майданчику, зрушити з місця, не впираючись гострими предметами в лід?
£ Не може.
R Може, відкидаючи від себе будьякі предмети.
£ Може тільки одночасно впираючись гострими предметами в лід і відкидаючи від себе будьякі предмети.
£ Може, відкидаючи від себе будьякі предмети, за умови, що вони важать більше ніж він сам.
107. Завдання {{107}} ТЗ № 107
Позначте правильну відповідь
Невеликий човен притягається канатом до великого теплоходу. Чи рухається теплохід у напрямку до човні?
£ Чи не рухається.
£ Рухається, а потім зупиняється.
£ Рухається з великою швидкістю поки човен притягається до нього.
R Рухається з малою швидкістю поки човен притягається до нього.
108. Завдання {{108}} ТЗ № 108
Позначте правильну відповідь
Щоб зійти на берег, човняр направляється від корми човна до її носовій частині. На підставі якого закону човен при цьому відходить від берега? (Знехтувати тертям човни про воду).
£ Закону збереження енергії.
R Закону збереження імпульсу.
£ Закону збереження моменту імпульсу.
£ Закону додавання швидкостей в класичній механіці.
109. Завдання {{109}} ТЗ № 109
Позначте правильну відповідь
Ракета рухається по інерції в космічному просторі. На її сопло наділи вигнуту трубу вихідним отвором у бік руху і включили двигуни. В яку сторону зміниться швидкість ракети?
£ Швидкість ракети не зміниться.
£ Ракета зупиниться і знову продовжить рух у тому ж напрямку
£ Ракета продовжить рух зі збільшеною швидкістю
R Ракета полетить з меншою швидкістю, зупиниться або навіть полетить у зворотному напрямку
110. Завдання {{110}} ТЗ № 110
Позначте правильну відповідь
Коли сила, що діє на тіло, не виконує роботи при переміщенні тіла?
£ Коли сила спрямована вздовж переміщення.
£ Коли сила спрямована проти переміщення
R Коли сила спрямована перпендикулярно переміщенню
£ Коли сила спрямована під кутом до переміщення
111. Завдання {{111}} ТЗ № 111
Позначте правильну відповідь
Бойок пневматичного молота вільно падає з деякої висоти. Рівні чи величини роботи здійснює сила тяжіння за рівні проміжки часу?
£ Рівні, так як сила здійснює роботу постійна
£ Рівні, так як пройдені за рівні проміжки часу шляху однакові.
R Нерівні, так як пройдені за рівні проміжки часу шляху різні.
£ Нерівні, так як сила, яка здійснює роботу не постійна.
112. Завдання {{112}} ТЗ № 112
Позначте правильну відповідь
Чи зміниться, і на скільки, величина роботи, що здійснюється двигуном ескалатора, якщо пасажир, що стоїть на рухомій вгору сходами ескалатора, буде підніматися по ній з постійною швидкістю?
£ Зменшиться на величину різниці між роботою двигуна ескалатора і роботою, яку здійснюють людиною при підйомі.
£ Не зміниться
£ Збільшиться на величину роботи, що здійснюється людиною при підйомі.
R Зменшиться на величину роботи, що здійснюється людиною при підйомі
113. Завдання {{113}} ТЗ № 113
Позначте правильну відповідь
Тіло Р знаходиться в безповітряному просторі на висоті Н над якимось рівнем; в іншому випадку це ж тіло перебуває на такій же висоті над тим же рівнем, але у в'язкому середовищі, наприклад у смолі. Чи буде однакова потенційна енергія тіла в обох випадках?
£ У першому випадку потенційна енергія менше на величину роботи сили тяжіння в смолі.
£ У першому випадку потенційна енергія більше на величину роботи сили тяжіння в смолі.
£ У першому випадку потенційна енергія більше на величину роботи виштовхувальної сили в смолі.
R Однакова.
114. Завдання {{114}} ТЗ № 114
Позначте правильну відповідь
Як змінюється потенційна енергія системи "шаржідкость", якщо: 1) корковий куля спливає у воді, 2) сталева куля занурюється у воду?
£ Збільшується в обох випадках
R Зменшується в обох випадках
£ Збільшується в першому випадку, зменшується в другому
£ Зменшується в першому випадку, збільшується в другому
115. Завдання {{115}} ТЗ № 115
Позначте правильну відповідь
Коли витрачається менше енергії: при запуску штучного супутника Землі вздовж меридіана або уздовж екватора?
£ Уздовж меридіана.
R Уздовж екватора в бік обертання Землі
£ Уздовж екватора в бік, протилежний обертанню Землі
£ Витрачається однакова енергія.
116. Завдання {{116}} ТЗ № 116
Позначте правильну відповідь
Однакову чи швидкість отримає центр кулі біля основи похилій площині, якщо один раз він зісковзує (без тертя), а інший раз скочується з неї? Опір повітря не враховувати.
£ Однакову, тому що в обох випадках роботу виконує сила тяжіння.
R Різну, оскільки в другому випадку частина потенційної енергії перетворюється в кінетичну енергію обертання кулі.
£ Різну, оскільки в другому випадку частина потенційної енергії перетворюється в кінетичну енергію обертання кулі, а частина йде на роботу проти сили тертя.
117. Завдання {{117}} ТЗ № 117
Позначте правильну відповідь
Як кинути м'яч на підлогу, щоб він підстрибнув вище рівня, з якого кинуто? Удар вважати пружним.
£ Відпустити м'яч без додання йому початкової швидкості.
£ Кинути м'яч горизонтально
£ Відпустити м'яч, надавши йому обертання
R Повідомити м'ячу первісну швидкість в обох напрямках крім горизонтального
118. Завдання {{118}} ТЗ № 118
Позначте правильну відповідь
Тіло, масою m, що знаходиться на вершині гори висотою Ь, зісковзує вниз по нахилу гори і, пройшовши певний шлях, зупиняється. Яку роботу треба зробити, щоб утягнути його назад на гору по тому ж шляху?
119. Завдання {{119}} ТЗ № 119
Позначте правильну відповідь
У досвіді Майкельсона, для виявлення руху Землі відносно ефіру використовувалося явище:
£ когерентності.
R інтерференції.
£ дифракції
£ Дисперсії.
120. Завдання {{120}} ТЗ № 120
Позначте правильну відповідь
Перетворення координат і часу при переході з однієї інерціальної системи до іншої, що враховують релятивістські поправки носять ім'я:
£ Галілея
R Лоренца
£ Майкельсона
£ Маньківського
121. Завдання {{121}} ТЗ № 121
Позначте правильну відповідь
Перетворення Лоренца переходять у перетворення Галілея за умови:
122. Завдання {{122}} ТЗ № 122
Позначте правильну відповідь
Лінійні розміри тіла, що рухається щодо інерціальної системи відліку:
R Скорочуються у напрямку руху
£ Не змінюються
£ Збільшуються у напрямку руху
£ Скорочуються в напрямку перпендикулярному руху.
123. Завдання {{123}} ТЗ № 123
Позначте правильну відповідь
Власний час події в ракеті по відношенню до годинника, щодо яких ракета рухається (земних):
£ Однаково
£ Більше
R Менше
£ Різне, в залежності від напрямку руху.
124. Завдання {{124}} ТЗ № 124
Позначте правильну відповідь
"Швидкість запису" осцилографа дорівнює швидкості, з якою електронний промінь прокреслює лінію на екрані. Виробник запевняє, що швидкість запису на його осцилографах дорівнює 6 * 1010 см / с. Чи може бути правильним таку заяву?
R Не може, тому що лінія на екрані є відображення електронного променя, а його швидкість не може перевищувати швидкість світла.
£ Не може, тому що лінія на екрані є результат люмінесценції люмінофора, світіння якого не може відбуватися зі швидкістю, що перевищує швидкість світла.
£ Може, гак як лінія на екрані є результат взаємодії часток люмінофора, що передається зі швидкістю більшою за швидкість світла.
£ Може, так як викреслюється лінія не є передачу взаємодії між частка люмінофора і "швидкість запису" може перевищувати швидкість світла.
125. Завдання {{125}} ТЗ № 125
Позначте правильну відповідь
У відомому умоглядному досвіді (парадокс близнюків) близнюк У відправляється в космічну подорож, а близнюк А залишається на Землі. Який з них виявиться молодше іншого за Земним годинах з точки зору спеціальної теорії відносності?
R У
£ А і В будуть одного віку
£ А
£ Результат залежить від напрямку руху ракети
126. Завдання {{126}} ТЗ № 126
Позначте правильну відповідь
Довжина стрижня виміряна в декількох системах відліку, в одній з яких стрижень спочив. Як можна ідентифікувати цю систему відліку?
R В нерухомій системі відліку довжина стрижня максимальна
£ В нерухомій системі відліку довжина стрижня мінімальна.
£ В нерухомій системі відліку довжина дорівнює половині суми максимальної і мінімальної довжин стрижня.
£ покояться систему відліку не можна ідентифікувати, оскільки довжина стержня не залежить від системи відліку.
127. Завдання {{127}} ТЗ № 127
Позначте правильну відповідь
Людина на Місяці спостерігає два космічні кораблі наближаються до нього з протилежних сторін зі швидкостями рівними, швидкості світла. Яка відносна швидкість двох космічних кораблів відповідно до вимірів спостерігача, що знаходиться на будь-якому з них?
R Дорівнює швидкості світла
£ Дорівнює нулю
£ Дорівнює подвоєною швидкості світла
£ Дорівнює половині швидкості світла.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фізика та енергетика | Тести
93.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Сутність зміст і структура природокористування
Форма структура і зміст Конституції
Зміст і структура аграрної політики
Структура та зміст зовнішньоторговельного контракту
Зміст та структура документознавства як науки
Структура і основний зміст Корану
Структура та зміст тендерної документації
Бізнес-план структура і зміст
Структура та зміст віщої освіти
© Усі права захищені
написати до нас