Зміст аналіз і управління фінансовою стійкістю підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ВОРОНЕЖСКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ
Курсова робота
з дисципліни: "Фінансовий менеджмент"
на тему: "Зміст аналізу і управління фінансовою стійкістю підприємства"
Виконав:
студент 4 курсу
група ФН - 04 - 1
Поляков В.С.
Перевірила: Пєшкова І.А.
Липецьк 2008

Зміст
  Введення
1 Теоретичні основи аналізу фінансової стійкості підприємства
1.1 Економічна сутність платоспроможності та фінансової стійкості підприємства
1.2 Нормативно-правова та інформаційна база аналізу фінансової стійкості
1.3 Методика аналізу фінансової стійкості підприємства
2. Аналіз фінансів ТОВ "Авангард"
2.1 Загальна характеристика підприємства
2.2 Аналіз фінансового стану підприємства
2.3 Аналіз фінансового стану
3. Рекомендації щодо вдосконалення управління фінансовою стійкістю підприємства
3.1 Загальні рекомендації
3.2 Впровадження методики оперативного контролінгу
3.3 Оцінка ефективності заходів
Висновок
Список літератури
Додаток


Введення

У сучасних російських умовах особливого значення набуває серйозна аналітична робота на підприємстві, пов'язана з вивченням і прогнозуванням фінансового стану підприємства і, зокрема, його фінансової стійкості. Своєчасне і повноцінне виявлення "больових точок" фінансів фірми дозволяє здійснювати комплекс попереджувальних заходів, що запобігають можливе її банкрутство.
Аналіз фінансової стійкості, а в більш широкому сенсі фінансово-економічної стійкості, є вкрай важливою і актуальною проблемою, як для окремого підприємства, так і для Росії в цілому. Цілком очевидно, що в цьому випадку фінансова стійкість країни, в кінцевому рахунку, безпосередньо залежить від фінансової стійкості окремо взятого підприємства.
Фінансова стійкість і платоспроможність є найважливішими характеристиками фінансово-економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Якщо підприємство фінансів стійко, платоспроможне, то воно має переваги перед іншими підприємствами того ж профілю в залученні інвестицій, в отриманні кредитів, у виборі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Крім того, таке підприємство не вступає в конфлікт з державою і суспільством по перерахуванню податків і неподаткових платежів, із виплати заробітної плати, дивідендів, повернення кредитів і відсотків за ними.
Аналіз фінансового стану підприємства і, зокрема його фінансової стійкості, служить інструментом, за допомогою якого менеджери контролюють внутрішні і зовнішні по відношенню до підприємства чинники з метою передбачати потенційні небезпеки і вчасно задіяти знову відчиняються. Вивчення стійкості фінансів дозволяє підприємству своєчасно спрогнозувати появу небезпек, підготувати ситуаційні плани на випадок виникнення непередбачених обставин, розробити стратегію, яка дозволить підприємству досягти поставлених цілей і перетворити потенційні погрози у вигідні можливості.
Мета роботи - проведення аналізу вироблення рекомендацій щодо вдосконалення управління фінансовою стійкістю підприємства.
У процесі вивчення даної теми ставляться такі завдання:
розкрити сутність фінансової стійкості;
викласти правові основи аналізу фінансової стійкості підприємства;
описати методику аналізу фінансової стійкості підприємства;
провести аналіз фінансового стану підприємства;
визначити шляхи покращення фінансового стану підприємства.
Кінцевою метою вивчення цієї теми є придбання теоретичних знань і практичних навичок в області, що вивчається, що грає важливу роль у професійній підготовці фінансових фахівців. Знання порядку розрахунку абсолютних і відносних показників діяльності та методики аналізу фінансової стійкості допоможе без зусиль орієнтуватися у фінансово-господарського життя будь-якого підприємства.
У першому розділі роботи розглянуто теоретичні основи аналізу фінансової стійкості підприємства.
Аналіз фінансів підприємства ТОВ "Авангард" проведено у другому розділі.
У третьому розділі відображені рекомендації щодо вдосконалення управління фінансовою стійкістю підприємства та дано оцінку їх ефективності.

1 Теоретичні основи аналізу фінансової стійкості підприємства

1.1 Економічна сутність платоспроможності та фінансової стійкості підприємства

Забезпечення фінансової стійкості, яка є не що інше, як надійно гарантована платоспроможність, незалежність від випадків, ринкової кон'юнктури і поведінки партнерів. Фінансовий стан організації можна визнати стійким, якщо при несприятливих змінах зовнішнього середовища вона зберігає здатність нормально функціонувати, своєчасно і повністю виконувати свої зобов'язання за розрахунками з персоналом, постачальниками, банками, по платежах до бюджету і позабюджетні фонди і при цьому виконувати свої поточні плани і стратегічні програми.
Умовою фінансової стійкості організації є наявність у неї активів, за складом і обсягами відповідають завданням її перспективного розвитку, і надійних джерел їх формування, які хоча і схильні до неминучим і не завжди сприятливим впливів зовнішніх чинників, але володіють достатнім запасом міцності [10, c.86 ].
Фінансові можливості організації практично завжди обмежені. Завдання забезпечення фінансової стійкості полягає в тому, щоб ці обмеження не перевищували розумних меж. У той же час необхідно дотримуватися обов'язкове у фінансовому плануванні вимога обачності, формування резервів на випадок виникнення непередбачених обставин, які могли б призвести до втрати фінансової стійкості.
Існує безліч визначень ліквідності та платоспроможності і фінансової стійкості підприємства.
Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи оцінюється показниками ліквідності та платоспроможності, в найбільш загальному вигляді характеризують, чи може своєчасно і в повному обсязі провести розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями перед контрагентами. Короткострокова заборгованість підприємства, відособлена в окремому розділі пасиву балансу погашається різними способами, зокрема, забезпеченням заборгованості можуть, у принципі, виступати будь-які активи підприємства, в тому числі і необоротні. Разом з тим очевидна ситуація, коли, наприклад, частина основних засобів продається для того, щоб розплатитися по короткострокових зобов'язаннях, є анормальною. Саме тому, говорячи про ліквідність і платоспроможність підприємства як характеристиках його поточного фінансового стану і оцінюючи, зокрема, його потенційні можливості розплатитися з кредиторами за поточними операціями, цілком логічно зіставляти оборотні активи і короткострокові пасиви [3, c.18].
У ряді робіт вітчизняних фахівців поняття ліквідності і платоспроможності нерідко ототожнюються, хоча навряд чи це правда.
Під ліквідністю якого-небудь активу розуміють здатність його трансформуватися в грошові кошти, а ступінь ліквідності визначається тривалістю тимчасового періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена. Чим коротший період, тим вища ліквідність даного виду активів. Ліквідність балансу - можливість підприємства звернути активи в готівку і погасити свої зобов'язання на різних платіжних горизонтах [21, c.123].
Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного погашення.
Платоспроможність підприємства є забезпеченість мобільними засобами для погашення короткострокової заборгованості. Найбільш надійним показником платоспроможності слід вважати відношення суми грошових коштів і високоліквідних цінних паперів до суми короткострокової заборгованості [23, c.245].
Узагальнюючи вище сказане можна зробити висновок., Що незважаючи на те що ці два поняття дуже схожі між ними все-таки існує певна різниця: якщо ліквідність в більшій мірі є внутрішньою функцією організації яка сама вибирає форми і методи підтримки своєї ліквідності на рівні встановлених або загальноприйнятих норм, то платоспроможність як правило, відноситься до функцій зовнішніх суб'єктів.
Фінансова стійкість відображає стабільне перевищення доходів над витратами і стан ресурсів, яке забезпечує вільне маневрування грошовими коштами організації і шляхом їх ефективного використання, сприяє безперебійному процесу виробництва і реалізації, розширення та оновлення. Вона відображає співвідношення власного і позикового капіталу, темпи накопичення власного капіталу в результаті поточної, інвестиційної та фінансової діяльності, співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів організації, достатнє забезпечення запасів власними джерелами.
Фінансова стійкість - це головний компонент загальної стійкості організації, так як вона є характерним індикатором стабільно утворюється перевищення доходів над витратами. Визначення її кордонів відноситься до числа найбільш важливих економічних проблем в умовах ринкової економіки, так як недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності організації, а надлишкова буде перешкоджати розвитку, обтяжуючи витрати зайвими запасами, резервами. Отже, фінансова стійкість повинна характеризуватися таким станом фінансових ресурсів, яке, з одного боку, відповідає вимогам ринку, а з іншого боку - відповідає потребам розвитку організації. Звідси сутність фінансової стійкості визначається ефективним формуванням, розподілом, використанням фінансових ресурсів, форми її прояви можуть бути різними
У сформованих умовах фінансову стійкість можна структурувати як: поточну - на конкретний момент часу; потенційну - пов'язану з перетвореннями мінливих зовнішніх умов; формальну - створювану і підтримувану ззовні; реальну - в умовах конкуренції з урахуванням можливостей здійснення розширеного виробництва
Трактування у професійному фінансовому лексиконі терміну "фінансова стійкість" як і раніше залишається розмитою і неоднозначною. У зарубіжній економічній літературі і світовій практиці відмінність трактування поняття "фінансова стійкість" пояснюється наявністю двох підходів до аналізу балансу: традиційного і сучасного функціонального аналізу ліквідності балансу. З урахуванням наявності цих двох різних підходів аналітики по-різному розкривають поняття фінансової стійкості. Дані підходи будуть розглянуті пізніше.

1.2 Нормативно-правова та інформаційна база аналізу фінансової стійкості

Заходи державного регулювання економіки поділяються на адміністративні та економічні.
До адміністративних важелів державного регулювання зазвичай відносять:
правове забезпечення;
розробку рекомендацій, пакету заходів по виходу з кризи;
контроль діяльності;
застосування санкцій.
Серед економічних важелів державного регулювання, як правило, виділяють:
податкову політику;
грошово-кредитну політику;
валютне регулювання;
відносини власності;
участь держави в різних фінансових інститутах і великих промислових компаніях у вигляді частка власності.
Державне регулювання платоспроможності та ліквідності підприємств здійснюється передусім на основі Федерального закону "Про неспроможність (банкрутство)".
Будучи найважливішою складовою частиною всього законодавства про підприємництво, закон про банкрутство зумовлює ефективність товарно-грошових відносин. Разом з тим, кодифікованого правового акта про фінансове оздоровлення для відновлення платоспроможності юридичних осіб поза арбітражного процесу поки не існує, а фрагментарні нормативні положення та рекомендації окремих фахівців вимагають об'єднання в концептуально-методологічну систему.
Слід підкреслити, що фінансове оздоровлення та відновлення платоспроможності виробничих компаній зовсім не обов'язково пов'язувати з їх неспроможністю (банкрутством) і приймати відповідні заходи, коли господарюючий суб'єкт входить в передбанкротний стан. Зрозуміло, до того моменту, поки немає підстав починати виробництво у справі про неспроможність боржника, поки сама організація в термінології Закону про неспроможність 2002 року ще боржником не є, застосовуються загальні правила законодавства про підприємництво, що регулюють господарський оборот. Треба розуміти попереджувальне (досудове) вжиття заходів щодо фінансового оздоровлення виробничої компанії, саме для цілей відновлення її платоспроможності, як системну роботу і обов'язок кожного сумлінного підприємця, кожної організації.
Разом з тим, саме в нормах про фінансову неспроможність законодавець визначає і досить докладно регламентує основні підходи до відновлення платоспроможності організацій. Наприклад, у ст.109 Закону про неспроможність 2002 р. в числі таких заходів встановлені: перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; стягнення дебіторської заборгованості; продаж частини майна боржника; поступка вимог боржника; виконання зобов'язань боржника власником майна боржника унітарного підприємства, засновниками (учасниками ) боржника або третьою особою або третіми особами; збільшення статутного капіталу боржника за рахунок внесків учасників та третіх осіб; розміщення додаткових звичайних акцій боржника; продаж підприємства боржника; заміщення активів боржника та інших заходів з відновлення платоспроможності боржника.
Вищезгадані заходи диференціюють на дві групи по сальдовому принципом:
1) заходи, спрямовані на скорочення витрат і зменшення збитків: закриття нерентабельних виробництв, перепрофілювання виробництва, заміщення активів;
2) заходи, спрямовані на збільшення фінансових ресурсів боржника: збільшення статутного капіталу, емісія додаткових акцій, продаж частини майна боржника, стягнення дебіторської заборгованості і т.д.
Фінансове оздоровлення господарюючого суб'єкта визначають як комплекс форм, моделей і методів приведення фінансових зобов'язань і вимог даної юридичної особи в стан, що дозволяє своєчасно і в повному обсязі виконувати грошові зобов'язання та платежі, забезпечувати належний оборот потоків фінансових ресурсів, що виключає їх дисбаланс і прояв ознак неплатоспроможності . Ключем для досягнення позитивного результату фінансового оздоровлення, відновлення платоспроможності, є своєчасний початок і системний характер відповідних заходів.
Все різноманіття зв'язків, у які організація вступає, базується на фінансовій інформації про партнерів, що дозволяє оцінювати можливість практичної реалізації своїх економічних інтересів у взаємовідносинах з ними.
Фінансова інформація представляє собою набір даних (в систематизованій формі) про стан: господарських ресурсів, зобов'язань і фінансових джерел партнера; рівня прибутку і витрат, що дозволяють судити про очікувані доходи і пов'язаних з ними ризики; оборотів і якості активів; обсягу і якості потоків грошових коштів .
Кожна організація має трьома потоками фінансової інформації: нормативною, плановою і фактичною. Однак зовнішньому користувачу доступні лише фактичні дані про фінансовий стан партнера. Ця обставина сильно ускладнює завдання користувачів з розрахунку рівня ризиків, оскільки найбільш надійний спосіб оцінки рівня ризику, як дистанції між плановими і фактичними даними, зовнішньому користувачу недоступний.
В даний час звітність фінансової організації представлена ​​наступними формами:
а) баланс організації за формою № 1;
додаток до балансу за формою № 5;
б) звіт про фінансові результати та їх використання за формою № 2;
в) звіт про зміни капіталу (форма № 3);
г) звіт про рух грошових коштів (форма № 4);
д) звіт про цільове використання отриманих коштів (форма № 6).

1.3 Методика аналізу фінансової стійкості підприємства

На основі традиційного аналізу ліквідності балансу фінансова стійкість підприємства визначається правилами, спрямованими одночасно на підтримку рівноваги фінансових структур і на уникнення ризиків для інвесторів і кредиторів, тобто розглядаються традиційні правила фінансового стандарту які включають:
правило мінімального фінансової рівноваги, яке на наявність обов'язкової позитивної ліквідності, тобто необхідно передбачати запас фінансової міцності, яка виступає в сумі перевищення величини поточних активів над перевищенням зобов'язань у зв'язку з ризиком виникнення невідповідності в обсягах часу, швидкості оборотності короткострокових елементів активу й пасиву балансу;
правило максимальной задолженности - краткосрочные долги покрывают кратковременные нужды, традиционный финансовый стандарт устанавливает предел покрытия задолженности предприятия собственными источниками средств: долго - и среднесрочные долги не должны превосходить половины постоянного капитала, который включает собственные источники средств и приравненные к ним долгосрочные заемные источники средств;
правило максимального финансирования, которое учитывает осуществление предыдущего правила: обращение к заемному капиталу не должно превосходить определенного процента сумм всех предусмотренных вложений, а процент колеблется в зависимости от разных условий кредитования [33, c.112].
На основе функционального анализа ликвидности баланса финансовая устойчивость определяется при соблюдении следующего требования: поддержание финансового равновесия путем включения в состав стабильных размещений средств, покрываемых за счет постоянного капитала, помимо вложений в основные средства, и потребности в оборотных активах, под которыми понимается часть постоянного капитала, используемого для их формирования.
Другое требование к анализу финансовой устойчивости - оценка общей задолженности - подходы (функциональный и традиционный анализ ликвидности баланса) к анализу финансовой устойчивости одинаковы. Но здесь добавляется определение уровня общей задолженности организации, установленной путем соотношения величины всех заемных средств с величиной собственных. Дотримання вказаних вище вимог дозволяє забезпечити так зване основне рівність грошових коштів.
Современная экономическая наука имеет в своем распоряжении огромное количество разнообразных приемов и методов оценки финансовых показателей, которые в условиях становления рыночных отношений изменяются в связи с возрастанием требований, предъявляемых к анализу. Возможность реальной оценки финансовой устойчивости организации обеспечивается определенной методикой анализа, соответствующим информационным обеспечением и квалифицированным персоналом.
На разных этапах анализа могут применяться различные методы, разработанные изначально в других экономических науках и присущие только ей, так как наблюдается процесс взаимопроникновения и взаимозаимствования научного подхода различных наук.
Оценка уровня финансовой устойчивости предприятия осуществляется с использованием системы показателей (рис.1).
Завданням аналізу фінансової стійкості є оцінка ступеня незалежності від позикових джерел фінансування. Это необходимо, чтобы ответить на вопросы: насколько организация независима с финансовой точки зрения или снижается уровень этой независимости и отвечает состояние ее активов и пассивов задачам ее финансово-хозяйственной деятельности [13, c.166].
Преобразование исходной финансово-экономической информации в законченные выводы и рекомендации, направленные на обоснование управленческих решений, осуществляется с помощью разнообразных аналитических операций и процедур. Ключевую роль в данном контексте играет система показателей. Позволяющая с определенной степенью достоверности и объективности оценить степень финансовой устойчивости. коммерческой организации в ретроспективном и перспективном аспектах.
Методы анализа финансовой устойчивости коммерческих организаций

Горизонтальні
Вертикальные
Трендовые

СТАНДАРТНЫЕ

Коэффициентные
Сравнительные
Факторные
↓ ↓
Логико-экономические
Экономико-математические
↓ ↓ ↓ ↓
Логічні
Традиційні
Математико-статистические
Теории принятия решений
Рис.1. Методы анализа финансовой устойчивости коммерческих организаций
Формирование конкретных аналитических показателей и их групп является важнейшим этапом организации как внутреннего, так и внешнего анализа финансовой устойчивости. Оно зависит от множества факторов, среди которых целевые установки анализа; потребности пользователей информации; доступность и достоверность информационных источников отраслевая специфика анализируемой организации; состояние внешней и внутренней бизнес среды и другие. На разных этапах анализа могут применяться различные методы, разработанные изначально в других экономических науках и присущие только ей, так как наблюдается процесс взаимопроникновения и взаимозаимствования научного инструментария различных наук
Организация представляет собой сложную систему, состоящую из многих подсистем, поэтому и оценка ее устойчивости должна характеризоваться комплексностью подхода, то есть использованием системы показателей финансовой устойчивости
Учитывая комплексность и многогранность категории финансовой устойчивости, стоит отметить, что в ходе ее анализа применяются как абсолютные, так и относительные показатели (так называемые финансовые коэффициенты). Последние более предпочтительны при проведении анализа, поскольку позволяют упростить процесс сравнения данных за разные периоды. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости опирается на сравнение их значений с какими-либо базовыми величинами, в роли которых могут выступать среднеотраслевые и среднерайонные данные, нормативные значения, информация за прошлые периоды Оценка финансовой устойчивости в системе аналитических показателей приобретает особую значимость ввиду комплексности и многоаспектности. Испытывая на себе влияние ликвидности, платежеспособности, структуры капитала и иных аспектов финансово-хозяйственной деятельности организации, финансовая устойчивость, безусловно, должна иметь собственную группу показателей, в наибольшей степени отражающую сущностную сторону исследуемой категории. Это необходимо для своевременной и достоверной диагностики степени устойчивости финансового состояния коммерческой организации и выработки управленческих решений, направленных на сохранение и укрепление финансового равновесия. В экономической литературе многие авторы предлагают разные показатели для оценки и диагностики финансовой устойчивости. На данном этапе интерес представляют показатели, выражающие финансовую устойчивость с разных точек зрения [6, c.247].

2. Анализ финансов ООО "Авангард"

2.1 Загальна характеристика підприємства

Общество с ограниченной ответственностью "Авангард", создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации "Об обществах с ограниченной ответственностью" в целях осуществления предпринимательской деятельности.
ООО "Авангард" осуществляет следующие виды деятельности:
а) животноводство и растениеводство;
б) производство, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции;
в) оптовая и розничная торговля, посреднические, коммерческие и обменные операции, маркетинг;
г) мелиоративные услуги, осуществление строительных и эколого-восстановительных работ;
д) ветеринарное обслуживание животных, осуществление работ по внесению удобрений и ядохимикатов;
е) иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.
На рисунке 2 показана схема организационной структуры и структуры управления предприятием.
Выделены четыре отраслевых подразделения: цех растениеводства; цех животноводства; цех механизации; хозяйственная служба.
Образованы пять центральных отделов: отдел безопасности; бухгалтерский отдел; экономический отдел; отдел кадров; отдел по технике безопасности и гражданской оборотне (отдел ТБ и ГО).

Рис.2. Структура управления ООО "Авангард"
Секретариат рассматривается как функциональная служба, которая может быть представлена секретарем, секретарем-референтом, юристом и не требует административного оформления.

2.2 Аналіз фінансового стану підприємства

Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия представлены в таблице 1.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг предприятия в 2005-2007 годах имела тенденцию к увеличению с 3548 тыс. руб. до 62869 тыс. руб. Темп ее роста колебался в пределах 246,83-717,90%.
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг также увеличивалась, но более низкими темпами в 2007 году и более высокими в 2006 году.
Уровень себестоимости продукции является высоким и в течение рассматриваемого периода вырос с 90,4% до 91,0%. То есть себестоимость в исследуемом периоде занимала более 90% выручки от продаж.
Таблиця 1
Основні техніко-економічні показники
ООО "Авангард" за 2005-2007 годы
Показники
Роки
Темп росту,%
Зміна
(+,-)
2005
2006
2007
2006 до 2005
2007 к 2006
2006 від 2005
2007 від 2006
1. Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг, тис. руб.
3548
25471
62869
717,90
246,83
21923
37398
2. Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, тис. руб.
3206
24536
57240
765,32
233,29
21330
32704
3. Рівень собівартості,%
90,4
96,3
91,0
106,53
94,50
5,9
-5,3
4. Прибуток від продажу, тис. руб.
342
935
5629
273,39
602,03
593
4694
5. Чистий прибуток, тис. руб.
322
817
4005
253,73
490,21
495
3188
6. Рентабельність продажів,%
9,6
3,7
9,0
38,54
243,24
-5,9
5,3
7. Фонд оплаты труда, тыс. руб.
1386
6384
13776
460,61
215,79
4998
7392
8. Фонд оплаты труда в% к себестоимости
43,2
26,0
24,1
60, 19
92,69
-17,2
-1,9
9. Чисельність працівників, чол.
35
140
280
400,00
200,00
105
140
10. Середньомісячна зарплата, грн.
3300
3800
4100
115,15
107,89
500
300
11. Продуктивність праці, тис. руб.
101,4
181,9
224,5
179,39
123,42
80,5
42,6
Сумма и уровень прибыли от продаж ООО "Авангард" также характеризовались положительной динамикой в течение всего исследуемого периода (рис.3).
SHAPE \ * MERGEFORMAT
342
935
5629
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Ти.с руб.
2005
2006
2007

Рис.3. Динамика прибыли от продаж ООО "Авангард"
Обозначенные выше положительные тенденции обусловили получение и стабильный рост чистой прибыли предприятия в 2005-2007 годах. Особенно высокий темп роста чистой прибыли был отмечен в 2007 году по сравнению с 2006 годом - 4,9 раза.
Среднемесячная зарплата за 2005 год была невысокой и составила 3300 руб., увеличилась в 2007 году до 4100 руб.
Фонд оплаты труда увеличился в 2006 году по сравнению с 2005 годом на 4998 тыс. руб., в 2007 году по сравнению с 2006 годом - на 7392 тыс. руб. Его рост связан как с увеличением среднемесячной зарплаты работников, так и с увеличением численности работников ООО "Авангард"
Доля фонда оплаты труда в себестоимости составляет в 2007 году 24,1%, что ниже уровня прошлого года на 21,9%.
Положительным моментом в деятельности предприятия является и устойчивый рост производительности труда за исследуемый период. Так, в 2005 году она составляла 101,4 тыс. руб. на человека, а в 2007 году выросла до 224,5 тыс. руб. на человека. В первую очередь это объясняется увеличением среднесписочной численности работников. Темпы роста производительности труда ниже темпов роста оплаты труда, значит предприятие не получает дополнительную прибыль от увеличения производительности труда.
Таким образом, проведенный анализ основных экономических показателей деятельности ООО "Авангард" показал, что в 2005-2007 годах предприятие обладало высокой деловой активностью и его деятельность балы достаточно эффективной.

2.3 Анализ финансового положения

Для анализа финансовой устойчивости проведем анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости (таблица 2).
Из таблицы 2 видно, что в 2005 году финансовое состояние предприятия по типу финансовой устойчивости относилось к первому типу "абсолютно устойчивое финансовое состояние". В этом случает у предприятия собственные и заемные источники формирования запасов и затрат превышают сумму запасов и затрат. В 2006-2007 годах для ООО "Авангард" было характерно неустойчивое финансовое состояние.
Таким чином, проведений аналіз фінансової стійкості підприємства дозволяє зробити наступні висновки.
Протягом аналізованого періоду спостерігається незначне покращення фінансової стійкості підприємства за деякими показниками, обумовлене зростанням рівня прибутку. Більша частина коштів підприємства зосереджена в поточних активах, що підвищує її мобільність.

Таблиця 2
Данные для анализа финансовой устойчивости ООО "Авангард"
Показники
Роки
Зміна
(+,-)
2005
2006
2007
2006 від 2005
2007 від 2006
1. Власний капітал
420
1143
4327
723
3184
2. Внеоборотные активы и долгосрочная дебиторская задолженность
88
423
5600
335
5177
3. Наявність власних оборотних коштів
(стр.1 - стр.2)
332
720
-1273
388
-1993
4. Довгострокові пасиви
0
0
0
0
0
5. Наличие долгосрочных источников формирования запасов
(стр.3 + стр.4)
332
720
-1273
388
-1993
6. Краткосрочные кредиты и
заемные средства
63
5467
16195
5404
10728
7. Наличие основных источников
формирования запасов
395
6187
14922
5792
8735
8. Общая величина запасов
103
741
1515
638
774
9. Излишек или недостаток (стр3-стр8)
229
-21
-2788
-250
-2767
10. Излишек или недостаток (стр5-стр8)
229
-21
-2788
-250
-2767
11. Излишек или недостаток (стр7-стр8)
292
5446
13407
5154
7961
Главным критерием при оценке финансового состояния предприятия являются показатели платежеспособности и ликвидности (табл.3). Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом, тобто представляє собою відношення грошових коштів до короткострокових зобов'язань (на дату складання балансу) (таблиця 3). Как показывают результаты анализа, представленные в таблице 3, значение показателя оставалось существенно ниже нормативного. Это свидетельствует о наличии у предприятия проблем с немедленным погашением краткосрочных обязательств за счет денежных средств.

Таблиця 3
Коефіцієнти ліквідності
Найменування показника
Нормативне значення
Роки
Зміна
(+,-)
2005
2006
2007
2006 від 2005
2007 від 2006
Коефіцієнт
абсолютної ліквідності
0,15-0,2
0,13
0,02
0,001
-0,11
-0,019
Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів
0,5-0,7
4,6
0,86
0,7
-3,74
-0,16
Коефіцієнт
поточної ліквідності
2
6,3
1,1
0,9
-5,2
-0,2
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами
0,1
0,84
0,12
-0,09
-0,72
-0,21
Коефіцієнт відновлення платоспроможності
1
-
-0,2
0,85
-
1,05
Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів характеризує ступінь залежності платоспроможності підприємства від матеріальних запасів з точки зору мобілізації грошових коштів для погашення короткострокових зобов'язань. Цей коефіцієнт розраховується як відношення суми дебіторської заборгованості і грошових коштів до короткострокових зобов'язань.
Значение данного показателя не укладывалось в норматив в 2005-2007 годах, что свидетельствует о недостаточности мобилизации запасов для покрытия краткосрочных обязательств.
Аналіз та оцінка структури балансу підприємства проводяться на основі двох показників:
коефіцієнта поточної ліквідності;
коефіцієнт забезпеченості власними коштами.
Коефіцієнт поточної ліквідності визначається як відношення фактичної вартості знаходяться в наявності у підприємства оборотних коштів у вигляді виробничих запасів, готової продукції грошових коштів, дебіторської заборгованості та інших оборотних активів до найбільш термінових зобов'язаннях підприємства у вигляді короткострокових позик і різних кредиторських заборгованостей.
Структура балансу вважається задовільною, якщо коефіцієнт поточної ліквідності більший або дорівнює 2.
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами характеризує наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для його фінансової стійкості. Коефіцієнт забезпеченості власними засобами визначається як відношення різниці між обсягами джерел власних коштів і позаоборотних активів до фактичної вартості знаходяться в наявності у підприємства оборотних коштів. Нормальним вважається значення коефіцієнта забезпеченості власними коштами більше або рівне 0,1.
Структура балансу визнається незадовільною, а підприємство - неплатоспроможним, якщо один з цих показників виявляється нижче нормативного значення.
Экономический смысл коэффициента текущей ликвидности свидетельствует, что при полной реализации активов организации она сможет покрыть свои краткосрочные обязательства и у нее останутся средства для осуществления дальнейшей производственной деятельности. Как показывает таблица 3, уровень показателя текущей ликвидности оставался на протяжении 2006-2007 годов существенно ниже нормы, то есть оборотные средства предприятия не способны покрыть кредиторскую задолженность.
Як показали результати розрахунку коефіцієнта забезпеченості власними засобами, протягом усього періоду він залишався істотно нижче норми.
Помимо рассмотренных двух критериев неплатежеспособности проведем оценку возможности восстановления платежеспособности.
Основным показателем, характеризующим наличие реальной возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность, является коэффициент восстановления платежеспособности, рассчитываемый по формуле:
(1)
где К1ф - фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента текущей ликвидности (К1);
К1н - значення коефіцієнта поточної ліквідності на початку звітного періоду;
К1норм - нормативное значение коэффициента текущей ликвидности, К1норм = 2;
6 - період відновлення платоспроможності в місяцях;
Т - звітний період у місяцях.
Значение коэффициента восстановления платежеспособности существенно несколько ниже своего нормативного значения. Экономический смысл данного коэффициента заключается в том, что темп прироста коэффициента должен превышать нормативно установленный предел. Так, если коэффициент текущей ликвидности падает, то снижение коэффициента восстановления платежеспособности выглядит вполне закономерным, а если растет, то логично предположить рост коэффициента восстановления платежеспособности.
Вывод о возможности восстановления платежеспособности предприятия: так как коэффициент восстановления платежеспособности ниже единицы, следовательно, предприятие не сможет самостоятельно восстановить свою платежеспособность в законодательно установленный срок, равный 6 месяцам.
Однією з ключових задач аналізу фінансового стану підприємства є вивчення показників, що відображають його фінансову стійкість. Вона характеризується стабільним перевищенням доходів над витратами, вільним маневруванням грошовими коштами та ефективним їх використанням в процесі поточної (операційної) діяльності.
Розраховані коефіцієнти фінансової стійкості підприємства за 2005-2007 рр.. представлены в таблице 4.
Коефіцієнт фінансової незалежності характеризує частку власного капіталу у валюті балансу.
Таблиця 4
Коэффициенты финансовой устойчивости ООО "Авангард"
Найменування показника
Нормативне значення
Роки
Зміна
(+,-)
2005
2006
2007
Коефіцієнт фінансової незалежності
0,5
0,87
0,171
0,211
-0,699
0,04
Коефіцієнт фінансової заборгованості
0,67
0,15
4,78
3,74
4,63
-1,04
Коефіцієнт самофінансування
Більше 1
6,7
0,21
0,27
-6,49
0,06
Коефіцієнт фінансової напруженості
Менше 0,5
0,13
0,83
0,79
0,7
-0,04
Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих активів
Індивідуально
0,22
0,07
0,38
-0,15
0,31
Коефіцієнт майна виробничого призначення
Більше 0,5
0,18
0,06
0,27
-0,12
0,21
На протяжении анализируемого периода наблюдается колеблемость данного показателя на уровне 0,171-0,87. Значення показника нижче нормативного значення, тому підприємство є залежним від зовнішнього фінансування.
Коефіцієнт заборгованості показує співвідношення між позиковими і власними засобами.
В течение 2005-2007 годов увеличивалась доля заемного капитала предприятия в структуре источников формирования имущества. В 2007 г. заемный капитал в 3,7 раза превысил собственный.
Коефіцієнт самофінансування показує співвідношення між власними і позиковими засобами, в якійсь мірі цей показник є оберненим до коефіцієнту заборгованості.
Економічний сенс коефіцієнта самофінансування полягає в тому, що самофінансування поточної господарської діяльності здійснюється тільки в тому випадку, коли власний капітал підприємства цілком покриває позиковий капітал. Предприятие в 2007 году ООО "Авангард" финансирует свою деятельность за счет собственных источников только на 27%.
Следовательно, рост коэффициента задолженности приведет к снижению коэффициента самофинансирования и наоборот.д.ействительно, как показывает таблица 4, значения показателя существенно ниже нормативного.
Коефіцієнт фінансової напруженості характеризує частку позикових коштів у валюті балансу підприємства.
Даний показник показує, скільки відсотків від валюти балансу займає позиковий капітал, чим більше значення тим напруженіша фінансова ситуація, тому що це свідчить про велику залежності боржника від зовнішніх фінансових джерел. Как показывают результаты расчета, представленные в таблице 4, финансовая ситуация в ООО "Авангард" является весьма напряженной.
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов показывает, сколько внеоборотных активов приходится на каждый рубль оборотных активов. Даний коефіцієнт не має нормативного значення, так як індивідуальний для кожного підприємства. Однак, чим вище значення показника, тим більше коштів авансується в оборотні (мобільні) активи, що дозволяється значно підвищити платоспроможність підприємства.
Как показывают результаты расчетов, представленные в таблице 4, на протяжении периода исследования значение показателя оставалось на высоком уровне, что свидетельствует о мобилизации большей части его средств в мобильные активы.
Коефіцієнт майна виробничого призначення характеризує частку майна, безпосередньо бере участь у виробничому процесі, в активах підприємства. При зниженні даного показника нижче нормативного необхідне залучення позикових коштів для поповнення майна.
На протяжения периода исследования значение показателя было ниже нормы.

3. Рекомендации по совершенствованию управления финансовой устойчивостью предприятия

3.1 Общие рекомендации

Финансовое благополучие предприятия ООО "Авангард" во многом зависит от притока денежных средств, обеспечивающих покрытие его обязательств. Анализ финансовой устойчивости ООО "Авангард" показал, что финансовое положение предприятия нестабильно.
Резервы роста производства продукции возможны с помощью экономии ресурсов и снижения себестоимости продукции.
Экономия, обусловливающая фактическое снижение себестоимости продукции ООО "Авангард", может достигаться следующим образом:
1) Підвищення технічного рівня виробництва. Это внедрение новой, прогрессивной технологии, механизация и автоматизация производственных процессов; улучшение использования и применение новых видов сырья и материалов; изменение конструкции и технических характеристик изделий; прочие факторы, повышающие технический уровень производства.
Зниження собівартості може відбутися при створенні автоматизованих систем управління, використання ЕОМ, вдосконаленні і модернізації існуючої техніки і технології. Зменшуються витрати й у результаті комплексного використання сировини, застосування економічних замінників, повного використання відходів у виробництві. Большой резерв таит в себе и совершенствование продукции, снижение ее материалоемкости и трудоемкости, снижение веса машин и оборудования, уменьшение габаритных размеров и др.
2) Совершенствование организации производства и труда. Снижение себестоимости может произойти в результате изменения в организации производства, формах и методах труда при развитии специализации производства; совершенствования управления производством и сокращения затрат на него; улучшение использования основных фондов; улучшение материально-технического снабжения; сокращения транспортных расходов; прочих факторов, повышающих уровень организации производства.
3) Зміна обсягу і структури продукції, які можуть призвести до відносного зменшення умовно-постійних витрат (крім амортизації), відносного зменшенню амортизаційних відрахувань, зміні номенклатури й асортименту продукції, підвищення її якості. Умовно-постійні витрати не залежать безпосередньо від кількості продукції, що випускається. Зі збільшенням обсягу виробництва їх кількість на одиницю продукції зменшується, що призводить до зниження її собівартості.
4) Поліпшення використання природних ресурсів. Здесь учитывается: изменение состава и качества сырья; изменение продуктивности месторождений, изменение других природных условий.
5) Отраслевые и прочие факторы. К ним относятся: ввод и освоение новых цехов, производственных единиц и производств, подготовка и освоение производства в действующих объединениях и на предприятиях; прочие факторы.
Деятельность ООО "Авангард" приносит прибыль, максимально возможную. Для улучшения финансового положения ООО "Авангард" необходимо:
следить за финансовым состоянием предприятия, за изменением рыночной среды и конкурентами;
контролировать состояние своих финансовых расчетов;
искать новые каналы сбыта продукции, возможно следует изучить рынки сбыта других стран и рассчитать, насколько выгодно продавать продукцию комбината в другие страны. При этом надо учесть транспортные расходы, конъюнктуру цен других стран, рассмотреть цены и деятельность конкурентов в этих странах и сделать прогноз будущей прибыли, которую можно получить за счет новых каналов сбыта.
Таким образом, в общем плане мероприятия по повышению эффективности использования капитала для ООО "Авангард" могут быть следующего характера:
увеличение выпуска продукции;
улучшение качества продукции;
продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в аренду;
снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования материальных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени;
расширение рынка продаж и другое.

3.2 Внедрение методики оперативного контроллинга

В настоящее время наиболее полно функции антикризисного управления может выполнять система контроллинга, под которой в данном случае понимается механизм "управления управлением". Контроллинг представляет собой синтез постоянного мониторинга значимых изменений, контроля, экономического анализа и диагностики финансового состояния, планирования, организации информационных потоков для принятия управленческих решений. Контроллинг направлен на ускорение процесса обработки информации и принятия решений. Задача контроллинга - в концептуальной разработке, внедрении и последующем обслуживании системы управления, а также в подготовке аналитической информации для принятия управленческих решений.
Для лучшего понимания функций контроллинга в антикризисном управлении и его использования на практике целесообразно введение понятий стратегического и оперативного контроллинга.
Стратегический контроллинг обычно рассматривается как часть стратегического управления, он направлен на прогнозирование возможных кризисных ситуаций, их предотвращение. Его целью является создание продуманной системы действий по обеспечению выживаемости предприятия и предотвращению кризисных ситуаций.
Оперативный контроллинг предполагает подготовку решений по быстрому реагированию на негативные изменения внешней и внутренней среды. Он позволяет выявить нарушения стандартов деятельности, сформулированных в процессе стратегического контроллинга, и подготовить информацию для принятия корректирующих решений путем адаптации стандартных алгоритмов к конкретной ситуации.
Основное внимание в оперативном антикризисном контроллинге целесообразно уделять:
мониторингу финансово-экономического состояния;
управлению оборотным капиталом;
управлению затратами и инвестициями.
Любой комплекс мероприятий по финансовому оздоровлению формально включает эти разделы работы, но очень часто они проводятся поверхностно, что не решает поставленных задач, а лишь запутывает их. Правильно организованная диагностика финансового состояния позволяет наиболее быстро определять реальные болевые точки, выявлять симптомы кризиса; оборотный капитал и затраты являются самыми управляемыми параметрами развития, позволяющими достичь быстрых положительных результатов в финансовом оздоровлении; инвестиции, хотя и не всегда доступны при финансовых затруднениях, могут кардинально улучшить финансовое положение предприятия.
Важнейшая задача контроллинга - координация деятельности системы управления, и в небольшой фирме для ее решения необходимо выполнение следующих условий:
создание немногочисленной рабочей группы из высококвалифицированных аналитиков, подчиненных непосредственно первому заместителю директора и независимых от других подразделений фирмы;
обеспечение доступа специалистов рабочей группы к любой имеющейся информации и возможность организации сбора любой недостающей информации.
В этом случае система контроллинга уже сможет выполнять свою основную функцию - укрепление и развитие антикризисного потенциала предприятия, т.е. увеличение запаса его финансовой прочности и создание арсенала методов управления, которые позволят противостоять внешним и внутренним неблагоприятным факторам, а также будут использоваться для их нейтрализации. При этом функции контроллинга закрепляются за высшим менеджментом предприятия, а отдельные функции оперативного контроллинга могут быть делегированы его традиционным подразделениям (центрам ответственности) при соответствующей организации информационных потоков для руководства, коллегиальном стиле руководства.
Конкретные схемы организационного построения службы контроллинга и варианты внедрения контроллинга зависят от многих обстоятельств. Даже в схожих по основным производственным и финансовым показателям фирмах могут требоваться разные схемы контроллинга из-за различий в основных составляющих корпоративной культуры: степени индивидуализма и коллективизма, отношении к риску степени координации, уровне внутреннего контроля, отношении к конфликтам и критике и т.д. Практика зарубежных стран и опыт отдельных российских компаний показывают, что внедрение системы контроллинга в широком понимание позволяет увеличить скорость реакции менеджеров на изменения внешней и внутренней среды, повысить гибкость предприятия, сместить акцент с контроля прошлого на анализ и прогнозирование будущего. Контроллинг может быть "несущей конструкцией" антикризисного управления на предприятии.

3.3 Оцінка ефективності заходів

Для анализа эффективности использования прибыли предприятия рассчитаем показатели рентабельности, формулы которых представлены в таблице 5. Результаты расчетов показателей рентабельности по предприятию ООО "Авангард" содержатся в таблице 5.
Таблиця 5
Методика расчета показателей рентабельности
Показатель,%
Формула розрахунку
Позначення
Рентабельность собственного капитала (Рск)
Рск = ЧП/СК
ЧП - чистая прибыль;
СК - собственный капитал
Рентабельность предприятия (Рп)
Рп = ЧП/Р
Р - расходы
Экономическая рентабельность (Рэ)
Рэ = ЧП/А
А - активы
Рентабельность оборотных средств (Рос)
Рос = ЧП/ОС
ОС - оборотные средства
Фондорентабельность (Рф)
Рф = ЧП / ОсС
ОсС - основные средства
Рентабельность продаж (Рпр)
Рпр = Пп/В
Пп - прибыль от продаж;
В - выручка от продаж
Таблиця 6
Показатели рентабельности предприятия ООО "Авангард",%
Показник
Роки
Зміна
(+,-)
2005
2006
2007
2006 від 2005
2007 від 2006
Рентабельність власного капіталу
76,7
71,5
92,6
-5,2
21,1
Рентабельность предприятия
10,0
3,3
7,0
-6,7
3,7
Економічна рентабельність
66,7
12,4
19,5
-54,3
7,1
Рентабельность оборотных средств
81,5
13,2
28,0
-68,3
14,8
Фондорентабельность
365,9
193,1
71,5
-172,8
-121,6
Рентабельність продажів
9,6
3,7
9,0
-5,9
5,3
Если в 2005 г. на 100 рублей собственного капитала предприятие получило 76,7 рублей чистой прибыли, то в 2007 г. -92,6 рубля.
На 1 рубль стоимости активов предприятия в 2005 г. приходилось 66,7 рублей чистой прибыли. В 2007 г. этот показатель упал до 19,5 рублей.
Со 100 рублей выручки от продаж в 2007 году по сравнению с 2005 годом предприятие получило на 0,6 руб. меньше прибыли от продаж.
У 2005-2006 рр.. произошли отрицательные изменения в показателях рентабельности предприятия ООО "Авангард". В 2006-2007 годах показатели рентабельности (кроме фондорентабельности) имели тенденцию к возрастанию. Рост рентабельности означает улучшение использования финансовых ресурсов предприятия.

Висновок

Обеспечение финансовой устойчивости любой коммерческой организации является важнейшей задачей ее развития. Финансовое состояние организации можно признать устойчивым, если при неблагоприятных изменениях внешней среды она сохраняет способность нормально функционировать, своевременно и полностью выполнять свои обязательства по расчетам с персоналом, поставщиками, банками, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды и при этом выполнять свои текущие планы и стратегические программы.
В работе был проведен финансовый анализ на примере предприятия ООО "Авангард". По результатам анализа были сделаны следующие выводы.
Протягом аналізованого періоду спостерігається незначне покращення фінансової стійкості підприємства за деякими показниками, обумовлене зростанням рівня прибутку. Більша частина коштів підприємства зосереджена в поточних активах, що підвищує її мобільність.
Поскольку коэффициент восстановления платежеспособности ниже единицы, следовательно, предприятие не сможет самостоятельно восстановить свою платежеспособность в законодательно установленный срок, равный 6 месяцам.
К важнейшим мерам по увеличению ликвидных активов для исследуемого предприятия можно отнести следующие.
1. Улучшение управления активами. Уделить особое внимание дебиторской задолженности. Должен создаваться ежедневный отчет о состоянии дебиторской задолженности. Финансовая служба предприятия должна разработать потолок дебиторской задолженности с учётом финансовых возможностей предприятия. Улучшить управление оборотными средствами.
2. Повышение качества производимой продукции, оказания услуг за счет обновления производственных фондов, так как основные средства предприятия изношены и требуют постоянного ремонта. Также необходимо реализовать часть основных фондов предприятия, непосредственно не участвующих в процессе деятельности.
Выручка от продаж, по существу, является единственным средством для погашения всех видов кредиторской задолженности. Поступление денежных средств от продаж определяет возможности предприятия по погашению долгов кредиторам. Как правило, большая часть дебиторской задолженности формируется как долги покупателей. Установление с покупателями таких договорных отношений, которые обеспечивают своевременное и достаточное поступление средств для осуществления платежей кредиторам - главная задача управления движением и оптимизации дебиторской задолженности.
Для увеличения собственных оборотных средств необходимо:
нарастить собственный капитал (увеличив уставный капитал, нераспределенную прибыль и резервы, повысив рентабельность с помощью контроля затрат и агрессивной коммерческой политики);
внедрить долгосрочные заимствования. Долгосрочный кредит имеет свои преимущества: проценты ниже, чем по краткосрочному кредиту, возмещение растянуто во времени;
увеличить объем продаж и прибыли при рациональном управлении последней.

Список літератури

1. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // Справочно-правовая система "Гарант"
2. Приказ ФСФО РФ от 23 января 2001 г. № 16 "Об утверждении "Методических указаний по проведению анализа финансового состояния организаций" // Справочно-правовая система "Гарант".
3. Бахрушина М.А. Бухгалтерський управлінський облік. - М.: Финстатинформ, 2007. - 249.
4. Бернстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності. - М.: Фінанси і статистика, 2004. - 220 с.
5. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту. - Киев: Наука-Центр, 2008. - 540 с.
6. Бригхэм Ю.Ф. Энциклопедия финансового менеджмента / Пер. з англ. М.: РАГС-Экономика, 2007. - 762 с.
7. Грязнова А.Г. Антикризовий менеджмент. - М.: ЭКМОС, 2007. - 180 с.
8. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. М: Финансы и статистика, 2004. - 750 с.
9. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства. М.: Проспект, 2005. - 432 с.
10. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 850 с.
11. Коротков Е.М. Антикризисное управление: Учебник - М.: ИНФРА-М, 2004. - 174 с.
12. Крейнина М.М. Фінансовий менеджмент: Учеб. посібник. М.: Дело и сервис, 2007. - 296 с.
13. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. М: Финансы и статистика, 2008. - 214 с.
14. Миколаєва О.Є., Шишкова Т.В. Управлінський облік. М.: УРСС, 2002. - 180 с.
15. Перар Ж. Управление финансами с упражнениями. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 201 с.
16. Родіонова Н.В. Антикризовий менеджмент. М.: ЮНИТИ, 2003. - 140 с.
17. Справочник директора предприятия / Рук. авт. колл. М.Г. Лапуста.7-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 480 с.
18. Справочник финансиста предприятия / Рук. авт. колл. А.А. Володин.4-е изд. - М: ИНФРА-М, 2008. - 357 с.
19. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: Управление капиталом и инвестициями. М.: ГУ ВШЭ, 2005. - 410 с.
20. Финансовый менеджмент: Теория и практика / Под ред. Є.С. Стоянової. М: Перспектива, 2007. - 439 с.
21. Финансовый менеджмент: Учебник/ Под ред. Н.Ф. Самсонова. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 353 с.
22. Финансы предприятий: Учебник / Под ред. Н.В. Колчин. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 225 с.
23. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств. М.: ИНФРА-М, 2005. - 217 с.

Додаток

Звіт про прибутки та збитки
за
20
07
р.
Коди
Форма № 2 по ОКУД
0710002
Дата (рік, місяць, число)
Організація
ООО "Авангард"
за ЄДРПОУ
57158436
Ідентифікаційний номер налогоплательщікаІНН
4825027931
Вид діяльності
сельское хозяйство
за КОАТУУ
51.53.24
Організаційно-правова форма / форма власності
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ
384/385
Показник
За звітний період
За аналогічний період перед-дущего року
найменування
код
1
2
3
4
Доходи і витрати по звичайних видах діяльності
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)
010
62869
25471
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг
020
57240
24536
Валовий прибуток
029
5629
935
Комерційні витрати
030
Управлінські витрати
040
Прибуток (збиток) від продажу
050
5629
935
Інші доходи і витрати
Відсотки до отримання
060
Відсотки до сплати
070
Доходи від участі в інших організаціях
080
Інші операційні доходи
090
4
Інші операційні витрати
100
159
20
Позареалізаційні доходи
120
1
Позареалізаційні витрати
130
42
Прибуток (збиток) до оподаткування
140
5429
919
Відкладені податкові активи
141
Відкладені податкові зобов'язання
142
67
Поточний податок на прибуток
150
1423
35
Прочие платежи в бюджет
151
1
Чистий прибуток (збиток) чергового періоду
190
4005
817
ДОВІДКОВО.
Постійні податкові зобов'язання (активи)
200
Базовий прибуток (збиток) на акцію
Разводнения прибуток (збиток) на акцію
Звіт про прибутки та збитки
за
20
06
р.
Коди
Форма № 2 по ОКУД
0710002
Дата (рік, місяць, число)
Організація
ООО "Авангард"
за ЄДРПОУ
57158436
Ідентифікаційний номер налогоплательщікаІНН
4825027931
Вид діяльності
сельское хозяйство
за КОАТУУ
51.53.24
Організаційно-правова форма / форма власності
по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ
384/385
Показник
За звітний період
За аналогічний період перед-дущего року
найменування
код
1
2
3
4
Доходи і витрати по звичайних видах діяльності
Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)
010
25471
3548
Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг
020
24536
3206
Валовий прибуток
029
935
342
Комерційні витрати
030
Управлінські витрати
040
Прибуток (збиток) від продажу
050
935
342
Інші доходи і витрати
Відсотки до отримання
060
Відсотки до сплати
070
Доходи від участі в інших організаціях
080
Інші операційні доходи
090
4
Інші операційні витрати
100
20
Позареалізаційні доходи
120
Позареалізаційні витрати
130
Прибуток (збиток) до оподаткування
140
919
342
Відкладені податкові активи
141
Відкладені податкові зобов'язання
142
67
Поточний податок на прибуток
150
35
20
Прочие платежи в бюджет
151
Чистий прибуток (збиток) чергового періоду
190
817
322
ДОВІДКОВО.
Постійні податкові зобов'язання (активи)
200
Базовий прибуток (збиток) на акцію
Разводнения прибуток (збиток) на акцію
Бухгалтерський баланс
на
1 січня
2008
р.
Коди
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (рік, місяць, число)
Організація
ООО "Авангард"
за ЄДРПОУ
57158436
Ідентифікаційний номер налогоплательщікаІНН
7724261610
Вид діяльності
сельское хозяйство
за КОАТУУ
51.53.24
Організаційно-правова форма / форма власності
12
02
по ОКОПФ / ОКФС
Одиниця виміру: тис. руб. по ОКЕІ
384/385
Местонахождение (адрес)
Актив
Код по-казника
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
110
Основні засоби
120
423
409
Незавершене будівництво
130
5191
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
135
Довгострокові фінансові вкладення
140
Відкладені податкові активи
145
Інші необоротні активи
150
Разом у розділі I
190
423
5600
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
210
741
1515
в тому числі:
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності
211
728
1508
тварини на вирощуванні та відгодівлі
212
витрати в незавершеному виробництві
213
готова продукція і товари для перепродажу
214
товари відвантажені
215
витрати майбутніх періодів
216
13
7
інші запаси і витрати
217
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
718
2000
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)
230
в тому числі покупці і замовники
231
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240
4592
11386
в тому числі покупці і замовники
241
4526
10766
Короткострокові фінансові вкладення
250
Грошові кошти
260
136
22
Інші оборотні активи
270
Разом по розділу II
290
6187
14923
БАЛАНС
300
6610
20522
Пасив
Код по-казника
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал
410
10
10
в т. ч. пайовий фонд
411
Додатковий капітал
420
Резервний капітал
430
в тому числі:
резерви, утворені відповідно до законодавства
431
резерви, утворені відповідно до установчих документів
432
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
1133
4317
Разом у розділі III
490
1143
4327
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
510
Відкладені податкові зобов'язання
515
Інші довгострокові зобов'язання
520
Разом у розділі IV
590
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
610
248
Кредиторська заборгованість
620
5467
15947
в тому числі:
постачальники та підрядники
621
4694
12994
заборгованість перед персоналом організації
622
заборгованість перед державними позабюджетними фондами
623
69
заборгованість з податків і зборів
624
80
1247
інші кредитори
625
693
1636
Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів
630
Доходи майбутніх періодів
640
Резерви майбутніх витрат
650
Інші короткострокові зобов'язання
660
Разом у розділі V
690
5467
16195
БАЛАНС
700
6610
20522
Бухгалтерський баланс
на
1 січня
2007
р.
Коди
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (рік, місяць, число)
Організація
ООО "Авангард"
за ЄДРПОУ
57158436
Ідентифікаційний номер налогоплательщікаІНН
7724261610
Вид діяльності
сельское хозяйство
за КОАТУУ
51.53.24
Організаційно-правова форма / форма власності
12
02
по ОКОПФ / ОКФС
Одиниця виміру: тис. руб. по ОКЕІ
384/385
Местонахождение (адрес)
Актив
Код по-казника
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
110
Основні засоби
120
88
423
Незавершене будівництво
130
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
135
Довгострокові фінансові вкладення
140
Відкладені податкові активи
145
Інші необоротні активи
150
Разом у розділі I
190
88
423
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
210
103
741
в тому числі:
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності
211
103
728
тварини на вирощуванні та відгодівлі
212
витрати в незавершеному виробництві
213
готова продукція і товари для перепродажу
214
товари відвантажені
215
витрати майбутніх періодів
216
13
інші запаси і витрати
217
Податок на додану вартість по придбаних цінностей
220
718
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)
230
в тому числі покупці і замовники
231
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
240
284
4592
в тому числі покупці і замовники
241
219
4526
Короткострокові фінансові вкладення
250
Грошові кошти
260
8
136
Інші оборотні активи
270
Разом по розділу II
290
395
6187
БАЛАНС
300
483
6610
Пасив
Код по-казника
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал
410
10
10
в т. ч. пайовий фонд
411
Додатковий капітал
420
Резервний капітал
430
в тому числі:
резерви, утворені відповідно до законодавства
431
резерви, утворені відповідно до установчих документів
432
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
470
410
1133
Разом у розділі III
490
420
1143
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
510
Відкладені податкові зобов'язання
515
Інші довгострокові зобов'язання
520
Разом у розділі IV
590
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити
610
Кредиторська заборгованість
620
63
5467
в тому числі:
постачальники та підрядники
621
5
4694
заборгованість перед персоналом організації
622
заборгованість перед державними позабюджетними фондами
623
заборгованість з податків і зборів
624
80
інші кредитори
625
58
693
Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів
630
Доходи майбутніх періодів
640
Резерви майбутніх витрат
650
Інші короткострокові зобов'язання
660
Разом у розділі V
690
63
5467
БАЛАНС
700
483
6610
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
492кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління фінансовою стійкістю та ліквідністю підприємства
Управління фінансовою стійкістю комерційного банку
Управління фінансовою стійкістю комерційного банку
Аналіз управління фінансовою діяльністю підприємства
Управління фінансовою діяльністю підприємства
Управління фінансовою санацією підприємства
Управління економічною стійкістю підприємств у трансформаційному періоді
Управління фінансовою системою
Санація Магістерська програма Фінансовий менеджмент Дисципліна Управління фінансовою санацією
© Усі права захищені
написати до нас