Змагальність цивільного процесу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст


Введення. 3
1. Поняття і сутність принципу змагальності сторін. 6
2. Реалізація принципу змагальності в процесі. 11
3. Аналіз ролі суду в змагальному процесі. 17
Висновок. 26
Бібліографічний список літератури .. 28

Введення

Відповідно до ст. 2 Цивільного процесуального кодексу РФ (ЦПК) завданням цивільного судочинства є правильний і своєчасний розгляд справ з метою захисту прав, свобод і охоронюваних законом інтересів громадян і організацій, охорони громадських і державних інтересів, зміцнення законності та правопорядку, попередження правопорушень, формування шанобливого ставлення до закону і суду.
Змагальна форма процесу має забезпечити реалізацію названих завдань і цілей, що відображають суспільні потреби та інтереси в охороні законності і правопорядку в сфері цивільних та інших правовідносин, а це передбачає захист судом дійсно порушених або оспорюваних неправомірно прав, свобод і охоронюваних законом інтересів. Отже, суд не повинен бути пасивним спостерігачем процесуального протиборства сторін, байдуже очікують результату їх змагання.
Зберігаючи незалежність, об'єктивність і неупередженість, суд зобов'язаний здійснювати керівництво процесом, роз'яснювати особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки, попереджати про наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій, надавати їм сприяння в реалізації прав, створювати умови для всебічного і повного дослідження доказів, встановлення обставин справи і правильного застосування законодавства.
Для цього він, зокрема, визначає предмет доказування у справі і має право запропонувати сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, подати додаткові докази; у разі, коли подання необхідних доказів для них важко, суд за їх клопотанням сприяє їм в збиранні та витребування доказів (ч. 2 і 3 ст. 56, ч. 1 ст. 58 ЦПК).
Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що принцип змагальності - один з основоположних принципів цивільного процесуального права - створює сприятливі умови для з'ясування всіх мають істотне значення для справи обставин та винесення судом обгрунтованого рішення.
У силу принципу змагальності сторони, інші беруть участь у справі особи, якщо вони бажають добитися для себе або осіб, на захист прав яких пред'явлений позов, найбільш сприятливого рішення, зобов'язані повідомити суду мають істотне значення для справи юридичні факти, вказати або представити суду докази, що підтверджують або спростовують ці факти, а також зробити інші передбачені законом процесуальні дії, спрямовані на те, щоб переконати суд у своїй правоті.
Цей принцип найтіснішим чином пов'язаний з принципом законності, диспозитивності. Умовою реалізації принципу змагальності виступає процесуальне рівноправність сторін, оскільки змагатися у відстоюванні своїх суб'єктивних прав та інтересів сторони можуть тільки в однакових правових умовах з використанням рівних процесуальних засобів.
Правова норма, закріплена у ч.1 ст.12 ЦПК, адресована сторонам. Однак це зовсім не означає, що принцип змагальності не поширює свою дію на інших осіб, які беруть участь у справі, і вони не зобов'язані доводити що мають значення для справи обставини, на які посилаються на підтвердження своєї позиції у справі.
Основною метою курсової роботи є дослідження змагальності цивільного процесу як одного з найбільш яскравих проявів судової реформи в плані вдосконалення процесуального законодавства.
Відповідно до даної метою в курсовій роботі були поставлені наступні завдання:
1. Дати визначення поняттю і розкрити сутність принципу змагальності сторін у цивільному процесі.
2. Розглянути реалізацію принципу змагальності в процесі.
3. Проаналізувати роль суду в змагальному процесі.

1. Поняття і сутність принципу змагальності сторін

Принцип змагальності в цивільному процесі відомий ще дореволюційного російського права формально був проголошений у ч. 1 ст. 50 ГПК старої редакції (1964), згідно з якою кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставі своїх вимог і заперечень.
Проте фактично він був повністю нейтралізований обов'язковістю активної ролі суду в з'ясуванні обставин справи й об'єктивної істини, закріпленої в інших статтях, в силу яких суд був зобов'язаний, не обмежуючись представленими матеріалами та поясненнями, вживати всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об'єктивного з'ясування дійсних обставин справи, прав і обов'язків сторін; якщо подані докази недостатні, суд пропонує сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, подати додаткові докази або збирає їх за своєю ініціативою; оцінку доказів суд зобов'язаний був робити на основі всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому засіданні всіх обставин справи, тобто не тільки представлених сторонами, але і тих, які суд зобов'язаний був зібрати сам.
У результаті тягар (обов'язок) збирання доказів було перекладено на суд, який повинен був здійснювати не властиві йому функції фактичного слідчого у цивільних справах і одночасно адвоката обох сторін, а сторони могли сидіти склавши руки в поданні та дослідженні доказів, не несучи ніякої відповідальності за пасивність і інше недобросовісна поведінка не побоюючись ніяких несприятливих для себе наслідків - все за них повинен був зробити суд. [1]
Лише з прийняттям Конституції РФ і внесенням змін до ЦПК РРФСР 1964 року у 1995 році було визначено новий зміст принципу змагальності в цивільному процесі.
Принцип змагальності в сучасних умовах має конституційне закріплення. У п. 3 ст. 123 Конституції РФ йдеться: "Судочинство здійснюється на засадах змагальності та рівноправності сторін".
Тому колишнє співвідношення між названими принципами, встановлене раніше у рамках однієї галузі права, при якому один з них, що стояла в підлеглому положенні, став конституційним, збережено бути не могло, тому що це суперечило б Конституції РФ, норми якої мають вищу юридичну силу і пряму дію (ст. 15 Конституції).
Принцип змагальності означає активну діяльність учасників процесу з підтвердження відносності, допустимими, достовірними і достатніми доказами юридично значущих обставин, що входять до предмету доказування у справі, з метою їх переведення в категорію юридичних фактів або спростування.
Запровадження принципу змагальності в цивільне виробництво змінило роль суду в процесі доказування. Однак слід зауважити, що принцип змагальності випливає із рівноправності учасників процесу, оскільки змагання може бути рівним за наявності в учасників процесу однакового набору прав і обов'язків.
З цієї причини застосування даного принципу стосовно громадянина, який вступив в судовий процес з нерівним суперником, вимагає додаткових гарантій.
Зміст ч. 1 ст.12 ЦПК РФ 2002р. відтворює положення, сформульовані у ст. 123 Конституції РФ: правосуддя у цивільних справах здійснюється на засадах змагальності та рівноправності сторін. Віднесення зазначених принципів до групи конституційних принципів цивільного судочинства свідчить про зростання їх значимості в нових умовах.
Від самих сторін залежить, чи брати участь їм у змагальному процесі чи ні (чи підтримувати позивачеві пред'явлений позов, заперечувати чи відповідачеві проти позову або визнати його, представляти докази в обгрунтування своїх вимог і заперечень, бути чи в судові засідання, визначати межі оскарження судового рішення і т.п.), причому ухилення від участі в такому процесі тепер може спричинити несприятливі наслідки не для суду, як було раніше, а для тієї сторони, яка ухиляється від доказування.
У силу принципу змагальності сторони, інші беруть участь у справі особи, якщо вони бажають добитися для себе або осіб, на захист прав яких пред'явлений позов, найбільш сприятливого рішення, зобов'язані повідомити суду мають істотне значення для справи юридичні факти, вказати або представити суду докази, що підтверджують або спростовують ці факти, а також зробити інші передбачені законом процесуальні дії, спрямовані на те, щоб переконати суд у своїй правоті.
Практика застосування цих нововведень підтвердила їх виправданість і ефективність, виявила особливості дії принципу змагальності в різних видах цивільного судочинства (позовній і розгляді справ, що виникають з публічних правовідносин), а також виявила і деякі проблеми.
Правова норма, закріплена в ч. 1 ст. 12 ГПК РФ, адресована сторонам. Однак це зовсім не означає, що принцип змагальності не поширює свою дію на інших осіб, які беруть участь у справі, і вони не зобов'язані доводити що мають значення для справи обставини, на які посилаються на підтвердження своєї позиції у справі.
Принцип змагальності в цивільному судочинстві містить два аспекти. Перший стосується фактичної сторони справи, тобто пов'язаний з процесом доказування фактів, що мають значення, а другий - юридичної сторони, тобто пов'язаний з вирішенням питань права: вибором, обгрунтуванням і відстоюванням у суді юридичної позиції сторони.
Тепер закон однозначно покладає тягар доведення на сторони: кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень (ч. 1 ст. 56 ЦПК); докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі (ч. 1 ст.57 ЦПК).
Коли вистава доказів для сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, важко (це стосується подання письмових і речових доказів, наприклад, коли вони знаходяться в державних органах, організаціях, у громадян, які відмовляються представити їх за пропозицією сторони, а також отримання висновку експерта , яке за законом може бути дано тільки за ухвалою суду або судді), вони мають право клопотати перед судом про їх витребування; в таких випадках суд (суддя) надає особам, які беруть участь у справі, сприяння в збиранні доказів - витребує від громадян або організацій письмові та речові докази, призначає експертизу.
Принцип змагальності в першу чергу реалізується в процесі доказування, тобто встановлення наявності чи відсутності обставин, що обгрунтовують вимоги і заперечення сторін, а також інших обставин, що мають значення для правильного розгляду і вирішення справи (ч.1 ст.55 ЦПК), тобто пов'язаний з фактичною стороною справи (вирішенням питань фактів).
У силу початку «змагальності» сторони переконують суд в правоті кожна своєї справи, представляючи докази, посилаючись на факти і приводячи юридичні міркування.
Словесний порядок розбору, з обміном заперечень між тяжущіхся сторонами, створює перед очима суду спір - цей кращий спосіб для з'ясування і засвоєння суддями всіх даних у справі, як це визнано всіма процесуальними законодавствами.
Притому суперечка і змагання протікає в його найбільш удобоусвояемой для суду постановці: суперечка усний, що представляє увазі всю картину справи в барвистості живого, гарячого слова, вичерпний всі питання під час дебатів, тому що всіх повинні будуть, їх вабить особистим інтересом, торкнутися супротивники з метою нападу або захисту.
Для змагальної процесуальної форми також характерно, що в силу закону всі докази мають однакову юридичну силу, закон не визначає наперед вага окремих доказів.
Принцип змагальності полягає також і в тому, що порушення, продовження і припинення процесу встановлюються, за загальним правилом, у залежність від волі сторін, яка обмежується судом лише в рідкісних і виняткових випадках.
Витоки принципу змагальності знаходяться в протилежності матеріально-правових інтересів сторін у цивільному процесі. Якщо принцип диспозитивності визначає можливості сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, за розпорядженням об'єктом спору і рухом процесу, то принцип змагальності визначає їх можливості та обов'язки по доведенню підстав заявлених вимог і заперечень, з відстоювання своєї правової позиції.
Іншими словами, акценти правосуддя розставлені зовсім інакше. Раніше на суд було покладено обов'язок не тільки збирати докази, але і встановлювати факти, що мають істотне значення у справі і що входять до предмету доказування.
Зараз суд виносить рішення, виходячи з інших принципів. Він не може втручатися в те, що відбувається між сторонами, не повинен займатися збором доказів, тому що принцип змагальності цивільного судочинства, який і раніше був одним з основоположних принципів цивільного процесу, сьогодні наповнюється реальним змістом. Рушійною силою процесу є сторони, і саме вони визначають, які докази зібрати, чим обгрунтувати свої позовні вимоги, на які юридичні факти спертися, заперечуючи проти позову або підтримуючи його.

2. Реалізація принципу змагальності в процесі

Реалізація принципу змагальності пов'язана з дотриманням ряду процесуальних правил, в своїй сукупності створюють максимально сприятливі умови для відшукання істини і винесення справедливого судового рішення.
Серед цих правил обов'язковими є:
- Надходження до суду позовної заяви позивача;
- Прийняття судом письмових заперечень, пояснень чи контраргументів від супротивної сторони, що відстоює свій законний інтерес у конкретній справі;
- Можливість для конфліктуючих сторін оскаржувати у вільній усній формі перед судом зібрані докази у справі, показання свідків і висновки експертів.
У цивільному процесі при реалізації принципу змагальності певна роль відводиться і суду в інтересах забезпечення законності. "Чистій" змагальності в даний час в цивільному процесі немає. Суд визначає, які обставини мають значення для справи, якій із сторін вони підлягають доведенню.
У загальних рисах дію принципу змагальності в процесі доказування в позовному провадженні полягає в наступному.
1. Суд сам не збирає докази, а створює умови для участі сторін у змагальному процесі та подання ними доказів, вирішує питання про обставини, які підлягають доведенню, належності і допустимості доказів, досліджує докази у судовому засіданні, оцінює їх у передбаченому ЦПК РФ порядку і встановлює на їх основі обставини, що мають значення для справи.
У суді збір доказів у справі набуває першорядного і майже завжди вирішальне значення для результату судової тяжби. За відсутності доказів суддя буде змушений, іноді навіть проти своєї волі, проти свого особистого переконання в правоті позивача, залишити без уваги, наведені ним докази, а також висунуті невдалої стороною домагання, оскільки позивач або зовсім втратив докази свого права, або не зміг вчасно зібрати достатні свідчення на свою користь. У цьому випадку суддя, незважаючи на свої симпатії і антипатії, повинен відкинути клопотання позивача і прийняти рішення на користь протилежної сторони, яка змогла спростувати доводи позивача, спираючись на закон.
2. Сторони самі зобов'язані довести ті обставини, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень (ч.1 ст.56 ЦПК РФ), а при затруднительности подання доказів має право клопотати перед судом про витребування доказів (чч.1, 2 ст.57 ЦПК РФ)
Відповідно до принципу змагальності сторони та інші особи, які беруть участь у справі, наділені широкими правами, що дозволяють їм відстоювати свою позицію.
Вони, зокрема, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити виписки з них, знімати копії, подавати докази і брати участь в їх дослідженні, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам та експертам, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення суду , представляти свої доводи і міркування з усіх виникаючих у ході судового розгляду питань, заперечувати проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, які беруть участь у справі, користуватися іншими правами, наданими їм законом.
3. Доведення як процес подання доказів здійснюється за загальним правилом у суді першої інстанції.
4. У суді касаційної інстанції доведення допускається:
- На підставі наявних у справі доказів - шляхом надання їм іншої оцінки і встановлення судом касаційної інстанції інших обставин (ч.1 ст.347, абз.4 ст.361);
- на основании новых, дополнительно представленных доказательств - в исключительных случаях, если суд кассационной инстанции признает, что эти доказательства не могли быть представлены в суд первой инстанции (ч.2 ст.339, ч.1 ст.347, абз.4 ст.361).
5. Исключением из приведенных выше общих правил доказывания в судах первой и второй инстанций являются правила доказывания по делам, подсудным мировым судьям, - по таким делам никаких ограничений в представлении доказательств в суд второй (апелляционной) инстанции нет.
6. В суде надзорной инстанции представление новых доказательств либо просьбы о даче судом иной оценки имеющимся в деле доказательствам и установлении обстоятельств, которые не были установлены судами первой или второй инстанций либо отвергнуты ими, не допускается, поскольку суд надзорной инстанции - с учетом оснований для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора - проверяет только правильность применения норм материального и процессуального права (ст.ст.378, 386, 387).
Это не означает, что стороны лишены возможности касаться в надзорных жалобах фактической стороны дела и утверждать, что суды первой или второй инстанций неправильно установили обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
Однако такое допустимо только через призму соблюдения судами норм права, например путем утверждения о том, что суд незаконно отказал в исследовании доказательств, на которые ссылалась сторона, либо в нарушение закона неправильно распределил бремя доказывания и возложил на сторону обязанность доказать те обстоятельства, которые она по закону не обязана доказывать, или обосновал свои выводы об обстоятельствах, имеющих значение для дела, на доказательствах, полученных с нарушением закона.
Действие принципа состязательности имеет особенности в производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений, к которым согласно ст.245 ГПК РФ относятся дела:
- по заявлениям граждан, организаций, прокурора об оспаривании нормативных правовых актов;
- по заявлениям об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих;
- по заявлениям о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
- иные дела, возникающие из публичных правоотношений и отнесенные федеральным законом к ведению суда.
Эти особенности обусловлены характером указанных дел, в которых публичные интересы преобладают над частными, и особой публичной значимостью выносимых по ним судебных решений.
В связи с этим в производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений, принципы активной роли суда, объективной истины и законности превалируют над принципами состязательности и диспозитивности.
По таким делам суд обязан проявлять активность в выяснении обстоятельств, имеющих значение, с целью их правильного разрешения, которое не может быть поставлено в зависимость от поведения сторон в процессе.
Для выполнения этой задачи ГПК РФ наделяет суд дополнительными полномочиями, которых у него нет по общим правилам искового производства: суд вправе истребовать доказательства по своей инициативе, а также признать обязательной явку в судебное заседание представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица; в случае его неявки в судебное заседание или неисполнения требования суда о представлении доказательств суд вправе подвергнуть соответствующее должностное лицо штрафу в размере до десяти установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда (ч.4 ст.246, ч.2 ст.249 ГПК).
Важно подчеркнуть, что при решении вопроса о наличии или отсутствии такого противоречия между нормативными правовыми актами, равно как при рассмотрении и разрешении других дел, возникающих из публичных правоотношений суд не связан основаниями и доводами заявленных требований (ч.3 ст.246 ГПК РФ).
Это означает, что суд обязан по своей инициативе проверить соответствие оспариваемого нормативного правового акта всем федеральным законам либо другим нормативным правовым актам, которым он может противоречить, а не только тем, которые указаны заявителем, а также проверить в полном объеме законность оспариваемого решения, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, избирательной комиссии, комиссии референдума.[2]
Таким образом, в гражданском процессе продолжают действовать и принципы «объективной истины» и «принцип активной роли суда», но с учетом специфики современного судопроизводства.
С точки зрения теории, процесс доказывания включает в себя несколько элементов, которые создают ступени перехода от незнания к знанию, от вероятностных суждений к достоверным. Он должен протекать в определенной последовательности, переходя от одной ступени к другой: 1) утверждение о фактах; 2) указание заинтересованных лиц на доказательства; 3) представление доказательств; 4) собирание доказательств судом по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе; 5) исследование доказательств; 6) оценка доказательств.
Обобщенно можно сказать, что принцип состязательности в судопроизводстве устанавливает обязанность сторон, других участвующих в деле лиц сообщить суду юридические факты, имеющие значение для дела, предоставить или указать суду доказательства, подтверждающие или опровергающие эти факты, а также совершить иные процессуальные действия, направленные на то, чтобы убедить суд в своей правоте и получить обоснованное решение суда, защищающее их законные права и интересы.

3. Анализ роли суда в состязательном процессе

Состязательность, предполагая активность сторон и пассивность суда, в действительности возможна лишь при сильном и властном суде. Только в этом случае состязание будет осуществляться по правилам. Поэтому развитие этого института идет рука об руку с усилением судебной власти.
На первый взгляд, это две противоречивые тенденции — усиление судебной власти и развитие состязательности. На самом деле — нет. Состязательность крепнет там, где суд силен настолько, чтобы заставить лиц, участвующих в деле, исполнять предписания закона.
Уменьшение роли суда в собирании доказательств по гражданским делам вовсе не означает снижения его роли в гражданском судопроизводстве в целом.
Повсеместно страны со следственным типом судопроизводства все больше тяготеют к состязательному типу процесса, что сопровождается активизацией сторон. При этом последняя неизбежно приводит к усилению организующего начала суда. Он же — как орган государства — должен следить за соблюдением процессуального законодательства и при наличии оснований активно применять к нарушителям процессуальные санкции: штраф, отнесение судебных расходов на сторону по чьей вине произошло затягивание процесса, и пр.
Состязательный тип судопроизводства ориентирует процесс доказывания на конечный результат — возможность разрешить дело (стандарт "доказывания"). В состязательном процессе лица, участвующие в деле, наделены широкими полномочиями по собиранию, представлению и исследованию доказательств. [3]
Суд же, наоборот, при всем желании помочь стороне он может лишь предложить представить доказательства по делу, сам же собирать их не может, обязать сторону также не имеет права. Отсюда от выполнения сторонами обязанности доказывания должен зависеть и стандарт доказывания в состязательном процессе: доказала сторона правоту своей позиции — значит выиграла дело.
Роль суда в проведении действительно состязательного процесса в настоящее время возросла и усложнилась. Суд выполняет в ходе судебного разбирательства исключительно функцию арбитра дела, не высказывая заранее в ходе всего процесса, в том числе и в судебных прениях сторон, свое отношение к исходу дела. При этом суд не связан доводами сторон, свободен в оценке собранных доказательств и независим от любых посторонних влияний.
Деятельность суда по рассмотрению спорных вопросов предназначена исключительно для лиц, заинтересованных в разрешении юридического спора. Такой ее характер соответствует идее о том, что различные субъекты правоотношений должны сами проявить определенную озабоченность о судьбе спора и приложить максимум усилий для отстаивания своих прав и законных интересов.
В ч.2 ст. 12 ГПК определены общие обязанности суда (судьи), которые относятся в принципе ко всем делам, - сохраняя беспристрастность, он создает необходимые условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела. Здесь же определены и способы, которыми он это выполняет.
Во-первых, в целях обеспечения состязательного процесса и создания условий для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела суд (судья) разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности. Например, обязанность стороны доказать те или иные обстоятельства и к определенному сроку представить суду соответствующие доказательства, право ответчика предъявить встречный иск и т.д.
В тех случаях, когда по обстоятельствам дела предъявление встречного иска является единственным процессуальным средством защиты от иска первоначального, разъяснение этого права особенно необходимо.
Например, когда наймодатель предъявляет иск о выселении гражданина из жилого помещения, наниматель которого умер, по тем основаниям, что ответчик является временным жильцом, а ответчик в возражениях на иск утверждает, что он был вселен в жилое помещение нанимателем в качестве члена семьи для постоянного проживания и приобрел право на это помещение, ответчику следует разъяснить, что в такой ситуации средством защиты от иска является предъявление встречного иска о признании права на жилое помещение, что он вправе это сделать, и обязан, если желает этого, составить встречное исковое заявление и представить соответствующие доказательства в определенный судьей срок.
Как видно из изложенного, разъяснение судом лицам, участвующим в деле, их прав и обязанностей, не пустая формальность, а эффективное средство организации состязательного процесса.
Во-вторых, в указанных выше целях суд (судья) предупреждает лиц, участвующих в деле, о последствиях совершения или не совершения процессуальных действий. Например, в случае отказа истца от иска разъясняет ему, что производство по делу будет прекращено; вопрос, который истец поставил в исковом заявлении, судом решен не будет, а повторное обращение в суд с таким же иском невозможно; в случае непредставления истцом или ответчиком в установленный срок доказательств, которые они обязаны представить, дело может быть рассмотрено по тем доказательствам, которые в деле имеются.
В-третьих, в случаях, предусмотренных Кодексом, суд (судья) оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в осуществлении их прав, например, по их ходатайству содействует им в собирании доказательств, которые они сами представить не в состоянии.
Далее, закон определяет обязанности суда (судьи) по созданию условий для состязательного процесса, которые он выполняет с учетом особенностей
каждого конкретного дела.
Еще в стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья в зависимости от особенностей дела должен, в частности, определить: какие обстоятельства имеют значение для дела (даже если стороны на них не ссылаются); какая сторона должна их доказывать, т.е. распределить бремя доказывания между сторонами; установить разумный срок для представления доказательств и возражений (ст.147 ГПК).
Проблемы определения обстоятельств, имеющих значение для дела и распределения бремени доказывания, тесно связаны с разрешением судьей одной из важнейших задач подготовки дела к судебному разбирательству, сформулированной в п.2 ст. 148ГПК, - «определение закона, которым следует руководствоваться при разрешении дела, и установление правоотношений сторон». Они, конечно, могут представлять большую сложность, однако их правильное и своевременное разрешение судьей во многом обеспечит и верный, оперативный ход разбирательства дела, вынесение законного и обоснованного решения.
Возникающие проблемы решаются судьей на основе анализа норм материального права, регулирующего спорные отношения.
Рассмотрим это на примере дела о восстановлении на работе. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ в случае увольнения без законного основания или с нарушением установленного порядка увольнения работник должен быть восстановлен на работе органом, рассматривающим трудовой спор.
Поскольку каждое из этих обстоятельств имеет самостоятельное юридическое значение, судья должен предложить представить по ним доказательства, даже если истец будет ссылаться только на одно из них, например, на отсутствие законного основания для увольнения, и умолчит о порядке увольнения.
Дальнейшая детализация обстоятельств, имеющих значение для дела, производится в зависимости от оснований увольнения.
Если истец был уволен по сокращению штата работников, то, исходя из норм материального права, такими обстоятельствами будут: произведено ли в действительности сокращение штата работников; компетентным ли лицом (органом) принято решение об этом; был ли истец предупрежден о предстоящем увольнении не менее чем за два месяца; предлагалась ли ему в порядке перевода другая работа на том же предприятии, в той же организации; нет ли у него преимущественного права или предпочтения перед другими работниками на оставление на работе; получено ли администрацией предварительное согласие профсоюзного органа на увольнение истца, если он является членом профсоюза, кроме предусмотренных Трудовым кодексом случаев, когда для увольнения по данному основанию согласия профсоюзного органа не требуется; если согласие профсоюзного органа имеется, то дано ли оно правомочным составом этого органа, и т.д.
Бремя доказывания обстоятельств, имеющих значение для дела, распределяется судьей между сторонами также на основании анализа норм материального права, регулирующих спорные отношения. В некоторых из них содержатся прямые предписания законодателя о бремени доказывания, по некоторым даны разъяснения Пленумом Верховного Суда РФ.
Так, по делам о восстановлении на работе лиц, уволенных по инициативе администрации, бремя доказывания наличия законного основания для увольнения и соблюдения установленного порядка увольнения лежит на ответчике (абзац 5 п.п. «а» п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» от 14 апреля 1988 г. № 2, с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 26 декабря 1995 г. № 9).
Поэтому в приведенном выше примере истец доказывает лишь факт увольнения его по инициативе администрации (представляет копию приказа об увольнении, трудовую книжку с записью об увольнении или ходатайствует перед судьей об их истребовании, если ответчик эти документы ему не выдает), а все обстоятельства, связанные с наличием законного основания для увольнения истца и соблюдением установленного законом порядка увольнения по этому основанию, судье следует предложить доказать ответчику.
Это судья может делать, направив ответчику вместе с копией искового заявления копию определения о подготовке дела к судебному разбирательству или письмо с указанием того, что он должен доказать, к какому сроку представить объяснения по иску и доказательства, с разъяснением последствий неисполнения предложенного.
Если ответчик доказательств не представит, то суд рассматривает дело по тем доказательствам, которые имеются (объяснениям истца, копии приказа об увольнении и т.п.); при доказанности увольнения констатирует, что ответчик не доказал наличия законного основания для увольнения истца и соблюдения установленного законом порядка увольнения, и выносит решение об удовлетворении иска.
Далее, по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации обязанность доказать соответствие действительности распространенных сведений лежит на ответчике независимо от того, предъявлен ли иск о защите чести, достоинства, деловой репутации либо о возложении на средство массовой информации обязанности опубликовать ответ истца на публикацию; истец обязан доказать лишь сам факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск (п.7 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» от 18 августа 1992 г. № 11, с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 25 апреля 1995 г. № 6).
При рассмотрении некоторых категорий дел рассмотренные моменты принципа состязательности приобретают специфические особенности.
Законом РФ "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" от 27 апреля 1993 г. бремя доказывания распределено между сторонами иначе: на государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения, предприятия и их объединения, общественные объединения, на должностных лиц, государственных служащих, действия (решения) которых обжалуются гражданином, возлагается процессуальная обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (решений); гражданин освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (решений), но обязан доказать факт нарушения своих прав и свобод (эта часть статьи 6 введена Федеральным законом от 14 декабря 1995 г. № 197-ФЗ).
В определениях судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ записано, что, исходя из закрепленного в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ принципа состязательности и равноправия сторон в судопроизводстве, обязанность доказать законность применения административного взыскания, в том числе и соблюдение установленного законом порядка рассмотрения дела об административном правонарушении, в случае рассмотрения в суде жалобы гражданина на постановление по делу об административном правонарушении лежит не на гражданине, а на органе (должностном лице), вынесшем обжалуемое постановление.[4]
Таким образом, в каждом отдельном случае следует исходить из предмета и оснований иска, анализировать нормы материального права, регулирующие спорные отношения.
Например, по делу об исполнении договорных обязательств истец (кредитор в обязательстве) доказывает наличие договора и факт неисполнения ответчиком (должником в этом обязательстве) своего обязательства, а ответчик - в зависимости от своей позиции - вообще отсутствие обязательства (отсутствие самого договора, иное, чем указывает истец, содержание договора и т.п.) либо его исполнение ответчиком или наличие обстоятельств, освобождающих его от исполнения, от ответственности за неисполнение и т.д.
В связи с кардинальным изменением роли суда в деятельности по исследованию обстоятельств дела возникает вопрос о праве суда истребовать доказательства по своей инициативе. Упоминания о таком праве в УПК РФ нет, от обязанностей собирать доказательства суд однозначно освобожден - означает ли это, что суд (судья) по своей инициативе не могут истребовать какие-либо доказательства?
Суд (судья) может поставить по своей инициативе на обсуждение лиц, участвующих в деле, любой вопрос, который, как он считает, имеет юридическое значение, в том числе и по поводу собирания дополнительных доказательств.
Это вытекает из содержания ч.2 ст.56 ГПК, в которой указано, что суд ставит на обсуждение обстоятельства, имеющие значение для дела «даже если стороны на какие-либо из них не ссылались» (т.е. по своей инициативе), и может предложить им представить дополнительные доказательства. Невыполнение этой обязанности влечет правовые последствия. Решение подлежит отмене, если суд неправильно определил юридически значимые обстоятельства.
Таким образом, инициатива суда в процессе в определенной степени сохранена, но она теперь направлена не на самостоятельное собирание доказательств, а на постановку необходимых вопросов для обсуждения лицами, участвующими в деле.
Если они выскажутся положительно о необходимости собирания доказательств с помощью суда (например, о назначении экспертизы), то суд в таком направлении и действует. Если они посчитают, что вопрос, поставленный судом на обсуждение, дополнительного выяснения не требует (не вызывает у них спора или, по их мнению, уже достаточно выяснен либо дальнейшее выяснение его уже невозможно и т.п.), то суд, зафиксировав в протоколе судебного заседания постановку своего вопроса и мнения лиц, участвующих в деле, может считать эту проблему исчерпанной.
Согласно ст.67 ГПК, суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств (т.е. представленных сторонами или истребованных по их ходатайствам судом). Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Таким образом, суд при оценке доказательств и вынесении решения фактическую сторону дела теперь определяет по присущему состязательному процессу принципу «доказано - не доказано», а где законом установлены доказательственные презумпции - «опровергнуто - не опровергнуто».

Висновок

В результате проведённого исследования по теме "Состязательность гражданского процесса" можно сделать ряд выводов:
1. Принцип состязательности - один из основополагающих принципов гражданского процессуального права - создает благоприятные условия для выяснения всех имеющих существенное значение для дела обстоятельств и вынесения судом обоснованного решения.
2. Принцип состязательности (ст. 123 Конституции РФ, ст. 12 ГПК) заключается в праве и обязанности участвующих в деле лиц при активной помощи суда представлять доказательства и участвовать в их исследовании в целях установления действительных обстоятельств дела. Принцип состязательности обусловлен противоположными интересами лиц, участвующих в деле, и прежде всего сторон. Поэтому гражданское судопроизводство от начала и до конца проходит в форме процессуального противоборства, спора, состязания участвующих в нем лиц.
3. Состязательность означает, что каждой из сторон необходимо доказать те факты и обстоятельства, на которые она ссылается как на обоснование своих требований или возражений. Для этого стороны имеют равные возможности (теоретически). Практически же принцип состязательности нуждается в весьма тонкой настройке, т. к. само по себе его провозглашение не может уравнять, к примеру, обычного рабочего и крупное предприятие, имеющее целый штат высококвалифицированных юристов. А когда речь заходит о тяжбе между гражданином и органом власти, то тогда судебная состязательность сравнима с "состязательностью" слона и муравья.
4. Принцип состязательности представляет собой не столько право участника доказывать свою правоту, представляя свои суждения и доказывая перед судом их убедительность, сколько:
- право каждой стороны оспаривать любое утверждение своего процессуального противника;
- обязанность сторон заблаговременно подавать суду свои доказательства для обеспечения права иных участников их опровергать;
- запрет суду решить дело в отсутствие стороны, на которую будет распространена законная сила судебного решения;
- запрет суду использовать в решении доводы, не используемые сторонами для утверждения перед судом своей правовой позиции;
- запрет суду ссылаться в решении на доводы одной из сторон, неизвестные процессуальному противнику, лишенному, таким образом, возможности их оспорить;
- право стороны, отсутствующей при осуществлении любого предпринятого судом процессуального действия, обжаловать его результаты.
5. Яркой иллюстрацией принципа состязательности является установленное правило доказывания, в соответствии с которым каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.
6. Важнейший принцип, определяющий деятельность по рассмотрению спорных вопросов, - это необходимость своевременного и наиболее полного представления доказательств. При разрешении спора любое право, любой интерес, та или иная юридическая ситуация, притязание или правомочие должны быть доказаны. Доказательство заключается в использовании любых законных средств или методов, при помощи которых одна из сторон четко и убедительно для суда устанавливает существование своих правомочий или реальность своих претензий.
7. Принцип состязательности действует во всех стадиях гражданского процесса. Реализация его обеспечена юридическими гарантиями. Среди них важное место занимают институты отвода судей, экспертов, переводчиков, приостановления производства по делу, оставления иска без рассмотрения, нормы многих других институтов гражданского процессуального права.

Бібліографічний список літератури

1. Конституція Російської Федерації
2. Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації. Федеральний закон від 14 листопада 2002 року N 138-ФЗ. (В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ).
3. Закон РФ "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" от 27 апреля 1993г.
4. Трудовий Кодекс РФ. Федеральный закон от 30.12.01 № 197-ФЗ.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» от 18 августа 1992 г. № 11, с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 25 апреля 1995 г. № 6.
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» от 14 апреля 1988 г. № 2, с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 26 декабря 1995 г. № 9.
7. Коментар до Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації / Відп. ред. Г.П. Ивлиев - М.: Юрайт - Издат, 2002.
8. Коментар до Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації (постатейний) (під ред. Г. А. Жиліна). - "ТК Велбі", 2004.
9. Миронов В.І. Принципи цивільного судочинства / / ЕЖ-Юрист. - 2002. - № 12. - С.19.
10. Рижаков А.П. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ - М.: «Норма», 2003.
11. Решетникова И. В. Состязательность гражданского судопроизводства через призму судебной практики // Закон. - 2005. - № 3. С. 80-82.
12. Учебник гражданского процесса / Под ред. М.К. Треушникова.- М.: «Городец», 2003.


[1] Жуйков В. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве // Российская юстиция. - № 6. - июнь 2003 г. – с.32.
[2] Жуйков В. Указ.соч. с.36.
[3] Решетникова И. В. Состязательность гражданского судопроизводства через призму судебной практики // Закон. - 2005. - № 3. С. 80-82.
[4] Бюлетень Верховного Суду РФ. 1996. № 5. С. 4-5; 1996. № 8. С. 7-8
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
82кб. | скачати


Схожі роботи:
Види цивільного судочинства та стадії цивільного процесу
Учасники цивільного процесу 2
Учасники цивільного процесу
Основи цивільного процесу
Стадії цивільного процесу
Сторони цивільного процесу
Затягування господарського та цивільного процесу
Особливості кримінального та цивільного процесу
Сторони та учасники цивільного процесу
© Усі права захищені
написати до нас