Земельні ресурси

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення

Грунтовий покрив-найважливіше природне Освіта. роль в житті
суспільства визначається тим, що грунт являє собою основне ис-
точніка продовольства, що забезпечує 95-97% продовольчих ресур-
сов для населення планети. Особлива властивість грунтового покриву - його
родючість, під яким розуміється сукупність властивостей грунту, що забезпечує
безпечує урожай сільськогосподарських культур.Естественное родючість-
дієтич грунту пов'язане із запасом поживних речовин у ній та її вод-
вим, повітряним і тепловим режімамі.Почва забезпечує потребу
рослин у водному і азотному живленні, будучи найважливішим агентом їх фо-
тосінтетіческой деятельності.Плодородіе грунту залежить також від вели-
чини акумульованої в ній сонячної енергіі.Растітельность акумуляторні
лірует щорічно велику кількість сонячної енергії в ході фотосін-
теза і створення біомаси, трансформуючись у n * 10 ^ 10 т. органічного
вещества.Большая частина синтезованого органічної речовини
внаслідок його розкладу повертається в грунт і воду. Споживання
фітомаси людиною оцінюється величиною порядку 3.6 * 10 ^ 8 т.
Грунтовий покрив належить до саморегульованої біологічної
системі, яка є найважливішою частиною біосфери в цілому. Живі орга-
нізми, рослини і тварини, що населяють Землю, фіксують сонячну
енергію у формі фіто-або зоомасси. Продуктивність наземних екосіс-
тем залежить від теплового та водного балансів земної поверхні, ко-
торий визначає розмаїття форм обміну енергією і речовиною в
межах географічної оболонки планети. / 3 /


Земельні ресурси світу

Площа земельних ресурсів миру становить 149 млн. км. кв., або
86.5% площі суші. Рілля і багаторічні насадження в складі
сільськогосподарських угідь займають близько 15 млн. км. кв. (10% су-
ши), сінокоси та пасовища-37.4 млн. км. кв. (25%). Загальна площа па-
хотнопрігодних земель оцінюється різними дослідниками по-раз-
ному: від 25 до 32 млн. км. кв. (див. діаграму 1.)
Земельні ресурси планети дозволяють забезпечити продуктами харчування
більше населення, ніж є в даний час і буде в найближчому
майбутньому. Разом з тим у зв'язку зі зростанням населення, особливо в розви-
тужавіючі країнах, кількість ріллі на душу населення скорочується.
Ще 10-15 років тому душевна забезпеченість ріллею населення Землі
становила 0.45-0.5 га., в даний час вона становить уже
0.35-0.37 га. Душевна забезпеченість орними угіддями змінюється в
широких межах. Для Канади вона становить 1.4 га, США-0.63,
ФРН-0.15, Японії - 0.04 га. Для Росії забезпеченість ріллею на душу на-
шу населення в даний час досягає майже 0.82га, що значи-
тельно вище світового показника. / 3 /Земельні ресурси Росії

Земельний фонд Росії в 1992 р. (на кінець року) склав 1709.6
млн. га, у тому числі (див. діаграму 2.).
За останні 27 років площа сільськогосподарських угідь скороти-
лась на 12.4 млн. га, ріллі - на 2.3 млн. га, сіножатей - на 10.6
млн. га.Прічінамі зменшення площі сільгоспугідь є пору-
ня і деградація грунтового покриву, відвід земель під забудову го-
пологів, селищ і промислових підприємств.
Фонд чорноземних грунтів Росії становить близько 120 млн. га. Це
всього лише близько 7% загальної площі, але на ній розміщується більше поло-
провини всієї ріллі і виробляється близько 80% всієї землеробської про-
дукції.
Площа ерозійно небезпечних і схильність до ерозії сільськогоспо-
них угідь складає 124 млн. га (56%), з них 87.3 млн. га ріллі.
За даними державного обліку 1990 р., загальна площа ярів сос-
Тавіла 2.4 млн. га, 26.2 млн. га ріллі (20.4%) лежить на сми-
тих грунтах, 2.1 млн. га (1.7%) схильне спільному впливу
водної та вітрової ерозії, 7.9 млн. га (6.1%) дефлірованний, всього ж
дефляційно небезпечними землями вважаються 44 млн. га (32.2%). Зростають
площі еродованих чорноземів. За останні 15-20 років вони возрас-
талі в середньому на 250-300 тис. га / рік. На багатьох розчленованих територі-
торіях з чорноземними грунтами 50% і більше розораних земель Еродій-
рова. Щорічно до 25-30 тис. га чорноземів втрачаються в результаті
росту ярів.
Проведення грунтозахисних заходів в останні роки скорочується.
У 1991 р. безполицевий обробіток грунту із збереженням стерні на по-
поверхні була проведена на площі 19.7 млн. га, обробка грунту
поперек схилів - на 13.7 млн. га, що менше, ніж у 1988 р., на 8.6
і 5.9 млн. га відповідно. У 1992 р. закладено захисних лісових на-
насаджень на 16.1 тис. га менше, ніж у 1991 р. Аналогічне положення-
ня було і в 1993 р.
На великих площах відбувається зниження продуктивності грунтів через
зменшення вмісту гумусу. Тільки за останні 20 років запаси гу-
Муса скоротилися на 25-30%, а щорічні втрати в цілому по РФ склад-
ляють 81.4 млн. т. За даними агрохімічного обстеження, в Росії
16.5 млн. га ріллі характеризуються дуже низьким вмістом гумусу,
21 млн. га - низьким. Гумусірованності чорноземів центральних чорно-
земних областей за останні 100 років знизилася майже вдвічі - від 14
до 7%, а щорічні втрати гумусу в чорноземах становлять у середньому
0.5-1 т/га./3 /
Площі меліорованих земель, що знаходяться в незадовільний-
вальному стані, в цілому по РФ скоротилися на 105 тис. га. У неу-
льними стані знаходиться 771 тис. га зрошуваних земель,
в тому числі з-за неприпустимою глибини рівня грунтових вод - 325
тис. га, засолення - 292 тис. га, одночасної наявності неприпусти
мій глибини рівня грунтових вод і засолення грунтів - 154 тис. га.
Загальна площа засолених земель составяет 38.4 млн. га (19.9% ​​площі
ді сільгоспугідь), у тому числі 25.6 млн. га грунтів солонцевих комплек-
сов. Площа орних засолених земель - 12.9 млн. га.
Площі перезволожених і заболочених земель, що використовуються під
ріллю, зростають. У 1990 р. вони склали 8 млн. га (5.2% ріллі),
тоді як в 1985 р. їх було 5.8 млн. га (4.5%).
Загальна площа земель, порушених у результаті видобутку корисних-
копалин, проведення будівельних та геологорозвідувальних робіт, стано-
вила в 1991 р. 1.1 млн. га, з яких 0.7 млн. га порушено в пе-
ріод з 1976 по 1991 р. Більше 50% цієї площі займали сільськогосподарські
жавні угіддя. / 3 /


Антропогенний вплив на грунт

1.Загрязнение грунтів пестицидами

Щорічне застосування пестицидів у сільському господарстві в 1980-1991
рр.. знаходилося на одному рівні і становило приблизно 150 тис. т, а в
1992 зменшилася до 100 тис. т.
У цілому по Росії в 1992 р. забруднена пестицидами грунт вияв-
дружина навесні на 5.8% обстеженої площі в 29.8 тис. га та восени -
на 9.3% обстеженої площі в 32 тис. га. У тому ж році була ска-
чена тенденція зменшення вмісту пестицидів у грунтах Омської про-
ласті, на колишньому рівні залишилося забруднення грунтів Приморського краю,
Іркутській, Самарської, Ростовській і Московської областей. До регіонів
із значним забрудненням грунту слід віднести Іркутську і Мос-
ський області, до регіонів середнім забрудненням грунту -
Центрально-Чорноземний район, Приморський край, Північний Кавказ і
Курганську область. / 3 /
Пестициди забруднюють навколишнє середовище не тільки при їх застосуванні
на полях, а й у процесі виробництва, зберігання, перевезення і зни-
Центр ЗМЗ. Вони провокують рак, спадкові порушення імунної сис-
теми, хвороби нирок і печінки, захворювання нервової системи, Вигуби-
ства зору і т.д. У країнах, що розвиваються щорічно 25 млн. чоловік
отруюються і 20 тис. вмирає в результаті впливу пестицидів.
На кожну людину, що проживає на території колишнього СРСР, прихо-
диться в середньому 28.5 кг. застосованих пестицидів. / 1 ​​/


Таблиця 1
Забруднення грунтів пестицидами в окремих регіонах Росії
--------------------------- T ---------------------- --- T ------------ ¬
| Регіон | Частка проб грунтів, | Пестицид |
| | Забруднених вище | |
| | ГДК,% | |
+--------------------------+---------------------- ---+------------+
| Центрально-Чорноземний | | |
| Район | 15 | Сума ДДТ |
| Московська область | 10 | Сума ДДТ |
| Іркутська область | 90 | 2.4-Д |
| Волгоградська область |> 90 | Трефлан |
| Новосибірська область | Окремі зони | Сума ДДТ |
| | До 20-192 ГДК | |
| Ростовська область | 10 | Сума ДДТ |
| | 30 | Трефлан |
| Краснодарський край | 10 | Сума ДДТ |
| | 64 | Трефлан |
L -------------------------- +---------------------- ---+-------------


2.Загрязненіе грунтів токсикантами промислового походження

Справжнім лихом для країни є відходи. Загальна кількість
накопичених у країні відходів - близько 50 млрд т, щорічно утворюється
більше 4.5 млрд т, під складування зайнято 250 тис га. За рік обра-
зуется понад 50 млн т токсічеих промислових відходів, всього їх на-
копления більше 1,6 млрд т. Величезна кількість токсичних відходів
зберігається і ховали в абсолютно не пристосованих для цього
місцях. Основний об'єм відходів розміщується на звалищах, у відвалах і
полігонах. У Росії немає жодного підприємства (полігону) за обезвре-
ння та захоронення токсичних відходів, що відповідає сучасним
вимогам. У країні відсутня державна статистична від-
парність з відходів.
Радіоактивні відходи сумарною активністю близько 4 млрд Кюрі зна-
дяться в сховищах, частина яких - це відкриті басейни, водойми та
пріповерхносние поховання. 60 тис га зайнято відвали породи і йшла-
мом, що утворилися при видобутку і переробки уранових і торієвих
руд і мають підвищений радіоактивний фон. Частина відходів атомної
енергетики зберігається на території АЕС.
У країні утворюється понад 130 млн тонн твердих побутових відходів. Але
деякі західні фірми пропонують нам захоронювати або "перераб-
вувати "ще й їхні власні відходи ... Для розвинених країн зараз су-
нує, мабуть, єдиний, приносить дуже великі доходи ри-
нок в Росії - ринок збуту відходів. / 1 ​​/
Грунти навколо великих міст і великих підприємств кольорової й чер-
ної металургії, хімічної і нафтохімічної промисловості, маши-
ностроенія на відстані у кілька десятків кілометрів забруднені
важкими металами, нафтопродуктами, сполуками фтору та іншими
токсичними речовинами. З обстежених 85 міст РФ найбільшому
забруднення схильні грунту поблизу рр.. Рудна Пристань, Ревда, Мон-
чегорск, Свірська, Владивосток, Іркутськ, Черемхово. / 3 /

Таблиця 2
Класи небезпеки різних хімічних речовин,
потрапляють у грунт з викидів, скидів і відходів
------------ T ------------------------------------- -------------¬
| Клас | |
| Небезпеки | Хімічна речовина |
+-----------+------------------------------------- -------------+
| I | Миш'як, кадмій, ртуть, селен, цинк, фтор, |
| | Бенз (а) пірен |
| II | Бор, кобальт, нікель, молібден, мідь, хром, |
| | Сурма |
| III | Барій, ванадій, вольфрам, марганець, стронцій, |
| | Ацетофенону |
L ----------- +------------------------------------- --------------

Середній вміст свинцю в грунтах п'ятикілометрової зони навколо
обстежених міст знаходиться в межах 0.4-80 ГДК. Перевищення
ГДК в 10 разів і більше зазначено у Рудна Пристань, Бєлова, Верх-ней-
Вінський, Дальньогорськ, Санкт-Петербурзі, Свірська, Мідногорськ.
Середній вміст марганцю навколо підприємств чорної металургії
коливається в межах 0.05-6 ГДК (в Іжевську, Саранську і сел.
Схід).
Середній вміст ванадію в грунтах з спостерігається в межах
0.07-1.5 ГДК в Петропавловськ-Камчатському, Свірська, Миколаїв-
ске-на-Амурі і Самарі.
Середній вміст міді в грунтах з перевищенням у 10 разів обнаруже-
але в передмістях ревда, Мончегорска, Санкт-Петербурга, Іжевська, Ряза-
ні і Нижнього Новгорода. Поблизу Мончегорска грунту забруднені нікелем
і кобальтом більш ніж в 10 разів вище норми.
Забруднення грунтів нафтою в місцях, пов'язаних з її видобутком, пере-
риментальних, транспортуванням і розподілом, перевищує фонове в де-
сятка разів. На відстані 10 км в західному та східному напрямках
від Володимира зміст нафти в грунті перевищувало фонове значення в
33 рази.
За 15 років досліджень на території Росії виявлено три міста,
які за сумарним показником забруднення грунту в місті і в ра-
Діус від нього до 5 км відносяться до надзвичайно небезпечно забрудненим.
Це Мончегорськ на Кольському п-ве, Ревда в Уральському регіоні і Белово
в Кемеровській області.
Фтором забруднені грунти навколо Братська, Краснотурьинске, Новокуз-
нецке, Волгограда і Красноярська. Максимальний вміст валового
фтору перевищує регіональний середній рівень в 4-10 разів, а утримуючи-
ня водорозчинного фтору в 10-30 разів перевищує ГДК. / 3 /


Напрями збереження земельних ресурсів

В умовах інтенсифікації виробництва охорона земної поверхні і
її раціональне використання здійснюються за допомогою наступних ме-
роприятий:
скорочення використання земельного фонду для промислових цілей у
процесі проектування та будівництва;
усунення забруднення промислових підприємств розташованих
поблизу ділянок земельного фонду;
рекультивація порушених гірничими роботами земель;
Рекультивація порушених виробничою діяльністю ділянок
земної поверхні - сукупність робіт з приведення їх у придатність
ное для використання в народному господарстві стан. При цьому ус-
сюджують вплив цих ділянок на прилеглі ландшафтні ком-
комплекси. Рекультивація здійснюється двома способами.
1. Гірничотехнічна рекультивація полягає в підготовці території
після закінчення розробки родовища шляхом планування відвалів,
засипки виїмок, додання укосах зручної форми, насипання родючого-
ної грунту, проведення меліоративних робіт і створення під'їзних шляхів.
2. Біологічна рекультивація полягає в восстоновленіі першо-
початкового родючості земель шляхом їх озеленення.
Основні етапи біологічної рекультивації:
внесення підвищених доз органічних і мінеральних добрив;
посів багаторічних бобових культур;
посадка поліпшують грунт дерев і чагарників, характерних для
даної грунтово-кліматичної зони.
За ГОСТ 17.5.1.02-85 встановлені наступні напрямки рекультивації-
ції:
сільськогосподарське - створення на відновлених землях сільсько-
господарських угідь;
лісогосподарське - освіта лісових посадок;
водогосподарське - будівництво різних водойм для госпо-
дарських, питних, комунально-побутових потреб і т.д.;
рибогосподарське - спорудження водоймищ для розведення риб;
рекріаціонное і мисливське - пристрій баз відпочинку і спорту, пар-
ков, зелених зон тощо;
природоохоронне та санітарно-гігієнічне - посадка протівоеро-
тів, тим лісонасаджень, спорудження водоймищ для тваринного світу і
пернатих, задерновані ділянок;
будівельне - спорудження майданчиків для будівництва всіх видів. / 3 /


Висновок

Сьогодні ми починаємо розуміти існування дивного парадок-
са. На пртяженіі всієї історії свого сходження Людина прагнув
розірвати ті пута, які пов'язували його з природою. Оволодівши вогнем,
він смогпережіть льодовиковий період, приручив тварин, почав сіяти
хліб. Ареалом його життя стала поступово практично вся плані-
ту; збулася мрія Ікара, і Людина подолав силу тяжіння; йому ста-
Чи доступні польоти не тільки над хмарами, але і в найближчому
космосі. Іншими словами, Людина весь час "підкоряв" природу, і в
цій справі, як це нам всім здається, йому супроводжував успіх, і з
кожним роком йому вдавалися все нові і нові звершення.
Але разом з тим безперервно зростала і залежність Людини від приро-
ди. У самому справі, де він черпав ті сили, які дозволяли йому прео-
долевать численні труднощі, що стоять на його шляху, за рахунок че-
го він зумів "підпорядкувати" собі природу?
Та за рахунок тих прихованих сил, якими володіє сама природа. Відмо-
жісь він зараз від використання, наприклад, копалин вуглеводнів
- Нафти, вугілля і т. п. - і цивілізація впаде! Ми знову повернемося в
кам'яний вік.
Така діалектика життя: наші успіхи завжди є одночасно
і нашими поразками. Так було завжди і так завжди буде. Ця проти-
воречівость не повинна будь-кого бентежити, бо разом з її розумінням
виникає наука, яка як поводир допомагає нам долати цю
суперечливість і яку тепер прийнято називати екологією Челове-
ка. Її основне завдання - виявити умови поведінки людини, визна-
лити обмеження і заборони, необхідні для забезпечення подальшого
розвитку нашої цивілізації. / 2 /
Література:

1.Інформаціонний бюллютенях "GREENPEACE", весна-літо 1993
2.Моісеев Н. "Екологія людства очима математика" - М.:
Молода Гвардія, 1988 р.
3.Протасов В.М. "Екологія, здоров'я та природокористування в Росії"
- М.: Фінанси і статистика, 1995 р.
4. "Радянський енциклопедичний словник" - M.: 1985 р.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
35.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Земельні ресурси РФ
Земельні ресурси Казахстану
Земельні ресурси світу
Державні муніципальні земельні ресурси
Мінеральні водні земельні кліматичні ресурси
Біологічні водні земельні ресурси та їх економічна оцінка
Земельні ресурси та ефективність їх використання на прикладі СВК Агрофірма Батьківщина
Класифікація природних ресурсів Мінеральні водні земельні кліматичні ресурси
Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ Урожай Братського району
© Усі права захищені
написати до нас