Здійснення суб`єктивних цивільних прав

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ЗДІЙСНЕННЯ суб'єктивних цивільних прав

1.1 Поняття суб'єктивного цивільного права

1.2 Зміст здійснення суб'єктивних цивільних прав

РОЗДІЛ 2. МЕЖІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ І ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ

2.1 Поняття меж здійснення суб'єктивних цивільних прав

2.2 Види меж здійснення цивільних прав

РОЗДІЛ 3. ЗЛОВЖИВАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

3.1 Поняття і сутність зловживання суб'єктивним цивільним правом

3.2 Цивільно-правова санкція за порушення заборони зловживання правом

ВИСНОВОК

СПИСОК

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Суб'єктивне право є фундаментальним, основоположним елементом структури громадянського права, займаючи дедалі визначальне місце в сучасних правових системах. Воно опосередковує можна-диспозитивную сутність нормативно-правового регулювання, забезпечує свободу та ініціативу учасників цивільного обороту. На ці властивості суб'єктивного цивільного права особливу увагу звертали класики філософської та цивілістичної думки. Аналогічну позицію по відношенню до суб'єктивного права та його ролі в юридичному опосредовании можна-диспозитивної суті нормативно-правового регулювання займають і провідні представники сучасної вітчизняної юриспруденції. Дослідження місця і ролі суб'єктивного права в системі юридичних засобів цивільно-правового регулювання сьогодні актуалізується прийняттям всіх чотирьох частин Цивільного кодексу Російської Федерації і великого масиву спеціальних законодавчих актів, що мають на меті забезпечити через комплекс суб'єктивних прав розвиток свободи та ініціативи учасників цивільного обороту в нових економічних умовах.

Будь-яке право, в тому числі суб'єктивне цивільне право, має соціальну цінність, якщо воно здійсненне. Здійснення суб'єктивного цивільного права - це реалізація уповноваженою особою можливостей (правомочностей), укладених у змісті даного права.

Здійснення суб'єктивних цивільних прав відбувається шляхом вчинення суб'єктом певних дій. Слід мати на увазі, що ці дії не завжди є усвідомленими і вольовими. Так, громадянин, визнаний судом недієздатним, може здійснювати повноваження власника будинку, використовуючи його для проживання. Але в абсолютній більшості випадків здійснення суб'єктивних цивільних прав здійснюється в результаті вольових, усвідомлених дій суб'єктів, які мають різні соціально-економічні та юридичні мети. Ними можуть бути придбання права власності на майно; вилучення корисних властивостей речі у процесі її використання; закріплення наукового пріоритету в результаті публікації твору чи отримання патенту на винахід; відновлення зганьбленої гідності; витребування своєї речі з чужого незаконного володіння, визнання угоди недійсною і т.п .

Тому справедливим є твердження, що здійснення суб'єктивного права є предметна діяльність уповноваженої суб'єкта, в результаті якої він на основі наявних у нього юридичних можливостей задовольняє свої матеріальні і духовні потреби.

Суб'єктивні цивільні права можуть здійснюватися будь-якими дозволеними законодавством способами. При цьому в науці цивільного права загальноприйнято розмежування фактичних і юридичних способів.

Ступінь розробленості проблеми склали праці вчених: М.М. Агаркова, С.С. Алексєєва, К.Н. Анненкова, М.І. Бару, МІ. Брагінського, С.М. Братуся, А.В. Бенедиктова, В.В. Витрянского, Ю.С. Гамбарова, В.П. Грибанова, В.П. Доманжо. Д.В. Дощова, BC Ема. А.А. Єрошенка, І.А. Ільїна, О.С. Іоффе, Н.С. Малеина, М.М. Малеин, А.В. Малько, М. Н. Марченко, В.Ф. Маслова, Д.І. Мейєра, І.В. Михайлівського, С.А. Муромцева, І.Б. Новицького, І.С. Перстерского, І.А. Покровського, В.А. Рясенцева. М.В. Самойлової, І.С. Самощенко. А.С. Сергєєва, Е.А. Суханова, В.М. Хвостова, М.І. Цукермана, Г.Ф. Шершеневич та інших.

Об'єктом дослідження є цивільно-правові відносини, що виникають при здійсненні суб'єктивних цивільних прав, а предметом - цивільне законодавство, наукові публікації, матеріали судової практики з питань, здійснення цивільних прав та меж їх здійснення.

Мета дослідження полягає у структурно-функціональному аналізі місця і ролі суб'єктивного права в системі юридичних засобів цивільно-правового регулювання. Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішити такі завдання:

1. Розглянути поняття суб'єктивного цивільного прав.

2. Розглянути здійснення цивільних прав.

3. Дати визначення поняття меж здійснення цивільних прав.

4. Розглянути види обмежень.

5. Розглянути питання зловживання правами.

6. Зробити виводу і пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи пізнання: історико-логічний та діалектичний, а також приватно-наукові методи: порівняльного правознавства, аналізу, тлумачення, комплексного дослідження та ін

Структура роботи та її зміст зумовлені метою і завданнями дипломного дослідження. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і бібліографічного списку.

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ЗДІЙСНЕННЯ суб'єктивних цивільних прав

1.1 Поняття суб'єктивного цивільного права

Для науки останнього десятиліття суб'єктивне цивільне право являє інтерес як явище соціально-правової дійсності, що проявляється у підході до визначення суб'єктивного цивільного права через категорію "можливості". Як юридично забезпечену можливість уповноваженої особи зумовлювати поведінку інших осіб суб'єктивне цивільне право визначає Н.Ю. Мурзіна. В.А. Бєлов вважає, що суб'єктивне цивільне право являє собою можливість особи - носія права вести себе (діяти) певним чином, тобто з дотриманням встановлених кордонів або меж цієї можливості. А.В. Власова розглядає суб'єктивне цивільне право як структурно-сукупний набір видових можливостей.

Правові можливості, в сукупності надані суб'єкту права як вид дозволеного до здійснення поведінки, традиційно іменуються правомочностями. Суб'єктивне цивільне право, таким чином, виступає як складне утворення, воно "як модельний елемент юридичної конструкції громадянського відносини ... характеризується через сукупний набір правомочностей, необхідних для правового опосередкування фактичних можливостей, які укладаються в тому чи іншому вигляді соціально значущої поведінки". Правочини, будучи "дробовими частинами суб'єктивного права", в сукупності складають його зміст.

Система цивільних прав отримала значний розвиток за останні десятиліття. Особливе місце у цій системі займають майнові права. Їх значення в сучасному житті важко переоцінити, оскільки вони пронизують практично всі його сфери. До цих пір, незважаючи на широке застосування в законодавстві і практичне використання терміну "майнові права", ні в одному з нормативно-правових актів не міститься його дефініції. Більш того, в науці цивільного права не повною мірою вироблений загальний термінологічний апарат, у зв'язку з чим відсутня загальновизнане визначення майнових прав, немає єдиного підходу до розуміння їх сутності та правової природи у вітчизняній цивілістиці. Слід визнати неможливість повноцінного правового аналізу питань, безпосередньо пов'язаних з майновими правами (наприклад, їх обороту або захисту), без знання того, що дійсно слід розуміти під такими правами.

Для того щоб показати належність майнових прав тим чи іншим суб'єктам цивільних правовідносин, пропонується визначити їх через суб'єктивні цивільні права. При цьому майновий характер таких прав буде їх видовим відзнакою. Розгляд майнових прав як суб'єктивних прав майнового характеру передбачає звернення до поняття суб'єктивного права, під яким традиційно розуміють міру юридично можливої ​​поведінки, що дозволяє суб'єкту задовольняти його власні інтереси. Якщо врахувати, що об'єктом суб'єктивного майнового права є будь-яке соціальне благо з розряду майна, то виходить, що майнове право можна визначити як міру дозволеного поведінки, спрямованої на задоволення потреб шляхом використання будь-якого соціального блага з розряду майна.

Майнові права мають певний зв'язок з майном. Це підтверджується і законодавчо; так, з буквального тлумачення ст. 128 Цивільного кодексу РФ випливає, що майнові права як об'єкти цивільного права є складовою частиною майна. Таке подання вже можна назвати традиційним і покладеним в основу деяких наукових досліджень. Воно дозволяє перейти до з'ясування майнових прав за допомогою визначення значення терміна "майно". Однак існує думка про неприйнятність цього. Зокрема, А.С. Яковлєв, прийшовши до того, що майно являє собою сукупність майнових прав (з позитивним чи негативним знаком), стверджує про неможливість на цій основі визначити поняття "майнове право", оскільки це означало б визначення "через те ж саме", що з точки зору логіки неприйнятно. Точно до такого ж висновку приходить і В. порошків. Разом з цим він пропонує розглядати "майно" як річ або сукупність речей і на цій основі робить висновок, що майнові права - це права на речі або сукупність речей. З цього випливає, що майнові права оформлюють і закріплюють приналежність речей суб'єктам цивільних правовідносин, тобто є речовими. Однак навряд чи можна зводити всі майнові права лише прав речовим. У зв'язку з цим важливо розглянути їх класифікацію.

Представляється можливим вибрати в якості підстави для класифікації майнових прав їх зміст. У такому випадку слід виділити п'ять груп.

Першу групу складають речові майнові права. Розуміння майнового права як права речового є класичним. Сюди входять права, що належать власнику щодо володіння, користування і розпорядження майном, і речові права осіб, які не є власниками, володарі яких можуть здійснювати в своєму інтересі дії щодо володіння, користування, в багатьох випадках і за розпорядженням річчю, не вдаючись за сприянням до якого -або іншому суб'єкту.

З визнанням майнового права речовим кореспондує необхідність володіння ознаками речового права: носити абсолютний характер; оформляти безпосереднє відношення особи до речі, дає йому можливість використовувати річ у своїх інтересах без участі інших (зобов'язаних) осіб; об'єктом служать тільки індивідуально-визначені речі та ін

Другу групу утворюють зобов'язальні майнові права, які, у свою чергу, можна розділити на майнові права договірного та позадоговірного характеру. Саме вони, що мають самостійну цінність, можуть бути самостійним об'єктом цивільних прав. У цю групу допустимо віднесення та корпоративних прав, які належать засновникам, учасникам чи акціонерам юридичних осіб, хоча деякими авторами даний вид прав виділяється окремо. Але так як такий поділ не отримало відображення в законодавстві, будемо виходити із включення корпоративних прав до складу зобов'язальних, тим більше що корпоративні права за своїм змістом близькі до зобов'язальних. Серед корпоративних майнових прав можна виділити право на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду, право на отримання частини майна товариства при його ліквідації, право брати участь у розподілі прибутку та ін

Третя група - виключні майнові права на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них об'єкти. Це випливає із ст. 1226 ЦК України, в якій дається визначення інтелектуальних прав. Відповідно до зазначеної статті інтелектуальні права включають виключне право, що є майновим правом, а у випадках, передбачених ГК РФ, також особисті немайнові права та інші права (право слідування, право доступу та інші).

Якщо виходити з розподілу результатів інтелектуальної діяльності, прийнятого в літературі, розглянуту групу можна розділити на виключні майнові права на використання об'єктів авторського права і суміжних прав, патентного права, інших об'єктів інтелектуальної власності та прирівняних до них об'єктів.

Четверту групу складають спадкові майнові права. У п. 1 ст. 2 ДК РФ вказується на те, що цивільне законодавство крім речових відносин, договірних та інших зобов'язальних регулює також "інші майнові відносини". Видається, що саме спадкові відносини можна віднести до "інших" і визначити як різновид майнових. Група спадкових прав пов'язана з переходом майнових прав у складі майна померлого до його спадкоємців. Можна говорити про існування майнових прав, що переходять за заповітом і за законом.

Особливу п'яту групу утворюють змішані (абсолютно-відносні) майнові права. Такі права характеризуються змішаної зобов'язально-правовою природою. До їх числа можна віднести орендні права, які детально досліджуються в монографії С.М. Бритвина, О.М. Садикова, С.А. Чаркіна. "Орендні права - це суб'єктивні права орендаря, що випливають з договору оренди, що опосередковують правомірне володіння і користування (або тільки користування) індивідуально-визначеної річчю орендодавця, а також право вимоги необхідної поведінки від інших осіб, які в установленому законом порядку можуть відчужуватися або передаватися на час ". Виділяючи окремі ознаки орендних прав, автори зазначеної монографії стверджують про їх складної двоскладовий природі, характерною для дворівневих відносин, так як права і обов'язки виникають як в орендаря, так і в орендодавця, у той час як в орендаря й інших осіб, які беруть участі в договорі , права і обов'язки носять речове-правовий характер.

У правовій науковій літературі дослідженню речових і виключних прав приділяється значно більше уваги, ніж розгляду інших груп майнових прав. Проте такий стан речей ні в якій мірі не зменшує їх значення, а навпаки, свідчить про існування необхідності детального і послідовного вивчення таких прав.

Крім розглянутої класифікації майнові права можуть бути згруповані та з інших підстав. Так, класифікувати майнові права можна за суб'єктів, яким воно належить. За вказаною підставі вони поділяються на права, що належать фізичній особі, юридичній особі, державі, суб'єктам РФ, органам місцевого самоврядування. За наявності зв'язку з особистістю уповноваженої особи майнові права діляться на дві групи: майнові права, нерозривно пов'язані з особою уповноваженої особи, і майнові права, не пов'язані з особистістю уповноваженої особи.

Закріплення, в першу чергу в Цивільному кодексі, такого різноманіття майнових прав, пов'язане зі значним розвитком цивільного обороту, потребує вирішення цілого комплексу правових питань. Найбільш дискусійними з них вважаються проблема співвідношення речових та зобов'язальних прав, проблема об'єктів майнових прав, проблема співвідношення речове-правових та зобов'язально-правових способів захисту, а також можливість встановлення конструкції "права на право".

Розуміння того, що будь-яке правовідношення завжди є відношення між людьми не тільки продемонструвало крайню умовність терміна «речове право», а й змусило задатися питанням - чи є об'єктивні причини для класифікаційного відокремлення прав. Найбільш глибокий аналіз цього питання був проведений в роботі В.К. Райхера «Абсолютні і відносні права (до проблеми поділу господарських прав)». В.К. Райхер зіставив абстрактну формулу поняття речового права як одного з абсолютних прав з конкретними суб'єктивними правами, що зараховуються загальною думкою до групи речових.

Незважаючи на значне число досліджень, проблематика категорії суб'єктивного речового права продовжує зберігатися і в даний час. Деякі роботи, повертаються до подання про речовому праві як стосовно особи до речі. Інші, з за присутності ознак речових прав і у зобов'язань, приходять до висновку, що «мало не більшість цивільних правовідносин є змішаними -« речове зобов'язальними »і що існує тенденція до зближення речових і зобов'язальних прав. Треті, як справедливо зазначалося в літературі, помилково розширюють перелік видів обмежених речових прав майже до меж всіх власницьких зобов'язань шляхом віднесення до речових прав багатьох з прав (наприклад, застава, утримання), що об'єднуються під загальною і доктринально умовним терміном «титульне володіння» . Крім того, відтворюється представляющийся помилковим тезу про існування якогось єдиного абсолютного суб'єктивного права титульного володіння.

Забезпечення реальної можливості здійснювати цивільні права і виконувати обов'язки - одне з актуальних напрямків реалізації правової політики держави. Правова політика в даній сфері представляє собою законодавчо встановлену, засновану на Конституції РФ і національної юридичної доктрині, системну, послідовну та стабільну діяльність державних і муніципальних органів щодо формування ефективного механізму здійснення і захисту цивільних прав та виконання обов'язків. Її мета - забезпечити за допомогою послідовно організованих юридичних засобів реальну можливість здійснення і захисту суб'єктивних цивільних прав і законних інтересів, створення цілісної системи правового регулювання цих відносин.

Звертаючись до предмету цього дослідження, доцільно позначити базові поняття, які знаходяться в одному категоріальному ряду.

Якщо об'єктивне (позитивне) цивільне право являє собою систему норм, що регулюють майнові та особисті немайнові відносини між юридично рівними, майново та організаційно відокремленими суб'єктами, то суб'єктивне цивільне право відображає вид і міру можливої ​​поведінки певного уповноваженої особи.

Кореспондує суб'єктивного цивільного права і також з об'єктивною необхідністю входить у зміст правового відношення суб'єктивний цивільний обов'язок. Обов'язок висловлює вид і міру належної поведінки зобов'язаної особи. Суб'єктивні права і обов'язки сторін не тільки співвідносяться, але і взаімообусловлівают один одного. Так, якщо продавцеві належить право вимагати оплати товару в повному обсязі й у належний термін, то на покупцеві лежить обов'язок зробити зазначені дії та здійснити їх належним чином.

Поряд з категорією "суб'єктивне право" в теорії і в законодавстві виділяють категорію "законний інтерес" ("охороняється законом інтерес"). Дані правові терміни дуже близькі за змістом, функціями, цільової спрямованості. Однак суб'єктивне право і законний інтерес не тотожні один одному, оскільки це "різні правові дозволеності ... Законний інтерес є проста правова дозволеності, що має характер прагнення, в якій відсутня вказівка ​​діяти строго зафіксованим у законі чином і вимагати відповідної поведінки від інших осіб і яка не забезпечена конкретної юридичної обов'язком. Це може служити головним критерієм для розмежування законних інтересів і суб'єктивних прав ".

Основний характер суб'єктивних цивільних прав полягає в тому, що вони підлягають приватному розпорядженням сторін. Зміст суб'єктивного цивільного права включає в себе: а) право особи власними діями або бездіяльністю реалізовувати цивільні права; б) право вимагати від інших осіб дотримання свого суб'єктивного цивільного права, в) можливість суб'єкта використовувати передбачені законом засоби і способи захисту свого права; г) право на самозахист; д) за угодою сторін можливість господарюючого суб'єкта звертатися до третейського суду (недержавний юрисдикційний орган) для вирішення спору; е) право особи звертатися у відповідні державні органи у разі порушення суб'єктивного цивільного права; ж) право звертатися до суду загальної юрисдикції, в арбітражний суд, до Конституційного Суду РФ (а в деяких випадках - у міжнародні суди).

Суб'єктивне право надає уповноваженій особі можливість вибору певної правомірної поведінки з метою досягнення бажаного результату (блага), тобто "можливість потенційну, лише надану, зафіксовану в законі". З моменту реалізації цих можливостей - здійснення реальних, конкретних дій - починається (виникає) здійснення суб'єктивного права. Як зазначає В.П. Грибанов співвідношення між можливим поведінкою, які становлять зміст суб'єктивного права, і поведінкою, які становлять зміст здійснення права, видається, в першу чергу, як співвідношення між потенційною можливістю і дійсністю ("можливість реалізується"). В.А. Тархов вважає здійснення суб'єктивних прав і виконання обов'язків - це проведення їх у життя шляхом перетворення в дійсність можливості і необхідності певної поведінки сторін правовідносини.

Традиційно в науці цивільного права поняття "здійснення цивільних прав" визначається як реалізація передбачених законом або договором можливостей використовувати своє право на свій розсуд. Тобто під його здійсненням розуміється реалізація уповноваженою особою тих можливостей, які складають зміст приналежного йому суб'єктивного цивільного права.

Нове вітчизняне цивільне законодавство в цілому послідовно дотримується такої дефініції. Відповідно до п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 9 Цивільного кодексу РФ громадяни та юридичні особи здійснюють належні їм цивільні права на власний розсуд, тобто своєю волею і у своєму інтересі. У них міститься основний принцип здійснення громадянами та юридичними особами своїх суб'єктивних цивільних прав: можливість вільної реалізації містяться в праві особи правочинів. Дане положення максимально забезпечує вираження волі особи (волевиявлення).

По-перше, громадяни та юридичні особи можуть використовувати своє право як виключно у своїх інтересах, так і в інтересах третіх осіб.

По-друге, цивільне законодавство не повинно зобов'язувати суб'єкта до реалізації свого права. Зокрема, громадяни та юридичні особи мають право не тільки на захист належних їм суб'єктивних цивільних прав, але і володіють можливістю відмовитися від захисту порушених прав чи охоронюваних законом інтересів. За загальним правилом правові акти не зобов'язують суб'єктів повертати контрагенту недоброякісні товари, пред'являти претензії або позовні вимоги до боржників, правопорушникам.

Винятків у цивільному законодавстві небагато. Наприклад, покупець зобов'язаний повернути продавцеві недоброякісний товар, коли він вимагає від продавця передати йому замість якісний, що відповідає умовам договору товар або розірвання договору купівлі-продажу (ст. 475, 503, 518 ЦК України; п. 1, 3 ст. 18, ст. 21 Закону РФ "Про захист прав споживачів" від 7 лютого 1992 р.. Якщо вести мову про пред'явлення уповноваженою особою претензій, то відповідно до ДК РФ (ст. 797), транспортними кодексами та статутами вони обов'язково повинні передувати позовами до перевізників за зобов'язаннями, які виникають з перевезення вантажів, пасажирів і багажу або в зв'язку з буксируванням буксируваного об'єкта.

Як пише Є.В. Вавілін, відмова господарюючого суб'єкта від захисту порушених прав чи охоронюваних законом інтересів не повинен тягти за собою безпосереднього обмеження державних інтересів та інтересів всього суспільства. Раніше діюче законодавство зобов'язувало державні організації, чиї права порушені, пред'являти претензії і позови до порушників своїх прав. Зараз подібні положення відсутні у правових актах, що дає "сприятливу" середовище для зловживань правом, для зменшення державної і муніципальної власності. Наприклад, фінансові кошти унітарного підприємства перекладаються його керівником на рахунки інших комерційних юридичних осіб (як правило, "компаній-одноденок") відповідно до абсолютно легальними угодами (кредитний договір, договір купівлі-продажу, будівельного підряду і т.д.), а надалі орган унітарного підприємства має формальну (тобто закріплену в законі) можливість не пред'являти до боржника позовних вимог у разі порушення останнім своїх зобов'язань.

Так, у цивільному законодавстві регулюються наслідки продажу споживачеві товарів неналежної якості. Крім відшкодування збитків, покупець має право за своїм вибором вимагати: а) безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення споживачем чи третьою особою; б) пропорційного зменшення ціни; в) заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу); г) заміни на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу) з відповідним перерахуванням купівельної ціни; д) розірвання договору купівлі-продажу (ст. 18). І додатково до запропонованих Законом РФ "Про захист прав споживачів" варіантам є на думку Вавіліна Є.В. ще один (один з найбільш універсальних) варіант: можливість відмовитися від захисту своїх порушених прав.

Диспозитивність проявляється і в принципі вільного здійснення цивільних прав.

Отже, здійснення громадянами та юридичними особами належних їм цивільних прав на свій розсуд завжди передбачає можливість вибору певної правомірної поведінки. Коли цього вибору немає, то єдино можливу поведінку суб'єкта перетворюється у необхідність, тобто обов'язок особи діяти таким чином, а не яким-небудь іншим. У цьому випадку право "змикається" з обов'язком особи: вчинення тієї або іншої дії стає одночасно і правом особи, і його обов'язком.

Цивілістика (як і публічне право) не виключає зазначеного правового феномену. Зокрема, особа, яке виграло торги, має право вимагати підписання з організатором торгів протоколу, який має силу договору. Який ухилявся від підписання протоколу організатор торгів зобов'язаний повернути внесений учасником торгів завдаток у подвійному розмірі, а також відшкодувати йому збитки. Однак переможець торгів не тільки має право, але і зобов'язаний підписати договір. В іншому випадку він втрачає внесений ним завдаток (п. 5 ст. 448 ГК РФ).

Однією з важливих характеристик вільного здійснення громадянами та юридичними особами своїх цивільних прав є можливість відмовитися від реалізації належних їм прав. За загальним правилом це не тягне за собою припинення самих суб'єктивних цивільних прав (п. 2 ст. 9 ЦК РФ). Наприклад, особа має право звертатися чи не звертатися до суду за захистом порушеного права, проте сама відмова від права на звернення до суду недійсний (п. 1, 2 ст. 3 ЦПК РФ; п. 1, 3 ст. 4 АПК РФ).

Зазначене в п. 2 ст. 9 Цивільного кодексу РФ становище допускає виключення, якщо вони передбачені безпосередньо законом. До числа таких можна віднести: відмова спадкоємця від спадщини, причому подібна відмова не може бути згодом змінений або взятий назад (ст. 1157 ЦК РФ); звільнення кредитором боржника від лежачих на ньому обов'язків (ст. 415 ГК РФ) та інші.

Лексичне тлумачення терміна "здійснення" наступне: привести у виконання, втілити будь-що в дійсність. Синонімами його є такі вирази, як виконання, втілення (або проведення, втілення) в життя, виконання, реалізація; приведення у виконання; матеріалізація. Як бачимо, словникова смислова характеристика даного терміну несе в собі значення руху, процесу.

Виходячи з представленої посилки (складової), на наш погляд, формулюється сенс юридичного поняття "здійснення суб'єктивного цивільного права". Вчені справедливо підкреслюють, що, здійснюючи суб'єктивне цивільне право, особа переслідує досягнення соціально-економічних і юридичних цілей - придбання майна на праві власності, зайняття підприємницькою діяльністю, здійснення угод.

Таким чином, автори акцентують увагу на відносинах активного, динамічного характеру здійснення цивільних прав і виконання обов'язків, вказуючи, що "обидва ці процеси у своїй єдності характеризують динаміку права". Звідси і визначення розглянутих правових явищ будуються на даних правових позиціях, виключаючи, отже, визнання існування різноманіття способів здійснення цивільних прав і виконання обов'язків. Так В.В, Копейчиков вважає, що реалізація суб'єктивних прав - це сукупність різних дій, певний процес, в результаті якого особи отримують реальні, різні за своїм характером бажані результати (блага, соціальні цінності, задоволення різноманітних інтересів), які стоять за цим суб'єктивним правом. К.В. Шундиков на відміну від В.В. Копєйчикова вважає, що діяння завжди є процес, діяльність. Однак, як зазначає професор Н.І. Матузов, дії можуть приймати різні форми, тому одного цього зазначення недостатньо, потрібно конкретизація, уточнення - розчленування загальної можливості на елементи.

Дії - це такі факти (обставини), які залежать і відбуваються з волі людей. Однак зовнішній прояв волі особи може бути виражена не тільки дією, а й у певних випадках його бездіяльністю. Якщо діяння особи небайдужі по відношенню до права, то вони є юридично значимими. Наприклад, у випадках, передбачених законом або угодою сторін, мовчання визнається виявом волі укласти угоду (п. 3 ст. 158 ГК РФ). Відсутність заперечень з боку орендодавця, коли орендар продовжує користуватися орендованим майном після закінчення строку договору, буде вважатися юридично значущою обставиною, тобто юридичним фактом, що дозволяє вважати договір оренди поновленим на тих самих умовах на невизначений термін (п. 2 ст. 621 ГК РФ) .

Як і дії, бездіяльність може бути не тільки правомірним, але і неправомірним. Відповідно до ст. 462 Цивільного кодексу РФ покупець зобов'язаний притягти продавця до участі в судовому розгляді, якщо третя особа пред'явить до покупця позов про вилучення товару. Оскільки неправомірне бездіяльність покупця - непритягнення продавця до участі у справі - звільняє продавця від відповідальності, якщо він доведе, що, взявши участь у розгляді, міг би запобігти вилученню проданого товару у покупця (абз. 2 ст. 462 ГК РФ).

Слід зазначити, що деякі правомочності осіб можуть реалізовуватися тільки в певному стані (статиці) відносин. Зокрема, правомочність володіння майном припускає можливість власника (іншого титульного власника) фактично володіти річчю, мати її, розпорядженні нею. Слова "мати", "мати", "панувати" і словосполучення "панувати над річчю" висловлюють стан, визначений субстанціональний становище. "Визначальним у відповіді на питання про те, чи існує володіння, є фактична можливість для власника користуватися річчю". Отже, з одного боку, правомочність володіння відображає одну з форм реалізації речового права, а з іншого - воно служить необхідною передумовою, станом суспільних відносин для реалізації правомочностей користування і (у багатьох випадках) розпорядження річчю.

Цілком логічною і зрозумілою в цьому випадку виглядає характеристика виконання обов'язку. Виконання суб'єктивної громадянського обов'язку - це утримання від заборонених дій або здійснення зобов'язаним суб'єктом дій, які становлять її зміст. Формами виконання обов'язку є: а) стан - утримання від недозволених дій з боку зобов'язаної особи (форма виконання обов'язків пасивного типу), б) процес (рух, динаміка) - вчинення зобов'язаною особою необхідного чинності обов'язки дії (форма здійснення обов'язків активного типу).

Здійснення суб'єктивного цивільного права складається з двох форм вираження, базових складових, не тільки процесу (динаміки): дії або сукупності дій, спрямованих на досягнення закладеного в праві бажаного, необхідного для суб'єкта результату (реалізації цивільного права особи в його вузькому значенні), а й стану (статики) відносин.

Виходячи з вищевикладеного, слід було б, на наш погляд, ст. 9 Цивільного кодексу РФ доповнити пунктом третім: "Право громадянина чи юридичної особи вважається здійсненим з моменту не тільки юридичної (офіційної), а й фактичної (дійсної) реалізації тих правових і соціально-економічних можливостей, які надаються правом".

1.2 Зміст здійснення суб'єктивних цивільних прав

Дуже часто різні підходи до проблем, точки зору дослідників викликані неоднаковим розумінням того чи іншого терміну. Звідси і дефініції можуть істотно відрізнятися, якщо взагалі не суперечити один одному. Так, слова "здійснення" і "діяльність", як правило, означають тривалість (протяжність в часі), процес реалізації, досягнення якого-небудь спочатку планованого суб'єктом результату. Тобто дані слова дуже близькі за змістом один до одного (хоча не тотожні і навіть не є синонімами). Однак у поєднанні "здійснення певної діяльності" термін "діяльність" виражає той чи інший рід занять (а не рух, процес). Крім того, соціально-економічний і правовий прогрес впливає на зміну смислового змісту терміну, в тому числі і на появу нових абстракцій.

Здійснення суб'єктивних цивільних прав і виконання обов'язків можна розглядати в якості декількох значень: а) як діяння - певна поведінка суб'єкта (дії або бездіяльність) на конкретному і певному стані суспільних відносин, життєвих реалій, спрямоване на досягнення бажаного юридичного (формального) і фактичного результату; б) як закладений у праві (обов'язки) підсумок діяльності, тобто досягнення юридичної (правової) мети.

У літературі, на наш погляд, іноді змішуються значення аналізованих термінів. Т.І. Ілларіонова, Б.М. Гонгало, В.А. Плетньов підкреслюють: "Щоб задовольнити конкретний інтерес (потреба), як правило, недостатньо тільки придбати суб'єктивне право. Необхідно його здійснити, тобто діяти певним чином".

Іноді під здійсненням цивільного права розуміється вільний вибір суб'єктом конкретного варіанту поведінки з існуючої в нього в силу права заходи (обсягу) можливостей. Але це не вибір поведінки (лише частину можливостей, закладених у суб'єктивному праві), а вже сама поведінка суб'єкта, в результаті якого реалізується дане право. Вибір своєї поведінки в рамках, виражених у суб'єктивному праві правочинів, являє собою вольове рішення суб'єкта.

Для того щоб визначити, яким чином відбувається здійснення суб'єктивного цивільного права та виконання обов'язку, досягнення мети, закладеної у змісті права та обов'язки, а також сутність даних правових явищ, необхідно вивести і охарактеризувати механізм його здійснення і виконання обов'язку.

Слово "механізм" позначає систему, внутрішній устрій, що визначають порядок якого-небудь виду діяльності, процесу.

Механізм здійснення суб'єктивних цивільних прав і виконання обов'язків являє собою послідовну, комплексну організацію правових засобів і забезпечення умов, спрямованих на досягнення кінцевої мети, закладеної у змісті права і обов'язки. Мета цього механізму повинна бути спрямована не тільки на досягнення результату де-юре (офіційного), але і на дійсну, фактичну реалізацію тих можливостей (де-факто) для уповноваженої особи, які надаються правом. Аналогічно мета механізму виконання обов'язків в ідеалі повинна виражати не виключно юридична (формальне) виконання необхідних вимог, але і фактичний, соціально-економічний результат дії (бездіяльності) зобов'язаної особи. Оскільки саме при даному теоретичному, законодавчому та правозастосовчому підході юридична (правова) мета - "як перетворення об'єктивної можливості в ідеальну (до її практичної реалізації) дійсність" - може вважатися досягнутою.

Вельми показовим у цьому відношенні представляється справа, розглянута Уссурійський міським судом. 14-річний Антон Р. через ураження клітин головного мозку є довічним інвалідом, життя його багато в чому залежить від роботи електровідсмоктувачі, самостійно він може лише дивитися і дихати. 21 листопада 2000 виникла реальна загроза життю Антона у зв'язку з відключенням ВАТ "Дальенерго" електроенергії в житловому районі міста, де проживає неповнолітній. Мати потерпілого звернулася до суду з позовом про компенсацію моральної шкоди енергопостачальною організацією у розмірі 50 тисяч рублів (стільки необхідно було на покупку автономного електрогенератора). Уссурійський міським судом було встановлено наявність реальної загрози життю сина позивачки, порушення його права на життя. Суд зобов'язав ВАТ "Дальенерго" відшкодувати моральну шкоду. Суд порахував, що "в цілях розумності і справедливості" компенсацію моральної шкоди необхідно знизити до 4 тисяч рублів. Саме в таку суму було оцінено страждання матері, ледве не втратила свого сина, і фізичні (а також і моральні) муки самого потерпілого.

Для науки останнього десятиліття суб'єктивне цивільне право являє інтерес як явище соціально-правової дійсності, що проявляється у підході до визначення суб'єктивного цивільного права через категорію "можливості". Як юридично забезпечену можливість уповноваженої особи зумовлювати поведінку інших осіб суб'єктивне цивільне право визначає Н.Ю. Мурзіна. В.А. Бєлов вважає, що суб'єктивне цивільне право являє собою можливість особи - носія права вести себе (діяти) певним чином, тобто з дотриманням встановлених кордонів або меж цієї можливості. А.В. Власова розглядає суб'єктивне цивільне право як структурно-сукупний набір видових можливостей.

Правові можливості, в сукупності надані суб'єкту права як вид дозволеного до здійснення поведінки, традиційно іменуються правомочностями. Суб'єктивне цивільне право, таким чином, виступає як складне утворення, воно "як модельний елемент юридичної конструкції громадянського відносини ... характеризується через сукупний набір правомочностей, необхідних для правового опосередкування фактичних можливостей, які укладаються в тому чи іншому вигляді соціально значущої поведінки". Правочини, будучи "дробовими частинами суб'єктивного права", в сукупності складають його зміст.

Суб'єктивне цивільне право являє соціальну цінність лише у випадку, якщо воно може бути здійснено. Представляє по суті своїй процес втілення правової можливості в соціальну дійсність, здійснення суб'єктивного права розглядається як частина процесу реалізації об'єктивного права у формі його використання. Остання ж являє собою одну зі стадій правового регулювання. Явна зв'язок і взаємозумовленість правореалізації в об'єктивному сенсі та реалізації (здійснення) суб'єктивного права на рівні процесу правового регулювання стали причиною появи в цивілістиці вчення про механізм здійснення суб'єктивного цивільного права, методологічною базою для конструювання якого став механізм правового регулювання.

Здійснення суб'єктивного цивільного права визначають як "втілення правової можливості в дійсності", "реалізацію тих можливостей, які надаються законом або договором власнику суб'єктивного права", "використання передбачених цивільно-правовою нормою можливостей конкретним правовласником", "перетворення в дійсність конкретної можливості, що становить зміст суб'єктивного права ". Дані визначення характеризують здійснення права в динаміці правового регулювання як одну з його стадій (на що вказують терміни "втілення", "реалізація", "використання", "перетворення"). Вдалим видається визначення Н.І. Клейн, в якому зроблено акцент на соціальному аспекті досліджуваного явища: "під здійсненням права розуміють поведінку особи, що відповідає змісту належав йому права". Зауваження викликає, однак, ототожнення в деяких визначеннях суб'єкта права і суб'єкта здійснення права. Суб'єктивне право, як і юридичний обов'язок, в окремих випадках здійснюється діями третіх осіб, а не самого правовласника (здійснення права представником, наприклад). Тому здійснення суб'єктивного цивільного права слід розуміти як поведінка правовласника або іншого уповноваженого особи, що відповідає змісту належить правовласнику суб'єктивного права.

Згідно зі ст. 9 ЦК РФ громадяни та юридичні особи на свій розсуд здійснюють належні їм цивільні права, при цьому права повинні здійснюватися безперешкодно (ст. 1 ЦК РФ). Виходячи з цих положень, можна зробити висновок, що здійснення цивільних прав має такі особливості.

По-перше, здійснення цивільних прав засновано на свободі вибору уповноваженою суб'єктом у принципі будь-якого варіанту поведінки, обумовленого змістом суб'єктивного права. Якщо суб'єктом здійснення права є не уповноважених, а уповноважена ним особа, останнє має свободу вибору варіантів поведінки лише в рамках, окреслених правовласником.

По-друге, ніхто не має права перешкоджати суб'єкту здійснювати суб'єктивне цивільне право (межі здійснення, однак, можуть бути встановлені нормативно).

По-третє, суб'єкт за загальним правилом своїм розсудом може як здійснювати право, так і відмовитися від його здійснення. З цього правила є винятки, коли закон зобов'язує здійснювати цивільні права (наприклад, примусове ліцензування в патентному праві) або коли відмова від здійснення права визнається зловживанням правом.

Так, громадянин, який є боржником за договорами позики, отримав у спадок житловий будинок, однак він ухилявся від прийняття спадщини та реєстрації права власності на будинок, хоч і подав заяву до нотаріальної контори. Суд прийняв рішення про спонукання боржника до прийняття спадщини та реєстрації права власності на будинок.

З метою дослідження здійснення права це явище зазвичай розглядають у співвідношенні з змістом суб'єктивного права для того, щоб їх розмежувати. Ця проблема "становить значні труднощі перш за все тому, що як сам зміст суб'єктивного права, так і його здійснення припускають певну поведінку уповноваженої особи". В.П. Грибанов запропонував розмежовувати зазначені явища, показуючи співвідношення змісту і здійснення права як:

- Співвідношення між можливістю і дійсністю;

- Співвідношення між об'єктивним і суб'єктивним (зміст права об'єктивно для уповноваженої, а здійснення залежить від його волі);

- Співвідношення загального і конкретного (тобто загального типу поведінки і конкретних форм його прояви).

Говорячи про співвідношення змісту права і його здійснення як об'єктивного і суб'єктивного, В.П. Грибанов вказував на значну умовність і відносність такого розмежування, оскільки, "з одного боку, воля уповноваженої особи ... все ж таки бере участь у визначенні змісту ряду придбаних їм суб'єктивних прав, а з іншого боку, процес здійснення права в ряді випадків також регламентований законом. .. ". Співвідношення змісту права і його здійснення як співвідношення можливого і дійсного, з чим можна погодитися, підтримується, зокрема, Є.В. Вавіліна.

Рішення даного питання важливе, оскільки тільки від нього залежить висновок про те, що визначає конкретну поведінку уповноваженої - суб'єктивне право чи механізм його здійснення. Дана проблема проявляється в тому, що одні дослідники називають певні варіанти поведінки уповноваженої як його правомочності (правові можливості), а інші те ж саме іменують як способи здійснення права. Так, способи використання творів літератури, науки і мистецтва, перераховані в законі, зазвичай називають правомочностями суб'єкта виключного права, але є точка зору, що відтворення, розповсюдження, публічне виконання та ін - це способи здійснення виключного права.

Позицію професора В.П. Грибанова, згідно з якою суб'єктивне право встановлює загальний тип поведінки, а конкретні форми його прояву визначаються в процесі здійснення права, поділяє О.А. Поротікова. При цьому автор звертає увагу на те, що в науці є тенденція невиправданого змішання змісту цивільного права та діяльності щодо здійснення прав, це "свідчить про стирання кордонів між тим, що можливо здійснювати особі, і тим, як воно повинно це робити", що, у свою чергу, "служить причиною викривленого розуміння істоти концепції зловживання". Таким чином, пропонується чітко розмежовувати правові можливості (правомочності) як елементи змісту суб'єктивного права і форми або способи реалізації цих можливостей, які, користуючись термінологією прихильників інструментального підходу в цивілістиці, є елементами механізму здійснення права.

Показово й те, що в науці не обгрунтована необхідність застосування категорії способу здійснення права. Пропозиції сформулювати поняття способу здійснення права досить рідкісні, запропоновані визначення, як зазначає Є.В. Вавілін "грішать" помітною часткою абстрактності, при цьому робиться висновок, що у визначенні поняття способу здійснення права немає особливої ​​необхідності. Пропонуючи виділяти у механізмі здійснення права способи здійснення в якості окремого елемента, Н.Л. Дмитрик одночасно стверджує, що "всі можливі способи здійснення того чи іншого суб'єктивного права ... повинні повністю охоплювати зміст даного права ... Суб'єктивне право ... є і мірою тих способів, у яких дана поведінка може знаходити свою реалізацію ... Сукупність способів здійснення суб'єктивного права утворює одночасно і межі права ...". Як видно, у автора спостерігається тенденція до ототожнення правових можливостей і способів здійснення права. Як зазначено в юридичній літературі, коли говорять про фактичних і юридичних способи здійснення права, ми бачимо тільки здійснення відповідних правочинів: правомочності на дії з об'єктом права та правомочності розпорядження правом. Як наголошується в одній з сучасних публікацій, "суб'єктивне право ... вже саме по собі включає в себе і обсяг правомочностей, і суто правовий спосіб їх здійснення, який, у свою чергу, можливий лише в межах цього обсягу правомочностей".

Очевидно також те, що в ряді випадків для здійснення права уповноваженій необхідні дії інших осіб (представництво, довірче управління), а для здійснення окремих правових можливостей необхідно встановити додаткові правовідносини (щоб розпорядитися правом, потрібно укласти, наприклад, договір). Але і в цих випадках, як видається, говорити про способи здійснення права зайве. У даному випадку можна говорити про засоби здійснення права (правових засобах), тобто про юридичних конструкціях представництва, договору тощо, які необхідні для належного здійснення права та надано уповноваженій для цієї мети правовим регулюванням.

Таким чином, як видається, виділення в цивілістиці особливої ​​категорії способу здійснення права не є необхідним. Здійснення суб'єктивного права є поведінка, що відповідає змісту належить правовласнику суб'єктивного права. Здійснення і зміст суб'єктивного цивільного права співвідносяться як можливе і дійсне.

Здійснення (реалізація) цивільних прав - це вчинення учасниками майнового обороту тих дій, які передбачені нормами законодавства та умовами зв'язують їх договірних та інших зобов'язань. За допомогою здійснення цивільних прав досягається практична реалізація тих господарських, побутових та інших цілей, до досягнення яких прагнуть учасники майнового обороту: власник використовує в різних формах належне йому майно, продавець реалізує товари, автор винагороджується за свій твір і т.д. Здійснення права включає і засоби його захисту у разі порушення, наявність захисту - необхідний елемент будь-якого цивільного права.

Виділяють дві групи умов, необхідних для здійснення цивільних прав. Зовнішні (об'єктивні) по відношенню до носія права умови - матеріальні та юридичні гарантії. Внутрішні (суб'єктивні) умови відносяться до поведінки уповноваженої і зобов'язаної осіб. Законодавство закріпило презумпцію розумності і добросовісності здійснення цивільних прав і обов'язків: розумне і сумлінне поведінку суб'єктів цивільних правовідносин передбачається, якщо інше не доведено.

Проведений вище аналіз категорій здійснення суб'єктивних прав і виконання обов'язків дозволяє перейти до визначення поняття здійснення суб'єктивного права і виконання суб'єктивної обов'язки.

Підсумовуючи всі наведені вище визначення, можна таким чином висловити суть здійснення суб'єктивних прав і виконання суб'єктивних обов'язків. Здійснення суб'єктивного права - втілення правової можливості в дійсності. Виконання суб'єктивної обов'язки - втілення в дійсності правового припису, належної поведінки суб'єкта. Здавалося б, такі визначення мало що дають для розуміння категорії здійснення суб'єктивного права: якщо суб'єктивне право є якась правова можливість, то здійснення суб'єктивного права і не може бути не чим іншим, як реалізацією на практиці цієї можливості. Аналогічно і обов'язок: виконання обов'язку - це не що інше, як реалізація правового припису, становить її зміст.

РОЗДІЛ 2. МЕЖІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ І ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ

2.1 Поняття меж здійснення суб'єктивних цивільних прав

Питання про межі суб'єктивного права є одним із найскладніших в юридичній науці. Труднощі його полягає в тому, що межі права так чи інакше обмежують свободу людини. Відповідь на це питання був вперше сформульований у ст. 4 французької Декларації прав людини і громадянина 1789 р., в якій зазначено: "Свобода полягає в можливості робити все, що не завдає шкоди іншій; таким чином, здійснення природних прав кожної людини обмежено лише тими межами, які забезпечують іншим членам суспільства користування тими ж правами. Межі ці можуть бути визначені лише законом ".

У ДК РФ реалізації громадянських прав присвячені ст. 9 "Здійснення цивільних прав" та ст. 10 "Межі здійснення цивільних прав". У пункті 1 ст. 9 ЦК РФ закріплений один із принципів здійснення цивільних прав - диспозитивність. Він означає, що особи, які мають громадянськими правами, вільні у виборі форм і цілей їх реалізації. Ніхто не має права перешкоджати суб'єкту здійснювати належні йому цивільні права або примушувати його до їх реалізації. Про важливість названого принципу говорить той факт, що закріплює його норма вміщена також у ст. 1 ЦК РФ, в якій сформульовані основні засади цивільного законодавства. У пункті 2 ст. 1 передбачено, що громадяни та юридичні особи набувають і здійснюють свої цивільні права своєї волею і у своєму інтересі.

Згідно з пунктом 2 ст. 9 ЦК РФ відмова громадян і юридичних осіб від здійснення належних їм прав не тягне припинення цих прав, за винятком випадків, передбачених законом. З цієї норми випливає, що особа не тільки вільно в активному використанні прав, але й має можливість утримуватися від їх реалізації, якщо з яких-небудь причин воно зацікавлене в цьому. Дана норма забезпечує повну диспозитивність суб'єктів цивільних прав, підкреслюючи, що на них не покладено обов'язок здійснювати належні їм права. Це якість відрізняє цивільні права від суб'єктивних прав іншого роду, наприклад, посадових повноважень - прав, які посадові особи не тільки можуть, але й зобов'язані здійснювати. Відмова від здійснення права, про який йдеться в п. 2 ст. 9 ЦК РФ, - це відмова не від права, а від його реалізації. Відмова особи діяти певним чином у межах суб'єктивного права не тягне за собою припинення або обмеження права. Вчинення дій, від реалізації яких відмовляється особа, залишається дозволеним.

У зазначеному пункті закріплено також правило, що у передбачених законом випадках відмова від здійснення прав тягне за собою їх припинення, тобто в цих випадках на особу покладається обов'язок здійснювати належне йому право. Необхідність подібних винятків із загального правила обумовлена ​​важливістю деяких об'єктів цивільних прав для інших осіб чи суспільства в цілому. Таким випадком може бути, наприклад, невикористання власником протягом встановленого законом терміну земельної ділянки, призначеної для сільськогосподарського виробництва або житлового чи іншого будівництва.

Свобода здійснення цивільних прав, представлена ​​суб'єктам управомочивающими правовими нормами і правилом диспозитивності, не може бути безмежною, вона обмежується інтересами інших осіб - фізичних і юридичних, а також інтересами суспільства. Обсяг суб'єктивних цивільних прав тому визначається не тільки кордонами, встановленими управомочивающими нормами, а й сукупністю норм різних галузей права, що містять заборони та приписи, які обмежують суб'єктивні права. Так, ч. 3 ст. 17 Конституції України встановлює, що здійснення прав і свобод людини і громадянина не повинно порушувати права і свободи інших осіб, а ст. 1064 ЦК України закріплює загальне правило про те, що шкода, заподіяна особі або майну громадянина, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка заподіяла шкоду.

Кілька обмежень суб'єктивних цивільних прав законодавець вважав за доцільне помістити в загальні положення ЦК РФ (безпосередньо за статтею, яка закріплює принцип диспозитивності) і назвав їх межами здійснення цивільних прав. Норми, що закріплюють ці обмеження, об'єднані в ст. 10 ЦК РФ. Пункт 1 цієї статті встановлює, що при здійсненні будь-яких цивільних прав заборонені: дії громадян і юридичних осіб, здійснюються виключно з наміром заподіяти шкоду іншій особі (так звана шикана), зловживання правом в інших формах; використання цивільних прав з метою обмеження конкуренції, зловживання домінуючим становищем на ринку.

Визначення поняття "зловживання цивільними правами" в законі не дано, у судовій практиці воно поки також не сформульовано. На практиці дії учасників цивільних правовідносин досить рідко зізнаються зловживанням правом, проте такі випадки все ж трапляються.

Пункт 3 ст. 10 ЦК України встановлює, що у випадках, коли закон ставить захист цивільних прав в залежність від того, чи здійснювалися ці права розумно і сумлінно, розумність дій і сумлінність учасників цивільних правовідносин передбачаються. У даній нормі, таким чином, закріплена презумпція розумності і добросовісності осіб, які здійснюють суб'єктивні цивільні права, відповідно до якої нерозумність і несумлінність особи, допущені при здійсненні прав, повинен довести той, хто це стверджує, і поки їм не будуть представлені достатні докази, суд повинен вважати суб'єкта права сумлінним, а його дії - розумними. Приміщення норми, що говорить про розумності та добросовісності, в статтю, присвячену меж здійснення цивільних прав, свідчить про те, що законодавець відносить вимоги розумності і добросовісності до меж здійснення цивільних прав. Ці вимоги відрізняються від меж, перерахованих у п. 1 ст. 10 ГК РФ, тим, що формують кордону не будь-яких громадянських прав, а тільки деяких, спеціально зазначених у законі. Під розумністю і сумлінністю слід розуміти інтелектуальні та моральні якості особистості, що виникають під час реалізації громадянських прав і мають правове значення у зазначених законом випадках. Таким чином, у ст. 9 і 10 ЦК РФ містяться, по-перше, правові норми, що закріплюють гарантії свободи реалізації суб'єктивних цивільних прав, а по-друге, - норми, що обмежують можливість неналежного використання цієї свободи.

Суб'єктивне право - це свобода суб'єкта, обмежена конкретними межами. Безмежна свобода є свавілля, що не має нічого спільного з правом. Правове становище уповноваженої суб'єкта, що виходить за рамки встановлених меж, в залежності від конкретних обставин може бути кваліфіковано як правопорушення (перевищення права) або зловживання правом.

Межі, що встановлюють рамки конкретних суб'єктивних прав, можуть мати як об'єктивний, так і суб'єктивний характер. Об'єктивні межі окреслюються чинним законодавством (об'єктивним правом), суб'єктивні - визначаються самим суб'єктом права. Поняття "межі здійснення суб'єктивного права" характеризує головним чином суб'єктивні аспекти правореалізації. Вони визначаються самим носієм суб'єктивного права, який здійснює його на свій розсуд для досягнення свого інтересу.

Здійснення суб'єктивного права є реалізація цих можливостей. Зміст суб'єктивного права завжди зумовлене законом, який або прямо пропонує уповноваженій особі певну поведінку, або санкціонує його.

Об'єктивні межі суб'єктивного права визначаються законодавцем виходячи з конкретно-історичних умов. При цьому враховуються соціально-економічний розвиток суспільства, його релігійні, культурні особливості, національні традиції, міжнародні стандарти прав людини і безліч інших факторів. Держава сама вирішує, які права і в якому обсязі надати своїм громадянам. Залежно від правової системи тієї чи іншої країни межі конкретного суб'єктивного права можуть істотно відрізнятися. Таким чином, законодавець, надаючи суб'єкту конкретне право, визначає і його межі, встановлюючи їх у нормативно-правових актах. Проте в законі мають бути чітко зазначені і межі суб'єктивного права, тобто ті умови, за наявності яких суб'єкт наділяється відповідним правом, і ті рамки, в яких вона на свій розсуд буде його здійснювати.

Якщо межі суб'єктивного права не обмежені законодавцем, то в більшості випадків його здійснити неможливо. У таких випадках прийнято говорити про декларативність права і відсутності механізму його реалізації.

Так, товариство з обмеженою відповідальністю "Веста" (далі - Товариство) звернулося в Арбітражний суд міста Санкт-Петербурга і Ленінградської області з позовом до Комітету з управління міським майном Санкт-Петербурга (далі - КУГІ) про реєстрацію додаткової угоди від 24.08.05 N 2 до договором від 10.04.2000 N 04-ЗК00961 оренди земельної ділянки.

Як випливає з матеріалів справи, у відповідності з рішенням міської комісії з розпорядження об'єктами нерухомості від 10.02.2000 КУГІ виніс розпорядження від 07.03.2000 N 490-р про передачу Товариству в оренду земельної ділянки площею 2719 кв.м, розташованого за адресою: Санкт- Петербург, пр. Просвіти, д. 87а, терміном на 9 років для розміщення комплексу дрібнороздрібної торгівлі. На підставі даного розпорядження КУГІ (орендодавець) та ТОВ "Веста" (орендар) 10.04.2000 уклали договір N 04-ЗК00961 оренди земельної ділянки загальною площею 244 кв.м, розташованого за вказаною адресою, терміном дії з 01.04.2000 по 01.04.03 .

Договір оренди зареєстрований у встановленому законом порядку.

У подальшому термін дії договору було продовжено на невизначений термін у відповідності зі статтею 621 Цивільного кодексу Російської Федерації (далі - ГК РФ).

Пунктом 7.1 договору передбачено таке: орендар зобов'язаний за свій рахунок здійснити закріплення меж ділянки в натурі та представити орендодавцю проект кордонів, затверджений в установленому порядку, в 6-ти місячний термін після укладення договору, після чого орендодавець зобов'язаний оформити додаткову угоду до договору про збільшення терміну його дії до 01.04.09 та перерахунок орендної плати у разі зміни площі ділянки.

Після надання орендарем в КУГІ документів кадастрового обліку названого ділянки і на підставі пункту 7.1 договору сторони 24.08.05 підписали додаткову угоду N 2 до договору, відповідно до якого внесли зміни в умови договору, уточнили його предмет, справили перерахунок розміру орендної плати, визначили суму збільшеного першого платежу і встановили термін дії договору до 31.03.09. ТОВ "Веста" сплатило збільшений платіж у розмірі, передбаченому названим угодою, і доплатило за оренду в розмірі, встановленому в угоді.

Враховуючи, що угода про зміну договору оренди, що підлягає державній реєстрації, є його невід'ємною частиною, на нього поширюється вимога про обов'язкову державну реєстрацію.

Посилаючись на те, що КУГІ не виконав покладене на нього пунктом 4.1.4 договору зобов'язання щодо державної реєстрації додаткової угоди до договору і відмовився передати орендареві документи, необхідні для здійснення державної реєстрації угоди, у тому числі примірники кадастрових планів, квитанції про сплату орендарем державного мита за реєстрацію, Товариство звернулося з цим позовом.

В силу статті 10 ЦК РФ здійснення цивільних прав має бути розумним і сумлінним.

Обмеження суб'єктивного права - це вилучення деяких правочинів із змісту даного права. Наприклад, згідно з ч. 4 ст. 29 Конституції РФ громадянин має право вільно шукати, одержувати, передавати і поширювати інформацію. Межі даного права встановлені забороною на збір, використання та поширення інформації про приватне життя особи без його згоди, а також на розголошення відомостей, що містять охоронювану законом таємницю. Обмеження права, наданого ст. 29 Конституції РФ, може стосуватися таких правочинів, як вільний пошук інформації в умовах воєнного або надзвичайного стану, поширення інформації про дислокацію підрозділів спецназу, які готуються до штурму захоплених терористами об'єктів, і т.п.

А.А. Малиновський вважає, що особливість правового поведінки на думку, пов'язаного із здійсненням права, полягає в тому, що суб'єкт може в будь-який момент відмовитися від здійснення суб'єктивного права. А тому юридичні заборони і обов'язки поза контекстом конкретного права не є для нього необхідністю. Дані заборони і обов'язки похідні від суб'єктивних прав і не носять самостійного характеру. Наприклад, студент, здійснюючи право на освіту в інституті, зобов'язаний вчитися (відвідувати лекції і складати іспити). Залишивши інститут, він автоматично втрачає всі пов'язані з навчанням обов'язки. При цьому право здобути вищу освіту в нього зберігається. Відмовитися ж від такого обов'язку, як, наприклад, служба в армії, він не може, оскільки цей обов'язок носить самостійний характер і не похідна від жодного суб'єктивного права.

На думку В.П. Грибанова, межі здійснення цивільних прав встановлюються в цивільному законодавстві суб'єктними межами (обумовленими рамками дієздатності), часовими межами (обумовленими термінами здійснення права), вимогою здійснювати суб'єктивні цивільні права відповідно до їх призначення, регламентацією способів здійснення права (способи реалізації майна - продаж, дарування і т.д.), наданими особі засобами примусового здійснення або захисту належного йому суб'єктивного права (необхідна оборона, підвідомчість спору і т.д.).

В.С. Ем визначає межі здійснення суб'єктивних цивільних прав як "законодавчо окреслені межі діяльності уповноважених осіб щодо реалізації можливостей, що становлять зміст даних прав".

В.П. Грибанов, усвідомлюючи необхідність відповісти на це питання, намагався зробити це таким чином. По-перше, він справедливо вказував, що "суб'єктивне право являє собою певну міру можливої ​​поведінки уповноваженої особи", а здійснення суб'єктивного права "є реалізація цих можливостей". "А з цього випливає, - зазначав автор, - що різниця між змістом суб'єктивного права і його здійсненням полягає насамперед у тому, що зміст суб'єктивного права включає в себе лише можливу поведінку уповноваженої особи, тоді як здійснення суб'єктивного права є вчинення реальних, конкретних дій , пов'язаних з перетворенням цієї можливості в дійсність ". Співвідношення між "поведінкою, які становлять зміст суб'єктивного права, і поведінкою, які становлять зміст здійснення права", В.П. Грибанов бачив як співвідношення "між можливістю і дійсністю", як "співвідношення об'єктивного і суб'єктивного" і, нарешті, як співвідношення "загального і конкретного, як співвідношення загального типу поведінки і конкретних форм його прояву в умовах даного конкретного випадку"

У підсумку робиться наступний висновок: "Якщо зміст суб'єктивного цивільного права може бути охарактеризований як загальний тип можливої ​​поведінки уповноваженої особи, санкціонований суб'єктивним правом, то зміст процесу його здійснення зводиться до вчинення уповноваженою особою реальних, конкретних дій, в яких знаходять своє вираження як воля самого уповноваженої особи, так і специфічні особливості даного конкретного випадку ".

Аналіз співвідношення між поведінкою, які становлять зміст суб'єктивного права, і поведінкою, які становлять зміст здійснення права, проведений В.П. Грибанова, на думку Л.В. Кузнєцової, нічого не дає для виявлення співвідношення між межами права та межами здійснення права. Адже і межі права, і межі здійснення права, якщо вони існують, встановлюються законом, а закон завжди абстрактний і об'єктивний у тому сенсі, що не залежить від поведінки і волі учасників правовідносин. А значить, співвідношення між межами права та межами здійснення права не може, подібно співвідношенню між поведінкою, які становлять зміст суб'єктивного права, і поведінкою, які становлять зміст здійснення права, характеризуватися як співвідношення об'єктивного і суб'єктивного, загального і конкретного, як співвідношення між можливістю і дійсністю. І межі права, і межі здійснення права, оскільки і ті й інші встановлюються законом, завжди є об'єктивними, загальними і дійсними.

Враховуючи абстрактний характер приписів закону, на наш погляд правильніше буде вважати, що дані розпорядження встановлюють зміст права, межі самого права, а не порядок і межі його здійснення, яке завжди виражається в конкретних діях конкретної особи в конкретний час і в конкретному місці.

Як підкреслює А.В. Малько, проблема правових обмежень в самому загальному плані є проблемою меж свободи людини в суспільстві, оскільки "свобода кожної людини простягається лише до тієї межі, від якої починається свобода інших людей. Прагнучи встановити ці межі, право сприяє тому, щоб в спільному житті людей запанував порядок, заснований на волі ".

Про складність вирішення питання про склад і понятті ясно певних критеріїв (параметрів) меж здійснення прав і свобод (що певною мірою пов'язано ще і з проблемою зловживання правами, свободами) звертається увага і зарубіжними вченими. Так, німецький правознавець К. Хессе справедливо вказує на те, що основні права повинні використовуватися тільки відповідно до їх духом, але не всупереч їхнім духом (наприклад, з метою усунення основ конституційного ладу і демократичного порядку), коли буде мати місце зловживання правами і свободами (зокрема, свободою вираження поглядів, свободою викладання, свободою листування, власністю і т.д.). З іншого боку, К. Хессе говорить про те, що "обмеження основних прав є визначенням меж їх здійснення, оскільки воно встановлює значення вмісту кожного з прав свободи". Розвиваючи свою думку далі, він звертає увагу на те, що "будь-яке з основних прав знаходить свій кордон передусім там, де об'єктивно кінчається коло його питань". Тому питання обсягу будь-якого основного права ставлять перед необхідністю ретельного аналізу "сфери дії його норми", який не завжди є легким.

Федеральним конституційним законом і федеральним законом можуть бути встановлені межі користування основними правами і свободами у відповідності з принципом правової рівності, сформульованим у ч. 3 ст. 17 і конкретизованим у ряді інших статей Конституції РФ; федеральним конституційним законом і федеральним законом можуть бути встановлені гарантії проти зловживань правами і свободами, але тільки в тій мірі, в якій це необхідно для припинення таких зловживань.

Норма ст. 10 ГК РФ є відображенням конституційного положення про необхідність нешкідливого здійснення прав. Її повною мірою можна було б вважати нормою-принципом галузевого масштабу. Прийоми юридичної техніки, які використовувалися при її формулюванні, відповідають декларативної моделі. Вираз недозволеності поведінки не конкретизовано, об'єктивна сторона забороненого діяння позначена в узагальненому вигляді.

З'ясовується, що межі здійснення прав, як випливає з назви статті, тяжіють одночасно і до зведеним у принцип умов провадження цивільних прав, до необхідності підкріплювати перешкоджання порушення меж невідворотністю цивільно-правової відповідальності.

Імператив, який складає принципові правила, не повинен і не може забезпечуватися безпосередньо заходами державного примусу. Зміст принципу випливає не з норми об'єктивного права, а з природи соціальних відносин. Тому тільки за умови усвідомленого підпорядкування своїх вчинків загальних ідей права можна перетворитися на суб'єкта правовідносин.

У зв'язку з цим межі здійснення, що містяться у Цивільному кодексі України, не можуть формулюватися в декларативної, принципової формі за аналогією з нормою Конституції.

У своєму прагненні об'єднати в нормі ст. 10 ГК РФ кордону здійснення прав з наслідками їх недотримання законодавець зіткнувся з проблемою поєднання принципів права і конкретних обов'язків уповноважених осіб, а також необхідністю висловити складу делікту і заходи відповідальності. У результаті була створена правова норма, парадоксальним чином з'єднує загальні положення цивільного права з правилами про правопорушення, де принципи і презумпції, по суті, характеризують склад делікту.

Такий стан речей не міг не позначитися на застосуванні зазначеної норми судовими інстанціями. Стаття 10 ГК РФ з введення в дію ч. 1 ЦК РФ і до 2002 р. була практично не затребувана правопріменітелямі. Для кваліфікації зловживання правом вона має занадто абстрактний характер, а власне переліку меж не містить зовсім. При відсутності законодавчих коректувань або тлумачення зазначеної статті пленумом вищої судової інстанції вона буде прикладом розумного, але практично не діючого правового починання, з побоювання порушити принцип законності при винесенні судового рішення.

Однак починаючи з 2002 р. зазначену норму стали застосовувати настільки активно, що створився певний "бум" зловживання правами в юридичній доктрині та практиці. Потрібно констатувати, що інтерес юристів-практиків не може бути пояснений усвідомленням природи зловживання правом, дозволом всіх суперечностей, пов'язаних з цим феноменом або удосконаленням законодавства. Межі здійснення цивільних прав все так само важко виводяться з ст. 10 ГК РФ і інших норм і як і раніше мають оціночний характер. "Попит" на ст. 10 ГК РФ в сьогоднішній дійсності ще більш шкідливий, ніж довгий період цілковитого ігнорування правопріменітелямі цієї норми, оскільки її застосовують як засіб швидкого реагування на ті спірні ситуації, коли застосування інших спеціальних норм вимагало б тривалого розгляду і доказування.

Крім цих найбільш широких заборон, які забезпечують взаємне обмеження громадянських прав, законодавство містить велику кількість норм, що зменшують обсяг конкретних суб'єктивних прав.

Кілька обмежень суб'єктивних цивільних прав законодавець вважав за доцільне помістити в загальні положення ЦК (безпосередньо за статтею, яка закріплює принцип диспозитивності) і назвав їх межами здійснення цивільних прав. Норми, що закріплюють ці обмеження, об'єднані в ст. 10 ЦК.

За обставин, коли поняття "зловживання цивільними правами" не розкрито ні в законі, ні в роз'ясненнях вищих судових органів, на практиці дії учасників цивільних правовідносин досить рідко зізнаються зловживанням правом. Такий підхід до використання ст. 10 ЦК видається правильним, оскільки застосування забороняє правової норми, в якій не вказані ознаки забороненого діяння, може призвести до порушення принципу законності при винесенні судових рішень.

Виходячи зі сказаного вище, коригування ст. 10 ГК РФ з урахуванням наукових розробок та визначення її місця в системі цивільного законодавства необхідна.

Значення категорії меж здійснення прав для концепції зловживання правом велике. Зловживання правом не повинно бути "правопорушенням в залежності від випадку". Якщо ж власник права вже з моменту придбання суб'єктивного цивільного права буде поінформоване про межі його діяльності по здійсненню правомочностей, тобто буде одночасно і зобов'язаною особою, то для нього не буде несподіванкою висновок судді про зловживання правом при недотриманні суб'єктом будь-якої з меж здійснення.

У зв'язку з викладеним, доведене перевищення меж здійснення прав слід розуміти як вчинення особою правопорушення у вигляді зловживання правом. Для полегшення кваліфікації складу цього правопорушення необхідно ввести в законодавство легальну класифікацію меж здійснення цивільних прав.

Проблема меж обмеження прав і свобод громадян як найбільш важлива теоретична проблема прав людини в епоху глобалізації та посилення позицій міжнародного тероризму потребує нового науковому осмисленні (у взаємозв'язку з проблемою визначення критеріїв меж здійснення прав і свобод громадян) в рамках спеціального дослідження і законодавче закріплення в цілях забезпечення балансу інтересів особистості, суспільства і держави на сучасному етапі розвитку Російської Федерації.

2.2 Види меж здійснення цивільних прав

Звертаючись до сучасного цивільного законодавства РФ, спробуємо охарактеризувати можливі групи передбачених меж здійснення суб'єктивних цивільних прав. На жаль, у ст. 10 ГК РФ, присвяченої цьому питанню, межі позначені в найбільш загальному вигляді, у зв'язку з чим їх доводиться виводити з загальних засад і змісту цивільного законодавства.

Слід одразу зазначити, що будь-яка класифікація меж здійснення прав можлива з великою часткою умовності. Значення поділу на групи полягає насамперед у більш чіткому усвідомленні масштабів наслідків недотримання меж, відносяться до того чи іншого виду.

Традиційно з початку 70-х років XX ст. прийнято кваліфікувати межі здійснення прав у цивілістиці шляхом виділення кожного відомого законодавству та правозастосовчій практиці межі в окрему категорію. Починаючи з єдиною монографії В.П. Грибанова, присвяченій цьому аспекту, і до теперішнього часу виділяють предметні, суб'єктні, часові межі, а також призначення права. Пізніше, з 1991 р., відокремлюється межа, зазвичай званий "права та інтереси третіх осіб".

На наш погляд, такий поділ не можна назвати правовою класифікацією. За своєю формою воно більш схоже на звичайне перерахування. З методологічного боку в ньому відсутні чіткі критерії, згідно з якими узагальнюються або розмежовуються ті чи інші межі здійснення, відсутня закономірний зв'язок між групою меж і юридичними наслідками їх недотримання, не встановлюється пріоритетність значення однієї групи меж перед іншими. Отже, можна сказати, що повної і адекватної класифікації меж на сучасному етапі в доктрині російського цивільного права не існує.

У зв'язку з цим корінні відмінності законодавства радянського періоду від російського цивільного законодавства у цій області змушують по-новому поглянути на предмет і значення класифікації меж. Багато хто з раніше встановлених обмежень значною мірою втратили свою актуальність. Одним із прикладів може служити призначення права, яке починаючи з ДК 1922 р. було головним масштабом використання цивільних прав. У сучасних умовах існують проблеми, пов'язані з розумінням призначення права та його роллю в процесі реалізації прав, які не дозволяють однозначно відносити вказану межу не тільки до головного обмежувача здійснення, але і до класу універсальних.

Перш ніж перейти безпосередньо до пропонованої моделі класифікації меж, слід особливо зупинитися на деяких з них, звично виділяються доктриною цивільного права. Мова йде про так званих предметних, суб'єктних і часових межах. Пояснюється це тим, що немає достатніх підстав розглядати все перераховане в якості меж процесу здійснення, а не обмежень змісту суб'єктивного права. До того ж законодавець не вказує їх в нормі ст. 10 ГК РФ і в інших присвячених здійсненню правилах, з чого можна зробити висновок, що тільки доктринальний аналіз ГК РФ може дозволити вести мову про зазначені межах використання цивільних прав. Наукове ж значення виділення цих меж викликає сумніви.

Отже, предметні обмеження. Вони були запозичені цивілістами з розробок загальної теорії права. Вважається, що ці межі обумовлені предметом суб'єктивного права. Вони дозволяють звернути увагу на те, що суб'єктивне право на вчинення одних дій не може поширюватися на інші дії. Тим самим окреслюється коло поведінкової активності уповноваженої особи, то, що в цивільному праві справедливо називають "загальним типом поведінки".

В.В. Лазарєв, пояснюючи суть предметних обмежень здійснення суб'єктивних прав, звертав увагу на те, що наявне суб'єктивне право припускає заздалегідь відомий коло діянь, допустимих для обличчя на його основі, і відповідно неможливість вчинення будь-яких інших дій в рамках того ж права. Так, покупець, маючи право вимагати заміни недоброякісного товару у встановлені терміни, не може вимагати заміни в ці ж терміни речей, відповідних нормальним якісним характеристикам.

Наскільки можна судити, предмет, таким чином, прирівнюється до обсягу змісту суб'єктивного права і впливає на процес здійснення тільки в тій мірі, в якій здійснення залежить від змісту права. Враховуючи, що здійснити можна тільки те, що потрапляє в межі правочинів, зв'язок між змістом (предметом права) і його використанням очевидна. Але суть цього зв'язку не дозволяє зробити висновок про те, що зміст права може одночасно служити межею його здійснення.

Значення недотримання предметних кордонів полягає в тому, що особа діє не в статусі уповноваженої, а без права. Поведінка суб'єкта, що вийшов за межі предмета своїх можливостей, не може розглядатися як зловживання своїм правом. Така поведінка не здатне викликати юридичного ефекту, тотожного здійсненню готівкового суб'єктивного права. Користуючись раніше наведеним прикладом, можна пояснити, що особа, яка бажає повернути річ належної якості, не робить нічого поганого, але його намір не грунтується на суб'єктивному праві і відсутні підстави для задоволення подібної вимоги.

Таким чином, предметні межі цілком поглинаються змістом суб'єктивного цивільного права, і якщо і впливають на його використання, то опосередковано. Вони не можуть виступати межею здійснення і спричиняти наслідки, передбачені для недотримання меж, головним з яких є вчинення особою цивільного правопорушення (зловживання правом).

Перейдемо до аналізу так званих суб'єктних чинників, які, на думку деяких вчених, також здатні впливати на здійснення суб'єктивного цивільного права. Мова йде про характеристики правового статусу особи, яка має право, які в тій чи іншій мірі впливають на використання правомочностей.

Важко заперечувати той факт, що громадянське право реалізується певними особами, кожна з яких володіє своєрідним набором статутних характеристик, що дозволяють йому діяти в цивільному обороті, такими як: обсяг дієздатності, вік, освіта, громадянство, професія, статус індивідуального підприємця і т.п. Нерідко наявність у суб'єкта будь-якого цивільного права ще не означає можливість його самостійного здійснення.

Використання прав може залежати від обсягу дієздатності особи, у ряді випадків права здійснюються за умови приналежності до російського громадянства і т.п. Більше того, у суб'єкта у володінні може виявитися право на об'єкт, вилучення корисних властивостей якого і розпорядження яким пов'язане з певним рівнем освіти або професійною приналежністю та отриманням відповідного дозволу (ліцензії). У таких ситуаціях належить особі право їм безпосередньо здійснюватися не може.

Відповісти однозначно на питання, чи є елементи правового статусу суб'єктними обмежувачами здійснення права, складно. За певних обставин характеристики суб'єкта можуть володіти правопрекращающим властивістю, зокрема, якщо особа набуває право на майно, яке в силу закону не може йому належати (ст. 238 ГК РФ). Це вилучення з правового статусу особи є приводом не до кваліфікації його дій щодо здійснення права як неналежної поведінки, правопорушення, а до неможливості здійснювати право з моменту його придбання. Єдиний варіант поведінки, який справді є у особи у цій ситуації, продиктований обов'язком зробити відчуження цього майна протягом одного року з моменту виникнення права власності.

Аналогічна ситуація складається у суб'єкта, якщо відсутня ліцензія на заняття певною діяльністю. Отже, за певних умов суб'єктні кордону впливають на саме існування суб'єктивного цивільного права, але вони не служать при цьому межами його використання, в їх безпосередньому розумінні. Більш правильно розглядати елементи правового статусу уповноваженої особи в якості передумов правообладания і правореалізації.

Якщо здійснюється право за відсутності належного обсягу дієздатності, то угоди, пов'язані з таким здійсненням, або незначні, тобто настають наслідки, відповідні дії без права, та відсутня будь-якої правової ефект від поведінки особи (ст. ст. 171 - 174 ЦК РФ), або можуть бути визнані недійсними за заявою зацікавлених осіб (ст. ст. 175 - 177 ЦК РФ) . Потрібно звернути увагу на той факт, що і в першому, і в другому випадку здійснення права з пороком суб'єкта може бути визнано належним (наприклад, ч. 2 ст. 171, ч. 2 ст. 172 ГК РФ).

Все сказане дозволяє зробити висновок, що немає причин відносити цей вид кордонів до меж здійснення в тому їх сенсі, який ми визначили виходячи з тлумачення легального закріплення обговорюваної категорії і правових наслідків, пов'язаних з їх перевищенням.

Виділяючи серед меж здійснення суб'єктивних цивільних прав часові межі, ми знову опиняємося в складній ситуації. Важко стверджувати, що здійснення права ніяк не пов'язане з термінами. Фактор часу має велике значення як "міра оцінки соціальних процесів і явищ і як засіб цілеспрямованого регулювання людської діяльності".

Існування прав і обов'язків у часі є один із засобів юридичного впливу на поведінку учасників цивільних відносин. Вплив, що розуміється як обмеження активності уповноваженої особи, виражається, на загальну думку, в пресекательних за своєю природою терміни. Утруднення викликає усвідомлення правових наслідків закінчення різного виду строків у залежності від їх призначення (породжують права, встановлених для здійснення прав і виконання обов'язків, строків для захисту). Ще більш цікаву систематику термінів пропонують учені, які виділяють два великі блоки - терміни здійснення прав та строки для виконання обов'язків. При цьому строки здійснення, у свою чергу, поділяються на час існування права, преклюзівние (пресекательние), претензійні, гарантійні і т.д.

Таким чином, класифікація меж здійснення прав не повинна містити тих меж, які за своєю природою є властивостями змісту права, або хоч і ставляться до характеристик процесу здійснення, але не в змозі приводити в разі їх недотримання до зловживання правом як єдиному юридичній наслідку, з яким слід пов'язувати категорію меж здійснення. Критерій співвіднесення меж здійснення з передбаченим у разі їх недотримання правопорушенням, на наш погляд, є самий зрозумілий орієнтир для систематизації меж.

Здається, що як з практичної, так і з теоретичної точок зору необхідно об'єднати всі можливі варіанти меж здійснення спочатку в два класи: універсальні і спеціальні.

Універсальні - це ті, які можна застосувати до будь суб'єктам права, в рамках будь-яких цивільних правовідносин безвідносно до типу здійснюваного цивільного права. Вони не мають винятків, поширюються в безумовній формі на процес використання всіх правочинів, тобто мають в цьому сенсі якістю загальності (універсальності), не змушують робити вибору. До універсальних меж, на наш погляд, слід відносити: права третіх осіб, інтереси третіх осіб, засоби захисту належить особі права.

Спеціальні межі, навпаки, перебувають у тісній обумовленості з видом правовідносини, в якому реалізується право, залежать від змісту самого суб'єктивного цивільного права. Нерідко для їх застосування як критерію здійснення мають значення статусні характеристики уповноваженої особи, а також додаткові обставини конкретної життєвої ситуації. Спеціальними межами можна визнати добросовісність та розумність при здійсненні прав (виходячи з їхнього справжнього легального закріплення); призначення права; засоби і способи здійснення.

Запропонована класифікація покликана полегшити кваліфікацію зловживання правом в залежності від виду межі, який був порушений. Розмежування грунтується на тій обставині, що межі, що відносяться до першого класу, поширюються на всі без винятку суб'єктивні цивільні права, а межі другого класу передбачаються законодавцем щодо конкретного виду цивільних прав.

Таким чином, свобода у здійсненні цивільних прав має свої обмеження, і ці обмеження в силу ст. 55 Конституції РФ допускаються тільки закону і лише в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави. Законом, що обмежують межі здійснення цивільних прав, є перш за все Цивільний кодекс РФ. Така норма обмеження громадянських прав міститься у п. 1 ст. 10 ЦК РФ. Межі здійснення цивільних прав обмежені вимогами про дотримання основ правопорядку та моральності (ст. 169 ГК РФ), а також про заборону займатися діяльністю, що створює небезпеку заподіяння шкоди іншим особам (ст. 1065 ЦК).

Переважною точкою зору в цивілістиці є положення, згідно з яким зловживання правом є тип цивільного правопорушення.

Таким чином, державі (в особі законодавця) з метою не допустити протиправної поведінки максимально (наскільки це можливо) необхідно розробити чіткі правові засади здійснення права, визначивши межі можливої ​​поведінки. Межі здійснення цивільних прав повинні включати оцінку законності реалізованого суб'єктом права інтересу у взаємозв'язку з оцінкою законності чужих інтересів. Подолання інтересів різних осіб має бути засноване на пріоритеті права, що має найбільшу соціальну цінність.

РОЗДІЛ 3. ЗЛОВЖИВАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

3.1 Поняття і сутність зловживання суб'єктивним цивільним правом

Дослідження проблем зловживання правом безпосередньо пов'язане з аналізом правових норм, що регулюють даний правовий інститут. Відповідно до п. 1 ст. 10 Цивільного кодексу Російської Федерації, не допускаються дії громадян і юридичних осіб, здійснюються виключно з наміром заподіяти шкоду іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. Дана норма не визначає поняття зловживання правом, а також не розкриває ознаки, за наявності яких можна кваліфікувати "інші форми" зловживання правом, що створює серйозні труднощі в ході її застосування на практиці. Тому слід розглянути ряд виникають у зв'язку з цим питань для виявлення сутності зловживання суб'єктивними цивільними правами.

У науковій літературі зверталася увага на те, що лексичне тлумачення слова "зловживання" вказує на виникнення якогось "зла" в результаті здійснення права способами, забороненими ст. 10 ЦК РФ.

У зв'язку з цим потребує обговорення питання про зв'язок права і зла і про можливі форми прояву зла в праві.

Синтезувавши ці підходи, можна дати таке визначення права - визнана і захищена державою свобода у здійсненні інтересу.

Перш за все необхідно звернути увагу на те, в якій жорсткій імперативній формі сформульовано правило п. 2 ст. 1 ЦК РФ: "Громадяни (фізичні особи) та юридичні особи набувають і здійснюють свої цивільні права своєї волею і у своєму інтересі". Тому заслуговує на увагу позиція тих учених, які розкривають сутність зловживання правом, грунтуючись на категорії інтересу безвідносно до настання яких-небудь наслідків для інших осіб. Виходять вони при цьому з того, що особа, володіючи суб'єктивними правами, повинно мати інтерес в їх здійсненні. Два ці елементи (суб'єктивне право і інтерес в його здійсненні) існують нерозривно один від одного. Здійснення права при відсутності інтересу суперечить принципу, встановленому п. 2 ст. 1 ЦК РФ. Значить, така дія виходить за межі здійснення цивільних прав, окреслені законом, і має кваліфікуватися як зловживання правом.

З питання про те, чи є дії щодо здійснення права при відсутності у суб'єкта права інтересу в їх здійсненні правопорушенням, необхідно зазначити наступне.

Протиправним є акт зі здійснення права, вчинене суб'єктом або до виникнення у нього цього права, або після його припинення.

Відсутність інтересу у здійсненні права не є обставиною, що перешкоджає виникненню права, тобто за наявності передбачених законом юридичних фактів право виникає у суб'єкта незалежно від того, чи є у нього в даний час інтерес в отриманні тих вигод, які йому дасть здійснення даного права.

Відсутність інтересу у здійсненні права не є підставою припинення права, тобто якщо суб'єкт втратив з якихось причин інтерес в отриманні тих вигод, які йому може дати здійснення права, то ця обставина не передбачено законом як юридичного факту, що тягне припинення суб'єктивного цивільного права .

Іншими словами, обставини, що дають підстави для кваліфікації дій особи як зловживання правом, не тотожні обставинами, що є перешкодою для виникнення права, і не тотожні обставинами, що є підставою для припинення права.

Отже, дії уповноваженої суб'єкта щодо здійснення належного йому права при відсутності у цьому інтересу за своєю правовою природою не є правопорушенням. Протиправними вони стануть тільки в тому випадку, якщо будуть до кінця здійснені, тобто буде досягнутий результат здійснення права. Такий результат буде протівоправен такий, що суперечить ст. 10 ЦК РФ. Завдання суду не допустити цього. Відмовляючи особі у примусовому здійсненні права, суд перешкоджає перетворенню дій з реалізації даного права у протиправні. Якщо суд це не зробить, то ми отримаємо ситуацію, коли право здійснено за відсутності інтересу в такому здійсненні. Межею між правомірністю і протиправністю є рішення суду.

Отже, зловживання правом має місце в тому випадку, коли немає розумно і сумлінно витлумаченого інтересу в його здійсненні. У цьому випадку будь-яке здійснення права буде пов'язане з необхідністю для зобов'язаної особи виконувати кореспондуючих здійснюваному праву обов'язок без будь-якої користі для уповноваженої. Аналіз судової практики Верховного Суду, Вищого Арбітражного Суду Росії, федеральних арбітражних судів округів за період з 1995 по 2005 рр.. дозволяє зробити висновок про надзвичайно рідкісному появі випадків здійснення права при відсутності у уповноваженої особи в цьому інтересу.

Реакція держави на подібні дії носить превентивний характер. Мета державного втручання - запобігти настанню негативних наслідків. Підставою для втручання є кваліфікація дій особи як зловживання правом. Отже, дії особи кваліфікуються як зловживання правом до настання негативних наслідків. Таким чином, настання негативних наслідків не має значення для кваліфікації дій як зловживання.

Стаття 10 ЦК РФ як підстави для кваліфікації зловживання правом називає винятковість наміри завдати шкоди іншій особі (шикана). Тим часом значне число вчених вважали за потрібне вказати на крайню складність доведення виключності умислу на заподіяння шкоди і, як наслідок, неможливість точного застосування цього критерію на практиці. Крім того, в науці цивільного права вже висловлювалися серйозні сумніви в обгрунтованості віднесення шикани до зловживання правом, тому що заборона шикани є проведення кордону цивільних прав законом, а не відсилання до суддівського розсуд (тобто не відсилання до іншим критеріям, які повинен прийняти до уваги суд, в тому числі інтерес уповноваженої особи), у зв'язку з чим помилково підводити шикану під зловживання правом.

З іншого боку, якщо б дії по зловживанню правом не призводили до яких-небудь негативних наслідків, то у держави не було б необхідності їм перешкоджати. Дозвіл цього питання вбачається тільки в одному: наслідки зловживання правом мають визначатися не за їх впливу на третіх осіб, а по їх впливу на уповноважену особу. При вирішенні питання про кваліфікацію будь-яких дій як зловживання правом необхідно звертати увагу не на зло, яке уповноважених заподіює третім особам (заборона зловживання правом для цього не призначений за своєю природою), а на те, які наслідки буде мати безперешкодне здійснення права для уповноваженої особи.

Якщо в результаті такого здійснення права станеться порушення прав або охоронюваних законом інтересів третіх осіб, включаючи державу, то дані особи мають право вдатися до їхнього захисту способами, зазначеними в ст. 12 ГК, в залежності від характеру порушення.

У зв'язку з цим виникає інше питання: чи не спричинить таке розуміння зловживання правом необхідність для уповноваженої особи при здійсненні права судовим порядком щоразу доводити наявність свого інтересу у здійсненні належних йому суб'єктивних цивільних прав. На необгрунтованість таких думок вказував ще Р. Ієрінга: "Кожен, хто вимагатиме ... виконання, повинен бути готовий до того, що його зобов'яжуть представити доказ власного інтересу в договорі. Або, ставлячи справу правильніше, ми повинні визнати, що якщо позивач особисто не має жодного інтересу щодо виконання договору, то слід тому відвести пред'явлений ним позов. Тут тільки неприкритий егоїзм отримав би право на пощаду, а будь-яка дія для іншого піддалося б гонінню з боку права ... Насправді подібне введення питання про призначення договорів у коло судового дослідження абсолютно чуже праву ... одного укладення договору вже достатньо, як доказ інтересу ".

По одному із справ суд касаційної інстанції вказав на те, що для зловживання правом характерна відсутність охороняється законом інтересу правовласника до вчинення відповідних дій. Оскільки заявлений у справі позов заснований на умовах договору, укладеного позивачем для отримання прибутку, що є охороняється законом метою здійснення підприємницької діяльності, то висновок про зловживання позивачем правом не може бути визнаний правомірним.

На підставі викладеного заслуговує на підтримку ідея про те, що оскільки законодавець наділив учасників цивільного обороту суб'єктивними правами, то інтерес у їх здійсненні повинен передбачатися з тим, щоб не покладати на зацікавлених осіб у кожному випадку обов'язок щодо доказування наявності у них інтересу у здійсненні права.

Таким чином, при зверненні до суду за захистом права на позивачі не лежить тягар доведення наявності інтересу в його здійсненні, оскільки п. 3 ст. 10 ЦК України закріплює презумпцію здійснення права у своєму інтересі. Навпаки, якщо відповідач вважає, що позивач здійснює право при відсутності будь-якої вигоди для себе, то на нього покладається тягар доказування цієї обставини. Якщо відповідач цього не зробив, то суд не може входити в дослідження питання про зловживання правом.

Як приклад із судової практики можна навести відомий казус, який отримав значний суспільний резонанс як "справу про ліквідацію телеканалу ТВ-6". Некомерційна організація "Недержавний пенсійний фонд" Лукойл-Гарант "звернулася з позовом про ліквідацію ЗАТ" Московська незалежна мовна корпорація "(далі - ЗАТ) на підставі початкової редакції п. 6 ст. 35 ФЗ" Про акціонерні товариства "від 26 грудня 1995 N 208-ФЗ. Дана норма передбачала право акціонерів вимагати ліквідації товариства, якщо розмір чистих активів товариства ставав менше передбаченого законом мінімального розміру статутного капіталу.

Справа дійшла до Вищого Арбітражного Суду РФ, який даний позов визнав таким, що підлягає задоволенню. Встановивши, що станом на 1 січня 1999 р., 1 січня 2000, 1 січня 2001 р. ЗАТ мало негативні показники своєї діяльності і не мало чистими активами, необхідними для забезпечення мінімального розміру статутного капіталу, передбаченого ст. 26 ФЗ "Про акціонерні товариства", Суд зробив висновок про те, що ЗАТ у порушення вимог законодавства не прийняло рішення про свою ліквідацію, у зв'язку з чим позивач, як акціонер ЗАТ, має право вимагати ліквідації ЗАТ у судовому порядку.

При аналізі даної справи заслуговують на увагу наступні обставини. По відношенню до акціонерного товариства у акціонера є ряд прав, основними серед яких є два: участь у розподілі прибутку (одержання дивідендів) та участь в управлінні справами товариства (загальні збори акціонерів, висування кандидатур до органів управління товариством). Здійснення цих прав, безумовно, передбачає наявність самого акціонерного товариства, у відношенні якого дані права можуть здійснюватися. Домігшись у судовому порядку ліквідації товариства, акціонер, по-перше, втратить ці права, по-друге, позбудеться засвідчують ці права цінних паперів, як ліквідного оборотного активу. Виникає питання: яку вигоду може отримати акціонер, здійснюючи право вимоги ліквідації товариства, навіть з урахуванням того, що в справі, що розглядається при ліквідації ЗАТ, з урахуванням тих, що були у ЗАТ боргів, він отримав набагато менше, ніж у випадку якби просто продав свої акції. Відповідь на це питання може бути тільки один: здійснивши право вимоги ліквідацію ЗАТ, позивач не отримає для себе ніяких вигод. Як наслідок, здійснюючи дані дії, позивач здійснює своє право при відсутності у нього в цьому будь-якого розумного інтересу, і його дії, тим самим, представляють зловживання суб'єктивним цивільним правом. З обставин справи очевидно, що дії позивача щодо здійснення свого права, будучи доведеними до логічного кінця, спричинили певні наслідки для ЗАТ (його ліквідацію). Разом з тим, дана обставина лежить за межами кола юридично значимих фактів, що дають підставу кваліфікувати дію позивача в якості зловживання правом. Але відмовляти у даній справі в позові на підставі ст. 10 ГК РФ судові інстанції мали б право тільки в одному випадку: якщо б відповідач ретельно обгрунтував цю позицію в судовому засіданні, підкріпивши її відповідними доказами, чого, як випливає з аналізу винесених по даній справі Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ та Постанови ФАС Московського округу від 29 грудня 2001 р. № КГ-А40/7984-01, відповідач не зробив. Тому суд був зобов'язаний застосувати презумпцію дій позивача у своєму інтересі і задовольнити позов про ліквідацію, що фактично й було зроблено Вищим Арбітражним Судом РФ.

По іншій справі відкрите акціонерне товариство "Центртелеком" в особі Верхньоволзького філії (далі Товариство) звернулося в Арбітражний суд Костромської області з позовом, уточненими у відповідності зі статтею 49 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, до Федеральному агентству з управління федеральним майном в особі Територіального управління з Костромської області (далі - Теруправління) про визнання права власності на приміщення N 1 (кімнати N 3 і 4) під АТС, літера А1, загальною площею 15,3 квадратного метра, розташоване в будівлі Вузла зв'язку за адресою: Костромська область, Антроповского район, село Чебанова.

Позовні вимоги мотивовані незаконністю віднесення до федеральної власності спірного приміщення, яке увійшло до статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Електрозв'язок" (правопредшественника позивача) у процесі приватизації.

Як встановив суд і видно з документів, предметом спору виступило нежитлове приміщення (кімнати N 3 - кабінет та N 4 - апаратна), загальною площею 15,3 квадратного метра в будинку Вузла зв'язку села Чебанова Антроповского району Костромської області, спільними користувачами якого є ГУ УФПС і Суспільство.

Згідно з частиною 2 статті 218 Цивільного кодексу Російської Федерації перехід права власності на річ, що має власника, можливий в результаті придбання речі на підставі угоди з відчуження майна. Право власності може бути придбано в порядку, передбаченому законом про приватизацію (стаття 217 Кодексу).

Відповідно до виписки з реєстру федерального майна від 18.09.2001 виробнича будівля відділення зв'язку Чебанова Антроповского РУПС (реєстровий номер 0440102) віднесено до власності Російської Федерації і закріплено за ГУ УФПС на праві оперативного управління, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію права від 26.12.2002 серії 44 АА N 094341.

Таким чином, спірне нежитлове приміщення, займане відділенням зв'язку, відноситься виключно до федеральної власності як майно установи з цільовим призначенням і не підлягало приватизації в силу прямої вказівки закону.

Відповідно до статті 12 Цивільного кодексу Російської Федерації захист цивільних прав здійснюється різними способами, в тому числі шляхом відновлення становища, яке існувало до порушення права, і припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення.

У даному випадку безпідставне зайняття приміщення з боку Товариства порушує права та охоронювані законом інтереси власника, що має право використовувати юрисдикційну форму захисту у вигляді відновлення становища, яке існувало до порушення права, і вимагати припинення будь-яких дій, що посягають на нього.

Відповідно до пунктів 1 і 2 статті 10 Цивільного кодексу Російської Федерації не допускаються дії громадян і юридичних осіб, здійснюються виключно з наміром заподіяти шкоду іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. У разі недотримання названих вимог арбітражний суд може відмовити особі в захисті належить йому права.

У пункті 5 постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації і Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації N 6 / 8 від 01.07.1996 зазначено, що при вирішенні спорів відмову на підставі статті 10 Цивільного кодексу Російської Федерації у захисті права з боку суду допускається лише у випадках, коли матеріали справи свідчать про скоєння громадянином або юридичною особою дій, які можуть бути кваліфіковані як зловживання правом, зокрема дій, що мають на меті завдати шкоди іншим особам.

Зловживання цивільним правом полягає в перевищенні меж дозволеного цивільним правом здійснення своїх правомочностей шляхом здійснення їх з незаконною метою або незаконними засобами, порушуючи при цьому права і законні інтереси інших осіб.

Звернення Теруправління продиктоване наміром захистити права і законні інтереси власника - Російської Федерації та підстав вважати, що воно з умислом або в іншій формі зловживає своїм правом на судовий захист, за змістом статті 10 Цивільного кодексу Російської Федерації, не є.

Проблема зловживання правом сягає своїм корінням в область співвідношення публічного та приватного права. Зловживання правом - це своєрідний механізм самозбереження суспільства, коли воно обмежує своїх членів у можливості вчинення правомірних дій, якщо немає в них потреби для себе. Цей правовий інститут дозволяє виключити з економічного життя ряд негативних явищ, які неможливо усунути без нього.

Таким чином, природа зловживання суб'єктивним цивільним правом полягає в здійсненні належить уповноваженій особі права за відсутності у даної особи інтересу в його здійсненні.

3.2 Цивільно-правова санкція за порушення заборони зловживання правом

Як відомо, у самому загальному вигляді зловживання цивільним правом є умисним правопорушенням, пов'язаним з виходом особи за внутрішні межі наявного в його розпорядженні того або іншого цивільного права (правомочності). Порушення спеціальної заборони на несумлінне право здійснення тягне, виходячи з внутрішньої логіки будь-якої правової норми, певні цивільно-правові наслідки. Не є винятком у цьому плані і ст. 10 ГК РФ, п. 2 якої в якості такого наслідки передбачає можливість для суду "відмовити особі в захисті належить йому права".

Як видно, це неординарна санкція не вказує безпосередньо на способи захисту цивільних прав, перелічені в ст. 12 ГК РФ. Однак вона може бути класифікована і суб'єктивно віднесена, наприклад, до визнання відсутності права. З такою постановкою питання згодні не всі цивілісти.

М.І. Брагінський вважає, що відмова у захисті права не можна ототожнювати з вимогою про визнання відсутності або наявності права. Так, наприклад, при визнанні оспорімой угоди недійсною, - пише вчений, - має місце позов про перетворення: існуюче між сторонами договірне правовідношення в силу рішення суду стає недійсним з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками. При нікчемності угоди мова йде про позов про визнання наявності факту, з яким закон пов'язує нікчемність правочину. Відмова у захисті, - робить автор висновок, - укладається в рамки першої виділяється в ст. 12 ГК способу захисту: "визнання прав", що за самою своєю природою означає в рівній мірі визнання наявності чи відсутності права.

З рівним успіхом аналізована санкція ст. 10 ГК РФ може бути віднесена до припинення дій, що порушують право, або до припинення правовідносини. Було б логічним взагалі не включати досліджувану санкцію ні в один з перерахованих вище в ст. 12 ГК РФ способів і залишити, оскільки перелік незакритий, в "інших" способи захисту права.

При цьому відмова у захисті права слід відрізняти від позбавлення охорони права, що може виявлятися, наприклад, при заяві про пропуск строку позовної давності, що захищається праву. М.М. Агарков справедливо писав, що позбавлення цивільного права охорони може мати подвійне значення. Воно, по-перше, може означати, що дане право охоронятися більше не буде, тобто право припиняється. Наприклад, якщо власник здійснював своє право власності на житловий будинок в суперечності з його соціально-господарським призначенням, то він втрачав це право. По-друге, позбавлення права охорони може означати, що конкретне здійснення права розглядається як протиправна дія. У даному випадку, якщо мало місце вимога, спрямована до іншої особи, то суд відмовляє в задоволенні цієї вимоги. Якщо користуванням права була заподіяна шкода іншій особі, то таке правокористування, на думку вченого, є підставою для настання цивільно-правової відповідальності. Таким чином, позбавлення права охорони могло означати, на думку М.М. Агаркова, або втрату цього права, або позбавлення захисту даного конкретного прояву права зі збереженням самого суб'єктивного права. При цьому вчений не заперечував можливості застосування до особи, що порушив обов'язок здійснювати права відповідно до їх соціально-господарським призначенням, заходів цивільно-правової відповідальності.

В.П. Грибанов вважав, що відмова у захисті права відповідає ознакам цивільно-правових санкцій, але має відносно-визначений характер, і вивів у зв'язку з цим форми відмови у захисті права, якими можуть бути: а) відмова у примусовому здійсненні права, б) відмова в конкретному способі захисту права, в) позбавлення правочинів на результат, досягнутий шляхом недозволеного здійснення права; г) позбавлення суб'єктивного права в цілому та ін.

М.І. Цукерман пропонував для застосування в якості юридичних наслідків порушення меж здійснення суб'єктивних цивільних прав додатково наступні заходи: а) оплатне припинення суб'єктивного цивільного права, б) примусову передачу майна у тимчасове оплатне користування державних або громадських організацій - тимчасове обмеження окремих правомочностей власника; в) визнання угоди недійсною з поверненням сторін у початкове положення і відшкодуванням завданих збитків винною стороною. С.Н. Братусь максимально розширив санкцію за використання свого права не за призначенням, зауваживши, що "по відношенню до особи, що здійснює своє право не у відповідності з його призначенням, можуть бути прийняті ті заходи захисту, які застосовуються проти особи, що порушує вимоги закону". В.А. Тархов з обговорюваного приводу писав: "Не применшуючи значення спеціальних норм про наслідки недійсності угод, про припинення права власності та ін, думається, що за відсутності їх позбавлення суб'єктивних прав може мати місце на підставі статті 10 ЦК РФ".

Таким чином, на думку ряду вчених-цивілістів, відмова у захисті повинен носити активний характер і не обмежуватися пасивним поразкою лише заявленої вимоги.

Неважко помітити, що санкція за зловживання правом не входить до норми ні делікатною, ні кондиційної відповідальності, ні відповідальності за зобов'язаннями. Вона своєрідна. Ця своєрідність зумовило виникнення низки питань безпосередньо до юридичної конструкції санкції ст. 10 ЦК РФ як можливості суду її застосувати.

Не внесли ясності в це питання і Пленуми Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ, які в Постанові від 1 липня 1996 р. № 6 / 8 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" вказали, що при вирішенні спорів відмову на підставі ст. 10 ГК РФ у захисті права з боку суду допускається лише у випадках, коли матеріали справи свідчать про скоєння громадянином або юридичною особою дій, які можуть бути кваліфіковані як зловживання правом, зокрема дій, що мають на меті завдати шкоди іншим особам. При цьому в Постанові підкреслюється необхідність вказівки в мотивувальній частині відповідного судового рішення на підстави кваліфікації дій однієї зі сторін як зловживання правом.

Варто згадати, на наш погляд, що величезну увагу вчених у середині 70-х рр.. XX ст. привернула до себе проблема співвідношення таких правових категорій, як "цивільно-правові санкції" і "цивільно-правова відповідальність". О.А. Красавчиков вважав, що в літературі склалося три підходи до її вирішення. Перший: відповідальність та санкція є рівнозначними поняттями. Другий: цивільно-правова відповідальність включає в себе цивільно-правові санкції. Третій: цивільно-правові санкції включають в себе цивільно-правову відповідальність.

Поклавши в основу перший підхід (санкції тотожні цивільно-правової відповідальності), Є.В. Бриних переконливо довів, що організаційно-правові заходи є санкціями, а отже, і заходами відповідальності. В.П. Грибанов ж не менш переконливо довів на прикладі окремих заходів, що організаційно-правові заходи не є заходами відповідальності, а згідно узятої за основу посилці, зазначеної в першому підході, і цивільно-правовими санкціями.

В.А. Хохлов - прихильник другого підходу - вважає, що цивільно-правова відповідальність - "це врегульоване нормами права (в тому числі з договору) особливу правовий стан, що виникає в результаті порушення прав учасників цивільних правовідносин і характеризується юридичною можливістю забезпечити відновлення цих прав за допомогою спеціальних санкцій - заходів відповідальності ".

Більшості цивілістів більш вірним бачиться третій підхід до визначення співвідношення цивільно-правових санкцій та цивільно-правової відповідальності, який передбачає, що відповідальність є різновидом цивільно-правових санкцій.

Більшість авторів, характеризуючи відповідальність виключно в рамках правовідносин, виділяють відповідальність як охоронну громадянську обов'язок, яка повинна: ​​а) лежати на правопорушника; б) обтяжувати його нестатками майнових благ; в) спиратися на потенцію державного примусу до виконання.

Через цивільно-правову відповідальність більшість дослідників розуміють і санкцію: "Під цивільно-правовою відповідальністю слід розуміти лише такі санкції, які пов'язані з додатковими обтяженнями для правопорушника, тобто є для нього певним покаранням за вчинене правопорушення".

Нам ближче позиція цивілістів, що визначають поняття цивільно-правових санкцій набагато ширше поняття цивільно-правової відповідальності, оскільки перше передбачає можливість застосування санкцій незалежно від суб'єктивної сторони правопорушення (провини, сумлінності порушника) і від визнання тих чи інших актів як правопорушення. Відповідальність передбачає покладання на порушника додаткових несприятливих наслідків. Санкції ж можуть обмежуватися, наприклад, покладанням обов'язки, наприклад, усунути недоліки тієї чи іншої продукції.

Цивільно-правові санкції та заходи захисту разом з цивільно-правовою відповідальністю слід співвіднести як ціле та його частина, оскільки заходи захисту, як і міри відповідальності, завжди є санкціями, але санкції не завжди можуть бути віднесені до цивільно-правовим заходам захисту, оскільки до них, крім усього, ставляться такі охоронні цивільно-правові заходи, як заходи оперативного реагування, або такі відновлювальні заходи, як форми розподілу збитків, або такі наслідки, які передбачені в якості спеціальних санкцій за недійсними угод і т.д. Крім того, в юридико-технічному плані санкції іноді взагалі виносяться за межі статті, а й іноді навіть за межі того закону, в якому встановлюються відповідні диспозиції. (Більшість статей Цивільного кодексу РФ не містить вказівок на наслідки порушення містяться в них правил. Однак санкції цих норм можуть бути легко виявлені в тих статтях Кодексу, в яких закріплені основні види цивільно-правової відповідальності.)

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що цивільно-правові санкції включають в себе заходи захисту, оперативні заходи та заходи цивільно-правової відповідальності. Незаперечно, на наш погляд, що санкція ст. 10 ГК РФ є своєрідною правоохоронної мірою від недобросовісних дій суб'єкта, пов'язаних зі зловживанням правом. Але чи є вона мірою (способом) захисту, мірою відповідальності або оперативним заходом реагування, - залишається спірним.

Згідно склалися в науці та законодавстві поглядам під захистом цивільних прав розуміють передбачені законом юридичні засоби, які використовуються суб'єктами в разі порушення або загрози порушення їхніх громадянських прав. При цьому захист цивільних прав є одним із заходів охорони цивільних прав, оскільки остання охоплює собою сукупність всіх заходів, що забезпечують нормальний хід реалізації права. Отже, заходи захисту за своїм визначенням не можуть включати відмова у захисті, передбачений ст. 10 ГК РФ, оскільки вони є однорівневими категоріями і працюють за правилом: або захист цивільних прав, або відмова у їх захисті.

Відмова у захисті права в сукупності з вказівкою на суб'єкт, який реалізує цю санкцію, - суд - свідчить про те, що власник права знаходиться в стані захисту. Причому, це не може бути самозахист або якийсь вид оперативного реагування, оскільки за фактом це є реалізація звичайно "дрімаючого" елементу будь-якого суб'єктивного цивільного права - права на захист. У цивільному праві суб'єктивні права, дотримуючись принципу рівності і змагальності, захищаються у арбітражно-процесуальному або цивільно-процесуальному провадженні (міжнародні та третейські суди для зручності до уваги брати не будемо). Оскільки до суду за захистом порушеного права звертається активна сторона - позивач, то на перший погляд мова в санкції ст. 10 ГК РФ йде про захист прав, що належать в судовому процесі позивачу, тобто вимагає стороні. Однак це, на наш погляд, спрощене розуміння аналізованої норми ст. 10 ЦК РФ.

У більшості випадків відповідач у судовому розгляді проти вимог позивача завжди наводить ті чи інші заперечення (визнання позову не в рахунок). І в цих запереченнях відповідач: а) обгрунтовує неможливість виконання вимог позивача з посиланням на ту чи іншу правову норму, домагаючись поразки його права, б) обгрунтовує свою позицію посиланням на норми об'єктивного права, які стали джерелом виникнення його (відповідача) суб'єктивних прав.

Суд, у свою чергу, оцінюючи доводи і докази сторін, зважує відповідно до обставин справи як цивільні права та юридичні обов'язки позивача, так і відповідача. Віддаючи пріоритет дії цивільних прав в однієї зі сторін, суд тим самим відкидає, тобто не визнає їх за іншою стороною. Навіть коли суд не стає на позицію однієї зі сторін, а має власний погляд і юридичне обгрунтування наявних правовідносин, в кінцевому підсумку він вирішує спір по суті, задовольняючи або відкидаючи позов. Роблячи такий вибір, суд неминуче чиїсь права захищає, а чиїмось прав відмовляє в захисті.

Звідси ми приходимо до наступних логічним висновкам щодо санкції ст. 10 ГК РФ:

1. Відмова в захисті - це матеріально-процесуальний акт (рішення) суду як органу державної влади. За своєю суттю відмова у захисті - це юридична системне засіб особи на охорону свого того чи іншого суб'єктивного цивільного права від посягань на нього за допомогою формалізму норм самого цивільного права.

2. Уповноваженою особою в сенсі ст. 10 ЦК, яким суд відмовляє в захисті його прав на стадії судового розгляду, може бути так само як позивач, так і відповідач.

3. Відмова у захисті права означає заперечення, невизнання судом того суб'єктивного цивільного права (а так само обов'язки), на яке у своїх доводах спирається уповноваженою особа (позивач або відповідач).

Право на захист, як відомо, є важливим елементом у змісті будь-якого суб'єктивного цивільного права. При нестандартному, ненормальному, небажаному розвитку правовідносин з волі однієї зі сторін у дію вступає охоронне правомочність - "право на позов", виражене у конкретних способах захисту (ст. 12 ГК РФ). У матеріальному позові, а конкретно в обгрунтуванні вимог позивача, завжди задіяні ті чи інші правові засоби, в основному перелічені в ст. 12 ГК РФ. Звідси такі висновки:

а) оскільки предметом позовної заяви буде одне (або декілька) з вимог, перерахованих в якості засобів захисту в ст. 12 ГК РФ, то об'єктом відмови в захисті в сенсі ст. 10 ГК РФ може бути будь-яке матеріальне вимога, сформульована в ст. 12 ГК РФ, або навіть інше не передбачене ст. 12 ГК РФ, оскільки наведений у ній перелік способів захисту не закритий;

б) оскільки це само матеріальне вимога, пойменоване (або "інше" непойменовані) в ст. 12 ГК РФ, буде заперечуватися відповідачем, то задоволення судом позову персонально для відповідача буде завжди означатиме, по суті, відмова у захисті його прав, і навпаки - відмова в позові вимагає стороні для відповідача завжди буде означати одночасно підтвердження легітимності його (відповідача) суб'єктивних прав , та здійснено тим самим їх захист.

Відмова у захисті права є системною охоронної мірою (санкцією) цивільного права, тобто своєрідним захистом від зловживань коштами самого громадянського права.

Зауважимо, що в загальному плані під порушеннями розуміють юридичну дію, недозволене і завдало шкоди особі або порушила його законні права та інтереси. Однак цивільно-правовий захист надається не тільки "за фактом", але і "за наміром", оскільки цивільно-правова доктрина під заподіянням шкоди і порушенням прав розуміє одно і реальну загрозу звершення подібних дій. Остання риса - намір - найбільше відповідає специфіці "злоупотребітельного" правопорушення, оскільки в більшості випадків відбувається не пряме порушення громадянських прав, а загроза їх порушення за допомогою норм права, а також "блокування" прав, перешкоджання їх нормальному здійсненню під виглядом свого "законного "правокористування.

Відповідно зазначеної специфіці цивільно-правові наслідки "злоупотребітельних" дій не є відшкодування заподіяної шкоди або стягнення неустойки, а лише "поразка" права самого порушника - відмова в його захисті. Всі інші заходи захисту застосовуються в основному з самого факту заподіяння шкоди, наприклад, факту безпідставного збагачення (кондікція), порушення виконання зобов'язання і т.п.

Видається, що така небезпека дійсно є, але тільки в тому випадку, якщо ми розширюємо межі "відмови в захисті" до кордонів "нападу", тобто по суті надаючи цій санкції ознаки юридичного "вершителя доль" аж до позбавлення суб'єктивного цивільного права. На наш погляд, це неприпустиме властивість аналізованої правоохоронної заходи. Відмова у захисті права означає тільки відмова у захисті того конкретної вимоги, яке заявило власник права в судовому процесі як свого заснування, доводу, аргументу. За зловживання правом власності, наприклад, позбавляти власника суб'єктивного права власності - це означає створити юридичну норму, яка піддасть випробуванню на міцність всю систему цивільного права в цілому; за "злоупотребітельние" умови в договорі позбавляти обличчя "правочинів на результат" означає функціонально підміняти наслідки недійсності угод; за зловживання правом на захист (зокрема, способами захисту, передбаченими в ст. 12 ГК РФ) позбавляти охорони "навіки" суб'єктивне право означає залишити суб'єкта лише з "голим" правом.

Відмова у захисті лише обмежує право суб'єкта зловживання до кордону прав і законних інтересів інших рівних йому правових осіб. Санкція ст. 10 ГК РФ покликана не тільки відсікати "злоупотребітельние" явища у цивільно-правових відносинах, але і сама своїм формалізмом не створювати можливість для зловживань. "Право на право" повинно бути під подвійним контролем.

Саме по собі зловживання правом, а тим більше "злоупотребітельное" застосування ст. 10 ГК РФ - це завжди доля професійних юристів, які мають певні уявлення про категорії сумлінності і розумності у цивільному праві та про різні способи реалізації прав. Навмисно "вражаючи" за допомогою ст. 10 ГК РФ чуже суб'єктивне право, особа ризикує своїм суб'єктивізмом в набагато більшою мірою, ніж звичайне "злоупотребітельное" використання конкретних норм права, оскільки йому необхідно буде для "порушника" відшукати і обгрунтувати приховану мету "злого" використання тієї чи іншої норми закону і вказати у чому конкретно виявилися ознаки "злоупотребітельного" поведінки. У звичайних цивільних правопорушення вина порушника презюмируется, тобто не доводиться, в "злоупотребітельном" акті - намір - це один з ключових кваліфікуючих ознак правопорушення. Тому зробити саму статтю 10 ГК РФ внаслідок її "еластичності" засобом зловживання все ж набагато складніше, ніж будь-яку іншу норму закону, тому що суб'єктивні категорії сумлінності і розумності в праві можуть зіграти з особою, зловживають статтею 10 ГК РФ, дуже злий жарт: він ризикує натрапити на крайній суб'єктивізм і відносно себе, оскільки ці "надправові" категорії, що знаходяться над правовою надбудовою і нерегульовані з цієї точки зору самим правом, є всі ж річчю з ноуменального світу, тобто "Річчю в собі".

Повертаючись до раніше порушеної проблеми про суддівську можливості відмови у захисті права, стверджуємо, що суд не "повинен", не "зобов'язаний", а саме "може" відмовити особі в захисті права, оскільки в цьому диспозитивном правилі реалізується принцип розумності і самозбереження цивільно- правової системи. Важко уявити собі судове рішення, в якому б суд, встановивши ознаки зловживання правом в однієї зі сторін, відмовився б застосувати санкцію статті 10 ЦК РФ на тій підставі, що це право, а не обов'язок суду. І, навпаки, наявність обов'язки в застосуванні санкції за зловживання правом означає звести нанівець всю еластичність норми статті 10 ЦК РФ і створити грунт, по суті, для необмеженого судового свавілля, оскільки подібна "обов'язок" перетворитися на відмінний засіб для створення "злоупотребітельних" ситуацій у своєму вищому прояві - при зловживанні "правом на право".

Звідси випливає, що встановлення у ст. 10 ГК РФ права суду застосувати відмова у захисті обумовлено не можливістю суду довільно користуватися своїм правом, а необхідністю розширити ініціативу суду щодо припинення і попередження "злоупотребітельних" актів, як з боку позивача, так і з боку відповідача і незалежно від офіційного процесуального оформлення вимоги про захисті.

Суд захищає будь суб'єктивне цивільне право від будь-яких зазіхань - як з боку його носія, так і з боку зобов'язаної особи. Недобросовісна експлуатація норм права й умов договору неприпустима ні для кого.

Резюмуючи все вищесказане, синтезуємо власне визначення санкції ст. 10 ГК РФ: відмова у захисті права - це системне захисний засіб громадянського права, що містить в собі можливість суду обмежити охоронну складову суб'єктивного цивільного права з метою припинення злоупотребітельного (недобросовісного) право здійснення.

Здається, під зловживанням правом розуміються дії, спрямовані на здійснення незаконних інтересів, інтересів, що суперечать закону, що тягнуть порушення права, - це перша ознака зловживання правом. Зловживання цивільним правом прийнято розглядати як "перевищення меж дозволеного цивільним правом здійснення своїх правомочностей шляхом здійснення їх з незаконною метою або незаконними засобами, що порушує при цьому права і законні інтереси інших осіб" - це другий критерій зловживання правом.

Таким чином, державі (в особі законодавця) з метою не допустити протиправної поведінки максимально (наскільки це можливо) необхідно розробити чіткі правові засади здійснення права, визначивши межі можливої ​​поведінки. Межі здійснення цивільних прав повинні включати оцінку законності реалізованого суб'єктом права інтересу у взаємозв'язку з оцінкою законності чужих інтересів. Подолання інтересів різних осіб має бути засноване на пріоритеті права, що має найбільшу соціальну цінність.

ВИСНОВОК

Здійснення (реалізація) цивільних прав - це вчинення учасниками майнового обороту тих дій, які передбачені нормами законодавства та умовами зв'язують їх договірних та інших зобов'язань. За допомогою здійснення цивільних прав досягається практична реалізація тих господарських, побутових та інших цілей, до досягнення яких прагнуть учасники майнового обороту: власник використовує в різних формах належне йому майно, продавець реалізує товари, автор винагороджується за свій твір і т.д. Здійснення права включає і засоби його захисту у разі порушення, наявність захисту - необхідний елемент будь-якого цивільного права.

Цивільні права можуть здійснюватись їх носіями як самостійно, так і з залученням інших осіб. Власник реалізує належні йому правомочності щодо володіння, користування і розпорядження майном, як правило, самостійно. Таким же чином реалізують свої повноваження і носії патентних і авторських прав. Вони самі визначають форми, місце і строки здійснення належних їм правомочностей, враховуючи, звичайно, стан ринку.

Вихідним є правило ГК, згідно з яким громадяни (фізичні особи) та юридичні особи набувають і здійснюють цивільні права своєї волею і у своєму інтересі (п. 2 ст. 1 ЦК). В іншій загальній нормі ЦК це положення сформульовано в іншій редакції: громадяни та юридичні особи здійснюють належні їм цивільні права на власний розсуд (п. 1 ст. 9 ЦК).

Самостійність суб'єктів цивільного права у здійсненні належних їм правомочностей і диспозитивність норм цивільного законодавства не означають, що власник права ніяк і нічим не обмежений у його здійсненні. Таке рішення послаблювало б регулюючу роль права і надійність майнового обороту.

1. Незважаючи на те, що ст.9 ЦК РФ називається «Здійснення цивільних прав», поняття самого змісту здійснення вона не містить. Варто було б, на наш погляд, ст. 9 Цивільного кодексу РФ доповнити пунктом третім: "Право громадянина чи юридичної особи вважається здійсненим з моменту не тільки юридичної (офіційної), а й фактичної (дійсної) реалізації тих правових і соціально-економічних можливостей, які надаються правом".

2. У зв'язку з тим що здійснення права пов'язано з виконанням цивільних обов'язків, доцільно включити в голову другий ГК РФ окрему статтю з назвою "Виконання цивільних обов'язків". У даній статті необхідно передбачити визначення і основоположні принципи виконання цивільно-правових обов'язків, зокрема загальний принцип цивільного права, за яким виконання суб'єктивної громадянського обов'язку вважається здійсненим, тобто що досяг своєї правової мети, з моменту формального і фактичного належного, необхідного поводження.

3. З тексту Цивільного кодексу РФ однозначно не слід коли відновлено порушене суб'єктивне цивільне право, з цією метою пропонується доповнити ст. 10 ГК РФ частина четвертою такого змісту: «Порушені цивільні права вважаються відновленими з моменту реалізації юридичної та фактичної їх захисту. Чи не охоронний правозастосовний акт завершує дію механізму захисту прав, а стадія реального, фактичного усунення порушень права, відновлення (визнання) суб'єктивного цивільного права і (або) компенсація втрат, викликаних порушенням права ».

4. Тому крім перерахованих факторів суттєвою основою гарантованості є і адекватне тлумачення права, від чого напряму залежать якість роботи суду, а також ефективні механізми захисту суб'єктивних цивільних прав. Таким чином, принцип гарантованого здійснення являє собою вимогу до вишукування заходів, спрямованих на досягнення економічних, юридичних, матеріальних, організаційних гарантій здійснення прав і виконання обов'язків, у тому числі і на усунення всіляких перешкод. Найбільш істотним правовим чинником створення гарантій є формування сприятливого правового середовища. З цією метою необхідно зафіксувати поряд з іншими писаними принципами цивільного права принцип гарантованого здійснення прав і виконання обов'язків, включивши його у ст. 1 ЦК РФ.

5. Проблемою цивільного законодавства є відсутність чітких вимог до здійснення суб'єктивного права. В якості таких вимог розглядаються: неприпустимість порушення прав інших суб'єктів; дотримання встановлених меж здійснення прав; розумність і сумлінність; дотримання засад моральності та інших прийнятих у суспільстві норм; неприпустимість заняття діяльністю, що створює загрозу заподіяння шкоди іншим особам і ін Відзначається, що ці та інші загальні вимоги до цивільному обороту розосереджені в різних статтях Загальної та Особливої ​​частин Цивільного кодексу Російської Федерації (ст. 6, 10, 157, 169, 220, 234, 241, 1065 ЦК РФ та ін), що навряд чи можна вважати виправданим. У зв'язку з цим пропонується закріпити ці вимоги в статті 10 кодексу, назвавши її «Вимоги до здійснення цивільних прав».

7. З метою вдосконалення законодавства пропонується, доведене перевищення меж здійснення прав слід розуміти як вчинення особою правопорушення у вигляді зловживання правом. Для полегшення кваліфікації складу цього правопорушення необхідно ввести в ст. 10 ГК РФ легальну класифікацію меж здійснення цивільних прав.

СПИСОК

 1. Конституція Російської Федерації [Текст]: офіц. текст. від 12.12.1993 р. / / Російська газета. - 1993. - № 237.

 2. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша) [Текст]: [Федеральний закон № 51-ФЗ, прийнятий 30.11.1994 р., станом на 09.02.2009] / / Збори законодавства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.

 3. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга) [Текст]: [Федеральний закон № 14-ФЗ, прийнятий 26.01.1996 р., станом на 30.12.2008] / / Збори законодавства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410.

 1. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина третя) [Текст]: [Федеральний закон № 146-ФЗ, прийнятий 26.11.2001 р., станом на 30.06.2008] / / Збори законодавства РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552.

 2. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина четверта) [Текст]: [Федеральний закон № 203-ФЗ, прийнятий 18.12.2006 р., станом на 08.11.2008] / / Збори законодавства РФ .- 2006 .- № 52 (1 ч. ) .- ст. 5496.

 3. Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації [Текст]: [Федеральний закон № 138-ФЗ, прийнятий 14.11.2002 р., станом на 27.02.2009] / / Збори законодавства РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532.

 4. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації [Текст]: [Федеральний закон № 95-ФЗ, прийнятий 24.07.2002 р., станом на 03.12.2008] / / Збори законодавства РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 3012.

 5. Повітряний кодекс Російської Федерації [Текст]: [Федеральний закон № 60-ФЗ, прийнятий 19.03.1997 р., станом на 23.03.2008] / / Збори законодавства РФ. - 1997. - № 12. - Ст. 1383.

 6. Кодекс внутрішнього водного транспорту Російської Федерації [Текст]: [Федеральний закон № 24-ФЗ, прийнятий 07.03.2001 р., станом на 01.01.2009] / / Збори законодавства РФ. - 2001. - № 11. - Ст. 1001.

 7. Кодекс торговельного мореплавства Російської Федерації [Текст]: [Федеральний закон № 81-ФЗ, прийнятий 30.04.1999 р., станом на 01.01.2009] / / Збори законодавства РФ. - 1999. - № 18. - Ст. 2207.

 8. Статут залізничного транспорту Російської Федерації [Текст]: [Федеральний закон № 18-ФЗ, прийнятий 10.01.2003 р., станом на 23.07.2008] / / Збори законодавства РФ. - 2003. - № 2. - Ст. 170.

 9. Про поштовий зв'язок [Текст]: [Федеральний закон № 176-ФЗ, прийнятий 17.07.1999 р., станом на 23.07.2008] / / Збори законодавства РФ. - 1999. - № 29. - Ст. 3697.

 10. Про товариства з обмеженою відповідальністю [Текст]: [Федеральний закон № 14-ФЗ, прийнятий 08.02.1998 р., станом на 22.12.2008] / / Збори законодавства РФ. - 1998. - № 7. - Ст. 785.

 11. Про захист прав споживачів [Текст]: [Закон РФ № 2300-1, прийнятий 07.02.1992 р., станом на 23.07.2008] / / Збори законодавства РФ. - 1996. - № 3. - Ст. 140.

 12. Агарков М.М. Проблема зловживання правом в радянському цивільному праві [Текст] / / Вибрані праці з цивільного права: У 2 т. Т. 2. - М., Центр ЮрИнфоР. 2002. - 678 с.

 13. Александрова З.Є. Словник синонімів російської мови: Практичний довідник: Ок. 11000 синонім. рядів. [Текст] - М., Російська мова. 2007. - 834 с.

 14. Алексєєв С.С. Загальна теорія соціалістичного права. [Текст] - М., Статут. 2005. - 864 с.

 15. Анікін А.С. Правомочність володіння як елемент суб'єктивного виключного права [Текст] / / Юрист. - 2007. - № 4. - С. 27.

 16. Анікін А.С. Зміст і здійснення суб'єктивного цивільного права [Текст] / / Юрист. - 2008. - № 3. - С. 36.

 17. Бєлов В.А. Цивільне право: Загальна частина: Підручник. [Текст] - М., Юрайт. 2007. - 782 с.

 18. Бессарабов В.Г., Кашаєв К.А. Захист російською прокуратурою прав і свобод людини і громадянина [Текст] - М., Городець. 2008. - 462 с.

 19. Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право: Загальні положення. [Текст] - М., Статут. 2003. - 712 с.

 20. Братусь С.Н. Про межі здійснення цивільних прав [Текст] / / Правознавство. - 1967. - № 3. - С. 53.

 21. Бриних Є.В. Оперативні санкції - форма цивільно-правової відповідальності [Текст] / / Рад. держава і право. - 1969. - № 6. - С. 66.

 22. Вавілін Є.В. Здійснення і захист цивільних прав при даруванні та спадкуванні [Текст] / / Цивільне право. - 2006. - № 2. - С. 32.

 23. Вавілін Є.В. Поняття та механізм здійснення цивільних прав і виконання обов'язків [Текст] / / Журнал російського права. - 2008. - № 5. - С. 36.

 24. Вавілін Є.В. Способи здійснення цивільних прав і виконання обов'язків [Текст] / / Актуальні проблеми приватноправового регулювання: Матеріали Всеросійської III наукової конференції молодих вчених. Самара, 25 - 26 квітня 2003 р. - Самара., Вид-во ун-ту. 2003. - С. 152-154.

 25. Васильєв А.М. Правові категорії. Методологічні аспекти розробки системи категорій теорії права. [Текст] - М., Статут. 2006. - 704 с.

 26. Васильєв Ю.С. Взаємодія права і моралі [Текст] / / Радянська держава і право. - 1966. - № 11. - С. 20.

 27. Власова А.В. Структура суб'єктивного цивільного права [Текст] - СПб., Пітер. 2008. - 498 с.

 28. Волков А.В. "Інші форми" зловживань цивільними правами за статтею 10 ЦК РФ [Текст] / / Виконавче право. - 2008. - № 2. - С. 27.

 29. Волков А.В. Санкція за формальний "оборот" прав за статтею 10 ЦК РФ [Текст] / / Російський суддя. - 2008. - № 9. - С. 27.

 30. Волков А.В. Теорія концепції: "Зловживання цивільними правами" [Текст] - М., Волтерс Клувер. 2008. - 478 с.

 31. Гаджієв Г.А. Конституційні принципи сумлінності і неприпустимість зловживання суб'єктивними правами [Текст] / / Держава і право. - 2008. - № 7. - С. 60.

 32. Цивільне право Росії. Частина перша: Підручник [Текст] / Под ред. Цибуленко З.І. - М., МАУП. 2006. - 786 с.

 33. Цивільне право. Том 1. Підручник [Текст] / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. - М., Проспект. 2008. - 834 с.

 34. Цивільне право: У 2 т. Том 1: Підручник [Текст] / Відп. ред. Суханов Є.А. - М., Волтерс Клувер. 2008. - 846 с.

 35. Цивільне право: Підручник для вузів. Частина перша [Текст] / За заг. ред. Іларіонове Т.І., Гонгало Б.М. - М., МАУП. 2007. - 812 с.

 36. Гредескула Н.А. До вчення про здійснення права. Інтелектуальний процес, необхідний для здійснення права. [Текст] - М., Статут. 2003. - 672 с.

 37. Грибанов В.П. Межі здійснення і захисту цивільних прав. [Текст] - М., Статут. 2004. - 604 с.

 38. Дмитрик Н.Л. Здійснення суб'єктивних цивільних прав з використанням мережі Інтернет. [Текст] - М., Волтерс Клувер. 2006. - 376 с.

 39. Ємельянов В.І. Розумність, сумлінність, незлоупотребленіе громадянськими правами. [Текст] - М., Лекс-Книга. 2002. - 478 с.

 40. Зайцева С.Г. "Зловживання правом" як правова категорія і як компонент нормативної системи законодавства Російської Федерації. [Текст] - М., Юніті. 2008. - 498 с.

 41. Захаров Ю.Ю. Інтерес у здійсненні цивільних прав [Текст] / / Арбітражна практика. - 2003. - № 7. - С. 17-19.

 42. Іоффе О.С., Грибанов В.П. Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав [Текст] / / Рад. держава і право. - 1964. - № 7. - С. 80 - 85.

 43. Керімов Д.А. Методологія права (предмет, функції, проблеми філософії права). [Текст] - М., Юніті. 2008. - 672 с.

 44. Колесніков О.П. Межі суб'єктивних цивільних прав [Текст] / / Журнал російського права. - 2007. - № 12. - С. 28.

 45. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) [Текст] / Под ред. Абова Т.Є., Кабалкіна А.Ю. - М., Юрайт-Издат. 2008. - 886 с.

 46. Коментар до Цивільного кодексу РФ, частини першої (постатейний) [Текст] / Відп. ред. Садиков О.Н. - М., Інфра-М. 2008. - 864 с.

 47. Копейчиков В.В. Реалізація суб'єктивних прав громадян [Текст] / / Радянська держава і право. - 1984. - № 3. - С. 13.

 48. Коршакова К.В. Проблемність зловживання правом (шикани) як підстави недійсності угод. [Текст] - М., Аванта-Плюс. 2008. - 498 с.

 49. Коршунов Н.М. Виключні права як об'єкт стягнення: окремі проблеми виконавчого провадження [Текст] / / Закони Росії: досвід, аналіз, практика. - 2008. - № 7. - С. 26.

 50. Красавчиков О.А. Відповідальність, міри захисту і санкції в радянському цивільному праві [Текст] / / Проблеми цивільно-правової відповідальності та захисту цивільних прав. - М., Статут. 2003. - 706 с.

 51. Крусс В.І. Актуальні аспекти проблеми зловживання правами та свободами людини [Текст] / / Держава і право. - 2007. - № 7. - С. 47.

 52. Кузнєцова Л.В. Угоди, скоєні під умовою [Текст] / / Угоди: проблеми теорії і практики: Збірник статей / Відп. ред. Рожкова М.А. - М., Статут. 2008. - 678 с.

 53. Максименко С.Т. Здійснення цивільних прав і виконання обов'язків: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. [Текст] - Саратов., 1970. - 44 с.

 54. Малиновський А.А. Межі суб'єктивного права [Текст] / / Журнал російського права. - 2005. - № 11. - С. 25.

 55. Малько А.В. Стимули і обмеження в праві. [Текст] - М., МАУП. 2003. - 478 с.

 56. Малько А.В. Суб'єктивне право і законний інтерес [Текст] / / Правознавство. - 1998. - № 4. - С. 63 - 64.

 57. Матузов Н.І. Особистість. Права. Демократія. Теоретичні проблеми суб'єктивного права. [Текст] - Саратов., СЮЇ. 1972. - 560 с.

 58. Мурзіна Н.Ю. До питання про поняття суб'єктивного права власності [Текст] / / Цивілістичний записки: Міжвузівський збірник наукових праць. - М., Статут. 2001. - 846 с.

 59. Загальна теорія права і держави: Підручник [Текст] / Под ред. Лазарєва В.В. - М., Норма. 2008. - 872 с.

 60. Ожегов С.І. Словник російської мови: Ок. 57000 слів [Текст] / Под ред. Шведової Н.Ю. - М., Російська мова. 1987. - 1124 с.

 61. Петрухіна Т.Г. Терміни в цивільному праві [Текст] / / Право і економіка. - 2006. - № 5. - С. 28.

 62. Поротікова О.А. Проблема зловживання суб'єктивним цивільним правом [Текст] - М., Волтерс Клувер. 2007. - 538 с.

 63. Радченко С.Д. Поняття і сутність зловживання суб'єктивним цивільним правом [Текст] / / Журнал російського права. - 2005. - № 11. - С. 32.

 64. Райдла Ю.Е. Питання цивільно-правової відповідальності в умовах перебудови [Текст] / / Юридич. відповідальність: Проблеми і перспективи. Учений. зап. Тартуського держ. ун-ту. - Тарту., 1989. - С. 52 - 53.

 65. Рибаков В.А., Тархов В.А. Власність і право власності: Монографія. [Текст] - М., Статут. 2007. - 632 с.

 66. Скловський К. Про застосування норм про зловживання правом в судовій практиці [Текст] / / Вісник ВАС РФ. - 2001. - № 2. - С. 24.

 67. Радянське цивільне право: У 2-х т. Т. 1. [Текст] / Под ред. Красавчикова О.А. - М., Вища школа. 1985. - 762 с.

 68. Степура І. Евтаназія по-уссурійських [Текст] / / Російська газета. - 2001. - 24 липня. - С. 8.

 69. Тархов В.А. Радянське цивільне право. [Текст] - Саратов., СЮЇ. 1978. - 762 с.

 70. Хессе К. Основи конституційного права ФРН. [Текст] - М., Юрлітіздат. 1981. - 802 с.

 71. Хмельова Т.І. Зловживання цивільними правами [Текст] / / Цивільне право. - 2008. - № 3. - С. 27.

 72. Хохлов В.А. Цивільно-правова відповідальність за порушення договору [Текст] / / Відомості Верховної Ради. - 2003. - № 7. - С. 23.

 73. Цукерман М.І. Здійснення громадянами суб'єктивних прав по радянському цивільному праву. [Текст] - Л., ЛДУ. 1967. - 512 с.

 74. Чеговадзе Л.А., Кондратьєва Є.А. Недійсні угоди в механізмі цивільно-правового регулювання [Текст] / / Вісник Нижегородського комерційного інституту. Серія "Право". Вип. 6. - Н. Новгород., МКІ. 2004. - С. 47.

 75. Шундиков К.В. Цілі та засоби в праві (загальнотеоретичний аспект): Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. [Текст] - Саратов., 1999. - 38 с.

 76. Яценко Т.С. Категорія шикани в цивільному праві: історія і сучасність. [Текст] - М., Статут. 2003. - 536 с.

 77. У справі про перевірку конституційності положень статті 35 Федерального закону "Про акціонерні товариства", статей 61 і 99 Цивільного кодексу Російської Федерації, статті 31 Податкового кодексу Російської Федерації та статті 14 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації у зв'язку з скаргами громадянина А.Б. Борисова, ЗАТ "Медіа-міст" і ЗАТ "Московська незалежна мовна корпорація" [Текст]: [Ухвалою Конституційного Суду РФ № 14-П, від 18 липня 2003 р.] / / Збори законодавства РФ. - 2003. - № 30. - Ст. 3102.

 78. Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації [Текст]: [Постанова Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму ВАС РФ № 6 / 8, від 01.07.1996 р.] / / Вісник ВАС РФ. - 1996. - № 9. - С. 43.

 79. Постанова Президії Вищої Арбітражного Суду РФ № 32/02 від 11 січня 2002 р. / / Вісник ВАС РФ. - 2002. - № 5. - С. 65-66.

 80. Постанова ФАС Поволзької округу від 8 квітня 2008 р. № А55-2195/07 / / Вісник ВАС РФ. - 2008. - № 8. - С. 78.

 81. Постанова ФАС Волго-Вятського округу від 21.12.2007 у справі № А31-436/2007-12 / / Вісник ВАС РФ .- 2008 .- № 2.-С.12.

 82. Постанова ФАС Північно-Західного округу від 02.11.2007 у справі № А56-11558/2006 / / Вісник ВАС РФ .- 2008. - № 2 .- С.23.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
329.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Здійснення суб`єктивних цивільних прав Питання про
Підстави виникнення цивільних прав та обов язків Здійснення цивільних прав та виконання цивільн
Суб єкти цивільних прав та обов язків Фізичні особи як учасники цивільних правовідносин
Реалізація суб`єктивних процесуальних прав і обов`язків сторін 2
Реалізація суб`єктивних процесуальних прав і обов`язків сторін
Строки здійснення цивільних прав 2
Строки здійснення цивільних прав
Строки здійснення цивільних прав 2 Поняття і
Поняття та способи здійснення цивільних прав
© Усі права захищені
написати до нас