Звіт про рух грошових коштів його зміст техніка складання Рух грошових

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки Р.Ф.

Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут

Кафедра бухгалтерського обліку та АХД

Курсова робота

З дисципліни

"Бухгалтерська (фінансова) звітність"

На тему:

"Звіт про рух грошових коштів: його зміст, техніка складання"

Студентки 4 курсу

Спеціальності "Бух. Облік, аналіз

і аудит "

Виконала: Комкова М.Ю.

Викладач: Безбородова Т.І.

2009

Зміст

Введення

1. Призначення звіту про рух грошових коштів

2. Види діяльності, розкриваються в звіті

3. Грошові потоки від поточної діяльності

4. Грошові потоки від інвестиційної діяльності

5. Грошові потоки фінансової діяльності

6. Складання звіту про рух грошових коштів

7. Прямий і непрямий метод

Висновок

Список літератури

Введення

Навчальна дисципліна "Бухгалтерська (фінансова) звітність" - це порівняно новий самостійний курс, який виділився з раніше існувала загальної навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік". Виділення курсу обумовлений зміною поглядів на завдання і цілі бухгалтерського обліку у зв'язку переходом до ринкових відносин і інтеграцією російської економіки у світову економічну систему.

В основу навчального курсу покладено сучасні погляди на концепцію бухгалтерської (фінансової) звітності у вітчизняній та міжнародній практиці. У цій дисципліні розкриваються сутність і призначення бухгалтерського звіту в ринковій економіці, коло користувачів, адреси, строки подання та вимоги, які пред'являються до бухгалтерської звітності, і фактори, що обумовлюють необхідність адаптації вітчизняної системи звітності до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Розглянуто принципи та методи побудови звіту про прибутки і збитки, а також звіту про рух грошових коштів та ін

У Росії вимогу про розкриття інформації звітних показників бухгалтерської звітності знайшло відображення в Законі "Про бухгалтерський облік", в Положенні з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" (ПБУ 4 / 99) та ін

Зовсім новим для вітчизняної практики є складання зведеної (консолідованої) бухгалтерської звітності груп юридично самостійних, але економічно взаємопов'язаних підприємств (організацій) у вигляді концернів, корпорацій, фінансово - промислових груп та інших форм об'єднання.

Будь-яка організація зобов'язана вести бухгалтерський облік і щоквартально складати бухгалтерську звітність. На вимогу засновників фірми звітність може складатися щомісяця. Дані звітності формують наростаючим підсумком з початку року. Звітність може бути проміжної та річної. Проміжну звітність складають за квартал, півріччя та 9 міс. У неї включають баланс (форма № 1) і Звіт про прибутки та збитки (форма № 2). За підсумками року форми складають річний звіт. Він відрізняється великою кількістю форм. У річний звіт включають:

Бухгалтерський баланс (форма N 1);

Звіт про прибутки та збитки (форма N 2)

Звіт про зміни капіталу (форма N 3);

Звіт про рух грошових коштів (форма N 4);

Додаток до бухгалтерського балансу (форма N 5);

Пояснювальну записку;

Підсумкову частину аудиторського висновку.

Необхідно звернути увагу: аудиторський висновок повинні здавати тільки фірми, які підлягають обов'язковому аудиту чи обов'язкової ревізії відповідно до ст.7 ФЗ від 07.08. 2001р. "Про аудиторську діяльність".

Грошові кошти як головний об'єкт обліку бухгалтерської діяльності породжують необхідність аналізу їх руху, зіставлення їх відтоку і припливу за звітний період на основі заповнення "Звіту про рух грошових коштів" (форма № 4).

Для функціонування і успішної роботи підприємства необхідно знати, яким чином і з яких джерел воно отримує кошти і які основні напрямки їх витрачання. Кількість грошових коштів, яке потрібно для господарської діяльності, залежить від специфіки виробництва і від уміння ними розумно розпоряджатися.

1. Призначення звіту про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів повинен розкривати інформацію про грошові потоки організації, що характеризує джерела надходження грошових коштів і спрямування їх витрачання. Звіт містить інформацію, в якій зацікавлені як власники, так і кредитори. Власники, володіючи інформацією про грошові потоки, мають можливість більш обгрунтовано підійти до розробки політики розподілу і використання прибутку. Кредитори можуть скласти висновок про достатність коштів у потенційного позичальника і його здатності генерувати грошові кошти, необхідні для погашення зобов'язань.

Звіт про рух грошових коштів повинен розкривати інформацію про потоки грошових коштів та їх еквівалентів за період в розрізі поточної (операційної), інвестиційної та фінансової діяльності.

Порядок складання звіту про рух грошових коштів у міжнародній практиці (МСФЗ № 7) і у вітчизняній практиці за чинною формою № 4 істотно розрізняються.

Найбільші розбіжності пов'язані з поділом грошових потоків по окремих видах діяльності. У формі № 4 фінансова діяльність зводиться до руху грошових коштів в результаті короткострокових фінансових вкладень: випуску облігацій та інших цінних паперів короткострокового характеру, вибуття раніше придбаних на строк до 12 місяців акцій та інших операцій, які обліковуються на рахунку "Фінансові вкладення". Такий підхід не відповідає вимозі складання звіту, закладеному в міжнародних стандартах МСФО, згідно з яким фінансова діяльність розглядається як зовнішнє фінансування. З позиції можливості використання звіту для цілей прогнозування грошових потоків дотримання зазначеної вимоги дуже важливо, оскільки дозволяє розділити грошовий потік на чистий грошовий потік, який був створений у результаті поточної діяльності організації, і грошовий потік в результаті залучення коштів від власників або позикодавців.

Відповідно до МСФЗ № 7 ("Звіт про рух грошових коштів") у звіті відображаються зміни не тільки у грошових коштах, але і в грошових еквівалентах (короткострокових, високоліквідних вкладеннях, легко оборотних в певну суму грошових коштів і які піддаються незначного ризику зміни цінності) .

У цілому в російський правилах та МСФЗ підхід до складання звіту про рух грошових коштів подібний, але існують значні відмінності в методах підготовки інформації (наприклад, російські правила передбачають тільки прямий метод, а МСФЗ - прямий і непрямий).

Для складання звіту необхідно однозначне тлумачення ключових термінів, що характеризують грошові кошти та їх еквіваленти, потоки грошових коштів (грошові притоки), чистий грошовий потік, що тече, інвестиційну та фінансову діяльність.

Визначення термінів, які використовуються при складанні звіту:

грошові кошти - гроші в касі та кошти на рахунках в банку (банках), якими організація може вільно розпоряджатися. Інформація про кошти, заморожених на рахунках організації, чи інших засобах, якими організація не може розпорядитися самостійно, розкривається в додатках до звіту з тим, щоб забезпечити взаємну ув'язку даного звіту і бухгалтерського балансу, що відображає повну величину грошових коштів організації;

еквівалентні грошові кошти - високоліквідні вкладення, які мають короткий термін погашення (не більше трьох місяців з дати придбання) і можуть бути конвертована в грошові кошти без істотної втрати в сумі.

2. Види діяльності, розкриваються в звіті

Визнання конкретного виду короткострокових фінансових вкладень організації як еквівалент грошових коштів обумовлено упевненістю укладача звіту у вільному обігу даного цінного паперу в гроші без істотної втрати в сумі, відображеної в бухгалтерському балансі. Іноді на практиці еквіваленти грошових коштів ототожнюють зі статтею бухгалтерського балансу "Короткострокові фінансові вкладення". Наведене визначення еквівалентів грошових коштів вказує на неправомірність такого ототожнення. Труднощі однозначного визначення еквівалентів грошових коштів на практиці робить необхідним окреме розкриття інформації про них у примітках до звіту;

поточна (операційна) діяльність - основна, спрямована на отримання доходу діяльність, а також інша діяльність організації, яка не відноситься до інвестиційної та фінансової діяльності;

інвестиційна діяльність - діяльність, пов'язана з придбанням (створенням) основних засобів, придбанням нематеріальних активів, здійсненням довгострокових фінансових вкладень, а також реалізацією довгострокових (необоротних) активів;

фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін у власному і позиковий капітал організації в результаті залучення коштів, за винятком кредиторської заборгованості;

чистий грошовий потік - нетто-результат зміни грошових коштів (визначається як різниця надходжень і платежів).

У звіті про рух грошових коштів дані повинні бути надані протягом звітного періоду в повному обсязі, включаючи всі складові, у розрізі 3 видів діяльності, на підставі показників протоки і відтоку грошових коштів за кожним видом діяльності (основні джерела формування даних - Баланс (форма № 1) і Звіт про прибутки та збитки (форма № 2)).

3. Грошові потоки від поточної діяльності

У цьому розділі звіту розкривається інформація про основні надходженнях і платежах організації, ключовим показником є ​​чистий грошовий потік від поточної діяльності. На підставі даних про величину і динаміку цього показника в поєднанні з іншою інформацією можуть бути зроблені висновки щодо спроможності організації створювати грошові кошти в результаті своєї основної діяльності в розмірі і в строки, необхідні для розрахунку за зобов'язаннями та здійснення інвестиційної діяльності.

Саме тому у звіті важливо відокремити грошові кошти, які створюються в результаті поточної діяльності, від грошових коштів, що залучаються з боку у вигляді кредитів, додаткових вкладів власників і т.ін.

Потоки грошових коштів від поточної діяльності є, як правило, результатом господарських операцій, що впливають на визначення чистого прибутку (збитку) організації. До них відносяться:

грошові надходження від продажу продукції, виконання робіт і надання послуг, а також у вигляді авансів від покупців і замовників;

надходження від оренди;

інші надходження, включаючи повернення коштів від постачальників, надходження з бюджету, від підзвітних осіб, від страхових компаній, комісійні, суми, отримані за рішенням суду, та інші надходження.;

грошові платежі постачальникам і іншим контрагентам;

оплата праці та інші виплати працівникам у грошовій формі;

відрахування в державні позабюджетні фонди;

розрахунки з бюджетом за належними до сплати податків, якщо вони не можуть бути внесені до конкретних операцій інвестиційної або фінансової діяльності;

короткострокові фінансові вкладення;

виплата відсотків по кредитах;

виплачені дивіденди;

інші виплати, включаючи перерахування страховим компаніям, видачу коштів підзвітним особам.

Важливо зазначити, що однією з умов, що дозволяють віднести ті чи інші операції руху грошових коштів до поточної діяльності, є неможливість включення їх в інвестиційну або фінансову діяльність.

Статті показників звіту про рух грошових коштів по поточній діяльності з відповідною кореспонденцією рахунків.

Найменування показника

Дебет

Кредит

1

2

3

Рядок 020 "Кошти, отримані від покупців, замовників"

Відображається загальна сума грошових коштів, похнюпившись в касу і банківські рахунки від покупців і замовників, як виручка від реалізації.

грошові надходження від продажу продукції, виконання робіт і надання послуг, а також у вигляді авансів від покупців і замовників; надходження від оренди (якщо оренда вид діяльності).

50, 51, 52

62,76


Рядок 050 "Інші доходи"

включаючи повернення коштів від постачальників

51, 50,52

60

з бюджету

51, 50

69

від підзвітних осіб

50

71

надходження від страхових компаній

50, 51,52

76

позики, раніше видані працівникам

50

73

кошти, відшкодовані ФСС, витрати на оплату лікарняних листків

51

69

Рядок 150 ... 190 "Грошові кошти, спрямовані"

Показуються кошти, перераховані або видані з каси за рік для оплати витрат, пов'язаних з виробництвом і продажем продукції, робіт, послуг. Грошові кошти, спрямовані відображаються у круглих дужках (означають зменшення відтік грошових коштів)

Рядок 150

на оплату придбаних товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів

60,76

50,51,52,55

Рядок 160

на оплату праці

70

50,51

Рядок 170

на виплату дивідендів, відсотків

75,67,76,66

50,51

Рядок 180

на розрахунки з податків і зборів (включаючи штрафи і санкції за порушення податкового законодавства)

68

51

Рядок 181

на розрахунки з позабюджетними фондами

69

51

Рядок 190

на інші витрати:

позики, надані працівникам

суми, видані під звіт

витрати по організації послуг банку


73

71

91


51,50

Рядок 200 Чисті грошові кошти від поточної діяльності

Чисті грошові кошти від поточної діяльності це різниця між надходженнями від поточної діяльності та витратами на неї (Троках 200 = 020 +050-150- ... -190) Цей показник є ключовим. Якщо результат буде негативним, то його показують у круглих дужках.

4. Грошові потоки від інвестиційної діяльності

Здійснення інвестиційної діяльності характеризується збільшенням активів, які, як очікується, будуть приносити дохід тривалий час.

Потоками грошових коштів від інвестиційної діяльності є:

грошові надходження від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів;

грошові надходження від реалізації часткових і боргових цінних паперів інших організацій;

повернення позик, наданих організаціям на термін більше 12 місяців;

повернення коштів, пов'язаний з укладеними договорами простого товариства, інші аналогічні надходження;

грошові кошти, що надходять у вигляді дивідендів від участі в капіталі інших організацій;

грошові кошти, спрямовані на придбання (створення) необоротних активів, включаючи капітальні вкладення, що збільшують вартість основних засобів і нематеріальних активів;

довгострокові фінансові вкладення.

У складі вводяться в експлуатацію основних засобів можуть бути об'єкти, витрати по створенню (споруді) яких вироблялися не звітному, а в попередніх періодах. Оскільки зазначені витрати супроводжувалися відтоком грошових коштів у більш ранніх періодах, вони повинні бути виключені з розрахунку чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності звітного періоду.

Статті показників звіту про рух грошових коштів з інвестиційної діяльності з відповідною кореспонденцією рахунків.

Найменування показника

рядка

(Код)

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Рядки 210 - 340 Рух грошових коштів з інвестиційної діяльності

Виручка від продажу об'єктів основних засобів та інших необоротних активів

210

50,51,52

62,76

Виручка від продажу цінних паперів і інших фінансових вкладень (акцій, облігацій, фінансових векселів, придбаних на строк більше 12 місяців)

220

50,51,52

62,76

Отримані дивіденди

230

50

91

Отримані відсотки (в т. ч. нарахування банку на залишок грошових коштів)

240

91

50,51

Надходження від погашення позик, наданих іншим організаціям

250

50,51

58

Придбання дочірніх організацій

280

58

51

Придбання об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних активів

290

60,76

50,51,52

Придбання цінних паперів і інших фінансових вкладень (витрати, пов'язані з придбанням облігацій, векселів і витрати на покупку дебіторської заборгованості за договорами уступки права вимоги)

300

68

50,51

Позики, надані іншим організаціям

310

58

50

Рядок 340 Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності

Показується різниця між які надійшли і вибули грошовими коштами на інвестиційну діяльність (нетто-результат від надходжень і витрат), тобто строка340 = 210 +220 +230 +240 +250-280-290-300-310

5. Грошові потоки фінансової діяльності

У цьому розділі звіту відображаються приплив і відтік грошових коштів, пов'язані з використанням зовнішнього фінансування у вигляді кредитів і позик, а також коштів від емісії та інших додаткових внесків власників.

Зміни у власному капіталі, що розглядаються в складі фінансової діяльності, зазвичай представлені грошовими надходженнями від емісії акцій, а також отриманими емісійним доходом. Зміна власного капіталу в результаті отриманого чистого прибутку (понесеного збитку) у складі фінансової діяльності не враховується, оскільки витрати і доходи, пов'язані з формуванням фінансового результату діяльності організації, відображаються в поточній діяльності.

Грошовими потоками від фінансової діяльності є:

грошові надходження від випуску акцій та інших інструментів капіталу, а також додаткових вкладень власників;

надходження від випуску облігацій, позик, довгострокових і короткострокових кредитів;

цільові фінансування і надходження;

перерахування коштів для погашення основної суми боргу за отриманими кредитами і позиками;

кошти, спрямовані на викуп власних акцій.

Хоча у відповідності зі стандартами погашення суми основного боргу за наданим кредитом розглядається у складі грошових потоків від фінансової діяльності, сплата відсотків за кредитом може включатися в розділ поточної діяльності, оскільки витрати на оплату відсотків за представленими позиковими коштами беруть участь у формуванні фінансового результату.

Статті показників звіту про рух грошових коштів з фінансової діяльності з відповідною кореспонденцією рахунків.

Найменування показника

рядка (код)

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Рядок 350 ... 410 Рух грошових коштів з фінансової діяльності

Надходження від емісії акцій або інших пайових паперів (заповнюється організаціями, що здійснюють емісію акцій)

350

50

75

Надходження від позик і кредиторів, наданих іншими організаціями

360

50,51

66,67

Погашення позик і кредитів (без відсотків)

390

66,67

51,52,50

Погашення зобов'язань з фінансової оренди

400

76

50,51,52

Рядок 410 Чисті грошові кошти від фінансової діяльності

(Нетто-результат надходжень і витрат), Рядок 410 = 350 +360-390-400

6. Складання звіту про рух грошових коштів

У формі № 4 "Звіт про рух грошових коштів" відображаються дані про рух грошових коштів організації, які обліковуються на рахунках:

50 "Каса";

51 "Розрахункові рахунки";

52 "Валютні рахунки";

55 "Спеціальні рахунки в банках".

Звіт про рух грошових коштів складається в торбах. Якщо в організації є кошти в іноземній валюті, спочатку складається розрахунок в іноземній валюті за кожним її виду. Після цього дані кожного розрахунку, складеного в іноземній валюті, перераховуються за курсом Центрального Банку Республіки Узбекистан, встановленим на звітну дату. Отримані дані по окремих розрахунками підсумовуються при заповненні відповідних рядків форми № 4.

Форма заповнюється в розрізі поточної (операційної), інвестиційної та фінансової діяльності, оподаткування. Тому велике значення має правильний розподіл руху грошових коштів за видами діяльності організації.

Розглянемо порядок складання форми. По рядку "Залишок коштів на початок звітного року" відображається загальна сума грошових коштів, що значиться на банківських рахунках організації і яка знаходиться в касі за станом на 1 січня звітного року.

Далі представлено рух грошових коштів щодо поточної діяльності.

По рядку "Кошти, отримані від реалізації продукції" відображається виручка, що надійшла від продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Виручка від продажу відображається в обліку організації наступними записами:

Відображено виручка від продажу продукції (товарів, робіт, послуг):

Дт 6300 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Кт 9010 "Доходи від реалізації готової продукції".

Надійшла оплата за продану продукцію (товари, роботи, послуги) від покупців:

Дт 50 "Каса",

51 "Розрахункові рахунки",

52 "Валютні рахунки"

Кт 63 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

Тут також вказують суму авансів, отриманих від покупців і замовників у рахунок майбутніх поставок продукції (виконання робіт, надання послуг), з урахуванням податку на додану вартість. При отриманні авансових платежів в обліку організації робиться проводка:

Надійшли аванси від покупців і замовників:

Дт 5000 "Каса", 5100 "Розрахункові рахунки", 5200 "Валютні рахунки"

Кт 6310 "Аванси, отримані від покупців і замовників".

По рядку "Інші грошові надходження і виплати від операційної діяльності" показується сума коштів, що надійшли на банківські рахунки або в касу організації, що не знайшла відображення по рядку "Грошові виплати постачальникам за матеріали, товари роботи і послуги".

Тут, зокрема, можуть бути відображені:

суми грошових коштів, повернуті до каси підзвітними особами;

отримані суми штрафів, пені, неустойок за порушення умов господарських договорів та ін

Операції з перерахування (видачі) грошових коштів постачальникам і підрядникам відображаються в обліку проводкою:

Здійснено оплату постачальникам (підрядникам) за отримані товари (виконані роботи, надані послуги):

Дт 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками",

76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами"

Кт 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки",

52 "Валютні рахунки", 55 "Спеціальні рахунки в банках".

По рядку "Грошові платежі персоналу і від їхнього імені" відображається сума грошових коштів, виданих з каси або перерахованих з розрахункового рахунку на оплату праці співробітників. Видача (перерахування) грошових коштів відображається в обліку проводкою:

Видана (перерахована) заробітна плата співробітникам організації:

Дт 67 "Розрахунки з оплати праці"

Кт 50 "Каса",

51 "Розрахункові рахунки".

По рядку "Отримані й виплачені дивідендів, відсотків" вказуються суми дивідендів (відсотків), нарахованих та виплачених акціонерам (учасникам) організації. При виплаті доходів акціонерам (учасникам) в обліку організації робиться проводка:

Виплачено дивіденди акціонерам (учасникам):

Дт 66 "Розрахунки з засновниками"

Кт 51 "Розрахункові рахунки".

По рядку "На розрахунки по податках і зборах" відображаються суми, перераховані організацією в звітному році до бюджету (податки, збори, штрафні санкції та ін.) При перерахуванні платежів до бюджету в обліку робиться проводка:

Перераховано податкові платежі до бюджету:

Дт 64 "Розрахунки з бюджетом" відповідний субрахунок

Кт 51 "Розрахункові рахунки".

По рядку "На інші видатки" показуються суми, перераховані з рахунків організації, видані з каси протягом звітного року, що не знайшли відображення по попереднім рядкам форми № 4 і пов'язані з її поточною діяльністю.

Тут, зокрема, можуть бути відображені суми, видані працівникам організації, не відображаються у складі фонду заробітної плати (наприклад, матеріальна допомога), гроші, видані підзвітним особам та інше.

По рядку "Чисті грошові кошти від поточної діяльності" вказується різниця між сумами грошових коштів: надійшла і витраченої в рамках поточної діяльності фірми.

Далі представлена ​​інформація про рух грошових коштів з інвестиційної діяльності.

По рядку "Придбання та продаж основних засобів, нематеріальних активів" вказують суми, що надійшли від продажу основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного капітального будівництва і обладнання до встановлення. Це відображається в обліку наступними проводками:

1) Надійшли грошові кошти за продані основні засоби (нематеріальні активи та інше):

Дт 50 "Каса",

51 "Розрахункові рахунки",

52 "Валютні рахунки"

Кт 63 "Розрахунки з покупцями і замовниками",

79 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

По рядку "Виручка від випуску цінних паперів і інших фінансових вкладень" вказують доходи від реалізації векселів, акцій і облігацій. Такі операції відображають в обліку записами:

Відображено виручка від продажу цінних паперів:

Дт 63 "Розрахунки з покупцями і замовниками",

79 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Кт 95 "Доходи від фінансової діяльності";

Надійшли грошові кошти за продані цінні папери:

Дт 50 "Каса",

51 "Розрахункові рахунки",

52 "Валютні рахунки"

Кт 63 "Розрахунки з покупцями і замовниками",

79 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

По рядку "Грошові надходження і виплати по довгострокових і короткострокових кредитах і позиках" вказуються суми довгострокових позик, наданих організацією, погашених у звітному році. Такі операції відображаються в обліку записами:

1) Надано довгостроковий позику:

Дт 6950 "Розрахунки за довгостроковими позиками"

Кт 5100 "Розрахункові рахунки";

2) Повернуто довгостроковий позику:

Дт 5100 "Розрахункові рахунки"

Кт 6950 "Розрахунки за довгостроковими позиками".

По рядку "Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності" вказується різниця між сумами грошових коштів: надійшла і витраченої в рамках інвестиційної діяльності підприємства.

Якщо фірма проводила ті чи інші операції, рядки з яких не передбачені в типовій формі, то бухгалтер може їх провести у вписуваному рядку.

7. Прямий і непрямий метод

Для складання звіту МСФО7 допускає використання 2 методів: прямого і непрямого. Для складання звіту про рух грошових коштів МСФЗ 7 рекомендує використовувати прямий метод, так як він дозволяє отримати інформацію, необхідну для оцінки майбутніх потоків грошових коштів.

При виборі методу складання звіту потрібно виходити з того, для кого цей звіт готується (для інвестора, банку, власника). Практика показує, що звіт, складений прямим методом, більш зрозумілий і краще сприймається керівником і акціонерами, які не є професійними фінансистами.

Важливим чинником при виборі методу є доступність даних, що задовольняють основним вимогам МСФЗ. Найчастіше інформацію, необхідну для заповнення статей розділу "Операційна діяльність" прямим методом, дуже складно виділити із сукупного грошового потоку компанії. Крім того, при виборі методу потрібно керуватися таким принципом - витрати на отримання інформації не повинні перевищувати цінність цієї інформації. Саме тому більшість великих компаній, таких як "Газпром", РАО "ЄЕС Росії", "Аерофлот", складають звіт про рух грошових коштів непрямим методом.

Прямий метод враховує основні категорії грошових надходжень і виплат від основної діяльності і, по суті, являє собою звіт про прибутки і збитки, складений на основі касового методу. Використовуючи прямий метод розрахунку, можна визначити суми грошових коштів по різних категоріях, або:

1) шляхом аналізу та класифікації грошових операцій фірми,

2) шляхом перерахунку доходів і витрат, розрахованих на основі методу нарахувань, у відповідні суми, розраховані на основі касового методу.

Більшість підприємств роблять величезну кількість грошових операцій, що робить їх аналіз та класифікацію для визначення руху грошових коштів від основної діяльності вельми трудомісткими. Більш ефективна методика полягає в тому, щоб прийняти за основу суми, які вже відображені в обліку за принципом методу нарахувань.

Незважаючи на те, що прямий метод розрахунку пояснюється в рамках даного посібника, такий метод складання звіту про рух грошових коштів не отримав широкого розповсюдження серед західних фінансових інститутів. Найкращим форматом при складанні звіту про рух грошових коштів є непрямий метод розрахунку.

Другий метод визначення та подання чистого результату руху грошових коштів від основної діяльності - це непрямий метод розрахунку. Згідно непрямим методом за основу приймається чистий прибуток, розрахована на основі методу нарахувань, і потім виконується ряд коригувань чистого прибутку, розрахованої за методом нарахувань, у чистий прибуток, розраховану за касовим методом. На відміну від прямого методу, при непрямому методі грошові надходження і виплати не поділяються на категорії.

Коригування чистого прибутку складаються в першу чергу з розглянутих раніше коригувань, що застосовуються при перерахунку окремих сум доходів і витрат в суми, розраховані за касовим методом. Коригування ці, однак, застосовуються у відношенні суми чистого прибутку, а не стосовно окремих сум доходів і витрат. Крім того, оскільки за основу береться чистий прибуток, необхідні додаткові коригування для усунення впливу прибутків і збитків від інвестиційної та фінансової діяльності на чистий прибуток. Прикладом можуть служити прибутки та збитки від продажу основних засобів і погашення випущених облігацій. Результати таких операцій, що мають відношення до грошових коштів, відображаються в розділах звіту про рух грошових коштів, присвячених інвестиційної та фінансової діяльності. Відповідні прибутки та збитки включаються до чистий прибуток і повинні бути виключені з чистого прибутку при розрахунку чистого результату руху грошових коштів від основної діяльності. Прибутки та збитки виключаються шляхом додавання збитків до чистого прибутку і вирахуванням прибутків з чистого прибутку.

Згідно непрямим методом перерахунку, негрошові витрати, такі як знос і амортизація, додаються до чистого прибутку, з тим щоб усунути вплив, який чиниться ними на чистий прибуток. Крім того, усувається вплив на чистий прибуток прибутків і збитків від інвестиційної та фінансової діяльності. Зміни дебіторської заборгованості, залишків товарно-матеріальних цінностей, витрат майбутніх періодів, кредиторської заборгованості, заборгованості по сплаті відсотків і податку на прибуток, що відбуваються протягом року, повинні бути або додані до чистого прибутку, або відняти з неї, в залежності від того, який рахунок аналізується, і від того, чи відбувалося відповідну зміну в бік підвищення або пониження.

Звіт про рух грошових коштів (непрямий метод)

Показники звіту

Сума

+, -

1

2

Рух грошових коштів від поточної діяльності1

2

Прибуток (збиток)

+, -

Нарахована амортизація по позаоборотних активів

+

Прибуток від продажів необоротних активів

-

(Збиток від продажів необоротних активів)

+

Інші статті негрошового характеру

+, -

Збільшення запасів

-

(Зменшення запасів)

+

Збільшення дебіторської заборгованості

-

(Зменшення дебіторської заборгованості)

+

Збільшення кредиторської заборгованості

+

(Зменшення кредиторської заборгованості)

-

Короткострокові фінансові вкладення

-

Виплата дивідендів, відсотків по цінних паперах

-

Зміна грошових коштів у результаті поточної діяльності

-

Висновок

У процесі господарської діяльності організації постійно ведуть взаємні грошові розрахунки. Грошові розрахунки проводяться або у вигляді безготівкових платежів, або готівкою. Використання готівки при розрахунках регламентується Положенням про правила організації готівкового грошового обігу на території Російської Федерації, Порядком ведення касових операцій в Російській Федерації, затверджених Центральним банком РФ та ін

Курсова робота присвячена розкриттю теоретичних і практичних аспектів заповнення звіту про рух грошових коштів. На підставі цього, можна зробити ряд висновків.

Грошові кошти - це фінансові ресурси організації, самі високоліквідні активи, здатні забезпечити виконання зобов'язань будь-якого виду та рівня. Зрозуміло, що від них залежить своєчасність погашення заборгованості перед бюджетом, персоналом та іншими кредиторами.

Для отримання інформації про грошові потоки підприємства використовують звіт про рух грошових коштів, який характеризує джерела надходження грошових коштів і спрямування їх витрачання. Такі дані необхідні як власникам, так і кредиторам.

Підприємства можуть використовувати прямий або непрямий методи представлення інформації про рух грошових коштів від поточної діяльності. При прямому методі у звіті відображаються валові грошові надходження і платежі, а при використанні непрямого методу в розділі поточної діяльності відображаються фінансовий результат підприємства (прибуток або збиток) і його необхідні коригування, що дозволяють перейти від величини фінансового результату до величини чистого грошового потоку від поточної діяльності за період.

Показники форми № 4 "Звіт про рух грошових коштів" заповнюються на підставі аналітичних даних до рахунків 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки", 55 "Спеціальні рахунки в банках". Звіт за формою № 4 складається прямим методом з зазначенням всіх потоків грошових коштів.

Мета звітів про рух грошових коштів полягає в тому, щоб одночасно показати спосіб фінансування діяльності компанії і як використовуються фінансові ресурси. Обрана форма повинна забезпечувати досягнення цієї мети. Вона повинна чітко показувати кошти, сформовані або витрачені в результаті діяльності компанії, і те, як використано будь-яке перевищення ліквідних активів або як фінансувався будь дефіцит таких активів.

Програми.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

КодиФорма № 4 по ОКУД

0710004

за січень-грудень 2006 р.

Дата (рік, місяць, число)

31

12

02

Організація___________ "Деміс "______________________

за ЄДРПОУ

457112519

Ідентифікаційний номер платника податків

ІПН

7869545923

Вид діяльності _________предоставленіе услуг___________________

по ОКДП


Організаційно-правова форма / форма власності відкрите акціонерне товариство / приватна________________________________________________________

по ОКОПФ / ОКФСОдиниця виміру: тис. руб. / Млн. руб. (Непотрібне закреслити)

по ОКЕІ

384/385

Таблиця.

Найменування показника

Код рядка

Сума

З неї
по поточній діяльності

з інвестиційної діяльності

по фінансовій діяльності

1

2

3

4

5

6

Залишок коштів на початок року

010

111076

Х

Х

Х

Надійшло грошових коштів - лише

020

2991860

2573156

69704

349000

в тому числі:

виручка від продажу товарів, продукції, робіт і послуг

030

2411240

2411240

Х

X

виручка від продажу основних засобів та іншого майна

040

68656

67040

1616

-

аванси, отримані від покупців (замовників)

050

74940

74940

Х

X

бюджетні асигнування і інше цільове фінансування

060

44

44

-

-

безоплатно

070

-

-

-

-

кредити отримані

080

349000

-

-

349000

позики отримані

085

67914

-

67914

-

дивіденди, відсотки по фінансових вкладеннях

090

174

Х

174

-

інші надходження

110

19892

19892

-

-

Направлено грошових коштів - лише

120

2770658

1901086

733107

136465

в тому числі:

на оплату придбаних товарів, робіт, послуг

130

410340

410340

-

-

на оплату праці

140

267424

267424

Х

Х

відрахування в державні позабюджетні фонди

150

117798

117798

Х

Х

на видачу підзвітних сум

160

5418

5418

-

-

на видачу авансів

170

149464

149464

-

-

на оплату пайової участі в будівництві

180

-

Х

-

Х

на оплату машин, обладнання та транспортних засобів

190

701834

Х

701834

Х

на фінансові вкладення

200

117340

-

-

117340

на виплату дивідендів, відсотків по цінних паперах

210

22620

Х

22620

-

на розрахунки з бюджетом

220

933770

933770

Х

-

на оплату відсотків і основної суми за отриманими кредитами, позиками

230

27778

-

8653

19125

інші виплати, перерахування та т.п.

250

16872

16872Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду

260

332278

Х

Х

Х

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

ДОВІДКОВО.

З рядка 020 надійшло за готівковим розрахунком (крім даних по рядку 100) - всього

270

903592

в тому числі за розрахунками:

з юридичними особами

280

250872

з фізичними особами

290

372640

з них із застосуванням:

контрольно-касових апаратів

291

372640

бланків суворої звітності

292

-

Готівкові грошові кошти:

надійшло з банку в касу організації

295

115462

здано в банк з каси організації

296

169198

Керівник

___________

______________

Головний бухгалтер

__________

___________


(Підпис)

(Розшифровка підпису)


(Підпис)

(Розшифровка підпису)

"___" _________ 200__ р.


Основні відмінності в підходах до формування показників поточної, інвестиційної та фінансової діяльності у звіті про рух грошових коштів, що складається в російській та міжнародній практиці.

п / п

Рух грошових коштів

Вид діяльностіросійська практика

міжнародна практика

1

Надходження від власників (акціонерів) у вигляді вкладів

поточна

фінансова

2

Виплата дивідендів власникам

інвестиційна

фінансова

3

Надходження від власників (акціонерів) суворо цільового характеру використання

інвестиційна

фінансова

4

Надходження та повернення довгострокових кредитів і позик (у тому числі облігаційних) цільового характеру, а також виплата відсотків по них

інвестиційна

фінансова

5

Надходження та повернення короткострокових кредитів і позик (у тому числі облігаційних) цільового характеру, а також виплата відсотків по них

фінансова

фінансова

6

Надходження та повернення короткострокових кредитів і позик (у тому числі облігаційних), не мають строго цільового характеру

поточна

фінансова

Джерела надходження грошових коштів і бухгалтерські записи їх відображення.

Джерела надходження грошових коштів

Кореспонденція рахунків

Виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (рядок 030)

Д-т рахунків обліку грошових коштів,

К-т сч.62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

або сч.90 / 1 "Продаж"

Виручка від продажу основних засобів і іншого майна (ст.040)

Д-т рахунків обліку грошових коштів,

К-т сч.62 "Розрахунки з покупцями і замовниками",

К-т сч.76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Аванси, отримані від покупців (рядок 050)

Д-т рахунків обліку грошових коштів,

К-т сч.62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Бюджетне асигнування і інше цільове фінансування (рядок 060)

Д-т рахунків обліку грошових коштів

К-т сч.86 "Цільове фінансування"

Безоплатно отримані грошові кошти (070)

Д-т рахунків обліку грошових коштів,

К-т сч.91 "Інші доходи або витрати"


К-т сч.98 "Доходи майбутніх періодів"

Отримання грошових коштів за кредитами і позиками (рядок 080)

Д-т рахунків обліку грошових коштів,

К-т сч.66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"

К-т сч.67 "Розрахунки по довгострокових кредитах і позиках"

отримані дивіденди і відсотки по фінансових вкладеннях (рядок 090)

Д-т рахунків обліку грошових коштів,

К-т сч.76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

Інші надходження грошових коштів (рядок 110)

Д-т рахунків обліку грошових коштів,

К-т сч.91 "Інші доходи і витрати"Джерела виплати грошових коштів і бухгалтерські записи їх відображення.

Напрямок виплати грошових коштів

Кореспонденція рахунківНа оплату придбаних товарів, робіт, послуг (рядок 130)

Д-т сч.60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

К-т рахунків обліку грошових коштівНа оплату праці (рядок 140)

Д-т сч.70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"


К-т рахунків обліку грошових коштів

Відрахування на соціальні потреби (рядок 150)

Д-т сч.69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню",

К-т рахунків обліку грошових коштівНа видачу підзвітних сум (рядок 160)

Д-т сч.71 "Розрахунки з підзвітними особами"

К-т рахунків обліку грошових коштівНа видачу авансів (рядок 170)

Д-т сч.60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"


К-т рахунків обліку грошових коштів

На оплату пайової участі в будівництві (рядок 180)

Д-т сч.08 "Вкладення в необоротні активи"

Д-т рах 19 "ПДВ по придбаних цінностях"

К-т рахунків обліку грошових коштів

На оплату машин, обладнання та транспортних засобів (рядок 190)

Д-т сч.08 "Вкладення в необоротні активи"

Д-т сч.07 "Обладнання до установки"

Д-т сч.60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Д-т рах 19 "ПДВ по придбаних цінностях"

К-т рахунків обліку грошових коштів

На фінансові вкладення (рядок 200)

Д-т сч.58 "Фінансові вкладення"

К-т сч.76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

К-т рахунків обліку грошових коштів

На виплату дивідендів, відсотків (рядок 210)

Д-т сч.75 "Розрахунки з засновниками"

Д-т сч.70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

К-т сч.76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

К-т рахунків обліку грошових коштівНа розрахунки з бюджетом (рядок 220)

Д-т сч.68 "Розрахунки з податків і зборів"

К-т рахунків обліку грошових коштівНа оплату відсотків і основної суми за отриманими кредитами, позиками (рядок 230)

Д-т сч.66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"

Д-т.67 "Розрахунки по довгострокових кредитах і позиках"

К-т рахунків обліку грошових коштів

Інші виплати, перерахування і т.д. (Рядок 250)

Д-т сч.91 "Інші доходи і витрати"

К-т рахунків обліку грошових коштівЗвіт про рух грошових коштів (непрямий метод)

Показники

Сума, руб.

1

2

Потоки грошових коштів від операційної діяльності

Чистий прибуток (збиток)

1034504

Нарахована амортизація по позаоборотних активів

46487

Прибуток від продажу основних засобів

(1057361)

Доходи від участі в інших організаціях

(163653)

Зміна виробничих запасів плюс ПДВ по придбаних матеріальних цінностей

6877

Зміна незавершеного виробництва

319

Зміна витрат майбутніх періодів

(3587)

Зміна обсягу готової продукції

(602)

Зміна дебіторської заборгованості

1467753

Зміна кредиторської заборгованості

(19779)

Зміна заборгованості за авансами одержаними

(1503686)

Короткострокові фінансові вкладення

52589

Зміна доходів майбутніх періодів

-

Чистий грошовий потік від операційної діяльності

(140139)

Структура припливу і відтоку грошових коштів за видами діяльності (прямий метод)

Показники

Всього, тис. руб.

У тому числі за видами діяльностіпоточна

інвестиційна

фінансова

1

2

3

4

5

1. Приплив грошових коштів:

 

 

 

- За звітний рік

7331126

6264148

1061648

5330

- За попередній рік

3621796

3437215

148880

35701

2. Питома вага,%:
 

- За звітний рік

100

85,45

14,48

0,07

- За попередній рік

100

94,90

4,11

0,99

3. Відтік грошових коштів: 

- За звітний рік

7313019

6404287

908732

-

- За попередній рік

3835158

3639395

195293

470

4. Питома вага (%):

- За звітний рік

100

87,57

12,43

-

- За попередній рік

100

94,90

5,09

0,01

Надходження та вибуття грошових коштів (прямий метод)

Показники

Всього, тис. руб.

У тому числі за видами діяльностіпоточна

інвестиційна

фінансова

1

2

3

4

5

1. Приплив грошових коштів:

- За звітний рік

7331126

6264148

1061648

5330

- За попередній рік

3621796

3437215

148880

35701

2. Відтік грошових коштів:

- За звітний рік

7313019

6404287

908732

-

- За попередній рік

3835158

3639395

195293

470

3. Зміна грошових коштів (стр.1 - стр.2)

- За звітний рік

18107

- 140139

152916

5330

- За попередній рік

- 213362

- 202180

- 46413

35231

Список літератури

1. МСФЗ № 7 "Звіт про рух грошових коштів".

2. Правова система "Гарант".

3. Правова система "Консультант +".

4. Наказ Мінфіну РФ від 13 січня 2000 р. N 4н "Про форми бухгалтерської звітності організацій".

5. Вказівки про порядок складання та подання бухгалтерської звітності, затв. наказом Мінфіну від 13января 2000 р. № 4н.

6. Положення з бухгалтерського обліку "Бухгалтерська звітність організації" ПБУ 4 / 99.

7. Інструкція Мінфіну РФ від 09.04. 2001 р. № 182 "Інструкція щодо заповнення форм фінансової інформації".

8. План рахунків бухгалтерського обліку, затв. Наказом Мінфіну РФ від 31.10 2000 р. № 94н зі змінами від 7 травня 2003р.

9. Сорокіна О.М. Бухгалтерська (фінансова) звітність організації-М; 2004.

10. Бухгалтерська (фінансова) звітність: Підручник / Під ред.В.Д. Новодворського; ХТРЕІУ. - М.: ЗАТ "Фінстатіниром", 2002р.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
160.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Звіт про рух грошових коштів його зміст техніка складання
Звіт про рух грошових коштів його зміст техніка складання Розкриття теоретичних
Звіт про рух грошових коштів його зміст техніка складанні
Звіт про рух грошових коштів призначення методика і техніка складання
Звіт про рух грошових коштів призначення методика і техніка сос
Звіт про рух грошових коштів інформацію для складання та призначення їх
Звіт про рух грошових коштів інформацію для складання та приз
Зміст і аналіз форми 4 Звіт про рух грошових коштів на прикладі ЗАТ Агрокомплекс
Звіт про рух грошових коштів
© Усі права захищені
написати до нас