Звіт по практиці в Беларусбанк

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

Введення ................................................. .................................................. .......................................... 3
1. Характеристика банку АСБ "Беларусбанк", його керівництва та його структурних підрозділів 4
2. Розрахунково-касове обслуговування АСБ "Беларусбанк ".......................................... ................. 20
3. Фінансові результати діяльності комерційного банку на прикладі АСБ "Беларусбанк" 26
4. Використання ЕОМ і нових технологій в АСБ "Беларусбанк "........................................ . 33
5. Аудиторські перевірки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .35
6. Організація маркетингу в банку АСБ "Беларусбанк ".......................................... .................. 36
Висновок ................................................. .................................................. .................................... 38
Список використаної літератури ............................................... ............................................. 39


У ведення

Перехід Республіки Білорусь до ринкових відносин висуває нові вимоги до керівників підприємств і фахівцям у різних галузях діяльності. Вони повинні володіти новим типом економічного мислення і поведінки, вмінням приймати самостійні економічні рішення на основі аналізу та оцінки поточної і перспективної економічної ситуації, чітко формулювати мету розвитку і виробляти механізм досягнення поставлених цілей.
В умовах розвитку ринкових відносин, кожне підприємство, кожен підприємець повинні мати господарську стратегію, знаходити головна ланка для перемоги в конкурентній боротьбі. Без "стратегічного бачення" майбутнього, без пошуку довгострокових конкурентних переваг неможливо досягти ефективного функціонування бізнесу.
Метою практики стало закріплення та поглиблення знань, отриманих за час навчання в інституті, придбання практичних навичок роботи за фахом в умовах переходу банку АСБ "Беларусбанк" до ринкових відносин.
Для досягнення поставленої мети було вирішено ряд взаємопов'язаних завдань:
- Була дана характеристика банку "Беларусбанк";
- Проаналізовано типова структура філій банку;
- Розкрито технічні засоби обробки інформації;
- Охарактеризовано маркетинговий відділ банку;
- Дана оцінка аналітичного і синтетичного обліку в обліково-опрераціонних підрозділах банку;
- Виявлені особливості аудиту в банку;
- Виконана індивідуальна частина програми практики.

1. Характеристика банку АСБ "Беларусбанк", його керівництва та його структурних підрозділів

Банк - це автономне, незалежне, комерційне підприємство. У цьому головне в розумінні його сутності. Продуктом банку є перш за все формування платіжних коштів (грошової маси), а також різноманітні послуги у вигляді надання кредитів, гарантій, поручительств, консультацій, управління майном. Діяльність банку носить продуктивний характер.
Акціонерний ощадний банк "Беларусбанк" - універсальний банк країни, найстаріший у нашій республіці. Майже 80-річний досвід роботи, історія розвитку та становлення, нинішнє лідируюче становище на ринку послуг, що надаються дозволяють зробити висновок про його надійності та стабільності.
Сьогодні на рахунках банку зберігається більше половини грошових коштів населення в білоруських рублях і в іноземній валюті, залучених всією банківською системою країни За рахунок цих коштів кредитуються підприємства промисловості, сільського господарства, житлове будівництво та ін.
АСБ "Беларусбанк" володіє найбільш розгалуженою мережею філій в Республіці Білорусь. На 31 грудня 2000 року кількість філій банку, які розташовані в кожному адміністративному районі країни, становило 32% від числа філій всіх комерційних банків республіки. Столична мережа АСБ "Беларусбанк" є найбільш розгалуженою в республіці, обслуговування клієнтів здійснюють 162 відділення 16-ти філій. При відкритті нових філій і відділень враховуються партнерські зв'язки обслуговуються клієнтів у тому чи іншому регіоні, потреби потенційних клієнтів у банківському обслуговуванні. Розвиток і вдосконалення мережі філій відповідає стратегічним цілям розвитку банку з урахуванням мінливих ринкових умов. Координаційним центром цієї мережі є Мінське міське управління АСБ "Беларусбанк".

Органами управління банку є:

Спостережна Рада банку АСБ "Беларусбанк"

Голова Ради:
Корбут Микола Петрович
міністр фінансів Республіки Білорусь
Заступник Голови Ради:
Лузгін Микола Володимирович
заступник Голови Правління Національного банку Республіки Білорусь
Члени наглядової ради:
Бадьорий Володимир Захарович
генеральний директор ОП "Криниця"
БРИЧКІНА Галина Володимирівна
головний економіст Білоруської залізниці
ГРИГОРОВИЧ Валентина Миколаївна
директор департаменту банківського нагляду Національного банку Республіки Білорусь
КОРОЛЬ Михайло Васильович
начальник управління інвестицій, грошово-кредитної політики і цінних паперів Апарату Ради Міністрів Республіки Білорусь
ЛАБКОВІЧ Лариса Петрівна
начальник управління економіки і фінансів Міністерства зв'язку Республіки Білорусь

Правління банку

ЄРМАКОВА Надія Андріївна
Голова Правління
КУХОРЕНКО Галина Петрівна
перший заступник Голови Правління
ЛУК'ЯНЕНКО Валентина Захарівна
перший заступник Голови Правління
КОЛЕСНІЧЕНКО Микола Борисович
заступник Голови Правління
НАЗАРЕНКО Валентина Ануфріевна
заступник Голови Правління
НОВИК Володимир Володимирович
заступник Голови Правління
Горваль Олександр Віталійович
заступник Голови Правління
Грудницька Григорій Тимофійович
директор департаменту безпеки
Типова структура філії АСБ "Беларусбанк" передбачає створення таких структурних підрозділів:
- Керівництво;
- Юридичний відділ;
- Відділ по роботі з персоналом;
- Фінансово-економічний відділ;
- Відділ бухгалтерського обліку;
- Відділ по роботі з фізичними особами;
- Відділ по роботі з юридичними особами;
- Відділ кредитування населення;
- Відділ касової роботи та інкасації;
- Відділ ревізій;
- Відділ автоматизації;
- Відділ безпеки;
- Адміністративно-господарський відділ;
- Відділ маркетингу
- Операційний відділ;
- Відділення;
- Обмінні пункти валют;
- Операційні пересувні каси;
Успішне і стабільний розвиток АСБ "Беларусбанк" здійснюється керівництвом банку з проведенням активної роботи, спрямованої на створення єдиної команди, здатної до ініціативи і підприємливості в різних напрямках банківської діяльності.
Керівництво банку пред'являє високі вимоги до освіти і кваліфікації персоналу. Особливо заохочується прагнення до придбання знань і навичок, освоєння новітніх банківських технологій. Велика увага приділяється ефективному розвитку системи внутрішньобанківського навчання персоналу, а також системі підвищення кваліфікації на різних курсах і семінарах в республіці і за кордоном. У банку створено спеціалізований відділ по роботі з персоналом. У його функції входить:
-Підбір, розстановка кадрів банку;
-Оформлення прийому, переведення і звільнення працівників, надання відпусток;
-Підготовка наказів про встановлення працівникам філії посадових окладів, надбавок, доплат по наданні матеріальної допомоги;
-Підготовка та проведення атестації працівників.
-Організація роботи з резервом кадрів;
-Організація підготує фахівців у ВНЗ і технікумах, виробничої практики студентів та учнів, підвищення кваліфікації у виробничо-економічних семінарах, на курсах і семінарах поза банком, обміну досвідом роботи.
Його роботою в банку на сучасному етапі досягається те, що відмінною рисою кожного співробітника банку сьогодні є прагнення до досконалості на своєму робочому місці, доброзичливість і професіоналізм, які забезпечують високий рівень обслуговування клієнтів і якість наданих послуг.
Важливість наявності даного відділу обумовлена ​​тим, що високий професійний рівень, ініціативність персоналу, нестандартні підходи до вирішення проблем клієнтів, здатність до адекватної оцінки будь-яких ситуацій - запорука ефективної роботи банку.
Робота АСБ "Беларусбанк" грунтується на Банківському законодавстві Республіки Білорусь. Б анковское законодавство Республіки Білорусь - система нормативних правових актів, що регулюють виникають при здійсненні банківської діяльності відносини і які визначають права, обов'язки та відповідальність суб'єктів та учасників банківських правовідносин.
До актів банківського законодавства в РБ відносяться:
· Законодавчі акти (Конституція Республіки Білорусь, Цивільний кодекс Республіки Білорусь, Банківський Кодекс, закони Республіки Білорусь, декрети і укази Президента Республіки Білорусь);
· Розпорядження Президента Республіки Білорусь, які носять нормативний характер;
· Постанови Уряду Республіки Білорусь;
· Нормативні правові акти Національного банку Республіки Білорусь (далі - Національний банк);
· Нормативні правові акти, прийняті (видаються) Національним банком спільно з Урядом Республіки Білорусь або за його дорученням - спільно з республіканськими органами державного управління.
Для організації правової роботи в банку створено юридичний відділ. Крім цього він виконує наступні функції: правове забезпечення банківських операцій та поточних питань у діяльності філії, захист майнових прав і законних інтересів філії, перевірка, участь у підготовці договорів і контрактів.
У взаємовідносинах з організаціями та підприємствами всіх форм власності банк завжди розраховує на взаємовигідне довгострокове співробітництво і партнерство і тому пропонує ексклюзивне комплексне обслуговування. Для цього в банку АСБ "Беларусбанк" існують спеціальні відділи: відділ по роботі з фізичними особами та відділ по роботі з юридичними особами.
Відділ по роботі з фізичними особами повинен вести організація роботи по залученню коштів населення, а також в його обов'язки входить:
- Планування обсягу залучення вкладів по філії і в розрізі відділень.
-Організація робіт по впровадженню нових видів банківських послуг.
- Організація роботи з операціям з ощадними сертифікатами, чеками "Майно".
-Укладення договорів зі сторонніми організаціями з прийому платежів від населення та виплати заробітної плати та інших виплат робітникам і службовцям,
-Ведення реєстру акціонерів,
-Організація роботи щодо безготівкових перерахувань грошових доходів на вкладні і поточні рахунки громадян,
- Організація роботи з безготівкових розрахунків за товари і послуги за розрахунковими чеками та чеками з чекових книжок АСБ "Беларусбанк"
- Організацій прийому платежів і внесків від громадян на користь сторонніх організації.
-Організація роботи по залученню фізичних осіб на обслуговування з використанням пластикових карток, робота з VIP-клієнтами та корпоративними клієнтами за картками.
-Організація роботи відділень з обслуговування фізичних осіб та ін
Відділ по роботі з юридичними особами веде роботи в наступних сферах:
- Визначення кола потенційних клієнтів-юридичних осіб.
-Розробка планів залучення потенційних клієнтів до проведення роботи з їхнього перекладу на розрахунково-касове обслуговування в банк.
-Організація взаємодії структурних підрозділів філії для комплексного і якісного обслуговування клієнтів - юридичних осіб.
-Організація персональними менеджерами індивідуального, комплексного обслуговування корпоративних клієнтів,
-Впровадження нових банківських продуктів і послуг
-Аналіз руху коштів на рахунках юридичних осіб.
- Залучення вільних грошових коштів клієнтів у депозити банку, ведення депозитних договорів.
-Організація роботи з операцій купівлі-продажу векселів без відстрочки оплати за операціями обліку, міни векселів, для здійснення яких не потрібно рішення кредитного комітету філії, депозитними сертифікатами, державними облігаціями (ДКО;. ГкмпО тощо) і іншими цінними паперами щодо юридичних осіб,
-Контроль за дотриманням підприємствами правил ведення касових операції в білоруських рублях.
- Здійснення роботи з питань готівково-грошового обігу
- Формування пакету документів для відкриття рахунків клієнтам - юридичним особам.
-Укладання договорів на розрахунково-касове обслуговування.
-Забезпечення своєчасного інформування клієнтів про зміни в списках коррахунків і порядок розрахунків.
-Здійснення інформаційної та рекламної діяльності для юридичних осіб. Здійснення функцій валютного регулювання та контролю.
- Контроль за валютною позицією, розрахунок фінансового результату.
-Організація роботи з проведення конверсійних і біржових операцій, операцій щодо проведення усіх форм міжнародних розрахунків, включаючи банківські перекази, операції з комерційними чеками, документарними акредитивами, інкасо, гарантіями, з дорожніми чеками "American Exsdivss".
-Організація роботи пунктів обміну валют і валютних кас.
-Проведення перевірок дотримання суб'єктами господарювання правил ведення касових операцій в іноземній валюті.
-Здійснення роботи з видачі та супроводу валютних і карбованцевих кредитів юридичним особам, видачі банківських і митних гарантій, факторингу, проведення операцій фінансового лізингу, операцій з векселями, що мають кредитний характер.
-Підготовка висновку про доцільність і можливість ухвалення майна в заставу, оцінку його вартості,
-Контроль за збереженням заставного майна.
-Розрахунок лізингових платежів (за наданим лізингу та одержуваному лізингу) та ін
Завдяки злагодженій роботі цих відділів Банком АСБ "Беларусбанк" на сьогоднішній день пропонується наступний комплекс банківських продуктів і послуг:
o відкриття та ведення валютних і карбованцевих рахунків, розрахунково-касове обслуговування клієнтів (субрахунки, спеціальні, благодійні, тимчасові, кореспондентські, вкладні і інші рахунки);
o підключення до електронної платіжної системі "Клієнт-банк";
o депозитні вклади юридичних осіб у білоруських рублях і іноземній валюті (термінові і до запитання);
o операції на ринку державних цінних паперів;
o операції з векселями;
o депозитарні послуги;
o лізингові операції;
o факторингові операції;
o кредитні операції для суб'єктів господарювання.
У банку також функціонує відділ кредитування населення. У коло його обов'язків входить:
-Оформлення пакету документів для видачі кредитів населенню;
-Здійснення попереднього та наступного контролю за цільовим та ефективним використанням кредитів, виданих населенню, їх своєчасним поверненням;
-Оформлення заявок на отримання централізованих ресурсів по кредитах населенню.
-Розподіл централізованих ресурсів на житлове будівництво;
-Робота з перевірки правомірності надання громадянам пільгового кредиту;
-Організація роботи по взаємодії з рай (міськ) виконкомом в частині надання пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію) або придбання житлових приміщень та інших пільгових кредитів відповідно до Указів Президента Республіки Білорусь.
-Робота з кредитоотримувача, що мають прострочену та сумнівну заборгованість за кредитами
-Своєчасне виявлення і оперативне реагування на виникаючі у кредитоотримувачів труднощі з погашенням кредитів, невиконання ними умови кредитних договорів.
-Контроль за правильністю визначення вартості будівництва при оплаті за виконані будівельно-монтажні роботи і зроблені витрати з будівництва житлових приміщень.
-Контроль за перерахуванням коштів з рахунків "Субсидія", спеціальних накопичувальних рахунків, дострокового викупу викуплених (погашених) державних компенсаційних облігацій, відкритих рахунків за позиками, які надаються підприємствами та організаціями своїм працівникам на житлове будівництво.
-Здійснення інформаційної та рекламної діяльності серед населення з питань кредитування.
За допомогою фахівців цього відділу була налагоджена чітка робота з кредитування населення. Кредити надаються суб'єктами господарювання, незалежно від форми власності, як у білоруських рублях, так і в іноземній валюті. Багатоваріантність моделей кредитування дозволяє вибирати оптимальні для клієнтів схеми і форми роботи.
Банк здійснює:
v видачу кредитів на цілі, пов'язані зі створенням і рухом поточних активів;
v кредитування торговельних підприємств і постачальницько-збутових організацій за спеціальними позичкових рахунках;
v кредитування соціально значущих державних програм;
v видачу банківських гарантій та поручительств;
v кредитування суб'єктів господарювання за простими контокорентний рахунок;
v видачу гарантійних зобов'язань митним органам Республіки Білорусь.
v валютообмінні операції за дорученням клієнтів;
v міжнародні розрахунки;
v документарні операції;
v інкасація, перевезення цінностей та готівки;
v операції з пластиковими картками;
v міжнародні розрахунки;
v операції з цінними паперами;
Зміна процентних ставок за вкладами населення, що знаходяться на зберіганні в установах системи "Беларусбанка", зумовлено зниженням рівня інфляції в республіці.
Встановлені відсоткові ставки є позитивними, оскільки значно перевищують зростання індексу споживчих цін, що забезпечує захист заощаджень населення від знецінення. Збереження і повернення вкладів фізичних осіб в "Беларусбанк" гарантуються державою.
Таблиця 1

Вклади населення у національній валюті

До запитання
9% річних
"Пенсійний"
33% річних
"Взаєморозуміння і примирення"
50% річних
За спеціальним накопичувальними рахунками
20% річних;
По вкладу "XXI століття": 100 днів
60% річних;
190 днів
65% річних;
370 днів
70% річних;
По вкладу "Аграрний"
30% річних
По вкладу "Прибутковий" 50 днів
18% річних
100 днів
20% річних
190 днів
25% річних
За строковим вкладом у національній валюті з щомісячною капіталізацією
35% річних;
За строковими вкладами з терміном зберігання не менше 1 року
70% річних;
За накопичувальними вкладами
80% річних;
За спеціальним накопичувальними рахунками для отримання щомісячного доходу
45% річних;
За цільовим вкладами на дітей
85% річних;
По ощадних сертифікатах
50% річних.
"Березневий" 35 днів
70% річних

Таблиця 2

Вклади населення в іноземній валюті (звіт АСБ за 2000 рік)

До запитання
1% річних
"Взаєморозуміння і примирення"
5% річних
За строковими вкладами в іноземній валюті з щомісячною капіталізацією
4% річних.
При достроковому витребування вкладу
з щомісячною капіталізацією: при зберіганні менше 1 місяця
1% річних;
від 1 до 6 місяців
2% річних.
За накопичувальними вкладами
в іноземній валюті на строк:
6 місяців
3% річних;
12 місяців
4% річних;
18 місяців
5% річних;
При достроковому витребування
накопичувального вкладу:
при зберіганні менше 1 місяця:
0,5% річних;
від 1 до 6 місяців:
1% річних;
від 6 до 12 місяців:
2% річних;
Прийом грошових коштів у внески населення в іноземній валюті на термін 24 і 36 місяців з 1 липня не проводиться. За строковими банківськими вкладами фізичних осіб в іноземній валюті на строк від 3 до 12 місяців:
Таблиця 3
Термін зберігання
(У місяцях)
від 1 по 300
USD
від 301 по 1000
USD
від 1001 по 2500
USD
понад 2500
USD
3
-
2
2
2
6
3
3
3
3
12
6
6
6
6
Нові процентні ставки за вкладами в іноземній валюті діють:
 по знову прийнятою вкладами - з 1 лютого 2002 року;
 За вкладами, відкритим до 1 лютого 2002 року, діють раніше встановлені відсоткові ставки.
 за накопичувальними вкладами в іноземній валюті, прийнятим до 26 листопада 2001 року - після закінчення мінімального терміну зберігання, починаючи з 26 листопада 2001 року.
 за вкладами з терміном зберігання від 3 до 12 місяців і з щомісячною капіталізацією, прийнятим до 26 листопада 2001 року - з 26 грудня 2001 року або з дати переоформлення, починаючи з 26 листопада 2001
Перелік видів і умови видачі кредитів населенню, наданих установами АСБ "Беларусбанк" з 15 грудня 2000 року.
Впевнено займає провідне становище в республіці за обсягом видачі кредитів населенню, АСБ "Беларусбанк" обслуговує одну з важливих державних програм - житлову програму, в частині кредитування житлового будівництва, як за рахунок централізованих, так і за рахунок кредитних ресурсів банку.
Пільгові кредити на будівництво (реконструкцію) або придбання житлових приміщень видаються установами банку за рахунок державних цільових ресурсів громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов і включеним до списків пільгового кредитування. Кредити надаються на умовах, передбачених законодавством Республіки Білорусь. З виходом Указу Президента Республіки Білорусь від 14.04.2000 року № 185 "Про надання громадянам пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію) або придбання житлових приміщень" посилені умови надання громадянам пільгових кредитів. Кредити надаються на термін до 20 років (у сільській місцевості - 40 років) під процентну ставку 10% річних (у сільській місцевості - 5% річних). Розмір пільгового кредиту визначається за нормованому розміру загальної площі споруджуваного житлового приміщення та показником вартості будівництва 1 кв. м. загальної площі житлового приміщення типових споживчих якостей і не повинен перевищувати 75% (у сільській місцевості - 95%) вартості будівництва житлового приміщення типових споживчих якостей.
Прийняті у розрахунок нормовані розміри загальної площі житлового приміщення для визначення величини пільгового кредиту встановлюються з урахуванням загальної площі житлового приміщення, що перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї.
За рахунок ресурсів банку кредити на будівництво (реконструкцію, придбання) індивідуальних житлових будинків і квартир видаються громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов із середньомісячним сукупним доходом за рік не більше 3-х (включно) мінімальних споживчих бюджетів на кожного члена сім'ї кредитоотримувача . Кредити надаються у розмірі 75% вартості будівництва (реконструкції, придбання) нормованого розміру загальної площі житлового приміщення, розрахованого на членів сім'ї кредитоотримувача таким чином, щоб оплатити вартість будівництва (реконструкції, придбання).
Кредити надаються на термін до 15 років, при цьому розмір процентної ставки за користування кредитом залежить від рівня середньомісячного сукупного доходу за рік на кожного члена сім'ї кредитоотримувача, а саме - при доході в розмірі не більше 2-х мінімальних споживчих бюджетів - 40% річних, від 2-х до 3-х (включно) - 55% річних. При обчисленні розміру кредиту на фінансування будівництва нерухомості, за рішенням кредитного комітету установи Банку, в дохід кредитоотримувачів можна включати доходи його поручителів. При цьому в першу чергу до уваги беруться доходи близьких родичів кредитоотримувача (чоловік, дружина, діти, працездатні батьки, рідні брати, сестри), а також доходи інших поручителів, з тим, щоб загальний розмір щомісячних платежів за кредитами не перевищував 50% чистого сукупного доходу.
Кредити на будівництво і купівлю квартир учасникам провадження облігаційної житлової позики надаються у розмірі до 30% вартості будівництва (придбання) житлового приміщення, також, на строк до 15 років під процентні ставки 40% і 55% річних.
Крім того, банк надає кредити на завершення будівництва житлових будинків (квартир) працівникам юридичних осіб - членам організацій громадян - забудовників у складі ЖБК, КІЗ, МЖСК при внесенні юридичною особою грошових коштів у депозит АСБ "Беларусбанк".
Кредити на завершення будівництва житлових будинків, квартир надаються працівникам юридичної особи після укладання депозитного договору між банком і юридичною особою, що знаходиться на розрахунково-касовому обслуговуванні в іншому банку. Депозитний договір укладається на термін не менше 3-х років під річну відсоткову ставку, рівну не більше 20% ставки рефінансування Національного банку Республіки Білорусь. Загальна сума наданих кредитів на завершення будівництва житлових будинків (квартир) не повинна перевищувати 30% суми укладеного депозитного договору.
Кредити видаються індивідуально кожному працівнику на підставі списку, затвердженого юридичною особою і наданого в банк. Кредити працівникам юридичних осіб надаються на термін до 20 років з справлянням 10% річних. Розмір кредиту, нормативи льготнокредітуемой площі, норма по вирахуванню житлової площі, що знаходиться у власності громадян і членів їх сімей та інші умови визначаються відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь № 185 від 14 квітня 2000 р. "Про надання громадянам пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію ) або придбання житлових приміщень ".
Вважаючи кредитування населення одним з найважливіших напрямків своєї діяльності, АСБ "Беларусбанк" надає громадянам республіки за рахунок ресурсів банку різні види кредитів. При цьому ми не тільки допомагаємо в забезпеченні вирішення житлових проблем громадян, а й надаємо кредити на самі різні споживчі потреби населення: придбання споживчих товарів, оплату навчання та лікування, ритуальних послуг.
Кредити на споживчі потреби надаються безготівковим шляхом (перерахуванням коштів на рахунки торговельних організацій з поданих рахунків-фактур) для придбання тільки одного найменування наступних товарів вітчизняного виробництва: холодильник, телевізор, пральна машина, газова (електрична) плита, меблі, одяг та взуття. Кредити на споживчі потреби на строк до 1 року видаються під відсоткову ставку 75% річних і на термін до 3-х років під процентну ставку 80% річних. Розмір кредиту визначається виходячи з платоспроможності кредитоотримувача, при недостатності платоспроможності в розрахунок можуть прийматися доходи не більше 2-х поручителів з тим, щоб загальний розмір щомісячних платежів за кредитами не перевищував 50% чистого сукупного доходу.
По кредитах на споживчі потреби, наданих громадянам із числа молодих сімей, які мають дітей (у яких вік одного з подружжя не сягнув 31 року на дату укладення кредитного договору), а також молодим громадянам (вік до 31 року) з числа одиноких матерів, розлучених ( овдовілих) подружжя, які виховують неповнолітніх дітей, із середньомісячним сукупним доходом за рік не більше 2-х мінімальних споживчих бюджетів на кожного члена сім'ї, встановлюється більш низька процентна ставка. Кредити надаються на термін до 3-х років під процентну ставку 70% річних. Разом з тим, видача кредитів проводиться з дотриманням принципу одноразовості.
Однак молоді родини із середньомісячним сукупним доходом за рік більше 2-х мінімальних споживчих бюджетів на кожного члена сім'ї отримують кредит на загальних умовах.
Усі соціально значущі кредити (на лікування, на витрати з навчання, на ритуальні послуги (на поховання) надаються громадянам із середньомісячним сукупним доходом за рік не більше 2-х мінімальних споживчих бюджетів на кожного члена сім'ї. Розмір кредиту визначається виходячи з платоспроможності кредитоотримувача, при недостатності платоспроможності в розрахунок можуть прийматися доходи не більше 2-х поручителів з тим, щоб загальний розмір щомісячних платежів за кредитами не перевищував 50% чистого сукупного доходу.
Кредити на лікування надаються для придбання ліків та оплати лікування як самого кредитоотримувача, що складається на диспансерному обліку, так і членів його сім'ї, які перебувають на диспансерному обліку: батьків (опікунів, піклувальників), дітей, чоловіка, дружини, а також рідних братів і сестер, не досягли 18 років і не мають батьків, непрацездатних, незалежно від віку, які не мають батьків і своїх сімей. Кредити надаються в порядку безготівкових розрахунків на строк до 2-х років під процентну ставку 50% річних.
Кредити на витрати з навчання (у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах) надаються перерахуванням на рахунок навчального закладу відповідно до умов договору, укладеного з навчальним закладом. Кредити надаються на термін до 1 року під відсоткову ставку 60% річних. При цьому кредит видається навчається (за наявності постійного джерела доходів), або одного з його батьків.
Кредити на ритуальні послуги (на поховання) надаються на термін до 1 року під відсоткову ставку 45% річних. Кредити надаються безготівковим шляхом (перерахуванням коштів на рахунки торговельних організацій з поданих рахунків-фактур). Кредити видаються батькам, дітям, чоловікові, дружині та іншим близьким родичам померлого.
Виконання кредитоотримувачем зобов'язань з повернення кредиту на споживчі потреби та відсотків по ньому можуть забезпечуватися порукою фізичних осіб або заставою майна кредитоотримувача або третьої особи.
Виконання кредитоотримувачем зобов'язань з повернення кредиту на фінансування нерухомості та відсотків по ньому можуть забезпечуватися порукою фізичних або юридичних осіб і заставою майна (побудованого житлового приміщення, або іншої нерухомості - квартир, гаражів, садових будиночків та ін) кредитоотримувача або третьої особи та іншими способами, передбаченими законодавством і кредитним договором.
Згідно з підпунктом 1.17. Указу Президента Республіки Білорусь від 14 квітня 2000 року № 185 пільгові кредити видаються під заставу (іпотеку) будуються (реконструюються, придбаних) з їх залученням житлових приміщень. При цьому право застави в банку виникає з моменту укладення відповідного кредитного договору і припиняється у випадках припинення кредитного зобов'язання, загибелі заставленого житлового приміщення або звернення на нього стягнення у порядку, встановленому законодавством, оформлення окремого договору застави при цьому не вимагається.
Видача кредитів здійснюється на підставі заяви фізичної особи, представленого в кредитний відділ Банку за місцем прописки кредитоотримувача, за винятком кредитів на будівництво та купівлю квартир та індивідуальних житлових будинків, які видаються за місцем будівництва або придбання квартири, житлового будинку (частини будинку).
Філії АСБ "Беларусбанк" надають кредити населенню відповідно до Переліку видів та умовами видачі кредитів населенню, наданих установами АСБ "Беларусбанк" з 15 грудня 2000 року, затвердженими Правлінням банку 6 грудня 2000 року.
Крім того, відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь від 10.09.1996 р. № 358 "Про заходи щодо поліпшення житлових умов молоді" установами АСБ "Беларусбанк" надаються пільгові кредити молодим громадянам на придбання домашнього майна. Право на отримання даного виду кредиту мають громадяни, які не досягли віку 1931 на дату укладення кредитного договору з числа молодих сімей, які мають дітей, а також молодим громадянам із числа одиноких матерів, розведеним (овдовілим) подружжю, які виховують неповнолітніх дітей (далі - молоді сім'ї ).
Право на отримання пільгових кредитів надається молодим сім'ям, які проживають окремо від батьків, а також молодим сім'ям, на житловій площі яких проживають батьки, які досягли пенсійного віку (55 років - жінки, 60 років - чоловіки) або є інвалідами I і II групи, та мають середньомісячний сукупний дохід за рік на одного члена молодої сім'ї, не перевищує 2-х мінімальних споживчих бюджетів на одного члена сім'ї з чотирьох чоловік.
Пільгові кредити надаються у розмірі до 15-кратного розміру бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення, затвердженого на дату видачі кредиту, строком до 3 років зі сплатою за користування кредитом 10 відсотків річних від фактичного залишку заборгованості за кредитом для придбання таких товарів лише вітчизняного виробництва : меблі, холодильник, телевізор, газова або електрична плита, пральна машина, швейна машина, пилосос.
У зв'язку з тим, що з 27 січня 2001 бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення затверджено в розмірі 37 996 руб., Максимальна сума кредиту складе 569,9 тис. руб. (Рада Міністрів Республіки Білорусь щоквартально затверджує бюджет прожиткового мінімуму в середньому на душу населення і за основними соціально-демографічних груп в цінах останнього місяця кожного кварталу).
При видачі кредиту в максимально можливому розмірі, перший щомісячний платіж за кредитом і відсотками за користування ним складуть 21 тис. руб. При подальше погашення кредиту щомісячний платіж буде відповідно зменшуватися.
Надання пільгових кредитів на придбання домашнього майна провадиться з дотриманням принципу одноразовості в межах платоспроможності кредитоотримувача.
Видача пільгових кредитів філіями банку проводиться за місцем прописки кредитоотримувачів з урахуванням дотримання черговості постановки на облік для отримання пільгового кредиту. У зв'язку з чим, у філіях ведеться журнал реєстрації молодих сімей, які звернулися за отриманням пільгового кредиту.
Пільговий кредит надається безготівковим шляхом: перерахуванням на рахунок торгуючих організацій по рахунок-фактурами, а також, у виняткових випадках шляхом видачі чекової книжки, розрахункового чека.
На виконання Указу Президента Республіки Білорусь від 27.11.2000 року № 631 "Про додаткові заходи щодо підвищення заробітної плати та надання пільгових кредитів окремим категоріям працівників" з метою посилення матеріальної підтримки випускників державних вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, спрямованих на роботу не за місцем проживання батьків в організації, що фінансуються з бюджету.
Пільгові кредити надаються у розмірі до 15-кратного розміру прожиткового мінімуму в середньому на душу населення, затвердженого на дату видачі кредиту, строком до 5 років, зі сплатою за користування кредитом 25% ставки рефінансування Національного банку Республіки Білорусь.
Кредити надаються в безготівковій формі (перерахуванням за рахунком-фактурою, чековою книжкою, розрахунковим чеком) для придбання товарів вітчизняного виробництва - домашнього майна і товарів першої необхідності. У перелік придбаного домашнього майна входить: меблі, холодильник, телевізор, газова або електрична плита, пральна машина. Позичальник має право на отримання пільгового кредиту для придбання одного предмета кожного найменування з цього переліку, за винятком меблів. До товарів першої необхідності відносяться: одяг (пальто, півпальто (у тому числі зі штучного хутра), куртка, плащ, костюм, сукня, верхні трикотажні вироби), взуття, набір постільної білизни (не більше 2-х комплектів на члена сім'ї), посуд.
Разом з тим, пільгові кредити надаються установами АСБ "Беларусбанк" за списками, затвердженими районними (міськими) виконавчими і розпорядчими органами, на підставі клопотань організацій, в яких працюють молоді фахівці. Молоді фахівці можуть отримати пільговий кредит один раз протягом 2-х років після закінчення навчання. Датою закінчення навчального закладу вважається зазначена в дипломі дата присвоєння реєстраційного номеру.

Таблиця 4

Перелік видів і умови видачі кредитів населенню, наданих установами "Беларусбанка" з 15 грудня 2000 року.
За раніше укладеними договорами процентна ставка не змінюється.

Вид кредиту

Розмір кредиту

Термін корис-
вання

% Річної користування кредитом


Для будівництва, купівлі та реконструкції індивідуальних житлових будинків і квартир:

а) громадяни, які потребують поліпшення житлових умов із середньомісячним сукупним доходом за рік не більше 2-х мінімальних споживчих бюджетів на кожного члена сім'ї;

до 75% кошторисної вартості будівництва (залишкової, ринкової та ін), виходячи з рівня забезпеченості житлом рівного 20 кв. м. загальної площі житлового приміщення на одного члена сім'ї

до 15 років

40%


б) громадяни, які потребують поліпшення житлових умов із середньомісячним сукупним доходом за рік від 2-х до 3-х (включно) мінімальних споживчих бюджетів на кожного члена сім'ї55%


На будівництво і покупку квартир учасникам провадження облігаційної житлової позики:

а) громадяни, які потребують поліпшення житлових умов із середньомісячним сукупним доходом за рік не більше 2-х мінімальних споживчих бюджетів на кожного члена сім'ї;

до 30% вартості житлового приміщення

до 15 років

40%


б) громадяни, які потребують поліпшення житлових умов із середньомісячним сукупним доходом за рік від 2-х до 3-х (включно) мінімальних споживчих бюджетів на кожного члена сім'ї55%


На споживчі потреби для придбання тільки одного найменування наступних товарів вітчизняного виробництва: холодильник, телевізор, пральна машина, газова (електрична) плита, меблі, одяг і взуття за поданих рахунків-фактур:

в межах платоспроможності кредитоотримувача (при недостатній платоспроможності в розрахунок приймаються доходи не більше двох поручителів)

до 3 років1) на строк до 1-го року75%


1) на строк до 3-х років80%


3) молодим сім'ям, які мають дітей (вік одного з подружжя на дату укладення кредитного договору до 31 року) із середньомісячним сукупним доходом за рік не більше 2-х хв. споживчих бюджетів на кожного члена сім'ї. Сім'ї з середньомісячним сукупним доходом за рік більше 2-х хв. споживчих бюджетів на кожного члена сім'ї отримують кредит на загальних умовах.70%


На лікування (придбання ліків та оплату лікування):
громадянам, які перебувають на диспансерному обліку з середньомісячним сукупним доходом за рік не більше 2-х хв. споживчих бюджетів на кожного члена сім'ї

в межах платоспроможності кредитоотримувача (при недостатній платоспроможності в розрахунок приймаються доходи не більше двох поручителів)

до 2 років

50%


На витрати з навчання (у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах):
громадянам із середньомісячним сукупним доходом за рік не більше 2-х хв. споживчих бюджетів на кожного члена сім'ї.

в межах платоспроможності кредитоотримувача (при недостатній платоспроможності в розрахунок приймаються доходи не більше двох поручителів)

до 1 року

60%


На ритуальні послуги (на поховання):
громадяни із середньомісячним сукупним доходом за рік не більше 2-х хв. споживчих бюджетів на кожного члена сім'ї.

в межах платоспроможності кредитоотримувача (при недостатній платоспроможності в розрахунок приймаються доходи не більше двох поручителів)

до 1 року

45%

Як відомо, на фінансовому ринку нашої країни присутні банки різного профілю і масштабу. Завдяки злагодженій роботі керівництва та відділів банку АСБ "Беларусбанк" є одним з лідерів у сфері надання широкого спектра банківських послуг. Стратегія банку, проведена його керівництвом, дає банку всі підстави для його подальшого стабільного і динамічного розвитку.
Сьогодні "Беларусбанк" з упевненістю дивиться в майбутнє, прагне не тільки зберегти раніше завойовані позиції, але й зміцнити репутацію банку серед вітчизняних та зарубіжних кредитних інститутів. Фінансові та технічні можливості банку дозволяють швидко і якісно проводити банківські операції в будь-якій країні і з будь-якою валютою.
Зараз банк і його керівництво стоять на порозі здійснення нових планів. У першу чергу, щодо подальшого збільшення власного капіталу і статутного фонду. У новому році робота керівництва банку буде спрямована на залучення іноземних інвестицій, закріплення позицій в обслуговуванні зовнішньоекономічних зв'язків країни та підприємств, реалізацію державних програм, в тому числі - з розвитку експорту.
Банк постійно нарощує обсяги проведених операцій, підвищує якість банківських послуг, розширює клієнтську базу, вдосконалює організаційну структуру.
Запорука майбутнього успіху - в пошуку нових фінансових інструментів, орієнтованих на потреби клієнтів, в цілеспрямованому здійсненні пріоритетних програм і розширенні присутності на міжнародному ринку капіталів, у покращенні роботи персоналу, взаємодії всіх структурних банківських підрозділів.
І звичайно, вирішальну роль у цьому покликаний зіграти персонал, високий професіоналізм і відповідальність якого багато в чому визначили успішні результати минулого періоду.
Значну частину залучених коштів становлять ресурси, залучені від інших банків у вигляді депозитів і кредитів. Станом на 01.01.2001 року їх розмір збільшився в 6,0 разів у порівнянні з початком року і склав 24,5% від суми залучених ресурсів. Це свідчить про зростання довіри до нашого банку з боку наших колег. В даний час ведеться активна робота з відкриття рахунків "Лоро" банків-кореспондентів та збільшення залишків на діючих.
Незначно зросла питома вага депозитів юридичних і фізичних осіб. Проте, цей вид ресурсів є найбільш дорогим, тому в якості альтернативи банк обрав кошти, залучені за допомогою випуску боргових зобов'язань, які, збільшившись за рік в п'ять разів, склали 13,4% ресурсної бази.
Політика, що проводиться банком та його керівництвом у сфері залучення ресурсів, заснована на принципах оптимального поєднання вартості, термінів та обсягів окремих видів ресурсів, а також ефективності розміщення їх в активні операції. Це дозволило збільшити обсяг кредитних ресурсів і одночасно знизити їх вартість на 2,5 пункту.
У 2000 році керівництвом банку основна увага в області клієнтської політики традиційно приділялася підвищенню якості обслуговування, впровадження нових видів послуг, удосконалення технічних засобів обліку та обробки інформації, тарифної політики на послуги, що клієнтам послуги. При цьому найважливішим завданням клієнтської політики являлется максимальне, якісне та оперативне задоволення потреб клієнтів. В даний час клієнтам пропонується широкий спектр послуг: розрахунково-касове обслуговування і кредитування в національній та іноземній валюті, видача гарантій та поручительств, валютні перекази, документарні та конверсійні операції, робота з цінними паперами і багато чого іншого.

Рис. 2. Структура клієнтської бази,%
Головний напрямок роботи АСБ "Беларусбанк" - комплексне обслуговування. Керівництво вважає, що послуги, які надаються банком, повинні бути перш за все доступними, зручними і необхідними. Банк намагається зробити спілкування клієнта з банком більш зручним і оперативним. Для постійних клієнтів за багатьма видами операцій передбачена система індивідуальних тарифів. Про довіру до банку свідчить такий показник: за 1999-2000 роки кількість клієнтів збільшилася на 1,7 тис. і досягла 41,5 тисячі.

Вищенаведені дані дозволяють зробити висновок про те, що клієнтська база збільшилася, перш за все, якісно. За минулий рік на обслуговування в банк прийшли, в основному, ресурсомісткі клієнти. Цьому сприяли вдосконалення форм співробітництва з клієнтами, збільшення якості та кількості послуг, що надаються, консультування по всіх видах діяльності клієнтів, вироблення рекомендацій щодо найбільш оптимального проведення розрахунків при мінімальних витратах і ризики для клієнтів, впровадження нових систем обліку та обробки інформації і гнучка тарифна політика, злагоджена і чітка робота керівництва і персоналу банку. У банку практикується індивідуальний підхід до клієнтів в залежності від їх видів діяльності та побажань. Також клієнтів приваблює подовжене, в порівнянні з більшістю інших білоруських банків, час обслуговування. Важливу роль при виборі клієнтами обслуговуючого банку грає його фінансова стійкість, виконання ним показників, встановлених Національним банком Республіки Білорусь, і що склався серед клієнтів імідж банку.


2. Розрахунково-касове обслуговування АСБ "Беларусбанк"


Під час проходження переддипломної практики в банку "Беларусбанк" був виявлений комплекс послуг, що надаються операційним відділом банку як фізичним, так і юридичним особам. Операційний відділ один з найбільших в банку за чисельністю персоналу. Він здійснює відкриття та ведення валютних і карбованцевих рахунків, розрахунково-касове обслуговування. Для відкриття поточного рахунку юридичним особам необхідно представити:
1. Заява на відкриття рахунку.
2. Копію документа про реєстрацію підприємства, завірену нотаріально або реєстраційним органом.
3. Два примірники копії установчих документів, при цьому на одному з них повинен бути проставлений штамп реєструючого органу, а інший - посвідчений нотаріально або реєструючим органом.
4. Дублікат повідомлення про присвоєння облікового номера платника податків (Унн).
5. Довідку органів Фонду соціального захисту населення Міністерства соціального захисту про реєстрацію як платника обов'язкових страхових внесків та інших платежів в органах Фонду.
6. Картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально.
АСБ "Беларусбанк" відкриває також субрахунки, спеціальні, благодійні, тимчасові, кореспондентські, вкладні і інші рахунки.
Розрахунково-касове обслуговування операційний відділ банку здійснює на підставі чинного законодавства та відповідного договору між сторонамі.Его робота перекликається з відділом кредитування, відділом по роботі з фізичними особами та юридичними особами.

Таблиця 5

Найменування і порядок проведення касових операцій

Найменування операції

Тариф


Відкриття поточного рахунку: юридичним особам

до 5 мінімальних заробітних плат (МЗП)


 підприємцям

до 10 МЗП


Переказ коштів з рахунку в кліринг(Платежі, які за вказівкою Національного банку Республіки Білорусь не належать до великих)

за домовленістю, але не вище 0,5% від суми


Переказ коштів з рахунку в системі BISS: великий платіж (у розмірі, визначеному Національним банком Республіки Білорусь)

0,2 МЗП за 1 документ


 терміновий платіж

2,5 МЗП за 1 документ


Прийом і обробка документів, виставлених на інкасо(Включаючи документи по спецпозичковий рахунок)

2% від МЗП за 1 документ


Оформлення та видача і лімітованої чекової книжки (1 шт.) до 25 аркушів

50% МЗП


 до 50 аркушів

70% МЗП


Прийом грошового виторгу від торговельних, побутових та інших організацій

на основі укладених договорів


Касове обслуговування (за зняття готівкових коштів):юридичних осіб на оплату праці

за домовленістю, до 2% від суми


 на інші цілі

3% від суми


 на інші цілі (якщо клієнт здає готівку в банк)

за домовленістю, до 3% від суми


індивідуальних підприємців на оплату праці

3% від суми


 на оплату праці (якщо клієнт здає готівку в банк)

за домовленістю, до 3% від суми


 на інші цілі

8% від суми


Прийом готівкових грошових коштів від юридичних осіб, індивідуальних підприємців за продукцію (товари, роботи, послуги) на користь юридичних осіб, з подальшим їх зарахуванням на поточні (розрахункові) рахунки одержувачів: до 50 МЗП

3% від суми платежу


 понад 50 МЗП

2% від суми платежу


За виконання доручень клієнтів юридичних осіб по операціях в іноземній валюті


Відкриття поточного валютного рахунку (по кожному виду валют): юридичним особам

до 5 МЗП


 індивідуальним підприємцям

до 10 МЗП


Зарахування сум на рахунок: безготівковими

комісія не стягується


 готівкою

0,35% від суми


Зняття з рахунку готівкових грошей
юридичними особами та індивідуальними підприємцями

1% від суми


Нарахування відсотків за залишками коштів на рахунку:для юридичних осіб при залишку не менше $ 10 000

за домовленістю, але не вище 1,5% річних


 при залишку $ 50 000 і більше

за домовленістю, але не вище 2% річних


для індивідуальних підприємців при залишку не менше $ 1000

за домовленістю, але не вище 1,5% річних


 при залишку $ 50 000 і більше

за домовленістю, але не вище 2% річних


Переказ з рахункуіз зарахуванням на рахунок в АСБ "Беларусбанк":

комісія не стягується


 на рахунки (одержувачів) через коррахунки в банках Республіки Білорусь

0,075% від суми (мінімум $ 15, максимум $ 75)


на рахунки (одержувачів) через коррахунки в інобанку (крім російських рублів)юридичні особи та індивідуальні підприємці

0,1% від суми (мінімум $ 20, максимум $ 200)


на рахунки (одержувачів) через коррахунки в інобанку в російських рублях юридичні особи та індивідуальні підприємці

0,1% від суми (мінімум $ 10, максимум $ 200)


у випадку якщо всі витрати покладаються на відправника (крім російських рублів) юридичні особи та індивідуальні підприємці

0,25% від суми (мінімум $ 30, максимум $ 600)

Комплексне обслуговування юридичних осіб. Банк пропонує наступний комплекс банківських продуктів і послуг.

Відкриття та ведення валютних і карбованцевих рахунків, розрахунково-касове обслуговування клієнтів (субрахунки, спеціальні, благодійні, тимчасові, кореспондентські, вкладні і інші рахунки).

Розрахунково-касове обслуговування здійснюється з дотриманням чинного законодавства Республіки Білорусь і на основі договору між банком і клієнтом на розрахунково-касове обслуговування відповідно до діючих тарифів комісійної винагороди.

Підключення до електронної платіжної системі "Клієнт-банк". Власна мережа електронної пошти значно збільшує швидкість обробки інформації і дозволяє сторонам передавати і приймати такі документи:

в режимі клієнт-банку:

 платіжні доручення в національній та іноземній валютах;
 заяву на переказ;
 заявки на купівлю-продаж іноземної валюти;
 заявки на конверсію валют;
 текстові документи будь-якого змісту;
в режимі банк-клієнта:
 виписки стану рахунку клієнта;
 курси іноземних валют;
 інформацію про поточний стан рахунку;
 дані архіву проводок.
Для ідентифікації передаваних платіжних документів використовуються електронний підпис клієнта і спеціальний алгоритм для шифрування, які гарантують достовірність та конфіденційність інформації.

Депозитні вклади юридичних осіб у білоруських рублях та іноземній валюті.

Види депозитних вкладів у банку - термінові і до запитання.
Умови вкладу визначаються договором і залежать від суми та строків розміщення. За бажанням клієнта депозитним договором може бути передбачено виплату відсотків - щомісячно, щоквартально, а також після закінчення терміну зберігання вкладу.

Операції на ринку державних цінних паперів.

Інвестиції в державні цінні папери - найнадійніший спосіб вкладення грошових коштів, що приносить гарантований дохід. Необхідно знати, що доходи, отримані від операцій з ДКО і КО Національного банку Республіки Білорусь, мають пільговий режим оподаткування. Будучи активним учасником ринку державних цінних паперів і цінних паперів Національного банку, найбільшим оператором фондового ринку, банк:
 вигідно розміщує грошові кошти клієнтів у державні цінні папери (купівля цінних паперів при первинному розміщенні на закритому аукціоні);
 купівля і продаж державних цінних паперів на біржових торгах у ВАТ "Білоруська валютно-фондова біржа");
кредитує під заставу державних цінних паперів;
 продає облігації державної виграшної позики РБ, виплачує виграші, здійснює погашення;
 проводить консультації з питань функціонування ринку державних цінних паперів.

Операції з векселями.

Вексель - це розрахунковий інструмент. Він може значно розширити можливості клієнтів у сфері фінансового обігу. Розроблена банком власна вексельна програма дозволяє здійснювати:
 продаж дисконтних і процентних векселів;
 прийом до погашення векселів з наступившим терміном оплати;
 достроковий викуп векселів за узгодженими цінами;
 продаж векселів з відстроченням оплати;
 кредитування під заставу векселів;
облік векселів Національного банку Республіки Білорусь;
посередницькі операції з векселями;
 авалювання банком векселів клієнтів.

Депозитарні послуги.

Як найбільший депозитарій республіки, банк здійснює:
 депонування і зберігання на рахунку "депо" бездокументарних випусків цінних паперів;
 реєстрацію переходу прав власності на цінні папери в результаті операції купівлі-продажу;
 обслуговування операцій застави цінних паперів, депонованих на рахунку власника;
 міждепозитарного і міжфіліальні переклади цінних паперів;
 депозитарне обслуговування емітентів (зберігання реєстру акціонерів, перереєстрація прав власності на іменні акції, нарахування та виплата дивідендів власникам акцій тощо);
 реєстрацію угод з цінними паперами.

Лізингові операції.

У банку існують наступні особливості проведення лізингових операцій:
вибір об'єкта лізингу і його постачальника здійснюється клієнтом;
 термін лізингу - від 1 року;
 розмір лізингової ставки (дохід банку) - за домовленістю сторін;
 облік об'єкта лізингу - на балансі лізингоодержувача;
 величина амортизації (зносу) об'єкта лізингу встановлюється договором лізингу за погодженням сторін;
 можливість здійснення угод поворотного (зворотного) лізингу та сублізингу;
операції з нерухомим майном;
 можливість придбання об'єкта лізингу за кордоном із здійсненням розрахунків в іноземній валюті;

Факторингові операції.

Банк проводить політику підтримки вітчизняних виробників, тому здійснює факторинг у національній та іноземній валютах і забезпечує фінансування оборотного капіталу підприємства шляхом викупу його дебіторської заборгованості.

Валютообмінні операції за дорученням клієнтів.

Банк здійснює операції з купівлі-продажу іноземної валюти. Продавцями і покупцями валюти у встановленому законодавством порядку можуть виступати як резиденти, так і нерезиденти.
Проводяться операції купівлі-продажу іноземної валюти у клієнтів, що мають валютні рахунки в АСБ "Беларусбанк".

Міжнародні розрахунки.

Міжнародні платежі в усі країни світу виконуються за допомогою міжнародної системи міжбанківських комунікацій SWIFT Цей комплекс програмних засобів дозволяє забезпечити оперативність проведення операцій, їх надійність, а також збереження фінансової інформації. Банк здійснює:
 Операції з дорожніми чеками компанії "AMERICAN EXPRESS".
 Операції з комерційними чеками зарубіжних банків: "Дойче Банк", Німеччина; "Банкерст Траст Компані", США; Банк "Господаркі Жівностеви" (BGZ), Польща.

Документарні операції.

Документарний акредитив:
 експортні акредитиви (авізування, виконання, підтвердження автентичності; прийом, перевірка документів по акредитиву, відсилання їх експрес-поштою в інобанку, оплата);
 імпортні акредитиви (відкриття, виконання, підтвердження автентичності; прийом, перевірка документів, оплата).
Інкасо. Перевірка і відсилання документів з експорту, видача по імпорту, оплата.
Кореспондентські відносини. Банк будує свої відносини з 250 іноземними банками та здійснює для клієнтів відкриття та ведення кореспондентських рахунків в білоруських рублях і іноземній валюті.

При проходженні практики, було з'ясовано, що для того щоб поліпшити своє становище банк активно використовує нові банківські технології. Такими є операції з пластиковими картками та чеками.

Банк пропонує всі переваги автоматизованої системи розподілу і виплати грошових надходжень (заробітна плата, премії, стипендії, матеріальна допомога тощо):
 видачу платіжних карток EUROCARD / MASTERCARD - MASS, GOLD, BUSINESS, MAESTRO / CIRRUS;
 видачу готівки по карті;
безготівкові розрахунки в підприємствах торгівлі і сервісу;
 нарахування на залишок коштів на картковому рахунку;
 організація видачі зарплати співробітникам підприємства клієнта;
 надання кредитного ліміту;
 встановлення та обслуговування банкомата.
Пластикові картки дозволяють позбутися від проблеми конвертації валют під час перебування за кордоном, занепокоєння за збереження готівкових коштів. Ви можете розраховуватися з банком після проведення платежів за кордоном за результатами участі в операціях.

Чеки

Здійснення операцій з купівлі та продажу дорожніх чеків клієнтам банку


Переваги банку:
а) дорожні чеки можна придбати практично на всій території Республіки Білорусь в установах банку;
б) в момент продажу дорожніх чеків виявляються консультаційні послуги клієнтам з використання чеків у розрахунках, а також з відшкодування їх вартості.
Здійснення операцій з оплати і продажу комерційних чеків клієнтам банку (комерційні чеки Deutsche Bank в доларах США, німецьких марках і ЄВРО, Bankers Trust Company в доларах США).
Відповідальність працівників операційного відділу, обмінних пунктів валюти та операційних пересувних кас велика, тому що вони мають справу не тільки з документами, але і з готівковими грошима. Для забезпечення безпеки, як самих цих працівників, так і банку в цілому був створений відділ безпеки. У його компетенцію входять:
- Питання економічної безпеки (запобігання виникнення злочинних намірів до оволодіння коштами, цінностями, надання допомоги у поверненні кредитів, визначення доцільності проведення окремих банківських операцій, видачі кредитів позичальникам та інші).
-Охорона філії та організація пропускного режиму відповідно до рішення керівника філії і на підставі ліцензії на даний вид діяльності.
-Здійснення заходів щодо забезпечення збереження грошових коштів і цінностей, банкоматів.
-Питання режиму і службового діловодства, в т ч. збереження комерційної таємниці,
- Забезпечення необхідного рівня безпеки комп'ютерних систем.
- Питання технічної укріпленості будівель, пунктів обміну валюти і кас поза касового вузла.
- Контроль за наявністю і станом озброєння і ін

3. Фінансові результати діяльності комерційного банку на прикладі АСБ "Беларусбанк"

Фінансовий стан банку відображається в балансі банку, що представляє собою перелік активів, пасивів та акціонерного капіталу, що знаходиться у власності банку в будь-який момент часу. Фінансовий звіт готують фахівці фінансово-економічного відділу. У банківській справі до активів балансу відносять готівкові грошові кошти в сховищах і депозити в інших кредитних установах, державні та корпоративні цінні папери, придбані на відкритому ринку, активні операції і фінансова оренда, другорядні активи. Пасиви включають дві групи - депозити, що належать різним суб'єктам господарювання, і міжбанківські запозичення на ринку капіталу.
Основні позиції фінансового стану банку, відображені в балансі банку:

Таблиця 6

Баланси за 31 грудня 2000 і 1999 року (звіт АСБ за 2000 рік)2000
Тис. BYB

1999
Тис. BYB


Активи


Грошові кошти

15,703,310

3,394,706


Кошти в Національному Банку

54,851,901

21,142,518


Кошти в кредитних установах за вирахуванням резервів

62,415,805

14,412,768


Казначейські та інші цінні папери

7,324,242

5,728,420


Кредити клієнтам з відрахуванням резервів

683,350,316

195,939,660


Інвестиції і часткові участі

104,960

88,115


Нарощені доходи та інші активи за вирахуванням резервів

11,037,794

4,061,801


Основні засоби за вирахуванням амортизації

84,173,621

32,023,781


Всього активи

918,961,949

276,791,769


Зобов'язання


Кошти Національного Банку та Уряду Республіки Білорусь

53,776,528

15,693,731


Кошти кредитних установ

42,550,103

8,684,581


Розрахункові рахунки та депозити клієнтів

675,499,194

192,244,130


Векселі, випущені банком

4,268,580

881,000


Нарощені витрати та інші зобов'язання

15,128,939

4,335,280


Всього зобов'язання

791,223,344

221,838,722


Власний капітал


Викуплені акції

(905)

(903)


Фонд переоцінки основних засобів

65,953,734

22,395,429


Накопичені збитки

(13,707,659)

(10,867,009)


Всього власний капітал

127,738,605

54,953,047


Всього зобов'язання та власний капітал

918,961,949

276,791,769

При розгляді балансу необхідно звернути увагу на пасиви, акціонерний капітал та активи банку. Пасиви та акціонерний капітал - це сукупні ресурси банку, які забезпечують необхідну фінансову стійкість банку на фінансовому ринку. Активи банку являють собою сукупність грошових коштів, які складають основу для отримання доходів.
Активи банку. Готівка і депозити ні рахунках "ностро" є найбільш ліквідними коштами і складають перший рядок у звіті про фінансовий стан банку. Дана стаття балансу включає грошову готівку в сховищах банку, депозити, поміщені в інших банках, у тому числі в банках-кореспондентах. готівкову грошову масу в процесі інкасації, резерви на рахунках у Національному банку Республіки Білорусь та ін Як правило, банки намагаються не мати значні готівкові грошові кошти в сховищах, так як готівкові грошові кошти в сховище (у тому числі і в валюті іноземних держав не приносять дохід банку, оскільки прямо не беруть участь в процесі проведення активних операції банку.
Працюючи у банку ми побачили що, банк зберігав фінансову стійкість і надійність, адекватно реагував на зміни, що відбуваються в економіці та грошово-кредитній сфері.
Власний капітал банку, що включає в себе статутний фонд, нерозподілений прибуток, фонди та резерви, збільшився в 2,3 рази, обсяг залучених коштів в абсолютній сумі - в 3,5 рази. Показник достатності капіталу склав 15,7% при нормі 10%, коефіцієнт ліквідності - 1,3 при нормі 1,0.
Структура і динаміка ресурсної бази, розширення джерел її формування в 2000 році в повній мірі відображають загальну стратегію, спрямовану на забезпечення фінансової стабільності банку.
В основі цієї стратегії, як і раніше закладені наступні принципи:
 пріоритет інтересів клієнтів;
 активну участь у підтримці місцевих виробників;
 освоєння нових банківських продуктів і технологій;
 вдосконалення якості послуг, що надаються;
 робота в єдиному колективі, пов'язаному спільністю корпоративних цілей, вірністю традиціям.
Щорічно експертами міжнародного рейтингового агентства проводиться аналіз роботи банку і присвоюється міжнародний рейтинг.
У січні 2001 року рейтингова компанія FITCH Ratings (FITCH IBCA, DUFF & PHELPS) присвоїла АСБ "Беларусбанк" наступні рейтингові оцінки:
 внутристранового емітентний рейтинг - IC-D;
 рейтинг за короткостроковими зобов'язаннями в національній валюті - LC-2;
 загальний по короткострокових зобов'язаннях - С;
 рейтинг за довгостроковими зобов'язаннями - СС;
 індивідуальний рейтинг - Е;
 рейтинг підтримки - 4Т.

Рис. 3. Сукупний статутний фонд комерційних банків Білорусі, млн руб.

Рис. 4. Статутний фонд АСБ "Беларусбанк"

Рис. 5. Динаміка зміни капіталу банківської системи РБ, млн руб.

Рис. 6. Динаміка зміни капіталу АСБ "Беларусбанк", млн руб.
Обслуговуючи велике коло корпоративних клієнтів, АСБ робить все можливе, щоб надійно та ефективно управляти коштами кожного з них. Головний напрямок роботи АСБ "Беларусбанк" - комплексне обслуговування. Ми вважаємо, що послуги, які надаються банком, повинні бути перш за все доступними, зручними і необхідними. Ми намагаємося зробити спілкування клієнта з банком більш зручним і оперативним. Для постійних клієнтів за багатьма видами операцій передбачена система індивідуальних тарифів. Про довіру до банку свідчить такий показник: за 1999-2000 роки кількість клієнтів збільшилася на 1,7 тис. і досягла 41,5 тисячі.
При проходженні практики було зазначено, що виконуючи роль системоутворюючого банку, АСБ "Беларусбанк" в своїй кредитній політиці центральне місце відводить розвитку бізнесу і участі в реалізації державних проектів. У 2000 році кредитні вкладення банку збільшилися в 3,4 рази, у тому числі в промисловість - в 6,3 рази, в будівництво - в 1,6 рази, торгівлю і громадське харчування - в 1,2 рази.

Рис. 7. Структура клієнтської бази,%


Для структури кредитного портфеля АСБ "Беларусбанк" характерна значна частка кредитів великим та середнім корпоративним клієнтам, у число яких входять великі експортери та імпортери, що відповідає стратегічним цілям банку. У число постійних клієнтів банку, з якими склалися стійкі взаємовигідні кредитні відносини, входять такі найбільші вітчизняні підприємства, як ВО "Білоруськалій", Білоруський металургійний завод, ВО "Нафтан", ВО "Полімір", ЗАТ "Атлант" та багато інших.

Рис. 8. Динаміка структури кредитного портфеля, млрд руб.

Рис. 9. Структура кредитних вкладень юридичним особам
за видами діяльності,%
Організація і розвиток бізнесу з фінансовими інститутами є одним з традиційних напрямів діяльності АСБ "Беларусбанк". У 2000 року продовжувало зміцнюватися співробітництво з вітчизняними та міжнародними фінансовими структурами, що сприяло активізації діяльності банку на фінансових ринках, розширення міжнародного бізнесу, а також вдосконалення якості обслуговування клієнтів.
Зважена політика у фінансових взаєминах дозволила банку не тільки зберегти, але і примножити клієнтську базу, зміцнити свою репутацію стабільного фінансового інституту і ділового партнера.
Одним з напрямків діяльності в галузі співробітництва з міжнародними фінансовими інститутами є оперативне та якісне надання послуг в галузі міжнародних розрахунків через розгалужену мережу банків-кореспондентів та кореспондентських рахунків.
Встановлені кореспондентські відносини більш ніж з 430 банками світу. Банк має 122 кореспондентських рахунки "НОСТРО" (у 29 видах іноземних валют), відкритих в 55 банках-кореспондентах 20 країн світу.
У 2000 році за дорученнями клієнтів банку виконано 23 800 міжнародних банківських переказів.
Обороти валютних коштів за рахунками "НОСТРО" у порівнянні з 1999 роком збільшилися в 3,5 рази, в тому числі обороти коштів в документарних операціях виросли на 68%.
Свідченням зростаючої довіри до банку з боку іноземних банків-кореспондентів та їх клієнтів стало збільшення частки експортних та імпортних акредитивів, виконуваних АСБ "Беларусбанк" (55 млн. USD екв. В 1999 році, 85 млн. USD екв. - У 2000 році).
У 2000 році банк успішно діяв на міжнародному фінансовому ринку в якості позичальника кредитних ресурсів.
У 2000 році АСБ "Беларусбанк" брав участь в угодах міжнародного лізингу та факторингу за дорученням своїх клієнтів. Так, для свого найбільшого клієнта виробничого об'єднання "Білоруськалій" банк придбав гірничошахтне обладнання на суму 10 млн. доларів США у німецької компанії Eickhoff і передав його в лізинг об'єднання.
Ми побачили, що в 2000 році АСБ "Беларусбанк" вперше взяв участь у міжнародному ярмарку "Промислові технології та інвестиційні продукти", яка проходила c 12 по 16 червня в м. Познань, Польща. Участь у ярмарку та економічному форумі дозволило банку встановити більш тісні контакти з іноземними банками, запропонувати нові продукти та послуги для своїх клієнтів.
У 2000 році АСБ "Беларусбанк" брав участь у щорічних зборах Міжнародного валютного фонду і Світового банку (Прага, Чехія), Європейського банку реконструкції і розвитку (Рига, Латвія), ряді великих міжнародних конференцій, присвячених розвитку міжнародного співробітництва.
За обсягом послуг, що надаються приватним особам, АСБ "Беларусбанк" продовжує традиційно займати перше місце серед вітчизняних банків.
Величина коштів фізичних осіб, що обслуговуються АСБ "Беларусбанк", становить 50% у національній та 45% в іноземній валюті в загальному обсязі заощаджень населення, що зберігаються у вітчизняних банках.
Вигідне розташування філій і відділень, які знаходяться в кожному адміністративному районі республіки, дозволяє не тільки забезпечити доступність послуг банку кожному жителеві країни, а й успішно розвивати систему прийому всіх видів платежів населення, виплати заробітної плати працівникам обслуговуваних підприємств, а також пенсій, допомог, стипендій і т. д.
АСБ "Беларусбанк", в якості уповноваженого банку, здійснює виплати грошової допомоги Білоруського фонду "Взаєморозуміння і примирення" громадянам, постраждалим від націонал-соціалістських переслідувань.
Займаючи лідируючі позиції за обсягами видачі кредитів населенню, банк продовжує свою участь в реалізації однієї з найважливіших державних програм - житлового будівництва, спрямованої на забезпечення житлом громадян країни. За участю АСБ "Беларусбанк" введені в експлуатацію 1395 багатоквартирних і 8806 індивідуальних житлових будинків, в яких проживають понад 69 тис. сімей.
В якості професійного учасника ринку цінних паперів АСБ "Беларусбанк" надає брокерські і депозитарні послуги на наступних сегментах ринку цінних паперів:
 державні папери Міністерства фінансів і Національного банку Республіки Білорусь;
 корпоративні цінні папери;
 цінні папери АСБ "Беларусбанк".
Банк пропонує клієнтам весь спектр послуг на ринку цінних паперів, будучи одним з провідних операторів на ринку зобов'язань суб'єктів.

Рис. 10. Динаміка вкладів громадян Республіки Білорусь, млрд руб.
Звіт про прибутки та збитки АСБ "Беларусбанк" дивіться у додатку 1.
При підведенні результатів роботи банку ми вважаємо, що стратегічним напрямком у 2002 році має залишитися розвиток банку як найбільшого універсального кредитного інституту з контрольним пакетом акцій у держави, збереження лідерства з надання послуг населенню; розширення своєї присутності на банківському ринку. Пріоритетними напрямками діяльності повинні стати:
 розширення інвестиційної діяльності;
 збільшення частки банку в обслуговуванні зарубіжної торгівлі;
 зміцнення фінансового потенціалу банку, розширення переліку банківських операцій та наданих клієнтам послуг;
 освоєння і впровадження нових банківських технологій і фінансових інструментів.

Рис.11. Структура кредитів населенню за цільовим призначенням,%

4. Використання ЕОМ і нових технологій в АСБ "Беларусбанк"

При проходженні практики, нами відзначено, що станом на 1 січня 2001 року загальна кількість комп'ютерів, що працюють у складі інформаційної системи банку, склало 15,6 тис. одиниць. Всі філії банку повністю комп'ютеризовані, в них функціонують сучасні локальні обчислювальні мережі, що використовують системну архітектуру "клієнт-сервер". Комп'ютерні системи філій за допомогою сучасних телекомунікацій інтегровані в єдину автоматизовану банківську систему, управління якої сконцентровано в головному офісі АСБ "Беларусбанк".
Інформаційні технології банку будуються на базі Compaq, IBM, SUN, Novell, Oracle, Sybase та інших сучасних платформах.
В якості базової операційної системи у філіях використовується Novell Netware 4.11. У якості центральних серверів у філіях використовуються сервери корпорації Compaq.
У головному офісі для підвищення надійності функціонування інтегрованої автоматизованої банківської системи використовуються кластерні технології. Інтегрована автоматизована банківська система, яка охоплює всю філіальну мережу, дозволяє ефективно проводити внутрішньобанківські, міжбанківські та міжнародні розрахунки. Платіжні транзакції між філіями банку здійснюються з 9.00 до 19.00 годин протягом операційного дня банку. Міжбанківські і міжнародні платежі здійснюються день у день, якщо вони були пред'явлені до оплати до 12.00 години місцевого часу.
Всі філії банку за допомогою цифрових каналів зв'язку ISDN, пропускною здатністю 128 Kbit, мають зв'язок з національним кліринговим центром для міжбанківських розрахунків (Білоруський міжбанківський розрахунковий центр - БМРЦ), а також з Центром межфіліальних розрахунків (внутрішньобанківський кліринговий центр), розташованим в головному офісі АСБ "Беларусбанк". Одна третина клієнтських платежів здійснюється внутрішньобанківських кліринговим центром. Це дозволяє оперативно керувати ліквідністю банку, ефективно використовувати його ресурси.
У 2002 році банк приступив до модернізації свого апаратно-програмного комплексу системи міжнародних розрахунків SWIFT, яка дозволить збільшити кількість робочих місць по обробці платіжних документів до 10, а також пропускну здатність системи міжнародних розрахунків.
У 2001 році в банку активно впроваджувалася технологія віддаленого обслуговування клієнтів - система "Телебанк", почалися роботи з впровадження інтернет-банкінгу (Internet-banking) і системи електронної комерції (E-commerce). За системою "Телебанк" обслуговувалося понад 1000 клієнтів.
У 2002 році продовжується розвиток технологічних можливостей валютного і міжбанківського дилінгу, системи торгівлі цінними паперами. У розпорядження відповідних служб банку надані сучасні продукти міжнародного інформаційного агентства "REUTERS", віддалені термінали Білоруської валютно-фондової біржі (БВФБ), інтерактивний доступ до інформаційних ресурсів національного та міжнародного фінансових ринків і т.д. Завдяки цьому банк має можливість активно працювати на фінансових ринках, підвищувати оперативність і технологічність угод, поліпшувати якість виконання заявок клієнтів.
У 2002 році АСБ "Беларусбанк" продовжував активно впроваджувати систему безготівкових розрахунків за допомогою банківських пластикових карт. Програма впровадження пластикових карт в платіжний оборот країни визнано керівництвом банку одним із пріоритетних напрямків розвитку банківських послуг. Для реалізації даної програми в банку створено спеціалізований підрозділ - Розрахунковий центр пластикових карт (РЦПК), безвідмовно працює 24 години на добу. РЦПК здійснює емісію пластикових карт, проводить операції з ними, а також здійснює авторизацію цих операцій, що є додатковою гарантією безпеки розрахунків клієнтів за допомогою банківських пластикових карт.
У 2000 році РЦПК здійснив міграцію на нову апаратно-програмну платформу "TRANS-MASTER", розроблену латвійською компанією "TIETO Konts", яка дозволяє обслуговувати до 1 млн. карткових рахунків у різних валютах, обробляти до 50 транзакцій в секунду. Нова апаратно-програмна платформа дозволила банку почати ряд великих проектів по впровадженню системи безготівкових розрахунків у різних регіонах Білорусі.
У 2000 році РЦПК розширив мережу своїх банкоматів до 50 одиниць, мережа пунктів видачі готівки - до 200. АСБ "Беларусбанк" виступив ініціатором створення Національного процесингового центру на базі апаратно-програмного комплексу РЦПК з метою надання іншим білоруським банкам можливості розвитку системи безготівкових розрахунків.
У 2000 році АСБ "Беларусбанк" став повноправним членом (Principal member) міжнародної платіжної системи VISA International. Членом міжнародної платіжної системи EUROPAY банк є з 1996 року. Ряд продуктів системи EUROPAY (Maestro / Cirrus, Mass, Business, Gold) активно продавалися банком у звітному році. Розпочато роботу по активному впровадженню продуктів системи VISA International.
Банком емітовано більше 50 000 пластикових карток, у тому числі понад 35 000 - міжнародної платіжної системи EUROPAY, 15 000 - національної системи безготівкових розрахунків "Белкарт". АСБ "Беларусбанк" є безперечним лідером в області бізнесу банківських пластикових карток на белорусcком ринку. На його частку припадає понад 50% емітованих вітчизняними банками пластикових карт. У звітному році банк почав здійснювати для своїх клієнтів проекти видачі зарплати за допомогою пластикових карт, які набувають дедалі більшу популярність.

5. Аудиторські перевірки

При проходженні практики ми ознайомились з матеріалами аудиторської перевірки банку незалежними аудиторами.

Звіт незалежних аудиторів

Акціонерам ВАТ СБ "Беларусбанк":
Ми зробили аудит доданих балансів ВАТ СБ "Беларусбанк" (далі "Банк") за 31 грудня 2000 і 1999 року, а також належних до них звітів про прибутки та збитки, звітів про рух капіталу та рух грошових коштів за ці роки. Аудит проводився у відповідності з Міжнародними аудиторськими стандартами.
За дану фінансову звітність відповідальність несе керівництво Банку. Наш обов'язок полягає у вираженні нашої думки про фінансову звітність, заснованого на наших перевірках.
У нашому звіті, датованому 25 квітня 2000, ми висловили думку щодо фінансового стану Банку за 31 грудня 2000 і 1999 року, містить застереження про невідповідність фінансової звітності Міжнародному стандарту бухгалтерського обліку № 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції", і звернули увагу на економічну невизначеність в Республіці Білорусь.
На нашу думку, за винятком тих поправок, які могли б бути визнані необхідними внаслідок факту, названого у попередньому параграфі, інформація, представлена ​​в поданій скороченої фінансової звітності, відображена по відношенню до повної фінансової звітності, з якої вона була взята, достовірно в усіх суттєвих аспектах.
Deloitte & Touche
Мінськ, Білорусь
25 квітня 2001

6. Організація маркетингу в банку АСБ "Беларусбанк"

Основними елементами системи маркетингу в АСБ "Беларусбанк" є: дослідження ринку, розробка і реалізація на цій основі ринкової (конкурентної) стратегії. Маркетинг (від англійського market - ринок) - комплексна система організації виробництва та збуту товарів, орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі вивчення та прогнозування ринку.
Специфіка банківського маркетингу зумовлюється особливостями банківського продукту. Можна запропонувати таке визначення даного явища. Банківський продукт (послуга) - різноманітні дії на фінансовому ринку, грошові операції, здійснювані комерційними банками за певну плату за дорученням і в інтересах своїх клієнтів, а також дії, що мають на меті вдосконалення та підвищення ефективності банківського підприємництва (наприклад, вдосконалення організаційної структури).
Для банку впровадження в практику бізнесу нових продуктів - можливість проникнення на нові ринки, їх освоєння, задоволення знову з'явилися побажань клієнтів і одержання на цій основі нових прибутків. Особливо високі доходи мають місце звичайно тоді, коли банк виходить на ринок із зовсім якісно новим продуктом, який інші банки поки не використовували і на певному етапі стає монополістом, що дає можливість деякий час отримувати монопольно високий прибуток.
АСБ "Беларусбанк" зобов'язаний пропонувати клієнтам набір послуг, який може бути реалізований рентабельно. Послуги надаються в такій формі, за такою ціною, в такий час і в такому місці, які відповідають запитам клієнтури.
Процес створення, впровадження та зняття банківського продукту (послуги) в "Беларусбанк" проходить ряд етапів:
1. пошукові дослідження, вироблення ідей нового або вдосконалення існуючого продукту;
2. відбір оригінальних ідей;
3. маркетингові дослідження;
4. розробка нового або вдосконалення існуючого продукту;
5. випробування продукту в ринкових умовах і аналіз результатів;
6. виведення продукту на ринок;
7. модернізація продукту або зняття його з ринку.
У залежності від цілей і завдань маркетингові дослідження поділяються на дві групи: разові і поточні. Разові дослідження виконуються для розробки конкретних проблем і прийняття стратегічних рішень з питань розробки нових банківських продуктів (послуг). Поточні маркетингові дослідження в банку ведуться безупинно, забезпечуючи зворотний зв'язок з ринком.
Основними джерелами інформації для проведення маркетингових досліджень ринку в банку виступають: статистичні матеріали, відомості, отримані від клієнтів - підприємств і приватних осіб, дані із засобів масової інформації, ділових звітів та рекламних матеріалів конкурентів.
Найважливішими інструментами маркетингового дослідження є: аналіз ринку; спостереження за ринком; прогнозування ринку. Аналіз ринку являє собою з'ясування ринкової ситуації і можливість збуту на поточний момент. Його основні завдання - визначити конкурентну позицію банку на ринку і провести сегментацію останнього.
Проведення маркетингових досліджень - це постійно здійснюваний в банку процес, спрямованої на пристосування виробництва до вимог конкретних споживачів. Тому результати маркетингових досліджень використовуються для коригування планів та поточної діяльності банку. Той факт, що ринок схильний до постійних змін означає, що він весь час дає імпульс для здійснення маркетингових досліджень. Звідси, маркетингова діяльність - це систематична робота по вивченню попиту та вимог ринку та реалізації результатів цього дослідження у виробничій програмі банку.
У сфері маркетингу банківських продуктів для АСБ "Беларусбанк" стали характерними наступні тенденції:
1. Пріоритетною в даній галузі стала орієнтація банку на реальні потреби клієнтури для чого здійснюється її сегментація.
2. Банк не тільки активно вивчають запити клієнтів, але й енергійно на них впливають, розробляючи та впроваджуючи різні банківські інновації, зокрема, нові банківські продукти.
3. Робота всіх служб та підрозділів банку підпорядковується завданню своєчасного та якісного виконання маркетингових програм.
4. При формуванні та практичної реалізації маркетингових програм в банку відбувається поступова переорієнтація від поточних до перспективних планів.
5. Розробка та впровадження нових, модернізація наявних банківських продуктів стає головним змістом маркетингової політики банку.
6. Величезна увага приділяється формуванню та зміцненню іміджу продуктів, пропонованих банком ринку.
7. Істотно посилюється контроль за діями конкурентів з метою здійснення своєчасної реакції банку на їх дії на ринку.
8. До розробки нових ідей в маркетингу, нових видів банківських послуг все частіше залучається не лише колектив маркетингового підрозділу, але і всі співробітники АСБ "Беларусбанк".
9. У розширення масштабах вся діяльність банку на ринку відбувається на основі єдиної концепції, що пронизує всі стадії розробки виробництва і збуту банківських продуктів.
10. Послідовно зростає значення прогнозування ринку, визначення і зміцнення конкурентної позиції банку.
11. Маркетинг спрямовується на найбільш ефективне використання конкурентних переваг банку.

Висновок

Підводячи підсумок переддипломної практики, сформулюємо основні результати дослідження та висновки зроблені на їх основі.
1. АСБ "Беларусбанк" надає різні послуги. Підприємство початку орієнтоване на обслуговування внутрішнього ринку, де воно має ряд переваг. Конкурентоспроможність послуг банку перебувають на високому рівні. Маркетингова служба на підприємстві відповідає за роботу зі споживачами. Завдяки їй значно розширився асортимент послуг, що надаються. Кадровий склад за останні роки змінився незначно. Спостерігається в банку загальна тенденція до спеціалізації на більш прибуткових операціях.
2. АСБ "Беларусбанк" багато зусиль витрачає на організацію досліджень і розробок. Нові послуги банку мають яскраво виражений інноваційний характер.
3. У зв'язку з переходом на нові умови господарювання, організаційна структура банку зазнала суттєвих перетворень. В останні роки розширилися функції і склад підрозділів, орієнтованих на роботу з клієнтами.
4. У зв'язку з переходом банку та його філій на роботу в умовах ринкової економіки, основою для роботи банку і вироблення нових банківських технологій служать маркетингові прогнози.
5.Сістематіческое виконання банком своїх функцій створює той фундамент, на якому базується стабільність його в цілому. І хоча виконання кожного виду операцій зосереджене в спеціальних відділах банку і здійснюється особливою командою співробітників, вони переплітаються між собою.
АСБ "Беларусбанк" функціонує на основі Банківського Кодексу, який визначив систему та статус розпорядчих банківських органів, їх повноваження щодо комерційних банків; статус і ступінь незалежності Національного банку, порядок створення та припинення діяльності кредитно-фінансових організацій, у тому числі порядок формування статутного фонду , права та обов'язки кредитно-фінансових установ, їх кредиторів, вкладників і клієнтів; відповідальність кредитно-фінансових установ; регламентацію процедури їх санації та банкрутства; правові норми по страхуванню внесків і т. д.
Ефективність управління грошовими ресурсами банку залежить від ефективності функціонування корпоративної інформаційної системи банку призначеної для аналітичних досліджень та обгрунтування прийняття рішень.
Управління ресурсами банку - це управління інформацією про рух грошей і діями співробітників за принципом "хто володіє інформацією, той володіє ситуацією". Підвищення ефективності внутрішнього контролю і обліку ресурсів як не можна більш повно відповідає сучасним завданням, які стоять перед керівництвом банку щодо вдосконалення управління і підвищення стабільності і прибутковості найбільшого в республіці фінансово-кредитної установи.

Список використаної літератури

1. Банківський кодекс Республіки Білорусь. 25 жовтня 2000 № 441-3. Прийнятий Палатою представників 3 жовтня 2000 року. Схвалений Радою Республіки 12 жовтня 2000 / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 17.11.2000, № 106, Peг. № 2 / 219 від 31.10.2000.
3. Закон Республіки Білорусь "Про банки і банківську діяльність в Республіці Білорусь" (з подальшими змінами і доповненнями) / / Банківський вісник-1995 .- № 9.
4. Закон Республіки Білорусь "Про аудиторську діяльність" від 08. 10.94. - Мн., 1995.
5. Гроші, кредит, банки: Підручник. / За заг. Ред. Г.І. Кравцової - Мн.: Місанта, 1997-434с.
6. Зимовський А.Л., Козловський В.В. Довідник банківського службовця. - Мн.: Веди. 1998 - 112с.
7. Кредитна політика Білорусі: проблеми та рекомендації. - Мн.: Право і економіка. 1998 - 134с.
8. Основи банківської справи: Навчальний посібник / За ред. Ю.М. Ясинського. Мн.: Тесей. 1999-446с.
9. Правові основи бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності. - М.: МАУП, 1999-416с.
10. Залучення капіталу: Навчальний посібник, - М.: Джон Уайлі енд Санз. 1995 - 458с.
11. Сорокіна Г.В. Бюджет Білорусі: генезис і розвиток. - Мн-: Маладзiчок, 2000 - 234с.
12. Довідник банків Республіки Білорусь. - Мн.: БМРЦ, 1997 - 128с.
13. Тарасов В.І. Гроші, кредит, банки: (Курс лекцій). - Мн.: Місанта, 1997 - 342с.
14. Усоскин В.М. Сучасний комерційний банк: керування й операції. - М.: Все для Вас, 1993 - 320с.
15. Правила ведення бухгалтерського обліку в банках, розташованих на території РБ. Затверджені постановою Ради Директорів НБ РБ 22.11.2000 р. № 29.4г, погоджені з Міністерством фінансів 24.11.2000 р. № 15-2/1055 / / Національний реєстр правових актів, реєстраційний № 8 / 4503 від 6.12.2000г.
16. Ракуцкій Т. Будувати красиво, але економно / / Вісник. - 2001. - № 5 .- с.12-13
17. Жуковська Л. Створити систему управління ресурсами / / Вісник - 2001. - № 4 - с.7-9
18. Лук'яненко Л. Захистити інтереси вкладників / / Вісник - 2001. - № 4 - с.10-11
19. Чех Г. Роби як ми! Роби краще за нас! / / Вісник - 2001. - № 4 - с.14-15
20. Гаспадарік Г. Банк для людини / / Вісник - 2001. - № 4 - с.17-19
21. Балабанова Л. З користю для загальної справи / / Вісник - 2001. - № 4 - с.19-20
22. Яріго Ю.С. З чим ми йдемо до свого 55-річчя / / Вісник - 2001. - № 4 - с.21-24
23. Млечко К. Через терни реорганізації / / Вісник - 2001. - № 4 - с.25-27

Додаток 1

Звіти про прибутки та збитки за роки, що закінчилися 31 грудня 2000 і 1999 рр..2000
Тис. BYB

1999
Тис. BYB


Процентні доходи

124,319,947

41,559,709


Процентні витрати

(66,812,148)

(17,989,294)


Чистий процентний дохід

57,507,799

23,570,415


Чисті комісійні доходи

18,894,070

6,394,088


Чистий дохід від операцій з іноземною валютою

2,531,275

523,708


Чистий дохід (збиток) від переоцінки іноземної валюти

2,401,071

(632,381)


Чистий дохід від операцій з цінними паперами

3,091,953

444,898


Чистий збиток від переоцінки цінних паперів

(747,383)

(243,669)


Інші операційні доходи

718,382

39,179


Чистий операційний дохід

84,397,167

30,096,238


Чисті резерви на покриття безнадійних та сумнівних боргів

(15,944,518)

(7,159,257)


Чистий дохід за вирахуванням резервів на покриття сумнівних боргів

68,452,649

22,936,981


Заробітна плата і соціальне страхування

(30,839,168)

(12,708,834)


Амортизація

(2,593,364)

(406,516)


Інші адміністративні витрати

(27,153,839)

(12,785,349)


Дохід (збиток) до оподаткування

7,866,278

(2,963,718)


Податок на прибуток

(10,706,923)

(1,379,738)


Збиток звітного року

(2,840,645)

(4,343,456)


Збиток на одну акцію, BYB

(0.06)

(0.34)

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Звіт з практики
287.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Звіт по виробничими практиці
Звіт по ознайомчої практиці
Звіт по практиці в БТА
Звіт по будівельній практиці
Звіт по виробничій практиці 2
Звіт по виробничій практиці
Звіт про переддипломної практиці
Звіт по навчально - ознайомчої практиці
Звіт по практиці в Анапском митному посту
© Усі права захищені
написати до нас