Звітність територіальних органів федерального казначейства по виконанню федерального бюджету

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

1. Річна звітність територіальних органів федерального казначейства по виконанню федерального бюджету

1.1 Загальні принципи складання річної бухгалтерської звітності

1.2 Склад річної бухгалтерської звітності територіальних органів федерального казначейства по виконанню федерального бюджету

1.3 Порядок складання річної бухгалтерської звітності територіальних органів федерального казначейства по виконанню федерального бюджету.

Завдання 2

Завдання 3

Список літератури

1. Річна звітність територіальних органів федерального казначейства по виконанню федерального бюджету

1.1 Загальні принципи складання річної бухгалтерської звітності

Згідно з Інструкцією «Про порядок складання та подання річної квартальної і місячної бюджетної звітності» (в ред. Наказу Мінфіну РФ від 11.11.2005 N 137н) бюджетна звітність складається головними розпорядниками, розпорядниками, одержувачами коштів бюджетів; органами, що організують виконання бюджетів, органами, які здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів, на наступні дати: квартальна - станом на 1 квітня, 1 липня і 1 жовтня поточного року, річна - на 1 січня року, наступного за звітним, місячна - на перше число місяця, наступного за звітним. [1]

Бюджетна звітність складається у зброшурованому вигляді з нумерацією сторінок, змістом і супровідним листом на паперових носіях інформації, а також на електронних носіях інформації.

Головні розпорядники коштів бюджету, органи, що організують виконання бюджету, органи, що здійснюють касове обслуговування виконання бюджету, можуть вводити додаткові спеціалізовані форми звітності, що подаються у складі форм річної, квартальної, місячної бюджетної звітності, що відображають специфіку діяльності розпорядників, одержувачів коштів бюджетів; органів, які організують виконання бюджетів, органів, що здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів.

Бюджетна звітність підписується керівником і головним бухгалтером головного розпорядника, розпорядника, одержувача коштів бюджетів; органу, що організує виконання бюджетів, органу, що здійснює касове обслуговування виконання бюджетів.

У разі якщо бюджетний облік ведеться на договірних засадах спеціалізованою організацією (централізованою бухгалтерією), бухгалтерська звітність підписується керівником головного розпорядника, розпорядника, одержувача коштів бюджетів; органу, що організує виконання бюджетів, органу, що здійснює касове обслуговування виконання бюджетів, і керівником спеціалізованої організації (централізованої бухгалтерії ), провідним бюджетний облік.

Бюджетна звітність (за винятком зведеної та консолідованої) складається на основі даних Головної книги, а також інших регістрів бюджетного обліку. До складання бюджетної звітності проводиться звірка оборотів і залишків по аналітичних регістрів обліку з оборотами і залишками на рахунках бюджетного обліку.

Показники річної бюджетної звітності мають бути підтверджені даними інвентаризації, проведеної в установленому порядку.

Формування показників встановлених форм звітності здійснюється відповідно до вимог цієї Інструкції. У випадку, коли дані за окремими показниками не мають числового значення, відповідні графи заповнюються прочерком.

Якщо відповідно до нормативними правовими документами з бюджетного обліку показники мають від'ємне значення, то в бюджетній звітності цей показник відображається зі знаком "мінус".

Бюджетна звітність складається наростаючим підсумком з початку року в рублях з точністю до другого десяткового знаку після коми.

Одержувачі коштів бюджету складають бюджетну звітність і подають її своєму вищестоящому розпоряднику бюджетних коштів у встановлені терміни.

Головні розпорядники (розпорядники) коштів бюджету на підставі поданої бюджетної звітності складають зведену бюджетну звітність для представлення її органів, які організують виконання відповідного бюджету (головному розпоряднику), у встановлені ним строки. [1]

Орган, який здійснює касове обслуговування виконання бюджету, складає і подає звіт про касові надходження і вибуття органів, які організують виконання відповідного бюджету.

Орган, який організовує виконання бюджету, на підставі поданої зведеної бюджетної звітності головних розпорядників коштів бюджету та звіту про касові надходження і вибуття відповідного бюджету складає консолідовану звітність про виконання відповідного бюджету.

Орган, який організовує виконання місцевого бюджету, представляє консолідовану звітність до органів, що організують виконання бюджету відповідного суб'єкта Російської Федерації.

Органи, що організовують виконання бюджету відповідного суб'єкта Російської Федерації, представляють консолідовану звітність органу, уповноваженому на формування консолідованої звітності про виконання бюджету по Російській Федерації. Звітність подається в рублях з точністю до другого десяткового знаку після коми.

1.2 Склад річної бухгалтерської звітності територіальних органів федерального казначейства по виконанню федерального бюджету

До складу бюджетної звітності включаються такі форми документів:

 • Баланс виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (ф. 0503130);

 • Баланс за надходженням і вибуттям коштів бюджету (ф. 0503140);

 • Баланс за операціями касового обслуговування виконання бюджету (ф. 0503150);

 • Баланс виконання бюджету (ф. 0503120);

 • Пояснювальна записка (ф. 0503160);

 • Звіт про фінансові результати діяльності (ф. 0503121);

 • Звіт про касові надходження і вибуття (ф. 0503123);

 • Звіт про виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (ф. 0503127);

 • Звіт про виконання бюджету (ф. 0503122);

 • Місячний звіт про виконання бюджету (ф. 0503128);

 • Довідка по некасові операції з виконання бюджету (ф. 0503129);

 • Довідка за внутрішніми розрахунками (ф. 0503125);

 • Довідка про залишки коштів на банківських рахунках одержувача коштів бюджету (ф. 0503126).

Форми бюджетної звітності складаються на звітну дату і представляються відповідному головному розпоряднику (розпоряднику) коштів бюджету, органів, які організують виконання бюджету. [1]

1.3 Порядок складання річної бухгалтерської звітності територіальних органів федерального казначейства по виконанню федерального бюджету

Баланс виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (ф. 0503130) формується одержувачем коштів бюджету.

Рахунки бюджетного обліку відображаються у Балансі виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету з двох розділах активу і по двох розділах пасиву балансу з відображенням залишків у розрізі бюджетних коштів (графи 3, 6), позабюджетних коштів (графи 4, 7) і підсумкового показника (графи 5, 8) на початок року і кінець звітного періоду.

У графах 3, 4, 5 "На початок року" відображаються дані про вартість активів, зобов'язань, фінансовий результат на початок року (вступний баланс), які повинні відповідати даним граф "На кінець звітного періоду" попереднього року (заключний баланс) з урахуванням на початок звітного року даних щодо реорганізації (у разі її проведення).

У графах 6, 7, 8 "На кінець звітного періоду" відображаються дані про вартість активів і зобов'язань, фінансовий результат на кінець звітного періоду - на 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня і на кінець звітного фінансового року - 1 січня з урахуванням проведених 31 Грудень заключних записів за рахунками бюджетного обліку після закінчення фінансового року.

По групі рахунків 010100000 "Основні засоби", 010200000 "невироблені активи", 010300000 "Нематеріальні активи" показується наявність об'єктів за первісною (відновлювальною) вартістю за фактичними витратами на їх придбання, спорудження та виготовлення, а по об'єктах, які піддавалися переоцінці, - за відновної вартості (рядки 010, 040, 050) і за залишковою вартістю, отриманої розрахунковим шляхом як різниця між первісною (відновлювальною) вартістю та нарахованою сумою амортизації по кожному об'єкту (рядки 030, 070), а також нарахована амортизація за основними засобами по рахунках 010401000 - 010406000 (рядок 020) і нематеріальних активів за рахунком 010 407 000 (рядок 060). [1]

Рядки 010, 020, 050, 060 в валюту балансу не включаються.

На рахунку 010500000 "Матеріальні запаси" (рядок 080) одержувачем коштів бюджету відображається наявність запасів матеріальних цінностей, готової продукції, призначених для одноразового використання в процесі фінансово-господарської діяльності, за фактичною вартістю придбання або виготовлення.

На рахунку 010600000 "Вкладення в нефінансові активи" (рядок 090) одержувачем коштів бюджету відображаються суми капітальних вкладень (інвестицій) в обсязі фактичних витрат в об'єкти нефінансових активів при їх придбанні, будівництві (виготовленні) та модернізації (реконструкції), які згодом будуть прийняті до бюджетному обліку як об'єкти нефінансових активів у розрізі рахунків бюджетного обліку: 010601000 "Капітальні вкладення в основні засоби" (рядок 091), 010602000 "Капітальні вкладення в нематеріальні активи" (рядок 092), 010603000 "Капітальні вкладення в невироблені активи" (рядок 093 ), 010604000 "Виготовлення матеріалів, готової продукції (робіт, послуг)" (рядок 094).

На рахунку 010700000 "Нефінансові активи в дорозі" (рядок 120) одержувачем коштів бюджету відображається вартість об'єктів основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних запасів, оплачених вищим розпорядником бюджетних коштів та відвантажених постачальниками, але не надійшли до кінця звітного місяця в бюджетна установа при здійсненні розрахунків по акредитиву, а також при русі об'єктів нефінансових активів з централізованого постачання в розрізі рахунків бюджетного обліку: 010701000 "Основні кошти в дорозі" (рядок 121), 010702000 "Нематеріальні активи в дорозі" (рядок 122), 010703000 "Матеріали в дорозі" ( рядок 123).

Не передбачаються по даному рахунку суми в дорозі за станом на 1 січня (графи 6, 7, 8 Балансу виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету).

По рядку "Всього по розділу I" (рядок 150) відображається вартість об'єктів нефінансових активів, що належать одержувачу коштів бюджету, включаючи вкладення у нефінансові активи.

На рахунку 020100000 "Грошові кошти установи" (рядок 160) одержувачем коштів бюджету відображаються грошові кошти в розрізі рахунків бюджетного обліку: рахунок 020101000 "Грошові кошти установи на банківських рахунках" (рядок 161) - залишки невикористаних коштів бюджету на рахунках одержувача коштів бюджету, а також залишки невикористаних позабюджетних коштів.

У зв'язку з укладенням рахунків після закінчення фінансового року графа 6 "бюджетні кошти" показника "На кінець звітного періоду" не заповнюється; рахунок 020102000 "Грошові кошти установи у тимчасовому розпорядженні" (рядок 162) - кошти, що надійшли в тимчасове розпорядження одержувача коштів бюджету; рахунок 020103000 "Грошові кошти установи в дорозі" (рядок 163) - кошти, перераховані органами, що організують виконання бюджету, вищестоящими головними розпорядниками (розпорядниками) коштів бюджету, але отримані одержувачем коштів бюджету в наступному місяці, а також при переведенні коштів з одного рахунку на інший рахунок, рахунок 020105000 "Грошові документи" (рядок 165) - фактична вартість знаходяться в касі грошових документів; рахунок 020106000 "Акредитиви" (рядок 166) - суми грошових коштів в акредитивних розрахунках за договорами з постачальниками за постачання матеріальних цінностей і за надані послуги ; рахунок 020107000 "Грошові кошти установи в іноземній валюті" (рядок 167) - залишки коштів бюджету в іноземних валютах на рахунках одержувача коштів бюджету, перерахованих йому головним розпорядником (розпорядником) коштів бюджету, а також залишки позабюджетних коштів, відображені на звітну дату у валюті Російської Федерації по курсу Центрального банку Російської Федерації.

У зв'язку з закриттям рахунків після закінчення фінансового року станом на 1 січня в графах 6, 7, 8 Балансу виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету не передбачаються залишки, за винятком одержувачів коштів бюджету, що знаходяться за межами Російської Федерації.

На рахунку 020400000 "Фінансові вкладення" (рядок 180) одержувачем коштів бюджету відображаються короткострокові та довгострокові фінансові вкладення в розрізі рахунків бюджетного обліку: рахунок 020401000 "Депозити" (рядок 181) - кошти, розміщені одержувачем коштів бюджету на депозитних рахунках; рахунок 020402000 "Акції та інші форми участі в капіталі "(рядок 182) - фактичні вкладення (інвестиції) одержувача коштів бюджету в акції, інші форми участі в капіталі господарських товариств і товариств та статутні фонди унітарних підприємств; рахунок 020403000" Облігації, векселі "(рядок 183) - сума фактичних фінансових вкладень одержувача коштів бюджету в облігації і векселя.

На рахунку 020500000 "Розрахунки з дебіторами за доходами" (рядок 210) одержувачем коштів бюджету відображається сума дебіторської заборгованості за нарахованими до бюджету доходів, у тому числі в розрізі статей класифікації операцій сектору державного управління (рядки 211 - 221).

На рахунку 020600000 "Розрахунки за виданими авансами" (рядок 230) одержувачем коштів бюджету відображається дебіторська заборгованість за авансами, перерахованим одержувачем коштів бюджету, у тому числі в розрізі статей класифікації операцій сектору державного управління (рядки 231 - 246).

На рахунку 020700000 "Розрахунки з дебіторами за бюджетними кредитами, позиками" (рядок 260) одержувачем коштів бюджету відображається дебіторська заборгованість за бюджетними кредитами, позиками, нарахованими відсотками, штрафами і пенями за наданими з бюджету бюджетними кредитами, позиками, державних кредитах, державним і муніципальним гарантіям, в тому числі в розрізі статей класифікації операцій сектору державного управління (рядки 261 - 265).

На рахунку 020800000 "Розрахунки з підзвітними особами" (рядок 280) одержувачем коштів бюджету відображається дебіторська заборгованість з підзвітними особами за виданими їм авансам, в тому числі в розрізі статей класифікації операцій сектору державного управління (рядки 281 - 297).

На рахунку 020900000 "Розрахунки по нестачах" (рядок 320) одержувачем коштів бюджету відображається сума значаться на рахунку нестач і розкрадань грошових коштів і матеріальних цінностей, суми втрат від псування матеріальних цінностей та інші суми, що підлягають утриманню та списання в установленому порядку, в тому числі в розрізі рахунків розрахунків нестач основних засобів, невироблених активів, нематеріальних активів, матеріальних запасів, фінансових активів (рядки 321 - 325).

На рахунку 021000000 "Розрахунки з іншими дебіторами" (рядок 340) одержувачем коштів бюджету відображаються суми за розрахунками з іншими дебіторами в розрізі рахунків бюджетного обліку: рахунок 021001000 "Розрахунки з ПДВ по придбаних матеріальних цінностей, робіт, послуг" (рядок 341) - суми податку на додану вартість, що підлягають відповідно до чинного законодавства відшкодуванню з бюджету за сплаченими постачальникам документів за придбані матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з підприємницької й інший що приносить дохід діяльності; рахунок 021002000 "Розрахунки за надходженнями до бюджету з органами, що організують виконання бюджетів "(рядок 342) - суми зарахованих до бюджету надходжень.

У зв'язку з укладенням рахунків після закінчення фінансового року станом на 1 січня графи 6, 7, 8 показника "На кінець звітного періоду" не заповнюються.

По рядку "Всього по розділу II" (рядок 350) Балансу виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), отримувача коштів бюджету відображається підсумкова сума фінансових активів, що утворилися при виконанні бюджету за звітний період одержувачем коштів бюджету (рядки 160, 180, 210, 230, 260, 280, 320, 340).

На рахунках розділу "Зобов'язання" пасиву Балансу виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (рядки 370 - 450) показується утворилася при виконанні бюджету за звітний період кредиторська заборгованість.

На рахунку 030100000 "Розрахунки з кредиторами за борговими зобов'язаннями" (рядок 370) одержувачем коштів бюджету відображається заборгованість кредиторам за державним і муніципальним боргу, в тому числі заборгованість по внутрішньому боргу за рахунком 030 101 000 (рядок 371) і заборгованість за зовнішнім боргом по рахунку 030 102 000 ( рядок 372).

У зв'язку з укладенням рахунків після закінчення фінансового року станом на 1 січня графи 6, 7, 8 показника "На кінець звітного періоду" Балансу виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету по даному рахунку не заповнюються; по рядку 445 - за сумам вироблених з бюджету платежів, відображених на рахунку 030405000 "Розрахунки по платежах з бюджету з органами, що організують виконання бюджетів".

На рахунку 030600000 "Розрахунки з виплати готівки органами, які здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів" (рядок 450) відображаються розрахунки, що виникають в одержувача бюджетних та позабюджетних коштів для виплати готівки.

На рахунку 030600000 "Розрахунки з виплати готівки органами, які здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів" (рядок 450) відображаються розрахунки, що виникають в одержувача бюджетних та позабюджетних коштів для виплати готівкових грошових коштів.

По рядку "Всього по розділу III" (рядок 460) одержувачем коштів бюджету відображається підсумкова сума зобов'язань, які утворилися при виконанні бюджету за звітний період (рядки 370, 373, 420, 440, 450).

Одержувач коштів бюджету відображає дані по рахунку 040100000 "Фінансовий результат установи" (рядок 470) в розрізі наступних рахунків: за рахунком 040101000 "Фінансовий результат поточної діяльності установи" (рядок 480) визначається як різниця між нарахованими доходами одержувача коштів бюджету в сумі, відображеної по рахунку 040101100 "Доходи установи" (рядок 481), та нарахованими витратами одержувача коштів бюджету в сумі, відображеної за рахунком 040101200 "Витрати установи" (рядок 482); за рахунком 040102000 "Фінансовий результат з резервного фонду" (рядок 490) визначається як різниця з нарахованих доходів резервного фонду в сумі, відображеної за рахунком 040102100 "Доходи резервного фонду" (рядок 491), і з нарахованих витрат резервного фонду в сумі, відображеної за рахунком 040102200 "Витрати резервного фонду" (рядок 492).

У зв'язку з укладенням зазначених рахунків фінансового результату дані в графах 6, 7, 8 показника "На кінець звітного періоду" Балансу виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), отримувача коштів бюджету станом на 1 січня не заповнюються.

На рахунку 040103000 "Фінансовий результат минулих звітних періодів" (рядок 493) одержувачем коштів бюджету відображається у графах 3, 4, 5 показника "На початок звітного періоду" - сальдо на початок року і в графах 6, 7, 8 показника "На кінець звітного періоду "Балансу виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), отримувача коштів бюджету станом на 1 січня результат з урахуванням операцій по поточному фінансовому році.

За рахунком 040104000 "Доходи майбутніх періодів" (рядок 494) одержувачем коштів бюджету відображаються суми, що надійшли з підприємницької та інший приносить дохід діяльності, від замовників за виконані і здані окремі етапи робіт, не пов'язані з доходами поточного звітного періоду. Дані по рахунку заповнюються одержувачем коштів бюджету в графах 3, 4, 5 показника "На початок звітного періоду" - сальдо по рахунку на початок року, у графах 6, 7, 8 показника "На кінець звітного періоду" Балансу виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника ), отримувача коштів бюджету до моменту зарахування зазначених сум у дохід поточного звітного періоду.

Сума рядків 480, 490, 493, 494 відображається по рядку 470 Балансу виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету.

Довідка до Балансу виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (ф. 0503130) за висновком рахунків бюджетного обліку звітного фінансового року складається одержувачем коштів бюджету станом на 1 січня.

У довідці показуються обороти, що утворилися в процесі виконання бюджету за рахунками, що підлягають закриттю в установленому порядку станом на 1 січня до проведення заключних операцій (графи 2 - 5), і заключні записи про закриття рахунків, проведені 31 грудня звітного фінансового року (графи 6 - 13).

Головні розпорядники та розпорядники коштів бюджету складають зведений Баланс виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (ф. 0503130) на підставі Балансів виконання бюджетів головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (ф. 0503130), складених та поданих відповідно розпорядниками та одержувачами коштів бюджету шляхом арифметичного додавання та консолідації залишків по розділам "Нефінансові активи", "Фінансові активи", "Зобов'язання", "Фінансовий результат".

У зведеному Балансі виконання бюджету головного розпорядника (розпорядника), одержувача коштів бюджету (ф. 0503130) головним розпорядником та розпорядником коштів бюджету станом на 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня по рахунку 030404000 "Внутрішні розрахунки між головними розпорядником (розпорядниками) та одержувачами коштів "відображаються суми отриманих за звітний період грошових коштів від органу, що організує виконання бюджету, і головного розпорядника коштів бюджету відповідно (кредитовий оборот рахунка 030 404 000).

Баланс за надходженням і вибуттям коштів бюджету формується органом, організуючим виконання бюджету.

У розділі "Фінансовий результат" органом, організуючим виконання бюджету, відображаються дані про рахунку 040200000 "Результат по касових операціях бюджету" (рядок 060) в розрізі рахунків бюджетного обліку:

040201000 "Результат по касовому виконанню бюджету (рядок 070), що відображає різницю між надходженнями до бюджету по доходах за рахунком 040 201 100 (рядок 071), надходженнями до бюджету від реалізації нефінансових активів за рахунком 040 201 400 (рядок 072), надходженнями до бюджету від реалізації фінансових активів за рахунком 040201600 (рядок 073), надходженнями до бюджету від запозичень за рахунком 040 201 700 (рядок 074) і вибуттям коштів бюджету за рахунок видатків за рахунком 040 201 200 (рядок 075), за рахунок придбання нефінансових активів за рахунком 040 201 300 (рядок 076), за рахунок придбання фінансових активів за рахунком 040201500 (рядок 077), за рахунок погашення боргових зобов'язань 040201800 (рядок 078) у звіті за станом на 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня;

Баланс виконання бюджету (ф. 0503120) формується органом, організуючим виконання відповідного бюджету на підставі Балансів виконання бюджету головних розпорядників (розпорядників), одержувачів коштів бюджету (ф. 0503130), представлених головними розпорядниками коштів відповідного бюджету та Балансу за надходженням і вибуттям коштів бюджету ( ф. 0503140) органу, що організує виконання відповідного бюджету.

Баланс за операціями касового обслуговування виконання бюджету формується органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету.

На рахунку 020300000 "Кошти на рахунках органів, які здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів" (рядок 010) органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету, відображаються невикористані залишки грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках бюджетів, відкритих органам, які здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів у розрізі рахунків бюджетного обліку: на рахунку 020301000 "Кошти надходжень, що розподіляються між бюджетами різних рівнів" (рядок 011) - залишки надходжень, що підлягають розподілу між бюджетами різних рівнів, а також інші платежі, що підлягають перерахуванню до інших бюджетів.

На рахунку 030500000 "Розрахунки з нез'ясованих надходжень в органах, що здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів" (рядок 070) органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету, відображається сума некласифікованих надходжень, за якими немає підстави для зарахування за призначенням.

Не передбачаються суми нез'ясованих надходжень по даному рахунку на 1 січня, у зв'язку з чим графи 6, 7, 8 показника "На кінець звітного періоду" Балансу за операціями касового обслуговування виконання бюджету не заповнюються.

На рахунку 030600000 "Розрахунки з виплати готівки органами, які здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів" (рядок 080) органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету, відображається кредиторська заборгованість у сумі коштів, що надійшли для виплати готівки.

Не передбачаються суми готівкових грошових коштів станом на 1 січня, у зв'язку з чим графи 6, 7, 8 показника "На кінець звітного періоду" Балансу за операціями касового обслуговування не заповнюються.

На рахунку 030700000 "Розрахунки за операціями єдиного рахунку бюджету в органах, що здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів" (рядок 090) органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету, відображається сальдо між надходженнями та вибуття з єдиного рахунку обслуговується бюджету.

У зв'язку з укладенням рахунків після закінчення фінансового року станом на 1 січня графи 6, 7, 8 показника "На кінець звітного періоду" Балансу за операціями касового обслуговування виконання бюджету не заповнюються.

На рахунку 030800000 "Внутрішні розрахунки за надходженнями до бюджету між органами, які здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів" (рядок 110) органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету, відображаються суми податків, зборів та інших платежів у розрахунках, які надійшли від інших органів.

У зв'язку з укладенням рахунків після закінчення фінансового року станом на 1 січня графи 6, 7, 8 показника "На кінець звітного періоду" Балансу за операціями касового обслуговування виконання бюджету не заповнюються.

На рахунку 030900000 "Внутрішні розрахунки з вибуття коштів з бюджету між органами, які здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів" (рядок 120) відображаються суми грошових коштів у розрахунках, які надійшли від інших органів для здійснення виплат з бюджету.

У зв'язку з укладенням рахунків після закінчення фінансового року станом на 1 січня графи 6, 7, 8 показника "На кінець звітного періоду" Балансу за операціями касового обслуговування виконання бюджету не заповнюються.

На рахунку 031000000 "Розрахунки з кредиторами за іншими операціями в органах, що здійснюють касове обслуговування виконання бюджетів" (рядок 130) органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету, відображаються суми інших коштів в розрахунках, які надійшли до бюджету.

По рядку "Всього по розділу III" (рядок 150) органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджетів, відбивається підсумкова сума зобов'язань, що виникли при касовому обслуговуванні виконання бюджету (рядки 070, 080, 090, 110, 120, 130).

У розділі "Фінансовий результат" органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету, відображається нерозподілений між різними бюджетами залишок надходжень податків, зборів та інших платежів за станом на 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня по рахунку 040200000 "Результат за касовими операціями" (рядок 0366 ), що ідентично даними за рахунком 040201000 "Результат по касовому виконанню бюджету" (рядок 190) в розрізі рахунків 040201100 "Надходження до бюджету за доходами" (рядок 191), 040201400 "Надходження до бюджету від реалізації нефінансових активів" (рядок 192), 040201600 "Надходження до бюджету від реалізації фінансових активів" (рядок 193), 040201700 "Надходження до бюджету від запозичень" (рядок 194).

На рахунку 040203000 "Результат минулих звітних періодів по касовому виконанню бюджету" (рядок 210) органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету, у графах 6, 7, 8 показника "На кінець звітного періоду" Балансу за операціями касового обслуговування виконання бюджету станом на 1 Січень відображається результат по касовому виконанню бюджету з урахуванням операцій по поточному фінансовому році шляхом закриття на нього рахунків 040201100 "Надходження до бюджету за доходами" (рядок 191), 040201400 "Надходження до бюджету від реалізації фінансових активів" (рядок 192), 040201600 "Надходження до бюджету від реалізації нефінансових активів "(рядок 193), 040201700" Надходження до бюджету від запозичень "(рядок 194).

Довідка до балансу виконання бюджету за висновком рахунків бюджетного обліку звітного фінансового року складається органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету, станом на 1 січня.

У довідці показуються обороти, що утворилися в процесі виконання бюджету за рахунками, що підлягають закриттю в установленому порядку станом на 1 січня до проведення заключних операцій (графи 2 - 5), і заключні записи про закриття рахунків, проведені 31 грудня звітного фінансового року (графи 6 - 13).

Завдання 2

Використовуючи дані Управління федерального казначейства за січень 2004, скласти кореспонденцію рахунків і запишіть операції до зведеного меморіальний ордер:

операції

Найменування документа

Зміст операції

Сума, руб

Проводка
Приватна

Загальна

Дебет

Кредит

1.

Виписка банку з сч.40101 «Доходи, що розподіляються між бюджетами різних рівнів» та додані до неї документи

Надійшло доходів у Федеральний бюджет, всього, у тому числі

А) податок на гральний бізнес

Б) акцизи на автомобільний бензин

В) ПДВ45000

10000

10000

65000

ППП КД 1 30305 730

ППП КД 1 20502 560

2.

Виписка банку з сч.40101 платіжне доручення

Перераховано доходів на ЄКР ГУФК65000

ППП КД 1 30305 730

ППП КД 1 20502 560

3.

Виписка банку з сч.400101, висновок ІМНС ф.21, платіжне доручення

Повернені платнику зайво сплачені суми пробірного збору


1820

ППП КД 1 30305 730

ППП КД 1 20502 560

4.

Виписка банку з сч.40101 відомість обліку розрахунків з нез'ясованих надходження

Зарахована сума, не підтверджена документами


3650

ППП КД 1 30305 730

ППП КД 1 20502 560

5.

Виписка банку з сч.40503 та додані до неї документи

Надійшло доходів і федеральний бюджет від підприємницької діяльності


14500

ППП КІВФ 3 20101 510

ППП КД 3 20510 660

6.

Виписка банку з сч.40101, висновок ІМНС ф.21

Зроблено залік переплат з ПДВ вартість на сплату недоїмки з податку на прибуток підприємства4300


ППП КД 3 30700 180

100 КІВФ 3 20302 610

7.

Відомість обліку розрахунків з нез'ясованих надходження

З'ясовано надходження та віднесені як платежі за видобуток вуглецевої сировини


3650

ППП КД 1 30305 730

ППП КД 1 20502 560

8.

Виписка банку з сч.40101 та додані до неї платіжні документи

Надійшла сума податку на видобуток інших корисних копалин27000

ППП КД 1 30305 730


ППП КД 1 20502 560

9

Відомість розподілу суми доходів за рах. 40101

Розподілена сума платежів за видобуток вуглецевої сировини за рівнями бюджету, всього, в.т.ч.

 • федерального бюджету (40%)

 • обласного бюджету (60%)
10800

16200

27000

166 КД 1 21002 410 (440)

166 КД січня 40101 172

10

Виписка банку з рахунку 40101, платіжні доручення, відомість сум регулюючих доходи, що підлягають перерахуванню до бюджетів різних рівнів

Перераховано суму платежів за видобуток вуглеводневої сировини за рівнями бюджету, всього, в т.ч.

-У федеральний бюджет

- До обласного бюджету10800


16200


27000

ППП КД 1 30305 730

ППП КД 1 20502 560

11

Виписка банку з сч.40105 «Кошти федерального бюджету», реєстр, платіжне доручення, розпорядження на зарахування коштів, повідомлення

Надійшли грошові кошти і зараховані на особовий рахунок Управління Юстиції і його витрати

Доведені ліміти бюджетних зобов'язань


550000

2200000

100 КІВФ січня 20302 510

166 КД 1 30700 410 (440)

12

Розпорядження на списання,, платіжне доручення, виписка банку з счета40105

Здійснені касові видатки з особового рахунку Управління Юстиції відповідно до виділених лімітів бюджетних зобов'язань


124000

100 КІВФ січня 20302 510

166 КД 1 30700 410 (440)

Завдання 3

Дати відповідь на питання тесту (можливий одні правильну відповідь)

1. Документами бухгалтерського обліку з виконання федерального бюджету є:

а) головна книга;

б) повідомлення про ліміт бюджетних зобов'язань

в) картка обліку коштів, отриманих від підприємницької та іншої діяльності.

Відповідь: а) головна книга; [3]

2. Аналітичний облік витрат федерального бюджету ведеться на підставі:

А) бюджетної класифікації російської Федерації

Б) наказом Міністерства фінансів Російської Федерації

В) постанову уряду Російської Федерації.

Відповідь: А) бюджетної класифікації російської Федерації

3. Який документ не застосовується при відображенні операцій в картці обліку одержувачів бюджетних коштів і касових видатків

а) повідомлення про ліміти бюджетної класифікації

б) розпорядження на перерахування коштів з рахунка органу федерального казначейства;

в) платіжне доручення на перерахування коштів рахунка органу федерального казначейства.

Відповідь: а) повідомлення про ліміти бюджетної класифікації [2]

4. До методів виправлення помилкових бухгалтерських записів належить:

А) метод «Червоного сторно»;

б) метод подвійного запису на рахунках;

в) балансовий метод,

Відповідь: А) метод «Червоного сторно»

Правильна відповідь: «а»

5. Об'єктами бухгалтерського обліку з виконання федерального бюджету у відділення федерального казначейства не є:

А) витрати федерального бюджету;

Б) доходи федерального бюджету;

В) грошові кошти на рахунках в банку;

г) внутріказначейскіе розрахунки.

Відповідь: В) грошові кошти на рахунках в банку;

6. Баланс виконання федерального бюджету складається на підставі:

А) регістрів аналітичного обліку

Б) головної книги

В) меморіальних ордерів

Відповідь: Б) головної книги

Список літератури

 1. Інструкція «Про порядок складання та подання річної квартальної і місячної бюджетної звітності» (в ред. Наказу Мінфіну РФ від 11.11.2005 N 137н)

 2. Додаток № 1 до наказу Міністерства фінансів Російської Федерації від "23" вересня 2005 р. № 123н «Форми регістрів бюджетного обліку»

 3. Додаток № 1 до наказу Міністерства фінансів Російської Федерації від "23" вересня 2005 р. № 123н «Рекомендації щодо застосування регістрів бюджетного обліку»

 4. Додаток до листа Федерального казначейства від "_13_" грудня 2005 року № _42-7.1-01/2.2-371 «Кореспонденція бюджетних рахунків з відображення операцій реалізації державного майна»

 5. Астахов В. П. Бухгалтерський (фінансовий) облік. Навчальний посібник. М., Експертне бюро, М., «Експертне бюро» Пріор, 2000 р.-250 з

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
92.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Діяльність органу федерального казначейства та його територіальних органів
Організація і досвід роботи органів федерального казначейства по обліку операцій з витрачання коштів
Функціонування Федерального Казначейства РФ
Проблеми Федерального казначейства
Органи федерального казначейства
Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету.
Облік касового виконання бюджету установами банківської системи і звітність установ банків по касовому виконанню бюджету
Рух бюджетних ресурсів у системі федерального казначейства
Діяльність органу федерального казначейства та його територіальні
© Усі права захищені
написати до нас