Звіти про дебіторську та кредиторську заборгованість

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками
1.1 Сутність, види і форми розрахунків
1.2 Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
1.3 Облік розрахунків з покупцями і замовниками
1.4 Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
Розділ 2. Управлінські звіти про дебіторську та кредиторську заборгованість
2.1 Звіт про дебіторську заборгованість
2.1.1 Зведення дебіторської заборгованості
2.1.2 Звіт про дебіторську заборгованість
2.2 Звіт про кредиторську заборгованість
2.2.1 Зведення кредиторської заборгованості
2.2.2 Звіт про кредиторську заборгованість
2.3 Аналіз та грамотне застосування інформації з дебіторської та кредиторської звіту
Висновок
Список використаної літератури

Введення

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і мобілізації невикористаних резервів.
Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється комплексної організації обліку господарської діяльності підприємства. Управлінський облік являє собою систему обліку, планування, контролю, аналізу даних про витрати і результати господарської діяльності в розрізі керованих об'єктів, оперативного прийняття на цій основі різних управлінських рішень з метою оптимізації фінансових результатів діяльності підприємства у короткостроковій і довгостроковій перспективі. Ефектом грамотної організації даного обліку є своєчасне формування фінансової та управлінської інформації, її вірогідність і корисність для широкого кола зацікавлених користувачів.
У тому числі не останнє місце в обліковому процесі за обсягом і важливості облікових процедур займає облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками.
Актуальність даної теми курсової роботи полягає в особливому місці, що займається своєчасним зверненням грошових коштів, а також ретельно поставленим урахуванням розрахункових операцій з постачальниками і покупцями, які мають значний вплив на фінансові результати підприємства (прибутки або збитки), серед яких основне місце займає прибуток від реалізації товарної продукції. Чітка організація розрахунків між постачальниками і покупцями безпосередньо впливає на прискорення оборотності оборотних коштів і своєчасне надходження грошових коштів, скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості, а раціональна організація контролю за станом даних розрахунків сприяє зміцненню договірної і розрахункової дисципліни, виконання зобов'язань по поставках продукції в заданому асортименті і як, підвищенню відповідальності за дотримання платіжної дисципліни і, отже, поліпшенню фінансового стану підприємства.
Метою курсової роботи є розгляд теоретичних засад обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками, впливу дебіторської та кредиторської заборгованості на фінансово-господарську діяльність підприємства і комплексне дослідження відображення її в управлінській звітності.
У процесі дослідження використовується інформація, відображена у наукових виданнях з управлінського та бухгалтерського обліку, нормативна та довідкова література.

Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками

1.1 Сутність, види і форми розрахунків

Господарські зв'язки, що виникають в організації з постачальниками, покупцями, є необхідною умовою її діяльності, так як вони забезпечують безперебійну роботу підприємства. Поставки товарів, вироблені постачальниками, дозволяють підприємству поповнити свої запаси товарів, призначених для продажу, а також забезпечують підтримку їх асортименту. Від того, наскільки своєчасно і повністю проводяться розрахунки з постачальниками, а також від стану розрахунків з покупцями багато в чому залежить платоспроможність підприємства, її фінансовий стан, а також подальше налагодження партнерських зв'язків.
Поточні зобов'язання підприємства представлені у вигляді дебіторської та кредиторської заборгованості.
Під дебіторською заборгованістю розуміють заборгованість інших організацій, працівників і фізичних осіб даної організації (заборгованість покупців за куплену продукцію, підзвітних осіб за видані їм під звіт грошові суми та інші). Організації та особи, які повинні даної організації, називаються дебіторами.
Кредиторською заборгованістю називають заборгованість даної організації іншим організаціям, працівникам і особам - кредиторам (платежі за придбану продукцію, спожиті послуги, заборгованість по платежах до бюджетів всіх рівнів тощо). Кредиторами називаються ті юридичні та фізичні особи, перед якими дана організація несе зобов'язання за вже отримані від них, але не оплачені (не повернуті) цінності, послуги, грошові кошти.
Основними завданнями обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками є:
формування повної і достовірної інформації про стан розрахунків з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками;
контроль за станом дебіторської і кредиторської заборгованості;
контроль за дотриманням форм розрахунків, встановлених в договорах з постачальниками і покупцями;
своєчасна вивірка розрахунків з дебіторами і кредиторами для виключення простроченої заборгованості.
Факт відносин з постачальником і підрядником або покупцем і замовником, предмет даних відносин, вигляд і форму розрахунків, та інші умови регулює договір, укладений між учасниками даних відносин.
В даний час підприємства самостійно вибирають форму розрахунків при оплаті за поставлені товари (роботи, послуги). При розрахунках може застосовуватися готівкова та безготівкова форма розрахунків.
Розрахунки готівкою здійснюються в межах до 60000 рублів за однією операцією, тому ця форма є не зовсім зручною, тому що обмежує розмір виплати грошових коштів за укладеними договорами.
Найбільш зручною є безготівкова форма розрахунків, так як вона не має обмежень при оплаті. У безготівковому порядку розрахунки повинні проводитися тільки через банки та інші кредитні організації, в яких відкриті відповідні розрахункові рахунки. Цей порядок передбачає перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку і відправку різних документів в інший банк для завершення господарських зв'язків, згідно з договором. При розрахунках банки не втручаються у договірні відносини між підприємствами. Застосовуються такі форми безготівкових розрахунків:
платіжними дорученнями;
акредитивами;
чеками;
по інкасо.
Найчастіше фірми застосовують для своїх розрахунків платіжні доручення. До виконання ці документи приймаються банком незалежно від суми і в кількості примірників, необхідній для всіх учасників розрахунків.
Відповідно до умов укладених договорів, оплата може здійснюватися кількома видами:
аванси, які передбачають оплату під поставку товару;
попередня оплата, передбачає повністю стовідсоткову оплату товару до його поставки покупцю, згідно з укладеним договором;
відстрочка платежу, оплата проводиться за товари через визначений термін, зазначений у договорі;
по факту поставки товарів, оплата здійснюється в момент їх отримання;
під реалізацію, оплата товарів проводиться тільки після того, як вони будуть реалізовані покупцям.

1.2 Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

До постачальників і підрядникам відносять організації, що постачають товари та інші цінності, а також надають різні види послуг (відпуск електроенергії, води, послуги з перевезень, послуги зв'язку, комунальні та інші) і виконують різні роботи (капітальний, поточний ремонт обладнання, будівлі).
Розрахунки з постачальниками і підрядчиками здійснюються після відвантаження ними товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт або надання послуг, або одночасно з ними з дозволу організації, або за її дорученням.
З кожним постачальником укладається договір на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, який є основним документом, що регулює відносини сторін, визначає їх права і обов'язки щодо поставки товарів. ГК РФ визначає поняття договору як угоду двох або декількох осіб про встановлення, зміну та припинення цивільних прав та обов'язків. Договір може укладатися на 1,2,3,5 років або інший період, а також на разові поставки. Для полегшення і прискорення оформлення договірних відносин застосовується пролонгація, тобто продовження термінів дії договорів. Відповідно до ЦК РФ можлива зміна і розірвання договору за угодою сторін, якщо інше не передбачено Кодексом, законом або договором. Усі спори, розбіжності і питання за договором вирішуються шляхом переговорів, при недосягненні згоди спори передаються на вирішення до суду відповідно до законодавства РФ.
Запаси товарів поповнюються за рахунок їх поставок підприємствами-постачальниками на підставі договорів. В останніх передбачаються: найменування матеріалів, кількість, ціна, термін поставки, порядок розрахунків, спосіб транспортування, санкції за недотримання умов договору і т.д.
Основними документами, на підставі яких надходять товари від постачальників, є рахунки-фактури та товарно-транспортні накладні. На підприємстві перевіряється відповідність документів, що надійшли договорами. Документи передаються в бухгалтерію на оплату, а квитанція і товарно-транспортна накладна є підставою для отримання і доставки вантажу.
Після постачання товарів, надання послуг і виконаних робіт, вони підлягають оплаті з дотриманням порядку і форми розрахунків, передбачені договором. Якщо угодою сторін порядок і форма розрахунків не визначені, то розрахунки провадяться платіжними дорученнями.
У бухгалтерському обліку всі операції, пов'язані з розрахунками за придбані матеріальні цінності, прийняті роботи або спожиті послуги, відображаються на рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" незалежно від часу оплати.

1.3 Облік розрахунків з покупцями і замовниками

Покупцями і замовниками є юридичні та фізичні особи, які отримують товари (роботи, послуги).
Продаж товарів здійснюється відповідно до укладених договорів або ж шляхом вільного продажу через роздрібну мережу.
Як і з покупцями, договори укладаються на різні терміни, в основному на рік, але за деякими проводиться пролонгація.
Після придбання товарів покупцями, у них виникають зобов'язання по відношенню до продавця, які виражаються в дебіторській заборгованості. Зобов'язання пов'язані з розбіжністю термінів реалізації товару та отримання за нього оплати.
На суму реалізованих товарів покупцям виписуються платіжні документи: рахунок-фактура, товарно-транспортна накладна. Всі платіжні документи повинні бути оформлені і мати всі необхідні реквізити відповідно до законодавства.
При отриманні товару, покупець зобов'язаний перевірити кількість і якість товару, що купується, його відповідність документам. При отриманні обов'язкова наявність довіреності від покупця, яка не повинна мати виправлень і помарок.
Покупець здійснює оплату за товар з дотриманням порядку і форм розрахунків, передбачених у договорі.
Оплата може проводитися у готівковій та безготівковій формі. При розрахунках з покупцями можуть застосовуватися авансові платежі. На підтвердження своїх намірів по своєчасному розрахунку з кредиторами покупці і замовники можуть перераховувати аванси в рахунок майбутніх зобов'язань з постачання.
Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться на рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками".

1.4 Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості

Дебіторська заборгованість фактично являє собою компоненту власних коштів підприємства, а кредиторська заборгованість фактично являє собою компоненту позикових коштів.
Відомо, що за рахунок власних і позикових джерел відбувається формування оборотних коштів підприємства. Засоби і джерела коштів підприємства знаходяться в постійному кругообігу - гроші перетворюються на сировину і матеріали, які в ході виробничого процесу стають готовою продукцією, яка реалізується за готівку або безготівковий розрахунок. У ході цих процесів виникають розрахунки з юридичними і фізичними особами, Пенсійним фондом, органами соціального і медичного страхування, бюджетами всіх рівнів та ін Отже, підтримка оптимального обсягу та структури поточних активів, джерел їх покриття і співвідношення між ними - необхідна складова забезпечення стабільної та ефективної роботи підприємства. У свою чергу, стабільність і ефективність роботи підприємства багато в чому залежить від його здатності погашати свої поточні та довгострокові зобов'язання, а також вчасно отримувати належні йому кошти від реалізації продукції, послуг тощо, щоб підтримувати безперервність відтворювального циклу - іншими словами, від ступеня платоспроможності підприємства.
Заборгованість по платежах може істотно деформувати структуру оборотних коштів підприємства. Так, якщо в складі оборотних активів переважає дебіторська заборгованість, то підприємство або повинне залучати банківський кредит за вищими ставками, або зупинятися в очікуванні сплати належних йому боргів. Якщо в структурі формування джерел оборотних активів переважає кредиторська заборгованість, підприємство часто змушене вдаватися до різноманітних негрошових форм розрахунків (бартер та інші), піддаватися різного роду штрафним санкціям.
У зв'язку з цим аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості є важливою частиною фінансового аналізу на підприємстві і дозволяє виявляти не лише показники поточної (на даний момент часу) і перспективної платоспроможності підприємства, але і фактори, що впливають на їх динаміку, а також оцінювати кількісні і якісні тенденції зміни фінансового стану підприємства в майбутньому.
До безпосередніх завдань аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості належать такі:
точний, повний і своєчасний облік руху грошових коштів і операцій з їх руху;
контроль за дотриманням касової і платіжно-розрахункової дисципліни;
визначення структури кредиторської та дебіторської заборгованості за термінами погашення, по виду заборгованості, за ступенем обгрунтованості заборгованості;
визначення складу і структури простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості, її частки в загальному обсязі дебіторської та кредиторської заборгованості;
виявлення структури даних по постачальниках по неоплачених розрахунковими документами, постачальникам за простроченими векселями, постачальникам за отриманим комерційному кредиту, встановлення їх доцільності і законності;
визначення правильності використання банківських позик;
виявлення неправильного перерахування або отримання авансів і платежів за безтоварними рахунками і т.п. операціями;
виявлення резервів погашення наявної заборгованості за зобов'язаннями перед кредиторами, а також можливостей стягнення боргів (за допомогою грошових чи негрошових розрахунків або звернення до суду) з дебіторів.

Розділ 2. Управлінські звіти про дебіторську та кредиторську заборгованість

Дебіторська та кредиторська заборгованість - неминучий наслідок існуючої системи розрахунків між підприємствами, при якій завжди спостерігається розрив у часі платежу і моменту переходу права власності на товар; пред'явлення платіжних документів та їх оплати. Дебіторська та кредиторська заборгованість може виникнути за всіма видами розрахунків з іншими підприємствами і є їх складовою частиною.

2.1 Звіт про дебіторську заборгованість

2.1.1 Зведення дебіторської заборгованості

Для управлінських цілей спочатку перед складанням звіту складаються зведення.
Підсумок дебіторської заборгованості готується для всієї дебіторської заборгованості (включаючи бартерні угоди). Підсумок повинна містити наступну основну інформацію:
Інформація про покупця (назва, адреса);
Інформація про контракт (номер, сума);
Терміни та умови оплати;
Інформація про продукт;
Дата оплати за контрактом.
Будь-які додаткові деталі можуть бути включені на розсуд керівництва або в зв'язку з особливостями діяльності організації.
Дана зведення готується працівниками фінансового відділу і може складатися як вручну, так і на комп'ютері.
Джерелами інформації для підготовки таких зведень працівниками фінансового відділу є:
договори купівлі-продажу, надання послуг, які складаються на поставку товарів або надання послуг є одним з основних документів, що регулюють взаємовідносини постачальника і покупця;
рахунки, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, які підтверджують факт купівлі-продажу, на підставі яких проводиться оприбуткування або реалізація товарів (робіт, послуг);
підтвердження про оплату, отримані від покупця, підтвердженого випискою з банку (у разі бартеру - підтвердження зі складу про отримання товару);
аналітичні картки за бухгалтерськими рахунками № 60, 62, 76, в яких відображається повна інформація по кожному постачальнику чи покупцеві по кожній проведеній операції;
акти інвентаризації (звірок) розрахунків, що складаються для перевірки розрахунків з постачальниками, покупцями з метою виявлення неточностей в обліку розрахунків;
бухгалтерська фінансова звітність. За бухгалтерського балансу (ф. № 1) встановлюється стан заборгованості за даними розділу 2 "Оборотні активи" за статтями "Дебіторська заборгованість" і розділу 5 "Короткострокові зобов'язання" за статтями "Кредиторська заборгованість". По додатку до бухгалтерського балансу (ф. № 5) у розділі 2 "Дебіторська та кредиторська заборгованість" з'ясовується стан (на початок і кінець звітного періоду) і рух короткостроковій і довгостроковій заборгованості з виділенням "простроченої", а з неї - тривалістю понад 3 місяців і більш ніж через 12 місяців.
Зведення про дебіторської заборгованості можуть використовуватися працівниками відділу збуту:
для підтримання відносин з клієнтами компанії і кредитної політики компанії;
для усунення лімітів надання умов відстроченого платежу для одного клієнта з метою мінімізувати ризик несплати;
з цією ж метою може бути вироблено ранжування клієнтів за їх платоспроможності;
для відстеження контактів на продаж і швидкого реагування на несподіванки.

2.1.2 Звіт про дебіторську заборгованість

Зведення дебіторської заборгованості можуть бути зведені воєдино, щоб показати, скільки кредитів надала ваша компанія і на який період часу - по споживачах або по продукції.
Звіти про дебіторську заборгованість - зведений документ, що надає інформацію на будь-який момент часу про угоди з відстроченими платежами і ще непогашеною заборгованістю. Звіти про дебіторську заборгованість складаються працівниками фінансового відділу або менеджерами з необхідною періодичністю (щодня, щотижня, щомісяця) на підставі зведень дебіторської заборгованості.
Інформація в звітах про дебіторську заборгованість може бути згрупована по:
продуктів або групам продуктів;
покупцям або групам покупців;
продавцям і т.д.
У залежності від вимог і поставлених перед ним завдань звіт може приймати кілька форм:
дебіторська заборгованість у вигляді грошових коштів (згрупована за очікуваною датою платежу);
дебіторська заборгованість у вигляді бартеру (згрупована за очікуваною датою платежу);
прострочена дебіторська заборгованість у вигляді грошових коштів або бартеру (згрупована за очікуваною датою платежу).
Стандартний звіт про дебіторську заборгованість повинен включати наступну інформацію:
інформація про продукт або про покупця;
дати погашення дебіторської заборгованості, що згруповано таким чином:
0-30 днів;
31-60 днів;
61-90 днів;
91-180 днів;
181 день - 1 рік;
Більше 1 року.
відсоток кожної з перерахованих вище категорій до загального обсягу дебіторської заборгованості;
проблеми зі збором дебіторської заборгованості (якщо такі є).
Приклад такого звіту представлений в таблиці 1.
Дебітори
Сума дебіторської заборгованості
Дата погашення заборгованості
% Від загального обсягу заборгованості
Примітки
ТОВ "ЛАДА Медсервіс", в т. ч.:
212 507,08
-
31%
-
Т / н № 320 від 13.08.07
138 037,08
11.11 07
(90 дн. З моменту відвантаження)
20%
10.08.07 була внесена передоплата в розмірі 30%
Т / н № 416 від 02.11 2007
74 470,00
17.11.07
(15 дн. З моменту відвантаження)
11%
-
...
...
...
69%
...
Разом:
685 506,70
Крім цього, специфічні звіти, такі як звіти про дебіторську заборгованість за бартером, крім звичайної, можуть містити й інформацію, специфічну для даного виду угод:
інформація про матеріали або комплектуючих до отримання.
А звіти про прострочену дебіторську заборгованість повинні складатися окремо (для залучення до них особливої ​​уваги керівництва) і повинні включати наступну інформацію:
інформація про продукт або про покупця;
дати погашення дебіторської заборгованості, що згруповано вищевказаним чином;
відсоток кожної з перерахованих вище категорій до загального обсягу дебіторської заборгованості;
вжиті заходи (якщо було вжито).
Звіти про дебіторську заборгованість можуть використовуватися і:
менеджерами фінансового відділу в координації з менеджерами відділу збуту для відстеження процесу отримання відстроченого доходу і швидкого реагування на проблему, що створилася, планування зусиль по збору заборгованостей та відповідності поточної діяльності в кредитній політиці компанії;
юридичним відділом для дій зі збору прострочених платежів;
бухгалтерією або фінансовим відділом для планування і відстеження надходжень грошових коштів;
вищим керівництвом для аналізу і контролю політики продажів з відстроченими платежами, для аналізу динаміки виробництва, продажу та закупівель та їх корекції при необхідності, полегшення контролю та порівняння отриманої інформації з даними, наданими бухгалтерією, полегшення процесу планування руху грошових коштів.

2.2 Звіт про кредиторську заборгованість

2.2.1 Зведення кредиторської заборгованості

Як було вище зазначено, перед складанням повноцінного звіту про кредиторську заборгованість працівниками фінансового відділу складається зведення про кредиторську заборгованість.
Дана зведення зазвичай містить таку інформацію:
Інформація про матеріал або комплектуючих;
Інформація про постачальника (назва, адреса);
Інформація про контракт (номер, сума, строки сплати);
Дата оплати за контрактом.
І також як у випадку зі зведенням про дебіторську заборгованість будь-які додаткові деталі можуть бути включені, якщо потрібно.
Зведення складається для всієї кредиторської заборгованості, включаючи бартерні операції, вручну або на комп'ютері.
Підсумок готується (доповнюється) працівниками фінансового відділу на основі:
договорів купівлі-продажу, надання послуг, які складаються на поставку товарів або надання послуг є одним з основних документів, що регулюють взаємовідносини постачальника і покупця;
рахунків, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, що підтверджують факт купівлі-продажу, на підставі яких проводиться оприбуткування або реалізація товарів (робіт, послуг);
підтвердження платіжного доручення, отриманого з бухгалтерії (фінансового відділу) і підтвердженого випискою з банку (у разі бартеру - підтверджена складом відправка бартерного продукту);
аналітичних карток за бухгалтерськими рахунками № 60, 62, 76, в яких відображається повна інформація по кожному постачальнику чи покупцеві по кожній проведеній операції;
актів інвентаризації (звірок) розрахунків, становлять для перевірки розрахунків з постачальниками, покупцями з метою виявлення неточностей в обліку розрахунків;
бухгалтерської фінансової звітності. За бухгалтерського балансу (ф. № 1) встановлюється стан заборгованості за даними розділу 2 "Оборотні активи" за статтями "Дебіторська заборгованість" і розділу 5 "Короткострокові зобов'язання" за статтями "Кредиторська заборгованість". По додатку до бухгалтерського балансу (ф. № 5) у розділі 2 "Дебіторська та кредиторська заборгованість" з'ясовується стан (на початок і кінець звітного періоду) і рух короткостроковій і довгостроковій заборгованості з виділенням "простроченої", а з неї - тривалістю понад 3 місяців і більш ніж через 12 місяців.
Дані зведення можуть бути корисними для працівників відділу постачання для відстеження контрактів на закупівлі та швидкого реагування на несподіванки, для підтримання відносин з постачальниками і кредитної політики організації. Якісно використовуючи інформацію в зведеннях про кредиторську заборгованість, компанія може встановити ліміт на обсяг угод з умовою відстроченого платежу, що припадають на одного постачальника, з тим, щоб запобігти розриву відносин з постачальниками, або компанія може скласти список найбільш зручних для неї постачальників.

2.2.2 Звіт про кредиторську заборгованість

Звіти про кредиторську заборгованість - зведений документ, що підсумовує інформацію на будь-який момент часу про закупівлі на умовах відстроченого платежу і ще непогашеної заборгованості. Звіти про кредиторську заборгованість складаються працівниками фінансового відділу або менеджерами з необхідною періодичністю (щодня, щотижня, щомісяця) на основі зведень кредиторської заборгованості.
Звіт може приймати кілька форм в залежності від вимог:
кредиторська заборгованість у вигляді грошових коштів (згрупована по датах платежу);
кредиторська заборгованість у вигляді бартеру (згрупована за датою платежу);
прострочена кредиторська заборгованість у вигляді грошових коштів або бартеру (вважається від початкової дати оплати).
Стандартний звіт про кредиторську заборгованості повинен включати наступну інформацію:
інформація про матеріали та комплектуючих або про постачальника;
дати погашення кредиторської заборгованості, що згруповано:
0-30 днів;
31-60 днів;
61-90 днів;
91-180 днів;
181 день - 1 рік;
Більше 1 року.
відсоток кожної з перерахованих вище категорій до загального обсягу кредиторської заборгованості;
проблеми з погашенням (якщо такі є).
Приклад звіту про кредиторську заборгованість представлений в таблиці 2.
Кредитори
Сума кредиторської заборгованості
Дата погашення заборгованості
% Від загального обсягу заборгованості
Примітки
ЗАТ "ГАММАМЕД Фарм", у т. ч.:
370 561,56
-
68%
-
Договір № 15.07 від 10.01.07
201 000,00
12.01.08
(90 дн. З моменту отримання товару)
37%
Чекаємо надходження грошова. ср-в від ЦМТ ВАЗу за дог. № 361 від 30.03.07
Дог. лист № 23785 від 28.06.07
72 523,62
13.11 07
(15 дн. З моменту отримання товару)
13%
-
Дог. лист № 28162 від 30.09.07
97 037,94
17.11.07
(15 дн. З моменту отримання товару)
18%
-
...
...
...
32%
...
Разом:
544 943,47
Звіти про кредиторську заборгованість за бартером, крім звичайної, можуть містити й інформацію, специфічну для даного виду угод:
проблеми з відвантаженням (якщо є такі);
інформація про відвантажується продукті.
За простроченої кредиторської заборгованості можуть складатися окремі звіти, які обов'язково повинні містити інформацію про вжиті заходи для вишукування коштів для погашення зазначеної простроченої заборгованості.
Інформація в звіті про кредиторську заборгованість може бути згрупована по постачальниках, закупленим матеріалами або комплектуючих і т.д.
Звіти про кредиторську заборгованість використовуються:
менеджерами фінансового відділу в координації з менеджерами відділу постачання для відстеження процесу погашення заборгованості за контрактами з умовою відстроченого платежу і швидкого реагування на несподіванки, старіння кредиторської заборгованості і відповідності поточної діяльності в кредитній політиці компанії;
бухгалтерією або фінансовим відділом для планування і відстеження відтоку грошових коштів;
вищим керівництвом для аналізу і контролю політики компанії із закупівель з відстроченими платежами, для аналізу динаміки виробництва, продажу та закупівель та їх корекції при необхідності, для полегшення контролю та порівняння інформації з даними, наданими бухгалтерією та процесу планування.

2.3 Аналіз та грамотне застосування інформації з дебіторської та кредиторської звіту

Дебіторська або кредиторська заборгованість виникає (або погашається) при здійсненні організацією будь-яких операцій, пов'язаних з рухом грошових коштів, матеріальних ресурсів або прийняттям нею на себе певних зобов'язань (наприклад, дати кредит, заплатити неустойку при порушенні умов договору, сплатити борг третьої сторони і т. п.).
Знання у кожний момент часу стану розрахунків з партнерами по бізнесу, з бюджетом та позабюджетними фондами, а також з вашими працівниками - одне з найважливіших умов чіткого управління компанією. Маючи інформацію, надану в дебіторської та кредиторської звіті, можна:
1. Відслідковувати динаміку виробництва, продажу та закупівель
Звіти про дебіторську та кредиторську заборгованість містять у собі практично ті ж відомості, що і звіти про продажі, і звіти про закупівлі, тільки в іншому розрізі. Аналізуючи звіти про дебіторську та кредиторську заборгованість, можна побачити і оцінити діяльність підприємства з найважливіших сторін:
скільки ви продаєте (яка при цьому виручка);
скільки ви купуєте (і з якими витратами);
скільки ви маєте вільних коштів (які мають джерела і де ці кошти розміщені).
2. Мати чітке уявлення про стан своїх розрахунків
Це завжди важливо, оскільки дозволяє швидко зорієнтуватися в разі виникнення нештатних ситуацій. Припустимо, організації терміново знадобилися гроші - зі звіту про дебіторську заборгованість можна побачити, чи є можливість їх звідки-небудь отримати, або ж слід брати кредит. Знову ж таки, якщо необхідний кредит, то дані зі звіту про дебіторську заборгованість допоможуть визначити, на який термін цей кредит необхідний. Звіт про кредиторську заборгованість дає відомості про всі майбутні платежі, є можливість швидко прийняти рішення про те, які платежі можна поки що відкласти з тим, щоб вивільнити необхідну вам суму грошових коштів.
Можлива й інша ситуація: несподівано була отримана пристойну суму грошей. Тоді звіт про кредиторську заборгованість підкаже, на що її краще витратити. А на підставі звіту про дебіторську заборгованості ви зможете вирішити, кому з ваших боржників ви готові надати додаткову відстрочку платежу.
3. Спланувати свої доходи і витрати
Знаючи, коли і скільки надійде грошових коштів на розрахунковий рахунок, можна підрахувати суму очікуваного виторгу, а значить і суму майбутніх податкових платежів (для тих підприємств, які відповідно до прийнятої ними облікової політикою враховують виручку для цілей оподаткування "по оплаті").
З урахуванням суми майбутніх грошових надходжень можна визначити, скільки ви повинні і коли зможете витратити відповідні суми на сплату податків, закупівлю сировини, виплату заробітної плати працівникам і т.п.
Проте погашення заборгованості (дебіторської або кредиторської) можливо не тільки грошима, але і зустрічними поставками продукції, шляхом проведення взаємозаліків і т.п. Тому в звіти про дебіторську та кредиторську заборгованості мають включатися всі відомості про проведення розрахунків (у тому числі за бартерними операціями, за розрахунками за участю третіх осіб тощо).
4. Оцінювати своїх покупців
Аналізуючи динаміку виникнення та погашення заборгованостей за досить тривалий період часу, можна встановити, хто з ваших партнерів платить справно, а хто не виконує взяті на себе зобов'язання в строк. Якщо у відносинах з тим чи іншим партнером проявляються негативні тенденції, слід негайно з'ясувати причини їх виникнення. Можливо, працівник цієї фірми, що відповідає за ведення розрахунків з вами, просто не бачить сенсу платити вчасно. Тоді ви маєте право вирішити, що робити далі: прийняти це як даність і робити знижку на необов'язковість (або зайву економність) чужих співробітників при плануванні своїх доходів або ж намагатися якось впливати на ситуацію і тримати розрахунки з цією фірмою під більш пильним контролем.
Однак не виключено, що у вашого партнера по бізнесу просто фінансові труднощі. У цьому випадку обов'язково слід оцінити ступінь його платоспроможності і вирішити, в якому режимі продовжувати подальшу співпрацю, з тим, щоб звести до мінімуму ризик можливих втрат за неоплаченими рахунками.
Дані звіти дозволяють ранжувати клієнтів за ступенем їх платоспроможності. Це дозволить в залежності від надійності клієнта ставити основні умови постачання продукції (ціна, строк оплати, максимальна партія і т.п.).
Ситуація з життя: ТОВ "Солодкоїжка" продає кондитерські вироби в магазини міста. Продукція користується попитом і продається зі значним прибутком. Однак фірма постійно відчуває дефіцит грошових коштів. Після аналізу ситуації, що склалася було з'ясовано, що хронічна нестача грошових коштів є наслідком несвоєчасної оплати продукції деякими з покупців. Мораль: Відоме правило говорить: 90 відсотків проблем створюють 10 відсотків клієнтів, з якими ви спілкуєтеся. Якщо хтось постійно порушує свої зобов'язання, то, перш за все, необхідно задуматися, чи варто з ним працювати. Якщо працювати все-таки варто, то слід реально оцінити можливі наслідки і, керуючись принципом "розумної обачності" при плануванні грошових доходів враховувати з можливих варіантів найбільш вірогідний.
5. Проаналізувати результати від надання відстрочок по платежах
Якщо практикується надання відстрочок по платежах, то звіт про дебіторську заборгованість допоможе відстежити ефективність такої політики, прорахувати рівень застосовуваних цін (чи не дуже великі втрати від знецінення грошей з моменту відвантаження продукції до моменту її оплати).
6. Своєчасно вживати заходів зі стягнення простроченої заборгованості
Постійне відстеження сум простроченої заборгованості та строків "відкладання" платежів дозволяє вчасно зорієнтуватися, коли настає час переставати вірити обіцянкам і вживати рішучих заходів. Для цього встановлюється критичний термін несплати, після якого юристи повинні вживати заходів до стягнення заборгованості (у тому числі і через суд).
7. Регулювати свої відносини з постачальниками
Не тільки Ви оцінюєте своїх партнерів, але і вони оцінюють Вас. Тому, якщо в силу об'єктивних чи суб'єктивних причин організація не завжди пунктуальна у виконанні своїх зобов'язань, то краще чітко знати ступінь даної непунктуальності по відношенню до кожного з партнерів. Ретельний контроль за відстрочками і простроченнями платежів дозволить якщо не уникнути невдоволення другої сторони, то вже хоча б не зазнати втрат від сплати всіляких неустойок та інших штрафних санкцій.

Висновок

Поточні зобов'язання підприємства представлені у вигляді дебіторської та кредиторської заборгованості. Дебіторська заборгованість фактично являє собою компоненту власних коштів підприємства, а кредиторська фактично являє компоненту позикових коштів. Відомо, що за рахунок власних і позикових джерел відбувається формування оборотних коштів підприємства. Засоби і джерела коштів підприємства знаходяться в постійному кругообігу - гроші перетворюються на сировину і матеріали, які в ході виробничого процесу стають готовою продукцією, яка реалізується за готівку або безготівковий розрахунок, в ході цих процесів виникають розрахунки з юридичними і фізичними особами, бюджетами всіх рівнів і ін Отже, підтримка оптимального обсягу та структури поточних активів, джерел їх покриття і співвідношення між ними - необхідна складова забезпечення стабільної та ефективної роботи підприємства. У свою чергу, стабільність і ефективність роботи підприємства багато в чому залежить від його здатності погашати свої поточні та довгострокові зобов'язання, а також вчасно отримувати належні йому кошти від реалізації продукції, послуг тощо, щоб підтримувати безперервність відтворювального циклу.
У зв'язку з цим знання в кожен момент часу стану розрахунків з партнерами по бізнесу, з бюджетом та позабюджетними фондами, а також з вашими працівниками - одне з найважливіших умов чіткого управління компанією.
Основна мета управлінського обліку дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві - забезпечення оперативних працівників і керівництва організації прозорої і оперативною інформацією для прийняття управлінських рішень. Впровадження управлінського обліку та звітності дозволяє вирішити головні проблеми бухгалтерського обліку:
відсутність оперативної звітності (законодавчо встановлена ​​квартальна звітність);
відсутність прозорості в інформації.
Таким чином, при формуванні управлінських звітів по дебіторської та кредиторської заборгованості з'являється додатковий облік по життєво важливим для підприємства статтями витрат і доходів, заснований на принципі прозорості звітності. А також надається здатність менеджменту контролювати основні параметри діяльності компанії, що дуже істотно для його стійкості та можливості подальшого розвитку.

Список використаної літератури

Нормативно-правові акти:
1. Методичні рекомендації з організації та ведення управлінського обліку. (Затверджено Експертно-консультативною радою з питань управлінського обліку при Мінекономрозвитку Росії від 22.04.2002, N 4).
Наукова література:
2. Вахрушина М.А. "Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для вузів". М.: "ІКФ Омега-Л", 2003;
3. Карпова Т.П. "Управлінський облік: Підручник для вузів". М.: "ЮНІТІ", 2005;
4. Касьянова Г.Ю., Колесніков С.Н. "Управлінський облік за формулою" три в одному "". М.: "СТАТУС - КВО", 1999;
5. Кондраков Н.П., Іванова М.А. "Бухгалтерський управлінський облік: Навчальний посібник". М.: "ИНФРА-М", 2003;
6. Палій В.Ф. "Управлінський облік (з елементами фінансового обліку)". М., 2004.
Періодичні видання:
7. Лашин А.Г., фінансовий директор компанії "Деколюкс", "Як сформувати основні управлінські звіти". Журнал "Фінансовий директор" № 3, 2007;
8. Шарков Г.М., викладач-консультант ММФБШ, Шилкін С.А., експерт журналу "Головбух", "Як управлінський облік міняє роботу бухгалтерії". Журнал "Главбух" № 12, 2005.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
96.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Як отримати дебіторську заборгованість
Облік фінансових результатів 2 Звіти про
Звіти про рух грошових коштів
Звіти у Access
Звіти Microsoft Office Access
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість
Звіти аудиторів при перевірці фінансової звітності
Дебіторська заборгованість підприємства
© Усі права захищені
написати до нас