Звільнення від цивільно-правової відповідальності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ Відповідальний

1.1 Історія розвитку поняття про цивільно-правової відповідальності

1.2 Поняття цивільно-правової відповідальності

1.3 Форми цивільно-правової відповідальності

РОЗДІЛ 2. УМОВИ НАСТАННЯ ЦИВІЛЬНО - ПРАВОВОГО Відповідальний

2.1 Протиправне поведінка правопорушника

2.2 Наявність шкоди

2.3 Причинний зв'язок між протиправною поведінкою і наслідками, шкідливими наслідками

2.4 Вина правопорушника

РОЗДІЛ 3. ЗНИЖЕННЯ РОЗМІРУ І ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЦИВІЛЬНО - ПРАВОВОГО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

3.1 Підстави зниження розміру цивільно-правової відповідальності

3.2 Підстави звільнення від позадоговірної цивільно-правової відповідальності

3.3 Підстави звільнення від договірної цивільно-правової відповідальності

ВИСНОВОК

СПИСОК

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Юридична відповідальність - одна з фундаментальних категорій юриспруденції. Так Покровський І.А. зазначав, що цивільне право має своїм завданням встановити шкідливі наслідки, заподіяні правопорушенням, і для нього важливо тільки одне - встановити, чи є в наявності те, що називається правопорушенням і що дає підставу покласти відповідальність на його винуватця.

Юридична відповідальність - складний, багатофункціональний феномен, безпосередньо пов'язаний з правовою нормою, правомірним поведінкою, правовідносинами, правозастосування, правопорушенням.

У теоретичному та практичному аспекті актуальність проблематик "юридична відповідальність", зумовлена ​​корінними перетвореннями, що відбуваються у всіх сферах нашого суспільства - моральної, політичної, правової, економічної, становленням правової держави і громадянського суспільства.

Актуальність даної теми визначається ще й тим, що дана проблема є, мабуть, однією з найбільш полемічних у правовій науці, тому що відсутні єдині підходи до визначення поняття, форми, підстави та умови цивільно-правової відповідальності. А правильне теоретичне вирішення цих питань багато в чому зумовлює діяльність правоприменителя і законодавця, що в кінцевому рахунку позначається на якості законності і правопорядку.

У нашому дослідження ми спробуємо розглянути цивільно-правову відповідальність не тільки в галузевому поняття, а й у взаємозв'язку із загально теоретичним поняттям, що дасть змогу глибше вникнути в проблему дослідження.

Ступінь наукової розробленості. Найбільш відомі роботи з даної проблематики належать перу таких вчених як Антимонов Б.С., Богданов Е В., Брагінський М.І., Венедиктов А. В., Витрянский В.В., Грибанов В.П., Донцов С. Е ., Завидів Б.Д., Іоффе О.С., Красавчиков О.А., Кузовлев Є.В., Кулагін М.І., Малиновський А.А., Матвєєв Г.К., Мельникова Л.М., Морозова М.В., Нетішинської Л.Ф., Подколзін В.Є., Покровський І.А., Попов А.А., Фоков А.П., Шершеневич Г.Ф., і багатьох інших.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають з приводу виникнення та реалізації цивільно-правої відповідальності.

Метою дослідження є розгляд і актуалізація питань, що стосуються поняття цивільно-правової відповідальності.

Цільова спрямованість дослідження зумовила необхідність вирішення наступних завдань:

 • розглянути і сторі розвитку поняття про цивільно-правової відповідальності;

 • дати поняття цивільно-правової відповідальності;

 • визначити форми цивільно-правової відповідальності;

 • розглянути умови настання цивільно-правової відповідальності;

 • розглянути випадки зниження відповідальності і виключення відповідальності.

Предмет дослідження складають норми цивільного і суміжного законодавства передбачають поняття, види та підстави цивільно-правової відповідальності.

Методологія та методика дослідження. Проведене дослідження спирається на діалектичний метод наукового пізнання явищ навколишньої дійсності, що відображає взаємозв'язок теорії і практики. Обгрунтування положень і висновків, що містяться в дипломній роботі, здійснено шляхом комплексного застосування таких методів соціально-правового дослідження: історико-правового, статистичного та логіко-юридичного.

Нормативну базу роботи склали: Конституція РФ, цивільне законодавство РФ, проаналізовано матеріали судової практики.

Теоретичною основою дослідження стали наукові праці вітчизняних вчених у галузі цивільного права, а також інші літературні джерела та матеріали періодичної преси, пов'язані з проблем дипломної роботи, в тій мірі, в якій вони були необхідні для максимально повного висвітлення питань обраної теми.

Відповідно з урахуванням характеру та специфіки теми, а також ступеня розробки порушених у ній проблем, побудована і структура дипломної роботи, яка складається з вступу, трьох розділів, які об'єднують десять параграфів, висновків і бібліографічного списку.

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ Відповідальний

1.1 Історія розвитку поняття про цивільно-правової відповідальності

Поняття цивільно - правової відповідальності за шкоду, формуючись протягом декількох тисячоліть, залишається предметом наукових дискусій. Питання про це поняття багато років є спірним у юридичній науці. Цим, насамперед і пояснюється множинність точок зору щодо сутності цього поняття, висловлених в юридичній літературі. Справа в тому, що пропоновані висновки залежать нерідко від обраного аспекту дослідження цієї неоднозначної поняття.

Мета права (об'єктивного та суб'єктивного) - забезпечити "можливість здійснення життєвих завдань окремої людини і суспільства". І.А. Покровський зазначає: "Перше, в чому людина потребує, це, звичайно, охорона його самих елементарних благ - життя, тілесної недоторканності, свободи". Право виробляє механізми захисту зазначених вище особистих благ від будь-яких приватних посягань: з одного боку, певні посягання на приватних осіб підпадають під дію кримінального закону, з іншого - "і цивільне право не залишається осторонь: воно розглядає, у свою чергу, усі зазіхання на ці блага як цивільний делікт і пов'язує з ним обов'язок відшкодування заподіяної шкоди ".

У первісному суспільстві правила поведінки дотримувалися добровільно в силу "звичного розуміння їх корисності". За словами І.А. Покровського, "психіці примітивного людини властиве почуття, що річ, добута або зроблена ним (наприклад, убита дичину, спіймана риба, зроблене зброю і т.д.), належить йому; звичайно, всяке посягання на цю річ буде відчуватися їм як деяка образа ...". Тим більше як особиста образа сприймається посягання на життя і здоров'я. Тобто в привласнюючої суспільстві порушення сформованих правил поведінки сприймаються як порушення особистої сфери потерпілого. Особисту сферу, як правило, відновити неможливо, тому приватне посягання - образа - викликає відповідну реакцію потерпілого або його близьких - помста (покарання, кару). Виникає природна міра гніву потерпілого - таліон (talio). Як правильно відзначає З.М. Черниловский, таліон служив найбільш логічним обмежувачем кровної помсти: "не більше того, що зроблено тобі". Примітивне суспільство встановлювало відповідальність на об'єктивних засадах, незалежно від наявності вини порушника. Найбільш типовими санкціями були: громадський осуд, вигнання з громади, нанесення тілесного ушкодження, смертна кара.

Таким чином, в додержавні утвореннях панувала ідея особистого звіту кривдника (своєю особистістю) у своїх діях перед потерпілим або його рідними.

Поступово суспільство переходить від присвоює до виробляючого економіці, від додержавних до ранньокласове утворенням. Поява додаткового продукту робить можливим для кривдника запропонувати розгніваному меснику щось натомість свого життя. "Афінський громадянин Евфілет (I V ст. До н.е.) дізнався від служниці про невірність своєї дружини. Захоплений на місці злочину її коханець Ератосфен кинувся до сімейного вогнища ... просив взяти викуп". Майнова нерівність і значний ризик при помсту створюють передумови для прийняття викупу месником. Спочатку сам потерпілий чи його рідні вирішують, які саме заходи застосувати до порушника: особисті або майнові. Раннеклассовое держава ще надто слабко, щоб диктувати свою волю, тому воно лише закріплює вже сформовані правила поведінки і допустимі форми реагування на їх порушення. Так, Хеттська законник дозволяє "господареві крові" вибрати між смертю винного та викупом. Н.М. Карамзін пише, що "всі народи німецькі давали родичам вбитого право позбавити життя вбивцю або взяти з нього гроші ...".

Держава не в силах придушити почуття помсти, тому в законника ранньокласових товариств для більш тяжких посягань все ще зберігається можливість помсти. Так, помста за принципом talio дозволяється законами XII таблиць Стародавнього Риму при покаліченні. У Судебник Лондона X ст. встановлено: "Хто мстить за заподіяну всім нам збитків, нехай робить те, що робить". Спочатку (до заборони спадкоємцями Ярослава) в Руській Правді була кровна помста: "уб'ет чоловік чоловіка, то мстити братові брата, або синів батька ...".

У певних випадках замість сплати викупу зберігається можливість видачі головою "винного" у заподіянні шкоди (тварини, раба, підвладного особи). Прикладом можуть служити ноксальние позови Стародавнього Риму (закони XII таблиць.); Видача домашніх тварин у Салічній правді держави франків; видача холопа в Руській Правді.

Незважаючи на появу додаткового продукту, товарно-грошові відносини ще не розвинені, і майнова сфера повністю ототожнюється з особистою. Тому в тих випадках, коли є можливість сплати викупу, а у заподіювача шкоди (в особистому або майновій сфері) немає для цього коштів, кара знову обрушується на особу порушника. Таким поверненням до особистої відповідальності є положення § 53, 54 законника Хаммурапі Стародавнього Вавилону, де дозволяється продаж людини і його майна, якщо за його недбальство прорвало платину і затопило поля сусідів, а можливості відшкодувати зерно він не має. У законах XII таблиць зазначається, що якщо пожежа сталася через необережність і винний не може відшкодувати збиток за неспроможності, то він має бути підданий "легшому покаранню" (ніж смерть при намірі). Розділ LVIII "Про жмені землі" Салічної правди встановлює, що якщо хто позбавить життя людини і буде не в змозі сплатити виру або представити 12 соприсяжников, то він повинен сплатити віру своїм життям.

Таким чином, ідея приватного викупу замість помсти знаменує собою зародження інституту цивільно-правової відповідальності, хоча держава ще недостатньо сильно, щоб придушити помста і виключити приватний свавілля.

У раннеклассовом суспільстві економічний оборот будується на обміні товарами, саме тому спочатку приватний викуп є натуральним; заподіяний збиток відшкодовується в натурі. Наприклад, в законнику Хаммурапі ще зустрічається натуральне відшкодування: зерно за зерно, віл за вола. У таблиці першої хетських законів зазначено, що якщо хто-небудь вб'є під час сварки раба, то він повинен дати взамін двох осіб; якщо хто-небудь підпалить сарай, то він повинен годувати худобу потерпілого, а наступної весни - дати відшкодування, побудувати сарай.

З розвитком майнових відносин той або інший третій товар стає еквівалентом інших товарів. Але поступово загальна форма еквівалента "міцно зростається винятково лише з певними видами товарів, або кристалізується у форму грошей". Гроші стають універсальним товаром, і натуральний викуп заміщається грошовим. Тому в законнику Хаммурапі поряд з натуральним відшкодуванням зустрічається відшкодування сріблом.

Ранньокласові законники встановлюють обов'язкові фіксовані штрафи за різні правопорушення, захищаючи як майнову, так і особисту сферу уповноваженої особи: за вбивство, членоушкодження, злодійство і ін Прикладом служать штрафи, встановлені в законнику Хаммурапі за смерть жінки від побоїв, за заподіяння викидня; в законах XII таблиць - за перелом кістки, образу, злісну порубку дерев; в Салічній правді - за крадіжку свиней, рогатих тварин, рабів; в Руській Правді - за вбивство, членоушкодження, злодійство.

З обміном товарів на гроші з'являються відносини боргу і грошова позика, "а разом з нею - відсоток і лихварство". За несплату боргу в Стародавній Індії кредитору, якщо він з вищої касти, ніж боржник, дозволяється спонукати останнього, якщо боржник не брахман, до виконання роботи в погашення боргу. Примусові роботи дозволяються також при невидачі обіцяного. Ф. Енгельс справедливо зазначає: "І жодна законодавство пізнішого часу не кидає боржника настільки жорстоко і нещадно до ніг кредитора-лихваря, як законодавства Стародавніх Афін і Риму, - і те й інше виникло спонтанно як звичайне право, виключно в силу економічної необхідності" . Так, в законах XII таблиць згадується угода самозаклада (nexum) - найдавніша форма позики. Боржник, якщо він протягом 30 пільгових днів не може розплатитися з кредитором, потрапляє у владу останнього. Кредитор накладає на нього руку і веде на судочинство. Якщо боржник або хто-небудь за боржника так і не сплачує борг, то боржник полягає в колодки або кайдани і тричі виводиться на площу. У третій базарний день боржник віддається смертної кари або надходить у продаж за кордон. Г.Ф. Шершеневич писав: "У давніх германців свобода була постійним забезпеченням кредитора, який звертав невиконавчого боржника в положення раба, а пізніше, в середні віки, подібний боржник, якщо і не вважався рабом, то все-таки був обмежений у своїй свободі. Та ж ідея усюди панувала ... на всьому Сході ".

У раннеклассовой Росії є інститут закупнічества, наймитів, крім того, за невиконання зобов'язання боржник може продаватися в холопи. Наприклад, допускається продаж у холопи, якщо купець проп'є чужий товар або злісний боржник візьме в іноземного купця товар, а грошей йому не віддасть. У першому випадку кредитори вирішують, чи дати боржнику час для сплати грошей або ж продати його, у другому - боржника продають з торгів, отримані гроші сплачують іноземцю за його товар, а залишок розподіляють між скарбницею та іншими кредиторами (Руська Правда).

Так, з появою грошей як загального еквівалента помста і натуральний викуп замінюються обов'язковими фіксованими грошовими штрафами, а несплата боргу тягне особисту відповідальність боржника. Одночасно на формування цивільно-правової відповідальності впливають розвиток особистості та зміцнення держави.

Розвиваючись особистість вимагає обмеження свавілля однієї приватної особи по відношенню до іншого приватній особі, а держава стає здатним спочатку обмежити, а потім заборонити приватний свавілля однієї особи над іншою. Будучи прогресивним, класичне римське право встановлює, що тіло вільного не може бути власністю (навіть його) і не підлягає оцінці.

Тому в альтернативу штрафів починають оцінюватися майнові втрати від заподіяння шкоди життю і здоров'ю: якщо вчитель, караючи учня, вибив йому око, то батько може стягнути не тільки витрати на лікування, але і ще стільки, наскільки менше він отримав від роботи сина внаслідок пошкодження ока .

Крім того, розвиваючись, особистість починає бунтувати проти влади грошей над особистою свободою. І.А. Покровський схематично описує вимирання особистої відповідальності боржника за невиконання зобов'язання як таке: "Спочатку забороняється убивство боржника або продаж його в чужі руки; потім рабство у кредитора перетворюється на просту боргову кабалу, що триває тільки до відпрацювання боргу, або особисте затримання, що має своєю метою спонукати боржника або його близьких до покриття боргу. Але і в тому і в іншому сенсі особиста відповідальність, що далі, тим більше втрачає реальне значення і вступає в колізію з розвиваються почуттям особистої свободи. Приватне затримання кредитором замінюється борговими в'язницями і набуває характеру деякого покарання за несправність. Нарешті, і ці останні зникають, і тюремне ув'язнення зберігається тільки у вигляді звичайного кримінального покарання не за невиконання як таке, а за відомі види банкрутства ". У Росії лише до кінця XVII ст. утвердилася ідея майнової відповідальності за порушення договірного зобов'язання: "... виробляється порядок звернення стягнення за борги не на обличчя, а на майно боржника".

Яскравим прикладом справедливого гніву боржників проти відповідальності за борги є випадок, описаний римським істориком Тітом Зливою: одного разу кредитор вивів на площу боржника за давньоримської угоді самозаклада (nexum) - старого воїна (центуріона), "виснаженого від бідності та її худорлявості", одягненого в лахміття, з спотвореної побоями спиною. Народ знав, що розорення спіткало центуріона від війни, податей і непосильних відсотків, тому підняв сильний крик; боржники в кайданах і без кайданів кинулися на вулицю, "благаючи квиритів про захист". Таким чином, поступово особиста відповідальність боржника виключається.

У класичному приватному праві Стародавнього Риму поняття "цивільно-правова відповідальність" ще не склалося, але її основні риси вже почали визначатися. Порушник притягується до відповідальності за приватною ініціативою під загрозою примусу держави. Приватна відповідальність є майнової. При заподіянні немайнової шкоди починають оцінюватися майнові втрати і з'являються позови про відшкодування шкоди. При цьому оцінюється не тільки наявне зменшення, а й інше ущемлення майнової сфери: починає оцінюватися майновий інтерес уповноваженої особи. Відшкодування збитків має місце як у договірному, так і в деліктному праві. Тому, незважаючи на те, що загального принципу про відшкодування шкоди не склалося, можна говорити "про відшкодування збитків в зобов'язальне право взагалі ...". Зберігаються штрафні (змішані) позови, де потерпілою особою оцінюється нанесена йому образа (утиск особистої сфери) у грошовому вираженні.

Розвиток особистості приводить до того, що суспільство починає усвідомлювати, що в певних ситуаціях (наприклад, призвідник був випадково убитий в бійці) і до певних категорій осіб (наприклад, діти і божевільні) застосування загальних правил (у тому числі і почав об'єктивної відповідальності) не тільки несправедливо, але і неправильно. Таке усвідомлення веде до того, що поступово, поряд з вченням про волю і волевиявленні, дієздатності та ін., Виробляється і надовго зміцнюється в праві принцип відповідальності за вину (принцип суб'єктивної відповідальності). Як правило, в класичному праві Стародавнього Риму відповідальність носить суб'єктивний характер. Незважаючи на тотальну Суб'єктивізація відповідальності, юридична думка Стародавнього Риму виділяє ситуації, при яких не тільки допустима, але і єдино вірна безвинної відповідальності. Зокрема, виділялася custodia rei - відповідальність за збереження речі: шинкар або шкіпер не звільняються від відповідальності за збитки, навіть якщо нещастя сталося крім їх суб'єктивної провини; дли звільнення від відповідальності такі особи повинні довести наявність vis major - непереборної сили.

З XII ст. починається "і захоплює більшість держав Західної Європи один з найважливіших історичних процесів всієї епохи феодалізму - рецепція римського права". Найбільше значення римське право має у Франції та Німеччині. У XIX ст. оформляються буржуазні відносини і дозрівають економічні, соціальні і політичні передумови кодифікацій. У 1804 р. у Франції приймається Кодекс Наполеона (ФГК), в 1900г. вводиться в дію Німецьке цивільне укладення (ГГУ). З прийняттям кодексів римське право формально втрачає силу на території відповідних держав, "але все саме цінне з нього ... продовжує по суті жити і тепер у нових кодексах Західної Європи ...".

У XVII-XV III ст. юристами природно-правової школи, проголошується загальний принцип - кожен відповідальний за шкоду, яку він винне заподіяв. Проголошення цього принципу обумовлено об'єктивними чинниками. З розвитком суспільства (в тому числі і майнових відносин) множаться й урізноманітнюються життєві завдання й інтереси, які починають все частіше стикатися. Неможливість врегулювання кожного конкретного випадку стає очевидною, право тяжіє до загальних норм, в тому числі і в частині цивільної відповідальності. Так, ФГК у ст. 1382 містить загальне правило щодо деліктної відповідальності: "Яке б то не було дія людини, що заподіює іншому шкоду, зобов'язує того, з вини якого шкода виникла, до відшкодування". ФГК не пояснює, що входить в поняття "делікт" ("dommage") в ст. 1382. При прийнятті ГГУ розробники прагнуть дати більш точне загальне правило про делікти, ніж правило ст. 1382 ФГК. У результаті в ГГУ є два параграфи (823 і 826), які містять три загальних норми щодо деліктів. Слід погодитися з І.А. Покровським в тому, що положення § 826 ГГУ ("Хто навмисне заподіє шкоду іншій способом, противним добрим звичаям, той зобов'язаний відшкодувати йому ця шкода") знищили визначеність попередніх статей, "і сама система Німецького уложення робиться незмірно більш туманною, ніж" система " ст. 1382 ". У Росії з початку XX ст. також вже є загальні положення про відшкодування будь-якої шкоди: "... збиток у майні та заподіяні кому-небудь шкоду і збитки, з одного боку, накладають обов'язок доставляти, а з іншого - виробляють право вимагати винагороди ...".

Римський принцип відповідальності за вину міцно зміцнюється в правопорядках Європи і зберігається в Німеччині і у Франції до кінця XIX ст., Підтримуваний ідеями ліберального індивідуалізму: свобода діяльності індивіда повинна обмежуватися його відповідальністю за збитки, якщо він винне порушив обов'язок вести себе відповідно до загального правила діяти обачно. Проте все більше починають говорити про об'єктивну відповідальності. Остання здобула собі як гарячих прихильників, так і не менш темпераментних супротивників. Так, Гірке виправдовує об'єктивну відповідальність: "Якщо хто заподіяв шкоду, не винен, то ще менше винен потерпілий", а І.А. Покровський, доводячи аргумент Гірке до абсурду, заперечує: "З точки зору цього міркування, з рівним правом можна було б притягнути до відповідальності будь-якого зустрічного, Бо кожному, на його запитання:" Чим я винен? "- Точно так само можна було б відповісти: "Ти, звичайно, не винен, але ще менш винен потерпілий!" ". Але суспільство розвивається, і, по-перше, поряд з індивідуальним суб'єктом з'являється, визнається і широко допускається в майновий оборот колективний суб'єкт (юридична особа та інші групові освіти), по-друге, науково-технічна революція призводить до того, що спочатку у виробництво , а потім і в повсякденну дійсність проникають результати науково-технічного прогресу. З одного боку, вони збільшують ризик заподіяння шкоди життю та здоров'ю індивіда, а з іншого - дають надприбуток підприємцю. Л. Дюгі слушно зазначає відносно групи (групового або колективного суб'єкта), що колективний суб'єкт отримує безпосередню вигоду, і справедливо, щоб ризик, якому він піддає індивідів і інші групи, лежав саме на ньому.

Перед лицем колективного суб'єкта і все більш проникають у виробництво і повсякденне життя результатів науково-технічного прогресу розподіл економічних наслідків шкоди, виходячи з принципу вини, стає все менш справедливим. У відношенні, як колективного суб'єкта, так і машин, інших неживих об'єктів, здається вже цілком справедливим і обгрунтованим наведений вище аргумент Гірке: якщо заподіювач шкоди не винен, то ще менше винен потерпілий. Раніше принцип суб'єктивної відповідальності був покликаний охороняти інтереси особистості, але тепер він часто діє на шкоду їй, і принцип об'єктивної відповідальності встає на захист особистості і її благ. Зазначений процес об'єктивізації відповідальності є одним із складових процесу соціалізації права.

Принцип об'єктивної відповідальності починає прописуватися в позитивному праві. І це викликано не стільки бажанням законодавця, скільки назрілою необхідністю. Зокрема, в Німеччині встановлюється безвинної відповідальності залізниць, пізніше - фабрично заводських підприємств, що не регулюється нормами ДКУ. У Франції з 9 квітня 1898 діє Закон про нещасні випадки з робітниками під час їх роботи, який, за твердженням Л. Дюгі, є "першим законом, який у Франції явним чином санкціонував випадок об'єктивної відповідальності". Незважаючи на те що в загальному праві позивач навряд чи може виграти позов про заподіяння шкоди здоров'ю або майну, якщо не доведе порушення обов'язку поводитися обачно (breach of duty of care), англійський парламент все ж таки встановлює виключення, наприклад, у випадках з виробництвом або використанням атомної енергії (Закон про ядерні пристроях 1965 р.); при заподіянні шкоди падінням літака на землю (Закон про цивільну авіацію 1982 р.); при допущенні виробником дефектних товарів у оборот (Закон про захист споживачів 1987 р.).

Відповідальність у континентальному договірному праві часто грунтується на принципі вини. При цьому провина порушника презюміруется. Хоча, наприклад, французьке право розрізняє випадки, коли боржник пообіцяв результат (obligation de resultat) або пообіцяв вжити всіх розумних заходів до виконання (obligation de moyens). У першому випадку для звільнення від відповідальності боржникові необхідно довести, що договір був порушений в результаті форс-мажорних обставин, у другому - досить довести відсутність вини. На відміну від континентального договірного права загальне право не ставить питання про вино, а грунтується на тому принципі, що в кожному договорі боржник дає певні гарантії. Якщо боржник порушує договір, то ти відповідальний за збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вини.

Так, суддя Селлерс у справі Ніколен Лтд проти Симмондса (1952 р.) вказує: "Не має значення, не виконав чи продавець договір через свого байдужості, або навмисно недбало, або ж з-за простого невезіння. Яка причина, не має значення. Що має значення, так це факт виконання. Виконав він чи ні? ". У справі Алдерслейд проти хімчистки Хендоне (1945 р.) говориться: "Хімчистка приймає на себе обов'язок не виявити належну турботу в чищенні одягу клієнта, а почистити її, і якщо вона їх не почистить, не має сенсу заявляти:" Я зробив усе, що від мене залежить. Я виявив належну турботу і зробив розумні заходи, і я дуже шкодую, якщо в результаті речі недостатньо добре почищені "". Боржник може бути звільнений від відповідальності, якщо доведе, що перешкода в належному виконанні договору не підпадає під дану їм гарантію виконання.

Базуючись на праві Стародавнього Риму, європейський законодавець не виробляє єдиних струнких принципів для договірної та позадоговірної відповідальності. Позитивною тенденцією є те, що англійське і німецьке право дає змогу позивачу вирішувати: пред'являти позов за правилами договірного або ж деліктного права. Французьке ж право, як правило, не допускає кумуляцію цих позовів; у виняткових випадках дозволяється стягнення збитків, заподіяних порушенням договору за правилами деліктного права, якщо боржник звільнений від відповідальності умовою договору, а позивач довів вину боржника.

Крім того, необхідно відзначити, що, слідуючи за римським правом, у Європі все більше захищається матеріальна сфера уповноваженої особи навіть при регулюванні наслідків заподіяння шкоди життю і здоров'ю: вирішуються питання майнових наслідків порушення чужого майнового або немайнового права. Разом з тим з римського actio injuriarum aestimatoria (оціночний позов з особистої образи) виростає компенсація нематеріальної (моральної) шкоди. Римську точку зору про те, що позов про компенсацію моральної шкоди є штрафним, засвоює і "юриспруденція нових народів. Ще в цей час досить поширене вчення про те, що відшкодування нематеріальної шкоди не може входити в завдання цивільного права: ця шкода, по-перше , не може бути оцінений на гроші, а, по-друге, якби навіть така оцінка була яким-небудь чином можлива, вона була б небажана, оскільки принижувала б ті самі духовні блага, які бажають підняти і охоронити ".

У Росії кінця XIX - початку XX ст. закон надає потерпілому від образи вибір між кримінальним переслідуванням і стягненням свого роду штрафу. На думку Г.Ф. Шершеневича, цей закон стоїть "перешкодою на шляху зміцнення в кожній людині поваги до особистості, підтримуючи в незаможні обличчях ... надію" зірвати "деяку суму грошей за вчинки багатого купчика, які повинні були б порушити образа моральних почуттів і змусити випробувати саме моральний шкоду ".

Параграф 253 ГГУ вказує, що відшкодування немайнової шкоди у грошовій формі може вимагатися лише у передбачених законом випадках. ФГК, як ми вже відзначали, не роз'яснює, що розуміється під терміном "делікт" ("dommage") в ст. 1382. На думку Л. Жюлліо де ла Морандьера, підставою виникнення права на відшкодування може служити і нематеріальний (моральну) шкоду. Як правило, відшкодування нематеріальної шкоди допускається деліктних, але не договірним правом. Однак французьке і англійське право іноді допускає винятки: наприклад, коли порушення договору заподіяло шкоду життю чи здоров'ю, а також, якщо заподіяно шкоду діловій репутації. Слід зазначити, що, проістекая з римського права, де було відсутнє сучасне нам абстрактне поняття "юридична особа", захист нематеріальної сфери обмежується компенсацією моральної шкоди (немайнової шкоди, заподіяної індивіду).

Таким чином, у первісному суспільстві індивіди сприймають будь-які посягання на їх блага як особисті образи, але з переходом від присвоює до виробляючого економіці з особистої сфери починає виділятися і відокремлюватися майнова сфера, зароджується інститут цивільно-правової відповідальності: поява додаткового продукту спричиняє виникнення ідеї приватного викупу замість особистої відповідальності. Розвиток товарно-грошових відносин призводить до заміни натурального викупу грошовим. Спочатку сам потерпілий або його рідні вирішують, яку міру застосувати до порушника: особисту або майнову; але держава зміцнюється і встановлює фіксовані штрафи, поступово обмежуючи приватний свавілля. Потім штрафи йдуть в область публічного права, який не ставить собі на меті відновлення порушеного блага. У приватних же відносинах все більше починає оцінюватися майновий інтерес, аж до того, що якщо англійським судом при тлумаченні договору обумовлена ​​сторонами сума визнається штрафом, то позивач позбавляється права її стягнути і повинен пред'являти позов про відшкодування збитків. Повне відокремлення майнової сфери від особистої призводить до того, що приватним правом детально опрацьовуються питання захисту матеріальних благ (навіть при заподіянні шкоди життю і здоров'ю), а необхідність захисту від немайнової шкоди починає усвідомлюватися обмежено: захищаються нематеріальні блага індивіда - компенсується моральна шкода, але, незважаючи на поступове визнання за груповими утвореннями нематеріальних благ, мови про компенсації заподіяної таким утворенням нематеріальної шкоди не йде.

Відповідальність батьків за шкоду, заподіяну неповнолітніми, з'явилася ще в Цивільному кодексі 1922 р Батьки відповідали за заподіяну третім особам шкоду поряд із самим неповнолітнім Тому Пленум Верховного Суду СРСР у п. 3 постанови від 10. 06. 1943 "Про судову практику за позовами з заподіяння шкоди" назвав цю відповідальність солідарною. Однак у науці цивільного права вже тоді з'явилася думка про те, що законодавець нормою ст. 405 Цивільного кодексу 1922 р встановлював не солідарну, а субсидіарну відповідальність батьків за шкоду, заподіяну неповнолітніми.

Пленум Верховного Суду СРСР постановою від 03. 03. 1950 підтримав позицію В. С. Тадевосяна та інших авторів, роз'яснивши в п. 3, що "майнова відповідальність батьків, будучи додаткової, настає у разі, якщо у неповнолітнього немає достатніх коштів для відшкодування шкоди" Отже, з 1950 р правозастосовна практика визнавала субсидіарний характер відповідальності батьків, опікунів за шкоду, заподіяну третім особам їх неповнолітніми дітьми. Тим не менш ряд дослідників (О. С. Іоффе, М. М. Агарков) продовжували відстоювати колишню точку зору, згідно з якою в розглянутих випадках повинна наступати солідарна відповідальність батьків.

Якщо на перших етапах відповідальність носить об'єктивний характер, то поступово починає проявлятися суб'єктивне начало - відповідальність будується за принципом вини. Однак такий принцип не є всеосяжним: з поширенням колективного суб'єкта, джерел підвищеної небезпеки, а також у підприємницькій договірної сфері все сильніше виявляється початок безвинної відповідальності. Зі зміцненням держави і розвитком особистості відповідальність "обличчям" переходить в сферу публічного права, залишаючи приватного права майнову сферу відповідальної особи. Але і в майновій сфері держава, забороняючи приватний свавілля, бере на себе функції примусу.

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного визначеність ознак цивільно-правової відповідальності дозволяє сформулювати її поняття. Цивільно-правова відповідальність - це новий обов'язок, яка виступає як доповнення чи заміна вже наявної обов'язки (абсолютної або відносної), забезпечена державним примусом, заплатити певну грошову суму як компенсацію за порушення суб'єктивного (майнового або немайнового) права.

1.2 Поняття цивільно-правової відповідальності

Питання визначення поняття цивільно-правової відповідальності був і залишається дискусійним в юридичній літературі.

Це пояснюється як специфікою кола відносин, регульованих цивільним правом, так і його цілями, об'єктом і методом регулювання.

Коло відносин, що регулюються цивільним правом, дуже широкий і різноманітний, що вже саме по собі створює певні складності. Цивільним правом регулюються найрізноманітніші стосунки: продаж товарів роздрібної торгівлі, постачання продукції технічного призначення, надання послуг зв'язку, виконання робіт, перевезення населення і багажу, надання космічних послуг, наприклад, аерозйомок, передбачення погоди і т.д., будівництва заводів, фабрик, побутових угод зі зберігання, позика грошей між громадянами або кредитування громадян та юридичних осіб банками і т.п. Широта кола відносин, регульованих цивільним правом, відмінності в правовому становищі суб'єктів цивільного обороту саме по собі ускладнює вирішення питань цивільно-правової відповідальності, які вже з цих питань не можуть вирішуватися однозначно.

Крім цього, громадянське право, на відміну, наприклад, від кримінального, має свою специфіку. Якщо об'єктом галузі кримінального права є суспільні відносини пов'язані з кримінально-правовим правопорушенням, то громадянське право, крім боротьби з цивільно-правовими правопорушеннями, має одну з своїх початкових завдань у вигляді правильної організації майнових та особистих немайнових відносин між учасниками цивільного обороту. Цивільне право спочатку виходить із презумпції сумлінності, розумності та справедливості дій суб'єктів цивільного обороту. Це обумовлює той факт, що в цивільному праві на відміну, наприклад, від кримінальної, не все зводиться лише до цивільно-правової відповідальності.

Не принижуючи ролі і місця цивільно-правової відповідальності в системі цивільного права, необхідно відзначити, що цивільно-правова відповідальність є одним (хоча і центральним) із засобів захисту цивільних прав і одним (хоча і найбільш суворим) з впливів на правопорушника. Різноманітність способів і методів правового регулювання цивільних прав і обов'язків і відмінність в правовому регулюванні і характер взаємовідносин суб'єктів цивільного обороту дозволяє використовувати широкий асортимент впливу на суб'єктів, які не виконують або неналежно виконують покладені на них обов'язки. І цей арсенал, крім відповідальності, включає в себе і такі способи впливу, як регулятивні або попереджувальні. До того ж відповідальність все ж для цивільного права є скоріше винятком, ніж правилом генеральним, так як воно виходить із презумпції сумлінності учасників цивільного обороту, хоча й передбачає засоби захисту від його недобросовісних учасників.

Складність поняття цивільно-правової відповідальності ще полягає в тому, що ні в науковій літературі, ні в навчальних виданнях немає єдності думок і поглядів з приводу визначення та змісту інституту цивільно-правової відповідальності.

Єдність поглядів виражається переважно в тому, що це - один з провідних і складних видів (різновидів) юридичної відповідальності.

У літературі існують різні варіанти визначення терміну "цивільно-правова відповідальність". Наприклад:

Цивільно-правова відповідальність - один з видів юридичної відповідальності, що представляє собою встановлені нормами цивільного права юридичні наслідки невиконання або неналежного виконання особою передбачених цивільним правом обов'язків (в основному зобов'язань за договорами, при здійсненні ряду інших цивільних правопорушень), що пов'язано з порушенням суб'єктивних цивільних прав іншої особи. Полягає в застосуванні до правопорушника (боржника) в інтересах особи, право якої порушено (кредитора) або держави, встановлених законом або договором заходів впливу, що тягнуть для нього негативні, економічно невигідні наслідки майнового характеру - відшкодування збитків, сплату неустойки (штрафу, пені), відшкодування шкоди.

Цей далеко не у всіх деталях безперечний варіант визначення цивільно-правової відповідальності має суттєві резерви для поліпшення і вдосконалення.

Аналізувати дане визначення можна за різними підставами, критеріям, вимогам.

Однак спочатку варто акцентувати увагу на взаємозв'язку, застосовності елементів, критеріїв, деталей та аспектів, властивих в цілому юридичної відповідальності і знаходяться в органічному зв'язку з цивільно-правовою відповідальністю.

Юридична відповідальність - це передбачена правовими нормами обов'язок суб'єкта права зазнавати неблагопрятние для нього наслідки правопорушення.

Юридична відповідальність - це міра державного примусу за вчинене правопорушення, пов'язана з претерпеванием винним позбавлень особистого (організаційного) або майнового характеру.

Юридична відповідальність - це передбачена санкцією правової норми захід державного примусу, в якій виражається державне осуд винного в правопорушенні суб'єкта і яка полягає в претерпеваніі їм позбавлень і обмежень особистого, майнового чи організаційного характеру.

Юридична відповідальність реалізується в рамках охоронної, а в даний час і економічної функцій права. Сьогодні можна говорити і про захисні моментах юридичної відповідальності в економічній безпеці як регіонів, так і держави в цілому; про розмежування компетенції різних органів влади як у прийнятті, так і в застосуванні норм права, що тягнуть за собою юридичну відповідальність. Тому на поточний момент особливу увагу приділяють вивченню та застосуванню легітимних норм права, що визначають як цивільно-правової, так і кримінальний види юридичної відповідальності за економічні злочини.

Юридична відповідальність є одним із засобів боротьби з правопорушеннями, засобом забезпечення правомірної поведінки. Загроза юридичної відповідальності, відповідних несприятливих наслідків - важливий фактор у забезпеченні правомірної поведінки членів суспільства.

Юридична відповідальність пов'язана з державним примусом. Державний примус - це можливість держави зобов'язати суб'єкта крім його волі і бажання здійснювати певні дії.

Природно, що можна сформулювати й інші короткі варіанти поняття і характеристики юридичної відповідальності в ракурсі її взаємозв'язку з цивільно-правовою відповідальністю.

Які ж основні характерні ознаки юридичної відповідальності як самостійної категорії, самостійного феномену в системі різних видів соціальної відповідальності?

Перша ознака, основний - претерпеваніе суб'єктом права невигідних наслідків за протиправні діяння.

Друга ознака - примусовість. Юридична відповідальність означає застосування державного примусу до винної особи, тобто вона нерозривно пов'язана з державою.

Третя ознака - юридична відповідальність - реалізація санкції, передбаченої правовою нормою.

Четверта ознака-знаходження (стан) суб'єкта права (правопорушника) в особливих охоронних відносинах з державою. Інакше кажучи, юридична відповідальність - це за своєю формою охоронне правовідношення, особливо врегульована зв'язок суб'єкта права і держави.

Юридична відповідальність має власні специфічні цілі та функції, що характеризують її як самостійне правове явище.

Таким чином, юридична відповідальність - це особливий вид державного примусу, що складається в претерпеваніі суб'єктом права невигідних наслідків, передбачених санкцією порушеної норми, і здійснюваний у формі охоронного правовідносини.

Зрозуміло, крім перерахованих основних ознак є й інші критерії, параметри, елементи, які характеризують юридичну відповідальність як самостійну категорію в системі видів соціальної відповідальності і тісно пов'язані з одним з провідних, основних видів юридичної відповідальності, яким є цивільно-правова відповідальність.

Цивільно-правова відповідальність настає за вчинення цивільного проступку і полягає в застосуванні заходів впливу, які мають, як правило, майновий характер. Розрізняють договірну і недоговірних цивільно-правову відповідальність. До заходів цивільно-правової відповідальності, зокрема, відносяться: примусове виконання відповідної обов'язки, відшкодування збитків, неустойка (штраф, пеня) (ст. 333, 393-398 ЦК України).

Питання про поняття цивільно-правової відповідальності багато років є спірним у юридичній науці. Як вже зазначалося, у цивільному праві багато понять вживаються в самих різних цілях, що зумовлює сенс самого поняття. Сказане повною мірою відноситься і до поняття "цивільно-правова відповідальність". Цим насамперед і пояснюється множинність точок зору щодо сутності цього поняття, висловлених в юридичній літературі. Справа в тому, що пропоновані висновки нерідко залежать від обраного аспекту дослідження цього неодназначной поняття.

У тих випадках, коли цивільно-правова відповідальність розглядається правознавцями як вид соціальної відповідальності, вони неминуче приходять до необхідності виділення в якості істотних ознак цього поняття таких його рис, які дозволяють відокремити юридичну відповідальність (у тому числі цивільно-правову) від інших видів соціальної відповідальності - моральної, економічної і т.п. Такий підхід призводить автора до висновку про те, що цивільно-правова відповідальність зумовлює собою форму державного примусу. Наприклад, В.П. Грибанов визначає цивільно-правову відповідальність як одну з форм державного примусу, пов'язану із застосуванням санкцій майнового характеру, спрямованих на відновлення порушених прав і стимулювання нормальних економічних відносин юридично рівноправних учасників цивільного обороту.

Б.І. Пугинський зазначав, що, "хоча відповідальність може бути реалізована в безспірному (непозовного) порядку і навіть добровільно покладена на себе боржником шляхом сплати сум неустойки чи збитків потерпілій стороні, це не змінює її державно-примусового характеру".

У той же час не можна не помітити, що державний примус, примусовий характер притаманні будь-якої санкції, яка, власне кажучи, і являє собою засновану на правовій нормі примусову міру. Однак, як правильно відзначав О.С. Іоффе, не всяка санкція є міра юридичної відповідальності. Відповідальність - це санкція за правопорушення, але санкція аж ніяк не завжди означає відповідальність. Коли, наприклад, майно вилучається з чужого незаконного володіння в примусовому порядку, стверджував Іоффе, в наявності санкція як наслідок правопорушення. Але така санкція не буде відповідальністю тому, що не пов'язана з якими або нестатками для порушника, у якого вилучається річ, йому не належить. Відповідальність же - це не просто санкція за правопорушення, а така санкція, яка тягне за собою певні позбавлення майнового або особистого характеру.

Н.Д. Єгоров також розглядає цивільно-правову відповідальність як санкцію, що застосовується до правопорушника у вигляді покладання на нього додаткової цивільно-правового обов'язку або позбавлення належного йому цивільного права. Як недолік визначення поняття цивільно-правової відповідальності як державного примусу він зазначає, що таке визначення становить за межею цивільно-правової відповідальності добровільне відшкодування боржником збитків кредиторові або сплату неустойки, якщо вони зроблені не під загрозою примусу, а в силу внутрішньої переконаності боржника в необхідності відшкодування збитків, сплати неустойки і т.д. Правда, останнє зауваження викликає заперечення, оскільки в тій же мірі, як у цивільно-правової відповідальності, воно відноситься і до визначення поняття "санкція".

Деякі автори пропонують виділяти так звану позитивну відповідальність, під яким розуміють неухильне суворе, гранично ініціативне здійснення всіх обов'язків. Однак представляється, що в такому аспекті поняття відповідальності втрачає юридичне значення.

Прикладом широкого підходу до поняття "юридична відповідальність", що тягне втрату цим поняттям будь-якого практичного значення, є точка зору В.А. Тархова, на думку якого юридична відповідальність - "регульована правом обов'язок дати звіт у своїх діях".

Поряд з надзвичайно широким підходом до поняття цивільно-правової відповідальності в юридичній літературі зустрічаються і визначення цього поняття у вузькому сенсі. В основному даний підхід характерний для позиції авторів, які аналізують чисто практичні аспекти поняття "цивільно-правова відповідальність", які пов'язані із застосуванням відповідних правових норм, що передбачають відповідальність за порушення договірного зобов'язання. У таких роботах цивільно-правова відповідальність розглядається як обов'язок боржника, який допустив порушення зобов'язання, відшкодувати кредиторові завдані збитки і сплатити встановлену законом або договором неустойку. Наприклад, М.І. Брагінський відзначає, що "відповідальністю за порушення зобов'язання називають встановлені законом заходи майнового впливу на боржника, який порушив зобов'язання. Існують дві форми відповідальності за порушення зобов'язання це по-перше, відшкодування заподіяних збитків і, по-друге, сплата неустойки".

Таким чином, цивільно-правова відповідальність є санкція за правопорушення, що викликає для порушника негативні наслідки у вигляді позбавлення суб'єктивних цивільних прав або покладання нових або додаткових цивільно-правових обов'язків.

Необхідно виділяти також деякі специфічні риси цивільно-правової відповідальності, що дозволяють відмежувати її від інших видів юридичної відповідальності та підкреслюють її цивільно-правовий характер.

Майновий характер цивільно-правової відповідальності. Застосування цивільно-правової відповідальності завжди пов'язане з відшкодуванням збитків, стягненням заподіяної шкоди, сплатою неустойок (штрафів, пені). Навіть у тих випадках, коли допущене правопорушення зачіпає особисті немайнові права або заподіює потерпілій особі - суб'єкту порушеного цивільного права - фізичні або моральні страждання (моральна шкода), застосування цивільно-правової відповідальності буде означати присудження потерпілій особі відповідної грошової компенсації у формі відшкодування збитків, моральної шкоди або стягнення заподіяної шкоди.

Відповідальність по цивільному праву представляє собою відповідальність одного учасника цивільно-правових відносин перед іншим, відповідальність правопорушника перед потерпілим. Це пов'язано з тим, що цивільне право регулює відносини, що складаються між рівноправними і незалежними (автономними) суб'єктами. У майновому обороті порушення обов'язків одним учасником завжди тягне за собою порушення прав іншого учасника. Тому майнова санкція, що застосовується за допущене порушення, завжди має на меті відновлення або компенсацію порушеного права потерпілого. Ті ж окремі випадки, коли законодавство передбачає звернення санкцій на користь держави, являють собою виняток, що підтверджує загальне правило, і свідчать про те, що допущене правопорушення зачіпає інтереси держави, суспільства (публічні інтереси), що й зумовлює застосування заходів конфіскаційного характеру. Прикладом можуть служити угоди, що суперечать основам правопорядку та моральності (ст. 169 ЦК); примусовий викуп безгосподарно умістів культурних цінностей, віднесених відповідно до закону до особоценним і охоронюваним державою (ст. 240 ЦК); вилучення у власника домашніх тварин, з якими він звертається в явному протиріччі з встановленими на підставі закону правилами та прийнятими в суспільстві нормами гуманного ставлення до тварин (ст. 241 ЦК); конфіскація майна (ст. 243 ЦК) та деякі інші. Відповідність розміру відповідальності розміром заподіяної шкоди або збитків. Певною мірою можна говорити про межі цивільно-правової відповідальності, які зумовлюються її компенсаційним характером і внаслідок цього необхідністю еквівалентного відшкодування потерпілому заподіяної йому шкоди або збитків, бо кінцева мета застосування цивільно-правової відповідальності полягає у відновленні майнової сфери потерпілої сторони. Слід, щоправда, відзначити, що в законодавстві є окремі положення, які свідчать про свідомо нееквівалентній по відношенню до збитків, завданих внаслідок правопорушення, характері застосовуваних заходів майнової відповідальності. Але і це зобов'язання, як і в попередньому випадку, носить винятковий характер і лише підкреслює дію загального правила. Ілюстрацією до сказаного можуть служити норми про штрафний неустойку (ст. 394 ЦК), коли збитки можуть бути стягнуті в повному обсязі понад законної або договірної неустойки. Приміром, у відповідності з Федеральним законом "Про поставки продукції для федеральних державних потреб" (п. 3 ст. 5) у разі невиконання у встановлений термін державного контракту за обсягом продукції постачальник сплачує неустойку у розмірі 50% від вартості недопоставленої продукції. Неустойка стягується до фактичного виконання зобов'язань з урахуванням недопоставленого кількості продукції в попередньому періоді поставки. При невиконанні зобов'язань за державним контрактом крім сплати неустойки постачальники відшкодовують також понесені покупцем збитки. Неважко помітити, що і в даному випадку явно невідповідних з допущеним порушенням обсяг відповідальності покликаний захищати саме публічні інтереси.

Застосування рівних за обсягом заходів відповідальності до різних учасникам майнового обігу за однотипні правопорушення. Вказана особливість продиктована необхідністю забезпечення послідовного проведення принципу рівноправності учасників цивільно-правових відносин (ст. 1 ЦК). Добре відомо, що раніше деякі учасники майнового обороту, перш за все державні організації, користувалися необгрунтованими пільгами і перевагами при застосуванні до них заходів майнової відповідальності. Поширеним явищем були законодавчі обмеження відповідальності, наприклад щодо транспортних, енергопостачальних, будівельних організацій. Більш того, в 1980-х-початку 1990-х рр.. союзним і російським урядами широко практикувалося звільнення підприємств цілих галузей народного господарства від оплати неустойок за зрив договірних зобов'язань. Послідовне проведення принципу рівноправності учасників майнового обороту, в тому числі і в справі застосування майнової відповідальності, стало можливим лише в умовах дії нового Цивільного кодексу Російської Федерації, що передбачає конкретні положення, що забезпечують рівноправність суб'єктів цивільно-правових відносин. Навіть коли йдеться про держави та інших публічних утворень передбачено, що вони виступають у відносинах, регульованих цивільним законодавством, але на рівних засадах з іншими учасниками цих відносин - громадянами і юридичними особами (ст. 124 ЦК). У випадках, коли державні органи, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, здійснюючи владні повноваження, здійснюють незаконні дії (бездіяльність), які порушують права громадян або юридичних осіб, останні наділені правом вимагати відшкодування збитків безпосередньо за рахунок відповідного публічного освіти (ст. 16 ЦК ).

У постанові Пленуму Верховного суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996 р. № 6 / 8 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" (п. 12) міститься роз'яснення, згідно з яким у разі пред'явлення громадянином або юридичною особою вимоги про відшкодування збитків, заподіяних внаслідок незаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, відповідачем у такій справі повинні визнаватися Російська Федерація, відповідний суб'єкт Російської Федерації чи муніципальне освіту в особі відповідного фінансового чи іншого уповноваженої органу. Пред'явлення громадянином або юридичною особою позову безпосередньо до державного органу або органу місцевого самоврядування, яка допустила порушення, не може служити підставою для відмови у прийнятті позовної заяви чи до його повернення без розгляду. У цьому випадку суд залучає в якості відповідача у справі відповідний фінансовий або інший уповноважених орган. При задоволенні позову стягнення грошових сум здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету, а при відсутності грошових коштів - за рахунок іншого майна, що становить відповідну скарбницю.

Отже в залежності від підстави виникнення розрізняють договірну та внедоговорную відповідальність. Під договірною відповідальністю прийнято розуміти відповідальність, що настає у випадках невиконання або неналежного виконання зобов'язання, що виникло з договору. Порушення зобов'язання, яке виникло не з договору, а за іншими підставами, тягне внедоговорную відповідальність.

Як бачимо, виявляються істотно різні підходи автора до самого розуміння, характеру, визначенням, специфіці рис цивільно-правової відповідальності.

1.3 Форми цивільно-правової відповідальності

Цивільне право класифікує цивільно-правову відповідальність на дві групи: відповідальність за заподіяння майнової шкоди (вчинення майнового правопорушення) і відповідальність за заподіяння моральної шкоди (шкоди, заподіяної особистості). Найбільш поширеним видом є майнова відповідальність, яка застосовується в більшості цивільних правопорушень у відносинах між будь-якими суб'єктами цивільного обороту. Підстави такої відповідальності передбачаються чинним законодавством та угодою сторін. Відповідальність за заподіяння моральної шкоди, як правило, виникає незалежно від вини заподіювача і полягає в грошової компенсації, яка здійснюється незалежно від підлягає відшкодуванню майнових збитків (ст. 1099-1101 ЦК). Під моральною шкодою розуміється заподіяння громадянину моральних і фізичних страждань діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на належні громадянину інші нематеріальні блага.

Відповідальність за майнові правопорушення у цивільному праві підрозділяється на договірну і внедоговорную. Підставою настання договірної відповідальності є порушення укладеного договору, тобто угоди самих сторін цивільного правовідносини. Тому така відповідальність може встановлюватися за правопорушення, не забезпечені безпосередньо санкціями чинним законодавством, а в ряді випадків збільшуватися або зменшуватися за згодою учасників договору в порівнянні з розміром, передбаченим законом. Другий вид відповідальності використовується тільки в прямо передбачених законом випадках і на імперативно встановлених ним умовах.

Позадоговірна відповідальність виникає при заподіянні особі або майну потерпілого шкоди, не пов'язаного з невиконанням або неналежним виконанням правопорушником договірних відносин з потерпілою стороною. У той же час громадянське законодавство передбачає застосовувати його і в тих випадках, коли невиконанням договірних обов'язків заподіяно шкоду життю чи здоров'ю громадянина (ст. 1084 ЦК РФ), наприклад пасажиру при транспортній аварії. Внедоговорную відповідальність нерідко називають деліктної, пов'язуючи її із зобов'язаннями із заподіяння шкоди (деліктами), які представляють собою форму цивільно-правової відповідальності. Сфера застосування такої відповідальності на практиці значно ширше і охоплює всі випадки виникнення громадянської відповідальності через настання обставин, прямо передбачених чинним законодавством.

При застосуванні договірної та позадоговірної відповідальності цивільне законодавство не допускає пред'явлення до одного й того ж відповідача різних судових вимог (позовів) за вибором потерпілого-позивача, так званої конкуренції позовів. Під конкуренцією позовів прийнято розуміти можливість пред'явлення декількох різних вимог щодо захисту одного і того ж інтересу, що характерно в англо-американському праві, не провідному чітких відмінностей між договірною і внедоговорной відповідальністю. У російському цивільному праві вона можлива для захисту особливо значущих інтересів і в прямо передбаченому законом випадках. Наприклад, чинне законодавство допускає конкуренцію позовів при захисті інтересів громадян-споживачів при заподіянні їм майнової шкоди, викликаного недоліками проданого товару.

Договірна та позадоговірна відповідальність залежно від числа зобов'язаних осіб може бути частковою, солідарною або субсидіарною. Часткова відповідальність означає, що кожен з відповідачів несе відповідальність у точно певній частці, встановленої законом або договором. Наприклад, спадкоємці, що прийняли спадщину, відповідають по боргах спадкодавця в розмірі дійсної вартості (частки) перейшло до них у спадщину майна. Правила про пайовий відповідальності застосовуються, коли інший вид відповідальності для декількох суб'єктів не передбачено законом або договором. Якщо при цьому закон або договір не визначають частки сторін, то вони вважаються рівними, кожен з відповідачів несе відповідальність в однаковому з іншими відповідачами розмірі (ст. 321, ст. 1080, п. 2 ст. 1081 ГК РФ).

Серед умов виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди існують загальні умови і спеціальні. Спеціальні умови виникнення даних зобов'язань є певну сукупність загальних підстав, яка застосовується до особливих найбільш часто зустрічається випадків виникнення зобов'язань із заподіяння шкоди з деякими особливостями їх застосування. Можна виділити спеціальні умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди неповнолітніми і недієздатними особами, заподіяння шкоди актами влади, внаслідок заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки, особливі умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров'ю громадянина, а також за шкоду, заподіяну внаслідок недоліків товарів, робіт або послуг.

Зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди побудовані за системою так званого генерального делікту. Це означає, що до всієї групи даних зобов'язань застосовуються загальні правила їх виникнення. Для окремих категорій зобов'язань із заподіяння шкоди дані правила застосовуються особливим чином, що обумовлено особливостями безпосереднього заподіювача шкоди, способом заподіяння шкоди, характером порушених прав або характером зобов'язання, що є основним стосовно зобов'язанням із заподіяння шкоди.

Спільними умовами виникнення таких зобов'язань є наявність шкоди, неправомірність дій заподіювача, юридично значуща причинний зв'язок між неправомірними діями і наступившим шкодою та вина особи, яка завдала шкоди.

Шкодою називається всяке применшення того чи іншого особистого або майнового блага. Шкода підрозділяється на матеріальний і моральний.

У сучасному російському праві, як і раніше найбільша увага приділяється умовам відшкодування збитку за матеріальну шкоду. Це обумовлено тим, що найчастіше неправомірними діями заподіювача шкоди збиток завдається майновим або інших, пов'язаних з ними, інтересам потерпілого, тому відшкодовувати необхідно в першу чергу шкоду матеріальну. Крім того, розмір матеріальної шкоди легше піддається точній оцінці.

Матеріальний збиток може виражатися у знищенні або пошкодженні майна, упущеної вигоди, позбавлення доходу або його частини в результаті ушкодження здоров'я або смерті годувальника, необхідності нести додаткові витрати і інших збитки.

У процесі заподіяння шкоди як майновим, так і особистим немайновим правам можливе виникнення моральної шкоди. Стаття 151 ЦК визначає його як фізичні або моральні страждання. Історично склалося так, що в російському (радянському) законодавстві не приділялося належної уваги випадків заподіяння даного виду шкоди. Однак з метою найбільш повного відновлення порушених прав і законних інтересів потерпілих, а також надання дисциплінуючого впливу на причинителей шкоди необхідно враховувати, в тому числі, наслідки такого роду.

Під категорію моральної шкоди підпадає широке коло несприятливих наслідків, пов'язаних з моральними чи фізичними стражданнями. Тому для відшкодування такої шкоди до недавнього часу було потрібно довести лише наявність фізичних чи моральних страждань (ст. 131 Основ цивільного законодавства СРСР). Введена в дію 1 січня 1995 частина 1 Цивільного кодексу РФ змінила дане правило. Тепер при порушенні майнових прав моральну шкоду підлягає відшкодуванню тільки в тих випадках, коли це прямо передбачено в законі (ст. 151 ЦК РФ). Наприклад, моральну шкоду, заподіяну споживачеві внаслідок порушення виробником (виконавцем, продавцем) чи організацією, яка виконує функції виробника (продавця) на підставі договору з ним, прав споживача, передбачених законами та правовими актами Російської Федерації, що регулюють відносини у сфері захисту прав споживачів, в Відповідно до Федерального закону "Про захист прав споживачів" підлягає компенсації заподіювача шкоди за наявності його вини. Для виникнення права вимоги відшкодування моральної шкоди, заподіяної порушенням особистих немайнових прав, спеціальної вказівки закону не потрібно. Моральна шкода відшкодовується незалежно від відшкодування пов'язаного з ним матеріальної шкоди. Відповідно до ст. 1100 ГК не потрібно наявності провини для виникнення деліктного зобов'язання у випадках заподіяння моральної шкоди внаслідок заподіяння шкоди життю або здоров'ю громадянина джерелом підвищеної небезпеки, при заподіянні шкоди громадянинові в результаті її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу взяття під варту або підписки про невиїзд, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт; поширення відомостей, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію, та інших випадках, передбачених законом.

До цих пір не вирішена проблема можливості заподіяння моральної шкоди юридичній особі. У п. 7 ст. 152 ЦК та п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 20 грудня 1994 р. № 10 "Деякі питання застосування законодавства про компенсацію моральної шкоди" йдеться про те, що правила, що регулюють компенсацію моральної шкоди у зв'язку з поширенням відомостей, що ганьблять ділову репутацію громадянина , застосовуються і у випадках поширення таких відомостей стосовно юридичної особи (п. 6 ст. 7 Основ цивільного законодавства Союзу РСР і республік з правовідносин, які виникли після 3 серпня 1992 р., п. 7 ст. 152 ГК РФ щодо правовідносин, які виникли після 1 січня 1995). Однак Вищий Арбітражний Суд РФ дотримується іншої думки. Постановою Президії ВАС РФ від 5 серпня 1997 р. було скасовано визначення Арбітражного суду Краснодарського краю від 03.12.96 по справі № 322-10, пов'язаному з позовом ТзОВ "ПБП" Жілспецмонтаж "до редакції газети" Кубанські новини "про захист ділової репутації (спростування порочать ділову репутацію відомостей) та компенсацію моральної шкоди. Скасовуючи визначення Арбітражного суду Краснодарського краю, Президія ВАС РФ спеціально відзначив, що виходячи зі змісту ст. 151 ЦК, моральну шкоду (фізичні і моральні страждання) може бути заподіяна тільки громадянину, але не юридичній особі . Очевидно, що юридична особа таких наслідків не в змозі нести - нежива суть страждати не може. Однак певні негативні переживання можуть відчувати люди, пов'язані з організацією, у відношенні якої були поширені такі відомості. Такими людьми можуть бути засновники даної юридичної особи, його працівники та ін Можливо, для захисту даних осіб у ст. 152 ЦК був внесений п. 7 та винесено відповідну Постанову ПВС РФ.

Відповідно до ст. 208 ЦК та п. 7 Постанови Пленуму ЗС РФ від 20 грудня 1994 позовна давність на вимоги про компенсацію моральної шкоди не поширюється, якщо він виник в результаті безпосереднього порушення особистих немайнових прав і інших нематеріальних благ.

Слід розмежовувати цивільно-правову відповідальність за заподіяння шкоди і зобов'язання з заподіяння шкоди, не є мірою відповідальності. Критерієм розмежування буде слугувати відсутність одного з елементів складу правопорушення. Відносно зобов'язань із заподіяння шкоди це відсутність у діях особи, яка зобов'язана відшкодувати шкоду, провини або протиправності. Не можна карати особу за невинні або правомірні дії, тому що всяка міра відповідальності покликана дисциплінувати учасників цивільного обороту. Сутність обов'язку відшкодувати випадково заподіяну шкоду відмінна від сутності відповідальності і полягає в односторонньому владному впливі держави на заподіювача шкоди з метою усунення негативних майнових наслідків його поведінки. Оскільки випадкове заподіяння шкоди не втілює безвідповідальність суб'єкта, обов'язок відшкодувати шкоду за таких обставин не носить характеру реакції на безвідповідальність і не може бути націлена на досягнення у майбутньому результату у вигляді попередження вчинення суб'єктом аналогічних правопорушень. У зв'язку з цим не можна погодитися з точкою зору, висловленої Г.К. Матвєєвим, про можливість виникнення безвинної відповідальності.

Таким чином, необхідно сказати, що зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди хоч і виникають з ненормального розвитку громадянських відносин - заподіяння шкоди, але самі по собі не є мірою відповідальності. Їх головна функція - захист вже порушених цивільних прав. Попереджувальна функція покладається на такі зобов'язання лише у разі наявності в діях таких порушників головних елементів складу цивільного правопорушення - провини і протиправності.

Щодо форм цивільно-правової, і зокрема договірної, відповідальності, тобто форм вираження несприятливих наслідків в майновій сфері порушника, які є наслідком допущеного ним правопорушення, в юридичній літературі висловлені позиції, які не відрізняються визначеністю. Наведемо найбільш характерні з них.

О. Н. Садиков вважає, що до заходів відповідальності за порушення зобов'язання відносяться не тільки відшкодування збитків і сплата неустойки, але і "втрата завдатку та різні санкції, що застосовуються в зобов'язаннях окремих видів. Наприклад, якщо у відносинах з поставки спочатку повинен бути відправлений товар , а вже потім він оплачується (акцептна форма розрахунків), то при несправності покупця постачальник може вимагати, щоб той спочатку виділив необхідну для платежу грошову суму, і лише після цього на його адресу буде відвантажено товар (акредитивна форма розрахунків). Ця санкція втілює міру відповідальності, позбавляючи покупця права вимагати відвантаження товару до забезпечення його сплати ".

На думку Н.Д. Єгорова, в цивільному законодавстві є різні форми відповідальності: відповідальність може наступати "у формі відшкодування збитків (ст. 15 ЦК), сплати неустойки (ст. 330 ЦК), втрати завдатку (ст. 381 ЦК) і т.д. Серед цих форм цивільно-правової відповідальності особливе місце займає відшкодування збитків ... Оскільки відшкодування збитків можна застосовувати у всіх випадках порушення цивільних прав, за деякими винятками, передбаченими законом або договором, цю форму цивільно-правової відповідальності називають загальною мірою цивільно-правової відповідальності. Інші ж форми цивільно-правової відповідальності іменуються спеціальними заходами цивільно-правової відповідальності, так як вони застосовуються лише у випадках, спеціально передбачених законом або договором для відповідного виду цивільного правопорушення ".

На жаль, Н.Д. Єгоров, залишаючи відкритим перелік форм цивільно-правової відповідальності, не призводить прикладів інших форм відповідальності за межами відшкодування збитків, сплати неустойки і втрати завдатку.

Більш категоричний Б.І. Пугинский, який вважає, що заходи майнової відповідальності "можуть бути поділені на: 1) відшкодування збитків; 2) неустойку (штраф, пеню); 3) заходи конфіскаційного характеру; 4) окремі нетипові міри відповідальності". При цьому до заходів відповідальності конфіскаційного характеру (конфіскаційним санкцій) Б.І. Пугинський відносить: конфіскацію (ст. 149, 395 ЦК РРФСР 1964 р.); майнову санкцію у вигляді звернення в доход держави одержаного чи причитавшегося по угоді, укладеної з метою, завідомо суперечною інтересам держави і суспільства (ст. 49 ЦК РРФСР 1964 р. ); безоплатне вилучення безгосподарно міститься майна (ст. 141, 142 ЦК РРФСР 1964 р.) і деякі інші. Як приклад нетипових заходів майнової відповідальності наводяться "обов'язок сторони, безпідставно користувалася чужими грошовими коштами (іноді - майном), сплатити іншій стороні проценти за весь час користування", а також обов'язок транспортної організації в разі використання для своїх потреб вантажів, прийнятих до перевезення, відшкодувати вартість вантажу в подвійному розмірі.

Як видно, всі викладені позиції об'єднує одна спільна риса: до числа форм (заходів) цивільно-правової відповідальності безперечно відносяться відшкодування збитків і стягнення (сплата) неустойки. Що стосується інших санкцій, що застосовуються за порушення окремих видів зобов'язань, то навряд чи доцільно, як це роблять О.С. Іоффе і О.Н. Садиков, шукати приклади, що дозволяють зарахувати їх до заходів цивільно-правової відповідальності. Тим більше ситуація, яка ними описується як застосування майнової відповідальності (переклад покупця з акцептной на акредитивну форму розрахунків), насправді такою не є, оскільки в результаті покупець буде зобов'язаний сплатити ту ж грошову суму за ту ж партію товарів, тобто . виконати зобов'язання. У даному випадку ми маємо справу з застосуванням заходів оперативного впливу у вигляді односторонньої зміни постачальником умови договору про порядок розрахунків за поставлені товари.

На наш погляд, немає жодних підстав виділяти в якості самостійної заходи майнової відповідальності втрату завдатку, хоча такий підхід для нашої доктрини став вже традиційним. У тексті усіх цивільних кодексів були відповідні норми. Чинний ЦК також включає в себе положення про втрату завдатку стороною, яка порушила зобов'язання: відповідно до ст. 381 ГК РФ при припиненні зобов'язання до початку його виконання за угодою сторін або внаслідок неможливості виконання (ст. 416) завдаток повинен бути повернений. Якщо за невиконання договору відповідальна сторона, яка одержала завдаток, вона зобов'язана сплатити іншій стороні подвійну суму завдатку. Понад те, сторона, відповідальна за невиконання договору, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки з зарахуванням суми завдатку, якщо в договорі не передбачено інше.

Що стосується віднесення до числа самостійних заходів майнової відповідальності так названих "конфіскаційних санкцій", то видається, що застосування подібних заходів виходить за межі відповідальності за цивільно-правовим зобов'язанням, тому що є відповідальністю учасників майнового обороту не перед потерпілою стороною, а перед державою за порушення вимог публічного порядку.

Таким чином, формами цивільно-правової відповідальності за цивільно-правовим зобов'язанням можуть бути визнані лише відшкодування збитків та стягнення неустойки. Крім того, за грошовим зобов'язанням стягнення неустойки замінюється іншою самостійною формою відповідальності - стягуванням відсотків річних за невиконання (прострочення виконання) грошового зобов'язання (ст. 395 ЦК).

РОЗДІЛ 2. УМОВИ НАСТАННЯ ЦИВІЛЬНО - ПРАВОВОГО Відповідальний

2.1 Протиправне поведінка правопорушника

Протиправність є необхідною якістю правопорушення. Протиправне поведінка правопорушника означає, перш за все, така поведінка громадянина чи юридичної особи, яке суперечить вимогам об'єктивного права, вимогам тих правил поведінки, які передбачені нормами цивільного законодавства. Крім цього, протиправним є поведінка, що не відповідає вимогам загальних засад цивільного законодавства, так як будь-які відносини, що не відповідає вимогам основних засад цивільного законодавства визнається, за загальним правилом, незаконним, а значить і протиправним. Поведінка, що не відповідає змісту цивільного законодавства, як правило, не визнається незаконним, а значить і протиправним, воно просто ігнорується цивільним законодавством. У ряді випадків, прямо передбачених законодавством, покладання цивільно-правової відповідальності допускається і без наявності такої умови, як протиправність. Наприклад, при нанесенні шкоди джерелом підвищеної небезпеки відповідальність покладається на власника. Прикладами покладання відповідальності на будь-якого суб'єкта, чия поведінка не можна віднести до протиправного, є також випадки відповідальності боржника за дії своїх працівників та за дії третіх осіб, а також деякі випадки відповідальності підприємця за порушення зобов'язань, пов'язаних з здійснюваної ним підприємницької діяльністю (відповідальність, заснована на принципі заподіяння). Так Малеина М.М. такі шкідливі, але не протиправні дії класифікувала на:

а) здійснення професійних функцій особами деяких спеціальностей (пожежні при гасінні пожежі житлового будинку пошкоджують меблі);

б) заподіяння шкоди за згодою потерпілого в межах, встановлених правовим актом (проведення небезпечного медико-біологічного експерименту на здоровій людині-добровольці);

в) здійснення свого права в рамках, передбачених правовим актом (руйнування власником свого сараю).

Так, А. М. Рабець вважає, що "відповідальність, навіть якщо вона настає незалежно від вини, все одно можлива лише при скоєнні протиправних дій. Якщо їх немає, немає і відповідальності, тому що з усього складу делікту залишається лише заподіяну шкоду".

Разом з тим деякі автори стверджують, що наявність в діях боржника ознак "усіченого" складу правопорушення не може служити підставою для притягнення його до відповідальності у повному сенсі слова. У подібних випадках, вважають вони, виникає лише обов'язок відшкодувати шкоду або сплатити штраф. Однак подібні пропозиції не були сприйняті чинним законодавством та відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки (ст. 1079 ЦК РФ), як і раніше називається відповідальністю. У зв'язку з цим важко погодитися з думкою ряду авторів (О. С. Іоффе, М. Д. Шаргородський, С. С. Алексєєв), які вважали, що для настання відповідальності необхідно наявність суспільно небезпечного, протиправного, винного діяння і що відсутність одного з зазначених елементів виключає відповідальність.

Найбільш важливим елементом складу визнається протиправність. І це видається правильним. Правопорушення відбуваються людьми Правопорушення - це вираз зовні людської діяльності. Людина, проявляючи себе, робить різні вчинки, а право оцінює вчинки, що здійснюються людиною Просто наміри, думки, почуття, бажання, не виражаються зовні у Віле дії (бездіяльності), байдужі для права і не тягнуть настання відповідальності

Без людської поведінки немає протиправності, немає і відповідальності "Лише остільки, - писав К. Маркс, - оскільки я проявляю себе, оскільки я вступаю в область дійсності, я вступаю в сферу, підвладну законодавцю Крім своїх дій я абсолютно не існую для. Закону, зовсім не є його об'єктом ". Таким чином, для того, щоб потрапити в сферу дії права, суб'єкт повинен вчинити діяння.

Природно, що суб'єкт за допомогою своїх дій, вчинків прагне до досягнення певних цілей, багато хто з яких відповідають склався правопорядку. Щоб бути протиправними, дані дії повинні порушувати норму права.

Протиправність поряд з наявністю шкоди та причинного зв'язку між дією (бездіяльністю) особи і результатом є об'єктивними елементами складу правопорушення, а вина - його суб'єктивним елементом. У разі безвинної відповідальності дія може бути протиправним, але не бути винним. Отже, протиправна дія не завжди винне. Але винна дію в будь-якому разі визнається протиправним.

Необхідно зауважити, що все викладене вище, характеризує протиправна дія, відноситься і до протиправного бездіяльності. Бездіяльність тоді вважається протиправним, коли обов'язок діяти була запропонована особі законом або договором і коли, порушивши цей обов'язок, суб'єкт не зробив певної дії. Деякі автори, однак, дотримуються іншої думки. Так, М. Д Шаргородський стверджує, що бездіяльність не може породити об'єктивний результат, а тому між бездіяльністю і наслідком відсутня об'єктивна причинний зв'язок.

Подібні погляди критикуються в науці більшістю авторів визнається здатність поведінки особи у формі бездіяльності впливати на навколишнє середовище, заподіювати шкоду охоронюваним законом інтересам.

2.2 Наявність шкоди

Шкода - поняття досить широке. У юридичному сенсі під шкодою розуміється всяке применшення (пошкодження, псування, знищення) охороняється законом блага. Отже, шкода може з'явитися тільки в правовому відношенні і послужити однією з умов притягнення до відповідальності.

Шкода ділиться на матеріальний і нематеріальний, в залежності від виду порушуваних благ. Шкода, що носить майновий характер, називається збитком. Грошовий вираз шкоди є збитки. Нематеріальний (немайнову) шкоду нерідко називають моральним. Одне і те ж дію здатне викликати одночасно той і інший види шкоди.

Шкода матеріал викликає майнову відповідальність, шкода нематеріальний - немайнову. Замінити майнову відповідальність немайнової не можна, це порушувало б компенсаційну функцію цивільно-правової відповідальності. Заміна немайнової відповідальності майнової довгий час у нас судової практикою не допускалося, що всі ці роки викликало заперечення, і врешті-решт було вирішено законодавцем, предусмотревшей грошове відшкодування немайнової шкоди для ряду випадків; вноситься пропозиція встановити це відшкодування в якості загального правила. Відшкодування майнової шкоди давно встановлено законодавством імперативно в якості загального правила (ст. 15 ЦК), але, на жаль, надані законом можливості використовуються постраждалими далеко не повністю.

Збитки поділяються на два види:

1) зроблені витрати, втрата і пошкодження майна,

2) неодержані доходи.

Різниця між ними полягає в тому, що в першому випадку розмір майна кредитора (потерпілого) в результаті заподіяння шкоди зменшується, а в другому випадку не збільшується, як мав би збільшитися, якщо б не було шкідливого поведінки іншої сторони. Різниця ця ясна, проте, як називати обидва види збитків - про це точаться суперечки. По-перше, за кожною назвою ховається певне суспільне явище, неправильна назва спричиняє неправильне ставлення до дійсності, чого допускати не можна. Так як, що не сформульоване, то залишається бездіяльним. По-друге, терміни повинні бути однозначні, вони не можуть розумітися по-різному, і повинні допускати машинне використання.

М.М. Агарков називає шкодою "... всяке применшення того чи іншого особистого або майнового блага". Е А Флейшиц вважає, що шкодою є ", знищення або применшення охороняється правом блага". З зазначеними вище авторами погоджуються і С.Є. Донцов, і В.В. Глянцев, які визнають, що шкода - це "несприятливі зміни у майні".

Необхідно зауважити, що шкода є самостійним елементом складу цивільного правопорушення і умовою настання цивільно-правової відповідальності. Шкода не можна ототожнювати з протиправністю. Деякі автори, однак, у своїх роботах допускають подібне-ототожнення. Так, Н.Д. Єгоров вважає, що "... протиправним визнається поведінка особи, що заподіює шкоду особистості або майну громадянина або майну юридичної особи".

У ДК 1922 р. перший вид отримав назву "позитивного шкоди", другий - "упущеної вигоди". Обидві назви були піддані критиці. Перше головним чином через розуміння його в одному зі значень слова "позитивний" - сприятливий, забуваючи про те, що це слово має і значення "певний, остаточний", що цілком підходить до змісту даного виду збитків. Друге - переважно із-за його комерційного характеру. Тому в кодифікації 60-х рр.. обидва види збитків були залишені без назв. Щодо другого виду це добре: неодержані доходи не потребують будь-якому іншому назві, що складається більш ніж з одного слова. Що ж стосується першого виду, то називати його щоразу шляхом перерахування трьох різновидів незручно, необхідний більш короткий термін. Цивільний кодекс 1994 р. перший вид збитків назвав "реальним збитком", щодо другого виду повернувся до назви 20-х рр..

Як правило, заподіяні збитки повинні стягуватися повністю. Проте насправді вони стягуються не тільки далеко не повністю, але часто навіть не пред'являються вимоги про їх відшкодування. Пояснюється це багатьма причинами: недосконалістю правового регулювання, незнанням його більшістю громадян і посадових осіб, безпечністю тих і інших, незадовільним станом бухгалтерського обліку, небажанням посадових осіб, а часом і громадян псувати відношення до контрагентами, з боку громадян іноді милосердям і т.д. Нерідко числення збитків, особливо неодержаних доходів, зустрічає труднощі, переборні, однак, за рекомендаціями, що давалися в літературі та нормативних методиках.

Втрата майна означає повну його пропажу або загибель або таке пошкодження, яке при сформованих обставинах не може бути усунена, внаслідок чого виключається можливість використання майна за призначенням.

Пошкодження майна за змістом ЦК охоплює всі несприятливі зміни як тимчасового характеру, що вимагають витрат по їх усуненню, так і необоротні, іноді допускають використання речей з того чи іншого їх призначенню із зниженням їх вартості, а іноді призводять до їх загибелі.

Транспортне законодавство розрізняє втрату, нестачу, псування і пошкодження вантажу. Недостача - часткова втрата чи кількісне невідповідність документів понад норми природного убутку вантажу, що визначається рахунком, мірою або вагою. Псування - механічне, біологічне або хімічне зміна, що знижує якість і цінність вантажу аж до його непридатності. Неотримані доходи - те, що контрагент отримав би за звичайних умов цивільного обороту: прибуток, неотримана торговим підприємством внаслідок непостачання товарів виробником, відсотки, які кредитор міг би отримати від використання грошової суми, не сплаченої вчасно боржником, заробіток, не отриманий потерпілим внаслідок заподіяння йому шкоди.

2.3 Причинний зв'язок між протиправною поведінкою і наслідками, шкідливими наслідками

Для настання цивільно-правової відповідальності необхідною умовою є наявність причинного зв'язку між протиправною поведінкою правопорушника і шкідливими наслідками. Як правило, причинний зв'язок є обов'язковим атрибутом при покладанні відповідальності у вигляді стягнення збитків, у тому числі і при відшкодуванні шкоди.

Питанням причинного зв'язку, як умові цивільно-правової відповідальності, присвячено безліч робіт, розроблені різні підходи та концепції у вирішенні цього питання, в юридичній літературі дан досить детальний аналіз різних концепцій і підходів. Традиційними для цивільного права теоріями причинного зв'язку є: теорія, заснована на філософських категоріях можливого і дійсного, теорія причинного зв'язку, заснована на категоріях прямої і непрямої причинного зв'язку, теорія необхідною і випадкової причинного зв'язку, заснована на категорії випадковості і необхідності і багато інших.

Усі зазначені теорії, безумовно, мають свої позитивні і дискусійні моменти. При вивченні ж питання причинного зв'язку необхідно, на нашу думку, виходити з того, що причинний зв'язок завжди має об'єктивний характер, що означає, що вона існує реально, а не тільки в якихось умовиводах. Причинний зв'язок є ніщо інше, як реально існуюча зв'язок між явищами, при якій одне явище, у нашому випадку протиправну поведінку, породжує інше - порушення суб'єктивного цивільного права. У сфері юридичної відповідальності мають місце такі причини, які виступають як протиправна поведінка правопорушника. Для цивільно-правової відповідальності важливо, наприклад, встановити, стало порушення права, наприклад, у вигляді збитків, наслідком протиправної поведінки або вони породжені якимись іншими причинами.

Причинний зв'язок є обов'язковим і необхідною умовою настання цивільно-правової відповідальності. Однак у випадку вишукування з боржника тільки неустойки причинний зв'язок не встановлюється.

Б.С Антимонов вважав, що причинний зв'язок, як обов'язкова умова відповідальності, повинна мати місце лише "щодо вимоги про відшкодування договірних збитків, але не має відношення до вимоги про стягнення неустойки" Взаємозалежні і вхідні "у загальне поняття договірної відповідальності" інститути відшкодування шкоди і сплати неустойки різні: "Вимагаючи стягнення з несправного агента неустойки, зовсім не потрібно доводити ні розміру, ні навіть факту виникнення договірних збитків".

Цієї думки дотримуються також В. В. Витрянский, О.В Богданов та ін Слід погодитися з такою точкою зору. Дійсно, якщо ми ведемо мову про договірної відповідальності у вигляді сплати неустойки, то немає необхідності у встановленні як збитків, так і причинного зв'язку.

2.4 Вина правопорушника

Про роль і місце вини як умови цивільно-правової відповідальності в юридичній літературі ведуться дискусії не менше, ніж про причинного зв'язку. Необхідно відзначити, що за загальним правилом, вина є необхідною умовою для покладання відповідальності на порушника багатьох видів суб'єктивних цивільних прав, і вина як необхідний елемент входить до складу багатьох правопорушень. Вина є, перш за все, психічне ставлення особи до своєї протиправної поведінки і до його результату, засноване на можливості передбачення і запобігання наслідків цього поводження.

Психічне ставлення до своєї протиправної поведінки соотносительно до дій юридичної особи, безумовно, має сприйматися через призму того, що правоздатність юридичної особи проявляється через його органи і конкретних фізичних осіб, зобов'язаних діяти відповідно до своїх посадових обов'язків розумно, сумлінно і справедливо. Крім цього, звичайно, необхідно мати на увазі й те, що юридична особа, як певна юридична фікція, часом здійснює будь-які фактичні дії через дії не тільки своїх органів і працівників, які є керівниками цих органів, але і через дії своїх рядових працівників. Тому винна поведінка таких працівників юридичної особи, здійснюється при виконанні ними своїх службових функцій слід розглядати як провину юридичної особи в цілому.

Вина може проявлятися в різних формах згідно ст. 401 ГК РФ:

 1. у формі умислу;

 2. у формі необережності.

Під умислом розуміється така поведінка порушника суб'єктивних цивільних прав, коли він усвідомлює протиправний характер своєї поведінки, передбачає можливість настання негативних наслідків і свідомо їх не запобігає. Для цивільного права у більшій частині не має значення форма самого наміру. Розмір та межі цивільно-правової відповідальності, за загальним правилом, не залежать від того, чи є прямий умисел - коли особа не тільки передбачає, а й бажає настання протиправного результату, або непрямий - коли особа передбачає наступ протиправного результату і допустив його наступ.

Так, товариство з обмеженою відповідальністю "Страхова група" АСКО ", м. Казань, звернулося в Арбітражний суд Республіки Татарстан з позовом до муніципальних установ охорони здоров'я" Міська поліклініка N 5, м. Казань, про стягнення 578887 крб. збитків.

Відповідно до п. 1 ст. 1079 Цивільного кодексу Російської Федерації юридичні особи, діяльність яких пов'язана з підвищеною небезпекою для оточуючих (використання транспортних засобів), зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого. Обов'язок відшкодування шкоди покладається на юридичну особу або громадянина, які володіють джерелом підвищеної небезпеки на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління або на іншій законній підставі.

У силу положень ст. 1082 Цивільного кодексу Російської Федерації, задовольняючи вимога про відшкодування шкоди, суд відповідно до обставин справи зобов'язує особу, відповідальну за заподіяння шкоди, відшкодувати шкоду в натурі (надати річ того ж роду і якості, виправити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки

Винність водія відповідача у заподіянні застрахованій позивачем автомобілю шкоди підтверджена матеріалами справи. За даних обставин відповідач, як власник транспортного засобу, зобов'язаний відшкодувати заподіяну шкоду незалежно від пошкоджень його автомобіля.

Вказівка ​​відповідача на ту обставину, що на момент скоєння ДТП водій відповідача не знаходився при виконанні службових обов'язків, також не може служити обставиною, що звільняє відповідача від відповідальності.

Відповідно до п. 2 ст. 1079 Цивільного кодексу Російської Федерації, власник джерела підвищеної небезпеки не відповідає за шкоду, заподіяну цим джерелом, якщо доведе, що джерело вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб.

Судовими інстанціями при розгляді справи встановлено відсутність доказів, що свідчать про неправомірність заволодіння водієм відповідача транспортним засобом і протиправного вибуття джерела підвищеної небезпеки з володіння відповідача.

Також не може служити підставою для скасування судових актів наявність між водієм і відповідачем договору про індивідуальну матеріальну відповідальність. Судом першої інстанції дана правомірна оцінка даним договором як випливає з трудових відносин та надісланим на відшкодування шкоди виник тільки з взаємин відповідача і водія.

Вина у формі необережності (грубої або простий) має місце тоді, коли особа, хоча і не передбачає несприятливого наслідки свого протиправного поведінки, але за обставинами справи могла і повинна була їх передбачити. Значно частіше цивільні правопорушення супроводжуються виною у формі необережності. У цих випадках у людини відсутні елементи намеренности. Воно не спрямоване свідомо на правопорушення, але в той же час в поведінці людини відсутня належна уважність і обережність. Відсутність належної уважності й обачності характерно як для грубої, так і для простої необережності. Разом з тим між цими двома формами вини існують і певні відмінності. Ці відмінності не знайшли відображення ні в законодавстві, ні в керівних роз'ясненнях вищих судових органів. Так, в п. 23 постанови № 3 Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 28 квітня 1994 р. "Про судову практику у справах про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я" наголошується, що питання про те, чи є необережність потерпілого грубою недбалістю чи простий необачністю , повинна бути вирішена в кожному випадку з урахуванням конкретних обставин.

Такого роз'яснення явно недостатньо для того, щоб у кожному конкретному випадку можна було чітко відмежувати грубу необережність від простої. Для цього необхідні більш конкретні орієнтири, якими можна було б керуватися у відповідній ситуації. Такі орієнтири вироблені в цивілістичній науці. Найбільш прийнятними видаються наступні. При грубій необережності в поведінці особи відсутня всяка уважність і обережність. Проста ж необережність характеризується тим, що особа проявляє деяку обачність та уважність, проте недостатні для того, щоб уникнути правопорушення. Так, якщо пішохід, переходячи проїжджу частину на жовте світло, допускає просту необережність, проявляючи відому обачність та уважність при переході вулиці, то сплячий на трамвайних шляхах громадянин допускає грубу необережність, нехтуючи самими елементарними вимогами уважності й обачності.

У цивільному законодавстві, за загальним правилом, вина є лише умовою, але не мірою відповідальності. Якщо має місце вина, то незалежно від її форми правопорушник зобов'язаний відшкодувати завдані збитки у повному обсязі (п. 1 ст. 15 ЦК). Однак у деяких випадках, прямо передбачених законом або договором, форма вини може вплинути на розмір цивільно-правової відповідальності. Оскільки ці випадки є винятком із загального правила, немає необхідності вдаватися до чотиричленна поділу провини, як це має місце в кримінальному праві, де розмір відповідальності прямо залежить від ступеня вини правопорушника. Для тих нечисленних випадків, коли форма вини впливає на розмір відповідальності, цілком достатньо викладеного вище тричленного поділу провини.

Один з таких випадків складає так звана змішана вина (п. 1 ст. 404 ЦК). Змішана вина характеризується наступними моментами:

а) збитки настають у результаті винного поведінки не тільки боржника, а й кредитора;

б) збитки зосереджуються у майновій сфері тільки однієї сторони зобов'язання - кредитора;

в) збитки являють собою єдине ціле, коли неможливо визначити, в якій частині вони викликані винними діями боржника, а в якій - винними діями кредитора.

Оскільки при змішаної вини неможливо визначити, яка частина збитків викликана поведінкою боржника, а яка - поведінкою самого кредитора, єдиним критерієм, яким можна керуватися в таких випадках при розподілі між ними збитків, може служити ступінь (форма) вини боржника і кредитора. При цьому чим вище ступінь провини сторони в зобов'язанні, тим більша частина збитків відноситься на її рахунок.

Змішану провину необхідно відрізняти від спільного заподіяння шкоди. Спільне заподіяння шкоди характеризується наступними ознаками:

а) збитки наступають у майновій сфері тільки однієї сторони зобов'язання - кредитора;

б) збитки викликані протиправними діями двох або більше осіб;

в) збитки являють собою єдине ціле, і неможливо встановити, яка їх частина заподіяна кожним з цих двох або більше осіб;

г) спільні заподіювача несуть солідарну відповідальність перед кредитором.

У той же час спеціальні умови притягнення до відповідальності за порушення окремих суб'єктивних цивільних прав може і не включати до складу правопорушення елемент провини, і відносно покладання відповідальності за цими правопорушень діє принцип заподіяння, інакше іменований принципом відповідальності заснованому на ризиках. Наприклад, на принципах заподіяння побудована відповідальність власника джерела підвищеної небезпеки, відповідальність особи порушив зобов'язання при здійсненні підприємницької діяльності, відповідальність зберігача за втрату або пошкодження предмета поклажі, відповідальність за дії третіх осіб і деякі інші види відповідальності за окремі правопорушення. Тим не менш, необхідно відзначити, що генеральною лінією восполняющей цивільного права є присутність елементу вини у складі правопорушення як підстави покладення відповідальності, якщо тільки законодавчими актами не встановлено інше для відповідальності за порушення окремих видів суб'єктивних цивільних прав.

Відповідно до п. 2 ст. 401 ЦК відсутність вини доводиться особою, яка порушила зобов'язання. Це означає, що в цивільному праві, на відміну від кримінального, діє презумпція винності правопорушника. Останній вважається винним до тих пір, поки він не доведе свою невинність. Особа визнається невинуватою, якщо при тому ступені турботливості та обачності, яка від нього потрібна по характеру зобов'язання та умовами обороту, воно вжило всіх заходів для належного виконання зобов'язання (п. 1 ст. 401 ЦК). Обумовлено це тим, що цивільне право має справу не з аномальними явищами, а з нормальним розвитком цивільного обороту. Якщо один з учасників цивільного обороту своєю протиправною поведінкою порушує нормальний перебіг цивільного обороту і завдає збитків іншому його учаснику, то про те, що такі збитки виникли і що вони викликані протиправною поведінкою правопорушника, знає в першу чергу потерпілий. Тому на нього і покладається тягар доведення факту здійсненого проти нього правопорушення, наявності у нього збитків і причинного зв'язку між протиправною поведінкою порушника і утворилися збитками.

РОЗДІЛ 3. ЗНИЖЕННЯ РОЗМІРУ І ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЦИВІЛЬНО - ПРАВОВОГО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

3.1 Підстави зниження розміру цивільно-правової відповідальності

Обставини, що обмежують розмір майнової відповідальності господарюючих суб'єктів, необхідно відрізняти від обставин, що зменшують величину відповідних санкцій.

По-перше, у цільовій спрямованості. Якщо завданням обмеження розміру відповідальності є "зовнішнє стримування" подальшого зростання несприятливих для боржника наслідків, то зменшення направлено на "внутрішнє скорочення" окресленого обсягу примусових заходів впливу.

По-друге, обставини, що обмежують величину відповідальності, можуть визначатися і законом (іншим правовим актом), та угодою сторін, у той час як підстави зменшення майнових санкцій встановлюються виключно законом.

По-третє, зменшення розміру майнової відповідальності як правоприменительное дію здійснюється тільки спеціальним уповноваженим органом - судом. Для обмеження ж належних заходів не вимагається обов'язкового судового втручання. Сторони здатні самостійно використовувати цей механізм.

По-четверте, обставини, що обмежують розмір майнових санкцій, є підставою виникнення юридичного обов'язку - обов'язки щодо застосування до порушника відповідальності в неповному, "усіченому" вигляді. Наявність же обставин, що передбачають зменшення величини примусового впливу, може створювати для повноважного особи не тільки обов'язок, а й відповідне суб'єктивне право.

Аналіз сучасного російського законодавства дозволяє виявити такі обставини, що зменшують розмір відповідальності господарюючих суб'єктів: несоразменость неустойки наслідкам порушення зобов'язання (ст. 333 ГК РФ) і вина кредитора (ст. 404 ГК РФ). Кожне з них вимагає більш пильного вивчення.

Закон не розкриває поняття невідповідності. Це питання вирішується в кожному окремому випадку виходячи з аналізу обставин конкретної справи. Однак для правозастосовчої практики була і залишається досить актуальною проблема критеріїв, які лежать в основі дій, що базуються на ст. 333 ГК РФ. Дана проблема по-різному вирішувалася на тих чи інших етапах розвитку вітчизняної правової системи.

Подібного роду обставини, що дозволяють знижувати величину відповідальності боржника внаслідок її надмірності, були відомі нашим законодавством і раніше. При вивченні дореволюційної російської юридичної доктрини вчені відзначають, що правознавці того часу не виключали ймовірність зменшення судом на прохання боржника розміру неустойки, якщо вона "призначена ... в очевидно перебільшеному розмірі або якщо вона представляється надмірної зважаючи невиконання боржником зобов'язання лише в незначній частині".

Очевидно розширення тих підстав, що дозволяють використовувати право на зменшення неустойки. Більш того, судово - арбітражна практика підтвердила виправданість такої динаміки і потреба в ній. Різко зріс за останні роки досвід застосування відповідної норми закону викликав до життя інформаційний лист Президії Вищої Арбітражного Суду РФ від 14 липня 1997 р. № 17 "Огляд практики застосування арбітражними судами статті 333 Цивільного кодексу Російської Федерації" (далі - інформаційний лист № 17). У ньому наголошується, що "критеріями для встановлення невідповідності в кожному конкретному випадку можуть бути: надмірно високий відсоток неустойки; значне перевищення суми неустойки суми можливих збитків, викликаних порушенням зобов'язань; тривалість невиконання зобов'язань та ін" (П. 2). До наслідків порушення зобов'язання можуть бути віднесені неотримані позивачем майно і грошові кошти, понесені збитки (в тому числі упущена вигода), інші майнові чи немайнові права, на які позивач має право розраховувати відповідно до законодавства та договору "(п. 4).

Для юридичної обов'язки повинні бути чітко визначені критерії, які визначають умови і межі її виконання. У той же час при зменшенні судом неустойки зважаючи на її надмірності, крім справедливості, як зазначалося раніше, немає "іншого найближчого мірила, що і пояснює необхідність передачі рішення подібних питань виключно на розсуд суду. Для цього потрібно зберегти за останнім саме як права можливість скорочувати величину санкцій за своїм внутрішнім переконанням, виходячи з аналізу всієї обстановки правового конфлікту. Не секрет: інший раз справедливість вимагає того, щоб порушник відповів у повному обсязі.

Представляється практично більш доцільним повернутися до усталеної схемою зменшення всіх без винятку майнових санкцій у порядку ст. 333 ГК РФ, коли суд знижує їхню величину до певної твердої суми, виходячи лише зі свого внутрішнього переконання, заснованого на всебічному аналізі справи.

Ще одна проблема, що стосується скорочення розміру відповідальності, пов'язана із застосуванням положень іншого спільної Постанови Верховного Суду Російської Федерації і Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 1 липня 1996 р. № 6 / 8 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації ". Пункт 51 цього документа свідчить, що відсотки "підлягають сплаті за весь період користування чужими коштами по день фактичної сплати цих коштів кредитору ...

Якщо на момент винесення рішення грошове зобов'язання не було виконано боржником, у рішенні суду про стягнення з боржника відсотків за користування чужими грошовими коштами повинні міститися відомості:

про грошовій сумі, на яку нараховані відсотки;

дату, починаючи з якої проводиться нарахування відсотків;

розмірі відсотків, виходячи з облікової ставки банківського відсотка відповідно на день пред'явлення позову чи день винесення рішення;

вказівку на те, що відсотки підлягають нарахуванню по день фактичної сплати кредитором грошових коштів ".

У подібній ситуації застосування ст. 333 ГК РФ доречніше розглядати як право суду, право, не пов'язане волею інших осіб, право, що відповідає обсягу судового дослідження (на відміну від рішення про покладення на боржника відповідальності за майбутній період фактично без вивчення того, що відбудеться надалі).

Ось чому слід відмовитися від оголошеного в Постанові № 6 / 8 підходу, коли виноситься рішення про нарахування відсотків у майбутньому. Очевидно, слід повернутися до традиційної позиції, при якій в судовому акті фіксується конкретна сума стягуються майнових санкцій, однозначно певна до дня прийняття рішення.

Серед обставин, що впливають на розмір майнової відповідальності підприємця, найбільш складним і багатоплановим є таке, як вина боржника. Неординарність цієї обставини проявляється вже в тому, що воно може впливати як на збільшення, так і на зменшення розміру застосовуваних до правопорушника санкцій.

Раніше вже зазначалося, що в тих випадках, коли законодавець встановлює верхню і нижню межі відповідальності, дуже часто виникає проблема визначення конкретної величини примусових заходів впливу у межах прийнятого діапазону. І залежно від того, за умислу чи, по необережності боржник порушив законні інтереси кредитора, розмір покарання буде підвищуватися або знижуватися.

З зустрічаються в юридичній літературі наукових концепцій теорії вини учасників господарського обороту можна виділити дві найбільш поширені: одна, досить традиційна, спираючись на підходи, запозичені з інших галузей права (насамперед кримінально - правовий), характеризує провину господарюючих суб'єктів через психічне ставлення особи (або працівників підприємства, його керівників) до своєї протиправної поведінки і її результату. Подібна позиція зустрічається не тільки в роботах вчених радянського періоду, але і в сучасних працях.

Прихильники другого напряму використовують для оцінки провини суб'єктів підприємницької діяльності більш об'єктивні категорії, а саме: якусь абстрактну модель очікуваної поведінки розумного і сумлінного учасника економічних відносин у тій чи іншій ситуації.

Прийнято вважати, що у сфері майнового обороту груба необережність практично рівноцінна наміру.

Ще римські юристи вважали, що груба необережність полягає "у відсутності обачності і необхідний захід дбайливості (недбалість) ... або у відсутності необхідної підготовки, передбачуваної для обличчя, що взявся за певну професійну діяльність (недосвідченість) ... Боржника ставиться в провину те, що він не передбачав негативних наслідків своєї поведінки ...

Міра необхідної обачності визначається відповідно до критеріїв поведінки нормального господаря ... відхилення від якого тягне винність боржника ".

У сучасній літературі груба необережність через модель поведінки характеризується як "невияв боржником тієї мінімальний ступінь дбайливості і обачності, яку можна було б очікувати від будь-якого учасника майнового обороту, виявися він на місці боржника, і невжиття боржником очевидних (хоча б елементарних) заходів з метою належного виконання зобов'язань ".

Цивільно - правова відповідальність в деліктних зобов'язаннях при змішаній вини характеризується тим, що вона покладається як на заподіювача шкоди, так і на потерпілого, а збитки являють собою єдине ціле, оскільки неможливо визначити, в якій частині вони викликані винними діями боржника, а в якій винними діями кредитора. Звідси питання про відшкодування шкоди, а точніше - про розподіл збитків, вирішується в суді пропорційно ступеня вини боржника і кредитора. Вина потерпілого може або спричинити повну відмову у відшкодуванні заподіяної йому шкоди на підставі п. 1 ст. 1083 ГК РФ, або зменшення розміру відшкодування на підставі п. 2 ст. 1083 ГК РФ. Шкода взагалі не підлягає відшкодуванню, якщо він виник внаслідок умисних дій потерпілого. Наприклад, при самогубстві громадянина, який кинувся під вантажний автопричіп, що належить автотранспортному підприємству. Ні юридична особа, ні водій, безпосередній заподіювач шкоди, шкода не відшкодовують. Але якщо шкода виникла у потерпілого внаслідок його грубої необережності, то залежно від ступеня вини потерпілого і завдавача шкоди розмір відшкодування зменшується відповідно до п. 2 ст. 1083 ГК РФ. Це може бути проілюстровано наступним справою, розглянутим у Верховному Суді РРФСР. Н. пред'явила позов про відшкодування шкоди, заподіяної смертю годувальника, пославшись на те, що в результаті наїзду автобуса Архангельського автотранспортного підприємства загинув Є., на утриманні якого перебувала неповнолітня дочка. Судова колегія Архангельського обласного суду позов Н. задовольнила частково, застосувавши принцип змішаної вини (30% вини потерпілого і 70% заподіювача шкоди), оскільки в діях Є. була груба необережність. Як було встановлено судом, Е. у сильному ступені алкогольного сп'яніння йшов по краю тротуару. Не утримавши рівноваги, він впав на проїжджу частину і потрапив під колеса рухався автобуса. Як обгрунтовано вказав у своєму рішенні обласний суд (з ним згодом погодився і Верховний Суд РРФСР), Є. проявив грубу необережність, що виразилася в тому, що він у нетверезому стані не виявив у зоні інтенсивного дорожнього руху належної уваги, вийшов на проїжджу частину дороги і потрапив під колеса проходив автобуса.

У зв'язку з цим необхідно відзначити, що в законі йдеться лише про грубу необережність потерпілого як обставині, що впливає на розмір відшкодування. Проста необережність не впливає на розмір відшкодування. Нам видається, що груба необережність є такою поведінкою потерпілого, коли він передбачав або повинен був передбачити можливість заподіяння йому шкоди, але легковажно сподівався уникнути цього або байдуже ставився до можливості заподіяння шкоди. Наприклад, до такої поведінки потерпілого можна віднести посадку або висадку пасажира з рухався транспортного засобу, нетверезий стан, вживання різних технічних рідин, сурогатів як алкогольних напоїв і т.п. До простий необережності слід відносити звичайну необачність, необачність, легковажність у запобіганні, уникнення будь-якої небезпеки. Питання про те, чи є необережність грубою або простою, вирішує суд з урахуванням конкретних обставин справи відповідно до п. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ № 3 від 28 квітня 1994 року "Про судову практику у справах про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я" .

При грубій необережності потерпілого і відсутності вини заподіювача шкоди (наприклад, власника джерела підвищеної небезпеки) розмір відшкодування має бути зменшений або у відшкодуванні шкоди повинно бути відмовлено, якщо законом не передбачено інше. Разом з тим при заподіянні шкоди життю або здоров'ю громадянина відмову у відшкодуванні шкоди не допускається на підставі п. 2 ст. 1083 ГК РФ.

3.2 Підстави звільнення від позадоговірної цивільно-правової відповідальності

Закон встановив доказову презумпцію протиправності заподіяння шкоди: всяке заподіяння шкоди вважається протиправним, якщо законом не передбачено інше. Але навіть і в останньому випадку відшкодування шкоди не виключається. Як вказує п. 3 ст. 1064 ЦК України, шкода, заподіяна правомірними діями, підлягає відшкодуванню у випадках, передбачених законом.

Тому не позивач повинен доводити неправомірність поведінки відповідача, а, навпаки, відповідач повинен довести, що його дії були правомірні. Це така ж юридична аксіома, як і презумпція винності заподіювача шкоди (п. 2 ст. 1064 ЦК).

Недотримання заподіювача шкоди моральних засад суспільства, не порушує, однак, норми правового акта і чужі суб'єктивні права, не буде протиправним і не тягне відшкодування шкоди.

Деякі шкідливі дії не є протиправними, наприклад вчинені в стані необхідної оборони. Необхідною обороною визнається заподіяння шкоди посягаючому при захисті прав обороняється, інших осіб, що охороняються законом інтересів суспільства і держави. Так, на співробітника міліції П. у вечірній час напало п'ятеро людей і спробували заволодіти пістолетом. Після попередження про застосування зброї П. одного нападника вбив, а іншого поранив. За таких обставин дії П. були визнані судом як вчинені в умовах необхідної оборони без перевищення її прибудов.

Перевищення меж необхідної оборони вважається протиправні дії, явно не відповідають способу і характеру порушення. Відповідно не підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна в стані необхідної оборони, якщо не були перевищені її межі (ст. 1066 ЦК).

За загальним правилом шкода, заподіяна правомірними діями, відшкодуванню не підлягає. Проте передбачений випадок, коли, незважаючи на правомірність дій, заподіяну шкоду все ж таки повинен відшкодовуватися. Це стан крайньої необхідності (п. 3 ст. 1064, ст. 1067 ЦК). Пояснюється дане правило тим, що спричинила шкоду, діючи у власних інтересах або в інтересах третіх осіб, порушує суб'єктивне право потерпілого і, отже, надходить протиправно. Значить, дії в умовах крайньої необхідності, з одного боку, є правомірними, а з іншого - протиправні. Ця двоїста природа крайньої необхідності нерідко отримує в судових актах помилкове тлумачення.

У судовій практиці зустрічаються досить цікаві приклади справ, пов'язаних з відшкодуванням шкоди. Висловлювані судами підходи заслуговують на пильну увагу.

Наприклад, підприємець Н.Ш. Турша звернувся до Арбітражного суду Республіки Інгушетія з позовом до Міноборони РФ про стягнення 17843500 рублів збитку, заподіяного погіршенням якості земель і потрави посівів озимої пшениці. Позов був обгрунтований тим, що на наданих позивачу і засіяних озимою пшеницею землях були дислоковані бронетанкові з'єднання, спрямовані на відновлення конституційного порядку в Чеченській Республіці. Позивач доводив, що два роки поспіль він не міг вирощувати на своїй землі зерно, посіви озимої на площі 100 га були потравлени, а якість 32,5 га ріллі знизилося настільки, що потрібна була рекультивація земель.

Рішенням Арбітражного суду від 07.10.2002 позовні вимоги задоволені з посиланням на ст. 15, 16, 1069, 1071 ЦК РФ і доведеність матеріалами справи понесених позивачем збитків. Відповідач касувати рішення.

Скарга була розглянута ФАС Північно-Кавказького округу, і 17 березня 2003 р. було прийнято постанову по справі № Ф08-427/2003, яким рішення від 07.10.2002 Арбітражного суду Республіки Інгушетія у справі № А18-1269/2002 скасовано, у позові відмовлено . Касаційна інстанція знайшла, що висновок суду першої інстанції про правомірність заявлених вимог є необгрунтованим, оскільки судом неправильно застосовані норми матеріального права, висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи і не підтверджуються належними доказами.

Закон встановив доказову презумпцію протиправності заподіяння шкоди: всяке заподіяння шкоди вважається протиправним, якщо законом не передбачено інше. Але навіть і в останньому випадку відшкодування шкоди не виключається. Як вказує п. 3 ст. 1064 ЦК України, шкода, заподіяна правомірними діями, підлягає відшкодуванню у випадках, передбачених законом.

Тому не позивач повинен доводити неправомірність поведінки відповідача, а, навпаки, відповідач повинен довести, що його дії були правомірні. Це така ж юридична аксіома, як і презумпція винності заподіювача шкоди (п. 2 ст. 1064 ЦК).

Позивач повинен довести лише наявність шкоди, а також причинно-наслідковий зв'язок між діями заподіювача і наступившим шкодою. На підтвердження зазначених обставин позивачем представлений акт від 18.12.2001, складений за участю першого заступника голови адміністрації Малгобекського району, голови Комітету із земельних ресурсів та землеустрою району, начальника відділу у справах ГО і НС адміністрації району, підприємця Н.Ш. Туршева.

На думку касаційної інстанції, при проведенні контртерористичної операції на підставі і в межах, які встановлені законом, допускається вимушене заподіяння шкоди майну терористів і іншим правоохоронюваним інтересам. При цьому військовослужбовці, спеціалісти та інші особи, які беруть участь у боротьбі з тероризмом, звільняються від відповідальності за шкоду, заподіяну при проведенні контртерористичної операції, відповідно до законодавства РФ (ст. 21 ФЗ від 25.07.98 року "Про боротьбу з тероризмом").

Діяльність, яка здійснюється в рамках контртерористичної операції, що не є протиправними, оскільки відбувалися в цілях запобігання небезпеці у ставленні держави та її громадян. Доказів того, що небезпека терористичних акцій могла бути усунута іншими засобами, в матеріалах справи немає.

Позивачем не подано доказів того, що дії відповідача відбувалися з перевищенням меж крайньої необхідності.

Центр всього вчення про деліктних зобов'язаннях - поняття генерального делікту як винного протиправного діяння (бездіяльності), наслідком якого є заподіяння потерпілому шкоди. Для практики особливе значення має система умов деліктної відповідальності, серед яких особливі труднощі у застосуванні викликає неправомірність дії (бездіяльності).

3.3 Підстави звільнення від договірної цивільно-правової відповідальності

Єдиною підставою за загальним правилом усуває відповідальність є непереборна сила. Згідно з п. 3 ст. 401 ГК РФ непереборна сила являє собою дію надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. Таким чином, на відміну від випадку, як категорії суб'єктивної, непереборна сила - є категорія об'єктивна, не залежна від волі і свідомості суб'єкта

Непереборна сила - це "зовнішнє обставина, що характеризується для боржника надзвичайна і невідворотна. При одночасній наявності двох вказаних характеристик дана обставина трансформується в силу в силу нездоланну".

Коли діє непереборна сила, безглуздим стає питання про те, чи здійснює особа, яка перебуває під впливом цієї сили, правопорушення. Питання про правопорушення не виникає остільки, оскільки непереборна сила виключає протиправність поведінки особи.

Непереборну силу притаманні ознаки надзвичайними і невідворотними. Для визнання факту, що подібне обставина мала місце, необхідно, щоб обидва вказані ознаки були в наявності.

Надзвичайність означає незвичайність, навіть винятковість подібного явища Ознака непредотвратім ості більшістю цивілістів трактується як неможливість для конкретної людини уникнути дії цієї сили.

На думку інших, подія буде невідворотних, якщо воно невідворотна не для даного конкретного особи, але для будь-якого іншого особи з урахуванням досягнутого науково технічного умови суспільства.

Обов'язкового і закінченого переліку обставин непереборної сили ні вітчизняна, ні міжнародна законодавчі бази не містять. Представляється, що невизначеність у відношенні цього питання при складанні договору небажана і навіть небезпечна. Нерідко сторони обмежуються такою фразою: "Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання зобов'язань), якщо виконання перешкоджали обставини непереборної сили" - і на цьому ставлять крапку.

При відсутності конкретного переліку тих обставин, які сторони вважають непереборними, неминуче виникнуть розбіжності з приводу, чи є дана перешкода форс-мажором чи ні.

Практика показує, що доцільно вказувати наступні обставини: землетруси, повені, пожежі, аварії на транспорті, заколоти, громадянські заворушення, страйки персоналу, війна і військові дії, публікація нормативних актів забороняє характеру. Припускаю, що деякі з даних пунктів можуть викликати посмішку. Але досить згадати пожежа на території заводу ім. Степана Разіна в Санкт-Петербурзі, що приніс багатомільйонні збитки, а в якості міжнародного приклад можна взяти великі землетруси в Туреччині, Індонезії.

Слід, однак, відзначити, що й такі, на перший погляд явно "форс-мажорні" обставини, як, наприклад, пожежа, не завжди беззастережно визнаються судами як підстави для звільнення від відповідальності. Суди перевіряють, чи відповідали обставини пожежі критеріям невідворотна., Враховують наявність вини потерпілої сторони у виникненні пожежі. Так що одне лише вказівку будь-які обставини в якості "форс-мажору" аж ніяк не означає можливість автоматичного застосування п. 3 ст. 401 ГК РФ - все залежить від обставин справи.

У деяких випадках сторони намагаються зафіксувати в якості таких обставин розкрадання товару під час його проходження від продавця до покупця. Дана обставина не визнається форс-мажорних, так як є частиною ризиків з поставки товарів.

Дискусійним є питання про віднесення до обставин "форс-мажору" страйку персоналу. Здається, що страйк не завжди носить непередбачений характер, оскільки її цілком можна спровокувати. Тому питання про страйки персоналу як про обставину непереборної сили поки залишається відкритим.

На даний момент аналіз п. 3 ст. 401 дозволяє сказати, що законодавець при формулюванні поняття непереборної сили використовував суб'єктивну теорію. Більш того, непереборна сила є не абсолютна, а відносна категорія Обставина буде визнано непереборною силою, якщо воно було надзвичайним і невідворотних для даної конкретної людини за даних умов.

ВИСНОВОК

Складність поняття цивільно-правової відповідальності полягає в тому, що ні в науковій літературі, ні в навчальних виданнях немає єдності думок і поглядів з приводу визначення та змісту інституту цивільно-правової відповідальності.

Розрізняють договірну та внедоговорную цивільно-правову відповідальність. До заходів цивільно-правової відповідальності, зокрема, відносяться: примусове виконання відповідної обов'язки, відшкодування збитків, неустойка (штраф, пеня) (ст. 333, 393-398 ЦК України). Щодо форм цивільно-правової, і зокрема договірної, відповідальності, тобто форм вираження несприятливих наслідків в майновій сфері порушника, які є наслідком допущеного ним правопорушення, в юридичній літературі висловлені позиції, які не відрізняються визначеністю. Під підставою застосування до порушника цивільних прав заходів цивільно-правової відповідальності, є вчинення цією особою цивільно-правового правопорушення, а сукупність всіх необхідних умов для застосування цивільно-правової відповідальності становить склад правопорушення. Наукою цивільного права не сприйняті пропозиції прийняти загальну конструкцію складу правопорушення на об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона і суб'єкт. Справа в тому, що об'єкт в цивільному праві мається на увазі в загальних рисах, конкретизувати його немає необхідності, тому що на кваліфікацію правопорушення це впливає тільки по загальному поділу прав абсолютні та відносні. Суб'єкт теж, як правило, мається на увазі в загальних рисах. Підлягають аналізу тільки об'єктивна сторона, досліджувана найбільш докладно, у зв'язку з чим вона розпадається на три самостійні елемента складу - протиправність, шкода та причинний зв'язок, і суб'єктивна сторона, звужується до поняття провини, тому що опускаються такі риси, як мотиви, емоції і т . п., що мають неабияке значення для вирішення питання про покарання, але байдужі для панівної в цивільному праві компенсаційної функції, зате вивчається вина організації, приймається до уваги вина іншого боку правовідносини і поряд з загальнопоширеними видами провини - умислом і необережністю - виділяється груба необережність, а іноді ця сторона складу зовсім опускається.

1. При дослідженні відповідальності підприємця ми прийшли до висновку, що відповідальність суб'єкта при здійсненні підприємницької діяльності незрівнянно вище, ніж у всіх інших учасників цивільного обороту, зокрема відповідальність підприємця не тільки не прирівнюється до відповідальності власника джерела підвищеної суспільної небезпеки, але трохи вище останньої.

2. У статті 1079 чинного ЦК РФ відображені особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. З назви вищезазначеної статті ГК РФ слід, що вона встановлює відповідальність юридичних осіб і громадян за шкоду, заподіяну діяльністю, що створює підвищену небезпеку для оточуючих. У самій же статті передбачено обов'язок боржника за недоговірних зобов'язань відшкодувати шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Боротьба, що підміна понять, і зокрема понять "діяльність, що створює небезпеку для оточуючих" і "джерело підвищеної небезпеки", призводить до винесення судами неправильних рішень. Необхідно уніфікувати законодавство привівши з відповідність назву і зміст статті.

3. Якщо розкривати зміст форми вини, то редакція ч.2 ст.401 ГК мала б, на мій погляд, інше визначення: "Діяння (дія, бездіяльність) особи визнається невинним, якщо особа, яка вчинила проступок, не могла усвідомлювати антигромадську небезпеку своєї дії ( бездіяльності), не передбачала можливості настання антигромадських наслідків і за обставинами справи не повинна або не могла їх передбачити ".

Запозичення цивільним правом понять з кримінального права представляється раціональним і корисним з наступних міркувань.

По-перше, виходячи з теорії права, ніяке правовідносини не може виникнути без юридичних фактів, тобто без умов, при яких виникають, змінюються або припиняються правовідносини. Юридичний факт, у свою чергу, існує у вигляді події або дії. Дії бувають правомірними і неправомірними. Неправомірні охоплюються загальним поняттям "правопорушення", яке в широкому сенсі є антигромадським діянням (дією або бездіяльністю), заподіює шкоду суспільству і карається за законом. Таким чином, правопорушення є родовим поняттям як злочину, так і проступку, і перше відрізняється від другого лише більш високим ступенем та важкістю характеру суспільної небезпеки. І якщо диспозиція норми кримінального закону забороняє вчиняти певні нею дії під страхом покарання, то диспозиції норм цивільного закону дозволяють вступати в будь-які передбачені ними правовідносини і при цьому зобов'язують дотримувати прийняті на себе зобов'язання, за невиконання яких настає примусове їх виконання або відповідальність за наявності вини, а в окремих випадках - і без вини. По-друге, виходячи зі сказаного, вина як суб'єктивну сторону діяння (будь то в кримінальних, цивільних, адміністративних та інших правовідносинах) завжди характеризує інтелектуальний і вольовий моменти, з поєднання яких визначається її форма та вигляд. І якщо б законодавець розкрив зміст форм і видів вини в Цивільному кодексі, то стало б легше вирішувати питання, пов'язані з визначенням відповідальності за скоєні цивільні правопорушення.

4. На нашу думку, відповідальність батьків за шкоду, заподіяну їх неповнолітніми дітьми у віці від 14 до I 8 років, є не тільки субсидіарної, але і солідарною, З метою вдосконалення законодавства було б доцільно змінити зміст п. 2 ст. 1074 ЦК РФ, виклавши його в наступній редакції: "У разі, коли у неповнолітнього віком від 14 до 18 років немає доходів або іншого майна, достатніх для відшкодування шкоди, батьки (усиновителі), опікун неповнолітнього несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями у відповідному обсязі, якщо не доведуть, що шкода виникла не з їх вини. Батьки (усиновлювачі) неповнолітнього відповідають солідарно ".

5. Закон не розкриває поняття невідповідності. Це питання вирішується в кожному окремому випадку виходячи з аналізу обставин конкретної справи. Однак для правозастосовчої практики була і залишається досить актуальною проблема критеріїв, які лежать в основі дій, що базуються на ст. 333 ГК РФ. Для юридичної обов'язки повинні бути чітко визначені критерії, які визначають умови і межі її виконання. Представляється практично більш доцільним повернутися до усталеної схемою зменшення всіх без винятку майнових санкцій у порядку ст. 333 ГК РФ, коли суд знижує їхню величину до певної твердої суми, виходячи лише зі свого внутрішнього переконання, заснованого на всебічному аналізі справи.

6. Нерідко сторони при підписанні договору обмежуються такою фразою: "Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання зобов'язань), якщо виконання перешкоджали обставини непереборної сили" - і на цьому ставлять крапку.

При відсутності конкретного переліку тих обставин, які сторони вважають непереборними, неминуче виникнуть розбіжності з приводу, чи є дана перешкода форс-мажором чи ні. Необхідно указувати в договорі часом обставини які будуть форс-мажорними для цього договору.

СПИСОК

Нормативно-правові акти

 1. Конституція Російської Федерації. 12.12.1993. / / Російська газета. - № 237. - 25.12.1993

 2. Цивільний Кодекс Російської Федерації (частина перша) від 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. Від 10.01.2006) / / Збори законодавства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301

 3. Цивільний Кодекс Російської Федерації (частина друга) від 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. Від 02.02.2006) / / Збори законодавства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410

 4. Цивільний Кодекс Російської Федерації (частина третя) від 26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. Від 02.12.2004) / / Збори законодавства РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552

 5. Федеральний закон РФ № 130-ФЗ від 25.07.1998 "Про боротьбу з тероризмом" ред. Від 06.03.2006 р.) / / Збори законодавства РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3808

 6. Закон РФ № 2300-1 від 07.02.1992 р. "Про захист прав споживачів" (в ред. Від 21.12.2004 р.) / / Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 15. - Ст. 766

Наукова та спеціальна література

 1. Агарков М.М. Цивільне право. Т. 1 - М. Госполитиздат. 1944. - 568 с.

 2. Агарков М.М. Зобов'язання з заподіяння шкоди / / Проблеми соцправа. - 1939. - № 3. - С. 61.

 3. Агарков М.М. До питання про договірну відповідальності питання радянського цивільного права - М. Юрлітіздат. 1945. - 348 с.

 4. Алексєєв С.С. Про склад цивільного правопорушення / / Правознавство. - 1958. - № 1. - С. 48.

 5. Антимонов Б.С. Підстави договірної відповідальності соціалістичних організацій. - М. Юридична література. 1962. - 462 с.

 6. Антологія світової правової думки. У 5 т. - Т. 1. Античність Східні цивілізації / Відп. ред. Сюкіяйнен Л.Р. - М. Инфра. 1999. - 684 с.

 7. Архипов Д.А. Розподіл ризику в договірних зобов'язаннях з участю підприємців / / Журнал російського права. - 2005. - № 3. - С. 29

 8. Богданов Е В. Договір у сфері підприємництва. - Харків. 1997. - 436 с.

 9. Богданова Є.Є. Принцип реального виконання зобов'язань в договорах купівлі-продажу і постачання: проблеми реалізації / / Законодавство і економіка. - 2005. - № 3. - С. 26.

 10. Великий юридичний енциклопедичний словник. - М. Наука. 2003. - 726 с.

 11. Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга перша: Загальні положення. - М. Статут. 2003. - 648 с.

 12. Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право (видання 3-тє, стереотипне). - М. Статут. 2001 - 678 с.

 13. Венедиктов А. В. Договірна дисципліна у промисловості. - Л. Госполитиздат. 1935. - 346 с.

 14. Венгеров А.В. Теорія держави і права. Підручник для юридичних вузів - 3-е вид. - М. Юриспруденція. 1999. - 624 с.

 15. Волинець В.С. Цивільне право: Загальна частина. - Ростов н / Д. 1999. - 468 с.

 16. Габричидзе Б.М., Чернявський А.Г. Юридична відповідальність. - М. Статут. 2005. - 658 с.

 17. Німецьке право - Ч.1 Цивільне укладення / / Пер. з нім. - М. Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку. 1996. - 486 с.

 18. Цивільне та торгове право капіталістичних держав. Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. / Відп. ред. Васильєв Е.А. - М. Юридична література. 1992. - 562 с.

 19. Цивільне право. Т.1. / Під. ред. Суханова Є.А. - М. Норма. 1993. - 564 с.

 20. Цивільне право. У 2-х т. Том II. Напівтім 2: Підручник / Відп. ред. проф. Суханов Є.А. 2-е вид., Перераб. і доп. - М. Бек. 2000. - 642 с.

 21. Цивільне право: в 2 Т. Том II. Напівтім 1: підручник (видання друге, перероблене і доповнене) / Під ред. Суханова Є.А. - М. Волтерс Клувер. 2004. - 682 с.

 22. Цивільне право. Т.I. / Під. ред. Толстого Ю.К., Сергєєва А.П. - М. Норма. 2004. - 768 с.

 23. Цивільне право. Частина перша. / Під. ред. Калпин А.Г., Масляєва А.І. - М. МАУП. 2000. - 486 с.

 24. Цивільне право: Підручник Ч. I. / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. - М. Норма. 1999. - 684 с.

 25. Цивільне право. Частина друга: підручник / Відп. ред. Мозолін В.П. - М. МАУП. 2004. - 478 с.

 26. Грибанов В.П. Здійснення цивільних прав. - М. Инфра. 2001. - 468 с.

 27. Грибанов В.П. Здійснення і захист цивільних прав. - М. Статут. 2000. - 578 с.

 28. Дождев Д.В. Римське приватне право. - М. Инфра-М-Норма. 1996. - 684 с.

 29. Донцов С.Є., Глянцев В.В. Відшкодування шкоди за радянським законодавством - М. Юридична література. 1990. - 432 с.

 30. Дюгі Л. Загальні перетворення цивільного права з часів Кодексу Наполеона / Пер. з фр. Сіверс; М.М., під ред. Гойхбарга А.Г. - М. 1919. - 436 с.

 31. Жуковська О.Л. Юридична природа і перспектива розвитку правового регулювання зобов'язань з відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. - М. 1988. - 86 с.

 32. Жюлліо де ла Морандьер Л. Цивільне право Франції / Пер. Флейшиц Є.А. - Т. 2. - М. Юрлітіздат. 1960. - 638 с.

 33. Завидів Б.Д. Загальні і приватні положення про відшкодування шкоди в цивільному та кримінальному праві Росії / / Адвокат. - 1999. - № 5. - С. 23.

 1. Завидів Б.Д. Окремі проблеми відповідальності сторін у безкоштовне договорі / / Законодавство і економіка. - 2005. - № 9. - С. 22.

 2. Іванов О.В. Особливості захисту прав та інтересів будівельних організацій / / Юрист. - 2005. - № 11. - С. 23

 3. Іоффе О.С. Вибрані праці: У 4 т. Т. III. Зобов'язальне право. - СПб. "Юридичний центр Пресс". 2004. - 648 с.

 4. Іоффе О.С. Зобов'язання з відшкодування шкоди / / Радянська держава і право. - 1962. - № 2. - С. 101

 5. Іоффе О.С. Зобов'язальне право. - М. Юрид. літ. 1975. - 648 с.

 6. Іоффе О.С., Шаргородський М.Д. Питання теорії права. - М. Госюріздат. 1961. - 568 с.

 7. Карамзін І.М. Історія держави Російського - Т. I-IV - Калуга Золота алея. 1994. - 862 с.

 8. Кисельов С. Форми і види вини у цивільних правовідносинах / / Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 4. - С. 19

 9. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / Під ред. Абова Т.Є., Кабалкіна А.Ю. - М. Юрайт. 2004. - 682 с.

 10. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини другий (постатейний) / Під ред. Абова Т.Є., Кабалкіна А.Ю. - М. Юрайт. 2004. - 748 с.

 11. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини другий (постатейний) (видання четверте, виправлене і доповнене) / Під ред. Садикова О.Н. - М. Инфра-М. 2004. - 746 с.

 12. Кузовлев Є.В. Правове регулювання відносин, що виникають із заподіяння шкоди / / Право і політика. - 2004. - № 9. - С. 17

 13. Куликов А. "Форс-мажор" вимагає докази / / Бізнес-адвокат. - 1998. - № 23. - С. 25

 14. Лапач В. У стані крайньої необхідності ... / / ЕЖ-Юрист. - 2004. - № 20. - С. 6-13

 15. Малиновський А.А. Шкода як юридична категорія / / Юрист. - 2006. - № 2. - С. 27

 16. Маркс К. Капітал. - Т. 1. - М. Госполитиздат. 1952. - 568 с.

 17. Матвєєв Г.К. Підстави цивільно-правової відповідальності. - М. Юрлітіздат. 1970. - 486 с.

 18. Морозова Н.В. Відповідальність експедитора за договором транспортної експедиції / / Законодавство і економіка. - 2005. - № 4. - С. 31.

 19. Нетішинської Л.Ф. До питання про вплив третіх осіб на динаміку зобов'язального правовідносини / / Арбітражний і цивільний процес. - 2005. - № 7. - С. 24.

 20. Новицька Т.Є. Кодифікація цивільного права в Радянській Росії 1920 - 1922 рр.. - М. Вид-во Моск. ун-ту, 1989. - 684 с.

 21. Осипов Є.Б. Цивілістичні записки. - М. Статут. 2001. - 438 с.

 22. Пам'ятки римського права Закони XII таблиць Інституції Гая Дигести Юстиніана. - М. Наука. 1997. - 568 с.

 23. Подколзін В.Є. Договірна відповідальність у підприємницьких відносинах / / Законодавство і економіка. - 2006. - № 3. - С. 18.

 24. Покровський І.А. Основні проблеми цивільного права. - М. Статут .1998. - 426 с.

 25. Покровський Н.А. Історія римського права. - М. Статут. 1998. - 486 с.

 26. Попов А.А. Обставини, що впливають на збільшення розміру майнової відповідальності підприємця / / Право і економіка. - 2000. - № 10. - С. 35.

 27. Попов А.А. Обставини, що впливають на обмеження та зменшення розміру майнової відповідальності підприємця / / Право і економіка. - 2001. - № 2. - С. 28.

 28. Пугинський Б.І. Цивільно-правові засоби в господарських відносинах. - М. Юридична література. 1984. - 462 с.

 29. Пугинський Б.І. Комерційне право Росії. - М. Городець. 2005. - 568 с.

 30. Рабець О.М. Зобов'язання з відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю - М. Инфра. 1998. - 462 с.

 31. Римське приватне право. Підручник / За ред. Проф. Новицького І.Б. проф. Перетерского І.С. - М. Норма. 1997. - 524 с.

 32. Савельєв В.А. Цивільний кодекс Німеччини (історія, система, інститути): Навчальний посібник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М. МАУП. 1994. - 462 с.

 33. Сергєєв В.І. Форс-мажорні обставини у підприємницькій практиці / / Право і економіка. - 2001. - № 6. - С. 28

 34. Радянське цивільне право Т. 1. / Под ред. Красавчикова О.А. - М. Вища школа. 1985. - 742 с.

 35. Тадевосян В. С. Відповідальність батьків за шкоду, заподіяну дітьми / / Радянська держава і право. - 1949. - № 4. - С. 30

 36. Тархов В.А. Цивільне право. - Уфа. РІО БашГУ. 1998. - 526 с.

 37. Тебряев А.А. Вина заподіювача шкоди в деліктних зобов'язаннях / / Юрист. - 2002. - № 3. - С. 24

 38. Флейшиц Є.А. Зобов'язання із заподіяння шкоди і безпідставного збагачення - М. Госиздат. 1951. - 420 с.

 39. Фоков А.П. Майнова відповідальність у російському цивільному праві (аналіз теорії та практики, реальність і перспективи) / / Банківське право. - 2004. - № 1. - С. 33

 40. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн Стародавність і Середні століття. / Укл. Томсинов В.А. - М. Норма. 1999. - 680 с.

 41. Хрестоматія з історії вітчизняної держави і права: X століття - 1917 рік / Упоряд. Томсинов В.А. - М. Норма. 2001. - 742 с.

 42. Цвайгерт К., Кетц X. Введення в порівняльне правознавство в сфері приватного права У 2 т. - Т.2. - М. Бек. 1998. - 524 с.

 43. Черниловский З.М. Загальна історія держави і права - М. Юристь. 1996. - 648 с.

 44. Шаргородський М.Д. Причинний зв'язок в кримінальному праві / / Вчені праці ВИЮН. - Вип. X. - 1974. - С. 185

 45. Шершеневич Г.Ф. Підручник російського громадянського права (За вид. 1907р.). - М. Спарк. 1995. - 624 с.

 46. Шкадов А. Доведення упущеної вигоди / / ЕЖ-Юрист. - 2004. - № 15. - С. 11

 47. Енгельс Ф. Походження сім'ї, приватної власності і держави / / Маркс К., Енгельс Ф. Ізбр. Вироб. У 3 т. - Т. 3. - М. Политиздат. 1985. - 684 с.

 48. Еннекцерус Л. Курс німецького цивільного права. - Напівтім 1: Вступ та загальна частина. - М. Іноземна література. 1949. - 526 с.

Матеріали юридичної практики

 1. Постанови Верховного Суду Російської Федерації і Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації № 6 / 8 від 1 липня 1996 р. "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації" / / Вісник ВАС РФ. - 1996. - № 9. - С. 12

 2. Постанова Пленуму Верховного Суду Російської Федерації № 3 від 28 квітня 1994 р. "Про судову практику у справах про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я" / / Бюлетень Верховного Суду РФ. - 1994. - № 7. - С. 7

 3. Інформаційний лист Президії Вищої Арбітражного Суду РФ № 17 від 14 липня 1997 р. "Огляд практики застосування арбітражними судами статті 333 Цивільного кодексу Російської Федерації" / / Вісник ВАС РФ. - 1997. - № 9. - С. 76

 4. Постанова Пленуму Верховного Суду СРСР від 10. 06. 1943 "Про судову практику за позовами з заподіяння шкоди" / / Збірник діючих постанов Пленумів і директивних листів ВР СРСР (1924 - 44) - М. Юридична література. 1946. - С. 174

 5. Постанова Президії Вищої Арбітражного Суду Російської Федерації № 1509/97 від 15.08.97 року / / Юрист. - 1997. - № 11. - С. 15

 6. Постанова ФАС ДВО від 5 жовтня 2005 р. № Ф03-А51/05-1/1400 / / Вісник ВАС РФ. - 2005. - № 9. - С. 19

 7. Постанова ФАС ДВО від 2 квітня 2001 р. № Ф03-А51/01-1/406 / / Вісник ВАС РФ. - 2002. - № 2. - С. 13

 8. Постанова ФАС СЗО від 7 грудня 2004 р. № А56-15789/2004 / / Вісник ВАС РФ. - 2005. - № 3. - С. 67

 9. Постанова ФАС УО від 25 квітня 2003 р. № Ф09-291/03-ГК / / Вісник ВАС РФ. - 2004. - № 2. - С. 54

 10. Постанова ФАС Поволзької округу от21февраля2006года у справі № А65-5593/2005-СГ3-28 / / Вісник ВАС РФ .- 2006 .- № 4 .- С.45

 11. Бюлетень Верховного Суду РФ. - 1998. - № 1. - С. 8-9

 12. Бюлетень Верховного Суду РРФСР. - 1985. - № 6. - С. 8


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
385кб. | скачати


Схожі роботи:
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв язку з дійовим каяттям Звільнення від криміна
Умови цивільно-правової відповідальності
Страхування цивільно-правової відповідальності
Поняття цивільно-правової відповідальності
Вина як умова цивільно-правової відповідальності
Вина як підстава цивільно-правової відповідальності
Вина як підстава цивільно правової відповідальності
Поняття цивільно-правової відповідальності та її підстави
Поняття та особливості цивільно-правової відповідальності
© Усі права захищені
написати до нас