Звернення стягнення на майно боржника

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МВС УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КРИМСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Реферат
на тему «Звернення стягнення на майно боржника»

Виконав: студент 4-го курсу

2-ої групи
Висоцький Д.В.
СІМФЕРОПОЛЬ 2003
Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті (опису), вилученні та примусовій реалізації. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в тому числі кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банків та інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріях цінних паперів. Готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються.
При наявності даних про кошти та інших цінності боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах та на зберіганні в банках чи інших кредитних організаціях, на них накладається арешт. За відсутності у боржника коштів та цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається на належне боржникові інше майно, за винятком майна, на яке відповідно до закону не може бути накладено стягнення. Боржник має право вказати ті види майна або предмети, на які необхідно звернути стягнення в першу чергу. Остаточно черговість стягнення на кошти та інше майно боржника визначається державним виконавцем.
Стягнення на майно боржника звертається в розмірах і обсягах, необхідних для виконання за виконавчим документом з урахуванням витрат на виконання. У випадках, коли боржник володіє майном спільно з іншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням державного виконавця. У разі відсутності в боржника коштів у гривнях, достатніх для одночасного задоволення вимог стягувача, державний виконавець накладає стягнення на кошти боржника в іноземній валюті.
Якщо кошти боржника в іноземній валюті є на рахунках, внесках або на зберіганні в банку або іншій кредитній установі, які мають право продажу іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку України, державний виконавець зобов'язує їх протягом семи днів продати іноземну валюту в розмірі, необхідному для погашення боргу.
Якщо такі кошти є у банку або іншій кредитній установі, які не мають права продажу іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку України, державний виконавець зобов'язує їх протягом семи днів перерахувати ці кошти в банк або інша кредитна установа, які мають таке право для їх реалізації.
Стягнення на заставлене майно в порядку примусового виконання допускається як для задоволення вимог стягувача-заставодержателя, так і для задоволення вимог інших стягувачів.
Для задоволення вимог стягувача-заставодержателя стягнення звертається на заставлене майно боржника при недостатності у нього іншого майна для повного задоволення цих вимог, з дотриманням встановлених законодавством прав заставодержателя. Стягнення на заставлене майно боржника для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями, в порядку примусового виконання допускається лише у разі, коли вартість предмета застави перевищує розмір заборгованості боржника заставодержателю. Кошти, отримані від реалізації заставленого майна, використовуються, перш за все, для задоволення зобов'язань боржника перед заставодержателем, і лише залишок коштів - для задоволення вимог стягувача.
Державний виконавець має право за пропозицією боржника або стягувача звернути стягнення на майно боржника, що знаходиться в інших осіб, а також на майно та кошти, належні боржникові від інших осіб. Зазначені особи зобов'язані на запит державного виконавця надати у визначений ним строк відомості про належне боржникові майно, що знаходиться у них, та майно або кошти, які вони повинні передати боржникові.
Отримавши від названих осіб відомості про наявність майна боржника, державний виконавець описує це майно в присутності понятих, вилучає його і реалізує у встановленому порядку. Кошти та майно, належні боржникові від інших осіб, вилучаються державним виконавцем у цих осіб на підставі ухвали суду в присутності понятих.
За ухилення від виконання розпоряджень державного виконавця на особу, у якої знаходиться майно боржника, може бути накладено стягнення відповідно до Закону.
Не допускається звернення стягнення на майно, вказане в Переліку видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами (додаток до Закону «Про виконавче провадження»).
 
Арешт та вилучення майна боржника.
Арешт майна складається з проведення його опису, оголошенні заборони розпоряджатися ним, а при необхідності - в обмеженні права користування майном або його вилученні у боржника та передачі на зберігання іншим особам.
Види, обсяги і строк обмеження встановлюються державним виконавцем у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей майна, його значення для власника або володільця, необхідності використання та інших обставин. Порушення заборони державного виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собою відповідальність зберігача майна, передбачену законом.
Арешт застосовується:
· Для забезпечення збереження майна боржника, що підлягає наступній передачі стягувачеві або реалізації;
· Для виконання рішення про конфіскацію майна боржника;
· При виконанні ухвали суду про накладення арешту на майно, що належить відповідачу і знаходиться у нього чи в інших осіб.
Вилучення арештованого майна з передачею його для реалізації провадиться у строк, встановлений державним виконавцем, але не раніше, ніж через п'ять днів після накладення арешту. Продукти та інші швидкопсувні речі вилучаються і передаються для продажу негайно після накладення арешту.
Гроші, в тому числі іноземна валюта, цінні папери, ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лом і окремі частини таких виробів, виявлені при опису, на які накладено арешт, підлягають обов'язковому вилученню і негайно передаються на зберігання установам Національного банку України. Арешт на цінні папери накладається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Державний виконавець зобов'язаний подбати про забезпечення умов реалізації майна боржника, які не обмежують його законних інтересів.
Під час проведення опису боржник має право вказати ті види майна або предмети, на які слід звернути вишукування в першу чергу. Державний виконавець зобов'язаний задовольнити вимоги боржника, якщо вони не порушують інтересів стягувача і не ускладнюють виконання рішення.
Оцінка майна боржника провадиться державним виконавцем за ринковими цінами, що діють на день проведення оцінки, крім випадків, коли оцінка проводиться за регульованими цінами. Якщо оцінити окремі предмети складно або якщо боржник або стягувач заперечує проти проведення державним виконавцем оцінки, останній запрошує експерта (спеціаліста) для визначення вартості майна. Витрати на призначення експерта несе сторона, яка оспорює оцінку майна, вироблену державним виконавцем. Сторони мають право оскаржити оцінку майна до суду.
Майно, на яке накладено арешт, передається на зберігання боржникові або іншим особам, призначеним державним виконавцем (далі - зберігачу), під розписку в акті опису. Копія акта опису майна видається боржникові, а у випадках, коли обов'язок зберігання майна покладено на іншу особу, - також зберігачеві. Особа, якій передано на зберігання описане майно, може ним користуватися, якщо особливості цього майна при користуванні не спричинять його знищення або зменшення цінності. Зберігач, якщо ним призначено не боржник або член його сім'ї, одержує за зберігання майна винагороду, розмір якого встановлюється за згодою зберігача з державним виконавцем.
Порушення заборони державного виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собою відповідальність зберігача майна, передбачену законом.
  Особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить йому, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права на майно і про звільнення майна з-під арешту.
У разі присудження стягувачеві предметів, зазначених у виконавчому документі, державний виконавець вилучає ці предмети у боржника і передає їх стягувачеві, про що складає акт пере дачі. У разі знищення речі, яка повинна була бути передана стягувачеві в натурі, державний виконавець складає акт про неможливість виконання, який є підставою для закриття виконавчого провадження.
У разі письмової відмови стягувача від одержання предметів, вилучених у боржника при виконанні рішення про передачу їх стягувачеві, державний виконавець повертає зазначені предмети боржникові під розписку і виносить постанову про закриття виконавчого провадження.
  
Реалізація арештованого майна.
Реалізація арештованого майна, за винятком майна, вилученого за законом з обігу, здійснюється державним виконавцем шляхом його продажу через торговельні організації, відповідні структури Міністерства фінансів, на прилюдних торгах, аукціонах, якщо інше не передбачено законом, у двомісячний строк з дня накладення арешту. Продаж майна боржника, за винятком нерухомого імущі ства, здійснюється спеціалізованою організацією на комісійних та інших договірних засадах, передбачених законом. Продаж нерухомого майна боржника здійснюється шляхом проведення торгів спеціалізованими організаціями, які мають право здійснювати операції з нерухомістю в порядку, передбаченому законодавством України. Порядок реалізації майна, зазначеного у частині п'ятій статті 55 Закону «Про виконавче провадження», (Гроші, в тому числі іноземна валюта, цінні папери, ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лом і окремі частини таких виробів.) визначається Національним банком України, а іншого майна - Міністерством юстиції України.
Якщо передане торговельним організаціям майно не буде продано протягом двох місяців, воно підлягає переоцінці. Державний виконавець переоцінює майно за участю представника торговельної організації у присутності стягувача і боржника чи їх представників. Неявка стягувача або боржника не є підставою для припинення дії державного виконавця з переоцінки майна. Якщо в місячний термін після переоцінки майно не бу дет продано торговельною організацією, державний виконавець повідомляє про це стягувача і пропонує йому визначитися щодо залишення за собою непроданого майна. Якщо стягувач у 5-денний термін письмово не повідомить про своє бажання залишити за собою непродане майно, арешт з майна знімається, воно повертається боржникові, а виконавчий документ у разі відсутності у боржника іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, повертається стягувачеві без виконання .
Боржник має право визначити, в якій послідовності необхідно продавати майно. У разі, коли від продажу частини иму щества буде виручено сума, достатня для задоволення охоронних вимог стягувача і для сплати всіх витрат на виконавче виробниц ство, подальший продаж арештованого майна припиняється. Вимоги боржника щодо черговості продажу майна не приймаються державним виконавцем, якщо внаслідок їх задоволення виникнуть перешкоди або додаткові труднощі для виконання або продовжиться його строк.
 
  Звернення стягнення на будинок, квартиру, приміщення, земельну ділянку.
Звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення, земельну ділянку, що є нерухомим майном, провадиться у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу чергу проводиться звернення стягнення на окремий від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржникові. В останню чергу звертається вишукування на жі лой будинок або квартиру. Разом з житловим будинком стягнення звертається також па прилеглу земельну ділянку, що належить боржникові. При зверненні стягнення на будинок, квартиру, приміщення, земельну ділянку державний виконавець запитує відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування про належність зазначеного майна боржникові на праві власності та його вартості, а також запитує нотаріальний орган, чи не знаходиться це майно під арештом.
Отримавши документальне підтвердження належності боржникові на праві власності будинку чи іншого нерухомого майна, державний виконавець накладає на них арешт шляхом опису і оцінки за їх вартістю на момент арешту та надсилає нотаріальному органу за місцем знаходження майна вимогу про реєстрацію даного факту. Про накладення арешту на будинок чи інше нерухоме майно, заставлене третім особам, державний виконавець невідкладно повідомляє цих осіб. Реалізація належних боржникові будинку, квартири та іншого нерухомого майна проводиться відповідно до закону шляхом продажу з публічних торгів.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
25.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Звернення стягнення на майно боржника 2
Звернення стягнення на майно боржника як міра примусового виконання судового акта
Методологія і практика особливостей звернення стягнення на заробіток боржника відбуває покарання
Звернення стягнення на заставлене майно
Звернення стягнення на майно і грошові кошти громадян за законодавством Республіки Білорусь
Імунітет від стягнення певних видів майна боржника
Методологія і практика особливостей звернення стягнення на заро
Стягнення податкових санкцій давність їх стягнення
Процедура ліквідації боржника
© Усі права захищені
написати до нас