Звернення в сучасній українській мові

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава I. Статус звернення в мові

1.1 Теоретичні підходи до вивчення звернень

1.2 Структура апелятивності конструкції

1.3 Ситуація обігу та етикет

Глава II. Нейтральна форма звернення

2.1 Поняття нейтральної форми звертання

2.2 Історія нейтральних форм

Глава III. Офіційна ситуація звернення

3.1 Загальна характеристика публіцистичного стилю

3.2 Звернення до публічних виступах

3.3 Звернення до інтерв'ю

3.4 Звернення до духовних особам

Глава IV. Неофіційна ситуація звернення

4.1 O бщіе характеристики «Віртуального» тексту

4.2 Звернення до «Віртуального» співрозмовнику

Глава V. Звернення як елемент художнього тексту

5.1 Загальні характеристики мови художньої літератури

5.2 Звернення в романах Ю.І. Андруховича

Висновок

Бібліографія

Введення

Предметом даного дослідження є звернення в сучасній українській мові.

Проблемі звернення присвячено безліч робіт як в Росії, так і в Україну. Звернення - специфічна мовна одиниця, існуюча в мовах різного ладу. В залежності від мови, від національно-культурного розвитку народу, говорить цією мовою, звернення характеризується різним набором ознак.

Проблема обігу розглядалася у різних роботах як центральна і поряд з дослідженням аспектів мовного етикету, функціональним підходом до граматики, з теорією мовленнєвих актів.

Звернення в українській мові характеризується певним набором функцій, які змінюються з часом, що привертає увагу дослідників. Звернення дуже чуйно реагує на всі зміни у позамовною дійсності і є в певному сенсі відображенням соціальної динаміки.

Мета дослідження полягає в описі звернень в українській мові на рівні граматики, лексики та семантики. Особливу увагу буде приділено проблемі синтаксичних характеристик апелятивності конструкцій, а також проблемі нейтральної форми звертання в сучасній українській мові й вирішенню цієї проблеми в різних ситуаціях спілкування, деяких проблем етикету.

Для досягнення поставлених цілей в роботі буде виконано наступні завдання:

 1. визначено підходи до звернення, його граматичний і лексико-семантичний статус у мові (глава I);

 2. розглянута проблема нейтральної форми звертання та історичні передумови її становлення (розділ II);

 3. вивчено функціонування звернення до офіційних ситуаціях та їх відображення в тексті (глава III);

 4. досліджено функціонування звернення до неофіційних ситуаціях і засоби його реалізації у мові (IV);

 5. розглянуті основні особливості функціонування звернення в художньому тексті (глава V).

Як матеріал для даної роботи використовувалися інтернет-форуми, сучасні українські періодичні видання, офіційні звернення Президента і першою леді України, романи Ю.І. Андруховича.

Глава I Статус звернення в мові

1.1 Теоретичні підходи до вивчення звернень

Проблемі звернення присвячено безліч досліджень, проте до цих пір не існує суворого розмежування термінів «звернення» («апеляція») і «апелятивності конструкція» («конструкція поводження»). Нам здається необхідним пояснити, як ми розуміємо обидва терміни. Звернення ми будемо розуміти як конвенціональний комунікативний акт, в ході якого мовець закликає адресата виконати деяку дію і ідентифікує адресата як потенційного діяча. Апелятивності конструкція - це ті мовні засоби, які використовує мовець для досягнення своєї мети (спонукати адресата до дії) в ході комунікативного акту звернення. Таким чином, ми відразу розмежовуємо два основних аспекти обігу - комунікативний і власне структурний. Надалі в нашому дослідженні ми будемо звертати основну увагу мовні засоби, які використовуються в обігу в залежності від ситуації (офіційної чи неофіційної).

При структурному підході апелятивності конструкція розглядається з точки зору її складових, їх можливих форм, як-кількісного складу, зв'язків з пропозицією або з його частинами. Сюди ж входять дослідження за стилістикою, які вивчають зв'язок між реалізацією та додатковими смислами, які ця реалізація може вносити в апелятивності конструкцію, а також роботи, присвячені мовній нормі в аспекті звернення. Серед дослідників, застосовують даний підхід, можна назвати Бевзенко З 1., Бейлін Е.П 2., Бірюліна Л.А., Храковского В.С 3., Булаховського Л.А 4., Е рмоленко С.Я 5., Полюга Л.М 6., Скаба М.С 7., Залеського Я 8. Такі дослідження можна вважати строго лінгвістичними у вузькому розумінні цього слова.

Звернення може привертати увагу дослідників і як ситуація, яка вимагає певних мовних засобів. Зокрема, звернення може розглядатися в теорії комунікативних актів. Тоді звернення розуміється як один з актів мови, «складається в проголошенні мовцем пропозиції в ситуації безпосереднього спілкування зі слухачем» 9. Модель мовного акту описує всі складові ситуації спілкування, які характерні (і обов'язкові) і для звернення в тому числі: хто говорить, що слухає, висловлювання, обставини, мета і результат мовленнєвого акту як спосіб досягнення певної мети. Мова тут розуміється як засіб спілкування, спрямоване на досягнення мети і призводить до певного результату. А саме звернення стає одним з можливих іллокутівних актів - тобто «мовним актом у ставленні до його мети» 10. Дж.Л. Остін стверджує, що іллокутівний акт «впливає» внесенням змін до природний плин подій, що безпосередньо відповідає одній з функцій обігу - а саме: спонукальної 11. Дж.Р. Серль вводить поняття непрямих мовленнєвих актів, що дозволяє розглядати і ті мовленнєві акти, мета яких не відповідає безпосередньо засобам її досягнення (щодо поводження це важливо, коли мова йде про спірні випадках) 12. А Г. Г. Кларк, Т.Б. Карлсон розмежовують поняття «адресат» і «хто слухає», що є принципово им для звернення (про це докладніше йтиметься у розділі III) 13.

Важливе місце проблема поводження займає в дослідженнях з етикету. Н.І. Формановская, наприклад, розглядає звернення в залежності від ситуації, соціальних ролей говорять, виходячи з уявлення про те, що мова в нормальній ситуації повинна бути ввічливим 14. В.І. Карасик розглядає звернення як прояв етикету в мові (докладніше про це в розділі 3) 15.

1.2 Структура апелятивності конструкції

Під структурою апелятивності конструкції ми будемо розуміти її склад і граматичні форми частин, а також синтаксичні зв'язки між ними.

У лінгвістичній традиції існує кілька точок зору на синтаксичну природу звернення. Є.П. Бейліна пропонує наступну їх класифікацію 16:

 • звернення - слово чи словосполучення поза пропозиції (А. А. Шахматов, А. М. Пєшковський);

 • звернення - особливий член речення (А. Г. Руднєв, А. Т. Абрамова, Т. Т. Аль-Кадім, О. А. Мізін);

 • звернення - самостійне висловлювання (Л. А. Булаховський, В. Г. Адмоні, Г. П. Торсуев, У. Вейнрейх, В. К. Кузьмичова, В. П. Пронічев).

У даній роботі ми будемо дотримуватися останньої точки зору.

Аппелятивная конструкція являє собою синтаксичне єдність, яке в загальному вигляді можна представити як N 7 + Vimp, де N 7 - ім'я у формі кличного відмінка, Vimp - дієслово у формі імперативу. Така конструкція розгортається в семантично складне речення Хтось (мовець) говорить (просить, наказує і т.д.) кому-то (адресату), щоб адресат зреагував (отримав інформацію, виконав іншу дію) 17. Таким чином, конструкція звернення чітко ділиться на дві складові: предикат і номінацію адресата, що на рівні синтаксису представляє собою групу присудка і підмета і є основою пропозиції-звернення. Форми підмета і присудка взаємно обумовлені: імператив управляє формою кличного відмінка імені, в той час як сам узгоджується з ім'ям у другій особі. М. С. Скаб пропонує розглядати форму кличного відмінка як прояв второлічності іменника 18. Вокатив протиставляється номінатіва, який висловлює 1 або 3 обличчя.

Ті, хлопче, пиши

ВІН, хлопець, пише

У даному випадку ми маємо два прості речення з основами Ті пиши і ВІН пише. У першому випадку присудок-імператив узгоджується з підметом - займенником, що стоїть у 2 особі однини, а в другому випадку присудок в дійсного способу узгоджується з підметом-займенником в 3 особі однини. Хлопче і хлопець є в даному випадку додатками до займенника-підлягає. Якщо додаток узгоджене, то воно дублює головне слово, від якого залежить, в однойменних граматичних категоріях. У даному випадку з 2 особою узгоджується іменник в вокатива, а з 3 особою - іменник у номінатіва. Звідси можна зробити висновок, що саме особа обумовлює вибір одного з прямих відмінків (вокатива або номінатіва).

У пропозиціях

Хлопче, пиши.

Хлопець пише.

структура відрізняється від попередніх конструкцій: відсутній займенник, що виконувало функцію підмета, але дієслово-присудок як і раніше має при вокатива 2 особа, а при номінатіва - 3 особа. З цього випливає, що саме тип прямого відмінка визначає обличчя дієслова (тобто присудок, як і раніше узгоджується з підметом). Однак, як вже було зазначено вище, зв'язок присудка з підметом двостороння. Отже, не тільки підмет впливає на присудок, але і присудок на підлягає. З цього випливає, що дієслово-присудок управляє відмінкової формою іменника-підмета: імператив управляє вокатива, а дієслово - номінатіва (такий зв'язок, кореляція, характеризує будь-які відносини підмет-присудок).

Згідно з нормою, закінчення українського вокатива наступні 19:

1 скл., Сущ. ж.р. тв. - Про (мамо);

1 скл., Сущ. ж.р. м'яко. - Е / є (землі, Маріє);

1 скл., Сущ. ж.р. м'яко., що є зменшувально-пестливих - у / ю (доню, Галю), а також деякі повні імена Леся - Лесю, Наталя - Наталю;

2 скл., Сущ. м.р. тв. - Е (Іване, студента) 20;

2 скл., Сущ. м.р. тв. з суфіксами к, ік - у (батьку, студентика), до них же належать слова тату, Дід і син (тату, сину, діду);

2 скл., Сущ. м.р. м'яко. і смішною. - У / ю (товаришу, Сергію);

2 скл., Сущ. м.р. м'яко. з суфіксом ець 21 - е (хлопче);

3 скл., Сущ. ж.р. м'яко. і смішною. - Е (тіне).

Для сущ. ср.р. вокатив = номінатіва, що поширюється на 2 скл. і 4 скл.

Всі вказівки и е вище форми - форми однини Під мн.ч. вокатив завжди дорівнює номінатіва.

Закінчення українського імперативу наступні 22:

під наголосом і на стику приголосних додаються-і (2 л. однини, неси),-ІМО (1 л. мн.ч., ніс І мо),-іть (2 л. мн.ч., несіть) . Така ж схема поширюється і на ті випадки, коли префікс перетягує на себе наголос (виніс, вінесімо, вінесіть);

в інших випадках Ø (з пом'якшенням після зубних согл., 2 л. однини, читай),-мо (з пом'якшенням після зубних согл., 1 л. однини, чітаймо),-ті (з пом'якшенням після зубних согл., 2 л. мн.ч., читайте).

Як видно з наведеної вище схеми, в українському імперативі є 3 форми: 2 од, 1 і 2 мн.

Часто у мові (особливо розмовної) конструкція звернення редукується до одного з її головних членів: або до номінації адресата мовлення, або до предиката. Є. П. Бейліна зазначає, що такі випадки можна трактувати двояко:

 1. або як еліптичні конструкції, що є двусоставних неповним пропозицією;

 1. або як односкладні пропозиції 23.

Якщо апелятивності конструкції, що складаються тільки з одного члена, трактувати як неповне речення, то їх можна розділити на:

  1. еліптичні апеляції, редуковані до одного члена - підмета;

  2. еліптичні апеляції, редуковані до одного члена - присудка.

При другому підході (коли аппелятивная конструкції з формально вираженим одним головним членом трактують як односкладні пропозиції) такі конструкції можна розділити на:

  1. називние пропозиції (у випадку, якщо присутній тільки номінація адресата мовлення);

  2. виразно-особисті, обощения-особисті і безособові (якщо присутній тільки предикат).

З точки зору формальної немов структури номінації адресата М. С. Скаб пропонує наступну класифікацію:

 • номінація, що складається з одного слова;

 • номінація, що складається з декількох слів, які є складною назвою особи, тобто на рівні семантики дорівнюють одному слову;

 • словосполучення з компонентом-атрибутом;

 • назва адресата мовлення, оформлене як підрядне речення, в якому міститься максимально розгорнутий опис адресата мовлення з погляду його внутрішніх або зовнішніх якостей 24.

Є.П. Бейліна класифікує немов номінації з точки зору морфологічних характеристик слів, якими вони представлені у мові, на:

 • виражені формою іменника;

 • виражені формою прикметника або дієприкметника;

 • виражені числівником;

 • виражені наріччям;

 • виражені займенником 25.

В особливу групу Є.П. Бейліна виділяє номінації адресата, виражені конструкцією з займенником «хто» 26. За своєю структурою вони є окремим випадком номінації, оформленої як підрядне речення, в якому міститься максимально розгорнутий опис адресата мовлення з погляду його внутрішніх або зовнішніх якостей (за класифікацією М. С. Скаба 27). Займенник «хто» вказує на обличчя і має здатність приєднувати до себе різні частини мови в якості залежних поширюють компонентів. З точки зору морфологічних характеристик розповсюджує компонента номінації з займенником «хто» діляться на:

 • займенниково-дієслівні;

 • займенниково-субстантивні;

 • займенниково-ад'єктивних і займенниково-адвербальние;

 • займенниково-нумеральние і займенниково-прономінальние.

Наявність другого компонента дозволяє всій конструкції висловлювати такі граматичні значення, які не притаманні самому займенника «хто». Завдяки дієслову-розповсюджувачу конструкція може виражати граматичне значення часу, застави, нахил, виду, а також різні модальні значення. Це дозволяє мовцеві висловити своє «ставлення до сообщаемому або сообщаемого до дійсності» 28. Займенниково-субстантивні одночасно вказують на адресат, називають його (субстантив) і характеризують з точки зору граматичної категорії особи (займенник). Ад'єктивний і адвербіальним поширює компонент дозволяє конструкції висловлювати такі граматичні категорії, як ступінь порівняння, і характеризують особу з точки зору його якісних і процесуальних ознак. Нумеральний і прономінальний компоненти не дають додаткових граматичних значень всієї конструкції, вносять лише додаткові смисли.

Говорячи про структуру, ми вважаємо за необхідне сказати кілька слів також і про лексико-семантичних особливостях апелятивності конструкції. У даному випадку, особливу увагу варто приділити номінації 29 адресата мовлення. На вибір конкретної номінації адресата впливають такі фактори, як:

 • ступінь знайомства;

 • характер спілкування: офіційний чи неофіційний;

 • позиція пресуппозиції (асиметрична (адресат вище або нижче по свого статусу) і симетрична (адресат на одному рівні з мовцем).

Згідно з наведеними вище факторами, що впливають на характер номінації можна виділити кілька семантичних типів звернень. А.О. Костильов пропонує наступну їх класифікацію 30:

 • релятивна номінація. Вона відображає взаємини осіб, що знаходяться між собою у певних соціальних відносинах;

 • функціональна номінація. У цю групу потрапляють номінації, що позначають особу за родом занять, посади, звання, чину;

 • оціночна номінація. Вона виражає суб'єктивну оцінку адресата;

 • метонімічна номінація. Така номінація означає особу з якої-небудь індивідуалізованої деталі;

 • метафорична номінація. Вона являє собою уподібнення адресата і його порівняння з якимось особою або явищем у позамовною дійсності;

 • дескриптивна номінація. У ній міститься розгорнутий опис адресата.

У особливий тип ми хотіли б виділити також номінацію за місцем перебування адресата.

Вище ми пропонували модель апелятивності конструкції вокатив + імператив. Але насправді в позиції вокатива нерідко перебуває номінатив. Причиною цього явища, по всій видимості, функціональна близькість двох відмінків, про яку ми говорили вище. На користь такого твердження свідчить і такий цікавий факт: в українських думах зустрічалася форма вокатива у формі номінатіва. Про подібне явище, стосовно до польської мови, говорить і Я. Залеський 31.

Імператив теж може замінюватися іншими формами (нерідко з додаванням додаткових смислів) 32:

 • дієслово (особисті форми, сослагат. накл.);

 • вигуки і етикетні формули ввічливості;

 • іменники;

 • прислівники способу дії та ступеня і міри вияву ознаки;

 • прийменники і прийменникові сполучення з різноманітними обстоятельственное значення;

У свою чергу дієслово, як найбільш характерна частина промови у функції предиката, може виступати у таких формах:

 • у формі імперативу 2 особи множини / однини;

 • у формі імперативу у формі 1 особи;

 • у формі інфінітива;

 • в особистій формі дійсного способу;

 • у формі умовного способу.

Предикат-дієслово у формі 2 або 1 особи здатний виражати таку категорію як второлічность, тільки дієслово у 2 особі робить це безпосередньо своєю граматичною формою, а дієслово в 1 особі висловлює второлічность імпліцитно: «ми» має на увазі не кілька мовців («я»), а говорить і його співрозмовника / співрозмовників («я + ти» чи «я + ви»). Дієслово в інфінітиві або умовному способі висловлювати второлічность парадигматичні не може.

Для предиката, що входить до складу апелятивності конструкції, первинним значенням є значення спонукальної 33 модальності 34. Спонукальна модальність пов'язана з комунікативною перспективою пропозиції і прагматичним наміром мовця. Спонукальна модальність як різновид синтаксичної модальності існує в двох основних видах 35:

 • у формі прямопобудітельних конструкцій, які передбачають наявність мовця і адресата (безпосереднього виконавця бажаного або очікуваного мовцем дії);

 • у формі непрямопобудітельной конструкції, які передбачають наявність мовця, співрозмовника, який передає суть спонукання третій особі, і потенційного виконавця дії, до якого збуджується.

Поділ спонукальних конструкцій на прямопобудітельние і непрямопобудітельние пов'язане зі спрямованістю дії та наявністю адресата. Спонукальна модальність поєднує об'єктивну модальність, яка має відношення предмета мовлення до дійсності, і суб'єктивну модальність, яка виражає ставлення мовця до предмета мовлення. При зверненні суб'єктивна модальність виражає різний ступінь інтенсивності спонукальних відносин, безпосередню участь у передачі яких бере інтонація, порядок слів, спеціалізовані або неспеціалізовані засоби вираження предиката, а також суб'єктивно-модальні форми (вигуки, частки, повтори, вставні компоненти) у структурі речення. По інтенсивності спонукання може бути категоричним, пом'якшеним і нейтральним.

1.3 Ситуація обігу та етикет

У даному розділі ми розглянемо основні аспекти ситуації звернення, а саме: розподіл ролей між учасниками комунікації, проблеми, пов'язані з їх соціальним статусом, і деякі особливості мовного етикету в зверненні.

У ситуації спілкування можна виділити дві сторони: зовнішню (обставини спілкування, офіційність / неофіційність ситуації) і внутрішню (ролі і функції співрозмовників). Кожна людина знаходиться в безлічі рольових і мовних ситуацій, постійно орієнтується в обстановці спілкування, і в своєму партнері, і в присутніх третіх осіб і постійно вибирає ту чи іншу мовну манеру, ту чи іншу поведінку. Мовна поведінка мовця безпосередньо пов'язане з його соціальним статусом. Для виявлення соціального статусу оцінюються три параметри: а) статус людини відповідно до прийнятої взагалі соціального стратифікацією, б) статусна оцінка вищестоящого, нижчестоящого чи рівного; в) відповідність поведінки людини статусної нормі 36. Оцінюючи статус людини, його співрозмовник вже готовий до певної поведінки. Статусна оцінка виявляється в дотриманні або не дотриманні ввічливості. Важливим каналом вираження поваги є стандартні формули вітання, початку діалогу та завершення бесіди. Такі формули вказують на контактну дистанцію, при цьому вищестоящий учасник може розуміти цю дистанцію і як соціальну, і як персональну, в той час як нижчий учасник тримається в рамках соціальної дистанції. Порушення дистанції зазвичай сприймається негативно 37.

Індексом соціальної нерівності в мові нижчестоящого зазвичай є часте використання звернень. У такому випадку нижчий «пом'якшує» своє висловлювання, спрямоване на досягнення певної мети. У промові рівних така поведінка здасться дивним. Іншим засобом вираження поваги до адресата є довжина висловлювання і - ширше - кількість мовних одиниць, об'єднаних загальним змістом.

Займаючи в суспільстві певне місце, людина прагне до здійснення дії без перешкод. Існує кілька способів обмежити цю свободу дії 38, але для цього дослідження важливість представляє один: це всі поведінкові акти, спрямовані на доля майбутньої людини (накази, прохання, поради, нагадування, загрози, попередження). Ці мовленнєві акти можуть реалізуватися або за допомогою прямого вираження сенсу без «пом'якшення», або у вигляді негативної і позитивної ввічливості. Теорія позитивної та негативної ввічливості належить П. Браун і С. Левинсону, і знайшла своє відображення в роботах, зокрема, В.І. Карасика 39 і М. Лазінского 40. Стратегії позитивної ввічливості полягають у вираженні солідарності оратора зі слухачем (за рахунок мовних засобів, при виборі тем розмови, пропозиції та обіцянки). Стратегії негативної ввічливості полягають у наданні свободи дій слухає (уникнення прямих прохань, «пом'якшення» модальності висловлювань, імперсоналізація учасників спілкування, переклад явищ і вимог зі сфери персонального в сферу загальноприйнятого або загальновідомого). Стратегія вуалювання близька до негативної ввічливості, проте в ній говорить не тільки намагається не нав'язувати нічого співрозмовнику, але і не знижувати свій статус.

З точки зору соціального статусу протиставлення позитивної і негативної ввічливості відповідає протиставленню персональної та соціальної дистанції. Позитивна ввічливість - це спілкування в середовищі «своїх», негативна ввічливість - спілкування в середовищі «чужих». Для виділення схожості та відмінності в статусному оцінці своїх і чужих необхідно визначити аспекти зіставлення поведінкових актів. Ми розглядаємо статусно-оцінне поведінку в таких аспектах: а) позиція мовця, б) взаємозв'язок мовця і адресата, в) мовні засоби вираження. Ці аспекти є різновид стандартної схеми комунікативної ситуації, що включає насамперед учасників спілкування і відносини між ними. Спілкування на персональній дистанції вимагає щирості і допускає певну спонтанність у прояві бажань. Спілкування на соціальній дистанції вимагає формального дотримання пристойності і стриманості. Повага на соціальній дистанції проявляється як визнання переваги, дотримання дистанції по відношенню до представника більш високої статусної групи і характеризується меншою мірою щирості, і, як наслідок, реалізується за допомогою засобів мови з області етикету, в яких їх конвенціональність перекриває значимість їх семантики.

Говорячи про взаємозв'язок ввічливості та етикетних засобів мови не можна не сказати про звернення до співрозмовника на «ти» і на «Ви». Ми будемо відштовхуватися від теорії Р. Брауна і А. Гілмана, наведеної на схемі нижче 41:

Солідарність у даному випадку протиставляється ієрархії, «влади».

У ситуації звернення особливу функцію виконує лексема у позиції номінації адресата. Вона завжди несе певне навантаження (про це ми говорили вище). Іноді у мові ця лексема може змінюватися, що зазвичай свідчить про зміну відносин між що говорять - їх погіршенні або поліпшенні 42.

Етикет у мові представлений набором певних закріпилися формул. Такі формули зазвичай є одиницями різних рівнів мови, їм властива різна внутрішня структура. На думку А. М. Мельничука 43, етикетні висловлювання має в цілому характер спонукання та / або побажання. За змістом такі висловлювання можна умовно розділити на:

 • вибачення;

 • прохання про люб'язності;

 • прощання;

 • запрошення;

 • поздоровлення;

 • благословіння;

 • вітання;

 • вираження прихильності.

Дуже часто такі висловлювання є зверненнями (особливо якщо їх розглядати з точки зору структури). Тим не менш, вони виконують в першу чергу етикетну функцію, а не закликають співрозмовника зробити щось.

Глава II Нейтральна форма звернення

2. 1 Поняття нейтральної форми звертання

В силу своєї специфіки, звернення чуйно реагує на всі можливі зміни, безпосередньо не відносяться до мови. Це можуть бути політичні, соціальні, економічні процеси, катастрофи та відкриття великого значення (значимі для максимальної кількості людей). Однією з можливих реакцій обігу (як деякої сукупності всіх мовних засобів у ситуації звернення) може бути зміна нейтральної форми звернення. Під нейтральною формою звернення ми будемо розуміти номінацію адресата звернення, яка може застосовуватися до будь-якій особі, вказує на рівноправність мовця і адресата, і позбавлена ​​додаткових конотацій (і експресивності). Тобто це така форма, яка виконує тільки одну функцію - встановлює контакт між мовцем і адресатом, але не служить виразником відносини.

Вирішення питання про наявність у сучасній українській мові нейтральної форми стикається з певними труднощами .. Останні двадцять років принесли серйозні зміни в українську суспільно-політичну систему, що похитнуло і систему нейтральній адресації. Про те, як поточна ситуація формувалася ми трохи докладніше розкажемо нижче. Поки ж ми можемо констатувати (слідом за М. С. Скаба) 44, що в українській мові на даний момент конкурує кілька форм - пане / пані, товаришу / товаришко, добродію / добродійко. Але ці форми на даному етапі не є нейтральними в тому строгому сенсі, про який ми сказали вище. Наприклад, форма товаришу використовується в основному людьми старшого покоління, в устах інших вона набуває негативного відтінку, може використовуватися для позначення адресата як прихильника «лівих» партій. Єдина сфера, де це звернення функціонує повноцінно - це українська армія. До пропонованого переходу з товаришу на пане / пані багато хто ставиться з недовірою, з іншого боку така форма була і залишається на Західній Україні (в силу історичних причин). Форма добродію / добродійко довгий час не була в активному вжитку, в результаті чого не кожен носій з полюванням її використовує 45.

Як показує наше дослідження, форма пане / пані є все ж таки найбільш часто вживаною.

2.2 Історія нейтральних форм

У цьому розділі ми розглянемо основні етапи розвитку тих етикетних форм в обігу, які здаються нам значущими для даного дослідження.

Ще в період староукраїнської мови набуває поширення звернення пан. Що стосується його походження, то тут існує кілька версій: або це споконвічний контінуант праслов'янського * g 'pan', або запозичення з польської, або з чеського 46. Як би там не було, «Словник староукраїнської мови XIV - XV ст.» Це слово фіксує 47. У той час титул пан був міцно пов'язаний з позначенням особи дворянського стану. Вже з XVI ст. цим словом висловлювали повагу по відношенню до вельможних і багатим людям, представникам влади. До слова пан у такому вживанні могло додаватися милостивий, ласкавий. Для звернення до групи використовувалася лексема панове. А з XV ст. наголошується форма звернення до жінки пані.

У староукраїнській мові етикетну функцію виконували також форми приятелеві, друже, товаришу, добродію. Друже висловлював не соціальний, а, швидше, емотивний план взаємин між людьми. Товариш вже в XVII ст. прібліжаетсяк етикетної номінації. При зверненні до групи людей могла з'являтися форма товарісто, що позначала людей, що знаходилися в тісних стосунках. Товаришу, друже, приятелю використовувалися при зверненні до рівного, знайомому. Використання лексем добродію, добродійко, добродії відомо з XVI ст. Вони могли використовуватися і в поєднанні з певною (всемілостівейшій добродію і т.д.).

Наприкінці XIV - початку XV ст. з'являється етикетна формула твоя / ваша милість, поступово скорочена до ваша мость, вашмость, вашець, що, на нашу думку, пов'язано з сильним впливом польської мови 48.

При зверненні до групи людей часто використовувалася і просто форма люди (люде).

Зберігалася також і більш стара традиція іменування по імені та по батькові. Взагалі, традиція ідентифікувати сім'ю по батькові зберігалася в українських сім'ях досить довго.

У сучасній українській мові з XIX ст. як звернення могли функціонувати терміни спорідненості, в тому числі і при зверненні не до родичів. Брате як звернення до рівного, з відтінком «товариш», аналогічну функцію виконувала сестро для жінки-адресата. Батьку використовувався при зверненні до чоловіка старшого віку, або при бажанні висловити до нього особливу повагу. Якщо батьку допускався етикетом при зверненні до нерідною, то діти до батька могли звернутися тату або за допомогою одного з демінутівов. При зверненні до літньої жінки ввічливій формою було мати, матінко. Сину використовувався при зверненні старшого людини до більш молодому чоловікові, доньцю, дочко - до більш молодій жінці. У функції обігу використовувалися і форми небоже, небого (початкове значення - син і дочка брата або сестри).

Система форм пане, пані поступово розширилася до пане - звернення до чоловіка, паничеві - звернення до сина пана, пані - звернення до старшої і, як правило, заміжній жінці, панно, панночко - до дівчини. Форма пан має цікаву особливість - у неї є особлива форма звернення до групи людей - панове, у той час як в інших подібного немає, а у пані форми звертання до однієї особи або до групи осіб збігаються. Це говорить, імовірно, саме про етикетної функції даного слова. В українській мові залишаються і старі форми добродію, добродійко, добродії, які використовують зазвичай по відношенню до людини солідному, добропорядному. Їх використовували представники привілейованих шарів по відношенню до рівних. Такі форми могли поєднуватися з панове, пані, що посилювало ввічливість.

Непросто складалася доля форм товаришу, товаришко, товариші в XX ст. Вони активно використовувалися на початку століття паралельно з формами пане, пані, панове. У першій чверті століття використання інших форм, крім товаришу, товаришко, товариші припиняється в УРСР.

У мові з'являється і форма громадянина, хоча вона досить офіційна. Часто використовується стара форма друже. Деяку етикетної несе форма земляче. Розповсюджено звернення чоловіче, Жінко, хлопче, д І вчинив (зазвичай в усному мовленні). Як обігу виступають і субстантивовані старий, стара, з меншим ступенем ввічливості. Як і раніше вживається звернення на ім'я та по батькові - таке звернення вкрай поширене. Серед прийнятих форм звернення до групи осіб етикетних можна вважати форму любі друзі.

Глава III Офіційна ситуація звернення

Ряд вчених, розглядаючи комунікацію в ЗМІ, пропонує умовно розділити ситуації такої комунікації на офіційну та неофіційну 49. Серед ознак, що впливають на комунікацію, Є. В. Какорін виділяє наступні:

 • характер комунікації (офіційний / неофіційний);

 • вид комунікації (особиста / публічна);

 • комунікативна мета;

 • образ адресата і його рольовий статус (рівний / нижче по положенню / вище за положенням, жінка / чоловік, колега / неспеціаліст і т.д.);

 • Імена мовців (нульова / мала / велика);

 • тема спілкування 50.

Подібний підхід дає нам можливість розглядати закономірності використання апеляції в залежності від типу і жанру комунікації, від учасників та переслідуваної мети.

3.1 Загальна характеристика публіцистичного стилю

Останнім часом з'являється все більше досліджень мови ЗМІ, у зв'язку з бурхливим розвитком це сфери людської діяльності, розвитком технології та створенням нових засобів передачі інформації (Інтернет). Розглядаючи мову ЗМІ, науковці приділяють увагу таким аспектам, як лексика і стилістика (Алексєєнко М.А., Григор'єва Д.М., Григор'єва Д.І., Коваленко Б.О., Коваль А.П., Коць Т.А. , Лисакова І.П., Мамалига А.І.), словотвір (Сербенська О.А.), морфологія (Баранник Д.Х., Китиця О.В., Пазяк О. М.), синтаксис (Рогова К. А. ).

Публіцистичний стиль мовлення.

Газета є найбільш масовим засобом інформації і пропаганди в сучасному суспільстві, вона оперативно знайомить читача з актуальними подіями, які відбуваються в світі, сприяє пізнанню навколишньої дійсності.

Стиль газет: (поряд зі стилем суспільно-політичних журналів, пропагандистських радіо-і телепередач, виступів на мітингах, зборах і т. п.) є однією з різновидів публіцистичного стилю мови 51. Повідомляючи факти і спираючись на них, публіцистика дає їм певну трактування та оцінку, формує громадську думку, активно впливає на розум і почуття читачів, спонукаючи їх до вчинення певних дій. У публіцистичному стилі тісно взаємодіють дві його основні функції:

 • інформативна (інформативно-змістовна, функція повідомлення нового);

 • впливає (функція агітації і пропаганди).

Кожна з функцій зумовлює появу і становлення рис стилю: документальність, офіційність, узагальненість, абстрагуватися подача матеріалу (інформативна функція), спонукальних, директивність, урочиста декларативність, полемічність, ефективність впливу на читача (що впливає функція).

Публіцистичний стиль взаємодіє з іншими стилями: елементи художньо-белетристичного стилю посилюють його емоційну виразність; елементи розмовної мови надають велику експресивну насиченість; елементи наукового та офіційно-ділового стилю надають велику стійкість, логічність, строгу наукову вмотивованість викладу. А.Д. Пономарьов пише про те, що мова ЗМІ відіграє все більшу роль у розвитку літературної мови 52. Б. А. Коваленко зазначає, що на газетну мова впливає розмовна, оскільки публіцистичні тексти висвітлюють, в тому числі, і проблеми, пов'язані зі сферою спілкування, яку зазвичай обслуговує розмовна мова (побутову, щоденне життя суспільства, особисте життя, торгівлю, відпочинок) 53. Одним із проявів такого впливу він називає проникнення стилістично зниженої лексики. Це відбувається з багатьох причин: в результаті зняття цензури і протесту проти «заштампованності» мови, з-за криміналізації суспільства (під впливом цього чинника у мову проникає арго злодіїв, шулерів, наркоманів ...); під впливом зміни «смаків» говорять у бік спрощення , лібералізації; зважаючи на необхідність називання явищ, які раніше вважалися нехарактерними для життя; через бажання висловити емоції; для української ситуації характерно також вплив українсько-російської двомовності. Крім цього останнім часом значно розширився склад учасників комунікації, відчутно збільшився особистісний початок у мові, помітно збільшився обсяг діалогічного спілкування, розширилися сфери спонтанного спілкування і ослаблення офіційності.

У газетах спостерігається також і зближення норм усної та письмової мови. Основу газетної лексики складають нейтральні і книжкові слова. Розмовні та просторічні елементи використовуються з метою надати тексту виразність або створити яскраву оцінність 54.

У зв'язку з описаними вище чинниками можна говорити про розхитуванні літературної норми в публіцистичному тексті. У нашій роботі ми будемо виходити з наступного визначення мовної норми: норма - це результат цілеспрямованої кодифікації мови. Норма пов'язана з літературною мовою, вона єдина і загальнообов'язковим для всіх носіїв; вона консервативна і спрямована на збереження коштів мови та правил їх використання, накопичених в даному суспільстві попередніми поколіннями носіїв. Норма не статична, вона змінюється в часі під впливом комунікативних цілей і завдань 55. Мовна норма взаємодіє з узусом, що призводить до її варіативності, співіснування традиційних і нових мовних засобів.

3.2 Звернення до публічних виступах

У публіцистичному стилі мовлення виділяють два типи звернень 56:

 • власне звернення, на яке очікується відповідна реакція співрозмовника;

 • риторичне звернення, на яке не чекають відповіді. Таке звернення сприяє емоційній напруженості зображуваних подій, використовується для створення у читача / слухача певного ставлення до описуваних подій.

У даному розділі ми розглянемо другий тип звернень в публіцистичному стилі, в силу специфіки самого матеріалу - звернення до промовах і виступах Президента України і першої леді країни. Ми дослідили всі промови Президента і першою леді за 2008 р.

Ступінь офіційності нашого матеріалу максимальна, причиною цього є статус мовців та їх адресатів - представників інших країн, всього українського народу і т.д. При цьому два обраних нами говорять користуються трохи різними стратегіями мовної поведінки.

Спочатку кілька слів варто сказати про саму ситуацію таких звернень. У них 3 учасники, яких Г. Г. Кларк, Т.Б. Карлсон розмежували, назвавши мовцем, адресатом і слухають / слухаючими 57. У принципі в будь-якій комунікації за допомогою ЗМІ можна виділити цих трьох учасників, будь-яка ЗМІ-комунікація будується з розрахунку на них. Але для публічних виступів ця обставина має принципову важливість.

У таблиці нижче наведені звернення Президента України до своїх співвітчизників:

Шановні співвітчізнікі

Дорогі друзі

Дорогий Український народі

Дорогі співвітчізнікі

Вельмишановний Український народі

Браття І сестри

Дорогі громадяни України

У такій ситуації адресат = слухає. Перше, що потрібно відзначити, це підкреслено високий соціальний статус мовця і адресата. Більш того, адресат представляється у таких зверненнях досить однорідним. Всі звернення в таблиці вище можна умовно поділити на дві групи. До першої ми віднесемо такі форми як Шановні співвітчізнікі, Дорогі друзі, Дорогі співвітчізнікі, Браття І сестри, Дорогі громадяни України, які показують певне рівність говорить і всіх осіб, що становить єдиний адресат. Таку стратегію можна вважати проявом позитивної ввічливості, спрямованої на солідаризація говорить з адресатом. До другої групи ми віднесемо такі звернення, як: Дорогий Український народ, Вельмишановний Український народі, які показують високий статус саме адресата, підкреслено дистанціюють його від мовця. Нам здається можливим говорити тут про негативну ввічливості, пов'язаної з деперсоналізацією адресата і переклад спілкування зі сфери персональної, у сферу суспільну, в даному випадку додають ситуації урочистості.

Наведене вище поділ не єдино можлива. Строго кажучи, в таблиці наведено засоби, в яких по-різному досягається урочистість. Такі варіанти як Шановні співвітчізнікі, Вельмишановний Український народі є цілком традиційним гоноратівним зверненням, в той час як форми Дорогий Український народ, Дорогі співвітчізнікі, Дорогі громадяни України представляють собою з'єднання офіційних звернень з оцінним атрибутом. Форма Дорогі друзі характеризується меншою офіційністю і зазвичай скорочує дистанцію (робить звернення більш «інтимним»). Особливий інтерес представляє форма Браття І сестри, зазвичай так звертаються священнослужителі до своєї пастви. Таким чином, тут виникає певне зближення образів президента і пастиря з одного боку, і адресата (український народ) з паствою, що веде до підвищення рівня ввічливості.

У таблиці нижче ми розглянемо звернення Президента України також до своїх співвітчизників, але не до всіх, а обраним на підставі певної ознаки:

Шановні панове Українські офіцері

Шановні І Дорогі курсанти, ліцеїсті І студенти

Шановні учасники урочистих заходів;

Дорогі ліцеїсті

Шановні Народні депутати

Шановні освітяни

Шановні колеги

Славні Українські воїні

Незважаючи на те, що адресат у даному випадку «звужується», його статус, як і раніше підкреслено високий. Нам здається, що в такому випадку варто говорити не про те соціальному статусі, який мають всі адресати з таблиці вище взагалі, а про те статус, який їм присвоюється особою, чий статус за визначенням дуже високий, в силу самої ситуації урочистого звернення. Таким чином, встановлюється не просто контакт з конкретним адресатом, а цей адресат «створюється» і з ним вже встановлюється контакт.

З точки зору лексико-семантичного складу дані номінації представляють собою наступні типи 58:

 • функціональния номінація (офіцері; курсанти, ліцеїсті І студенти; Народні депутати; освітяни; воїні);

 • релятивна номінація (колеги).

Як можна помітити з таблиці вище, всі звернення представляють собою конструкції з компонентом-атрибутом. Атрибути можна розділити на оціночні (дорогий, славній) і етикетні (Шановний). Оціночні атрибути в даному випадку додають «теплоти» у відношення мовця до адресата.

До представників інших країн Президент України звертався:

Вельмишановний пане Дуаєне

Ваші Вісокоповажності

Пані та панове

Вісокодостойні гості

Пані та панове, Дорогі Європейські друзі

Тут використовуються різні стратегії, але завжди статус адресата дуже високий. У даному випадку, він високий незалежно від ситуації, тому звернення до нього набуває урочистість.

У даному випадку можна виділити такі лексико-семантичні типи:

 • релятивна номінація (Вісокодостойні гості; Дорогі Європейські друзі);

 • оціночна номінація (Вельмишановний пане Дуаєне; Ваші Вісокоповажності)

Що стосується промов першої леді України, то до з своїм співвітчизникам вона зверталася:

Шановні друзі!

Дорогі друзі

Шановна українська громадо

Нам здається важливим відзначити, що звернення дружини Президента декларують більш довірчі відносини між мовцем і адресатом, вказують на безумовно високий статус обох учасників комунікації, але не прагнуть деперсоналізований адресата. ми б тут говорили про позитивну ввічливості. І важливо помітити, що в таких зверненнях є тенденція показати солідарність (або створити таку) між співрозмовниками.

Частіше, ніж до своїх співвітчизників, перша леді зверталася до іноземних гостям:

Шановні друзі

Пане Президентові Алєхандро Толедо

Пані Голова Айо Обай

Ваші Вісокоповажності

Шановні друзі та колеги

шановні захисники свободи Усього СВІТУ

пані та панове

Дорогі учасники Самміту

Шановні колеги

Вельмишановний пані Анама Тан

Дорогі учасники 31-ї сесії генеральної асамблеї Міжнародної ради Жінок

Вісокоповажні пані І панове

Ваша величносте

Шановні представникі фонду та донорськіх організацій

Вельмишановний зібрання

У даній таблиці присутні різноманітні форми, в залежності від адресата. Ми пропонуємо розділити всі звернення на дві групи. До першої ми б віднесли звернення, в таблиці зазначені курсивом. За допомогою цих номінацій промовець або конкретно назвав адресата, або так чи інакше ідентифікував його за певною ознакою. Скрізь основною ознакою адресата є його функція («роль»), важлива для справжньої комунікації. Звернення другої групи мають на меті не стільки охарактеризувати адресата за його функції, скільки вказати на його високий соціальний статус. Нам здається, що в такому випадку можна знову говорити про стратегію негативної ввічливості.

У даному випадку всі номінації можна розділити на такі лексико-семантичні типи:

 • релятивна номінація (Шановні друзі; Шановні друзі та колеги; Ваша величносте);

 • функціональна номінація (Пане Президентові; Пані Голова; захисники свободи Усього СВІТУ; Дорогі учасники Самміту; Шановні представникі фонду та донорськіх організацій; Дорогі учасники 31-ї сесії генеральної асамблеї);

 • оціночна номінація (Вісокоповажні пані І панове; Вельмишановний зібрання).

У зв'язку з нашим поділом різних звернень відповідно до використовуваної стратегією, варто особливу увагу приділити наступного обставині: в кожному другому виступі Президент України використав не одне звернення, а цілий ряд звернень, в тому числі до одного адресата, іноді привертаючи увагу інших адресатів (Дорогі друзі! Пані І панове!; Дорогі ліцеїсті! Дорогі співвітчізнікі!; Дорогий Український народ, Дорогі співвітчізнікі, Світове українство, Славні Українські воїні, Браття І сестри!), тому наше поділ на стратегії досить умовно, тому що мовець змінює стратегію в ході виступу . Ми вважаємо, що це відбувається не випадково, тому що дві основні стратегії працюють по-різному, а в ситуації урочистого звернення необхідно залучити всі можливі мовні засоби вираження ввічливості і вказівки на дистанцію. Те ж відноситься і до звернень першої леді (Ваше Блаженство! Пане Президенте! Шановні друзі!; Вельмишановний пані Анама Тан, Дорогі учасники 31-ї сесії генеральної асамблеї Міжнародної ради Жінок, Вісокоповажні пані І панове).

Кілька слів варто сказати про структуру таких звернень. По-перше, всі звернення представлені односкладними конструкціями з одним членом-підметом. Це принципова відмінність саме публічних виступів. Нам здається, причина цього в тому, що промовець звертається до адресата такого високого статусу, що не може спонукати його до дії (принаймні, за допомогою мовних засобів). Тому конструкція типу адресата зроби тут неможлива в принципі. Що стосується варіанту адресата слухай, з самої ситуації передбачається, що увагу адресата вже направлено на говорить, в силу високого статусу самого мовця.

В абсолютній більшості випадків (виключення становлять лише деякі звернення до конкретної особи, а також конструкції типу пані І панове) апелятивності конструкція складається з іменника з атрибутом. Як уособлення виступають традиційні етикетні лексеми (Шановний, Вельмишановний, вісокоповажній і т.д.). Такі конструкції підвищують рівень ввічливості.

Що стосується вокативних форм, то очевидна така тенденція: у вокатива стоять усі українські імена й титулування, у номінатіва - іноземні (Пані Голова Айо Обай; Пане Президентові Алєхандро Толедо; Вельмишановний пані Анама Тан). Якщо в українському титулування кілька слів-іменників, всі стоять у вокатива.

Ми вже говорили про специфіку публічних звернень. Нам здається, що вони принципово відрізняються від інших типів звернень і ситуацій апеляції. Якщо уявити такий комунікативний акт як суму кількох доданків - адресат, що говорить, слухає, висловлювання, його мета - то нам здається, що всі ці складові носять зовсім інший характер, ніж в інших актах. Кожен з учасників подібної комунікації грає деяку роль, слід певним неписаним правилам, що і як має робити. Президент може привітати іноземних гостей з новим роком у приватній обстановці, а може - в урочистій, у присутності осіб, наділених владою, знаючи, що такий виступ транслюватиметься по телебаченню. Називаючи свого адресата подібних урочистих промов, він не стільки встановлює контакт, скільки, по-перше, виконують функцію глави держави, тобто надходить не по власним бажанням, а згідно з визначеними етикетних правилам, нормам поведінки для вищих державних чинів. По-друге, він орієнтується на своїх слухачів (іноді вони співпадають з адресатом), тому він в першу чергу називає і висловлює свою повагу до адресата для слухачів. Ситуація «нав'язує» певні ролі і статуси.

Таким чином, наше дослідження публічних звернень показало, що офіційність таких ситуацій максимальна, мовні засоби зведені до етикетних титулування, а синтаксична структура, як правило, представлена ​​словосполученнями з компонентом-атрибутивом в позиції адресата номінації.

3.3 Звернення до інтерв'ю

Термін «інтерв'ю» використовується у двох значеннях: як метод і як жанр. Жанр інтерв'ю - це текст, отриманий за допомогою методу інтерв'ю 59, розмова журналіста з будь-якою особою або групою осіб, становить суспільний інтерес і що сплачується для передачі в ЗМІ 60. Для інтерв'ю необхідна певна ситуація спілкування: має бути мінімум 2 учасники комунікативного акту - інтерв'юер і інтерв'юйований. У такому акті ролі за учасниками будуть чітко закріплені в продовження всього спілкування, яке спрощено буде виглядати наступним чином: інтерв'юер ставить запитання, беруть інтерв'ю, відповідає. Саме мова інтерв'юера буде насичена апелятивності конструкціями, що прямо випливає з його ролі в комунікативному акті.

І.П. Лисакова 61 виділяє такі піджанри інтерв'ю:

 1. Інтерв'ю-інформація (у ньому дається первинна, сама загальна інформація про будь-яке явище);

 2. Інтерв'ю-консультація (в ньому ставлять запитання фахівця в якій-небудь області, як наслідок - інформація дається більш конкретна, ніж у попередньому піджанрі);

 3. Інформативно-проблемне інтерв'ю (в ньому обговорюється деяка проблема);

 1. Інформативно-особистісне інтерв'ю (обговорюється конкретна особа).

Є.І. Голованова 62 вказує на те, що інтерв'ю - один з видів публічного діалогу. Раніше інтерв'ю було строго типізовані, що фактично перетворювало властивий йому діалог на монолог. Епоха гласності зробила можливим вільний обмін думками, а це, у свою чергу, призвело до мовної розкутості.

Публічний діалог характеризує:

 1. різноманітність тем;

 2. багатоголосся співрозмовників;

 3. різноманітність мов і стилістичних засобів (про що йшлося вище).

В інтерв'ю звернення грає дуже важливу роль:

 • воно продиктоване самою ситуацією інтерв'ю (інтерв'юер має якось звернутися до интервьюируемому, встановити з ним контакт);

 • звернення відкриває новий семантичний блок в публіцистичному тексті (про це див вище);

 • звернення дозволяють журналісту дати интервьюируемому характеристику і висловити своє ставлення до нього.

Для аналізу звернень у мові сучасної української преси (інтерв'ю) було опрацьовано 1000 інтерв'ю і вибрано з них 412 апелятивності конструкцій. Ми вважаємо, що така кількість дасть достатній матеріал для дослідження основних особливостей апеляції.

Перше, що варто відзначити при аналізі - це порівняно рідкісне вживання звернення в інтерв'ю. Оскільки кожне інтерв'ю - це нова комунікативна ситуація, в якій журналісту необхідно встановити контакт зі співрозмовником (навіть якщо припустити, що журналіст і інтерв'юйований знайомі, журналісту все одно доводиться заново «знайомитися» зі співрозмовником і «знайомити» з ним читача), логічно було б припустити, що на 1000 інтерв'ю доведеться як мінімум 1000 звернень (їх може бути і більше, оскільки звернення може виконувати різні функції в інтерв'ю - див. вище). Причин, за якими журналіст «уникає» вживати звернення, може бути декілька. По-перше, це тенденція до економії мовних засобів (з цієї ж причини звернення часто представлена ​​еліптичними конструкціями, про що буде сказано нижче). По-друге, опубліковане інтерв'ю відрізняється від свого усного першоджерела, воно правиться, скорочується і іноді перекладається на іншу мову 63, в результаті чого звернення, колишні необхідними в усному мовленні, на листі здаються надлишковими і - можливо - відволікаючими увагу читача від теми бесіди. Але потрібно відзначити ще одну особливість: замість звернень часто використовуються інші мовні засоби, як, наприклад, питання безпосередньо співрозмовникові (Як ви можете оцініті ...). У результаті можна допустити ще одну причину малого числа звернень в інтерв'ю: журналіст свідомо (більшою чи меншою мірою) уникає вживати звернення.

Ми будемо аналізувати весь матеріал у два етапи - з точки зору деяких особливостей граматики і з точки зору використання лексико-семантичних засобів для досягнення специфічної (для інтерв'ю) мети.

Структурний аналіз апелятивності конструкцій дав нам наступні результати:

двоскладні

5%

односкладні з предикатом

50%

односкладні з номінацією адресата

45%

всього односкладні

95%

Як видно з даних таблиці, кількість односкладних конструкцій (Давайте не поспішатімемо робіті висновки; Давайте повернемося в тій годину, коли всі Було добрі; Володимир Михайлович, ви можете підтріматі Думку політіків) значно перевершує кількість двусоставних (Володимир Михайлович, не могли б Ви озвучіті прогноз ; Василь Петрович, Скажіть, Навіщо вам 13 заступніків; Бориса Івановічу, проясніть, будь ласка, сітуацію). Вище ми вже говорили про те, що апелятивності конструкція як така відносно рідко зустрічається в тексті інтерв'ю. Нам здається, що частота односкладних конструкцій пов'язана з тим же обставиною: тенденцією до економії в мові. До того ж кожен текст інтерв'ю повинен потрапити в підсумку на папір, а, отже, може бути скорочений, у тому числі за рахунок звернень. Кількість предикатів (Опішіть сьогоднішній статус Управління ризико?; Поясніть будь-ласка, Що ви маєте на увазі ...; Поділіться власними досвідом Щодо Написання хорошої Статті у блозі) майже дорівнює кількості адресатів (Олександре Йосиповичу, то Якими є Ваші Враження; Бориса Івановічу , Вже Ніхто не заперечуватіме; Пане Щаранській, смерть президента Сірії).

У позиції предиката завжди виступав дієслово в одній з наступних форм:

імператив

40%

личн. форма

2%

давай (ті) + личн. форма

10%

(Не) хай + личн. форма

3%

сослагат. нахил

менше 1%

Для імперативу функція предиката в апелятивності конструкції основна, тому цілком закономірно, що саме він є у більшості випадків (Поділіться інвестіційнімі планами ...; Раман, розкажіть, з Якими труднощів ...; Ві подівіться, напріклад, на Київську обласна Раду).

Другий за частотою виявилася конструкція з давай (те). Ймовірно, це пояснюється тим, що її функція - заклик до дії, спільному з промовистою - поєднується з пом'якшенням веління (у порівнянні, наприклад, з імперативом 1 мн.). Оскільки ми маємо справу в даному випадку з текстом з високим ступенем офіційності, таке підвищення ввічливості здається нам цілком доречним (Давайте подівімося, напріклад, на Польщу; Давайте повернемося до парламентської роботи.; Давайте вірішімо одну велику задачу). Ще більш м'яко звучить предикат в особистій формі дієслова чи в умовному способі (Не поділітеся інформацією, Як сортаменту побудованій медіа-холдинг?; Володимир Михайлович, не могли б Ви озвучіті прогноз на презідентські вибори?). Але, оскільки це не основна функція для таких форм, вони зустрічаються вкрай рідко. Що стосується форми з (не) хай, вона вживається рідко в силу специфіки свого значення: таке спонукання направлено на третю особу, що в основному виходить за рамки учасників інтерв'ю (нехай вон в це НЕ втручається).

Імперативні форми розподілилися наступним чином:

імператив 2 од.

6%

імператив 2 мн.

30%

імператив 1 мн.

4%

імператив 2 мн. для од.

23%

імператив 2 мн. для мн.

7%

Найбільш часта форма 2 мн. при звертанні до однієї особи пояснюється стилем тексту і ситуацією спілкування - досить офіційної (Розкажіть, Як познайомілісь Із майбутнім чоловіком - Тарасом?; Бориса Івановічу, зізнайтеся, а ви вважаєте себе членом УРЯДУ Януковича?; Тереза, розкажіть нам про загальний контекст Вашого Дослідження. ). Майже всі форми 2 од. зустрілися в одному виданні, присвяченому сучасному мистецтву (письменникам, акторам, популярним музикантам і т.д.) (Олю, Повір, Шо то Лише так здається "; Розкажи, будь-ласка, за твоєї участі ...; Розкажи, будь-ласка , які Перелік нормативних відбуліся ...). Можна припустити, що вибір форми 2 од. стався навмисно - у прагненні створити більш невимушену атмосферу за рахунок скорочення дистанції і збільшення солідарності говорить з адресатом. Тим не менш, у виданнях політичної спрямованості такого не зустрілося. Форма 1 мн., Як правило, закликає зробити щось разом з промовистою, але інтерес читача (слухача) повинен бути спрямований не на говорить, а на адресата, то така форма рідкісна, часто грає роль просто етикетної слова (Уявімо, Шо я хочу стати генеральним директором Великої світової компанії). Рідко звертаються і до групи осіб у формі 2 мн., Це пов'язано з тим, що в інтерв'ю зазвичай адресат - одна особа, виключення складають такі випадки, як інтерв'ю з усім колективом популярної групи (Розкажіть трішечкі більше про новий альбом.).

Що стосується лексико-семантичних особливостей предикатів, то вони наведені в наступній таблиці:

Розкажи (і ть)

21%

Дивіться / подівіться

3%

поділіться

3%

скажи (іть)

4%

повернемося (імося)

3%

Такими є найбільш частотні лексеми у позиції предиката. Частота інших не перевищує 1%. Як видно, все це дієслова мовлення (в основному або контекстуальному значенні). Це цілком закономірно, адже говорить закликає адресата, як правило, зробити одну дію: поділитися інформацією.

Адресати номінації представлені у всіх випадках іменниками в наступних формах:

вокатив

13%

номінатив

11%

вокатив + вокатив

3%

Цікавим нам здається той факт, що частота вживання вокатива (Лев Ревазовіч, Перш за все питання ...; Євгене, чім повість "Ріки" відрізняється ...; Пане Миколо, Якою є позиція Державного комітету ...) лише трохи перевищує частоту номінатіва (Раман, розкажіть ...; Володимир Михайлович, не могли б Ви ...; Вікторе Михайловичу, Ваш наступнік І за сумісництвом перший віце-прем'єр ...). Можливо, це один із проявів зближення усної і письмової мови в газетному тексті. А також це знову свідчить, що за ступенем офіційності інтерв'ю сильно поступається публічного виступу. Цікавий той факт, що жоден демінутив чоловічого імені на-ко (Юрко, Сашко, Місько) не стояв у вокатива, хоча інші - стояли.

Номінації представлені у двох варіантах: однослівні (ім'я), двусловная (пане + ім'я, пане + посаду, ім'я + по батькові). Таким чином, мовець не вдається до більш ввічливим формам. Мабуть, він вважає в даному випадку статус адресата рівним собі. Важливо відзначити, що у всіх поєднаннях з пан другий елемент стояв у вокатива, якщо така форма у слова є в принципі (пане міністре, пане професор, пане Сергію, але: пане Щаранській, пане Черновецький). Таким чином можна говорять про те, що сама обирається форма адресації задає говорить ступінь ввічливості. Якщо, звертаючись по імені, або, часто, і по імені та по батькові, що говорить може дозволити собі елемент розмовної мови (номінатив в позиції вокатива), то, звертаючись на пане, що говорить використовує більш офіційний стиль.

Лексико-семантичний аналіз номінацій дав такі результати:

пане

5%

ім'я + по батькові

16%

пане + ім'я

4%

пане + посаду

1%

ім'я

19%

повне ім'я

11%

демінутив імені

8%

хлопці

менше 1%

дівчата

2%

Як видно з таблиці, в основному зверталися по імені (Раман, розкажіть ...; Марко, ти єдиний чоловік у колектіві ...; Олександре, а з чого починаєм писати Ві?) Або на ім'я та по батькові (Володимир Михайлович, не могли б Ві озвучіті ...; Вікторе Михайловичу, Ваш наступнік ...; Лев Ревазовіч, Перш за все питання ...). Тут проявляється характерна саме для інтерв'ю функція звернення - контактоустанавливающая. В інших випадках звернення може виконувати кілька функцій, але в інтерв'ю така функція одна. Про ще однієї, стосовно до всієї апелятивності конструкції, ми скажемо нижче. Хто говорить знає свого адресата. Звертаючись до нього, він встановлює з ним контакт. Однак якщо розглядати всіх трьох учасників комунікації разом зі слухаючими (читачами), то можна сказати, що мовець також «знайомить» адресата зі тим, хто чує. Тому вибирається найбільш природна саме для знайомства форма: ім'я або посаду (Тамара, а у якіх вистава доводитися грата?; Місько, а Як ви тут Усі помістітесь?; Пане Голово, Якою, на вашу думку, МАЄ буті роль ...; Пане міністре, на цьому тіжні МЗС України надіслав ...).

Важливо відзначити ту обставину, що матеріал насправді був надзвичайно неоднорідний за співвідношенням різних форм. Наприклад, всі демінутіви імен зустрілися в одному виданні, присвяченому сучасним письменникам, акторам, популярним групам. Мабуть, на думку мовця, дистанція між ним і адресатом в даному випадку мала, вони рівні. Цікаво також, що форма пане зустрічається відносно рідко (Пане міністре, на цьому тіжні МЗС України надіслав ...; Пане Миколо, Якою є позиція Державного комітету ...; Пане Голово, Якою, на вашу думку, МАЄ буті роль). Це ще одне підтвердження тієї ситуації, про яку ми говорили в главі II, а саме: відсутність нейтральної загальноприйнятою та загальновживаної форми. Цікаво, що як її замінник виступає або ім'я, або ім'я та по батькові. Ім'я та по батькові вказує на велику дистанцію між мовцем і адресатом. В основному так зверталися до політиків, представників влади. Мабуть, в такому випадку мовець не відчував себе рівним і солідарним з адресатом.

Зустрілися адресації групи людей (Дівчата, минуло разу ви пріїжджалі з концертом ...; Дівчата, Що останнім часом читали ...; Хлопці, Перш за все, від імені усіх майданівців хотілося бі подякувати ...) є очевидним елементом розмовного стилю, до того ж підкреслюють солідарність говорить з адресатом, тому що такі форми вибиралися для звернення до членів музичного колективу, тобто позбавлені прямої вказівки на вік.

З усіх типів апеляцій (не чисто етикетних) зустрівся лише один - номінація адресата по функції (пане міністре, пане професор).

Інший важливий аспект апелятивності конструкцій - звернення на «ти» чи «Ви». Результати аналізу матеріалу наведені в таблиці нижче:

ти

16%

Ви

77%

У даному випадку можна говорити про боротьбу двох різних підходів до співрозмовника в інтерв'ю: традиційного, ввічливого, з великою дистанцією, і нового, з свідомим скороченням дистанції, що ставить у рівне положення адресата з мовцем. Важливо зазначити, що звернення на «ти» зустрічалися тільки в одному виданні, присвяченому сучасній масовій культурі (Місько, ти Вже певне годину захоплено інсценуєш ...; Олександре, з чого, Взагалі, розпочалося твоя Співпраця з гуртом?; Альо згодом, у музіці борються за рейтинги продаж дисків ...). Якщо звернутися до таблиці Р. Брауна і А. Гілмана в розділі I, то можна сказати, що ми маємо справу тут з двома випадками: рівних солідарних («ти»), рівних несолідарних («Ви») (Володимире Станіславовічу, ві співуче Вже відчулі ...; Олександре Валентиновичу, ви багато РОКІВ булі вірнім соратником Тимошенко ...; Олександре Валентиновичу, наскількі мені відомо, вам не так вже просто Було відстояті), хоча складно сказати, наскільки дорівнює адресат говорящему в другому випадку. Кілька випадків (пане міністре) явно демонструють більш високий соціальний статус адресата.

Що стосується власне етикету, то цікаво відзначити вживання конструкції будь ласка (11%) при зверненні (Скажіть, будь ласка, а ви Справді допіталі журналістів телеканалу «Інтер»?; Бориса Івановічу, проясніть, будь ласка, сітуацію ...; Будь- ласка, поділіться Своїм минулим досвідом у сфері ощадлівості.). Вона підвищує рівень ввічливості, є проявом стратегії негативної ввічливості («пом'якшення» спонукальності).

Аналіз матеріалу інтерв'ю показав, що існує декілька тенденцій: скорочення дистанції, збереження дистанції, елементи розмовної мови. Але матеріал не однорідний, і ці тенденція виявляється у різних виданнях по-різному і в різній мірі.

3.4 Звернення до духовних особам

Серед проаналізованого матеріалу значну частину (майже третина від усіх періодичних видань) склали інтерв'ю священнослужителів. Нам здається, що такі звернення варто аналізувати окремо від інших звернень в періодиці, тому що текст такого роду являє собою зовсім іншу ситуацію з інім розподілом ролей учасників комунікації. До того ж такі звернення демонструють украй високий ступінь офіційності, і в подібних текстах використовуються не нейтральні форми звернення, а особливі форми звернення до духовенства, що вказують на соціальний (професійний) статус служителів культу. Про подібний пише М. Лазінскій 64 - в польській мові до священика (ксьондза) не звертаються pan. Дійсно, у всьому нашому матеріалі інтерв'ю з духовними особами не було помічено жодного звернення пан 65 (кілька зустрілися були зверненнями до світським особам, пов'язаним з питаннями релігії і Церкви).

О. Миронюк у своїй книзі, присвяченій історії етикету і звернення зокрема, а також сучасної ситуації, помістила спеціальний додаток, що називається «Як звертати до священнослужітелів» («Як звертатися до священнослужителів») 66. Наявність цього додатка і специфіка нашого матеріалу дозволяють зробити висновок, що етикетні звернення до духовної особи закріплено в мові як готова етикетна формула і залежить від висоти положення церковного ієрарха, а також - від типу мовлення - усній чи письмовій та офіційності / неофіційності ситуації.

У таблиці нижче ми вкажемо основні типи звернень в залежності від статусу адресата:

Ваша Святосте

патріарх

(Всечесні) Отче

священик

Владико

архієпископ

Преосвященний Владико

єпископ

Ваше Блаженство

патріарх (блаженнійший)

Преосвященний Владико

єпарх для українців-католиків за кордоном

Ваше Блаженство

Глава УГКЦ

Отче

Протоархимандрит

Еміненціє

кардинал

Високопреосвященного Владико

митрополит

Сестро

черниця

Матінко

попадя

Батюшка

протоієрей

Характерною особливістю є написання звернення-титулування завжди з великої літери. Мабуть, це повинно підкреслити дистанцію між мовцем і адресатом, є елементом етикету. З етикетом також пов'язане стовідсоткове (у нашому матеріалі) дотримання етикетних норм - тобто при зверненні до духовної особи завжди строго використовується тільки «правильна» - закріплена етикетних норм - форма титулування до священнослужителя цього статусу.

Якщо говорити про лексико-семантичної приналежності предикатів, то всі слова в даній функції є дієсловами говоріння:

розказати

19%

розповісті

3%

Сказати

3%

У таблицю не потрапили поодинокі випадки вживання того чи іншого дієслова (поділіться, змалюйте картину і т.д.).

Такі результати дуже схожі на результати дослідження інтерв'ю у попередньому розділі.

У таблиці нижче наведені дані структурного аналізу конструкцій:

двусост. конструк.

9%

односост з предикатом

21%

односост. з номінацією адресата

70%

всіх односост. конструк.

91%

Переважання односкладних конструкцій (Прошу розказати про Джона Веслі та Його Місце у жітті християнства?; Владико, Що тепер відбувається у Ватікані ...; Скажіть, будь ласка, чи володієте ви інформацією) над двоскладними (Ваша Святосте, для початку змалюйте Ваше бачення. ..; Преосвященний Владико, прошу Дещо конкретізуваті Ваші обов'язки ...; Ваше Преосвященство, розкажіть, будь ласка, про Дитячі роки) нагадує нам дані з попереднього розділу (про апелятивності конструкціях в інтерв'ю). Ймовірно, в даному випадку знову діє вже отмечавшаяся вище тенденція до економії мовних зусиль та прагнення сконденсувати максимум сенсу в мінімумі мовних засобів. До того ж, звернення в публіцистичному тексті не тільки встановлює контакт, виражає відношення мовця до адресата і вказує на їх соціальний статус, але й підтримує увагу адресата до бесіди і - це принципово для публіцистичного тексту - утримує увагу слухачів. Всі інтерв'ю були взяті нами з письмових джерел - газет, а значить, слухачі в даному випадку - читачі, увагу до бесіди яких теж необхідно утримати. Тобто адресація в даному випадку не завжди розрахована на адресата, а іноді і на третіх осіб, в розмові не беруть участь. Ми вважаємо, що переважання номінації адресата (Владико, в жітті багато Що визначають зустрічі з людьми ...; Ваше Преосвященство, Вам пощастило народітіся в благочестівій віруючій родіні; Отче Вадиме, Ви очолюєте Православний центр ...) над предикатами пов'язано саме з цим (Розкажіть, будь ласка, детальніше про Ваше видавництво; Розкажіть, будь ласка, про Одне Зі своїх головних захопленні - вирощування квітів; Розкажіть, Як ви забрав?).

У всіх конструкціях у функції номінації адресата виступає іменник, предиката - дієслово. У таблиці нижче наведені результати морфологічного аналізу елементів апелятивності конструкції:

сущ. в вокатива

56%

сущ. в номінатіва замість вокатива

5%

сущ. в вокатива = номінатіва

17%

Глагов. в імперативі

23%

Глагов. в виявить. накл. (Прошу + інфінітив)

5%

Як видно з таблиці, в абсолютній більшості випадків дотримується модель, про яку ми говорили на самому початку, вокатив + імператив (Отче, розкажіть, будь ласка, Як розпочінався Ваш шлях; Отче Романе, Поясніть різніцю ...; Сестро Діє, розкажіть про Історію). Конструкції типу прошу + інфінітив (Прошу розповісті про Історію Створення Християнсько гуманітарного Університету в Одесі), хоча і є більш «м'яким» побужденеіем, все-таки використовуються рідко, ймовірно, це може бути пов'язане з їх територіальної обмеженістю (вони більш характерні для мови Західної Україна). А для імперативу функція предиката в апелятивності конструкції є основною, тому вони зустрічаються відносно часто (Розкажіть, будь-ласка, про Історію Курітібської єпархії). Дуже висока чатсота використання вокатива, для якого ця функція також є основною (Отче Ярославе, просим Вас Як керівніка секретаріату ...; Владико, а Чому Відкриття собору сталося сортаменту зараз ...; Матінко, Ві пам'ятаєте день мученіцтва отця Сергія? ), в той час як використання номінатіва у функції номінації адресата в апелятивності конструкції швидше характерно для розмовної мови (Отець Олександр, Ви опрацювалі багато матеріалів ...; Владика Лазар, розкажіть будь-ласка про Викладання ...; Батюшка, ви багато де побувалі), а тому зустрічається відносно рідко в комунікації в досить офіційної ситуації.

У разі проходження поспіль декількох слів у титулування, у всіх випадках ситуація така:

Вокатив, вокатив

22%

Це теж надає тексту офіційність і навіть, можливо, деяку урочистість (Пане Вадиме, Як ви Почали займатіся видавництво ...; Отче Вадиме, Ви очолюєте Православний центр ...; Отче Ярославе, просим Вас Як керівніка секретаріату).

Що стосується дистанції між співрозмовниками, то у всіх випадках була присутня дистанція «Ви» (Ваше Блаженство, Як ви вважаєте ...; Преосвященний Владико Іване, 22 квітня 2004 року Ві розпочалося нову сторінку ...; Преосвященний Владико Глібе, з дня Вашого іменування ...). Нам здається це цілком закономірним, оскільки співрозмовники мають різний соціальний статус (у більшості випадків, хоча є і виключення). До того ж важливо відзначити таку обставину: передбачається, що газетне інтерв'ю буде прочитано деяким третьою особою - «тим, хто чує», якщо скористатися термінологією Г. Г. Кларка, Т. Б. Карлсона 67 - тому будь-яка адресація співрозмовника робиться не тільки в розрахунку на адресата, але і слухача. Таким чином підкреслюється дистанція між учасниками комунікації, їх взаємна повага і повага до самого предмету розмови - питанням релігії, підкреслюється високий соціальний статус представника духовенства.

Високу офіційність ситуації підкреслює також і вживання етикетної будь-ласка (15,7%) (Скажіть, будь ласка, чи володієте ви інформацією про ті, Що відбуватіметься найближчою днями у Ватікані?; Розкажіть, будь-ласка, про Історію Курітібської єпархії; Скажіть , будь ласка, чи ієрархія та духовенство Української греко-католицької церкви орієнтувалі свою паству на ті, за кого голосувати?), що робить спонукання до дії більш «м'яким».

Розглянувши матеріал цього розділу, ми вважаємо важливим відзначити дуже високий ступінь офіційності акту звернення, що проявляється в досить суворому дотриманні мовних та етикетних норм, а також той цікавий факт, що текст інтерв'ю зі священнослужителями досить монолітний, представлений в основному одноманітними мовними засобами (за рідкісними винятками).

Глава IV Неофіційна ситуація звернення

4.1 Загальні характеристики «віртуального» тексту

Як вже зазначалося вище, мас-медіа прагнуть до централізації і офіційності, що, у свою чергу, позначається і на мові. Під мас-медіа ми тут розуміємо такі традиційні засоби передачі інформації як преса, телебачення, радіо. Офіційність висловлювання мас-медіа змушує мовця до пошуку альтернативних - неофіційних способів спілкування. На думку М. Бугайського, Інтернет знаходиться в опозиції до інших ЗМІ як офіційним і централізованим засобів передачі інформації 68. Сама технічна організація Інтернету не дозволяє будь-якої концентрації чи централізації, у ній відсутня ієрархічна багаторівнева або пірамідальна структура, скоріше, вона являє собою однорівневу розгалужену систему всіх підключених до неї комп'ютерів 69. Інтернет став доступним для кожного і найбільш демократичним ЗМІ, що дозволяє передачу та отримання інформації між усіма одиницями Мережі. Безумовно, що Інтернет не тільки впливає на своїх користувачів, але і сам постійно видозмінюється під їх впливом.

Опозиція Інтернету до інших ЗМІ проявляється, в першу чергу, щодо користувачів до офіційної орфографії і у вільному поводженні з мовними засобами всіх рівнів. Тому зрозуміти специфіку комунікації в Інтернет легше при зіставленні її з іншими ЗМІ. Треба мати, втім, на увазі той факт, що не всі прояви передачі інформації за допомогою Інтернету можна вважати проявом інтернет-комунікації - Інтернет іноді служить лише додатковим засобом передачі інформації з інших, традиційних, ЗМІ (газетні тексти, художні твори, офіційні виступи). На наш погляд, проявами власне інтернет-комунікації можна вважати будь-яке індивідуальне спілкування.

В інтернет-комунікації змінюється розподіл ролей, характерне для традиційних ЗМІ. Учасники міжособистісного інетрнет-спілкування характеризуються відносним рівноправністю, на відміну від традиційних, не змінюються в ході комунікації ролей мовця і слухача (принаймні, учасники інтернет-комунікації самі вибирають свої ролі - їх їм ніхто і ніщо не нав'язує). Це веде і до відносної свободи вибору використовуваних мовних засобів. Як зазначає М. Бугайський, «всі істотні для мовної комунікації в Інтернеті проблеми будуть концентруватися на кордоні письмової та усної форм мови і, як правило, будуть стосуватися менш офіційних текстів, ніж в інших Мас -медіа »70. У даному випадку можна говорити про так звану «вторинної усності» - тобто про передачу вербальних засобів за допомогою електроніки. Особливу увагу ми приділимо тому факту, що інтернет-комунікація вбирає елементи розмовного стилю, що безпосередньо пов'язано з ситуацією збереження учасником комунікації анонімності. Іноді такі елементи є проявом індивідуальної творчості мовця в акті мовлення.

Специфіка, про яку ми говорили вище, найбільш яскраво проявляється в інтернет-чатах і інтернет-конференціях (форумах). Це абсолютно особливий тип комунікації, коли учасники «розмовляють» за допомогою комп'ютерної клавіатури, а сформульовані таким чином висловлювання виявляються на екрані всіх учасників даної комунікації. Такий контакт близький до живого спілкування, тому його можна назвати «гібридної» формою, яка має формальні ознаки письмової мови, але при цьому має спонтанний, поліфонічний характер, типові для усного спілкування. Ще однією специфічною рисою інтернет-комунікації буде відсутність невербальних засобів спілкування. Для такого контакту не будуть грати ролі позамовні реалії, такі як положення і поза партнерів, умови комунікації, міміка і жести. І сам акт не буде мати типових для усної комунікації характеристик місця (тобто в одному місці відбувається створення висловлювання, в іншому - його рецепція), а іноді й часу (між висловлюванням і його рецепцією може пройти час, більше, ніж для слухача почути і зрозуміти сенс вислову говорить), що зближує інтернет-комунікацію також з письмовою мовою.

Говорячи про інтернет-комунікації, потрібно мати на увазі ще один важливий її аспект, а саме - віртуальність. Як зазначає В. Нестеров, у віртуальних соціумах ми маємо справу не з людьми, а, швидше, з віртуальними образами 71. У силу анонімності і невидимості учасники комунікації можуть створити собі образ («рольова гра») у відповідності зі своїми бажаннями і можливостями. Від себе додамо, що основним засобом такого «творчості» є мова. Але, спілкуючись між собою, віртуальні образи прагнуть «пробитися» до реальної людини, що стоїть за кожним образом. З цього випливає особлива довірливість, яка, поряд з анонімністю, є основною характеристикою міжособистісного спілкування в Інтернеті. При цьому в Інтернеті працює своя система етикетних правил, згідно з якими, зокрема, учасники мають право зберігати інкогніто, а питати їх про реальні вік, стать, імені і яких-небудь ще характеристиках реального людини вважається нечемним.

Віртуальна особистість вводиться в інтернет-простір за допомогою ника (nick, від англ. Nickname - прізвисько). Є.В. Какорін відзначає, що нік знайомить учасників спілкування, формує перші уявлення про їх особистості 72. Нік часто виявляється пов'язаний з іронією і мовною грою. Є.В. Какорін ділить ники умовно на 3 категорії:

 • нейтральні, семантично порожні (ККК, Читач ...);

 • покликані сконструювати образ автора (Мила, Глюк ...);

 • прецедентні імена (в тому числі - відсилають до прецедентним текстів поп-культури).

Ми б додали в наведену вище класифікацію ще одну групу ників:

 • імена власні і зменшувально-пестливі похідні (Олег, Олег ...).

Всі вищенаведені зауваження стосувалися інтернет-комунікації в цілому. Нам здається необхідним сказати кілька слів і про специфічні риси спілкування на форумі. Форум - це спілкування навколо певної теми. Даний тип комунікації в Інтернеті характеризується кількома важливими особливостями, що впливають на формування «стратегії» спілкування і «тактики» мовної поведінки: по-перше, спілкування на форумі позбавлене заданих за замовчуванням тимчасових рамок (тобто учасники в будь-який час можуть прийти і почати або продовжити бесіду), по-друге, не обмежена кількість учасників, по-третє, нові учасники можуть вільно приєднуватися до обговорення даної проблеми, не існує (як правило) критеріїв відбору співрозмовників на «підхожі» і «невідповідних», беруть участь всі, кому цікава дана тема.

Серед учасників комунікації з часом виробляються певні норми поведінки, розподіляються ролі серед постійних учасників. Обговорення проходить кілька стадій розвитку: першим етапом стає вибір теми обговорення, далі обговорення наростає, потім йде на спад, останнім етапом стає втрата інтересу в учасників комунікації до обговорюваної проблеми.

Що стосується ієрархії учасників форумного спілкування, то вона виникає точно так само, як і в будь-якому іншому спільноті людей. І її особливості випливають із специфіки форумів як таких. Ієрархія залишається розмитою навіть у тих випадках, коли склад учасників даного комунікативного співтовариства зберігається незмінним максимально довгий час. Положення в ієрархічній структурі кожного з учасників безпосередньо пов'язано з тим, як давно він бере участь в даному форумі. На статус мовця можуть вплинути і його взаємини з іншими комунікантами. Особливе положення в ієрархії займають модератори. Вони рідко стають учасниками комунікації, проте займають найвище місце в ієрархії відвідувачів, так як є носіями норм, що регулюють мовну поведінку учасників. Інші ж ролі розподіляються відповідно до прямої залежністю: чим довше людина є учасником спілкування на форумі, тим вище його становище в ієрархії. В результаті з часом на форумах утворюється своя «еліта», мовна поведінка якої помітно відрізняється від мовної поведінки людей, чий статус в ієрархії нижче, подібно до того, як людському співтоваристві розподіляються ролі в залежності від соціального статусу людини.

Форум - явище інтернаціональне, явище власне Інтернету. Особливістю україномовного форумного спілкування (як і україномовної мережі в цілому) є його білінгвального (тобто використання двох мов: російської та української). Обидві мови роблять взаємний вплив один на одного. Крім російської та української, у спілкуванні на форумі зустрічаються елементи інших мов (найчастіше - англійської).

4.2 Звернення до «віртуального» співрозмовнику

Для аналізу ми обрали 1000 апелятивності конструкцій з україномовних форумів різної тематики. Таке рішення було свідомим, оскільки різноманітність матеріалу дає нам право сподіватися на отримання максимально об'єктивних результатів.

Аналізувати матеріал ми будемо з двох сторін: з точки зору граматичної структури і з точки зору лексико-семантичного складу в його залежності від ситуації звернення.

Синтаксичний аналіз дав наступні результати:

двусост. конструк.

11,9%

конструк. з одним предикатом

58,8%

конструк. з одним адресатом

29,3%

всього односост. конструк.

88,1%

Перше, що хотілося б відзначити, - це очевидна диспропорція між односкладними (Перевірте, Яка у Вас локаль ...; Спробуйте вірішіті Цю проблему ...; Подівіться де сортаменту X зупіняється) і двоскладними (Доброго дня, шановні колеги, Допоможіть вірішіті вісь таку проблему ...; Шановне панство, не підкажете Антивірус для Linux ...; ану, Вайпер, скажи де ти демку взявши ...) конструкціями. Нам здається, що вона свідчить про прагнення мовця максимально сконденсувати значення при мінімальних мовних засобах. Тобто провіщає вирішує, що йому важливіше в даному випадку - привернути увагу адресата або спонукати його вчинити будь-яку дію. Цікавий той факт, що М. Узьдзіцкая 73 прийшла до такого ж висновку при аналізі мови польських інтернет-чатів. Причиною подібної ситуації вона вважає той факт, що розмова в Інтернеті змушує учасників формулювати висловлювання миттєво, так як довгі паузи в розмові можуть призвести до переривання контакту. Від себе зауважимо, що в цьому і полягає основне властивість Інтернету як засобу передачі інформації. Справа в тому, що передача носію інформації письмового висловлювання вимагає більшого часу, ніж усне його проголошення (в силу власне фізичних причин - текст потрібно перекодувати в електронний). Тут треба мати на увазі таку обставину - справа в тому, що повністю розмежувати форум і чат як два види інтернет-бесіди неможливо, так як форум часто наближається до чату: співрозмовники використовують його як засіб безпосереднього інтерактивного спілкування в даний конкретний момент часу.

З іншого боку, вище ми говорили про неофіційний характер спілкування в Інтернеті. Це означає, що мова, наближаючись до усної мови, починає втрачати все «надлишкові» елементи - максимально спрощуватися.

Інший висновок, до якого ми прийшли, маючи на увазі вище наведені результати, - це диспропорція між кількістю конструкцій з одним тільки предикатом (Підкажіть шо робіті?; ... Почитайте правила ...; Куріть правила) і адресатом (Гєрміс, я б порекомендував ...; Shkar, Немає тут нічого складного; Привіт, Смілівій Помідор!). Для порівняння наведемо ще одну таблицю:

всіх предикатів

69,9%

всіх адресатів

41,3%

Нам здається, що ця різниця не випадкова. Мабуть, що говорить важливіше закликати адресата до дії, як налагодити з ним контакт. Тут можна знову згадати неформальний характер спілкування на форумі. Але є цьому і об'єктивна причина: річ у тому, що форум останнім часом пропонує не просто опублікувати повідомлення мовця, а й вказати відразу ж, кому воно адресоване (для цього просто існує спеціальна «кнопка»-сслика). Тобто розробниками форуму вже передбачено, що промовець захоче зробити своє повідомлення адресним. А значить, адресація присутній частіше, ніж демонструє зібраний матеріал. Інша справа, що за формою це вже не апелятивності конструкція 74.

Наступний щабель нашого аналізу зведена в такій таблиці: предикат-дієслово

60,9%

предикат-іменник

0,1%

предикат-наріччя

0,6%

предикат-вигук

0,2%

Те, що предикат найчастіше виражається дієсловом, не викликає подиву. Випадки з предикатом-прислівником і предикатом-вигуком явно демонструють близькість інтернет-спілкування живої розмовної мови (Конкретніше, кияни; ВСІ, хто цікавляться ... ХЕЛП!). У таких випадках дія, до якого закликає мовець адресата, не називається, але мається на увазі, зате воно може бути охарактеризований із якісної сторони (Спокійніше, Зоя Жорівна). У випадках з предикатом-іменником, адресат не призивається здійснити деяку дію, а ототожнюється з деяким іншим явищем дійсності, в даному випадку з метою образити (Клоун ві, міхайлош). Дієслова виступали в таких формах:

імператив

64%

інфінітив

1%

особиста форма дієслова

3,1%

давай (ті) + личн. форма дієслова

1,2%

Переважання дієслів у імперативі подиву не викликає, тому що для нього це основна функція (Смаку життя ....; Сонце, зверніть будь-ласка, Вашу уваг ...; Допоможіть краща!). Використання інших форм вносить додаткові відтінки: інфінітив - наказ або заклик (Так тримати!), Давай (те) вносить відтінок припущення, пом'якшує сенс (Давайте Спершу станемо сильною демократично державою ...; Давайте пофантазуємо ...), пом'якшують значення спонукання м'які особисті форми дієслів (ValentinaK, Поперше ві спісуєте ..; Шановне панство, чи не підкажете ...).

Як ми вже говорили вище, в якості основної функцію предиката апелятивності конструкції виконує дієслово в імперативі:

імператив 2 од.

13,6%

імператив 2 мн.

50%

імператив 1 мн.

0,2%

Оскільки форма імперативу не завжди безпосередньо пов'язана з кількістю адресатів, наведену вище таблицю цікаво зіставити з іншою:

2 мн імперативу для од

21,3%

2 мн імперативу для мн

28,7%

2 мн імперативу при собіраті. номінації

0,6%

2 мн імперативу при множин. номінації

3,6%

Імператив 1 мн. (Шануймося; ну голосуймо) завжди спонукає до спільної дії з співрозмовником (я + ти, я + ви). З іншого боку, «спонукати» до дії співрозмовника може і імператив 2 од. (Скажи Відверто, Волю ...; ... завантажено ppp версії НЕ ніжче ...; Катруся, надішлі фото вебмайстеру), і 2 мн (... Допоможіть розтлумачіті ...; Терен! Схаменіться; Будьте реалісткою). Це пов'язано з більшою чи меншою дистанцією між співрозмовниками. Вище ми говорили, що спілкування в Інтернеті стає менш офіційним і більш демократичним. Тим не менш, зіставлення частоти вживання імперативу 2 од. (13,6%) і 2 мн. (21,3%) для одного адресата явно показує, що дистанція між співрозмовниками в Інтернеті хоч і скорочується, але ненабагато. Безумовно, якщо зіставити такі дані з даними матеріалу інших ЗМІ, стає очевидно, що Інтернет справді надає більше «свободи» в спілкуванні.

Щоб більш детально зупинитися на такому принциповому моменті для інтернет-комунікації як її демократичність, ми наведемо ще одну таблицю, цього разу загальну для звернення на «ти» і на «Ви» до одного адресата:

Тема форуму

«Ви»

«Ти»

всього одиниць / все тим

ОС Linux

130 (48% 75)

33 (12%)

268/195

політика

1 квітня (42%)

9 (9%)

95/15

популярна музика

13 (9%)

30 (21%)

143/53

комп'ютерні ігри

1 8 (8%)

55 (26%)

209/104

бухоблік

27 (29%)

0

92/68

телебачення

16 (33%)

15 (31%)

49/15

історія

9 (39%)

1 (4%)

23/10

укр. пісні

6 (6%)

26 (26%)

99/31

Оскільки наш матеріал різнорідний (і такий відбір був навмисним), нам здалося доречним навести дані, продемонструвавши їх залежність від декількох факторів. Як видно з наведеного в таблиці матеріалу, не можна говорити про єдину стратегію поведінки на форумі. Весь матеріал, окрім форуму на тему «телебачення», розбивається на дві великі категорії. До першої ми б віднесли форум з ОС Linux, політиці, бухобліку, історії - в цій категорії явно переважає дистанція «Ви». Другу категорію складуть, в такому випадку, обговорення популярної музики, комп'ютерних ігор, українських пісень, де використовується дистанція «ти». Особливо важливим нам здається та обставина, що та чи інша стратегія істотно переважає над іншою - тобто ми б вважали її більш характерною для того чи іншого форуму. Ми вважаємо, що такий розподіл пов'язано не стільки з темою обговорення, скільки з передбачуваним адресатом - його соціальним статусом. Тут же варто додати, що форуми, присвячені вирішенню конкретних проблем (а не обговоренню широкого кола питань) відносяться до першої категорії. Ймовірно, це пов'язано з тим, що в пошуках поради і допомоги у незнайомих людей, до того ж «невидимих», що говорить намагається розташувати їх максимально, використовуючи всі можливі мовні засоби. Цим і обумовлюється рішення використовувати спілкування на дистанції «Ви», підкреслити повагу до співрозмовника. Ще однією причиною, що пояснює всі форуми першої категорії, ми вважаємо уявлення мовця про його співрозмовника. Оскільки теми першої категорії «серйозніше» тим другий, то і передбачається, що і люди, їх обговорюють, «більш серйозні», з більш високим соціальним статусом. Оскільки провіщає нічого не знає про своїх співрозмовників (якщо, звичайно, не знайомий з ними в реальному житті, але ніщо на це в нашому матеріалі не вказувало), йому логічно вибудовувати стратегію своєї поведінки, щоб не помилитися - а значить, з максимальним повагою. Випадки звернення на «ти» ми схильні розглядати як спілкування людей, давно знайомих на форумі, дистанція між якими скоротилася.

Форуми другої категорії побудовані навколо тем, які часто вважаються «розважальними». Передбачається, що соціальний статус учасників такого спілкування нижче (в першу чергу ми маємо на увазі вік). Спілкування проходить на рівних і співрозмовники «солідарні», оскільки у них спільний інтересом і однаковий статусом (докладніше про це ми говорили в розділі I). Це робить спілкування на форумі більш демократичним.

Досить часто використовується така форма звернення, за якої неможливо зрозуміти, звертаються на «ти» чи на «Ви» (Романа, а з якого числа ...; d, можна точніше рік дату цієї справи; З побажання ВСІХ благ, Галка). Це зручно і ввічливо для говорить, так як сам мовець не цілком впевнений, яка дистанція між ним і співрозмовником переважно.

Важливо відзначити ще одну обставину: половина всього обігу на форумі здійснюється до групи осіб. Тут буде принципова особливість інтернет-форуму. Така комунікація спочатку припускає декількох (більше двох) учасників. Частково це пов'язано зі специфікою деяких форумів (приходячи за порадою, що говорить звертається не до однієї особи, а до всіх, хто може допомогти), а частково з тим, що спілкування «поліфонічно», як правило, комунікація, яка прагне звузитися до двох учасників, на форумі не заохочується. Це суперечить форумного етикету, подібні розмови пропонується перенести в іншу «обстановку» - тобто використовувати інші засоби спілкування в Інтернеті, як чат або переписка по електронній пошті.

Не менш важливу, ніж предикат, грає в конструкції звернення адресат:

слово-адресат

297 (29,7%)

фразеологізованих адресат

5 (0,5%)

словосоч. з комп.-атрибутом

84 (8,4%)

дресат - подч. пропозиція 76

9 (0,9%)

Як ясно видно з наведеної таблиці, однослівні номінація адресата переважає (Сянки, ану підкінь чоловікові кефіру; Катруся, надішлі фото вебмайстеру; Славкові, а до чого тут лицарства ...). Фразеологізованих адресат, тобто нік, що складається вже спочатку з двох і більше слів, ми теж вважаємо однослівних номінацією (Привіт, Смілівій Помідор). Нам здається, що поширеність однослівні номінації пов'язана перш за все з тенденцією до компактності інтернет-комунікації: адресат позначений, йому не завжди дається оцінка, а якщо й дається - цьому служать інші кошти, не пов'язані з апелятивності конструкції (Причинна, Що ви лепече?) . Втім, іноді оцінку в и ражает атрибут, що входить в номінацію (Вельмишановний Герміс; Шановні Уагамерці; Отож, шановні форумчани, з усією серйозністю повідомляю ...). Особливий тип номінації представляють собою підлеглі пропозиції, що починаються словом хто (Поможіть хто чім Може ...; Хто МАВ таку проблему, Напишіть, будь-ласка, Як її вірішіті; Поділіться досвідом, хто корістується ...). У цьому випадку адресат не називається, а вказується ознака, за якою потенційний адресат може бути ідентифікований.

Що стосується частеречной складу номінацій адресата, то:

адресат-іменник

271 (27,1%)

прілагат. або причастя

23 (2,3%)

займенник

3 (0,3%)

Такий розподіл частотності вживання відповідає моделі, яку ми вважаємо основною: N 7 + Vimp, де N 7 - ім'я у формі кличного відмінка, Vimp - дієслово у формі імперативу. Тобто найбільш часто зустрічається іменник, для якого функція номінації адресата є однією з первинних (Igor, ЯКЩО Замовник держструктура ...; Дякую, Алла, скористалися; Народ, прішліть ЯКЩО Хтось Може бланк по бензину), в той час як для прикметника або дієприкметника більше характерна функція атрибута при іменник-номінації (Шановна, ви ще "не рушили" з такими вікрутасамі; Шановні, підкажіть будь ласка, Як правильно ...; Агов, люба, ти чого на людей кідаєся?). Займенник зустрілося збірне, яке не назівает адресат, а вказує на нього, відносить до потенційного адресата всіх учасників комунікації (Долучайтеся ВСІ до розгляду питання!).

Імена-«ніки», які використовуються на форумах, як правило пишуться або латиницею, або кирилицею. Цікаві дані в таблиці нижче:


в вокатива

в номінатіва

кириличний нік

64 (6,4%)

76 (7,6%)

латініческій нік

3 (0,3%)

54 (5,4%)

Номінатив (Гетьман, ну І де ж твій знайомий?; Сянки, готуй Свій баян!; Катруся, надішлі фото вебмайстеру) зустрічається трохи частіше, ніж вокатив (А що скажеш про рекламу, Романа?; Богданку!; Друже Вебмайстер !), що може бути пов'язано як з тим, наскільки мовець знає і вміє говорити по-українськи, так і з тим, що спілкування проходить досить швидко, тому вибрати більш «красиву» і «правильну» форму мовець просто не встигає, а часто і не ставить такого завдання 77. Найцікавішим 3 форми ника, написаного латиницею, але, тим не менш, має закінчення вокатива (Gor'е ...; спасибі webmaster'е за Вирішення піднятого питання). Нам здається, що це явище варто розглядати поряд з іншою тенденцією - досить сильною. Багато хто з ніків, які потрапили в першу графу таблиці (близько 5%) - це кирилична транслітерація ників, самим користувачем написаних латиницею (Богданку! (bohdanko); шкари, перевір приват, порівняй Shkar, Немає тут нічого складного). Таким чином, відбувається їх «українізація», вони пристосовуються до ладу і вимогам мови, якою написана більша частина тексту форуму. Хоча, безумовно, частіше нік пишеться саме так, як він написаний самим користувачем (Так, Nolex, кинь мені ...; Slipknot, що там конкретно було?; Shkar, а ти чіті юзаєш?).

Слід кілька слів сказати також про відмінкової сполучуваності. Хоча вважається, що з кількох слів-номінацій одного адресата, всі повинні стояти в вокатива, насправді кількість випадків такого вживання менше 1% (Пане Адміністраторе!). Можна вважати це проявом тенденції до конденсації сенсу при економії мовних засобів, але, можливо, це всього лише прояв «разговорности» промови на форумі - то є прояв загальномовних тенденції до спрощення граматичної структури таких сполучень (Шановний Пане Ілля, Чомусь файлу pkg-config я НЕ знайшов ...; ... пане Малинкович, Вибачте, ЯКЩО помілівся Із прізвіщем ...; Пасіба пане Гєрміс).

Певний інтерес представляє і лексико-семантична структура апелятивності конструкцій. У таблиці нижче наведені найбільш частотні дієслова у функції предиката апелятивності конструкції:

Допомогті (помогті)

60 одиниць 78

підказаті (підсказаті)

46 одиниць

написати / пропісаті

42 одиниць

спробуваті

39 одиниць

Сказати

32 одиниць

смотреть / подивитися / передівітіся

27 одиниць

читати / почитати / Прочитати

14 одиниць

поділітіся

13 одиниць

розказати

10 одиниць

Всі інші дієслова зустрічалися в кількості менше 10. З наведеного вище матеріалу видно, що користувачі інтернет-форуму в першу чергу використовують апеляцію для отримання інформації. Умовно всі форуми можна розділити на дві великі категорії: на форуми, де люди обговорюють практичні проблеми (у нашому випадку це, наприклад, форум користувачів системи Linux, форум з бухгалтерського обліку), куди приходять за порадою і допомогою, за інформацією, і на форуми , де люди просто спілкуються, висловлюються з певної теми, але не шукають рішень конкретних проблем. Одноманітне використання дієслів передачі інформації (а всі наведені в таблиці дієслова так чи інакше пов'язані з передачею інформації, крім дієслова спробуваті - він, швидше, пов'язаний зі проходженням даному раді, - і читать - це, швидше, відсилання до іншого джерела інформації) характерно як раз для форумів першого типу (наприклад, половина випадків вживання дієслова Допомогті зафіксована саме на форумі користувачів системи Linux) 79.

Цікавий той факт, що сам дієслово слухаті / послухаті як предиката апелятивності конструкції зустрівся всього 7 разів. Ми вважаємо, це пов'язано з тим, що мова користувача форуму прагне до максимальної конденсації сенсу. Таким чином, користувач може вважати, що одній номінації для залучення уваги адресата достатньо, і можна не дублювати цю функцію дієсловом, а висловлювати в предикаті власне завдання комунікації - якого дії провіщає чекає від адресата.

Крім власне ників, як номінації адресата виступали такі одиниці:

Номінація - відносини осіб: друг / друже / друі / друзяки

16 (1,6%)

колєга / колего / колеги

5 (0,5%)

Назва за родом заняття

34 (3,4%)

Номінація - суб'єктивна оцінка

5 (0,5%)

Метонімія - номінація по деталі

1 (0,1%)

Метафоричний. номінація

10 (1%)

Номінація - по геогр. ознакою

2 (0,2%)

Хоча всі, наведені вище випадки, відносно рідкі (крім назви за родом заняття), цікавий сам факт їх використання говорять. Вони покликані і показати ставлення мовця до адресата (позитивне / негативне), і виділити адресата з усієї маси слухачів (учасників форуму) (Панове дебіанщікі! Підкажіть, бо в мене після rpm-based з дебою проблеми; Доброго дня, шановні колеги, Допоможіть вірішіті вісь таку проблему ...; Панове форумчани, не прохо-о-одим повз, не і-і-ігноруєм ...; Українцi Канади! Працюйте в Канадi так ...; Друже kajzer, не пiдкажете ...; Шановні юлє-ненавіснікі-завіснікі !; Дорогі співвітчізнікі; друзяки! Відгукніться на нашу проблему ...; Сонце, зверніть будь-ласка, Вашу уваг ...). Про поділ на адресата і слухачів ми говорили в попередньому розділі. Важливо відзначити, що, хоча на форумі такий поділ ніяк не пов'язане з офіційністю комунікації (як вже зазначалося вище, комунікація на форумі досить демократична), вона теж присутня у зв'язку зі специфікою самого форуму: учасників такого спілкування більше, ніж 2. Але звертається мовець у половині випадків до одного адресата, а не до всіх учасників.

На форумі було використано безліч різних етикетних номінацій для одного адресата:

пан / пані

24 (2,4%)

Добродій

2 (0,2%)

хлопче

1 (0,1%)

і для групи осіб:

панство

4 (0,4%)

панове

13 (1,3%)

люди

22 (2,2%)

людство

1 (0,1%)

громадяни

2 (0,2%)

співвітчізнікі

1 (0,1%)

співгромадяні

1 (0,1%)

хлопці

1 (0,1%)

народ (нарід)

9 (0,9%)

народі

2 (0,2%)

товариство

2 (0,2%)

Тут важливо відзначити дві тенденції. Перша: все етикетні форми, крім пан / пані, люди, панове, зустрічаються рідко, навіть за умови, що етикетна номінація замість номінації-ника або номінації, що характеризує з яких-небудь ознаками адресата, взагалі зустрічається не дуже часто (8,5% , при 41,3% присутності номінації адресата як такої). У зв'язку з цим можна говорити про відсутність чіткої етикетної системи, характерної саме для неофіційного спілкування. Мається на увазі, що присутня певна ассимметрии найбільш частих форм: пан / пані, люди, панове - одиниці різних рівнів, панове може служити тільки зверненням до групи адресатів-чоловіків, тому не симетрична зверненням пані, люди форма хоч і часта, але досить розмовна , вона нижча, ніж пан / пан І стилістично. У розділі II ми вже говорили про те, що в українській мові на сучасному етапі відбуваються різкі зміни в структурі етикетних звернень. Наш матеріал підтверджує, що поки можна говорити лише про тенденцію. Причому особливо цікава ситуація у сфері етикетної звернення до групи людей. Тут важливо зазначити, що таке розмаїття викликано не тільки ситуацією в українському мовному етикеті. Кожна з цих форм вносить деякий новий сенс, встановлює дещо інші зв'язку «солідарності», про яку ми говорили вище. Хто говорить звертається до групи адресатів не просто як до таких же людям, як він сам (а нейтральне звернення саме так має характеризувати адресата), але як до громадян однієї країни, представникам однієї з ним нації, співгромадянам і т.д. У зв'язку з єтім варто відзначити відносну частоту вживання номінації народ / нарід, хоча і характерною саме для розмовної мови (до того ж остання форма територіально забарвлена ​​- це так звана «західна» форма) (Народ, я ось Вже всі робів ...; Народ! Я прошу вибачення ...; Нє нарід, не правильно ви зрозумілі). Цікаво відзначити, що в даному випадку обидві форми протиставляються формі народі - досить офіційної (Привіт, великий, могутній І співучій український народ !!!!; Чи не так, народі України?), Відразу підвищує стиль комунікації.

Що стосується не однослівні номінації, то інтерес з точки зору являє, що словосполучення з компонентом-атрибутом зближується з номінацією-прикметником, і в абсолютній більшості випадків представлено словом «Шановний». Це найбільш часта 80 етикетна номінація, представлена ​​не іменником. Цікаві також конструкції з «хто» («хто») як номінації адресата. Вони зустрічаються не часто (0,9%), але мета їх цілком очевидна: виділити потенційного адресата з групи слухачів, ідентифікувати його за певною ознакою, нав'язати знайомство (Поможіть хто чім Може ...; Хто МАВ таку проблему, Напишіть, будь- ласка, Як її вірішіті; колеги, хто може, підкажіть, будь-ласка ...).

Що стосується інших способів підвищення рівня ввічливості та збільшення дистанції між співрозмовниками, варто відзначити вживання таких етикетних слів як будь ласка, будьте ласкав І, будь Ласочка (7,8%).

Таким чином, дослідження нашого матеріалу дозволяє нам сказати, що для інтернет-комунікації характерна певна ступінь неформальності та демократичності, але говорити про неї як про єдине ціле недоцільно. Мовні засоби спілкування та обігу на форумах надзвичайно різноманітні, залежать від мети комунікації, ступеня солідарності говорять, їх соціального статусу і передбачуваного соціального статусу адресата і слухачів.

Глава V Звернення як елемент художнього тексту

5.1 Загальні характеристики мови художньої літератури

Суспільно-історичні умови, що склалися в кінці 80-х - на початку 90-х років (Перебудова, чорнобильська трагедія, розвал СРСР), викликали якісні зміни в світосприйнятті і духовній культурі української нації і сприяли виходу на літературну арену нового покоління українських письменників. Головні постулати естетики постмодернізму визначили домінуючі мовні та стилістичні особливості художньої літератури 90-х років, в тому числі прози. Тексти письменників відображають постмодерністські принципи художнього міропостіженія: заперечення вищого сенсу буття, естетичний нігілізм, відсутність віри в об'єктивну істину, девальвацію ідеалу, іронію, ексцентричність, затвердження абсурдності світу 81. Мовна естетика нового покоління літераторів будується на затвердження безмежного права автора на самовираження, яке передбачає зневагу не тільки традиційними поняттями і етичними нормами, а й мовними, стилістичними, жанровими законами.

Мова української художньої прози кінця XX - початку XXI ст. зазнав ряд суттєвих змін, викликаних дією активних лексико-семантичних процесів, в тому числі запозиченням лексичних одиниць з інших мов, жаргонізація, лексичної деактивацією, детермінологізації, а також формуванням нових значень, нових семантичний конотацій та часових мовних ідентифікаторів сучасності і т.д., актуалізація яких у вербальній структурі прозового тексту зумовлена ​​дією екстралінгвальних факторів логіко-психологічної та соціально-історичної природи 82.

У вербальній структурі художнього тексту дослідники виявляють дію протилежних тенденцій (вульгаризація - інтелектуалізація (елітарізація), європеїзація - народництво, русифікація - дерусифікація, естетизація - деестетизації), але тлі яких відбуваються відповідні мовні процеси (запозичення - лексична реактивація, жаргонізація - детермінологізація) 83 . Протидія відповідних тенденцій виявляється не тільки у відборі мовних засобів (реактивована лексичні одиниці, кальки, запозичення), але і в графічному оформленні (суржикові «аура» слововживання - спроби українізувати лексикон антисоціальних груп).

5.2 Звернення в романах Ю.І. Андруховича

Звернення в сучасному художньому тексті відіграє принципово іншу роль, на відміну від розглянутих вище випадків. Обумовлено це тим, що звернення рідко використовується тут у своїй основній функції (залучення уваги адресата) - увага читача вже направлено на текст. Замість цього звернення стає одним із засобів створення художньої реальності, об'єктом авторської мовної гри. З точки зору функції всі звернення в текстах Ю. Андруховича ми пропонуємо класифікувати наступним чином:

 1. власне звернення в діалогах між персонажами. Тут звернення виступає у своїй класичній функції - залучення уваги адресата і змушення його до вчинення певної дії;

 2. авторське звернення до персонажа при розповіді від 2-ї особи. Таке звернення виступає як засіб створення образу героя й автора, показує взаємини між ними, робить образ героя «живішим»;

 3. звернення автора / одного з героїв до неіснуючого персонажа. Це одиничний, але надзвичайно цікавий випадок подібної гри автора з текстом, про нього ми докладніше скажемо нижче.

Особливу увагу ми хотіли б приділити двох останніх груп звернень, тому що випадки з першого пункту є класичне використання звернень, максимально наближене до живої мови, до реальної ситуації спілкування. Розподіл закінчень відповідає нормі, дотримуються правила етикету та закони побудови неформального спілкування:

 • закінчення про приймають слова ж. р. твердого типу основи, що мають у И.п закінчення а (Марто, дружино, рибонько);

 • закінчення у, ю приймають слова м.р. тв. типу, основа яких закінчується на суфікси ік, ко (Ростик, орку, Юркові, Іванку, любчику); слова м. р.. м'якого типу на н ', д' (дурню, Бодю); слова м.р. змішаного типу на ар (* ар '), ц' (Владар, Грицю); слова ж. р. м'якого типу на з '(матусі, Мартус); слова тато (тату) і син (сину); слова на задньоязиковий іншомовного походження (герцогу);

 • закінчення е, є приймають слова м.р. твердого типу (пане, ангела, графі), в тому числі і слова, основа яких дорівнює кореню і закінчується на задньоязиковий, або основа закінчується суфіксом ак (Як), причому в такому випадку має місце чергування г / / ж, к / / год (друже, Мартофляче, чоловіче, юначе); слова ж.р. м'якого типу (Офел іє); слова ж.р. на ість, м.р. іст (євангелісте, милість); м.р. і ж.р. змішаного типу (душі, отче, чужінче, дзвініце, оборонче), причому в м.р. має місце чергування єц '/ / год;

 • закінчення Зв. п. одно І. п. для прізвищ ад'єктивного типу відмінювання (Хомського); для слів м.р. а-відмінювання твердого типу (Хома); для імен та прізвищ героїв-іноземців (Люба, Отто); у слів ср.р. (Серце, одоробло); слова СР р. (Породження).

До другої групи звернень ми віднесемо випадки з таких романів як «Московіада» та «Рекреації». Досить значна частина розповіді ведеться в них від 2-ї особи (автор з героєм на «ти»). Автор звертається до свого героя так, ніби добре знайомий з ним у реальному житті: Ти, Хомського, Не вістрібуй до повної зупинка вагону, Хомського, Вперед, Хомського; Ті, український співає Отто фон Ф, гарно сказано, фон Ф., но Це Лорка, І ти, Отто фон Ф., просто хребтом відчуваєш, Вісь тобі й маєш, дурню фон Ф., ти, голубе, Вже проїхав Вони створюють ефект присутності автора в тексті, з одного боку, і реальності описуваних подій - з іншого. Як видно з наведених прикладів, всі звернення на «ти», автор і герой «солідарні» (у них спільні інтереси - вони письменники, вони обертаються в одному колі 84, вони належать до одного покоління і т.д.). Інший цікавою особливістю аналізованих прикладів є вкрай рідкісне вживання імперативних форм. У більшості випадків автор взагалі не закликає героя ні до якого дії, або використовує інші засоби (Вперед, Хомського), характерні більше для розмовної мови. Також для розмовної мови характерне називання героя на прізвисько (Хома), вживання скорочення прізвища (фон Ф.), зниженої лексики (дурню).

Ми хотіли б докладніше зупинитися на третьому пункті нашої класифікації, тобто зверненні автора / героя до неіснуючого адресату. У даному випадку ми розберемо приклад подібного роду з роману «Москов І пекла». Процитуємо весь уривок цілком:

- Ваша королівська милість, - звертаю до нього сповнений шацунку, - Володарю й Управніку Русі-України, Великий Князю Київський І Чернігівській, Королю Галицький та Володимирський, Господарю Псковській, Переміській та Козятинський, Герцогу Дніпродзержінській, Первомайський та Іллічівській, Великий Хане Кримський та Ізмаїльський , Бароне Бердичівський, обидвох Буковий та Бессарабій, а такоже Нової Асканії та Каховки зверхника, Дикого Поля та Чорного Лісу Архісеньйоре, козаків Донський, Бердянський та Кріворізькіх Гетьмані й Покровителю, Гуцулів І Бойків Невсіпущій Вівчарю, Пане Всього Народу Українного з татарами й печенігамі включно, а такоже Внутрішньої та Зовнішньої Тьмуторакані Патрони І пастирем, нащадки преславного роду тісячолітнього, словом, монарший наш пішній І гідний, ваша милість, чи не хотілі б Ви навіки лишитися в золотих скрижалях пам'яті вселенської та вселюдської? <...> През войни І дурень може, Пане мій, І президент Може. <...> І Це до дутій, ваша милість, на Це божевільні існують або Депутати в парламенті, <...> І Це НЕ нове, Великий Князю мій, все одно комуняків НЕ перевершіте <...> Будьте, Ваша Соборності , терплячім І поблажливо <...> Адже ніщо в цьому світі НЕ є таким зайвих, безглуздім І кумедності, Як добра поезія, но одномоментно І ніщо в цьому світі НЕ є таким необхіднім, значущих І доконечнім, Як вон ж, Ваше Преукраїнство.

Сама поява подібного «не-персонажа» ми вважаємо проявом гри з текстом в Андруховича-постмодерніста. Набагато цікавіше розглянути присутню в уривку мовну гру. За основу звернення до неіснуючого королю Олелька Другого взяті традиційні етикетні формули звернення до монаршої персони (Ваша королівська милість) з перерахуванням титулів усіх земель, що належать короні. При цьому перерахування реальних і можливих тітутлов та земельних володінь переходить поступово в ігрове наслідування моделі (Герцогу Дніпродзержінській, Первомайський та Іллічівській, Нової Асканії та Каховки зверхника, Дикого Поля та Чорного Лісу Архісеньйоре, козаків Донський, Бердянський та Кріворізькіх Гетьмані й Покровителю, Гуцулів І Бойків Невсіпущій Вівчарю; Внутрішньої та Зовнішньої Тьмуторакані Патрони І пастирем). До того ж треба мати на увазі, що всі перераховуються землі входили до складу України поступово, а деякі взагалі з'явилися недавно. Певним «підсумком» такого перерахування стає створена форма Ваше Преукраїнство, за моделлю, звичайної для іменування осіб дуже високого соціального статусу (не тільки монарших) 85. Закономірно, що всі перераховані форми поєднуються з імперативом 2 л. мн.ч. , А титулування пишуться з великої літери. Таким чином, створюється відчуття урочистості, висловлюється повага героя до свого уявного співрозмовника.

Що стосується місця подібного уривки в художньому творі, надзвичайно важливо, що, з одного боку, це діалог двох осіб, що робить ситуацію більш правдоподібною, але при цьому один з персонажів свідомо не може існувати (оскільки, навіть якщо не знати, що Олелько Другий не був королем українських земель, саме з його складного титулування, що описує склад українських земель після розпаду СРСР, стає зрозумілим, що це вигаданий персонаж). Даний епізод поодинокий, а персонаж більше не зустрічається в «Московіада».

Таким чином, видно, що звернення може виконувати різні функції в художньому творі. Можна говорити, що граматична норма в зверненні дотримується, а спірні випадки (вокатив для запозичених імен) вирішуються на користь збереження основи заімстованного слова. Цікаво і широке використання звернень від різних частин найменування, що імітує розмовну мову.

Висновок

У таблицях нижче 86: наводяться результати нашого дослідження - порівняльного аналізу вживання апелятивності конструкцій у різних стилях і формах комунікації. У таблицю не потрапили дані глави V, присвяченій зверненню в художньому тексті, в силу специфіки функції таких звернень. Оскільки звернення в художньому тексті імітують живу мову, особливий інтерес викликають випадки навмисної гри автора з мовою. Тому ми оцінювали не стільки ставлення форм звернення до ситуації і нормі, скільки те, як мовна гра може проявлятися саме на рівні обігу.

Співвідношення частоти вживання звернень з комунікативною ситуацією:


виступи Президента

виступи першої леді

інтерв'ю з духовними особами

інтерв'ю зі світськими особами

інтернет-форуми

частота вживання

висока

висока

середня

низька

висока

офіційність ситуації

висока

висока

середня

середня /

низька

низька

будь-ласка

немає

немає

16%

11%

7%

монолітність матеріалу

висока

висока

висока

середня

низька

Загальні закономірності вживання апелятивності форм:


виступи Президента

виступи першої леді

інтерв'ю з духовними особами

інтерв'ю зі світськими особами

інтернет-форуми

етикетні форми

завжди

завжди

завжди

часто

рідко

односкладні

завжди

завжди

91%

95%

88%

двоскладні

немає

немає

9%

5%

12%

предикати

немає

немає

ок. 25%

ок. 50%

41%

номінації

всі

всі

ок. 75%

ок. 50%

70%

Особливості предиката:


виступи Президента

виступи першої леді

інтерв'ю з духовними особами

інтерв'ю зі світськими особами

інтернет-форуми

імператив

немає

немає

23%

40%

64%

імп.2 од.

немає

немає

немає

6%

14%

імп. 2 мн. / мн.

немає

немає

немає

7%

29%

імп.2 мн / од.

немає

немає

завжди

23%

21%

імп.1 мн.

немає

немає

немає

4%

менше 1%

виявить.

немає

немає

5%

2%

3%

сослагат.

немає

немає

немає

менше 1%

немає

давай (те)

немає

немає

немає

10%

1%

(Не) хай

немає

немає

немає

3%

немає

Особливості номінації адресата:


виступи Президента

виступи першої леді

інтерв'ю з духовними особами

інтерв'ю зі світськими особами

інтернет-форуми

вокатив

завжди

завжди

56%

13%

50%

номінатив

немає

немає

5%

11%

50%

пан / пані

завжди

завжди

немає

5%

2%

люди 87

немає

немає

немає

немає

2%

народі 88

часто

рідко

немає

немає

менше 1%

друзі

є

часто

немає

немає

немає

ти

немає

немає

немає

16%

16%

Ви

завжди

завжди

завжди

77%

27%

Як видно з таблиць, специфіка кожної ситуації звернення проявляється в тому числі у використанні тих чи інших мовних засобів. Дуже близькі за своїми характеристиками ситуації публічних виступів Президента України і першої леді, хоча їх розрізняє такий параметр, як використання етикетних звернень до групи адресатів (народі, співвітчізнікі / друзі). Однаково проявляється в них така специфічна риса, як використання звернення передусім у функції залучення уваги, а не призову до спільної дії, що тягне за собою відсутність предикатів. У цілому можна говорити про монолітність матеріалу, що виникає з високого ступеня офіційності ситуації і закріпленості «ролей» учасників комунікації, з чим пов'язаний і такий показник, як звернення на «Ви».

Цікаво зіставити звернення в інтерв'ю зі світськими й духовними особами. Відзначимо кілька серйозних відмінностей:

по-перше, звернення частіше вживаються в інтерв'ю з духовними особами;

по-друге, частота вживання предикатів і номінацій адресата майже дорівнює для інтерв'ю з духовними особами і кількість предикатів втричі поступається номінаціями в інтерв'ю зі світськими;

по-третє, в інтерв'ю зі світськими частота вживання вокатива близька частоті номінатіва, а в інтерв'ю з духовними ліцамічастота вживання вокатива значно перевищує частоту номінатіва;

по-четверте, в інтерв'ю зі світськими особами представлено безліч різних дієслівних форм, у той час як в інтерв'ю з духовними особами використовується завжди імператив 2 мн. або - рідко - форми дійсного способу,

по-п'яте, у спілкуванні з духовними особами завжди дотримується дистанція і звертання на «Ви», зі світськими іноді допускається «ти».

Із зазначених характеристик матеріалу можна зробити висновок про більшу офіційності ситуації звернення до духовним особам і традиційності вживання тих чи інших мовних засобів, в той час як інтерв'ю зі світськими особами становлять велику свободу вибору і спілкування в цілому.

Спілкування в Інтернеті допускає більшу свободу, внаслідок чого надзвичайно воно близьке до розмовної мови. Тому тут відзначається велике розмаїття форм у позиції предиката та номінації, звернення на «Ви», так і на «ти», а іноді також вживання форм, не вказують однозначно на «Ви» чи «ти», нечасте вживання етикетних і нейтральних форм . Наш матеріал був надзвичайно різноманітний, тому висновки про мову інтернет-форумів в цілому можна робити вкрай обережно (для більшої точності висновків треба розглядати кожен форум окремо). У цілому ситуація спілкування характеризується низьким рівнем офіційності.

Зовсім особливе місце займає звернення в мові художньої літератури, де, крім імітації живої мови (в діалогах героїв), зустрічається так само діалог (а слідчо, і обігу) автора з його героєм і автора / героя з неіснуючим персонажем. У художньому творі звернення допомагає створювати художню реальність, автор грає з ним, використовуючи мовні засоби і моделі.

У цілому, можна говорити про те, що звернення характеризує комунікацію та її учасників. Форми, що входять до складу апелятивності конструкції, залежать від безлічі позамовних чинників, а функції - від характеру комунікації. Можна говорити про те, що звернення є «точкою перетину» мовних засобів і позамовної дійсності.

Бібліографія

 1. Алексєєнко М.А., Григор'єва Д. М. Стійкі складові найменування з систематичними компонентів і в газетно-публіцистичної мови / / Вісник Львівського ун-ту. Серія філологія. 1985. Вип. 16. С. 81-88.

 2. Ардент Б. П. Контактуючі слова / / Вчені записки Кишинівського держ. ун-ту. Кишинів, 1955. Т. 15.

 3. Арутюнова Н. Д. Пропозиція та її сенс. Логіко-семантичні проблеми. М., 1976.

 4. Арутюнова Н. Д. Типи мовних значень: Оцінка. Подія. Факт. М., 1988.

 5. Баранник Д. Х. Активні дієпрікметнікі в мові Сучасної Української преси / / Питання стілістікі української мови: Тези доп. Чернівці, 1963. С. 25-29.

 6. Бевзенко С. До питання про синтаксичні функції вокатива в русском мові / / Міжвузівська наукова конференція З питань синтаксису 25-28 січня 1962 р.. Тези Доповідей. Львів, 1962. С. 57-60.

 7. Бейліна Є. П. Синтаксичні конструкції та семантико-граматичні властивості звернень: Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. Алма-Ата, 1975.

 8. Бережан ЛВ. Еліптічні спонукальні конструкції в сучасній русском мові / / Науковий вісник ЧДУ. Чернівці, 1996. Серія: Слов'янська філологія. Вип. 9 С. 77-91.

 • Бережан ЛВ. Категорія спонукальності в сучасній русском мові: Авторефет дис. ... канд. філолог. наук. Івано-Франківськ, 1997.

 • Бірюлін Л.А., Храковскій В. С. Наказовий пропозиція / / Типологія імперативних конструкцій. СПб, 1992. С. 5-50.

 • Бойко Н. І. Українська експресивності лексика. Ніжин, 2005.

 • Бондар М. В. Актуальні лексико-семантічні процеси в мові художньої прози кінця XX - початку XXI ст. К., 2004.

 • Булаховській Л. А. Клічна форма (вокатив) / / Вибрані праці: У 5 т. К., 1977. Т. 2. С. 275-279.

 • Весела Н. О. синтаксичні функції назівного відмінка іменніків І Його функціональні Еквіваленті: Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. Донецьк, 2003.

 • Взаємодія художнього І публіцістічного стілів української мови. К., 1990.

 • Взаємодія писемно І усніх стілів мови. (Ред. М. М. Пилинського). К., 1982.

 • Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. К., 1992.

 • Вихованець І. Р. семантико-синтаксичним Класифікація відмінків української мови / / Мовознавство. К., 1988. Вип. 2. С. 112-139.

 • Вихованець І. Р. Функціональна типологія прийменників і відмінків. Автореферат дис. ... д-ра філолог. наук. К., 1983.

 • Голованова Є. І. Усний публічний діалог: жанр інтерв'ю / / Російська мова кінця XX століття (1985-95). М., 1996. С. 88-103.

 • Гольдін В. Є. Звернення: теоретичні проблеми. Саратов, 1987

 • Григораш Д. С. Журналістика у термінах І виразивши. Львів, 1974.

 • Григор'єва Д. І. Особливості ідеологізованих фразеологически пов'язаних поєднань в газетно-публіцистичної мови / / Вісник Львівського ун-ту. 1984. Вип. 14. С. 26-39.

 • Даскалюк О. Л. Семантико-граматичний характеристика імператіву Сучасної української мови. Чернівці, 2006.

 • Єрмоленко С. Я. Синтаксис І стілістічна семантика. К., 1982.

 • Жовтобрюх М. А. Шляхи зближення усній та письмовій різновидів літературної мови. М., 1970.

 • Загнітко А. П. Дієслівні категорії в сінтагматіці І парадігматіці. До., 1990.

 • Залізняк А. А. Про розумінні терміну «відмінок» в лінгвістичних описах. I. / / Проблеми граматичного моделювання. М., 1973. С. 53-87.

 • Ільїн І. П. Постмодернізм: від витоків до кінця століття: еволюція наукового міфу. М., 1998.

 • Є.В. Какорін. ЗМІ та інтернет-комунікація (області перетину і проблеми взаємодії) / / Мова сучасної публіцистики. М., 2005. С. 67-98.

 • Калінська Л. М. Поетика пост модерністського українського роману: Юрій Андрухович, "Перверзія": Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. К., 1998.

 • Карасик В.І. Мова соціального статусу. М., 1992

 • Китиця О. В. Категорія персональності та засоби її вираженні в публіцістічному стілі. Автореф. канд. філол. наук. Дніпропетровськ, 2001.

 • Кларк Г. Г. , Карлсон Т. Б. Слухачі і мовленнєвий акт / / Нове в зарубіжній лінгвістиці. М., 1986. Вип. 17. С. 333-348.

 • Кобозева І.М. «Теорія мовленнєвих актів" як один з варіантів мовленнєвої діяльності / / Нове в зарубіжній лінгвістиці. М., 1986. Вип. 17. С. 7-21.

 • Коваленко Б. О. Стілістічно зніжена лексика в мові Сучасної Української публіцістікі. Автореф. канд.філол. наук. К., 2003.

 • Коваль А. П. Газета І Мовна норма / / ЖПТР. 1977. № 3. С. 23-54.

 • Коваль А. П. Ділове Спілкування. К., 1992.

 • Коваль А. П. Особливості мови і стиль ЗМ Ι. К., 1983.

 • Коломієць Л. Мова Літературного Покоління 1990-х років: майдан І муза / / Збірник Доповідей мовної секції 16-ї Річної Конференції Української проблематики в Іллінойському універсітеті. Нью-Йорк; Львів, 1997. С. 42-66.

 • Коструба П. Питання класіфікації комунікатівніх одиниць мови. / / Міжвузівська наукова конференція З питань синтаксису 25-28 січня 1962 р.. Тези Доповідей. Львів, 1962. С. 39-43.

 • Костильов О. О. Звернення і його контекст у лексико-синтаксичному аспекті: автореферат дис. ... канд. філолог. наук. Ленінград, 1987.

 • Коць Т. А. функціональний аспект лексічної норми у ЗМ Ι (на матеріалі газет 1990 х рр.. ХХ ст.). Автореф. канд. філол. наук. К., 1997.

 • Кучеренко І. К. Актуальні проблеми граматики. Львів, 2003.

 • Кучеренко І. К. синтаксичні функції вокатива І так звання звертання. / / Міжвузівська наукова конференція З питань синтаксису 25-28 січня 1962 р.. Тези Доповідей. Львів, 1962. С. 43-46.

 • Лисакова І. П. Сучасна газетна публіцистика: Проблеми стилю. Л, 1987.

 • Лисакова І. П. Мова газети: соціолінгвістичний аспект. Л., 1981.

 • Мальцев І. В. Функціонально-синтаксичні характеристики звернення: Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. Ленінград, 1986.

 • Мамалига А. І. Про тенденцію розмовності у розвитку мови преси / / ЖПТР, 1980. Вип. 8. С. 15-27.

 • Мамалига А. І. Функціонально-сміслові тіпі мовлення у публіцістіці / / ЖПТР. 1990. Вип. 22. С. 30-39.

 • Мановіцкая А. Я. Граматичні взаємозв'язку присудка з підметом і зверненням в українській літературній мові: Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. Дніпропетровськ, 1973.

 • Межов О. Г. Суб 'єктні синтаксеми у структурі простого речення. Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. К., 1998.

 • Мельничук О. М. Український мов леннєв ий етикет: синтаксичною-стілістічній аспект: Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. Чернівці, 2005.

 • Мінчак Г. Б. Конотативна семантика ідеологічно забарвленням номінатівніх одиниць. Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. К., 2003.

 • Миронюк О. Історія українського мовного етикету. Звертання. К., 2006.

 • Мірченко М. В. Категорія особи в семантико-синтаксичній структурі речення. К., 1981.

 • Мова Сучасної масово-політічної інформації. (Білодід Ι. К., Пилинського М.М., Ленець К.В., Колесник Г.М.). К., 1979.

 • Мусієнко В. П. дівчино-рібчіно ... / / Культура слова. К., 1992. Вип. 42. С. 25-27.

 • Нарушевич-Василь є ва О. В. Категорія спонукальності у прагматичному аспекті. Автореферат к. ф. н. Одеса, 2002.

 • Нестеренко Ι. Я. явища непрямої номінації в українськії мові. Автореф. канд. філол. наук. К., 1997.

 • Новічкова Р. М. Про Особливості вживання імператівніх форм / / Мовознавство. К., 1978. Вип. 3. С. 34-41.

 • Суспільно-публіцічстіческій стиль мовлення: газетний підстиль. К., 1984.

 • Остапчук О. О. Комунікатівній Потенціал мови: українська мова в інтернеті / / Ucrainica I. Sou č asn á ukrajinistika: probl é my jazyka, literatury a kultury (K 65. narozenin á m prof. Josefa Ander š e 2. Olomouck é sympozium ukrajinist ů 26. 28. Srpna 2004). Sborn í k č l á nk ů. Olomouc, 2004. С. 40-44.

 • Остін Дж. Л. Слово як дія / / Нове в зарубіжній лінгвістиці. М., 1986. Вип. 17. С. 22-129.

 • Падучева Е. В. Висловлювання і його співвіднесеність з дійсністю. М., 1985.

 • Пазяк О. М. Серії дієслівно-іменніх фразеологізмів у мові публіцістікі / / ЖПТР. 1981. Вип. 10. С. 29-37.

 • Перебійніс У С. Характеристика функціональніх стілів / / Сучасна українська літературна мова. Стілістіка. (За ред. Ι. К. Білодіда). К., 1973. С. 124-130.

 • Плющ М. Я. функціональна співвідносність назівного І клічного відмінків за значенням особи / / Мовознавство. К., 1983. Вип. 6. С. 51-54.

 • Полюга Л. М. Ой ти, дівчино, ясная зоре! / / Культура слова. К., 1984. Вип. 27. С. 47-51.

 • Пономарів О. Д. Стілістіка Сучасної українськьої мови. К., 1992.

 • Попович О.С. 2001 - Попович О. С. Мовностілістічні Особливості Української сатирично-гуморістічної прози: Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. Київ, 2001.

 • Проблеми експресивної стилістики. (Межвуз. наук. СБ). Ростов, 1987.

 • Рогова К. А. Синтаксичні особливості публіцистичного мовлення. Л., 1975.

 • Російська граматика. М., 1980. Т. 2.

 • Рижова Л. П. Звернення як компонент комунікативного акту: Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. М., 1982.

 • Сербенська О. А. Мова газети І мовотворчість журналіста в аспекті соціально-культурного розвитку суспільства. Автореф. докт. фі ЛОЛ. наук. К., 1992.

 • Сербенська О. А. Мова преси в контексті вимог перебудови. К., 1989.

 • Серль Дж. Р. Непрямі мовленнєві акти / / Нове в зарубіжній лінгвістиці. М., 1986. Вип. 17. С. 157-170.

 • Скаб М. С. вокатив на тлі взаємодії рівнів мови / / Мовознавство. К., 1990. Вип. 5. С. 27-35.

 • Скаб М. С. Граматика апеляції в русском мові. Чернівці, 2002.

 • Скаб М. С. Клічній відмінок та Його синтаксичні функції / / Українська мова І література в школі. К., 1990. Вип. 1. С. 13-15.

 • Скаб М. С. Пошук "універсальної" етікетної номінації адресата мовлення / / Науковий вісник ЧДУ. Чернівці, 2001. Серія: слов'янська філологія. Вип. 117-118. С. 101-120.

 • Скаб М. С. Прагматика апеляції в русском мові. Чернівці, 2003.

 • Скаб М. С. Про відмінкове значення функіональніх еквівалентів вокативних форм іменніка / / Науковий вісник ЧДУ. Чернівці, 1998. Серія: Слов'янська філологія. Вип. 34. С. 87-92.

 • Скаб М. С. Семантико-граматична структура українського вокатива: Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. Київ, 1988.

 • Скаб М. С. семантичне харктеристики інваріантного вияви апеляції / / Науковий вісник ЧДУ. Чернівці, 1999. Вип. 81. С. 76-82.

 • Скаб М. С. Так звані "сплутування" вокатива та номінатіва І Його тлумачення лінгвістамі / / Лінгвістичні студії. Зб. наук. праць. Донецьк, 2001. Вип. 8. С. 50-56.

 • Скаб М. С. Опції І ональний сфера апеляції в русском мові. Автореферат д. ф. н. К., 2002.

 • Словник староукраїнської мови XIV - XV ст. К., 1978. Т. 2.

 • Ставіцька Л. Мовностільові Тенденції в художній ПРОзі 90-х РОКІВ / / Українська мова. Opole 1999. С. 122-139.

 • Старикова М. М. Постмодернізм у слов'янських літературах (з досвіду комплексного дослідження) / / Слов'янський вісник. М., 2004. Вип. 2. С. 539-548.

 • Старовойт І. Українська мова в новочасного поетичної тексті: руйнування канонів І табу / / Збірник Доповідей мовної секції 16-ї Річної Конференції Української проблематики в Іллінойському універсітеті. Нью-Йорк; Львів, 1997. С. 67-80.

 • Стельмахович М. Мовний етикет / / Культура слова. К., 1981. Вип. 20. С. 21-33.

 • Стилістика газетних жанрів (за ред. Д. Е. Розен таля). М., 1981.

 • Стишов О. А. Українська лексика кінця XX ст. К., 2003.

 • Струганець Л. В. Дінаміка лексичне норм Української Літературної мови ХХ ст. Тернопіль, 2002.

 • Тертичний О. А. Жанри періодичної преси. М., 2000.

 • Тираспольський Г. І. вокатив і відмінкова система / / Наукові доповіді вищої школи. Серія: Філологічні науки. М., 1984. Вип. 2 (140). С. 76-88.

 • Турчак О. М. Оказіоналізми в мові Української преси 90-х рр.. XX ст. Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. Дніпропетровськ, 2005.

 • Н. Формановская. Мовний етикет і культура спілкування. М., 1989.

 • Фурдуй М. І. Мовна норма та її порушення на газетній полосі / / ЖПТР. 1990. № 22. С. 53-62.

 • Фурса Р. М. Семантико-граматичний та словотворче освоєння невідмінюваніх імен. Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. К., 2004.

 • Чередниченко О. І. Етнокультурні фактори мовного взаємодії / / Національно-культурна специфіка мовної поведінки: Тези доповідей. М.: изд-во Університету дружби народів, 1991. С. 24-29.

 • Швець Р. Д. Граматична характеристика дієслівно-вигукові конструкцій у сучасній російській і українській мовах. Автореферат к. ф. н. Л., 1954.

 • Швидка Н. В. Імператівні речення в сучасній русском мові: семантика, засоби вираженні спонукальності, функії. Автореф. канд. філол. наук. Харків, 1998.

 • Шовгун Н. О. Формування українського сленгу в мовленнєвій діяльності малих соціальніх груп: Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. Київ, 2000.

 • Ющук І. П. Українська мова. К., 2004.

 • Яценко І. П. Чи є звертання членом речення? / / Синтаксичних будова української мови. К., 1968. С. 72-91.

  1. Яцімірська М. Мова газетної публіцістікі / / Журналіст України. 1982. № 9. С. 61-69.

  2. Jan Zaleski. "Panie majster, prosz ę wa ś ci ...", czyli mianownik w funkcji wo ł acza u rzeczownik ó wm ę skich / / Polszczyzna kres ó w po ł udniowo-wschodnich. J ę zyk Aleksandra Fredry i inne studia. Krak ó w, 1998. S.123-134.

  3. Jan Zaleski. Rozw ó j form wo ł acza ż e ń skich rzeczownik ó w osobowych typu Marysia, Anulka, paniusia / / Polszczyzna kres ó w po ł udniowo-wschodnich. J ę zyk Aleksandra Fredry i inne studia. Krak ó w, 1998. S. 160-182.

  4. Jan Zaleski. Wo ł acz w funkcji mianownika w imionach m ę skich i rzeczownikach pospolitych / / Polszczyzna kres ó w po ł udniowo-wschodnich. J ę zyk Aleksandra Fredry i inne studia. Krak ó w, 1998. S. 137-157.

  5. Marek Ł azi ń ski. O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-p ł ciowa. Warszawa, 2006.

  6. Marian Bugajski. O niekt ó rych problemach komunikacji j ę zykowej w internecie / / J ę zyk @ multimedia. Pod red. A. Dytman-Stasie ń ko i J. Stasie ń ko. Wroc ł aw, 2005. S. 422-430.

  7. Marian Bugajski. J ę zykoznawstwo normatywne. Warszawa, 1993.

  8. Marzanna U ź dzicka. Pogaw ę dka internetowa - mi ę dzy j ę zykiem m ó wionym a pisanym / / J ę zyk @ multimedia. Pod red. A. Dytman-Stasie ń ko i J. Stasie ń ko. Wroc ł aw, 2005. S. 50 3 -5 21.

  Список джерел

  Форуми:

  1. http://linux.org.ua

  2. http://www.ukrcenter.com/forum/default.asp

  3. http://forum.uaformat.com/

  4. http://www.uagamer.net/board/forumdisplay.php?f=13

  5. http://vobu.com.ua/forum/index.php?sid=c492c9dc2e81fa15d3c2cb9d80b889b7

  6. http://old.telekritika.kiev.ua/forumn

  7. http://litopys.org.ua/forum/list.php?1

  8. http://www.uagamer.net/board/index.php

  9. http://www.pisni.org.ua/forum.php

  Художні тексти:

  1. Андрухович Ю.І. Рекреації. Івано-Франківськ, 1997.

  2. Андрухович Ю.І. Московіада. Івано-Франківськ, 2000.

  3. Андрухович Ю.І. Перверзія. Львів, 2004.

  4. Андрухович Ю.І. Дванадцять обручів. Київ, 2006.

  Періодичні видання:

  1. "Газета по-українськи" - Щоденна українська газета;

  2. Українська правда

  3. Видання релігійно-інформаційної служби України

  4. "Дзеркало тижня" - суспільно-політичний тижневик, що видається українською та російською мовами;

  5. "Православіє в Україні" Видання Української Православної Церкви

  6. Management. Com. Ua Інтернет-портал для управлінців

  7. sumno. com "Сумно": інтернет-видання про культуру

  8. http://www.ugcc.org.ua Видання Української греко-католицької церкви

  9. www.rbc.ua РБК-Україна Інформаційне агенство

  1 Бевзенко С. До питання про синтаксичні функції вокатива в русском мові / / Міжвузівська наукова конференція З питань синтаксису 25-28 січня 1962 р.. Тези Доповідей. Львів, 1962.

  2 Бейліна Є. П. Синтаксичні конструкції та семантико-граматичні властивості звернень: Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. Алма-Ата, 1975.

  3 Бірюлін Л. А., Храковскій В. С. Наказовий пропозиція / / Типологія імперативних конструкцій. СПб, 1992.

  4 Булаховській Л. А. Клічна форма (вокатив) / / Вибрані праці: У 5 т. К., 1977. Т. 2.

  5 Єрмоленко С. Я. Синтаксис І стілістічна семантика. К., 1982.

  6 Полюга Л. М. Ой ти, дівчино, ясная зоре! / / Культура слова. К., 1984. Вип. 27.

  7 Скаб М. С. Граматика апеляції в русском мові. Чернівці, 2002

  8 Jan Zaleski. "Panie majster, prosz ę wa ś ci ...", czyli mianownik w funkcji wo ł acza u rzeczownik ó wm ę skich / / Polszczyzna kres ó w po ł udniowo-wschodnich. J ę zyk Aleksandra Fredry i inne studia. Krak ó w, 1998.; Jan Zaleski. Rozw ó j form wo ł acza ż e ń skich rzeczownik ó w osobowych typu Marysia, Anulka, paniusia / / Polszczyzna kres ó w po ł udniowo-wschodnich. J ę zyk Aleksandra Fredry i inne studia. Krak ó w, 1998.; Jan Zaleski. Wo ł acz w funkcji mianownika w imionach m ę skich i rzeczownikach pospolitych / / Polszczyzna kres ó w po ł udniowo-wschodnich. J ę zyk Aleksandra Fredry i inne studia. Krak ó w, 1998.

  9 Кобозева І. М. «Теорія мовленнєвих актів" як один з варіантів мовленнєвої діяльності / / Нове в зарубіжній лінгвістиці. М., 1986. Вип. 17. С. 11-12.

  10 Там же.

  11 Остін Дж. Л. Слово як дія / / Нове в зарубіжній лінгвістиці. М., 1986. Вип. 17. С. 96.

  12 Серль Дж. Р. Непрямі мовленнєві акти / / Нове в зарубіжній лінгвістиці. М., 1986. Вип. 17. С. 201-202.

  13 Г. Г. Кларк, Т. Б. Карлсон. Слухачі і мовленнєвий акт / / Нове в зарубіжній лінгвістиці. М., 1986. Вип. 17. С. 270.

  14 Формановская Н. І. Мовний етикет і культура спілкування. М., 1989. С. 53.

  15 Карасик В. І. Мова соціального статусу. М., 1992. C. 127-140 ..

  16 За це див: Бейліна Є. П. Синтаксичні конструкції та семантико-граматичні властивості звернень: Автореферат дисертації. Алма-Ата, 1975. С. 3.

  17 Про це див: Скаб М. С. Семантико-граматична структура українського вокатива: Автореферат дисертації. Київ, 1988. С. 6.

  18 Там же. С. 2.

  19 Ющук І. П. Українська мова. К., 2004. С. 317-327.

  20 Ця форма супроводжується чергуваннями г / / ж, к / / ч, х / / ш.

  21 Ця форма супроводжується чергуванням ць / / ч.

  22 Ющук І. П. Українська мова. К., 2004. С. 394.

  23 Бейліна Є. П. Синтаксичні конструкції та семантико-граматичні властивості звернень: Автореферат дисертації. Алма-Ата, 1975. С. 4.

  24 Про це див: Скаб М. С. Граматика апеляції в русском мові. Чернівці, 2002. С. 75.

  25 Про це див: Бейліна Є. П. Синтаксичні конструкції та семантико-граматичні властивості звернень: Автореферат дисертації. Алма-Ата, 1975. С. 8-9.

  26 Там же. С. 11.

  27 Про це див: Скаб М. С. Граматика апеляції в русском мові. Чернівці, 2002. С. 75.

  28 Про це див: Російська граматика. Т. 2. М., 1980. С. 86.

  29 Номінацію ми розуміємо як результат називання.

  30 Костильов О. О. Звернення і його контекст у лексико-синтаксичному аспекті: автореферат дисертації. - Ленінград, 1987, с. 4-5.

  31 Jan Zaleski. Wo ł acz w funkcji mianownika w imionach m ę skich i rzeczownikach pospolitych / / Polszczyzna kres ó w po ł udniowo-wschodnich. J ę zyk Aleksandra Fredry i inne studia. Krak ó w, 1998. С. 137-155.

  32 Про цьому см.: Скаб М. С. Граматика апеляції в русском мові. Чернівці, 2002. С. 67-68.

  33 Під спонуканням ми розуміємо «форму мовного впливу на співрозмовника чи навколишню дійсність з метою організації або перебудови її відповідно до вимоги говорить». Про це див: Бережан Л. В. Категорія спонукальності в сучасній русском мові: Авторефет дісератації. Івано-Франківськ, 1997. С. 5.

  34 Під модальністю ми розуміємо «ставлення мовця до сообщаемому або сообщаемого до дійсності». Про це див: Російська граматика. Т. 2. М., 1980. С. 86.

  35 Бережан Л. В. Категорія спонукальності в сучасній русском мові: Авторефет дис. ... канд. філолог. наук. Івано-Франківськ, 1997. С. 4.

  36 Карасик В.І. Мова соціального статусу. М., 1992. C. 127-140.

  37 Там ж. C. 129.

  38 Там ж. С. 129.

  39 Там ж. С. 135.

  40 Marek Ł azi ń ski. O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-p ł ciowa. Warszawa, 2006.

  41 Там же. S. 18-21.

  42 Н. Формановская. Мовний етикет і культура спілкування. М., 1989. С. 64.

  43 Мельничук О. М. Український мов леннєв ий етикет: синтаксичною-стілістічній аспект: Автореферат дис. ... канд. філолог. наук. Чернівці, 2005. С. 6-7.

  44 Скаб М. С. Пошук "універсальної" етікетної номінації адресата мовлення / / Науковий вісник ЧДУ. Чернівці, 2001. Серія: слов'янська філологія. Вип. 117-118. С. 85.

  45 Миронюк О. Історія українського мовного етикету. Звертання. К., 2006. С. 116.

  46 Див Миронюк О. Історія українського мовного етикету. Звертання. К., 2006. С. 81.

  47 Словник староукраїнської мови XIV - XV ст. К., 1978. Т. 2. С. 125.

  48 Порівняй подібні форми у Лазінского: Marek Ł azi ń ski. O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-p ł ciowa. Warszawa, 2006. S. 36-39.

  49 Є. В. Какорін. ЗМІ та інтернет-комунікація (області перетину і проблеми взаємодії) / / Мова сучасної публіцистики. С. 73, Marian Bugajski. O niekt ó rych problemach komunikacji j ę zykowej w internecie / / J ę zyk @ multimedia. Pod red. A. Dytman-Stasie ń ko i J. Stasie ń ko. Wroc ł aw, 2005. S. 423

  50 Є. В. Какорін. ЗМІ та інтернет-комунікація (області перетину і проблеми взаємодії) / / Мова сучасної публіцистики. С. 73.

  51 Суспільно-публіцистичний стиль мовлення: газетний підстиль. К., 1984. С. 16.

  52 Пономарів О. Д. Стілістіка Сучасної українськьої мови. К., 1992. С. 52.

  53 Коваленко Б.О. Стілістічно зніжена лексика в мові Сучасної Української публіцістікі. Автореф. канд.філол. наук. К., 2003. С. 8.

  54 Коваль А.П. Газета І Мовна норма / / ЖПТР. Збірник статей. 1977. № 3. С. 11.

  55 Л. П. Крисін. Літературна норма і мовна практика газет / / Мова сучасної публіцистики. Сост. Солганик. М., 2005 р. С. 44-45.

  56 Пономарів О. Д. Стілістіка Сучасної українськьої мови. К., 1992. С. 203.

  57 Г. Г. Кларк, Т. Б. Карлсон. Слухачі і мовленнєвий акт / / Нове в зарубіжній лінгвістиці. М., 1986. Вип. 17. С. 270.

  58 Використовується типологія О. А. Костильова. Див: Костильов О. О. Звернення і його контекст у лексико-синтаксичному аспекті: автореферат дисертації. - Ленінград, 1987, с. 4-5.

  59 Тертичний А.О. Жанри періодичної преси. М., 2000. С. 107.

  60 Голованова Є.І. Усний публічний діалог: жанр інтерв'ю / / Російська мова кінця XX століття (1985-95). М., 1996. С. 428.

  61 Лисакова І.П. Сучасна газетна публіцистика. Проблеми стилю. Л., 1987. С. 71.

  62 Голованова Є.І. Усний публічний діалог: жанр інтерв'ю / / Російська мова кінця XX століття (1985-95). М., 1996. С. 427-428.

  63 Тут і далі ми вважаємо перекладними ті інтерв'ю, в яких факт перекладу відзначається при публікації.

  64 Marek Ł azi ń ski. O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-p ł ciowa. Warszawa, 2006. S. 64.

  65 Зате існує таке цікаве звернення як панотче (від панотець).

  66 Миронюк О. Історія українського мовного етикету. Звертання. К., 2006. С. 129-130.

  67 Г. Г. Кларк, Т. Б. Карлсон. Слухачі і мовленнєвий акт / / Нове в зарубіжній лінгвістиці. М., 1986. Вип. 17. С. 270.

  68 Marian Bugajski. O niekt ó rych problemach komunikacji j ę zykowej ... S. 423.

  69 Такий принцип виник не випадково - ідею розробити талі в 1960-і рр.. в Америці для забезпечення такої системи передачі інформації, яка б продовжувала функціонувати навіть при випаданні одного з ланок ланцюга.

  70 Там же. С. 427.

  71 В. Нестеров. До питання про емоційної насиченості міжособистісної комунікації в інтрнет. http://flogiston.ru/articles/netpsy/netemotions

  72 Є. В. Какорін. ЗМІ та інтернет-комунікація (області перетину і проблеми взаємодії) / / Мова сучасної публіцистики. С. 89-90.

  73 Marzanna U ź dzicka. Pogaw ę dka internetowa - mi ę dzy j ę zykiem m ó wionym a pisanym / / J ę zyk @ multimedia. Pod red. A. Dytman-Stasie ń ko i J. Stasie ń ko. Wroc ł aw, 2005. S. 505-507.

  74 Зазвичай така адресація оформляється як To NICKNAME (нікнейм адресата), далі повний текст повідомлення адресата, далі повне повідомлення мовця.

  75 В якості винятку, в даній таблиці відсотки вказані до загальної кількості одиниць на кожному форумі, а не всього обсягу матеріалу.

  76 Варто зазначити, що в такому випадку порушуються синтаксичні відносини в парі номінація адресата + предикат, так як номінація стоїть у формальному одн., а предикат завжди стоїть в імперативі мн.ч. зі значенням множини

  77 Грамотність промові на форумі - річ у деякому сенсі неіснуюча взагалі, так як немає інституції, яка б мала право виправляти помилки. Від інших учасників така поведінка не вітається.

  78 В силу відносно невеликої кількості кожної одиниці, нам здалося недоцільним вказувати їх чисельність у відсотках від загального числа.

  79 В зв'язку з таким умовним розподілом форумів на 2 типи варто відзначити, що на форумах другого типу предикати взагалі вживаються рідше, а частіше номінації адресата. Ймовірно, це пов'язано з різними завданнями користувачів обох типів форумів. У користувачів 1-го типу головне завдання - отримати інформацію. У користувачів 2-го - привернути увагу адресата та / або слухачів і висловитися з деякою проблеми.

  80 Миронюк О. Історія українського мовного етикету. Звертання. К., 2006. С. 123.

  81 Ставіцька Л. Мовностільові Тенденції в художній ПРОзі 90-х РОКІВ / / Українська мова. Opole 1999. С. 154.

  82 Бондар М. В. Актуальні лексико-семантічні процеси в мові художньої прози кінця XX - початку XXI ст. К., 2004.С. 11-13.

  83 Там же.

  84 В зв'язку з цим варто згадати один епізод тексту «Рекреацій», в якому всі герої чекають приїзду Ю. Андруховича на поетичний вечір, чи інший епізод, коли вони його багато разів цитують.

  85 У цьому відношенні можна порівняти дані форми з формами, зустрілися в розділі про звернення до духовним особам.

  86 Всі дані наводяться за цілим показником, тобто без дробів.

  87 А також форм и народ, тобто розмовне звернення до цієї групи.

  88 А також форми співвітчізнікі, громадяни, співгромадяні, тобто називають представників однієї нації / одного суспільства.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Іноземні мови і мовознавство | Диплом
  456.6кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Топоніми-американізми в сучасній українській мові
  Топоніми американізми в сучасній українській мові
  Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові
  Основні способи словотвору в сучасній українській мові
  Правила правопису в сучасній українській літературній мові
  Освоєння іншомовної лексики в сучасній українській мові
  Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові
  Лексико-тематична група соматичної лексики в українській мові
  Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові
  © Усі права захищені
  написати до нас