Зв`язок теорії соціальної роботи та соціальної психології

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з науки та освіти Російської Федерації

Ярославський державний університет ім. П. Г. Демидова

Факультет соціально-політичних наук

Кафедра соціальних технологій

Реферат

«Зв'язок теорії соціальної роботи та соціальної психології»

Виконали

студентки групи СР-31

Жолнерчік А.І.

Катишева Є. А.

Перевірила

викладач, Седунова Є.В.

Ярославль, 2008 р.

Зміст

Введення

1 Теорія соціальної роботи

2 Соціальна психологія

3 Зв'язок теорії соціальної роботи та соціальної психології

Висновок

Введення

Будь-яка наука, яка існує в суспільстві, не може обходитися без взаємодії і взаємозв'язку з іншими науками. Також соціальна робота як наука взаємодіє з різними соціальними науками (психологія, соціологія, філософія, медицина, педагогіка, політологія та ін.)

Мета даної дослідницької роботи - виявити зв'язок між теорією соціальної роботи та соціальної психологією.

Для досягнення мети необхідно виконати ряд завдань:

 • визначити теорію соціальної роботи як науку, її об'єкт, предмет, закономірності та принципи;

 • визначити соціальну психологію як науку, її предмет, завдання, закономірності та методи;

 • знайти зв'язок між теорією соціальної роботи та соціальної психологією.

Об'єкти даного дослідження - теорія соціальної роботи та соціальна психологія.

Предмет - їх взаємозв'язок між собою.

Для написання даної роботи були використані підручники з теорії соціальної роботи Сафонової Л.В., Басова Н.Ф., Павленка П.Д. та ін і по соціальній психології Андрєєвої Г.М., а також ресурси Інтернету.

1 Теорія соціальної роботи

Теорія соціальної роботи - галузь наукового знання про закономірності управління процесом використання внутрішніх і зовнішніх ресурсів індивідом, сім'єю або спільністю в ситуаціях порушення соціального функціонування 1.

Об'єктом теорії соціальної роботи є взаємодія індивіда, сім'ї або локального соціуму з суспільством. У цьому випадку предметом даної галузі наукового знання є закономірності порушення і відновлення (перш за все керованого) взаємодії індивіда, сім'ї або локального соціуму з суспільством.

У теорії знаходять відображення особливості соціальної роботи як відкритої системи, тісно взаємопов'язаної з іншими соціальними системами. Тому теорія соціальної роботи має інтегративний характер, що виражається у взаємозв'язку з такими науками як економіка, медицина, соціологія, політологія. Досліджуючи соціальні явища, процеси і відносини і будучи у своїй основі соціальної наукою, соціальна робота пов'язана з природничими науками (фізіологією, екологією), що підкреслює її інтегративний характер. Проведені в рамках теорії соціальної роботи дослідження найчастіше носять міждисциплінарний характер з точки зору її взаємозв'язків з природними, гуманітарними і соціальними науками.

Для теорії соціальної роботи характерна різноманітність підходів до виділення предмета та об'єкта.

Об'єктом дослідження соціальної роботи є процес зв'язку взаємодій, способів та засобів регуляції поведінки соціальних груп і особистостей.

Предметом соціальної роботи як самостійної науки є закономірності, обумовлюють характер і спрямованість розвитку соціальних процесів у суспільстві. Незважаючи на різноманіття підходів загальним і важливим є феномен соціальності. Даний феномен виражає різноманітні способи і форми співіснування та взаємодії в суспільстві як системи цінних соціальних суб'єктів. У цивілізованому суспільстві таке співіснування має будуватися на засадах соціальної рівності та партнерства, на засадах справедливого розподілу надійних гарантій.

Об'єкт і предмет соціальної роботи обумовлений цілями практичної соціальної роботи, а з іншого боку впливають на кордони і змісту теорій і практики соціальної роботи.

Закономірності теорії соціальної роботи найбільш повно, в інтегрованому вигляді виражають характер і спрямованість сукупності соціальних зв'язків і явищ, що мають відношення до соціальної ситуації.

 1. закономірності функціонування і розвитку суб'єктів соціальної роботи;

 2. існуючі зв'язки між суб'єктом і об'єктом соціальної діяльності та їх діалектика.

У глибокій взаємозв'язку із закономірностями виступають принципи соціальної роботи.

Принцип розуміється як основоположна ідея, головна вимога, керівне правило здійснення будь-якої діяльності 2.

Перша група принципів соціальної роботи вибудовується на основі образу нужденного, що став клієнтом соціальних служб і включає:

 • принцип опори соціального працівника на власні сили клієнта (розвиток у клієнта соціальної служби здібностей протистояти несприятливим впливам соціального середовища);

 • принцип конфіденційності (нерозголошення відомостей про клієнта соціальної служби)

 • принцип універсальності (рівне ставлення до клієнта в незалежності від його статі, релігії, національності, раси, політичних переконань і т.д.);

 • принцип толерантності (терпиме ставлення до всіх проявів агресії, провокацій з боку клієнта соціальної служби);

 • Друга група принципів соціальної роботи пов'язана зі специфікою соціальної роботи як допомагає діяльності і передбачає:

 • принцип кліентоцентрізма (соціальна робота ставить клієнта в центр своєї ціннісної системи);

 • принцип профілактичної спрямованості (виявлення «зон ризику» і подолання соціальних та особистісних небезпек);

 • принцип соціального реагування (система соціальних служб повинна постійно перебувати в стані готовності відреагувати на надійшов запит про допомогу, причому характер, зміст, суб'єкт запиту можуть бути різними);

 • принцип перевірки дійсності втручання (подолання важкій життєвій ситуації - процес складний, суперечливий, нерідко внаслідок неповного подолання причин проблеми життєва ситуація клієнта знову погіршується).

Значення третьої групи принципів соціальної роботи пояснюється тією важливою роллю, яку в соціальній роботі відіграють громадські та державні ресурси і сам порядок надання цих ресурсів нужденним:

 • принцип охорони соціальних прав (недопущення обмеження можливостей індивідів і груп користуватися законними привілеями, недопущення зменшення прав на соціальний захист і допомогу в процесі зміни законодавства);

 • принцип максимізації соціальних ресурсів (раціональність при витрачанні наявних суспільних фондів, залучення додаткових матеріальних, організаційних, фінансових ресурсів з різних джерел).

2 Соціальна психологія

Соціальна психологія поки що, ще молода наука. Інформація про перших експериментах в соціальній психології з'явилася в 1898 р., трохи більше століття тому, а перший підручник з соціальної психології вийшов трохи більше трьох чвертей століття тому, в 1924 р. Свою нинішню форму соціальна психологія набула лише в 1930-х рр. . минулого століття. Однак такий живий областю знання, якою вона постає сьогодні, соціальна психологія почала ставати лише під час Другої світової війни, коли психологи виконали вражаюче дослідження переконань і морального стану солдатів.

Соціальна психологія - галузь психології, що вивчає закономірності 3:

 • поведінки людини в соціальній організації;

 • взаємовідносини людей у процесі спільної діяльності;

 • розвитку морально-психологічного клімату в колективі;

 • виникнення і розвитку колективних та особистісних установок, мотивів, спонукань;

 • виникнення та розв'язання міжособистісних конфліктів;

 • лідерства та індивідуального стилю діяльності;

 • поведінки і соціально-психологічної адаптації людей у стресових ситуаціях.

Соціальна психологія - розділ психології, присвячений поведінки людини в групі, тому, як людина сприймає інших, спілкується і впливає на них. Гордон Олпорт визначав соціальну психологію як спробу зрозуміти і пояснити, як думки, почуття і поведінку особистості залежить від реального, уявного або можливу присутність інших людей 4.

Соціальна психологія знаходиться на межі між психологією та соціологією і приписування того або іншого напрямку до психології чи соціології найчастіше є суто організаційних - психологи та соціологи схильні публікувати свої роботи в різних журналах, відвідувати різні конференції. Крім того, психологи частіше розглядають внутрішньоособистісні аспекти та соціальні ситуації, а соціологи - внеособовий, соціальні процеси, що визначають поведінку людини, а також мікрорівень соціальних взаємодій.

Це створює чималі труднощі як у визначенні предмета соціальної психології, так і у виявленні кола її проблем.

Для соціальної психології, як, може бути, ні для якої іншої науки, актуально одночасне вирішення двох завдань:

 • вироблення практичних рекомендацій, отриманих в ході прикладних досліджень, таких необхідних практиці;

 • «Добудовування» свого власного будинку як цілісної системи наукового знання з уточненням свого предмета, розробкою спеціальних теорій і спеціальної методології досліджень.

Приступаючи до вирішення цих завдань, природно, необхідно, поки не вдаючись до точних дефініцій, окреслити коло проблем соціальної психології, щоб більш строго визначити завдання, які можуть бути вирішені засобами цієї дисципліни. Ми виходимо при цьому з прийняття тієї точки зору, що, не дивлячись на прикордонну характер, соціальна психологія є частиною психології (хоча існують і інші точки зору, наприклад, віднесення соціальної психології до соціології). Отже, визначення кола її проблем буде означати виділення з психологічної проблематики тих питань, які відносяться до компетенції саме соціальної психології. Оскільки психологічна наука в нашій країні у визначенні свого предмета виходить із принципу діяльності, можна умовно позначити специфіку соціальної психології як вивчення закономірностей поведінки та діяльності людей, обумовлених включенням їх у соціальні групи, а також психологічних характеристик самих цих груп.

Гострота проблем соціальної психології диктується, однак, не тільки деякою невизначеністю її положення в системі наук і навіть не переважно цією її особливістю. Дуже важливою і суттєвою рисою соціально-психологічного знання є його включеність (більшою мірою, ніж інших областей психології) в соціальну і політичну проблематику суспільства. Звичайно, це стосується в особливій мірі таких проблем соціальної психології, як психологічні характеристики великих соціальних груп, масових рухів і т.д. Але й традиційні для соціальної психології дослідження малих груп, соціалізації або соціальних установок особистості пов'язані з тими конкретними завданнями, які вирішуються суспільством певного типу. У теоретичній частині соціально-психологічного знання безпосередньо вплив конкретних соціальних умов, традицій культури. У певному сенсі слова можна сказати, що соціальна психологія сама є частиною культури.

У сучасному суспільстві розкриваються численні сфери прикладання соціально-психологічних знань.

Специфіка соціальної психології, що склалася в нашій країні в конкретних історичних умовах, а саме в період існування соціалістичного ладу, природно, породила і нову проблематику. Звичайно, багато хто з відкритих в традиційній соціальній психології явищ мають місце в будь-якому типі суспільства: міжособистісні відносини, комунікативні процеси, лідерство, згуртованість - все це явища, властиві будь-якому типу громадської організації. Однак, констатуючи цей факт, потрібно мати на увазі дві обставини. По-перше, навіть і ці, описані в традиційній соціальній психології, явища набувають у різних соціальних умовах деколи абсолютно інший зміст. Формально процеси залишаються тими ж: люди спілкуються один з одним, у них формуються певні соціальні установки і т.д., але який зміст різних форм їх взаємодії, якого роду установки виникають по відношенню до певних суспільних явищ - все це визначається змістом конкретних суспільних відносин . Значить, аналіз всіх традиційних проблем набуває нові грані. Методологічний принцип включення саме змістовного розгляду соціально-психологічних проблем продиктований в тому числі і суспільними потребами.

По-друге, нова соціальна реальність народжує деколи і необхідність нових акцентів при дослідженні традиційних для даного суспільства проблем. Так, період радикальних економічних і політичних перетворень, що відбуваються сьогодні в Росії, вимагає особливої ​​уваги, наприклад, до проблем етнічної психології (особливо у зв'язку із загостренням міжнаціональних конфліктів), психології підприємництва (у зв'язку зі становленням нових форм власності) та ін Ідея про тому, що суспільство диктує проблеми соціальної психології, повинна бути доповнена ідеєю про те, що борг соціального психолога - вміти виявити ці проблеми.

Крім завдань загальнотеоретичного плану суспільство ставить перед соціальною психологією і конкретні прикладні задачі. Прикладні дослідження не можуть чекати на рішення теоретичних питань, вони висуваються буквально з усіх сфер суспільного життя. Ряд найважливіших напрямів прикладних досліджень визначається сьогодні завданнями, пов'язаними з тими змінами в масовій свідомості, які обумовлені саме радикалізмом соціальних перетворень. Тут же кореняться і нові можливості для діяльності соціального психолога-практика.

З питання про предмет соціальної психології склалися три підходи.

Перший з них, що отримав переважне поширення серед соціологів, розумів соціальну психологію як науку про «масовидність явища психіки». У рамках цього підходу різні дослідники виділяли різні явища, які підходять під це визначення, іноді більший акцент робився на вивчення психології класів, інших великих соціальних спільнот і у цьому зв'язку на таких окремих елементах, сторонах суспільної психології груп, як традиції, звичаї, звичаї і пр . Більшість соціологів визначено трактували предмет соціальної психології як дослідження суспільної психології (відповідно були розведені терміни: «суспільна психологія» - рівень суспільної свідомості, характерний для окремих соціальних груп, перш за все класів, і «соціальна психологія» - наука про цю суспільної психології).

Другий підхід, навпаки, бачить головним предметом дослідження соціальної психології особистість. З одного боку, більший акцент робився на психологічні риси, особливості особистості, типологію особистостей. З іншого боку, виділялися положення особистості в групі, міжособистісні відносини, вся система спілкування.

Нарешті, в ході дискусії позначився і третій підхід до питання. У якомусь сенсі з його допомогою намагалися синтезувати два попередніх. Соціальна психологія була розглянута тут як наука, що вивчає і масові психічні процеси, і положення особи в групі. У цьому випадку, природно, проблематика соціальної психології представлялася достатньо широкою, практично все коло питань, що розглядаються в різних школах соціальної психології, включався тим самим в її предмет. Були зроблені спроби дати повну схему проблем в рамках цього підходу. Найбільш широкий перелік містила схема, запропонована Б.Д. Паригін 5, на думку якого соціальна психологія вивчає: 1) соціальну психологію особистості; 2) соціальну психологію спільнот і спілкування, 3) соціальні відносини; 4) форми духовної діяльності. Згідно В.М. Мясищеву 6, соціальна психологія досліджує: 1) зміни психічної діяльності людей у групі під впливом взаємодії, 2) особливості груп, 3) психічну сторону процесів суспільства.

Важливо, що при всіх приватних розбіжності запропонованих схем основна ідея була спільною - предмет соціальної психології досить широкий, і можна з двох сторін рухатися до його визначення - як з боку особистості, так і з боку масових психічних явищ. Мабуть, таке розуміння найбільше відповідало реально складається практиці досліджень, а значить, і практичним запитам суспільства, саме тому воно і виявилося якщо не одноголосно прийнятим, то, у всякому разі, найбільш укоріненим.

Своєрідність соціальної психології пов'язане, перш за все, з особливостями об'єктів докладання соціально-психологічних методів. Такими об'єктами, в першу чергу, є особистість окремої людини, групи людей, взаємодія між ними. Если мы хотим, например, получить какую-либо информацию, то следует учитывать индивидуально-психические особенности, состояние, ценностные ориентации, отношение к опросу обследуемого и т.п. моменты, их влияние на качество получаемой информации. Все это необходимо иметь в виду и в случае применения методов управления, обучения, развития.

Существуют различные классификации социально-психологических методов. Н.І. Шевандрин использует следующую типологию 7 .

 1. феноменологизации и концептуализации;

 2. исследования и диагностики;

 3. обработки и интерпретации

 4. коррекции и терапии;

 5. мотивирования и управления;

 6. обучения и развития;

 7. конструирования и творчества.

Между этими методами социальной психологии нет жестоких границ, они взаимосвязаны, взаимопересекаются, дополняют друг друга.

3 Связь теории социальной работы и социальной психологии

Дисциплина «социальная психология» тесно связана с дисциплиной «теория социальной работы». Для эффективного осуществления социальной работы социальный работник должен обладать необходимыми социо-психологическими знаниями.

Так, знания по социальной психологии помогают преодолевать известное противопоставление индивидуального и общественного, единичного и общего, психологического и социального, видеть их диалектическую связь 8 .

Социальному работнику для практики необходимы как знания об индивидуальных особенностях личности и малых групп, так и знания обо всем обществе в целом, так как он непосредственно работает со всеми этими объектами.

Социальная работа востребована в случаях возникновения у человека, группы или общности людей трудных жизненных ситуаций. Такие ситуации, независимо от породивших их причин, содержания и характера протекания, всегда включает в себя психический компонент, то есть отражаются в психических процессах и состояниях людей 9 . Например, увольнение с работы может сопровождаться тягостными размышлениями о перспективах материального обеспечения семьи, переживаниями ущербности, обиды, растерянности. Установление инвалидности может вызвать у человека состояние подавленности, тревоги. Изъятие ребенка из кровной семьи сопровождается аффективным состоянием. Таким образом, далеко не всегда человек может самостоятельно настроить на конструктивный лад свои эмоции, реально оценить сложившуюся ситуацию, мобилизовать свои психические ресурсы на борьбу с трудностями. Ему необходима помощь специалиста – социального работника, владеющего методами и технологиями социо-психологической практики.

Психосоциальная работа это такое направление социальной работы, предметом которой является психическое состояние человека (группы, общины), погруженного в трудную жизненную ситуацию 10 .

Психосоциальная работа осуществляется двумя способами 11 :

 1. психологическое сопровождение материальной, юридической, медицинской или иных видов помощи, которые выступают как ведущие, определяющие в преобразовании трудной жизненной ситуации;

 2. чисто психологические способы.

Цель психосоциальной работы – поиск и актуализация внутренних (психических) ресурсов личности для достижения ею состояния продуктивной адаптации в изменившихся условиях жизнедеятельности.

Объект психосоциальной работы как составной части социальной работы – трудная жизненная ситуация, которая возникает у различных категорий людей: инвалидов, безработных, пожилых, многодетных, одиноких, больных, малоимущих, переживших техногенные или социогенные экстремальные ситуации, военные конфликты и т.д. Социально-психологическая дезадаптация как составная часть трудной жизненной ситуации и является объектом психосоциальной работы в системе социальной работы 12 .

Содержание социо-психологической помощи, ее виды, объем, интенсивность определяются сутью проблемы и остротой ситуации, характером и степенью расстройства психической жизни человека.

Наиболее уязвимыми при возникновении трудных жизненных ситуаций являются эмоционально-волевая сфера личности, личностные конструкты (Я-образ, самооценка, уровень притязаний, жизненные цели и ценности), социальные связи, взаимодействия и взаимоотношения.

Оказание социо-психологической помощи содействует восстановлению адекватной картины мира и принятию соответствующих социальных ролей, благоприятствует коррекции смыслообразующих ценностей, создает условия для возвращения утраченных и установления новых необходимых социальных связей и отношений. В конечном счете, социо-психологическая помощь должна привести к принятию человеком или общностью изменившихся условий жизни, обнаружить способность полноценно функционировать в новых обстоятельствах.

Реализация социо-психологической помощи может быть представлена как процесс деятельности специалиста (специалистов) по анализу трудной жизненной ситуации, диагностике деформаций в психических состояниях вовлеченных в ситуацию людей; определению путей дезадаптированности и их реализация методами практической психологии; осуществлению текущего и итогового контроля эффективности применяемых методов и их корректировка 13 .

К методикам психосоциальной работы следует отнести следующие 14 :

 • психодиагностика, она осуществляется с помощью психологических методов изучения личности и (или) группы и направлена на получение достоверных сведений о психологических характеристиках субъекта и отражении ситуации в его психических состояния;

 • психотерапия – лечение при помощи воздействия на психику человека;

 • психокоррекция – исправление нарушений в психике человека психологическими средствами;

 • психологическое консультирование – индивидуальная психологическая помощь человеку путем анализа его жизненной ситуации и предоставления советов для ее улучшения; это интегральная процедура, основанная на методах психодиагностики, психотерапии и психокоррекции;

 • психогигиена – часть общей гигиены, разрабатывающая мероприятия по сохранению и укреплению нервно-психологического здоровья человека (выявление и предупреждение бытовых и социальных факторов, вредно влияющих на психику человека и снижающих эффективность жизнедеятельности; разработка и внедрение в практику социальной работы мероприятий по укреплению психики человека, повышению ее сопротивляемости стрессогенным воздействиям и обеспечению условий для нормального функционирования психики человека);

 • психопрофилактика – устранение факторов, вредно отражающихся на психике человека, и использование факторов, положительно на нее влияющих.

Помимо методик в психосоциальной работе активно применяются технологии. Технология – это воспроизводимое ядро методики, причем воспроизводимое логически операционально, а не буквально содержательно 15 .

В практике психосоциальной помощи можно выделить технологии индивидуальной работы с личностью и технологии групповой работы.

В основе технологий индивидуальной работы с личностью в современной психосоциальной работе лежит развивающая стратегия, реализующаяся в условиях диалога, субъект-субъектного взаимодейсивия специалиста и клиента.

Психологические условия реализации диалога, по К. Роджерсу 16 :

 1. естественность и спонтанность в выражении субъективных чувств и ощущений, которые возникают между партнерами в каждый отдельный момент их взаимодействия;

 2. безусловное позитивное отношение к другим людям и самому себе, забота о другом и принятие его как равноправного партнера по общению;

 3. эмпатическое понимание, умение тонко и адекватно сопереживать чувствам, настроению, мыслям другого человека в ходе межличностных контактов с ним.

Основным инструментом реализации индивидуальной работы является беседа или интервью. Обычно описывается пятишаговая модель их организации.

Первая стадия – структурирование ситуации и достижение взаимопонимания.

Вторая стадия – сбор информации о проблеме клиента и его потенциальных возможностях о решении проблемы.

Третья стадия – выявление желаемого результата решения проблемы.

Четвертая стадия – выработка альтернативных решений.

Пятая стадия – обобщение предыдущих этапов и переход от обсуждений к действию.

Использование технологий групповой работы основано на представлениях о том, что межличностное взаимодействие и межличностные отношения открывают дополнительные возможности социо-психологической взаимопомощи. В специально создаваемых группах появляется возможность погрузить участников в смоделированные ситуации, организовать проигрывание соответствующих ролей, опереться на механизмы социального влияния, сопереживания, взаимной поддержки, обратной связи. Предполагается, что опыт, приобретаемый в группах, впоследствии переносится человеком в реальную жизнь.

В отечественной психологии относительно групповых форм наиболее распространенным и обобщающим является понятие психологического тренинга.

Тренинг – многофункциональный метод преднамеренных изменений психологических феноменов человека, группы и организации с целью гармонизации профессионального и личностного бытия человека 17 .

В основе тренинга использование активных средств (техник) групповой психосоциальной работы. Выделяют три группы средств 18 :

 1. техники предоставления информации – осознание и передача информации (дискуссии, мини-лекции, систематические обзоры, программированные инструкции, групповой анализ оценок и самооценок, техники модерации – знаково-символическое отображение процесса и результатов работы в тренинге);

 2. имитационные техники – тренировка в безопасных условиях (ролевые и деловые игры, метод инцидентов, психодрама, социодрама, психогимнастические упражнения различной направленности);

 3. техники создания реальной среды, она призвана научить действовать человека в ситуации реального риска.

Таким образом, связь социальной работы и социальной психологии четко прослеживается в практической деятельности социального работника. Без знания необходимых методик и технологий социальной психологии социальный работник не сумеет выстроить успешную деятельность в области работы с клиентом.

Висновок

Итак, мы изучили дисциплины «теория социальной работы» и «социальная психология» и выявили связь между ними.

Дадим определение понятиям «теория социальной работы» и «социальная психология».

Теория социальной работы – область научного знания о закономерностях управления процессом использования внутренних и внешних ресурсов индивидом, семьей или общностью в ситуациях нарушения социального функционирования.

Объект теории социальной работы – взаимодействие индивида, семьи или локального социума с обществом.

Предмет – закономерности нарушения и восстановления взаимодействия индивида, семьи или локального социума с обществом.

К закономерностям социальной работы относят:

 1. закономерности функционирования и развития субъектов социальной работы;

 2. существующие связи между субъектом и объектом социальной деятельности и их диалектика.

Выделяют следующие группы принципов социальной работы:

 1. выстраивается на основе образа нуждающегося, клиента социальных служб;

 2. связана со спецификой социальной работы как помогающей деятельности;

 3. объясняется важной ролью, которую в социальной работе играют общественные и государственные ресурсы.

Социальная психология – раздел психологии, посвящённый поведению человека в группе, тому, как человек воспринимает других, общается и влияет на них.

Социальная психология изучает: 1) социальную психологию личности; 2) социальную психологию общностей и общения; 3) социальные отношения; 4) формы духовной деятельности.

Социальная психология решает следующие задачи:

 • выработка практических рекомендаций, полученных в ходе прикладных исследований, столь необходимых практике;

 • «достраивание» своего собственного здания как целостной системы научного знания с уточнением своего предмета, разработкой специальных теорий и специальной методологии исследований.

Социальная психология изучает следующие закономерности:

 • поведения человека в социальной организации;

 • взаимоотношения людей в процессе совместной деятельности;

 • развития нравственно-психологического климата в коллективе;

 • возникновения и развития коллективных и личностных установок, мотивов, побуждений;

 • возникновения и разрешения межличностных конфликтов;

 • лидерства и индивидуального стиля деятельности;

 • поведения и социально-психологической адаптации людей в стрессовых ситуациях.

Таким образом, изучив дисциплины «теория социальной работы» и «социальная психология», мы выявили связь между этими науками.

Связь социальной работы и социальной психологии проявляется в психосоциальной работе.

Психосоциальная работа – это такое направление социальной работы, предметом которой является психическое состояние человека (группы, общины), погруженного в трудную жизненную ситуацию.

Цель психосоциальной работы – поиск и актуализация внутренних (психических) ресурсов личности для достижения ею состояния продуктивной адаптации в изменившихся условиях жизнедеятельности.

Объект психосоциальной работы как составной части социальной работы – трудная жизненная ситуация, которая возникает у различных категорий людей.

Методики психосоциальной работы:

 • психодиагностика;

 • психотерапия;

 • психокоррекция;

 • психологическое консультирование;

 • психогигиена;

 • психопрофилактика.

Таким образом, социальная работа и социальная психология взаимодействуют в практической деятельности социального работника. Для успешного выполнения своей работы социальный работник должен иметь знания не только по теории социальной работы, но и по социальной психологии.

Эти знания необходимы, чтобы проникнуть во внутренний мир клиента, определить причины, из-за которых он попал в трудную жизненную ситуацию, для успешной помощи выхода клиента из этой ситуации.

Для благополучной деятельности социального работника необходимо дальнейшее взаимодействие данных дисциплин, развитие этой связи и изучение социальным работником основ социальной психологии.

1 Социальная работа: Учебное пособие / под ред. Д. п. н., проф. Н.Ф. Басова.- М.: Издательско- торговая корпорация « Дашков и К», 2008. С. 36.

2 Там же. С. 43.

3 Г. М. Андреева Социальная психология. Підручник для вузів. — Аспект Пресс, 2008. С.9.

4 http://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 20.10.08).

5 Г. М. Андреева Социальная психология. Підручник для вузів. Аспект Пресс, 2008. С. 4.

6 Там же. С.9.

7 http://social.psypublica.ru/13/102.htm ( дата обращения 23.10. 2008).

8 Павленок П.Д. Теорія, історія та методика соціальної роботи: Навчальний посібник. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. С. 60.

9 Социальная работа: Учебное пособие / под ред. Н.Ф. Басова. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. С. 306.

10 Там же.

11 Сафонова Л.В. Содержание и методика психосоциальной работы: учеб. посібник для студ. вищ. навч. закладів. М. 2006. С. 15.

12 Там же. С. 17.

13 Социальная работа: Учебное пособие / под ред. Н.Ф. Басова. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. С. 308.

14 Там же. С. 309.

15 Титова Е.В. Если знать, как действовать: Разговор о методике воспитания. М.: Просвещение, 1993. С. 46.

16 Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Пер. з англ. Заг. ред. и предисл. Є.І. Есениной. М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. С. 14-16.

17 Макшанов С.И. Психология тренинга. СПб.: Образование, 1997. С. 12.

18 Там же.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Соціологія і суспільствознавство | Реферат
91.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Соціальна політика та соціальна робота місце і роль соціальної політики в теорії соціальної роботи
Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології
Теорії і моделі соціальної роботи
Методи теорії соціальної роботи
Технологія соціальної роботи як майстерність фахівця соціальної роботи
Технологія соціальної роботи як майстерність фахівця соціальної роботи 2
Технологія соціальної роботи як майстерність фахівця соціальної
Історія соціальної психології
Предмет соціальної психології
© Усі права захищені
написати до нас