Заходи щодо вдосконалення фінансового планування на підприємстві

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

1 Теоретичні основи розробки фінансової політики на підприємстві

1.1 Цілі фінансової політики на підприємстві

1.2 Організація системи фінансового планування діяльністю підприємства

1.3 Основні напрямки розробки фінансової політики на підприємстві

2 аналі фінансового стану на підприємстві «ТОВ Флорида»

2.1 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства «ТОВ Флорида»

2.2 Аналіз фінансово-економічного стану на підприємстві «ТОВ Флорида»

2.3 Аналіз облікової політики

2.4 Аналіз кредитної політики підприємства

2.5 Аналіз управління оборотними коштами, кредиторської та дебіторської заборгованістю

3 Заходи щодо вдосконалення фінансового планування на підприємстві

Висновок

Список використаної літератури

Програми

Введення

Фінанси займають особливе місце в економічних відносинах. Їх специфіка проявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільний характер і відбивають формування і використання різних видів доходів і нагромаджень суб'єктів господарської деятельноcті сфери матеріального виробництва, держави й учасників невиробничої сфери.

У сучасних умовах форми фінансових відносин перетерплюють серйозні зміни. Становлення ринку та підприємництва в Росії припускає не тільки роздержавлення економіки, приватизацію підприємств, їх демонополізацію для створення вільного економічного сектора, розвиток конкуренції, лібералізацію цін і зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, але і фінансове оздоровлення народного господарства, створення адекватної системи фінансових відносин.

Фінанси підприємств, будучи частиною загальної, системи фінансових відносин, відбивають процес утворення, розподілу і використання прибутків на підприємствах різних галузей народного господарства і тісно пов'язані з підприємництвом, оскільки підприємство є формою підприємницької діяльності.

У сучасних умовах ринкових відносин виникає об'єктивна необхідність фінансового планування. Без фінансового планування неможливо домогтися справжніх результатів на ринку.

Актуальність курсової роботи полягає в тому, що метою розробки фінансової політики підприємства є побудова ефективної системи управління фінансами, спрямованої на досягнення стратегічних і тактичних цілей його діяльності.

Підприємства в умовах високої інфляції й існуючої податкової політики держави можуть мати різні інтереси в питаннях формування і використання прибутку, виплати дивідендів, регулювання витрат виробництва, збільшення майна й обсягів продажів (виручки від реалізації).

Проте всі ці аспекти діяльності підприємства, відображені у фінансовому, податковому та управлінському типах обліку, піддаються управлінню за допомогою методів, напрацьованих світовою практикою, сукупність яких і складає систему управління фінансами.

Мета курсової роботи полягає в дослідженні фінансової політики підприємства, як інструменту, необхідного для управління фінансами підприємства.

Виходячи з поставленої мети, у курсовій роботі поставлені наступні завдання:

- Розглянути теоретичні основи фінансової політики на підприємстві;

- Провести аналіз фінансової політики підприємства на прикладі ТОВ «Флорида»;

- Запропонувати заходи щодо вдосконалення фінансового планування на підприємстві.

Об'єктом дослідження в курсовій роботі є ТОВ «Флорида», що є виробником меблів. ТОВ «Флорида» також реалізує виготовлену меблеву продукцію в роздрібну мережу.

Предметом дослідження є фінансова політика підприємства та вивчення основних напрямків розробки фінансової політики в сучасному підприємстві.

Курсова робота складається з вступу, першого розділу - теоретичної, другий глави - ​​аналітичної, третього розділу, висновків, списку використаної літератури та додатків.

1 Теоретичні основи розробки фінансової політики на підприємстві

1.1 Цілі фінансової політики на підприємстві

Будь-яке підприємство для здійснення своїх функцій і досягнення певних соціально-економічних завдань використовує фінанси. Важливу роль у реалізації поставлених цілей відіграє фінансова політика. Через фінансову політику, що є складовою частиною економічної політики підприємства, здійснюється вплив фінансів на економічний і соціальний розвиток підприємство. [19]

Таким чином, фінансова політика - це особлива сфера діяльності підприємства, спрямована на мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл і ефективне використання для здійснення підприємством його функцій.

Підприємство є головним суб'єктом проведеної фінансової політики. Воно розробляє стратегію основних напрямів фінансового розвитку на перспективу, визначає тактику дій на майбутній період, визначає засоби і шляхи досягнення стратегічних завдань.

Фінансова стратегія - довготривалий курс фінансової політики, розрахований на тривалу перспективу і передбачає вирішення, як правило, великомасштабних завдань. []

Фінансова політика - це методи вирішення фінансових завдань на найважливіших ділянках фінансової стратегії. Стратегія і тактика фінансової політики взаємопов'язані.

Підприємства, будучи господарюючими суб'єктами, мають власними фінансовими ресурсами і має право визначати свою фінансову політику.

Фінансова політика підприємства - це сукупність методів управління фінансовими ресурсами підприємства, спрямованих на формування, раціональне та ефективне використання фінансових ресурсів. [ ]

Підприємства повинні на ділі стати справді стійкими у фінансовому відношенні, ефективно діють за законами ринку господарюючими структурами.

Метою розробки фінансової політики підприємства є побудова ефективної системи управління фінансами, спрямованої на досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства.

Стратегічними завданнями при розробці фінансової політики на підприємстві є:

 • оптимізація структури капіталу та забезпечення фінансової стійкості підприємства;

 • максимізація прибутку;

 • досягнення прозорості (не секретності) фінансово-економічної діяльності підприємства;

 • забезпечення інвестиційної привабливості підприємства;

 • використання підприємством ринкових механізмів залучення фінансових коштів (комерційні кредити, бюджетні кредити на поворотній основі, випуск цінних паперів і ін)

Тактичні фінансові завдання індивідуальні для кожного підприємства. Вони випливають із стратегічних завдань, податкової політики, можливостей використання прибутку підприємства на розвиток виробництва і т. п. [ ]

Одним з основних напрямків розвитку фінансової політики підприємства є розробка облікової політики підприємства.

1.2 Організація системи фінансового планування діяльністю підприємства

Планування діяльності підприємств є важливою передумовою вільного виробництва та підприємництва, розподілу і споживання ресурсів і товарів. З переходом до нових умов господарювання підприємство знайшло можливість самостійно планувати свою діяльність, оцінювати її результати, розподіляти ресурси, передбачати несприятливі ситуації, аналізувати можливі ризики, передбачати заходи для їх зниження. [ ]

Сутність внутрішньофірмового планування в ринковій економіці полягає в науковому обгрунтуванні цілей розвитку, форм господарської діяльності, виборі найкращих способів їх здійснення, виконання робіт і надання послуг і встановлення таких показників їх виробництва, розподілу і споживання, які при повному використанні обмежених виробничих ресурсів можуть привести до досягнення прогнозованих результатів.

Фінансове планування є складовою частиною внутрішньофірмового планування та фінансового механізму управління. Останній являє собою систему дій фінансових важелів, що виражається в організації, плануванні і стимулюванні використання фінансових ресурсів, і структурно складається з п'яти взаємопов'язаних елементів: фінансовий метод, фінансовий важіль, правове, нормативне та інформаційне забезпечення.

Під плануванням, як правило, розуміється процес розробки і прийняття цільових установок в кількісному і якісному вираженні, визначення шляхів їх найбільш ефективного досягнення. Фінансове планування повинно узгоджувати намічені витрати для здійснення діяльності з реальними можливостями, досягаючи матеріально-фінансової збалансованості; пов'язувати всі економічні показники роботи підприємства, основні розділи внутрішньофірмового плану. Воно впливає на всі сторони діяльності господарюючого суб'єкта за допомогою вибору об'єктів фінансування, напрямів використання фінансових коштів, тим самим сприяючи раціонального використання трудових, матеріальних і грошових ресурсів. По суті, це управління процесами створення, розподілу і використання фінансових ресурсів на підприємстві, що реалізуються в деталізованих фінансових планах. []

Використання фінансового планування на російських підприємствах обмежується дією ряду факторів: високим ступенем невизначеності на російському ринку, пов'язаної з глобальними змінами в усіх сферах суспільного життя; незначною часткою підприємств, які мають фінансові можливості для здійснення серйозних фінансових розробок; відсутністю ефективної нормативно-правової бази вітчизняного бізнесу.

У цих умовах ефективне фінансове планування є лише великим компаніям, які мають значними коштами для залучення висококваліфікованих фахівців, здатних вести широкомасштабну планову роботу.

Процес фінансового планування включає кілька етапів. Спочатку аналізуються фінансові показники за попередній період. Західні компанії використовують для цього, як правило, внутрішній баланс, що включає найбільш достовірну інформацію (зовнішній баланс, зазвичай складається для публікації, містить занижені дані по прибутку). Потім складаються: прогнози балансу, звіту про прибутки та збитки, рух грошових коштів, здійснюється прогнозування наслідків поточних рішень. Далі уточнюються і конкретизуються прогнозні фінансові документи за допомогою складання поточних фінансових планів, тобто обгрунтовується обраний варіант з ряду можливих рішень. На останньому етапі здійснюється оперативне планування.

Головна мета фінансового планування - визначення можливих обсягів фінансових ресурсів, капіталу і резервів на основі планування фінансових показників, доцільних напрямів їх витрачання в плановому періоді. [ ]

Ефективність фінансового планування залежить від ряду умов. Перш за все, фінансові плани повинні бути складені на основі точних прогнозів динаміки визначальних чинників. При цьому прогнозування може грунтуватися на історичній інформації або отриманої на основі використання апарату математичної статистики, результатів моделювання, експертних оцінок і т. д. Важливі також вибір оптимального варіанта фінансового плану на основі отримання альтернатив і контроль за реалізацією фінансового плану в життя, деталізація довгострокових планів в поточних.

Основними завданнями фінансового планування на підприємстві є: забезпечення необхідними фінансовими ресурсами; визначення напрямів ефективних вкладень капіталу, оцінка його використання; виявлення внутрішньогосподарських резервів збільшення прибутку; раціоналізація відносин з бюджетами, банками, страховими компаніями та організаціями; дотримання інтересів акціонерів та інших інвесторів; контроль за фінансовим станом, платоспроможністю і кредитоспроможністю підприємства.

В основі фінансового планування лежать такі технологічні принципи, як придбання поточних активів (оборотних коштів), що здійснюється за рахунок короткострокових джерел, а для проведення модернізації парку обладнання слід залучати довгострокові джерела фінансування; постійна потреба в робочому капіталі в прогнозованому балансі підприємства сума оборотних коштів, перевищує суму його короткострокових заборгованостей (певна частина оборотних коштів має фінансуватися з довгострокових джерел, що знижує ризик появи дефіциту оборотних коштів); надлишок грошових коштів. У випадку, коли він перевищує деяке порогове значення, можна вдатися до покупним високоліквідним цінних паперів. []

Зауважимо, що важливий не тільки кінцевий результат фінансового планування (фінансовий план), але і сам процес його розробки, в ході якого фінансовий менеджер розглядає сукупний ефект інвестиційних рішень разом з результатами фінансових рішень, вивчає загрози компанії, розробляє стратегії їх усунення.

Фінансове планування підрозділяється на перспективне, поточне (річне) і оперативне. Перспективне, що охоплює період до трьох років (може змінюватися в залежності of економічної стабільності, можливостей прогнозування), визначає найважливіші показники, пропорції, темпи розширеного відтворення. Воно включає розробку фінансової стратегії та прогнозування фінансової діяльності.

Фінансова стратегія включає визначення довгострокових цілей фінансової діяльності та вибір ефективних способів їх досягнення. Цілі фінансової стратегії мають бути підпорядковані загальній стратегії розвитку і спрямовані на максимізацію ринкової вартості підприємства.

Період реалізації стратегії залежить від ряду факторів, до основних з яких відносяться динаміка макроекономічних процесів, тенденції розвитку вітчизняного і світових фінансових ринків, галузева приналежність і специфіка виробничої діяльності підприємства, фактори ризику.

Відповідно до фінансової стратегією визначається фінансова політика підприємства за конкретними напрямками фінансової діяльності: податкового, амортизаційної, дивідендної, емісійного і т. д. [ ]

Перспективне планування являє собою передбачення можливих змін і розробку альтернативних фінансових показників та параметрів, використання яких дозволяє визначити один з варіантів фінансового розвитку з урахуванням прогнозованих тенденцій.

У свою чергу, прогноз є результатом аналізу та узагальнення інформації з наступним моделюванням варіантів розвитку ситуації та фінансових показників. При цьому передбачається, що основні параметри, показники діяльності підприємства відносно стабільні на досить тривалих часових проміжках.

На основі отриманих в результаті перспективного планування прогнозів звіту про прибутки та збитки, рух грошових коштів, бухгалтерського балансу оцінюється фінансове становище підприємства на кінець планованого періоду.

Виходячи з прогнозованих прибутків і збитків, розраховується величина очікуваного прибутку. За методом "витрати - обсяг - прибуток» (CVP - аналіз), визначаються обсяги продажів продукції, що забезпечують беззбитковість виробництва; розміри бажаного прибутку. Створюються необхідні передумови для підвищення рівня гнучкості фінансових планів за рахунок маневру ціновими факторами, обсягами продажів і т. д. [ ]

Прогноз руху грошових коштів дозволяє фінансовим менеджерам оцінити ефективність використання підприємством фінансових коштів, визначити їх джерела, необхідні обсяги, синхронність їх надходження і витрачання.

Прогноз бухгалтерського балансу фіксує статистичний стан фінансової рівноваги підприємства.

Поточне планування являє собою конкретизацію прогнозів по перерахованих напрямках. Розробка плану прибутків і збитків включає кілька етапів, на першому розраховується сума амортизаційних відрахувань. На другому - сума витрат традиційним способом (на основі нормативів витрат сировини і матеріалів, на оплату праці працівників і накладних) або за центрами відповідальності (останній в сучасних умовах набуває все більш широкого розповсюдження). Центром відповідальності є підрозділ підприємства, керівнику якого делегована відповідальність за рівень і динаміку витрат цього підрозділу.

Планування по центрам відповідальності спирається на використання матриці витрат, яка включає розмірність центру відповідальності (де зроблені витрати); виробничої програми (призначення витрат); елемента витрат (вид використовуваного ресурсу).

На третьому етапі визначається виручка від реалізації продукції: виручка за попередній період коригується з урахуванням змін обсягу, асортименту та цін на реалізовану продукцію за умови відповідності продукції, що випускається платоспроможному попиту.

Річний план руху грошових коштів з розбивкою по кварталах, місяцях безпосередньо відображає дійсне їх рух, притоки і відтоки грошових коштів по всіх напрямках діяльності, що дозволяє контролювати реальність надходження коштів, обгрунтованість витрат, визначати потреби в позикових коштах.

Заключним документом фінансового плану є бухгалтерський баланс, що відображає всі зміни в активах і пасивах в результаті запланованих заходів, стан майна і фінансів підприємства. [ ]

Дані про зміну матеріальних активів беруться з довгострокового плану фінансування; розміри запасів - з планів виробництва і постачання; основою планування вартості основних засобів є інвестиційні проекти.

Оперативне фінансове планування здійснюється для контролю за надходженням коштів на розрахунковий рахунок, витрачанням фінансових ресурсів і включає складання платіжного календаря, касового і кредитного плану.

1.3 Основні напрямки розробки фінансової політик на підприємстві

До основних напрямів розробки фінансової політики підприємства належать:

- Аналіз фінансово-економічного стану підприємства;

- Розробка облікової і податкової політики;

- Вироблення кредитної політики підприємства;

- Управління оборотними коштами, кредиторської та дебіторської заборгованістю;

- Управління витратами, включаючи вибір амортизаційної політики. []

Значення аналізу фінансово-економічного стану підприємства важко переоцінити, оскільки саме він є тією базою, на якій будується розробка фінансової політики підприємства. Аналіз спирається на показники квартальної та річної бухгалтерської звітності. Попередній аналіз здійснюється перед складанням бухгалтерської й фінансової звітності, коли ще є можливість змінити ряд статей балансу, а також для складання пояснювальної записки до річного звіту. На основі даних підсумкового аналізу фінансово-економічного стану здійснюється вироблення майже всіх напрямків фінансової політики підприємства, і від того, наскільки якісно він проведений, залежить ефективність прийнятих управлінських рішень. якість самого фінансового аналізу залежить від застосовуваної методики, вірогідності даних бухгалтерської звітності, а також від компетентності особи, що приймає управлінське рішення в області фінансової політики.

Для підтвердження достовірності даних бухгалтерської звітності доцільно провести аудиторську перевірку спеціалізованою організацією. При цьому слід враховувати, що постановою Уряду Російської Федерації від 7 грудня 1994 р. № 1355 "Про основні критерії (системі показників) діяльності економічних суб'єктів, за якими їх бухгалтерська (фінансова) звітність підлягає обов'язковій щорічній аудиторської перевірки" визначено умови, за яких аудиторська перевірка є обов'язковою. Результати аудиторської перевірки слід враховувати при проведенні аналізу фінансово-економічного стану підприємства.

У той же час слід постійно підвищувати кваліфікацію працівників, відповідальних за прийняття управлінських рішень як в області фінансового планування та формування бюджетів підприємства та його структурних підрозділів, так і в інших областях діяльності підприємства. При цьому основну увагу слід приділити не стільки методам фінансового аналізу, скільки способів аналізу його результатів та методів вироблення управлінського рішення. [ ]

Основними компонентами фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства є:

- Аналіз бухгалтерської звітності;

- Горизонтальний аналіз;

- Вертикальний аналіз;

- Трендовий аналіз;

- Розрахунок фінансових коефіцієнтів. [ ]

Аналіз бухгалтерської звітності являє собою вивчення абсолютних показників, представлених у бухгалтерській звітності.

У процесі аналізу бухгалтерської звітності визначаються склад майна підприємства, його фінансові вкладення, джерела формування власного капіталу, оцінюються зв'язки з постачальниками і покупцями, визначаються розмір та джерела позикових коштів, оцінюються розмір виручки від реалізації та розмір прибутку.

При цьому слід порівняти фактичні показники звітності із плановими (кошторисними) і встановити причини їх невідповідності.

Горизонтальний аналіз полягає в порівнянні показників бухгалтерської звітності з показниками попередніх періодів.

Найбільш поширеними методами горизонтального аналізу є:

- Просте порівняння статей звітності та аналіз їх різких змін;

- Аналіз змін статей звітності в порівнянні зі змінами інших статей. При цьому особливу увагу слід приділяти випадкам, коли зміна одного показника по економічній природі не відповідає зміні іншого показника.

Вертикальний аналіз проводиться з метою виявлення питомої ваги окремих статей звітності в загальному підсумковому показнику і подальшого порівняння результату з даними попереднього періоду.

Трендовий аналіз заснований на розрахунку відносних відхилень показників звітності за ряд років від рівня базисного року.

При проведенні аналізу варто враховувати різні фактори, такі як ефективність застосовуваних методів планування, вірогідність бухгалтерської звітності, використання різних методів обліку (облікової політики), рівень диверсифікації діяльності інших підприємств, статичність використовуваних коефіцієнтів. [ ]

Показники, що рекомендуються для аналітичної роботи (для розробки фінансової політики особливе значення має вибір системи показників, оскільки вони є основою для оцінки діяльності підприємства зовнішніми користувачами звітності, такими як інвестори, акціонери і кредитори:

- Загальний коефіцієнт покриття;

- Коефіцієнт термінової ліквідності;

- Коефіцієнт ліквідності при мобілізації коштів;

- Співвідношення позикових і власних коштів;

- Коефіцієнт забезпеченості власними коштами;

- Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів;

- Рентабельність чистих активів по чистому прибутку

- Рентабельність реалізованої продукції;

- Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу;

- Коефіцієнт оборотності власного капіталу. [ ]

Для попередньої оцінки фінансово-економічного стану підприємства вищенаведені показники слід розділити на перший і другий класи, що мають між собою якісні відмінності.

У перший клас входять показники, для яких визначені нормативні значення. До їх числа відносяться показники ліквідності і фінансової стійкості. При цьому як зниження значень показників нижче нормативних, так і перевищення, а також їхній рух в одному з названих напрямів слід трактувати як погіршення характеристик аналізованого підприємства.

Інформаційною базою для проведення поглибленого фінансового аналізу служить бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки і деякі форми бухгалтерського обліку підприємства.

Розробка облікової політики як системи методів і прийомів ведення бухгалтерського обліку обов'язкового для всіх підприємств відповідно до Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика підприємства" (ПБУ 1 / 94), затвердженим наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 28 липня 1994 р. № 100 "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку "Облікова політика підприємства" (зареєстровано в Мін'юсті Росії 8 серпня 1994 р., рег. № 658).

У зв'язку з цим доцільно на підставі проведеного аналізу фінансово-економічного стану прорахувати варіанти тих або інших положень облікової політики, оскільки від прийнятих у цій частині рішень безпосередньо залежить кількість і суми перераховуються податків до бюджету і позабюджетні фонди, структури балансу, значення ряду ключових фінансово- економічних показників. [ ]

При визначенні облікової політики у підприємства існує вибір, що стосується, головним чином, методів списання сировини і матеріалів виробництва, варіантів списання малоцінних і швидкозношуваних предметів, методів оцінки незавершеного виробництва, можливості застосування прискореної амортизації, варіанти формування ремонтних і страхових фондів і т.д.

Найбільший ефект оптимізації облікової політики дає на етапі маркетингових досліджень конкретних видів продукції, планування нових виробництв і ділянок, технологічних схем та створення нових структур.

З метою вироблення кредитної політики підприємства рекомендується провести аналіз структури пасиву балансу і рівень співвідношення власних і позикових коштів.

На підставі цих даних підприємство вирішує питання про достатність власних оборотних коштів або про їх недостачі. В останньому випадку приймається рішення про залучення позикових засобів, прораховується ефективність різних варіантів.

В окремих випадках підприємству доцільно брати кредити і при достатності власних коштів, так як рентабельність власного капіталу підвищується в результаті того, що ефект вкладення коштів може бути значно вище, ніж процентна ставка.

Приймаючи рішення про залучення позикових засобів, підприємству доцільно скласти план їхнього повернення, розрахувати за період кредиту процентну ставку і визначити суми відсотків по даному кредитному договору, а також джерела їхньої виплати з урахуванням порядку та умов оподаткування прибутку. Слід також враховувати порядок оподаткування курсових різниць у тому випадку, якщо кредит узятий у валюті.

Підприємству може бути вигідно взяти вексельний кредит, при цьому слід порівняти відсоткові ставки за векселем і кредиту.

Фінансовим службам рекомендується враховувати всі можливі висновки і витрати по залученню фінансових ресурсів як через систему кредитування, так і через інструменти ринку цінних паперів, а також розробити схему забезпечення їхнього погашення з урахуванням всіх можливих джерел отримання підприємством коштів. Фінансової службі підприємства рекомендується:

- Розрахувати потребу в позикових коштах (при її відсутності - можливу вигоду від залучення);

- Правильно вибрати кредитну організацію (враховуючи наявність ліцензії, розмір процентної ставки, способи її розрахунку - складним відсотком або простим відсотком, терміни погашення, форми видачі, репутацію на ринку цінних паперів, умови пролонгації кредитів і т.д.);

- Скласти план погашення позикових коштів і розрахунків процентної суми з урахуванням особливостей оподаткування прибутку. [ ]

Управління оборотними засобами (грошовими коштами), дебіторською заборгованістю, кредиторською заборгованістю, нарахуваннями і іншими засобами короткострокового фінансування (крім виробничих запасів), а також вирішення питань з цих проблем вимагає значної кількості часу, і на цьому напрямку найбільш яскраво виявляється основна проблема управління фінансами: вибір між рентабельністю й імовірністю неплатоспроможності (вартість активів підприємства стає менше його кредиторської заборгованості).

Фінансової службі підприємства доцільно постійно контролювати звітність термінів фінансування активів.

У результаті аналізу оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості з урахуванням їх нормативних значень рекомендується провести наступні заходи:

- Прийняття рішення про заміну негрошових форм розрахунків;

- Розгляд можливості реструктуризації заборгованості по платежах у федеральний бюджет і позабюджетні державні фонди. [ ]

З метою управління витратами і вибору амортизаційної політики рекомендується використовувати дані фінансово-економічного аналізу, які дають початкове уявлення про рівень витрат підприємства, а також рівня рентабельності. При розробці облікової політики підприємства рекомендується вибрати такі методи як калькулювання собівартості, які забезпечують найбільш наочне уявлення про структуру витрат виробництва, рівні постійних і змінних витрат, частка комерційних витрат.

Економічним службам доцільно періодично проводити аналіз структури витрат виробництва, виробляючи порівняння з різного роду базовими даними і вивчаючи природу відхилень від них.

При розробці облікової політики службам, які здійснюють планування діяльності підприємства, разом з бухгалтерією варто правильно вибрати базу для розподілу непрямих витрат між об'єктами калькулювання або вибрати метод віднесення непрямих витрат на собівартість реалізованої продукції.

З метою створення передумов для ефективної аналітичної роботи та підвищення якості прийнятих фінансово-економічних рішень чітко визначити й організувати роздільний управлінський облік витрат за такими групами:

- Змінні витрати, які зростають або зменшуються пропорційно обсягу виробництва. Ці витрати на закупівлю товарів, споживання електроенергії, транспортні витрати, торгово-комісійні та інші витрати;

- Постійні витрати, зміна яких не пов'язано безпосередньо зі зміною обсягу виробництва. До таких витрат належать амортизаційні відрахування, відсотки за кредит, орендна плата, витрати на утримання апарату управління, адміністративні витрати та ін;

- Змішані витрати, що складаються з постійної і зміною частини. До таких витрат належать, наприклад, витрати на поточний ремонт обладнання, поштові та телеграфні витрати та ін [ ]

Слід провести певну межу між змінними і постійними витратами досить складно. Наприклад, у витратах на електроенергію може бути як змінна складова, безпосередньо залежить від обсягів виробництва, так і постійна, пов'язана, наприклад, з освітленням приміщень, роботою охоронних систем, комп'ютерних мереж і т.п. У всіх випадках керівництву підприємства доцільно прагнути до такої організації обліку, при нагоді вирішення цієї проблеми на підприємстві виникнуть умови для проведення поглибленого операційного аналізу (аналіз беззбитковості, поточний функціонально-вартісний аналіз і функціонально-вартісний аналіз на майбутні періоди).

Велику роль при формуванні фінансової політики підприємства відіграє вибір амортизаційної політики. Підприємство може застосувати метод прискореної амортизації, збільшуючи тим самим витрати, зробити переоцінку основних фондів з урахуванням ринкової вартості або за рекомендованим коефіцієнтам, що знову вплине на витрати виробництва, на суму податку на майна, а, отже, на рівні позареалізаційних витрат. Крім того, сума амортизації впливає і на оподатковуваний прибуток підприємства.

Інформаційною базою для розрахунків по визначенню вищезгаданих груп витрат і розробці амортизаційної політики є бухгалтерські групувальні відомості по обліку витрат, журнали-ордери, звіти структурних підрозділів. []

2 Аналіз існуючої фінансової політики на підприємстві «ТОВ Флорида»

2.1 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ «Флорида»

Фірма «ТОВ Флорида» була утворена і зареєстрована у 2001 році за адресою: Алтайський край, місто Барнаул, вулиця Радянської Армії, 169. Фірма має правовий статус - Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ «Флорида»). Головним установчим документом ТОВ «Флорида» є Статут, який був затверджений 8 листопада 2001 року. Свою діяльність (Випуск крісел і стільців) підприємство здійснює на основі затвердженого Статуту. Загальна площа підприємства становить 1000м 2. Незважаючи на короткий термін існування, ТОВ «Флорида» пройшло вже два важливих етапи розвитку - це:

Перший етап - заснування даного суспільства, тобто народження фірми, її становлення і т.д.

Другий етап - розвивається, тобто на даному етапі розвивається управлінська діяльність фірми, діяльність по випуску продукції, зростає продуктивність праці, поліпшується якість продукції, що випускається, а також збільшується обсяг її виробництва і реалізації, як наслідок цього збільшується прибуток підприємства.

На даний момент фірма знаходиться на третьому етапі, який називається перехідним. Суть цього етапу полягає в тому, що підприємство повинно перейти від розвивається етапу до розвиненого.

«ТОВ Флорида» знаходиться в руках наступних керівників:

1) генеральний директор фірми Крилов Олександр Сергійович 1968 року народження, має вищу економічну освіту, стаж роботи більше 15 років;

2) заступник директора Гільдії Олексій Едмановіч 1961 року народження, має вищу економічну освіту, досвід роботи в даній сфері.

Незважаючи на короткий термін свого існування, завдяки своєчасному виконанню зобов'язань перед партнерами про фірму «Флорида» на ринку товарів і послуг склалося враження платоспроможного підприємства, з яким співпрацюють багато великих компаній. Такими є: ПП «Надія», ТОВ «Каштан», ВАТ «Евромебель» та ін Співпраця з даними підприємствами планується продовжити, тому що воно влаштовує як одну, так і іншу сторону.

ТОВ «Флорида» за чотири роки свого існування накопичило наступні активи - це будівлі, обладнання, транспортні засоби, обчислювальна техніка всіх видів і класів, виробничий, господарський інвентар, земельні ділянки і т.д.

Основними джерелами отримання прибутку ТОВ «Флорида» є прибуток від реалізації меблевої продукції на ринку г.Барнаула і всього Алтайського краю. ТОВ «Флорида» здійснює продаж меблів у роздрібну мережу.

«ТОВ Флорида» є рентабельним підприємством, так як в 2005 році рівень рентабельності склав 3,53%. Тому даної організації вигідно здійснювати свою діяльність на ринку, тобто випускати і реалізовувати свою продукцію. Асортимент продукції дуже різноманітний (крісло, крісло-ліжко, крісло-гойдалка, офісні стільці і т.д.).

Продукція виготовляється з високотехнологічних засобів західних виробників, за допомогою новітніх технологій, а отже є екологічно чистою, має високу якість, доступну ціну і користується великим попитом у споживачів.

У фірми є постійні постачальники, які своєчасно поставляють потрібну сировину для виготовлення продукції

Основними постачальниками сировини і матеріалів для виготовлення продукції є:

«ТОВ Віліоніст», «ТОВ Атріум», «ЗАТ Стиль», ПП «Вікторія».

Основними покупцями своєї продукції є меблеві салони «Інтер'єр-Меблі», «Ксенія», «Антуріум». ТОВ «Флорида» реалізує покупцям високоякісну продукцію за доступними цінами, в свою чергу перераховані вище підприємства є постійними клієнтами «ТОВ Флоріда». Завдяки успішній співпраці фірма стала відомою на ринку товарів. Вона зарекомендувала себе як гарний партнер і високоякісний виробник.

Конкурентами підприємства є ВАТ «Зірка», ТОВ «Алтіс» та ін Вони існують на ринку досить довго і тому є сильними конкурентами, а так само займають на ринку лідируючі позиції.

Для реалізації продукції фірма використовує трирівневу збутову мережу:

Виробник - Посередник - Покупець.

Економічна характеристика діяльності торгового підприємства ТОВ «Флорида» представлена ​​в таблиці 2.1. Джерелом для аналізу фінансового стану є бухгалтерський баланс і форма № 2 - Звіт про прибутки та збитки.

Таблиця 2.1.

Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Флорида»

Показники

Ум. обознач.

2004

2005

Відхилення (+;-)

2005 рік у% до 2004 року

Роздрібний товарообіг, тис. руб.

Т

38042,5

43325,5

+5283

113,9

Чисельність працівників, чол.

Ч

41

42

+1

102,4

Продуктивність праці одного працівника, тис. грн. / чол.

ФЗП

- Сума тис. руб.

ПТР
ФЗП

927,9
897,9

1031,6
898,8

+103,7
0,9

111,2
100,1

- Рівень,%

УФЗП

2,4

2,1

-0,3

-

Середньорічна заробітна плата одного працівника, тис. руб.

СР.ГОД.

ЗП

21,9

21,4

-0,5

97,7

Середньорічна вартість основних фондів, тис. руб.

СР.ГОД.

ОФ

729,05

768,4

+39,4

105,4

Фондовіддача, тис. грн. / 1 руб. ОФ

Фот

52,2

56,4

4,2

108,0

Фондоозброєність праці одного працівника, тис.руб. / чол.

Фв

17,8

18,3

+, 05

102,8

Середньорічна вартість оборотних коштів, тис. грн.

СР.ГОД.

ОС


6462,8

6607,5

+144,7

102,2

Час обігу обігових коштів, дні

ОСв.об.

62

56

-6

90,3

Оборотність оборотних коштів, обороти

Осіб

5,9

6,6

+0,7

111,86

Витрати обігу


- Сума, тис. руб.

ІВ

6413,1

6924,3

+511,2

108,0

- Рівень,%

УДО

16,9

16,0

-0,9

-

Чистий прибуток, тис. грн.

ПП

1951,7

2116,0

+164,3

108,4

Рентабельність кінцевої діяльності,%

R кд

5,1

4,9

-0,2

-

Показник ефективності використання торгового потенціалу

ЕФТП

21,60

24,29

+2,69

112,45

Показник ефективності фінансової діяльності

ЕФФД

1,11

1,19

+0,08

107,21

Показник ефективності трудової діяльності

ЕФТД

42,37

48,2

+5,83

113,76

Затратоотдача, тис.руб.

Зо

5,93

6,26

+0,33

105,56

Інтегральний показник ефективності господарської діяльності

I ХД

10,05

11,17

+1,12

111,14

За даними таблиці 2.1, можна зробити висновок, що торговельне підприємство ТОВ «Флорида» працює досить ефективно. Інтегральний показник господарської діяльності у 2005 р. в порівнянні з 2004 р. збільшився з 10,05 до 11,17., Тобто збільшення відбулося на 1,12, або на 11,14% завдяки підвищенню показника ефективності торгового підприємства на 2,69, або 12,45%. Аналіз показав, що по підприємству спостерігається зростання роздрібного товарообігу на 13,9%. Приріст роздрібного товарообігу був забезпечений за рахунок підвищення продуктивності праці працівників та збільшення фондовіддачі.

Для того, щоб дізнатися, як інтенсивно розвивається торговельне підприємство в цілому, розраховується показник темпу інтенсивності:

Тінт = (113,9% * 111,86% * 108,0%) / (96,08% * 102,2% * 105,4%) * 100%, звідси Тінт = 132,95%.

Значить, що підприємство активно розвивається і це видно з розрахунку темпів інтенсивності - вони збільшуються.

Для загальної оцінки рівня економічного розвитку аналізованого підприємства розрахуємо показник темпу його економічного зростання:

Пер = 5 √ 113,9% * 111,86% * 108,0% * 105,56% * 100,1%,

звідси, Пер = 107,77%.

Темп економічного зростання ТОВ «Флорида» склав 107,77%, тобто є тенденція до подальшого зростання і розвитку підприємства.

Для підвищення ефективності господарської діяльності необхідно, щоб темпи зростання показників зростали в такому ж ритмі.

Використання різних підходів при проведенні комплексного економічного аналізу дозволяє більш глибоко і детально вивчити діяльність торгового підприємства, що веде як ефективному використанню наявних ресурсів, так і до виявлення невикористаних резервів. Результати комплексного економічного аналізу є базою для прийняття обгрунтованих управлінських рішень. Тому в умовах ринкових відносин та господарської самостійності торгове підприємство не може ефективно функціонувати без добре налагодженої аналітичної роботи.

2.2 Аналіз фінансово-економічного стану на підприємстві «ТОВ Флорида»

Фінансове становище «ТОВ Флорида» характеризується розміщенням та використанням засобів (активів) і джерелами їх формування - власного капіталу і зобов'язань, тобто пасивів. Ці відомості надані у формі № 1 «Бухгалтерський баланс» (додаток № 1). За даними форми № 1 за 2005 рік можна зробити наступні висновки:

1. Загальна вартість майна зросла за звітний період на 52000 рублів, що свідчить про розвиток господарської діяльності підприємства;

2. Збільшення вартості оборотних коштів на 250,7 тис. руб. відбулося за рахунок збільшення запасів на 130,3 тис. рублів і збільшення найбільш грошових коштів в касі і на розрахункових рахунках підприємства.

3. Частка кредиторської заборгованості постачальникам і ін збільшилася не набагато - 51,9 тис. руб ..

У цілому спостерігається висока автономія підприємства - висока питома вага власного капіталу і низький ступінь використання позикових коштів.

Розрахунок показників платоспроможності наведено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Розрахунок показників платоспроможності

Показники

2004

2005

Зміна в 2002 р. до 2000 р. (+,-)

1. Грошові кошти, руб.

821,0

894,0

-73

2. Дебіторська заборгованість, руб.

315,5

354,6

-39,1

3. Запаси і витрати (без витрат майбутніх періодів), руб.

5349,8

5480,1

-130,3

4. Короткострокові зобов'язання, руб.

540,9

610,5

-69,6

5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((1 стор +2 стр) / 4стр)

2,1

2,04

+1,61

6. Проміжний коефіцієнт покриття ((1стр +2 стор +3 стр) / 4стр)

11,99

11,02

+3,48

7. Загальний коефіцієнт покриття ((1стр +2 стор +3 стр-4стр) / 4стр)

12,99

12,02

+4,48

8. Питома вага запасів і витрат в сумі короткострокових зобов'язань, (3стр/4стр) * 100%

9,89

8,98

+1,87

Згідно з даними, представленим у таблиці 2.2 за період з 2004 по 2005 рр.. відбулося зниження показників платоспроможності підприємства, пов'язане зі збільшенням питомої ваги запасів і витрат в сумі короткострокових зобов'язань на 1,87%. У зв'язку з цим коефіцієнт абсолютної ліквідності зменшився в 2 рази, а проміжний коефіцієнт покриття і загальний коефіцієнт покриття на 0,2.

2.3 Аналіз облікової політики

Загальний аналіз облікової політики підприємства в частині формування фінансового результату та використання прибутку (метод визначення виручки від реалізації, спосіб обліку курсових різниць, створення резервів і фондів спеціального призначення) проведено на підставі Облікової політики «ТОВ Флорида» (Додаток 2).

Для забезпечення збереження майна, дотримання законності та доцільності фінансово-господарської діяльності, а також достовірності облікових і звітних даних в організації створюється система внутрішньогосподарського контролю (розподіл функцій з ведення бухгалтерського обліку, встановлення відповідальності кожного працівника організації, система тверджень, використання бланків суворої звітності, організація зберігання цінностей, перевірки, підвищення кваліфікації працівників, організація внутрішнього аудиту та служби інформаційної безпеки).

Форма бухгалтерського обліку, що застосовується в господарстві, журнально-ордерна. До недоліків ведення бухгалтерського обліку на підприємстві необхідно віднести те, що відсутні бланки журналів-ордерів. Бухгалтера витрачають робочий час на пристосування бланків інших документів. Журнали-ордери заповнюються на підставі первинних або зведених документів. У журналі-ордері відображаються обороти за кредитом. Узагальнюючим регістром є головна книга, в ній збираються обороти за дебетом.

На підприємстві весь облік ведеться на підставі загальноприйнятого плану рахунків та інструкції щодо його застосування. Робочий же план рахунків не розробляється.

Графік документообігу, як реально оформлений документ, відсутній. Раніше він складався в господарстві, але зараз у його документальному оформленні не бачать потреби, оскільки всі працівники бухгалтерії знають його напам'ять.

Наказ про формування облікової політики в бухгалтерії підприємства також відсутній як документ. Але головний бухгалтер господарства формує пункти наказу. Необхідно усунути цей недолік у роботі бухгалтерії і звести всі положення, якими керуються бухгалтера, до наказу про облікову політику, затверджений керівником господарства.

Складання звітних документів здійснюється у відповідності з графіком подання звітності.

Бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій ведеться на основі натуральних вимірників у грошовому вираженні шляхом суцільного, безперервного, документального і взаємопов'язаного їх відображення.

Завданнями бухгалтерського обліку є:

-Формування повної і достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності організації;

-Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

-Своєчасне попередження негативних явищ в господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник організації.

Головний бухгалтер організації забезпечує контроль і відображення на рахунках всіх господарських операцій, надання оперативної та результативної інформації у встановлені терміни за схемою документообігу.

Головний бухгалтер організації підписує разом з керівником організації документи, що служать підставою для приймання товарно - матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунково-кредитних і фінансових зобов'язань.

Головний бухгалтер організації не має права приймати до виконання й оформлення документи по операціях, що суперечить законодавству і порушує договірну і фінансову дисципліну.

В організації не відносяться до основних засобів, а відносяться до МШП, засоби вартістю за одиницю на дату придбання нижче 50-кратного розміру встановленого законодавством Російської Федерації мінімального розміру місячної оплати праці.

Вартість основних засобів організації погашається шляхом нарахування зносу (амортизації) по них.

При цьому амортизаційні відрахування по основних засобів здійснюються за стандартним нормам.

Вартість МШП, що знаходяться в експлуатації, погашається організацією шляхом нарахування зносу в розмірі 50% вартості при передачі їх зі складу в експлуатацію.

Вартість нематеріальних активів організації, чия вартість з плином часу падає, погашається шляхом нарахування амортизації.

В організації, з метою визначення фактичної собівартості матеріальних ресурсів, списаних у виробництво, використовується варіант оцінки матеріалів собівартості одиниці придбання.

В організації для групування витрат на виробництво, калькулювання собівартості продукції і формування виробничого результату використовується традиційно-калькуляційний варіант обліку витрат у виробництво на рахунку 20 «Основне виробництво» без застосування рахунку 25 «Загальновиробничі витрати».

Базою розподілу комплексних витрат є заробітна плата виробничих робітників.

Готова продукція відображається у балансі за нормативною (плановою) повної виробничої собівартості.

Моментом реалізації у бухгалтерському обліку вважається момент відвантаження, а для цілей оподаткування моментом реалізації вважається момент оплати.

В організації виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається в міру надходження грошових коштів про покупців (замовників) на розрахунковий рахунок організації.

Фінансові результати (прибуток, збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших засобів визначаються за всю відвантажену продукцію (робіт, послуг, засобів), незалежно від надходження грошовій або натуральній виручки, за пред'явленням рахунків до оплати.

Витрати на ремонт основних засобів списуються:

-Поточний ремонт - на витрати з виробництва звітного періоду;

-Капітальний ремонт - за рахунок джерела фінансування (резерву на ремонт основних фондів).

Чистий прибуток організації розподіляється і використовується відповідно до додатковим рішенням засновників.

Позики і кредити, отримані організацією, оцінюються з урахуванням відсотків, належних до сплати на кінець звітного періоду за договорами позики.

Передбачено утворення резерву на відпустку промислово-виробничого персоналу в розмірі 10% від основної заробітної плати.

Техніка обліку.

В організації бухгалтерський облік ведеться за журнально-ордерної системи.

Організація веде облік майна, зобов'язань і господарських операцій за способами подвійного запису.

Організація веде облік майна, зобов'язань і господарських операцій відповідно до Робочим (вибраних) планом рахунків бухгалтерського обліку.

Підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку є первинні документи, що фіксують факт здійснення господарської операції, а також розрахунки (довідки) бухгалтерії.

Майно організації, зобов'язання і господарські операції для відображення в бухгалтерському обліку та звітності оцінюються в грошовому вираженні шляхом підсумовування фактичних виробничих витрат у рублях.

Облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) ведеться по замовленому методу.

2.4 Аналіз кредитної політики підприємства

Кредитна політика має на увазі під собою відповідь на три прості питання: кому надавати кредит, на яких умовах і як багато? Основний же критерій ефективності кредитної політики - це зростання прибутковості по основній діяльності компанії, або внаслідок збільшення обсягів продажів (що буде відбуватися при лібералізації кредитування), або за рахунок прискорення оборотності дебіторської заборгованості (чому сприяє жорсткість кредитної політики). Знайти оптимальну точку в комерційному кредитуванні допомагає використання граничного аналізу, формальна мова якого суворо визначає бажане рівновагу в обсягах і строки надання відстрочки платежу: лібералізація кредитної політики доречна до тих пір, поки додаткові вигоди від збільшення обсягу реалізації не зрівняються з додатковими витратами за наданим кредитом.

Змістовною основою кредитної політики є інструменти, якими керуються збутові структури при наданні кредиту постачальникам і стандарти надання кредитів, що встановлюють розумні правила та обмеження.

Інструменти кредитної політики являють собою як шаблони для оцінки потенційних дебіторів, так і регламент або процедури роботи відповідної служби. Дотримуючись трьом основним питанням кредитної політики, можливо, виділити ряд інструментів, що визначають відповіді на них.

Відповідь на запитання «кому надавати кредит?» Більшою мірою залежить від ризику неповернення кредиту або затягування термінів розпорядження отриманими ресурсами. Тому розподіл покупців за групами ризику є однією з основних завдань кредитної політики. Одним з найбільш поширених інструментів для вирішення цього завдання є метод оцінки кредитної історії (credit scoring). Він заснований на ранжуванні покупців по ряду вибраних показників і введення критеріїв прийняття рішення щодо надання кредиту. Використання даного методу допомагає оцінити наскільки ризиковано надання відстрочки платежу того чи іншому покупцеві. Внаслідок широкого розповсюдження, метод оцінки кредитної історії отримав різні інтерпретації, тому цікаво розглянути його використання на конкретному підприємстві.

Для оцінки кредитної історії основних дебіторів ВАТ «Новообінцевское» було виділено п'ять основних показників:

 • період роботи з покупцями - масштабом для вимірювання були взяті півріччя;

 • період існування самого підприємства (кількість років з моменту його державної реєстрації);

 • обсяг накопиченої дебіторської заборгованості понад один кварталу - для цього знадобилося попередньо побудувати реєстр старіння рахунків дебіторів (Таб. 2.3);

 • середньомісячний обсяг продажів, що припадає на даного покупця, за останні півроку;

 • чистий грошовий потік при розрахунку (визначався як сума розрахунків за відвантажену продукцію зважена за вартістю товарів, що надходять по бартерному обміну).

Таблиця 2.3

Реєстр старіння рахунків дебіторів

п / п

Найменування дебітора

0-30 днів

30-60 днів

60-90 днів

понад 90 днів

Всього

Частка (%)

1

Інтер'єр-Меблі

618

4011,019

34,6%

2

ТОВ «Атріум»
544

544

18,5%

3

ЗАТ «Стиль»

512
514

17,5%

4

ПП «Вікторія»
233

249

8,5%

5

Меблевий салон «Фронда»
244

244

8,3%

6

Меблевий салон «Акорд»

102

100202

6,9%


Інші дебітори

577

58

45

87

767

28,1%


Разом (млн. руб)

1,517

161

61

1,203

2,943

100%


Частка (%)

51,5%

5,5%

2,1%

40,9%

100%


Введення показника чистого грошового потоку в першу чергу пов'язано з великою часткою бартерних операцій та необхідністю оцінити реальну грошову масу, що поступає за відвантажену продукцію. Так як надання кредитів своїм покупцям в основному обгрунтовано зростанням обсягів продажів, то на підприємстві вирішили, що не має сенсу стимулювати продажі, що приносять мінімальний грошовий потік.

Розраховувався показник чистого грошового потоку наступним чином:

де NM - чистий грошовий потік,

С - обсяг оплати за відвантажену продукцію, що надійшла у грошовому еквіваленті

Qn - обсяг n-го бартерного товару у вартісному вираженні,

P (a) n - ринкова ціна n-го товару при оплаті "живими" грошима;

P (m) n - облікова ціна n-го товару, зафіксована в платіжних документах.

На наступному кроці всі показники були переведені в 100 бальну шкалу. При цьому найвищий бал у цій шкалі присвоюється найбільш кращого значенням. Так, за відсутності у підприємства дебіторської заборгованості з терміном понад одного кварталу, за цим показником в нього буде зафіксовано 100 балів.

Повністю покладатися на дані минулих періодів не варто - надто динамічно змінюється оточення підприємства і умови роботи з ним. Однак, альтернативні розрахунки можуть виявити не помічені раніше протиріччя і запропонувати додаткові варіанти. Слід не забувати один з основних принципів управління - якість прийнятого рішення прямо пропорційно залежить від кількості розглянутих варіантів та обсягу проведеної аналітичної роботи.

Розрахунок зважених оцінок по всіх великих дебіторам дозволяє визначити пріоритети при розгляді варіантів їх кредитування. Таким чином, підприємство робить перший крок в оптимізації структури дебіторської заборгованості.

2.5 Аналіз управління оборотними коштами, кредиторської та дебіторської заборгованістю

Розміри і якість дебіторської та кредиторської заборгованостей мають вплив на фінансовий стан підприємства.
Для поліпшення фінансового становища керівництву підприємства необхідно:

-Стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості, тому що значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості підприємства і робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування;

-Контролювати розрахунки по прострочених заборгованостей;

-По можливості орієнтуватися на збільшення кількості замовників з метою зменшення ризику несплати монопольними клієнтами.

Прискорення оборотності оборотних коштів зменшує потребу в них. У результаті прискорення обороту вивільняються речові елементи оборотних коштів, менше потрібно запасів сировини, матеріалів, палива тощо, отже, вивільняються і грошові ресурси, раніше вкладені в ці запаси.

Швидкість обороту коштів - комплексний показник. Збільшення числа обертів досягається за рахунок скорочення часу виробництва і часу обігу. Оборотність оборотних коштів розрахована в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Показники оборотності оборотних коштів

Показники

Умовні позначення

2004

2005

Відхилення

Темп росту,%

Обсяг продажу, тис. руб.

П

854085

944618

90533

110,6

Середні залишки всіх обігових коштів, тис. руб.

ОС

256530

264593

8063

103,1

Середні залишки нормованих оборотних коштів, руб.

НІС

117664

133422

15758

113,4

Оборотність всіх оборотних коштів, днів (с.2х360): с.1

Про ОС

108,13

100,84

-7,29

93,3

Оборотність нормованих оборотних коштів, днів (с.3х360): с.1

Про НІС

49,60

50,85

1,25

102,5

Час обороту оборотних коштів у 2005 році в порівнянні з 2004 скоротилося на 7,29 днів, нормованих оборотних коштів - збільшилася на 1,25 днів.

Розрахуємо коефіцієнти оборотності за формулою:

К о ОС = П / ОС

К о ОС = 854085:2565306 = 3,33 (у 2004р.);

К о ОС = 944618:2645937 = 3,57 (у 2005 р.).

К о НІС = П / НІС

К о НІС = 854085:117664 = 7,26 (у 2004р.);

К о НІС = 944618:133422 = 7,08 (у 2005р.).

Оборотність оборотних коштів у 2005 році перевищила оборотність оборотних коштів у 2004 році, за нормованих оборотних коштів спостерігалася зворотна картина. Отже, підприємству необхідно переглянути підходи до нормування оборотних коштів з метою підвищення його ефективності.

Розглянемо склад і структуру дебіторської та кредиторської заборгованості:

Таблиця 2.5

Склад і структура дебіторської і кредиторської заборгованості ТОВ «Флорида»

Статті дебіторської заборгованості

Всього на кінець періоду

У тому числі за строками освітиДо 1 міс.

Від 1 до 2 міс.

6-1 рік

Більше року

 1. дебіторська заборгованість

 2. по з / пл


 1. інша дебіторська

а) переплата фінансовими органами

б) заборгованість підзвітним особам

в) інші види заборгованості

г) в т. ч. за розрахунками з постачальниками

27


18


9
27


18


9

ВСЬОГО:

27

-----------

---------

---------

27

На даному підприємстві дебіторська заборгованість дуже мала. Це обумовлено тим, що майже всі операції проводяться через попередню оплату.

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється, перш за все, у швидкості обороту його засобів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів оборотності, які є відносними показниками фінансових результатів діяльності підприємства (табл. 2.6).

Таблиця 2.6.

Ділова активність «ТОВ Флорида»

Показники

2004

2005

Зміни

 1. Оборотність дебіторської заборгованості

 2. період погашення дебіторської заборгованості

 3. частка дебіторської заборгованості в загальній сумі поточних активів

 4. відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації

 5. частка сумнівної дебіторської заборгованості

596,98


0,6


0,030,002


----------

863,06


0,4


0,010,001


----------

266,08


-0,2


-0,02-0,001


----------


Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості:

К1 = N / r р ср де

Ν-виручка від реалізації продукції;

r р сер - середня за період кредиторська заборгованість.

К1 (2004) = 29849/10895 = 2,7

К1 (2005) = 33228/18098 = 1,8

Середній термін обороту кредиторської заборгованості:

365 К2 (2004) = 365 / 2,7 = 135,2

3 Заходи щодо вдосконалення фінансового планування на підприємстві

Метою фінансової політики підприємства є побудова ефективної системи управління фінансами, спрямованої на досягнення стратегічних і тактичних цілей його діяльності.

Усі аспекти діяльності підприємства, відображені у фінансовому, податковому та управлінському типах обліку, піддаються управлінню за допомогою методів, напрацьованих світовою практикою, сукупність яких і складає систему управління фінансами.

Основними стратегічними завданнями розробки фінансової політики підприємства є:

 • максимізація прибутку підприємства;

 • оптимізація структури капіталу підприємства й забезпечення його фінансової стійкості;

 • досягнення прозорості фінансово - економічного стану підприємств для власників (учасників, засновників), інвесторів, кредиторів;

 • забезпечення інвестиційної привабливості підприємства;

 • створення ефективного механізму управління підприємством;

 • використання підприємством ринкових механізмів залучення фінансових коштів.

У рамках цих завдань необхідно виконати наступні заходи щодо ряду напрямків в галузі управління фінансами:

 • проведення ринкової оцінки активів;

 • розробка заходів щодо зниження не грошових форм розрахунків;

 • проведення аналізу положення підприємства на ринку і вироблення стратегії розвитку підприємства;

 • проведення інвентаризації майна і здійснення реструктуризації майнового комплексу підприємства.

Слід відзначити той факт, що при розробці ефективної системи управління фінансами постійно виникає основна проблема сполучення інтересів розвитку підприємства, наявності достатнього рівня коштів для проведення зазначеного розвитку й збереження високої платоспроможності підприємства.

З метою вироблення кредитної політики підприємства необхідно провести аналіз структури пасиву балансу і рівень співвідношення власних і позикових коштів.

На підставі цих даних підприємство вирішує питання про достатність власних оборотних коштів або про їх недостачі. В останньому випадку приймається рішення про залучення позикових засобів, прораховується ефективність різних варіантів.

В окремих випадках підприємству доцільно брати кредити і при достатності власних коштів, так як рентабельність власного капіталу підвищується в результаті того, що ефект від вкладення коштів може бути значно вище, ніж процентна ставка.

Підприємству може бути вигідно взяти вексельний кредит, при цьому слід порівняти відсоткові ставки за векселем і кредиту.

Фінансової службі підприємства необхідно:

 • розрахувати потребу в позикових коштах (при її відсутності можливу вигоду від їх залучення);

 • правильно вибрати кредитну організацію (враховуючи наявність ліцензії, розмір процентної ставки, способи її розрахунку - складним відсотком або простим відсотком, терміни погашення, форми видачі, репутацію на ринку цінних паперів, умови пролонгації кредитів і т.д.);

 • скласти план погашення позикових коштів і розрахунок процентної суми з урахуванням особливостей оподаткування прибутку.

Управління оборотними засобами (грошовими коштами, ринковими цінними паперами), дебіторською заборгованістю, кредиторською заборгованістю, нарахуваннями і іншими засобами короткострокового фінансування (крім виробничих запасів), а також вирішення питань з цих проблем вимагає значної кількості часу, і на цьому напрямку найбільш яскраво виявляється основна проблема управління фінансами: вибір між рентабельністю й імовірністю неплатоспроможності (вартість активів підприємства стає менше його кредиторської заборгованості).

Фінансової службі підприємства доцільно постійно контролювати черговість термінів фінансування активів, вибираючи один з декількох існуючих на практиці способів:

 • хеджування (компенсація активів зобов'язаннями при рівному термін погашення);

 • фінансування по короткострокових позиках;

 • фінансування по довгострокових позиках;

 • фінансування переважно за короткостроковими позиками (агресивна політика).

У справжніх умовах підприємство може підтримувати забезпеченість узятих позик наступними методами:

 • збільшення частки ліквідних активів;

 • подовження термінів, на які видаються позики підприємству.

Проте слід врахувати, що ці методи ведуть до зниження прибутковості:

 • у першому - шляхом вкладення коштів у малоприбуткові активи;

 • у другому - за допомогою можливості виплати відсотків по позиці в період наявності власних коштів.

Крім того, може бути застосований метод фінансування за рахунок відкладання виплат за зобов'язаннями, однак існують межі, встановлені законодавством, до яких підприємство може відносити терміни платежів.

У результаті аналізу оборотності дебіторської і кредиторської заборгованості з урахуванням їх нормативних значень необхідно прийняти рішення про заміну не грошових форм розрахунків або, принаймні, про встановлення їх оптимального критичного рівня на основі аналізу ефективності вексельних розрахунків або операцій по переуступці прав вимоги боргу.

У результаті такого аналізу необхідно провести повну інвентаризацію заборгованості з метою реалізації можливості взаємного погашення або її реструктуризації або провести аналіз і списання безнадійних боргів і незатребуваних сум. У ряді випадків підприємству слід почати претензійну роботу або звертатися з позовами до арбітражного суду.

Планово-економічним службам (ПЕО) доцільно періодично проводити аналіз структури витрат виробництва, виробляючи порівняння з різного роду базовими даними і вивчаючи природу відхилень від них.

При розробці облікової політики ПЕО, спільно з бухгалтерією варто правильно вибрати базу для розподілу непрямих витрат між об'єктами калькулювання або вибрати метод віднесення непрямих витрат на собівартість реалізованої продукції.

З метою створення передумов для ефективної аналітичної роботи та підвищення якості прийнятих фінансово - економічних рішень необхідно чітко визначити та організувати роздільний управлінський облік витрат за такими групами:

 • змінні витрати, які зростають або зменшуються пропорційно обсягу виробництва. Це витрати на закупівлю сировини і матеріалів, споживання електроенергії, транспортні витрати, торгово-комісійні та інші витрати;

 • постійні витрати, зміна яких не пов'язано безпосередньо зі зміною обсягів виробництва. До таких витрат належать амортизаційні відрахування, відсотки за кредит, орендна плата, витрати на утримання апарату управління, адміністративні витрати та ін;

 • змішані витрати, що складаються з постійної і змінної частини. До таких витрат належать, наприклад, витрати на поточний ремонт обладнання, поштові та телеграфні витрати та ін

Слід врахувати, що провести певну межу між змінними і постійними витратами досить складно. Наприклад, у витратах на електроенергію може бути як змінна складова, безпосередньо залежить від обсягів виробництва, так і постійна пов'язана, наприклад, з освітленням приміщень, роботою охоронних систем, комп'ютерних мереж і т.п. У всіх випадках доцільно прагнути до такої організації обліку, при якій вся сукупність витрат чітко розділена за названими групами. У разі вирішення цієї проблеми на підприємстві виникнуть умови для проведення поглибленого операційного аналізу (аналіз беззбитковості, поточний функціонально - вартісний аналіз і функціонально - вартісний аналіз на майбутні періоди).

Інформаційною базою для розрахунків по визначенню вищезгаданих груп витрат і розробки амортизаційної політики є бухгалтерські групувальні відомості по обліку витрат, журнали - ордери, звіти цехів і структурних підрозділів.

Висновок

Фінансова політика забезпечує підприємницький план господарюючого суб'єкта фінансовими ресурсами і має великий вплив на економіку підприємства. Відбувається це завдяки цілому ряду істотних обставин. По-перше, в фінансових планах відбувається порівняння намічуваних витрат для здійснення діяльності з реальними можливостями. У результаті коригування досягається матеріально-фінансова збалансованість. По-друге, статті фінансового плану пов'язані зі всіма економічними показниками роботи підприємства та пов'язані з основними розділами підприємницького плану: виробництвом продукції та послуг, науково-технічним розвитком, удосконаленням виробництва і управління, підвищенням ефективності виробництва, капітальним будівництвом, матеріально-технічним забезпеченням, праці і кадрів, прибутку і рентабельності, економічним стимулюванням.

Таким чином, фінансова політика впливає на всі сторони діяльності господарюючого суб'єкта за допомогою вибору об'єктів фінансування, напрямок фінансових коштів і сприяє раціональному використанню трудових, матеріальних і грошових ресурсів.

Ця курсова робота мала на меті довести необхідність фінансового планування діяльності будь-якої фірми, яка розраховує на успіх у сучасних умовах ринку. Не можна забувати про те, що ми знаходимося в особливо жорстких умовах російської економіки, в яких деякі ринкові закони діють з точністю до навпаки, проте, з урахуванням того, що до перебудови наша країна протягом багатьох років була яскравим прикладом авторитарної директивно-планової економіки, то процес планування виробничо-комерційної діяльності підприємства та основних ринкових показників має під собою багаторічний досвід. Зрозуміло, з настанням етапу реформ в нашій державі змінилися як методи планування, так і його завдання.

Список використаної літератури

 1. Анисова Н.А. Стратегія розвитку підприємства. - К.: Сер.-Урал.кн.іздательство, 2004. - 105 с.

 2. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: Учеб. Курс. - Київ: Ніка-Центр: Ельга, 2005. - 305 с.

 3. Бобильова О.З. Фінансовий менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 218 с.

 4. Большаков C.В. Фінансова політика і фінансове регулювання підприємства / / Фінанси, 2005. - № 11. - С.28-35.

 5. Глазунов В.М. Фінансовий аналіз в управлінні доходами підприємства / / Економіст, 2006. - № 1. - С.54-57.

 6. Карасьова І.М. Фінансовий менеджмент. - М.: Омега, 2006. - 335 с.

 7. Каратуев А.Г. Фінансовий менеджмент: Учеб-довідково. Посібник. - М.: ІД ФБК ПРЕС, 2006. - 400 с.

 8. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 415 с.

 9. Кузнєцов Б.Т. Фінансовий менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 288 с.

 10. Марочкіна В.М. Основи фінансового менеджменту на підприємстві. - Мінськ, 2005. - 188 с.

 11. Практикум з фінансового менеджменту / Под ред. Є.С. Стоянової. - М.: Перспектива, 2005. - 269 с.

 12. Ревенко А.І. Фінансове планування як елемент господарського управління / / Фінанси, 2005. - № 3. - С.10-11.

 13. Селезньова М.М. Фінансовий аналіз. Управління фінансами. - М.: ЮНИТИ, 2006. - 639 с.

 14. Слєпов В.А. Фінансова політика компанії. - М.: Економіст, 2005. - 283 с.

 15. Фінансовий менеджмент. / За ред. Л.А. Мочалова. - Барнаул: Видавництво ААЕП, 2006. - 251 с.

 16. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. - Барнаул: Видавництво ААЕП, 2005. - 183 с.

 17. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник. - Барнаул: Видавництво ААЕП, 2006. - 203 с.

 18. Фінанси. / Под ред. А.Г. Грязнова. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 501 с.

 19. Хотинська Г.І. Фінансовий менеджмент. - М.: Справа та сервіс, 2006. - 246 с.

 20. Шеремет А.Д. Фінанси підприємств: менеджмент і аналіз. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 478 с.

 21. Шеремет А.Д. Методика фінансового аналізу. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 380 с.

ДОДАТОК 1

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС на 2005 рік

Організація «ТОВ Флорида»

Вид діяльності роздрібна торгівля

Організаційно - правова форма / форма власності ТОВ

Одиниця виміру: тис. руб.

Адреса: Барнаул, вул.Радянської Армії, 169

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

А

1

2

3

1. Необоротні активи
Нематеріальні активи (04, 05)

110

6,5

8,0

в тому числі: патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні з переліченими права активи

111

6,5

8,0

Організаційні витрати

112Ділова репутація організації

113Основні засоби (01, 02, 03)

120

742,4

794,4

в тому числі земельні ділянки і об'єкти природокористування

121будівлі, машини та обладнання

122

742,4

794,4

Незавершене будівництво (07, 08, 16, 61)

130Прибуткові вкладення в матеріальні цінності (03)

135в тому числі: майно для передачі в лізинг

136майно, що надається за договором прокату

137Довгострокові фінансові вкладення (06,82)

140У тому числі: інвестиції в дочірні суспільства

141інвестиції в залежні суспільства

142інвестиції та інші організації

143позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців

144інші довгострокові фінансові вкладення

145Інші необоротні активи

150РАЗОМ по розділу 1

190

748,9

802,4

2. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси

210

5349,8

5480,1

в тому числі: сировина, матеріали та інші аналогічні цінності (10, 12, 13, 16)

211

417,0

448,1

тварини на вирощуванні та відгодівлі (11)

212витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення) (20,21,23,29,30,36,44)

213готова продукція і товари для перепродажу (16, 40, 41)

214

4625,1

4715,0

товари відвантажені (45)

215витрати майбутніх періодів (31)

216

307,7

317,0

інші запаси і витрати

217Податок на додану вартість по придбаним цінностям (19)

220

874,4

882,7

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

230в тому числі: покупці та замовники (62, 76, 82)

231векселі до отримання (62)

232заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)

233аванси видані (61)

234інші дебітори

235Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

315,5

354,6

в тому числі: покупці та замовники (62, 76, 82)

241

315,5

354,6

векселі до отримання (62)

242заборгованість дочірніх і залежних товариств (78)

243заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу (75),

244аванси видані (61)

245інші дебітори

246Короткострокові фінансові вкладення (56, 58, 82)

250в тому числі: позики надані організаціям на термін менше 12 місяців

251власні акції, викуплені в акціонерів

252інші короткострокові фінансові вкладення

253Грошові коштів::

260

821,0

894,0

в тому числі: каса (50)

261

362,7

384,9

розрахункові рахунки (5!)

262

458,3

509,1

валютні рахунки (52)

263інші грошові кошти (55, 56, 57)

264Інші оборотні активи

270РАЗОМ по розділу 2

290

7360,7

7611,4

БАЛАНС (сума рядків 190 + 290)

300

8109,6

8413,8

ПАСИВ

Код рядкаIII. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал (85)

410

30,0

30,0

Додатковий капітал (87)

420

50,0

60,0

Резервний капітал (86)

430

50,0

55,0

в тому числі: резерви, утворені відповідно до законодавства

431резерви, утворені відповідно до установчих документів

432Фонд соціальної сфери (88)

440Цільові фінансування і надходження (96)

450Нерозподілений прибуток минулих років (88)

460

1951,7


Непокритий збиток минулих років (88)

465Нерозподілений прибуток звітного року (88)

470


2116,0

Непокритий збиток звітного року (88)

475РАЗОМ по розділу III

490

2081,7

2261,0

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити (90,94)

510У тому числі: кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати

511позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати

512Інші довгострокові зобов'язання

520РАЗОМ за розділом IV

590V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Позики і кредити (90,94)

610

540,9

610,5

У тому числі: кредити банків, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати

611

216,6

223,2

Позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати

612Кредиторська заборгованість

620

5113,1

5165,0

в тому числі: постачальники і підрядники (60,76)

621

3862,6

3901,4

векселі до сплати (60)

622заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами (78)

623заборгованість перед персоналом організації (70)

624

860,7

843,2

заборгованість перед державними позабюджетними фондами (69)

625

174,4

179,9

заборгованість перед бюджетом (68)

626

215,4

240,5

аванси отримані (64)

627інші кредити

628Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів (75)

630Доходи майбутніх періодів (83)

640

249,9

268,9

Резерви майбутніх витрат (89)

650

124,0

108,4

Інші короткострокові зобов'язання

660РАЗОМ по розділу V

690

6027,9

6152,8

БАЛАНС (сума рядків 490 + 590 + 690)

700

8109,6

8413,8

Керівник ____________ Крилов Олександр Сергійович

Головний бухгалтер ____________ Лисенко Віра Борисівна

«17» березня 2006р.

ДОДАТОК 2

Облікова політика ТОВ «Флорида»

Утверждаю_____________Крилов А.С

1 січня 2005 року

ПОЛОЖЕННЯ Про облікову політику ТОВ «Флорида» на 2005р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЛЖЕНІЯ

  1. Бухгалтерський облік ТОВ «Флорида» ведеться згідно з Положенням про бухгалтерський облік та звітності ПБУ 1 / 94 в Російській Федерації та іншим нормативним (інструктивним) документів з урахуванням наступних змін і доповнень до них.

  2. Бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій ведеться на основі натуральних вимірників у грошовому вираженні шляхом суцільного, безперервного, документального і взаємопов'язаного їх відображення.

  3. Завданнями бухгалтерського обліку є:

 • формування повної і достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності організації;

 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

 • своєчасне попередження негативних явищ в господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

  1. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник організації.

  2. Головний бухгалтер організації забезпечує контроль і відображення на рахунках всіх господарських операцій, надання оперативної та результативної інформації у встановлені терміни за схемою документообігу.

  3. Головний бухгалтер організації підписує разом з керівником організації документи, що служать підставою для приймання тварно - матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунково-кредитних і фінансових зобов'язань.

  4. Головний бухгалтер організації не має права приймати до виконання й оформлення документи по операціях, що суперечить законодавству і порушує договірну і фінансову дисципліну.

 1. МЕТОДИКА ОБЛІКУ

  1. В організації не відносяться до основних засобів, а відносяться до МШП, засоби вартістю за одиницю на дату придбання нижче 50-кратного розміру встановленого законодавством Російської Федерації мінімального розміру місячної оплати праці.

  2. Вартість основних засобів організації погашається шляхом нарахування зносу (амортизації) по них. При цьому амортизаційні відрахування по основних засобів здійснюються за стандартним нормам.

  3. Вартість МШП, що знаходяться в експлуатації, погашається організацією шляхом нарахування зносу в розмірі 50% вартості при передачі їх зі складу в експлуатацію.

  4. Вартість нематеріальних активів організації, чия вартість з плином часу падає, погашається шляхом нарахування амортизації.

  5. В організації, з метою визначення фактичної собівартості матеріальних ресурсів, списаних у виробництво, використовується варіант оцінки матеріалів собівартості одиниці придбання.

  6. В організації для групування витрат на виробництво, калькулювання собівартості продукції і формування виробничого результату використовується традиційно-калькуляційний варіант обліку витрат у виробництво на рахунку 20 «Основне виробництво» (позамовний метод) без застосування рахунку 25 «Загальновиробничі витрати».

  7. Базою розподілу комплексних витрат є з / п виробничих робочих.

  8. Готова продукція відображається у балансі за нормативною (плановою) повної виробничої собівартості.

  9. Моментом реалізації у бухгалтерському обліку вважається момент відвантаження, а для цілей оподаткування моментом реалізації вважається момент оплати.

  10. В організації виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається в міру надходження грошових коштів про покупців (замовників) на розрахунковий рахунок організації.

  11. Фінансові результати (прибуток, збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших засобів визначаються за всю відвантажену продукцію (робіт, послуг, засобів), незалежно від надходження грошовій або натуральній виручки, за пред'явленням рахунків до оплати.

  12. Витрати на ремонт основних засобів списуються:

 • поточний ремонт - на витрати з виробництва звітного періоду;

 • капітальний ремонт - за рахунок джерела фінансування (резерву на ремонт основних фондів).

  1. Чистий прибуток організації розподіляється і використовується відповідно до додатковим рішенням засновників.

  2. Позики і кредити, отримані організацією оцінюються з урахуванням відсотків, належних до сплати на кінець звітного періоду за договорами позики.

  3. Передбачено утворення резерву на відпустку промислово-виробничого персоналу в розмірі 10% від основної заробітної плати.

 1. ТЕХНІКА ОБЛІКУ

  1. В організації бухгалтерський облік ведеться за журнально-ордерної системи.

  2. Організація веде облік майна, зобов'язань і господарських операцій за способами подвійного запису.

  3. Організація веде облік майна, зобов'язань і господарських операцій відповідно до Робочим (вибраних) планом рахунків бухгалтерського обліку.

  4. Підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку є первинні документи, що фіксують факт здійснення господарської операції, а також розрахунки (довідки) бухгалтерії.

  5. Майно організації, зобов'язання і господарські операції для відображення в бухгалтерському обліку та звітності оцінюються в грошовому вираженні шляхом підсумовування фактичних виробничих витрат у рублях.

  6. Облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) ведеться по замовленому методу.

  7. Облік випуску продукції ведеться з використанням рахунку 37 «Випуск продукції».

 2. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

  1. Бухгалтерський облік організації здійснюється бухгалтерією організації.

  2. Бухгалтерський облік організований з централізованого формі.

  3. Структура бухгалтерської служби, чисельність працівників окремих бухгалтерських підрозділів визначається внутрішніми правилами і посадовими інструкціями організації.

Для забезпечення збереження майна, дотримання законності та доцільності фінансово-господарської діяльності, а також достовірності облікових і звітних даних в організації створюється система внутрішньогосподарського контролю (розподіл функцій з ведення бухгалтерського обліку, встановлення відповідальності кожного працівника організації, система тверджень, використання бланків суворої звітності, організація зберігання цінностей, перевірки, підвищення кваліфікації працівників, організація внутрішнього аудиту та служби інформаційної безпеки).

Розглянуто і схвалено рішенням

Зборів засновників

Протокол № 01 від 1 січня 2005

Голова собранія_______________

Секретар собранія__________________

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
313.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Заходи щодо щодо вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві УП Ендвест Трейд
Заходи щодо щодо вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві УП Ендвест-Трейд
Заходи щодо вдосконалення реалізаційної політики ВАТ Керамін
Заходи щодо вдосконалення управління персоналом ТОВ Алькон М
Заходи щодо організації та вдосконалення транспортного господарства УП ЗПСШ 2
Заходи щодо організації та вдосконалення транспортного господарства УП ЗПСШ
Заходи щодо вдосконалення технічної бази школи підготовки водіїв
Заходи щодо вдосконалення роботи служби управління персоналом РУПП Птахофабрика Перемога
Ціноутворення в системі фінансового планування та фінансового контролю на підприємстві
© Усі права захищені
написати до нас