Заробітна плата 2 Характеристика поняття

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ТЕМА: ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Зміст

 1. Поняття заробітної плати. Правова охорона заробітної плати

 2. Структура заробітної плати

 3. Форми, системи і розміри оплати праці. Нормування праці

 4. Умови і порядок виплати заробітної плати

 5. Оплата праці при відхиленнях від звичайних умов роботи

 6. Порядок обчислення середнього заробітку

Література

1. Поняття заробітної плати. Правова охорона заробітної плати

Заробітна плата є категорією економічною і правовою. Як економічна категорія заробітна плата являє собою вартість і ціну робочої сили. У правовому аспекті заробітна плата - це сукупність винагород, які обчислюються у грошових одиницях або (і) натуральній формі, які наймач зобов'язаний виплатити працівникові за фактично виконану роботу, а також за періоди, що включаються в робочий час (ст. 57 ТК).

Основні ознаки заробітної плати.

 1. Заробітна плата - це оплата виконуваної працівником певної трудової функції.

 2. Виплачується у грошовій або (і) натуральній формі.

 3. Для визначення розміру заробітної плати використовуються законодавчо встановлені критерії (кількісні та якісні характеристики праці).

 4. Заробітна плата грунтується на заздалегідь встановлених нормах і розцінках.

 5. Заробітна плата не обмежується максимальним розміром і не може бути менше встановленого державою мінімуму.

 6. Носить гарантований характер.

Слід відрізняти реальну і номінальну заробітну плату. Номінальна заробітна плата - це виражена у вартісній формі величина коштів, одержуваних працівником за свою працю у відповідності з її кількістю і якістю. Реальна заробітна плата - кількість матеріальних благ і послуг, які працівник може придбати на отримувану ним суму заробітної плати при даному рівні цін на товари і послуги.

З метою підтримки певного рівня реальної заробітної плати запроваджується механізм індексації, тобто коригування величини заробітної плати для часткового відшкодування працівнику втрат, спричинених інфляцією. Розрізняють індексацію своєчасно виплачується заробітної плати (ч. 2 ст. 58 ТК) і індексацію затриманої до виплати заробітної плати.

Мінімальна заробітна плата - державний мінімальний обов'язковий розмір грошових і (або) натуральних виплат працівникові наймачем протягом місяця за роботу в нормальних умовах при дотриманні передбаченої ТК тривалості робочого часу і виконанні норм праці.

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється виходячи з мінімального споживчого бюджету (витрати на придбання набору споживчих товарів та послуг для задоволення основних потреб людини) і встановлюється Урядом.

Функції мінімальної заробітної плати:

 1. Забезпечує захист деяких найбільш вразливих категорій громадян.

 2. Визначає нижчий рівень заробітної плати.

Правова охорона заробітної плати - це сукупність норм, що забезпечують недоторканність заробітної плати, неприпустимість обмеження її розмірів та затримання виплати, гарантованість виплати заробітної плати у разі ліквідації організації, припинення діяльності індивідуального підприємця, свободу розпорядження заробітною платою.

Забезпечення недоторканності заробітної плати досягається шляхом обмеження утримання з неї. Утримання із заробітної плати можуть бути зроблені тільки у випадках, прямо передбачених чинним законодавством. Це можуть бути утримання, вироблені:

 1. У силу прямої вказівки закону (прибутковий податок, страхові внески).

 2. На підставі рішення уповноваженого державного органу (утримання аліментів).

 3. За розпорядженням наймача (ч. 2 ст. 107 ТК).

 4. На прохання самого працівника.

Заробітна плата, зайво виплачена працівникові наймачем, у тому числі при неправильному застосуванні закону, не може бути з нього стягнена за винятком випадків рахункової помилки.

Відповідальність за дотримання термінів виплати заробітної плати також є одним із способів державного регулювання її охорони. Порушення порядку та строків виплати заробітної плати є підставою для розірвання контракту з ініціативи наймача з особами, в трудові обов'язки яких входить забезпечення дотримання зазначеного порядку і термінів (Декрет Президента № 29).

До наймачам, які порушують порядок і строки виплати заробітної плати, можуть бути застосовані встановлені законодавством штрафні санкції.

У разі невиплати з вини наймача належних при звільненні сум працівник має право стягнути з наймача середній заробіток за кожний день прострочення.

2. Структура заробітної плати

Заробітна плата ділиться на дві частини:

 1. Основну - тарифна ставка (оклад).

 2. Додаткову - надтарифная (доплати, надбавки, премії, які мають постійний характер).

Тарифна ставка (оклад) - це виражений у грошовій формі розмір оплати праці працівника в одиницю часу (годину, день, місяць).

Доплати і надбавки дозволяють диференціювати заробітну плату конкретного працівника в залежності від особливостей його праці.

Доплати носять компенсаційний характер. Їх основним призначенням є врахування особливих умов виконання робіт (доплата за роботу в нічний час, за ненормований робочий день і т.д.).

Надбавки, як правило, носять стимулюючий характер і спрямовані на заохочення працівника (надбавки за високу професійну майстерність, за стаж роботи в певній галузі).

Певні види доплат і надбавок є обов'язковими для всіх наймачів незалежно від форм власності.

Преміювання - виплата працівникам особливого додаткового винагороди - премії при досягненні заздалегідь визначених показників роботи.

Умовами преміювання зазвичай є:

 1. Виконання показників, що дають право на премію (норм виробітку, економії сировини), без погіршення інших показників.

 2. Робота протягом облікового періоду.

 3. Дотримання трудової дисципліни і т.д.

Крім премій, передбачених преміальною системою, існують разові премії як заходи заохочення за працю (ст. 196 ТК). Заохочувальні разові премії не є елементом заробітної плати.

3. Форми, системи і розміри оплати праці. Нормування праці

Форма оплати праці - спосіб встановлення залежності розміру заробітної плати працівника від витраченого їм праці, вимірюваного за допомогою певних показників (вимірників витрат праці).

У залежності від способу обліку витрат праці виділяють 2 форми оплати праці:

 1. Відрядну - праця працівників оплачується за відрядними розцінками відповідно до кількості виробленої продукції (виконаної роботи, наданої послуги).

 2. Почасову - заробітна плата нараховується за фактично відпрацьованого часу.

Виділяють такі системи відрядної оплати праці:

 1. пряма відрядна - заробіток працівнику нараховується за встановленими розцінками за кожну одиницю якісно виробленої продукції.

 2. Відрядно-преміальна - робочому понад заробітку за прямими розцінками нараховується і виплачується премія за виконання і перевиконання конкретних показників роботи.

 3. Акордна - розмір оплати встановлюється не за кожну вироблену операцію окремо, а за весь комплекс робіт, взятих в цілому.

 4. Непряма відрядна - розмір заробітної плати допоміжних робітників ставиться в пряму залежність від праці обслуговується ним основного працівника.

 5. Відрядно-прогресивна - в межах вихідної норми праця оплачується за основними розцінками, а понад норми - за підвищеними розцінками.

Погодинна форма оплати праці включає наступні системи:

 1. просту погодинну - заробітна плата нараховується за тарифною ставкою (окладу) за фактично відпрацьований час.

 2. Почасово-преміальну - до заробітної плати, нарахованої за тарифною ставкою (окладу) за фактично відпрацьований час, додається премія.

Розміри оплати праці працівників організацій, що фінансуються з бюджету і користуються державними дотаціями, визначаються Урядом або уповноваженим ним органом. Розміри оплати праці працівників інших наймачів встановлюються наймачем на підставі колективного договору, угоди і трудового договору.

Нормування праці - це процес проектування, обгрунтування і закріплення норм праці з урахуванням особливостей виробництва.

Норма праці - встановлений для працівника обсяг робіт, який він зобов'язаний виконати в нормальних умовах роботи в певну одиницю часу (годину, день, зміну).

Розрізняють такі види норм праці:

 1. Норми виробітку - кількість продукції належної якості або трудових операцій, який працівник повинен зробити в одиницю часу.

 2. Норми часу - кількість часу, необхідний для виробництва одиниці продукції або виконання трудової операції.

Встановлення, заміна або перегляд норм праці здійснюється наймачем за участю профспілок. Працівники повинні бути сповіщені про це не пізніше ніж за один місяць.

4. Умови і порядок виплати заробітної плати

Виплата заробітної плати проводиться регулярно не рідше двох разів на місяць. Конкретні дати виплати визначаються в колективному договорі, трудовому договорі.

При збігу строків виплати заробітної плати з вихідними днями або неробочими державними святами вона повинна виплачуватися напередодні.

Заробітна плата виплачується особисто працівнику, а при його відсутності - іншій особі за дорученням.

Заробітна плата за час відпустки виплачується не пізніше ніж за два дні до його початку. При звільненні працівника всі виплати проводяться в день звільнення (останній робочий день). Якщо працівник в день звільнення не працював, то виплати повинні бути проведені не пізніше наступного дня після пред'явлення вимоги про розрахунок. Заробітна плата, не отримана працівником до дня його смерті, видається членам сім'ї працівника або його утриманцям.

Форми виплати заробітної плати:

 1. Грошова (у грошових одиницях Республіки Білорусь).

 2. Натуральна (за згодою працівника). При цьому натуральна оплата повинна бути придатною для особистого споживання працівником і вигідною для нього.

 3. Змішана.

Місце виплати заробітної плати визначається ст. 75 ТК. Це може бути місце виконання роботи, місце знаходження банківської установи. Якщо працівник у день виплати заробітної плати знаходився поза місцем роботи (у службовому відрядженні, на курсах підвищення кваліфікації), то на прохання працівника наймач повинен за свій рахунок вислати йому належну заробітну плату.

5. Оплата праці при відхиленнях від звичайних умов роботи

При виконанні робіт в умовах праці, що відрізняються від нормованих, встановлюються спеціальні правила оплати праці, врегульовані ст. ст. 66 - 72, 290 ТК).

При виконанні робіт різної кваліфікації праця почасових робітників і службовців оплачується за роботою вищої кваліфікації, а робітників-відрядників - за розцінками виконуваної роботи.

Службовці при виконанні декількох різних за кваліфікацією робіт отримують оплату за всю доручену їм роботу виходячи з розмірів посадового окладу, встановленого за вище оплачуваної посади. Оплата праці осіб, які займають посаду з подвійним найменуванням (секретар-друкарка) здійснюється в розмірі, передбаченому штатним розкладом або колективним договором для цієї об'єднаної посади.

При виконанні робітниками з погодинною оплатою праці декількох робіт різної кваліфікації, оплата праці провадиться за виконану роботу з розрахунку тарифної ставки, встановленої для найбільш кваліфікованої роботи. Праця робітників з відрядною оплатою оплачується за розцінками, встановленими на кожну фактично виконувану роботу.

Суміщення професій (посад) - це виконання поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою).

Розширення зони обслуговування і збільшення обсягу виконуваних робіт - це виконання поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робіт по одній і тій же професії, посади.

Працівникам, які виконують в одного і того ж наймача поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи протягом встановленої законодавством тривалості робочого дня (робочої зміни), провадиться доплата за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника.

Розміри доплат за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються наймачем за згодою з працівником, а для організацій, що фінансуються з бюджету і користуються державними дотаціями - Урядом Республіки Білорусь або уповноваженим ним органом .

Тимчасове заступництво - виконання посадових обов'язків відсутнього працівника на час відпустки, хвороби та в інших випадках, передбачених законодавством. Заступництво може бути здійснено у двох формах:

 1. Зі звільненням працівника від основної роботи. Має місце переведення на іншу роботу відповідно до ст. 33 ТК, згідно з якою оплата праці провадиться по виконуваній роботі, але не нижче середнього заробітку за попередньою роботою.

 2. Без звільнення від основної роботи. Оплата праці проводиться за виконання роботи різної кваліфікації (ст. 66 ТК).

Заміщуючих працівник преміюється за умовами і в розмірах, передбачених за посадою заміщає працівника. При цьому премія нараховується на оклад заміщає працівника.

Робота в надурочний час, вироблена працівником з нормованим робочим днем, компенсується оплатою у подвійному розмірі або наданням додаткового дня відпочинку. Якщо працівник з ненормованим робочим днем виконує роботу в позаурочний час, то така робота не вважається надурочною.

Понаднормової вважається робота, виконана працівником за пропозицією, розпорядженням або з відома наймача понад встановлену для нього тривалості робочого часу, передбаченої правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіком змінності.

За кожну годину роботи у нічний час (з 22 годин до 6 годин) і за багатозмінний режим роботи проводяться доплати в розмірі, що встановлюється колективним договором, угодою, але не нижче 20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу) працівника, а для організацій, що фінансуються з бюджету і користуються державними дотаціями, - Урядом Республіки Білорусь або уповноваженим ним органом.

При невиконанні норм виробітку, шлюб та просте не з вини працівника заробітна плата не може бути нижчою від двох третин встановленої йому тарифної ставки (окладу). При невиконанні норм виробітку з вини працівника оплата здійснюється за фактично виконану роботу. Повний брак і простій з вини працівника оплаті не підлягають. Частковий брак з вини працівника оплачується за зниженими, в залежності від ступеня придатності продукції, розцінками.

Брак виробів внаслідок прихованого дефекту в оброблюваному матеріалі, а також брак не з вини працівника, виявлений після приймання виробів органом технічного контролю, оплачується нарівні з придатними виробами.

6. Порядок обчислення середнього заробітку

 1. Обчислення середнього заробітку, що зберігається за час трудового (основного і додаткового) та соціального (у зв'язку з навчанням) відпусток і при виплаті компенсації за невикористану трудову відпустку.

Середній заробіток визначається за період в 12 календарних місяців, що передують місяцю початку відпустки, виплати грошової компенсації за невикористану трудову відпустку. У випадках, коли працівник перед відходом у відпустку відпрацював у наймача менше року, середній заробіток обчислюється виходячи із заробітної плати за повні місяці, відпрацьовані до відходу у відпустку.

У заробітну плату включаються фактично нараховані виплати без вирахування із них податків та інших утримань (наприклад, аліментів): заробітна плата, нарахована за тарифними ставками (окладами); доплати і надбавки; гарантійні виплати; зберігається середній заробіток, інші виплати у розмірі 100% середнього заробітку; премії, передбачені положеннями про оплату праці. При обчисленні середнього заробітку не враховуються виплати поза діючих систем оплати праці, компенсаційні та одноразові виплати.

Якщо протягом 12 місяць, прийнятих для обчислення заробітку для оплати відпустки, були місяці, в яких працівник звільнявся від основної роботи без збереження заробітної плати або з її частковим збереженням, ці місяці виключаються з підрахунку.

Середній заробіток за час відпусток обчислюється за такою формулою:

сума заробітної плати: кількість відпрацьованих місяців: середня кількість днів у місяці (29,7) * кількість календарних днів відпустки

 1. Обчислення середнього заробітку за час його збереження. Збереження середнього заробітку здійснюється у таких випадках:

 • При переведенні працівника на іншу нижчеоплачувану роботу;

 • За час службового відрядження;

 • За час підвищення кваліфікації та перепідготовки;

 • При виплаті вихідної допомоги;

 • При відновленні працівника на колишньому робочому місці та в інших випадках.

Середній заробіток обчислюється за 2 місяці, що передували початку виплат. При цьому до складу середнього заробітку включаються виплати за фактично відпрацьований час і виконану роботу у наймача, з яким укладено трудовий договір. До них відносяться всі види основної і додаткової заробітної плати, що носять постійний характер.

У тих випадках, коли працівник у даного наймача відпрацював менше 2 місяців, для обчислення середнього заробітку приймається заробіток, нарахований за фактично відпрацьовані дні.

Розрахунок середнього заробітку проводиться за такою формулою:

сума заробітку за 2 місяці: кількість відпрацьованих днів (годин) * кількість робочих днів (годин), що підлягають оплаті.

Література

 1. Конституція Республіки Білорусь / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 1999. № 1.

 2. Трудовий кодекс Республіки Білорусь / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 1999. № 80, 2 / 70.

 3. Коментар до Трудового кодексу Республіки Білорусь / За заг. ред. Г.А. Василевича. Мн., Амалфея, 2000.

 4. Скрипченко Д.Г. Заробітна плата і її включення до собівартості. У питаннях і відповідях. Мн.: Амалфея. 2000.

 5. Заробітна плата. Гарантії і компенсації: коментар до глав 6,7,9 Трудового кодексу Республіки Білорусь / Д.Г. Скрипченко. - Мн.: Амалфея, 2005. -228с.

 6. Трудове право / За заг. ред. О.В. Смирнова. М.: Проспект, 1999.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
51.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Заробітна плата поняття і е функції
Заробітна плата 4
Заробітна плата 2
Заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Інфляція і заробітна плата
Заробітна плата та її форми
Заробітна плата форми і системи
Бухгалтерський облік заробітна плата
© Усі права захищені
написати до нас