Заповнення податкової декларації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Заповнюємо податкові декларації. Правильно заповнюємо!
Згідно зі ст. 63 Загальної частини Податкового кодексу Республіки Білорусь форми податкових декларацій (розрахунків) з податків, зборів (мит) і порядок їх заповнення встановлюються Міністерством з податків і зборів Республіки Білорусь. В кінці минулого року Міністерством з податків і зборів Республіки Білорусь було прийнято постанову від 22.12.2008 № 110 «Про затвердження форм податкових декларацій (розрахунків), Інструкції про порядок ведення регістрів податкового обліку з податку на прибуток, про деякі питання заповнення податкових декларацій (розрахунків ) та про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативних правових актів Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь »(далі - Постанова № 110), яким затверджено такі форми податкових декларацій (розрахунків):
- З податку на прибуток;
- З податку на нерухомість для організацій;
- По платежах за землю з юридичних осіб;
- По єдиному податку для виробників сільськогосподарської продукції;
- З податку на придбання автомобільних транспортних засобів;
- З податку на гральний бізнес;
- З податку на доходи від здійснення лотерейної діяльності;
- З податку на доходи від проведення електронних інтерактивних ігор.
Також Постановою № 110 була затверджена Інструкція про порядок ведення регістрів податкового обліку з податку на прибуток.
Розглянемо докладніше ряд особливостей, встановлених Постановою № 110, в частині заповнення деяких видів податкових декларацій (розрахунків).

Податок на прибуток
При заповненні податкової декларації (розрахунку) з податку на прибуток і застосування різних ставок податку на прибуток слід враховувати, що для визначення розміру сум прибутку до оподаткування за кожною ставкою (рядок 11 податкової декларації) проводиться розподіл сум податку на нерухомість по будівель, споруд, за винятком податку із вартості об'єктів незавершеного будівництва, офшорного та гербового зборів, обчислених згідно з законодавством; сум прибутку, що припадає на дні республіканських суботників, які здійснюються відповідно до законодавства (рядок 9 податкової декларації (розрахунку)), і сум пільгованою прибутку (рядок 10 податкової декларації).
Розподіл здійснюється виходячи з питомої ваги позитивних значень показників податкової бази за різними ставками, що відображаються по рядку 8 податкової декларації (розрахунку) «Податкова база» по графах 4, 5, 6 і 7, в загальній сумі цих показників.
Приклад 1
Прибуток організації обкладається податком на прибуток за ставками 24 і 12%. Податкова база в минулому періоді склала 10 000 000 руб. З них 8 000 000 руб. - Прибуток, оподатковується за ставкою 24%, а, відповідно, 2 000 000 руб. - Прибуток, оподатковується за ставкою 12%. Сума податку на нерухомість по будівель, споруд склала 1 000 000 руб.
Сума податку на нерухомість, яка припадає на прибуток, що оподатковується за ставкою 24%, дорівнює 800 000 руб. (1 000 000 х 8 000 000 / 10 000 000). Сума податку на нерухомість, яка припадає на прибуток, оподатковується за ставкою 12%, складе 200 000 руб. (1 000 000 х 2 000 000 / 10 000 000).
Відповідно, прибуток, оподатковувана податком за ставкою 24%, складе 7 200 000 крб. (8 000 000 - 800 000), а прибуток, оподатковується за ставкою 12%, - 1 800 000 руб. (2 000 000 - 200 000).
Розділ II податкової декларації (розрахунку) «Розрахунок суми податку на прибуток освітніми установами, які фінансуються з республіканського або місцевих бюджетів, установами, що забезпечують здобуття професійно-технічного і середньої спеціальної освіти» заповнюється цими установами в частині доходів, отриманих від здійснення видів діяльності за переліком, затвердженим Радою Міністрів Республіки Білорусь, за підсумками минулого календарного року. Слід звернути увагу на той факт, що податкова декларація (розрахунок), яка містить такий розділ, подається один раз на рік не пізніше 20 січня року, що настає після закінчення календарним роком. Розділ III податкової декларації (розрахунку) «Відомості про заниження (завищення) підлягала сплаті за минулий податковий період або за минулий звітний період поточного податкового періоду суми податку» заповнюється при реалізації, безоплатної передачі (за винятком безоплатної передачі в межах одного власника з його рішенням або рішенням уповноваженого ним органу), ліквідації, здавання в оренду (інше оплатне і безоплатне користування) об'єктів основних засобів, що беруть участь у підприємницькій діяльності (або їх частини), та об'єктів, не завершених будівництвом (або їх частини), протягом двох років з моменту їх придбання або спорудження, по яких була надана пільга з податку на прибуток.
Податок на нерухомість для організацій
Податкова декларація (розрахунок) з податку на нерухомість для організацій надається до інспекції МНС за місцем взяття платника на облік. При наявності об'єктів оподаткування (у тому числі об'єктів незавершеного будівництва), розташованих за межами адміністративно-територіальної одиниці, на території якої цей платник перебуває на обліку, інспекція МНС, в якій перебуває на обліку платник, повинна сама переслати податкову декларацію (розрахунок) з податку на нерухомість для організацій до інспекції МНС за місцем знаходження об'єктів оподаткування.
Розрахунок податку на будівлях і спорудах здійснити у розділі I податкової декларації (розрахунку), а по об'єктах незавершеного будівництва - у розділі II цієї податкової декларації (розрахунку).
Слід врахувати, що показники граф 2, 3, 4 і 5 п. 1 розділу I і розділу II податкової декларації (розрахунку) по ще не настали термінів сплати заповнюються виходячи із сум податку, що підлягають сплаті за цим термінам, розрахованих в останній заповненої графі відповідного розрахунку податку, а показники цих граф за вичерпаним термінів сплати не змінюються.
У рядку 7 п. 1.1 розділу I податкової декларації (розрахунку) «Ставка податку (0,1% або 1%)» вказується ставка, розрахована пропорційно числу кварталів, що залишилися до закінчення року. Відповідно, за графою 3 відображається ставка 0,1 або 1%, по графі 4 - ставка 0,075 або 0,75%, за графою 5 - ставка 0,05 або 0,5%, за графою 6 - ставка 0,025 або 0,25 %.
У рядку 4 п. 1.1 розділу II податкової декларації (розрахунку) «Ставка податку (1% або 2%)» вказується ставка, розрахована пропорційно числу кварталів, що залишилися до закінчення року. Відповідно, за графою 3 відображається ставка 1 або 2%, по графі 4 - ставка 0,75 або 1,5%, за графою 5 - ставка 0,5 або 1%, за графою 6 - ставка 0,25 або 0,5 %.
При заповненні податкової декларації (розрахунку) слід звернути увагу на те, що графи 4, 5 і 6 п. 1.1 розділу I і розділу II податкової декларації (розрахунку) заповнюються тільки в тому випадку, якщо в I, II або III кварталі відповідно мало місце вибуття або надходження будівель і споруд, об'єктів незавершеного будівництва, виникнення або втрата права на пільги, перехід з особливого режиму оподаткування на загальний порядок оподаткування. При цьому показники рядків за вказаними графам відображаються у податковій декларації (розрахунку) шляхом внесення до неї змін та доповнень і визначаються шляхом проведення розрахункових коригувань до показників рядків граф 3, 4 і 5 відповідно у порядку, передбаченому Законом Республіки Білорусь «Про податок на нерухомість» .
При виникненні у організацій протягом року права на пільгу з податку ця пільга надається починаючи з кварталу, наступного за кварталом, в якому виникло право на пільгу, а при втраті протягом року права на пільгу з податку обчислення та сплата податку проводяться починаючи з кварталу, наступного за кварталом, в якому таке право втрачено.
При цьому у разі виникнення права на пільгу річна сума податку зменшується на суми, обчислені виходячи із залишкової вартості будівель, споруд та вартості об'єктів незавершеного будівництва на 1 січня звітного року (при виникненні протягом звітного року права на пільгу на іншу дату - на 1 - е число першого місяця кварталу, наступного за кварталом, в якому виникло право на пільгу) та ставки податку, яка розраховується на підставі річної ставки пропорційно числу повних кварталів, що залишилися до закінчення поточного календарного року. При втраті права на пільгу річна сума податку на нерухомість збільшується на суму податку, що обчислюється виходячи із залишкової вартості будівель, споруд та вартості об'єктів незавершеного будівництва на 1 січня звітного року (при втраті протягом звітного року права на пільгу на іншу дату - на 1 - е число першого місяця кварталу, наступного за кварталом, в якому втрачено право на пільгу) та ставки податку, яка розраховується на підставі річної ставки пропорційно числу повних кварталів, що залишилися до закінчення поточного календарного року.
За будівель, споруд та об'єктів незавершеного будівництва, які вибувають у організацій протягом року, сплата податку припиняється з кварталу, наступного за кварталом, в якому мало місце подібне вибуття.
При придбанні організаціями будівель, споруд або виникненні об'єктів незавершеного будівництва, по яких минули строки будівництва нового об'єкта, протягом року річна сума податку, що підлягає сплаті, збільшується на суми податку, обчислені виходячи із залишкової вартості придбаних будівель, споруд або вартості об'єктів незавершеного будівництва на 1-е число першого місяця кварталу, наступного за кварталом, в якому мало місце таке придбання (виникнення) та ставки податку, яка розраховується на підставі річної ставки пропорційно числу повних кварталів, що залишилися до закінчення поточного календарного року.
Платежі за землю з юридичних осіб
Податкова декларація (розрахунок) за платежами за землю з юридичних осіб представляється до інспекції МНС за місцем взяття платника на облік. При наявності об'єктів оподаткування, розташованих за межами адміністративно-територіальної одиниці, на території якої цей платник перебуває на обліку, інспекція МНС, в якій перебуває на обліку платник, повинна самостійно переслати податкову декларацію (розрахунок) до інспекції МНС за місцем знаходження об'єктів оподаткування.
Розрахунок земельного податку здійснюється в залежності від місця розташування земельної ділянки. Розрахунок земельного податку по земельних ділянках, розташованим за межами м. Мінська, здійснити у розділі I податкової декларації (розрахунку), а по земельних ділянках, розташованим у м. Мінську, - у розділі II податкової декларації (розрахунку). Розрахунок орендної плати по земельних ділянках, наданих в оренду, здійснити у розділі III податкової декларації (розрахунку) незалежно від місця розташування земельних ділянок.
Земельний податок і орендна плата за землі сільськогосподарського призначення в м. Мінську розраховуються, відповідно, у розділі I та розділі III податкової декларації (розрахунку).
По земельних ділянок, розташованих в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці, складається окремий розрахунок земельного податку або орендної плати із зазначенням інспекції МНС по району, місту, району в місті за місцем знаходження вказаних земельних ділянок.
Єдиний податок для виробників сільськогосподарської продукції
При заповненні податкової декларації (розрахунку) по єдиному податку для виробників сільськогосподарської продукції слід враховувати, що до коштів від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), іншого майна, відображаються у рядку 1, відносяться в тому числі:
- Реалізація продукції, товарів (робіт, послуг) своїм працівникам;
- Реалізація (погашення) цінних паперів;
- Безоплатна передача товарів (робіт, послуг), інших цінностей, цінних паперів, майнових прав, за винятком випадків безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), інших цінностей, цінних паперів, майнових прав державним органам, в тому числі місцевим виконавчим і розпорядчим органам , а також організаціям, зазначеним в абзацах 2-6 ​​подп. 9 год 15 п. 2 ст. 2 Закону Республіки Білорусь «Про податки на доходи і прибуток».
Згідно з п. 2 ст. 2 цього законодавчого акту до складу доходів від позареалізаційних операцій для цілей оподаткування не включаються товари (роботи, послуги), грошові кошти та інші цінності, майнові права, безоплатно отримані:
- Правонаступником (правонаступниками) організації при реорганізації цієї організації;
- Республікою Білорусь або її адміністративно-територіальними одиницями, у тому числі в особі державних органів і спеціально уповноважених юридичних осіб і громадян;
- Республіканськими і комунальними унітарними підприємствами за рішенням власника майна, що перебуває у власності Республіки Білорусь або її адміністративно-територіальної одиниці, або уповноваженого ним органу;
- В межах одного власника з його рішенням або рішенням уповноваженого ним органу;
- Сільськогосподарськими організаціями, в тому числі селянськими (фермерськими) господарствами (за умови направлення вказаного майна на розвиток сільськогосподарського виробництва).
До доходів від позареалізаційних операцій, відображаються у рядку 2, належать доходи, що включаються у відповідності з законодавством до складу доходів від позареалізаційних операцій при обчисленні податку на прибуток.
Внесення змін та доповнень до податкової декларації
При виявленні у податковій декларації (розрахунку), поданої за минулий податковий період або за минулий звітний період поточного податкового періоду, неповноти відомостей або помилок, які призводять до заниження (завищення) належної до сплати суми податку, збору (мита), платник (інше зобов'язана особа) повинен внести зміни та (або) доповнення до податкової декларації (розрахунок). Відповідні відомості про внесені зміни та доповнення відображаються у податковій декларації (розрахунку), що подається за черговий звітний період поточного податкового періоду, за винятком випадків, передбачених нижче.
Податкова декларація (розрахунок) з податку, збору (мита) з внесеними змінами та доповненнями не представляється в період проведення виїзної податкової перевірки за податковий або звітний період, що піддається податковій перевірці.
На підставі цього при виявленні в податковій декларації (розрахунку) по податках, що обчислюється наростаючим підсумком з початку року 1, представленої за минулий податковий період або за минулий звітний період поточного податкового періоду, неповноти відомостей або помилок, включаючи виявлення неповноти відомостей або помилок за результатами перевірок податкових та інших контролюючих органів, що призводять до заниження (завищення) підлягала сплаті суми податку, відповідні відомості про зміни та доповнення, що вносяться до податкової декларації (розрахунок), відображаються у податковій декларації (розрахунку), що подається за черговий звітний період поточного податкового періоду, в розділі «Відомості про заниження (завищення) підлягала сплаті за минулий податковий період або за минулий звітний період поточного податкового періоду суми податку» (далі - Відомості).
Даний розділ заповнюється окремо за кожний податковий період, за який виявлені неповнота відомостей або помилки, включаючи виявлення неповноти відомостей або помилок за результатами перевірок податкових та інших контролюючих органів.
При виявленні неповноти відомостей або помилок у податковій декларації (розрахунку), представленої за минулий податковий період, заповнюється частина I і частина II розділу Відомостей.
Приклад 2
У 2009 році виявлено, що в 2008 році при обчисленні податку на прибуток не враховано суму позареалізаційних доходів.
Необхідно заповнити обидві частини розділу Відомостей.
При виявленні неповноти відомостей або помилок у податковій декларації (розрахунку), представленої за минулий звітний період поточного податкового періоду, заповнюється тільки частина I розділу Відомостей. При цьому в податкових деклараціях (розрахунках), що подаються за наступні звітні періоди поточного податкового періоду, даний розділ не заповнюється.
Приклад 3
28 березня 2009 виявлено, що в січні 2009 р. при обчисленні податку на прибуток не враховано суму позареалізаційних доходів.
Платник зобов'язаний заповнити частину I розділу Відомостей при поданні податкової декларації (розрахунку) за березень, а суму неврахованих позареалізаційних доходів відобразити безпосередньо в податковій декларації (розрахунку) з податку на прибуток.
При виявленні у податковій декларації (розрахунку) по податках, що обчислюється без наростаючого підсумку з початку года2, представленої за минулий звітний період поточного або минулого податкового періоду, неповноти відомостей або помилок, включаючи виявлення неповноти відомостей або помилок за результатами перевірок податкових та інших контролюючих органів, приводящих к занижению (завышению) подлежавшей уплате суммы налога, соответствующие сведения об изменениях и дополнениях, вносимых в налоговую декларацию (расчет), отражаются в налоговой декларации (расчете), представляемой за каждый отчетный период, за который обнаружены неполнота сведений или ошибки.
Сведения о суммах налогов, исчисляемых нарастающим итогом с начала года, доначисленных (уменьшенных) по результатам проверок налоговых и иных контролирующих органов, отражаются:
- в строке «в том числе налог, доначисленный (уменьшенный) по актам проверок за текущий налоговый период» раздела I налоговой декларации (расчета) - в сумме, относящейся к текущему налоговому периоду;
- в строке «в том числе налог, доначисленный (уменьшенный) по актам проверок» части II раздела Сведений - в сумме, относящейся к каждому прошлому налоговому периоду.
Плательщикам следует помнить, что у них имеется право представить налоговую декларацию (расчет) с внесенными изменениями и дополнениями по налогам, исчисляемым нарастающим итогом с начала года, до наступления срока представления налоговой декларации (расчета) за очередной отчетный период.
Приклад 4
28 марта 2009 г. обнаружено, что в январе 2009 г. при исчислении налога на прибыль не учтена сумма внереализационных доходов.
Плательщик может представить уточненную налоговую декларацию (расчет) по налогу на прибыль за январь с внесенными изменениями и дополнениями до наступления срока представления очередной налоговой декларации (20 апреля 2009 г.) за истекший отчетный период (март).
При применении льгот по налогам, к которым также относится и применение пониженных ставок налогов, плательщику следует заполнить справку о размере и составе использованных льгот. При этом графа 3 «Код льготы» заполняется инспекцией МНС, а графа 4 «Размер льготируемой налоговой базы» не заполняется в случае применения льгот в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.
1 К налогам, исчисляемым нарастающим итогом с начала года, в целях Постановления № 110 относятся: налог на прибыль, единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции, налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности и налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр.
2 К налогам, исчисляемым без нарастающего итога с начала года, в целях Постановления № 110 относятся: налог на недвижимость организаций, платежи за землю с юридических лиц, налог на приобретение автомобильных транспортных средств и налог на игорный бизнес.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Конституція Республіки Білорусь. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996р. (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 05.01.1999, № 1, реєстр. № 1 / 0 від 04.01.1999).
2. Банківський кодекс Республіки Білорусь від 25 жовтня 2000р. № 441-З. Принят Палатой представителей 3 октября 2000 года Одобрен Советом Республики 12 октября 2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 17.11.2000, № 106, рег. № 2/219 от 31.10.2000). ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «ЮСИАС» - 2009г.
3. Податковий кодекс Республіки Білорусь від 19 грудня 2002 р. «166-З. Прийнятий Палатою представників 15 листопада 2002 року. Одобрен Советом Республики 2 декабря 2002 года. (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 13.01.2003, № 4, реєстр. № 2 / 920 від 02.01.2003). ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «ЮСИАС» - 2009г.
4. Про внесення змін і доповнень до закону Республіки Білорусь «Про бюджетну систему Республіки Білорусь». Закон Республики Беларусь 15 июля 1998 г. N 192-З Принят Палатой представителей 25 июня 1998 года. Одобрен Советом Республики 30 июня 1998 года (Ведомости Национального собрания Республики Беларусь, 1998 г., N 34, ст. 476). ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «ЮСИАС» - 2009г.
5. Ашмаріна Є.М. Деякі аспекти розширення предмету фінансового права в Російській Федерації. - М., 2004.
6. Горбунова О.М., Грачова Є.Ю. Система фінансового права / / Фінансове право: Підручник / Відп. ред. Є.Ю. Грачової, Г.П. Толстопятенко. - М. - 2006.
7. Головін А.Ю., Логвінова І. В. Поняття фінансового права, його особливості і зв'язки з іншими галузями права / / Фінансове право: Учеб. посібник / За ред. О.Ю. Головіна, Е.А. Федоровою. - М., 2005.
8. Карасьова М.В. Фінансове право Росії: нові проблеми і нові підходи / / Держава і право. - 2003. - № 12.
9. Л.А. Ханкевіч «Фінансове право Республіки Білорусь». Навчальний посібник / Мн. Видавництво «Амалфея» 2002р.
10. Фінансове право. Підручник / За ред. проф. О.Н. Горбунової Видавництво «МАУП» М., 2003.
11. Фінансове право. Серія «Підручники, навчальні посібники» / За ред. проф. В.М. Мандріна Ростов-на-Дону Видавництво «Фенікс», 2002.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Реферат
42.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Порядок заповнення податкової декларації з ПДВ при ввезенні товарів з
Порядок заповнення податкової декларації з ПДВ при ввезенні товарів з Росії
Правила заповнення вантажної митної декларації
Терміни подання декларації на прибуток підприємства особливості заповнення
Камеральна перевірка податкової декларації
Загальні питання подання податкової декларації
Склад та порядок подання податкової декларації з ПДВ Інформаційна база для складання звітності
Основні напрями реформування діяльності податкової міліції Державної податкової адміністрації Ук
Звіт про виробничу практику студента в Управлінні Податкової Поліції державної Податкової Адміні
© Усі права захищені
написати до нас