Закон про товарну біржу і біржову торгівлю

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Закон про товарну біржу і біржову торгівлю

 

Закон "Про товарних біржах і біржову торгівлю" направлений на врегулювання відносин по створенню і діяльності товарних бірж, біржової торгівлі і забезпечення правових гарантій для діяльності на товарних біржах.

Загальні положення Законодавство про товарні біржі і біржової торгівлі Відносини, пов'язані з діяльністю товарних бірж (їх філій та інших відокремлених підрозділів) і біржовою торгівлею, регулюються Законом "Про товарних біржах і біржову торгівлю" й іншими актами законодавства Російської Федерації, а також установчими документами бірж , правилами біржової торгівлі та іншими внутрішніми документами бірж, прийнятими відповідно до законодавства.

Поняття товарної біржі Під товарною біржею розуміється організація з правами юридичної особи, що формує оптовий ринок шляхом організації та регулювання біржової торгівлі, здійснюваної у вигляді гласних прилюдних торгів, проведених у заздалегідь визначеному місці і в певний час за встановленими нею правилами.

Товарна біржа може мати філії та інші відокремлені підрозділи, що створюються відповідно до законодавства.

Сфера діяльності товарної біржі Біржа має право здійснювати діяльність, безпосередньо пов'язану з організацією та регулюванням біржової торгівлі. Проте біржа не може здійснювати торговельну, торговельно-посередницьку та іншу діяльність, безпосередньо не пов'язану з організацією біржової торгівлі. Це обмеження не поширюється на юридична і фізична особа, що є членом біржі. Біржа не має права здійснювати внески, придбавати частки (паї), ​​акції підприємств, установ і організацій, якщо зазначені підприємства, установи та організації не ставлять за мету здійснення діяльності, безпосередньо пов'язану з організацією та регулюванням біржової торгівлі.

Біржові спілки, асоціації та інші об'єднання Біржі можуть створювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, у тому числі для організації спільних торгів. Але забороняється створення біржових спілок, асоціацій та інших об'єднань, якщо їх утворення суперечить вимогам антимонопольного законодавства Російської Федерації і Закону "Про товарних біржах і біржову торгівлю", а також є недійсними угоди і дії бірж, що мають на меті або тягнуть за собою усунення або обмеження конкуренції в біржовій торгівлі.

Біржовий товар Під біржовим товаром розуміється не вилучений з обороту товар певного роду і якості, у тому числі стандартний контракт і коносамент на зазначений товар, допущений в установленому порядку біржею до біржової торгівлі.

Біржовим товаром не можуть бути нерухоме майно та об'єкти інтелектуальної власності.

Біржова угода Біржовий угодою є зареєстрований біржею договір (угода), укладений учасниками біржової торгівлі відносно біржового товару в ході біржових торгів. Порядок реєстрації та оформлення біржових угод встановлюється біржею.

Угоди, здійснені на біржі, але не відповідають вимогам, біржової угоди, не є біржовими. Гарантії біржі на такі операції не поширюються. Біржа має право застосовувати санкції до учасників біржової торгівлі, які здійснюють не біржові угоди на даній біржі.

Біржові угоди не можуть відбуватися від імені і за рахунок біржі.

Види біржових угод Учасниками біржової торгівлі в ході біржових торгів можуть здійснюватися операції, пов'язані з: · взаємною передачею прав і обов'язків щодо реального товару; · взаємною передачею прав і обов'язків щодо реального товару з відстроченим терміном його поставки (форвардні угоди); · взаємної передачею прав і обов'язків щодо стандартних контрактів на поставку біржового товару (ф'ючерсні угоди); · поступкою прав на майбутню передачу прав та обов'язків щодо біржового товару або контракту на поставку біржового товару (опціонні угоди); · а також інші угоди щодо біржового товару , контрактів чи прав, встановлених у правилах біржової торгівлі.

Біржове посередництво на товарних біржах Біржова торгівля здійснюється шляхом: · здійснення біржових угод біржовим посередником від імені клієнта і за його рахунок, від імені клієнта і за свій рахунок або від свого імені та за рахунок клієнта (брокерської діяльності); · здійснення біржових угод біржовим посередником від свого імені і за свій рахунок з метою подальшого перепродажу на біржі (дилерської діяльності).

Біржове посередництво в біржовій торгівлі здійснюється виключно біржовими посередниками.

Біржові посередники Під біржовими посередниками розуміються брокерські фірми, брокерські контори і незалежні брокери.

Брокерська фірма є підприємством, створеним відповідно до Закону Російської Федерації "Про підприємства і підприємницької діяльності".

Брокерською конторою з метою цього Закону є філія або інший відокремлений підрозділ підприємства, установи, організації, що має окремий баланс і розрахунковий рахунок.

Незалежним брокером є фізична особа, зареєстрована у встановленому порядку як підприємець, який здійснює свою діяльність без створення юридичної особи.

Установа, організація і порядок припинення діяльності товарної біржі Заснування товарної біржі Біржа може засновуватися юридичними та (або) фізичними особами і підлягає державній реєстрації у встановленому порядку.

В установі біржі не можуть брати участь: · вищі і місцеві органи державної влади і управління; · банки та кредитні установи, що отримали в установленому порядку ліцензію на здійснення банківських операцій; · страхові та інвестиційні компанії і фонди; · громадські, релігійні та благодійні об'єднання (організації ) і фонди; · фізичні особи, які в силу закону не можуть здійснювати підприємницьку діяльність.

Частка кожного засновника або члена біржі в її статутному капіталі не може перевищувати десяти відсотків.

Ліцензія на організацію біржової торгівлі Біржова торгівля може здійснюватися на біржах тільки на основі ліцензії, що видається в установленому порядку Комісією з товарних бірж при Державному комітеті Російської Федерації з антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур.

Для отримання ліцензії до Комісії подаються такі документи: · заяву; · статут товарної біржі; · установчий договір або заявка на реєстрацію або інший відповідний документ, якщо він передбачений при створенні товарної біржі; · свідоцтво про державну реєстрацію товарної біржі; · правила біржової торгівлі; · документ, що підтверджує внесення в статутний капітал товарної біржі не менше 50 відсотків оголошеної суми; документ, що засвідчує право користування відповідним приміщенням для проведення торгів; · список засновників і розподіл між ними часток (у відсотках) у статутному капіталі товарної біржі із зазначенням для фізичних осіб їх посад за всіма місцями роботи.

Документи, що додаються до заяви на ліцензію, видаються прошитими і скріпленими печаткою біржі або нотаріально завіреними.

За достовірність відомостей, поданих для отримання ліцензії, заявник несе відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Комісія приймає рішення про видачу ліцензії протягом двох місяців з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.

Комісія вправі відмовити у видачі ліцензії у разі подання неналежним чином оформлених документів, а також їх невідповідності вимогам законодавства Російської Федерації і повернути зазначені документи заявнику для переоформлення.

Повторний розгляд документів здійснюється Комісією протягом одного місяця з дня отримання нової заяви на видачу ліцензії.

Товарна біржа має право оскаржити в судовому порядку рішення Комісії про відмову у видачі ліцензії.

При ухваленні рішення про видачу ліцензії Комісія керується висновком експертизи документів товарної біржі, представленим у письмовій формі членом Комісії, якому вони прямували на розгляд.

Кожен член Комісії має право ознайомитися з документами товарної біржі, що надійшли на розгляд.

Питання про видачу ліцензії розглядається Комісією у присутності заявника.

Письмове повідомлення про дату розгляду документів заявник повинен отримати не менше ніж за 3 дні до проведення засідання Комісії.

При дотриманні термінів повідомлення заявника про дату проведення засідання Комісія має право приймати рішення про видачу ліцензії за відсутності заявника.

Ліцензія видається товарній біржі протягом 15 днів після прийняття рішення, в одному примірнику, при пред'явленні документа, що підтверджує перерахування разового збору.

Постановою Уряду РФ від 24 лютого 1994 р. N 151 "Про збори за видачу ліцензій товарним біржам" був встановлений разовий збір за видачу ліцензії на організацію біржової торгівлі товарної біржі, зареєстрованої як комерційної організації, в 30-кратному розмірі встановленої законом мінімальної оплати праці , товарної біржі, зареєстрованої в якості некомерційної організації, - в 20-кратному розмірі встановленої законом мінімальної оплати праці. Збори за видачу ліцензій товарним біржам перераховуються у федеральний бюджет (Підписано Головою Уряду РФ паном Черномирдіним).

Товарна біржа отримує право на організацію біржової торгівлі з дати прийняття рішення про видачу їй ліцензії.

У разі втрати ліцензії на підставі наявних у Комісії документів товарній біржі видається дублікат.

Про всі зміни у своїх установчих документах і правилах біржової торгівлі товарна біржа протягом 15 днів після їх прийняття повинна повідомити в Комісію. При невідповідності внесених змін нормативним документам, які регламентують діяльність товарних бірж, Комісія у місячний термін направляє біржі офіційне розпорядження про приведення установчих документів у відповідність з нормативними.

Рішення про анулювання чи призупинення дії ліцензії приймаються Комісією в 2-місячний термін на підставі: · матеріалів здійснених фінансовими органами перевірок, які встановили факти порушень у діяльності товарної біржі; · офіційних повідомлень територіальних управлінь Державного комітету Російської Федерації по антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур, а також державних комісарів на товарних біржах про факти порушень Закону Російської Федерації "Про товарних біржах і біржову торгівлю" та інших законодавчих актів Російської Федерації.

За матеріалами перевірок та офіційним повідомленнями Комісія направляє товарній біржі офіційне розпорядження про усунення зазначених в них порушень.

Товарна біржа після одержання припису зобов'язана у 3-денний термін проінформувати Комісію про його одержання, а в місячний термін - про усунення зазначених у ньому порушень.

При невиконанні товарною біржею в місячний термін офіційних приписів Комісія направляє матеріали в арбітражний суд.

У разі анулювання ліцензії в судовому порядку товарна біржа за повторну видачу ліцензії сплачує разовий збір у п'ятикратному розмірі.

Комісія з товарних бірж вправі запитувати у вищих і місцевих органів державної влади та управління, у тому числі міністерств та відомств Російської Федерації, Рад Міністрів республік у складі Російської Федерації, а також банків, інших підприємств, установ та організацій інформацію, що підтверджує достовірність відомостей, що повідомляються заявником.

Порядок видачі, анулювання та призупинення дії ліцензії визначається Положенням про ліцензування товарних бірж, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

ЗАЯВА на отримання ліцензії на організацію біржової торгівлі Заявник ......................................... .

Код ЗКПО та реквізити державної реєстрації ............................................ ...............

Юридична адреса ...................................

Поштова адреса ......................................

Телефон ........ Телекс ...... Телефакс .................

Керівник (и) ...................................... (Посада, П. І. Б.) Перелік товарних секцій ..................................... ..........................................

Номери рахунків і найменування відділень банків ............................................ .....................

Перелік доданих до заяви документів ............................................. ...................

Підпис керівника Дата ЛІЦЕНЗІЯ НА ОРГАНІЗАЦІЮ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ N. ...

Видана в тому, що "... "......... 199 .. (Найменування товарної біржі із зазначенням адреси) отримала право на організацію біржової торгівлі на території Російської Федерації по товарних секціях :............................ ....................................... (Найменування товарних секцій) Голова Комісії з товарних бірж при Державному комітеті Російської Федерації з антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур М. П. (підпис) Примітка. Друкується на бланку з зображенням Державного герба Російської Федерації.

Ліквідація товарної біржі Ліквідація біржі може бути здійснена за рішенням вищого органу управління біржі, а також судом або арбітражним судом у порядку і на умовах, передбачених законодавчими актами Російської Федерації.

Члени товарної біржі Членами біржі можуть бути юридичні або фізичні особи, які беруть участь у формуванні статутного капіталу біржі або вносять членські або інші цільові внески в майно біржі і стали членами біржі в порядку, передбаченому її установчими документами.

Членами товарної біржі не можуть бути: · службовці даної або будь-якої іншої товарної біржі; · підприємства, установи та організації, якщо їх керівники (заступники їх керівників або керівники їх філій та інших відокремлених підрозділів) є службовцями даної біржі; · вищі і місцеві органи державної влади і управління; · банки та кредитні установи, що отримали в установленому порядку ліцензію на здійснення банківських операцій, страхові та інвестиційні компанії і фонди. При цьому зазначені установи можуть бути членами фондових і валютних секцій (відділів, відділень) товарних бірж; · громадські, релігійні та благодійні об'єднання (організації) і фонди; · фізичні особи, які в силу закону не можуть здійснювати підприємницьку діяльність.

Членство на біржі надає право: · брати участь у біржовій торгівлі; · брати участь у прийнятті рішень на загальних зборах членів біржі, а також у роботі інших органів управління біржею відповідно до положень, встановлених в установчих документах, та іншими правилами, які діють на біржі; · отримувати дивіденди, якщо вони передбачені установчими документами біржі, та інші права, передбачені установчими документами біржі.

Членство на біржі виникає в порядку та на умовах, встановлених установчими документами біржі, і підтверджується відповідним свідоцтвом, що видаються біржею.

Порядок припинення членства, а також повної або часткової поступки прав члена біржі визначається біржею. Члени біржі мають право здавати в оренду (поступатися на визначений договором строк) своє право на участь у біржовій торгівлі тільки одній юридичній або фізичній особі. Договір підлягає реєстрації на біржі. Суборенда (переуступка) прав на участь у біржовій торгівлі не допускається. Відмова біржі затвердити у членстві, так само як і її рішення про виключення члена біржі або про припинення членства з підстав, не передбачених статутом біржі, можуть бути оскаржені до суду.

Члени біржі, які є засновниками біржі, можуть мати особливі права і обов'язки на біржі поза сферою біржової торгівлі за умови, що ці права і обов'язки визначені в статуті біржі і не порушують рівності прав засновників та інших членів біржі в біржовій торгівлі. Зазначені права надаються засновникам не більше ніж на три роки з моменту державної реєстрації біржі.

Категорії членів товарної біржі На біржі можуть бути наступні категорії членів біржі: · повні члени - із правом на участь у біржових торгах у всіх секціях (відділах, відділеннях) біржі і на визначене установчими документами біржі кількість голосів на загальних зборах членів біржі і на загальних зборах членів секцій (відділів, відділень) біржі; · неповні члени - з правом на участь у біржових торгах у відповідній секції (відділі, відділенні) і на визначене установчими документами біржі кількість голосів на загальних зборах членів біржі і загальних зборах членів секції (відділу, відділення ) біржі.

Загальні збори членів товарної біржі Загальні збори членів біржі є вищим органом управління біржею. Загальні збори членів біржі забезпечує реалізацію всіх прав і обов'язків біржі та її членів.

Статут товарної біржі У статуті біржі повинні бути визначені: · структура управління та органи контролю біржі, їх функції і правомочності, порядок прийняття рішень; · розмір статутного капіталу; · перелік і порядок формування постійних фондів; · максимальна кількість членів біржі; · порядок прийому в члени біржі, призупинення і припинення членства; · права та обов'язки членів біржі та інших учасників біржової торгівлі; · порядок вирішення спорів між учасниками біржової торгівлі за біржовими угодами, діяльності біржі, її філій та інших відокремлених підрозділів.

Правила біржової торгівлі У правилах біржової торгівлі повинні бути визначені: · порядок проведення біржових торгів; · види біржових угод; · найменування товарних секцій; · перелік основних структурних підрозділів біржі; · порядок інформування учасників біржової торгівлі про майбутні біржових торгах; · порядок реєстрації та обліку біржових угод; · порядок котирування цін біржових товарів; · порядок інформування учасників біржової торгівлі про біржових угодах на попередніх біржових торгах, в тому числі й щодо цін біржових угод і про котирування біржових цін; · порядок інформування членів біржі та інших учасників біржової торгівлі про товарних ринках і ринковій кон'юнктурі біржових товарів; · порядок взаємних розрахунків членів біржі та інших учасників біржової торгівлі при укладенні біржових угод; · заходи щодо забезпечення безпеки реалізованих на біржових торгах біржових товарів, що підлягають відповідно до законів Російської Федерації обов'язкової сертифікації і призначених для продажу на території Російської Федерації, за наявності сертифіката і знака відповідності, виданих або визнаних уповноваженим на те органом; · заходи з контролю над процесом ціноутворення на біржі з метою недопущення різкого денного підвищення або зниження рівнів цін, штучного завищення або заниження цін, змови або розповсюдження неправдивих чуток з метою впливу на ціни; · заходи, що забезпечують порядок і дисципліну на біржових торгах, а також порядок і умови застосування цих заходів; · заходи, що забезпечують дотримання членами біржі, іншими учасниками біржової торгівлі рішень органів державної влади та управління з питань, що належать до діяльності бірж, установчих документів біржі, правил біржової торгівлі, рішень загальних зборів членів біржі та інших органів управління біржею; · перелік порушень, за які біржею стягуються штрафи з учасників біржової торгівлі, а також розміри штрафів і порядок їх справляння; · розміри відрахувань, зборів, тарифів і інших платежів і порядок їх справляння біржею.

Порядок віднесення товарних бірж до переліку товарних бірж Право на включення до переліку товарних бірж мають товарні біржі, які отримали ліцензію Комісії з товарних бірж при ГКАП Росії, що організують біржову торгівлю з регулярним здійсненням термінових і опціонних угод і визнаних Комісією в якості некомерційних організацій.

До затвердження Радою Міністрів Урядом Російської Федерації Положення про Комісію з товарним бірж і Положення про порядок ліцензування діяльності товарних бірж право на включення до переліку мають товарні біржі, що отримали в установленому порядку ліцензію ГКАП Росії на право біржової діяльності. Після затвердження Радою Міністрів - Урядом Російської Федерації Положення про Комісію з товарним бірж і Положення про порядок ліцензування діяльності товарних бірж товарні біржі, що мають ліцензії ГКАП Росії і включені в перелік, повинні у встановлені терміни отримати ліцензію КТБ.

Під строковими угодами розуміються форвардні угоди з терміном поставки товару не раніше 2 тижнів з моменту укладення угоди, а також ф'ючерсні угоди. Під регулярним здійсненням термінових і опціонних угод розуміється проведення біржових торгів в середньому 1 раз на тиждень з обов'язковим здійсненням термінових і (або) опціонних угод.

Статутні документи біржі, що підтверджують її діяльність як комерційної організації до прийняття законодавства про некомерційні організації, повинні містити: · відсутність в якості основної мети діяльності отримання прибутку; · відмова від виплати дивідендів (доходів на пай) між членами товарної біржі; · використання прибутку на цілі , передбачені статутом.

· Комісія з товарних бірж приймає рішення про включення до переліку товарної біржі на підставі наступних документів: · заповненого за встановленою формою заяви; · копій установчих документів; · виписки з документів біржі, що підтверджує реєстрацію термінових і опціонних угод протягом трьох місяців, що передують моменту подачі заяв в КТБ; · інформації, завіреної головним бухгалтером, про формування і розподіл прибутку згідно з даними останнього балансу.

Заява товарної біржі розглядається в КТБ в строк не більше 45 днів з моменту подачі заяви.

Рішення про включення товарної біржі до переліку приймається КТБ простою більшістю голосів.

Рішення КТБ про включення товарної біржі до переліку видається біржі протягом 10 днів з моменту його прийняття і оформляється свідоцтвом, термін дії якого не більше одного року.

Після закінчення терміну дії свідоцтва біржа, включена до переліку, зобов'язана подати до КТБ відомості, що підтверджують відповідність вимогам цього порядку для отримання нового свідоцтва.

Біржі може бути відмовлено у включенні до переліку в разі невідповідності поданих документів вимогам постанови Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації N 452 від 11 травня 1993 року.

За рішенням КТБ товарна біржа може бути виведена з переліку в разі порушення біржею вимог постанови Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації N 452 від 11 травня 1993 року.

Біржі, включені до переліку відповідно до Постанови Ради Міністрів-Уряду Російської Федерації від 11.05.93 р. N 452, зобов'язані раз на півроку, з дати включення до зазначеного переліку, представляти за звітний період інформацію про джерела формування прибутку і напрями її розподілу, а також відомості про кількість проведених біржових торгів із зазначенням числа термінових і опціонних угод, укладених в кожному місяці.

Неподання інформації протягом двох тижнів з дати закінчення встановленого строку є підставою для прийняття рішення про виключення біржі з переліку. При прийнятті рішення про виключення біржі з переліку Комісії в 2-тижневий термін направляє припис даній біржі про припинення дії свідоцтва.

Рішення КТБ про відмову товарній біржі у включенні до переліку або про виведення її з переліку можуть бути оскаржені в арбітражному суді.

Організація біржової торгівлі та її учасники Учасники біржової торгівлі Учасниками біржової торгівлі є члени біржі, постійні та разові відвідувачі.

Іноземні юридичні та фізичні особи, які не є членами бірж, можуть брати участь у біржовій торгівлі виключно через біржових посередників.

Участь членів товарної біржі у біржовій торгівлі Члени біржі, які є брокерськими фірмами або незалежними брокерами, здійснюють біржову торгівлю безпосередньо від свого імені і за свій рахунок, або від імені клієнта і за його рахунок, або від свого імені за рахунок клієнта, або від імені клієнта за свій рахунок.

Члени біржі, які не є брокерськими фірмами або незалежними брокерами, беруть участь у біржовій торгівлі: * безпосередньо від свого імені - тільки при торгівлі реальним товаром, виключно за свій рахунок, без права на біржове посередництво; * через організовувані ними брокерські контори; * на договірній основі з брокерськими фірмами, брокерськими конторами і незалежними брокерами, які здійснюють свою діяльність на даній біржі.

Відвідувачі біржових торгів Під відвідувачами біржових торгів розуміються юридичні та фізичні особи, які не є членами біржі і мають відповідно до установчих документів біржі право на здійснення біржових угод. Відвідувачі біржових торгів можуть бути постійними і разовими.

Постійні відвідувачі, які є брокерськими фірмами, брокерськими конторами або незалежними брокерами, має право здійснювати біржове посередництво в порядку і на умовах, встановлених Законом "Про товарних біржах і біржову торгівлю".

Постійні відвідувачі не беруть участь у формуванні статутного капіталу і управлінні біржею. Вони користуються послугами біржі і зобов'язані вносити плату за право на участь у біржовій торгівлі в розмірі, визначеному відповідним органом управління біржі.

Надання постійному відвідувачеві права на участь у біржових торгах на термін більше трьох років не допускається. Число постійних відвідувачів не повинна перевищувати тридцяти відсотків від загального числа членів біржі.

Разові відвідувачі біржових торгів мають право на укладення угод тільки на реальний товар, від свого імені і за свій рахунок.

Біржові брокери Біржові угоди відбуваються в ході біржових торгів через біржових брокерів.

Біржовими брокерами є службовці або представники підприємств, установ і організацій - членів біржі і біржових посередників, а також незалежні брокери.

Ліцензування біржових посередників, біржових брокерів Вчинення ф'ючерсних і опціонних угод у біржовій торгівлі здійснюється біржовими посередниками, біржовими брокерами на основі ліцензій, які видаються Комісією з товарних бірж. Положення про ліцензію на здійснення ф'ючерсних і опціонних угод у біржовій торгівлі біржовими посередниками, біржовими брокерами затверджується Кабінетом Міністрів України.

Комісія з товарних бірж вправі делегувати брокерським гильдиям або їх асоціаціям свої права на видачу ліцензій біржовим посередникам, біржовим брокерам.

Облік біржових угод біржовими посередниками Брокерські фірми, брокерські контори і незалежні брокери зобов'язані вести облік чинених у біржовій торгівлі біржових угод по кожному клієнту і зберігати відомості про ці операції протягом п'яти років з дня вчинення правочину, а також надавати зазначені відомості на вимогу Комісії по товарних бірж.

Відносини між біржовими посередниками і їх клієнтами Відносини між біржовими посередниками і їх клієнтами визначаються на основі відповідного договору. Біржа в межах своїх повноважень може регламентувати взаємини біржових посередників і їхніх клієнтів, застосовувати в установленому порядку санкції до біржових посередників, які порушують встановлені нею правила взаємовідносин біржових посередників з їх клієнтами.

Біржові посередники вправі вимагати від своїх клієнтів внесення гарантійних внесків на свої розрахункові рахунки, відкриті в розрахункових установах (клірингових центрах), а також надання прав на розпорядження ними від імені біржового посередника відповідно до даним йому дорученням.

Брокерські гільдії та їх асоціації Біржові посередники, біржові брокери має право створювати брокерські гільдії, зокрема при біржах. Брокерські гільдії можуть об'єднуватися в асоціації. Брокерські гільдії та їх асоціації створюються в порядку і на умовах, встановлених законодавством для громадських об'єднань (організацій).

Товарна експертиза на товарній біржі Біржа на вимогу учасника біржової торгівлі зобов'язана організувати експертизу якості реальних товарів, що реалізуються через біржові торги.

Гарантії у біржовій торгівлі при здійсненні форвардних, ф'ючерсних і опціонних угод Біржа з метою забезпечення виконання чинених на ній форвардних, ф'ючерсних і опціонних угод зобов'язана організувати розрахункове обслуговування шляхом створення розрахункових установ (клірингових центрів), створюваних у встановленому порядку, або укладення договору з банком або кредитною установою про організації розрахункового (клірингового) обслуговування.

Клірингові центри можуть створюватися як незалежні від біржі організації біржових посередників.

Клірингові центри вправі: · встановлювати види, розміри і порядок справляння внесків, що гарантують виконання форвардних, ф'ючерсних і опціонних угод і відшкодування збитку, що виник в результаті повного або часткового невиконання зобов'язань за цими угодами, а також визначати інші фінансові зобов'язання учасників цих угод; · здійснювати в установленому порядку кредитування і страхування учасників форвардних, ф'ючерсних і опціонних угод в межах, необхідних для гарантування цих угод, а також відшкодування збитків у разі їх невиконання.

Гарантії вільних цін у біржовій торгівлі Біржа має право на самостійне і вільне встановлення: · відрахувань на користь біржі від комісійних, одержуваних біржовими посередниками у винагороду за посередницькі операції на біржі; · зборів, тарифів та інших платежів, що стягуються на користь біржі з її членів і інших учасників біржової торгівлі за послуги, що надаються біржею і її підрозділами; · штрафів, що стягуються за порушення статуту біржі, правил біржової торгівлі та інших правил, встановлених внутрішніми документами біржі.

Біржі забороняється встановлювати: · рівні і межі цін на біржовий товар у біржовій торгівлі; · розміри винагороди, стягнутого біржовими посередниками за посередництво в біржових угодах.

Вирішення спорів на товарній біржі Спори, пов'язані з укладанням біржових угод, розглядаються в біржовій арбітражній комісії, у суді, арбітражному суді.

Біржова арбітражна комісія створюється як орган, який здійснює примирення сторін або виконує інші функції третейського суду. Положення про біржовий арбітражної комісії та про порядок розгляду спорів затверджуються біржею відповідно до законодавства.

Зовнішньоекономічна діяльність товарних бірж Біржа має право укладати від свого імені угоди про співробітництво з іноземними юридичними і фізичними особами в межах прав, наданих їй Законом "Про товарних біржах і біржову торгівлю" й іншими актами законодавства, в тому числі укладати угоди про імпорт товарів, призначених для здійснення діяльності біржі без права виставлення цих товарів на біржові торги.

Експорт та імпорт товарів, призначених для виставляння на біржові торги, здійснюється біржовими посередниками чи їх клієнтами у порядку, встановленому законодавством і Законом "Про товарних біржах і біржову торгівлю".

Службовці товарної біржі Службовцями товарної біржі є фізичні особи, які беруть участь в її діяльності на основі трудового договору у формі контракту. Умови праці службовців біржі регулюються трудовим договором у формі контракту відповідно до Закону "Про товарних біржах і біржову торгівлю" й іншими законодавчими актами.

Службовцям біржі забороняється брати участь у біржових угодах і створювати власні брокерські фірми, а також використовувати службову інформацію у власних інтересах.

Державне регулювання діяльності товарних бірж Комісія з товарних бірж Для здійснення державного регулювання та контролю діяльності товарних бірж при Державному комітеті Російської Федерації з антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур створюється Комісія з товарних бірж.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією Російської Федерації, законодавчими актами Російської Федерації, указами та розпорядженнями Президента Російської Федерації, постановами і розпорядженнями Уряду Російської Федерації.

До складу Комісії з товарних бірж входять: · голова; · десять представників від федеральних органів виконавчої влади, включаючи представників Державного комітету Російської Федерації по антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур і Міністерства економіки Російської Федерації; · п'ять представників від біржових спілок та об'єднань, зареєстрованих і діють на території Російської Федерації; · п'ять представників від брокерських гільдій і асоціацій, які зареєстровані і діють на території Російської Федерації; · десять незалежних експертів і представників від громадських об'єднань підприємців, які зареєстровані і діють на території Російської Федерації.

Члени Комісії з товарних бірж призначаються Головою Державного комітету Російської Федерації по антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур за поданням голови Комісії строком на 5 років.

Щорічно може оновлюватися не більше 20 відсотків складу Комісії.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Державним комітетом Російської Федерації з антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур. Робочий апарат (центральна і регіональні бюро) Комісії формується в межах штатної чисельності Державного комітету Російської Федерації по антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур.

Голова Комісії призначається Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Державного комітету Російської Федерації по антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур строком на 5 років.

Уряд Російської Федерації може достроково звільнити голову Комісії з посади без виведення його зі складу Комісії до закінчення п'ятирічного терміну його повноважень як члена Комісії.

Голова Комісії з товарних бірж: · визначає персональний склад Комісії та вносить його на затвердження Голови Державного комітету Російської Федерації по антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур; · планує і організовує діяльність Комісії та її робочого апарату; · представляє в Державний комітет Російської Федерації з антимонопольної політиці і підтримці нових економічних структур річний звіт біржового руху та біржової торгівлі в Російській Федерації і річний звіт про діяльність Комісії; · призначає державних комісарів на товарні біржі; · вносить пропозиції за штатним розкладом центрального бюро Комісії на затвердження Голови Державного комітету Російської Федерації з антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур; · скликає в міру необхідності засідання Комісії та головує на засіданнях; · розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає функції центрального і регіональних бюро, служб і відділів Комісії; · призначає керівників регіональних бюро, відділів центрального бюро Комісії; · приваблює на договірних засадах до роботи за планами Комісії науково-дослідні організації, експертів і консультантів; · створює робочі групи із службовців робочого апарату та членів Комісії за участю експертів і службовців інших організацій з проблем, що входять до компетенції Комісії; · організовує взаємодію Комісії з органами держави та місцевого самоврядування з проблем розвитку та регулювання біржової торгівлі.

Кандидати в члени Комісії висуваються федеральними органами виконавчої влади, біржовими спілками і об'єднаннями, брокерськими гільдіями і асоціаціями, іншими громадськими об'єднаннями підприємців.

Голова Державного комітету Російської Федерації по антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур в разі мотивованої відхилення запропонованої кандидатури члена Комісії повідомляє висуває його організації причини відмови.

Голова Державного комітету Російської Федерації по антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур за поданням голови Комісії має право вивести члена Комісії з її складу до закінчення терміну повноважень: · у разі вчинення умисного корисливого або тяжкого правопорушення; · у разі пропуску більше половини засідань Комісії протягом календарного року; · за власним бажанням члена Комісії.

Комісія може мати з числа своїх членів двох штатних заступників голови.

Заступники голови Комісії призначаються головою Державного комітету Російської Федерації по антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур за поданням Комісії.

Звільнення заступника голови Комісії з посади не звільняє його від прав та обов'язків члена Комісії.

Члени Комісії мають право: · брати участь у вирішенні всіх питань, що виносяться на обговорення Комісії; · отримувати всю знаходиться в розпорядженні Комісії інформацію про товарні біржі, біржовий торгівлі та її учасників; · у разі незгоди з рішенням Комісії доводити свою окрему думку в письмовій формі до відомості голови Державного комітету Російської Федерації по антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур та громадськості.

Члену Комісії видається службове посвідчення встановленого зразка.

Член Комісії зобов'язаний зберігати комерційну таємницю, отриману при здійсненні контролю діяльності товарних бірж та учасників біржової торгівлі.

Член Комісії не може виконувати функції державного комісара на товарній біржі.

Рішення Комісії правомочні, якщо на її засіданні присутні більше половини членів Комісії. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів.

Засідання Комісії скликається на вимогу однієї третини членів Комісії, що входять до її складу на момент скликання засідання.

Рішення Комісії та дії її членів можуть бути оскаржені до Державного комітету Російської Федерації по антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Комісія має печатку із зображенням Державного герба Російської Федерації та зі своїм найменуванням, а також рахунки в банку.

Функції Комісії з товарних бірж Комісія виконує наступні функції: · видає ліцензії на організацію біржової торгівлі; · здійснює і контролює видачу ліцензій біржовим посередникам і біржовим брокерам на вчинення ф'ючерсних і опціонних угод у біржовій торгівлі; · контролює дотримання законодавства про товарні біржі; · організовує і вивчає діяльність товарних бірж; · розробляє методичні рекомендації з підготовки біржових документів; · організовує розгляд скарг учасників біржової торгівлі на зловживання і порушення законодавства у біржовій торгівлі; · розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства про товарні біржі.

Повноваження Комісії з товарних бірж Комісія з товарних бірж вправі: · відмовити біржі у видачі ліцензії на організацію біржової торгівлі в разі невідповідності її установчих документів та правил біржової торгівлі вимогам Закону "Про товарних біржах і біржову торгівлю", а також відкласти видачу цієї ліцензії при порушенні Положення про ліцензування товарних бірж; · анулювати видану біржі ліцензію або призупинити її дію, якщо біржа порушує законодавство; · направити біржі обов'язкове для виконання розпорядження про скасування або зміну положень установчих документів, правил біржової торгівлі, рішень загальних зборів членів біржі та інших органів управління біржею , або припинення діяльності, яка суперечить законодавству; · направити біржовому посереднику обов'язкове для виконання припис про припинення діяльності, яка суперечить законодавству; · застосовувати до біржі або біржовому посереднику відповідні санкції у разі порушення ними законодавства, невиконання або несвоєчасного виконання розпоряджень Комісії; · призначати державного комісара на біржу; · організовувати за погодженням з органами фінансового контролю Російської Федерації аудиторські перевірки діяльності бірж і біржових посередників; · вимагати від бірж, розрахункових установ (клірингових центрів) і біржових посередників подання облікової документації; · направляти до суду або арбітражного суду матеріали для застосування передбачених законом санкцій до бірж та їх членам, які порушили законодавство, а в разі виявлення ознак злочину передавати матеріали до відповідних правоохоронних органів.

Санкції за порушення Закону "Про товарних біржах і біржову торгівлю" Комісія з товарних бірж вправі застосувати до біржі санкцію у вигляді призупинення дії ліцензії, виданої біржі, на строк до трьох місяців у випадках порушення положень передбачених пунктами 2,3 статті 3; пунктом 2 статті 4; пунктом 3 статті 7; пунктом 3 статті 11; пунктами 2 (абзаци третій, четвертий і п'ятий) і 7 статті 14; пунктом 2 (абзац перший) статті 20; пунктом 1 статті 28; пунктом 2 статті 29; пунктом 1 статті 31 Закону "Про товарних біржах і біржову торгівлю".

У випадку, якщо біржа продовжує допускати порушення положень цього Закону, Комісія має право анулювати видану біржі ліцензію на організацію біржовий торгівлі.

Комісія з товарних бірж вправі застосувати до біржі санкцію у вигляді штрафу у випадках: · проведення біржових торгів без ліцензії або в разі анулювання чи призупинення її дії - у розмірі ста тисяч рублів (30 квітня 1995 рік); · порушення порядку інформування членів біржі та учасників біржової торгівлі про майбутні і попередніх торгах в розмірі тридцяти тисяч рублів; · порушення встановленого біржею порядку контролю за механізмом ціноутворення - у розмірі п'ятдесяти тисяч рублів; · неподання Комісії протягом тижня інформації або документації, необхідної від біржі відповідно до статті 35 Закону "Про товарних біржах і біржову торгівлю ", - у розмірі двадцяти п'яти тисяч рублів; · порушення положень установчих документів біржі щодо максимальної кількості її членів - у розмірі ста тисяч рублів; · використання юридичними особами в їх найменування та (або) рекламі слів" біржа "або "товарна біржа", - у розмірі п'ятисот тисяч рублів; · використання біржею, яка не має ліцензії на організацію біржової торгівлі, у своєму найменуванні та (або) рекламі слова "біржа" - після закінчення трьох місяців з дня її державної реєстрації, у розмірі п'ятисот тисяч рублів.

Отримані Комісією з товарних бірж, її посадовими особами та представниками від біржі і (або) біржового брокера, біржового посередника та інших учасників біржової торгівлі дані розглядаються як конфіденційні і не підлягають оголошенню без згоди останніх. Санкції застосовуються в судовому порядку. Суми штрафів перераховуються до республіканського бюджету Російської Федерації.

Державний комісар на товарній біржі Державний комісар на товарній біржі здійснює безпосередній контроль за дотриманням товарною біржею та біржовими посередниками законодавства Російської Федерації.

Державний комісар призначається Комісією з товарних бірж при Державному комітеті Російської Федерації з антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур (далі - Комісія).

Державний комісар є штатним працівником Державного комітету Російської Федерації по антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур або його територіальних управлінь.

Державний комісар в своїй діяльності керується законодавством Російської Федерації.

Державний комісар зобов'язаний: · сприяти всебічному розвитку конкуренції в біржовій торгівлі; · забезпечувати дотримання прав усіх учасників біржової торгівлі в діяльності товарних бірж та біржової торгівлі, а також у рішеннях органів управління товарних бірж; · запобігати будь-які форми дискримінації будь-якого учасника біржової торгівлі.

Державний комісар: здійснює інспекційну перевірку діяльності товарних бірж, їх розрахункових установ (клірингових центрів) і біржової діяльності біржових посередників, відповідності цієї діяльності законодавству Російської Федерації; · перевіряє скарги і заяви про порушення товарними біржами і біржовими посередниками законодавства Російської Федерації, в тому числі скарги на незаконність застосування товарними біржами санкцій; · представляє в Комісію висновки за результатами перевірок скарг та заяв; · організує за дорученням Комісії аудиторські перевірки діяльності товарних бірж і біржових посередників; · залучає до участі в перевірках службовців робочого апарату Комісії, у тому числі регіональних бюро .

Державний комісар має право: · бути присутнім на біржових торгах; · брати участь з правом дорадчого голосу в загальних зборах членів товарної біржі і загальних зборах членів відділів (відділень) товарної біржі; · знайомитися з інформацією про діяльність товарної біржі, включаючи протоколи та рішення зборів та засідань органів управління біржею, в тому числі конфіденційного характеру; · знайомитися з обліковою документацією товарних бірж та їх розрахункових установ (клірингових центрів); · знайомитися з обліковою документацією біржових посередників щодо біржових угодах; · контролювати організацію товарною біржею публічних біржових торгів.

За матеріалами перевірок державний комісар: · дає рекомендації керівництву товарної біржі або біржовому посереднику про усунення виявлених порушень законодавства; · направляє копію своїх рекомендацій до Комісії або її регіональне бюро; · вносить до Комісії пропозиції про застосування санкцій у зв'язку з порушенням законодавства; · у разі виявлення ознак злочину подає відповідні матеріали в Комісію для вирішення питання про передачу їх в органи прокуратури Російської Федерації для порушення кримінальної справи.

Державний комісар не має права: · безпосередньо чи опосередковано брати участь у біржовій торгівлі; · вилучати при перевірці будь-які документи чи матеріали товарної біржі або біржового посередника; · розголошувати інформацію про товарні біржі та учасників біржової торгівлі, отриману в процесі перевірки та містить їх комерційну таємницю .

Розголошення отриманої в процесі перевірки інформації, яка містить комерційну таємницю товарної біржі або біржового посередника, дає їм право на порушення позову про компенсацію збитку за рахунок державного комісара.

Гарантія самоврядування товарних бірж Втручання вищих і місцевих органів державної влади та управління в діяльність бірж, за винятком випадків порушення Закону "Про товарних біржах і біржову торгівлю" та інших актів законодавства, не допускається.

Рішення вищих і місцевих органів державної влади та управління, що мають наслідком невиконання та (або) нанесення шкоди сторонам біржових угод, визнаються незаконними в судовому порядку. Вищі та місцеві органи державної влади та управління, а також їх посадові особи, діяння яких спричинили невиконання біржових угод і (або) нанесення шкоди сторонам угоди, несуть повну відповідальність і відшкодовують завдані збитки у повному обсязі, включаючи упущену вигоду. Збиток відшкодовується з відповідних бюджетів.

Використаної літератури: Закон РФ від 20 лютого 1992 р. N 2383-1 "Про товарних біржах і біржову торгівлю" (з ізм. І доп. Від 24 червня 1992 р. і від 30 квітня 1993 р., 19 червня 1995 р.) .

Постанова ЗС РФ від 20 лютого 1992 р. N 2384-1 "Про введення в дію Закону Російської Федерації" Про товарних біржах і біржову торгівлю ".

Постанова Уряду РФ від 28 серпня 1992 р. N 642 "Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР у зв'язку з прийняттям Закону Російської Федерації" Про товарних біржах і біржову торгівлю ".

Постанова ЗС РФ від 30 квітня 1993 р. N 4920-1 "Про заходи щодо реалізації Закону Російської Федерації" Про внесення змін до Закону Російської Федерації "Про товарних біржах і біржову торгівлю".

Постанова Уряду РФ від 24 лютого 1994 р. N 152 "Про затвердження Положення про Комісію з товарних бірж при Державному комітеті Російської Федерації з антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур, Положення про порядок ліцензування діяльності товарних бірж на території Російської Федерації, Положення про державний комісарі на товарній біржі ".

Постанова Уряду РФ від 24 лютого 1994 р. N 151 "Про збори за видачу ліцензій товарним біржам".

Інформаційний лист комісії з товарних бірж при ГКАП Росії про порядок перереєстрації установчих документів товарних бірж відповідно до Закону РФ "Про товарних біржах і біржову торгівлю" (прийнято на Комісії з товарних бірж при ГКАП, протокол N 2 від 20 серпня 1992 р.).

Порядок віднесення товарних бірж до переліку товарних бірж, на які поширюється дія постанови Ради Міністрів-Уряду Російської Федерації від 11 травня 1993 року N 452 (затв. рішенням Комісії з товарних бірж при ГКАП РФ 15 липня 1993 р., протокол N 17).

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Закон
98.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Роль Північноамериканської угоди про вільну торгівлю НАФТА в міжнародних відносинах
Закон України Про внесення змін до Закону України Про вибори депутатів місцевих рад та сільськи
Закон про адвокатуру
Закон про мита
Федеральний Закон Про рекламу
Закон україни про міліцію
Слово про закон і благодать
Аристотель про право і закон
Закон РФ про митний тариф
© Усі права захищені
написати до нас