Законодавчі органи Російської Федерації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Стор.
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
Глава 1. Парламентаризм - ознака демократичної держави ... ... ... 5
1.1. Історія російського парламентаризму ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2. Федеральне Збори - парламент Російської Федерації ... ... .. 8
1.3. Законодавчий процес в Російській Федерації ... ... ... ... ... .13
Глава 2. Законодавчі (представницькі) органи державної
влади суб'єктів Російської Федерації ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 17
2.1. Повноваження законодавчих органів державної влади
суб'єктів Російської Федерації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 17
2.2. Внутрішня організація законодавчих органів
державної влади суб'єктів Російської Федерації ... ... .. 21
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
Список джерел та літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28
Введення
Державна влада в Російській Федерації на сучасному етапі здійснюється на основі поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Цей принцип закріплений у ст. 10 Конституції Російської Федерації. Важливе значення для розуміння природи і взаємодії трьох гілок влади має закріплене в даній статті положення про їх самостійності.
Цей принцип був вироблений світовою практикою розвитку демократичних держав. Суть його в тому, що демократичний політичний режим може бути встановлений у державі за умови поділу функцій державної влади між самостійними державними органами.
Оскільки існують три основні функції державної влади - законодавча, виконавча і судова, кожна з цих функцій повинна виконуватися самостійно відповідним органом державної влади. Навпаки, з'єднання законодавчих, виконавчих і судових функцій у діяльності одного органу державної влади призводить до надмірної концентрації влади у цього органу, що створює можливість встановлення в країні диктаторського політичного режиму.
Кожен державний орган, що здійснює одну з трьох функцій державної влади, взаємодіє з іншими державними органами. У цій взаємодії вони обмежують одне одного. Така схема взаємовідносин часто називається системою стримування і противаг. Вона представляє єдино можливу схему організації державної влади в демократичній державі.
На федеральному рівні організації державної влади в Російській Федерації система стримувань і противаг, згідно з Конституцією, виглядає наступним чином. Законодавчий орган - Федеральне Збори - приймає закони, визначає нормативну базу діяльності всіх органів державної влади, впливає парламентськими способами на діяльність виконавчої влади (найсерйозніший інструмент впливу - можливість постановки питання про довіру Уряду), в тій чи іншій формі бере участь у формуванні Уряду, судових органів Російської Федерації.
У даній роботі буде розглянута така гілка влади в РФ як законодавча. Органи законодавчої влади включають: Федеральне Збори (Раду Федерації і Державна Дума) і законодавчі органи суб'єктів РФ.
Законодавчі органи одночасно є представницькими органами, тобто представляють і виражають інтереси народу. Ці органи, які мають у суб'єктах РФ самі різні назви, обираються громадянами РФ і володіють виключним правом на прийняття законів - Федеральних Зборів для всієї території країни, а органи законодавчої влади суб'єктів РФ для своїх територій. Органи законодавчої влади завжди складаються з великого числа депутатів, які утворюють комітети і комісії, самі по собі не є органом законодавчої влади. Також не є органами влади апарати при органах державної влади, що здійснюють експертну та підготовчу роботу. Органи законодавчої влади наділяються певними повноваженнями щодо контролю, участі у призначенні посадових осіб, але основна їх функція полягає у прийнятті законів.
Для досягнення зазначеної мети в курсовій роботі необхідно вирішити наступні завдання: розглянути історію розвитку парламентаризму в Росії, статус Федеральних Зборів РФ і законодавчих органів суб'єктів РФ, і законодавчий процес в РФ.
При написанні курсової роботи використовувався метод аналізу наукової літератури.
Курсова робота складається з двох розділів, п'яти підрозділів, висновків та списку джерел і літератури.
Глава 1. Парламентаризм-ознака демократичної держави
1.1 Історія російського парламентаризму
Поява в Росії професійного, постійно діючого представницького і законодавчого органу стало підсумком тривалого і суперечливого історичного розвитку інституту народного представництва. Окремі елементи народного представництва існували в Київській Русі, Великому Новгороді і Московській державі. Однак першою спробою заснувати регулярні представницькі органи вважається скликання в 1550 р. Земського собору, який прийняв Судебник.
У XVI - XVII ст. (У роки правління Івана IV, Федора I, Бориса Годунова, в період Смути, а також при перших Романових - Михайла і Олексія) в Росії формуються і діють органи станового представництва - Боярські думи, Земські собори. В умовах зміцнюється самодержавства вони виконували функції представництва громадських сил і відбивали специфічні місцеві інтереси.
До кінця XVII століття самодержавна влада остаточно бере верх, і інститут Земських соборів (так само як і церковних) ліквідується, але залишається в народній пам'яті і аж до початку XX ст. (До формування першої виборної Думи) виступає важливим ідеологічним символом для різних суспільних і політичних сил.
Соціальний і політичний режим, введений Петром I, за формою і змістом є запереченням парламентаризму. Але саме він, як це не парадоксально, в достатку породжує різні прожекти введення на Русі представницької системи. З 30 - х рр.. XVIII ст. (Після смерті Петра I) російська політична думка інтенсивно розробляє ідею обмеження самодержавства за допомогою органів парламентського типу.
У екатерининскую епоху виникають інститути представництва станів: спочатку дворянства, потім купецтва. У ході надзвичайно доброчинних
реформ Олександра II в Росії народжується земство - всесословное представництво на рівні повітів і губерній. У 1870 р. формуються міські станові представницькі установи - органи міського самоврядування. Нарешті, 27 квітня 1906 починає свою роботу I Державна Дума - перший російський загальнонаціональний парламент. У 1906 - 1917 рр.. було обрано чотири Державних Думи, але лише одна з них (третя) відпрацювала повний термін.
Жовтнева революція і наступна за нею кардинальна ломка всього державного устрою висунули новий тип народного представництва - Поради, проголошені повновладними і єдиновладними органами народного представництва. Політична доктрина того періоду допускала поділ функцій органів управління, але повністю заперечувала будь-яке був поділ влади. На ділі Поради займали підлегле становище, поступившись пріоритет органам партійно-політичного керівництва суспільством і державою. Так, за період з 1930 по 1988 р. Верховна Рада СРСР прийняла на сесіях лише 1% всіх діяли законів; в основному ж він стверджував (списком і одноголосно) рішення, введені в дію указами Президії Верховної Ради СРСР [1].
Однак було б неправильно бачити в радянському періоді тільки заперечення парламентаризму. Та чи інша форма народного представництва може прискорити або загальмувати суспільний розвиток, але не в змозі скасувати його об'єктивних законів. Обрання та періодичне оновлення Рад, побудованих і діючих на базі єдиних принципів, сприяло укоріненню ідеї прямого народного представництва, зміцненню держави, відновлення і збереження державної єдності в багатонаціональній країні. Депутати, хоч би високий пост вони не займали, були зобов'язані регулярно звітувати перед виборцями, відповідати на їхні клопотання і
прохання. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків депутат міг бути відкликаний, і такі випадки мали місце.
Політична еволюція радянської форми народного представництва визначила перехід до парламентської форми, заснованої на принципі поділу влади. У ході конституційної реформи 1988 - 90 - х рр.. була заснована "двоповерхова" парламентська система: обирається всенародно З'їзд народних депутатів і сформований ним постійно діючий двопалатний Верховна Рада. Вибори З'їзду народних депутатів СРСР (1989 р.) та З'їзду народних депутатів РРФСР (1990 р.) проходили, хоча і не без деяких архаїчних обмежень, але цілком демократично, на альтернативній основі, і стали важливим кроком у розвитку системи народного представництва. Перший З'їзд народних депутатів РРФСР, які зібралися 16 березня 1990 р., проголосив поділ законодавчої, виконавчої та судової влади "найважливішим принципом функціонування РРФСР як правової держави" і прийняв нову редакцію ст. 6 Конституції РРФСР, усунувши з неї згадка про керівну роль комуністичної партії. Після виборів Президента РРФСР, що відбулися 12 червня 1991 р., шостий З'їзд народних депутатів постановою від 21 квітня 1992 р. закріпив у Конституції РФ поділ влади як основоположний принцип організації державної влади.
Реально країна переживала перехідний період, коли, з одного боку, зберігався "повновладний" З'їзд народних депутатів, а з іншого - існували Президент, двопалатний Верховна Рада, Конституційний, Верховний і Вищий Арбітражний Суди, що діяли фактично на основі принципу поділу влади. Протистояння загострилося в результаті боротьби між Президентом, Верховною Радою та З'їздом народних депутатів, що розгорілася на тлі економічної кризи, викликаної спробою проведення радикальних економічних реформ. Проголосити і закріпити в Кон-
статиці принцип поділу влади виявилося значно легше, ніж навчитися управляти відповідно до цього принципу, що передбачає високу правову культуру всіх учасників конституційного процесу.
Підсумком нараставших протиріч став гостра політична криза вересня - жовтня 1993 р., що завершився винесенням на всенародне голосування 12 грудня 1993 нині діючої Конституції РФ.
У порівнянні з попередньою в чинній Конституції РФ принцип поділу влади реалізований більш послідовно і повно. Однак обставини її прийняття зумовили ряд особливостей в реалізації цього принципу: підкреслений пріоритет президентської влади, обмеження контрольних повноважень парламенту, ускладнений механізм усунення з посади Президента і полегшений механізм розпуску Державної Думи, підпорядкування виконавчої влади Президентові і її фактична незалежність від парламенту і ін
Просування Росії по шляху створення громадянського суспільства і правової держави призведе, по - видимому, до вдосконалення ряду інститутів та положень нині діючої Конституції, зокрема, до зміцнення самостійності та відповідальності Уряду та розширення повноважень палат Федеральних Зборів. [2]
1.2 Федеральне Збори - парламент Російської Федерації
Згідно з Конституцією РФ (ст. 94), Федеральне Збори є парламентом Російської Федерації.
Парламент як державно-правовий інститут має багатовікову історію. Перші парламенти (англійський парламент, іспанські кортеси) виникли ще у XII - XIII століттях. Проте історія сучасного парламенту як про-
щенаціонального представницького установи, відмінного від станових представницьких установ часів феодалізму, починається з епохи буржуазних революцій, після перемоги яких парламент стає найважливішим органом держави. Саме тоді оформився і набув поширення парламентаризм - особлива система державного управління суспільством, яка характеризується поділом праці законодавчого та виконавчого при суттєвої політичної та ідеологічної ролі парламенту.
Парламент і парламентаризм - поняття взаємозалежні, але не рівнозначні. Парламентаризм не може існувати без парламенту. У той же час парламент може існувати без найважливіших елементів парламентаризму, які можуть бути втрачені. До числа цих найважливіших елементів парламентаризму відносяться перш за все поділ влади, показність і законність.
Слід особливо виділити показність, оскільки тільки в умовах демократичного самовизначення народу парламент набуває характеру демократично легітимізованого народних зборів, корінним чином відрізняється і від колегії радників феодального сюзерена або органу корпоративного станового представництва більш пізнього періоду, і від представницьких установ соціалістичної держави. Наявність такого роду народних зборів дозволяє говорити про парламентську демократію як форму держави, що базується на принципі народного суверенітету.
У Російській Федерації Федерального Зібрання як парламент республіки прийшло на зміну "двоступінчастим" механізму вищих органів державної влади Російської Федерації, включавшему З'їзд народних депутатів і сформований ним Верховна Рада.
Створені в роки радянської влади як представницьких органів "нового, соціалістичного типу, докорінно відрізняються від установ буржуазного парламентаризму" ці державні органи в міру демократизації російського суспільства, відображення в Конституції принципу раз
поділу законодавчої, виконавчої та судової влади і поступового впровадження його в життя все більше набували риси парламенту. Проте стати справжнім парламентом країни вони так і не змогли, по-перше, в силу покладених на них діяла тоді Конституцією повноважень, суперечили принципу поділу влади (розпорядчі та деякі контрольні повноваження), і, по-друге, в силу фактично існував вертикального підпорядкування представницьких органів країни, зовсім не властивого парламентським представницьким органам.
У ст. 94 Конституції РФ вказується, що Федеральне Збори - представницький орган Російської Федерації. Тим самим встановлюється, що формою держави є представницька, тобто опосередкована виборами, парламентська демократія, в умовах якої формування політичної волі народу покладається на народне представництво, самостійно приймає найбільш відповідальні рішення.
У ст. 94 Конституції РФ Федеральне Збори характеризується і як законодавчий орган Російської Федерації. У цій передачі парламенту законодавчої влади реалізується принцип народного суверенітету як основи правопорядку. [3]
Визнання Федеральних Зборів законодавчою владою означає разом з тим, що жоден закон Російської Федерації не може бути видано, якщо він не розглянутий і не схвалений парламентом, а сам парламент має повну і нічим не обмеженої в рамках повноважень Російської Федерації і її Конституції компетенцією у сфері законодавства.
Будучи законодавчим органом, Федеральне Збори виконує і деякі досить обмежені контрольні функції за виконавчою владою. Контроль здійснюється за допомогою федерального бюджету, прийнятого Державною Думою, а також використання права відмовляти в
довірі Урядові, що в цьому випадку може бути відправлено Президентом Російської Федерації у відставку.
Згідно зі ст. 95 Конституції, Федеральне Збори складається з двох палат - Ради Федерації і Державної Думи. Державна Дума представляє все населення Російської Федерації, а Рада Федерації, часто іменований верхньою палатою, складається з членів, що представляють всі суб'єкти Російської Федерації. Рада Федерації покликаний виражати інтереси місцевостей, регіональні думки і сподівання. Разом з тим Рада Федерації - державний орган всієї Федерації. Його рішення та інші волевиявлення адресуються не тим чи іншим суб'єктам Російської Федерації, а державі в цілому, тобто всій Росії.
До прийняття нової Конституції в Російській Федерації існував двопалатний вищий представницький орган державної влади - Верховна Рада. Однак на ділі він функціонував як однопалатний орган, оскільки більша частина компетенції Верховної Ради здійснювалася спільно обома палатами, і дуже серйозну роль грали загальні для всього Верховної Ради органи: Голова Верховної Ради і Президію Верховної Ради.
В Федеральном Собрании палаты самостоятельно решают вопросы, относящиеся к их ведению, в соответствии с Конституцией. Она устанавливает в ст. 100, что палаты могут собираться совместно лишь для заслушивания посланий Президента РФ, посланий Конституционного Суда РФ и выступлений руководителей иностранных государств.
Более того, Конституция предусматривает совершенно различную компетенцию для каждой из палат, обеспечивая тем самым систему "сдержек и противовесов" в деятельности Федерального Собрания. В этой системе Совету Федерации отводится роль своего рода тормоза по отношению к Государственной Думе, призванного предотвратить возможность установления в Российской Фе-
дерации "тирании большинства", завоеванного на выборах в Государственную Думу теми или иными политическими силами.
Следует заметить, что в нашем обществе существует определенное недоверие к представительным органам государственной власти вообще и к парламенту в частности. Такое недоверие является следствием той политической борьбы, которая предшествовала принятию действующей Конституции РФ. В обществе имеются силы, которые не прочь отказаться от парламента как важнейшего демократического института или превратить его в послушную, не играющую самостоятельной роли ассамблею. Однако такие устремления наталкиваются на ряд противодействующих факторов.[4]
Многие представители политических кругов страны отдают себе отчет в том, что полная дискредитация парламента может сильно подорвать складывающиеся политико-идеологические устои российской демократии. Если с точки зрения политической значимости парламент сегодня обесценен в глазах значительной части населения страны, то этого нельзя сказать о его идеологической роли. Существен и тот факт, что в демократических странах парламент является своеобразным олицетворением политических традиций, важным показателем национальной политической культуры. В придании определенной политической эффективности парламенту заинтересованы и те политические силы, которые не представлены в правительстве и для которых парламент служит ареной, где они могут отстаивать свои интересы.
Парламент выступает и как своего рода уравновешивающая сила в отношениях конкурирующих политических сил, как арена защиты интересов тех из них, которые в сегодняшней ситуации обладают меньшими возможностями воздействия на политическую жизнь страны.
Вследствие взаимодействия всех этих факторов развитие российского парламентаризма идет сложным, во многом противоречивым путем.[5]
1.3 Законодательный процесс в Российской Федерации
Законодательный процесс - регламентированный Конституцией РФ, законами и иными нормативно-правовыми актами процесс внесения на рассмотрение законодательного органа, принятия, опубликования и вступления в действие законов.
Конституцией РФ и регламентами палат Федерального Собрания РФ предусмотрены следующие стадии законодательного процесса:
1. Внесение законопроекта — законодательная инициатива.
Законодательная инициатива — это конституционная возможность вносить в Государственную Думу проекты федеральных законов, конституционных и просто законов, а также проекты законов о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство, а равно о признании определенных законов недействующими, утратившими силу. Правом законодательной инициативы обладают Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, законодательные (представительные) органы субъектов РФ. Это право принадлежит также Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ, Высшему Арбитражному Суду РФ по вопросам их ведения. Перечисленные государственные органы, должностные лица, члены представительных органов именуются субъектами права законодательной инициативы. Определенные виды законопроектов, касающиеся финансов государства, могут быть
внесены только при наличии заключения Правительства РФ; это — законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства и иные законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета.
Законопроекты вносятся в Государственную Думу Федерального Собрания РФ.
Подготовленный к внесению в палату законопроект направляется субъектом права законодательной инициативы Председателю Государственной Думы. Регламент палаты предусматривает обязательную регистрацию законопроекта подразделениями ее аппарата. Законопроект считается внесенным в Государственную Думу со дня его регистрации в Управлении документационного обеспечения аппарата палаты, где заводится электронная регистрационная карта, в ней фиксируются сведения о законопроекте и сроках его поступления к палату, об этапах его прохождения в палате и т. д. Поступивший законопроект Председатель Государственной Думы направляет в соответствующий комитет по предметам его ведения для определения его соответствия требования ст. 104 Конституции РФ. В течение 14дней комитет обязан рассмотреть законопроект и направить его в Совет Государственной Думы. Совет палаты назначает соответствующий комитет ответственным по законопроекту, а также принимает решение о включении этого законопроекта в примерную программу законопроектных работ палаты на очередную сессию или в календарь рассмотрения вопросов на очередной месяц.
2. Обсуждение законопроекта в Государственной Думе. Оно проходит, как правило, в трех чтениях. Исключение составляет рассмотрение проекта закона о федеральном бюджете, которое проводится в четырех чтениях.
Первое чтение законопроекта представляет собой первоначальное рассмотрение законопроекта на планерном заседании нижней палаты (обсуждаются его основные положения, вопрос о необходимости принятия, концепция законно
проекта, дается оценка соответствия основных положений законопроекта Конституции РФ).
В период между первым и вторым чтениями в установленный срок (он не может быть менее 15 дней, а для законопроекта по предметам совместного ведения — не менее 30 дней) субъекты права законодательной инициативы могут направлять в Государственную Думу, ответственному за обсуждаемый законопроект комитету поправки, т. е. предложения об изменении, дополнении или исключении той или иной статьи, ее части, формулировки, раздела законопроекта, рассмотренного в первом чтении. Поправки обобщаются ответственным комитетом Государственной Думы в виде таблицы поправок и выносятся затем для обсуждения их палатой во время второго чтения.
Второе чтение законопроекта предполагает обсуждение на планерном заседании палаты поправок, поступивших от субъектов права законодательной инициативы на законопроект, и голосование о принятии его за основу и в целом. Законопроект, принятый во втором чтении, направляется в ответственный комитет для устранения с участием правового управления внутренних противоречий, становления правильной взаимосвязи статей и редакционной правки. По окончании такой работы ответственный комитет направляет законопроект в совет палаты для включения в проект порядка работы палаты.
Третье чтение законопроекта это заключительное обсуждение в Государственной Думе законопроекта без права внесения в него поправок и рассмотрения в целом. В случае если законопроект принят в третьем чтении, то дальнейшему рассмотрению он не подлежит.
3. Принятие закона. Федеральные законы принимаются Государственной Думой большинством голосов от общего числа ее депутатов; при голосовании по проектам федеральных конституционных законов требуется не менее двух третей голосов от общего числа Депутатов Государственной Думы.
4. Рассмотрение и одобрение Советом Федерации принятого Государственной Думой федерального закона. Принятые Государственной Думой федеральные
законы в течение 5 дней передаются на рассмотрение Совета Федерации, который рассматривает и ставит на голосование поступившие из Государственной Думы законы. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат федеральные законы по вопросам федерального бюджета, федеральных налогов и сборов, финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии, ратификации и денонсации международных договоров РФ, статуса и зашиты государственной границы РФ, войны и мира (ст. 106 Конституции РФ). Однако если в течение 14 дней федеральный закон, принятый Государственной Думой, не был рассмотрен Советом Федерации, то он также считается одобренным этой палатой. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты. Закон может быть и отклонен.
5. В этом случае может возникнуть дополнительный этап — преодоление разногласий между Советом Федерации РФ и Государственной Думой в связи с отклонением принятого Государственной Думой закона.
6. Подписание и обнародование федерального закона Президентом РФ. Это заключительная стадия законодательного процесса. Участие главы государства
неотъемлемая составная часть законодательного процесса. Принятый федеральный закон в течение пяти дней направляется ему для подписания и обнародования. И в течение 14 дней с момента поступления федерального закона Президент РФ должен принять решение и выбрать один из двух возможных вариантов своих действий в его отношении. Во-первых, в течение этого срока глава государства может подписать федеральный закон и обнародовать его, после чего он в установленном порядке вступает в силу. Во-вторых, Президент РФ в этот же срок может применить свое конституционное право вето и отклонить федеральный закон, не подписав его.
Процедура прохождения федеральных конституционных законов имеет особенности, в частности требуется квалифицированное большинство, причем разнос в каждой из палат. Федеральний конституційний закон вважається прийнятим, якщо він схвалений більшістю не менше трьох чвертей голосів від загальної кількості членів Ради Федерації і не менше двох третин голосів від загального числа депутатів Державної Думи. Принятый таким путем федеральный
конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит подписанию главой государства и обнародованию.

Глава 2. Законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов Российской Федерации
2.1 Полномочия законодательных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации являются постоянно действующими высшими и единственными органами законодательной власти субъектов Российской Федерации.
Наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, его структура устанавливаются конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта Российской Федерации.
Так, согласно Конституции Республики Адыгея (ст. 63) высшим законодательным (представительным) органом государственной власти этой республики является Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея. В Конституции Республики Тыва (ст. 62) законодательный (представительный) орган государственной власти республики называется Верховным Хуралом, в Уставе (Основном Законе) Саратовской области (ст. 68) - областной Думой, в Уставе Чукотского автономного округа (ст. 28) - Думой Чукотского автономного округа и т.д.
Большинство законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации являются однопалатными. Исключения составляют Государственное Собрание Республики Башкортостан, Законодательное Собрание Республики Карелия , Парламент Кабардино-Балкарской Республики, Государственное Собрание Республики Саха (Якутия), Законодательное собрание Свердловской области, имеющие две палаты.
Государственное Собрание Республики Башкортостан состоит из Палаты Представителей и Законодательной Палаты. Законодательное Собрание Республики Карелия включает Палату Республики и Палату Представителей. Парламент Кабардино-Балкарской Республики состоит из Совета Республики и Совета Представителей. Государственное Собрание Республики Саха (Якутия) имеет Палату Республики и Палату Представителей, Законодательное собрание Свердловской области состоит из областной Думы и палаты представителей.
Число депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации устанавливается конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. Например, согласно Конституции Республики Ингушетия (ст. 57) ее Народное Собрание состоит из 27 депутатов. Конституция Республики Татарстан (ст. 90) предусматривает избрание в состав Государственного Совета Республики 130 депутатов; Устав (Основной Закон) Рязанской области (ст. 30) устанавливает, что Рязанская областная Дума состоит из 36 депутатов и т.д.
Конституция (устав) субъекта Российской Федерации устанавливает также срок полномочий депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации одного созыва, который не может превышать пять лет. Например, согласно Конституции Республики Марий Эл (ст. 65) Государственное Собрание республики избирается сроком на четыре года. В Уставе (Основном Законе) Краснодарского края (ст. 24) предусматривается избрание Законодательного Собрания края также на четыре года и т.д.
Законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации самостоятельно устанавливается число депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации является правомочным, если в его состав избрано не менее двух третей от установленного числа депутатов.[6]
Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации:
а) принимает конституцию субъекта Российской Федерации и поправки к ней, если иное не установлено конституцией субъекта Российской Федерации, принимает устав субъекта РФ и поправки к нему;
б) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения субъекта Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов в пределах полномочий субъекта РФ;
в) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией РФ, федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъектов РФ.
Законом субъекта Российской Федерации:
а) утверждается бюджет субъекта Российской Федерации и отчет о его исполнении, представленные высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, а в случае, если такая должность не установлена, то руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ;
б) устанавливаются в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации основы организации и деятельности законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации;
в) устанавливается порядок проведения выборов в органы местного самоуправления на территории субъекта РФ, в пределах полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации определяется порядок деятельности органов местного самоуправления;
г) утверждаются программы социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, представленные высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ;
д) устанавливаются налоги и сборы, установление которых отнесено к ведению субъекта РФ, а также порядок их взимания;
е) устанавливается порядок образования и деятельности внебюджетных и валютных фондов субъекта РФ, утверждаются отчеты о расходовании средств этих фондов;
ж) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью субъекта Российской Федерации, в том числе долями (паями, акциями) субъекта РФ в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных организационно-правовых форм;
з) утверждается заключение и расторжение договоров субъекта РФ;
и) устанавливается порядок назначения и проведения референдума субъекта РФ;
к) устанавливается порядок проведения выборов в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, а также выборов высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ;
л) устанавливается административно-территориальное устройство субъекта Российской Федерации и порядок его изменения;
м) утверждается схема управления субъектом Российской Федерации, определяется структура высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ;
н) регулируются другие вопросы, относящиеся в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации к ведению и полномочиям субъекта РФ.[7]
 
2.2 Внутренняя организация Законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Постановлениями законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации:
определяется порядок деятельности этого органа;
назначаются на должность и освобождаются от должности отдельные должностные лица субъекта Российской Федерации, а также оформляется согласие на их назначение на должность, если такой порядок назначения предусмотрен Конституцией РФ, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта РФ;
назначается дата выборов в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, а также дата выборов высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ;
назначается референдум субъекта Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации;
оформляется решение о недоверии (доверии) высшему должностному лицу (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ, а также решение о недоверии (доверии) руководителям органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в назначении которых на должность законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации принимает участие в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ;
утверждается соглашение об изменении границ субъектов Российской Федерации;
назначаются на должность судьи конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации;
оформляются другие решения по вопросам, отнесенным Конституцией РФ, федеральными законами к ведению законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах и формах, установленных конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и законами субъекта Российской Федерации осуществляет наряду с другими уполномоченными на то органами контроль за соблюдением и исполнением законов субъекта РФ, исполнением бюджета субъекта РФ, соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью субъекта РФ.
Осуществление законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ определенных контрольных функций позволило некоторым субъектам Российской Федерации именовать эти органы контрольными.
Если конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации предусмотрен двухпалатный законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ, полномочия каждой из палат осуществляются в соответствии с федеральным законодательством, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации.
Порядок деятельности законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации определяется конституциями (уставами), а также законами субъектов Российской Федерации.
Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации избирают председателей, которые руководят их деятельностью и ведают их внутренним распорядком. Они избирают также заместителей председателя законодательного (представительного) органа государственной власти (палаты), которые исполняют обязанности председателя в случаях его отсутствия, невозможности осуществления им своих обязанностей или по его поручению, а также другие обязанности в соответствии с регламентом законодательного (представительного) органа государственной власти.
Народное Собрание Республики Дагестан для координации законодательной и контрольной деятельности комитетов и подготовки пленарных заседаний создает Президиум Народного Собрания в составе Председателя Народного Собрания, его заместителей и председателей комитетов Народного Собрания.[8]
Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации работают в сессионном порядке. Сессии созываются по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Право законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации принадлежит депутатам, высшему должностному лицу (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ, представительным органам местного самоуправления. Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации право законодательной инициативы может быть предоставлено и другим органам, общественным объединениям, а также гражданам, проживающим на территории субъекта РФ.
Законопроекты, внесенные в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ, рассматриваются по его предложению в первоочередном порядке.
Законопроекты о введении или об отмене налогов, освобождении от их уплаты, применении финансовых обязательств субъекта Российской Федерации, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, рассматриваются законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации по представлению высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации либо при наличии заключения этого лица. Такое заключение представляется в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации в срок, который устанавливается конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и не может быть менее четырнадцати дней.
Конституция (устав) субъекта Российской Федерации, поправки к ним принимаются большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов. Законы субъекта Российской Федерации принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов. Постановления законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов, если иное не предусмотрено законодательством.[9]
Законы субъекта Российской Федерации, принятые законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ, направляются для обнародования высшему должностному лицу (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ в срок, который устанавливается конституцией (уставом) и законом субъекта РФ.
Закон субъекта Российской Федерации, одобренный в ранее принятой редакции, не может быть повторно отклонен высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ и подлежит обнародованию в срок, установленный конституцией (уставом) и законом субъекта Российской Федерации.
Конституция (устав) и закон субъекта Российской Федерации вступают в силу после их официального опубликования. Законы и иные нормативные правовые акты субъекта РФ по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через десять дней после их официального опубликования.[10]
Висновок
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади самостійні.
Этот принцип был выработан мировой практикой развития демократических государств. Суть его в том, что демократический политический режим может быть установлен в государстве при условии разделения функций государственной власти между самостоятельными государственными органами. Поскольку существуют три основные функции государственной власти - законодательная, исполнительная и судебная, каждая из этих функций должна исполняться самостоятельно соответствующим органом государственной власти. Напротив, соединение законодательных, исполнительных и судебных функций в деятельности одного органа государственной власти приводит к чрезмерной концентрации власти у этого органа, что создает возможность установления в стране диктаторского политического режима.
Каждый государственный орган, осуществляющий одну из трех функций государственной власти, взаимодействует с другими государственными органами. В этом взаимодействии они ограничивают друг друга. Такая схема взаимоотношений часто называется системой сдержек и противовесов. Она представляет единственно возможную схему организации государственной власти в демократическом государстве.
Законодательная власть принимает законы, определяет нормативную базу деятельности всех органов государственной власти, влияет парламентскими способами на деятельность исполнительной власти, в той либо иной форме участвует в формировании исполнительных органов, судебных органов Российской Федерации.
Подводя итог в курсовой работе можно сделать выводы:
Во-первых, орган законодательной власти как часть системы разделения властей самостоятелен по отношению к другим.
Во-вторых, независимость - важнейшее условие успешного выполнения парламентом своих функций. Конституция РФ не определяет точных границ сферы законодательства, которое может быть принято Федеральным Собранием, вследствие чего парламент вправе принимать (или не принимать) любые законы. Федеральное Собрание не подчиняется какому бы ни было контролю со стороны исполнительной власти. Парламент сам определяет свою внутреннюю организацию и процедуру, руководствуясь только требованиям Конституции РФ. Никто не может вмешиваться в прерогативу Федерального Собрания по принятию законов, чем обеспечивается независимость парламента в отправлении своей главной функции. Парламентская независимость не является абсолютной. Она ограничивается через такие институты конституционного права, как референдум, поскольку с его помощью могут быть одобрены некоторые законы и без парламента, чрезвычайное и военное положение, которые приостанавливают действие законов, право Конституционного Суда РФ объявлять законы неконституционными, право Президента РФ распускать Государственную Думу при определенных обстоятельствах, ратифицированные международные договоры, которые по юридической силе выше законов, требование Конституции РФ о принятие Государственной Думой финансовых законов только при наличии заключения Правительства РФ. Эти ограничения вытекают из принципа разделения властей с его «сдержками и противовесами».
В-третьих, Федеральное Собрание основывается на принципиально новом понимании народного представительства по сравнению с тем, которое определяло положение представительных органов прежде. Законодательные органы теперь не образуют единую вертикаль подчиняющихся снизу вверх всех Советов, хотя Федеральное Собрание занимает высшее положение как орган федеральной законодательной власти.
В-четвертых, конституционная характеристика Федерального Собрания состоит в том, что оно является законодательным органом Российской Федерации. Такая функция означает, что Федеральное Собрание обладает исключительным правом принимать законы т.е. правовые акты высшей юридической силы, и не может быть никакого другого органа государственной власти, который бы обладал аналогичным правом. В этом состоит всесилие парламента, т.е. возможность в пределах своей компетенции решающим образом влиять на внутреннюю и внешнюю политику государства путем принятия законов.
В-пятых, самостоятельность и независимость законодательной власти также вырастают из принципов суверенитета народа и разделения властей. Ця влада утворюється на основі прямого волевиявлення народу, а тому в процесі своєї діяльності законодавчий орган не залежить від Президента та судової влади, хоч і тісно з ними взаємодіє. Президент РФ является участником законодательного процесса, обладает правом вето, а Конституционный Суд РФ вправе объявить любой закон – полностью или частично – неконституционным, т.е. утратившим юридическую силу. Эти примеры свидетельствуют о том, что законодательная власть действует не сама по себе, а в определенной конституционной системе, равновесие которой достигается взаимными противовесами трех основных властей. Такая взаимная сбалансированность полномочий помогает поддерживать конституционный порядок.
В данной курсовой работе были решены следующие задачи: рассмотрена история развития парламентаризма в России, статус Федерального Собрания РФ и законодательных органов субъектов РФ, и законодательный процесс в РФ.


[1] Абдуллаев М.И. Проблеми теорії держави і права. – С-П.: ПИТЕР,2003г.-с.34-36.
2 М.М.Рассолов, А.Б.Венгеров, В.Е.Чиркин .Теория государства и права. Учебник.. – М.: Закон и право, ЮНИТИ,2000г.-с.143-144.
[3] Марченко М.Н. Теорія держави і права. – М.: Зерцало,2001.-с.98.
[4] Н.И.Матузова А.В.Малько Теория государства и права. Курс лекций.. – М.: Юристъ, 2004.-с.134-135.
[5] В.В. Лазарев. Общая теория права и государства /.-. М.: Юристъ, 1996.-с.105-108.
[6] Хропанюк, В.Н. Теория государства и права/. – М.: ДТД,1996.-с.121.
[7] Николаева А.Б.Теория государства и права. Курс лекций / – М.: Юристъ, 2002.-с.80.
[8] Мальцев Г.В. Теорія держави і права. Підручник. – М.: Закон, ЮНИТИ,2000г.-с.150-154.
[9] Марченко М.Н. Теория государства и права/ М.Н.Марченко. – М.: Зерцало,2001.
[10]В.М.Корельский , В.Д.Перевалов. Теория государства и права /. – М. : Издательская группа ИНФРА-НОРМА, 1997. –с.56-58.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
92.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Законодавчі повноваження суб`єктів Російської Федерації
Правоохоронні органи Російської Федерації
Податкові органи Російської Федерації
Митні органи Російської Федерації
Органи юстиції Російської Федерації
Органи юстиції Російської Федерації 2
Органи виконавчої влади Російської Федерації
Правоохоронні та судові органи Російської Федерації їх повно
Правоохоронні та судові органи Російської Федерації їх повноваження
© Усі права захищені
написати до нас