Закони спадковості

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Федеральне державне освітній заклад

середньої професійної освіти
«Балаковської ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ»
Методичний посібник
до позааудиторної самостійної роботи
по темі: «Закони спадковості»
для студентів 1 курсу
з дисципліни: «Біологія»
2009

Схвалено
предметної циклової комісією
___________________ Дисциплін
Голова:
__________________________
«____» ____________ 200__ р.
Розробив викладач: Горбатова М.А.

Зміст
1 Вступ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........................ ... ... .4
2 Рекомендації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............................. 5
3 Правила рішення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........................ 6
4 Приклади розв'язання задач Моногибридное схрещування ... ... ........................ 8
5 Завдання для самостійного вирішення ... ... ... ... ... ... ....................... ... ... ... .9
6 Приклади розв'язання задач. Неповне домінування і кодомінірованіе.10
7 Завдання для самостійного вирішення ........................ ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11
8 Приклади розв'язання задач. Дигибридное схрещування .................................. 13
9 Задачі для самостійного рішення. Дигибридное схрещування ... ... ... 14
10 Література ........................ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16

Введення
Розділ «Генетика» є одним із самих складних для розуміння в курсі біології. Кращому засвоєнню цього розділу може сприяти рішення задач з генетики різних рівнів складності. Використання таких завдань розвиває логічне мислення студентів, дозволяє глибше зрозуміти теоретичний матеріал по темі, переконує в необхідності знань у практичній діяльності. У викладача з'являється можливість здійснювати ефективний контроль рівня засвоєних знань. Завдання засновані на реальних прикладах з області генетики рослин, тварин і людини.
У посібнику розглядаються загальні принципи розв'язання та оформлення генетичних завдань, тексти завдань різного рівня складності. Посібники та збірники подібного змісту, як правило, нечисленні, в підручнику з біології відсутні завдання генетичного змісту та методичні рекомендації щодо їх вирішення.
Контроль результатів самостійної роботи з вирішення завдань генетичного змісту легко здійснювати в навчальний час.

Для успішного вирішення завдання з генетики навчитеся виконувати деякі нескладні операції, прочитайте рекомендації.
- Перш за все, уважно вивчіть умову задачі.
- Визначте тип завдання. Для цього з'ясуйте, скільки пар ознак розглядається в задачі, скільки пар генів кодує ці ознаки.
- Визначте кількість класів фенотипів і кількісне співвідношення цих класів.
- Запишіть схему схрещування (браку) на чернетці, відзначаючи генотипи, відомих за умовою задачі. Потім виконуйте операції щодо з'ясування невідомих генотипів.
- Рішення задачі завжди треба починати з особин, що несуть рецесивна ознака, тому що вони гомозиготні та їх генотип однозначна - аа.
- Генотип організму, що несе домінантна ознака, може бути гомозиготним - АА або гетерозиготним - Аа.
- Гомозиготні організми є представниками «чистих ліній», тобто їхні предки несли той самий ознака. Гомозиготними є також особини, обоє батьків яких були гомозиготними за цією ознакою, а також особини, в потомстві яких (F 1) не спостерігається розщеплення.
- Організм гетерозиготний (Аа), якщо один з її батьків або нащадків несе рецесивна ознака, і якщо в його потомстві спостерігається розщеплення.
- Домінантний ознака у всіх випадках, крім неповного домінування, проявляється у гетерозиготний особин. Він завжди проявляється у потомства при моногенних успадкування при схрещуванні гомозиготних батьків з різним фенотипом.
- Не слід повторювати гамети однакових типів, тобто містять одні й ті ж поєднання генів.
- Гени однієї алельному пари слід писати поруч (наприклад, ААВВ, а не авав).
- Кінцевий етап рішення - це запис схеми схрещування.
Правила, що застосовуються при вирішенні завдань:
- Кожна гамета одержує гаплоїдний набір хромосом (генів). Всі хромосоми є в гаметах.
- У кожну гамету потрапляє лише одна гомологичная хромосома з кожної пари (тільки один ген з кожної алелі)
- Число можливих варіантів гамет дорівнює 2 n, де n - число хромосом, що містять гени в гетерозиготному стані
- Одне гомологичную хромосому (один алельних ген) з кожної пари дитина отримує від батька, а іншу від матері
- Гетерозиготні організми при повному домінуванні завжди виявляють домінантна ознака. Організм з рецесивним ознакою завжди гомозиготний
Оформлення завдань з генетики
- жіночий організм - чоловічий організм
x - знак схрещування
Р - батьківські організми
F 1 - дочірні організми першого покоління
A, B, C ... - гени, що кодують домінантні ознаки
a, b, c ... - алельних їм гени, що кодують рецесивні ознаки
АА - генотип особин моно гомозиготних за домінантним ознакою
Аа - генотип моно гетерозиготних особин
аа - генотип рецесивною особини
Аав b - генотип дігетерозігот
А
АВ
а
Овал: АОвал: аБлок-схема: вузол: АВ


- Гамети
Моногибридное схрещування
Приклад рішення та оформлення завдання
Завдання 1-1
У людини альбінізм - рецесивна ознака. Чоловік альбінос одружився на дівчині з нормальною пігментацією. У них народилося двоє дітей - нормальний і альбінос. Визначити генотипи всіх зазначених членів сім'ї.
Рішення
А - нормальна пігментація
а - альбінізм
- нормальної пігментації
♂ - альбінос
F 1 нормальної пігментації і альбінос
1) Запис шлюбу з фенотипам Р ♀ А * x ♂ аа
норма альбінос
F 1 аа А *
альбінос норма
2) Визначення генотипів організмів за генотипом батьків і нащадків.
2.1 Генотип чоловіка і дитини альбіноса аа, так як обидва вони несуть рецесивна ознака.
2.2 Жінка і здорова дитина мають у своєму генотипі домінантний
ген А, тому що у них виявляється домінантна ознака.
2.3 Генотип дитини з нормальною пігментацією - Аа, оскільки його батько гомозіготен по рецесивів (аа) і міг передати йому тільки один ген а.
2.4 Один з дітей має генотип аа, один алельних ген дитина отримує від матері, а інший від батька. Тому мати повинна нести рецесивний ген а. Її генотип - Аа.
3) Запис ходу завдання щодо з'ясування генотипів і схеми шлюбу:

Р ♀ Аа x ♂ аа
норма альбінос
а
Блок-схема: вузол: а
А
Блок-схема: вузол: А гамети
F 1 аа Аа
альбінос норма
Відповідь. Генотипи батьків ♂ аа, ♀ Аа, дитини з нормальною пігментацією - Аа, альбіноса - аа
Моногібдное схрещування
Приклад рішення та оформлення завдання
Завдання 1-2
Ген чорної масті у великої рогатої худоби домінує над геном червоної масті. Яке потомство F 1 вийти від схрещування чистопородного чорного бика з червоними коровами. Яке потомство F 2 вийде від схрещування між собою гібридів?
Рішення
А - ген чорної масті
а - ген червоної масті
♂ - генотип АА (Бик несе домінантний ознака і є чистопородними, тобто гомозиготним. Отже, його генотип АА)
- генотип аа (Червоні корови несуть рецесивні гени, їх генотип аа)
Запис схрещування
Р ♀ аа x ♂ АА
червоні чорний
А
А
А
А
а
Блок-схема: вузол: аБлок-схема: вузол: А


гамети
F 1 Аа
100% чорні
F 1 ♀ Аа x ♂ Аа
чорні чорні
А
А
а
а
Блок-схема: вузол: АБлок-схема: вузол: аБлок-схема: вузол: АБлок-схема: вузол: а


гамети
F 2 АА; Аа; Аа; аа
75% чорні 25% червоні
Відповідь. При схрещуванні чистопородного чорного бика з червоними коровами все потомство буде чорного кольору. При схрещуванні гібридів F 1 у їх потомство (F 2) буде спостерігати розщеплення: ¾ особин буде чорного кольору, ¼ - червоного.
Завдання для самостійного вирішення
Завдання 1-3
Гладка забарвлення кавунів успадковується як рецесивна ознака. Яке потомство можна очікувати від схрещування двох гетерозиготних рослин зі смугастими плодами?
Завдання 1-4
Здатність людини відчувати гіркий смак фенілтіомочевіни (ФТМ) - домінантна ознака. У сім'ї мати і син відчувають смак ФТМ, батько і дочка не відчувають. Визначити генотипи всіх членів сім'ї.
Завдання 1-5
У людини ген, що викликає одну з форм спадкової глухонімоти, рецессівен по відношенню до гену нормального слуху. Від шлюбу глухонімий жінки з нормальним чоловіком народився глухонімий дитина. Визначити генотипи всіх членів сім'ї.
Завдання 1-6
Сиве пасмо волосся у людини - домінантна ознака. Визначити генотипи батьків і дітей, якщо відомо, що матері є сиве пасмо, а в батька - ні. З двох дітей у сім'ї один має сиву пасмо, а інший не має.
Завдання 1-7
Комолов (безрогого) у великої рогатої худоби домінує над рогатої. Яке потомство можна очікувати при схрещуванні Комолов гетерозиготного бика з рогатими коровами?
Завдання 1-8
Одна з форм шизофренії успадковується як рецесивна ознака. Визначити ймовірність народження дитини з шизофренією у здорових гетерозиготних батьків.
Завдання 1-9
Фенілкетонурія (порушення амінокислотного обміну) успадковується як рецесивна ознака. Дружина гетерозиготна по гену фенілкетонурії, а чоловік гомозіготен по нормальному аллелю цього гена. Яка ймовірність народження у них хворої дитини?
Завдання 1-10
У двох здорових батьків народилася дитина альбінос. Друга дитина був нормальним. Визначити генотипи батьків і дітей.
Завдання 1-11
Організм з резус-позитивним фактором несе домінантний ген R, а резус-негативний - рецесивний ген r. Дружина резус-позитивна гетерозиготна, у чоловіка резус-негативний ген. Яка ймовірність народження дитини з резус-негативним фактором?
Неповне домінування і кодоминирование
Приклад рішення та оформлення завдання
Завдання 2-1
При схрещуванні між собою рослин красноплодной суниці завжди виходять рослини з червоними ягодами, а белоплодной - з білими. В результаті схрещування обох сортів виходять рожеві ягоди. Яке потомство вийде при запиленні красноплодной суниці пилком рослини з рожевими ягодами?
Рішення
АА - червоні плоди, тому що в їх потомство розщеплення не було
аа - білі плоди
Аа - рожеві плоди, тому що фенотип відрізняється від попередніх
Р ♀ АА x ♂ Аа
красноплодная розовоплодная
А
а
А
Блок-схема: вузол: АБлок-схема: вузол: АБлок-схема: вузол: а


гамети
F 1 АА Аа
красноплодная розовоплодная
50% 50%
Відповідь. 50% рослин будуть мати червоні і 50% - рожеві плоди.
Групи крові успадковуються в системі АВО. Фенотипи і генотипи осіб з різними групами: I - OO, II - AO, III - BO, IV - AB.
Завдання 2-2
У хлопчика I група, у його сестри - IV. Що можна сказати про групи крові їхніх батьків?
Рішення
Генотип хлопчика ГО, отже, кожен з батьків несе ген Про.
Генотип його сестри - АВ, значить, один з батьків несе ген А, його генотип АТ
(II група), другий з батьків має ген В. Його генотип ВО (III група)
Відповідь. У батьків II і III група крові.
Неповне домінування і кодоминирование
Завдання для самостійного вирішення
Завдання 2-3
У рослини нічна красуня успадкування забарвлення квітів здійснюється по проміжному типу. Гомозиготні рослини мають червоні і білі квіти, у гетерозигот - рожеві. При схрещуванні двох рослин половина гібридів мала рожеві, а половина - білі квіти. Визначити генотипи батьків.
Завдання 2-4
Кохінуровие норки (світлі, з чорним хрестом на спині) виходять в результаті схрещування білих норок з темними. Білі і темні нірки гомозиготні. Яке потомство можна очікувати від схрещування між собою кохінурових норок?
Яке потомство очікується від схрещування кохінурових з білими нірками?
Завдання 2-5
Строкаті кури виходять від схрещування білих і чорних птахів. Якого кольору оперення у півня, якщо відомо, що курка біла, оперення гібридів F 1 біле і строкате?
Завдання 2-6
У редису круглі й довгі коренеплоди - гомозиготні ознаки. Від схрещування рослин з круглими і довгими коренеплодами утворюються
рослини з овальними коренеплодами. Яке потомство можна очікувати від схрещування рослин з овальними та круглими коренеплодами?
Завдання 2-7
У батька IV група крові, у матері I. Чи може дитина успадкувати групу крові батька? Матері?
Завдання 2-8
Батьки мають II та III групи крові. Які групи слід очікувати від потомства?
Завдання 2-9
Батьки мають II та I групи крові. Чи може у них з'явитися дитина з III групою?
Завдання 2-10
У жінки III група крові, у її дитини - I. Що можна сказати про групу крові батька?
Завдання 2-11
У яких випадках з великою ймовірністю можна визначити групи крові дітей? Батьків?
Завдання 2-12
У батьків II і IV групи. Які групи крові у дітей?
Незалежне спадкування
Дигибридное схрещування
Дигибридном називається схрещування, при якому розглядається спадкування двох альтернативних ознак, кодованих генів, розташованими в різних парах гомологічних хромосом. Для визначення генотипів і фенотипів потомства зручно користуватися гратами Пеннета, для побудови якої по вертикальній осі слід відзначити гамети одного батьківського організму, а по горизонталі - іншого.
Приклад рішення та оформлення завдання
Завдання 3-1
Яке можна очікувати потомство при схрещуванні рослин гороху з жовтими гладкими насінням, гетерозиготними за обома ознаками?
Рішення
А - жовте забарвлення насіння (ж)
а - зелене забарвлення насіння (з)
В - гладка форма насіння (г)
в - зморшкувата форма насіння (м)
Решітка Пеннета:
Р ♀ ААВВ x ♂ ААВВ
Гамети:


АВ ВВ
Блок-схема: вузол: АВвВ
Ав
Блок-схема: вузол: Ав
аВ
Блок-схема: вузол: аВ
ав
Блок-схема: вузол: ав
АВ
Блок-схема: вузол: АВ
ААВВ
Ж.Г.
ААВВ
Ж.Г.
ААВВ
Ж.Г.
ААВВ
Ж.Г.
Ав
Блок-схема: вузол: Ав
ААВВ
Ж.Г.
ААВВ
ж.м.
ААВВ
Ж.Г.
Аавв
ж.м.
аВ
Блок-схема: вузол: аВ
ААВВ
Ж.Г.
ААВВ
Ж.Г.
ААВВ
З.М.
ААВВ
З.М.
ав
Блок-схема: вузол: ав
ААВВ
Ж.Г.
Аавв
ж.м.
ААВВ
З.М.
Аавв
З.М.
Ж.Г. А * В * - 9 ж.м. А * ст - 3 З.М. Аав * - 3 З.М. - 1
Відповідь. Очікується незалежне успадкування ознак у співвідношенні:
Ж.Г. - 9 ж.м. - 3 З.М. - 3 З.М. - 1
Незалежне спадкування
Дигибридное схрещування
Завдання для самостійного вирішення
Завдання 3-2
У людини альбінізм і здатність переважно володіти лівою рукою - рецесивні ознаки. Яка ймовірність народження дитини альбіноса і лівші в гетерозиготних за обома ознаками батьків?
Завдання 3-3
У дрозофіли сіре забарвлення тіла і наявність щетинок - домінантні ознаки. Яке слід очікувати потомство від гетерозиготною за двома ознаками самки і жовтого без щетинок самця?
Завдання 3-4
Чистопородного чорного Комолов бика (домінантні ознаки) схрестили з червоними рогатими коровами. Якими будуть гібриди F 1?
Завдання 3-5
У людини ген короткозорості домінанті по відношенню до гену нормального зору, а ген кароокості домінує над геном блакитноокого. Яка ймовірність народження в родині кароокого з нормальним зором дитини, якщо у матері блакитні очі і вона гетерозиготна по гену короткозорості. У батька нормальний зір, ген кароокості гетерозиготний.
Завдання 3-6
У людини праворукості домінує над ліворукістю, кароокості над блакитноокого. Блакитноокий правша (ген гетерозиготний) одружився на кароокої (ген гетерозиготний) шульзі. Може у них народитися блакитноокий лівша?
Завдання 3-7
У блакитноокого темноволосого батька і кароокої світловолосої матері четверо дітей, кожний з яких відрізняється від іншого по одному з цих ознак. Які генотипи батьків?
Завдання 3-8
У собак чорний колір шерсті домінує над кавовим, а коротка шерсть над довгою. Яке потомство можна очікувати при схрещуванні гетерозиготного чорного короткошерстного самця і кавовій довгошерстої самки?

Література
1 Загальна біологія. Підручник для 10 - 11 класів шкіл з поглибленим вивченням біології. / За редакцією А.О. Рувинского - М.: Просвещение, 1993.
2 Біологія для вступників до ВНЗ. / За редакцією В.М. Яригіна - М.: Вища школа, 1997.
3 Крестьянинов В.Ю. Вайнер Г.Б. Збірник завдань з генетики з рішеннями. - К.: Видавництво Ліцей, 1998.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Біологія | Методичка
50.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Механізми спадковості
Біохімічні основи спадковості
Цитологічні основи спадковості
Молекулярні основи спадковості
Роль спадковості в патології новонародженого
Методи вивчення спадковості людини
Гибридологический метод вивчення спадковості
Успіхи у вивченні матеріальних основ спадковості
Теорія еволюційного розвитку Матеріальні основи спадковості
© Усі права захищені
написати до нас