Завдання та функції діяльності прокуратури

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


ВСТУП

Я, Іванов Іван Іванович, студент 4-го курсу Гомельського державного університету імені Ф. Скорини в період з 17 травня 2010 по 21 червня 2010 року тривав навчально-ознайомчу практику в прокуратурі Гомельського району.

Керівником практики був слідчий прокуратури Гомельського району, юрист 2-го класу Смирнов Юрій Ігорович.

Мета практики складалася одержанні реальних уявлень про структуру і компетенцію прокуратури, в закріпленні і поглибленні теоретичних знань, а також у придбанні навичок самостійної роботи.

Завданнями практики були:

- Ознайомлення діяльністю прокуратури;

- Закріплення отриманих на заняттях теоретичних знань.

- Набуття практичних навичок.

При проходженні практики вивчила основні нормативні акти РБ, що регулюють діяльність прокуратури:

- Конституція РБ

- Кримінальний кодекс

- Кримінально-процесуальний кодекс РБ;

- Закон РБ "Про прокуратуру Республіки Білорусь";

- Укази, Декрети Президента;

- Інші законодавчі акти, що визначають компетенцію, організацію, порядок діяльності прокуратури та повноваження прокурорських працівників.

У процесі проходження практики склала звіт. До звіту додається щоденник, в якому я відображала зміст і послідовність виконану мною роботи.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОКУРАТУРИ Гомельського району

У перші дні практики я ознайомився зі структурою, порядком діяльності і функціями прокуратури Гомельського району.

Прокуратура Республіки Білорусь згідно зі ст. 1 Закону «Про прокуратуру Республіки Білорусь», єдина і централізована система органів, які здійснюють від імені держави нагляд за точним і однаковим виконанням нормативних правових актів на території Республіки Білорусь, а також виконують інші функції, встановлені законодавчими актами.

Основними завданнями прокуратури є забезпечення верховенства права, законності і правопорядку, захист прав і законних інтересів громадян і організацій, а також громадських і державних інтересів. З метою виконання цих завдань прокуратура здійснює нагляд за:

- Точним і однаковим виконанням законів, декретів, указів і інших нормативних правових актів республіканськими органами державного управління та іншими державними організаціями, підпорядкованими Раді Міністрів Республіки Білорусь, місцевими представницькими, виконавчими та розпорядчими органами, громадськими об'єднаннями, релігійними організаціями та іншими організаціями, посадовими особами та іншими громадянами, в тому числі індивідуальними підприємцями;

- Виконанням законодавства при здійсненні оперативно-розшукової діяльності;

- Виконанням закону під час досудового провадження, при провадженні попереднього слідства і дізнання;

- Відповідністю закону судових постанов, а також за дотриманням законодавства при їх виконанні;

- Дотриманням законодавства при виконанні покарання та інших заходів кримінальної відповідальності, а також заходів примусового характеру.

Прокуратура координує правоохоронну діяльність державних органів, що здійснюють боротьбу зі злочинністю та корупцією, а також діяльність по боротьбі зі злочинністю інших організацій, що беруть участь у боротьбі зі злочинністю.

Діяльність прокуратури грунтується на принципах законності, рівності всіх громадян перед законом, незалежності прокурора, підпорядкованості нижчестоящих прокурорів вищестоящим прокурорам, гласності, обов'язковості виконання вимог прокурора.

Систему органів прокуратури становлять Генеральна прокуратура Республіки Білорусь, прокуратури областей, міста Мінська і прирівняні до них спеціалізовані прокуратури, які є юридичними особами, прокуратури районів, районів у містах, міст, міжрайонні та прирівняні до них спеціалізовані транспортні та межгарнізонние військові прокуратури, а також інші державні організації, створені в системі органів прокуратури за рішенням Президента Республіки Білорусь.

Створення, реорганізація та ліквідація органів прокуратури здійснюються Президентом Республіки Білорусь за поданням Генерального прокурора Республіки Білорусь.

Генеральний прокурор Республіки Білорусь і підлеглі йому прокурори здійснюють нагляд:

- За точним і однаковим виконанням законів республіканськими, місцевими органами державного і господарського управління та контролю, місцевими Радами депутатів і іншими органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями та установами, органами державної безпеки, внутрішніх справ та міліції, суб'єктами господарювання незалежно від приналежності і форм власності, установами та організаціями, політичними партіями, іншими громадськими та релігійними об'єднаннями, посадовими особами та громадянами;

- За виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство;

- За відповідністю закону судових рішень у цивільних і кримінальних справах, справах про адміністративні правопорушення;

- За виконанням законів у місцях тримання затриманих, попереднього ув'язнення, при виконанні покарань та інших заходів примусового характеру, призначуваних судом ".

Організація і діяльність прокуратури підпорядковані ряду принципів. Так, відповідно до ст. 4 Закону Республіки Білорусь "Про прокуратуру" органи Прокуратури Республіки Білорусь:

1) становлять єдину централізовану систему з підпорядкування нижчестоящих прокурорів вищестоящим і Генеральному прокуророві Республіки Білорусь;

2) здійснюють повноваження в межах своєї компетенції незалежно від органів державної влади і управління, посадових осіб, засобів масової інформації, політичних, інших громадських і релігійних об'єднань у відповідності до Конституції та законів Республіки Білорусь;

3) вживають заходів щодо припинення порушень закону, від кого б вони не виходили, відновленню порушених прав і притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, які допустили ці порушення;

4) взаємодіють з іншими правоохоронними органами у справі зміцнення правопорядку;

5) діють гласно і відкрито в тій мірі, в якій це не суперечить вимогам закону про охорону прав і свобод особистості, а одно державної та іншої захищеної законом таємниці.

Згідно зі ст. 35 Закону Республіки Білорусь "Про прокуратуру" до актів прокурорського реагування відносяться: протест, уявлення, постанова, припис, а так само офіційне попередження.

Найбільш поширеною формою реагування є протест, який приноситься на що суперечить закону акт і приноситься прокурором до органу, що видав цей акт, або вищестоящий орган, правомочний прийняти нове рішення. У протесті прокурор вимагає скасування акта або приведення його у відповідність до закону, а так само припинення незаконної дії посадової особи та відновлення порушеного права. Протест прокурора підлягає обов'язковому розгляду органом або посадовою особою, яким він спрямований, не пізніше ніж у десятиденний строк після його надходження, а місцевими Радами депутатів на чергових сесіях.

Також важливе значення має і ст. 16 Закону Республіки Білорусь "Про прокуратуру", де йдеться про те, що Генеральний прокурор РБ керує діяльністю всіх органів прокуратури і здійснює силами апарату контроль за їх роботою, відповідно до законів видає накази, вказівки, розпорядження, затверджує положення та інструкції, обов'язкові для виконання всіма працівниками органів Прокуратури Республіки Білорусь.

Накази та вказівки мають дуже важливе значення для роботи прокуратури і всіх інших правоохоронних органів. Тому було дуже важливо з діючими наказами та вказівками Генерального прокурора Республіки Білорусь ознайомитися, що й було зроблено як у перші дні практики, так і в наступні - у процесі вивчення матеріалів.

Виходячи із завдань, поставлених законодавцем перед органами прокуратури, видно, що роль прокуратури двоїста: з одного боку це здійснення нагляду за точним і однаковим виконанням законів, а з іншого - здійснення попереднього слідства по певній категорії справ.

Ст. 34 КПК Республіки Білорусь наділяє прокурора такими правами і обов'язками:

1. Прокурор є посадовою особою, в межах своєї компетенції здійснює від імені держави кримінальне переслідування і підтримує державне обвинувачення в суді.

2. При здійсненні своїх повноважень з нагляду за виконанням законів на стадіях досудового провадження прокурор незалежний і підкоряється лише закону.

3. Прокурор має право пред'явити до обвинуваченого або до особи, яка несе матеріальну відповідальність за його дії, позов на захист інтересів потерпілого, що знаходиться в безпорадному стані або з інших причин не здатного самостійно скористатися належним йому правом, а також пред'являти і підтримувати позови в інтересах юридичних осіб та держави.

4. У ході досудового провадження за матеріалами і кримінальній справі прокурор порушує кримінальну справу, доручає її розслідування відповідному органу попереднього слідства, органу дізнання; приймає справу до свого провадження і розслідує її повному обсязі; відмовляє в порушенні кримінальної справи; здійснює нагляд і процесуальне керівництво розслідуванням кримінальних справ органом дізнання, дізнавачем, слідчим і нижчестоящим прокурором.

5. Здійснюючи нагляд за дотриманням законності при провадженні попереднього слідства та дізнання і процесуальне керівництво розслідуванням, прокурор уповноважений:

1) витребувати від нижчестоящого прокурора, слідчого, дізнавача і органу дізнання для перевірки кримінальні справи, матеріали і документи, а також перевіряти кримінальні справи, матеріали та документи і знайомитися з відомостями в ході попереднього розслідування;

2) вилучати від органу дізнання і передавати слідчому будь-яку кримінальну справу, передавати кримінальну справу від одного органу досудового слідства іншому відповідно до підслідністю, визначеною статтею 182 цього Кодексу, а також від одного слідчого іншому з метою забезпечення всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин кримінальної справи;

3) брати участь у провадженні дізнання і попереднього слідства, а також особисто провадити окремі слідчі та інші процесуальні дії чи попереднє розслідування в повному обсязі по будь-кримінальній справі;

4) доручати попереднє розслідування кримінальної справи групі слідчих, формувати її склад і очолювати групу слідчих;

5) скасовувати незаконні і необгрунтовані постанови нижчестоящого прокурора, слідчого, органу дізнання та дізнавача, а також не відповідають закону вказівки нижчестоящого прокурора, керівника слідчого підрозділу, органу дізнання;

6) давати нижчестоящому прокурору, слідчому, органу дізнання і дізнавачу письмові вказівки про провадження слідчих, інших процесуальних і оперативно-розшукових дій, а також про застосування заходів щодо забезпечення безпеки;

7) застосовувати, змінювати чи скасовувати запобіжного заходу;

8) припиняти провадження у кримінальній справі у випадках та на підставах, передбачених цим Кодексом;

9) дозволяти відводи і самовідводи;

10) вирішувати скарги на рішення і дії нижчестоящого прокурора, слідчого, органу дізнання та дізнавача, крім скарг, розгляд яких віднесено законом до компетенції суду;

11) усувати нижчестоящого прокурора, слідчого, керівника органу дізнання та дізнавача від провадження попереднього розслідування по даній кримінальній справі, якщо ними були допущені порушення законності під час її розслідування;

12) звертатися до відповідних органів з поданням про позбавлення імунітету від кримінального переслідування осіб, їм користуються, якщо ці особи підлягають притягненню у кримінальній справі в якості обвинувачуваних;

13) санкціонувати застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, домашнього арешту, застави; проведення обшуку, огляду житла; накладення арешту на поштово-телеграфні та інші відправлення і їх виїмку, виїмку документів, що містять державні секрети або іншу охоронювану законом таємницю; прослуховування і запис переговорів, що ведуться по технічних каналах зв'язку, та інших переговорів; витяг трупа з місця поховання (ексгумація); приміщення підозрюваного або обвинуваченого, які не містяться під вартою, до психіатричного (психоневрологічне) установа; відсторонення обвинуваченого від посади; продовження і встановлення терміну попереднього розслідування , утримання під вартою, домашнього арешту в якості запобіжного заходу у випадках і порядку, встановлених цим Кодексом;

15) направляти кримінальну справу до суду;

16) використовувати інші повноваження, надані йому цим Кодексом.

6. При судовому розгляді кримінальної справи прокурор як державний обвинувач вправі заявляти відводи і клопотання; висловлювати думки з приводу дій інших учасників кримінального процесу, а також з питань, які вирішуються судом; представляти суду докази; давати органу попереднього розслідування обов'язкові для нього доручення щодо забезпечення подання суду доказів ; застосовувати заходи процесуального примусу для забезпечення подання суду доказів; брати участь у судовому дослідженні доказів кримінальної справи; змінювати, доповнювати і пред'являти нове обвинувачення; відмовитися від обвинувачення; протестувати проти дій другої сторони; заперечувати проти необгрунтованих або представляються йому неправильними з інших підстав дій головуючого; вимагати внесення до протоколу судового засідання заперечень на вказані дії і записів про обставини, які, на його думку, повинні бути відзначені; користуватися іншими повноваженнями, передбаченими цим Кодексом.

7. Беручи участь у судовому розгляді, прокурор зобов'язаний дотримуватися порядку судового засідання, підкорятися законним розпорядженням головуючого і виконувати інші обов'язки, передбачені цим Кодексом.

8. При судовому розгляді кримінальних справ участь прокурора в якості державного обвинувача обов'язково у справах публічного і приватно-публічного обвинувачення, а також у справах приватного обвинувачення, порушених прокурором.

Повноваження слідчого прокуратури закріплені ст. 36 КПК Республіки Білорусь.

1. Слідчим є посадова особа прокуратури, органів попереднього слідства Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь, органів державної безпеки і фінансових розслідувань, яка здійснює в межах його компетенції попереднє слідство.

2. Слідчий зобов'язаний вживати всіх заходів для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінальної справи; здійснювати кримінальне переслідування особи, щодо якої зібрані достатні докази, що вказують на вчинення нею злочину, шляхом залучення його як обвинуваченого, пред'явлення обвинувачення, застосування щодо його відповідно до цього Кодексу запобіжного заходу, передачі справи прокурору для направлення до суду. Слідчий також зобов'язаний вжити заходів щодо забезпечення безпеки учасників кримінального процесу та інших осіб відповідно до вимог глави 8 цього Кодексу.

3. Всі рішення про провадження слідчих та інших процесуальних дій слідчий приймає самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено отримання санкції прокурора, і несе повну відповідальність за їх законне і своєчасне виконання.

4. У разі незгоди слідчого з вказівками прокурора про притягнення як обвинуваченого, кваліфікації злочину і обсяг обвинувачення, передачу кримінальної справи прокурору для направлення до суду або припинення провадження у кримінальній справі слідчий вправі, призупинивши виконання цих вказівок, подати справу вищестоящому прокуророві з письмовим викладом своїх заперечень . У цьому разі прокурор або скасовує вказівку нижчестоящого прокурора, або доручає провадження попереднього слідства у цій справі іншому слідчому.

5. Слідчий вправі порушувати кримінальну справу і відмовляти в її порушенні, припиняти і призупиняти попереднє слідство у кримінальній справі, виробляти попереднє слідство і виконувати всі слідчі і інші процесуальні дії, передбачені цим Кодексом, а також дозволяти побачення близьким родичам та членам сім'ї з особою, що містяться під вартою, домашнім арештом, по що знаходиться в його виробництві кримінальній справі.

6. По кримінальних справах, в яких попереднє слідство обов'язково, слідчий вправі в будь-який момент прийняти справу до свого провадження і приступити до його розслідування, не чекаючи виконання органами дізнання невідкладних слідчих дій, передбачених статтею 186 КПК.

7. Слідчий з розслідуваної їм кримінальній справі має право знайомитися з оперативно-розшуковими матеріалами органів дізнання, що відносяться до розслідуваної справи, давати їм доручення і вказівки про виробництво оперативно-розшукових заходів та слідчих дій і вимагати від них сприяння в провадженні слідчих дій. Такі доручення і вказівки слідчого даються у письмовій формі і є для органів дізнання обов'язковими.

8. Постанови слідчого, винесені відповідно до вимог цього Кодексу за що знаходяться в його провадженні кримінальних справах, обов'язкові до виконання всіма підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями, посадовими особами та громадянами.

Потрібно відзначити, що слідчий - процесуально самостійна особа, і в процесі попереднього слідства він керується безпосередньо своїм внутрішнім переконанням і правосвідомістю. Прокурор вправі давати йому обов'язкові до виконання приписи письмові лише по ряду обмежених КПК питань.

Постанови слідчого по що знаходиться в його виробництві кримінальній справі обов'язкові для виконання всіма підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, громадянами.

При проходження практики під керівництвом слідчого прокуратури я був ознайомлений із вступниками до слідчого матеріалами про вчинені злочини, був присутній при винесенні постанови про порушення кримінальної справи і постанови про відмову в порушенні кримінальної справи. Ознайомився із припиненими справами по нерозкритих злочинів, а також з іншими справами, що знаходяться у провадженні слідчого. Був присутній при проведенні різних слідчих дій (допити свідків, потерпілих, підозрюваних, перевірок показань на місці і т.д.) і при складанні процесуальних документів по них.

У ході слідчої дії або після його закінчення слідчим складається протокол про виробництво слідчої дії. Протокол зачитується всім особам, які брали участь у виробництві слідчої дії, причому їм має бути роз'яснено право робити зауваження, що підлягають занесенню до протоколу. Протокол підписується слідчим, допитаним особою, перекладачем, фахівцем, понятими та іншими особами, якщо вони беруть участь при виробництві слідчої дії. До протоколу додаються фотографічні негативи та знімки, фонограми допиту, плани, схеми, відбитки слідів, виконані при провадженні слідчих дій.

У процесі проходження практики мною також був вивчений і питання підслідності кримінальних справ органам прокуратури. Вона встановлюється ст.182 КПК Республіки Білорусь і умовно її можна розділити на предметну і персональну. До предметної підслідності належать певні склади злочинів (наприклад, вбивство (ст.139 КК РБ), спричинення смерті з необережності (ст.144 КК РБ), згвалтування (ст.166 КК РБ), насильницькі дії сексуального характеру (ст.167 КК РБ ), порушення правил охорони праці (ст.306 КК РБ) і ін)

Персональну ж підслідність становлять злочини, скоєні певними особами. Це злочини, вчинені:

1) депутатами Палати представників і членами Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь і посадовими особами, які займають відповідальне становище;

2) посадовими особами прокуратури, органів внутрішніх справ, фінансових розслідувань у зв'язку з їх службовою або професійною діяльністю;

3) військовослужбовцями і призваними на збори військовозобов'язаними, а також цивільним персоналом Збройних Сил Республіки Білорусь та інших військових формувань у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків або в розташуванні військової частини, установи або військового навчального закладу.

Крім того, відповідно до ст. 180 КПК Республіки Білорусь, прокурор вправі прийняти до свого провадження будь-яку кримінальну справу.

ВИСНОВОК

Під час проходження практики мені були надані належні умови та всі необхідні документи для отримання реального уявлення про діяльність прокуратури. Мені була надана допомога в отриманні практичних навичок, необхідних працівникам прокуратури.

Таким чином, в процесі проходження практики в прокуратурі Гомельського району я ознайомилася зі структурою, завданнями та основними напрямками діяльності прокуратури, з правами та обов'язками працівників прокуратури, з організацією роботи, і компетенцією слідчих прокуратури. Ознайомився з процедурою складання процесуальних документів та порядком ведення діловодства у кримінальних справах.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Звіт з практики
52.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Поняття прокуратури Принципи організації діяльності органів прокуратури
Соціальний педагог мети функції завдання діяльності
Аптеки завдання функції класифікація вимоги до діяльності
Компетенція та функції районних судів структурна організація прокуратури Діяльність ресурсного
Основи діяльності прокуратури України
Принципи організації і діяльності прокуратури РФ
Організація діяльності органів прокуратури
Загальні поняття організації та діяльності прокуратури
Участь російської прокуратури у правотворчій діяльності
© Усі права захищені
написати до нас