Жаргонізми у різних сферах діяльності людини

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Курсова робота

по темі:

"Жаргонізми в різних сферах діяльності людини"

Зміст

Введення

1. Вживання жаргонізмів в основних сферах діяльності людини

1.1 Класифікація жаргонізмів

1.2 Особливості використання жаргонізмів у періодичних виданнях та рекламних текстах

2. Аналіз матеріалів журналістських та рекламних повідомлень, що містять жаргонізми

Висновок

Бібліографічний список

Введення

В останні десятиліття особливо різко змінилися умови функціонування мови. Перш за все, це стосується усній публічної промови. Розширення рамок публічної промови (телебачення, радіо, мітинги, збори) дало можливість залучити до неї нових верств населення. Крім того - і це головне - змінився сам характер мови.

Також товариство початку нового століття характеризується підвищеним інтересом до жаргонізмів, в сучасній російській мові можна спостерігати тенденцію до збільшення кількості жаргонної лексики в його складі. Соціальні зрушення нашого часу, пов'язані зі змінами в структурі суспільно-політичного ладу, зміною форм власності і складу активних учасників комунікації, призводять до відомого «розхитування» традиційних літературних норм. Це виражається, перш за все, в зростанні ненормативних варіантних елементів, що виникають під впливом нелітературного просторіччя, діалектів і напівдіалекти, у великій кількості нових іноземних слів і термінів (не завжди функціонально виправданих), у стилістичному зниженні сучасної усній і письмовій мові, і, нарешті, в помітною вульгаризації побутової сфери спілкування. Якщо раніше жаргонізми вживалися лише в невимушеному спілкуванні добре знають один одного людей, то тепер їх можна почути в радіо-і телепередачах і побачити на сторінках самих різних газет.

Не менш страшний процес стилістичного зниження і вульгаризації сучасної мови. Видаються і читаються твори сучасних авторів, відверто орієнтовані на вульгарно-знижену лексику. «Зниження» і огрубіння мови в наші дні пов'язано з недостатністю мовної й загальної культури, зниженням рівня інтелігентності говорять і пишуть, низьким рівнем мовної та мовленнєвої компетенції. Цим і визначається актуальність цієї роботи.

Ступінь розробленості проблеми: Проблема достатньо вивчена. Це підтверджується, перш за все, тим, що в якості матеріалів для дослідження були використані множинні енциклопедичні та словникові статті, а також роботи провідних російських філологів та лінгвістів.

Основу дослідження складають роботи в області вивчення: філології (Л. П. Крисін, М. А. Грачов), стилістики російської мови (Ю. А. Бєльчик, В. В. Виноградов).

Об'єктом дослідження є тексти, що належать рекламної та журналістської сферам.

Предметом дослідження є функції жаргонізмів у рекламній та журналістської сферах діяльності людини.

Основна мета курсової роботи - виявити цілі використання жаргонізмів у журналістському і рекламної сферах діяльності людини. Для досягнення цієї мети в роботі необхідно вирішити наступні завдання:

1) вивчити класифікацію жаргонізмів;

2) позначити особливості використання жаргонізмів у періодичних виданнях та рекламних текстах;

3) проаналізувати вживання жаргонної лексики в матеріалах журналістських та рекламних повідомлень.

Гіпотеза: ми припускаємо, що жаргонізми в журналістській та рекламній сферах діяльності людини використовуються для додання експресивності тексту, а також для привернення уваги аудиторії.

Наукова новизна дослідження: ми виявили функції жаргонізмів у рекламній та журналістської сферах діяльності людини.

Практична значимість: результати даного дослідження можуть бути корисні викладачам гуманітарних дисциплін, а також журналістам.

У процесі дослідження використовувалися такі загальнонаукові методи, як аналіз, синтез і дедукція, а також частнонаучних метод аналіз документів.

1. Вживання жаргонізмів в основних сферах діяльності людини

1.1 Класифікація жаргонізмів

Соціолінгвісти відзначають, що «для більшості сучасних індустріальних суспільств не характерна« жорстка »диференціація мови на більш-менш замкнуті, самодостатні підсистеми: соціально та культурно обумовлені різновиди єдиної національної мови постійно впливають один на одного, у зв'язку з чим явища, притаманні одного різновиду мови , можуть «перетікати» в іншу (або інші) ... »[19, С. 45]. В даний час спостерігається активне використання в усному мовленні слів, словосполучень і стійких виразів зі сфери субстандарта, головним чином, зі сфери просторіччя та жаргону. Природно, що русистика повинна відреагувати на змінилася мовну ситуацію. В історії російської мови подібні явища спостерігалися неодноразово. Остання за часом належить до першої чверті двадцятого століття: «Зокрема, в стандартний словник проникають елементи наступних класових та професійних діалектів:

1) словника фабрично-заводських робітників;

2) матроського словника (що не важко собі пояснити, якщо ми згадаємо ту роль провідників революції, яку зіграла «морська братва» у самій товщі нашого, головним чином, провінційного населення);

3) «блатного» жаргону людей темних професій (сюди відносяться, наприклад, липа і прикметник липовий, дієслова хрять, зека і т.д., які зараз далеко вийшли за первісний коло їх носіїв) ... »[23, С. 114]. У сучасній живої російської мови, а також у найбільш мобільно відбиває цю промову публіцистиці і белетристиці нерідко можна зустріти фрази на кшталт такої: «Чуваки підвалюють, на Балда - по штуці, кори - штуки по три, а затискають, лишку НЕ відстебнути ...». На стандарті цю фразу можна сформулювати наступним чином: «Заходять молоді люди (чоловіки або юнаки), на голові по тисячі рублів (головний убір цілої в тисячу рублів), туфлі - тисячі по три, а скупляться, зайвого не заплатять ...» Так майстер-перукар розповідає про професійні будні. У його промові жаргонізми вживаються абсолютно природно.

Активне вторгнення такої лексики і фразеології в сучасний мовної побут викликає певні труднощі не тільки у тих, хто вивчає російську мову як іноземну, а й у самих носіїв російської мови. Вирішенню проблеми сприяє значно активізувалася останнім часом лексикографічна діяльність і появу ряду словників субстандартної лексики і фразеології. Слід, однак, мати на увазі, що рівні окремих лексикографічних публікацій можуть виявляти суттєві відмінності.

Аналіз словников показує, що процеси взаємодії протікають як в активній, так і в пасивній формі. При пасивному запозиченні слово переходить з однієї підсистеми етноязика в іншу, зберігаючи (хоча б спочатку) колишнє значення. При активному запозиченні, тобто при активному впливі запозичає підсистеми, спостерігається зміна семантичної структури вже на початковому етапі (по суті, слово або вираз запозичується зі зміненим значенням). СР, наприклад, вживається досить активно в сучасній друку чорнуха у значенні «наклеп, очорнення ». Тут цілком очевидно проглядається вплив стандартної лексико-семантичної парадигми (по суті, омонімічной), з притаманними стандарту значеннями. СР «Чорнити, очорнити, представити в чорному світлі», «обмовляти, зганьбити, згустити фарби, подати песимістично» (стандарт) - чорнуха «підробка, фальшивка», чернушнік «займається підробкою документів, підписів» etc. (Жаргон). «При постійному контакті і взаємодії двох (чи більше) мовних різновидів в одному соціумі може відбуватися не тільки локалізована в акті комунікації інтерференція кодових елементів, але і їх запозичення. При запозиченні знак не тільки використовується мовцем як мовного вкраплення (часто індивідуального), як це відбувається при інтерференції, а вступає у парадигматичні і синтагматичні зв'язки з елементами запозичає його системи »[19, С. 66]. У зв'язку з цим, очевидно, було б доцільним, з функціональної та семантичної точок зору, розрізняти в російській мові жаргонізми і Жаргоноидом.

Під Жаргоноидом розуміються окремі слова, словосполучення та фразеологізми російської фені (злодійський жаргон), що їх вживають паралельно в інших підсистемах мови в деяких значеннях. (Не слід, безумовно, ігнорувати і іносістемних запозичень, які традиційно розглядаються лінгвістикою як омоніми. Наведемо приклади. Так, паралельно жаргонному фраєр, що має значення «не злодій», вживається просторічне фраєр / фраєр, яке виявляє значення «франт, модник» (цікаво , що в німецькій мові, з якого, очевидно, відбулося запозичення, Freier фіксується в значенні «наречений»). Таким чином, просторічні фраєр / фраєр відноситься до Жаргоноидом. Жаргонізм «дати по рогах», для якого словники фіксують значення «заборонити після звільнення з ВТУ проживати в центральних містах, існує просторечная паралель «дати по рогах», употребляющаяся у значенні збити пиху (самовпевненість) з кого-небудь. Чимало цікавих прикладів можна виявити у віршах В. Висоцького, який, втім, не тільки відчував семантичні відмінності зіставляється лексики і фразеології, а й спеціально підкреслював ці відмінності? «Ковтав закиди і позіхав від нудьги, Що відірвався від народу - знав, - Але відірвався - це по науці, А по жаргону це -« втік »[9, С. 183].

Жаргонізми - слова і вирази, що належать будь-яких жаргону. У сучасній лінгвістичній літературі слово жаргон зазвичай вживається для позначення різних відгалужень загальнонародної мови, які служать засобом спілкування різних соціальних груп.

Не варто плутати жаргонізми з однокорінним словом Жаргоноидом. Це більш вузьке поняття, яке означає окремі слова, словосполучення та фразеологізми російської фені (злодійський жаргон), що їх вживають паралельно в інших підсистемах мови в деяких значеннях. (Не слід, безумовно, ігнорувати і іносістемних запозичень, які традиційно розглядаються лінгвістикою як омоніми. Наведемо приклади. Так, паралельно жаргонному фраєр, що має значення «не злодій», вживається просторічне фраєр / фраєр, яке виявляє значення «франт, модник» (цікаво , що в німецькій мові, з якого, очевидно, відбулося запозичення, Freier фіксується в значенні «наречений»).

 1. Таким чином, з функціональної та семантичної точок зору можна виділити:

1) жаргонізми, зберігають своє значення і в іншій підсистемі;

2) жаргонізми, що мають в інших підсистемах Жаргоноидом;

3) жаргонізми, не кореспондуючі з елементами інших підсистем.

СР відповідно: 1) бабки «гроші» (жаргон / просторіччя), бухарь «п'яний» (жаргон / просторіччя), кореш «приятель» (жаргон / просторіччя), анаша "наркотик з конопель» (жаргон / стандарт), 2) просторічне барига , що вживається в значенні «пройдисвіт», перейшло у просторіччя з жаргону, в якому до цих пір відзначається в значенні «скупник краденого». Жаргоноидом ж є просторічна духарь «веселун» (пор. жаргонне духарь «сміливець, хоробрий»). 3) бан «вокзал»; Шлепера «дрібний кишеньковий злодій», хаза «явочна квартира», Маруха «співмешканка», Мастирка «членоушкодження» і т.п. Основний корпус сучасної російської фені утворюють слова, словосполучення та фразеологізми першої та другої груп. До третьої групи належать, переважно, іншомовні запозичення і вийшла з активного вживання споконвічна лексика. Представлена ​​класифікація, певною мірою, умовна і не відбиває всього різноманіття межподсістемного лексичного взаємодії, оскільки відправною точкою аналізу є интержаргон, який представляє собою вторинну підсистему (наприклад, по відношенню до просторіччя). Слід мати на увазі, що сама фєня - соціально-мовний стиль сучасного російського етноязика - у лексичному відношенні являє собою конгломерат численних запозичень та новоутворень, що базуються на таких первинних системах як просторіччя, стандарт і, рідше, територіальний діалект. Корисність такого підходу бачиться, перш за все, у функціональному (сфера вжитку) та семантичному розмежування лексики активного вживання, яка в даний час підводиться під рубрику блатного жаргону. Крім того, таке зіставлення дає підставу негативно оцінювати існувало і існуючу думку про те, що жаргонізми виходять з активного вжитку в самому жаргоні, якщо стають відомими широкій аудиторії.

 1. Можна навести іншу класифікацію жаргонної лексики, автором якої є фахівець в області загального мовознавства Серебренніков Б.О.:

1) групові або корпоративні жаргони

Групові, або корпоративні, жаргони зазвичай виникають у групах людей, тісно між собою чимось пов'язані. Форми зв'язку можуть бути самими різними. Важливо, щоб цей зв'язок якимось чином об'єднувала людей, наприклад, служба в армії, навчання в інституті чи школі, заняття туризмом, спортом, колекціонуванням і т.п. Навіть від'їзд людей для роботи на Крайній Північ породжує особливі жаргонні слова, наприклад, моржеві або комарині - назви надбавки до зарплати в зоні Крайньої Півночі. Тривале перебування людей на фронті під час Вітчизняної війни викликало появу специфічних жаргонних слів, наприклад, сабантуй «сильний артилерійський обстріл», рама «німецький розвідувальний літак» і т.д. Жаргон виникає в середовищі людей, що віддаються різним порокам, наприклад, картярської гри, пияцтва і т.п.

2) Жаргон злочинного світу

Жаргони декласованих вживаються у сферах людей, що належать до кримінального світу, зазвичай відбувають термін покарання у в'язницях, таборах і т.п. або займаються злочинною діяльністю на волі. Незважаючи на наявність територіальних різновидів, цей жаргон має відносною єдністю. За своєю специфікою він різко відрізняється від групових, або корпоративних, жаргонів. Тому є підстави розглядати його окремо.

1.2 Особливості використання жаргонізмів у періодичних виданнях та рекламних текстах

Засоби масової інформації (ЗМІ) роблять великий вплив на наше життя. Кожен день ми дивимося телебачення, слухаємо радіо, і, звичайно, читаємо газети.

ЗМІ поділяються на візуальні (періодична преса), аудіальні (радіо), аудіовізуальні (телебачення, документальне кіно). Незважаючи на всі відмінності між ними, ЗМІ об'єднуються в єдину систему масової комунікації завдяки спільності функцій.

Мова засобів масової інформації, особливо газетного друку, - тема, яка викликає суперечки і цікавить багатьох зараз. У зв'язку з цим нас і зацікавила дана проблема. Таким чином, у цій главі ми розглянемо явище використання жаргонізмів у публіцистиці.

У публіцистиці взагалі, а в газеті зокрема автор (адресант) виступає, з одного боку, як колективна мовна особистість, яка виражає громадську думку, з іншого як індивідуальна мовна особистість зі своїми моральними і світоглядними принципами.

Новий тип пишуть остаточно сформувався на початку ХХІ ст. Це творча особистість, не завжди вважається до встановлених раніше стереотипами газети, яка прагне до «акторської» майстерності (з допомогою слова) у вираженні думки відповідно до громадської думки чи особистому світогляду. Сучасний журналіст має достатню стилістичної компетентністю, володіє культурою мови і в більшості випадків чітко позначає свою позицію, своє ставлення до описуваної ситуації або проблеми.

По функції впливу на адресата і відбору мовних засобів для досягнення комунікативно-прагматичного результату газетний текст наших днів орієнтований на використання образних мовних засобів, прихований або явний підтекст, вираз етичної, соціальної чи інтелектуальної оцінки.

Суспільна інтелектуальна еліта виступає творцем мови ЗМІ, в тому числі й газетної мови. Журналісти створюють різні за комунікативно-прагматичної установки тексти, розраховані як на інтелектуального адресата, так і на масового читача, якому не завжди відомі багато культурних і мовні факти. Для досягнення успіху у впливі на такого адресата використовуються найрізноманітніші мовні та немовні засоби (наприклад, графічні).

Сьогодні газетний текст являє собою приклад взаємодії нормованого книжної мови, народно-мовної стихії і жаргону. Відступу від літературної норми в процесі породження тексту створюють певну тональність (іронії, гумору, сарказму), оцінність, експресивність, сприяє створенню реалістичності при описі явищ. Таким чином, суспільна еліта в особі журналістів виступає творцем мови ЗМІ, зокрема друкованого, у позиції адресант-адресат; ЗМІ впливають на формування поглядів (а іноді й формують їх) як суспільної еліти, так і всього населення. Наявність у газетному тексті активно використовуються некодифицированной коштів - це не відображення «псування» мови, а скоріше, вже норма друкованого тексту.

Таким чином, в газетному тексті має місце застосування жаргонізмів, вони зберігають емоційно-експресивне забарвлення, використовуються адресантом в певних цілях. Жаргонізми найчастіше використовуються в негативному значенні, коли щось висміюється, засуджується.

Розглянемо також використання жаргонізмів у сучасних рекламних текстах.

Як відомо, для того, щоб бути зрозумілим цільовою аудиторією, на яку розраховано рекламне повідомлення, необхідно дотримуватися одне просте правило: говорити мовою цієї цільової аудиторії. Для досягнення такої мети може бути використана лексика обмеженого, навіть зниженого вживання, що включає в себе просторіччя, професіоналізми, жаргонізми, тобто слова, що вживаються певним шаром людей. Всі перераховані мовні категорії відносяться до так званих «таємним», або «секретним» мов і створюються для закодованість сенсу вимовного від «чужака». Але щодо «таємності» жаргону існує і протилежна точка зору: «Жаргон не є засобом ізоляції його носіїв від« непосвячених », а тільки відображає специфіку занять, захоплень, звичок, поглядів на життя певного кола людей». Цей момент є спірним і інтерпретувати його може по-різному кожен з носіїв жаргону.

Жаргон - це умовний мову, зрозумілу тільки в певному середовищі, в ньому багато штучних, іноді умовних слів і виразів, які служать засобом спілкування соціальних груп. Такі слова в рекламному тексті в основному використовуються в якості засобів вираження для створення ефекту забави, а, отже, для залучення й утримання уваги реципієнта. Таким чином, повідомлення знаходить незвичайну форму, підвищуючи до себе інтерес. Крім того, загальновідомо: чим більше реклама порушує прийняті комунікативні норми, тим більше вона привертає увагу.

І все ж задамося питанням: звідки такий непідробний інтерес до некодифицированной лексиці? Швидше за все, справа в тому, що у зв'язку з подіями, перетвореннями в сучасному суспільстві, історичними та соціальними потрясіннями стався справжній лексичний вибух: скасування цензури і тотальна демократизація всіх сфер життя призвела до вторгнення в літературну мову зниженої лексики: молодіжного сленгу, професійного жаргону, просторіччя . Статус усній та письмовій промови став більш рухливим, що призвело до розмивання меж між ними. У результаті, письмова мова втратила свої позиції літературного нормативної мови, які були їй притаманні останні 200 років. Усна ж мова стала не просто предметом посиленої уваги, але і посиленого вживання. Жаргонізми проникли «в мову майже всіх верств населення, що підтверджено різними соціологічними дослідженнями, зафіксовано науковими спостереженнями лінгвістів, відзначено багатьма словниками, в тому числі нормативними». Ті, що говорять часто «інкрустують» свою промову такими словами вже не стільки з метою налаштувати співрозмовників на жартівливий лад, скільки сприймаючи подібну «інкрустацію» як природну можливість знайти спільну мову з оточуючими. Це і є істинною причиною стильової та мовної строкатості як матеріалів ЗМІ в цілому, так і рекламних текстів зокрема.

Як бачимо, новий стилістичний смак рекламістів проявляється в інтересі до жаргону та розмовною інтонацій. І це зрозуміло: таким чином авторам легше реалізувати як експресивну, так і комунікативну функцію повідомлення. Розмовний тон часто - запорука ефективного рекламного звернення, розрахованого на середнього споживача. Розмовний стиль нам близький, ми їм постійно користуємося, тому-то він має величезну впливає силою. Все це спрощує виклад, сприяє встановленню контакту з реципієнтом, зростанню довіри до тексту і каналу його розповсюдження.

Але все ж: реклама, тиражуючи жаргонізми, стає транслятором лексики, обмеженою за сферою вживання. Адже жаргон слід розглядати як своєрідний засіб експресії, що належить до розмовного суб'язику, а, як наслідок цього, зберігається специфічний «присмак»: чітко відчутний відтінок грубуватість, фамільярності, властиві розмовної мови. І справа не в тому, що слова «крутий» або «тусовка» чимось погані, ні, вони не гірше інших, а якщо ще й вжиті до місця, то надають викладу виразність і емоційність. Справа в іншому: ризиковано, коли такі слова стають настільки популярними і освоєними ЗМІ і рекламою, що буквально переступають межі жаргону. Тому не слід занадто захоплюватися подібними словами. По-перше, вони нерідко призводять до неприйняття, неусвідомлення повідомлення з тієї простої причини, що поза понімананія мови немає осмислення цілого тексту (мова - першоелемент сприйняття викладається інформації). По-друге, надмірна захопленість жаргонізмами в письмових і усних рекламних текстах веде до їх «заморожування», оскільки, відриваючись від жаргону, вони втрачають експресію і перетворюються, мало не в вигуки, мотивацією вживання яких можна вважати грубувате дотепність, зайву оригінальність і епатуючій противопоставленность існуючим нормам.

Незнання жаргонної лексики широкими верствами аудиторії може призвести до виникнення явища «мовних ножиць». Суть цього явища «в тому, що при створенні текстів масової комунікації (а відповідно і реклами) комунікаторами використовуються мовні засоби, які не відповідають мовним ресурсів реципієнтів, що приймають відповідні повідомлення». Чим же це черевато? «Читачі характеризують незнайомі слова як« щось погане »чи« щось хороше », але і добре відомим їм словами вони надають різні, неспівпадаючі відтінки, в результаті чого прочитання слова (вираження) виявляється не тільки разноокрашенним, але і разносмисленним» . По-друге, не в кожному випадку доцільно, наприклад, вживання сленгу. Далеко не для будь-якого предмета підходить розмовна форма обговорення. Недоречність усно-побутової мови може призвести до нівелювання серйозності обговорюваної теми (наприклад, у рекламі медичних препаратів, страхових послуг, соціальній рекламі).

2. Аналіз матеріалів журналістських та рекламних повідомлень, що містять жаргонізми

Ми вибрали саме ці сфери для аналізу, у зв'язку з тим, що вони, на нашу думку, мають найбільший вплив, на суспільство. Журналістика і реклама формують суспільне уявлення про навколишній світ, у тому числі про норми російської мови. ЗМІ впливають на формування поглядів (а іноді й формують їх!) Як суспільної еліти, так і всього населення. Журналісти створюють різні тексти, розраховані як на інтелектуального адресата, так і на масового читача, якому не завжди відомі багато культурних і мовні факти. Для досягнення успіху у впливі на такого адресата використовуються найрізноманітніші мовні засоби. Розглянемо вживання жаргонізмів у періодичних виданнях. Даний матеріал був узятий з таких газет, як «Комсомольська правда», «Свобода слова», «Аргументи і факти» за 2008 рік.

По функції впливу на адресата і відбору мовних засобів для досягнення комунікативно-прагматичного результату газетний текст наших днів орієнтований на використання образних мовних засобів, прихований або явний підтекст, вираз етичної, соціальної чи інтелектуальної оцінки.

Вживання жаргонізмів найчастіше мотивовано авторської комунікативно-прагматичною настановою. Наприклад: реалізація мовного портрета, що представляє собою монолог від першої особи в газетних рубриках «Персона», «Пряма мова», перш за все це монологічна мова видного політика, державного діяча, відомого актора і т.д., яка, за соціальними уявленнями, повинна відповідати мовної і етичної нормам. Наприклад:

«Ось так мене, звичайної людини, законослухняного громадянина,« ламали »...

... Вважав, що людям і так по горло вистачає чорнухи і власних турбот »(« Свобода слова », 2008, № 15).

Ламати - жаргонізм, дієслово в переносному значенні «катувати»

Чернуха - жаргонізм, в значенні «темні справи».

Іноді газета імітує мова нашого сучасника, багату просторечиями і жаргонізмів, щоб привернути увагу до публікації і в той же час продемонструвати «лексикон», який домінує у спілкуванні людей не тільки в побутово-побутової, але і в публічній сфері. Наприклад:

Нас вже трохи відучили ганятися за дешевизною («АиФ», 2008, № 16).

Американці чомусь перехотілося платити за житловими позиками, отже, банки відчувають дефіцит готівки, і зайняти її ніде («Комсомольська правда», 2008, № 42).

Дешевизна - жаргон, похідне від дешевий.

Готівка - жаргон, в значення готівкові гроші.

Некодифицированная лексика може використовуватися для посилення негативної оцінки описуваних фактів; при включенні їх у текст адресант демонструє і свою оцінку.

... - Віриш, все місто був ошелешений, - гарячкує водій. - Ільяс ж - наша гордість, вважай, особа Дагестану. Він кажуть, накопав щось важливе і поділився з Абашилова. Ось їх двох і гримнули ...

... Гонитва тривало 15 хвилин зі стріляниною по колесах. Але злочинці відірвалися («Комсомольська правда», 2008, № 42).

Ошелешений - жаргонізм, в значення був здивований.

Накопав - жаргонізм, дієслово в переносному значення «знайшов, розшукав потрібний матеріал»

Гримнули - жаргонізм, дієслово в переносному значення «вбили, знищили»

Відірватися - жаргонізм, дієслово в переносному значення «втекти, зуміти сховатися».

5 років тому команда Ш., тоді ще вони були СОПовцамі, проголосила себе «дивляться» за митним переходом «Хоргос».

«Комітетчики» перевіряють вантажі без дозволів і постанов («Свобода слова», 2008, № 15).

Комітетчики, дивляться - жаргонізми є контекстуальними синонімами слова «перевертні».

Після серії публікацій на цю тему в редакцію з «маляву» (на тюремному сленгу означає звернення з-за колючого дроту) звернувся сам Асилтай, отримав 12 років таборів за тероризм. («Свобода слова», 2008, № 15)

Зауважимо, що жаргонізм «малява» вжито з роз'ясненням. Оскільки відсутність тлумачення слова може викликати у адресата нерозуміння сенсу тексту або його помилкове сприйняття.

Говорячи про роль ЗМІ, зокрема газети, у популяризації жаргонної лексики, не можна не відзначити і позитивного впливу газети на розвиток лексики російської мови. У пресі все частіше можна зустріти тексти, що представляють позицію адресанта в оцінки жаргонних і просторічних слів:

Як раз перед від'їздом до Москви я продав йому ноутбук Acer. Не дуже наворочений, близько 25 тисяч рублів коштував. («Комсомольська правда», 2008, № 42)

Наворочений - жаргонізм, в значення «оновлений».

До Кадиралі звернулися з проханням «розкрутити» Рахата. Зовсім молодий виконавець збирав стадіони, записав два диски і дав два «сольника».

Розкрутити - зробити популярним.

Сольник - жаргонізм, в значення «сольний концерт». (Комсомольська правда, 2008, № 42)

Слід зазначити, що вживаються жаргони, що мають функціонально-семантичне значення з різними суфіксами зневаги. Вживаються з метою емоційного впливу на читача. Наприклад, болванка, сольник, готівка і інші. Завдяки вживання в газетному тексті жаргонізми часто позбавляються від властивої їм семантики, конкретизуючи значення в тексті або розвиваючи нові забарвлені значення.

Також ми провели аналіз матеріалів рекламних повідомлень.

Жаргон - це умовний мову, зрозумілу тільки в певному середовищі, в ньому багато штучних, іноді умовних слів і виразів, які служать засобом спілкування соціальних груп. Такі слова в рекламному тексті в основному використовуються в якості засобів вираження для створення ефекту забави, а, отже, для залучення й утримання уваги реципієнта. Таким чином, повідомлення знаходить незвичайну форму, підвищуючи до себе інтерес. Крім того, загальновідомо: чим більше реклама порушує прийняті комунікативні норми, тим більше вона привертає увагу. Існує реклама, зрозуміла лише певному колу людей. Для прикладу візьмемо сценарій відеокліпу з ремонту комп'ютерів та оргтехніки.

Образотворчий ряд. Сюжет банальний. Сірий ранок, з ліжка схоплюється молода людина з скуйовдженим волоссям. Він підбігає до комп'ютера, з якого валить дим і йде тріск від модему. Молодий чоловік судорожно вистачає записну книжку і, знайшовши потрібний номер, дзвонить. Через кілька хвилин на порозі з'являється чоловік у світлому комбінезоні, з валізкою в руках і швидко усуває несправності. Вербальний компонент повідомлення. «Прокидаєшся ти вранці, а у Путері згоріли мізки, померла мати і повісився момед! І настає дізастер ... Але той, хто має комп, повинен знати телефон фірми «Х». Досить набрати номер «ХХ-ХХ-ХХ» і до вас приїде профі, який на місці призведе вашого Путері до тями ». Переклад з жаргону: «Прокидаєшся ти вранці, а біля комп'ютера згоріла пам'ять, зламалася материнська плата і модем! І настає глобальне потрясіння ... Але той, хто має комп'ютер, повинен знати телефон фірми «Х». Досить набрати номер «ХХ-ХХ-ХХ», і до вас приїде професіонал, який на місці призведе ваш комп'ютер в нормальний стан ».

Цікавими рекламними варіаціями на комп'ютерну тематику є плакати томського рекламіста Данила Ходашінского, неодноразового лауреата фестивалю малобюджетної реклами «Ідея»: «Продаємо мати всіх видів!» Або: «Продаємо Пісюк всіх розмірів!» (На комп'ютерному жаргоні «мати» - материнська плата, « пісюк »- персональний комп'ютер (РС).

Наприклад: у рекламі з продажу автомобілів ВАЗ замість слогану «ВАЗ - всі моделі і модифікації» доцільніше використовувати жаргон автомобілістів - «ВАЗ - від копійки до десятки». А в рекламі під девізом «Обмін старого автомобіля на новий» яскравіше звучить фраза: «Замінимо ваше корито на круту тачку». Це більш зрозуміло і близько за духом будь-якому автомобілісту.

Наприклад: (з розробленої В'ячеславом Єфремовим (РА «Аншлаг») соціальної реклами, спрямованої на неповнолітніх дітей, що пристрастилися до алкоголю). Початковий слоган - «перервемо цей цикл! Будь вище цього »- підкріплюється серією малюнків з текстовим коментарем:« Кірнулі і Причетні, «Сталі місяцеходами і їжаками», «Вранці Кіндрат обняв, замучив трясокун і бодун», «Сталі колдирямі і дискобола». У перекладі з молодіжного жаргону загальнодоступною мовою це означає: «Випили», «Сталі п'яними, як чіп п'яними», «Вранці - велике похмілля, замордувало похмілля», «Сталі алкоголіками, закоренілими алкоголіками». Дана реклама тестувалася на фокус-групі і була оцінена вищим балом. Звернення точно потрапило в ціль.

Також жаргонізми можуть використовуватися в рекламі, спрямованої на людей різного віку.

Слід відзначити особливу активність жаргонізмів у соціальній рекламі, розрахованої на молодь. Так, на фестивалі соціальної реклами в Москві в 2003 р. була представлена ​​серія плакатів «Наркотики?». Автори Є. Павловська, С. Редін, Г. Чернова намагалися дати пояснення, що це таке:

1) «... ну це типу кльову ...» Під стилізованим зображенням риби пояснювальний напис дрібним шрифтом: «Цією рибі напевно здавалося, що вона ловить черв'ячка. Але насправді впіймали її ... Так і з наркотиками: як тільки ти почнеш ловити кайф, ти вже на гачку у наркобізнесу ... »

2) «... ну це повний ульот ...» - зображення птаха - «Цією курці розправили крила і послали в останню путь. Так і з наркотиками: ти втрачаєш голову, але тобі здається, що в тебе з'явилися крила. Пам'ятай: це твій безповоротний «ульот».

3) «... ну це типу прикольно ...» - зображення метелика - «Можливо, цей метелик була спритніше подруг і не побоялася підлетіти до голки ... Так і з наркотиками: сміливцю може вистачити одного уколу, щоб« приколотися »назавжди ...»

4) «... ну це типу круто ...» - зображення тріснути курячого яйця - «Яйце, зварене круто, легко очистити ... Так і з наркотиками: першу дозу тобі дадуть безкоштовно, щоб ти відчув себе крутим. Після цього наркоторговці почнуть здирати з тебе шкуру ... »

5) «... ну це типу кльову, круто, прикольно і все таке ...» - зображення кружки - «Все більше наркотиків надходить до нас в« живих контейнерах »- шлунках і таке інше ... Видаляють їх звідти за допомогою клізми та нічного горщика ... В загалом і все таке! Тобі хочеться це спробувати? »

Ця реклама маєте не тільки достоїнства, але й недоліки. Недоліки пов'язані з не зовсім вдалим шрифтовим оформленням. Навмисне виділення ключових слів, на наш погляд, встановить незримий зв'язок між словом «наркотики» і часто вживаним зараз модним жаргоном. А кому з сучасних підлітків не хочеться здаватися «Крутим, клейовим, прикольним»?

Потрібно відзначити, що найбільш часто молодіжні жаргонізми зустрічаються в рекламі продуктів харчування, особливо в рекламі батончиків та цукерок («Снікерс», «Фінт», «Пікнік», «Старберст», «M & Ms») і досить популярних у підлітків напоїв («Дью »,« Пепсі »,« Кока-кола »).

Приклади:

1. «Снікерс». «Не гальмуй, сникерсни!» Гальмувати - 1) зупинятися, 2) не розуміти, не здогадуватися, отупевать, чманієш.

2. "Фінт» - для тих, хто справді крутий! »Розмовне слово« крутий »розвиває в сучасній мовній практиці нові, у порівнянні з літературним аналогом, значення. Крутой - особливий, видатний, неординарний, що володіє певними специфічними якостями. У збірнику «Російська мова кінця 20 століття (1985-1995 рр..)» Слово «крутий» трактується ширше, як: 1) (про людину) зухвалий, жорстокий; вищий зразок, стандарт, з точки зору осіб, що належать до певних соціальних кіл ; 2) досяг межі у чому-небудь; 3) характеризується крайнім ступенем прояву, екстраординарний, 4) кращий. І далі автори зауважують, що ним служать цього слова дозволяє активно використовувати його в якості основи для виробництва нових одиниць (наприклад, одиниці «крутий»). Жаргонізми кшталт «крутий» відносяться до декларативним, або семантико-контекстуального типу, що дозволяє судити про сенс сленгової одиниці за рахунок лексико-граматичних одиниць в межах висловлювання.

Відзначимо, що в даній рекламі, повною мірою орієнтованої на молодь, сленг вживається не один раз. В одному із серії телероликів «Фінт» два підлітка милуються зображенням серфінгіста і жують батончик.

Один з них, звертаючись до іншого:

- Це ти в майбутньому!

На що отримує у відповідь:

- Ти що опух?

Жаргонізм «опух», споріднений з просторічними «опупел», «очманів» визначається В.С. Єлістратова як: «приходити в будь-яке крайнє емоційний стан, стає нахабним, агресивним» [14, С. 85]. Крім цього, в рекламному повідомленні зустрічаються слова: «прикол» (отримай задоволення, придивись чим-небудь; захоплюся кимось або чимось); «прикольно» (весело, оригінально, з гумором); «тусовка». Цікава з точки зору використання молодіжного сленгу і пісенька, співаного персонажами телеролика:

«Впали співгромадяни прикольний, ніж звичайні.

Понтовская (оригінальна, звертає на себе увагу - Є.К.) тусовка: дівчата всі відмінні ».

3. Конкурс від батончика «Пікнік»: у подарунок класні навушники-радіо! »

Класний - відмінний, прекрасний.

4. Цукерки «Старберст»: «Відривайся терміново! Старберст - це соковито! »Відриватися - відпочивати, розслаблятися, відволікатися, розслаблятися, відходити від справ, отримувати задоволення, відчувати блаженство.

Ще однією ілюстрацією до цього прикладу може послужити слоган у рекламному повідомленні музичних центрів LG:

«Відірвися по повній!»

5. Цукерки «М & Мs»: «Суперупаковка - весела тусовка!» Молодіжне слово «тусовка» слід розуміти як «захід, збори, що передбачає неформальне спілкування». Крім того, сленг трактується і як: «компанія, група людей, об'єднаних спільними інтересами, віком, якою-небудь справою», «натовп, велике скупчення людей», «місце тусовок, збору молоді» (наприклад, дискотека, де розгортаються події телеролика «М & Мs»), «будь-яке колективне розважальний захід, вечірка». Іноді жаргонне «тусовка» виступає синонімом до більш нейтрального «дискотека». На «глобальну денс - тусовку« Джинс »запрошувала молодь під час проведення своєї ПР-акції компанія« Реком ». Організатори закликали: «Танцюй! Відривайся! », Таким чином« інтімізіруя »спілкування з молодіжною аудиторією.

6. "Шоко-терапія - твоя відповідь напружу!» (Батончик «Шок»).

Напружив - напруга, стрес.

7. «Пепсі Черрі»: «Дикий прикол. Спробуй на смак! »Так рекламується напій покоління Next, мабуть, співвідносячи новий сорт« Пепсі »з одним зі значень молодіжного словечка« прикол ».

Прикол - що-небудь смішне, дотепне, цікаве, жарт, анекдот, свіжа новина. «Новий« Cheetos »- кольоровий прикол!» (Реклама чіпсів) і «Приколися! Неділя - день сміху на ДТВ! »- Ще два приклади, що використовують даний жаргонізм в різних модифікаціях.

8. У відповідь на рекламу свого конкурента («Пепсі») «Кока-кола» створює наступний слоган: «врубу за новим, вишневому!»

Врубати - «включити, завести». Компанія й раніше використовувала жаргонізми у своїх слоганах. Згадаймо, наприклад, «Хто не знає, той відпочиває» («Арсікола»), «врубу свій драйвер» («Спрайт»), «Запалюй!» («Фанта смак лайма»).

9. «Дью»: «Зроби« Дью! »Робити (зробити) - брати верх над будь-ким: бити, обганяти, перемагати у двобої». Хоча слоган легко запам'ятовується, назвати його зрозумілим не можна. Неясність йде від смислового навантаження жаргонізми. Незрозуміло, навіщо від реципієнтів вимагають показати свою перевагу над газованим напоєм. Очевидно, що автори просто використовували калькований англомовну фразу - слоган фірми Nike «Just do it». Більш показовою візуальна частина рекламного звернення. Усім знайомі телеролики з гепардом «в головній ролі» і стала крилатими виразами: «Ненавиджу кішок» - «Ти просто не вмієш їх готувати».

10. Для додання ігрової складової повідомленням рекламісти використовують молодіжний жаргонізм «фішка» в рекламі оселедця «Раптіка» (слоган звучить як: «Краща фішка на Вашому столі!», А одна із задіяних в рекламі фраз: «Фішка в банку»). Обігрується і написання слова «фішка» англійськими літерами («fishka»), де перший склад «fish» в перекладі означає «риба». Фішка як сленг - будь-яка специфічна риса чого-небудь, тенденція - найголовніше, суть, сіль чого-небудь. Опитані нами студенти запропонували такі визначення слова: щось викликає інтерес, унікальна якість чого-небудь, родзинка.

11. «Нове Кльове місце» (оптова торгівля свіжомороженої

рибою - фірма «ЛЛК»).

«Кльове місце» (назва магазину для рибалок), - подібний приклад приводить і Т.Г. Нікітіна у своєму словнику молодіжного сленгу. Вона ж визначає слово «кльовий» як «хороший, відмінний, чудовий, що викликає схвалення». Жаргонізм «кльовий» у наведених випадках буквалізіруется у формі прикметника, утвореного від рибальського визначення «клювання».

12. Зустрічаються і жаргонізми у рекламі товарів, націлених не тільки і не стільки на молодь. Наприклад, в рекламі фільтрів «Instapure» полісемічних слоган «Фільтруешь?», Двояко потрактований як нейтральне «Використовуєш фільтр?» І сленгове «Розумієш?», Встановлює навіть причинно -наслідковий зв'язок між двома значеннями: «Якщо міркуєш, то використовуєш фільтр».

13. Серія роликів «Альфа-банку», що проходила під девізом «З кожним клієнтом ми знаходимо спільну мову!», Використовувала професійний сленг програмістів, молодіжний сленг. Крім того було вжито просторічні мова, що належить простому роботязі («Я колимлю, а Нінка моя ... тьху! Я тут покумекал - і до Вас!") І створений на основі анекдотів сленг чукчі («Коли моржа великий, чукча задоволений. - У нас моржа всім моржам моржа! Твоя яку грошенят хотіти? Зелену або другу »(євро)?)

14. Фотоапарат «Кодак КЕ»: «закадрити». У жаргонному слові «закадрити» графічно виділений формант «кадр», що є сполучною ланкою між самим рекламованим товаром і слоганом.

Закадрити - «привернути чиюсь увагу, познайомитися з ким-небудь».

15. Шампунь «Head & Shoulders»: «Він накриє тебе ураганом ульотний свіжості».

Ульотна - доставляє насолоду. Жаргонізм «ульотний» у даному тексті відноситься до нарисної, або графікоорфографіческому способу ідентифікації сленгу за рахунок спеціальних знаків - лапок або курсиву (у даному випадку - курсиву).

16. «Слабо втратити голову? Слабо посидіти по-царськи? »(Горілка« Царська »). Такий виклик кидають любителям міцних напоїв автори реклами.

Або: «Неслабкий коктейлі« Браво ».

Але лідером з використання жаргонізмів у своїх повідомленнях можна сміливо назвати реклами нічних клубів і дискотек. Вони пропонують не тільки «відірватися», а й «поколбаситься» (весело провести час), «полетіти» (випробувати насолоду, отримати задоволення від чого-небудь), «тертися на пари».

Таким чином, розглянувши використання жаргонізмів у матеріалах журналістських та рекламних повідомлень, ми прийшли до висновку, що жаргонна лексика частіше вживається у рекламі. Реклама орієнтована на різну аудиторію, яка ділиться за віковою і професійною ознакою. Частіше використовуються молодіжні жаргонізми, а також жаргон злочинного світу, які взаємопов'язані, тобто, жаргонізми злочинного світу проникають в молодіжний сленг і пізніше стають нормою вживання в цьому середовищі. У рекламі та журналістиці дані різновиди жаргонної лексики використовуються для залучення уваги різних цільових аудиторій, а також для додання експресивності повідомленням. Відомо: чим більше реклама порушує прийняті комунікативні норми, тим більше вона привертає увагу. Некодифицированная лексика може використовуватися для посилення негативної оцінки описуваних фактів.

Висновок

Базисним елементом мови як єдиної знакової системи спілкування і передачі інформації є російська літературна мова, яка вважається вищою зразковою формою національної мови. Цей тип мови складався поступово, він і зараз знаходиться в стані постійного розвитку. На нього впливають письменники, поети та інші майстри слова, створюючи нові літературні норми.

Але поряд з літературною мовою існує особливий цілий пласт - ненормативний, що не відповідає правилам і стандартам, нелітературний російську мову. Жаргон є однією з одиниць в структурі нелітературного мови.

Багато жаргонізми з соціально відокремлених переходять в розряд загальновживаних, що свідчить про взаємопроникнення і взаємовплив пластів загальнонародної мови. Тому не можна заперечувати об'єктивного існування жаргону, оскільки це частина мови, яку неможливо виключати із загальної системи. Але при цьому не повинно бути перенасичення жаргонізмів в загальнонародному мовою, тому що їх надлишок веде до порушення комунікативної функції мови, до його псування і безкультур'я, а також нав'язування суспільству певної моралі.

У практичній частині даної курсової роботи ми проаналізували вживання жаргонної лексики в матеріалах журналістських та рекламних повідомлень і прийшли до висновку, що рівень використання такої лексики в даних матеріалах підвищився. Це пов'язано з тим, що друкована періодика та реклама прагнуть бути більш зрозумілими і «почутими» будь-якими цільовими аудиторіями, що призведе до залучення уваги цих аудиторій до повідомлень адресанта. Жаргонізми дозволяють повідомленням знайти незвичайну форму, підвищуючи інтерес до нього. Відомо: чим більше реклама порушує прийняті комунікативні норми, тим більше вона привертає увагу. Найчастіше вони використовуються в текстах, адресованих молодої аудиторії.

Мета - виявити цілі використання жаргонізмів у журналістському, рекламної сферах діяльності людини - досягнута.

В ході даної курсової роботи ми класифікували жаргонізми, позначили особливості їх використання в журналістиці і рекламі, проаналізували вживання жаргонної лексики в матеріалах журналістських та рекламних повідомлень.

Таким чином, гіпотеза, ми припускаємо, що жаргонізми в журналістській та рекламній сферах діяльності людини використовуються для додання експресивності тексту, а також для привернення уваги аудиторії, підтвердилася.

Бібліографічний список

1. Ахманова, О.С. Словник омонімів російської мови: словник / О.С. Ахманова. - Москва: Вид-во Російська мова, 1986. - 448 с.

2. Баранов, О.М. Мовні механізми варіативної інтерпретації дійсності як засіб впливу на свідомість / / Роль мови в засобах масової інформації / О.М Баранов, В.В. Паршин. - Москва: Вид-во ІНІСН, 1986. - С. 143.

3. Бєльчик, Ю.А. Лексична стилістика. Проблеми вивчення та навчання: навчальний посібник / Ю.А Бєльчик. - Москва: Вид-ва: Едіторіал УРСС, КомКніга, 2005. - 176 с.

4. Биков, В. Омоглосси в російській мові як результат внутрішньої інтерференції / В. Биков / / Russistik. - 1993. - № 1. - С. 36-45.

5. Биков, В. Жаргоноидом і жаргонізми у мові російськомовного населення («Нові» слова і значення у сучасній російській мові) / В. Биков. / / Русісітіка. - 1994. - № 1-2. - С. 85-95.

6. Величко, А.В. Про «руськості» російської мови наших днів / / Русская речь. - 1995 .- № 6. - С. 46-52.

7. Виноградов, В.В. Вибрані праці. Історія російської літературної мови. - М., 1978. - С. 288-2972.

8. Воривода, І.П. Збірник жаргонних слів і виразів, уживаних в усній та письмовій формі злочинним елементом / І. Воривода. - 2 вид. - Москва Вид-во: Алма-Ата, 1971. - 317 с.

9. Висоцький, В. Твори в двох томах. Том 2. / В. Висоцький. - Москва: Вид-во Художня література, 1991. - 544 с.

10. Грачов, М.А. Російське арго: монографія / М.А. Грачов. - Нижній Новгород: Изд-во НГЛУ, 1997. - 1120 с.

11. Грачов М.А. До питання про соціальну діалектології російської мови / М.А. Грачов, Кожевников А.Ю. / / Філологічні науки: зб. наук. тр. - Москва:, 1996 .- № 5. - С. 111 - 116.

12. Даль, В.І. Тлумачний словник живої великоруської мови. Сучасне написання. У 4 томах. Том 2. І-О. / В. І. Даль. - Москва: Вид-ва: АСТ, Астрель, Харвест, 2007. - 1280 с.

13. Єлістратов, В.С. Російське арго в мові, суспільстві і культурі / В.С. Єлістратов / / Російську мову за кордоном. - 1995. - № 1. - С. 82-89.

14. Земська, Е.А. Активні процеси в російській мові останнього десятиліття ХХ століття / Е.А. Земська / / Русская речь. - 1998. - № 7. - С. 121-126.

15. Карабеков, Б.А. Жаргонна лексика в мові сучасних газет / Б.А. Карабеков / / Свобода слова. - 2008. - № 15. - 35-44.

16. Костомаров, В.Г. Мовний смак епохи. Із спостережень над мовною практикою мас-медіа / В.Г. Костомаров - Москва: Вид-во Педагогіка-Прес, 1994. - 320 с.

17. Косцінський, К. Ненормативна лексика і словник / К. Косцінський / / Russian Linguistics. -1980. - № 4. - 363-396.

18. Краснікова, Є. Жаргони і просторіччя в мові публіцистики / Е.А. Краснікова / / Вища освіта в Росії. -2000. - № 5. - С. 82 - 88.

19. Крисін, Л.П. Вивчення сучасної російської мови під соціальним кутом зору / Л.П. Крисін / / Російська мова в школі. - 1991. - № 5. - С. 14.

20. Курганова, Е.Б. Ігровий аспект у сучасному рекламному тексті: навчальний посібник / Є.Б. Курганова. - Воронеж, 2004. - 122 с.

21. Лихачов, Д.С. Риси первісного примітивізму злодійської мови. / Д.С. Лихачов / / Мова і мислення. - 1935. - Вип. 3-4. - С. 47-100.

22. Ліхолітов, П.В. Жаргонна мова вуличних торговців / П.В. Ліхолітов / / Русская речь. - 1994. - № 4. - С. 59-66.

23. Ліхолітов, П.В. Комп'ютерний жаргон / П.В. Ліхолітов / / Русская речь. - 1997. - № 3. - С. 43-49.

24. Овсієнко, Ю. Г. Російська мова. Кн. 2. Середній етап навчання: навчальний посібник / Ю.Г. Овсієнко. - Вид-во Російська мова. Курси, 2008. - 245 с.

25. Поліванов, Є.Д. Революція і літературні мови Союзу РСР / / Історія радянського мовознавства: хрестоматія / Є.Д. Поліванов. - М: Изд-во Вища школа, 1981.

26. Сорокін, Ю. С. Розвиток словникового складу російської літературної мови в 30 - 90 - ті роки XIX століття / Ю.С. Сорокін - М. - Л.: Вид-во: Наука. 1965. - 565 с.

27. Російська мова та культура мовлення: Підручник / За ред. В.І. Максимова. - М.: Гардаріки, 2000. - 312 с.

28. Культура російської мови. Підручник для вузів. / Під ред Л.К. Граудина і Є.М. Ширяєва. - М.: Видавнича група НОРМА-ИНФРА М, 1999. - 560 с. 29. Загальне мовознавство: форми існування, функції, історія мови / під ред. Б.А. Серебреннікова. - М.: «Наука», 1970. - 597 с.

30. Соціологія: Підручник / Під. Ред. Проф. Ю.Г. Волкова, - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Гардаріки, 2002. - 512 с.

31. Реферати та Курсові. Основні якості мови. - Http://referats.local100.ru/res_427350.html

32. Радіо Росії. - Http://www.radiorus.ru

33. Короткий словник жаргонних слів і виразів, уживаних сучасними засудженими (ВТУ р. Можайська, липень - вересень 1998 р.) http://a-pesni.golosa.info/dvor/slovar1998.htm

Посилання (links):
 • http://referats.local100.ru/res_427350.html
 • http://www.radiorus.ru/
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Іноземні мови і мовознавство | Курсова
  139кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Інформатика в різних сферах людської діяльності
  Прийняття управлінських рішень у різних сферах діяльності підприємства
  Безпека життєдіяльності в різних сферах
  Функціонування капіталу в різних сферах економіки
  Особливості соціальної роботи в різних сферах життєдіяльності суспільства
  Жаргоноидом і жаргонізми у мові російськомовного населення
  Життя людини в різних кліматичних умовах
  Стан організму людини в різних екологічних умовах ср
  Вплив різних факторів на серцево-судинну систему людини
  © Усі права захищені
  написати до нас